MIETINTÖ sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

2.2.2011 - (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)) - ***III

Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta
Valtuuskunnan puheenjohtaja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Esittelijä: Antonio Cancian

Menettely : 2008/0237(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0020/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0020/2011
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. heinäkuuta 2009 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0817),

–   ottaa huomioon toisessa käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta[4],

–   ottaa huomioon komission lausunnon parlamentin tarkistuksista neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaan (KOM(2010)0469),

–   ottaa huomioon neuvoston toisen käsittelyn kannan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 13 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan,

–   ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A7‑0020/0000),

1.  hyväksyy yhteisen tekstin;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

3.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EUVL C 317, 23.12.2009, s. 99.
  • [2]  EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 312.
  • [3]  Hyväksytyt tekstit 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.
  • [4]  EUVL C 122 E, 11.5.2010, s. 1.

PERUSTELUT

Taustaa

Komissio esitti 4. joulukuuta 2008 ehdotuksen asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä. Tämän kuljetusalan tasainen kasvu huomioon ottaen ehdotuksen pääasiallinen tavoite on laatia muihin liikennemuotoihin verrattavissa olevat koko EU:n kattavat linja-automatkustajien oikeudet linja-autoliikenteen houkuttelevuuden parantamiseksi sekä varmistaa tasapuoliset toimintaolosuhteet eri jäsenvaltioista tulevien liikenteenharjoittajien ja eri liikennemuotojen kesken.

Yhteispäätösmenettely ja sovittelu

Euroopan parlamentin 23. huhtikuuta 2009 vahvistetun ensimmäisen käsittelyn kannan jälkeen neuvosto vahvisti kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 11. maaliskuuta 2010. Neuvosto muutti oleellisesti asetusehdotuksen avainelementtejä joko vesittämällä tai poistamalla kokonaan useita keskeisiä säännöksiä, jotka sisältyivät sekä komission ehdotukseen että parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaan.

Parlamentti päätti toisen käsittelynsä 6. heinäkuuta 2010 ja hyväksyi 50 tarkistusta neuvoston kantaan. Tärkeimmät kysymykset olivat seuraavat: asetuksen soveltamisala ja aikataulu, vastuuta, vahinkoja ja avustamista koskevat säännöt, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet, matkustajien oikeudet matkan peruuntumisen tai viivästymisen yhteydessä ja valitusten käsittely ja kansalliset täytäntöönpanoelimet.

Koska neuvosto ei voinut hyväksyä kaikkia parlamentin tarkistuksia, sovittelumenettely oli tarpeen. Parlamentin valtuuskunta piti järjestäytymiskokouksen 8. syyskuuta 2010 Strasbourgissa. Varapuhemies ja valtuuskunnan puheenjohtaja Kratsa-Tsagaropoulou, liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja Simpson ja esittelijä Cancian saivat valtuuskunnalta valtuudet neuvotella neuvoston kanssa.

Kolmikantakokouksia järjestettiin 13. syyskuuta, 13. lokakuuta ja 16. marraskuuta, ja parlamentin valtuuskunta kokoontui 19. lokakuuta ja 23. marraskuuta. Nämä kolmikantakokoukset johtivat jonkinasteiseen edistykseen useissa kohdissa, mutta soveltamisalaa koskeva kysymys osoittautui kompastuskiveksi.

Sovittelukomitea kokoontui 30. marraskuuta 2010 illalla Euroopan parlamentissa tarkoituksena aloittaa virallisesti sovittelumenettely ja mahdollisesti päästä sopimukseen kaikista jäljellä olevista seikoista. Sopimukseen päästiin varhain seuraavana aamuna useiden tuntien keskustelujen jälkeen. Parlamentin valtuuskunta vahvisti sen äänin kahdeksantoista puolesta, yksi vastaan ja kolme tyhjää.

Sopimuksen tärkeimmät kohdat

Saavutetun sopimuksen tärkeimmät kohdat on esitetty lyhyesti seuraavassa:

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan kaikkeen säännölliseen liikenteeseen, sekä kansalliseen että rajatylittävään, kun aikataulun mukainen etäisyys vähintään on 250 km (”kaukoliikenne”). Asetusta sovelletaan myös matkustajiin, jotka matkustavat vain osan tällaisesta kaukoliikenteen matkasta.

Lisäksi asetuksen kahtatoista perusoikeutta sovelletaan matkustajiin myös lyhyemmillä matkoilla. Nämä oikeudet koskevat erityisesti vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita, kuten syrjimätön pääsy kuljetukseen, oikeus korvaukseen pyörätuolin tai muun liikkumisen apuvälineen tai -laitteen katoamisen tai vahingoittumisen yhteydessä, valitusten tekeminen ja käsittely, vammaisuuteen liittyvän koulutuksen järjestäminen linja-autojen henkilökunnalle ja matkan aikana annettavat tiedot.

Ajalliset poikkeukset

Näitä perusoikeuksia lukuun ottamatta jäsenvaltiot voivat jättää säännöllisen kotimaanliikenteen asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle enintään neljän vuoden ajanjaksoksi, joka voidaan uusia kerran. Jäsenvaltiot voivat jättää myös erityispalvelut asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle enintään neljän vuoden ajanjaksoksi, joka voidaan uusia kerran, sillä huomattava osa näistä palveluista tarjotaan unionin ulkopuolella.

Korvaukset ja avunanto onnettomuustapauksissa

Matkustajat ovat oikeutettuja korvauksiin onnettomuuden aiheuttamasta kuolemasta, kohtuulliset hautauskustannukset mukaan luettuina, tai henkilövahingosta sekä matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta Tällaisten kansallisen lainsäädännön mukaisten korvausten enimmäismäärien on oltava vähintään asetuksessa säädettyjen vähimmäismäärien mukaisia eli 220 000 euroa matkustajaa kohti ja 1 200 euroa kollia kohti. Apuvälineille aiheutuneet vahingot on korvattava kokonaisuudessaan.

Lisäksi onnettomuustapauksissa matkustajilla on oikeus saada apua välittömiin käytännön tarpeisiinsa, mukaan lukien tarvittaessa ruoan ja vaatteiden tarjoaminen, kuljetus, ensiavun helpottaminen ja majoitus 80 euroon asti yötä ja matkustajaa kohti enintään kahdeksi yöksi.

Matkustajien oikeudet matkan peruuntumisen tai viivästymisen yhteydessä

Linja-autoliikennepalvelun peruuntuessa tai viivästyessä yli 120 minuuttia tai ylivarauksen tapauksessa matkustajille on viipymättä tarjottava valittavaksi joko matkan jatkaminen tai uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaan ilman lisäkustannuksia tai lipun hinnan palauttaminen. Jos liikenteenharjoittaja ei tarjoa näitä vaihtoehtoja, matkustajilla on oikeus saada korvausta, joka vastaa 50 prosenttia lipun hinnasta sen lisäksi, että lipun hinta palautetaan.

Jos linja-autosta tulee ajokelvoton, liikenteenharjoittajan on tarjottava joko matkan jatkamista toisella ajoneuvolla tai kuljetusta sopivaan odotuspaikkaan tai terminaaliin, josta matka voi jatkua.

Lähdön peruuntuessa tai viivästyessä matkustajille on annettava kaikki tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot on mahdollisuuksien mukaan annettava sähköisesti kaikille matkustajille, myös muualta kuin terminaalista lähteville matkustajille, jos matkustaja on tätä pyytänyt ja on ilmoittanut tarvittavat yhteystiedot liikenteenharjoittajalle.

Jos yli kolme tuntia kestävän matkan lähtö peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia, liikenteenharjoittajan on tarjottava matkustajille välipalaa, aterioita tai virvokkeita sekä hotellimajoitus 80 euroon asti yötä ja matkustajaa kohti enintään kahdeksi yöksi. Velvoitetta tarjota majoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos peruutus tai viivästyminen johtuu äärimmäisistä sääolosuhteista tai suurista luonnonkatastrofeista.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet

Linja-autoyhtiöiden on annettava vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille apua, edellyttäen että matkustaja ilmoittaa tarpeistaan yhtiölle vähintään 36 tuntia ennen lähtöä. Jos liikenteenharjoittaja ei pysty tarjoamaan soveltuvaa apua, liikuntarajoitteinen matkustaja voi ottaa mukaan maksutta haluamansa henkilön saattajaksi. Yhtiön tai asiasta vastaavan linja-autoaseman hallintoelimen on korvattava pyörätuolin tai muun liikkumisen apuvälineen tai -laitteen katoaminen tai vahingoittuminen.

Päätelmät

Lopullista tekstiä voidaan pitää oikein tyydyttävänä ja tasapainoisena kompromissina, koska sillä turvataan matkustajien oikeudet asettamatta kuitenkaan raskasta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista suurin osa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Erityisesti sovitteluprosessin tulosta voidaan pitää menestyksenä Euroopan parlamentille seuraavista syistä:

a) neuvoston alkuperäisessä neuvottelukannassa soveltamisalan vähimmäisraja oli 500 km ja kompromississa se on 250 km;

b) alkuperäisessä neuvoston kannassa etäisyydestä riippumattomia matkustajien perusoikeuksia oli ainoastaan kolme; lopullisessa kompromississa niitä on kaksitoista ja erityistä huomiota kiinnitetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin;

c) poikkeuksien osalta neuvosto vaati 15 vuoden siirtymäaikaa kotimaan palveluille ja määrittelemätöntä siirtymäaikaa kansainvälisille palveluille, kun lopullisessa kompromississa säädetään enintään kahdeksasta vuodesta molemmissa tapauksissa (neljän vuoden ajanjakso, joka voidaan uusia kerran);

d) onnettomuuden sattuessa tai lähdön peruuntuessa tai viivästyessä yli 90 minuutilla jokaisella matkustajalla on tarvittaessa oikeus hotellimajoitukseen, jonka kustannukset ovat enintään 80 euroa yötä kohti ja enintään kahden yön ajaksi, kun alkuperäisessä neuvoston kannassa enimmäiskorvaus oli 50 euroa;

e) onnettomuuden sattuessa matkustajilla on oikeus välittömään apuun, myös majoitukseen (ks. yllä), ruokaan, vaatteisiin, kuljetukseen ja ensiavun helpottamiseen;

f) lähdön peruuntuessa tai viivästyessä yli 120 minuutilla tai ylivarauksen tapauksessa matkustajilla on oikeus korvaukseen, joka on 50 prosenttia lipun hinnasta, sen lisäksi, että heillä on oikeus matkan jatkamiseen tai uudelleenreititykseen lopulliseen määräpaikkaan tai lipun hinnan palautukseen;

g) sopimuksessa säädetään ajantasaisen tiedon antamisesta matkustajille reaaliajassa sähköisesti.

Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta suosittelee näin ollen, että yhteinen teksti hyväksytään kolmannessa käsittelyssä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

Valtuuskunnan puheenjohtaja: varapuhemies

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Asiasta vastaava valiokunta

  Puheenjohtaja

TRANBrian Simpson

 

Esittelijä(t)

Antonio Cancian

 

1. käsittelyssä tarkasteltu säädösesitys

KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

23.04.2009

P6_TA(2009)0281

Komission muutettu ehdotus

 

Neuvoston 1. käsittelyn kanta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

05218/3/2010 – C7‑0077/2010

25.03.2010

 

Komission kanta

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 art. 6 kohta)

KOM(2010)0121

EP:n 2. käsittely (pvä) – P-numero

06.07.2010

P7_TA(2010)0256

Komission lausunto

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 art. 7 kohta c alakohta)

KOM(2010)0469

Neuvosto vastaanottanut 2. käsittelyn kannan (pvä)

09.08.2010

Neuvoston ilmoitus, ettei se hyväksy kaikkia EP:n tarkistuksia (kirjeen pvä)

25.11.2010

Sovittelukomitean kokoukset

30.11.2010

 

 

 

EP:n valtuuskunnan äänestys (pvä)

30.11.2010

Äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

3

Läsnä olleet jäsenet

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Läsnä olleet varajäsenet

Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

Läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

 

Sopimus sovittelukomiteassa (pvä)

30.11.2010

Sopimus kirjeenvaihtona (pvä)

0.0.0000

0.0.0000

Puheenjohtajat totesivat yhteisen tekstin hyväksytyksi ja toimittivat sen EP:lle ja neuvostolle (pvä)

24.1.2011

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.2.2011