Διαδικασία : 2010/0255(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0024/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0024/2011

Συζήτηση :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0139

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 653kWORD 209k
7.2.2011
PE 452.609v03-00 A7-0024/2011

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011

(COM(2010)0488 – C7‑0282/2010 – 2010/0255(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγήτρια: Estelle Grelier

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011

(COM(2010)0488 – C7‑0282/2010 – 2010/0255(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0488),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0282/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2011(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7‑0024/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο μόνο – σημείο 1 – στοιχείο β – υποσημείο i – πέμπτη παύλα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – υποσημείο vi

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«vi) το σημείο 6.8 δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα αποτελέσματα των δοκιμών και των πειραμάτων το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο υλοποιούνται.»·

«vi) στο σημείο 6.8 η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των δοκιμών και των πειραμάτων το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο υλοποιούνται.»·

Αιτιολόγηση

Για τη σαφήνεια της πρότασης, είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών και των πειραμάτων πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο μόνο - σημείο 1 - στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου

Άρθρο 1 - παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(iia) Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«(ζ α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

 

 

(18α) Μάτι διχτυού για την αλιεία βασιλάκη

 

Ο βασιλάκης (Capros aper) προστίθεται στον κατάλογο των ειδών ματιού διχτυού από 32 έως 54 χιλιοστών, του παραρτήματος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών.»

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη του βασιλάκη στο παράρτημα 1 του κανονισμού 850/98 του Συμβουλίου αίρει κάθε ασάφεια στον κανονισμό όσον αφορά το κατάλληλο μάτι διχτυού που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αλιεία βασιλάκη και, το πιο σημαντικό, υιοθετεί τη συμβουλή της ΕΟΤΕΑ σχετικά με το μέγεθος ματιού διχτυών που πρέπει να χρησιμοποιείται στην αλιεία βασιλάκη.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη σε Επίσημη Εφημερίδα


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2008, λόγω μη επίτευξης συμφωνίας όσον αφορά σχέδιο κανονισμού για την απλούστευση και τη διασαφήνιση της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, εκδόθηκε κανονισμός που θεσπίζει ένα σύνολο μεταβατικών μέτρων τα οποία προβλέπονταν αρχικά για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011.

Η παρούσα νομοθετική πρόταση επιδιώκει την παράταση του μεταβατικού αυτού καθεστώτος για πρόσθετο διάστημα18 μηνών, δηλαδή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να καθοριστεί νέα σειρά τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, για την οποία πρέπει να υποβληθεί πρόταση από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

Επομένως, η νέα περίοδος παράτασης της ισχύος του σημερινού κανονισμού πρέπει να αξιοποιηθεί από την Επιτροπή για να προχωρήσει, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των ισχυόντων μέτρων στα πλοία που τα εφαρμόζουν και στα σχετικά οικοσυστήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να πάρει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης για την εκπόνηση της νέας πρότασης κανονισμού για το διάστημα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, η έγκριση του οποίου θα γίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα A6-0206/2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρεια Θάλασσα.

Στο ψήφισμα αυτό τονιζόταν η σημασία της ορθής κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο έκρινε ότι είναι σκοπιμότερο να καθοριστούν ειδικές ρυθμίσεις για κάθε περιοχή αλιείας σε κοινοτικά ύδατα.

Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η μελλοντική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα τεχνικά μέτρα πρέπει να θεσπίζει ότι τα ουσιώδη στοιχεία της νομοθεσίας ανήκουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης. Η εφαρμογή των πράξεων κατ’ εξουσιοδότησιν και η επιτροπολογία πρέπει να περιορίζονται στα μη ουσιώδη ζητήματα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.9.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

7.10.2010

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Estelle Grelier

29.9.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.10.2010

30.11.2010

1.2.2011

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa, Κρίτων Αρσένης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen, Estelle Grelier, Matthias Groote, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Ημερομηνία κατάθεσης

7.2.2011

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου