Menetlus : 2008/0249(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0028/2011

Esitatud tekstid :

A7-0028/2011

Arutelud :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Hääletused :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

RAPORT     ***I
PDF 782kWORD 533k
7.2.2011
PE 443.007v05-00 A7-0028/2011

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks

(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Jörg Leichtfried

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks

(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0854);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 133;

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga ,,Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0062/2010);

–   võttes arvesse määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud)) artiklit 27, mille kohaselt on määrus (EÜ) nr 1334/2000 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks) tunnistatud kehtetuks alates 27. augustist 2009;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A7-0028/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud)

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et kolm institutsiooni nõustusid muutma määruse viimast versiooni. Komisjon esitas 17. detsembril 2008 nõukogule ettepaneku määruse 1334/2000 muutmiseks. Määrus nr 1334/2000 asendati uue kahesuguse kasutusega kaupade määrusega (uuesti sõnastatud) nr 428/2009, mis jõustus 27. augustil 2009. Euroopa Parlamendile edastati komisjoni peasekretäri 1. märtsi 2010. aasta ametliku kirjaga ametlikult ettepanek määrust nr 1334/2000 muutva määruse kohta 2. detsembri 2009. aasta koondteatise kaudu. Raportöör teeb ettepaneku muudatusettepanekute kohaldamiseks kõige viimasele ja kehtivale õigusaktile, et mitte viivitada uute kavandatud üldiste ekspordilubade lisamisega.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Vastavalt nõukogu 22. juuni 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks, tuleb kahesuguse kasutusega kaupade (sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia) eksporti ühendusest tõhusalt kontrollida.

(1) Vastavalt nõukogu 22. juuni 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 1334/2000, mida on muudetud nõukogu 5. mai 2009. aasta määrusega EÜ nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) tuleb kahesuguse kasutusega kaupu (sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia) tõhusalt kontrollida, kui neid eksporditakse liidust või veetakse läbi liidu või tarnitakse kolmandatesse riikidesse liidus alalist elu- või asukohta omava vahendaja osutatava vahendusteenuste tulemusena.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et kolm institutsiooni nõustusid muutma kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimise ühenduse korra kehtestava määruse viimast versiooni.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Soovitav on saavutada kontrolli ühtne ja järjekindel kohaldamine kogu ühenduses, et vältida ebaausat konkurentsi ühenduse eksportijate vahel ja tagada ühenduses tõhus julgeolekukontroll.

(2) Soovitav on saavutada kontrolli ühtne ja järjekindel kohaldamine kogu liidus, et vältida ebaausat konkurentsi liidu eksportijate vahel, ühtlustada üldiste ekspordilubade kohaldamisala ja nende kasutustingimusi ning tagada liidus tõhus julgeolekukontroll.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on näidata selgelt kogu õigustloovas aktis, et rahvusvaheline kaubandus kuulub Euroopa Liidu ainupädevusse. Õigusakti poliitiline eesmärk peaks olema üldiste ekspordilubade kohaldamisala ning nende kasutustingimuste täielik ühtlustamine.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) 18. detsembri 2006. aasta teatises tegi komisjon ettepaneku luua uued ühenduse üldised ekspordiload, et lihtsustada praegust õiguslikku raamistikku, edendada tööstusharu konkurentsivõimet ja võtta kasutusele kõikide ühenduse eksportijate jaoks teatavate kaupade eksportimisel teatavatesse sihtkohtadesse võrdne mänguruum.

(3) 18. detsembri 2006. aasta teatises tegi komisjon ettepaneku luua uued liidu üldised ekspordiload, et lihtsustada praegust õiguslikku raamistikku, edendada tööstusharu konkurentsivõimet ja võtta kasutusele kõikide liidu eksportijate jaoks teatavate kaupade eksportimisel teatavatesse sihtriikidesse võrdne mänguruum.

Selgitus

Sõnastuse vastavusse viimine Lissaboni lepinguga.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) 5. mail detsembril 2009 võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 428/2009. Sellele vastavalt on määrus (EÜ) nr 1334/2000 tunnistatud kehtetuks alates 27. augustist 2009. Määruse (EÜ) nr 1334/2000 asjakohaseid sätteid kohaldatakse jätkuvalt ainult ekspordilubade taotluste suhtes, mis esitati enne 27. augustit 2009.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse luua selge viide määruse 428/2009 tühistavale mõjule määruse 1334/2000 suhtes.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Selleks, et luua uued ühenduse üldised ekspordiload teatavate mittetundlike kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks teatavatesse mittetundlikesse riikidesse, on vaja muuta teatavaid määruse (EÜ) nr 1334/2000 sätteid, lisades sellesse uusi lisasid.

(4) Selleks, et luua uued liidu üldised ekspordiload teatavate konkreetsete kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks teatavatesse konkreetsetesse riikidesse, on vaja muuta teatavaid määruse (EÜ) nr 428/2009 sätteid, lisades sellesse uusi lisasid.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Eksportija asukohaliikmesriigi pädevatel asutustel peaks olema võimalus keelata käesolevas määruses ettenähtud ühenduse üldiste ekspordilubade kasutamine, kui eksportijat on karistatud sellistes ekspordiga seotud kuritegudes, milles süüdimõistmise korral tühistatakse kõnealuste lubade kasutamise õigus.

(5) Eksportija asukohaliikmesriigi pädevatel asutustel peaks olema võimalus keelata käesolevas määruses ettenähtud liidu üldiste ekspordilubade kasutamine, kui eksportijat on karistatud sellistes ekspordiga seotud kuritegudes, milles süüdimõistmise korral tühistatakse kõnealuste lubade kasutamise õigus.

Selgitus

Sõnastuse vastavusse viimine Lissaboni lepinguga.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 a) Läbipaistvuse, demokraatia ja määruse (EÜ) nr 428/2009 tõhusa rakendamise huvides tuleks selles määruses kehtestada mehhanism, millega antakse otsustusprotsessis sihtriikide ja kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja uuendamise üle sõnaõigus sidusrühmadele, nagu inimõigus- ja rahujärelevalveorganisatsioonidele ning ametiühingutele.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1334/2000 vastavalt muuta,

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 428/2009 vastavalt muuta,

Selgitus

Täpsustamine, millist määrust käesoleva muutva määrusega muudetakse.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 428/2009

Artikkel 13 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Artikli 13 lõige 6 asendatakse järgmisega:

 

6. Kõik käesoleva artikli kohaselt nõutavad teatamised tehakse turvaliste elektrooniliste teabeedastusvahendite teel, sealhulgas [...] turvalise süsteemi kaudu, mis luuakse kooskõlas artikli 19 lõikega 4.

Selgitus

Muudatusettepanekus osutatakse komisjoni kohustusele luua teatamiste kogumiseks, edastamiseks ja salvestamiseks turvaline süsteem.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 428/2009

Artikkel 19 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) Artikli 19 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

4. Komisjon seab, konsulteerides artikli 23 kohaselt asutatud kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühmaga, sisse turvalise ja krüpteeritud süsteemi teabevahetuseks liikmesriikide vahel ja vajaduse korral komisjoniga. Euroopa Parlamendile antakse teavet süsteemi eelarve, väljatöötamise, algse ja lõpliku ülesehituse ja toimimisviisi ning võrgukulude kohta.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse kohustada komisjoni looma teatamiste kogumiseks, edastamiseks ja salvestamiseks turvaline süsteem. Lisaks teeb raportöör ettepaneku lisada lõige, milles kohustatakse komisjoni andma Euroopa Parlamendile teavet süsteemi loomise ja toimimise kohta. Siiani on eespool nimetatud süsteem ainult 2009. aasta määrusega antud võimalus. Süsteemi eesmärk on võimaldada sidusjuurdepääsu andmebaasidele, mis sisaldavad näiteks teavet ekspordilubade andmisest keeldumiste kohta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 428/2009

Artikkel 23

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c) artikkel 23 asendatakse järgmisega:

 

„Artikkel 23

 

1. Asutatakse kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm, mille eesistuja on komisjoni esindaja. Iga liikmesriik määrab koordineerimise rühma oma esindaja.

 

Koordineerimisrühm uurib kõiki käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimusi, mida võib tõstatada eesistuja või liikmesriigi esindaja.

 

2. Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma eesistuja või koordineerimisrühm konsulteerib käesolevas määruses käsitletud eksportijate, vahendajate ja muude asjaomaste sidusrühmadega, kui ta peab seda vajalikuks.

 

3. Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma eesistuja esitab Euroopa Parlamendile igal aastal aruande rühma tegevuse, kontrollitud küsimuste kohta ning nimekirja eksportijatest, vahendajatest ja sidusrühmadest, kellega on konsulteeritud.” "

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kohustada kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma esitama Euroopa Parlamendile igal aastal aruande, et parlament saaks täita oma kontrollifunktsiooni Euroopa Komisjoni suhtes.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 428/2009

Artikkel 25

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2 d) artikkel 25 asendatakse järgmisega:

 

„Artikkel 25

 

Läbivaatamine ja aruandlus

 

1. Liikmesriik teavitab komisjoni käesoleva määruse rakendamiseks vastuvõetud õigus- ja haldusnormidest, sealhulgas artiklis 24 osutatud meetmetest. Komisjon teatab nendest teistele liikmesriikidele.

 

2. Iga kolme aasta järel vaatab komisjon käesoleva määruse rakendamise läbi ja esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle kohaldamise kohta põhjaliku rakendamise ja mõju hindamise aruande, mis võib sisaldada määruse muutmise ettepanekuid. Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.

 

3. Aruande eraldi osades käsitletakse:

 

(a) kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma, ja antakse ülevaade selle tegevusest, uuritud küsimustest ja konsultatsioonidest ning selliste eksportijate, vahendajate ja sidusrühmade loetelust, kellega on konsulteeritud;

 

(b) artikli 19 lõike 4 kohaldamist, ja lisatud on aruanne selle kohta, millise etapini on jõutud liikmesriikide vahel ja komisjoniga toimuva teabevahetuse turvalise ja krüpteeritud süsteemi loomisel;

 

(c) artikli 15 lõike 1 kohaldamist, milles sätestatakse, et I lisa ajakohastatakse kooskõlas asjakohaste ülesannete ja kohustustega ning nende võimalike muudatustega, mida liikmesriigid on võtnud tuumarelva leviku tõkestamise rahvusvahelise korra ja ekspordi kontrollimise korra raames või asjakohaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise tulemusel, mis hõlmavad Austraalia gruppi, raketitehnoloogia kontrollrežiimi (MTCR), tuumatarnijate gruppi (NSG), Wassenaari kokkulepet ja keemiarelvade konventsiooni (CWC);

 

(d) artikli 15 lõike 2 kohaldamist, milles sätestatakse, et IV lisa, mis on I lisa alajaotis, ajakohastatakse seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 36, nimelt liikmesriikide avaliku korra ja avaliku julgeoleku huvides.

 

Aruande täiendavas eriosas sätestatakse üksikasjalikud karistused, sealhulgas kriminaalkaristused käesoleva määruse sätete tõsiste rikkumiste eest, milleks on näiteks teadlik käesoleva määrusega ette nähtud loata eksport keemiliste, bioloogiliste või tuumarelvade tootmiseks või arendamiseks või kanderakettide tootmiseks või arendamiseks, mis võiksid eespool nimetatud relvad sihtpunkti viia, või teabe võltsimine või varjamine, et saada luba, mille andmisest muidu oleks keeldutud.

 

4. Euroopa Parlament või nõukogu võivad kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul Euroopa Parlamendi või nõukogu asjaomase komitee ad hoc kohtumisele, et komisjon esitaks kõik käesoleva määruse rakendamisega seotud asjaolud ja selgitaks neid.

Selgitus

Muudatusettepanekuga pannakse komisjonile kohustus anda aru määruse rakendamise ja kohaldamise kohta ning esitada määruse mõju põhjalik hinnang. Aruanne sisaldab teavet kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma, määruse artikli 19 lõike 4 ja artikli 15 rakendamise ning liikmesriikide karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete raske rikkumise korral.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 428/2009

Artikkel 25 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 e) Lisatakse artikkel järgmises sõnastuses:

 

„Artikkel 25 a

 

Rahvusvaheline koostöö

 

Ilma et see piiraks vastastikuse haldusabi kokkulepete sätete või Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitud tolliprotokollide kohaldamist, võib komisjon pidada kolmandate riikidega läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks, mis näevad ette käesolevas määruses käsitletavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollimise vastastikust tunnustamist, eelkõige selleks, et vältida loa nõudmist re-ekspordiks, mis toimub liidu territooriumil. Läbirääkimised toimuvad kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikes 3 kehtestatud korraga ning vajaduse korral Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu asjaomaste sätetega.

 

Kui tegemist on Euroopa Liidu rahastatud projektidega, võib komisjon vajaduse korral teha Euroopa Liidu asjakohastes õigusaktides või kolmandate riikidega tehtava koostöö raames ettepaneku moodustada ad hoc komisjon, millesse kuuluksid kõik liikmesriikide pädevad asutused ja millel oleks õigus otsustada vajalike ekspordilubade andmise üle, et tagada kahesuguse kasutusega kaupu või tehnoloogiaid hõlmavate projektide nõuetekohane toimimine.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse luua õiguslik alus rahvusvahelisele koostööle praeguste probleemide lahendamiseks, nt juhul, kui kolmandate riikide eksportijad ja EL peavad kontrollima kahesuguse kasutusega kaupade üleviimist ühisturul (kui kolmandate riikide õigusaktides kehtestatakse imporditavate kahesuguse kasutusega kaupade reekspordile eeskirjad), et võimaldada vastastikust ekspordilubade tunnustamist ja seeläbi toetada tugevalt ühiseid tööstus- või teadusprojekte, eelkõige kolmandates riikides, kes on rahvusvaheliste ekspordikontrolli süsteemide liikmed või kehtivas üldise ekspordiloa nimekirjas, ning võimaldada võtta vastu kogu ELi hõlmavaid konkreetseid ekspordikontrolli eeskirju, mida saaks kohaldada tehnoloogiate suhtes, mis on välja töötatud ELis tema rahastatud ja kolmandaid riike hõlmavate rahvusvaheliste programmide raames, ning kontrollida juurdepääsu nimetatud tehnoloogiatele mittemateriaalsete vahendite kaudu.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIb lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Käesoleva loa tähenduses hõlmab „väikese väärtusega vedu” kaupa, mida eksporditakse ühe eksporditellimuse alusel ja mille eksportija saadab nimetatud kaubasaajale ühe või enama saadetisena, mille koguväärtus ei ületa 5 000 eurot. Sel eesmärgil tähendab „väärtus” kaubasaajalt arve alusel küsitud hinda; kui kaubasaajat või kindlaksmääratavat hinda ei ole, tähendab see statistilist väärtust.

5. Käesoleva loa tähenduses hõlmab „väikese väärtusega vedu” kaupa, mida eksporditakse ühe ekspordilepingu alusel ja mille eksportija saadab nimetatud kaubasaajale ühe või enama saadetisena, mille koguväärtus ei ületa 3000 eurot. Kui tehing või toiming osutub osaks ühtsest majandustoimingust, arvestatakse käesoleva loa väärtuse arvutamisel kogu majandustoimingu väärtust. Sel eesmärgil tähendab „väärtus” kaubasaajalt arve alusel küsitud hinda; kui kaubasaajat või kindlaksmääratavat hinda ei ole, tähendab see statistilist väärtust. Statistilise väärtuse arvutamisel kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2913/92 II jaotise 3. peatüki artikleid 28 kuni 36. Kui väärtust ei saa kindlaks määrata, siis luba ei anta.

 

Täiendavad kulud, nagu pakendi- ja transpordikulud, võidakse väärtuse arvutamisel välja arvata ainult juhul, kui:

 

(a) need on arvel eraldi märgitud ning

 

(b) need ei hõlma täiendavaid tegureid, mis mõjutavad kauba väärtust.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIb lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Artiklis 5 sätestatud summa eurodes vaadatakse alates 31. oktoobrist 2012 igal aastal uuesti läbi, et võtta arvesse muutusi Euroopa Komisjoni (Eurostati) avaldatavas kõiki liikmesriike hõlmavas tarbijahindade harmoneeritud indeksis. Seda summat kohandatakse automaatselt, suurendades baasosa eurodes nimetatud indeksis 31. detsembri 2010 ja läbivaatamiskuupäeva vahelisel ajal toimunud muutusega protsentides.

Komisjon teatab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamisest ja lõikes 1 osutatud kohandatud summa.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIc lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

1. osa. Kaubad

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1-1) Käesolev luba on artikli 6 lõike 1 kohane üldine ekspordiluba ja see hõlmab järgmisi kaupu.

1-1) Käesolev luba on artikli 9 lõike 1 kohane üldine ekspordiluba ja see hõlmab järgmisi kaupu.

Kõik käesoleva määruse I lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaubad, välja arvatud allpool punktis 1-2 loetletud kaubad:

Kõik käesoleva määruse I lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaubad, välja arvatud allpool punktis 1-2 loetletud kaubad:

a. mis imporditakse Euroopa Ühenduse territooriumile hooldamiseks või parandamiseks ja mis eksporditakse lähteriiki ilma nende algseid tunnuseid muutmata, või

a. mis reimporditakse Euroopa Liidu tolliterritooriumile hooldamiseks, parandamiseks või asendamiseks ja mis eksporditakse või reeksporditakse lähteriiki ilma nende algseid tunnuseid viie aasta jooksul pärast algse ekspordiloa andmist muutmata, või

b. mis eksporditakse lähteriiki, et asendada sama kvaliteediga ja sama kogus kaupu, mis reimporditi Euroopa Ühenduse territooriumile garantii alusel parandamiseks või asendamiseks.

b. mis eksporditakse lähteriiki, et asendada sama kvaliteediga ja sama kogus kaupu, mis reimporditi Euroopa Liidu tolliterritooriumile hooldamiseks, parandamiseks või asendamiseks viie aasta jooksul pärast algse ekspordiloa andmist.

Selgitus

Toimetuslik muudatusettepanek, et viia I osa vastavusse Lissaboni lepinguga ja määrusega nr 428/2009.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIc lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

2. osa. Sihtriigid

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alžeeria, Andorra, Antigua ja Barbuda, Aomen, Araabia Ühendemiraadid, Argentina, Aruba, Bahama, Bangladesh, Bahrein, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Boliivia, Botswana, Brasiilia, Briti Neitsisaared, Brunei, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, Ekvatoriaal-Guinea, El Salvador, Falklandi saared, Fidži, Filipiinid, Fääri saared, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Gröönimaa, Guadeloupe, Guajaana, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Hiina, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond, Hollandi Antillid, Honduras, Iisrael, India, Indoneesia, Island, Jordaania, Kamerun, Katar, Komoori saared, Kuveit, Lesotho, Liechtenstein, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Madagaskar, Malaisia, Malawi, Maldiivid, Mali, Maroko, Martinique, Mauritius, Mehhiko, Monaco, Montserrat, Namiibia, Nicaragua, Nigeeria, Niger, Omaan, Paapua Uus-Guinea, Panama, Peruu, Prantsuse Guajaana, Prantsusmaa ülemereterritooriumid, Puerto Rico, Roheneemesaared, Saalomoni Saared, Saint Helena, Saint Kitts ja Nevis, Saint Vincent, Samoa, San Marino, São Tomé ja Príncipe, Saudi Araabia, Seišellid, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Suriname, Svaasimaa, Tai, Taiwan, Togo, Trinidad ja Tobago, Tšiili, Tuneesia, Turksi ja Caicose saarte asumaa, Türgi, Uruguay, Uus-Kaledoonia, Vanuatu, Venemaa, Venezuela, Ühendriikide Neitsisaared.

Argentina, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Tšiili, Hiina (sealhulgas Hongkong ja Aomen), Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Prantsusmaa ülemereterritooriumid, Island, India, Iisrael, Kasahstan, Korea Vabariik, Mehhiko, Montenegro, Maroko, Venemaa, Serbia, Singapur, Lõuna-Aafrika Vabariik, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Araabia Ühendemiraadid.

Selgitus

Ekspordiloaga EU003 kaupu tuleks eksportida ainult nendesse sihtkohtadesse, mis on liikmesriikide poolt kokku lepitud ja mille osas ollakse üksmeelel.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIc lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Loa kasutustingimused ja -nõuded Käesolevat üldist luba võib kasutada üksnes juhul, kui esialgne eksport toimus ühenduse üldise ekspordiloa alusel või kui esialgse ekspordiloa on andnud esialgse eksportija asukohaliikmesriigi pädevad asutused, et eksportida kaupu, mida hiljem reeimporditi Euroopa Ühenduse territooriumile garantii alusel parandamiseks või asendamiseks, nagu on määratletud allpool.

1. Käesolevat luba võib kasutada üksnes juhul, kui esialgne eksport toimus liidu üldise ekspordiloa alusel või kui esialgse ekspordiloa on andnud esialgse eksportija asukohaliikmesriigi pädevad asutused, et eksportida kaupu, mida hiljem reimporditi liidu tolliterritooriumile garantii alusel hooldamiseks, parandamiseks või asendamiseks, nagu on määratletud allpool. Selline üldine luba kehtib ainult algse lõppkasutajani toimuva ekspordi puhul.

Selgitus

Toimetuslik muudatusettepanek, et viia I osa vastavusse Lissaboni lepinguga ja määrusega nr 428/2009.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIc lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 2 – punkt 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) põhimõtteliselt identse tehingu korral, kui esialgne luba on tühistatud.

(4) kui esialgne luba on annulleeritud, peatatud, muudetud või tühistatud.

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse täiendada 3. osa lõike 2 tingimusi.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIc lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 2 – punkt 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) kui kõnealuste kaupade lõppkasutus on algses ekspordiloas nimetatust erinev.

Selgitus

Pakutud sõnastuse eesmärk on loa rangem piirang.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIc lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 3 – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) tolliametnike nõudmisel esitama tõendavad dokumendid kaupade Euroopa Ühendusse importimise kuupäeva kohta, kõikide Euroopa Ühenduses tehtud paranduste kohta ja selle kohta, et kaubad tagastatakse sellele isikule ja sellesse riiki, kust need Euroopa Ühendusse imporditi.

(2) tolliametnike nõudmisel esitama tõendavad dokumendid kaupade Euroopa Liitu importimise kuupäeva kohta, kõikide Euroopa Liidus tehtud paranduste kohta ja selle kohta, et kaubad tagastatakse sellele lõppkasutajale ja sellesse riiki, kust need Euroopa Liitu imporditi.

Selgitus

Pakutud sõnastuse eesmärk on loa rangem piirang.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIc lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat luba, peab teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi kuupäeva.

4. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat üldist luba, peab teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) ja komisjonile käesoleva loa esmakordsest kasutamisest enne esimese ekspordi kuupäeva.

 

Liikmesriigid määravad kindlaks loa kasutamisega kaasnevad aruandlusnõuded ning lisateabe, mida liikmesriik, kust eksportimine toimub, nõuab kõnealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta.

 

Liikmesriik nõuab asjaomases liikmesriigis asuvalt eksportijalt registreerimist enne kõnealuse ekspordiloa esmakordset kasutamist. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale viivitamatult või igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

 

Vajaduse korral on teises ja kolmandas lõigus sätestatud nõuete aluseks nõuded, mis kõnealuseid lube andvad liikmesriigid on kehtestanud riiklike üldiste ekspordilubade kasutamise kohta.

 

Eksportijad, kes kasutavad kõnealust üldist luba, teavitavad iga kuue kuu järel asukohajärgsete liikmesriikide asjaomaseid riiklikke asutusi ja komisjoni iga ekspordiartikli kogusest, väärtusest ja sihtriigist. See teave hõlmab ekspordiartiklite kirjeldust koos vastava kontrollinimekirja viitega, nagu on sätestatud selle määruse 1. lisas.

 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni teavitamise mehhanismist, mille nad selle üldise ekspordiloa jaoks valisid. Komisjon avaldab edastatud teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse sisse liikmesriikidele ja komisjonile etteteatamise ja registreerimise nõue, mis suurendab läbipaistvust.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

2. osa. Sihtriigid

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Argentina, Bahrein, Boliivia, Brasiilia, Brunei, Tšiili, Hiina, Ecuador, Egiptus, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond, Island, Jordaania, Kuveit, Malaisia, Mauritius, Mehhiko, Maroko, Omaan, Filipiinid, Katar, Venemaa, Saudi Araabia, Singapur, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Tuneesia, Türgi, Ukraina

Argentina, Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Tšiili, Hiina (sealhulgas Hongkong ja Aomen), endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Prantsusmaa ülemereterritooriumid, Korea Vabariik, Island, India, Iisrael, Kasahstan, Mehhiko, Montenegro, Maroko, Venemaa, Serbia, Singapur, Lõuna-Aafrika Vabariik, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Araabia Ühendemiraadid.

Selgitus

Kaupu tuleks eksportida ainult nendesse sihtkohtadesse, mis on liikmesriikide poolt kokku lepitud ja mille osas ollakse üksmeelel.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Kõnealune üldine luba annab 1. osas nimetatud kaupade eksportimiseks loa tingimusel, et tegemist on ajutise ekspordiga näitusele või messile ning kaubad imporditakse terviklikult ja muutusteta 120 päeva jooksul pärast esialgset eksporti liidu tolliterritooriumile tagasi.

Selgitus

Selle muudatusega sätestatakse uus tingimus kõnealuste kaupade teatava perioodi jooksul reimportimise kohta.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) kui eksportija ei saa tagada kaupade tagastamist nende esialgsel kujul, ühtegi osa või tarkvara eemaldamata, kopeerimata või levitamata või kui esitlusega on seotud tehnoloogiasiire;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 b) kui asjaomaseid kaupasid eksporditakse eraesitluse või -näituse jaoks (nt ettevõttesisesed väljapanekusaalid);

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 4 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 c) kui asjaomaseid kaupasid kaasatakse tootmisprotsessi;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 4 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 d) kui asjaomased kaubad on mõeldud kasutamiseks kavandatud eesmärgil, välja arvatud minimaalsel määral, mis on vajalik efektiivseks väljapanekuks, kuid kolmandatele osapooltele spetsiifilisi testitulemusi kättesaadavaks ei tehta;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 4 e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 e) kui eksport toimub äritehingu tulemusel, eelkõige kui asjaomaseid kaupu müüakse, laenutatakse või liisitakse;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 4 f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 f) kui asjaomaseid kaupasid hoitakse näitusel või messil ainult müümise, laenamise või liisimise eesmärgil, ilma et neid esitletaks või välja pandaks;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 4 g (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 g) kui eksportija sõlmib kokkuleppe, mis takistab teda asjaomaseid kaupasid kogu ajutise ekspordi vältel oma kontrolli all hoidmast.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat üldist luba, peab teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi kuupäeva.

3. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat üldist luba, peab teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) ja komisjonile käesoleva loa esmakordsest kasutamisest enne esimese ekspordi kuupäeva.

 

Liikmesriigid määravad kindlaks loa kasutamise kohta lisatud aruandenõuded ning lisateabe, mida liikmesriik, kust eksportimine toimub, kõnealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta nõuab.

 

Liikmesriik nõuab asjaomases liikmesriigis asuvatelt eksportijatelt, et nad end enne kõnealuse ekspordiloa esmakordset kasutamist registreeriksid. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale viivitamatult või igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

 

Vajaduse korral on teises ja kolmandas lõigus sätestatud nõuete aluseks nõuded, mis kõnealuseid lube andvad liikmesriigid on kehtestanud riiklike üldiste ekspordilubade kasutamise kohta.

 

Eksportijad, kes kasutavad kõnealust üldist luba, teavitavad iga kuue kuu järel asukohajärgsete liikmesriikide asjaomaseid riiklikke asutusi ja komisjoni iga ekspordiartikli kogusest, väärtusest ja sihtriigist. See teave hõlmab ekspordiartiklite kirjeldust koos vastava kontrollinimekirja viitega, nagu on sätestatud selle määruse 1. lisas.

 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni teavitamise mehhanismist, mille nad selle üldise ekspordiloa jaoks valisid. Komisjon avaldab edastatud teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse sisse liikmesriikidele ja komisjonile etteteatamise ja registreerimise nõue, mis suurendab läbipaistvust.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IId lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Käesoleva loa kohaldamisel tähendab „näitus” kõiki kaubandus- või tööstusnäituseid, -messe või muid samalaadseid avalikke üritusi ja väljapanekuid, mille jooksul jäävad kõnealused tooted tollikontrolli alla, välja arvatud kauplustes või äripindadel korraldatavad eraviisilised üritused, mille eesmärk on välismaiste toodete müük.

4. Käesoleva loa kohaldamisel tähendab „näitus” või „mess” konkreetse kestusega kaubandusüritusi, kus erinevad osalejad esitlevad oma tooteid ärikülastajatele või üldsusele.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIe lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

IIe LISA

välja jäetud

ÜHENDUSE ÜLDINE EKSPORDILUBA nr EU005

 

Arvutid ja nendega seotud seadmed

 

Välja andnud: Euroopa Ühendus

 

1. osa

 

Käesolev luba on artikli 6 lõike 1 kohane üldine ekspordiluba ja see hõlmab järgmisi I lisas nimetatud kaupu.

 

1. Punktides 4A003a või 4A003b esitatud digitaalarvutid, mille efektiivne maksimaalne jõudlus ei ületa 0,8 korrigeeritud teraFLOPSi (WT).

 

2. Punktis 4A003c esitatud elektroonikasõlmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud või kohandatud, et suurendada jõudlust protsessorite liitmise teel nii, et ühendatud efektiivne maksimaalne jõudlus ei ületa 0,8 korrigeeritud teraFLOPSi (WT).

 

3. Varuosad, sealhulgas eespool esitatud seadmete mikroprotsessorid, kui nad on eraldi ära märgitud punktis 4A003a, 4A003b või 4A003c ning kui nad ei muuda seadmete efektiivset maksimaalset jõudlust suuremaks kui 0,8 korrigeeritud teraFLOPSi (WT).

 

4. Punktides 3A001.a.5, 4A003.e ja 4A003.g kirjeldatud kaubad.

 

2. osa. Sihtriigid

 

Käesolev ekspordiluba kehtib kogu ühenduses eksportimiseks järgmistesse sihtkohtadesse:

 

Alžeeria, Andorra, Antigua ja Barbuda, Araabia Ühendemiraadid, Argentina, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Boliivia, Botswana, Brasiilia, Briti Neitsisaared, Brunei, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, Ekvatoriaal-Guinea, El Salvador, Falklandi saared, Fidži, Filipiinid, Fääri saared, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Gröönimaa, Guadeloupe, Guajaana, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond, Hollandi Antillid, Honduras, Horvaatia, India, Island, Jordaania, Kamerun, Katar, Komoori saared, Kuveit, Lesotho, Liechtenstein, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Madagaskar, Malaisia, Malawi, Maldiivid, Mali, Maroko, Martinique, Mauritius, Mehhiko, Moldova, Monaco, Mongoolia, Montserrat, Namiibia, Nicaragua, Niger, Omaan, Paapua Uus-Guinea, Panama, Peruu, Prantsuse Guajaana, Prantsusmaa ülemereterritooriumid, Puerto Rico, Roheneemesaared, Saalomoni Saared, Saint Helena, Saint Kitts ja Nevis, Saint Vincent, Samoa, San Marino, São Tomé ja Príncipe, Saudi Araabia, Seišellid, Senegal, Singapur, Suriname, Svaasimaa, Togo, Trinidad ja Tobago, Tšiili, Tuneesia, Turksi ja Caicose saarte asumaa, Türgi, Ukraina, Uruguay, Uus-Kaledoonia, Vanuatu, Venemaa, Ühendriikide Neitsisaared.

osa 3. Loa kasutustingimused ja -nõuded

 

1. Käesoleva loa alusel ei ole lubatud eksportida:

 

(1) kui eksportijale on asukohaliikmesriigi pädevad asutused teatanud, et need on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt

 

(a) keemia-, tuuma- või bioloogiliste relvade või teiste tuumalõhkeseadmete arendamiseks, tootmiseks, töötlemiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, ladustamiseks, avastamiseks, identifitseerimiseks või levitamiseks või selliste relvade kanderakettide arendamiseks, tootmiseks, hooldamiseks või ladustamiseks;

 

(b) sõjaliseks lõppkasutuseks ostjariigis või sihtriigis, mille suhtes kehtib relvaembargo vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu ühisele seisukohale või ühismeetmele või OSCE otsusele või mille suhtes on kehtestatud relvaembargo ÜRO julgeolekunõukogu siduva resolutsiooni alusel; või

 

(c) selliste riigi sõjalise otstarbega kaupade nimekirjas sisalduvate kaupade osade või komponentidena, mis on asjaomase liikmesriigi territooriumilt eksporditud ilma selle liikmesriigi loata või vastuolus selle liikmesriigi õigusaktides sätestatud loaga;

 

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel;

 

(3) kui asjaomaseid kaupu eksporditakse tollivabasse tsooni või vabalattu, mis asub käesoleva loaga hõlmatud sihtkohas.

 

2. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat luba, peab:

 

(1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi kuupäeva;

 

(2) enne eksportimist teatama välisriigi ostjale, et tal on kavas eksportida käesoleva loa alusel kaupu, mida ei tohi reeksportida lõppsihtkohta, mis asub riigis, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmesriik või Prantsusmaa ülemereühendus või mida ei ole loetletud käesoleva loa 2. osas.

 

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et arvutid ja nendega seotud seadmed on tundlik kaup, mille suhtes ei ole seetõttu võimalik ELi üldist ekspordiluba kohaldada.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIf lisa – 1. osa – punktid 3 ja 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Järgmised 5. kategooria 2. osa punktides A–D (infoturve) esitatud kaubad, sealhulgas spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või välja arendatud komponendid ja tarvikud:

välja jäetud

(a) järgmistes punktides esitatud kaubad, kui nende krüptograafilised funktsioonid ei ole ettenähtud või kohandatud Euroopa Ühenduses asuvatele valitsemissektori lõppkasutajatele:

 

5A002a1;

punktis 5D002c1 nimetatud tarkvara, millel on punktis 5A002a1 nimetatud seadmete tunnuseid või mis simuleerib nende funktsioone;

 

(b) punktis 5B002 esitatud seadmed, mis on ette nähtud punktis a osutatud kaupadele;

 

(c) tarkvara, mis on punktis b esitatud seadmete tunnuste või funktsioonide osa.

 

4. Punktides 3a–3c esitatud kaupade kasutamiseks ettenähtud tehnoloogia.

 

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIf lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

2. osa. Sihtriigid

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Argentina, Horvaatia, Venemaa, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Türgi, Ukraina.

Argentina, Hiina (sealhulgas Hongkong ja Aomen), Horvaatia, Island, India, Iisrael, Korea Vabariik, Venemaa, Lõuna-Aafrika Vabariik, Türgi, Ukraina

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIf lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c a) küberrünnakute või muul viisil läbiviidava poliitilisel eesmärgil toimuva häkkimise korraldamiseks, et viia läbi sabotaaži ja spionaaži, vandaalitseda veebilehel või kasutada teenuse tõkestamise (DoS) ründeid veebilehtede kättesaamatuks muutmiseks;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on keelustada ekspordilubade andmine kaupadele, mida võib kasutada küberrünnakute või muul viisil läbiviidava poliitilisel eesmärgil toimuva häkkimise korraldamiseks, et viia läbi sabotaaži ja spionaaži, vandaalitseda veebilehel või kasutada teenuse tõkestamise (DoS) ründeid veebilehtede kättesaamatuks muutmiseks.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIf lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c b) kasutamiseks seoses Euroopa Liidu põhiõiguste hartas määratletud inimõiguste, demokraatlike põhimõtete või sõnavabaduse rikkumisega, millele osutatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, kasutades pealtkuulamistehnoloogiaid ja digitaalseid andmeedastusseadmeid mobiiltelefonide ja tekstisõnumite jälgimiseks ning internetikasutuse suunatud seireks (näiteks seirekeskuste või ametlike pealtkuulamisjaamade kaudu);

Selgitus

Üldist ekspordiluba ei tohiks anda kaupadele, mida valitsused või ettevõtted võivad kasutada põhiliste inimõiguste rikkumiseks, nagu need on määratletud 18. oktoobril 1961 Torinos allkirjastatud Euroopa sotsiaalhartas ja ühenduse 1989. aasta hartas töötajate sotsiaalsete põhiõiguste kohta ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, mille Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutasid välja 12. detsembril 2007 ning millele osutatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 6.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIf lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel.

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel punktis 1 osutatud otstarbel.

Selgitus

Muudatusettepanekuga laiendatakse ekspordiloa tingimusi, võrreldes artikliga 4 (lõiked 1 ja 2).

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIf lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) kui eksportija teab, et kaupu reeksporditakse sihtriiki, mida ei ole nimetatud käesoleva loa 2. osas, ühenduse üldise eksportloa nr EU001 2. osas või mis ei ole ELi liikmesriik.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIf lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 3 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi kuupäeva;

1. teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) ja komisjonile loa esmakordsest kasutamisest enne esimese ekspordi kuupäeva.

 

Liikmesriigid määravad kindlaks loa kasutamise kohta lisatud aruandenõuded ning lisateabe, mida liikmesriik, kust eksportimine toimub, kõnealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta nõuab.

 

Liikmesriik nõuab asjaomases liikmesriigis asuvatelt eksportijatelt, et nad end enne kõnealuse ekspordiloa esmakordset kasutamist registreeriksid. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale viivitamatult või igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

 

Vajaduse korral on teises ja kolmandas lõigus sätestatud nõuete aluseks nõuded, mis kõnealuseid lube andvad liikmesriigid on kehtestanud riiklike üldiste ekspordilubade kasutamise kohta.

 

Eksportijad, kes kasutavad kõnealust üldist luba, teavitavad iga kuue kuu järel asukohajärgsete liikmesriikide asjaomaseid riiklikke asutusi ja komisjoni iga ekspordiartikli kogusest, väärtusest ja sihtriigist. See teave hõlmab ekspordiartiklite kirjeldust koos vastava kontrollinimekirja viitega, nagu on sätestatud selle määruse 1. lisas.

 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni teavitamise mehhanismist, mille nad selle üldise ekspordiloa jaoks valisid. Komisjon avaldab edastatud teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse sisse liikmesriikidele ja komisjonile etteteatamise ja registreerimise nõue, mis suurendab läbipaistvust.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIg lisa – 2. osa – Sihtriigid

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, Boliivia, Brasiilia, Kamerun, Cooki saared, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fidži, Gruusia, Guatemala, Guajaana, India, Korea Vabariik, Lesotho, Lõuna-Aafrika Vabariik, Maldiivid, Mauritius, Mehhiko, Namiibia, Nicaragua, Omaan, Panama, Paraguay, Peruu, Saint Lucia, Seišellid, Sri Lanka, Svaasimaa, Tšiili, Türgi, Uruguay, Ukraina, Venemaa

Argentina

Horvaatia

Island

Lõuna-Korea

Türgi

Ukraina.

Selgitus

Ekspordiloaga EU007 kaupu tuleks eksportida ainult nendesse sihtkohtadesse, mis on liikmesriikide poolt kokku lepitud ja mille osas ollakse üksmeelel.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIg lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel.

(2) kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIg lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 1 – punkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) kui eksportija teab, et kaupu reeksporditakse sihtriiki, mida ei ole nimetatud käesoleva loa 2. osas, ühenduse üldise eksportloa nr EU001 2. osas või mis ei ole ELi liikmesriik.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IIg lisa

Määrus (EÜ) nr 428/2009

3. osa – lõige 4 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi kuupäeva;

(1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) ja komisjonile loa esmakordsest kasutamisest enne esimese ekspordi kuupäeva.

 

Liikmesriigid määravad kindlaks loa kasutamise kohta lisatud aruandenõuded ning lisateabe, mida liikmesriik, kust eksportimine toimub, kõnealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta nõuab.

 

Liikmesriik nõuab asjaomases liikmesriigis asuvatelt eksportijatelt, et nad end enne kõnealuse ekspordiloa esmakordset kasutamist registreeriksid. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale viivitamatult või igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

 

Vajaduse korral on teises ja kolmandas lõigus sätestatud nõuete aluseks nõuded, mis kõnealuseid lube andvad liikmesriigid on kehtestanud riiklike üldiste ekspordilubade kasutamise kohta.

 

Eksportijad, kes kasutavad kõnealust üldist luba, teavitavad iga kuue kuu järel asukohajärgsete liikmesriikide asjaomaseid riiklikke asutusi ja komisjoni iga ekspordiartikli kogusest, väärtusest ja sihtriigist. See teave hõlmab ekspordiartiklite kirjeldust koos vastava kontrollinimekirja viitega, nagu on sätestatud selle määruse 1. lisas.

 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni teavitamise mehhanismist, mille nad selle üldise ekspordiloa jaoks valisid. Komisjon avaldab edastatud teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse sisse liikmesriikidele ja komisjonile etteteatamise ja registreerimise nõue, mis suurendab läbipaistvust.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Liit on tegelenud kahesuguse kasutusega kaupade ehk nii tsiviil- kui sõjalisel otstarbel kasutatavate kaupade ekspordi kontrollimise küsimustega ligikaudu 15 aastat. Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll on relvade, sealhulgas massihävitusrelvade leviku tõkestamise alus. Arvestades ELi läbiva kaubakoguse suurt hulka, põhineb ELi poolne kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollimine ennetavatel meetmetel, nagu ekspordilubade andmise nõuete ja tollis registreerimise korra kehtestamine. Ekspordi kontrollimine mõjutab tugevalt ELi kaubanduspoliitikat, sest see puudutab rohkem kui 10% ELi koguekspordist. ELi ekspordikontrolli peamine vahend on kahesuguse kasutusega kaupade 5. mai 2009. aasta määrus 428/2009, mis jõustus 27. augustil 2009. Uue määrusega muudeti oluliselt kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli kohaldamisala Euroopa Liidus. Muudatused hõlmavad kahesuguse kasutusega toodete vahendustegevusele ja transiidile kontrolli kehtestamist. Kahesuguse kasutusega kaupade määrus sisaldab kahesuguse kasutusega kaupade korrapäraselt ajakohastatud nimekirju, mis peegeldavad peamisi rahvusvahelisi ekspordikontrolli süsteeme. Et selline kontroll oleks täiesti tõhus ja vastaks liikmesriikide kohustustele mitmepoolsel tasandil, nõutakse määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks loa andmist. Olemas on nelja tüüpi ekspordiload:

· ühenduse üldised ekspordiload;

· riiklikud üldised ekspordiload (mille on kindlaks määranud liikmesriigid);

· ülemaailmsed ekspordiload (mis väljastatakse eksportijale teatavasse liiki või kategooriasse kuuluva kahesuguse kasutusega kauba eksportimiseks kindla lõppkasutajani ühes või mitmes riigis);

· ühekordne ekspordiluba (mis antakse ühele kindlale eksportijale kaupade edastamiseks ühele lõppkasutajale ja mis kehtib ühe või enama kahesuguse kasutusega kauba kohta).

Kõik ekspordi- ja vahendamisload kehtivad kõikjal ELis.

Määruse ettepaneku eesmärk ja sisu

Komisjon esitas 17. detsembril 2008 nõukogule algse ettepaneku määruse 1334/2000 muutmiseks. Ettepaneku peamine eesmärk oli lisada määrusele nr 1334/2000 kuus uut lisa nn ühenduse üldiste ekspordilubade kohta teatavate mittetundlike kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks teatavatesse mittetundlikesse riikidesse, ja muuta vastavalt artiklit 6 ja 7. Ettepaneku esitamise ajal Lissaboni leping ei kehtinud. Seetõttu oli määruse projekti õiguslik alus Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 133, ettepanekut ei esitatud Euroopa Parlamendile ja selle kallal töötas ainult nõukogu.

Vahepeal asendati määrus nr 1334/2000 uue kahesuguse kasutusega kaupade määrusega (uuesti sõnastatud) nr 428/2009, mis jõustus 27. augustil 2009. Eespool nimetatud määrus põhineb komisjoni 18. detsembri 2006. aasta ettepanekul ((KOM(2006) 829 lõplik – 2006/0266 (ACC)). Tegemist on määruse nr 1334/2000 uuesti sõnastamisega. Mõned määruse 1334/2000 muudatusettepanekud lähevad selgelt kaugemale määruse nr 1334/2000 tehnilisest läbivaatamisest ja ajakohastamisest: kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli kohaldamisala laiendamine transiidile ja vahendamisele ning massihävitusrelvade programmiga seotud kahesuguse kasutusega kaupade ebaseadusliku vahendamise karistamine; uuesti sõnastatud V lisas loetletud kaupade ELi siseturu piires toimuvate vedude jaoks loanõude asendamine etteteatamismenetlusega, mis lihtsustab kauplemist ELi siseturul, kahjustamata seejuures julgeolekuhuve; sätte lisamine, mille kohaselt peavad liikmesriigid rakendama kriminaalkaristusi vähemalt määruse rikkumise korral, ning põhjendus, milles selgitatakse, et määrus sätestab kahesuguse kasutusega kaupade, tehnoloogia ja nendega seotud teenuste ekspordi jaoks üldise õigusraamistiku.

Kui Euroopa Parlamendile edastati komisjoni peasekretäri 1. märtsi 2010. aasta ametliku kirjaga ametlikult ettepanek määrust nr 1334/2000 muutva määruse kohta 2. detsembri 2009. aasta koondteatise kaudu, arutas nõukogu oma kahesuguse kasutusega kaupade töörühmas määruse nr 428/2009 alusel pakutud üldiste ekspordilubade täiendusi ning nõukogu eesistuja teavitas 6. juulil 2010 raportööri 6. juulil 2010 toimunud kahesuguse kasutusega kaupade töörühma selle kohtumise mitteametlikest tulemustest, mis käsitles määrust, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks, eeldades seega, et institutsioonid jõuavad vaikimisi kokkuleppele võtta määrus nr 428/2009 aluseks läbirääkimiste pidamiseks muudatusettepanekute üle, mis komisjon esitas 17. detsembril 2008 määruse nr 1334/2000 kohta.

Raportöör teeb ettepaneku järgida nõukogu meetodit kahesuguse kasutusega kaupade määruse muudatusettepanekute kohaldamiseks kõige viimasele ja kehtivale õigusaktile, et mitte viivitada uute kavandatud üldiste ekspordilubade lisamisega. Muudatusettepanekutega nr 1, 2, 5, 6 ja 8 täpsustatakse seetõttu, et kolm institutsiooni nõustusid muutma kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimise ühenduse korra kehtestava määruse viimast versiooni.

Demokraatliku kontrolli ja läbipaistvuse tugevdamine

Vastutasuks peaksid nõukogu ja komisjon nõustuma määruse nr 428/2009 teatavate täiendavate muudatusettepanekutega, mis aitavad muuta ELi kahesuguse kasutusega kaupade süsteemi demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks.

Seetõttu on muudatusettepaneku 11 ja 12 eesmärk kohustada komisjoni ja liikmesriike looma teatamiste kogumiseks, edastamiseks ja salvestamiseks turvaline süsteem ning kohustada komisjoni teavitama Euroopa Parlamenti süsteemi toimimisest. Siiani on eespool nimetatud süsteem ainult 2009. aasta määrusega antud võimalus. Süsteemi eesmärk on võimaldada sidusjuurdepääsu andmebaasidele, mis sisaldavad näiteks teavet ekspordilubade andmisest keeldumiste kohta.

Muudatusettepanekuga 13 kohustakse kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma esitama Euroopa Parlamendile igal aastal aruande, et parlament saaks täita oma kontrollifunktsiooni Euroopa Komisjoni suhtes.

Muudatusettepanekuga 14 pannakse komisjonile kohustus anda aru määruse rakendamise ja kohaldamise kohta ning esitada määruse mõju põhjalik hinnang. Aruanne sisaldab teavet kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma, määruse artikli 19 lõike 4 ja artikli 15 rakendamise ning liikmesriikide karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete raske rikkumise korral. Aruande viimane osa peaks aitama seadusandjal ja komisjonil otsustada, kas lisada või mitte lisada selge säte, mille kohaselt peavad liikmesriigid rakendama kriminaalkaristusi vähemalt määruse rikkumise korral.

ELi rolli ja esindatuse tugevdamine rahvusvahelistes ekspordikontrolli süsteemides

On vaja tugevdada ELi rolli ja esindatust rahvusvahelistes ekspordikontrolli süsteemides, mis kujundavad olulisel määral ELi ekspordikontrolli alaseid õigusakte ja nende praktilist rakendamist. Määrusega 428/2009 kehtestatud ELi kahesuguse kasutusega kaupade kontrollisüsteemi toimimist mõjutavad tugevalt kohustused, mis on võetud järgmise nelja rahvusvahelise ekspordikontrolli süsteemi raames:

· Austraalia grupp (keemilised ja bioloogilised materjalid), kus komisjon on täisliige ja milles osalevad kõik 27 liikmesriiki koos mitmete muude riikidega, sealhulgas USA, Kanada, Jaapan, Lõuna-Korea ja Austraalia;

· tuumatarnijate grupp (NSG), kus komisjon osaleb vaatlejana ja kõik ELi 27 liikmesriiki täisliikmetena koos mitmete muude riikidega, sealhulgas USA ja Venemaa;

· Wassenaari kokkulepe (sõjalised ja kõrgtehnoloogilised kahesuguse kasutusega kaubad), kus komisjon ei osale, kuid ELi 26 liikmesriiki (välja arvatud Küpros) osalevad täieõiguslike liikmetena koos mitmete muude riikidega, sealhulgas USA, Venemaa ja Türgi;

· raketitehnoloogia kontrollrežiim (kahesuguse kasutusega kaubad, mida kasutatakse rakettide kandesüsteemide arenguprogrammides), kus komisjon ei osale, kuid ELi 19 liikmesriiki osalevad täisliikmetena koos mitmete muude riikidega, sealhulgas USA ja Venemaa.

Eespool nimetatud rahvusvaheliste ekspordikontrollide süsteemide eesmärk on ajakohastada kontrollitavate kaupade nimekirja: siiamaani on need nimekirjad põhimõtteliselt pooleldi automaatselt võetud üle ELi õigusaktidesse kas ilma Euroopa Parlamendi osaluseta või minimaalse osalusega. Et lihtsustada parlamendi rolli antud valdkonna kontrollimises ja selle kohta ühiste õigusaktide väljaandmises, püütakse muudatusettepanekuga 15 luua õiguslik alus rahvusvahelisele koostööle praeguste probleemide lahendamiseks, nt juhul, kui kolmandate riikide eksportijad ja EL peavad kontrollima kahesuguse kasutusega kaupade üleviimist ühisturul (kui kolmandate riikide õigusaktides kehtestatakse imporditavate kahesuguse kasutusega kaupade reekspordile eeskirjad), et võimaldada vastastikust ekspordilubade tunnustamist ja seeläbi toetada tugevalt ühiseid tööstus- või teadusprojekte, eelkõige kolmandates riikides, kes on rahvusvaheliste ekspordikontrolli süsteemide liikmed või kehtivas üldise ekspordiloa nimekirjas, ning võimaldada võtta vastu kogu ELi hõlmavaid konkreetseid ekspordikontrolli eeskirju, mida saaks kohaldada tehnoloogiate suhtes, mis on välja töötatud ELis tema rahastatud ja kolmandaid riike hõlmavate rahvusvaheliste programmide raames, ning kontrollida juurdepääsu nimetatud tehnoloogiatele mittemateriaalsete vahendite kaudu.

Lisade muudatusettepanekud

Muudatusettepanekud 16–45 panustavad kavandatud üldiste ekspordilubade kujundamisse. Nende eesmärk on suurendada väikese väärtusega vedude määratluse pakutavat kaitset ja hoida ära müügihinna kunstlikku langetamist, et täita väikese väärtusega vedude ekspordiloale seatud tingimused (muudatusettepanek 17), viia sisse liikmesriikidele ja komisjonile etteteatamise ja registreerimise nõue, mis suurendab läbipaistvust (muudatusettepanekud 24, 34, 42 ja 45), kehtestada ekspordiloale lisatagatis (muudatusettepanekud 26–33, 41 ja 44) seoses lisadega IId (Näitusele või messile ajutiselt eksporditav kaup), IIf (Telekommunikatsioon) ja IIg (Kemikaalid), keelustada ekspordilubade andmine kaupadele, mida võib kasutada küberrünnakute või muul viisil läbiviidava poliitilisel eesmärgil toimuva häkkimise korraldamiseks, et viia läbi sabotaaži ja spionaaži, vandaalitseda veebilehel või kasutada teenuse tõkestamise (DoS) ründeid veebilehtede kättesaamatuks muutmiseks (muudatusettepanek 38), ning keelustada ekspordilubade andmine kaupadele, mida valitsused või ettevõtted võivad kasutada põhiliste inimõiguste rikkumiseks, nagu need on määratletud 18. oktoobril 1961 Torinos allkirjastatud Euroopa sotsiaalhartas ja ühenduse 1989. aasta hartas töötajate sotsiaalsete põhiõiguste kohta ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, mille Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutasid välja 12. detsembril 2007 ning millele osutatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 (muudatusettepanek 39).

Kokkuvõte

Lissaboni lepingu jõustumine ja ELi pädevuse kindlaksmääramine rahvusvahelise kaubanduse valdkonnas annavad hea võimaluse kinnitada veel kord ELi rolli nendes valdkondades ning Euroopa Parlamendi rolli, volitusi ja kohustusi ELi otsuste langetamise institutsionaalse raamistiku raames. ELi kahesuguse kasutusega kaupade süsteem tuleks muuta läbipaistvamaks ja demokraatlikumaks. Euroopa Parlamendi igakülgne osalemine Lissaboni lepingu kohustuste rakendamise kaudu ja nende kohustuste ühine tõlgendamine, millega Euroopa Parlament ja komisjon on nõustunud uue raamkokkuleppe raames, on selle eesmärgi saavutamiseks esmatähtis.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (16.7.2010)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks

(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Arvamuse koostaja: Reinhard Bütikofer

LÜHISELGITUS

Komisjon esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku ELi kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimise korra muutmiseks. Komisjoni kohaselt hõlmab ettepaneku eelnõu kuut uut ELi üldist ekspordiluba teatavate mittetundlike kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks teatavatesse mittetundlikesse riikidesse.

Kahesuguse kasutusega kaubad (sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia) on tsiviilkasutuseks mõeldud kaubad, mida saab kasutada sõjalisel otstarbel ja mida Euroopa Liidust eksportimisel kontrollitakse. Sellise kontrolli eesmärk on eelkõige vältida massihävitusrelvade levikut.

Et selline kontroll oleks täiesti tõhus ja vastaks liikmesriikide kohustustele mitmepoolsel tasandil, nõutakse määruse (EÜ) nr 1334/2000 artikli 3 kohaselt I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks loa andmist.

Määruse (EÜ) nr 1334/2000 artiklis 6 osutatakse nelja tüüpi ekspordilubadele.

Määruse 1334/2000 artiklis 6 osutatud ühenduse üldine ekspordiluba nr EU001 hõlmab enamikku kontrollitavatest kaupadest, mida eksporditakse seitsmesse riiki (Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan, Austraalia, Uus-Meremaa, Šveits ja Norra).

Igasuguse muu ekspordi korral, mille jaoks vastavalt määrusele on vaja luba, on õigus teha lõplik otsus riikliku üld-, koond- või ühekordse ekspordiloa andmise kohta riiklikel asutustel (artikli 6 lõige 2).

Selles arvamuses keskendutakse ainult komisjoni 2008. aastal tehtud ettepanekule ning jäetakse Euroopa Parlamendi lõpliku seisukoha ja 2009. aastal uuesti sõnastatud määruse(1) vahelise seose arvestamise üle otsustamine põhikomisjonile.

Üldiselt toetatakse arvamuses komisjoni ettepanekut parandada läbipaistvust, kehtivate eeskirjade rakendamise kontrollimist ning samade standardite ühist kasutamist.

Ent väliskomisjon ei ole nõus komisjoni hinnanguga, milles seisab, et teatavate kaupade eksportimise eeskirjade erinevus ELi liikmesriikides ei ole ELi kui terviku huvides.

Õigupoolest rakendavad mõned liikmesriigid rangemat kontrolli kahesuguse kasutusega kaupade ekspordile kui teised. Selleks et parandada rahvusvahelist julgeolekut kooskõlas massihävitusrelvade leviku vastase strateegia, samuti stabiliseerimisvahendi ja ühise seisukohaga relvade ekspordi kontrolli kohta, peaks EL võtma eesmärgiks kohaldada kõikide kaupade suhtes rangeimaid ekspordieeskirju, mis oleksid kohaldatavad kõikides liikmesriikides.

Väliskomisjon jagab Euroopa Liidu Nõukogu tõsist muret ettepaneku võimaliku negatiivse mõju pärast liidu sise- ja välisjulgeoleku eesmärkidele. Seetõttu järgitakse väliskomisjoni arvamuses lähenemisviisi, mis on vähemalt sama range kui kõige rangema ekspordikontrolliga ELi liikmesriikidel.

Väliskomisjon on seisukohal, et kui puuduvad usaldusväärsed andmed liidust eksporditud kahesuguse kasutusega kaupade lõpliku kasutuse kohta, peab EL kohaldama põhjendatud ja ettevaatlikku lähenemisviisi.

Seda silmas pidades kutsub väliskomisjon komisjoni ja nõukogu üles koguma tolliasutustelt ja muudelt ametiasutustelt asjaomaseid andmeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIb lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„IIb LISA

ÜHENDUSE ÜLDINE EKSPORDILUBA nr EU002

Väikese väärtusega veod

IIb lisa jäetakse välja.

Selgitus

Väliskomisjon on seisukohal, et on väär liigitada need kaubad mittetundlikeks, mistõttu ei saa nende suhtes kohaldada ELi üldist ekspordiluba.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIc lisa – 2. osa – riikide loetelu

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alžeeria, Andorra, Antigua ja Barbuda, Aomen, Araabia Ühendemiraadid, Argentina, Aruba, Bahama, Bangladesh, Bahrein, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Boliivia, Botswana, Brasiilia, Briti Neitsisaared, Brunei, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, Ekvatoriaal-Guinea, El Salvador, Falklandi saared, Fidži, Filipiinid, Fääri saared, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Gröönimaa, Guadeloupe, Guajaana, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Hiina, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond, Hollandi Antillid, Honduras, Iisrael, India, Indoneesia, Island, Jordaania, Kamerun, Katar, Komoori saared, Kuveit, Lesotho, Liechtenstein, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Madagaskar, Malaisia, Malawi, Maldiivid, Mali, Maroko, Martinique, Mauritius, Mehhiko, Monaco, Montserrat, Namiibia, Nicaragua, Nigeeria, Niger, Omaan, Paapua Uus-Guinea, Panama, Peruu, Prantsuse Guajaana, Prantsusmaa ülemereterritooriumid, Puerto Rico, Roheneemesaared, Saalomoni Saared, Saint Helena, Saint Kitts ja Nevis, Saint Vincent, Samoa, San Marino, São Tomé ja Príncipe, Saudi Araabia, Seišellid, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Suriname, Svaasimaa, Tai, Taiwan, Togo, Trinidad ja Tobago, Tšiili, Tuneesia, Turksi ja Caicose saarte asumaa, Türgi, Uruguay, Uus-Kaledoonia, Vanuatu, Venemaa, Venezuela, Ühendriikide Neitsisaared.

Araabia Ühendemiraadid, Argentina, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Hiina, Hiina Rahvavabariigi Aomeni erihalduspiirkond, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond, Horvaatia, Island, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Kasahstan, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Maroko, Mehhiko, Montenegro, Prantsusmaa ülemereterritooriumid, Serbia, Tšiili, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Venemaa.

Selgitus

EU003 kaupu tuleks eksportida ainult nendesse sihtkohtadesse, mis on liikmesriikide poolt kokku lepitud ja mille osas on konsensus.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIc lisa – 3. osa – lõige 2 – punkt 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) põhimõtteliselt identse tehingu korral, kui esialgne luba on tühistatud.

(4) kui esialgne luba on annulleeritud, peatatud, muudetud või tühistatud;

Selgitus

Uus sõnastus on laiaulatuslikum.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIc lisa – 3. osa – lõige 2 – punkt 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) kui kõnealuste kaupade lõppkasutus on algses ekspordiloas nimetatust erinev.

Selgitus

Pakutud sõnastuse eesmärgiks on loa rangem piirang.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIc lisa – 3. osa – lõige 3 – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) tolliametnike nõudmisel esitama tõendavad dokumendid kaupade Euroopa Ühendusse importimise kuupäeva kohta, kõikide Euroopa Ühenduses tehtud paranduste kohta ja selle kohta, et kaubad tagastatakse sellele isikule ja sellesse riiki, kust need Euroopa Ühendusse imporditi.

(2) tolliametnike nõudmisel esitama tõendavad dokumendid kaupade Euroopa Ühendusse importimise kuupäeva kohta, kõikide Euroopa Ühenduses tehtud paranduste kohta ja selle kohta, et kaubad tagastatakse sellele lõppkasutajale ja sellesse riiki, kust need Euroopa Ühendusse imporditi.

Selgitus

Väliskomisjoni ettepanek on täpsustavam.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIc lisa – 3. osa – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat luba, peab teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi kuupäeva.

4. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat üldist luba, peab teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) ja komisjonile käesoleva loa esmakordsest kasutamisest enne esimese ekspordi kuupäeva.

 

Liikmesriigid määravad kindlaks loa kasutamise kohta lisatud aruandenõuded ning lisateabe, mida liikmesriik, kust eksportimine toimub, kõnealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta nõuab.

 

Liikmesriik nõuab oma territooriumil asuvatelt eksportijatelt registreerimist enne kõnealuse ekspordiloa esmakordset kasutamist. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale viivitamatult või igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast registreerimistaotluse saamist.

 

Vajaduse korral on käesoleva lõike teises ja kolmandas lõigus sätestatud nõuete aluseks nõuded, mis kõnealuseid lube andvad liikmesriigid on kehtestanud riiklike üldiste ekspordilubade kasutamise kohta.

 

Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile teabe käesoleva üldise ekspordiloa kasutamise taseme kohta. Komisjon avaldab edastatud teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse liikmesriikidele ja komisjonile etteteatamise ja registreerimise nõue, mis suurendab läbipaistvust.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IId lisa – 2. osa – riikide loetelu

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Argentina, Bahrein, Boliivia, Brasiilia, Brunei, Tšiili, Hiina, Ecuador, Egiptus, Hongkongi erihalduspiirkond, Island, Jordaania, Kuveit, Malaisia, Mauritius, Mehhiko, Maroko, Omaan, Filipiinid, Katar, Venemaa, Saudi Araabia, Singapur, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Tuneesia, Türgi, Ukraina.

 

Araabia Ühendemiraadid, Argentina, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Hiina, Hiina Rahvavabariigi Aomeni erihalduspiirkond, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond, Horvaatia, Island, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Kasahstan, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Maroko, Mehhiko, Montenegro, Prantsusmaa ülemereterritooriumid, Serbia, Singapur, Tšiili, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Venemaa.

Selgitus

EU004 kaupu tuleks eksportida ainult nendesse sihtkohtadesse, mis on liikmesriikide poolt kokku lepitud ja mille osas on konsensus.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IId lisa – 3. osa – lõige -1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

- 1 a. Käesolev üldine luba annab 1. osas nimetatud kaupade eksportimiseks loa tingimusel, et tegemist on ajutise ekspordiga näitusele või messile ning kaubad imporditakse terviklikult ja muutusteta 120 päeva jooksul pärast esialgset eksporti Euroopa Liidu tolliterritooriumile tagasi.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga sätestatakse uus tingimus kõnealuste kaupade teatava perioodi jooksul tagasi importimise kohta.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) kui eksportija ei saa tagada kaupade tagastamist nende esialgsel kujul, ühtegi osa või tarkvara eemaldamata, kopeerimata või levitamata või kui esitlusega on seotud tehnoloogiasiire;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b) kui asjaomased kaubad on mõeldud kasutamiseks kavandatud eesmärgil, välja arvatud minimaalsel määral, mis on vajalik efektiivseks väljapanekuks, kuid kolmandatele osapooltele spetsiifilisi testitulemusi kättesaadavaks ei tehta;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 c) kui eksport toimub äritehingu tulemusel, eelkõige kui asjaomaseid kaupu müüakse, laenutatakse või liisitakse;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IId lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 4 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 d) kui eksportija sõlmib kokkuleppe, mis takistab teda asjaomaseid kaupasid kogu ajutise ekspordi vältel oma kontrolli all hoidmast.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IId lisa – 3. osa – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat üldist luba, peab teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi kuupäeva.

3. Iga eksportija, kes kasutab käesolevat üldist luba, peab teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) ja komisjonile käesoleva loa esmakordsest kasutamisest enne esimese ekspordi kuupäeva.

 

Liikmesriigid määravad kindlaks loa kasutamise kohta lisatud aruandenõuded ning lisateabe, mida liikmesriik, kust eksportimine toimub, kõnealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta nõuab.

 

Liikmesriik nõuab oma territooriumil asuvatelt eksportijatelt registreerimist enne kõnealuse ekspordiloa esmakordset kasutamist. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale viivitamatult või igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast registreerimistaotluse saamist.

 

Vajaduse korral on käesoleva lõike teises ja kolmandas lõigus sätestatud nõuete aluseks nõuded, mis kõnealuseid lube andvad liikmesriigid on kehtestanud riiklike üldiste ekspordilubade kasutamise kohta.

 

Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile teabe käesoleva üldise ekspordiloa kasutamise taseme kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse liikmesriikidele ja komisjonile etteteatamise ja registreerimise nõue, mis suurendab läbipaistvust.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IId lisa – 3. osa – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Käesoleva loa kohaldamisel tähendab „näitus” kõiki kaubandus- või tööstusnäituseid, -messe või muid samalaadseid avalikke üritusi ja väljapanekuid, mille jooksul jäävad kõnealused tooted tollikontrolli alla, välja arvatud kauplustes või äripindadel korraldatavad eraviisilised üritused, mille eesmärk on välismaiste toodete müük.

4. Käesoleva loa kohaldamisel tähendab „näitus või mess” kõiki kaubandus- või tööstusnäituseid, -messe või muid samalaadseid avalikke üritusi ja väljapanekuid, mille jooksul jäävad kõnealused tooted tollikontrolli alla, välja arvatud kauplustes või äripindadel korraldatavad eraviisilised üritused, mille eesmärk on välismaiste toodete müük.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse ühtsus komisjoni esildatud lisa eelnõu pealkirja sõnastusega.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIe lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

IIe lisa jäetakse välja.

Selgitus

Väliskomisjon on seisukohal, et arvutid ja nendega seotud seadmed on tundlikud kaubad, mille suhtes ei ole seetõttu võimalik ELi üldist ekspordiluba kohaldada.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIf lisa – 1. osa – punktid 3 ja 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Järgmised 5. kategooria 2. osa punktides A–D (infoturve) esitatud kaubad, sealhulgas spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või välja arendatud komponendid ja tarvikud:

välja jäetud

(a) järgmistes punktides esitatud kaubad, kui nende krüptograafilised funktsioonid ei ole ettenähtud või kohandatud Euroopa Ühenduses asuvatele valitsemissektori lõppkasutajatele:

 

– 5A002a1;

– punktis 5D002c1 nimetatud tarkvara, millel on punktis 5A002a1 nimetatud seadmete tunnuseid või mis simuleerib nende funktsioone;

 

(b) punktis 5B002 esitatud seadmed, mis on ette nähtud punktis a osutatud kaupadele;

 

(c) tarkvara, mis on punktis b esitatud seadmete tunnuste või funktsioonide osa.

 

4. Punktides 3a–3c esitatud kaupade kasutamiseks ettenähtud tehnoloogia.

 

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIf lisa – 2. osa – riikide loetelu

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Argentina

Argentina

 

Hiina

Horvaatia

Venemaa

Lõuna-Aafrika Vabariik

Lõuna-Korea

Türgi

Ukraina

Horvaatia

Venemaa

Lõuna-Aafrika Vabariik

Lõuna-Korea

Türgi

Ukraina

Selgitus

EU006 kaupu tuleks eksportida ainult nendesse sihtkohtadesse, mis on liikmesriikide poolt kokku lepitud ja mille osas on konsensus.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIf lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) küberrünnakute korraldamiseks;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on keelata nende kaupade ekspordiluba, mida võidakse kasutada küberrünnakuteks.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIf lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b) kasutamiseks seoses inimõiguste, demokraatlike põhimõtete või sõnavabaduse rikkumisega, kasutades pealtkuulamistehnoloogiaid ja digitaalseid andmeedastusseadmeid mobiiltelefonide ja tekstisõnumite jälgimiseks ning internetikasutuse suunatud seireks (näiteks seirekeskuste või ametlike pealtkuulamisjaamade kaudu);

Selgitus

Üldist ekspordiluba ei tohiks anda kaupadele, mida valitsused võivad kasutada inimõiguste või sõnavabaduse rikkumiseks.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIf lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel.

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel punktis 1 osutatud otstarbel;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga laiendatakse ekspordiloa tingimusi artikli 4 lõikega 1 ja 2 võrreldes.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIf lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) kui kaupu reeksporditakse muusse sihtkohta, mida ei ole nimetatud käesoleva loa 2. osas või IIa lisa 2. osas, või ELi liikmesriikidesse.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIf lisa – 3. osa – lõige 3 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi kuupäeva;

(1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) ja komisjonile käesoleva loa esmakordsest kasutamisest enne esimese ekspordi kuupäeva.

 

Liikmesriigid määravad kindlaks loa kasutamise kohta lisatud aruandenõuded ning lisateabe, mida liikmesriik, kust eksportimine toimub, kõnealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta nõuab.

 

Liikmesriik nõuab oma territooriumil asuvatelt eksportijatelt registreerimist enne kõnealuse ekspordiloa esmakordset kasutamist. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale viivitamatult või igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast registreerimistaotluse saamist.

 

Vajaduse korral on käesoleva lõike teises ja kolmandas lõigus sätestatud nõuete aluseks nõuded, mis kõnealuseid lube andvad liikmesriigid on kehtestanud riiklike üldiste ekspordilubade kasutamise kohta.

 

Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile teabe käesoleva üldise ekspordiloa kasutamise taseme kohta.

 

Komisjon avaldab edastatud teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse liikmesriikidele ja komisjonile etteteatamise ja registreerimise nõue, mis suurendab läbipaistvust.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIg lisa – 2. osa – riikide loetelu

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, Boliivia, Brasiilia, Kamerun, Cooki saared, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fidži, Gruusia, Guatemala, Guajaana, India, Korea Vabariik, Lesotho, Lõuna-Aafrika Vabariik, Maldiivid, Mauritius, Mehhiko, Namiibia, Nicaragua, Omaan, Panama, Paraguay, Peruu, Saint Lucia, Seišellid, Sri Lanka, Svaasimaa, Tšiili, Türgi, Uruguay, Ukraina, Venemaa.

Argentina

Horvaatia

Island

Lõuna-Korea

Türgi

Ukraina.

Selgitus

EU007 kaupu tuleks eksportida ainult nendesse sihtkohtadesse, mis on liikmesriikide poolt kokku lepitud ja mille osas on konsensus.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIg lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) kui eksportija on teadlik sellest, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel.

(2) kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 või 2 osutatud otstarbel;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIg lisa – 3. osa – lõige 1 – punkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) kui kaupu reeksporditakse muusse sihtkohta, mida ei ole nimetatud käesoleva loa 2. osas või IIa lisa 2. osas, või ELi liikmesriikidesse.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse ekspordiloale lisatagatis.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa

Määrus (EÜ) nr 1334/2000

IIg lisa – 3. osa – lõige 4 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) loa esmakordsest kasutamisest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi kuupäeva;

(1) teatama asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele (nagu on määratletud artikli 6 lõikes 6) ja komisjonile käesoleva loa esmakordsest kasutamisest enne esimese ekspordi kuupäeva.

 

Liikmesriigid määravad kindlaks loa kasutamise kohta lisatud aruandenõuded ning lisateabe, mida liikmesriik, kust eksportimine toimub, kõnealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta nõuab.

 

Liikmesriik nõuab oma territooriumil asuvatelt eksportijatelt registreerimist enne kõnealuse ekspordiloa esmakordset kasutamist. Registreerimine toimub automaatselt ja pädev asutus teatab sellest eksportijale viivitamatult või igal juhul kümne tööpäeva jooksul pärast registreerimistaotluse saamist.

 

Vajaduse korral on käesoleva lõike teises ja kolmandas lõigus sätestatud nõuete aluseks nõuded, mis kõnealuseid lube andvad liikmesriigid on kehtestanud riiklike üldiste ekspordilubade kasutamise kohta.

 

Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile teabe käesoleva üldise ekspordiloa kasutamise taseme kohta.

Komisjon avaldab edastatud teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse liikmesriikidele ja komisjonile etteteatamise ja registreerimise nõue, mis suurendab läbipaistvust.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1334/2000 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks) muutmine

Viited

KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Vastutav komisjon

INTA

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

AFET

20.5.2010

 

 

 

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.7.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

(1)

Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud)


MENETLUS

Pealkiri

Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks

Viited

KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

EP-le esitamise kuupäev

1.3.2010

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

11.3.2010

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

20.5.2010

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Vastuvõtmise kuupäev

26.1.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Patrice Tirolien

Õigusteave - Privaatsuspoliitika