JELENTÉS a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

7.2.2011 - (COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Jörg Leichtfried


Eljárás : 2008/0249(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0028/2011

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0854),

–   tekintettel az EK-Szerződés 133. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0062/2010),

–   tekintettel a kettős felhasználású termékek kivitelére, átadására, közvetítésére és átszállítására vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet (átdolgozás) 27. cikkére, mely alapján a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK rendelet 2009. augusztus 27-től hatályát veszítette,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A7-0028/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet

a kettős felhasználású termékek kivitelére, átszállítására, közvetítésére és átadására, vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendeletet (átdolgozás) módosító európai parlamenti és tanácsi rendelet

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a három intézmény egyetért a rendelet legutóbbi változatának módosításában. 2008. december 17-én a Bizottság az 1334/2000/EK rendelet módosítására irányuló javaslatot nyújtott be a Tanácsnak. Az 1334/2000/EK rendeletet helyébe új, 428/2009/EK – a kettős felhasználású termékekre vonatkozó – rendelet (átdolgozás) lépett, mely 2009. augusztus 27-én lépett hatályba. Az Európai Parlament megkapta a hivatalosan benyújtott javaslatot az 1334/2000/EK rendelet módosítására irányuló rendeletre vonatkozóan a 2009. december 2-i úgynevezett „gyűjtőközleményen”, illetve a Bizottság főtitkárának 2010. március 1-i levelén keresztül. Az előadó ennélfogva javaslatot tesz a megfelelő módosításokra a legutóbbi érvényes jogi aktus tekintetében annak érdekében, hogy ne szenvedjen haladékot a javasolt új kiviteli engedélyekkel történő kiegészítés.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelet előírja, hogy a kettős felhasználású termékek (köztük a szoftverek és technológiák) a Közösségből történő kivitelükkor hatékony ellenőrzésen menjenek át.

(1) A kettős felhasználású termékek kivitelére, átadására, közvetítésére és átszállítására vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelettel módosított, 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelet előírja, hogy a kettős felhasználású termékek (köztük a szoftverek és technológiák) az Unióból történő kivitelükkor, az Unión keresztül történő szállításukkor, az Unióban tartózkodó vagy az Unióban bejegyzett közvetítő által nyújtott közvetítői szolgáltatások eredményeként harmadik országba történő szállításukkor hatékony ellenőrzésen menjenek át.

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a három intézmény egyetért a kettős felhasználású termékek kivitelére, átadására, közvetítésére és átszállítására vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló rendelet legutóbbi változatának módosításában.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Kívánatos lenne az egész Közösségben elérni az ellenőrzések egységes és következetes alkalmazását, hogy így el lehessen kerülni a közösségi exportőrök közötti tisztességtelen versenyt, és gondoskodni lehessen a Közösségben a biztonsági ellenőrzések eredményességéről.

(2) Kívánatos lenne az egész Unióban elérni az ellenőrzések egységes és következetes alkalmazását az uniós exportőrök közötti tisztességtelen verseny elkerülése, az általános kiviteli engedélyek hatályának és alkalmazásuk feltételeinek harmonizálása, és az európai uniós biztonsági ellenőrzések eredményessége érdekében.

Indokolás

E módosítás az eszköz egészét a nemzetközi kereskedelem egyértelmű távlataiba kívánja helyezni kizárólagos uniós hatáskörként. Az eszköz „politikai célkitűzése” az általános kiviteli engedély (GEA) hatályának és az alkalmazására vonatkozó feltételeknek a harmonizálása.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság 2006. december 18-i közleményében új általános közösségi kiviteli engedélyek létrehozását vetette fel, hogy megkísérelje egyszerűsíteni a jelenlegi jogszabályrendszert, fokozza az ágazat versenyképességét, és az összes közösségi exportőrnek egyenlő versenyfeltételeket teremtsen, amikor bizonyos termékeket bizonyos rendeltetési helyekre exportálnak.

(3) A Bizottság 2006. december 18-i közleményében új általános uniós kiviteli engedélyek létrehozását vetette fel, hogy megkísérelje egyszerűsíteni a jelenlegi jogszabályrendszert, fokozza az ágazat versenyképességét, és az összes uniós exportőrnek egyenlő versenyfeltételeket teremtsen, amikor bizonyos termékeket bizonyos rendeltetési országokba exportálnak.

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződés szövegéhez.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Tanács 2009. május 5-én elfogadta a 428/2009/EK rendeletet. Ennek megfelelően az 1334/2000/EK rendelet 2009. augusztus 27-től kezdődően hatályát veszti. Az 1334/2000/EK rendelet vonatkozó rendelkezései csak a 2009. augusztus 27-ét megelőzően benyújtott kiviteliengedély-kérelmekre érvényesek.

Indokolás

A módosítás egyértelmű hivatkozást ad az 1334/ 2000/EK rendelet 428/2009/EK rendelet általi hatályvesztését illetően.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ahhoz, hogy új általános közösségi kiviteli engedélyeket lehessen létrehozni egyes nem érzékeny, kettős felhasználású termékek nem érzékeny országokba való kiviteléhez, új mellékletek hozzáadásával módosítani kell az 1334/2000/EK rendelet megfelelő rendelkezéseit.

(4) Ahhoz, hogy új általános uniós kiviteli engedélyeket lehessen létrehozni bizonyos kettős felhasználású termékek egyes meghatározott országokba való kiviteléhez, új mellékletek hozzáadásával módosítani kell a 428/2009/EK rendelet megfelelő rendelkezéseit.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ne engedélyezzék az ebben a rendeletben megállapított általános közösségi kiviteli engedély használatát, ha az exportőr olyan, exporttal kapcsolatos jogsértésért részesült szankcióban, amely az ezen engedélyek használatához való jog visszavonásával büntethető.

(5) Az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ne engedélyezzék az ebben a rendeletben megállapított uniós általános kiviteli engedély használatát, ha az exportőr olyan, exporttal kapcsolatos jogsértésért részesült szankcióban, amely az ezen engedélyek használatához való jog visszavonásával büntethető.

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződés szövegéhez.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Az átláthatóság, a demokrácia és a 428/2009/EK rendelet hatékony végrehajtása érdekében e rendeletnek olyan mechanizmust kell létrehoznia, amely az olyan érintett feleket, mint például az emberi jogi vagy a békefenntartó szervezeteket, valamint a szakszervezeteket bevonja azokba a döntéshozatali folyamatokba, amelyek a rendeltetési országok körének aktualizálásához, valamint a kettős felhasználásúnak minősített termékek körének aktualizálásához vezetnek.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 1334/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) A 428/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

Indokolás

A módosító rendelet által hivatkozott rendelet pontosítása.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 a pont (új)

428/2009/EK rendelet

13 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 13. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

6. Az ezen cikk szerint szükséges valamennyi értesítést biztonságos elektronikus eszközökön keresztül kell megtenni, beleértve [...] azt a biztonságos rendszert, amelyet a 19. cikk (4) bekezdésével összhangban kell kialakítani.

Indokolás

A módosítás a Bizottságnak az értesítések gyűjtésére, átvitelére és tárolására szolgáló biztonságos rendszer felállítására vonatkozó kötelezettségére utal.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 b pont (új)

428/2009/EK rendelet

19 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b) A 19. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

4. A Bizottság – a 23. cikk alapján létrehozott, a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoporttal konzultálva – kialakítja a tagállamok – és szükség esetén a Bizottság – közötti információcsere biztonságos és rejtjelzett rendszerét. Az Európai Parlamentet értesíteni kell a rendszer költségvetéséről, fejleményeiről, annak ideiglenes és végleges kialakításáról és működéséről, továbbá a hálózati költségekről.

Indokolás

A módosítás kötelezni kívánja a Bizottságot az értesítések gyűjtésére, átvitelére és tárolására szolgáló biztonságos rendszer felállítására. Ezen túlmenően az előadó javasolja egy olyan bekezdés beillesztését, mely az Európai Parlament rendszeres tájékoztatására kötelezi a Bizottságot a rendszer létrehozásával és műkődésével kapcsolatosan. A rendszer egyelőre csak egy, a 2009-es rendelet által említett lehetőség. A rendszer célja egy online adatbázishoz való hozzáférhetőség lenne, mely tartalmazná pl. az elutasított kiviteli kérelmeket.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 c pont (új)

428/2009/EK rendelet

23 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c) A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„23. cikk

 

1. A Bizottság képviselőjének elnökletével kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden egyes tagállam egy képviselőt küld ebbe a csoportba.

 

A koordinációs csoport minden olyan kérdést megvizsgál, amelyet e rendelet alkalmazásával kapcsolatban akár az elnök, akár valamely tagállam képviselője vet fel.

 

2. A kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport elnöke vagy a koordinációs csoport – bármikor, amikor azt szükségesnek tartja – konzultációt folytat a rendelet által érintett exportőrökkel, brókerekkel és egyéb fontos érdekeltekkel.

 

3. A kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport elnöke éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a csoport tevékenységeiről, tanulmányozott kérdéseiről és konzultációiról, valamint benyújtja a megkérdezett exportőrök, brókerek és érdekeltek listáját. "

Indokolás

A módosítás kötelezni kívánja a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportot, hogy éves jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek annak érdekében, hogy az utóbbi betölthesse a Bizottsággal szemben vállalt ellenőrző szerepét.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 d pont (új)

428/2009/EK rendelet

25 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2d) A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„25. cikk

 

Felülvizsgálat és jelentéstétel

 

1. Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot a rendelet végrehajtása érdekében alkalmazott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, beleértve a 24. cikkben említett intézkedéseket is. A Bizottság az információkat továbbítja a tagállamoknak.

 

2. A Bizottság háromévenként áttekinti a rendelet végrehajtását, és átfogó megvalósítási és hatásvizsgálati jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé annak alkalmazásáról, amely tartalmazhatja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt megadnak a Bizottságnak.

 

3. A jelentésnek külön-külön ki kell térnie az alábbiakra:

 

a) a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportra, annak tevékenységeire, vizsgálataira, a tanulmányozott kérdésekre, az elvégzett konzultációkra, valamint a megkérdezett exportőröknek, brókereknek és érdekelteknek a listájára;

 

b) a 19. cikk (4) bekezdésének végrehajtására, valamint egy jelentést kell tartalmaznia a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere biztonságos és rejtjelzett rendszere kialakításának aktuális állásáról;

 

c) a 15. cikk (1) bekezdésének végrehajtására, mely előírja, hogy az I. mellékletet aktualizálni kell a vonatkozó kötelezettségekkel és vállalásokkal, valamint a velük összefüggő módosításokkal összhangban, amelyeket a tagállamok a nemzetközi atomsorompó-rendszerek és export-ellenőrzési megállapodások részeseként vagy a vonatkozó nemzetközi szerződések megerősítésével elfogadtak, beleértve az Ausztrália Csoportot, a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszert (MTCR), a Nukleáris Szállítók Csoportját (NSG), a Wassenaari Megállapodást és a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt (CWC);

 

d) a 15. cikk (2) bekezdésének végrehajtására, mely előírja, hogy az I. melléklet kiegészítéseként a IV. mellékletet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 36. cikke, nevezetesen a tagállamok közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos érdekeinek vonatkozásában aktualizálni kell.

 

A jelentés egy további, különálló részének továbbá átfogóan be kell számolnia a szankciókról, ezen belül a rendelet rendelkezéseinek súlyos megsértései – vegyi-, biológiai és atomfegyvereknek vagy a célbajuttatásukra alkalmas rakétáknak az e rendeletben előírt engedély nélküli kifejlesztésére vagy előállítására irányuló programokban való felhasználást célzó szándékos kivitel, vagy információknak egyébként elutasítandó engedély megszerzése érdekében történő meghamisítása vagy elhallgatása – esetén kirótt büntetőjogi szankciókról.

 

4. Az Európai Parlament vagy a Tanács meghívhatja a Bizottságot az Európai Parlament vagy a Tanács illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ott ismertessen és megvilágítson a rendelet végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdést.

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság számára bevezeti a végrehajtással és az alkalmazással kapcsolatos jelentésére, valamint egy részletes hatásvizsgálat készítésére vonatkozó kötelezettséget. A jelentésnek információt kell tartalmaznia a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportról, a rendelet 19. cikkének (4) bekezdésére és 15. cikkére vonatkozóan, valamint a tagállamok által a rendelet rendelkezéseinek súlyos megsértése esetén kiszabott szankciókkal kapcsolatosan.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 e pont (új)

428/2009/EK rendelet

25 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2e) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

25a. cikk

 

Nemzetközi együttműködés

 

Az Európai Unió és a harmadik országok között a vámügyek terén létrejött kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási megállapodások vagy jegyzőkönyvek rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság tárgyalhat megállapodásokról harmadik országokkal a rendelet hatálya alá eső kettős felhasználású termékek exportellenőrzésének kölcsönös elismeréséről, különösen az újrakivitelt érintő engedélyezési követelményeknek az Unió területén történő megszüntetése céljából. A tárgyalásokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárásokkal és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell folytatni.

 

Szükség esetén és ha az Unió által finanszírozott projektekről van szó, a Bizottság javaslatokat tehet az Unió vonatkozó jogszabályi keretei között, vagy a harmadik országokkal létrejött megállapodások keretében, annak érdekében, hogy a tagállam összes illetékes hatóságára kiterjedő ad hoc bizottságot lehessen létrehozni, amelynek meghatalmazást adnak a szükséges kiviteli engedélyek megadására a szóban forgó és kettős felhasználású termékeket vagy technológiákat igénybe vevő projektek megfelelő működése érdekében.

Indokolás

A módosítás jogalapot kíván teremteni a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatosan, az olyan gyakran előforduló helyzetek megoldásához való hozzájárulás érdekében, mint az, amikor harmadik országbeli és uniós exportőröknek az egységes piacon kell ellenőrizniük a kettős felhasználású termékek átadását (amikor harmadik országok jogszabályai újrakiviteli szabályokat alkalmaznak a behozott kettős felhasználású termékek belső piacán), lehetővé teszi az exportengedélyek kölcsönös elismerését, amely nagymértékben elősegíti a közös ipari vagy kutatási projekteket, különösen a jelenlegi CGEA-ban felsorolt nemzetközi exportellenőrzési rendszerekben tagsággal rendelkező harmadik országok viszonylatában; lehetővé teszi az egész EU-ra érvényes export-ellenőrzési szabályok elfogadását, amelyek alkalmazhatók az EU-ban az EU által finanszírozott nemzetközi programok keretében harmadik országok részvételével kifejlesztett technológiákra és kiterjedne az ezen technológiákhoz nem tárgyias formában való hozzáférésre is.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II b melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ezen engedély alkalmazásában a „kis értékű szállítmány” olyan egyetlen exportmegrendelésben összefoglalt termékeket jelent, amelyeket egy exportőr küld egy megnevezett címzettnek egy vagy több olyan szállítmányban, amelynek összesített értéke nem haladja meg az 5000 EUR-t. Ebben az alkalmazásban az „érték” a címzettnek kiszámlázott ár; címzett vagy meghatározható ár hiányában pedig a statisztikai érték.

(5) Ezen engedély alkalmazásában a „kis értékű szállítmány” olyan egyetlen kiviteli szerződésben összefoglalt termékeket jelent, amelyeket egy exportőr küld egy megnevezett címzettnek egy vagy több olyan szállítmányban, amelynek összesített értéke nem haladja meg az 3000 EUR-t. Amennyiben egy tranzakció vagy ügylet egyetlen gazdasági művelet részének bizonyul, az engedélyezés értékének kiszámításakor az egész művelet értékét figyelembe kell venni. Ebben az alkalmazásban az „érték” a címzettnek kiszámlázott ár; címzett vagy meghatározható ár hiányában pedig a statisztikai érték. A statisztikai érték kiszámításához a 2913/92/EGK rendelet II. címe 3. fejezetének 28–36. cikkeit kell alkalmazni. Amennyiben az értéket nem lehet meghatározni, az engedély nem adható meg.

 

Az olyan járulékos költségeket, mint például a csomagolás és a szállítás, csak akkor lehet figyelmen kívül hagyni az érték kiszámítása során, ha

 

a) a számlán külön fel vannak tüntetve; valamint

 

b) nem tartalmaznak olyan kiegészítő tényezőt, amely befolyásolja az áru értékét.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II b melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az euróban megállapított összegeket – ahogyan azt az 5. cikk megállapítja – 2012. október 31-től kezdve évente felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az Európai Bizottság (Eurostat) által közzétett, az összes tagállamot átfogó harmonizált fogyasztói árindex változásait. Ezt az összeget automatikusan ki kell igazítani úgy, hogy az euróban megállapított bázisösszeget megemelik az említett index 2010. december 31. és a felülvizsgálati időpont közötti idő alatt bekövetkezett százalékos változásával.

A Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felülvizsgálatról és az (1) bekezdésben említett kiigazított összegről.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II c melléklet

428/2009/EK rendelet

1. rész – termékek

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1-1) Ez az általános kiviteli engedély a 6. cikk (1) bekezdésével áll összhangban, és a következő termékekre terjed ki:

1-1) Ez az általános kiviteli engedély a 9. cikk (1) bekezdésével áll összhangban, és a következő termékekre terjed ki:

Az I. melléklet bármely bejegyzésében meghatározott összes kettős felhasználású termék, kivéve az 1.2. bekezdésben felsoroltak:

Az I. melléklet bármely bejegyzésében meghatározott összes kettős felhasználású termék, kivéve az 1.2. bekezdésben felsoroltak:

a. amennyiben a terméket karbantartás vagy javítás céljából hozták be az Európai Közösség területére, és eredeti jellemzőinek megváltozása nélkül viszik ki a feladó országba, vagy

a. amennyiben a terméket karbantartás, javítás vagy csere céljából hozták be újból az Unió vámterületére, és eredeti jellemzőinek megváltozása nélkül viszik ki vagy viszik ki újra a feladó országba, az eredeti kiviteli engedély megadása utáni ötéves időtartamon belül, vagy

b. amennyiben a terméket az Európai Közösség területére garanciális javítás vagy csere végett újra behozott azonos minőségű és számú termékért cserébe viszik ki a feladó országba.

b. amennyiben a terméket az Unió vámterületére karbantartás, javítás vagy csere végett újra behozott azonos minőségű és számú termékért cserébe viszik ki a feladó országba, az eredeti kiviteli engedély megadása utáni ötéves időtartamon belül.

Indokolás

Szerkesztési változtatás az I. résznek a Lisszaboni Szerződéshez és a 428/2009/EK rendelethez történő hozzáigazítása érdekében.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II c melléklet

428/2009/EK rendelet

2 rész – rendeltetési országok

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Algéria, Andorra, Amerikai Virgin-szigetek, Antigua és Barbuda, Argentína, Aruba, Bahama-szigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Botswana, Brazília, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Chile, Comore-szigetek, Costa Rica, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dominika, Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyesült Arab Emírségek, Egyenlítői Guinea, Egyiptom, Falkland-szigetek, Feröer szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Guyana, Francia tengerentúli területek, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Gibraltár, Grönland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guyana, Holland Antillák, Honduras, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Izland, India, Indonézia, Izrael, Jordánia, Kamerun, Katar, Kína, Kuvait, Lesotho, Liechtenstein, Madagaszkár, Makaó, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marokkó, Martinique, Mauritius, Mexikó, Monaco, Montserrat, Namíbia, Nicaragua, Niger, Nigéria, Omán, Oroszország, Panama, Pápua Új-Guinea, Peru, Puerto Rico, Salamon-szigetek, Salvador, San Marino, São Tomé és Príncipe, Seychelle-szigetek, Srí Lanka, Suriname, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szingapúr, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent, Szent Ilona, Szváziföld, Tajvan, Thaiföld, Togo, Törökország, Trinidad és Tobago, Tunézia, Turks- és Caicos-szigetek, Új-Kaledónia, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zöld-foki-szigetek.

Albánia, Argentína, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Chile, Dél-Afrika, Egyesült Arab Emírségek, Horvátország, francia tengerentúli területek, India, Izland, Izrael, Kazahsztán, Kína (beleértve Hongkongot és Makaót), Koreai Köztársaság, Macedónia (Volt Jugoszláv Köztársaság), Marokkó, Mexikó, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Szingapúr, Törökország, Tunézia, Ukrajna.

Indokolás

EU003-termékeket csak olyan célországokba szabad kivinni, amelyekkel kapcsolatosan a tagállamok megegyeztek és megállapodtak.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II c melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez az általános engedély csak akkor használható, ha az eredeti kivitelre általános közösségi kiviteli engedély szerint került sor, vagy az eredeti exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai eredeti kiviteli engedélyt adtak arra a termékre, amelyeket garanciális javításra vagy cserére később újra importáltak a Közösség vámterületére az alábbiakban meghatározottak szerint.

(1) Ez az engedély csak akkor használható, ha az eredeti kivitelre uniós általános kiviteli engedély szerint került sor, vagy az eredeti exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai eredeti kiviteli engedélyt adtak arra a termékre, amelyeket karbantartásra, javításra vagy cserére később újra importáltak az Unió vámterületére. Ez az általános engedély csak az eredeti végfelhasználók számára történő kivitel esetén érvényes.

Indokolás

Szerkesztési változtatás az I. résznek a Lisszaboni Szerződéshez és a 428/2009/EK rendelethez történő hozzáigazítása érdekében.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II c melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 2 bekezdés – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. egy lényegében azonos tranzakció esetében, amelynél az eredeti engedélyt visszavonták.

4. ha az eredeti engedélyt semmissé nyilvánították, felfüggesztették, módosították vagy visszavonták.

Indokolás

A módosítás a 3. rész (2) bekezdésében említett feltételeket kívánja kiegészíteni.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II c melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 2 bekezdés – 4 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a) ha a szóban forgó termékek végfelhasználása különbözik az eredeti kiviteli engedélyben előírttól.

Indokolás

A javasolt szöveg célja a javasolt engedély szigorúbb korlátozása.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II c melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 3 bekezdés – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. kérésre ellátni a vámtisztviselőket írásos bizonyítékkal az áru Európai Közösségbe történő behozatalának dátumára, az árun az Európai Közösségben elvégzett javításokra és arra vonatkozóan, hogy a termék ahhoz a személyhez és abba az országba fog visszatérni, ahonnan azt az Európai Közösségbe behozták.

2. kérésre ellátni a vámtisztviselőket írásos bizonyítékkal az áru Unióba történő behozatalának dátumára, az árun az Unióban elvégzett javításokra és arra vonatkozóan, hogy a termék ahhoz a végfelhasználóhoz és abba az országba fog visszatérni, ahonnan azt az Unióba behozták.

Indokolás

A javasolt szöveg célja a javasolt engedély szigorúbb korlátozása.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II c melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ezt az engedélyt használó exportőr legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról.

(4) Az ezt az általános engedélyt használó exportőr az első kivitelt megelőzően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot ezen engedély első felhasználásáról.

 

A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználásához kapcsolódó jelentési követelményeket, valamint azt a kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam igényel, amelyből a kivitel megvalósul.

 

A tagállamok előírják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőr az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és azt az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek.

 

Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti kiviteli engedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

 

Az ezt az általános engedélyt használó exportőr hathavonta tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságait és a Bizottságot minden egyes kivitt termék mennyiségéről, értékéről és rendeltetési országáról. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kivitt termékek leírását a vonatkozó, az e rendelet 1. mellékletében meghatározott ellenőrzési jegyzék szerinti számmal együtt.

 

A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen általános kiviteli engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

Indokolás

Ez a módosítás az átláthatóság növelése érdekében bevezeti a tagállamok és a Bizottság előzetes értesítését és a nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

2 rész – rendeltetési országok

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Argentína, Bahrein, Bolívia, Brazília, Brunei, Chile, Dél-Afrika, Dél-Korea, Ecuador, Egyiptom, Fülöp-szigetek, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Izland, Jordánia, Katar, Kína, Kuvait, Malajzia, Marokkó, Mauritius, Mexikó, Oman, Oroszország, Szaud-Arábia, Szingapúr, Törökország, Tunézia, Ukrajna

Albánia, Argentína, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Chile, Dél-Afrika, Egyesült Arab Emírségek, francia tengerentúli területek, Horvátország, Kína (beleértve Hongkongot és Makaót), Koreai Köztársaság, India, Izland, Izrael, Kazahsztán, Macedónia (Volt Jugoszláv Köztársaság), Marokkó, Mexikó, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Szingapúr, Törökország, Tunézia, Ukrajna.

Indokolás

A termékeket csak olyan célországokba szabad kivinni, amelyekkel kapcsolatosan a tagállamok megegyeztek és megállapodtak.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Ez az általános engedély engedélyezi az 1. részben felsorolt termékek kivitelét azzal a feltétellel, hogy a kivitel kiállításhoz vagy vásárhoz kapcsolódó időszakos kivitelt jelent, és hogy a termékeket az eredeti kiviteltől számított 120 napon belül teljes egészükben és változtatás nélkül újra kell importálni az Unió vámterületére.

Indokolás

E módosítás új feltételt szab: a szóban forgó terméket egy bizonyos időszakon belül kell újraimportálni.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a) ha az exportőr nem tudja garantálni azok eredeti állapotukban, bármely alkatrész vagy szoftver eltávolítása, másolása vagy terjesztése nélkül történő visszajuttatását, vagy ha a bemutatóhoz technológiaátadás is kapcsolódik;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4b) ha a szóban forgó terméket magánjellegű kiállítás vagy bemutatás céljából (pl. beltéri kiállítótermekbe) exportálják;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 4 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4c) ha a szóban forgó terméket valamely gyártási folyamatba való integrálásra szánják;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 4 d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4d) ha a szóban forgó termékeket – a tényleges bemutatáshoz szükséges minimális mértéket kivéve – azok eredeti rendeltetésének megfelelően használják, és ha az egyedi teszteredményeket nem teszik hozzáférhetővé harmadik felek számára;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 4 e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4e) ha a kivitel kereskedelmi ügylet eredményeképpen történik, különösen a szóban forgó termék eladása, bérlése vagy lízingje esetében;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 4 f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4f) ha a szóban forgó terméket egy kiállításon vagy vásáron kizárólag eladási, bérleti vagy lízingelési szándékkal tárolják anélkül, hogy kiállítanák vagy bemutatnák;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 4 g pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4g) ha az exportőr olyan intézkedéseket tesz, amelyek megakadályozzák őt abban, hogy a szóban forgó terméket saját ellenőrzése alatt tartsa az időszakos kivitel teljes ideje alatt.

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ezt az általános engedélyt használó exportőr legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról.

(3) Az ezt az általános engedélyt használó exportőr az első kivitelt megelőzően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot ezen engedély első felhasználásáról.

 

A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználásához kapcsolódó jelentési követelményeket, valamint azt a kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam igényel, amelyből a kivitel megvalósul..

 

A tagállamok előírják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk azt az exportőrnek.

 

Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti kiviteli engedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

 

Az ezt az általános engedélyt használó exportőr hathavonta tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot minden egyes kivitt termék mennyiségéről, értékéről és rendeltetési országáról. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kivitt termékek leírását a vonatkozó, az e rendelet 1. mellékletében meghatározott ellenőrzési jegyzék szerinti számmal együtt.

 

A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen általános kiviteli engedélyhez kapcsolódó választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

Indokolás

Ez a módosítás az átláthatóság növelése érdekében a tagállamok és a Bizottság előzetes értesítését és a nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt vezeti be.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II d melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ezen engedély alkalmazásában „kiállítás” minden olyan kereskedelmi vagy ipari kiállítás, vásár vagy hasonló nyilvános rendezvény vagy bemutató, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzleti helyiségekben külföldi termékek eladása céljából, s amelynek során a termék vámfelügyelet alatt marad.

(4) Ezen engedély alkalmazásában „kiállítás vagy vásár” minden olyan meghatározott időtartamú, kereskedelmi célú esemény, amelyen kiállítók vonultatják fel termékeiket üzleti látogatók vagy a nagyközönség számára.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

IIe melléklet

428/2009/EK rendelet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

MELLÉKLET

törölve

EU005 SZÁMÚ ÁLTALÁNOS KÖZÖSSÉGI KIVITELI ENGEDÉLY

 

Számítógép és kapcsolódó berendezés

 

Kibocsátó hatóság: Európai Közösség

 

1 rész

 

Ez a kiviteli engedély a 6. cikk (1) bekezdésével áll összhangban, és az I. melléklet következő termékeire terjed ki:

 

1. A 4A003a és 4A003b alatt meghatározott digitális számítógép, amennyiben „kiigazított csúcsteljesítménye” (Adjusted Peak Performance, APP) nem haladja meg a 0,8 súlyozott TeraFLOPS-ot (Wighted TeraFLOPS, WT).

 

2. A 4A003c alatt meghatározott elektronikus részegység, amelyet kifejezetten processzorok aggregálásával történő teljesítménynövelésre terveztek vagy alakítottak át úgy, hogy az aggregátum kiigazított csúcsteljesítménye ne haladja meg a 0,8 súlyozott TeraFLOPS-ot

 

3. A fent említett berendezéshez tartalék alkatrész, többek között mikroprocesszor, amennyiben kizárólag a 4A003a, 4A003b és 4A003c alatt van meghatározva, és nem növeli a berendezés teljesítményét 0,8 TeraFLOPS-nál nagyobb kiigazított csúcsteljesítmény fölé.

 

4. A 3A001.a.5, 4A003.e, és 4A003.g bejegyzésben leírt termékek.

 

2. rész – rendeltetési országok

 

A kiviteli engedély a Közösség egészére érvényes a következő országokba irányuló kivitel esetében:

 

Algéria, Andorra, Amerikai Virgin-szigetek, Antigua és Barbuda, Argentína, Aruba, Bahama-szigetek, Bahrein, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Botswana, Brazília, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Chile, Comore-szigetek, Costa Rica, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dominika, Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyesült Arab Emírségek, Egyenlítői Guinea, Egyiptom, Falkland-szigetek, Feröer szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Guyana, Francia tengerentúli területek, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Gibraltár, Grönland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guyana, Holland Antillák, Honduras, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Horvátország, Izland, India, Jordánia, Kamerun, Katar, Kuvait, Lesotho, Liechtenstein, Madagaszkár, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marokkó, Martinique, Mauritius, Mexikó, Moldova, Monaco, Mongólia, Montserrat, Namíbia, Nicaragua, Niger, Omán, Oroszország, Panama, Pápua Új-Guinea, Peru, Puerto Rico, Salamon-szigetek, Salvador, San Marino, São Tomé és Príncipe, Seychelle-szigetek, Suriname, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szingapúr, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent, Szent Ilona, Szváziföld, Togo, Törökország, Trinidad és Tobago, Tunézia, Turks- és Caicos-szigetek, Új-Kaledónia, Uruguay, Ukrajna, Vanuatu, Zöld-foki-szigetek.

3. rész – ezen engedély felhasználásának feltételei és követelményei

 

1. Ez az engedély nem jogosít fel termék kivitelére:

 

(1) ha az exportőr tájékoztatást kapott a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaitól arról, hogy a kérdéses terméket teljes egészében vagy részben az alábbiak célokra szánják vagy szánhatják:

 

a) vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyver vagy más nukleáris robbanóeszköz fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, tárolásával, észlelésével, azonosításával vagy terjesztésével kapcsolatos felhasználás vagy ilyen fegyver hordozására képes rakéta fejlesztése, gyártása, karbantartása vagy tárolása,

 

b) katonai végfelhasználás, amennyiben a vásárló országra vagy a rendeltetési országra az Európai Unió Tanácsának közös álláspontjával vagy együttes fellépésével, az EBESZ határozatával vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsának kötelező határozatával kivetett fegyverembargó van érvényben, vagy

 

c) felhasználás olyan – a nemzeti katonai listán szereplő – katonai termék alkatrészeként vagy részegységeként, amelyet az illető tagállam területéről engedély nélkül vagy a tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt engedélyezés megsértésével vittek ki;

 

(2) ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;

 

(3) ha a szóban forgó terméket az engedélyben feltüntetett rendeltetési helyen található vámszabad területre vagy vámszabad raktárba viszik ki.

 

2. Az ezt az engedélyt használó exportőr köteles:

 

(1) tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően;

 

(2) a kivitel előtt tájékoztatni a külföldi vásárlót, hogy az általa az engedéllyel kivinni tervezett termék nem vihető ki újra olyan végső rendeltetési hely szerinti országba, amely nem tagállama az Európai Közösségnek vagy a francia tengerentúli közösségnek, és nincs megemlítve az engedély 2. részében.

 

Indokolás

Az előadónak az a véleménye, hogy a számítógépek és a kapcsolódó felszerelések érzékeny termékek, ezért ezeket nem lehet belefoglalni az általános uniós kiviteli engedélybe.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II f melléklet – 1 rész – 3 és 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az 5. kategória 2. része A–D (információbiztonság) alatt meghatározott termék, ideértve a kifejezetten ehhez tervezett vagy fejlesztett alkatrészt és tartozékot is, a következők szerint:

törölve

a) az alábbi bejegyzések alatt meghatározott termék, kivéve ha rejtjelező funkcióit az Európai Közösségen belüli kormányzati végfelhasználó számára tervezték vagy módosították:

 

– 5A002.a.1.;

– az 5A002.a.1. alatt meghatározott berendezés jellemzőivel rendelkező, illetve funkcióit megvalósító vagy szimuláló, 5D002.c.1. alatt meghatározott szoftver;

 

b) az 5B002 alatt meghatározott berendezés az a) pontban meghatározott termékhez;

 

c) a b) pont alatt meghatározott jellemzőkkel vagy funkciókkal rendelkező, berendezés részét képező szoftver.

 

4. A 3a)–3c) pontokban meghatározott áru használatához való technológia.

 

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II f melléklet

428/2009/EK rendelet

2 rész – rendeltetési országok

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Argentína, Dél-Afrika, Dél-Korea, Horvátország, Oroszország, Törökország, Ukrajna

Argentína, Dél-Afrika, Horvátország, India, Izland, Izrael, Kína (beleértve Hongkongot és Makaót is), Koreai Köztársaság, Oroszország, Törökország, Ukrajna

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II f melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 1 pont – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ca) internetes támadások indítására vagy bármely más, szabotázs vagy kémkedés folytatása, illetve internetes oldalak törlése vagy szolgáltatások működésképtelenné tétele céljából folytatott politikai indíttatású hackertevékenységre való felhasználás,

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy megtiltsa olyan termékek kivitelének az engedélyezését, amelyeket internetes támadások indítására vagy bármely más, szabotázs vagy kémkedés folytatása, illetve internetes oldalak törlése vagy szolgáltatások működésképtelenné tétele céljából folytatott politikai indíttatású hackertevékenységre lehet felhasználni.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II f melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 1 pont – c b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

cb) az Európai Unió Alapjogi Chartájában (amelyre az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke hivatkozik) meghatározottak szerint az emberi jogok, a demokratikus elvek vagy a szólásszabadság megsértésével kapcsolatos felhasználás, amelyekben lehallgatási technológiákat és digitális adattovábbító eszközöket használnak a mobiltelefonok és szöveges üzenetek megfigyelésére vagy az internethasználat célzott felügyeletére (pl. megfigyelőközpontokon és törvényes lehallgatási átviteli módszereken keresztül);

Indokolás

Az 1961. október 18-án Torinóban aláírt Európai Szociális Chartában, a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi közösségi chartában és az Európai Unió Alapjogi Chartájában (amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2007. december 12-én hirdetett ki Strasbourgban, és amelyre az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke hivatkozik) meghatározottak szerint nem szabad általános exportengedélyt adni olyan termékek esetében, amelyeket a kormányok vagy vállalkozások az alapvető emberi jogok megsértésére használhatnak fel.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II f melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják.

2. ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben az első albekezdésben említett valamely felhasználásra szánják.

Indokolás

A módosítás a 4. cikk (1) és (2) bekezdésére való hivatkozáshoz képest kiterjeszti a kiviteli engedély feltételeit.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II f melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a) ha az exportőr tudatában van annak, hogy a termékeket az ezen engedély 2. részében felsoroltaktól és az EU001 számú általános közösségi kiviteli engedély 2. részében felsoroltaktól eltérő bármely rendeltetési országba vagy a tagállamokba újra kiviszik;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II f melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 3 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően;

1. értesíteni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot az ezen engedély első felhasználásáról az első kivitelt megelőzően;

 

A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználásához kapcsolódó jelentési követelményeket, valamint azt a kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam igényel, amelyből a kivitel megvalósul.

 

A tagállamok előírják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és azt az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek.

 

Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti kiviteli engedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

 

Az ezt az általános engedélyt használó exportőr hathavonta tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot minden egyes kivitt termék mennyiségéről, értékéről és rendeltetési országáról. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kivitt termékek leírását a vonatkozó, az e rendelet 1. mellékletében meghatározott ellenőrzési jegyzék szerinti számmal együtt.

 

A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen általános kiviteli engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

Indokolás

Ez a módosítás az átláthatóság növelése érdekében bevezeti a tagállamok és a Bizottság előzetes értesítését és a nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II g melléklet – 2 rész – rendeltetési országok

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Argentína, Banglades, Belize, Benin, Bolívia, Brazília, Chile, Cook-sziget, Costa Rica, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dominika, Ecuador, Fidzsi-szigetek, Grúzia, Guatemala, Guyana, India, Kamerun, Lesotho, Maldív-szigetek, Mauritius, Mexikó, Namíbia, Nicaragua, Omán, Oroszország, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Salvador, Seychelles-szigetek, Srí Lanka, Szváziföld, Törökország, Ukrajna, Uruguay.

Argentína

Dél-Korea

Horvátország

Izland

Törökország

Ukrajna.

Indokolás

EU007-termékeket csak olyan célországokba szabad kivinni, amelyekkel kapcsolatosan a tagállamok megegyeztek és megállapodtak.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II g melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják.

2. ha a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II g melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a) ha az exportőr tudatában van annak, hogy a terméket az ezen engedély 2. részében felsoroltaktól és az EU001 számú általános közösségi kiviteli engedély 2. részében felsoroltaktól eltérő bármely rendeltetési országba vagy a tagállamokba újra kiviszik;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II g melléklet

428/2009/EK rendelet

3 rész – 4 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően;

1. értesíteni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot az ezen engedély első felhasználásáról az első kivitelt megelőzően;

 

A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználásához kapcsolódó jelentési követelményeket, valamint azt a kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam igényel, amelyből a kivitel megvalósul.

 

A tagállamok előírják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és azt az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek.

 

Adott esetben az e bekezdés második és harmadik albekezdésében foglalt követelményeknek a nemzeti általános exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

 

Az ezt az általános engedélyt használó exportőr hathavonta tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságait és a Bizottságot minden egyes kivitt termék mennyiségéről, értékéről és rendeltetési országáról. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kivitt termékek leírását a vonatkozó, az e rendelet 1. mellékletében meghatározott ellenőrzési jegyzék szerinti számmal együtt.

 

A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen általános kiviteli engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

Indokolás

Ez a módosítás az átláthatóság növelése érdekében bevezeti a tagállamok és a Bizottság előzetes értesítését és a nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt.

INDOKOLÁS

Bevezetés

A kettős felhasználású termékek olyan termékek, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók. Ezen termékek kivitelének ellenőrzése körülbelül 15 éve uniós szinten valósul meg. A kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzése kulcsfontosságú a fegyverek, többek között a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása tekintetében. Tekintettel az uniós határokon keresztül zajló kereskedelem nagyságára, a kettős felhasználású termékek exportjának uniós szintű ellenőrzését olyan megelőző intézkedésekre alapozva kell megerősíteni, mint az exportengedélyezési követelmények és regisztrációs vámeljárások megszabása. Az exportellenőrzések nagyban befolyásolják az EU kereskedelempolitikáját, mivel az összes uniós kivitel több mint 10%-át érinthetik. Az uniós exportellenőrzés legfontosabb eszköze a kettős felhasználású termékekről szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK rendelet, amely 2009. augusztus 27-én lépett hatályba. Ez az új rendelet számos jelentős változást vezetett be a kettős felhasználású termékek uniós exportellenőrzésének alkalmazási körében. Többek között a kettős felhasználású termékek brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó ellenőrzéseket is. A kettős felhasználású termékekről szóló rendelet rendszeresen frissített jegyzékeket tartalmaz az ellenőrzött kettős felhasználású termékekről. E jegyzékek a legfontosabb nemzetközi export-ellenőrzési rendszerek jegyzékeit tükrözik. Annak érdekében, hogy az ellenőrzés teljes mértékben hatékony legyen, és megfeleljen a tagállamok többoldalú szinten tett kötelezettségvállalásainak, a 428/2009/EK rendelettel összhangban engedélyköteles az I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek kivitele. Négy kiviteliengedély-típus létezik:

· Általános közösségi kiviteli engedélyek (CGEA),

· (a tagállamok által meghatározott) nemzeti általános kiviteli engedélyek,

· globális kiviteli engedélyek (egy konkrét exportőr számára állítják ki a kettős felhasználású termék egy típusára vagy kategóriájára, meghatározott végfelhasználók számára egy vagy több országba irányuló kivitelekre érvényesek),

· egyedi kiviteli engedélyek (egy konkrét exportőr számára állítják ki, érvényes egy végfelhasználó számára egy vagy több termék vonatkozásában).

Valamennyi kiviteli engedély és brókertevékenységi engedély az EU teljes területén érvényes.

A javasolt rendelet jellege és jellemzői

A Bizottság 2008. december 17-én benyújtotta az 1334/2000/EK rendelet módosítására irányuló eredeti javaslatot. A javaslat elsődleges célja az volt, hogy az 1334/2000/EK rendelethez hat új mellékletet lehessen csatolni az ún. egyes nem érzékeny, kettős felhasználású termékek nem érzékeny országokba való kivitelére irányuló általános közösségi kiviteli engedélyekkel kapcsolatosan, illetve hogy ennek megfelelően a 6. és 7. cikket módosítani lehessen. E javaslat benyújtásakor a Lisszaboni Szerződés még nem volt hatályban. Ennek megfelelően – lévén a rendelettervezet jogalapja az Európai Közösséget létrehozó szerződés 133. cikke – a javaslatot nem továbbították az Európai Parlamentnek, és a Tanács egyedül hozott határozatot.

Időközben az 1334/2000/EK rendeletet felváltotta a kettős felhasználásról szóló új 428/2009/EK rendelet (átdolgozás), amely 2009. augusztus 27-én lépett hatályba. Ez a rendelet a Bizottság 2006. december 18-i javaslatán alapul ((COM(2006) 829 végleges – 2006/0266 (ACC)). Az 1334/2000/EK rendelet átdolgozása. Az 1334/2000/EK rendelet néhány módosítása egyértelműen többet jelent az 1334/2000/EK rendelet pusztán technikai felülvizsgálatánál és aktualizálásánál: bővíti a kettős felhasználású termékek exportellenőrzésének alkalmazási körét, lefedve a tranzitra és a brókertevékenységre vonatkozó ellenőrzéseket is, valamint szankcionálja a tömegpusztító fegyverekre vonatkozó programhoz kapcsolódó kettős felhasználású termékek illegális brókertevékenységét; felcseréli az átdolgozott V. mellékletben felsorolt termékek belső piaci transzferének engedélyeztetési követelményét egy olyan előzetes értesítési eljárással, amelynek rendeltetése a kereskedelemnek a biztonsági érdekek veszélyeztetése nélkül történő megkönnyítése az EU belső piacán; bevezeti azt a rendelkezést, amelynek értelmében a tagállamoknak legalább a rendelet megsértésének esetében büntetőjogi szankciókat kell alkalmazniuk; preambulumbekezdésben pontosítja, hogy a rendelet átfogó jogi kereteket biztosít a kettős felhasználású termékek, technológiák és kapcsolódó szolgáltatások kiviteléhez.

Amikor az Európai Parlament a 2009. december 2-i ún. gyűjtőközleményen keresztül hivatalosan megkapta (a Bizottság főtitkárának 2010. március 1-jei hivatalos levele) az 1334/2000/EK rendelet módosítására irányuló rendeletjavaslatot, a Tanács – a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó munkacsoportja révén – megtárgyalta a 428/2009/EK rendelet alapján a hat új általános kiviteli engedély javasolt hozzáadását, majd a Tanács elnöksége 2010. július 6-án tájékoztatta az előadót a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó munkacsoport 2010. július 6-i, a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet módosítására irányuló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettervezettel kapcsolatos nem hivatalos következtetéseiről, ily módon megállapodás született az intézmények között, hogy hallgatólagosan hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bizottság által 2008. december 17-én javasolt módosítások megtárgyalásának alapjául a 428/2009/EK rendelet szolgál, figyelemmel az 1334/2000/EK rendeletre.

Az előadó javasolja a tanácsi módszer követését, azaz a kettős felhasználásról szóló rendeletre irányuló módosításokra a legújabb és legérvényesebb jogszabályok alkalmazását annak érdekében, hogy a javasolt új általános kiviteli engedélyek hozzáadása ne húzódjon el. Az 1., 2., 5. ,6. és 8. módosítás célja tehát, hogy egyértelművé tegye, hogy a három intézmény megegyezik a kettős felhasználású termékek kivitelére, átadására, közvetítésére és átszállítására vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló rendelet legutóbbi változatának módosításában.

A demokratikus ellenőrzés és az átláthatóság megerősítése

Viszonzásul a Tanács és a Bizottság elfogadja a 428/2009/EK rendelet néhány kiegészítő módosítását, amelyek hozzájárulnak az EU kettős felhasználású rendszerének demokratikusabbá és átláthatóbbá tételéhez.

A 11. és 12. módosítás kötelezni kívánja tehát a Bizottságot és a tagállamokat az értesítések gyűjtésére, átvitelére és tárolására szolgáló biztonságos rendszer felállítására, valamint kötelezi a Bizottságot, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet a rendszer működéséről. A rendszer egyelőre csak egy, a 2009-es rendelet által említett lehetőség. A rendszer célja egy online adatbázishoz való hozzáférhetőség lenne, mely tartalmazná pl. az elutasított kiviteli kérelmeket.

A 13. módosítás kötelezettséget ír elő a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport számára az Európai Parlamentnek benyújtandó éves jelentést illetően, ez utóbbinak a Bizottsággal szemben vállalt ellenőrző szerepe betöltése érdekében.

A 14. módosítás bevezeti a Bizottság számára a végrehajtással és az alkalmazással kapcsolatos jelentésre, valamint a részletes hatásvizsgálat készítésére vonatkozó kötelezettséget. A jelentésnek információt kell tartalmaznia a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportra, valamint a rendelet 19. cikke (4) bekezdésének és 15. cikkének végrehajtására vonatkozóan, valamint a tagállamok által a rendelet rendelkezéseinek súlyos megsértéséért kiszabott büntetésekkel kapcsolatosan. A jelentés utóbbi része segíti a jogalkotót és a Bizottságot annak eldöntésében, hogy bevezessenek-e egy olyan egyértelmű rendelkezést, amelynek értelmében a tagállamoknak legalább a rendelet megsértésének esetében büntetőjogi szankciókat kell alkalmazniuk.

Meg kell erősíteni az EU-ról alkotott képet és az EU képviseletét a nemzetközi export-ellenőrzési rendszerekben, mert azok jelentős mértékben alakítják az EU exportellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályait és azok gyakorlati végrehajtását. A 428/2009/EK rendeletben meghatározott kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós export-ellenőrzési rendszer működését jelentős mértékben befolyásolják a négy nemzetközi export-ellenőrzési rendszerben tett kötelezettségvállalások:

· Ausztrália Csoport (biológiai és vegyi termékek), amelyben a Bizottság teljes jogú tag és mind a 27 tagállam részt vesz több más állammal – pl. az Amerikai Egyesült Államokkal, Kanadával, Japánnal, Dél-Koreával és Ausztráliával – együtt;

· Nukleáris Szállítók Csoportja (polgári célú nukleáris termékek), amelyben a Bizottság megfigyelőként vesz részt, míg az összes 27 tagállam teljes jogú tagként több más állammal – pl. az Amerikai Egyesült Államokkal és Oroszországgal – együtt;

· Wassenaari Megállapodás (katonai és csúcstechnológiájú kettős felhasználású termékek), amelyben a Bizottság nem vesz részt, 26 tagállam viszont (Ciprus kivételével) teljes jogú tagként több más állammal – pl. az Amerikai Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Törökországgal – együtt igen;

· Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (rakéták/hordozóeszközök fejlesztésére irányuló programok), amelyben a Bizottság nem vesz részt, 19 tagállam viszont teljes jogú tagként több más állammal – pl. az Amerikai Egyesült Államokkal és Oroszországgal – együtt igen.

E nemzetközi export-ellenőrzési rendszerek fő feladata az ellenőrizendő termékek jegyzékének frissítése: mindeddig ezeket a jegyzékeket szinte automatikusan, az Európai Parlament részvétele nélkül vagy minimális részvételével átültették az uniós jogszabályokba. A Parlament e területen végzett ellenőrző és társjogalkotói szerepének megkönnyítése érdekében a 15. módosítás célja, hogy megteremtse a nemzetközi együttműködés jogalapját: hozzájárulva az olyan gyakran előforduló helyzetek megoldásához, mint amikor a harmadik országbeli és az uniós exportőröknek az egységes piacon kell ellenőrizniük a kettős felhasználású termékek transzferjét (amikor a harmadik országok törvényei újrakiviteli szabályokat alkalmaznak a behozott kettős felhasználású termékek belső piacán); lehetővé téve a kiviteli engedélyek kölcsönös elismerését, amely elvileg nagymértékben elősegíti a közös ipari vagy kutatási projekteket, különösen a jelenlegi CGEA-ban felsorolt nemzetközi export-ellenőrzési rendszerekben tagsággal rendelkező harmadik országok viszonylatában; és lehetővé téve az egész EU-ra érvényes export-ellenőrzési szabályok elfogadását, amelyek alkalmazhatók az EU-ban az Unió által finanszírozott nemzetközi programok keretében harmadik országok részvételével kifejlesztett technológiákra és kiterjedne az ezen technológiákhoz nem tárgyias formában való hozzáférésre is.

A mellékletek módosításai

A 16. és 45. melléklet célja a javasolt új általános kiviteli engedélyek megfogalmazásához való hozzájárulás. Céljuk, hogy növeljék a „kis értékű szállítmány” meghatározása nyújtotta védelmet, és megvédjenek az eladási ár mesterséges levitelétől annak érdekében, hogy teljesítsék a „kis értékű szállítmányra” vonatkozó kiviteli engedély feltételeitét (17. módosítás), az átláthatóság növelése érdekében bevezessék a tagállamok és a Bizottság előzetes értesítését és a nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt (23., 34., 42. és 45. módosítás), bevezessék a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot (26–33., 41. és 44. módosítás), a IId. (Időszakos kivitel kiállításra vagy vásárra), IIf. (Távközlés) és IIg. (Vegyszerek) melléklettel összefüggésben, hogy megtiltsák olyan termékek kivitelének az engedélyezését, amelyeket internetes támadások indítására vagy bármi más, szabotázs vagy kémkedés folytatása, illetve internetes oldalak törlése vagy szolgáltatások működésképtelenné tétele céljából folytatott politikai indíttatású hackertevékenységre lehet felhasználni (38. módosítás), és hogy az 1961. október 18-án Torinóban aláírt Európai Szociális Chartában, a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi közösségi chartában és az Európai Unió Alapjogi Chartájában (amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2007. december 12-én hirdetett ki Strasbourgban, és amelyre az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke hivatkozik) meghatározottak szerint megtiltsák általános exportengedély kiadását olyan termékek esetében, amelyeket a kormányok vagy az üzleti élet az alapvető emberi jogok megsértésére használhat fel (39. módosítás).

Összegzés

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése és a benne foglalt pontosítások az EU hatásköreiről a nemzetközi kereskedelem területén megfelelő alkalmat kínál az EU szerepének, valamint az Európai Parlament szerepének, hatáskörének és felelősségének megerősítésére az EU döntéshozatali folyamatának intézményi keretén belül. Az EU kettős felhasználású rendszerét átláthatóbban és demokratikusabban kell megszervezni. E célkitűzés elérése érdekében az Európai Parlament teljes mértékű részvétele döntő fontosságú lenne a Lisszaboni Szerződésben meghatározott kötelezettségek alkalmazása és a szerződésnek az Európai Parlament és az Európai Bizottság által az új keretmegállapodásban elfogadott együttes értelmezése révén.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (16.7.2010)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK rendelet módosításáról és aktualizálásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

A vélemény előadója: Reinhard Bütikofer

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer módosítására irányuló javaslatot nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság szerint a javaslattervezet egyes nem érzékeny, kettős felhasználású termékek egyes nem érzékeny országokba történő kivitelének hat új, általános uniós engedélyezésére terjed ki.

A kettős felhasználású termékek (köztük a szoftverek és a technológiák is) olyan polgári célú termékek, amelyek katonai célokra is felhasználhatók, és amelyeket az EU-ból történő kivitelük esetén ellenőriznek. Az ellenőrzések elsősorban a tömegpusztító fegyverek elterjedését kívánják megakadályozni.

Annak érdekében, hogy ez az ellenőrzés teljes mértékben hatékony legyen, és megfeleljen a tagállamok többoldalú szinten tett kötelezettségvállalásainak, az 1334/2000/EK rendelet 3. cikkével összhangban engedélyköteles az I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek kivitele.

Az 1334/2000/EK rendelet 6. cikke négy kiviteliengedély-típust említ.

Az első az 1334/2000/EK rendelet 6. cikkében említett EU001 számú általános kiviteli engedély, amely az ellenőrzött termékek hét országba (Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Japán, Ausztrália, Új-Zéland, Svájc és Norvégia) irányuló exportjának nagy részére terjed ki.

Minden egyéb, a rendelet értelmében engedélyköteles kivitel esetében a nemzeti hatóságokra marad a végső döntés arról, hogy adnak-e nemzeti általános, globális vagy egyedi kiviteli engedélyt (6. cikk (2) bekezdés).

Ez a véleménytervezet csak a Bizottság 2008-ban benyújtott javaslatára összpontosít, és az illetékes bizottságra hagyja az EP végső álláspontja és a rendelet 2009-ben átdolgozott változata[1] közötti korreláció figyelembevételét.

A vélemény általánosságban véve támogatja a Bizottság javaslatát, amely az átláthatóság javítására, a jelenlegi szabályok végrehajtásának ellenőrzésére és ugyanolyan standardok egységes használatára irányul.

A Külügyi Bizottság nem ért azonban egyet a Bizottság értékelésével, amely szerint az EU tagállamaiban az egyes kivitelekre vonatkozó különböző szabályozási módok nem szolgálják az EU egészének legfőbb érdekeit.

Valójában néhány tagállam a többinél szigorúbban ellenőrzi a kettős felhasználású termékek kivitelét. Összhangban a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégiával, a Stabilitási Eszközzel és a fegyverkivitel ellenőrzésére irányuló közös állásponttal, a nemzetközi biztonság javítása érdekében az EU-nak minden egyes termék vonatkozásában szigorúbb, minden tagállam által alkalmazandó kiviteli rendszer alkalmazására kell törekednie.

A Külügyi Bizottság osztja a Tanács aggodalmát a javaslatnak az Unió belső és külső biztonsági célkitűzéseire gyakorolt negatív hatásait illetően. Ezért a Külügyi Bizottság véleménye legalább olyan szigorú megközelítést alkalmaz, mint a legszigorúbb export-ellenőrzési rendszerrel rendelkező EU-tagállamok.

A Külügyi Bizottság azon a véleményen van, hogy az Unióból exportált kettős felhasználású termékek végfelhasználására vonatkozó megbízható adatok hiányában az EU-nak átgondolt és körültekintő megközelítést kell alkalmaznia.

E tekintetben a Külügyi Bizottság felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy gyűjtse össze a vonatkozó adatokat a vámügyi és más hatóságaiktól.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II b melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„IIb. MELLÉKLET

EU002 SZÁMÚ ÁLTALÁNOS KÖZÖSSÉGI KIVITELI ENGEDÉLY

Kis értékű szállítmány

A IIb. mellékletet el kell hagyni.

Indokolás

A Külügyi Bizottságnak az a véleménye, hogy e termékek nem érzékenyként való besorolása nem helyes, ezért nem lehet belefoglalni az EU általános közösségi kiviteli engedélyébe.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II c melléklet – 2 rész – országok listája

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Algéria, Andorra, Amerikai Virgin-szigetek, Antigua és Barbuda, Argentína, Aruba, Bahama-szigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Botswana, Brazília, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Chile, Comore-szigetek, Costa Rica, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dominika, Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyesült Arab Emírségek, Egyenlítői Guinea, Egyiptom, Falkland-szigetek, Feröer szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Guyana, Francia tengerentúli területek, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Gibraltár, Grönland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guyana, Holland Antillák, Honduras, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Izland, India, Indonézia, Izrael, Jordánia, Kamerun, Katar, Kína, Kuvait, Lesotho, Liechtenstein, Madagaszkár, Makaó, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marokkó, Martinique, Mauritius, Mexikó, Monaco, Montserrat, Namíbia, Nicaragua, Niger, Nigéria, Omán, Oroszország, Panama, Pápua Új-Guinea, Peru, Puerto Rico, Salamon-szigetek, Salvador, San Marino, São Tomé és Príncipe, Seychelle-szigetek, Srí Lanka, Suriname, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szingapúr, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent, Szent Ilona, Szváziföld, Tajvan, Thaiföld, Togo, Törökország, Trinidad és Tobago, Tunézia, Turks- és Caicos-szigetek, Új-Kaledónia, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zöld-foki-szigetek.

Argentína, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Chile, Dél-Afrika, Dél-Korea, Egyesült Arab Emírségek, Francia tengerentúli területek, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Horvátország, Izland, Kazahsztán, Kína, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Makaó Különleges Közigazgatási Terület, Marokkó, Mexikó, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Törökország, Tunézia, Ukrajna.

Indokolás

EU003-termékeket csak olyan célállomásokra lehetne vinni, amelyekkel kapcsolatosan a tagállamok megállapodtak és egyező véleménnyel vannak.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II c melléklet – 3 rész – 2 bekezdés – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. egy lényegében azonos tranzakció esetében, amelynél az eredeti engedélyt visszavonták.

4. ha az eredeti engedélyt semmissé nyilvánították, felfüggesztették, módosították vagy visszavonták;

Indokolás

A javasolt szöveg átfogóbb.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II c melléklet – 3 rész – 2 bekezdés – 4 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. ha a szóban forgó termék végfelhasználása különbözik az eredeti kiviteli engedélyben előírttól;

Indokolás

A javasolt szöveg célja a javasolt engedély szigorúbb korlátozása.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II c melléklet – 3 rész – 3 bekezdés – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. kérésre ellátni a vámtisztviselőket írásos bizonyítékkal az áru Európai Közösségbe történő behozatalának dátumára, az árun az Európai Közösségben elvégzett javításokra és arra vonatkozóan, hogy a termék ahhoz a személyhez és abba az országba fog visszatérni, ahonnan azt az Európai Közösségbe behozták.

2. kérésre ellátni a vámtisztviselőket írásos bizonyítékkal az áru Európai Közösségbe történő behozatalának dátumára, az árun az Európai Közösségben elvégzett javításokra és arra vonatkozóan, hogy a termék ahhoz a végfelhasználóhoz és abba az országba fog visszatérni, ahonnan azt az Európai Közösségbe behozták.

Indokolás

A Külügyi Bizottság javaslata pontosabb.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II c melléklet – 3 rész – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az ezt az engedélyt használó exportőr legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról.

4. Az ezt az általános engedélyt használó exportőr az első kivitelt megelőzően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot ezen engedély első felhasználásáról.

 

A tagállamok határozzák meg azokat a jelentési követelményeket, amelyeket ezen engedély felhasználásához mellékelni kell és azt a kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam igényel, amelyből a kivitel megvalósul.

 

A tagállamok előírják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk azt az exportőrnek.

 

Adott esetben az e bekezdés második és harmadik albekezdésében foglalt követelményeknek a nemzeti általános exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

 

A tagállamok évente tájékoztatáják a Bizottságot az általános kiviteli engedély felhasználási szintjéről. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

Indokolás

Ez a módosítás az átláthatóság növelése érdekében a tagállamok és a Bizottság előzetes értesítését és a nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt vezeti be.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II d melléklet – 2 rész – országok listája

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Argentína, Bahrein, Bolívia, Brazília, Brunei, Chile, Dél-Afrika, Dél-Korea, Ecuador, Egyiptom, Fülöp-szigetek, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Izland, Jordánia, Katar, Kína, Kuvait, Malajzia, Marokkó, Mauritius, Mexikó, Omán, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Törökország, Tunézia, Ukrajna

Argentína, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Chile, Dél-Afrika, Dél-Korea, Egyesült Arab Emírségek, Francia tengerentúli területek, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Horvátország, Izland, Kazahsztán, Kína, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Makaó Különleges Közigazgatási Terület, Marokkó, Mexikó, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Törökország, Tunézia, Ukrajna.

Indokolás

EU004-termékeket csak olyan célállomásokra lehetne vinni, amelyekkel kapcsolatosan a tagállamok megállapodtak és egyező véleménnyel vannak.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II d melléklet – 3 rész – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. Ez az általános engedély engedélyezi az 1. részben felsorolt termékek kivitelét azzal a feltétellel, hogy a kivitel kiállítás vagy vásár céljából történő időszakos kivitelt jelent, és hogy a termékeket az eredeti kiviteltől számított 120 napon belül teljes egészükben és változtatás nélkül újra kell importálni az Európai Unió vámterületére;

Indokolás

E módosítás új feltételt szab: a szóban forgó terméket egy bizonyos időszakon belül kell újraimportálni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II d melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. ha az exportőr nem tudja garantálni azok eredeti állapotukban, bármely alkatrész vagy szoftver eltávolítása, másolása vagy terjesztése nélkül történő visszajuttatását, vagy ha a bemutatóhoz technológiaátadás is kapcsolódik;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II d melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. ha a szóban forgó terméket azok eredeti felhasználási céljára használják, kivéve a tényleges bemutatásra megkívánt minimális mértékig, anélkül azonban, hogy az egyedi teszteredményeket harmadik felek számára hozzáférhetővé tennék;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II d melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c. ha a kivitel kereskedelmi ügylet eredményeképpen történik, különösen a szóban forgó termék eladása, bérlése vagy lízingelése esetében;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II d melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4d. ha az exportőr olyan intézkedéseket tesz, amelyek megakadályozzák őt abban, hogy a szóban forgó terméket saját ellenőrzése alatt tartsa az időszakos kivitel teljes ideje alatt;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II d melléklet – 3 rész – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ezt az általános engedélyt használó exportőr legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról.

(3) Az ezt az általános engedélyt használó exportőr az első kivitelt megelőzően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot ezen engedély első felhasználásáról.

 

A tagállamok határozzák meg azokat a jelentési követelményeket, amelyeket ezen engedély felhasználásához mellékelni kell és azt a kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam igényel, amelyből a kivitel megvalósul.

 

A tagállamok előírják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk azt az exportőrnek.

 

Adott esetben az e bekezdés második és harmadik albekezdésében foglalt követelményeknek a nemzeti általános exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

 

A tagállamok évente tájékoztatáják a Bizottságot az általános kiviteli engedély felhasználási szintjéről.

Indokolás

Ez a módosítás az átláthatóság növelése érdekében a tagállamok és a Bizottság előzetes értesítését és a nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt vezeti be.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II d melléklet – 3 rész – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ezen engedély alkalmazásában „kiállítás” minden olyan kereskedelmi vagy ipari kiállítás, vásár vagy hasonló nyilvános rendezvény vagy bemutató, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzleti helyiségekben külföldi termékek eladása céljából, s amelynek során a termék vámfelügyelet alatt marad.

(4) Ezen engedély alkalmazásában „kiállítás vagy vásár” minden olyan kereskedelmi vagy ipari kiállítás, vásár vagy hasonló nyilvános rendezvény vagy bemutató, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzleti helyiségekben külföldi termékek eladása céljából, s amelynek során a termék vámfelügyelet alatt marad.

Indokolás

A módosítás biztosítja a Bizottság által javasolt melléklettervezet címének szövegezésével való összhangot.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II e melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A IIe. mellékletet el kell hagyni.

Indokolás

A Külügyi Bizottságnak az a véleménye, hogy a számítógépek és a kapcsolódó felszerelések érzékeny termékek, ezért nem lehet belefoglalni az EU általános közösségi kiviteli engedélyébe.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II f melléklet – 1 rész – 3 és 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az 5. kategória 2. része A–D (információbiztonság) alatt meghatározott termék, ideértve a kifejezetten ehhez tervezett vagy fejlesztett alkatrészt és tartozékot is, a következők szerint:

törölve

a) az alábbi bejegyzések alatt meghatározott termék, kivéve ha rejtjelező funkcióit az Európai Közösségen belüli kormányzati végfelhasználó számára tervezték vagy módosították:

 

– 5A002a1;

– az 5A002.a.1. alatt meghatározott berendezés jellemzőivel rendelkező, illetve funkcióit megvalósító vagy szimuláló, 5D002.c.1. alatt meghatározott szoftver;

 

b) az 5B002 alatt meghatározott berendezés az a) pontban meghatározott termékhez;

 

c) a b) pont alatt meghatározott jellemzőkkel vagy funkciókkal rendelkező, berendezés részét képező szoftver.

 

4. A 3a)–3c) pontokban meghatározott áru használatához való technológia.

 

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II f melléklet – 2 rész – országok listája

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Argentína

Argentína

 

Kína

Horvátország

Oroszország

Dél-Afrika

Dél-Korea

Törökország

Ukrajna

Horvátország

Oroszország

Dél-Afrika

Dél-Korea

Törökország

Ukrajna

Indokolás

EU006-termékeket csak olyan célállomásokra lehetne vinni, amelyekkel kapcsolatosan a tagállamok megállapodtak és egyező véleménnyel vannak.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II f melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 1 pont – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) internetes támadások indítására való felhasználás;

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy megtiltsa olyan termékek kivitelének az engedélyezését, amelyeket internetes támadások indítására lehet használni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II f melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 1 pont – c b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) az emberi jogok, a demokratikus elvek vagy a szólásszabadság megsértésével kapcsolatos felhasználás, amelyekben lehallgatási technológiákat és digitális adattovábbító eszközöket használnak a mobiltelefonok és szöveges üzenetek megfigyelésére vagy az internethasználat célzott felügyeletére (pl. megfigyelőközpontokon és törvényes lehallgatási átviteli módszereken keresztül);

Indokolás

Nem szabad általános exportengedélyt adni olyan termékek esetében, amelyeket a kormányok az emberi jogok vagy a szólásszabadság megsértésére használhatnak fel.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II f melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják.

2. ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben az első albekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;

Indokolás

A módosítás kiterjeszti a kiviteli engedély feltételeit összehasonlítva a 4. cikk (1) és (2) bekezdésére való hivatkozással.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II f melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. ha a terméket nem az ezen engedély 2. részében vagy a IIa. melléklet 2. részében felsorolt rendeltetési helyre vagy az EU tagállamaiba viszik ki újra;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II f melléklet – 3 rész – 3 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően;

1. értesíteni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot az ezen engedély első felhasználásáról az első kivitelt megelőzően;

 

A tagállamok határozzák meg azokat a jelentési követelményeket, amelyeket ezen engedély felhasználásához mellékelni kell és azt a kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam igényel, amelyből a kivitel megvalósul.

 

A tagállamok előírják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk azt az exportőrnek.

 

Adott esetben az e bekezdés második és harmadik albekezdésében foglalt követelményeknek a nemzeti általános exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

 

A tagállamok évente tájékoztatáják a Bizottságot az általános kiviteli engedély felhasználási szintjéről.

 

A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi;

Indokolás

Ez a módosítás az átláthatóság növelése érdekében a tagállamok és a Bizottság előzetes értesítését és a nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt vezeti be.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II g melléklet – 2 rész – országok listája

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Argentína, Banglades, Belize, Benin, Bolívia, Brazília, Chile, Cook-sziget, Costa Rica, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dominika, Ecuador, Fidzsi-szigetek, Grúzia, Guatemala, Guyana, India, Kamerun, Lesotho, Maldív-szigetek, Mauritius, Mexikó, Namíbia, Nicaragua, Omán, Oroszország, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Salvador, Seychelles-szigetek, Srí Lanka, Szváziföld, Törökország, Ukrajna, Uruguay.

Argentína

Horvátország

Izland

Dél-Korea

Törökország

Ukrajna.

Indokolás

EU007-termékeket csak olyan célállomásokra lehetne vinni, amelyekkel kapcsolatosan a tagállamok megállapodtak és egyező véleménnyel vannak.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II g melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják.

2. ha a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II g melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. ha a terméket nem az ezen engedély 2. részében vagy a IIa. melléklet 2. részében felsorolt rendeltetési helyre vagy az EU tagállamaiba viszik ki újra;

Indokolás

Ez a módosítás a kiviteli engedélyhez kapcsolódó kiegészítő biztosítékot vezet be.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

Melléklet

1334/2000/EK rendelet

II g melléklet – 3 rész – 4 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően;

1. értesíteni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot az ezen engedély első felhasználásáról az első kivitelt megelőzően;

 

A tagállamok határozzák meg azokat a jelentési követelményeket, amelyeket ezen engedély felhasználásához mellékelni kell és azt a kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam igényel, amelyből a kivitel megvalósul.

 

A tagállamok előírják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk azt az exportőrnek.

 

Adott esetben az e bekezdés második és harmadik albekezdésében foglalt követelményeknek a nemzeti általános exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

 

A tagállamok évente tájékoztatáják a Bizottságot az általános kiviteli engedély felhasználási szintjéről.

A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi;

Indokolás

Ez a módosítás az átláthatóság növelése érdekében a tagállamok és a Bizottság előzetes értesítését és a nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt vezeti be.

ELJÁRÁS

Cím

A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Illetékes bizottság

INTA

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

20.5.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

14.7.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

  • [1]  A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet (átdolgozott változat)

ELJÁRÁS

Cím

A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer

Hivatkozások

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.3.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

11.3.2010

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

20.5.2010

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Az elfogadás dátuma

26.1.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Patrice Tirolien

Benyújtás dátuma

7.2.2011