Menetlus : 2008/0237(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0020/2011

Esitatud tekstid :

A7-0020/2011

Arutelud :

PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Hääletused :

PV 15/02/2011 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0052

RAPORT     ***III
PDF 148kWORD 107k
2.2.2011
PE 454.601v03-00 A7-0020/2011

Lepituskomitees heaks kiidetud ühine tekst eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

Euroopa Parlamendi delegatsioon lepituskomitees

Delegatsiooni juht: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Raportöör: Antonio Cancian

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: kolmas lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse lepituskomitees heakskiidetud ühist teksti (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011);

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. juuli 2009. aasta arvamust(1);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2008)0817) suhtes;

–   võttes arvesse oma teise lugemise seisukohta(3) nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes(4);

–   võttes arvesse komisjoni arvamust Euroopa Parlamendi poolt nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes esitatud muudatusettepanekute kohta (KOM(2010)0469);

–   võttes arvesse nõukogu teise lugemise seisukohta;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 13;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69;

–   võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A7‑0020/0000),

1.  kiidab ühise teksti heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

3.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev õigusloomega seotud resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 317, 23.12.2009, lk 99.

(2)

ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 312.

(3)

Vastuvõetud tekstid, 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.

(4)

ELT C 122 E, 11.5.2010, lk 1.


SELETUSKIRI

Taust

4. detsembril 2008. aastal esitas komisjon bussireisijate õigusi käsitleva määruse eelnõu ettepaneku. Võttes arvesse selle transpordisektori stabiilset kasvu, on ettepaneku eesmärk kehtestada kogu ELi hõlmavad õigused reisijate kaitse kohta, nagu on kehtestatud muude transpordiliikide puhul, ning tagada võrdsed tingimused eri liikmesriikide vedajate ja eri transpordiliikide puhul.

Kaasotsustamis- ja lepitusmenetlus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha esitamise järel 23. aprillil 2009 võttis nõukogu vastu oma esimese lugemise seisukoha 11. märtsil 2010. Nõukogu seisukohas muudeti oluliselt määruse eelnõu põhielemente, muutes leebemaks või täielikult kustutades mitu tähtsat sätet, mis olid osa nii komisjoni ettepanekust kui ka Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohast.

Parlament lõpetas teise lugemise 6. juulil 2010, võttes vastu 50 muudatusettepanekut nõukogu ühise seisukoha kohta. Põhiküsimused olid määruse reguleerimisala ja kohaldamise ajakava, eeskirjad vastutuse, hüvitiste ja abi kohta, puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õigused, reisijate õigused tühistamise või hilinemise korral, kaebuste käsitlemine ja riiklikud täitevasutused.

Kuna nõukogu ei nõustunud kõigi parlamendi muudatusettepanekutega, oli vajalik lepitusmenetlus. Parlamendi delegatsiooni avakoosolek toimus 8. septembril 2010 Strasbourgis. Delegatsioon volitas nõukoguga läbirääkimisi pidama asepresidendi ja delegatsiooni juhi Kratsa-Tsagaropoulou, transpordi- ja turismikomisjoni esimehe Simpsoni ning raportöör Canciani.

Kolm kolmepoolset kohtumist peeti 13. septembril, 13. oktoobril ja 16. novembril, millele järgnesid Euroopa Parlamendi delegatsiooni koosolekud 19. ja 23. novembril. Kolmepoolsetel kohtumistel saavutati edu mitmes küsimuses, kuid peamine komistuskivi oli reguleerimisala.

Lepituskomitee kohtus 30. novembri 2010. aasta õhtul Euroopa Parlamendis, et lepitusmenetlus ametlikult avada ja võimaluse korral jõuda kokkuleppele kõikides lahendamata küsimustes. Pärast mitu tundi kestnud arutelusid jõuti järgmise päeva varastel tundidel üldisele kokkuleppele. Seda kinnitas Euroopa Parlamendi delegatsioon 18 poolt-, 1 vastuhääle ja 3 erapooletuga.

Saavutatud kokkuleppe põhipunktid

Saavutatud kokkuleppe põhipunktid on lühidalt järgmised:

Reguleerimisala

Määrust kohaldatakse kõigi regulaarveo teenuste (nii riigisisesed kui ka piiriülesed) suhtes, kui kavandatud vahemaa on võrdne või pikem kui 250 km (kaugliinid). Määrus hõlmab ka reisijaid, kes läbivad vaid osa sellisest kaugbussireisist.

Lisaks kohaldatakse määruses kehtestatud 12 põhiõigust ka reisijatele, kes reisivad lühematel liinidel. Nende õigustega käsitletakse eelkõige puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi, nagu võrdne juurdepääs transpordile, õigus saada hüvitist ratastooli või muude liikumisabivahendite kaotsimineku või kahjustumise korral, kaebuste esitamist ja käsitlemist, puuetealast koolitust bussitöötajatele, reisi ajal antavat teavet jne.

Ajalised erandid

Välja arvatud põhiõiguste osas võivad liikmesriigid vabastada riigisisesed regulaarveo teenused määruse kohaldamisest kuni neljaks aastaks ning seda võib pikendada üks kord. Liikmesriigid võivad kuni neljaks aastaks vabastada määruse kohaldamisest ka konkreetsed veoteenused, mida suuremas osas osutatakse väljaspool liitu, ning seda perioodi võib samuti pikendada üks kord.

Hüvitamine ja abi õnnetuse korral

Reisijatel on õigus hüvitisele surma (sealhulgas mõistlikud matusekulud) või kehavigastuste, samuti pagasi kaotsimineku või kahjustumise korral õnnetuse tagajärjel. Sellise hüvitise ülemmäär siseriiklike õigusaktide alusel ei tohi olla väiksem kui määruses sätestatud miinimummäär, st 220 000 eurot reisija kohta ja 1200 eurot pagasiühiku kohta. Abivahendite, nagu ratastoolid, kahjustumine tuleb hüvitada täielikult.

Lisaks on reisijatel õnnetuse korral õigus saada abi seoses nende vahetute praktiliste vajadustega, sealhulgas vajadusel toidu, rõivaste, transpordi ja esmaabi tagamine ning majutuse võimaldamine kuni 80 euro ulatuses öö kohta igale reisijale kuni kaheks ööks.

Reisijate õigused reisi tühistamise või hilinemise korral

Bussireisi tühistamise või hilinemise korral rohkem kui 120 minutit või reisi ülebroneerimisel pakutakse reisijatele viivitamata võimalust lisakuludeta reisi jätkata või marsruuti muuta, et jõuda lõppsihtkohta, või saada tagasimakse; kui vedaja sellist valikut ei paku, on reisijatel õigus hüvitisele 50% ulatuses pileti hinnast, mis tuleb maksta lisaks piletihinna hüvitamisele.

Kui buss muutub reisi jooksul sõidukõlbmatuks, võimaldab vedaja jätkata reisi muu sõidukiga või transporti sobiva ootamiskoha või bussijaamani, kust on võimalik reisi jätkata.

Reisi tühistamise või hilinemise korral antakse reisijatele igakülgset vajalikku teavet; võimaluse korral antakse teavet elektroonilisel kujul kõigile reisijatele, sealhulgas nendele, kes ei alusta reisi bussijaamast, kui reisija on seda taotlenud ja on edastanud vedajale vajalikud kontaktandmed.

Kui tühistatakse reis, mille pikkus ületab kolme tundi, või selle väljumine hilineb rohkem kui 90 minutit, peab pakutav abi hõlmama suupisteid, einet või karastusjooke, samuti majutust hotellis kuni 80 euro ulatuses öö kohta igale reisijale kuni kaheks ööks; majutuse võimaldamise kohustust ei kohaldata aga juhul, kui tühistamine või hilinemine on põhjustatud halbadest ilmastikutingimustest või suurtest loodusõnnetustest.

Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õigused

Bussiettevõtjad peavad pakkuma puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele abi, juhul kui reisija teavitab ettevõtjat oma vajadustest hiljemalt 36 tundi enne väljasõitu. Kui vedaja ei ole võimeline pakkuma asjakohast abi, võib piiratud liikumisvõimega isikut lisatasuta saata tema valitud kaaslane. Ettevõtja või vastutava bussijaama käitaja peab hüvitama ratastooli või muu abivahendi kaotsimineku või kahjustumise.

Kokkuvõte

Lõplikku teksti võib pidada vägagi rahuldavaks ja hästi tasakaalustatud kompromissiks, kuna sellega on suudetud tagada reisijate õigused ning samas mitte liigselt koormata bussiettevõtjaid, kellest enamik on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. Lepitusmenetluse tulemust võib pidada Euroopa Parlamendi jaoks edukaks, arvestades järgmist:

a) reguleerimisala puhul nähti nõukogu algses läbirääkimisseisukohas ette 500 km ja saavutatud kompromiss on 250 km;

b) reisijate põhiõiguste küsimuses, mille puhul ei arvestata vahemaad, hõlmas nõukogu algne seisukoht vaid kolme sellist õigust ning lõplik kompromiss kahtteist, asetades kesksele kohale puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadused;

c) erandite küsimuses taotles nõukogu kuni 15 aasta pikkust ajavahemikku riigisiseste veoteenuste puhul ja määramata aega rahvusvaheliste veoteenuste puhul; lõplikus kompromissis on ette nähtud maksimaalselt kaheksa aastat mõlemal juhul (nelja aasta pikkune ajavahemik, mida võib pikendada üks kord);

d) õnnetuse, tühistamise või väljumise hilinemise korral rohkem kui 90 minutit on igal reisijal õigus vajaduse korral majutusele hotellis kogusummas 80 eurot öö kohta maksimaalselt kaheks ööks, kusjuures nõukogu algses seisukohas nähti ette 50 eurot;

e) õnnetuse korral on reisijatel õigus vahetule abile, sealhulgas majutusele (vt eelmine punkt), toidule, rõivastele, transpordile ja esmaabile;

f) tühistamise, rohkem kui 120-minutilise hilinemise või ülebroneerimise korral on reisijatel õigus hüvitisele kuni 50% ulatuses pileti hinnast, lisaks õigusele reisi jätkata või marsruuti muuta, et jõuda lõppsihtkohta, või saada tagasimakse;

g) kokkuleppes nähakse ette reisijatele ajakohase teabe andmist reaalajas elektroonilisel kujul.

Parlamendi delegatsioon lepituskomitees soovitab seetõttu kolmandal lugemisel ühise teksti heaks kiita.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004

Viited

PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

Delegatsiooni juht: asepresident

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Vastutav komisjon

  esimees

TRANBrian Simpson

 

Raportöör(id)

Antonio Cancian

 

Esimesel lugemisel käsitletud õigusakti eelnõu

KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008

Esimese lugemise kuupäev – P number

23.04.2009

P6_TA(2009)0281

Komisjoni muudetud ettepanek

 

Nõukogu esimese lugemise seisukoht

  istungil teada andmise kuupäev

05218/3/2010 – C7‑0077/2010

25.03.2010

 

Komisjoni seisukoht(

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõige 6)

KOM(2010)0121

Teise lugemise kuupäev – P number

06.07.2010

P7_TA(2010)0256

Komisjoni seisukoht(

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 7 punkt c)

KOM(2010)0469

Nõukogu teise lugemise teksti kättesaamise kuupäev

09.08.2010

EP muudatustega mittenõustumist käsitleva nõukogu kirja kuupäev

25.11.2010

Lepituskomitee koosolekud

30.11.2010

 

 

 

EP delegatsiooni hääletuse kuupäev

30.11.2010

Hääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

1

3

Kohal olnud liikmed

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

Kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

 

Lepituskomitees kokkuleppe saavutamise kuupäev

30.11.2010

Kokkulepe kirjavahetuse teel

0.0.0000

0.0.0000

Kuupäev, mil kaasesimehed kinnitasid ühise teksti heakskiitmise ning edastasid selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule

24.1.2011

Esitamise kuupäev

2.2.2011

Märkused(andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

 

...

Õigusteave - Privaatsuspoliitika