Διαδικασία : 2008/0237(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0020/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0020/2011

Συζήτηση :

PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2011 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0052

ΕΚΘΕΣΗ     ***III
PDF 179kWORD 118k
2.2.2011
PE 454.601v03-00 A7-0020/2011

σχετικά με το εγκριθέν από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 2006/2004

(PE-CONS 00063 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής

Πρόεδρος της αντιπροσωπείας: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Εισηγητής: Antonio Cancian

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το εγκριθέν από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 2006/2004

(PE-CONS 00063 – C7‑0015/20112008/0237(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: τρίτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2009(1)

–   έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0817),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση(3) σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση(4),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής για τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (COM(2010)0469),

-    έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 13, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7‑0020/0000),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 317, 23.12.2009, σελ. 99

(2)

ΕΕ 184 E, 8.7.2010, σελ. 312

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.

(4)

ΕΕ C 122 E, 11.5.2010, σελ. 1


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Στις 4 Δεκεμβρίου 2008 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχεδίου κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή αύξηση του συγκεκριμένου τομέα μεταφορών ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να θεσπιστούν δικαιώματα, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, για την προστασία των επιβατών ανάλογα με εκείνα που ισχύουν για άλλους τρόπους μεταφοράς και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορέων διαφόρων κρατών μελών και μεταξύ διαφόρων τρόπων μεταφοράς.

Η διαδικασία συναπόφασης και συνδιαλλαγής

Μετά τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Mαρτίου 2010. Με τη θέση του Συμβουλίου τροποποιήθηκαν ουσιαστικά βασικά στοιχεία του σχεδίου κανονισμού εφόσον υποβαθμίστηκαν ή καταργήθηκαν τελείως ορισμένες σημαντικές διατάξεις που περιέχονταν τόσο στην πρόταση της Επιτροπής όσο και στη θέση του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση.

Το Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε τη δεύτερη ανάγνωσή του στις 6 Ιουλίου 2010 με την έγκριση 50 τροπολογιών στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Τα κύρια θέματα ήταν : το πεδίο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του κανονισμού· κανόνες σχετικά με την ευθύνη, τις ζημίες και τη βοήθεια· τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα· τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ματαιώσεων ή καθυστερήσεων· διεκπεραίωση καταγγελιών και εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας.

Επειδή το Συμβούλιο δεν μπορούσε να αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου ήταν απαραίτητη η διαδικασία συνδιαλλαγής. Η σύσταση της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 στο Στρασβούργο. Η Αντιπροσωπεία ανέθεσε στην κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, στον κ. Simpson, Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και στον κ. Cancian, εισηγητή, να διαπραγματευτούν με το Συμβούλιο.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, 13 Οκτωβρίου και 16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τρεις τριμερείς συνομιλίες και επακολούθησαν συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του ΕΚ στις 19 Οκτωβρίου και 23 Νοεμβρίου. Αυτές οι τριμερές συνομιλίες έχουν οδηγήσει σε κάποια πρόοδο για ορισμένα θέματα αλλά το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής αποδεικνύεται ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συνήλθε το βράδυ της 30ης Νοεμβρίου 2010 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επίσημη έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής και, ενδεχομένως, την επίτευξη συμφωνίας για όλα τα εκκρεμή θέματα. Ύστερα από αρκετές ώρες διαβουλεύσεων επετεύχθη συνολική συμφωνία τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε από την Αντιπροσωπεία του ΕΚ με 18 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές.

Κύρια σημεία της συμφωνίας

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός θα εφαρμοστεί για όλες τις τακτικές γραμμές, εθνικές και διασυνοριακές, όπου η προγραμματισθείσα απόσταση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 250 km ("μεγάλη απόσταση"). Οι επιβάτες που διανύουν τμήμα μόνο μιας τέτοιας απόστασης καλύπτονται επίσης από τον κανονισμό.

Επιπλέον, οι επιβάτες που διανύουν μικρότερες προγραμματισμένες αποστάσεις θα καλύπτονται, σύμφωνα με τον κανονισμό, από 12 βασικά δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα εστιάζουν ιδιαίτερα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, όπως η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας της αναπηρικής καρέκλας ή άλλου κινητικού εξοπλισμού, υποβολή και διεκπεραίωση καταγγελιών, εκπαίδευση του προσωπικού λεωφορείων ή πούλμαν για την παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρία, παροχή πληροφοριών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κλπ.

Χρονικές παρεκκλίσεις

Με εξαίρεση αυτά τα βασικά δικαιώματα τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν τις εγχώριες τακτικές γραμμές από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για μια χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί εφάπαξ. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να εξαιρούν ειδικές γραμμές επειδή ένα σημαντικό τμήμα της παροχής τέτοιων υπηρεσιών πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί εφάπαξ.

