ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

7. 2. 2011 - (KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD)) - ***I

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Jörg Leichtfried


Postup : 2008/0249(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0854),

–   s ohledem na článek 133 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0062/2010),

–   s ohledem na článek 27 nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění), podle něhož bylo nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, s účinností od 27. srpna 2009 zrušeno,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A6-0028/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění)

Odůvodnění

This amendment clarifies that the three institutions agree to amend the latest version of the Regulation. On 17 December 2008, the Commission submitted a proposal to amend Regulation No. 1334/2000 to the Council. Regulation No. 1334/2000 was replaced by a new Dual-Use-Regulation (Recast) No 428/2009 and entered into force on 27 August 2009. The European Parliament received the formal referral on the proposal for the Regulation to amend Regulation No 1334/2000 via the so-called Omnibus Communication of 2 December 2009, through a letter of the Commission's Secretary General of 1 March 2010. The Rapporteur therefore suggests to apply subsequent amendments to the most recent and valid legal act in order not to delay the addition of the proposed new export authorisations.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Podle nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, by zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií) mělo při vývozu ze Společenství podléhat účinné kontrole.

(1) Podle nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000 pozměněného nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, by zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií) mělo při vývozu z Unie, při jeho tranzitu přes Unii, nebo pokud je dodáváno do třetí země na základě zprostředkovatelských služeb poskytovaných zprostředkovatelem se sídlem v Unii, podléhat účinné kontrole.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanovuje, že všechny tři orgány souhlasí se změnou nejnovějšího znění nařízení, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Je žádoucí dosáhnout jednotného a konzistentního uplatňování kontrol v celém Společenství s cílem zabránit nekalé hospodářské soutěži mezi vývozci ve Společenství a zajistit účinnost bezpečnostních kontrol ve Společenství.

(2) Je žádoucí dosáhnout jednotného a konzistentního uplatňování kontrol v celé Unii s cílem zabránit nekalé hospodářské soutěži mezi vývozci v Unii, dosáhnout harmonizace oblasti působnosti všeobecných vývozních povolení a podmínek jejich používání a zajistit účinnost bezpečnostních kontrol v Unii.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit jasnou spojitost mezi tímto všeobecným nástrojem a mezinárodním obchodem, který je ve výlučné kompetenci Unie. „Politická účelovost“ tohoto nástroje by měla vést k úplné harmonizaci oblasti působnosti všeobecných vývozních povolení a podmínek jejich používání.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Komise ve svém sdělení ze dne 18. prosince 2006 nastínila myšlenku vytvoření nových všeobecných vývozních povolení Společenství s cílem zjednodušit současnou právní úpravu, podpořit konkurenceschopnost průmyslu a vytvořit rovné podmínky pro všechny vývozce ve Společenství při vývozu některého zboží do některých míst určení.

(3) Komise ve svém sdělení ze dne 18. prosince 2006 nastínila myšlenku vytvoření nových všeobecných vývozních povolení Unie s cílem zjednodušit současnou právní úpravu, podpořit konkurenceschopnost průmyslu a vytvořit rovné podmínky pro všechny vývozce v Unii při vývozu některého zboží do některých zemí určení.

Odůvodnění

Úprava znění nařízení, tak aby odpovídalo Lisabonské smlouvě.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Dne 5. května 2009 Rada přijala nařízení (ES) č. 428/2009. V souladu s tím bylo nařízení (ES) č. 1334/2000 zrušeno s účinkem od 27. srpna 2009. Příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1334/2000 nadále platí pouze pro žádosti o vývozní povolení podané před 27. srpnem 2009.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvořit jasnou souvislost mezi účinkem nařízení 428/2009, kterým se ruší nařízení 1334/2000.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Aby mohla být vytvořena nová všeobecná vývozní povolení Společenství pro vývoz některého necitlivého zboží dvojího užití do některých necitlivých zemí, je třeba změnit příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1334/2000 a doplnit nové přílohy.

(4) Aby mohla být vytvořena nová všeobecná vývozní povolení Unie pro vývoz některého specifického zboží dvojího užití do některých konkrétních zemí, je třeba změnit příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 428/2009 a doplnit nové přílohy.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Příslušné orgány členského státu, v němž je usazen vývozce, by měly mít možnost nepovolit použití všeobecných vývozních povolení Společenství podle tohoto nařízení vývozci sankcionovanému za přestupek spojený s vývozem, který lze potrestat odnětím práva používat tato povolení.

(5) Příslušné orgány členského státu, v němž je usazen vývozce, by měly mít možnost nepovolit použití všeobecných vývozních povolení Unie podle tohoto nařízení vývozci sankcionovanému za přestupek spojený s vývozem, který lze potrestat odnětím práva používat tato povolení.

Odůvodnění

Úprava znění nařízení, tak aby odpovídalo Lisabonské smlouvě.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a) V zájmu transparentnosti, demokracie a účinného uplatňování nařízení (ES) č. 428/2009 by toto nařízení mělo stanovit mechanismus, který umožní zúčastněným stranám, jako jsou organizace na ochranu lidských práv a pro sledování míru a odbory, vyjádřit svůj názor v rámci rozhodovacího procesu, jenž vede k aktualizaci zemí určení i k aktualizaci zboží považovaného za zboží dvojího užití.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Nařízení (ES) č. 1334/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

(6) Nařízení (ES) č. 428/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

Odůvodnění

Ujasnění nařízení, na něž odkazuje toto pozměňující nařízení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 428/2009

Čl. 13 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) V článku 13 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

 

6. Veškerá oznámení požadovaná podle tohoto článku se provádějí bezpečnými elektronickými prostředky, včetně bezpečného systému, který je zřízen v souladu s čl. 19 odst. 4.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zmiňuje povinnost Komise vytvořit bezpečný systém pro příjem, předávání a uchovávání oznámení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 b (nový)

Nařízení (ES) č. 428/2009

Čl. 19 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b) V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

4. Komise po konzultaci s Koordinační skupinou pro zboží dvojího užití zřízenou na základě článku 23 stávajícího nařízení zavede bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací mezi členskými státy a, je-li to vhodné, Komisí. Evropský parlament je informován o rozpočtu tohoto systému, jeho rozvoji, dočasné i konečné struktuře a fungování a o nákladech na tuto síť.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uložit Komisi povinnost vytvořit bezpečný systém pro příjem, předávání a uchovávání oznámení. Zpravodaj kromě toho navrhuje do nařízení začlenit odstavec, který by Komisi ukládal povinnost informovat Evropský parlament o vytvoření a fungování tohoto systému. Dosud se v případě tohoto systému jednalo pouze o možnost, kterou zavedlo nařízení z roku 2009. Systém by byl navržen tak, aby umožňoval on-line přístup do databáze, která by obsahovala např. informace o případech zamítnutí povolení k vývozu.

Pozměňovací návrh  12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 c (nový)

Nařízení (ES) č. 428/2009

Článek 23

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c) Článek 23 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 23

 

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro dvojí užití, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce.

 

Tato skupina posoudí jakoukoliv otázku týkající se používání tohoto nařízení, kterou může vznést buď předseda nebo zástupce některého členského státu.

 

2. Předseda Koordinační skupiny pro dvojí užití nebo koordinační skupina konzultuje, kdykoli to považuje za nutné, vývozce, zprostředkovatele a ostatní příslušné zúčastněné subjekty, jichž se toto nařízení týká.

 

3. Předseda koordinační skupiny pro dvojí užití předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o činnosti, hodnocených otázkách a konzultacích skupiny a dále seznam vývozců, zprostředkovatelů a zúčastněných stran, s nimiž konzultovala.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit povinnost Koordinační skupiny pro dvojí užití předkládat každoročně Evropskému parlamentu zprávu, tak aby byl Parlament schopen vykonávat svou kontrolní funkci vůči Evropské komisi.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 d (nový)

Nařízení (ES) č. 428/2009

Článek 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2d) Článek 25 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 25

 

Přezkum a podávání zpráv

 

1. Každý členský stát uvědomí Komisi o právních a správních předpisech přijatých k provedení tohoto nařízení, včetně opatření uvedených v článku 24. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

 

2. Každé tři roky Komise přezkoumává provádění tohoto nařízení a předkládá Evropskému parlamentu a Radě zevrubnou zprávu o jeho provádění a o hodnocení jeho dopadu, která může zahrnovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace pro přípravu zprávy.

 

3. Zvláštní oddíly zprávy pojednávají o 

 

a) Koordinační skupině pro dvojí užití, přičemž se zabývají její činností, hodnocenými otázkami a konzultacemi a uvádějí také seznam vývozců, zprostředkovatelů a zúčastněných stran, s nimiž skupina konzultovala;

 

b) uplatňování čl. 19 odst. 4 a obsahují zprávu o fázi, jíž bylo dosaženo při zřizování bezpečného a zašifrovaného systému výměny informací mezi členskými státy a Komisí;

 

c) uplatňování čl. 15 odst. 1, podle něhož musí být příloha I aktualizována v souladu s příslušnými povinnostmi, závazky a všemi jejich změnami, které členské státy přijaly jako členové mezinárodních dohod o nešíření zbraní a kontrole jejich vývozu nebo na základě ratifikace příslušných mezinárodních smluv, včetně Australské skupiny, Režimu kontroly raketových technologií, Skupiny dodavatelů jaderných materiálů, Wassenaarského ujednání a Úmluvy o chemických zbraních;

 

d) uplatňování čl. 15 odst. 2, podle něhož musí být příloha IV, která je součástí přílohy I, aktualizována v souladu s článkem 36 Smlouvy o fungování Evropské unie, jmenovitě s veřejnou politikou a zájmy členských států v oblasti veřejné bezpečnosti.

 

V dalším zvláštním oddíle zprávy jsou uvedeny obsáhlé údaje o sankcích, včetně trestních sankcí za případy závažného porušení ustanovení tohoto nařízení, jako je záměrný vývoz určený pro použití v programu vývoje nebo výroby chemických, biologických a jaderných zbraní nebo raketových systémů schopných takové zbraně nést, a to bez povolení vyžadovaného podle tohoto nařízení, nebo padělání či neuvedení určitých informací s cílem získat povolení, které by jinak bylo zamítnuto.

 

4. Evropský parlament nebo Rada mohou svolat účelovou schůzi Komise a příslušného výboru Evropského parlamentu nebo Rady, kde by Komise prezentovala a vysvětlila veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí povinnost Komise poskytovat zprávu o uplatňování a používání nařízení a předkládat také zevrubné hodnocení jeho dopadu. Tato zpráva musí obsahovat informace o Koordinační skupině pro zboží dvojího užití, uplatňování čl. 19 odst. 4 a článku 15 nařízení a o sankcích uvalených členskými státy za případy závažného porušování ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 e (nový)

Nařízení (ES) č. 428/2009

Článek 25 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2e) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 25a

 

Mezinárodní spolupráce

 

Aniž by byla dotčena ustanovení týkající se dohod o vzájemné správní pomoci nebo protokolů o celních věcech uzavřených mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, může Komise se třetími zeměmi vyjednat dohody, které stanoví vzájemné uznávání vývozních kontrol u zboží dvojího užití, na něž se vztahuje toto nařízení, a zrušit zejména požadavky na povolení v případě zpětného vývozu v rámci území Evropské unie. Uzavření takových dohod se provádí v souladu s postupy stanovenými v čl. 207 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a případně odpovídajících ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

 

Ve vhodných případech, kdy se jedná o projekty financované Evropskou unií, může Komise v příslušných legislativních rámcích Evropské unie nebo v dohodách se třetími zeměmi předložit návrhy, aby bylo možné vytvořit ad hoc výbor, jehož členy by byly všechny příslušné orgány členských států a který by směl rozhodovat o udělování nezbytných vývozních povolení, aby bylo zajištěno řádné fungování daných projektů, jejichž součástí je zboží nebo technologie dvojího užití.

Odůvodnění

This amendment seeks to establish a legal basis on international cooperation to contribute to solving current situations such as e.g. where exporters in third countries and in the EU are obliged to apply controls to transfers of dual-use items in the single market (when third countries' laws impose re-export rules within the single market of dual-use items imported), to allow for mutual recognition of export authorisations and therefore to greatly facilitate joint industrial projects or research projects in particular with third countries members of international export control regimes or listed in the current GEA, and to allow for the adoption of EU-wide specific export control rules that would be applicable to the technologies developed in the EU in the context of EU-financed international programmes involving third countries and would also cover access through intangible means to those technologies.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIb

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pro účely tohoto povolení se „zásilkou nízké hodnoty“ rozumí zboží, které tvoří jednu vývozní objednávku a odesílá je vývozce jmenovitě uvedenému příjemci v jedné nebo více zásilkách souhrnné hodnoty, která nepřesahuje 5 000 EUR. Pro tento účel se „hodnotou“ rozumí cena fakturovaná příjemci; není-li určen příjemce nebo nelze-li stanovit cenu, použije se statistická hodnota.

5. Pro účely tohoto povolení se „zásilkou nízké hodnoty“ rozumí zboží, které tvoří jednu vývozní smlouvu a odesílá je vývozce jmenovitě uvedenému příjemci v jedné nebo více zásilkách souhrnné hodnoty, která nepřesahuje 3 000 EUR. Pokud se ukáže, že transakce nebo akt je součástí jediné ekonomické operace, bere se při posuzování hodnoty tohoto povolení hodnota celé operace. Pro tento účel se „hodnotou“ rozumí cena fakturovaná příjemci; není-li určen příjemce nebo nelze-li stanovit cenu, použije se statistická hodnota. Pro výpočet statistické hodnoty platí hlava II kapitola 3 články 28 až 36 nařízení (EHS) č. 2913/92. Nelze-li hodnotu stanovit, povolení se neudělí.

 

Dodatečné náklady jako balné a náklady na dopravu se mohou z výpočtu hodnoty vyloučit, pouze pokud:

 

a) jsou uvedeny na faktuře zvlášť; a dále

 

b) neobsahují žádné dodatečné faktory, které ovlivňují hodnotu zboží.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIb

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Částka v eurech stanovená v čl. 5 se počínaje dnem 31. října 2012 každoročně přezkoumává, aby se vzaly v úvahu změny v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen všech členských států, který zveřejňuje Evropská komise (Eurostat). Tato částka se automaticky upravuje zvýšením základní částky v eurech o procentní změnu uvedeného indexu během období mezi 31. prosincem 2010 a dnem přezkumu.

Komise informuje Evropský parlament a Radu každoročně o přezkumu a upravené částce uvedené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIc

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 1 – body

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1-1) Toto je všeobecné vývozní povolení v souladu s čl. 6 odst. 1 a vztahuje se na toto zboží:

1-1) Toto všeobecné vývozní povolení je v souladu s čl. 9 odst. 1 a vztahuje se na toto zboží:

Veškeré zboží dvojího užití uvedené v jakékoli položce v příloze I, kromě zboží vymezeného v odstavci 1-2 níže:

Veškeré zboží dvojího užití uvedené v jakékoli položce v příloze I, kromě zboží vymezeného v odstavci 1-2 níže:

a. pokud zboží bylo dovezeno na území Evropského společenství za účelem údržby nebo opravy a je vyváženo do země odeslání bez jakýchkoli změn svých původních vlastností; nebo

a. pokud zboží bylo dovezeno zpět na celní území Unie za účelem údržby, opravy nebo výměny a je vyváženo nebo zpětně vyváženo do země odeslání bez jakýchkoli změn svých původních vlastností, a to do pěti let ode dne, kdy bylo uděleno původní vývozní povolení; nebo

b. je-li zboží vyváženo do země odeslání výměnou za stejné množství zboží stejné kvality, které bylo dovezeno zpět na území Evropského společenství za účelem opravy nebo záruční výměny.

b. je-li zboží vyváženo do země odeslání výměnou za stejné množství zboží stejné kvality, které bylo dovezeno zpět na celní území Unie za účelem údržby, opravy nebo výměny, a to do pěti let ode dne, kdy bylo uděleno původní vývozní povolení.

Odůvodnění

Jedná se o redakční úpravu, jejímž cílem je uvést část I do souladu s Lisabonskou smlouvou a nařízením č. 428/2009.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIc

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 2 – Země určení

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andora, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Botswana, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská Guyana, francouzská zámořská území, Gabon, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Chile, Indie, Indonésie, Island, Izrael, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštejnsko, Macao, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Martinik, Mauricius, Mexiko, Monako, Montserrat, Namibie, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Nová Kaledonie, Omán, ostrovy Turks a Caicos, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvador, Samoa, San Marino, Saúdská Arábie, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svatá Helena, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Thajsko, Tchaj-wan, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zvláštní administrativní oblast Hongkong.

Albánie, Argentina, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Čína (včetně Hongkongu a Macaa), francouzská zámořská území, Chile, Chorvatsko, Indie, Island, Izrael, Jihoafrická republika, Kazachstán, Korejská republika, Maroko, Mexiko, Rusko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Odůvodnění

Položky EU003 by se měly vyvážet pouze do těch destinací, na nichž se členské státy dohodnou.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIc

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto všeobecné povolení lze použít pouze tehdy, pokud původní vývoz proběhl na základě všeobecného vývozního povolení Společenství nebo pokud příslušné orgány členského státu, v němž byl usazen původní vývozce, udělily povolení na původní vývoz zboží, které bylo následně zpětně dovezeno na celní území Společenství za účelem opravy nebo záruční výměny definované níže.

1. Toto povolení lze použít pouze tehdy, pokud původní vývoz proběhl na základě všeobecného vývozního povolení Unie nebo pokud příslušné orgány členského státu, v němž byl usazen původní vývozce, udělily povolení na původní vývoz zboží, které bylo následně zpětně dovezeno na celní území Unie za účelem údržby, opravy nebo výměny. Toto všeobecné povolení platí pouze pro vývoz pro původního koncového uživatele.

Odůvodnění

Jedná se o redakční úpravu, jejímž cílem je uvést část I do souladu s Lisabonskou smlouvou a nařízením č. 428/2009.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIc

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 2 – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) pro obchod v podstatě totožný s obchodem, pro nějž bylo původní povolení odvoláno.

(4) pokud bylo původní povolení zrušeno, pozastaveno, pozměněno nebo odvoláno.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je doplnit podmínky uvedené v části 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIc

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 2 – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) pokud se konečné použití příslušného zboží liší od použití uvedeného v původním vývozním povolení.

Odůvodnění

Navrhované znění se zaměřuje na přísnější omezení navrhovaného povolení.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIc

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 3 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) poskytnout pracovníkům celní správy na vyžádání doklady o datu dovozu zboží do Evropského společenství, případných opravách zboží provedených v Evropském společenství a o skutečnosti, že se zboží vrací subjektu a do země, odkud bylo dovezeno do Evropského společenství.

(2) poskytnout pracovníkům celní správy na vyžádání doklady o datu dovozu zboží do Unie, případných opravách zboží provedených v Unii a o skutečnosti, že se zboží vrací konečnému uživateli a do země, odkud bylo dovezeno do Unie.

Odůvodnění

Navrhované znění se zaměřuje na přísnější omezení navrhovaného povolení.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIc

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu.

4. Jakýkoli vývozce, který použije toto všeobecné povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) a Komisi první použití tohoto povolení před datem prvního vývozu.

 

Požadavky na ohlašování v souvislosti s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které vyvážející členský stát požaduje o zboží vyváženém podle tohoto povolení, stanovují členské státy.

 

Členský stát po vývozcích, kteří jsou v něm usazeni, požaduje, aby se před prvním použitím tohoto vývozního povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.

 

V příslušných případech jsou požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce založeny na požadavcích definovaných pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení poskytují.

 

Všichni vývozci, kteří používají toto všeobecné povolení, informují každých šest měsíců příslušný orgán členského státu, v němž jsou usazeni, a Komisi o množství, hodnotě a místě určení veškerého vyváženého zboží. Tyto informace zahrnují popis vyváženého zboží spolu s příslušným odkazem na kontrolní seznam uvedený v příloze 1 tohoto nařízení.

 

Členské státy informují Komisi o informačním mechanismu zvoleném pro toto všeobecné vývozní povolení. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek týkající se předchozí ohlašovací povinnosti a registrace vůči členským státům a Komisi, čímž vede k vyšší transparentnosti.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 2 – Země určení

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Argentina, Bahrajn, Bolívie, Brazílie, Brunej, Čína, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Chile, Island, Jihoafrická republika, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Malajsie, Maroko, Mauricius, Mexiko, Omán, Rusko, Saudská Arábie, Singapur, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Zvláštní administrativní oblast Hongkong,

Albánie, Argentina, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Čína (včetně Hongkongu a Macaa), francouzská zámořská území, Chile, Chorvatsko, Island, Indie, Izrael, Jihoafrická republika, Kazachstán, Korejská republika, Maroko, Mexiko, Rusko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Odůvodnění

Zboží by se mělo být vyvážet pouze do těch destinací, na nichž se členské státy dohodnou.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Toto všeobecné povolení umožňuje vývoz zboží uvedeného v části 1 za předpokladu, že se jedná o dočasný vývoz na výstavy nebo veletrhy a že zboží bude do 120 dnů po vyvezení dovezeno zpět na celní území Evropské unie, a to kompletní a beze změn.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanovuje novou podmínku zpětného dovozu příslušného zboží v určitém časovém úseku.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) jestliže vývozce nemůže zaručit jeho návrat v původním stavu, aniž by došlo k odstranění, zkopírování nebo rozšíření kterékoli jeho součásti nebo softwaru, nebo v případě, kdy je prezentace spojena s přenosem technologie;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4b) jestliže se příslušné zboží má vyvézt za účelem soukromé prezentace nebo předvedení (např. ve vlastních předváděcích prostorách);

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 4 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4c) jestliže se má příslušné zboží stát součástí určitého výrobního procesu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 4 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4d) jestliže se má příslušné zboží použít k danému účelu, kromě minimální míry nutné k jeho účinnému předvedení, a jestliže třetím stranám nejsou poskytnuty konkrétní výsledky testů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 4 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4e) jestliže se má vývoz uskutečnit v důsledku obchodní transakce, zejména pokud jde o prodej, pronájem či leasing příslušného zboží;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 4 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4f) jestliže se má příslušné zboží uchovávat na výstavě či veletrhu pouze za účelem prodeje, pronájmu či leasingu, aniž by se prezentovalo nebo předvádělo;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 4 g (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4g) jestliže vývozce učiní opatření, které by mu bránilo ponechat si příslušné zboží pod svou kontrolou v průběhu celé doby dočasného vývozu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu.

3. Jakýkoli vývozce, který použije toto všeobecné povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) a Komisi první použití tohoto povolení před datem prvního vývozu.

 

Požadavky na ohlašování v souvislosti s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které vyvážející členský stát požaduje o zboží vyváženém podle tohoto povolení, stanovují členské státy.

 

Členský stát po vývozcích, kteří jsou v něm usazeni, požaduje, aby se před prvním použitím tohoto vývozního povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.

 

V příslušných případech jsou požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce založeny na požadavcích definovaných pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení poskytují.

 

Všichni vývozci, kteří používají toto všeobecné povolení, informují každých šest měsíců příslušný orgán členského státu, v němž jsou usazeni, a Komisi o množství, hodnotě a místě určení veškerého vyváženého zboží. Tyto informace zahrnují popis vyváženého zboží spolu s příslušným odkazem na kontrolní seznam uvedený v příloze 1 tohoto nařízení.

 

Členské státy informují Komisi o informačním mechanismu zvoleném pro toto všeobecné vývozní povolení. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek týkající se předchozí ohlašovací povinnosti a registrace vůči členským státům a Komisi, čímž vede k vyšší transparentnosti.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IId

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pro účely tohoto povolení se „výstavou“ rozumí jakákoli obchodní nebo průmyslová výstava, veletrh nebo obdobná veřejná přehlídka či expozice, během které zůstávají produkty pod celním dohledem a která není pořádána pro soukromé účely v prodejnách nebo obchodních prostorách za účelem prodeje zahraničních produktů.

4. Pro účely tohoto povolení se „výstavou nebo veletrhem“ rozumí komerční akce, které trvají určitou dobu a na nichž několik vystavovatelů předvádí obchodním návštěvníkům nebo široké veřejnosti své produkty.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIe

Nařízení (ES) č. 428/2009

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIe

vypouští se

Všeobecné vývozní povolení Společenství č. EU005

 

Počítače a související zařízení

 

Vydávající orgán: Evropské společenství

 

Část 1

 

Toto vývozní povolení je v souladu s čl. 6 odst. 1 a vztahuje se na toto zboží v příloze I:

 

1. Digitální počítače uvedené v položce 4A003a nebo 4A003b, pokud jejich „nastavený špičkový výkon“ („APP“) nepřesahuje 0,8 vážených teraflopů (WT).

 

2. Elektronické sestavy uvedené v položce 4A003c speciálně konstruované nebo upravené pro zvýšení výkonu agregací procesorů tak, aby „nastavený špičkový výkon“ („APP“) agregátu nepřesáhl 0,8 vážených teraflopů (WT).

 

3. Náhradní součásti, včetně mikroprocesorů pro výše uvedená zařízení, které jsou výslovně uvedeny v položkách 4A003a, 4A003b nebo 4A003c a nezvyšují výkon zařízení nad „nastavený špičkový výkon“ („APP“) větší než 0,8 vážených teraflopů (WT).

 

4. Zboží popsané v položkách 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.

 

Část 2 – Země určení

 

Toto vývozní povolení je platné v celém Společenství pro vývoz do těchto míst určení:

 

Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andora, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Botswana, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská Guyana, francouzská zámořská území, Gabon, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Chile, Chorvatsko, Indie, Island, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštejnsko, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Martinik, Mauricius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Montserrat, Namibie, Niger, Nikaragua, Nizozemské Antily, Nová Kaledonie, Omán, ostrovy Turks a Caicos, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvador, Samoa, San Marino, Saúdská Arábie, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Surinam, Svatá Helena, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Uruguay, Vanuatu, Zvláštní administrativní oblast Hongkong.

Část 3 – Podmínky a požadavky na použití tohoto povolení

 

1. Toto povolení nepovoluje vývoz zboží:

 

(1) jestliže byl vývozce informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno:

 

a) k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést;

 

b) pro vojenské konečné použití, podléhá-li kupující země nebo země určení zbrojnímu embargu uloženému společným postojem nebo společnou akcí přijatou Radou Evropské unie nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nebo zbrojnímu embargu uloženému závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů;

 

c) k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného ve vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území tohoto členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které ukládají právní předpisy tohoto členského státu;

 

(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2;

 

(3) je-li příslušné zboží vyváženo do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v místě určení, na které se toto povolení vztahuje.

 

2. Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí:

 

(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu;

 

(2) informovat před vývozem zahraničního kupujícího, že zboží, které zamýšlí vyvézt na základě tohoto povolení, nemůže být dále vyvezeno do konečného místa určení v zemi, která není členským státem Evropského společenství nebo francouzského zámořského společenství a není uvedena v části 2 tohoto povolení.

 

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že počítače a související zařízení patří mezi citlivé zboží, a proto je nelze zahrnovat do všeobecných vývozních povolení EU.

Pozměňovací návrh  36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II f – Část 1 – body 3 a 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Toto zboží uvedené v kategorii 5 části 2 A až D (Bezpečnost informací), včetně speciálně pro ně konstruovaných nebo vyvinutých komponent a příslušenství:

vypouští se

a) zboží uvedené v následujících položkách, pokud jejich šifrovací funkce nebyly konstruovány nebo upraveny pro vládní koncové uživatele v Evropském společenství:

 

– 5A002a1;

– software v položce 5D002c1 mající vlastnosti zařízení v položce 5A002a1 nebo provádějící či simulující funkce takového zařízení;

 

b) zařízení uvedené v položce 5B002 pro zboží uvedené v písmeni a);

 

c) software jako součást zařízení, jehož vlastnosti nebo funkce jsou uvedeny v písmeni b).

 

4. Technologie pro použití zboží uvedeného v odst. 3 písm. a) až c).

 

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIf

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 2 – Země určení

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Argentina, Chorvatsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Rusko, Turecko, Ukrajina

Argentina, Čína (včetně Hongkongu a Macaa), Chorvatsko, Indie, Island, Izrael, Jihoafrická republika, Korejská republika, Rusko, Turecko, Ukrajina

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIf

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ca) k zahájení počítačových útoků či jakýchkoli jiných politicky motivovaných útoků na počítačové systémy s cílem provést sabotáž nebo špionáž, vymazat internetové stánky nebo využít útoky typu „denial of service“, které by vedly k nedostupnosti internetových stránek,

Odůvodnění

Účelem toho pozměňovacího návrhu je zakázat vydávání vývozních povolení v případě zboží, které by mohlo být využito k zahájení počítačových útoků či jakýchkoli jiných politicky motivovaných útoků na počítačové systémy s cílem provést sabotáž nebo špionáž, vymazat internetové stánky nebo využít útoky typu „denial of service“, které by vedly k nedostupnosti internetových stránek.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIf

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 1 – písm. c b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

cb) k použití v souvislosti s porušováním lidských práv, demokratických zásad nebo svobody projevy, jak je definuje Listina základních práv Evropské unie, na niž odkazuje článek 6 Smlouvy o Evropské unii, použitím odposlechových technologií a zařízení pro digitální přenos dat ke sledování mobilních telefonů a textových zpráv a cílené sledování používání internetu (např. prostřednictvím monitorovacích center a modulů Lawful Interception Gateways);

Odůvodnění

Všeobecná vývozní povolení by se neměla udělovat pro zboží, které mohou vlády a podniky používat k porušování základních lidských práv, jak jsou definována v Evropské sociální chartě podepsané v Turíně dne 18. října 1961 a v Chartě Společenství o základních sociálních právech pracovníků z roku 1989, Listině základních svobod Evropské unie, kterou Evropský parlament, Rada a Komise vyhlásily dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a na niž odkazuje článek 6 Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIf

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2.

(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v prvním pododstavci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje podmínky vývozního povolení ve srovnání s odkazem na čl. 4 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh  41

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIf

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) jestliže si je vývozce vědom toho, že zboží bude znovu dovezeno do jakékoli země určení, kromě zemí uvedených v části 2 tohoto povolení, zemí uvedených v části 2 povolení EU001 všeobecného vývozního povolení Společenství, nebo do členských států EU.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh  42

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIf

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 3 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu;

1. oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) a Komisi první použití tohoto povolení před datem prvního vývozu.

 

Požadavky na ohlašování v souvislosti s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které vyvážející členský stát požaduje o zboží vyváženém podle tohoto povolení, stanovují členské státy.

 

Členský stát po vývozcích, kteří jsou v něm usazeni, požaduje, aby se před prvním použitím tohoto vývozního povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.

 

V příslušných případech jsou požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce založeny na požadavcích definovaných pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení poskytují.

 

Všichni vývozci, kteří používají toto všeobecné povolení, informují každých šest měsíců příslušný orgán členského státu, v němž jsou usazeni, a Komisi o množství, hodnotě a místě určení veškerého vyváženého zboží. Tyto informace zahrnují popis vyváženého zboží spolu s příslušným odkazem na kontrolní seznam uvedený v příloze 1 tohoto nařízení.

 

Členské státy informují Komisi o informačním mechanismu zvoleném pro toto všeobecné vývozní povolení. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek týkající se předchozí ohlašovací povinnosti a registrace vůči členským státům a Komisi, čímž vede k vyšší transparentnosti.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II g – Část 2 – Země určení

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Argentina, Bangladéš, Belize, Benin, Bolívie, Brazílie, Cookovy ostrovy, Dominika, Ekvádor, Fidži, Gruzie, Guatemala, Guyana, Chile, Indie, Jihoafrická republika, Kamerun, Korejská republika, Kostarika, Lesotho, Maledivy, Mauricius, Mexiko, Namibie, Nikaragua, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Rusko, Salvador, Seychely, Srí Lanka, Svatá Lucie, Svazijsko, Turecko, Ukrajina, Uruguay.

Argentina

Chorvatsko

Island

Jižní Korea

Turecko

Ukrajina.

Odůvodnění

Položky EU007 by se měly vyvážet pouze do těch destinací, na nichž se členské státy dohodnou.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II g – Část 3 – bod 1 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2.

(2) jestliže je dotyčné zboží zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh  45

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIg

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 1 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) jestliže si je vývozce vědom toho, že zboží bude znovu dovezeno do jakékoli země určení, kromě zemí uvedených v části 2 tohoto povolení, zemí uvedených v části 2 povolení EU001 všeobecného vývozního povolení Společenství, nebo do členských států EU.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh  46

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IIg

Nařízení (ES) č. 428/2009

Část 3 – bod 4 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu;

(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) a Komisi první použití tohoto povolení před datem prvního vývozu.

 

Požadavky na ohlašování v souvislosti s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které vyvážející členský stát požaduje o zboží vyváženém podle tohoto povolení, stanovují členské státy.

 

Členský stát po vývozcích, kteří jsou v něm usazeni, požaduje, aby se před prvním použitím tohoto vývozního povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.

 

V příslušných případech jsou požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce založeny na požadavcích definovaných pro použití státních souhrnných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které takové povolení stanovují.

 

Všichni vývozci, kteří používají toto všeobecné povolení, informují každých šest měsíců příslušný orgán členského státu, v němž jsou usazeni, a Komisi o množství, hodnotě a místě určení veškerého vyváženého zboží. Tyto informace zahrnují popis vyváženého zboží spolu s příslušným odkazem na kontrolní seznam uvedený v příloze 1 tohoto nařízení.

 

Členské státy informují Komisi o informačním mechanismu zvoleném pro toto všeobecné vývozní povolení. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek týkající se předchozí ohlašovací povinnosti a registrace vůči členským státům a Komisi, čímž vede k vyšší transparentnosti.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Kontroly vývozu zboží dvojího určení, tj. zboží, které lze používat jak pro civilní, tak i pro vojenské účely, jsou předmětem opatření na úrovni EU přibližně 15 let. Z hlediska nešíření zbraní, včetně zbraní hromadného ničení, je kontrola vývozu naprosto zásadní. S ohledem na vysoký objem obchodu Evropské unie (EU) se zahraničím se prosazování kontrol vývozu zboží dvojího určení ze strany EU spoléhá na preventivní opatření, jako je stanovení požadavků na vývozní licence a celní registrační postupy. Kontroly vývozu mají značný dopad na obchodní politiku EU, jelikož mohou ovlivnit více než 10 % veškerého vývozu EU. Hlavním nástrojem EU pro kontrolu vývozu je nařízení 428/2009 ze dne 5. května 2009 týkající se zboží dvojího určení, které vstoupilo v platnost dne 27. srpna 2009. Toto nové nařízení zavedlo řadu významných změn rozsahu kontrol vývozu zboží dvojího určení v Evropské unii. Patří mezi ně zavedení kontrol zprostředkovací činnosti a tranzitu, pokud jde o zboží dvojího určení. Nařízení týkající se zboží dvojího určení obsahuje pravidelně aktualizované seznamy kontrolovaných druhů tohoto zboží, které jsou odrazem seznamů v rámci hlavních mezinárodních dohod o kontrole vývozu. Podle nařízení (ES) č. 428/2009 se k vývozu zboží dvojího užití uvedeného v příloze I vyžaduje povolení, aby se zajistilo, že takové kontroly budou plně účinné a v souladu se závazky členských států na vícestranné úrovni. Existují čtyři druhy vývozních povolení:

· všeobecná vývozní povolení Společenství,

· všeobecná vývozní povolení členských států (definované členskými státy),

· souhrnná vývozní povolení (která se vydávají jednomu konkrétnímu vývozci pro určitý druh nebo kategorii zboží dvojího určení a platí pro vývoz jmenovitě určitým konečným uživatelům v jedné nebo ve více zemích),

· individuální vývozní povolení (které se vydává jednomu konkrétnímu vývozci, pro jednoho konečného uživatele a které se vztahuje na jednu nebo více položek).

Veškerá vývozní povolení a povolení ke zprostředkování vývozu platí na celém území EU.

Povaha navrhovaného nařízení

Komise dne 17. prosince 2008 předložila Radě původní návrh na změnu nařízení č. 1334/2000. Hlavním cílem návrhu bylo přidat pro vývoz zboží dvojího určení, které není považováno za citlivé, do zemí, které nejsou považovány za citlivé, do nařízení č. 1334/2000 šest nových příloh týkajících se tzv. všeobecných vývozních povolení Společenství a odpovídajícím způsobem novelizovat články 6 a 7. V době předložení tohoto návrhu Lisabonská smlouva ještě neplatila. Právní základ návrhu nařízení tvořil článek 133 Smlouvy o založení Evropského společenství a v souladu s tím nebyl návrh předložen Evropskému parlamentu a Rada měla po projednání návrhu rozhodovat sama.

Mezitím bylo nařízení č. 1334/2000 nahrazeno novým nařízením č. 428/2009 o zboží dvojího určení (v přepracovaném znění), které vstoupilo v platnost dne 27. srpna 2009. Toto nařízení vychází z návrhu Komise ze dne 18. prosince 2006 (KOM(2006)829 v konečném znění – 2006/0266 (ACC)). Jde o přepracované nařízení č. 1334/2000. Některé změny nařízení č. 1334/2000 jdou jasně nad rámec jeho pouhé technické revize a novelizace: rozšíření rozsahu kontrol vývozu zboží dvojího určení, tak aby se vztahovaly i na tranzit a zprostředkování a ukládání sankcí za nezákonné zprostředkování vývozu zboží dvojího určení se vztahem k programům na výrobu zbraní hromadného ničení; nahrazení požadavku povolení k přepravě tohoto zboží v rámci vnitřního trhu, které je uvedeno v seznamu v přepracované příloze V, postupem „předběžného oznámení“ s cílem usnadnit obchod v rámci vnitřního trhu EU, aniž by byly ohroženy zájmy bezpečnosti; zavedení ustanovení, podle něhož by členské státy měly uplatňovat trestní sankce alespoň za porušení nařízení; a jeden bod odůvodnění, v němž je jasně uvedeno, že nařízení vytváří ucelený právní rámec pro vývoz zboží a technologií dvojího užití a souvisejících služeb.

Evropský parlament byl na základě oficiálního dopisu generálního tajemníka Komise ze dne 1. března 2010 formálně upozorněn na nařízení, které pozměňuje nařízení 1334/2000, prostřednictvím tzv. souhrnného sdělení ze dne 2. prosince 2009. Rada proto ve své pracovní skupině pro zboží dvojího užití projednala na základě nařízení č. 428/2009 přidání navrhovaných nových všeobecných vývozních povolení a předsednictví Rady dne 6. července 2010 informovalo zpravodaje o „neformálním výsledku jednání pracovní skupiny pro zboží dvojího užití konaného dne 6. července 2010, které se týkalo návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2010 pozměňujícího nařízení (ES) 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití“ na základě předpokladu, že se orgány dohodly, že tiše podpoří návrh vzít nařízení č. 428/2009 za základ jednání o pozměňovacích návrzích k nařízení č. 1334/2000, které Komise předložila dne 17. prosince 2008.

Zpravodaj navrhuje řídit se metodou Komise, která aplikuje pozměňovací návrhy k nařízení o zboží dvojího určení na nejnovější platný právní akt, aby nedošlo k odkladu, pokud jde o přidání navrhovaných nových všeobecných vývozních povolení. Pozměňovací návrhy č. 1, 2, 5, 6 a 8 proto mají jasně stanovit, že všechny tři orgány souhlasí se změnou nejnovějšího znění nařízení, kterým se zavádí režim Evropské unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

Prohloubení demokratické kontroly a transparentnosti

Rada a Komise by na oplátku měly přijmout některé pozměňovací návrhy k nařízení č. 428/2009, na jejichž základě by se měl unijní režim vývozu zboží dvojího užití stát demokratičtějším a transparentnějším.

Pozměňovací návrhy č. 11 a 12 proto nařizují Komisi a členským státům, aby vytvořily bezpečný systém pro příjem, předávání a uchovávání oznámení, a ukládají Komisi, aby Evropský parlament informovala o tom, jak tento systém funguje. Dosud se v případě tohoto systému jednalo pouze o možnost, kterou zavedlo nařízení z roku 2009. Systém by byl navržen tak, aby umožňoval přístup on-line do databáze, která by obsahovala např. informace o případech zamítnutí povolení k vývozu.

Pozměňovací návrh č. 13 stanovuje povinnost koordinační skupiny pro zboží dvojího užití předkládat každoročně Evropskému parlamentu zprávu, tak aby byl Parlament schopen vykonávat svou kontrolní funkci vůči Evropské komisi.

Pozměňovací návrh č. 14 zavádí povinnost Komise poskytovat zprávu o uplatňování a používání nařízení a také poskytovat zevrubné hodnocení jeho dopadu. Tato zpráva musí obsahovat informace o koordinační skupině pro zboží dvojího užití, uplatňování čl. 19 odst. 4 a článku 15 nařízení a o sankcích uvalených členskými státy za případy závažného porušování ustanovení tohoto nařízení. Informace o sankcích by měly zákonodárci a Komisi pomoci při rozhodování o tom, zda do nařízení zahrnout ustanovení, podle něhož by členské státy musely uplatňovat trestní sankce alespoň v případě porušování daného nařízení.

Posílení postavení a zastoupení EU v mezinárodních systémech kontroly vývozu

Je nutné posílit postavení a zastoupení EU v mezinárodních systémech kontroly vývozu zboží dvojího užití, které do značné míry vytvářejí podobu právních předpisů EU v oblasti kontroly vývozu a jejího praktického uplatňování. Fungování systému kontroly vývozu zboží dvojího užití EU stanovené v nařízení č. 428/2009 je silně ovlivněno závazky v rámci mezinárodních systémů kontroly jeho vývozu:

· Australská skupina (pro biologické a chemické látky), jejímž je Komise řádným členem a jíž se účastní všech 27 členských států spolu s dalšími státy, včetně Spojených států, Kanady, Japonska, Jižní Koreje a Austrálie.

· Skupina dodavatelů jaderných zbraní (pro civilní jaderný materiál), jejímž je Komise pozorovatelem a jíž se všech 27 členských států EU účastní vedle několika dalších zemí, včetně Spojených států a Ruska, ve funkci řádných členů.

· Wassenaarské ujednání (pro vojenské zboží dvojího užití vybavené špičkovou technologií), kde Komise nemá žádný status, zatímco 26 členských států EU (všechny státy kromě Kypru) je vedle několika dalších zemí, včetně Spojených států, Ruska a Turecka, jeho řádným členem.

· Režim kontroly raketových technologií (pro zboží dvojího užití, které lze použít v programech vývoje raketových / nosných systémů), kde Komise nemá žádný status, 19 členských států EU je vedle několika dalších zemí, včetně Spojených států a Ruska, jeho řádným členem.

Hlavním úkolem těchto mezinárodních systémů kontroly vývozu zboží dvojího užití je aktualizace seznamu zboží, které je nutné kontrolovat: dosud byly tyto systémy víceméně automaticky přebírány do právních předpisů EU, přičemž Evropský parlament se tohoto procesu neúčastnil buď vůbec, nebo jen minimálně. Aby bylo možné usnadnit úlohu Parlamentu při kontrole a spoluzákonodárné činnosti v této oblasti politiky, je cílem pozměňovacího návrhu č. 15 vytvořit právní základ mezinárodní spolupráce, což by napomohlo řešení současné situace, např. když jsou vývozci ve třetích zemích a EU povinni zavést kontrolu přepravy zboží dvojího užití v rámci jednotného trhu (kdy jsou v právních předpisech třetích zemí zavedena pravidla pro zpětný vývoz zboží dvojího užití dovezeného v rámci jednotného trhu), umožnit vzájemné uznávání vývozních povolení, a tím zásadním způsobem usnadnit společné průmyslové nebo výzkumné projekty zejména se třetími zeměmi, které jsou členy mezinárodních režimů kontroly vývozu zboží dvojího užití, nebo v případě zboží, které je na seznamu současných všeobecných vývozních povolení, a umožnit přijetí zvláštních předpisů pro kontrolu vývozu platných v rámci celé EU, které by platily pro technologie vyvinuté v EU v rámci mezinárodních programů financovaných ze strany EU, do nichž jsou zapojeny třetí země, a které by se vztahovaly i na přístup k těmto technologiím nehmotnými prostředky.

Změny příloh

Pozměňovací návrhy č. 16 až 45 přispívají k vytvoření navrhovaných nových všeobecných vývozních povolení. Jejich cílem je zvýšit ochranu, kterou poskytuje definice zásilek nízké hodnoty, a chránit před umělým snižováním prodejních cen, tak aby splňovaly podmínky vývozních povolení pro „zásilky nízké hodnoty“ (PN 17), zavést požadavek týkající se předchozí ohlašovací povinnosti a registrace vůči členským státům a Komisi, což vede k vyšší transparentnosti (PN 24, 34, 42 a 45), zavést další bezpečnostní prvek týkající se vývozních povolení (PN 26 až 33, 41 a 44) ve vztahu k příloze IId (Dočasný vývoz na výstavu nebo veletrh), IIf (Telekomunikace) a IIg (Chemické látky), zakázat udělování všeobecných vývozních povolení, která by mohla být použita k počítačovým útokům či jakýmkoli jiným politicky motivovaným útokům na počítačové systémy s cílem provést sabotáž nebo špionáž, vymazat internetové stánky nebo využít útoky typu „denial of service“, které by vedly k nedostupnosti internetových stránek (PN 38), a zakázat udělování všeobecných vývozních povolení, jež mohou vlády nebo podniky používat k porušování základních lidských práv, jak jsou definována v Evropské sociální chartě podepsané v Turíně dne 18. října 1961 a v Chartě Společenství o základních sociálních právech pracovníků z roku 1989, Listině základních svobod Evropské unie, kterou Evropský parlament, Rada a Komise vyhlásily dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a na niž odkazuje článek 6 Smlouvy o Evropské unii (PN 39).

Závěr

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost a jasné stanovení kompetencí EU v oblasti mezinárodního obchodu jsou vhodnou příležitostí k tomu, aby EU potvrdila svou úlohu při vytváření těchto předpisů a Evropský parlament svou roli, pozici a odpovědnost při rozhodování v rámci institucionálního rámce EU. Režim vývozu zboží dvojího užití EU by měl být zorganizován transparentněji a demokratičtěji. Z hlediska dosažení tohoto cíle je velmi důležité plné zapojení Evropského parlamentu založené na uplatňování povinností vyplývajících z Lisabonské smlouvy a jejího společného výkladu, na němž se dohodly Evropský parlament a Komise na základě nové rámcové dohody.

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (16. 7. 2010)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Navrhovatel: Reinhard Bütikofer

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise Evropskému parlamentu a Radě předložila návrh na změnu režimu EU pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Podle Komise se tento návrh týká šesti nových všeobecných vývozních povolení pro určité druhy zboží dvojího užití, které nejsou považovány za citlivé, vyvážené do některých zemí, jež nejsou považovány za citlivé.

Zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií) je zboží civilního charakteru, které může být použito pro vojenské účely a které v případě vývozu z EU podléhá kontrole. Cílem těchto kontrol je zabránit zejména šíření zbraní hromadného ničení.

Podle článku 3 nařízení (ES) č. 1334/2000 se vyžaduje povolení k vývozu zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, aby se zajistilo, že takové kontroly jsou plně účinné a v souladu se závazky členských států na vícestranné úrovni.

Podle článku 6 nařízení (ES) č. 1334/2000 existují čtyři typy vývozních povolení. Všeobecné vývozní povolení Společenství č. EU001 uvedené v článku 6 nařízení č. 1334/2000 se vztahuje na většinu vývozů kontrolovaného zboží do sedmi zemí (Spojených států amerických, Kanady, Japonska, Austrálie, na Nový Zéland, do Švýcarska a do Norska).

V případě všech ostatních vývozů, pro které je podle uvedeného nařízení vyžadováno povolení, rozhodují o udělení státního všeobecného, souhrnného nebo jednotlivého povolení s konečnou platností příslušné orgány jednotlivých členských států (čl. 6 odst. 2).

Toto stanovisko se zaměřuje pouze na návrh Komise z roku 2008 a otázku vztahu mezi konečným stanoviskem EP a přepracovaným zněním nařízení z roku 2009[1] ponechává ke zvážení na odpovědném výboru.

Stanovisko obecně podporuje návrh Komise na zlepšení transparentnosti, kontroly uplatňování stávajících předpisů i všeobecného používání stejných norem.

Výbor pro zahraniční věci však nesouhlasí s hodnocením Komise, v němž je uvedeno, že různé regulativní postupy v případě určitých druhů exportu v členských státech EU nejsou v nejlepším zájmu EU jako celku.

Některé členské státy skutečně uplatňují přísnější vývozní kontroly zboží dvojího užití než jiné země. S cílem zlepšit mezinárodní bezpečnost v souladu se strategií nešíření zbraní hromadného ničení, s nástrojem pro stabilitu a se společným stanoviskem ke kontrole vývozu zbraní by se měla EU v případě všech těchto druhů zboží snažit o uplatňování nejpřísnějších exportních režimů, které by se vztahovaly na všechny její členské státy.

Výbor pro zahraniční věci má stejně jako Rada EU vážné obavy týkající se možného negativního dopadu na návrh cílů Unie v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti. Ve stanovisku Výboru pro zahraniční věci se proto objevuje přístup, který je alespoň tak přísný jako v případě členských států s nepřísnějším režimem kontroly vývozu.

Výbor pro zahraniční věci se domnívá, že pokud nebudou dostupné věrohodné údaje o zboží konečného a dvojího použití, které se vyváží z Unie, EU musí zastávat odůvodněný opatrný přístup.

Výbor pro zahraniční věci v tomto ohledu vyzývá Komisi a Radu, aby shromáždily příslušné údaje ze svých celních a dalších úřadů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„PŘÍLOHA IIb

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÍ POVOLENÍ SPOLEČENSTVÍ Č. EU002

Zásilky nízké hodnoty

Příloha IIb se zrušuje.

Odůvodnění

Výbor pro zahraniční věci se domnívá, že zařazení tohoto zboží do skupiny zboží, které není považováno za citlivé, není správné, a proto se na ně nemohou vztahovat všeobecná vývozní povolení EU.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II c – část 2 – Země určení

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andora, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Botswana, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská Guyana, francouzská zámořská území, Gabon, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Chile, Indie, Indonésie, Island, Izrael, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštejnsko, Macao, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Martinik, Mauricius, Mexiko, Monako, Montserrat, Namibie, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Nová Kaledonie, Omán, ostrovy Turks a Caicos, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvador, Samoa, San Marino, Saúdská Arábie, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svatá Helena, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Thajsko, Tchaj-wan, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zvláštní administrativní oblast Hongkong.

Argentina, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Čína, francouzská zámořská území, Chile, Chorvatsko, Island, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kazachstán, Maroko, Mexiko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Zvláštní administrativní oblast Hongkong, Zvláštní administrativní oblast Macao.

Odůvodnění

Položky EU003 by měly být vyváženy pouze do těch destinací, na nichž se členské státy dohodnou.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II c – část 3 – odst. 2 – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) pro obchod v podstatě totožný s obchodem, pro nějž bylo původní povolení odvoláno.

(4) pokud bylo původní povolení zrušeno, pozastaveno, pozměněno nebo odvoláno.

Odůvodnění

Navrhované znění zahrnuje větší škálu možností.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II c – část 3 – odst. 2 – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) pokud se konečné použití příslušného zboží liší od použití uvedeného v původním vývozním povolení.

Odůvodnění

Cílem navrhovaného znění je přísnější omezení navrhovaného povolení.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II c – část 3 – odst. 3 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) poskytnout pracovníkům celní správy na vyžádání doklady o datu dovozu zboží do Evropského společenství, případných opravách zboží provedených v Evropském společenství a o skutečnosti, že se zboží vrací subjektu a do země, odkud bylo dovezeno do Evropského společenství.

(2) poskytnout pracovníkům celní správy na vyžádání doklady o datu dovozu zboží do Evropského společenství, případných opravách zboží provedených v Evropském společenství a o skutečnosti, že se zboží vrací konečnému uživateli a do země, odkud bylo dovezeno do Evropského společenství.

Odůvodnění

Návrh Výboru pro zahraniční věci je konkrétnější.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II c – část 3 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu.

4. Jakýkoli vývozce, který použije toto všeobecné povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) a Komisi první použití tohoto povolení před datem prvního vývozu.

 

Požadavky na ohlašování v souvislosti s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které vyvážející členský stát požaduje o zboží vyváženém podle tohoto povolení, stanovují členské státy.

 

Členský stát po vývozcích, kteří jsou v něm usazeni, požaduje, aby se před prvním použitím tohoto vývozního povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.

 

V příslušných případech jsou požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce založeny na požadavcích definovaných pro použití státních souhrnných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které takové povolení stanovují.

 

Členské státy každoročně poskytují Komisi informace o míře využívání tohoto všeobecného vývozního povolení. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek týkající se předchozí ohlašovací povinnosti a registrace vůči členským států a Komisi, čímž vede k vyšší transparentnosti.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II c – část 2 – Země určení

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Argentina, Bahrajn, Bolívie, Brazílie, Brunej, Chile, Čína, Ekvádor, Egypt, Zvláštní administrativní oblast Hongkong, Island, Jordánsko, Kuvajt, Malajsie, Mauricius, Mexiko, Maroko, Omán, Filipíny, Katar, Rusko, Spojené arabské emiráty, Singapur, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Argentina, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Čína, francouzská zámořská území, Chile, Chorvatsko, Island, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kazachstán, Maroko, Mexiko, Rusko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Zvláštní administrativní oblast Hongkong, Zvláštní administrativní oblast Macao.

Odůvodnění

Položky EU004 by měly být vyváženy pouze do těch destinací, na nichž se členské státy dohodnou.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II d – část 3 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Toto všeobecné povolení umožňuje vývoz zboží uvedeného v části 1 za předpokladu, že se jedná o dočasný vývoz za účelem výstavy nebo veletrhu a že zboží bude do 120 dnů po vyvezení dovezeno zpět na celní území Evropské unie, a to kompletní a beze změn.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanovuje novou podmínku zpětného dovozu příslušného zboží v určitém časovém úseku.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II d – část 3 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) jestliže vývozce nemůže zaručit jeho návrat v původním stavu, aniž by došlo k odstranění, zkopírování nebo rozšíření kterékoli jeho součásti nebo softwaru, nebo v případě, kdy je prezentace spojena s přenosem technologie;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II d – část 3 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) jestliže se má příslušné zboží použít k danému účelu, kromě minimální míry nutné k jeho účinnému předvedení, aniž by však byly třetím stranám poskytnuty konkrétní výsledky testů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II d – část 3 – odst. 1 – bod 4 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) jestliže se má vývoz uskutečnit v důsledku obchodní transakce, zejména pokud jde o prodej, pronájem či leasing příslušného zboží;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II d – část 3 – odst. 1 – bod 4 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) jestliže vývozce učiní opatření, které by mu bránilo ponechat si příslušné zboží pod svou kontrolou v průběhu celé doby dočasného vývozu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh  13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II d – část 3 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu.

3. Jakýkoli vývozce, který použije toto všeobecné povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) a Komisi první použití tohoto povolení před datem prvního vývozu.

 

Požadavky na ohlašování v souvislosti s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které vyvážející členský stát požaduje o zboží vyváženém podle tohoto povolení, stanovují členské státy.

 

Členský stát po vývozcích, kteří jsou v něm usazeni, požaduje, aby se před prvním použitím tohoto vývozního povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od přijetí žádosti o registraci.

 

V příslušných případech jsou požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce založeny na požadavcích definovaných pro použití státních souhrnných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které takové povolení stanovují.

 

Členské státy každoročně poskytují Komisi informace o míře využívání tohoto všeobecného vývozního povolení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek týkající se předchozí ohlašovací povinnosti a registrace vůči členským států a Komisi, čímž vede k vyšší transparentnosti.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II d – část 3 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pro účely tohoto povolení se „výstavou“ rozumí jakákoli obchodní nebo průmyslová výstava, veletrh nebo obdobná veřejná přehlídka či expozice, během které zůstávají produkty pod celním dohledem a která není pořádána pro soukromé účely v prodejnách nebo obchodních prostorách za účelem prodeje zahraničních produktů.

4. Pro účely tohoto povolení se „výstavou nebo veletrhem“ rozumí jakákoli obchodní nebo průmyslová výstava, veletrh nebo obdobná veřejná přehlídka či expozice, během které zůstávají produkty pod celním dohledem a která není pořádána pro soukromé účely v prodejnách nebo obchodních prostorách za účelem prodeje zahraničních produktů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit soulad se zněním názvu návrhu přílohy, jak jej předložila Komise.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha IIe se zrušuje.

Odůvodnění

Výbor pro zahraniční věci se domnívá, že počítače a související zařízení patří mezi citlivé zboží, a proto je nelze zahrnovat do všeobecných vývozních povolení EU.

Pozměňovací návrh  16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II f – část 1 – body 3 a 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Toto zboží uvedené v kategorii 5 části 2 A až D (Bezpečnost informací), včetně speciálně pro ně konstruovaných nebo vyvinutých komponent a příslušenství:

vypouští se

a) zboží uvedené v následujících položkách, pokud jejich šifrovací funkce nebyly konstruovány nebo upraveny pro vládní koncové uživatele v Evropském společenství:

 

– 5A002a1;

– software v položce 5D002c1 mající vlastnosti zařízení v položce 5A002a1 nebo provádějící či simulující funkce takového zařízení;

 

b) zařízení uvedené v položce 5B002 pro zboží uvedené v písmeni a);

 

c) software jako součást zařízení, jehož vlastnosti nebo funkce jsou uvedeny v písmeni b).

 

4. Technologie pro použití zboží uvedeného v odst. 3 písm. a) až c).

 

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II f – část 2 – Země určení

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Argentina

Argentina

 

Čína

Chorvatsko

Jihoafrická republika

Jižní Korea

Rusko

Turecko

Ukrajina

Chorvatsko

Jihoafrická republika

Jižní Korea

Rusko

Turecko

Ukrajina

Odůvodnění

Položky EU006 by měly být vyváženy pouze do těch destinací, na nichž se členské státy dohodnou.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II f – část 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) k zahájení počítačových útoků;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zakázat vydávání vývozních povolení pro zboží, které by se mohlo použít k počítačovým útokům.

Pozměňovací návrh  19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II f – část 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. c b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) k použití v souvislosti s porušováním lidských práv, demokratických zásad nebo svobody projevu prostřednictvím odposlechových technologií a zařízení pro digitální přenos dat pro sledování mobilních telefonů a textových zpráv a cílené sledování používání internetu (např. prostřednictvím monitorovacích center a modulů Lawful Interception Gateways);

Odůvodnění

Všeobecné vývozní povolení by se nemělo udělovat v případě zboží, které mohou vlády používat k porušování lidských práv či svobody slova.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II f – část 3 – odst. 1 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2.

(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v bodě 1;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje podmínky vývozního povolení ve srovnání s odkazem na článek 4 (odst. 1 a 2).

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II f – část 3 – odst. 1 – písm. 2 a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) jestliže zboží bude znovu dovezeno na jakékoli místo určení, kromě míst uvedených v části 2 tohoto povolení nebo v části 2 přílohy IIa či do členských států EU.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II f – část 3 – odst. 3 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu;

(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) a Komisi první použití tohoto povolení před datem prvního vývozu;

 

Požadavky na ohlašování v souvislosti s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které vyvážející členský stát požaduje o zboží vyváženém podle tohoto povolení, stanovují členské státy.

 

Členský stát po vývozcích, kteří jsou v něm usazeni, požaduje, aby se před prvním použitím tohoto vývozního povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od přijetí žádosti o registraci.

 

V příslušných případech jsou požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce založeny na požadavcích definovaných pro použití státních souhrnných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které takové povolení stanovují.

 

Členské státy každoročně poskytují Komisi informace o míře využívání tohoto všeobecného vývozního povolení.

 

Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek týkající se předchozí ohlašovací povinnosti a registrace vůči členským států a Komisi, čímž vede k vyšší transparentnosti.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II g – část 2 – Země určení

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Argentina; Bangladéš, Belize, Benin, Bolívie, Brazílie; Kamerun, Chile; Cookovy ostrovy, Kostarika; Dominika, Ekvádor, Salvador, Fidži, Gruzie, Guatemala, Guyana, Indie, Lesotho, Maledivy, Mauricius, Mexiko, Namibie, Nikaragua, Omán, Panama, Paraguay, Rusko, Svatá Lucie, Seychely, Peru, Srí Lanka, Jihoafrická republika; Svazijsko, Turecko; Uruguay, Ukrajina; Korejská republika.

Argentina

Chorvatsko

Jižní Korea

Rusko

Turecko

Ukrajina.

Odůvodnění

Položky EU007 by měly být vyváženy pouze do těch destinací, na nichž se členské státy dohodnou.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II g – část 3 – odst. 1 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2.

(2) jestliže je dotyčné zboží zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II g – část 3 – odst. 1 – písm. 2 a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) jestliže zboží bude znovu dovezeno na jakékoli místo určení, kromě míst uvedených v části 2 tohoto povolení nebo v části 2 přílohy IIa či do členských států EU.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí další bezpečnostní prvek týkající se vývozního povolení.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 1334/2000

Příloha II g – část 3 – odst. 4 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu;

(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) a Komisi první použití tohoto povolení před datem prvního vývozu;

 

Požadavky na ohlašování v souvislosti s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které vyvážející členský stát požaduje o zboží vyváženém podle tohoto povolení, stanovují členské státy.

 

Členský stát po vývozcích, kteří jsou v něm usazeni, požaduje, aby se před prvním použitím tohoto vývozního povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.

 

V příslušných případech jsou požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce založeny na požadavcích definovaných pro použití státních souhrnných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které takové povolení stanovují.

 

Členské státy každoročně poskytují Komisi informace o míře využívání tohoto všeobecného vývozního povolení.

Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek týkající se předchozí ohlašovací povinnosti a registrace vůči členským států a Komisi, čímž vede k vyšší transparentnosti.

POSTUP

Název

Změna nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

Referenční údaje

KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Příslušný výbor

INTA

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

20.5.2010

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Projednání ve výboru

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Datum přijetí

14.7.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

  • [1]  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění)

POSTUP

Název

Režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

Referenční údaje

KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Datum predložení EP

1.3.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

11.3.2010

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

20.5.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Projednání ve výboru

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Datum přijetí

26.1.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

6

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Patrice Tirolien

POSTUP

Název

Režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

Referenční údaje

KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Datum predložení EP

1.3.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

11.3.2010

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

20.5.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Projednání ve výboru

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Datum přijetí

26.1.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

6

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Patrice Tirolien

Datum předložení

7.2.2011