Betänkande - A7-0020/2011Betänkande
A7-0020/2011

BETÄNKANDE om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

2.2.2011 - (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)) - ***III

Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén
Delegationsordförande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Föredragande: Antonio Cancian

Förfarande : 2008/0237(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0020/2011
Ingivna texter :
A7-0020/2011
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

(PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: tredje behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast (PE-CONS 00063/2010 – C7‑0015/2011),

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 juli 2009[1],

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0817),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg rådets ståndpunkt vid första behandlingen[4],

–   med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i rådets ståndpunkt vid första behandlingen (KOM(2010)0469),

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid andra behandlingen,

–   med beaktande av artikel 294.13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 69 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A7‑0020/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner det gemensamma utkastet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  • [1]  EUT C 317, 23.12.2009, s. 99.
  • [2]  EUT C 184, 8.7.2010, s. 312.
  • [3]  Antagna texter från sammanträdet 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.
  • [4]  EUT C 122 E, 11.5.2010, s. 1.

MOTIVERING

Bakgrund

Den 4 december 2008 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om passagerares rättigheter vid busstransport. Med tanke på den stadiga tillväxten inom denna transportbransch var syftet med förslaget att upprätta EU-övergripande rättigheter för skydd av passagerare som är jämförbara med de som gäller för andra transportslag och att säkerställa en rättvis konkurrens mellan dels transportörer från olika medlemsstater, dels olika transportslag.

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet och förlikningsförfarandet

Efter parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen från den 23 april 2009 antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen den 11 mars 2010. I denna ändrade rådet centrala delar av förslaget till förordning genom att urvattna eller helt ta bort flera viktiga bestämmelser som fanns i både kommissionens förslag och parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Vid sin andra behandling den 6 juli 2010 antog parlamentet 50 ändringsförslag till rådets ståndpunkt. De frågor som det rådde mest oenighet om var: förordningens tillämpningsområde och tidsplanen för att införa den, regler om ansvar, skadestånd och assistans, rättigheter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, passagerares rättigheter vid inställda resor eller förseningar samt hantering av klagomål och nationella tillsynsorgan.

Eftersom rådet inte kunde godta alla parlamentets ändringar krävdes det ett förlikningsförfarande. Parlamentets delegation höll sitt konstituerande sammanträde den 8 september 2010 i Strasbourg. Delegationen gav Kratsa-Tsagaropoulou, vice talman och ordförande för delegationen, Simpson, ordförande för utskottet för transport och turism och Cancian, föredragande, mandat att förhandla med rådet.

Det hölls trepartsmöten den 13 september, 13 oktober och 16 november, som följdes upp av möten med parlamentets delegation den 19 oktober och 23 november. Trepartsmötena ledde till vissa framsteg i ett antal frågor men frågan om förordningens tillämpningsområde visade sig vara den stora stötestenen.

Förlikningskommittén hade ett möte i Europaparlamentet kvällen den 30 november 2010 i syfte att formellt öppna förlikningsförfarandet och eventuellt nå en överenskommelse i alla återstående frågor. Efter flera timmars förhandlingar nådde man en övergripande överkommelse under natten. Denna överenskommelse godkändes av parlamentets delegation med arton röster för, en röst emot och tre nedlagda röster.

Huvudpunkterna i överenskommelsen

Överenskommelsens huvudpunkter kan sammanfattas på följande sätt:

Tillämpningsområde

Förordningen ska gälla för all nationell och gränsöverskridande linjetrafik på en sträcka om minst 250 kilometer (fjärrtrafik). Passagerare som endast reser en del av en sådan fjärrtrafiksträcka omfattas också.

Dessutom kommer tolv grundläggande rättigheter som förordningen ger även att gälla för passagerare som reser reguljärt på kortare sträckor. Dessa gäller framför behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, såsom icke-diskriminerande tillgång till transporter, rätt att kompenseras för förlust av eller skada på rullstolar och annan rörlighetsutrustning, inlämnande och hantering av klagomål, utbildning om funktionshinder för busspersonal, information som ska ges under resan osv.

Avviskelser från tidsplanen

Förutom dessa grundläggande rättigheter får medlemsstaterna undanta inhemsk reguljärtrafik från tillämpningen av förordningen under en period om högst fyra år, vilket kan förlängas en gång. Medlemsstaterna får också under fyra år med möjlighet till förlängning en gång, undanta vissa sträckor om en betydande del av sträckan går utanför unionen.

Ersättning och assistans i händelse av olyckor

Passagerare har rätt till ersättning vid dödsfall, inklusive för rimliga begravningskostnader, eller personskada och för bagage som förlorats eller skadats på grund av olyckor. Taken för sådana ersättningar får i den nationella lagstiftningen inte understiga de minimibelopp som fastställs i förordningen, dvs. 220 000 euro per passagerare och 1 200 euro per bagagekolli. Skada på hjälpmedel såsom rullstolar ska ersättas i sin helhet.

Vid en olycka har passagerarna dessutom rätt till assistans för att täcka sina omedelbara praktiska behov, däribland mat och kläder, transporter, hjälp med inledande assistans och logi för upp till 80 euro per natt och passagerare för högst två nätter.

Passagerares rättigheter vid inställda resor eller förseningar

Om en reguljär bussavgång är inställd, försenad med mer än 120 minuter eller överbokad ska passagerarna omedelbart ges rätt att välja mellan att fortsätta resan, att utan extra kostnad ombokas till sin slutstation eller att få biljettpriset återbetalat. Om transportören inte erbjuder denna möjlighet ska passageraren ha rätt till kompensation motsvarande 50 procent av biljettpriset, utöver att biljettpriset återbetalas.

I de fall då bussen blir köroduglig under en resa, ska transportören tillhandahålla antingen vidareresa med annat fordon eller transport till en lämplig väntplats eller terminal, varifrån resan kan fortsätta.

Vid inställda avgångar eller förseningar ska passagerarna ges all nödvändig information. Om möjligt ska denna information ges på elektronisk väg till alla passagerare, inklusive de som inte startar sin resa vid en terminal, om passageraren har begärt detta och lämnat erforderliga kontaktuppgifter till transportören.

Om en resa på över tre timmar ställs in eller om avgången förenas med mer än 90 minuter måste passagerarna ges assistans i form av snacks, måltider eller förfriskningar samt hotellogi för upp till 80 euro per natt per person för högst två nätter. Kravet på att tillhandahålla logi gäller dock inte om den inställa avgången eller förseningen har orsakats av svåra väderförhållanden eller stora naturkatastrofer.

Rättigheter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet

Bussföretag måste ge assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet förutsatt att passageraren informerar företaget om sina behov senast 36 timmar före avgång. Om transportören inte kan ge lämplig assistans har den passagerare som har nedsatt rörlighet rätt att utan extra kostnad ledsagas av en person som han eller hon själv utser. Alla förluster av och skador på rullstolar och annan hjälputrusning måste kompenseras av företaget eller ledningsorganet vid den ansvariga stationen.

Slutsats

Den slutliga texten är en mycket tillfredsställande och välbalanserad kompromiss eftersom den säkerställer passagerarnas rättigheter utan att utgöra en stor belastning för transportörerna, som ofta är små och medelstora företag. Framför allt kan resultatet av förlikningsförfarandet ses som en framgång för parlamentet med tanke på följande:

a) För tillämpningsområdet var rådets ursprungliga förhandlingsståndpunkt 500 kilometer medan kompromissen blev 250 kilometer.

b) I sin ursprungliga ståndpunkt angav rådet tre grundläggande passagerarrättigheter som ska gälla oavsett avstånd medan den slutliga kompromissen innehåller tolv sådana rättigheter, där man särskilt fokuserar på behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

c) För undantagen ville rådet ursprungligen se 15 år för inhemsk trafik och en obegränsad tid för internationell trafik, medan den slutliga kompromissen innebär högst åtta år i båda fall (en period om fyra år som kan förnyas en gång).

d) Vid en olycka eller om en avgång ställs in eller försenas med mer än 90 minuter ska varje passagerare vid behov ha rätt till hotellogi till en total kostnad av 80 euro per natt under högst två nätter, medan rådets ursprungliga ståndpunkt var 50 euro.

e) Vid en olycka ska passagerarna ha rätt till omedelbar assistans, däribland logi (se ovan), mat, kläder, transporter och hjälp med inledande assistans.

f) Om en avgång är inställd, försenad med mer än 120 minuter eller överbokad, ska passagerarna ha rätt till ersättning motsvarande 50 procent av biljettpriset, utöver rätten att välja mellan att fortsätta resan eller att ombokas till sin slutstation eller att återbetalas biljettpriset.

g) Avtalet ger möjlighet för passagerare att på elektronisk väg få uppdaterad information i realtid.

Parlamentets delegation till förlikningskommittén rekommenderar därför att det gemensamma utkastet antas vid tredje behandlingen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

Referensnummer

PE-CONS 63/2010 – C7‑0015/2011 – 2008/0237(COD)

Delegationsordförande: vice talman

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ansvarigt utskott

  Ordförande

TRAN

Brian Simpson

Föredragande

Antonio Cancian

 

Förslag till akt – första behandlingen

KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008

Parlamentets första behandling – P‑nummer

23.04.2009

P6_TA(2009)0281

Kommissionens ändrade förslag

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

  Tillkännagivande i kammaren

05218/3/2010 – C7‑0077/2010

25.03.2010

 

Kommissionens ståndpunkt(artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 

KOM(2010)0121

Parlamentets andra behandling – P‑nummer

06.07.2010

P7_TA(2010)0256

Kommissionens yttrande(artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

 

KOM(2010)0469

Datum för rådets mottagande av parlamentets ståndpunktvid andra behandlingen

 

09.08.2010

Datum för rådets skrivelse om icke godkännande av parlamentets ändringar

25.11.2010

Förlikningskommitténs sammanträden

30.11.2010

 

 

 

Omröstning i parlamentets delegation

30.11.2010

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

3

Närvarande ledamöter

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georges Bach, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Närvarande suppleanter

Carlo Fidanza, Werner Kuhn, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hella Ranner, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast; Guido Milana

Närvarande suppleanter (art. 187.2 i arbetsordningen)

 

Datum för enighet i förlikningskommittén

 

30.11.2010

Enighet efter skriftväxling

0.0.0000

0.0.0000

Datum då ordförandena förklarade det gemensamma utkastet för godkänt och översände det till parlamentet och rådet

24.1.2011

Ingivande

2.2.2011

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...