Procedure : 2008/0249(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0028/2011

Indgivne tekster :

A7-0028/2011

Forhandlinger :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Afstemninger :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Stemmeforklaringer
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

BETÆNKNING     ***I
PDF 633kWORD 524k
7.2.2011
PE 443.007v05-00 A7-0028/2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Jörg Leichtfried

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

(KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0854),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 133,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0062/2010),

–   der henviser til artikel 27 i forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdet), på grundlag af hvilken forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er blevet ophævet med virkning fra den 27. august 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0028/2011),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Rådets forordning om ændring og ajourføring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdet)

Begrundelse

Denne ændring tydeliggør, at de tre institutioner aftaler at ændre den seneste version af forordningen. Kommissionen fremlagde den 17. december 2008 et forslag til ændring af forordning nr. 1334/2000 for Rådet. Forordning nr. 1334/2000 blev erstattet af en ny (omarbejdet) forordning nr. 428/2009 om dobbelt anvendelse, som trådte i kraft den 27. august 2009. Parlamentet blev formelt forelagt forslaget til forordningen til ændring af forordning nr. 1334/2000 via den såkaldte omnibus-meddelelse af 2. december 2009 via en skrivelse af 1. marts 2010 fra Kommissionens generalsekretær. Ordføreren foreslår derfor at indføre efterfølgende ændringer i den seneste og gyldige retsakt med det formål ikke at forsinke tilføjelsen af de foreslåede nye eksporttilladelser.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse skal produkter med dobbelt anvendelse (herunder software og teknologi) underkastes en effektiv kontrol ved deres udførsel fra Fællesskabet.

(1) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse skal produkter med dobbelt anvendelse (herunder software og teknologi) underkastes en effektiv kontrol ved deres udførsel fra Fællesskabet eller ved transit gennem Unionen eller ved levering til et tredjeland som et resultat af mæglervirksomhed, der udføres af en mægler med bopæl i eller som har nedsat sig i Unionen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag klarlægger, at de tre institutioner er enige om at ændre den seneste udgave af forordningen om oprettelse af en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Der bør opnås en ensartet og konsekvent anvendelse af kontrollen i hele Fællesskabet for at forhindre illoyal konkurrence mellem Fællesskabets eksportører og sikre effektiv sikkerhedskontrol i Fællesskabet.

(2) Der bør opnås en ensartet og konsekvent anvendelse af kontrollen i hele Den Europæiske Union for at forhindre illoyal konkurrence mellem Den Europæiske Unions eksportører, harmonisere omfanget af generelle udførselstilladelser og betingelserne for brugen heraf og sikre effektiv sikkerhedskontrol i Den Europæiske Union.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sætte det generelle instrument i det klare internationale handelsperspektiv, at det er en kompetence, som alene tilkommer. Det politiske mål for dette instrument bør være en fuldstændig harmonisering af anvendelsesområdet for de generelle udførselstilladelser og betingelsen for brugen heraf.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Kommissionen fremsatte i sin meddelelse af 18. december 2006 ideen om oprettelsen af nye generelle fællesskabsudførselstilladelser for at forenkle den nuværende retlige ramme, forbedre erhvervslivets konkurrenceevne og skabe ensartede konkurrencevilkår for alle Fællesskabets eksportører, når de udfører visse produkter til visse bestemmelsessteder.

(3) Kommissionen fremsatte i sin meddelelse af 18. december 2006 idéen om oprettelsen af nye generelle udførselstilladelser for Den Europæiske Union for at forenkle den nuværende retlige ramme, forbedre erhvervslivets konkurrenceevne og skabe ensartede konkurrencevilkår for alle Den Europæiske Unions eksportører, når de udfører visse produkter til visse bestemmelseslande.

Begrundelse

Tilpasning af ordlyden til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Den 5. maj 2009 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 428/2009. I overensstemmelse hermed blev forordning (EF) nr. 1334/2000 ophævet med virkning fra den 27. august 2009. For så vidt angår ansøgninger om udførselstilladelser, der er indgivet før den 27. august 2009, gælder de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1334/2000 dog fortsat.

 

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at henvise tydeligt til følgerne af forordning nr. 428/2009, når forordning nr. 1334/2000 ophører med at gælde.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at indføre nye generelle fællesskabsudførselstilladelser for visse ikke-følsomme produkter med dobbelt anvendelse til ikke-følsomme lande er det nødvendigt at ændre de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1334/2000 gennem tilføjelse af nye bilag.

(4) For at indføre nye generelle EU-udførselstilladelser for visse specifikke produkter med dobbelt anvendelse til specifikke lande er det nødvendigt at ændre de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 428/2009 gennem tilføjelse af nye bilag.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, bør have mulighed for at afslå anvendelsen af de i denne forordning beskrevne generelle fællesskabsudførselstilladelser, hvis eksportøren har været straffet for en udførselsrelateret lovovertrædelse, der kan straffes med tilbagetrækkelse af retten til at anvende disse tilladelser.

(5) De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, bør have mulighed for at afslå anvendelsen af de i denne forordning beskrevne generelle udførselstilladelser for Den Europæiske Union, hvis eksportøren har været straffet for en udførselsrelateret lovovertrædelse, der kan straffes med tilbagetrækkelse af retten til at anvende disse tilladelser.

Begrundelse

Tilpasning af ordlyden til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5a) Denne forordning bør med henblik på at fremme gennemsigtighed, demokrati og en effektiv gennemførelse af forordning (EF) nr. 428/2009 omfatte en mekanisme, der giver interessehavere såsom menneskerettigheds- og fredsorganisationer og fagforeninger medindflydelse på beslutningsprocessen om opdatering af listerne over modtagerlande og varer klassificeret som produkter med dobbelt anvendelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Forordning (EF) nr. 1334/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Forordning (EF) nr. 428/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Begrundelse

Præcisering af den forordning, som denne ændringsforordning henviser til.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 13 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Artikel 13, stk. 6, affattes således:

 

6. Alle meddelelser i henhold til denne artikel gives ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder […] et sikkert system, der skal etableres i henhold til artikel 19, stk. 4.”

Begrundelse

Dette ændringsforslag henviser til Kommissionens pligt til at etablere et sikkert system for indsamling, overførsel og lagring af meddelelser.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 19 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Artikel 19, stk. 4, affattes således:

 

4. Kommissionen skal i samråd med Koordinationsgruppen vedrørende Produkter med Dobbelt Anvendelse nedsat i henhold til artikel 23 oprette et sikkert og krypteret system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og om nødvendigt med Kommissionen. Europa-Parlamentet skal informeres om systemets budget, udvikling, foreløbige og endelige etablering og funktionsmåde og netværksudgifter.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forpligte Kommissionen til at etablere et sikkert system for indsamling, overførsel og lagring af meddelelser. Endvidere foreslår ordføreren, at der medtages et punkt, hvori Kommissionen forpligtes til at informere Europa-Parlamentet om systemets etablering og funktionsmåde. Hidtil er dette system kun en mulighed, som blev indført i 2009-forordningen. Systemet skulle udformes således, at det havde online-adgang til en database, der indeholder f.eks. afslag på udførselstilladelser.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) Artikel 23 affattes således:

 

"Artikel 23

 

1. Der nedsættes en koordinationsgruppe for udførsel af skydevåben med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til denne gruppe.

 

Den undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.

 

2. Formanden for Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse eller koordinationsgruppen skal, hvis den pågældende eller gruppen finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

 

3. Formanden for Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal forelægge en årlig beretning for Europa-Parlamentet om gruppens aktiviteter, spørgsmål underkastet undersøgelse, høringer såvel som en liste over eksportører, mæglere og andre relevante parter, der er blevet hørt.”

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forpligte Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse til at forelægge en årlig beretning for Europa-Parlamentet for at opfylde sidstnævntes kontrolfunktion over for Kommissionen.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2d) Artikel 25 affattes således:

 

"Artikel 25

 

Revisionsklausul og rapportering

 

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke love, forskrifter og administrative bestemmelser de har vedtaget for at gennemføre denne forordning, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 24. Kommissionen videregiver oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

 

2. Hvert tredje år undersøger Kommissionen gennemførelsen af forordningen og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en beretning med en omfattende gennemførelses- og konsekvensanalyse af anvendelsen heraf, eventuelt ledsaget af forslag til ændring. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne beretning.

 

3. Særlige afsnit i beretningen skal omhandle

 

a) Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse og omhandle dens aktiviteter, spørgsmål underkastet undersøgelse og høringer såvel som en liste over eksportører, mæglere og andre relevante parter, der er blevet hørt;

 

b) gennemførelsen af artikel 19, stk. 4, og skal indeholde en beretning om det stadie, der er nået i oprettelsen af et sikkert og krypteret system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen;

 

c) gennemførelsen af det første afsnit i artikel 15, som indeholder bestemmelser om en ajourføring af bilag I i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn ligesom alle ændringer heraf, som medlemsstaterne har accepteret som medlemmer i de internationale ikke-spredningsordninger og eksportkontrolordninger eller ved ratifikation af relevante internationale traktater, herunder Australiengruppen, the Missile Technology Control Regime (MTCR), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), Wassenaararrangementet og konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC);

 

d) gennemførelsen af andet afsnit i artikel 15, som indeholder bestemmelser om, at bilag IV, der udgør en delmængde af bilag I, ajourføres under hensyn til artikel 30 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, nemlig medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig ro og orden og sikkerhed.

 

Et yderligere særafsnit i beretningen skal indeholde omfattende beviser på strafferetlige sanktioner, herunder for alvorlige overtrædelser af forordningen, f.eks. forsætlig udførsel af produkter, der er bestemt til anvendelse inden for rammerne af et program til udvikling eller fremstilling af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller missiler til fremføring heraf uden den tilladelse, der kræves i henhold til forordningen, eller forfalskning eller udeladelse af oplysninger med henblik på at opnå en tilladelse, som ellers var blevet afslået.

 

4. Europa-Parlamentet eller Rådet kan indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet eller Rådet, således at den kan fremlægge og redegøre for alle punkter i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.”

Begrundelse

Med dette ændringsforslag gøres det obligatorisk for Kommissionen at aflægge beretning om gennemførelsen og anvendelsen samt forelægge en omfattende konsekvensanalyse af forordningen. Denne beretning skal omfatte oplysninger om Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse, gennemførelsen af artikel 19, stk. 4, og artikel 15 i forordningen og om medlemsstaternes strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser af denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 25 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2e) Som artikel 25a indsættes følgende:

 

"Artikel 25a

 

Internationalt samarbejde

 

Med forbehold af bestemmelserne om aftaler om gensidig administrativ bistand eller protokoller om toldspørgsmål, som Den Europæiske Union har indgået med tredjelande, kan Kommissionen føre forhandlinger med tredjelande om aftaler om gensidig anerkendelse af kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse, som er omfattet af forordningen, særlig for at fjerne krav om tilladelse til genudførsel inden for Den Europæiske Unions område. Forhandlingerne føres efter procedurerne i artikel 207, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab alt efter, hvad der er relevant.

 

Når det er relevant, og når der er tale om projekter, som finansieres af Den Europæiske Union, kan Kommissionen inden for EU's relevante lovgivningsrammer eller ordninger med tredjelande foreslå, at der nedsættes et ad hoc-udvalg, som omfatter alle kompetente myndigheder i medlemsstaterne, og som er beføjet til at træffe afgørelse om udstedelsen af de udførselstilladelser, der er nødvendige for at sikre, at de pågældende projekter, der omfatter produkter eller teknologi med dobbelt anvendelse, kan gennemføres efter hensigten.”

Begrundelse

This amendment seeks to establish a legal basis on international cooperation to contribute to solving current situations such as e.g. where exporters in third countries and in the EU are obliged to apply controls to transfers of dual-use items in the single market (when third countries' laws impose re-export rules within the single market of dual-use items imported), to allow for mutual recognition of export authorisations and therefore to greatly facilitate joint industrial projects or research projects in particular with third countries members of international export control regimes or listed in the current GEA, and to allow for the adoption of EU-wide specific export control rules that would be applicable to the technologies developed in the EU in the context of EU-financed international programmes involving third countries and would also cover access through intangible means to those technologies.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIb

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 3 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. I denne tilladelse betyder "forsendelse af ringe værdi" produkter, som indgår i en enkelt udførselsordre og sendes af en eksportør til en angivet modtager i en eller flere sendinger, hvis samlede værdi ikke overstiger 5 000 EUR. I den forbindelse forstås ved "værdi" den pris, som er angivet på modtagerens faktura. I den forbindelse forstås ved ”værdi” den pris, som er angivet på modtagerens faktura; hvis der ikke er nogen modtager, eller prisen ikke kan fastsættes, anvendes den statistiske værdi.

5. I denne tilladelse betyder "forsendelse af ringe værdi" produkter, som indgår i en enkelt udførselsordre og sendes af en eksportør til en angivet modtager i en eller flere sendinger, hvis samlede værdi ikke overstiger 3000 EUR. Hvis en transaktion eller handling viser sig at være en del af en enkelt økonomisk operation, lægges værdien af den samlede operation til grund for udregningen af denne tilladelses grænseværdier. I den forbindelse forstås ved ”værdi” den pris, som er angivet på modtagerens faktura; hvis der ikke er nogen modtager, eller prisen ikke kan fastsættes, anvendes den statistiske værdi. Forordning (EØF) nr. 2913/92, afsnit II, kapitel 3, artikel 28-36 finder anvendelse ved udregning af den statistiske værdi. Hvis værdien ikke kan udregnes, udstedes der ikke tilladelse.

 

Tillægsomkostninger såsom emballage- og transportudgifter kan kun udelades af udregningen af værdien, hvis:

 

a) de er opført separat på fakturaen; og

 

b) de indeholder ikke nogen yderligere faktorer, der har betydning for varens værdi.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag IIb

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Det beløb i euro, der er fastsat i artikel 5, tages årligt og første gang 31. oktober 2012 op til revision for at tage hensyn til ændringerne i medlemsstaternes harmoniserede forbrugerprisindekser, der offentliggøres af Kommissionen (Eurostat). Dette beløb tilpasses automatisk ved at forhøje grundbeløbet i euro med den procentændring i nævnte indeks, der er sket i perioden mellem 31. december 2010 og revisionstidspunktet.

 

Kommissionen underretter årligt Europa-Parlamentet og Rådet om undersøgelsen og det tilpassede beløb, der er nævnt i stk. 1.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIc

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 1 - Produkter

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1-1) 1-1) Dette er en generel udførselstilladelse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, som omfatter følgende produkter:

1-1) 1-1) Dette er en generel udførselstilladelse i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, som omfatter følgende produkter:

Alle produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i bilag I, bortset fra produkter, der er opført i punkt 1-2 nedenfor:

Alle produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i bilag I, bortset fra produkter, der er opført i punkt 1-2 nedenfor:

a. hvis produkterne blev udført fra Det Europæiske Fællesskabs område med henblik på vedligeholdelse eller reparation og udføres til modtagerlandet uden nogen ændring af deres oprindelige egenskaber eller

a. hvis produkterne blev genudført fra Den Europæiske Unions toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning og udføres eller genudføres til modtagerlandet uden nogen ændring af deres oprindelige egenskaber inden for en periode på fem år efter datoen for udstedelsen af den oprindelige udførselstilladelse, eller

b. hvis produkterne udføres til modtagerlandet som led i ombytning af produkter af samme kvalitet og antal, som blev genindført til Det Europæiske Fællesskabs område med henblik på udskiftning under garantien.

b. hvis produkterne udføres til modtagerlandet som led i ombytning af produkter af samme kvalitet og antal, som blev genindført til Den Europæiske Unions toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning inden for en periode på fem år efter datoen for udstedelsen af den oprindelige udførselstilladelse.

Begrundelse

Redaktionel ændring for at tilpasse del I til Lissabontraktaten og forordning nr. 428/2009.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIc

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 2 - Bestemmelseslande

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Algeriet, Andorra, Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasilien, Brunei, Cameroun, Chile, Comorerne, Costa Rica, De Amerikanske Jomfruøer, De Britiske Jomfruøer, De Forenede Arabiske Emirater, De Nederlandske Antiller, Den Dominikanske Republik, Det Særlige Administrative Område Hongkong, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egypten, El Salvador, Færøerne, Falklandsøerne, Fiji, Filippinerne, Fransk Guyana, Fransk oversøisk område, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grønland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Island, Israel, Jordan, Kap Verde, Kina, Kuwait, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Mali, Martinique, Mauritius, Mexico, Monaco, Montserrat, Marokko, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Ny Kaledonien, Oman, Panama, Papua Ny Guinea, Peru, Puerto Rico, Qatar, Rusland, Saint Helena, Saint Kitts og Nevis, Saint Vincent, Salomonøerne, Samoa, San Marino, São Tomé og Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerne, Singapore, Sri Lanka, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Togo, Trinidad og Tobago, Tunesien, Turks- og Caicosøerne, Tyrkiet, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Ækvatorialguinea.

Albanien, Argentina, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, De Forenede Arabiske Emirater, De Franske Oversøiske Territorier, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Indien, Island, Israel, Kasakhstan, Kina (herunder Hongkong og Macao), Kroatien, Mexico, Marokko, Montenegro, Republikken Korea, Rusland, Serbien, Singapore, Sydafrika, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine.

Begrundelse

EU003-produkter bør kun udføres til de destinationer, som der er opnået bred enighed om blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIc

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne generelle tilladelse kan kun anvendes, når den oprindelige udførsel er sket i henhold til en generel fællesskabsudførselstilladelse, eller der er udstedt oprindelig udførselstilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den oprindelige eksportør havde hjemsted, for at udføre de produkter, som efterfølgende er blevet genindført til Fællesskabets toldområde med henblik på reparation eller udskiftning under garantien som defineret ovenfor.

1. Denne tilladelse kan kun anvendes, når den oprindelige udførsel er sket i henhold til en generel udførselstilladelse for Den Europæiske Union, eller der er udstedt oprindelig udførselstilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den oprindelige eksportør havde hjemsted, for at udføre de produkter, som efterfølgende er blevet genindført til Den Europæiske Unions toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning. Denne generelle tilladelse er kun gyldig for udførsler til den oprindelige slutbruger.

Begrundelse

Redaktionel ændring for at tilpasse del I til Lissabontraktaten og forordning nr. 428/2009.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

BILAG IIc

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 2 – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) ved en væsentligt identisk transaktion, hvor den oprindelige tilladelse er blevet tilbagekaldt.

(4) når den oprindelige tilladelse er blevet annulleret, suspenderet, ændret eller tilbagekaldt.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fuldstændiggøre betingelserne i del 3, stk. 2.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIc

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 2 – nr. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) når de pågældende produkters slutanvendelse er forskellig fra det, der er anført i den oprindelige udførselstilladelse.

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd har til formål at opnå en mere strikt begrænsning af den foreslåede tilladelse.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIc

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 3 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) på anmodning fra toldmyndighederne forelægge dokumentation for datoen for indførslen af produkterne til Det Europæiske Fællesskab, for eventuelle reparationer af produkterne, som er udført i Det Europæiske Fællesskab, og for at produkterne sendes tilbage til den person og det land, hvorfra de blev indført i Det Europæiske Fællesskab.

(2) på anmodning fra toldmyndighederne forelægge dokumentation for datoen for indførslen af produkterne til Den Europæiske Union, for eventuelle reparationer af produkterne, som er udført i Den Europæiske Union, og for at produkterne sendes tilbage til den slutbruger og det land, hvorfra de blev indført i Den Europæiske Union.

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd har til formål at opnå en mere strikt begrænsning af den foreslåede tilladelse.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIc

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Enhver eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om første anvendelse af tilladelsen senest 30 dage efter første udførselsdato.

4. Enhver eksportør, som anvender denne generelle tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), og Kommissionen om den første anvendelse af denne tilladelse forud for den første udførselsdato.

 

Rapporteringskravene knyttet til anvendelsen af denne tilladelse samt de yderligere oplysninger, som medlemsstaten, hvorfra udførslen sker, skal kræve om de produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne.

 

Medlemsstaten pålægger eksportøren med hjemsted i den pågældende medlemsstat at registrere sig forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal ske automatisk og bekræftes ufortøvet af de kompetente myndigheder til eksportøren og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af registreringsanmodningen.

 

Hvor det måtte være relevant, skal kravene fastlagt i dette stykkes andet og tredje afsnit baseres på de krav, som er fastlagt for anvendelsen af nationale generelle udførselstilladelser, der er udstedt af de medlemsstater, som stiller sådanne tilladelser til rådighed.

 

Eksportører, som gør brug af denne generelle tilladelse, skal hver sjette måned underrette de relevante nationale myndigheder i medlemsstaten, hvor vedkommende har hjemsted, og Kommissionen om mængden og værdien af samt bestemmelsesstedet for hvert enkelt udført produkt. Disse oplysninger skal omfatte en beskrivelse af de udførte produkter samt den relevante kontrolliste som fastlagt i denne forordnings bilag 1.

 

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne generelle udførselstilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres et krav om forudgående anmeldelse og registrering hos medlemsstaterne og Kommissionen, således at gennemsigtigheden øges.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 2 - Bestemmelseslande

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Argentina, Bahrain, Bolivia, Brasilien, Brunei, Chile, Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina, Ecuador, Egypten, Island, Jordan, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Marokko, Mexico, Oman, Filippinerne, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine

Albanien, Argentina, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, De Forenede Arabiske Emirater, De Franske Oversøiske Territorier, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Indien, Israel, Kasakhstan, Kina (herunder Hongkong og Macao), Republikken Korea, Kroatien, Marokko, Mexico, Montenegro, Rusland, Serbien, Singapore, Sydafrika, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine

Begrundelse

Produkter bør kun udføres til de destinationer, som der er opnået bred enighed om blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 - punkt 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Denne generelle tilladelse giver mulighed for udførsel af de produkter, der er anført i del 1 på betingelse af, at udførslen vedrører midlertidig udførsel i forbindelse med udstillinger eller messer, og at produkterne genindføres inden for en periode på 120 dage efter den oprindelige udførsel, komplette og uden ændringer, til EU's toldområde.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres den nye betingelse, at det pågældende produkt skal genindføres inden for et fastsat tidsrum.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) hvis eksportøren ikke kan garantere, at produktet tilbagesendes i dets oprindelige tilstand, uden at nogen komponent eller noget software er blevet fjernet, kopieret eller spredt, eller hvis en overførsel af teknologi knytter sig til en fremvisning.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en yderligere sikkerhedsforanstaltning for udførselstilladelser.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – punkt 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4b) hvis de pågældende produkter skal udføres i forbindelse med en privat fremvisning eller demonstration (f.eks. i interne udstillingslokaler).

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en yderligere sikkerhedsforanstaltning for udførselstilladelser.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – punkt 4 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4c) hvis de pågældende produkter skal indgå i en produktionsproces.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en yderligere sikkerhedsforanstaltning for udførselstilladelser.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – punkt 4 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4d) hvis de pågældende produkter skal anvendes til det tilsigtede formål, undtagen i det minimumsomfang, der er påkrævet af hensyn til en effektiv demonstration, og hvor specifikke testresultater ikke stilles til rådighed for tredjeparter.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en yderligere sikkerhedsforanstaltning for udførselstilladelser.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – punkt 4 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4e) hvis udførslen skal foregå som følge af en handelstransaktion, navnlig hvad angår salg, leje eller leasing af de pågældende produkter.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en yderligere sikkerhedsforanstaltning for udførselstilladelser.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – punkt 4 f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4f) hvis de pågældende produkter skal opbevares på en udstilling eller messe alene med henblik på salg, leje eller leasing uden at skulle fremvises eller demonstreres.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en yderligere sikkerhedsforanstaltning for udførselstilladelser.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – nr. 4 g (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4g) hvis eksportøren indgår en aftale, som afskærer ham fra at bevare kontrollen over de pågældende produkter i hele den midlertidige udførselsperiode.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en yderligere sikkerhedsforanstaltning for udførselstilladelser.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Enhver eksportør, som anvender denne generelle tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato.

3. Enhver eksportør, som anvender denne generelle tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), og Kommissionen om den første anvendelse af denne tilladelse forud for den første udførselsdato.

 

Rapporteringskravene knyttet til anvendelsen af denne tilladelse samt de yderligere oplysninger, som medlemsstaten, hvorfra udførslen sker, skal kræve om de produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne.

 

Medlemsstaten pålægger eksportøren med hjemsted i den pågældende medlemsstat at registrere sig forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal ske automatisk og bekræftes ufortøvet af de kompetente myndigheder til eksportøren og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af registreringsanmodningen.

 

Hvor det måtte være relevant, skal kravene fastlagt i dette stykkes andet og tredje afsnit baseres på de krav, som er fastlagt for anvendelsen af nationale generelle udførselstilladelser, der er udstedt af de medlemsstater, som stiller sådanne tilladelser til rådighed.

 

Eksportører, som gør brug af denne generelle tilladelse, skal hver sjette måned underrette de relevante nationale myndigheder i medlemsstaten, hvor vedkommende har hjemsted, og Kommissionen om mængden og værdien af samt bestemmelsesstedet for hvert enkelt udført produkt. Disse oplysninger skal omfatte en beskrivelse af de udførte produkter samt den relevante kontrolliste som fastlagt i denne forordnings bilag 1.

 

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne generelle udførselstilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres et krav om forudgående anmeldelse og registrering hos medlemsstaterne og Kommissionen, således at gennemsigtigheden øges.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IId

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I denne tilladelse forstås ved "udstilling" alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af industriel karakter, som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter, og under hvilke produkterne forbliver under toldkontrol.

4. I denne tilladelse forstås ved "udstilling eller messe" kommercielle arrangementer af specifik varighed, hvor et større antal udstillere demonstrerer deres produkter for besøgende handelsfolk eller offentligheden.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIe

Forordning (EF) nr. 428/2009

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG IIe

udgår

GENEREL FÆLLESSKABSUDFØRSELSTILLADELSE NR. EU005

 

Computere og hermed beslægtet udstyr

 

Udstedende myndighed: Det Europæiske Fællesskab

 

Del 1

 

Denne udførselstilladelse er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og omfatter følgende produkter i bilag I:

 

1. Digitale computere, specificeret i 4A003a eller 4A003b, med en "justeret spidseffekt" ("APP"), som ikke overstiger 0,8 vægtede teraflops (WT).

 

2. "Samlinger", specificeret i 4A003c, der er specielt konstrueret eller modificeret til at forbedre deres ydelse ved sammenlægning af processorer, således at de efter sammenlægningen ikke overskrider en justeret spidseffekt ("APP") på 0,8 teraflops (WT).

 

3. Reservedele, herunder mikroprocessorer til ovennævnte udstyr, hvis disse udelukkende er specificeret i 4A003a, 4A003b eller 4A003c, og ikke forbedrer udstyrets ydelse ud over en "justeret spidseffekt" ("APP") på 0,8 vægtede teraflops (WT).

 

4. Produkter, som er beskrevet i punkt 3A001.a.5, 4A003.e og 4A003.g.

 

Del 2 - Bestemmelseslande

 

Udførselstilladelsen gælder i hele Fællesskabet for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

 

Algeriet, Andorra, Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasilien, Brunei, Cameroun, Chile, Comorerne, Costa Rica, De Amerikanske Jomfruøer, De Britiske Jomfruøer, De Forenede Arabiske Emirater, De Nederlandske Antiller, Den Dominikanske Republik, Det Særlige Administrative Område Hongkong, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egypten, El Salvador, Færøerne, Falklandsøerne, Fiji, Fransk Guyana, Fransk oversøisk område, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grønland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Indien, Island, Jordan, Kap Verde, Kroatien, Kuwait, Lesotho, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Mali, Martinique, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongoliet, Montserrat, Marokko, Namibia, Nicaragua, Niger, Ny Kaledonien, Oman, Panama, Papua Ny Guinea, Peru, Filippinerne, Puerto Rico, Qatar, Rusland, Saint Helena, Saint Kitts og Nevis, Saint Vincent, Salomonøerne, Samoa, San Marino, São Tomé og Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerne, Singapore, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Togo, Trinidad og Tobago, Tunesien, Turks- og Caicosøerne, Tyrkiet, Uruguay, Vanuatu, Ækvatorialguinea.

Del 3 - Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen af tilladelsen

 

1. Denne tilladelse giver ikke mulighed for udførsel af produkter,

 

(1) hvis eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til

 

a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben

 

b) militær endelig anvendelse, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en fælles holdning eller en fælles aktion vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af OSCE eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, eller

 

c) anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning

 

(2) hvis eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede anvendelser

 

(3) hvis de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.

 

2. En eksportør, som anvender denne tilladelse, skal:

 

(1) underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om første anvendelse af tilladelsen senest 30 dage efter første udførselsdato

 

(2) før udførslen underrette den udenlandske køber om, at de produkter, der planlægges udført i henhold til tilladelsen, ikke må genudføres til et endeligt bestemmelsessted i et land, som ikke er en EU-medlemsstat eller et fransk oversøisk område, og ikke er nævnt i denne tilladelses del 2.

 

Begrundelse

Det er ordførerens opfattelse, at computere og relateret udstyr er følsomme produkter, hvorfor de ikke kan være omfattet af de generelle EU-udførselstilladelser.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIf – del 1 – punkt 3 og 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Produkter, herunder specielt konstruerede eller udviklede komponenter og tilbehør hertil, som er specificeret i kategori 5, del 2, A til D (informationssikkerhed):

udgår

a) Produkter, specificeret i de følgende punkter, medmindre deres krypteringsfunktion er blevet udviklet eller modificeret til forvaltningsmæssig endelig anvendelse inden for Det Europæiske Fællesskab:

 

5A002a1

software i 5D002c1 med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner som det udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1

 

b) Udstyr, der er specificeret i 5B002, for så vidt angår produkter omhandlet i a)

 

c) Software, som indgår i udstyr, hvis egenskaber eller funktioner er specificeret under b).

 

4. Teknologi til brug ved produkter, der er specificeret i 3a) til 3c).

 

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIf

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 2 – Bestemmelseslande

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Argentina, Kroatien, Rusland, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Ukraine

Argentina, Kina (herunder Hongkong og Macao), Kroatien, Island, Indien, Israel, Republikken Korea, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet, Ukraine

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIf

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – punkt c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ca) iværksættelsen af cyber-angreb eller andre former for politisk motiveret hacking med henblik på gennemførelse af sabotage eller spionage, hærværk mod web-sider eller anvendelse af denial-of-service-angreb (overbelastningsangreb) med henblik på fjernelse af web-sider

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forbyde udførselstilladelser for produkter, der kunne blive anvendt til iværksættelsen af cyber-angreb eller af andre former for politisk motiveret hacking med henblik på gennemførelse af sabotage eller spionage, hærværk mod web-sider eller denial-of-service-angreb med henblik på fjernelse af web-sider.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIf

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – nr. 1 – punkt c b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(cb) til anvendelse i forbindelse med krænkelse af menneskerettigheder, demokratiske principper eller ytringsfrihed som defineret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union henviser til, gennem brug af aflytningsteknologier og anordninger til digital dataoverførsel med henblik på kontrol med mobiltelefoner og sms-beskeder og målrettet overvågning af internet-brug (f.eks. gennem overvågningscentre og myndighedernes aflytningsporte (LIG))

Begrundelse

De generelle eksporttilladelser bør ikke gives til produkter, der af regeringer og erhvervsliv kan anvendes til at krænke de grundlæggende menneskerettigheder som defineret under den europæiske socialpagt, der blev undertegnet i Torino den 18. oktober 1961, og i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som blev proklameret i Strasbourg den 12. december 2007 af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og som artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union henviser til.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIf

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) hvis eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede anvendelser.

(2) hvis eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i afsnit 1 omhandlede anvendelser.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag udvides betingelserne for udførselstilladelsen i sammenligning med henvisningen til artikel 4 (stk. 1 og 2).

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIf

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) hvis eksportøren er bekendt med, at produkterne skal genudføres til et andet bestemmelsessted end de, der er nævnt i denne tilladelses del 2 eller del 2 i den generelle fællesskabsudførselstilladelse EU001 eller til EU-medlemsstater.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en yderligere sikkerhedsforanstaltning for udførselstilladelser.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIf

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 3 – stk. 3 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om første anvendelse af tilladelsen senest 30 dage efter første udførselsdato.

1. underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), og Kommissionen om den første anvendelse af denne tilladelse forud for første udførselsdato.

 

Rapporteringskravene knyttet til anvendelsen af denne tilladelse samt de yderligere oplysninger, som medlemsstaten, hvorfra udførslen sker, skal kræve om de produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne.

 

Medlemsstaten pålægger eksportøren med hjemsted i den pågældende medlemsstat at registrere sig forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal ske automatisk og bekræftes ufortøvet af de kompetente myndigheder til eksportøren og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af registreringsanmodningen.

 

Hvor det måtte være relevant, skal kravene fastlagt i dette stykkes andet og tredje afsnit baseres på de krav, som er fastlagt for anvendelsen af nationale generelle udførselstilladelser, der er udstedt af de medlemsstater, som stiller sådanne tilladelser til rådighed.

 

Eksportører, som gør brug af denne generelle tilladelse, skal hver sjette måned underrette de relevante nationale myndigheder i medlemsstaten, hvor vedkommende har hjemsted, og Kommissionen om mængden og værdien af samt bestemmelsesstedet for hvert enkelt udført produkt. Disse oplysninger skal omfatte en beskrivelse af de udførte produkter samt den relevante kontrolliste som fastlagt i denne forordnings bilag 1.

