Eljárás : 2008/0237(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0020/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0020/2011

Viták :

PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Szavazatok :

PV 15/02/2011 - 9.10
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0052

JELENTÉS     ***III
PDF 154kWORD 120k
2.2.2011
PE 454.601v03-00 A7-0020/2011

az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó közös szövegtervezetről

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

Az egyeztetőbizottsághoz delegált európai parlamenti küldöttség

Küldöttség elnöke: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Előadó : Antonio Cancian

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó közös szövegtervezetről

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011),

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. július 16-i véleményére(1),

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatáról (COM(2008)0817) az első olvasat során elfogadott álláspontjára(2),

–   tekintettel a második olvasat során a Tanács első olvasatbeli álláspontjával kapcsolatban kialakított álláspontjára(3),

–   tekintettel a Bizottság véleményére a Parlamentnek a Tanács első olvasatbeli álláspontjához fűzött módosításairól (COM(2010)0469),

–   tekintettel a Tanács második olvasatbeli álláspontjára,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (13) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére,

–   tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A7-0020/0000),

1.  elfogadja a közös szövegtervezetet;

2.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdése értelmében, a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

3.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa e jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 317., 2009.12.23., 99. o.

(2)

HL C 184. E, 2010.7.8., 312. o.

(3)

Elfogadott szövegek, 2010.6.7., P7_TA(2010)0256.


INDOKOLÁS

Előzmények

A Bizottság 2008. december 4-én terjesztette be az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló rendelettervezetre irányuló javaslatot. E szállítási ágazat folyamatos növekedésére figyelemmel a javaslat célja az, hogy a különböző tagállamok fuvarozói és az egyéb közlekedési módok közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében megállapítsa az autóbusszal közlekedő utasok védelmére vonatkozó, az egyéb közlekedési módokban alkalmazandókhoz hasonló, az egész Unióra érvényes jogokat.

Az együttdöntési és az egyeztetési eljárás

A Parlament 2009. április 23-i, első olvasatbeli álláspontját követően a Tanács első olvasatbeli álláspontját 2010. március 11-én fogadta el. Ebben lényegesen módosította a rendelettervezet központi elemeit azáltal, hogy mérsékelt vagy teljes egészében törölt a bizottsági javaslatban és az EP első olvasatbeli álláspontjában egyaránt szereplő, több lényegi rendelkezést.

A Parlament 2010. július 6-án zárta le második olvasatát, 50 módosítást fogadva el a Tanács közös álláspontjához. A legfontosabb érintett kérdések a következők voltak: a rendelet hatálya és alkalmazásának menetrendje; felelősségi, kártérítési és segítségnyújtási szabályok; a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek jogai; az utasokat járattörlés és késés esetén megillető jogok; panaszkezelés és nemzeti jogalkalmazó szervek.

Mivel a Tanács nem tudta elfogadni a Parlament összes módosítását, egyeztetési eljárásra volt szükség. A Parlament küldöttsége 2010. szeptember 8-án Strasbourgban tartotta alakuló ülését. A küldöttség a Tanáccsal való tárgyalásokra a következő személyeknek adott megbízást: Kratsa-Tsagaropoulou asszony, alelnök és a küldöttség elnöke, Simpson úr, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, valamint az előadó, Cancian úr.

Három háromoldalú megbeszélést tartottak (szeptember 13-án, október 13-án és november 16-án), amelyeket az EP-küldöttség ülései követtek (október 19-én és november 23-án). E háromoldalú megbeszélések számos pontban bizonyos előrelépést eredményeztek, de a hatály kérdése jelentős akadálynak bizonyult.

Az egyeztetőbizottság 2010. november 30-án este ült össze az Európai Parlamentben abból a célból, hogy az egyeztetési eljárást hivatalosan megnyissák, valamint a még lezáratlan ügyekben esetlegesen megállapodást érjenek el. Többórás tárgyalást követően másnap kora hajnalra teljes körű megállapodás született. Ezt az EP küldöttsége 18 támogató szavazattal, egy ellenében és három tartózkodással erősítette meg.

