RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju

7.2.2011 - (COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD)) - ***I

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Rapporteur: Jörg Leichtfried


Proċedura : 2008/0249(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju

(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0854),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-isem "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa" (COM(2009)0665),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0062/2010),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (riformulazzjoni), skont liema r-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju ġie rrevokat b'seħħ mis-27 ta' Awwissu 2009,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7‑0028/2011),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta tagħha b'mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament - att li jemenda

Titlu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nruº1334/2000 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nruº428/2009 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju (riformulazzjoni)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li t-tliet istituzzjonijiet jaqblu li jemendaw l-aħħar verżjoni tar-Regolament. Fis-17 ta' Diċembru 2008, il-Kummissjoni ppreżentat lill-Kunsill il-proposta oriġinali għall-emenda tar-Regolament 1334/2000. Ir-Regolament Nru 1334/2000 ħa postu Regolament ġdid Nru 428/2009 dwar l-Oġġetti b'Użu Doppju (Riformulazzjoni) li daħal fis-seħħ fis-27 ta' Awwissu 2009. Il-Parlament Ewropew irċieva r-riferiment formali dwar il-proposta għal Regolament li jemenda r-Regolament Nru 1334/200 permezz tal-hekk imsejħa Komunikazzjoni Omnibus tat-2 ta' Diċembru 2009, permezz ta' ittra fomali tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni tal-1 ta' Marzu 2010. Ir-Rapporteur għalhekk jissuġġerixxi li emendi sussegwenti jiġu applikati għall-att legali l-aktar reċenti u validu bix ma tiddewwimx iż-żieda tal-awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni l-ġodda.

Emenda  2

Proposta għal regolament - att li jemenda

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1334/2000 tat-22 ta' Ġunju 2000 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju jirrikjedi li l-oġġetti b’użu doppju (inkluż softwer u teknoloġiji) jkunu soġġetti għal kontroll effettiv meta jkunu esportati mill-Komunità.

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1334/2000 tat-22 ta' Ġunju 2000, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju jirrikjedi li l-oġġetti b’użu doppju (inkluż softwer u teknoloġiji) jkunu soġġetti għal kontroll effettiv meta jkunu esportati mill-Unjoni jew ikunu fi transitu fiha, jew li huma kkonsenjati lil pajjiż terz bħala riżultat tas-servizzi ta' senserija pprovduti minn sensar residenti jew stabbilit fl-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li t-tliet istituzzjonijiet jaqblu li jemendaw l-aħħar verżjoni tar-Regolament li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju.

Emenda  3

Proposta għal regolament - att li jemenda

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Ikun xieraq li l-applikazzjoni tal-kontrolli tkun uniformi u konsistenti madwar il-Komunità sabiex tkun evitata kompetizzjoni inġusta bejn l-esportaturi Komunitarji u tkun żgurata l-effiċjenza għall-kontrolli tas-sigurtà fil-Komunità.

(2) Ikun xieraq li l-applikazzjoni tal-kontrolli tkun uniformi u konsistenti madwar l-Unjoni sabiex tkun evitata kompetizzjoni inġusta bejn l-esportaturi tal-Unjoni, ikun armonizzat l-ambitu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali tal-esportazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom u tkun żgurata l-effiċjenza għall-kontrolli tas-sigurtà fl-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ddaħħal l-istrument komprensiv f'perspettiva ċara tal-kummerċ internazzjonali bħala kompetenza esklussiva tal-Unjoni. Il-"finalité politique" tal-istrument għandha tkun armonizzazzjoni sħiħa tal-ambitu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali tal-esportazzjoni u tal-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom.

Emenda  4

Proposta għal regolament - att li jemenda

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-18 ta' Diċembru 2006, il-Kummissjoni ressqet il-proposta tal-ħolqien tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja għall-Esportazzjoni fi sforz biex tkun simplifikata s-sistema legali eżistenti, titjieb il-kompetittività tal-industrija u jitwaqqaf kamp komuni għall-esportaturi kollha tal-Komunità meta dawn jesportaw ċerti oġġetti lejn ċerti destinazzjonijiet.

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-18 ta' Diċembru 2006, il-Kummissjoni ressqet il-proposta tal-ħolqien ta' Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni fi sforz biex tkun simplifikata s-sistema legali eżistenti, titjieb il-kompetittività tal-industrija u jitwaqqaf kamp komuni għall-esportaturi kollha tal-Unjoni meta dawn jesportaw ċerti oġġetti lejn ċerti pajjiżi ta' destinazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tad-diċitura mat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda  5

Proposta għal regolament - att li jemenda

Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Fil-5 ta’ Mejju 2009, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 428/2009. Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 1334/2000 tħassar b’effett mill-27 ta’ Awwissu 2009. Id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000 jibqgħu japplikaw biss għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni mressqa qabel is-27 ta’ Awwissu 2009.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tistabbilixxi referenza ċara għall-effett revokanti tar-Regolament 428/2009 fir-rigward tar-Regolament 1334/2000.

Emenda  6

Proposta għal regolament - att li jemenda

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Sabiex tkun maħluqa Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja għall-Esportazzjoni għal ċerti oġġetti mhux sensittivi ta' użu doppju lejn ċerti pajjiżi mhux sensittivi, id-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000 għandhom bżonn ikunu emendati biż-żieda tal-Annessi l-ġodda.

(4) Sabiex tkun maħluqa Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni ġdida għal ċerti oġġetti speċifiċi ta' użu doppju lejn ċerti pajjiżi speċifiċi, id-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jeħtieġ li jiġu emendati biż-żieda tal-Annessi l-ġodda.

Emenda  7

Proposta għal regolament - att li jemenda

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur huwa rreġistrat għandhom jingħataw il-possibilità li ma jħallux l-użu tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja għall-Esportazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament meta l-esportatur ikun sanzjonat minħabba offiża relatata mal-esportazzjoni li hija sanzjonabbli bl-irtirar tad-dritt tal-użu ta' dawn l-awtorizzazzjonijiet.

(5) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur huwa rreġistrat għandhom jingħataw il-possibilità li ma jħallux l-użu tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni msemmija f'dan ir-Regolament meta l-esportatur ikun sanzjonat minħabba offiża relatata mal-esportazzjoni li hija sanzjonabbli bl-irtirar tad-dritt tal-użu ta' dawn l-awtorizzazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tad-diċitura mat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda  8

Proposta għal regolament - att li jemenda

Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5a) Fl-interess tat-trasparenza, id-demokrazija u l-implimentazzjoni effiċjenti tar-Regolament (KE) Nru 428/2009, dan ir-Regolament għandu jipprovdi għall-mekkaniżmu li jagħti il-leħen lill-partijiet interessati bħalma huma l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u l-monitoraġġ tal-paċi u t-trade unions fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni li jwassal għall-aġġornar tal-pajjiżi ta’ destinazzjoni kif ukoll l-aġġornar ta’ prodotti identifikati bħala oġġetti b'użu doppju.

Emenda  9

Proposta għal regolament - att li jemenda

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2000 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.

(6) Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar ir-Regolament li għalih jirreferi dan ir-Regolament li jemenda.

Emenda  10

Proposta għal regolament - att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 428/2009

Artikolu 13 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) Fl-Artikolu 13, il-paragrafu 6 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

6. In-notifiki kollha meħtieġa taħt dan l-Artikolu ser isiru permezz ta’ mezzi elettroniċi sikuri inkluż permezz ta’[...] sistema sikura li għandha tiġi stabbilita b’konformità mal-Artikolu 19(4).

Ġustifikazzjoni

Din l-emedna tirreferi għall-obbligu tal-Kummissjoni li twaqqaf sistema sikura għall-ġbir, it-trażmissjoni u l-ħżin tan-notifiki.

Emenda  11

Proposta għal regolament - att li jemenda

Artikolu 1, punt 2 b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 428/2009

Artikolu 19 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2b) Fl-Artikolu 19, il-paragrafu 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni fost l-Istati Membri u fejn adatt il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju stabbilit taħt l-Artikolu 23. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat dwar il-baġit, l-iżvilupp l-implimentazzjoni provviżorja u finali u l-funzjonament tas-sistema, u dwar l-ispejjeż tan-netwerk.

Ġustifikazzjoni

Din l-emedna għandha l-għan li tobbliga lill-Kumissjoni twaqqaf sistema sikura għall-ġbir, it-trażmissjoni u l-ħżin tan-notifiki. Barra minn hekk, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li jiddaħħal paragrafu li jobbliga lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-ħolqien u l-funzjonament tas-sistema. Sal-lum, din is-sistema għadha biss possibbiltà introdotta fir-Regolament tal-2009. Is-sistema tkun maħsuba biex ikolha aċċess online għal database li jkun fiha, pereżempju, ir-rifjuti kollha ta' awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament - att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2 c (ġdid)

Regolament (KE) Nru 428/2009

Artikolu 23

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2c) L-Artikolu 23 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"Artikolu 23

 

1. Għandu jitwaqqaf Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju ppresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Kull Stat Membru għandu jaħtar rappreżentant għal dan il-Grupp.

 

Għandu jeżamina kwalunkwe kwistjoni rigward l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament li tista' titqajjem jew mill-president jew minn rappreżentant ta' Stat Membru.

 

2. Il-President tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu, kull meta jikkunsidra li huwa meħtieġ, jikkonsulta l-esportaturi, is-sensara u partiiet interessati rilevanti oħrajn ikkonċernati minn dan ir-Regolament.

 

3. Il-President tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu jissottometti lill-Parlament Ewropew rapport annwali dwar l-attivitajiet, l-eżamijiet u l-konsultazzjonijiet tiegħu kif ukoll lista tal-esportaturi, is-sensara u l-persuni interessati li jkunu ġew ikkonsultati. "

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tistabbilixxi obbligu biex il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju jressaq rapport annwali lill-Parlament Ewropew biex dan tal-aħħar jaqdi l-funzjoni ta' kontroll tiegħu fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea.

Emenda  13

Proposta għal regolament - att li jemenda

Artikolu 1, punt 2 ċ (ġdid)

Regolament (KE) Nru 428/2009

Artikolu 25

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2d) L-Artikolu 25 għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"Artikolu 25

 

Reviżjoni u rappurtar

 

1. Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati biex ikun implimentat dan ir-Regolament, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 24. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

 

2. Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni u stima tal-impatt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni tiegħu, li jista’ jinkludi proposti biex ir-Regolament jiġi emendat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha adatta għall-preparazzjoni tar-rapport.

 

3. Sezzjonijiet speċjali tar-rapport għandhom jittrattaw:

 

(a) il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju u jkopru l-attivitajiet, l-eżamijiet u l-konsultazzjonijiet tiegħu kif ukoll lista tal-esportaturi, is-sensara u l-persuni interessati li jkunu ġew ikkonsultati;

 

(b) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 19(4), u għandhom jirrapportaw dwar l-istadju li jkun intlaħaq fl-implimentazzjoni tas-sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni;

 

(c) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(1), li jipprovdi li l-Anness I jiġi aġġornat kont l-obbligi u l-impenji rilevanti, u kwalunkwe modifika tagħhom, li l-Istati Membri jkunu aċċċettaw bħala membri tas-sistemi internazzjonali ta' nonproliferazzjoni u tal-arranġamenti ta' kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika ta' trattati internazzjonali rilevanti, inklużi -Grupp tal-Awstralja, ir-Reġim tal-Kontroll tat-Teknoloġija tal-Missili (MTCR), il-Grupp ta' Fornituri Nukleari (NSG), l-Arranġament ta' Wassenaar u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (CWC);

 

(d) l-implimetazzjoni tal-Artikolu 15(2), li jipprovdi biex l-Anness IV, bħala parti sekondarja għall-Anness I, ikun aġġornat fir-rigward tal-Artikolu 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-interessi tal-politika pubblika u tas-sigurtà pubblika tal-Istati Membri.

 

Sezzjoni speċjali oħra tar-rapport għandha tagħti evidenza komprensiva dwar il-penalitajiet, inklużi s-sanzjonijiet kriminali għal ksur serju tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, bħalma huma l-esportazzjonijiet intenzjonali maħsuba għall-użu fi programm għall-iżvilupp jew għall-manufattura ta' armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew ta' missili li kapaċi jwassluhom mingħajr l-awtorizzazzjoni rekwiżita skont dan ir-Regolament, jew il-falsifikazzjoni jew ommissjoni ta' informazzjoni bil-għan li tinkiseb awtorizzazzjoni li għajr dan tkun ġiet irrifjutata.

 

4. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissjoni għal laqgħa ad hoc tal-kumitat kompetenti tal-Parlament jew tal-Kunsill sabiex tjippreżenta u tispjega kwalunkwe kwistjoni li tirrigwarda l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal obbligu tal-Kummissjoni li tirrapporta dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni kif ukoll li tipprovdi stima komprensiva tal-impatt tar-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju, l-implimentazzjoi tal-Artikolu 19, paragrafu 4 u l-Artikolu 15 tar-Regolament, u dwar is-sanzjonijiet tal-Istati membri għal ksur serju tad-dispożizzjonjiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda  14

Proposta għal regolament - att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2 e (ġdid)

Regolament (KE) Nru 428/2009

Artikolu 25 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2e) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 25a

 

Il-kooperazzjoni internazzjonali

 

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar ftehimiet rigward l-għajnuna amministrattiva reċiproka jew protokolli f'dak li jirrigwarda ħwejjeġ doganali konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista' tinnegozja ma' pajjiżi terzi ftehimiet li jipprovdu dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju koperti b'dan ir-Regolament u b'mod partikolari għall-eliminazzjoni ta' rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni mill-ġdid fi ħdan it-territorju tal-Unjoni. Dawn għandhom jitmexxew skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 207(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, skont ma jkun f'loku.

