Jelentés az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  7.2.2011 - (COM(2010)0488 – C7‑0282/2010 – 2010/0255(COD)) - ***I

  Halászati Bizottság
  Előadó: Estelle Grelier


  Eljárás : 2010/0255(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0024/2011
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0024/2011
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2010)0488 – C7‑0282/2010 – 2010/0255(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0488),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0282/2010),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére

  –   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. január 19-i véleményére[1],

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

  –   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7‑0024/2010),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  Egyetlen cikk – 1 pont – b alpont – i alpont – 5 francia bekezdés

  1288/2009/EK rendelet

  1 cikk – 2 bekezdés – a pont – vi alpont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  „vi) a 6.8. pont második bekezdése helyébe a következő szöveg lép: „Az érintett tagállamoknak a próbák és kísérletek eredményeit legkésőbb azon év szeptember 30. napjáig kell benyújtaniuk, amelyben a próbákat és kísérleteket elvégezték.”;

  „vi) a 6.8. pontban a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép: „Az érintett tagállamoknak a próbák és kísérletek eredményeit legkésőbb azon év szeptember 30. napjáig kell a Bizottságnak benyújtaniuk, amelyben a próbákat és kísérleteket elvégezték”;

  Indokolás

  Az egyértelműség érdekében a javaslatban fel kell tüntetni, hogy a próbákat és a kísérleteket Bizottságnak kell továbbítani.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  Egyatlen cikk –1 pont – b a pont (új)

  1288/2009/EK rendelet

  1 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  iia) a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

   

  „ga) A szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „18a) A disznófejű hal esetében alkalmazott szembőség

   

  A disznófejű hal (Capros aper) felkerül a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet I. mellékletének a 32 mm-től 54 mm-ig terjedő szembőségtartomány alá tartozó fajokat tartalmazó listájára.”

  Indokolás

  A disznófejű halnak a 850/98/EK tanácsi rendelet I. mellékletébe történő felvételével egyértelművé válik a szabályozás a disznófejű hal halászatánál használandó megfelelő szembőség tekintetében, és ami még ennél is fontosabb, ezzel bevezetésre kerül a HTMGB által adott, a disznófejű hal halászatánál használandó megfelelő szembőségre vonatkozó ajánlás.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

  INDOKOLÁS

  A halászati erőforrások megóvásával kapcsolatos közösségi szabályozás egyszerűsítésére és egyértelművé tételére irányuló rendeletjavaslatra vonatkozó megállapodás hiányában 2008-ban elfogadtak egy rendeletet a kezdetben a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra tervezett átmeneti intézkedések bevezetéséről.

  E jogalkotási javaslat célja az átmeneti rendszer 2013. január 1-jéig – tehát további 18 hónappal – történő meghosszabbítása annak érdekében, hogy a közös halászati politika folyamatban lévő reformja keretében – a Bizottságnak 2011 során kell benyújtania a reformra vonatkozó javaslatot – új technikai intézkedéseket lehessen meghatározni.

  A jelenleg hatályos rendelet érvényességének meghosszabbítását a Bizottságnak arra kell felhasználnia, hogy az érdekelt felek részvételével felmérje, hogy a jelenlegi intézkedések milyen hatással vannak az azokat alkalmazó hajókra és az érintett ökoszisztémákra. A Bizottságnak tehát figyelembe kell vennie ennek az értékelésnek az eredményeit a 2013 január 1-jét követő időszakra vonatkozó új rendeletjavaslat kidolgozásakor, amelyet a Lisszaboni Szerződés alkalmazása értelmében együttdöntési eljárás keretében kell elfogadni.

  Az előző ciklus során a Parlament állásfoglalást fogadott el (A6-0206/2009) az Atlanti-óceán és az Északi-tenger halászati erőforrásai technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról.

  Ez az állásfoglalás kiemelte a hatáskörök a Tanács, a Parlament és a Bizottság közötti megfelelő megosztásának jelentőségét. A Parlament úgy vélte, hogy megfelelőbb lenne, ha a közösségi vizeken való halászatban érintett minden egyes régió vonatkozásában egyedi normákat állapítanának meg.

  A Parlament úgy véli, hogy Bizottságnak a technikai intézkedésekre vonatkozó jövőbeli javaslatában le kell fektetnie, hogy az együttdöntés értelmében a szabályozás alapvető elemei a Tanács és a Parlament hatáskörébe tartoznak. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és a komitológiai eljárást csak a nem lényegi kérdésekre szorítkozva kell alkalmazni.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendelet módosítása

  Hivatkozások

  COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  23.9.2010

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  PECH

  7.10.2010

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Estelle Grelier

  29.9.2010

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  26.10.2010

  30.11.2010

  1.2.2011

   

  Az elfogadás dátuma

  1.2.2011

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  18

  4

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen, Estelle Grelier, Matthias Groote, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

  Benyújtás dátuma

  7.2.2011