ДОКЛАД относно одобрен от Помирителния комитет общ проект на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

  2.2.2011 - (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)) - ***III

  Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет
  Председател на делегацията: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
  Докладчик: Antonio Cancian

  Процедура : 2008/0237(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0020/2011
  Внесени текстове :
  A7-0020/2011
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно одобрен от Помирителния комитет общ проект на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) №  2006/2004

  (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: трето четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011),

  –   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 16 юли 2009 г.[1],

  –   като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0817),

  –   като взе предвид позицията си на второ четене[3] относно позицията на Съвета на първо четене[4],

  –   като взе предвид становището на Комисията относно внесените от Европейския парламент изменения в позицията на Съвета от първо четене (COM(2010)0469),

  –   като взе предвид позицията на Съвета на второ четене,

  –   като взе предвид член 294, параграф 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –   като взе предвид член 69 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A7‑0020/0000),

  1.  одобрява общия проект;

  2.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

  3.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи заедно с генералния секретар на Съвета към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

  4.  възлага на своя председател да предаде настоящата законодателна резолюция на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ С 317, 23.12.2009 г., стр. 99.
  • [2]  ОВ С 184 Е, 8.7.2010 г., стр. 312.
  • [3]  Текстове, приети на 6.7.2010 г., P7_TA(2010)0256.
  • [4]  ОВ С 122 Е, 11.5.2010 г., стр. 1.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Общи сведения

  На 4 декември 2008 г. Комисията представи предложение за проект на регламент относно правата на пътниците в автобусния транспорт. Като се има предвид стабилният ръст в този транспортен сектор, целта на предложението е да се установят валидни за целия ЕС права за защита на пътниците, сравними с тези в други видове транспорт, и да се осигури равнопоставеност между превозвачите от различни държави-членки, както и между различните видове транспорт.

  Процедурата на съвместно вземане на решение и помирителната процедура

  След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 23 април 2009 г. Съветът прие своята позиция на първо четене на 11 март 2010 г. Съветът значително измени някои същностни елементи от проекта на регламент, като смекчи или заличи изцяло няколко основни разпоредби, съдържащи се както в предложението на Комисията, така и в позицията на ЕП на първо четене.

  Парламентът приключи своето второ четене на 6 юли 2010 г., като прие 50 изменения към общата позиция на Съвета. Основните спорни въпроси бяха: приложното поле и графикът на прилагане на регламента; правила относно отговорността, обезщетенията и подпомагането; правата на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност; правата на пътниците в случай на отмяна на услугата или закъснение; третиране на жалбите и национални органи по прилагането.

  Тъй като Съветът не можеше да приеме всички изменения на Парламента, стигна се до необходимост от помирителна процедура. Делегацията на Парламента проведе учредителното си заседание на 8 септември 2010 г. в Страсбург. Г-жа Kratsa-Tsagaropoulou, заместник-председател и председател на делегацията, г-н Simpson, председател на комисията по транспорт и туризъм, и г-н Cancian, докладчик, получиха мандат от делегацията да преговарят със Съвета.

  Три тристранни процедури се проведоха на 13 септември, 13 октомври и 16 ноември и бяха последвани от заседания на делегацията на ЕП на 19 октомври и 23 ноември. Тристранните процедури доведоха до известен напредък по някои пунктове, но въпросът за обхвата се оказа основното препятствие.

  Помирителният комитет се събра вечерта на 30 ноември 2010 г. в Европейския парламент с цел официално да открие помирителната процедура и евентуално да постигне споразумение по всички нерешени въпроси. След няколко часа разисквания в ранните часове на следващия ден беше постигнато цялостно споразумение. То беше потвърдено от делегацията на ЕП с осемнадесет гласа „за“, един „против“ и три „въздържал се“.

  Основни пунктове от постигнатото споразумение

  Основните пунктове от постигнатото споразумение могат да се обобщят, както следва:

  Обхват

  Регламентът се прилага за всички редовни услуги, национални и трансгранични, при които предвиденото по разписание разстояние е 250 километра или повече („дълги разстояния“). Пътници, които пътуват само по част от подобен маршрут на дълго разстояние, също са обхванати.

  Освен това набор от дванадесет основни права от регламента ще се прилагат и за пътници, пътуващи по по-къси редовни маршрути. Тези права са съсредоточени по-конкретно върху потребностите на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, като например недискриминационен достъп до транспорт, право на компенсация за загуба или повреждане на инвалидни колички или друго оборудване за подпомагане на двигателната способност, подаване и обработване на жалби, обучение на персонала на автобусите относно въпроси, свързани с уврежданията, информация, която да се предоставя през време на пътуването и т.н.

  Дерогации относно сроковете

  Като се изключат тези основни права, държавите-членки могат да освобождават вътрешни редовни превози от задълженията по прилагане на регламента за срок до четири години, който може да се удължи еднократно. Държавите-членки могат също да освобождават конкретни услуги поради това, че значителна част от тях се извършва извън Съюза, за срок до четири години, който може да се удължи еднократно.

  Обезщетение и помощ в случай на произшествия

  Пътниците имат право на обезщетение в случай на смърт, включително разумни погребални разноски, или на телесно нараняване, както и на загуба или повреда на багаж поради произшествия. Таваните за подобни компенсации съгласно националното право не могат да бъдат по-ниски от минималните суми, посочени в регламента, т.е. 220 000 EUR на пътник и 1 200 EUR на единица багаж. При повреда на помощни средства като инвалидни колички се изплаща пълно обезщетение.

  Освен това в случай на произшествие пътниците имат право на помощ за покриване на непосредствените практически нужди, включително, при необходимост, осигуряване на храна и дрехи, транспорт, улесняване оказването на първа помощ и настаняване за не повече от 80 EUR на вечер на пътник за максимум две нощувки.

  Права на пътниците в случай на отмяна или закъснение

  В случай на отмяна или закъснение с повече от 120 минути, или дублиране на места на автобусна услуга на пътниците незабавно се предлага избор между продължаване на пътуването или пренасочване до крайното местоназначение без допълнително заплащане, или възстановяване на цената на билета. Ако превозвачът не предложи този избор, пътниците имат право на обезщетение в размер на 50 % от цената на билета в допълнение към възстановяването на цената на билета.

  При повреда на автобус по време на пътуването превозвачът осигурява продължаване на услугата с друго превозно средство или транспорт до подходящо място за изчакване или автогара, откъдето е възможно продължаване на пътуването.

  В случай на отмяна или закъснение на пътниците се предоставя цялата необходима информация. Когато е възможно, тази информация се предоставя чрез електронни средства на всички пътници, включително на тези, които не заминават от автогарите, ако пътниците са заявили това и са предоставили необходимите координати на превозвача.

  В случай на отмяна или закъснение при заминаване с повече от 90 минути на пътуване с продължителност над три часа също трябва да се предложи помощ под формата на осигуряване на закуски, храна или напитки, както и настаняване в хотел за не повече от 80 EUR на вечер и на човек за максимум две нощувки. Задължението за осигуряване на настаняване обаче не се прилага, ако отмяната или закъснението са причинени от тежки атмосферни условия или големи природни бедствия.

  Права на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност

  Дружествата за автобусен превоз са длъжни да предоставят помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, при условие че пътникът е уведомил дружеството за своите нужди най-късно 36 часа преди заминаване. Ако превозвачът не е в състояние да осигури подходяща помощ, пътникът с намалена подвижност може да бъде придружаван без допълнително заплащане от лице по негов избор. Загуба или повреда на инвалидна количка или друго помощно оборудване трябва да бъдат обезщетени от превозвача или от управителния орган на отговорната автогара.

  Заключение

  Окончателният текст може да се счита за много задоволителен и добре балансиран компромис, тъй като той съумява да гарантира права за пътниците без същевременно да налага голяма тежест на превозвачите, повечето от които са малки и средни предприятия. По-конкретно резултатът от помирителната процедура може да се разглежда като успех за Европейския парламент, като се отчита, че:

  а) относно обхвата първоначалната преговорна позиция на Съвета предвиждаше 500 км, а в постигнатия компромис е 250 км;

  б) по отношение на основните права на пътниците независимо от разстоянието първоначалната позиция на Съвета включваше само три такива права, а окончателният компромис – дванадесет, като се обръща специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност;

  в) по отношение на освобождаванията Съветът се стремеше към периоди, достигащи 15 години за вътрешните превози и неопределено време за международните, като окончателният компромис предвижда максимум осем години и в двата случая (период от четири години с едно удължаване);

  г) в случай на произшествие или отмяна или закъснение при заминаване от повече от деветдесет минути всеки пътник има право, при необходимост, на настаняване в хотел за не повече от 80 EUR на вечер и за максимум две нощувки, като първоначалната позиция на Съвета предвиждаше 50 EUR;

  д) в случай на произшествие пътниците имат право на незабавна помощ, включително настаняване (вж. по-горе), храна и дрехи, транспорт и улесняване оказването на първа помощ;

  е) в случай на отмяна, закъснение с повече от 120 минути или дублиране на места пътниците имат право на обезщетение в размер на 50 % от цената на билета в допълнение към правото за продължаване на пътуването или пренасочване до крайното местоназначение или възстановяване на цената на билета;

  ж) споразумението предвижда предоставянето на актуална информация на пътниците в реално време чрез електронни средства.

  По тази причина делегацията на Парламента в Помирителния комитет препоръчва съвместният текст да бъде одобрен на трето четене.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

  Позовавания

  PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

  Председател на делегацията: заместник-председател

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

  Водеща комисия

    Председател

  TRAN

  Brian Simpson

  Докладчик(ци)

  Antonio Cancian

   

  Проект на акт, разглеждан на първо четене

  COM(2008)0817 – C6‑0469/2008

  Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

  23.04.2009 г.

  P6_TA(2009)0281

  Изменено предложение на Комисията

   

  Позиция на Съвета на 1-во четене

    Дата на обявяване в заседание

  05218/3/2010 – C7‑0077/2010

  25.03.2010

  г.

  Позиция на Комисията(член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз)

   

  COM(2010)0121

  Дата на второ четене в ЕП – Номер P

  06.07.2010 г.

  P7_TA(2010)0256

  Становище на Комисията(член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз)

   

  COM(2010)0469

  Дата на получаване на втория прочит от Съвета

  09.08.2010 г.

  Дата на писмото на Съвета за неодобрението на измененията, нанесени от ЕП

  25.11.2010 г.

  Заседания на Помирителния комитет

  30.11.2010 г.

   

   

   

  Дата на гласуване на делегацията на ЕП

  30.11.2010 г.

  Резултат от гласуването

  +:

  –:

  0:

  18

  1

  3

  Присъствали членове

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

  Присъствал(и) заместник(ци)

  Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

  Присъствал(и) заместник(ци)(чл. 187, пар. 2 от Правилника)

   

  Дата на споразумението в Помирителния комитет

  30.11.2010 г.

  Споразумение чрез размяна на писма

  0.0.0000 г.

  0.0.0000 г.

  Дата на констатиране от съпредседателите на одобрението на общия проект и на предаването му на ЕП и на Съвета

  24.1.2011 г.

  Дата на внасяне

  2.2.2011 г.

  Забележки (данни, на разположение само на един език)

  ...