Betänkande - A7-0015/2011Betänkande
A7-0015/2011

  BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Tamás Deutschs immunitet

  31.1.2011 - (2010/2123(IMM))

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Francesco Enrico Speroni

  Förfarande : 2010/2123(IMM)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0015/2011
  Ingivna texter :
  A7-0015/2011
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om begäran om upphävande av Tamás Deutschs immunitet

  (2010/2123(IMM))

  Europaparlamentet utfärdar detta beslut

  –   med beaktande av den begäran av den 9 juni 2010 om upphävande av Tamás Deutschs immunitet som översänts av de rättsliga myndigheterna i Ungern, och som tillkännagavs i kammaren den 8 juli 2010,

  –   efter att ha hört Tamás Deutsch i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

  –   med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986 och 21 oktober 2008[1],

  –   med beaktande av avdelning 10.2 i akt LVII från 2004 om den rättsliga ställningen för ungerska ledamöter av Europaparlamentet, avdelning 5.1 i akt LV från 1990 om den rättsliga ställningen för ledamöter av Ungerns parlament och avdelning 12.1 i akt LVII från 2004,

  –   med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7‑0015/2011), och av följande skäl:

  A. Ett straffrättsligt förfarande har inletts av en ungersk medborgare mot Tamás Deutsch, ledamot av Europaparlamentet, som vid domstolen för andra och tredje distrikten i Budapest anklagats för förtal i enlighet med avdelning 179.2 b–c i Ungerns strafflag.

  B.  I enlighet med artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska under Europaparlamentets sessioner dess ledamöter, vad avser deras egen stats territorium, åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land. Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning vid utförandet av en brottslig handling. Detta hindrar inte Europaparlamentet från att utöva sin rätt att upphäva en av sina ledamöters immunitet.

  C. I enlighet med avdelning 10.2 i akt LVII från 2004 om den rättsliga ställningen för ungerska ledamöter av Europaparlamentet åtnjuter en ledamot av Europaparlamentet samma immunitet som en ledamot av Ungerns parlament.

  D. Enligt avdelning 5.1 i akt LV från 1990 om den rättsliga ställningen för ledamöter av Ungerns parlament får straffrättsliga förfaranden mot en ledamot inledas eller fortsätta endast med förhandssamtycke från Ungerns parlament. Enligt avdelning 12.1 i akt LVII från 2004 ska Europaparlamentet besluta om upphävande av immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet.

  E.  Tamás Deutsch anklagas för brottet förtal, som påstås ha begåtts till följd av uttalanden om käranden under ett radioprogram som sändes den 25 mars 2010, till vilket han inbjudits i egenskap av politiker och ledamot av Europaparlamentet.

  F.  Det är därför lämpligt att konstatera att Tamás Deutsch uttryckte åsikter under utövandet av ämbetet som ledamot av Europaparlamentet.

  1.  Europaparlamentet beslutar att inte upphäva Tamás Deutschs immunitet.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Ungern.

  • [1]  Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, REG 1964, s. 195, mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., REG 1986, s. 2391, och de förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, ännu ej offentliggjorda i rättsfallssamlingen.

  MOTIVERING

  I.        BAKGRUND

  Vid plenarsammanträdet den 8 juli 2010 tillkännagav talmannen i enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen att han den 9 juni 2010 mottagit en skrivelse från de rättsliga myndigheterna i Ungern med en begäran om att upphäva Tamás Deutschs parlamentariska immunitet.

  I enlighet med artikel 6.2 hänvisade talmannen denna begäran till utskottet för rättsliga frågor.

  Domstolen för andra och tredje distrikten i Budapest uppmanade Europaparlamentet att upphäva immuniteten för ledamoten Tamás Deutsch, mot vilken ett straffrättsligt förfarande inletts vid denna domstol. I det pågående förfarandet vid domstolen i Budapest anklagas Tamás Deutsch för brottet förtal enligt avdelning 179.2 b–c i Ungerns straffrätt.

  Målet mot Tamás Deutsch avser att han under ett radioprogram med titeln ”Låt oss diskutera det” (Megbeszéljük), som sändes av radiostationen ”Klubradio” den 25 mars 2010, gjorde ett antal påstått felaktiga uttalanden om kärandens förflutna, vilka denne anser innebära förtal. Följaktligen inledde käranden ett straffrättsligt förfarande mot Tamás Deutsch.

  II.       LAGSTIFTNINGEN OCH ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN SOM RÖR IMMUNITETEN FÖR LEDAMÖTERNA AV EUROPAPARLAMENTET

  1.        Artiklarna 8 och 9 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 lyder som följer:

  Artikel 8:

  Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

  Artikel 9:

  Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

             a.        vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

             b.        vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

  Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

  Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

  2. Förfarandet i Europaparlamentet styrs av artiklarna 6 och 7 i arbetsordningen. De relevanta bestämmelserna lyder som följer:

  Artikel 6 – Upphävande av immunitet

  1.        Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier i första hand försöka upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden.

  2.        Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

  (...)

  Artikel 7 – Immunitetsförfaranden

  1.        Ansvarigt utskott ska utan dröjsmål, och i den ordning de inkommit, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet eller privilegier.

  2.        Utskottet ska lägga fram ett förslag till motiverat beslut, i vilket utskottet ska rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier ska bifallas eller avslås.

  3.        Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas. De berörda ledamöterna ska ges möjlighet att höras. De berörda ledamöterna ska ges möjlighet att höras och rätt att lämna in allt skriftligt material som de anser relevant för utskottets ställningstagande. De har rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

  (...)

  6.        Vid ärenden som rör fastställelse av immunitet eller privilegier ska utskottet dels ange huruvida omständigheterna innefattar en administrativ eller annan begränsning av ledamöternas rörelsefrihet under resa till eller från parlamentets mötesplats, eller ett yttrande som gjorts eller en röst som avgetts under utövandet av ledamöternas uppdrag, eller om de kan jämföras med andra aspekter som omfattas av artikel 10 i protokollet om immunitet och privilegier och som inte omfattas av nationell lagstiftning, dels föreslå att den berörda myndigheten uppmanas att dra nödvändiga slutsatser.

  7.        Utskottet får avge ett motiverat yttrande om huruvida myndigheten i fråga kan anses behörig och huruvida den begäran myndigheten har ingett kan anses tillåtlig, men får under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över ledamoten eller om det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

  (...)

  III.     ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN OCH MOTIVERING TILL DET FÖRESLAGNA BESLUTET

  Mot bakgrund av ovanstående bör begäran från domstolen för andra och tredje distrikten i Budapest behandlas som en begäran om att Europaparlamentet ska besluta att upphäva Tamás Deutschs immunitet, så att han kan ställas under straffrättsligt ansvar i enlighet med ungersk lagstiftning.

  När det gäller tillämpligheten av artikel 8 i protokollet bör man notera att anklagelserna mot Tamás Deutsch gäller åsikter som uttryckts under utövandet av ämbetet som ledamot av Europaparlamentet.

  När det gäller artikel 9 – och mot bakgrund av att anklagelserna mot Tamás Deutsch gäller ett brott som påstås ha begåtts i Ungern, det land där han var medborgare vid det aktuella tillfället – är den enda tillämpliga delen den som föreskriver följande: ”Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta, a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land”.

  Man måste hävda att det finns ett samband mellan Tamás Deutschs politiska verksamhet och de uttalanden som gjordes i radioprogrammet. I de uttalanden som återges i den stämningsansökan som käranden ingivit kommenterade Tamás Deutsch i praktiken endast allmänt tillgängliga fakta som grundades på handlingar som offentliggjordes sommaren 2002 i tidningen Népszabadaság. Käranden hävdar att dessa handlingar var förfalskade, eftersom deras innehåll inte överensstämde med sanningen, och att han meddelat pressen om motsägelser i handlingarna i tidningen Magyar Nemzet av den 22 augusti 2002 och vid upprepade tillfällen därefter. Man bör också beakta att kommentarerna rörde det politiska livet i Ungern och att de, enligt uppgift från Tamás Deutsch, också berörde EU-frågor i och med att käranden sökt en viktig EU-tjänst. Man måste således dra slutsatsen att Tamás Deutsch, genom att kommentera detta, utövade sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet genom att uttrycka sin åsikt om en fråga av allmänt intresse för sina väljare.

  Kort sagt utövade Tamás Deutsch sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet. Att försöka tysta ledamöter av Europaparlamentet, så att dessa inte ska uttrycka sina åsikter i frågor som intresserar och berör allmänheten, genom straffrättsliga förfaranden är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Det strider mot artikel 9 i protokollet, som ska skydda ledamöternas yttrandefrihet under utövandet av deras ämbete, i parlamentets institutionella intresse.

  På grundval av ovanstående och de tillgängliga handlingarna måste man dra slutsatsen att Tamás Deutschs immunitet inte bör upphävas.

  IV.      SLUTSATS

  På grundval av ovanstående överväganden och i enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen, samt efter att ha övervägt skälen för och emot att upphäva ledamotens immunitet, rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet inte bör upphäva Tamás Deutschs parlamentariska immunitet.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  26.1.2011

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  13

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Sajjad Karim, Eva Lichtenberger