RAPORT referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

  2.2.2011 - (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)) - ***III

  Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere
  Președinta delegației: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
  Raportor: Antonio Cancian

  Procedură : 2008/0237(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0020/2011

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

  (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a treia lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011),

  –   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 iulie 2009[1],

  –   având în vedere poziția sa în primă lectură[2] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0817),

  –   având în vedere poziția sa în a doua lectură[3] referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului[4],

  –   având în vedere avizul emis de Comisie privind amendamentele Parlamentului la poziția în primă lectură a Consiliului (COM(2010)0469),

  –   având în vedere poziția în a doua lectură a Consiliului,

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (13) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere articolul 69 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul delegației sale la Comitetul de conciliere (A7-0020/0000),

  1.  aprobă proiectul comun;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  3.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, de comun acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție legislativă Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

  • [1]  JO C 317, 23.12.2009, p. 99.
  • [2]  JO C 184 E, 8.7.2010, p. 312.
  • [3]  Texte adoptate, 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.
  • [4]  JO C 122 E, 11.5.2010, p. 1.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Istoricul dosarului

  La 4 decembrie 2008, Comisia a prezentat o propunere de regulament privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul. Având în vedere creșterea constantă înregistrată în acest sector al transporturilor, scopul prezentei propuneri este de a stabili la nivelul UE drepturi pentru protecția călătorilor comparabile cu cele valabile în cazul altor moduri de transport și de a asigura condiții de concurență echitabile între transportatorii din diferite state membre, precum și între diversele moduri de transport.

  Procedura de codecizie și de conciliere

  În urma adoptării poziției Parlamentului în primă lectură la 23 aprilie 2009, Consiliul a adoptat poziția sa în primă lectură la 11 martie 2010. Aceasta din urmă a modificat substanțial elemente esențiale din propunerea de regulament, atenuând sau eliminând complet mai multe dispoziții importante atât din propunerea Comisiei, cât și din poziția PE în primă lectură.

  Parlamentul a încheiat a doua lectură la 6 iulie 2010, adoptând 50 de amendamente la poziția comună a Consiliului. Principalele aspecte vizate au fost: domeniul de aplicare și calendarul regulamentului; norme privind răspunderea, daunele și asistența; drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă; drepturile pasagerilor în caz de anulare sau întârziere; soluționarea plângerilor și organismele naționale care asigură respectarea legislației.

  Întrucât Consiliul nu a putut accepta toate amendamentele Parlamentului, a fost necesară procedura de conciliere. Reuniunea constitutivă a delegației Parlamentului a avut loc la 8 septembrie 2010 la Strasbourg. Dna Kratsa-Tsagaropoulou, vicepreședinte a PE și președinta delegației , dl Simpson, președintele Comisiei pentru transport și turism și dl Cancian, raportor, au fost mandatați de delegație pentru a negocia cu Consiliul.

  Au avut loc trei triloguri la 13 septembrie, 13 octombrie și 16 noiembrie, urmate de reuniuni ale delegației PE la 19 octombrie și 23 noiembrie. Aceste triloguri au dus la realizarea de progrese privind o serie de puncte, dar domeniul de aplicare s-a dovedit a fi principala temă unde s-au înregistrat divergențe.

  Comitetul de conciliere s-a reunit în după-amiaza zilei de 30 noiembrie 2010 în Parlamentul European în vederea deschiderii oficiale a procedurii de conciliere și eventual a obținerii unui acord în privința subiectelor aflate în discuție. După mai multe ore de deliberări s-a ajuns la un acord global în dimineață zilei următoare. Acest acord a fost confirmat de delegația PE cu optsprezece voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

  Punctele principale ale acordului încheiat

  Principalele puncte ale acordului încheiat pot fi rezumate astfel:

  Domeniu de aplicare

  Regulamentul se va aplica tuturor serviciilor regulate, naționale și transfrontaliere, în cazul în care distanța programată este mai mare sau egală cu 250 de km („distanțe lungi”). Pasagerii care călătoresc numai o parte dintr-o astfel de distanță lungă intră, de asemenea, sub incidența domeniului de aplicare.

  În plus, o serie de douăsprezece drepturi de bază ale regulamentului se vor aplica și pasagerilor care călătoresc pe distanțe programate mai scurte. Aceste drepturi au în vedere în special nevoile persoanelor cu handicap și ale celor cu mobilitate redusă, cum ar fi accesul nediscriminatoriu la transport, dreptul la despăgubire pentru pierderea sau deteriorarea scaunelor cu rotile sau a altor echipamente de mobilitate, prezentarea și tratarea plângerilor, formarea personalului care operează autobuzele și autocarele cu privire la persoanele cu handicap, informațiile care trebuie furnizate în timpul călătoriei etc.

  Derogări temporale

  Cu excepția acestor drepturi de bază, statele membre pot excepta serviciile regulate interne de la aplicarea prezentului regulament pentru o perioadă care nu depășește patru ani și care poate fi reînnoită o dată. Statele membre pot excepta, de asemenea, serviciile speciale, deoarece o parte importantă a acestor servicii este prestată în afara Uniunii, pentru o perioadă care nu depășește patru ani și care poate fi reînnoită o dată.

  Despăgubirile și asistența în caz de accident

  Pasagerii au dreptul la despăgubiri în caz de deces, inclusiv la cheltuieli rezonabile de înmormântare, sau în caz de vătămare corporală, precum și în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului ca urmare a unor accidente. Plafoanele pentru astfel de compensații prevăzute în legislația națională nu trebuie să fie sub sumele minime stabilite în prezentul regulament, adică 220 000 EUR per pasager și 1200 EUR per bagaj. Trebuie să se compenseze integral pagubele aduse echipamentelor de asistență, precum scaunele cu rotile.

  În plus, în cazul unui accident pasagerii au dreptul la asistență pentru a răspunde nevoilor lor practice imediate, inclusiv, dacă este necesar, furnizarea de hrană și haine, transport, acordarea primului ajutor și cazare până la 80 EUR pe noapte și pasager pentru maxim două nopți.

  Drepturile pasagerilor în caz de anulare sau întârziere

  Dacă o călătorie cu autobuzul sau autocarul este anulată sau are o întârziere de peste 120 de minute sau este suprarezervată, pasagerilor li se va oferi imediat fie opțiunea continuării sau a redirecționării călătoriei către destinația finală fără costuri suplimentare, fie rambursarea prețului biletului; dacă transportatorul nu oferă această opțiune, pasagerii au dreptul la o despăgubire în valoare de până la 50 % din prețul biletului, pe lângă rambursarea prețului biletului.

  În cazul în care autobuzul sau autocarul devine inutilizabil în timpul călătoriei, transportatorul oferă continuarea serviciului cu un alt vehicul sau transportul până la un punct de așteptare adecvat sau la un terminal de unde este posibilă continuarea călătoriei.

  În cazul anulărilor sau al întârzierilor, pasagerilor li se vor acorda toate informațiile necesare; dacă este posibil, informațiile vor fi furnizate prin mijloace electronice tuturor pasagerilor, inclusiv celor care nu părăsesc terminalul, dacă pasagerul a solicitat acest lucru și a oferit transportatorului datele de contact necesare.

  În cazul în care o călătorie de mai mult de trei ore este anulată sau întârziată cu mai mult de 90 de minute, trebuie oferită asistență sub forma furnizării de gustări, mese sau băuturi răcoritoare, precum și cazare la hotel în valoare de până la 80 EUR pe noapte și pasager pentru maxim două nopți. Totuși, obligația furnizării de cazare nu se aplică dacă anularea sau întârzierea este provocată de condiții meteorologice foarte dificile sau de dezastre naturale de proporții.

  Drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă

  Întreprinderile de transport cu autobuzul și autocarul trebuie să furnizeze asistență persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, cu condiția ca pasagerul să informeze întreprinderea cu privire la nevoile sale cel târziu cu 36 de ore înaintea plecării. Dacă operatorul nu poate acorda asistență adecvată, pasagerul cu mobilitate redusă poate fi însoțit fără costuri suplimentare de un însoțitor la alegerea sa. Pierderea sau deteriorarea scaunului cu rotile sau a altor echipamente de asistență trebuie să fie compensată de întreprindere sau de conducerea autogării responsabile.

  Concluzie

  Textul final poate fi considerat un compromis foarte satisfăcător și bine echilibrat, întrucât reuşeşte să garanteze drepturile pasagerilor fără să impună totodată măsuri prea restrictive asupra transportatorilor, dintre care cei mai mulţi sunt întreprinderi mici şi mijlocii. În special, rezultatul procedurii de conciliere poate fi privit drept un succes pentru Parlamentul European având în vedere că:

  a) în privința domeniului de aplicare poziția inițială de negociere a Consiliului prevedea 500 de km, iar compromisul obținut este de 250 de km;

  b) în privința drepturilor de bază ale pasagerilor indiferent de distanță, poziția inițială a Consiliului includea numai trei astfel de drepturi și compromisul final include douăsprezece, cu un accent special asupra nevoilor persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă;

  c) în privința derogărilor, Consiliul a vizat perioade de până la 15 ani pentru serviciile interne și perioade nedeterminate pentru serviciile internaționale, în timp ce compromisul final prevede perioade de maxim opt ani în ambele cazuri (o perioadă de patru ani, reînnoibilă o dată);

  d) în caz de accident sau de plecare anulată sau amânată pentru mai mult de nouăzeci de minute, fiecare pasager va avea dreptul, dacă este necesar, la cazare într-un hotel, în valoare totală de 80 de EUR pe noapte și pentru cel mult două nopți, în timp ce poziția inițială a Consiliului prevedea 50 de EUR;

  e) în caz de accident, pasagerii au dreptul la asistență imediată, inclusiv cazare (a se vedea mai sus), hrană, haine, transport și acordarea primului ajutor;

  f) în cazul anulărilor, al întârzierilor mai mari de 120 de minute sau al suprarezervărilor, pasagerii au dreptul la despăgubiri în valoare de până la 50% din prețul biletului, în plus față de continuarea călătoriei sau redirecționarea către destinația finală sau rambursarea prețului biletului;

  g) acordul prevede furnizarea în timp real de informații actualizate pasagerilor prin mijloace electronice.

  Prin urmare, delegația Parlamentului la comitetul de conciliere recomandă aprobarea proiectului comun în a treia lectură.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

  Referinţe

  PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

  Preşedintele/Preşedinta delegaţiei: vice-preşedinte(ă):

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

  Comisie competentă în fond

    Preşedinte(ă)

  TRAN

  Brian Simpson

  Raportor(i)

  Antonio Cancian

   

  Proiectul de act examinat în primă lectură

  COM(2008)0817 – C6‑0469/2008

  Data primei lecturi a PE - Numărul P

  23.04.2009

  P6_TA(2009)0281

  Propunerea modificată a Comisiei

   

  Poziţia în primă lectură a Consiliului

    Data anunţului în plen

  05218/3/2010 – C7‑0077/2010

  25.03.2010

   

  Poziţia Comisiei(articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene)

   

  COM(2010)0121

  Data celei de-a doua lecturi a PE - Numărul P

  06.07.2010

  P7_TA(2010)0256

  Avizul Comisiei(articolul 294 alineatul (7) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene)

   

  COM(2010)0469

  Data primirii celei de-a doua lecturi de către Consiliu

  09.08.2010

  Data scrisorii Consiliului referitoare la neaprobarea amendamentelor PE

  25.11.2010

  Reuniunile Comitetului de conciliere

  30.11.2010

   

   

   

  Data votului delegaţiei PE

  30.11.2010

  Rezultatul votului

  +:

  –:

  0:

  18

  1

  3

  Membri titulari prezenţi

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

  Membri supleanţi prezenţi

  Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

  Membri supleanţi (articolul 187 alineatul (2)) prezenţi

   

  Data acordului în Comitetul de conciliere

  30.11.2010

  Acord prin schimb de scrisori

  0.0.0000

  0.0.0000

  Data constatării de către copreşedinţi a aprobării proiectului comun şi transmiterea acestuia la PE şi la Consiliu

  24.1.2011

  Data depunerii

  2.2.2011

  Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

  ...