Az elért megállapodás főbb pontjai

Az elért megállapodás fő pontjai a következőképpen foglalhatók össze:

Hatály

A rendelet valamennyi belföldi és nemzetközi menetrendszerű járatra vonatkozik, amennyiben annak tervezett útvonala legalább 250 km („távolsági”). A hatály azokra az utasokra is kiterjed, akik a távolsági járatot csak egy szakaszon veszik igénybe.

Ezen túlmenően a rendeletben meghatározott tizenkét alapjog a rövidebb tervezett útvonalon utazó utasokra is vonatkozni fog. E jogok középpontjában különösen a fogyatékkal élők és csökkent mozgásképességű személyek jogai állnak, például a szállításhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés, a kerekes székek vagy mozgást segítő egyéb eszközök elvesztése vagy sérülése esetén fizetendő kártérítés, a panaszok benyújtása és kezelése, és a buszok személyzetének fogyatékossággal kapcsolatos képzése, valamint az utazás során nyújtandó tájékoztatás stb.

Időbeli hatályra vonatkozó eltérések

A tagállamok a rendelet alkalmazása alól – ezen alapvető jogok kivételével – mentesíthetik a belföldi menetrendszerű járatokat legfeljebb négy évre, amely időtartam egy alkalommal megújítható. A tagállamok egy alkalommal megújítható, legfeljebb négyéves időtartamra mentesíthetnek egyes járatokat azon az alapon is, hogy azok útvonalának jelentős része az Unión kívülre esik.

Kártérítés és segítségnyújtás baleset esetén

Az utasok kártérítésre jogosultak a baleset miatt bekövetkező haláleset (beleértve az ésszerű temetési költségeket) vagy személyi sérülés, valamint poggyász elveszése esetén. A kártérítési összeg nemzeti jog szerinti felső határának el kell érnie a rendeletben megállapított minimumösszeget, azaz utasonként 220 000 eurót és csomagonként 1200 eurót. Segédeszközök, például kerekes székek megrongálódása esetén kötelező a teljes kártérítés.

Ezen túlmenően, baleset esetén az utasok jogosultak azonnal gyakorlati szükségleteik tekintetében a segítségnyújtásra, ideértve szükség szerint ruházat és étkezés, szállítás biztosítását, elsősegély nyújtását és szállásköltséget, utasonként és éjszakánként legfeljebb 80 euró értékig, legfeljebb két éjszakára.

Az utasok jogai járatok törlése vagy késés esetén

Amennyiben a buszjáratot törlik vagy az 120 percnél többet késik, illetve ha azt túlfoglalták, az utasoknak azonnal fel kell kínálni az utazás további költség nélküli folytatásának vagy végső úti céljuk más útvonalon történő elérésének lehetőségét, vagy pedig a menetjegy árának visszatérítését; ha a fuvarozó ezt a választási lehetőséget nem ajánlja fel, az utas a menetjegy árán túl annak 50%-áig terjedő kártérítésre jogosult.

Amennyiben az autóbusz működésképtelenné válik, a fuvarozónak biztosítania kell az utazás más járművel történő folytatását vagy a megfelelő várakozási helyre, vagy olyan autóbusz-állomásra történő szállítást, ahonnan folytatni lehet az utazást.

Járattörlés vagy késés esetén az utasokat el kell látni minden szükséges tájékoztatással; ezt lehetőség szerint elektronikus úton kell minden utasnak megadni, ideértve a nem az autóbusz-állomásokról induló utast is, ha ezt kérte és a szükséges elérhetőségét a fuvarozónak megadta.

Amennyiben három óránál hosszabb utazást törölnek vagy annak indulása több mint 90 percet késik, segítségnyújtást kell felkínálni kisétkezés, étel és frissítő formájában, illetve legfeljebb két éjszakára szállást, személyenként és éjszakánként legfeljebb 80 euró költségig; a szállás biztosításának kötelezettsége azonban nem érvényesül, ha a járattörlés vagy késés oka szélsőséges időjárás vagy súlyos természeti katasztrófa.

A fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek jogai

Az autóbusz-társaságoknak segítséget kell nyújtaniuk a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy(ek)nek, amennyiben az illető az indulás előtt legkésőbb 36 órával értesíti a társaságot szükségleteiről. Ha az üzemeltető megfelelő segítséget nyújtani nem tud, a csökkent mozgásképességű személyt a választása szerinti személy további költség felszámítása nélkül elkísérheti. A kerekes szék vagy más segédeszköz elvesztését vagy megrongálódását a társaságnak vagy a felelős autóbusz-állomás vezető szervének meg kell térítenie.

Következtetés

A végleges szöveg nagyon kielégítő és kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekinthető, mivel sikeresen biztosítja az utasok jogait, ugyanakkor nem ró súlyos terhet a személyszállítókra, melyek közül sokan kis- és középvállalkozások. Különösen az egyeztető eljárás kimenetele tekinthető az Európai Parlament számára sikeresnek, figyelemmel az alábbiakra:

a) a hatály kérdésében a Tanács kiinduló tárgyalási pozíciója 500 km-es út volt, és a kompromisszum 250 km-es utat ért el;

b) az utasok távolságtól független alapjogait illetően a Tanács kiinduló álláspontjában csak három ilyen jog szerepelt és a végső kompromisszumban tizenkettő, külön összpontosítva a fogyatékkal élők és csökkent mozgásképességű személyek szükségleteire;

c) a kivételeket tekintve: a Tanács a belföldi járatokra 15 éves, a nemzetközi járatokra pedig határozatlan idejű időszakra törekedett, míg a végső kompromisszum mindkét esetben legfeljebb nyolc év (egy alkalommal megújítható négy év);

d) baleset, járattörlés vagy 90 percet meghaladó késedelem esetében minden utas jogosult szállásra legfeljebb két éjszakára, éjszakánként 80 euró költségig, míg a Tanács kiinduló álláspontja 50 euró volt;

e) baleset esetében az utasok azonnali segítségre jogosultak, beleértve a szállást (lásd fentebb), élelmet, ruházatot, szállítást, és az elsősegély támogatását;

f) járattörlés, 120 percet meghaladó késés vagy túlfoglalás esetében az utasok a jegy ára 50%-ának megfelelő összegű kártalanításra jogosultak, az utazás folytatásához, más útvonalon való utazáshoz vagy a menetjegy árának visszatérítésén felül;

g) a megállapodásban szerepel az utasok elektronikus úton, valós idejű, frissített tájékoztatással való ellátása is.

Az egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttség ezért a közös szövegtervezet harmadik olvasatbeli elfogadását ajánlja.


ELJÁRÁS

Cím

Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat

Hivatkozások

PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

Küldöttség elnöke: alelnök

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Illetékes bizottság

  elnök

TRAN

Brian Simpson

Előadó(k)

Antonio Cancian

 

Első olvasatban megvizsgált tervezet

COM(2008)0817 – C6‑0469/2008

Az EP 1. olvasatának dátuma – P-szám

23.04.2009

P6_TA(2009)0281

A Bizottság módosított javaslata

 

A Tanács 1. olvasatbeli álláspontja

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

05218/3/2010 – C7‑0077/2010

25.03.2010

 

A Bizottság álláspontja(az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése)

 

COM(2010)0121

Az Európai Parlament 2. olvasatának dátuma – P-szám

06.07.2010

P7_TA(2010)0256

A Bizottság véleménye(az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (7) bekezdésének c) pontja)

 

COM(2010)0469

A második olvasat Tanácshoz történő beérkezésének dátuma

09.08.2010

A Tanácsnak az Európai Parlament módosító javaslatait elutasító levelének dátuma

25.11.2010

Az egyeztetőbizottság ülései

30.11.2010

 

 

 

Az európai parlamenti küldöttség szavazásának dátuma

30.11.2010

A szavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

3

Jelenlévő képviselők

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Jelen lévő póttag(ok)

Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

Jelen lévő póttag(ok) (az eljárási szabályzat 187. cikkének (2) bekezdése)

 

Az egyeztetőbizottsági megállapodás dátuma

30.11.2010

Megállapodás levélváltás útján

0.0.0000

0.0.0000

A közös szövegtervezet jóváhagyása elnökök által történő megállapításának, valamint a tervezet Európai Parlamenthez és Tanácshoz történő továbbításának dátuma

24.1.2011

A benyújtás dátuma

2.2.2011

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat