Postopek : 2008/0237(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0020/2011

Predložena besedila :

A7-0020/2011

Razprave :

PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Glasovanja :

PV 15/02/2011 - 9.10
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0052

POROČILO     ***III
PDF 158kWORD 106k
2.2.2011
PE 454.601v02-00 A7-0020/2011

o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

Delegacija Evropskega parlamenta v Spravnem odboru

Predsednica delegacije: Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Poročevalec: Antonio Cancian

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011– 2008/0237(COD))

(Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril spravni odbor (PE-CONS 00063/2010 – C7–0015/2011),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. julija 2009(1),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(2) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2008)0817),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz druge obravnave(3) o stališču Sveta iz prve obravnave(4),

–   ob upoštevanju mnenja Komisije o spremembah Evropskega parlamenta k stališču Sveta s prve obravnave (KOM(2010)0469),

–   ob upoštevanju stališča Sveta iz druge obravnave,

–   ob upoštevanju člena 294(13) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 69 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila delegacije Evropskega parlamenta v Spravnem odboru (A7–0020/0000),

1.  odobri skupno besedilo;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj akt podpiše s predsednikom Sveta v skladu s členom 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj po tem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 317, 23.12.2009, str. 99.

(2)

UL C 184 E, 8.7.2010, str. 312.

(3)

Sprejeta besedila, 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.

(4)

UL C 122 E, 11.5.2010, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija je 4. decembra 2008 pripravila predlog uredbe o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu. Ob upoštevanju stalnega naraščanja v tem prometnem sektorju je cilj predloga zagotoviti varstvo pravic potnikov po vsej EU, ki bo primerljivo z varstvom v drugih načinih prevoza, ter enake konkurenčne pogoje med prevozniki iz različnih držav članic in različnimi načini prevoza.

Postopek soodločanja in spravni postopek

Po tem, ko je Parlament podal svoje stališče v prvi obravnavi 23. aprila 2009, je Svet svoje stališče sprejel v prvi obravnavi 11. marca 2010. Slednji je močno spremenil temeljne elemente osnutka uredbe tako, da je ublažil ali v celoti črtal številne poglavitne določbe iz predloga Komisije in mnenja Parlamenta iz prve obravnave.

Parlament je drugo obravnavo zaključil 6. julija 2010 in sprejel 50 predlogov sprememb k skupnemu stališču Sveta. Glavna vprašanja so bila področje uporabe in časovni razpored izvajanja uredbe, pravila o odgovornosti, odškodnini in pomoči, pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo, pravice potnikov v primeru odpovedi ali zamude potovanja, obravnava pritožb in nacionalni izvršni organi.

Svet ni mogel sprejeti vseh sprememb Parlamenta, zato je bilo treba začeti spravni postopek. Ustanovna seja delegacije Parlamenta je potekala 8. septembra 2010 v Strasbourgu. Delegacija je podpredsednici in vodji delegacije Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), predsedniku Odbora za promet in turizem Brianu Simpsonu in poročevalcu Antoniu Crancianu dodelila mandat za pogajanje s Svetom.

Trije tristranski pogovori so se odvijali 13. septembra, 13. oktobra in 16. novembra, po njih pa se je delegacija EP sestala 19. oktobra in 23. novembra. Na teh tristranskih pogovorih je prišlo do napredka pri več točkah, vprašanje področja uporabe pa se je izkazalo kot najbolj pereče.

Spravni odbor se je nato 30. novembra 2010 zvečer sestal v prostorih Evropskega parlamenta, da bi uradno začel spravni postopek in morda tudi dosegel dogovor o odprtih vprašanjih. Po dolgotrajni obravnavi je bilo soglasje doseženo šele v zgodnjih jutranjih urah (naslednjega dne). Delegacija EP ga je potrdila z osemnajstimi glasovi za, enim proti in tremi vzdržanimi.

Glavne točke dogovora

Osrednje točke doseženega dogovora je mogoče povzeti kot sledi:

Področje uporabe

Uredba velja za vse nacionalne ali čezmejne linijske prevoze, ko je predvidena oddaljenost enaka ali večja od 250 km (dolga relacija). Potniki, ki potujejo le na delu te dolge relacije, so prav tako zajeti.

Poleg tega bo vrsta dvanajstih temeljnih pravic iz uredbe veljala tudi za potnike, ki potujejo na krajših relacijah. Te pravice se nanašajo zlasti na potrebe invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo, kot je nediskriminacijski dostop do prevoza, pravica do povračila za izgubo invalidskih vozičkov ali druge opreme za mobilnost oziroma za škodo na njih, oddaja in obravnava pritožb, usposabljanje osebja o vprašanjih o ravnanju z invalidi, informacije, posredovane med potjo itd.

Začasni odlog izvajanja

Z izjemo teh osnovnih pravic lahko države članice domače ponudnike linijskih prevozov oprostijo izvajanja uredbe za obdobje, ki ne presega štiri leta, podaljša pa se lahko enkrat. Država članica lahko oprosti določene ponudnike za obdobje, ki ne presega štiri leta, podaljša pa se lahko enkrat, če se velik del njihovih storitev opravlja zunaj Unije.

Odškodnina in pomoč v primeru nesreč

Potniki imajo pravico do odškodnine v primeru smrti, vključno s poravnavo pogrebnih stroškov v razumnih mejah, ali za telesno poškodbo, kot tudi za izgubo prtljage ali škodo na njej, ki je nastala zaradi nesreče. Zgornje meje za te odškodnine v nacionalnem pravu ne smejo biti nižje od najnižjih vsot, določenih v uredbi, kar pomeni 200.000 EUR za potnika in 1200 EUR za kos prtljage. Škodo na medicinsko-tehničnih pripomočkih, kot so invalidski vozički, je treba nadomestiti v celoti.

V primeru nesreče imajo potniki po potrebi pravico do pomoči za kritje svojih takojšnjih potreb, na primer hrane in oblačil, prevoza, prve pomoči in namestitve v vrednosti do 80 EUR na noč za potnika za največ dve noči.

Pravice potnikov v primeru odpovedi ali zamude potovanja

Če je avtobusni prevoz odpovedan, zamuja več kot 120 minut, ali ima preveliko število rezervacij, se potnikom nemudoma ponudi možnost, da izberejo med nadaljevanjem poti in preusmeritvijo potovanja do svojega cilja brez dodatnih stroškov ali povračil cene vozovnice; če prevoznik ne ponudi te možnosti, imajo potniki poleg povračila cene vozovnice pravico tudi do odškodnine v višini do 50 % vrednosti vozovnice, .

Če se avtobus pokvari med vožnjo, prevoznik poskrbi za nadaljevanje poti z drugim vozilom ali potnike prepelje do ustreznega čakališča ali terminala, od koder bodo lahko nadaljevali svojo pot.

Potnikom se v primeru odpovedi ali zamude nudijo ustrezne informacije; te informacije se, kjer je to možno, posredujejo v elektronski obliki vsem potnikom, tudi tistim, ki ne začenjajo poti s terminala, če so to zahtevali in prevozniku posredovali ustrezne kontaktne podatke.

Ko se začetek potovanja, ki je daljše od treh ur, odpove ali odloži za več kot 90 minut, je treba potnikom prav tako nuditi pomoč v obliki prigrizkov, obrokov ali osvežitve, pa tudi hotelsko nastanitev v vrednosti do 80 EUR na noč na osebo, za največ dve noči. Obveznost zagotavljanja nastanitve pa ne velja v primerih, če je do odpovedi ali zamude prišlo zaradi težkih vremenskih pogojev ali večjih naravnih nesreč.

Pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo

Ponudnikih avtobusnih prevozov so dolžni nuditi pomoč invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, če potnik obvesti podjetje o svojih potrebah vsaj 36 ur pred odhodom. Če ponudnik ne more poskrbeti za ustrezno pomoč, lahko potnika z omejeno mobilnostjo brezplačno spremlja oseba, ki jo sam izbere. Ponudnik, upravno telo ali pristojna postaja mora povrniti stroške ob izgubi invalidskih vozičkov ali škodi na njih oziroma na drugi pomožni opremi.

Sklep

Končno besedilo je zelo zadovoljujoče in uravnoteženo, saj potnikom jamči njihove pravice, hkrati pa prevoznikom, ki so večinoma mala ali srednja podjetja, ne vsiljuje velikega bremena. Za Evropski parlament je zlasti uspešen izid spravnega postopka, saj:

a) je Svet na začetku predvideval področje uporabe do 500 km, sporazumno pa je bila določena meja 250 km,

b) je Svet na začetku med temeljne pravice potnikov ne glede na razdaljo vključil samo tri pravice, končni sporazum pa jih predvideva dvanajst, s posebnim poudarkom na potrebah invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo,

c) je Svet pri odlogu izvajanja predvidel obdobje 15 let za domače storitve in nedoločen čas za mednarodne storitve, sporazum pa predvideva največ osem let v obeh primerih (obdobje štirih let, ki se lahko enkrat podaljša),

d) ima vsak potnik pravico, da v primeru nesreče, odpovedanega ali odloženega odhoda za več kot devetdeset minut, po potrebi koristi nastanitev v hotelu za skupno vrednost do 80 EUR na noč za največ dve noči, Svet pa je sprva predvidel vsoto 50 EUR,

e) imajo v primeru nesreče potniki pravico do takojšnje pomoči, tudi nastanitve (glej zgoraj), hrane, oblek, prevoza in nudenja prve pomoči,

f) imajo potniki v primeru odpovedi, zamude več kot 120 minut ali prevelikega števila rezervacij pravico do odškodnine v vrednosti do 50 % cene vozovnice, poleg pravice, da pot nadaljujejo ali da do cilja potujejo po drugi poti, ali da izberejo povrnitev cene vozovnice,

g) sporazum predvideva takojšnje posredovanje posodobljenih informacij potnikom po elektronskih medijih.

Delegacija Parlamenta v Spravnem odboru zato priporoča, naj se skupno besedilo odobri v tretji obravnavi.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

Referenčni dokumenti

PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

Predsednik/-ca delegacije: podpredsednik/-ca

Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Pristojni odbor

  Predsednik/-ca

TRANBrian Simpson

 

Poročevalec/-ka

Antonio Cancian

 

Osnutek akta, obravnavan v prvi obravnavi

KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008

Datum 1. obravnave EP – številka P

23.04.2009

P6_TA(2009)0281

Spremenjeni predlog Komisije

 

Stališče Sveta iz prve obravnave

  Datum razglasitve na zasedanju

05218/3/2010 – C7‑0077/2010

25.03.2010

 

Stališče Komisije(člen 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije)

 

KOM(2010)0121

Datum 2. obravnave EP – številka P

06.07.2010

P7_TA(2010)0256

Mnenje Komisije(člen 294(7)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije)

 

KOM(2010)0469

Datum prejema stališča iz 2. obravnave Sveta

09.08.2010

Datum sporočila Sveta, da ne odobri sprememb EP

25.11.2010

Seja Spravnega odbora

30.11.2010

 

 

 

Datum glasovanja delegacije EP

30.11.2010

Izid glasovanja

+:

–:

0:

18

1

3

Navzoči poslanci

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Navzoči namestniki

Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

Navzoči namestniki (člen 187(2) poslovnika)

 

Datum sporazuma v Spravnem odboru

30.11.2010

Sporazum z izmenjavo pisem

0.0.0000

0.0.0000

Datum ugotovitve sopredsedujočih o odobritvi skupnega besedila in posredovanje skupnega besedila EP in Svetu

24.1.2011

Datum predložitve

2.2.2011

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov