Postopek : 2010/0080(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0017/2011

Predložena besedila :

A7-0017/2011

Razprave :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Glasovanja :

PV 06/04/2011 - 8.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0138

POROČILO     ***I
PDF 578kWORD 244k
31.1.2011
PE 443.044v02-00 A7-0017/2011

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava

(KOM(2010)0145 – C7‑0107/2010 – 2010/0080(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: João Ferreira

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava

(KOM(2010)0145 – C7‑0107/2010 – 2010/0080(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0145),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7–0107/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju prispevkov o osnutku zakonodajnega akta, ki sta ju predložila parlament Portugalske republike in italijanski senat,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0017/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Izrazi, uporabljeni v Uredbi (ES) št. 861/2006, morajo biti prilagojeni Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ki sta začeli veljati 1. decembra 2009.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 861/2006

Člen 3 – točka (b a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Členu 3 se doda naslednja točka:

 

„(ba) ohranjanje obalnega ribolova vzporedno z razvojem industrijskega ribolova;“

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 861/2006

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Finančni ukrepi Skupnosti iz členov 9, 10 in 11 prispevajo k izboljšanju zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov in znanstvenih nasvetov glede stanja staležev, ravni ribolova in vpliva, ki ga ima ribištvo na staleže in pomorski ekosistem, in delovanju ribiške industrije v vodah Skupnosti in zunaj nje s tem, da se zagotavlja finančna podpora državam članicam za vzpostavitev večletnih zbirnih in znanstveno utemeljenih podatkovnih nizov, ki vključujejo biološke, tehnične, okoljske in socialno-ekonomske informacije.“

„Finančni ukrepi Skupnosti iz členov 9, 10 in 11 prispevajo k izboljšanju zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov in znanstvenih nasvetov glede stanja staležev, ravni ribolova in vpliva, ki ga ima ribištvo na staleže, pomorski ekosistem, stopnjo trgovinske odvisnosti od trga Unije za ribiške proizvode ter proizvode iz ribogojstva in delovanje ribiške industrije v vodah Skupnosti in zunaj nje s tem, da se zagotavlja finančna podpora državam članicam za vzpostavitev večletnih zbirnih in znanstveno utemeljenih podatkovnih nizov, ki vključujejo biološke, tehnične, okoljske in socialno-ekonomske informacije.“

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 – točka (a)

Uredba (ES) št. 861/2006

Člen 8 – točka a – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(i) naložbe v zvezi z dejavnostmi nadzora, ki ga izvajajo upravni organi ali zasebni sektor, v:

„(i) naložbe v zvezi z dejavnostmi nadzora, ki ga izvajajo pristojni nacionalni organi, upravni organi ali zasebni sektor, v:

– nakup in namestitev tehnologije, vključno s strojno in programsko opremo, sistemi za spremljanje plovil in omrežji IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, vrednotenje in analiziranje podatkov ter razvoj metod vzorčenja in izmenjavo podatkov v zvezi z ribištvom;

– nakup in/ali razvoj in namestitev tehnologije, vključno s strojno in programsko opremo, sistemi za spremljanje plovil, omrežji IT za zbiranje, upravljanje, vrednotenje in analiziranje podatkov ter razvoj metod vzorčenja in izmenjavo podatkov v zvezi z ribištvom in s spletnimi stranmi v zvezi z nadzorom;

– nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotovitev prenosa podatkov od udeležencev, ki sodelujejo pri ribolovu in trženju ribiških proizvodov, zadevnim organom v državah članicah in Skupnosti, vključno s potrebnimi komponentami za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS), sisteme za spremljanje plovil (VMS) in sisteme samodejnega prepoznavanja (AIS);

– nakup in/ali razvoj in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotovitev prenosa podatkov od udeležencev, ki sodelujejo pri ribolovu in trženju ribiških proizvodov, zadevnim organom v državah članicah in Skupnosti, vključno s potrebnimi komponentami za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS), sisteme za spremljanje plovil (VMS) in sisteme samodejnega prepoznavanja (AIS);

– izvajanje programov, katerih namen je izmenjava in analiza podatkov med državami članicami;

– izvajanje programov, katerih namen je izmenjava in analiza podatkov med državami članicami;

– nakup in posodobitev sredstev za nadzor;“

– nakup in/ali razvoj in posodobitev sredstev za nadzor;“

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 – točka (c)

Uredba (ES) št. 861/2006

Člen 8 – točka a – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(iii) izvajanje pilotnih projektov v zvezi z nadzorom ribištva, vključno z razvojem spletnih strani v zvezi z nadzorom;

„(iii) izvajanje pilotnih projektov v zvezi z nadzorom ribištva;“

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 861/2006

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi na področju zbiranja, upravljanja in uporabe osnovnih podatkov

„Ukrepi na področju zbiranja, upravljanja in uporabe osnovnih podatkov

Na področju zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov so do finančne pomoči upravičeni naslednji izdatki v okviru večletnih nacionalnih programov:

Na področju zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov so do finančne pomoči upravičeni naslednji izdatki v okviru večletnih nacionalnih programov:

(a) izdatki za zbiranje bioloških, tehnoloških, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov v zvezi s komercialnim in rekreacijskim ribolovom, vključno z vzorčenjem, spremljanjem in raziskavami na morju ter za zbiranje socialno-ekonomskih podatkov v ribogojstvu in predelovalni industriji, kot je določeno v večletnem programu Skupnosti;

(a) izdatki za zbiranje bioloških, tehnoloških, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov v zvezi s komercialnim in rekreacijskim ribolovom, vključno z vzorčenjem, spremljanjem in raziskavami na morju ter za zbiranje okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov v ribogojstvu in predelovalni industriji, kot je določeno v večletnem programu Skupnosti;

(b) izdatki, ki so nastali za ukrepe v zvezi z upravljanjem, razvojem, izboljševanjem in izkoriščanjem podatkov iz točke (a);

(b) izdatki, ki so nastali za ukrepe v zvezi z upravljanjem, razvojem, izboljševanjem in izkoriščanjem podatkov iz točke (a);

(c) izdatki, ki so nastali zaradi ukrepov v zvezi z uporabo podatkov iz točke (a), kot so ocene bioloških parametrov, priprava podatkovnih sklopov za znanstveno analizo in svetovanje;

(c) izdatki, ki so nastali zaradi ukrepov v zvezi z uporabo podatkov iz točke (a), kot so ocene bioloških parametrov, priprava podatkovnih sklopov za znanstveno analizo in svetovanje;

(d) izdatki zaradi sodelovanja na regionalnih usklajevalnih sestankih in zadevnih strokovnih sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih Skupnost sodeluje kot pogodbenica ali opazovalka, in izdatki za seje mednarodnih organov, zadolženih za znanstveno svetovanje.“

(d) izdatki zaradi sodelovanja na regionalnih usklajevalnih sestankih in zadevnih strokovnih sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih Skupnost sodeluje kot pogodbenica ali opazovalka, in izdatki za seje mednarodnih organov, zadolženih za znanstveno svetovanje.“

Obrazložitev

Glede na čedalje večji pomen ribogojstva in razvojno perspektivo tega sektorja bi morala ureditev zbiranja, upravljanja in uporabe veljati za osnovne okoljske in socialno-ekonomske podatke.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9 – točka (c a) (novo)

Uredba (ES) št. 861/2006

Člen 12 – točka d – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) V točki (d) se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

 

„zagotavljanje obsežnega dostopa do podatkov in pojasnjevalnega gradiva, ki se še zlasti nanaša na predloge Komisije, s pripravo spletnih strani pristojnih služb Komisije na internetu, in izdajanje redne publikacije ter organizacija informativnih in izobraževalnih seminarjev za oblikovalce mnenj.“

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14 – točka (a)

Uredba (ES) št. 861/2006

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1. Zahtevki držav članic za finančne ukrepe Skupnosti se predložijo Komisiji do 31. oktobra pred letom zadevnega izvajanja.“

„1. Zahtevki držav članic za finančne ukrepe Skupnosti se predložijo Komisiji do 15. novembra pred letom zadevnega izvajanja.“

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 861/2006

Člen 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Finančni prispevek Skupnosti za izdatke držav članic za zbiranje, upravljanje in uporabo osnovnih podatkov v zvezi z ribištvom iz člena 9 se zagotovi v skladu s postopki iz tega oddelka.“

„Finančni prispevek Skupnosti za izdatke držav članic za zbiranje, upravljanje in uporabo osnovnih podatkov iz člena 9 se zagotovi v skladu s postopki iz tega oddelka.“

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 19

Uredba (ES) št. 861/2006

Člen 32 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne glede na člen 32 te uredbe druga alinea člena 3 ter člena 4 in 6 Odločbe 2000/439/ES, kot tudi priloga k tej odločbi, še naprej veljajo za nacionalne programe za leta 2007 in 2008 na področju zbiranja in upravljanja podatkov.“

Ne glede na člen 32 te uredbe se pravila iz člena 3, druga alinea, člena 4 in člena 6 Odločbe 2000/439/ES, kot se je uporabljala 31. decembra 2006, ter pravila iz Priloge k tej odločbi smiselno uporabljajo za nacionalne programe za zbiranje in upravljanje podatkov za leti 2007 in 2008.“

(1)

Mnenje z dne 15. julija 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


OBRAZLOŽITEV

Uredba (ES) št. 861/2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava je pomemben finančni instrument Evropske unije na področju ribištva. Skupaj z Evropskim skladom za ribištvo predstavljata dva glavna instrumenta za izvajanje skupne ribiške politike. Uredba predvideva financiranje na naslednjih področjih: mednarodni odnosi, upravljanje, zbiranje podatkov in znanstveno svetovanje ter nadzor in izvrševanje skupne ribiške politike.

Na vsakem področju ukrepov je Uredba (ES) št. 861/2006 dopolnjena z drugimi uredbami ali odločbami oziroma sklepi. Od sprejetja Uredbe (ES) št. 861/2006 se je razvilo več elementov s tem povezane zakonodaje, zato jo je treba spremeniti, da se zagotovi skladnost med vsemi elementi zakonodajnega okvira.

Komisija prav tako predlaga, da se pojasni področje uporabe nekaterih ukrepov, ki se financirajo, ter izboljša priprava osnutkov nekaterih členov. Komisija tudi meni, da so v nekaterih primerih izkušnje pokazale, da je treba določbe Uredbe rahlo prilagoditi, da bi bile učinkoviteje usklajene z dejanskimi potrebami.

Poročevalec meni, da so razlogi za revizijo uredbe upravičeni, in meni, da so spremembe, ki jih predlaga Komisija, na splošno v skladu z zgoraj navedenimi cilji.

Ne glede na omejen obseg predlaganih sprememb, ki bistveno ne spreminjajo ciljev in zgradbe Uredbe (ES) št. 821/2006, meni, da je treba vložiti nekaj dodatnih predlogov sprememb, ki bi lahko kljub svoji omejenosti na posamezne točke pripomogli k boljši uskladitvi zakonodaje z nekaterimi nedavnimi trendi v sektorju in njegovo prihodnjo perspektivo.

Danes je zavest o tem, da mora upravljanje ribištva temeljiti na podlagi znanstvenih, posodobljenih in točnih podatkov o stanju staležev, čedalje večja in bolj razširjena. To je prvi pogoj za trajnostni razvoj ribištva, zato bi morala po mnenju poročevalca obstajati možnost za povečanje predvidenih stopenj sofinanciranja na področju zbiranja, upravljanja in uporabe osnovnih podatkov. Predlagana zgornja meja znaša 75 % in bi morala veljati tudi za zbiranje, upravljanje in uporabo dodatnih podatkov.

Glede na čedalje večji pomen ribogojstva – o čemer priča nedavno pripravljeno, obravnavano in sprejeto poročilo o „novi pobudi za Strategijo za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva“ – s stvarno perspektivo za rast te dejavnosti (in drugih z njo povezanih dejavnosti) bi morala tudi na tem področju obstajati možnost, da se poleg socialno-ekonomskih zbirajo, upravljajo in uporabljajo tudi osnovni okoljski podatki, kar bi omogočilo spremljanje in nadzor okolja in zdravja, da bi sektor postal bolj trajnosten.

Danes nedvomno obstaja večja zavest o pomenu nadzora pri zagotavljanju trajnosti in prihodnosti ribiškega sektorja ter vzpostavitvi kulture spoštovanja pravil. Države članice in njihovi nadzorni organi imajo in morajo še naprej imeti osrednjo vlogo pri vodenju in izvrševanju nadzornih ukrepov v svojih vodah. To je ključen pogoj za ribištvo, pri katerem se učinkovito upoštevajo pravila in staleži. Pri tem delu je treba vse bolj uporabljati nove tehnologije. Za učinkovito izvajanje morajo države članice pridobiti oziroma biti sposobne razviti in posodobiti tehnologije, ki so na razpolago. V številnih primerih ta naložba ne pomeni nujno dražjega upravljanja nadzornih sistemov. Nasprotno, s to naložbo bi nadzorni sistemi lahko postali učinkovitejši, njihovo upravljanje pa cenejše.

V zvezi s tem menimo, da bi bilo smiselno s predlogi sprememb k Uredbi (ES) št. 861/2006 uvesti možnost za povečanje predvidenih stopenj sofinanciranja tudi na tem področju. Zato je predlagana zgornja meja stopnje financiranja v višini 75 %, Komisija pa bi morala ohraniti možnost, da bi z izvajanjem pristojnosti, ki jo že ima, nekatere ukrepe financirala po višjih stopnjah.


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD)

Datum predložitve EP

29.4.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

6.5.2010

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.5.2010

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

3.11.2010

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

João Ferreira

18.5.2010

 

 

Obravnava v odboru

14.7.2010

26.10.2010

 

 

Datum sprejetja

25.1.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova), Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Luis Manuel Capoulas Santos, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Maurice Ponga, Jutta Steinruck

Datum predložitve

31.1.2011

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov