Procedūra : 2008/0237(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0020/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0020/2011

Debates :

PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Balsojumi :

PV 15/02/2011 - 9.10
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0052

ZIŅOJUMS     ***III
PDF 169kWORD 110k
2.2.2011
PE 454.601v03-00 A7-0020/2011

par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā

Delegācijas vadītāja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Referents: Antonio Cancian

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā kopīgo dokumentu, ko apstiprinājusi Samierināšanas komiteja, (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011),

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 16. jūlija atzinumu(1),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei(2) (COM(2008)0817),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju otrajā lasījumā(3) attiecībā uz Padomes kopējo nostāju(4),

–   ņemot vērā Komisijas atzinumu par Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā pirmajā lasījumā (COM(2010)0469),

–   ņemot vērā Padomes nostāju otrajā lasījumā,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 13. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu,

–   ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavoja Parlamenta delegācija samierināšanas komitejā (A7–0020/0000),

1.  apstiprina kopīgo dokumentu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

3.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu, pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka pilnībā pabeigtas visas procedūras, un, vienojoties ar Padomes ģenerālsekretāru, publicēt to Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo normatīvo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 317, 23.12.2009., 99. lpp.

(2)

OV C 184 E, 8.7.2010., 312. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, 6.7.2010., P7_TA(2010)0256.

(4)

OV C 122 E, 11.5.2010., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Vispārēja informācija

Komisija 2008. gada 4. decembrī iesniedza priekšlikumu regulas projektam par autobusu pasažieru tiesībām. Ņemot vērā šīs transporta nozares stabilo izaugsmi, priekšlikuma mērķis ir noteikt ES mēroga pasažieru aizsardzības tiesības, kas būtu salīdzināmas ar citu transporta veidu pasažieru tiesībām un nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus dažādu dalībvalstu pārvadātājiem un dažādiem transporta veidiem.

Koplēmuma un samierināšanas procedūra

Pēc Parlamenta nostājas paušanas pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī Padome pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā 2010. gada 11. martā. Padomes nostājā bija būtiski mainīti regulas projekta svarīgākie elementi, mazinot šo elementu nozīmi vai pilnībā svītrojot vairākus galvenos noteikumus, kas bija iekļauti Komisijas priekšlikumā un Parlamenta nostājā pirmajā lasījumā.

Parlaments pabeidza otro lasījumu 2010. gada 6. jūlijā, pieņemot 50 grozījumus Padomes kopējā nostājā. Galvenie strīdus jautājumi bija šādi: regulas piemērošanas joma un piemērošanas grafiks, noteikumi par atbildību, zaudējumiem un palīdzību, personu ar invaliditāti un ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības, pasažieru tiesības braucienu atcelšanas vai kavēšanās gadījumā, sūdzību izskatīšana un valsts izpildstruktūras.

Tā kā Padome nevarēja pieņemt visus Parlamenta grozījumus, bija nepieciešama samierināšanas procedūra. Parlamenta delegācijas izveidošanas sanāksme notika 2010. gada 8. septembrī Strasbūrā. Sarunām ar Padomi delegācija pilnvaroja tās priekšsēdētāju R. Kratsa-Tsagaropoulou, Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētāju B. Simpson un referentu A. Cancian.

Trīs trialogi notika 13. septembrī, 13. oktobrī un 16. novembrī, kā arī EP delegācijas sanāksmes notika 19. oktobrī un 23. novembrī. Vairākos jautājumos trialogu rezultātā tika panākts progress, bet jautājums par darbības jomu izrādījās galvenais klupšanas akmens.

Samierināšanas komiteja tikās 2010. gada 30. novembra vakarā Eiropas Parlamentā, lai oficiāli sāktu samierināšanas procedūru un, iespējams, panāktu vienošanos visos neatrisinātajos jautājumos. Pēc vairāku stundu sarunām pēc pusnakts tika panākta vispārēja vienošanās. EP delegācija apstiprināja vienošanos ar 18 balsīm „par”, 1 „pret” un 3 atturoties.

Panāktās vienošanās galvenie punkti

Panāktās vienošanās galvenos punktus var apkopot šādi.

Piemērošanas joma

Regula attiecas uz visiem regulārajiem pārvadājumiem valsts iekšienē un starp valstīm, kuru plānotais maršruts ir 250 km vai vairāk („tālsatiksme”). Noteikumi attiecas arī uz pasažieriem, kas izmanto tikai daļu no šādiem tālsatiksmes pārvadājumiem.

Turklāt regulā noteiktās 12 pamattiesības attieksies arī uz pasažieriem, kas izmanto īsākas distances regulāros pārvadājumus. Šīs tiesības galvenokārt ir domātas personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un tās ir, piemēram, nediskriminējoša piekļuve transportam, tiesības uz kompensāciju ratiņkrēslu vai cita pārvietošanās aprīkojuma nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā, sūdzību iesniegšana un izskatīšana, ar invaliditāti saistīta apmācība autobusu personālam, brauciena laikā sniedzamā informācija utt.

Atkāpes no piemērošanas grafika

Izņemot šīs pamattiesības, dalībvalstis var regulas piemērošanu neattiecināt uz iekšējo regulāro pakalpojumu sniedzējiem uz laika posmu līdz četriem gadiem ar iespēju to vienreiz atjaunot. Turklāt uz laiku, kas nepārsniedz četrus gadus, un ar vienas atjaunošanas iespēju dalībvalstis no regulas darbības jomas var izslēgt konkrētus pakalpojumus, ja to nozīmīga daļa tiek veikta ārpus Savienības.

Kompensācija un palīdzība saistībā ar negadījumiem

Pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju nāves gadījumā, tostarp uz saprātīgiem bēru izdevumiem, vai miesas bojājumu gadījumā, kā arī bagāžas nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā negadījuma rezultātā. Valsts tiesību aktos noteiktā kompensācija nedrīkst būt mazāka par regulā noteikto minimālo summu, kas ir EUR 220 000 par vienu pasažieri un EUR 1200 par vienu bagāžas vienību. Nodarītie bojājumi tādām palīdzības ierīcēm kā, piemēram, ratiņkrēsliem jākompensē pilnībā.

Turklāt, ja notiek ceļu satiksmes negadījums, pasažieriem ir tiesības uz palīdzību, lai apmierinātu viņu tiešās praktiskās vajadzības, tostarp nepieciešamības gadījumā tā var būt pārtika, apģērbs, transports, neatliekamā palīdzība un izmitināšana līdz divām naktīm par summu līdz EUR 80 par nakti vienam pasažierim.

Pasažieru tiesības brauciena atcelšanas vai kavēšanās gadījumā

Ja autobusa pārvadājums ir atcelts vai atiešana aizkavējas par ilgāk nekā 120 minūtēm, vai virsrezervējuma gadījumā pasažieriem piedāvā izvēlēties starp to, vai turpināt braucienu vai mainīt maršrutu nokļūšanai galapunktā bez papildus piemaksas, vai saņemt biļetes cenas atlīdzību; ja pārvadātājs šādu izvēli nepiedāvā, pasažieriem papildus atlīdzībai biļetes cenas apmērā ir tiesības uz kompensāciju 50 % apmērā no biļetes cenas.

Ja autobuss sabojājas brauciena laikā, pārvadātājs nodrošina pakalpojuma turpinājumu ar citu transportlīdzekli līdz piemērotai gaidīšanas vietai vai autoostai, no kurienes ir iespējams turpināt braucienu.

Brauciena atcelšanas vai kavēšanās gadījumā pasažieriem sniedz visu nepieciešamo informāciju; ja iespējams, šo informāciju sniedz ar elektroniskiem līdzekļiem visiem pasažieriem, tostarp tiem, kas braucienu neuzsāk no autoostas, ja pasažieris to ir pieprasījis un ir sniedzis pārvadātājam vajadzīgo kontaktinformāciju.

Ja vairāk nekā trīs stundu brauciens tiek atcelts vai atiešana kavējas ilgāk nekā 90 minūtes, ir jāpiedāvā arī uzkodas, maltītes vai atspirdzinājumi, kā arī izmitināšana līdz divām naktīm par summu līdz EUR 80 par nakti vienam pasažierim; tomēr pienākums nodrošināt izmitināšanu netiek piemērots, ja atcelšanu vai kavēšanos ir izraisījuši ļoti slikti laika apstākļi vai dabas katastrofas.

Personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības

Autobusu transporta uzņēmumiem ir jāsniedz palīdzība invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja pasažieris informē uzņēmumu par savām vajadzībām vismaz 36 stundas pirms autobusa atiešanas. Ja uzņēmums nespēj nodrošināt pienācīgu palīdzību, pasažierim ar ierobežotām pārvietošanās spējām līdzi var doties pavadītājs, par braucienu neko nemaksājot. Ratiņkrēslu vai citu palīdzības aprīkojumu nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā uzņēmumam vai atbildīgās autoostas pārvaldes struktūrai ir jāmaksā kompensācija.

Secinājums

Galīgo tekstu var uzskatīt par ļoti apmierinošu un labi līdzsvarotu kompromisu, jo tajā ir izdevies nodrošināt pasažieru tiesības, vienlaikus neuzliekot smagu slogu pārvadātājiem, vairums no kuriem ir mazie un vidējie uzņēmumi. Samierināšanas procedūras rezultātu var uzskatīt par īpaši veiksmīgu Eiropas Parlamentam, ņemot vērā, ka

a) attiecībā uz darbības jomu sākotnējā Padomes nostāja sarunās bija 500 km, bet kompromiss tika panākts par 250 km;

b) attiecībā uz pasažieru pamattiesībām, neatkarīgi no attāluma, sākotnējā Padomes nostāja paredzēja tikai trīs šādas tiesības, bet galīgais kompromiss ir panākts par divpadsmit dažādām tiesībām, īpaši attiecībā uz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām;

c) attiecībā uz atbrīvojumiem Padome mēģināja panākt atbrīvojumus līdz pat 15 gadiem iekšzemes regulāriem pārvadājumiem un nenoteiktu laiku starptautiskiem pārvadājumiem, bet galīgais kompromiss ir par maksimāli astoņiem gadiem abiem pārvadājumu veidiem (atbrīvojums uz četriem gadiem, ko var atjaunot vienu reizi);

d) negadījuma, atcelta brauciena vai kavēšanās ilgāk par 90 minūtēm gadījumā katram pasažierim, ja vajadzīgs, ir tiesības uz viesnīcu par kopējo summu EUR 80 par nakti un līdz divām naktīm, bet Padomes sākotnējā nostājā summa par nakti bija EUR 50;

e) ja notiek ceļu satiksmes negadījums, pasažieriem ir tiesības uz tūlītēju palīdzību, tostarp uz izmitināšanu (sk. iepriekš), pārtiku, apģērbu, transportu un uz neatliekamo palīdzību;

f) brauciena atcelšanas, kavēšanās ilgāk par 120 minūtēm vai virsrezervējuma gadījumā pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju līdz 50 % no biļetes cenas, papildus tiesībām turpināt braucienu vai mainīt maršrutu līdz galamērķim, saņemot kompensāciju biļetes cenas apmērā;

g) vienošanās paredz noteikumu par atjauninātu pasažieriem paredzētu elektronisku informāciju reālā laikā.

Tādēļ Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā iesaka kopīgā dokumenta projektu apstiprināt trešajā lasījumā.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004

Atsauces

PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

Delegācijas vadītāja: Priekšsēdētāja vietniece

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atbildīgā komiteja

  Priekšsēdētājs

TRAN

Brian Simpson

Referents

Antonio Cancian

 

Pirmajā lasījumā izskatītais tiesību akta projekts

COM(2008)0817 – C6‑0469/2008

EP 1. lasījuma datums – P numurs

23.04.2009

P6_TA(2009)0281

Grozītais Komisijas priekšlikums

 

Padomes nostāja pirmajā lasījumā

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

05218/3/2010 – C7‑0077/201025.03.2010

 

Komisijas nostāja(

Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punkts)

COM(2010)0121

EP 2. lasījuma datums – P numurs

06.07.2010

P7_TA(2010)0256

Komisijas atzinums(Article 294(7)(c),

Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punkta c) apakšpunkts)

COM(2010)0469

Datums, kad Padome saņēma 2. lasījumu

09.08.2010

Datums Padomes vēstulei par to, ka tā neapstiprina EP grozījumus

25.11.2010

Samierināšanas komitejas sanāksmes

30.11.2010

 

 

 

Datums, kad notika balsojums EP delegācijā

30.11.2010

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

18

1

3

Klātesošie deputāti

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Klātesošie aizstājēji

Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt balsošanā

 

Datums, kad tika panākta vienošanās Samierināšanās komitejā

30.11.2010

Vienošanās vēstuļu apmaiņas veidā

0.0.0000

0.0.0000

Datums, kad abi priekšsēdētāji konstatēja, ka kopīgais projekts ir apstiprināts un nosūtīts uz EP un Padomi

24.1.2011

Iesniegšanas datums

2.2.2011

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

...

Juridisks paziņojums - Privātuma politika