Αποζημίωση και βοήθεια σε περίπτωση ατυχημάτων

Οι επιβάτες έχουν δικαίωμα για αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, συμπεριλαμβανομένων λογικών εξόδων κηδείας, ή σε περίπτωση προσωπικού τραυματισμού, απώλειας, απώλειας ή ζημίας των αποσκευών εξαιτίας ατυχήματος. Τα ανώτατα όρια μιας τέτοιας αποζημίωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία δεν θα πρέπει να είναι κατώτερα από τα ελάχιστα ποσά που καθορίζονται στον κανονισμό, δηλαδή 220.000 ευρώ ανά επιβάτη και 1200 ευρώ για κάθε αποσκευή. Η ζημία βοηθητικού εξοπλισμού, όπως οι αναπηρικές καρέκλες, θα πρέπει να αντισταθμίζεται στο ακέραιο.

Επιπλέον, σε περίπτωση ατυχήματος οι επιβάτες έχουν δικαίωμα παροχής βοήθειας για την κάλυψη των άμεσων πρακτικών αναγκών τους, όπως, αν είναι απαραίτητο, παροχή τροφής και ρουχισμού, παροχή μεταφοράς, εξασφάλιση πρώτης βοήθειας και κάλυψη του κόστους στέγασης με τη χορήγηση έως και 80 ευρώ για μια νύχτα και ανά επιβάτη, για δύο νύχτες κατά ανώτατο όριο.

Δικαιώματα επιβατών σε περίπτωση ματαιώσεων ή καθυστερήσεων

Σε περίπτωση που η παρεχόμενη υπηρεσία λεωφορείου ή πούλμαν ματαιώνεται η καθυστερεί για περισσότερο από 120 λεπτά ή υπάρχουν υπεράριθμες κρατήσεις, στους επιβάτες προσφέρεται αμέσως η επιλογή είτε να συνεχίσουν το ταξίδι τους είτε να επαναχαράξουν τη διαδρομή προς τον τελικό προορισμό τους χωρίς πρόσθετο κόστος ή επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου· αν ο μεταφορέας παραλείψει να προσφέρει αυτήν την επιλογή, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να λάβουν αποζημίωση το ύψος της οποίας θα ισούται με 50% της αξίας του εισιτηρίου παράλληλα με την επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου.

Όταν το λεωφορείο ή το πούλμαν καθίσταται ακατάλληλο προς χρήση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο μεταφορέας μεριμνά ώστε η παροχή της υπηρεσίας να συνεχιστεί με άλλο όχημα ή άλλο μέσο μεταφοράς από κατάλληλο σημείο ή σταθμό αναμονής ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση του ταξιδιού.

Σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης παρέχονται στους επιβάτες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες· αν είναι εφικτό, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε όλους τους επιβάτες με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν αναχωρούν από σταθμούς, αν ο επιβάτης το έχει ζητήσει και έχει διαβιβάσει στο μεταφορέα τις απαραίτητες λεπτομέρειες σε ότι αφορά τη σχετική επαφή.

Σε περίπτωση που ένα ταξίδι διαρκείας τριών και πλέον ωρών ματαιώνεται ή η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 90 λεπτά εξασφαλίζονται για τους επιβάτες σνάκ, γεύματα ή αναψυκτικά, καθώς και κατάλυμα σε ξενοδοχείο με τη χορήγηση έως 80 ευρώ κατ' άτομο για κάθε νύχτα αλλά όχι περισσότερες από δύο νύχτες· ωστόσο, η υποχρέωση για την παροχή καταλύματος δεν ισχύει αν η ματαίωση ή η καθυστέρηση προκαλείται από κακές καιρικές συνθήκες ή μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Οι εταιρείες λεωφορείων και πούλμαν καλούνται να παρέχουν βοήθεια σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, υπό τον όρο ότι ο επιβάτης ενημερώνει την εταιρία για τις ανάγκες του/της το αργότερο 36 ώρες πριν από την αναχώρηση. Αν ο πάροχος της υπηρεσίας δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κατάλληλη βοήθεια, ο επιβάτης με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να συνοδευτεί από άτομο της επιλογής του χωρίς επιπλέον κόστος. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία αναπηρικών καρεκλών ή άλλου συναφούς εξοπλισμού πρέπει να αντισταθμίζεται από την εταιρεία ή από το διαχειριστικό φορέα του υπεύθυνου σταθμού.

Συμπέρασμα

Το τελικό κείμενο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας πολύ ικανοποιητικός και ισορροπημένος συμβιβασμός, επειδή κατορθώνει να διασφαλίσει τα δικαιώματα των επιβατών χωρίς συγχρόνως να επιβάλει βαρύ φορτίο στους μεταφορείς, οι περισσότεροι των οποίων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα, η έκβαση της διαδικασίας συνδιαλλαγής μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεδομένου ότι:

α) σε ότι αφορά το πεδίο εφαρμογής η αρχική διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου προέβλεπε απόσταση 500 km και η επιτευχθείσα συμβιβαστική λύση προβλέπει 250 km· ;

β) σε ότι αφορά τα βασικά δικαιώματα των επιβατών ανεξάρτητα από την απόσταση, η αρχική θέση του Συμβουλίου περιελάμβανε μόνο 3 τέτοια δικαιώματα ενώ ο τελικός συμβιβασμός 12, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα·

γ) σε ότι αφορά τις εξαιρέσεις, το Συμβούλιο επεδίωξε χρονικές περιόδους έως και 15 έτη για τις εγχώριες υπηρεσίες και αορίστου χρόνου για τις διεθνείς υπηρεσίες, ενώ ο τελικός συμβιβασμός προβλέπει 8 έτη κατ' ανώτατο όριο σε αμφότερες τις περιπτώσεις (περίοδος τεσσάρων ετών, με δυνατότητα εφάπαξ ανανέωσης)·

δ) σε περίπτωση ατυχήματος ή ματαίωσης ή καθυστέρησης της αναχώρησης για περισσότερο από 90 λεπτά κάθε επιβάτης έχει το δικαίωμα, αν παραστεί ανάγκη, για διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο συνολικού κόστους 80 ευρώ τη νύχτα και για δύο νύχτες κατ' ανώτατο όριο, ενώ η αρχική θέση του Συμβουλίου προέβλεπε 50 ευρώ·

ε) σε περίπτωση ατυχήματος οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα άμεσης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης διανυκτέρευσης (βλ. ανωτέρω), τροφής, ρουχισμού, μεταφοράς και της διευκόλυνσης της πρώτης βοήθειας·

στ) σε περίπτωση ματαίωσης, καθυστέρησης για περισσότερο από 120 λεπτά ή υπεράριθμων κρατήσεων, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα αντιστάθμισης που ισούται με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, παράλληλα με το δικαίωμα της συνέχισης ή της επαναχάραξης της διαδρομής προς τον τελικό προορισμό ή επιστροφής της αξίας του εισιτηρίου·

ζ) η συμφωνία προβλέπει την παροχή με ηλεκτρονικά μέσα επικαιροποιημένων πληροφοριών τους επιβάτες.

Κατά συνέπεια, η Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής συνιστά την έγκριση του κοινού σχεδίου στην τρίτη ανάγνωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Έγγραφα αναφοράς

PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

Πρόεδρος της αντιπροσωπείας: Αντιπρόεδρος

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Brian Simpson

Εισηγητής(ές)

 

Antonio Cancian

 

Νομοσχέδιο που εξετάσθηκε κατά την 1η ανάγνωση

COM(2008)0817 – C6‑0469/2008

Ημερομηνία της 1ης ανάγνωσης του ΕΚ

23.04.2009

P6_TA(2009)0281

Τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

 

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

05218/3/2010 – C7‑0077/2010

25.03.2010

 

Θέση της Επιτροπής(

Άρθρο 294, παράγραφος 6, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ)

COM(2010)0121

Ημερομηνία της 2ης ανάγνωσης του ΕΚ

06.07.2010

P7_TA(2010)0256

Γνώμη της Επιτροπής(

Άρθρο 294, παράγραφος 7, στοιχείο γ, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ)

COM(2010)0469

Ημερομηνία παραλαβής από το Συμβούλιο της 2ης ανάγνωσης

09.08.2010

Ημερομηνία της επιστολής του Συμβουλίου σχετικά με την απόρριψη τροπολογιών του ΕΚ

25.11.2010

Συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής

30.11.2010

 

 

 

Ημερομ. ψηφοφορίας της αντιπροσωπείας του ΕΚ

30.11.2010

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

1

3

Βουλευτές παρόντες

Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Αναπληρωτές παρόντες

Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Σπύρος Δανέλλης, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες

 

Ημερομηνία επίτευξης συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής

30.11.2010

Συμφωνία δι' ανταλλαγής επιστολών

0.0.0000

0.0.0000

Ημερομηνία της διαπίστωσης από τους συμπροέδρους της έγκρισης του κοινού σχεδίου και διαβίβασή του στο ΕΚ και στο Συμβούλιο

24.1.2011

Ημερομηνία κατάθεσης

2.2.2011

Παρατηρήσεις (διατίθενται μόνο σε μία γλώσσα)

...

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου