Postopek : 2010/2123(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0015/2011

Predložena besedila :

A7-0015/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/02/2011 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0029

POROČILO     
PDF 168kWORD 78k
31.1.2011
PE 454.685v02-00 A7-0015/2011

o zahtevi za odvzem imunitete Tamásu Deutschu

(2010/2123(IMM))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Francesco Enrico Speroni

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Tamásu Deutschu

(2010/2123(IMM))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Tamásu Deutschu, ki so jo madžarski pravosodni organi posredovali 9. junija 2010 in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 8. julija 2010,

–   po zagovoru Deutscha v skladu s členom 7(3) poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–   ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z 12. maja 1964, 10. julija 1986 in 21. oktobra 2008(1),

–   ob upoštevanju člena 10(2) zakona LVII iz leta 2004 o pravnem položaju madžarskih poslancev Evropskega parlamenta, člena 5(1) zakona LV iz leta 1990 o pravnem položaju poslancev madžarskega parlamenta in člena 12(1) zakona LVII iz leta 2004,

–   ob upoštevanju člena 6(2) in člena 7 poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0015/2011),

A. ker na sodišču drugega in tretjega okrožja v Budimpešti na zahtevo madžarskega državljana proti Tamásu Deutschu, poslancu Evropskega parlamenta, poteka kazenski postopek zaradi obtožbe o obrekovanju po členu 179(2)(b-c) madžarskega kazenskega zakonika,

B.  ker v skladu s členom 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije med zasedanji Evropskega parlamenta njegovi poslanci uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države; ker, kadar je poslanec zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče; in ker to Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu,

C. ker je v skladu s členom 10(2) zakona LVII iz leta 2004 o pravnem položaju madžarskih poslancev Evropskega parlamenta poslanec Evropskega parlamenta deležen enake imunitete kot poslanec madžarskega parlamenta,

D. ker se lahko po členu 5(1) zakona LV iz leta 1990 o pravnem položaju poslancev madžarskega parlamenta kazenski postopek proti poslancu sproži le ob predhodni odobritvi madžarskega parlamenta in ker v skladu s členom 12(1) zakona LVII iz leta 2004 o odvzemu imunitete poslancu Evropskega parlamenta odloča Evropski parlament,

E.  ker je Deutsch obtožen kaznivega dejanja obrekovanja, ki naj bi ga zagrešil z izjavami, ki jih je izrekel o pritožniku v radijski oddaji 25. marca 2010, na katero je bil povabljen v vlogi politika in poslanca Evropskega parlamenta,

F.  ker je zato mogoče reči, da je Deutsch stališča izrazil pri opravljanju nalog poslanca Evropskega parlamenta.

1.  se odloči ne odvzeti imunitete Tamásu Deutschu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Madžarske.

(1)

Zadeva101/63 Wagner proti Fohrmann in Krier [1964] ECR 195, Zadeva 149/85 Wybot proti Faure in drugimi [1986] ECR 2391, združeni zadevi C-200/07 in C-201/07 Marra proti De Gregorio in Clemente, ki še nista objavljeni v zbirki odločb Sodišča.


OBRAZLOŽITEV

I. DEJSTVA

Predsednik je na zasedanju 8. julija 2010 v skladu s členom 6(2) poslovnika razglasil, da je prejel pismo madžarskih pravosodnih oblasti z dne 9. junija 2010 z zahtevo za odvzem imunitete Tamásu Deutschu.

Predsednik je pismo v skladu s členom 6(2) poslovnika posredoval Odboru za pravne zadeve.

Sodišče drugega in tretjega okrožja v Budimpešti je Evropski parlament zaprosilo, naj odvzame imuniteto svojemu poslancu Deutschu, zoper katerega poteka kazenski postopek. Deutsch je v postopku, ki poteka na sodišču v Budimpešti, obtožen kaznivega dejanja obrekovanja po členu 179(2)(b-c) madžarskega kazenskega zakonika.

Iz obtožnice izhaja, da je Deutsch v radijski oddaji „Razpravljajmo” (Megbeszéljük), ki je bila 25. marca 2010 predvajana na radijski postaji Klubradio, izrekel več domnevno lažnih trditev o pritožnikovi preteklosti, ki jih slednji vidi kot obrekovanje. Zaradi tega je proti Deutschu sprožil kazenski postopek.

II.       ZAKONODAJA IN SPLOŠNA OBRAVNAVA IMUNITETE POSLANCEV EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. Člena 8 in 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 določa naslednje:

Člen 8:

Zoper člana Evropskega parlamenta se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 9:

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani uživajo:

a.        na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

b.        na ozemlju drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli ukrepom ali priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je poslanec zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu poslancu.

2. Postopek v Evropskem parlamentu urejata člena 6 in 7 poslovnika. Ustrezne določbe se glasijo:

Člen 6 – Odvzem imunitete:

1.        Parlament si pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami predvsem prizadeva ohranjati integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog.

2.        Vsaka zahteva za odvzem imunitete poslancu, ki jo na predsednika naslovi pristojni organ države članice, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

(...)

Člen 7 – Postopki v zvezi z imuniteto:

1.        Pristojni odbor nemudoma in po vrstnem redu njihove vložitve preuči zahteve za odvzem ali zaščito imunitete in privilegijev.

2.        Odbor predlaga sklep, ki priporoča zgolj sprejetje ali zavrnitev zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito imunitete in privilegijev.

3.        Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi. Zadevni poslanec ima možnost zagovora; predloži lahko vse dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni. Zastopa ga lahko drug poslanec.

(...)

6.        V primerih zaščite imunitete ali privilegijev odbor preveri, ali okoliščine predstavljajo upravno ali kako drugo omejitev svobode gibanja poslancev pri potovanju v kraje ali iz krajev zasedanja Parlamenta ali pri izražanju mnenja ali glasovanju v okviru izvrševanja mandata in ali sodijo v okvir člena 10 Protokola o privilegijih in imunitetah, ki niso predmet nacionalne zakonodaje, ter predlaga, da se zadevni organ zaprosi, naj sprejme potrebne sklepe.

7         Odbor lahko poda obrazloženo mnenje o pristojnosti organa in dopustnosti zahteve, vendar se v nobenem primeru ne izreče niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki so mu pripisana, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera.

(...)’

III. SPLOŠNE UGOTOVITVE IN OBRAZLOŽITEV PREDLAGANE ODLOČITVE

Glede na navedeno je treba zahtevo sodišča drugega in tretjega okrožja v Budimpešti obravnavati kot zahtevo za odločitev Evropskega parlamenta o odvzemu imunitete Tamásu Deutschu, da bo slednji lahko v skladu z madžarskim pravom kazensko odgovarjal.

Kar zadeva veljavnost člena 8 protokola, je treba poudariti, da se obtožbe zoper Deutscha nanašajo na mnenja, ki jih je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta.

Kar zadeva člen 9, pa je – glede na dejstvo, da se obtožnica proti Deutschu nanaša na domnevno kaznivo dejanje, storjeno na Madžarskem, katere državljanstvo je imel takrat – veljavni le sledeči del: „Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi poslanci uživajo a) na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države”.

Ugotoviti je treba, da obstaja povezava med politično dejavnostjo Deutscha in izjavami, ki jih je dal v radijski oddaji. Dejansko je Deutsch v svojih izjavah, ki jih je pritožnik navedel v sodnem pozivu, le komentiral dejstva, ki so bila javno že znana zaradi dokumentov, ki jih je poleti leta 2002 objavil časnik Népszabadaság. Pritožnik trdi, da so ti dokumenti ponarejeni in da njihova vsebina ni resnična ter da je medije že seznanil z nepravilnostmi v časniku Magyar Nemzet 22. avgusta 2002 in tudi kasneje. Dodati je tudi treba, da so bile izjave, ki jih je Deutsch izrekel o madžarskem političnem življenju, povezane tudi z zadevami Evropske unije, saj se je pritožnik potegoval za pomemben položaj v Evropski uniji. Zato je treba ugotoviti, da je Deutsch le opravljal dolžnost poslanca Evropskega parlamenta, tako da je pred svojimi volivci izrazil mnenje o zadevi javnega interesa.

Skratka, Deutsch je le opravljal svoje delo kot poslanec Evropskega parlamenta. Poskusi, da se poslance Evropskega parlamenta utiša pri izražanju mnenj o zadevah, za katere obstajata legitimni javni interes in zaskrbljenost, tako, da se proti njim sproži sodne postopke, so v demokratični družbi nesprejemljivi in kršijo člen 9 protokola, katerega namen je varovati svobodo izražanja poslancev pri izvrševanju njihovih dolžnosti v interesu Parlamenta kot institucije.

Na podlagi zgoraj povedanega in listin, ki so na voljo, je treba ugotoviti, da se Tamásu Deutschu ne bi smelo odvzeti poslanske imunitete.

IV. SKLEP

Na osnovi zgornjih preudarkov in v skladu s členom 6(2) poslovnika ter po preučitvi razlogov za in proti odvzemu poslančeve imunitete Odbor za pravne zadeve priporoča, da Evropski parlament Tamásu Deutschu poslanske imunitete ne odvzame.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.1.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

13

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov