ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита

2.2.2011 - (COM(2010)0790 – C7‑xxxxxx – 2010/0384(NLE)) - ***

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Klaus-Heiner Lehne

Процедура : 2010/0384(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0021/2011
Внесени текстове :
A7-0021/2011
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита

(COM(2010)0790 – C7‑xxxxxx – 2010/0384(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита (COM(2010)0790),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 329, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-xxxxxx),

–   като взе предвид член 74ж и член 81, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А7-0021/2011),

A.  като има предвид, че през 2000 г. Комисията прие предложение за регламент на Съвета относно патент на Общността (COM(2000)0412); като има предвид, че предложението съдържаше шест глави: i) гглава І: Общи разпоредби, ii) глава ІІ: Патентно право, iii) глава ІІІ: Подновяване, изтичане и невалидност на патент на Общността, iv) глава ІV: Компетентност и процедура относно исковете, свързани с патента на Общността, v) глава V: Въздействие върху националното право и vi) Заключителни разпоредби,

Б.   като има предвид, че предложението се основаваше на член 308 от Договора за ЕО, съгласно който се изисква консултация с Парламента и единодушие в рамките на Съвета,

В.   като има предвид, че на 10 април 2002 г.[1] Парламентът, действащ съгласно процедурата на консултация, одобри предложението на Комисията, във вида, в който беше изменено,

Г.  като има предвид, че много скоро стана ясно, че в някои държави-членки съществуват специфични проблеми, които не им позволяват да приемат предложения регламент; като има предвид, че по-специално някои държави-членки не бяха в състояние да приемат разпоредбите за превод за патента на Общността, което доведе Съвета до заключението, че с оглед на въпроса за режима на превод Съветът не е в състояние да постигне политическо споразумение по предложението на Комисията поради липсата на единодушно решение,

Д.  като има предвид, че на 9 януари 2006 г. Комисията откри процес на консултация относно бъдещата патентна политика в Европа, в отговор на което Парламентът прие резолюция на 12 октомври 2006 г.[2],

Е.   като има предвид, че обсъжданията в Съвета бяха възобновени след приемането през април 2007 г. на съобщението на Комисията относно усъвършенстването на патентната система в Европа[3],

Ж.  като има предвид, че на 4 декември 2009 г. Съветът прие заключения относно основните елементи на бъдещата патентна система, основаваща се на два стълба: i) създаване на единна система за решаване на патентни спорове и ii) създаване на патент на ЕС — правен инструмент за предоставяне на патенти, валидни в ЕС като цяло; като има предвид, че Съветът счете, че тези заключения следва да бъдат част от цялостното окончателно споразумение за пакет от мерки за усъвършенстване на патентната система в Европа, обхващащо създаването на Съд за европейски патенти и патенти на ЕС, патент на ЕС, включително отделен регламент относно разпоредбите за превод, засилено партньорство между Европейското патентно ведомство и централните служби за индустриална собственост на държавите-членки и доколкото това е необходимо — изменения на Европейската патентна конвенция,

З.  като има предвид, че влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. доведе до промяна на правното основание за създаването на патент на ЕС чрез въвеждането на член 118 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), който гласи следното: „В рамките на установяването или функционирането на вътрешния пазар Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, установяват мерки за създаване на европейски права на интелектуална собственост с цел гарантиране на единна защита на правата върху интелектуалната собственост в Съюза, и за въвеждане на централизирани режими за издаване на разрешения, координация и контрол на равнището на Съюза“,

И.  като има предвид, че в съответствие с член 118, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз патентът на ЕС, като европейско право на интелектуална собственост, може да бъде създаден в рамките на обикновената законодателна процедура; като има предвид все пак, че в съответствие с член 118, параграф 2 от ДФЕС трябва да се следва специална законодателна процедура, изискваща единодушие в рамките на Съвета, за установяването на езикови режими за тези права,

Й.  като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон Комисията потвърди предложението си от 2000 г.[4]; като има предвид, че за да ускори процедурата и да позволи на Съвета официално да преобразува политическите си заключения от 4 декември 2009 г. в позиция на Съвета, което би било следващата стъпка в рамките на обикновената законодателна процедура, на 5 май 2010 г.[5] Парламентът отново потвърди своята позиция от 2002 г. като своя позиция на първо четене; като има предвид, че Съветът не е преобразувал заключенията си в позиция и че следователно не може да се извърши допълнителна работа по патента на ЕС въз основа на предложението на Комисията от 2000 г.,

К.  като има предвид, че на 30 юни 2010 г. Комисията прие предложение за регламент на Съвета относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз[6], който се основава на действащия езиков режим на Европейското патентно ведомство,

Л.  като има предвид, че въпреки предприетите от Съвета няколко кръга преговори през 2010 г., на заседанието на Съвета по конкуренция на 10 декември 2010 г. беше потвърдено, че са налице непреодолими трудности по отношение на вземането на решение за разпоредбите за превода, чието одобрение се нуждае от единодушие, което в момента и в предвидимо бъдеще не може да бъде постигнато, и че целите на предложените регламенти за установяване на единна патентна защита в целия Европейски съюз не могат да бъдат постигнати в разумен срок чрез прилагане на съответните разпоредби на Договорите,

М.  като има предвид, че няколко държави-членки изразиха готовност да разгледат възможността за създаване на единна патентна защита в рамките на засилено сътрудничество,

Н. като има предвид, че над девет държави-членки изразиха своето намерение да установят засилено сътрудничество помежду си в областта на създаването на единна патентна защита, като отправят искане до Комисията в съответствие с член 329, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и че впоследствие Комисията представи предложение за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита,

О.  като има предвид, че Парламентът провери съответствието с член 20 от Договора за Европейския съюз и членове 326 – 334 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

П. като има предвид, че съгласно член 20 от Договора за Европейския съюз най-малко девет държави-членки могат да установят помежду си засилено сътрудничество в области, които не попадат в изключителната компетентност на Съюза, като използват неговите институции и упражняват тези компетенции чрез прилагане на съответните разпоредби на Договорите по законен и последователен начин, в границите и по реда и условията, предвидени в този член, както и в членове 326—334 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

Р.   като има предвид, че създаването на единна патентна защита не е посочено в списъка на областите на изключителна компетентност, включен в член 3, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз; като има предвид, че правното основание за създаването на европейски права върху интелектуална собственост е член 118 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който съдържа изрично позоваване на установяването и функционирането на вътрешния пазар — една от областите на споделена компетентност на Съюза съгласно член 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз; като има предвид, че следователно създаването на единна патентна защита, включително приложими разпоредби за превода, попада в области, които не са от изключителната компетентност на Съюза,

С.  като има предвид, по-специално, че това засилено сътрудничество може да се разглежда като благоприятстващо осъществяването на целите на Съюза, защитаващо неговите интереси и засилващо процеса на интеграция, по смисъла на член 20 от Договора за Европейския съюз, в светлината на оценката на Комисията на въздействието във връзка с горепосоченото предложение за регламент от 2010 г. относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз, в което се изтъкна липсата на единен патент, предоставящ защита в целия ЕС, което води до фрагментирана патентна система; като има предвид, че фрагментацията се дължи на високите цени и сложността на удостоверяването на европейските патенти в отделните държави-членки, които могат да достигнат 40% от общите разходи за изготвянето на патенти в Европа; като има предвид, че създаването на единна патентна защита за група държави-членки би подобрило равнището на патентна защита, като предостави възможност за получаване на единна патентна защита на териториите на участващите държави-членки и премахне разходите и усложненията за тези територии, като по този начин насърчи научния и технологичен напредък и функционирането на вътрешния пазар,

Т.   като има предвид, че от практиката, предшествала тази инициатива, става видно, че предложеното решение е внесено като крайна мярка и че целите на това сътрудничество не могат да бъдат постигнати в разумен срок от Съюза,

У. като има предвид, че изискванията на членове 326—334 от Договора за функционирането на Европейския съюз също са спазени; като има предвид, че засиленото сътрудничество ще улесни правилното функциониране на вътрешния пазар, като премахне пречките пред свободното движение на стоки, като помогне за елиминиране на патентните нарушения, като евентуално увеличи броя на изобретателите, които се нуждаят от патентна защита в рамките на Съюза, като предостави равен достъп до единна патентна защита на всички изобретатели, новаторски дружества и притежатели на патент, независимо дали идват от участващите или от неучастващите държави-членки, като предостави допълнителен инструмент, достъпен за всички притежатели на патенти в Съюза, като подобри рамковите условия за новаторските предприятия в Съюза и премахне между участващите държави-членки настоящата фрагментация по отношение на съществуващите „граници“ на патентните права между държавите-членки,

Ф.  като има предвид по-конкретно, че засиленото сътрудничество в тази област е в съответствие с Договорите и правото на Съюза, тъй като няма да засегне достиженията на правото на ЕС, като се има предвид, че до момента са били приети само ограничен брой правни актове на Съюза по смисъла на член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз, никой от които не включва в обхвата си създаването на европейски права върху интелектуална собственост, които да осигуряват единна защита в целия Съюз; като има предвид, че с изключение на Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1988 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения[7], на равнището на Съюза липса сближаване на материалното патентно право, и като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита и Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти се отнасят до удължаване на срока на патентите за конкретни продукти; като има предвид, че засиленото сътрудничество в областта на патентите няма да предизвика дискриминация, тъй като ползвателите на патентната система от целия Съюз ще имат достъп до единния патент,

Х.  като има предвид, че засиленото сътрудничество ще зачита правата, правомощията и задълженията на неучастващите държави-членки, още повече че възможността за получаване на единна патентна защита на териториите на участващите държави-членки не засяга достъпа, нито условията на патентна защита на територията на неучастващите държави-членки,

Ц.  като има предвид, че член 328, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че засиленото сътрудничество е отворено във всеки един момент за всички държави-членки, желаещи да участват; като има предвид, че Комисията и държавите-членки, участващи в засиленото сътрудничество, следва да насърчават от самото начало и да продължават да насърчават и поощряват участието на възможно най-голям брой държави-членки,

Ч.  като има предвид, че одобрението на Парламента се отнася до засиленото сътрудничество и не предвижда кои държави-членки ще участват в него,

Ш. като има предвид, че член 333, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз дава възможност на Съвета (или, по-точно, на тези членове на Съвета, които представляват държавите-членки, участващи в засилено сътрудничество) да приеме решение, в което се посочва, че той ще действа в съответствие с обикновената законодателна процедура, а не със специалната законодателна процедура, предвидена в член 118, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която предвижда само консултация Парламента,

1.  дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета, без да предвижда кои са участващите държави-членки;

2.  призовава Съвета да приеме решение в съответствие с член 333, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което да предвижда, че когато става дума за предложение за регламент на Съвета за прилагане на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на разпоредбите за превода за европейските права върху интелектуална собственост съгласно член 118, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюза, той ще действа в съответствие с обикновената законодателна процедура;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ C 127 E, 29.5.2003 г., стр. 526.
  • [2]  OВ C 308 E, 16.12.2009 г., стр. 169.
  • [3]  COM(2007) 0165.
  • [4]  COM(2009) 0665.
  • [5]  Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно последствията от влизането в сила на Договора от Лисабон за текущите междуинституционални процедури за вземане на решения (COM(2009)0665) — „омнибус“ (Приети текстове, P7_TA(2010)0126).
  • [6]  COM(2010)0350.
  • [7]        ОВ L 213, 30.7.1998 г., стp. 13.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.1.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy