Procedură : 2010/2123(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0015/2011

Texte depuse :

A7-0015/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/02/2011 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0029

RAPORT     
PDF 179kWORD 85k
31.1.2011
PE 454.685v01-00 A7-0015/2011

privind cererea de ridicare a imunității lui Tamás Deutsch

(2010/2123(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Francesco Enrico Speroni

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Tamás Deutsch

(2010/2123(IMM))

Parlamentul European,

–   având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Tamás Deutsch, transmisă de autoritățile judiciare ungare la 9 iunie 2010 și comunicată în ședința plenară din 8 iulie 2010,

–   în urma audierii lui Tamás Deutsch, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene din 8 aprilie 1965, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct,

–   având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986 și din 21 octombrie 2008(1),

–   având în vedere secțiunea 10 alineatul (2) din legea LVII din 2004 privind statutul juridic al deputaților maghiari din Parlamentul European, secțiunea 5 alineatul (1) din legea LV din 1990 privind statutul juridic al deputaților maghiari în Parlamentul European și secțiunea 12 alineatul (1) din legea LVII din 2004,

–   având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0015/2011),

A. întrucât, în temeiul secțiunii 179 alineatul (2) literele (b) - (c) din codul penal ungar, un cetățean maghiar a intentat, la Judecătoria Districtelor 2 și 3 din Budapesta, o acțiune penală pentru defăimare, îndreptată împotriva lui Tamás Deutsch, deputat în Parlamentul European;

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în timpul sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază, pe teritoriul lor național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului din țara respectivă; întrucât imunitatea nu poate fi invocată atunci când un membru este surprins în flagrant, comițând un delict; întrucât aceasta nu împiedică Parlamentul European să-și exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre membrii săi,

C. întrucât, în conformitate cu secțiunea 10 alineatul (2) din legea LVII din 2004 privind statutul juridic al deputaților maghiari în Parlamentul European, membrilor Parlamentului European li se acordă aceeași imunitate ca și deputaților în Parlamentul ungar;

D. întrucât, în conformitate cu secțiunea 5 alineatul (1) din legea LV din 1990 privind statutul juridic al deputaților în Parlamentul Ungar, acțiunea penală împotriva deputatului nu poate fi pornită sau continuată decât cu aprobarea prealabilă a Parlamentului Ungar și, în conformitate cu secțiunea 12 alineatul (1) din legea LVII din 2004, Parlamentul European este acela care trebuie să se pronunțe cu privire la suspendarea imunității unui deputat în Parlamentul European;

E.  întrucât dl Deutsch i se impută o presupusă defăimare, comisă ca rezultat al declarațiilor sale referitoare la reclamant, făcute în cursul unei emisiuni radiofonice transmise la 25 martie 2010, la care a fost invitat în calitate de om politic și de deputat în Parlamentul European;

F.  întrucât se poate spune, în consecință, că dl Deutsch și-a exprimat opiniile în exercitarea îndatoririlor sale de deputat în Parlamentul European;

1.  hotărăște să nu ridice imunitatea lui Tamás Deutsch;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorității în cauză a Republicii Ungare.

(1)

Cauza 101/63 Wagner / Fohrmann și Krier [1964] ECR 195, cauza 149/85 Wybot / Faure și alții [1986] ECR 2391 și cauzele conexe C-200/07 și C-201/07 Marra / De Gregorio și Clemente, nepublicate încă în Culegerea de jurisprudență a Curții Europene de Justiție..


EXPUNERE DE MOTIVE

I. ÎN FAPT

La ședința din 8 iulie 2010, președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, că a primit o scrisoare trimisă de autoritățile judiciare ungare la 9 iunie 2010, în care se solicită ridicarea imunității parlamentare a dlui Tamás Deutsch.

Președintele a transmis această solicitare Comisiei pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

Judecătoria Districtelor 2 și 3 din Budapesta a solicitat Parlamentului European să ridice imunitatea deputatului Tamás Deutsch, împotriva căruia, la instanța menționată, a fost intentată o acțiune penală. În acțiunea formulată la Judecătoria din Budapesta, Tamás Deutsch este învinuit de infracțiunea de defăimare, potrivit secțiunii 179 alineatul (2) literele (b) - (c) din codul penal ungar.

În cauză, dlui Tamás Deutsch i se aduce învinuirea că, în cursul emisiunii „Să vorbim despre asta” (Megbeszéljük), transmisă de postul de radio „Klubradio” la 25 martie 2010, a făcut o serie de declarații neadevărate cu privire la trecutul reclamantului, pe care acesta le consideră defăimătoare. În consecință, reclamantul a intentat împotriva lui Tamás Deutsch o acțiune penală.

II.       ÎN DREPT – CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND IMUNITATEA DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

1. Articolele 8 și 9 ale Protocolului din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene stipulează următoarele:

Articolul 8:

Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor.

Articolul 9:

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază:

a.        pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

b.        pe teritoriul oricărui alt stat membru, scutirea de la orice măsuri de detenție și de la orice trimitere în judecată.

Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării la locul reuniunii Parlamentului European, cât și la întoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și nici nu poate constitui o piedică pentru Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.

2. Procedura din cadrul Parlamentului European este reglementată prin articolele 6 și 7 din Regulamentul său de procedură. Dispozițiile pertinente sunt următoarele:

Articolul 6 - Ridicarea imunității

1.        În exercitarea competențelor sale în ceea ce privește privilegiile și imunitățile, Parlamentul se preocupă în special de conservarea integrității sale ca adunare legislativă democratică și de asigurarea independenței deputaților în îndeplinirea atribuțiilor care le revin.

2.        Orice cerere adresată Președintelui de o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunității unui deputat este comunicată în ședință plenară și trimisă comisiei competente.

(...)

Articolul 7 - Proceduri privind imunitatea

1.        Comisia competentă examinează fără întârziere și în ordinea în care i-au fost prezentate cererile de ridicare a imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor.

2.        Comisia prezintă o propunere de decizie care se limitează la recomandarea adoptării sau respingerii cererii de ridicare a imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor.

3.        Comisia poate solicita autorității interesate furnizarea tuturor informațiilor și precizărilor pe care le consideră necesare pentru a stabili dacă este cazul să se ridice sau să se apere imunitatea. Deputatul în cauză are posibilitatea să ofere explicații, poate prezenta toate documentele și mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente și poate fi reprezentat de un alt deputat.

(...)

6.        În cazurile de apărare a unui privilegiu sau a unei imunități, comisia precizează dacă circumstanțele constituie un obstacol de ordin administrativ sau de altă natură în ceea ce privește, pe de o parte, libertatea de circulație a deputaților care se deplasează către sau dinspre locul de reuniune a Parlamentului sau, pe de altă parte, exprimarea unei opinii sau a unui vot în exercitarea mandatului, sau dacă se încadrează în aspectele prevăzute la articolul 10 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile care nu se află sub incidența dreptului intern și prezintă o propunere prin care invită autoritatea în cauză să tragă concluziile care se impun.

7         Comisia poate emite un aviz motivat privind competența autorității în cauză și admisibilitatea cererii, dar nu se pronunță în niciun caz asupra vinovăției sau nevinovăției deputatului sau asupra oportunității sau inoportunității urmăririi penale a deputatului pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate, chiar dacă examinarea solicitării îi permite comisiei să dobândească o cunoaștere aprofundată a cauzei.

(...)

III. CONSIDERAȚII GENERALE ȘI MOTIVAREA DECIZIEI PROPUSE

În lumina celor de mai sus, solicitarea Judecătoriei Districtelor și 3 din Budapesta ar trebui înțeleasă ca o cerere adresată Parlamentului European de ridicare a imunității lui Tamás Deutsch, pentru ca acesta să poată răspunde penal, în conformitate cu legislația ungară.

În ceea ce privește aplicabilitatea articolului 8 din Protocol, se cuvine remarcat că acuzațiile aduse dlui Tamás Deutsch se referă la opiniile exprimate în exercitarea îndatoririlor sale de deputat în Parlamentul European.

Cât despre articolul 9, dat fiind că învinuirile formulate împotriva dlui Tamás Deutsch se referă la o presupusă infracțiune comisă în Ungaria, țară de cetățenia căreia domnia sa beneficia la momentul respectiv, singura parte aplicabilă este aceea conform căreia „pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază: a) pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări”.

Este de menționat că între activitatea politică a dlui Deutsch și declarațiile făcute în cadrul programului radiofonic există o legătură. De fapt, în cadrul declarațiilor la care se referă acțiunea depusă de reclamant, dl Deutsch nu a făcut altceva decât să comenteze fapte de notorietate publică, pe baza unor documente publicate în vara anului 2002 în ziarul Népszabadaság. Reclamantul susține că respectivele documente sunt false, iar conținutul lor nu concordă cu adevărul și că domnia sa a informat presa cu privire la contradicțiile existente în documente în ziarul Magyar Nemzet, la 22 august 2002, continuând să o facă de la acea dată. Ar trebui, de asemenea, remarcat că comentariile aparțineau vieții politice maghiare și că, după cum a menționat dl Deutsch, ele se refereau inclusiv la unele chestiuni legate de UE, deoarece reclamantul candida la o funcție importantă din UE. Prin urmare, trebuie conchis că, formulând acele comentarii, domnia sa se afla în exercitarea îndatoririlor sale de deputat în Parlament exprimându-și, în fața propriilor alegători, opinia cu privire la o chestiune de interes public.

Pe scurt, dl Deutsch își exercita îndatoririle de membru al Parlamentului. Încercarea de a împiedica deputații în Parlament să-și exprime opiniile cu privire la chestiuni de interes și preocupare publică prin intentarea unor acțiuni în justiție este inacceptabilă într-o societate democratică și încalcă articolul 9 din Protocol, care este conceput să protejeze libertatea de exprimare a deputaților aflați în exercitarea îndatoririlor lor în interesul Parlamentului ca instituție.

Pe baza celor de mai sus și a documentelor disponibile, s-a conchis că imunitatea dlui Deutsch nu ar trebui ridicată.

IV. CONCLUZII

În temeiul considerațiilor de mai sus și în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, după analizarea argumentelor pro și contra ridicării imunității deputatului, Comisia pentru afaceri juridice recomandă Parlamentului European să nu ridice imunitatea parlamentară a lui Tamás Deutsch.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.1.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

13

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger

Aviz juridic - Politica de confidențialitate