BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

2.2.2011 - (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)) - ***III

Europa-Parlamentets delegation til Forligsudvalget
Delegationsformand: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Ordfører: Antonio Cancian

Procedure : 2008/0237(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0020/2011
Indgivne tekster :
A7-0020/2011
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011),

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. juli 2009[1],

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0817),

–   der henviser til sin holdning ved andenbehandling[3] til Rådets førstebehandlingsholdning[4],

–   der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til Rådets førstebehandlingsholdning (KOM(2010)0469),

–   der henviser til Rådets andenbehandlingsholdning,

–   der henviser til artikel 294, stk. 13, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 69,

–   der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A7‑0020/2011),

1.  godkender det fælles udkast;

2.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  EUT C 317 af 23.12.2009, s. 99.
  • [2]  EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 312.
  • [3]  Vedtagne tekster af 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.
  • [4]  EUT C 122 E af 11.5.2010, s. 1.

BEGRUNDELSE

Sagsforløb

Den 4. december 2008 fremlagde Kommissionen et forslag til forordning om buspassagerers rettigheder. I betragtning af den konstante vækst i denne del af transportsektoren er formålet med forslaget at indføre EU-dækkende rettigheder til beskyttelse af buspassagerer svarende til rettighederne inden for andre transportformer og at skabe ensartede konkurrencevilkår mellem transportvirksomheder fra forskellige medlemsstater såvel som mellem de forskellige transportformer.

Lovgivningsproceduren og forligsproceduren

Efter at Parlamentet havde vedtaget sin holdning ved førstebehandling den 23. april 2009, vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning den 11. marts 2010. Sidstnævnte ændrede i væsentlig grad centrale elementer i forslaget til forordning ved at udvande eller helt slette adskillige vigtige bestemmelser, der var indeholdt både i Kommissionens forslag og Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

Parlamentet afsluttede sin andenbehandling den 6. juli 2010 med at vedtage 50 ændringsforslag til Rådets holdning. De vigtigste af de omdiskuterede emner var: forordningens anvendelsesområde og anvendelsesperiode; bestemmelserne om ansvar, skadeserstatning og assistance; handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder; passagerers rettigheder i tilfælde af aflysninger eller forsinkelser; klagebehandling og nationale håndhævelsesorganer.

Da Rådet ikke var i stand til at acceptere alle Parlamentets ændringsforslag, blev det nødvendigt at indlede forligsproceduren. Parlamentets delegation holdt sit konstituerende møde i Strasbourg den 8. september 2010. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, næstformand i Parlamentet og formand for delegationen, Brian Simpson, formand for Transport- og Turismeudvalget, og Antonio Cancian, ordfører, fik af delegationen mandat til at forhandle med Rådet.

Der blev afholdt trepartsmøde den 13. september, 13. oktober og 16. november efterfulgt af møder i EP’s delegation henholdsvis den 19. oktober og 23. november. Disse trepartsmøder førte til nogle fremskridt på en række områder, men spørgsmålet om anvendelsesområdet viste sig at være den største anstødssten.

Forligsudvalget mødtes i Europa-Parlamentet om aftenen den 30. november 2010 med henblik på formelt at åbne forligsproceduren og eventuelt nå til enighed om alle udestående punkter. Efter mange timers drøftelser lykkedes det at indgå en generel aftale i de tidlige morgentimer den følgende dag. Denne blev bekræftet af EP’s delegation med atten stemmer for, en imod og tre hverken for eller imod.

Hovedpunkterne i den indgåede aftale

Hovedpunkterne i den indgåede aftale kan kort beskrives som følger:

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på al rutekørsel, såvel national som grænseoverskridende, hvor den køreplansmæssige rute er 250 km eller længere (langdistance). Passagerer, der kun rejser med på en del af en sådan langdistancerute, er også dækkede.

Derudover indeholder forordningen der tolv grundlæggende rettigheder, som også gælder for passagerer, der rejser over kortere køreplansmæssige afstande. Disse rettigheder drejer sig især om handicappedes og bevægelseshæmmedes behov, f.eks. ikke-diskriminerende adgang til transport, ret til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af kørestole og andre handicaphjælpemidler, indgivelse og behandling af klager, handicaprelateret uddannelse af busselskabernes personale, krav til oplysninger til passagererne under rejsen osv.

Tidsmæssige undtagelser

Med undtagelse af disse grundlæggende rettigheder har medlemsstaterne mulighed for at fritage national rutekørsel fra anvendelsen af forordningen i en periode på højst fire år, der kan forlænges én gang. Medlemsstaterne kan også fritage bestemte rutekørsler fra anvendelsen af denne forordning, når en betydelig del af rutekørslen finder sted uden for Unionen, i en periode på højst fire år, der kan forlænges én gang.

Kompensation og assistance i tilfælde af ulykker

Passagererne er berettigede til erstatning i tilfælde af død, herunder dækning af rimelige begravelsesomkostninger, eller tilskadekomst samt ved bortkomst eller beskadigelse af bagage på grund af ulykker. Lofterne i den nationale lovgivning for sådan erstatning må ikke være lavere end minimumsbeløbene i forordningen, dvs. 220 000 EUR pr. passager og 1 200 EUR pr. bagagedel. Beskadigelse af handicaphjælpemidler som f.eks. kørestole skal erstattes fuldstændigt.

I tilfælde af en ulykke er passagererne derudover berettigede til assistance til at dække deres umiddelbare praktiske behov, herunder om nødvendigt til at få mad og tøj, transport, nem adgang til hurtig hjælp og indkvartering til en værdi af op til 80 EUR pr. nat og pr. passager i højst to nætter.

Passagerers rettigheder i tilfælde af aflysninger eller forsinkelser

Når en bus aflyses eller er forsinket i mere end 120 minutter eller er overbooket, skal passagererne omgående tilbydes valget mellem fortsættelse af rejsen eller omlægning af rejsen til deres slutdestination uden yderligere omkostninger eller tilbagebetaling af billetprisen. Hvis transportøren ikke giver passageren disse valgmuligheder, har passageren ud over tilbagebetaling af billetprisen ret til kompensation svarende til 50 % af billetprisen.

Hvis bussen bliver uanvendelig under rejsen, skal transportøren sørge for enten videre transport med et andet køretøj eller transport til et passende afventningssted og/eller terminal, hvorfra den videre rejse er mulig.

I tilfælde af aflysning eller forsinkelse skal passagererne forsynes med alle nødvendige oplysninger. Hvor det er muligt, stilles disse oplysninger til rådighed ad elektronisk vej for alle passagerer, herunder dem, der ikke rejser fra terminaler, såfremt passageren har anmodet herom og har givet transportøren de nødvendige kontaktoplysninger.

Såfremt en rejse af en varighed på mere end tre timer bliver aflyst, eller dens afgang bliver forsinket i mere end 90 minutter, skal den rejsende ligeledes tilbydes assistance i form af snacks, måltider eller forfriskninger samt hotelovernatning til en værdi af op til 80 EUR pr. nat og pr. person i højst to nætter. Forpligtelsen til at sørge for indkvartering gælder dog ikke, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes meget dårlige vejrforhold eller større naturkatastrofer.

Handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder

Busselskaber skal yde assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, forudsat at passageren har givet busselskabet besked om sine behov senest 36 timer før afgang. Hvis transportøren ikke er i stand til at yde passende assistance, må den pågældende passager lade sig ledsage af en anden person efter eget valg, uden at det koster ekstra. Bortkomst eller beskadigelse af kørestole eller andre handicaphjælpemidler skal erstattes af busselskabet eller den ansvarlige busstations forvaltningsorgan.

Konklusion

Den endelige tekst kan anses som et meget tilfredsstillende og velafbalanceret kompromis, da det deri er lykkedes at sikre passagerernes rettigheder uden samtidig at lægge en tung byrde på transportvirksomhederne, der for de flestes vedkommende er små og mellemstore virksomheder. Navnlig kan resultatet af forligsproceduren betragtes som en succes for Europa-Parlamentet ud fra følgende betragtninger:

a) med hensyn til anvendelsesområdet var Rådets forhandlingsoplæg 500 km, hvor det indgåede kompromis har 250 km

b) med hensyn til passagerernes grundlæggende rettigheder uanset rejseafstanden var der kun tre sådanne rettigheder i Rådets oprindelige holdning, og det endelige kompromis indeholder tolv med særlig fokus på handicappede og bevægelseshæmmede personers behov

c) for så vidt angår undtagelser ønskede Rådet perioder på op til 15 år for nationale tjenester og ubegrænset tid for internationale tjenester, hvorimod det endelige kompromis fastslår otte år i begge tilfælde (en periode på fire år, der kan forlænges én gang)

d) i tilfælde af en ulykke eller aflysning eller forsinkelse af en afgang i mere end 90 minutter har alle passagerer ret til hotelovernatning, om nødvendigt, til en samlet værdi af 80 EUR pr. nat og pr. person i højst to nætter, hvor Rådets oprindelige holdning havde fastsat værdien til 50 EUR.

e) i tilfælde af en ulykke er passagererne berettigede til omgående assistance, herunder indkvartering (se ovenfor), mad, tøj, transport og nem adgang til hurtig hjælp

f) ved aflysning eller forsinkelse på mere end 120 minutter eller overbookning er passagererne berettigede til kompensation svarende til 50 % af billetprisen ud over retten til fortsættelse eller omlægning af rejsen til det endelige bestemmelsessted eller tilbagebetaling af billetprisen

g) aftalen indeholder krav om formidling af opdaterede oplysninger til passagererne i realtid ad elektronisk vej.

Parlamentets delegation til Forligsudvalget anbefaler derfor, at det fælles udkast godkendes ved tredjebehandlingen.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Referencer

PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

Delegationsformand: Næstformand

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Korresponderende udvalg

  Chair

TRANBrian Simpson

 

Ordfører(e)

Antonio Cancian

 

Udkast til retsakt behandlet ved førstebehandling

KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008

Dato for EP's førstebehandling – P-nr.

23.04.2009

P6_TA(2009)0281

Kommissionens ændrede forslag

 

Rådets førstebehandlingsholdning

  Dato for meddelelse på plenarmødet

05218/3/2010 – C7‑0077/2010

25.03.2010

 

Kommissionens holdning

(art. 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

KOM(2010)0121

Dato for EP's andenbehandling – P-nr.

06.07.2010

P7_TA(2010)0256

Kommissíonens udtalelse(art. 294, stk.

7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

KOM(2010)0469

Dato for Rådets modtagelse af andenbehandlingen

09.08.2010

Dato for Rådets skrivelse om, at det ikke kan godkende alle EP's ændringer

25.11.2010

Møder i Forligsudvalget

30.11.2010

 

 

 

Dato for EP-delegationens afstemning

30.11.2010

Afstemningsresultat

+:

–:

0:

18

1

3

Til stede - medlemmer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Til stede - stedfortrædere

Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

Til stede - stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 187, stk. 2

 

Dato for enighed i Forligsudvalget

30.11.2010

Enighed ved brevveksling

0.0.0000

0.0.0000

Dato, hvor Forligsudvalgets formænd konstaterede, at det fælles udkast var godkendt, og fremsendte det til EP og Rådet

24.1.2011

Dato for indgivelse

2.2.2011

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 

...