 

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne generelle udførselstilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres et krav om forudgående anmeldelse og registrering hos medlemsstaterne og Kommissionen, således at gennemsigtigheden øges.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIg - del 2 - Bestemmelseslande

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brasilien, Cameroun, Chile, Cook-øerne, Costa Rica, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgien, Guatemala, Guyana, Indien, Lesotho, Maldiverne, Mauritius, Mexico, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Rusland, Saint Lucia, Seychellerne, Peru, Sri Lanka, Sydafrika, Swaziland, Sydkorea, Tyrkiet, Uruguay, Ukraine. Swaziland, Tyrkiet, Uruguay, Ukraine, Republikken Korea

Argentina

Island

Kroatien

Sydkorea

Tyrkiet

Ukraine

Begrundelse

EU007-produkter bør kun udføres til de destinationer, der er opnået bred enighed om blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIg – del 3 – punkt 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) hvis eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede anvendelser.

2) hvis de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede anvendelser.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes yderligere sikkerhed omkring udførselstilladelser.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIg

Forordning (EF) nr. 428/2009

Del 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) hvis produkterne skal genudføres til et andet bestemmelsessted end de, der er nævnt i denne tilladelses del 2 eller i del 2 i den generelle fællesskabsudførselstilladelse EU001 eller til EU-medlemsstater.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en yderligere sikkerhedsforanstaltning for udførselstilladelser.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag IIg

Forordning (EF) nr. 428/2009

Artikel 3 – stk. 4 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om første anvendelse af tilladelsen senest 30 dage efter første udførselsdato

(1) underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), og Kommissionen om den første anvendelse af denne tilladelse forud for første udførselsdato.

 

Rapporteringskravene knyttet til anvendelsen af denne tilladelse samt de yderligere oplysninger, som medlemsstaten, hvorfra udførslen sker, skal kræve om de produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne.

 

Medlemsstaten pålægger eksportøren med hjemsted i den pågældende medlemsstat at registrere sig forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal ske automatisk og bekræftes ufortøvet af de kompetente myndigheder til eksportøren og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af registreringsanmodningen.

 

Hvor det måtte være relevant, skal kravene fastlagt i dette stykkes andet og tredje afsnit baseres på de krav, som er fastlagt for anvendelsen af nationale generelle udførselstilladelser, der er udstedt af de medlemsstater, som stiller sådanne tilladelser til rådighed.

 

Eksportører, som gør brug af denne generelle tilladelse, skal hver sjette måned underrette de relevante nationale myndigheder i medlemsstaten, hvor vedkommende har hjemsted, og Kommissionen om mængden og værdien af samt bestemmelsesstedet for hvert enkelt udført produkt. Disse oplysninger skal omfatte en beskrivelse af de udførte produkter samt den relevante kontrolliste som fastlagt i denne forordnings bilag 1.

 

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne generelle udførselstilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres et krav om forudgående anmeldelse og registrering hos medlemsstaterne og Kommissionen, således at gennemsigtigheden øges.


BEGRUNDELSE

Indledning

Kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse, dvs. produkter, som kan anvendes til både civile og militære formål, har været genstand for tiltag på EU-plan i omkring 15 år. Kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse er nøglen til ikke-spredning af våben, herunder masseødelæggelsesvåben. I betragtning af den omfattende handel på tværs af EU's grænser er gennemførelsen af Unionens kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse afhængig af forebyggende foranstaltninger, som f.eks. pålægning af krav om udførselstilladelser og toldregistreringsprocedurer. Udførselskontrollen har omfattende følger for EU’s handelspolitik, eftersom den kan få indvirkning på mere end 10 % af EU’s samlede udførsel. Det vigtigste EU-instrument til kontrol med udførsel er forordning nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om produkter med dobbelt anvendelse, der trådte i kraft den 27. august 2009. Med denne nye forordning indførtes en række vigtige ændringer i anvendelsesområdet for kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse i EU. Disse omfatter indførelsen af kontroller med mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse. Forordningen om produkter med dobbelt anvendelse omfatter regelmæssigt ajourførte lister over kontrollerede produkter med dobbelt anvendelse, som afspejler dem, der findes i de vigtigste internationale ordninger for kontrol med udførsel. For at sikre, at disse kontroller fungerer effektivt og er i overensstemmelse med medlemsstaternes multilaterale forpligtelser, kræves der i henhold til forordning (EF) nr. 428/2009 tilladelse til udførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er anført i bilag I. Der findes fire typer udførselstilladelser:

· Generelle fællesskabsudførselstilladelser

· Nationale generelle udførselstilladelser (fastlagt af medlemsstaterne),

· Globale udførselstilladelser (der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, og som er gyldige for udførsel til specificerede slutbrugere i et eller flere lande)

· Individuelle udførselstilladelser (der udstedes til en specifik eksportør med henblik på en slutbruger, og som dækker et eller flere produkter).

Alles udførselstilladelser og tilladelser til mæglervirksomhed gælder i hele EU.

Om den foreslåede forordnings art og karakter

Den 17. december 2008 forelagde Kommissionen Rådet det oprindelige forslag om ændring af forordning nr. 1334/2000. Hovedformålet med forslaget var at tilføje seks nye bilag om de såkaldte generelle fællesskabsudførselstilladelser for visse ikke-følsomme produkter med dobbelt anvendelse til visse ikke-følsomme lande til forordning nr. 1334/2000 og at ændre artikel 6 og 7 i overensstemmelse hermed. Da dette forslag blev forelagt, var Lissabontraktaten endnu ikke trådt i kraft. Som følge heraf – det daværende retsgrundlag for forslaget til forordning var artikel 133 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab – blev forslaget ikke forelagt Europa-Parlamentet, og Rådet fortsatte arbejdet og traf sine egne afgørelser.

I mellemtiden blev forordning nr. 1334/2000 erstattet af en ny forordning nr. 428/2009 om produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdet), som trådte i kraft den 27. august 2009. Denne forordning er baseret på Kommissionens forslag af 18. december 2006 ((KOM(2006)829 endelig – 2006/0266 (ACC)). Det er en omarbejdning af forordning nr. 1334/2000. Nogle ændringsforslag til forordning nr. 1334/2000 går klart længere end en rent teknisk revision og ajourføring af forordning nr. 1334/2000: udvidelse af omfanget af kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse til at omfatte kontrol med transit og af mæglervirksomhed og sanktionering af ulovlig mæglervirksomhed vedrørende produkter med dobbelt anvendelse i forbindelse med et våben- og masseødelæggelsesprogram; erstatning af kravet om tilladelse til overførsel inden for det indre marked af produkter, der er opført på listen i det omarbejdede bilag V, med en procedure med forudgående meddelelse for at lette samhandelen inden for EU's indre marked, uden at det går ud over sikkerheden; indførelse af en bestemmelse om, at medlemsstaterne skal pålægge strafferetlige sanktioner, i det mindste for overtrædelser af forordningen; og indsættelse af en betragtning, hvori det præciseres, at forordningen fastsætter omfattende retlige rammer for udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

Da Europa-Parlamentet formelt fik forelagt forslaget til forordning om ændring af forordning nr. 1334/2000 via den såkaldte Omnibus-meddelelse af 2. december 2009 gennem en formel skrivelse fra Kommissionens generalsekretær af 1. marts 2010, drøftede Rådet derfor - via Rådets arbejdsgruppe om produkter med dobbelt anvendelse - de foreslåede tilføjelser af nye generelle udførselstilladelser på grundlag af forordning nr. 428/2009. Herefter informerede Rådets formandskab den 6. juli 2010 ordføreren om det uformelle resultat af mødet i arbejdsgruppen om dobbelt anvendelse, der fandt sted den 6. juli 2010 vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning (EU) nr. …./2010 om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, idet det antog, at der var tale om en aftale mellem institutionerne om stiltiende samtykke med hensyn til at anvende forordning nr. 428/2009 som grundlag for forhandlingerne om de ændringsforslag, som Kommissionen havde stillet den 17. december 2008 til forordning nr. 1334/2000.

Ordføreren foreslår, at man følger Rådets metode om at anvende ændringsforslag til forordningen om produkter med dobbelt anvendelse på den seneste og gyldige retsakt for ikke at forsinke tilføjelsen af de nye generelle udførselstilladelser. Ændringsforslag nr. 1, 2, 5, 6 og 8 tjener derfor til at klarlægge, at de tre institutioner er enige i at ændre den seneste version af forordningen om en ordning for Den Europæiske Union for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

Styrkelse af demokratisk kontrol og gennemsigtighed

Til gengæld herfor bør Rådet og Kommissionen acceptere visse yderligere ændringsforslag til forordning nr. 428/2009, som bidrager til at gøre EU's ordning vedrørende produkter med dobbelt anvendelse mere demokratisk og gennemsigtig.

Formålet med ændringsforslag 11 og 12 er derfor at forpligte Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette et sikkert system for indsamling, overførsel og oplagring af notifikationer og at forpligte Kommissionen til at informere Europa-Parlamentet om, hvorledes systemet fungerer. Indtil nu er dette system kun en valgmulighed, der indførtes i 2009-forordningen. Formålet med systemet ville være at få online-adgang til en database, der indeholder f.eks. afslag på udførselstilladelser.

Ændringsforslag 13 forpligter Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse til at forelægge en årsberetning for Europa-Parlamentet for at opfylde sidstnævntes kontrolfunktion over for Kommissionen.

Med ændringsforslag 14 indføres der en forpligtelse for Kommissionen til at aflægge beretning om gennemførelsen og anvendelsen af forordningen, såvel som til at forelægge en omfattende konsekvensanalyse heraf. Beretningen skal omfatte oplysninger om Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse, gennemførelsen af artikel 19, stk. 4, og artikel 15 i forordningen og om medlemsstaternes strafferetlige sanktioner i forbindelse med alvorlige overtrædelser af denne forordnings bestemmelser. Dette sidste afsnit af beretningen bør være en hjælp for lovgiveren og Kommissionen, når der skal træffes afgørelse om, hvorvidt der skal medtages en klar bestemmelse, ifølge hvilken medlemsstaterne skal anvende strafferetlige sanktioner i det mindste for overtrædelser af forordningen.

Styrkelse af EU's image og repræsentation i internationale ordninger for kontrol med udførsler

Der er behov for at styrke EU’s image og repræsentation i internationale ordninger for kontrol med udførsler, som i et betydeligt omfang er med til at forme EU-lovgivningen om kontrol med udførsler og den praktiske gennemførelse heraf. Den måde, hvorpå EU’s kontrolsystem for udførsel af produkter med dobbelt anvendelse fungerer på, som fastlagt i forordning nr. 428/2009, er stærkt præget af de tilsagn, som blev givet inden for de fire internationale ordninger for kontrol med udførsel:

· Australiengruppen (for biologiske og kemiske produkter), hvor Kommissionen er fuldgyldigt medlem, og hvor alle 27 medlemsstater deltager sideløbende med adskillige andre stater, herunder USA, Canada, Japan, Sydkorea og Australien.

· Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG) (for civile nukleare produkter), hvor Kommissionen er observatør, medens alle 27 EU-medlemsstater deltager som fuldgyldige medlemmer sammen med adskillige andre lande, herunder USA og Rusland.

· Wassenaararrangementet (for militære produkter og højteknologiske produkter med dobbelt anvendelse), hvor Kommissionen ingen status har, medens 26 EU-medlemsstater (alle med undtagelse af Cypern) deltager som fuldgyldige medlemmer sammen med adskillige andre lande, herunder USA, Rusland og Tyrkiet.

· The Missile Technology Control Regime (MTCR) (produkter med dobbelt anvendelse, der anvendes inden for udviklingsprogrammer for missilsystemer/fremføringssystemer), hvor Kommissionen ingen status har, medens 19 EU-medlemsstater deltager som fuldgyldige medlemmer sammen med adskillige andre lande, herunder USA og Rusland.

Hovedformålet med disse internationale ordninger for kontrol med udførsel er at ajourføre listen over varer, der skal kontrolleres. Hidtil er disse lister blevet indføjet næsten automatisk i EU-lovgivningen uden nogen eller kun mindre deltagelse af Europa-Parlamentet. For at lette Parlamentets rolle ved kontrollen og den fælles lovgivning på dette politiske område er formålet med ændringsforslag 15 at fastlægge et retsgrundlag for internationalt samarbejde for at bidrage til at løse de nuværende problemer, som f.eks. hvor eksportører i tredjelande og i EU er forpligtet til at føre kontrol med overførsel af produkter med dobbelt anvendelse på det indre marked (når tredjelandes lovgivninger pålægger genudførselsbestemmelser inden for det indre marked for indførte produkter med dobbelt anvendelse), at muliggøre gensidig anerkendelse af udførselstilladelser og derfor i stor udstrækning fremme fælles industriprojekter eller forskningsprojekter især med tredjelande, der er medlem af internationale ordninger for kontrol med udførsel eller opført i de nuværende generelle udførselstilladelser, og at muliggøre vedtagelse af særlige regler for kontrol med udførsel på EU-plan, som ville finde anvendelse for de teknologier, der udvikles i EU inden for rammerne af EU-finansierede internationale programmer med tredjelande, og som også ville regulere adgangen via immaterielle medier til disse teknologier

Ændringsforslag til bilagene

Formålet med ændringsforslag 16-45 er at bidrage til udformningen af forslagene til nye generelle udførselstilladelser. De sigter efter at øge den beskyttelse, der gives ved definitionen på forsendelser af ringe værdi, og at forhindre, at salgsprisen sænkes kunstigt for at overholde betingelserne for en udførselstilladelse for forsendelser af ringe værdi (ÆF 17), at indføre et krav om forudgående meddelelse og registrering hos medlemsstaterne og Kommissionen, hvorved gennemsigtigheden øges (ÆF 24, 34, 42 og 45), at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger for udførselstilladelser (ÆF 26-33, 41 og 44) i forbindelse med bilag IId (midlertidig udførsel i forbindelse med udstillinger eller messer), IIf (telekommunikation) og IIg (kemikalier), at forbyde generelle udførselstilladelser for produkter, der kunne anvendes til iværksættelse af cyber-angreb eller af andre former for politisk motiveret hacking med henblik på gennemførelse af sabotage eller spionage, hærværk mod web-sider eller anvendelse af denial-of-service-angreb (overbelastningsangreb) med henblik på fjernelse af web-sider (ÆF 38), og at forbyde generelle udførselstilladelser til produkter, der kan anvendes af regeringer eller erhvervslivet til at krænke de grundlæggende menneskerettigheder som defineret i den europæiske socialpagt, der blev undertegnet i Torino den 18. oktober 1961, og i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder i 1989 og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som blev proklameret i Strasbourg den 12. december 2007 af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og som artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union henviser til (ÆF 39).

Konklusion

Lissabontraktatens ikrafttræden og dens klarlæggelse af EU’s kompetencer inden for international handel giver god lejlighed til at genbekræfte EU’s rolle i disse sammenhænge og Europa-Parlamentets rolle, magt og ansvar inden for EU’s institutionelle rammer for beslutningsprocessen. Udformningen af EU’s ordning for produkter med dobbelt anvendelse bør være mere gennemsigtigt og demokratisk. Hvis dette mål skal opnås, er det af altafgørende betydning, at Parlamentet inddrages fuldt ud heri gennem anvendelse af Lissabontraktatens forpligtelser og den fælles fortolkning, som Parlamentet og Kommissionen er nået til enighed om som et led i den nye rammeaftale.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (16.7.2010)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Rådgivende ordfører: Reinhard Bütikofer

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Parlamentet og Rådet et forslag om ændring af EU-ordningen for kontrol med udførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse. Ifølge Kommissionen omfatter forslaget seks nye generelle EU-udførselstilladelser (GEA) for bestemte ikke-følsomme produkter med dobbelt anvendelse til bestemte ikke-følsomme lande.

Produkter (herunder software og teknologi) med dobbelt anvendelse er produkter til civile formål, der også kan anvendes til militære formål, og som underkastes kontrol, når de udføres fra EU. Denne kontrol har især til formål at forhindre spredning af masseødelæggelsesvåben.

For at sikre, at denne kontrol fungerer effektivt og er i overensstemmelse med medlemsstaternes multilaterale forpligtelser, kræves der i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1334/2000 tilladelse til udførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er anført i bilag I.

I artikel 6 i forordning (EF) nr. 1334/2000 omhandles fire former for udførselstilladelser.

GEA nr. EU001, omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1334/2000, omfatter de fleste udførsler af kontrollerede produkter til syv lande (USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand, Schweiz og Norge).

De nationale myndigheder træffer, for så vidt angår al anden udførsel, som er omfattet af forordningens krav om tilladelse, den endelige afgørelse med hensyn til, om der skal udstedes en national generel, global eller individuel udførselstilladelse (artikel 6, stk. 2).

Denne udtalelse fokuserer alene på Kommissionens forslag fra 2008 og overlader det til det korresponderende udvalg at tage højde for korrelationen mellem Europa-Parlamentets endelige holdning og den omarbejdede udgave af forordningen fra 2009.(1)

Generelt støtter udtalelsen Kommissionens forslag om at øge gennemsigtigheden, kontrollen med gennemførelsen af gældende regler samt anvendelsen af fælles standarder.

Udenrigsudvalget er imidlertid ikke enigt i Kommissionens evaluering, idet den fastslår, at det ikke gavner EU som helhed, at der foretages forskellige reguleringstiltag over for bestemte udførsler i EU's medlemsstater.

Faktisk fører nogle medlemsstater strengere udførselskontrol med produkter med dobbelt anvendelse end andre. EU bør tilstræbe at anvende de strengeste udførselsordninger for hvert af produkterne i alle medlemsstaterne med henblik på at styrke den internationale sikkerhed i overensstemmelse med EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben samt stabilitetsinstrumentet og den fælles holdning om kontrol med våbeneksport.

Udenrigsudvalget deler Rådets alvorlige betænkeligheder ved forslagets mulige negative indvirkning på Unionens interne og eksterne sikkerhedsmål. Derfor lægger Udenrigsudvalget sig i sin udtalelse fast på tiltag, som mindst er lige så strenge som fra EU-medlemsstaterne med den strengeste udførselskontrolordning.

Udenrigsudvalget er af den opfattelse, at EU i mangel af troværdige data om slutanvendelsen af produkter med dobbelt anvendelse, som udføres fra Unionen, skal anvende en saglig og behersket strategi.

Udenrigsudvalget opfordrer i den forbindelse Kommissionen og Rådet til at indsamle de relevante data fra deres toldmyndigheder og andre myndigheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIb

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG IIb

GENEREL FÆLLESSKABSUDFØRSELSTILLADELSE NR. EU002

Forsendelser af ringe værdi

Bilag IIb udgår

Begrundelse

Det er Udenrigsudvalgets opfattelse, at det ikke er korrekt at kategorisere disse produkter som ikke-følsomme, hvorfor de ikke kan være omfattet af de generelle EU-udførselstilladelser.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIc - del 2 - Bestemmelseslande

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Algeriet, Andorra, Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasilien, Brunei, Cameroun, Chile, Comorerne, Costa Rica, De Amerikanske Jomfruøer, De Britiske Jomfruøer, De Forenede Arabiske Emirater, De Nederlandske Antiller, Den Dominikanske Republik, Det Særlige Administrative Område Hongkong, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egypten, El Salvador, Færøerne, Falklandsøerne, Fiji, Fransk Guyana, Fransk oversøisk område, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grønland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Indien, Island, Jordan, Kap Verde, Kina, Kuwait, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Mali, Martinique, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongoliet, Montserrat, Marokko, Namibia, Nicaragua, Niger, Ny Kaledonien, Oman, Panama, Papua Ny Guinea, Peru, Filippinerne, Puerto Rico, Qatar, Rusland, Saint Helena, Saint Kitts og Nevis, Saint Vincent, Salomonøerne, Samoa, San Marino, São Tomé og Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerne, Singapore, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Togo, Trinidad og Tobago, Tunesien, Turks- og Caicosøerne, Tyrkiet, Uruguay, Vanuatu, Ækvatorialguinea.

Argentina, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, De Forenede Arabiske Emirater, franske oversøiske territorier, Det Særlige Administrative Område Hongkong, Island, Kasakhstan, Kina, Kroatien, Det Særlige Administrative Område Macao, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Marokko, Mexico, Montenegro, Rusland, Serbien, Sydafrika, Sydkorea, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine

Begrundelse

EU003-produkter bør kun udføres til de destinationer, der er opnået bred enighed om blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIc – del 3 – punkt 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) ved en væsentligt identisk transaktion, hvor den oprindelige tilladelse er blevet tilbagekaldt.

4) når den oprindelige tilladelse er blevet annulleret, suspenderet, ændret eller tilbagekaldt.

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er mere omfattende.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIc – del 3 – punkt 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) når de pågældende produkters slutanvendelse er forskellig fra det, der er anført i den oprindelige udførselstilladelse.

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd har til formål at opnå en strengere begrænsning af den foreslåede tilladelse.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIc – del 3 – punkt 3 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) på anmodning fra toldmyndighederne forelægge dokumentation for datoen for indførslen af produkterne til Det Europæiske Fællesskab, for eventuelle reparationer af produkterne, som er udført i Det Europæiske Fællesskab, og for at produkterne sendes tilbage til den person og det land, hvorfra de blev indført i Det Europæiske Fællesskab.

2) på anmodning fra toldmyndighederne forelægge dokumentation for datoen for indførslen af produkterne til Det Europæiske Fællesskab, for eventuelle reparationer af produkterne, som er udført i Det Europæiske Fællesskab, og for at produkterne sendes tilbage til den slutbruger og det land, hvorfra de blev indført i Det Europæiske Fællesskab.

Begrundelse

Udenrigsudvalgets forslag er mere specifikt.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIc – del 3 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Enhver eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om første anvendelse af tilladelsen senest 30 dage efter første udførselsdato.

4. Enhver eksportør, som anvender denne generelle tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), og Kommissionen om den første anvendelse af denne tilladelse forud for den første udførselsdato.

 

Rapporteringskravene knyttet til anvendelsen af denne tilladelse samt de yderligere oplysninger, som medlemsstaten, hvorfra udførslen sker, skal kræve om de varer, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne.

 

Medlemsstaten pålægger eksportøren med hjemsted i den pågældende medlemsstat at registrere sig forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal ske automatisk og bekræftes ufortøvet af de kompetente myndigheder til eksportøren og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af registreringsanmodningen.

 

Hvor det måtte være relevant, skal kravene fastlagt i dette stykkes andet og tredje afsnit baseres på de krav, som er fastlagt for anvendelsen af nationale generelle udførselstilladelser, der er udstedt af de medlemsstater, som stiller sådanne tilladelser til rådighed.

 

Medlemsstaterne underretter hvert år Kommissionen om omfanget af brugen af denne generelle udførselstilladelse. Kommissionen offentliggør de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres et krav til medlemsstaterne og Kommissionen om forudgående anmeldelse og registrering, således at gennemsigtigheden øges.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IId - del 2 - Bestemmelseslande

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Argentina, Bahrain, Bolivia, Brasilien, Brunei, Chile, Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina, Ecuador, Egypten, Island, Jordan, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Mexico, Marokko, Oman, Filippinerne, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine.

Argentina, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, De Forenede Arabiske Emirater, franske oversøiske territorier, Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina, Island, Kasakhstan, Kroatien, Det Særlige Administrative Område Macao, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Mexico, Marokko, Montenegro, Rusland, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine.

Begrundelse

EU004-produkter bør kun udføres til de destinationer, der er opnået bred enighed om blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IId – del 3 – punkt -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Denne generelle tilladelse giver mulighed for udførsel af produkterne anført i del 1 på betingelse af, at udførslen vedrører midlertidig udførsel i forbindelse med udstillinger eller messer, og at produkterne fuldstændige og uden ændringer genindføres til EU's toldområde inden for 120 dage efter den oprindelige udførsel.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres den nye betingelse, at det pågældende produkt skal genindføres inden for et fastsat tidsrum.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IId – del 3 – punkt 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) hvis eksportøren ikke kan garantere, at produktet tilbagesendes i dets oprindelige tilstand, uden at nogen komponent eller noget software er blevet fjernet, kopieret eller spredt, eller hvis en overførsel af teknologi er forbundet med en fremvisning.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes yderligere sikkerhed omkring udførselstilladelser.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IId – del 3 – punkt 1 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b) hvis de pågældende produkter skal anvendes til det tilsigtede formål, undtagen i det minimumsomfang, der er påkrævet af hensyn til en effektiv demonstration, men uden at stille specifikke testresultater til rådighed for tredjeparter.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes yderligere sikkerhed omkring udførselstilladelser.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IId – del 3 – punkt 1 – nr. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c) hvis udførslen skal foregå som følge af en handelstransaktion, navnlig hvad angår salg, leje eller leasing af de pågældende produkter.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes yderligere sikkerhed omkring udførselstilladelser.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IId – del 3 – punkt 1 – nr. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d) hvis eksportøren indgår en aftale, som afskærer ham fra at bibeholde kontrollen over de pågældende produkter i hele den midlertidige udførselsperiode.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes yderligere sikkerhed omkring udførselstilladelser.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IId – del 3 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Enhver eksportør, som anvender denne generelle tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato.

3. Enhver eksportør, som anvender denne generelle tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), og Kommissionen om den første anvendelse af denne tilladelse forud for den første udførselsdato.

 

Rapporteringskravene knyttet til anvendelsen af denne tilladelse samt de yderligere oplysninger, som kræves af den medlemsstat, hvorfra udførslen sker, med hensyn til produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne.

 

Medlemsstaten pålægger eksportøren med hjemsted i den pågældende medlemsstat at registrere sig forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal ske automatisk og bekræftes ufortøvet af de kompetente myndigheder til eksportøren og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af registreringsanmodningen.

 

Hvor det måtte være relevant, skal kravene fastlagt i dette stykkes andet og tredje afsnit baseres på de krav, som er fastlagt for anvendelsen af nationale generelle udførselstilladelser, der er udstedt af de medlemsstater, som stiller sådanne tilladelser til rådighed.

 

Medlemsstaterne underretter hvert år Kommissionen om omfanget af brugen af denne generelle udførselstilladelse.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres et krav til medlemsstaterne og Kommissionen om forudgående anmeldelse og registrering, således at gennemsigtigheden øges.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IId – del 3 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I denne tilladelse forstås ved "udstilling" alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af industriel karakter, som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter, og under hvilke produkterne forbliver under toldkontrol.

4. I denne tilladelse forstås ved "udstilling eller messe" alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af industriel karakter, som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter, og under hvilke produkterne forbliver under toldkontrol.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes der overensstemmelse med ordlyden i titlen på udkastet til bilag som foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIe

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag IIe udgår

Begrundelse

Det er Udenrigsudvalgets opfattelse, at computere og relateret udstyr er følsomme produkter, hvorfor de ikke kan være omfattet af de generelle EU-udførselstilladelser.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIf – del 1 – punkt 3 og 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Produkter, herunder specielt konstruerede eller udviklede komponenter og tilbehør hertil, som er specificeret i kategori 5, del 2, A til D (informationssikkerhed):

udgår

a) Produkter, specificeret i de følgende punkter, medmindre deres krypteringsfunktion er blevet udviklet eller modificeret til forvaltningsmæssig endelig anvendelse inden for Det Europæiske Fællesskab:

 

5A002a1

software i 5D002c1 med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner som det udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1

 

b) Udstyr, der er specificeret i 5B002, for så vidt angår produkter omhandlet i a)

 

c) Software, som indgår i udstyr, hvis egenskaber eller funktioner er specificeret under b).

 

4. Teknologi til brug ved produkter, der er specificeret i 3a) til 3c).

 

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIf - del 2 - Bestemmelseslande

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Argentina

Argentina

 

Kina

Kroatien

Rusland

Sydafrika

Sydkorea

Tyrkiet

Ukraine

Kroatien

Rusland

Sydafrika

Sydkorea

Tyrkiet

Ukraine

Begrundelse

EU006-produkter bør kun udføres til de destinationer, der er opnået bred enighed om blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIf – del 3 – punkt 1 – nr. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) gennemførelse af cyber-angreb

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forhindre, at der gives tilladelse til udførsel af produkter, som kan anvendes til gennemførelse af cyber-angreb.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIf – del 3 – punkt 1 – nr. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) anvendelse i forbindelse med krænkelse af menneskerettigheder, demokratiske principper eller ytringsfrihed gennem brug af aflytningsteknologier og anordninger til digital dataoverførsel med henblik på kontrol med mobiltelefoner og tekstbeskeder og målrettet overvågning af internetbrug (f.eks. via overvågningscentre og myndighedernes aflytningsporte (LIG))

Begrundelse

Generelle udførselstilladelser bør ikke gives til produkter, som regeringer kan bruge til at krænke menneskerettighederne eller ytringsfriheden.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIf – del 3 – punkt 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) hvis eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede anvendelser.

2) hvis eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1 omhandlede anvendelser.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag udvides betingelserne for udførselstilladelsen i forhold til henvisningen til artikel 4 (stk. 1 og 2).

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIf – del 3 – punkt 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) hvis produkterne vil blive genudført til et andet bestemmelsessted end de i denne tilladelses del 2 eller i bilag IIa, del 2, anførte bestemmelsessteder eller til EU-medlemsstater.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes yderligere sikkerhed omkring udførselstilladelser.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIf – del 3 – punkt 3 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om første anvendelse af tilladelsen senest 30 dage efter første udførselsdato

1. underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), og Kommissionen om den første anvendelse af denne tilladelse forud for første udførselsdato.

 

Rapporteringskravene knyttet til anvendelsen af denne tilladelse samt de yderligere oplysninger, som kræves af den medlemsstat, hvorfra udførslen sker, med hensyn til produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne.

 

Medlemsstaten pålægger eksportøren med hjemsted i den pågældende medlemsstat at registrere sig forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal ske automatisk og bekræftes ufortøvet af de kompetente myndigheder til eksportøren og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af registreringsanmodningen.

 

Hvor det måtte være relevant, baseres kravene fastlagt i dette stykkes andet og tredje afsnit på de krav, som er fastlagt for anvendelsen af nationale generelle udførselstilladelser, der er udstedt af de medlemsstater, som stiller sådanne tilladelser til rådighed.

 

Medlemsstaterne underretter hvert år Kommissionen om omfanget af brugen af denne generelle udførselstilladelse. Kommissionen offentliggør de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres et krav til medlemsstaterne og Kommissionen om forudgående anmeldelse og registrering, således at gennemsigtigheden øges.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIg - del 2 - Bestemmelseslande

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brasilien, Cameroun, Chile, Cook-øerne, Costa Rica, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgien, Guatemala, Guyana, Indien, Lesotho, Maldiverne, Mauritius, Mexico, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Rusland, Saint Lucia, Seychellerne, Peru, Sri Lanka, Sydafrika, Swaziland, Sydkorea, Tyrkiet, Uruguay, Ukraine. Swaziland, Tyrkiet, Uruguay, Ukraine, Republikken Korea

Argentina

Island

Kroatien

Sydkorea

Tyrkiet

Ukraine

Begrundelse

EU007-produkter bør kun udføres til de destinationer, der er opnået bred enighed om blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIg – del 3 – punkt 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) hvis eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede anvendelser.

2) hvis de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede anvendelser.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes yderligere sikkerhed omkring udførselstilladelser.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIg – del 3 – punkt 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) hvis produkterne vil blive genudført til et andet bestemmelsessted end de i denne tilladelses del 2 eller i bilag IIa, del 2, anførte bestemmelsessteder eller til EU-medlemsstater.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes yderligere sikkerhed omkring udførselstilladelser.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1334/2000

Bilag IIg – del 3 – punkt 4 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), om første anvendelse af tilladelsen senest 30 dage efter første udførselsdato

1) underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted (jf. definitionen i artikel 6, stk. 6), og Kommissionen om den første anvendelse af denne tilladelse forud for første udførselsdato.

 

Rapporteringskravene knyttet til anvendelsen af denne tilladelse samt de yderligere oplysninger, som kræves af den medlemsstat, hvorfra udførslen sker, med hensyn til produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastlægges af medlemsstaterne.

 

Medlemsstaten pålægger eksportøren med hjemsted i den pågældende medlemsstat at registrere sig forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal ske automatisk og bekræftes ufortøvet af de kompetente myndigheder til eksportøren og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af registreringsanmodningen.

 

Hvor det måtte være relevant, baseres kravene fastlagt i dette stykkes andet og tredje afsnit på de krav, som er fastlagt for anvendelsen af nationale generelle udførselstilladelser, der er udstedt af de medlemsstater, som stiller sådanne tilladelser til rådighed.

 

Medlemsstaterne underretter hvert år Kommissionen om omfanget af brugen af denne generelle udførselstilladelse. Kommissionen offentliggør de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres et krav til medlemsstaterne og Kommissionen om forudgående anmeldelse og registrering, således at gennemsigtigheden øges.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

Referencer

KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Korresponderende udvalg

INTA

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

20.5.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Behandling i udvalg

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Dato for vedtagelse

14.7.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere og Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser og Janusz Władysław Zemke

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning).


PROCEDURE

Titel

Fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

Referencer

KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Dato for høring af EP

1.3.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

11.3.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

20.5.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Behandling i udvalg

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Dato for vedtagelse

26.1.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Patrice Tirolien

Dato for indgivelse

7.2.2011

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik