Procedure : 2010/0080(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0017/2011

Indgivne tekster :

A7-0017/2011

Forhandlinger :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Afstemninger :

PV 06/04/2011 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0138

BETÆNKNING     ***I
PDF 367kWORD 221k
31.1.2011
PE 443.044v02-00 A7-0017/2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten

(KOM(2010)0145 – C7–0107/2010 – 2010/0080(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: João Ferreira

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten

(KOM(2010)0145 – C7–0107/2010 – 2010/0080(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0145),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0107/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til de bidrag, som Portugals Republikanske Forsamling og det italienske Senat har sendt til formanden har fremlagt til udkastet til retsakt,

–   der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(1)

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7–0017/2011),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Terminologien i forordning (EF) nr. 861/2006 bør tilpasses traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som trådte i kraft den 1. december 2009.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 861/2006

Artikel 3 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I artikel 3 tilføjes følgende litra:

 

“(ba) bevarelse af kystfiskeriaktiviteter og samtidig udvikling af industrifiskeri”

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 861/2006

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De EF-finansieringsforanstaltninger, der er nævnt i artikel 9, 10 og 11, skal bidrage til at forbedre indsamlingen, forvaltningen og anvendelsen af data samt den videnskabelige rådgivning om ressourcetilstanden, fiskeriets omfang og indvirkningen på ressourcerne og det marine økosystem samt på fiskerierhvervets resultater både i og uden for Fællesskabets farvande, ved at der ydes finansiel støtte til medlemsstaterne til etablering af flerårige aggregerede og videnskabeligt baserede dataserier, der omfatter biologiske, tekniske, miljømæssige og socioøkonomiske oplysninger."

De EF-finansieringsforanstaltninger, der er nævnt i artikel 9, 10 og 11, skal bidrage til at forbedre indsamlingen, forvaltningen og anvendelsen af data samt den videnskabelige rådgivning om ressourcetilstanden, fiskeriets omfang og indvirkningen på ressourcerne og det marine økosystem, på graden af kommerciel afhængighed på EU- markedet for fiskevarer og akvakulturprodukter samt på fiskerierhvervets resultater både i og uden for Fællesskabets farvande, ved at der ydes finansiel støtte til medlemsstaterne til etablering af flerårige aggregerede og videnskabeligt baserede dataserier, der omfatter biologiske, tekniske, miljømæssige og socioøkonomiske oplysninger."

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 861/2006

Artikel 8 – litra a – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“(i) investeringer i forbindelse med offentlige eller private organers kontrol i:

“(i) investeringer i forbindelse med de kompetente nationale myndigheders eller offentlige eller private organers kontrol i:

- køb og installering af teknologi, herunder hardware og software, fartøjssporingssystemer og it-netværker, der gør det muligt at indsamle, forvalte, validere, analysere, udvikle prøvningsmetoder og udveksle data vedrørende fiskeri

- køb og/eller udvikling og installering af teknologi, herunder hardware og software, fartøjssporingssystemer og it-netværker, der gør det muligt at indsamle, forvalte, validere, analysere samt udvikle prøvningsmetoder og udveksle data vedrørende fiskeri, og websteder tilknyttet kontrol

- køb og installering af de nødvendige komponenter til at sikre datatransmission fra de aktører, der er involveret i fiskeri og afsætning af fiskevarer til den pågældende medlemsstat og fællesskabsmyndigheder, herunder de nødvendige komponenter til elektroniske registrerings- og indberetningssystemer (ERS), fartøjsovervågningssystemer (VMS) og automatiske identifikationssystemer (AIS)

- køb og/eller udvikling og installering af de nødvendige komponenter til at sikre datatransmission fra de aktører, der er involveret i fiskeri og afsætning af fiskevarer til den pågældende medlemsstat og fællesskabsmyndigheder, herunder de nødvendige komponenter til elektroniske registrerings- og indberetningssystemer (ERS), fartøjsovervågningssystemer (VMS) og automatiske identifikationssystemer (AIS)

- gennemførelse af programmer med henblik på udveksling og analyse af data mellem medlemsstater

- gennemførelse af programmer med henblik på udveksling og analyse af data mellem medlemsstater

- indkøb og modernisering af kontrolressourcer

- køb og/eller udvikling og modernisering af kontrolressourcer

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5 – litra c

Forordning (EF) nr. 861/2006

Artikel 8 – litra a – nr. iii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"iii) gennemførelse af pilotprojekter vedrørende fiskerikontrol, herunder udvikling af websteder tilknyttet kontrol"

“(iii) gennemførelse af pilotprojekter vedrørende fiskerikontrol”

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 861/2006

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger vedrørende indsamling, forvaltning og anvendelse af grunddata

“Foranstaltninger vedrørende indsamling, forvaltning og anvendelse af grunddata

Med hensyn til dataindsamling, –forvaltning og –anvendelse finder EF-finansieringsforanstaltninger anvendelse på følgende udgifter i forbindelse med flerårige nationale programmer:

Med hensyn til dataindsamling, –forvaltning og –anvendelse finder EF-finansieringsforanstaltninger anvendelse på følgende udgifter i forbindelse med flerårige nationale programmer:

(a) udgifter i forbindelse med indsamling af biologiske, tekniske, miljømæssige og socioøkonomiske data vedrørende erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri, herunder prøveudtagning, overvågning og forskningsundersøgelser til havs samt indsamling af socioøkonomiske data i akvakultur- og forarbejdningsindustrien som fastsat i det flerårige fællesskabsprogram

(a) udgifter i forbindelse med indsamling af biologiske, tekniske, miljømæssige og socioøkonomiske data vedrørende erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri, herunder prøveudtagning, overvågning og forskningsundersøgelser til havs samt indsamling af miljømæssige og socioøkonomiske data i akvakultur- og forarbejdningsindustrien som fastsat i det flerårige fællesskabsprogram

(b) udgifter i forbindelse med foranstaltninger vedrørende forvaltning, udvikling, forbedring og udnyttelse af data omhandlet i litra a)

(b) udgifter i forbindelse med foranstaltninger vedrørende forvaltning, udvikling, forbedring og udnyttelse af data omhandlet i litra a)

(c) udgifter i forbindelse med foranstaltninger vedrørende anvendelsen af data omhandlet i litra a), såsom skøn over biologiske parametre, fremstilling af dataserier til videnskabelig analyse og rådgivning

(c) udgifter i forbindelse med foranstaltninger vedrørende anvendelsen af data omhandlet i litra a), såsom skøn over biologiske parametre, fremstilling af dataserier til videnskabelig analyse og rådgivning

(d) udgifter i forbindelse med deltagelse i de regionale samordningsmøder, i relevante videnskabelige møder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, hvori Fællesskabet er en kontraherende part eller observatør, og i internationale organer, der yder videnskabelig rådgivning”

(d) udgifter i forbindelse med deltagelse i de regionale samordningsmøder, i relevante videnskabelige møder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, hvori Fællesskabet er en kontraherende part eller observatør, og i internationale organer, der yder videnskabelig rådgivning”

Begrundelse

Eftersom akvakultur anses for at være en stadig vigtigere sektor med realistiske vækstperspektiver, bør ordningen for den relevante indsamling, forvaltning og anvendelse af data gælde for såvel miljødata som for socioøkonomiske data.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9 – litra c a (nyt)

Forordning (EF) nr. 861/2006

Artikel 12 – litra d – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) Litra d), nr. ii), affattes således:

 

(ii) etablering af en meget bred adgang til data og forklarende materiale, specielt om Kommissionens forslag, via udbygning af de relevante kommissionstjenestegrenes websteder og udarbejdelse af en regelmæssigt udkommende publikation samt afholdelse af informations- og uddannelsesseminarer for opinionsdannere.”

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 14 – litra a

Forordning (EF) nr. 861/2006

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“1. "Medlemsstaternes ansøgninger om EF-finansieringsforanstaltninger indgives til Kommissionen hvert år senest den 31. oktober inden det pågældende gennemførelsesår."

“1. "Medlemsstaternes ansøgninger om EF-finansieringsforanstaltninger indgives til Kommissionen hvert år senest den 15. november inden det pågældende gennemførelsesår."

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 16

Forordning (EF) nr. 861/2006

Artikel 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fællesskabets finansielle bidrag til medlemsstaternes udgifter til indsamling, forvaltning og anvendelse af de grunddata om fiskeri, der er omhandlet i artikel 9, ydes efter procedurerne i dette afsnit."

”Fællesskabets finansielle bidrag til medlemsstaternes udgifter til indsamling, forvaltning og anvendelse af de grunddata, der er omhandlet i artikel 9, ydes efter procedurerne i dette afsnit."

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 19

Forordning (EF) nr. 861/2006

Artikel 32 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 32 i nærværende forordning finder artikel 3, andet led, og artikel 4 og 6 i beslutning 2000/439/EF samt bilaget hertil fortsat anvendelse på de nationale programmer for 2007 og 2008 inden for indsamling og forvaltning af data."

Uanset artikel 32 i nærværende forordning finder de i artikel 3, andet led, i artikel 4 og 6 samt i bilaget i beslutning 2000/439/EF, fastsatte bestemmelser, som var gældende den 31. december 1996, tilsvarende anvendelse på de nationale programmer for indsamling og forvaltning af data for 2007 og 2008."

(1)

Udtalelse af 15. juli 2010, endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Forordning (EF) nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten er et vigtigt EU-finansieringsinstrument for så vidt angår fiskeriet og en af de to vigtigste anvendte foranstaltninger - den anden er Den Europæiske Fiskerifond – til at omsætte den fælles fiskeripolitik til praksis. Det yder finansiering inden for følgende områder: internationale forbindelser, god forvaltning, dataindsamling, videnskabelig rådgivning samt kontrolsystemer for og håndhævelse af den fælles fiskeripolitik.

For det enkelte aktivitetsområde finder denne forordning anvendelse i sammenhæng med andre forordninger eller afgørelser. Denne beslægtede lovgivning har i visse henseender ændret sig siden vedtagelsen af forordning(EF) nr. 861/2006, der som følge heraf må ændres for at bringe alle de enkelte elementer i overensstemmelse med den lovgivningsmæssige ramme.

Kommissionen har også til hensigt at tydeliggøre anvendelsesområdet for nogle af de finansierede foranstaltninger og at forbedre ordlyden af visse artikler. På grundlag af de gjorte erfaringer mener Kommissionen desuden, at der bør foretages en række mindre tilpasninger, således at forordningens bestemmelser mere effektivt kan tilpasses de reelle behov.

Ordføreren accepterer begrundelsen for revisionen af forordningen og finder, at Kommissionens foreslåede ændringer i det store og hele stemmer overens med de ovenfor nævnte målsætninger.

Selvom forslaget til revision er af begrænset rækkevidde og i princippet ikke berører målene for og strukturen af forordning (EF) nr. 861/2006 mener ordføreren alligevel, at der bør fremsættes et par yderligere ændringsforslag, der trods det, at de begrænser sig til enkelte punkter, vil kunne bidrage til at bringe lovgivningen i nærmere overensstemmelse med visse af de seneste udviklinger inden for sektoren og dennes fremtidsperspektiver.

Det er især i stadig højere grad blevet mere og mere almindelig anerkendt, at fiskeriforvaltningen bør baseres på et ajourført og nøjagtigt kendskab til fiskebestandenes tilstand. Dette er en uomgængelig betingelse for udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Ordføreren mener derfor, at det bør være muligt at øge medfinansieringssatserne i forbindelse med indsamling, forvaltning og anvendelse af grunddata. Den foreslåede højeste sats på 75 % bør ligeledes gælde for indsamling, forvaltning og anvendelse af supplerende data.

Eftersom akvakultur anses for at være en stadig vigtigere sektor – hvilket den nyligt udarbejdede, drøftede og vedtagne betænkning om ”Fremdrift til strategien for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur” er et eksempel på – med realistiske vækstperspektiver (der også udvides til at gælde afledte aktiviteter), bør ordningen for den relevante indsamling, forvaltning og anvendelse af data gælde for såvel miljødata som for socioøkonomiske data. På baggrund heraf vil der kunne føres tilsyn med og overvågning af miljø og sundhed, hvilket vil bidrage til at gøre sektoren mere bæredygtig.

For så vidt angår kontrol, er der uden tvivl på nuværende tidspunkt en større bevidsthed om dennes betydning for fiskerisektorens bæredygtighed og fremtid og som et middel til at stimulere til overholdelse af reglerne. Medlemsstaterne og deres kontrolmyndigheder spiller og må fortsat spille en central rolle i arbejdet med at overvåge og håndhæve kontrolforanstaltningerne i deres farvande, idet dette er kernen i indsatsen for at få reglerne overholdt og bestandene respekteret. Som led i arbejdet på dette område vil det være nødvendigt i stadig højere grad at trække på de nye teknologier. Skal det gøres effektivt, bliver medlemsstaterne nødt til at anskaffe eller være i stand til at udvikle og modernisere de tilgængelige teknologier. De hermed forbundne investeringer betyder ikke for enhver pris – eller uomgængeligt – at nye kontrolsystemer bliver dyrere i drift. Det kunne tværtimod gøre dem mere effektive og billigere at betjene.

Ændringsforslagene til forordning (EF) nr. 861/2006 skulle gøre det muligt at øge de omtalte medfinansieringssatser også på dette område. Den højeste medfinansieringssats foreslås derfor ændret til 75 %, og Kommissionen bør fortsat have mulighed for ved hjælp af sine allerede eksisterende beføjelser at finansiere visse foranstaltninger til en højere sats.


PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten

Referencer

KOM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD)

Dato for høring af EP

29.4.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

6.5.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.5.2010

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

3.11.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

João Ferreira

18.5.2010

 

 

Behandling i udvalg

14.7.2010

26.10.2010

 

 

Dato for vedtagelse

25.1.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Luis Manuel Capoulas Santos, Ioannis A. Tsoukalas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Maurice Ponga, Jutta Steinruck

Dato for indgivelse

31.1.2011

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik