Procedūra : 2008/0237(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0020/2011

Pateikti tekstai :

A7-0020/2011

Debatai :

PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Balsavimas :

PV 15/02/2011 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0052

PRANEŠIMAS     ***III
PDF 172kWORD 108k
2.2.2011
PE 454.601v03-00 A7-0020/2011

dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos bendro teksto, susijusio su reglamentu dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete

Delegacijos pirmininkas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pranešėjas: Antonio Cancian

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos bendro teksto, susijusio su reglamentu dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0817),

–   atsižvelgdamas į per antrąjį svarstymą priimtą savo poziciją(3) dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos(4),

–   atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę dėl Parlamento pasiūlytų per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos pakeitimų (COM(2010)0469),

–   atsižvelgdamas į per antrąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 13 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į savo delegacijos Taikinimo komitete pranešimą (A7‑0020/0000),

1.  pritaria bendram tekstui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

3.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 317, 2009 12 23, p. 99.

(2)

OL C 184 E, 312, 2010 7 8, p. 312.

(3)

Priimti tekstai, 2010 7 6, P7_TA(2010)0256.

(4)

OL C 122 E, 2010 5 11, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendra informacija

2008 m. gruodžio 4 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių projekto. Kadangi šis transporto sektorius nuosekliai auga, remiantis šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti keleivių apsaugos teises, kurios galiotų visoje ES ir būtų panašios į kitų rūšių transportu besinaudojančių keleivių teises, taip pat užtikrinti vienodas sąlygas skirtingų valstybių narių ir su įvairiomis transporto rūšimis susijusiems vežėjams.

Bendro sprendimo ir taikinimo procedūra

Po to, kai 2009 m. balandžio 23 d. buvo priimta Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą, Taryba 2010 m. kovo 11 d. priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą. Remiantis pastarąja pozicija iš esmės pakeisti svarbiausi reglamento projekto elementai: gerokai sušvelninta arba visiškai išbraukta keletas svarbių nuostatų, kurios buvo įtrauktos į Komisijos pasiūlymą ir į EP poziciją per pirmąjį svarstymą.

2010 m. liepos 6 d. Parlamentas baigė savo antrąjį svarstymą, per kurį priimta 50 Tarybos pozicijos pakeitimų. Svarbiausi klausimai, į kuriuos atkreiptas ypatingas dėmesys: reglamento aprėptis ir taikymo tvarkaraštis; taisyklės, taikomos atsakomybės, žalos ir pagalbos atvejais; neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisės; keleivių teisės atšaukus reisą ar reisui vėluojant; skundų nagrinėjimas ir nacionalinės kontrolės institucijos.

Kadangi Taryba negalėjo pritarti visiems Parlamento pakeitimams, turėjo būti surengta taikinimo procedūra. Pirmas Parlamento delegacijos posėdis įvyko 2010 m. rugsėjo 8 d. Strasbūre. Įgaliojimai dalyvauti derybose su Taryba buvo suteikti Pirmininko pavaduotojai ir delegacijos pirmininkei R. Kratsai-Tsagaropoulou, Transporto ir turizmo komiteto pirmininkui B. Simpsonui ir pranešėjui A. Cancianui.

Rugsėjo 13 d., spalio 13 d. ir lapkričio 16 d. vyko trišalis dialogas, po kurio spalio 19 d. ir lapkričio 23 d. buvo surengti EP delegacijos posėdžiai. Šių trišalių dialogų metu buvo padaryta tam tikra pažanga daugeliu klausimų, tačiau pagrindinė kliūtis susitarti buvo aprėpties klausimas.

2010 m. lapkričio 30 d. vakarą Taikinimo komitetas susirinko posėdžiauti Europos Parlamente, siekdamas oficialiai pradėti taikinimo procedūrą ir galbūt pasiekti susitarimą visais likusiais klausimais. Po keletą valandų trukusių svarstymų kitą dieną anksti ryte pasiektas bendras susitarimas. EP delegacija jam pritarė aštuoniolika balsų, vienam jos nariui balsavus prieš ir trims susilaikius.

Pagrindiniai pasiekto susitarimo aspektai

Pagrindiniai susitarimo klausimai gali būti apibendrinti taip, kaip nurodyta toliau.

Aprėptis

Reglamentas taikomas visoms šalies viduje ir tarpvalstybiniu lygmeniu teikiamoms reguliarioms paslaugoms, kai suplanuotas atstumas lygus arba yra didesnis negu 250 km (tolimas atstumas). Reglamentas taikomas ir tiems keleiviams, kurie renkasi tik dalį šios važiuojant tolimą atstumą teikiamos paslaugos.

Be to, į reglamentą įtrauktas dvylikos pagrindinių taisyklių rinkinys bus taikomas ir keleiviams, pasirinkusiems keliauti tam tikru metu suplanuotu trumpesniu atstumu. Remiantis šiomis teisėmis, didžiausias dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų reikmėms, pvz., galimybei nediskriminuojamai naudotis transporto paslaugomis, teisei į kompensaciją už dingusį ar sulaužytą invalido vežimėlį arba kitokią judėti skirtą įrangą, teisei pateikti skundą ir jo nagrinėjimo tvarkai, mokymams, kurių metu miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų personalas būtų išmokytas, kaip aptarnauti neįgalų asmenį, informacijai, kuri turėtų būti teikiama kelionės metu ir t. t.

Laiko išlygos

Valstybėms narėms nusprendus, šio reglamento nuostatos (išskyrus minėtąsias pagrindines taisykles) gali būti netaikomos šalies viduje teikiamoms reguliarioms paslaugoms ne ilgesniu kaip ketverių metų laikotarpiu, kuris gali būti atnaujintas vieną kartą. Valstybės narės taip pat gali taikyti išimtį specifinėms paslaugoms, kadangi didelė dalis šių paslaugų teikiama už Sąjungos ribų. Išimtis gali būti taikoma ne ilgesniu kaip ketverių metų laikotarpiu, kuris gali būti atnaujintas vieną kartą.

Kompensacija ir pagalba atsitikus nelaimei

Keleiviai turi teisę į kompensaciją mirties atveju, įskaitant pagrįstai apskaičiuotas laidotuvių išlaidas, taip pat už asmeninį sužalojimą ir už nelaimės atveju dingusį ar sugadintą bagažą. Remiantis nacionalinės teisės nuostatomis, viršutinė tokios kompensacijos riba negali būti mažesnė negu minimalios pagal reglamentą nustatytos sumos, t. y. 220 000 eurų vienam keleiviui ir 1200 eurų už bagažo vienetą. Už sulaužytą pagalbinę įrangą, pvz., invalido vežimėlį, turi būti kompensuota visiškai.

Be to, atsitikus nelaimei keleivis turi teisę į pagalbą ir svarbiausių praktinių reikmių užtikrinimą, įskaitant, jei būtina, aprūpinimą maistu ir drabužiais, transportą, lengvesnę pirmosios pagalbos suteikimo tvarką ir apgyvendinimą daugiausia dviem naktims (kaina už naktį vienam keleiviui – iki 80 eurų).

Keleivių teisės atšaukus kelionę ar jai vėluojant

Jeigu miesto ar tolimojo susisiekimo autobuso paslauga atšaukiama ar vėluoja daugiau negu 120 minučių arba rezervuotų bilietų skaičius viršija vietų skaičių, keleiviams turi būti iškarto pasiūlyta rinktis, ar jie pageidauja tęsti kelionę, ar į suplanuotą vietą be papildomų išlaidų keliauti kitu maršrutu, ar susigrąžinti už bilietą sumokėtus pinigus. Jeigu vežėjas nesuteikia šio pasirinkimo, be kompensacijos už bilietą keleivis turi teisę gauti papildomą kompensaciją, sudarančią 50 proc. bilieto kainos.

Jeigu miesto ar tolimojo susisiekimo autobusas kelionės metu sugenda, vežėjas užtikrina, kad paslauga būtų toliau teikiama kita transporto priemone arba nuveža į tinkamą laukti vietą ar stotį, iš kurios įmanoma tęsti kelionę.

Jeigu kelionė atšaukiama ar vėluoja, keleiviams suteikiama visa būtina informacija. Esant galimybių, ši informacija elektroniniu būdu suteikiama visiems keleiviams, įskaitant tuos, kurie keliauja ne iš stoties, jeigu keleivis kreipėsi su prašymu suteikti šią informaciją ir pateikė vežėjui būtiną kontaktinę informaciją.

Pagalba turi būti suteikta ir tada, kai atšaukiama ilgesnė negu trijų valandų trukmės kelionė arba išvykti vėluojama daugiau negu 90 minučių, t. y. turi būti siūloma užkandžių, maisto ar gaivinamųjų gėrimų, taip pat apgyvendinimas viešbutyje daugiausia dviem naktims (kaina už naktį vienam keleiviui – iki 80 eurų). Tačiau įpareigojimas užtikrinti apgyvendinimą netaikomas, jeigu kelionė atšaukiama ar vėluoja dėl sudėtingų oro sąlygų ar kilus didelei gaivalinei nelaimei.

Neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisės

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusas turi teikti pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, jeigu keleivis informuoja bendrovę apie savo reikmes likus mažiausiai 36 valandoms iki išvykimo. Jeigu operatorius negali suteikti reikamos pagalbos, riboto judumo keleivį nemokamai gali lydėti jo ar jos pasirinktas palydovas. Bendrovė ar atsakingąją stotį valdanti įstaiga turi kompensuoti už dingusį ar sulaužytą invalido vežimėlį ar kitą pagalbinę įrangą.

Išvada

Galutinis tekstas gali būti vertinamas kaip išties gero ir puikiai subalansuoto kompromiso rezultatas, kadangi pagal jį teisės keleiviams užtikrinamos neapkraunant vežėjų, kurių dauguma – mažos ir vidutinio dydžio įmonės. Europos Parlamentas gali laikyti taikinimo procedūros baigtį sėkminga, kadangi:

a) pagal Tarybos pradinę derybinę poziciją numatyta aprėptis siekė 500 km; kompromisas pasiektas dėl 250 km;

b) kai tai susiję su pagrindinėmis keleivių teisėmis neatsižvelgiant į atstumą, remiantis pradine Tarybos derybine pozicija buvo ketinama įtraukti tik tris iš šių teisių, o pasiekus galutinį kompromisą jų bus įtraukta dvylika, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų reikmėms;

c) kai tai susiję su išlygomis, Taryba siekė, kad būtų patvirtintas iki 15 metų laikotarpis šalies viduje teikiamoms paslaugoms, o tarptautinėms paslaugoms būtų užtikrintas neribotas laikotarpis, tačiau remiantis galutiniu pasiektu kompromisu abiem atvejais numatytas maksimalus aštuonerių metų laikotarpis (ketverių metų laikotarpis, kurį galima pratęsti vieną kartą);

d) atsitikus nelaimei ar atvejais, kai išvykimas atšaukiamas arba išvykti vėluojama daugiau negu 90 minučių, kiekvienas keleivis turi teisę, jei būtina, būti apgyvendintu viešbutyje daugiausia dviem naktims (kaina už naktį vienam keleiviui – iki 80 eurų), nors remiantis Tarybos pradine pozicija buvo numatyta skirti 50 eurų;

e) nelaimės atveju keleiviai turi teisę gauti svarbiausią pagalbą, įskaitant apgyvendinimą (žr. ankstesnį punktą), maistą, drabužius, transportą ir lengvesnę pirmosios pagalbos suteikimo tvarką;

f) jeigu paslauga atšaukiama ar ją teikti vėluojama daugiau negu 120 minučių arba rezervuota daugiau bilietų negu yra vietų, keleiviai turi teisę ne tik susigrąžinti už bilietą sumokėtus pinigus, bet ir gauti papildomą kompensaciją, sudarančią 50 proc. bilieto kainos;

g) remiantis susitarimu numatyta, kad keleiviai turi būti tinkamu metu informuojami elektroninėmis priemonėmis.

Todėl Parlamento delegacija Taikinimo komitete rekomenduoja patvirtinti bendrą tekstą, priimtą per trečiąjį svarstymą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Proposal for a Regulation of The European Parliament and of the Council concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004

Nuorodos

PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

Delegacijos pirmininkas(-ė): pirmininko pavaduotojas (-a)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atsakingas komitetas

Pirmininkas (-ė)

TRAN

Brian Simpson

Pranešėjas (-ai)

Antonio Cancian

 

Per pirmąjį svarstymą svarstytas projektas

COM(2008)0817 – C6‑0469/2008

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

23.04.2009

P6_TA(2009)0281

Iš dalies pakeistas Komisijos pasiūlymas

 

Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

05218/3/2010 – C7‑0077/2010

25.03.2010

 

Komisijos pozicija

(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalis)

COM(2010)0121

Antrojo svarstymo EP data - P numeris

06.07.2010

P7_TA(2010)0256

Komisijos nuomonė

(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalies c punktas)

COM(2010)0469

Antrojo svarstymo rezultatų pranešimo Tarybai data

09.08.2010

Tarybos laiško dėl nepritarimo EP pakeitimams data

25.11.2010

Taikinimo komiteto susitikimai

30.11.2010

 

 

 

Balsavimo EP delegacijoje data

30.11.2010

Balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

1

3

Dalyvavę nariai

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Dalyvavęs pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

Dalyvavęs pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsnio 2 dalis)

 

Susitarimo Taikinimo komitete data

30.11.2010

Susitarimas pasikeičiant raštais

0.0.0000

0.0.0000

Pirmininkų paskelbimo, kad bendras tekstas patvirtintas ir perduotas EP ir Tarybai, data

24.1.2011

Pateikimo data

2.2.2011

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

Teisinė informacija - Privatumo politika