 

Meta dan ikun xieraq u meta jkun hemm fin-nofs proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tista' tagħmel proposti, fl-oqfsa leġiżlattivi rilevanti tal-Unjoni Ewropea jew fl-arranġamenti ma' pajjiżi terzi, biex ikun jista' jitwaqqaf kumitat ad hoc li jinvolvi l-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istati Membri u biex ikollu d-dritt jiddeċiedi dwar l-għoti tal-awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni meħtieġa biex jiżgura l-funzjonament tajjeb ta' dawn il-proġetti li jinvolvu oġġetti jew teknoloġiji b'użu doppju.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex tistabbilixxi bażi legali dwar il-kooperazzjoni internazzjonali biex jingħata kontribut favur is-soluzzjoni ta' sitwazzjonijiet attwali, eż. meta esportaturi f'pajjiżi terzi u fl-UE jkollhom japplikaw kontrolli għat-trasferimenti ta' oġġetti b'użu doppju fis-suq uniku (meta l-liġijiet ta' pajjiżi terzi jimponu regoli dwar l-esportazzjoni mill-ġdid fi ħdan is-suq uniku ta' oġġetti b'użu doppju li jkunu ġew importati), biex tippermetti r-rikonoxximent reċiproku ta' awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni u b'hekk tiffaċilita bil-kbir proġetti industrijali jew proġetti ta' riċerka konġunti b'mod partikolari ma' pajjiżi terzi li jkunu membri ta' sistemi internazzjonali tal-kontroll tal-esportazzjoni jew li jkunu elenkati fil-GEA kurrenti, u biex tippermetti l-adozzjoni ta' regoli dwar il-kontroll tal-esportazzjoni madwar l-UE kollha kemm hi li jkunu applikabbli għat-teknoloġiji żviluppati fl-UE fil-kuntest ta' programmi internazzjonali ffinanzjati mill-UE u li jinvolvu pajjiżi terzi u li jkopru wkoll l-aċċess għal dawk it-teknoloġiji b'mezzi intanġibbli.

Emenda  15

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIb

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, "merkanzija ta' valur baxx" tfisser oġġetti li huma inklużi f'ordni ta' esportazzjoni waħda jew li huma mibgħuta minn esportatur lil riċevitur imsemmi f'kunsinna waħda jew aktar li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx EUR 5 000. Għal din ir-raġuni, "il-valur" jirreferi għall-prezz fatturat lir-riċevitur; jekk ma hemmx riċevitur jew prezz li jista' jkun determinat, dan ikun il-valur tal-istatistika.

5. Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, "merkanzija ta' valur baxx" tfisser oġġetti li huma inklużi f'kuntratt ta' esportazzjoni waħda u li huma mibgħuta minn esportatur lil riċevitur imsemmi f'kunsinna waħda jew aktar li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx EUR 3000. Jekk jirriżulta li tranżazzjoni jew att tkun/ikun parti minn operazzjoni ekonomika waħda, il-valur tal-operazzjoni kollha għandu jitqies għall-kalkolu tal-valur ta’ din l-awtorizzazzjoni. Għal din ir-raġuni, "il-valur" jirreferi għall-prezz fatturat lir-riċevitur; jekk ma hemmx riċevitur jew prezz li jista' jkun determinat, dan ikun il-valur tal-istatistika. Għall-kalkolu tal-valur statistiku, it-Titolu II, Kapitolu 3, l-Artikoli 28 sa 36 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għandhom japplikaw. Jekk il-valur ma jistax jiġi ffissat, l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tingħata.

 

Kosta adizzjonali bħal dawk tal-pakkeġġar u tat-trasport jistgħu jitħallew barra mill-kalkolu tal-valur biss jekk:

 

(a) ikunu rrapportati separatament fil-kont; u

 

(b) ma jkun fihom l-ebda fattur addizzjonali li jinfluwenza l-valur tal-oġġett.

Emenda  16

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIb

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 5 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a L-ammont f'euro kif stipulat fl-Artikolu 5 għandu jiġi rivedut annwalment mill-31 ta' Ottubru 2012 ’il quddiem, sabiex jitqiesu l-bidliet fl-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Konsumatur tal-Istati Membri kollha kif ippubblikati mill-Kummissjoni wropea (Eurostat). Dak l-ammont għandu jiġi adattat awtomatikament, billi l-ammont ta’ bażi f’euro jiżdied bil-perċentwali tal-bidla f’dak l-indiċi tul il-perjodu bejn 31 ta’ Diċembru 2010 u d-data ta’ reviżjoni.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill annwalment bir-reviżjoni u bl-ammont adattat imsemmi fil-paragrafu 1.

Emenda  17

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIc

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 1 – Oġġetti

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1-1) Din hija awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni skont l-Artikolu 6(1) u tkopri l-oġġetti li ġejjin:

1-1) Din hija awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni skont l-Artikolu 9(1) u tkopri l-oġġetti li ġejjin:

Il-prodotti kollha b'użu doppju speċifikati f'xi annotazzjoni fl-Anness I minbarra dawk elenkati fil-paragrafu 1-2 ta' hawn taħt:

Il-prodotti kollha b'użu doppju speċifikati f'xi annotazzjoni fl-Anness I minbarra dawk elenkati fil-paragrafu 1-2 ta' hawn taħt:

a. fejn l-oġġetti huma importati minn territorju tal-Komunità Ewropea għall-fini ta' manutenzjoni jew tiswija, u huma esportati lejn il-pajjiż tal-kunsinna mingħajr tibdil fil-karatteristiċi oriġinali tagħhom, jew

a. fejn l-oġġetti huma importati mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-fini ta' manutenzjoni, tiswija jew rimpjazzament, u huma esportati jew esportati mill-ġdid lejn il-pajjiż tal-kunsinna mingħajr tibdil fil-karatteristiċi oriġinali tagħhom f'perjodu ta' ħames snin wara d-data li fiha tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni oriġinali tal-esportazzjoni, jew

b. fejn l-oġġetti huma esportati lejn il-pajjiż tal-kunsinna bi tpartit ma' oġġetti tal-istess kwalità u tal-istess numru li kienu importati mill-ġdid fit-territorju tal-Komunità Ewropea għat-tiswija jew tibdil taħt il-garanzija.

b. fejn l-oġġetti huma esportati lejn il-pajjiż tal-kunsinna bi tpartit ma' oġġetti tal-istess kwalità u tal-istess numru li kienu importati mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-manutenzjoni, it-tiswija jew ir-rimpjazzament f'perjodu ta' ħames snin wara d-data li fiha tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni oriġinali tal-esportazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali biex tallinja l-Parti I mat-Trattat ta' Lisbona u mar-Regolament Nru 428/2009.

Emenda  18

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIc

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 2 – Il-Pajjiżi ta' Destinazzjoni

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Algerija, l-Andorra, l-Antigwa u l-Barbuda, l-Arġentina, Aruba, il-Baħamas, il-Baħrejn, il-Bangladexx, il-Barbados, il-Belize, il-Benin, il-Bhutan, il-Bolivja, il-Botswana, il-Brażil, il-Gżejjer Virgin Britanniċi, il-Brunej, il-Kamerun, il-Kap Verde, iċ-Ċili, iċ-Ċina, il-Gżejjer Komoros, il-Kosta Rika, Ġibuti, Dominika, ir-Repubblika Domenikana, l-Ekwador, l-Eġittu, El Salvador, il-Gineja Ekwatorjali, il-Gżejjer Falkland, il-Gżejjer Faeroe, il-Fiġi, il-Gujana Franċiża, it-Territorji Barranin Franċiżi, il-Gabon, il-Gambja, Ġibiltà, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, il-Gwatemala, il-Gana, il-Ginea Bissaw, il-Gujana, il-Ħonduras, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Ħong Kong, l-Iżlanda, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Kuwajt, il-Lesoto, il-Liechtenstein, il-Makaw, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Malażja, il-Maldivi, il-Mali, Martinique, il-Mawrizju, il-Messiku, Monako, Montserrat, il-Marokk, in-Namibja, l-Antilli Olandiżi, il-Kaledonja l-Ġdida, in-Nikaragwa, in-Niġer, in-Niġerja, l-Oman, il-Panama, il-Papwa Ginea l-Ġdida, il-Peru, il-Filippini, Puerto Rico, il-Qatar, ir-Russja, is-Samoa, San Marino, Sao Tome u Prinċipe, l-Għarabja Sawdija, is-Senegal, is-Seychelles, Singapor, il-Gżejjer Solomon, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, Sri Lanka, St Helena, St Kitts u Nevis, St Vincent, is-Surinam, is-Sważiland, it-Tajwan, it-Tajlandja, it-Togo, it-Trinidad u Tobago, it-Tuneżija, it-Turkija, il-Gżejjer Torka u Caicos, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Urugwaj, il-Gżejjer Verġni Amerikani, il-Vanwatu, il-Veneżwela.

L-Arġentina, l-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Brażil, iċ-Ċili, iċ-Ċina (inklużi Ħong Kong u Macao), il-Kroazja, Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Territorji Franċiżi extra-Ewropej, l-Islanda, l-Indja, l-Iżrael, il-Kazakistan, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Montenegro, il-Marokk, ir-Russja, is-Serbja, Singapor, l-Afrika t'Isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina, l-Emirati Għarab Magħquda.

Ġustifikazzjoni

L-oġġetti UE003 għandhom jiġu esportati biss lejn dawk id-destinazzjonijiet li kien hemm qbil u kunsens dwarhom fost l-Istati Membri.

Emenda  19

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIc

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-awtorizzazzjoni ġenerali tista' tintuża biss meta l-esportazzjoni inizjali tkun saret permezz tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja għall-Esportazzjoni jew l-awtorizzazzjoni ġenerali inizjali tkun ingħatat mill-awtoritajit kompetenti fl-Istat Membru fejn l-esportatur oriġinali kien irreġistrat għall-esportazzjoni tal-oġġetti li kienu sussegwentement importati mill-ġdid fit-territorju Doganali Komunitarju għall-fini ta' tiswija jew tibdil taħt il-garanzija, kid definit hawn taħt.

1. L-awtorizzazzjoni tista' tintuża biss meta l-esportazzjoni inizjali tkun saret permezz tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni jew l-awtorizzazzjoni ġenerali inizjali tkun ingħatat mill-awtoritajit kompetenti fl-Istat Membru fejn l-esportatur oriġinali kien irreġistrat għall-esportazzjoni tal-oġġetti li kienu sussegwentement importati mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-fini ta' manutenzjoni, tiswija jew tibdil. Din l-awtorizzazzjoni ġenerali hija valida biss għal esportazzjonijiet lill-utent aħħari oriġinali.

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali biex tallinja l-Parti I mat-Trattat ta' Lisbona u mar-Regolament Nru 428/2009.

Emenda  20

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIc

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 2 – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) għal transazzjoni kważi identika meta l-awtorizzazzjoni oriġinali kienet irrevokata.

(4) meta l-awtorizzazzjoni oriġinali kienet annullata, sospiża, modifikata jew irrevokata.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tikkompleta l-kundizzjonijiet skont il-Parti 3 – paragrafu 2.

Emenda  21

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIc

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 2 – punt 4 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) meta l-użu aħħari tal-oġġetti inkwistjoni huwa differenti minn dak speċifikat fl-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni oriġinali.

Ġustifikazzjoni

Id-diċitura proposta timmira għal limitazzjoni aktar stretta tal-awtorizzazzjoni proposta.

Emenda  22

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIc

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 3 – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) jipprovdu lill-uffiċjlai tad-dwana, jekk mitluba, evidenza permezz ta' dokumenti dwar id-data tal-importazzjoni tal-oġġetti fil-Komunità Ewropea, ta' kull tiswija lill-oġġetti li saret fil-Komunità Ewropea u tal-fatt li l-oġġetti qed ikunu ritornati lill-persuna u lill-pajjiż minn fejn dawn kienu importati fil-Komunità Ewropea.

(2) jipprovdu lill-uffiċjlai tad-dwana, jekk mitluba, evidenza permezz ta' dokumenti dwar id-data tal-importazzjoni tal-oġġetti fl-Unjoni, ta' kull tiswija lill-oġġetti li saret fl-Unjoni u tal-fatt li l-oġġetti qed ikunu ritornati lill-utent aħħari u lill-pajjiż minn fejn dawn kienu importati fl-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Id-diċitura proposta timmira għal limitazzjoni aktar stretta tal-awtorizzazzjoni proposta.

Emenda  23

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIc

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Kull esportatur li juża awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mill-ewwel esportazzjoni.

4. Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) u lill-Kummissjoni bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni qabel id-data tal-ewwel esportazzjoni.

 

Ir-rekwiżiti ta’ rappurtar konnessi mal-użu ta' din l-awtorizzazzjoni u l-informazzjoni addizjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni għandu jirrikjedi dwar prodotti esportati taħt din l-awtorizzazzjoni huma definiti mill-Istati Membri.

 

Stat Membru għandu jirrikjedi li l-esportaturi rreġistrati f'dak l-Istat Membru jirreġistraw qabel l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-esportatur li din tkun waslitilha, mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn għaxart ijiem ta’ xogħol wara li tkun waslitilha t-talba għal reġistrazzjoni.

 

Fejn ikun applikabbli ir-rekwiżiti stipulati fit-tieni u t-tielet subparagrafi ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni nazzjonali mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprevedu dawn l-awtorizzazzjonijiet.

 

Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu kull sitt xhur jinforma lill-awtorità nazzjonali rilevanti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat u lill-Kummissjoni dwar il-kwantità, il-valur u l-pajjiż ta' destinazzjoni ta' kull oġġett esportat. Din l-informazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni tal-oġġetti esportati flimkien mar-referenza tal-lista ta’ kontroll relevanti kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

 

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar il-mekkaniżmu ta’ notifika magħżul għal din l-Awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni li tkun ġiet mgħarrfa lilha fis-Serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi rekwiżit għal notifika u reġistrazzjoni ex ante għall-Istati Membri u l-Kummissjoni, u b’hekk iżżid it-trasparenza.

Emenda  24

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 2 – Il-Pajjiżi ta' Destinazzjoni

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Arġentina, il-Baħrejn, il-Bolivja, il-Brażil, iċ-Ċili, iċ-Ċina, l-Ekwador, l-Eġittu, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Ħong Kong, l-Iżlanda, il-Ġordan, il-Kuwajt, il-Malasja, il-Mawrizju, il-Messiku, il-Marokk, l-Oman, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja, l-Għarabja Sawdija, Singapor, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina.

L-Arġentina, l-Albanija, il-Kroazja, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Brażil, iċ-Ċili, iċ-Ċina (inklużi Ħong Kong u Macao), dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Territorji Franċiżi extra-Ewropej, ir-Repubblika tal-Korea, l-Islanda, l-Indja, l-Iżrael, il-Kazakistan, il-Messiku, il-Montenegro, il-Marokk, ir-Russja, is-Serbja, Singapor, l-Afrika t'Isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina, l-Emirati Għarab Magħquda.

Ġustifikazzjoni

L-oġġetti għandhom jiġu esportati biss lejn dawk id-destinazzjonijiet li kien hemm qbil u kunsens dwarhom fost l-Istati Membri.

Emenda  25

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a. Din l-awtorizzazzjoni ġenerali tawtorizza l-esportazzjoni ta' oġġetti elenkati fil-Parti 1 bil-kundizzjoni li l-esportazzjoni tikkonċerna esportazzjoni temporanja għall-esibizzjoni jew għal fiera u li l-oġġetti jkunu importati mill-ġdid f'perjodu ta’ 120 ġurnata wara l-esportazzjoni inizjali, sħaħ u mingħajr modifiki, fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tistabbilixxi kundizzjoni ġdida biex l-oġġetti inkwistjoni jerġgħu jiġu impurtati fi żmien perjodu stabbilit.

Emenda  26

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) meta r-ritorn tagħhom, fl-istat oriġinali tagħhom mingħajr it-tneħħija, l-ikkupjar jew id-disseminazzjoni ta’ kwalunkwe komponent jew softwer, ma jkunx jista’ jiġi ggarantit mill-esportatur, jew meta t-trasferiment tat-teknoloġija jkun marbut ma’ preżentazjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  27

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4b) meta l-oġġetti relevanti jkunu se jiġu esportati għal preżentazzjoni privata jew dimostrazzjoni (pereżempju f'showrooms tal-azjenda stess);

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  28

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 c (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4c) meta l-oġġetti relevanti jkunu se jiġu amalgamati fi proċess ta’ produzzjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  29

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 d (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4d) meta l-oġġetti relevanti jkunu se jintużaw għall-iskop intenzjonat tagħhom, minbarra sal-punt minimu meħtieġ għal dimostrazzjoni effettiva u mingħajr ma r-riżultati ta’ testijiet speċifiċi jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ta' terzi persuni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  30

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 e (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4e) meta l-esportazzjoni tkun se ssir bħala riżlutat ta’ tranżazzjoni kummerċjali, b’mod partikolari rigward il-bejgħ, il-kiri jew il-lokazzjoni tal-oġġetti relevanti;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  31

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 f (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4f) meta l-oġġetti relevanti jkunu se jiġu maħżuna f’esibizzjoni jew fiera għall-iskop uniku ta’ bejgħ, kiri jew lokazzjoni mingħajr ma jiġu ppreżentati jew dimostrati;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  32

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 g (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4g) meta l-esportatur jagħmel xi arranġamenti li jżommuh milli jkollu l-oġġetti relevanti taħt il-kontroll tiegħu tul il-perjodu kollu ta’ esportazzjoni temporanja.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  33

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mid-data tal-ewwel esportazzjoni.

3. Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) u lill-Kummissjoni bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni qabel id-data tal-ewwel esportazzjoni.

 

Ir-rekwiżiti ta’ rrappurtar marbutin mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni, u l-informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru minn fejn issir l-esportazzjoni jista’ jesiġi dwar oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni, huma ddefiniti mill-Istati Membri.

 

Stat Membru għandu jirrikjedi li l-esportaturi rreġistrati f'dak l-Istat Membru jirreġistraw qabel l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-esportatur li din tkun waslitilha, mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn għaxart ijiem ta’ xogħol wara li tkun waslitilha t-talba għal reġistrazzjoni.

 

Fejn ikun applikabbli ir-rekwiżiti stipulati fit-tieni u t-tielet subparagrafi ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni nazzjonali mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprevedu dawn l-awtorizzazzjonijiet.

 

Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu kull sitt xhur jinforma lill-awtorità nazzjonali rilevanti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat u lill-Kummissjoni dwar il-kwantità, il-valur u d-destinazzjoni ta' kull oġġett esportat. Din l-informazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni tal-oġġetti esportati flimkien mar-referenza tal-lista ta’ kontroll relevanti kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

 

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar il-mekkaniżmu ta’ notifika magħżul għal din l-Awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni li tkun ġiet mgħarrfa lilha fis-Serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi rekwiżit għal notifika u reġistrazzjoni ex ante għall-Istati Membri u l-Kummissjoni, u b’hekk iżżid it-trasparenza.

Emenda  34

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IId

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, "esebizzjoni" tfisser kull esibizzjoni kummerċjali jew industrijali, fiera jew kull tip ta’ wirja jew mostra pubblika simili li mhijiex organizzata għal skopijiet privati fi ħwienet jew postijiet kummerċjali bl-iskop li jinbiegħu prodotti barranin, u waqt liema l-prodotti jibqgħu taħt il-kontroll doganali.

4. Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, "esebizzjoni jew fiera" tfisser avvenimenti kummerċjali ta’ tul ta’ żmien speċifiku li matulu diversi esebituri jagħmlu wirja tal-prodotti tagħhom għal min imur il-fiera jew għall-pubbliku b'mod ġenerali.

Emenda  35

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIe

Regolament (KE) Nru 428/2009

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ANNESS IIe

imħassar

AWTORIZZAZZJONI ĠENERALI KOMUNITARJA GĦALL-ESPORTAZZJONI Nru UE005

 

Kompjuters u apparat relatat

 

Awtorità Emittenti: Il-Komunità Ewropea

 

Parti 1

 

Din l-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni hija skont l-Artikolu 6(1) u tkopri l-oġġetti li ġejjin fl-Anness I:

 

1. Kompjuters diġitali speċifikati fl-annotazzjoni 4A003a jew 4A003b, meta l-kompjuters ma jaqbżux il-"Prestazzjoni Massima Aġġustata" ("APP", Adjusted Peak Perfomance) ta' aktar minn 0.8 TeraFLOPS Mwieżna (WT)

 

2. Muntaturi elettroniċi speċifikati fl-annotazzjoni 4A003c, disinjati speċifikament jew modifikati biex itejbu l-prestazzjoni permezz tal-aggregazzjoni ta' proċessuri biex il-"Prestazzjoni Massima Aġġustata" ("APP", Adjusted Peak Perfomance) tal-aggregazzjoni ta' 0.8 TeraFLOPS Mwieżna (WT) ma tkunx maqbuża.

 

3. Partijiet ta' skambju, inkluż mikro-proċessuri għall-apparat msemmi aktar 'il fuq, meta huma speċifikat b'mod esklussiv fl-annotazzjonijiet 4A003a, 4A003b jew 4A003c u ma jtejbux il-prestazzjoni tal-apparat għal "Prestazzjoni Massima Aġġustata" ("APP") għal aktar minn 0.8 TeraFLOPS Mwieżna (WT).

 

4. L-oġġetti deskritti fl-annotazzjonijiet 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.

 

Parti 2 – Il-Pajjiżi ta' Destinazzjoni

 

L-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni hija valida f'kull parti tal-Komunità għall-esportazzjoni lejn id-destinazzjonijiet li ġejjin:

 

L-Algerija, l-Andorra, l-Antigwa u l-Barbuda, l-Arġentina, Aruba, il-Baħamas, il-Baħrejn, il-Barbados, il-Beliże, il-Benin, il-Bhutan, il-Bolivja, il-Botswana, il-Brażil, il-Gżejjer Verġni Britanniċi, il-Brunej, il-Kamerun, il-Kap Verde, iċ-Ċili, il-Gżejjer Komoros, il-Kosta Rika, il-Kroazja, Ġibuti, Dominika, ir-Repubblika Domenikana, l-Ekwador, l-Eġittu, El Salvador, il-Gineja Ekwatorjali, il-Gżejjer Falkland, il-Gżejjer Faeroe, il-Fiġi, il-Gujana Franċiża, it-Territorji Barranin Franċiżi, il-Gabon, il-Gambja, Ġibiltà, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, il-Gwatemala, il-Gana, il-Ginea Bissaw, il-Gujana, il-Ħonduras, ir-Reġjun Amministrattivi Speċjali tal-Ħong Kong, l-Iżlanda, l-Indja, il-Ġordan, il-Kuwajt, il-Lesoto, il-Liechtenstein, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Malażja, il-Maldivi, il-Mali, Martinique, il-Mawrizju, il-Messiku, il-Moldova, Monako, il-Mongolja, Montserrat, il-Marokk, in-Namibja, l-Antilli Olandiżi, il-Kaledonja l-Ġdida, in-Nikaragwa, in-Niġer, in-Niġerja, l-Oman, il-Panama, il-Papwa Ginea l-Ġdida, il-Peru, il-Filippini, Puerto Rico, il-Qatar, ir-Russja, is-Samoa, San Marino, Sao Tome u Prinċipe, l-Għarabja Sawdija, is-Senegal, is-Seychelles, Singapor, il-Gżejjer Solomon, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, Sri Lanka, St Helena, St Kitts u Nevis, St Vincent, is-Surinam, is-Sważiland, it-Togo, it-Trinidad u Tobago, it-Tuneżija, it-Turkija, il-Gżejjer Torka u Caicos, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Ukraina, l-Urugwaj, il-Gżejjer Verġni Amerikani, il-Vanwatu.

Parti 3 – Il-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet għall-użu ta' din l-awtorizzazzjoni

 

1. Din l-awtorizzazzjoni ma tistax tintuża:

 

(1) meta l-esportatur kien infurmat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat li l-oġġetti involuti huma jew jistgħu jkunu intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment,

 

(a) għal użu relatat mal-iżvilupp, produzzjoni, ġestjoni, operazzjoni, manutenzjoni, ħażna, skoperta, identifikazzjoni jew disseminazzjoni ta' armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew apparat splussiv nukleari ieħor, jew l-iżvilupp, produzzjoni, manutenzjoni jew ħażna ta' missili li kapaċi jkunu parti minn armi simili,

 

(b) għal użu finali militari meta l-pajjiż li qed jixtri jew dak ta' destinazzjoni huwa suġġett għal embargo tal-armi stipulat minn Pożizzjoni Komuni jew Azzjoni Konġunta adottata mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew deċiżjoni tal-OSCE jew imposta minn riżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, jew

 

(c) għal użu bħala partijiet jew komponenti ta' oġġetti militari mniżżla fil-listi militari nazzjonali li kienu esporati minn territorju tal-Istat Membru kkonċernat mingħajr awtorizzazzjoni jew bi ksur tal-awtorizzazzjoni preskritta mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru;

 

(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2);

 

(3) meta l-oġġetti relevanti huma esportati lejn żona bla dazju jew maħżen ħieles li qiegħed f'destinazzjoni koperta minn din l-awtorizzazzjoni.

 

2. Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni għandu:

 

(1) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data tal-ewwel esportazzjoni;

 

(2) jinforma lix-xerrej barrani, qabel l-esportazzjoni, li l-oġġetti li għandu l-intenzjoni li jesporta skont din l-awtorizzazzjoni ma jistgħux ikunu esportati mill-ġdid lejn destinazzjoni oħra f'pajjiż li ma huwiex Stat Membru tal-Komunità Ewropea jew territorju barrani Franċiż u li ma huwiex imsemmi fil-Parti 2 ta' din l-awtorizzazzjoni.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-kompjuters u t-tagħmir relatat huma oġġetti sensittivi, għalhekk ma jistgħux jiġu inklużi fl-awtorizzazzjonijiet ġenerali tal-UE għall-esportazzjoni.

Emenda 36

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II f – parti 1 – punti 3 u 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Oġġetti, inkluż komponenti ddisinjati jew żviluppati speċifikament u aċċessorji msemmija fil-Kategorija 5 Parti 2 A sa D (Sigurtà tal-Informazzjoni), kif ġej:

imħassar

(a) oġġetti speċifikati fl-annotazzjonijiet li ġejjin sakemm il-funzjonijiet ta' kodifikazzjoni tagħhom kienu ddisinjati għal-użu minn utenti li jaħdmu mal-gvern fil-Komunità Ewropea:

 

– 5A002a1;

softwer fl-annotazzjoni 5D002c1 li għandu l-karatteristiċi, jew li jagħmel jew jissimula l-funzjonijiet, tat-tagħmir speċifikat fl-annotazzjoni 5A002a1.

 

(b) tagħmir speċifikat fl-annotazzjoni 5B002 għal oġġetti msemmija taħt a) ;

 

(c) softwer bħala parti minn tagħmir liema karatteristiċi u funzjonijiet huma speċifikati taħt b).

 

4. Teknoloġija għall-użu ta' oġġetti speċifikati fil-punti 3a) sa 3c)

 

Emenda  37

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIf

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 2 – Il-Pajjiżi ta' Destinazzjoni

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

l-Arġentina, il-Kroazja, ir-Russja, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, it-Turkija, l-Ukraina.

L-Arġentina, iċ-Ċina (inklużi Ħong Kong u Macao), il-Kroazja, l-Islanda, l-Indja, l-Iżrael, ir-Repubblika tal-Korea, ir-Russja, l-Afrika t'Isfel, it-Turkija, l-Ukraina.

Emenda  38

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIf

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ca) għall-varar ta' attakki ċibernetiċi, jew ta' kwalunkwe mezz ieħor ta' hacking motivat politikament għat-twettiq ta' sobotaġġ jew spjunaġġ, għat-tħassir ta' paġni tal-intrnet, jew għall-użu ta' attakki mmirati biex iwaqqfu s-servizz għat-twaqqigħ ta' paġni tal-internet,

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tipprojbixxi awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni ta' oġġetti li jistgħu jintużaw għall-varar ta' attakki ċibernetiċi, jew ta' kwalunkwe mezz ieħor ta' hacking motivat politikament għat-twettiq ta' sobotaġġ jew spjunaġġ, għat-tħassir ta' paġni tal-intrnet, jew għall-użu ta' attakki mmirati biex iwaqqfu s-servizz għat-twaqqigħ ta' paġni tal-internet.

Emenda  39

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIf

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(cb) għall-użu f'konnessjoni ma' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tal-prinċipji demokratiċi jew tal-libertà tal-espressjoni kif definiti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li għaliha jirreferi l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, billi jużaw teknoloġiji ta' interċezzjoni u tagħmir diġitali tat-trasferiment tad-data għall-monitoraġġ tat-telefonija mobbli u tal-messaġġi testwali u s-sorveljanza mmirata tal-użu tal-internet (eż. permezz ta' Ċentri ta' Monitoraġġ u Lawful Interception Gateways);

Ġustifikazzjoni

Awtorizzazzjonijiet ġenerali tal-esportazzjoni m'għandhomx jingħataw għal oġġetti li l-gvernijiet jew in-negozji jistgħu jużawhom biex jiksru drittijiet fundamentali tal-bniedem, kif definiti skont il-Karta Soċjali Ewropea ffirmata f'Turin fit-18 ta' Ottubru 1961 u fil-Karta tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema, u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li pproklamawha fi Strasburgu fit-12 ta' Diċembru 2007 il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, li għaliha jirreferi l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Emenda  40

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIf

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2).

(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fis-subparagrafu 1;

Ġustifikazzjoni

L-emenda testendi l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni meta mqabbla mar-referenza għall-Artikolu 4 (paragrafi 1 u 2).

Emenda 41

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIf

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) meta l-esportatur ikun jaf li l-oġġetti jkunu se jerġgħu jiġu esportati lejn kwalunkwe pajjiż ta' destinazzjoni għajr dawk elenkati fil-Parti 2 ta’ din l-awtorizzazzjoni, dawk elenkati fil-Parti 2 tal-awtorizzazzjoni UE 001 CGEA jew lejn l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda 42

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIf

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 3 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data tal-ewwel esportazzjoni;

1. jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) u lill-Kummissjoni bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni qabel id-data tal-ewwel esportazzjoni;

 

Ir-rekwiżiti ta’ rrappurtar marbutin mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni, u l-informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru minn fejn issir l-esportazzjoni jista’ jesiġi dwar oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni, huma ddefiniti mill-Istati Membri.

 

Stat Membru għandu jirrikjedi li l-esportaturi rreġistrati f'dak l-Istat Membru jirreġistraw qabel l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-esportatur li din tkun waslitilha, mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn għaxart ijiem ta’ xogħol wara li tkun waslitilha t-talba għal reġistrazzjoni.

 

Fejn ikun applikabbli ir-rekwiżiti stipulati fit-tieni u t-tielet subparagrafi ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni nazzjonali mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprevedu dawn l-awtorizzazzjonijiet.

 

Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu kull sitt xhur jinforma lill-awtorità nazzjonali rilevanti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat u lill-Kummissjoni dwar il-kwantità, il-valur u d-destinazzjoni ta' kull oġġett esportat. Din l-informazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni tal-oġġetti esportati flimkien mar-referenza tal-lista ta’ kontroll relevanti kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

 

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar il-mekkaniżmu ta’ notifika magħżul għal din l-Awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni li tkun ġiet mgħarrfa lilha fis-Serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi rekwiżit għal notifika u reġistrazzjoni ex ante għall-Istati Membri u l-Kummissjoni, u b’hekk iżżid it-trasparenza.

Emenda  43

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II g – Parti 2 – Pajjiżi ta' destinazzjoni

 

Text proposed by the Commission

Amendment

l-Arġentina; il-Bangladexx, il-Beliże, il-Benin, il-Bolivja, il-Brażil; il-Kamerun, iċ-Ċili; il-Gżira Cook, il-Kosta Rika; Dominika, l-Ekwador, El Salvador, il-Fiġi, il-Ġorġja, il-Gujana, l-Indja, il-Lesoto, il-Maldivi, il-Mawrizju, il-Messiku, in-Namibja, in-Nikaragwa, l-Oman, il-Panama, il-Paragwaj, ir-Russja, St Lucia, is-Seychelles, il-Peru, Sri Lanka, l-Afrika t'Isfel; is-Sważiland, it-Turkija; l-Urugwaj, l-Ukraina; ir-Repubblika tal-Korea.

L-Arġentina

Il-Kroazja

L-Islanda

Il-Korea t’Isfel

It-Turkija

Ukraine.

Ġustifikazzjoni

L-oġġetti UE007 għandhom jiġu esportati biss lejn dawk id-destinazzjonijiet li jkun hemm qbil u kunsens dwarhom fost l-Istati Membri.

Emenda  44

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II g – parti 3 – paragrafu 1 – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2).

(2) meta l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2);

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda 45

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIg

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) meta l-esportatur ikun jaf li l-oġġetti jkunu se jerġgħu jiġu esportati lejn kwalunkwe pajjiż ta' destinazzjoni għajr dawk elenkati fil-Parti 2 ta’ din l-awtorizzazzjoni, dawk elenkati fil-Parti 2 tal-awtorizzazzjoni UE 001 CGEA jew lejn l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda 46

Proposta għal regolament - att li jemenda

Anness IIg

Regolament (KE) Nru 428/2009

Parti 3 – paragrafu 4 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data tal-ewwel esportazzjoni;

(1) jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) u lill-Kummissjoni bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni qabel id-data tal-ewwel esportazzjoni;

 

Ir-rekwiżiti ta’ rrappurtar marbutin mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni, u l-informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru minn fejn issir l-esportazzjoni jista’ jesiġi dwar oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni, huma ddefiniti mill-Istati Membri.

 

Stat Membru għandu jirrikjedi li l-esportaturi rreġistrati f'dak l-Istat Membru jirreġistraw qabel l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-esportatur li din tkun waslitilha, mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn għaxart ijiem ta’ xogħol wara li tkun waslitilha t-talba għal reġistrazzjoni.

 

Fejn ikun applikabbli ir-rekwiżiti stipulati fit-tieni u t-tielet subparagrafi ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni nazzjonali mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprevedu dawn l-awtorizzazzjonijiet.

 

Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu kull sitt xhur jinforma lill-awtorità nazzjonali rilevanti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat u lill-Kummissjoni dwar il-kwantità, il-valur u d-destinazzjoni ta' kull oġġett esportat. Din l-informazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni tal-oġġetti esportati flimkien mar-referenza tal-lista ta’ kontroll relevanti kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

 

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar il-mekkaniżmu ta’ notifika magħżul għal din l-Awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni li tkun ġiet mgħarrfa lilha fis-Serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi rekwiżit għal notifika u reġistrazzjoni ex ante għall-Istati Membri u l-Kummissjoni, u b’hekk iżżid it-trasparenza.

NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Il-kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju, jiġifieri oġġetti li jistgħu jintużaw għal finijiet sew ċivili kif ukoll militari, ilhom is-suġġett ta' azzjonijiet fil-livell tal-UE għal madwar 15-il sena. Il-kontroll tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju hija element ċentrali għan-nonproliferazzjoni tal-armi, inklużi l-armi tal-qerda tal-massa (WMD). Fid-dawl tal-volum kbir ta' kummerċ li jgħaddi mill-frunitieri tal-Unjoni Ewropea, l-infurzar tal-kontrolli tal-UE fuq l-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju jserraħ fuq miżuri preventivi bħalma hija l-impożizzjoni ta' rekwiżiti għal-liċenzji tal-esportazzjoni u proċeduri tar-reġistrazzjoni doganali. Il-kontrolli tal-esportazzjoni għandhom impatt kbir fuq il-politika tal-UE dwar il-kummerċ, minħabba li jaffettwaw aktar minn 10% tal-esportazzjoni kollha tal-UE. Ir-Regolament 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009, li daħal fis-seħħ fis-27 ta' Awwissu 2009, huwa l-għodda prinċipali tal-UE għall-kontroll tal-esportazzjoni. Dan ir-Regolament il-ġdid daħħal għadd ta' bidliet sinifikanti fl-ambitu tal-kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju fl-Unjoni Ewropea. Dawn jinkludu l-introduzzjoni ta' kontrolli fuq attivitajiet ta' senserija u tranżitu fir-rigward tal-oġġetti b'użu doppju. Ir-Regolament dwar l-Oġġetti b'Użu Doppju jinkludi listi, aġġornati regolarment, ta' oġġetti b'użu doppju kkontrollati li jirriflettu dwak tas-sistemi internazzjonali tal-kontroll tal-esportazzjonijiet. Biex ikun żgurat li l-kontroll ikun effikaċi bis-sħiħ u li jikkonforma mal-impenji tal-Istati Membri f’livell multilaterali, hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 għall-esportazzjoni tal-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I. Hemm erba' tipi ta' awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni:

· Awtorizzazzjonijiet Ġenerali Komunitarji tal-Esportazzjoni (CGEA)

· Awtorizzazzjonijiet Ġenerali Nazzjonali tal-Esportazzjoni (definiti mill-Istati Membri),

· Awtorizzazzjonijiet Globali tal-Esportazzjoni (maħruġa lil esportatur wieħed speċifiku għal tip jew kategorija ta' oġġetti b'użu doppju validi għal esportazzjoni lil utenti aħħarin speċifikati f'pajjiż jew pajjiżi);

· Awtorizzazzjoni Individwali tal-Esportazzjoni (maħruġa lil esportatur wieħed speċifiku għal utent aħħari wieħed u li tkopri oġġett jew oġġetti).

L-awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni kollha u l-awtorizzazzjonijiet tas-sensenrija huma validi fl-UE kollha kemm hi.

Dwar in-natura u l-karattru tar-Regolament propost

Fit-17 ta' Diċembru 2008, il-Kummissjoni ppreżentat lill-Kunsill il-proposta oriġinali għall-emenda tar-Regolament 1334/2000. L-għan ewlieni tal-proposta kien li jiżdiedu sitt Annessi ġodda dwar l-hekk imsejħa Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja għall-Esportazzjoni għal ċerti oġġetti b'użu doppju mhux sensittivi lejn ċeri pajjiżi mhux sensittivi mar-Regolament Nru 1334/2000 u biex temenda l-Artikoli 6 u 7 skont dan. Meta tressqet il-proposta, it-Trattat ta' Lisbona ma kienx għadu daħal fis-seħħ. Għaldaqstant - il-bażi legali ta' dak iż-żmien għall-abbozz ta' regolament kien l-Artikolu 133 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea - il-proposta ma ngħaddietx lill-Parlament Ewropew, u l-Kunsill kompla bil-ħidma biex jiddeċiedi waħdu.

Fil-frattemp, ir-Regolament Nru 1334/2000 ħa postu Regolament ġdid Nru 428/2009 dwar l-Oġġetti b'Użu Doppju (Riformulazzjoni) li daħal fis-seħħ fis-27 ta' Awwissu 2009. Dan ir-Regolament jibbaża fuq proposta tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2006 ((COM(2006) 829 finali - 2006/0266 (ACC)). Huwa riformulazzjoni tar-Regolament Nru 1334/2000. Huwa ċar li xi emendi għar-Regolament 1334/2000 jmorru lil hinn inn reviżjoni u aġġornament ta' natura purament teknika għar-Regolament Nru 1334/2000: it-twessigħ tal-ambitu tal-kontrolli tal-esportazzjoni għal oġġetti b'użu doppju biex ikopri kontrollli tat-tranżitu u tas-senserija u s-sanzjoni tas-senserija illeċita ta' oġġetti b'użu doppju relatati ma' programm ta' armi tal-qerda tal-massa; is-sostituzzjoni tar-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni għat-trasferiment ta' oġġetti fi ħdan is-suq intern li huma elenkati fl-Anness V riformulat bi proċedura ta' "prenotifikazzjoni" maħsuba biex tiffaċilita l-kummerċ fi ħdan is-suq intern tal-UE bla ma tikkomprometti interessi ta' sigurtà; l-introduzzjoni ta' dispożizzjoni li tistipula li l-Istati Membri għandhom japplikaw sanzjonijiet kriminali tal-anqas għal ksur tar-Regolament; u premessa biex tagħmliha ċara li r-Regolament jipprovdi qafas legali komprensiv għall-esportazzjoni ta' oġġetti, teknoloġiji u servizzi relatati b'użu doppju.

Meta l-Parlament Ewropew irċieva r-riferiment formali dwar il-proposta għal Regolament li jemenda r-Regolament Nru 1334/200 permezz tal-hekk imsejħa Komunikazzjoni Omnibus tat-2 ta' Diċembru 2009, permezz ta' ittra fomali tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni tal-1 ta' Marzu 2010, il-Kunsill - permezz tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar Oġġetti b'Użu Doppju - għaldaqstant iddiskuta ż-żieda proposta ta' GEAs ġodda abbażi tar-Regolament Nru 428/2009, u l-Presidenza tal-Kunsill, fis-6 ta' Ġunju 2010, għarrfet lir-Rapporteur dwar "l-eżitu informali tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar Oġġetti b'Użu Doppju tas-6 ta' Lulju 2010 rigward l-Abbozz ta' Regolament (UE) Nru .../2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta' esportazzjonijiet, trasferiment, senserija u tranżitu ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju", u b'hekk assumiet qbil bejn l-istituzzjonijiet li taċitament jaqblu li jieħdu r-Regolament Nru 428/2009 bħala l-bażi għan-negozjar tal-emendi proposti mill-Kummissjoni fis-17 ta' Diċembru 2008 fir-rigward tar-Regolament Nru 1334/2000.

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li nsegwu l-metodu tal-Kunsill biex napplikaw emendi għar-Regolament dwar l-Oġġetti b'Użu Doppju għall-att legali l-aktar reċenti u validu biex ma ndewmux l-adozzjoni tal-GEAs ġodda proposti. L-Emendi 1, 2, 5, 6 u 8 għaldaqstant huma maħsuba biex jagħmluha ċara li t-tliet istituzzjonijiet jaqblu li jemendaw l-aktar verżjoni reċenti tar-Regolament li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-tranżitu ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju.

It-tisħiħ tal-kontroll u t-trasparenza demokratiċi

Min-naħa tagħhom, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jaċċettaw xi emendi addizzjonali għar-Regolament Nru 428/2009 li jgħinu biex jagħmlu r-Reġim tal-UE dwar l-Oġġetti b'Użu Doppju aktar demokratiku u trasparenti.

L-emendi 11 u 12 għaldaqstant għandhom l-għan li jobbligaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu sistema sikura għall-ġbir, it-trażmissjoni u l-ħżin tan-notifiki, u li jobbligaw lill-Kummissjoni biex tinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-funzjonament tas-sistema. Sal-lum, din is-sistema għadha biss possibbiltà introdotta fir-Regolament tal-2009. Is-sistema tkun maħsuba biex ikolha aċċess online għal database li jkun fiha, pereżempju, ir-rifjuti kollha ta' awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni.

l-emenda 13 għandha l-għan li tistabbilixxi obbligu biex il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju jressaq rapport annwali lill-Parlament Ewropew biex dan tal-aħħar jaqdi r-rwol ta' kontrol tiegħu fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea.

L-emenda 14 iddaħħal obbligu tal-Kummissjoni li tirrapporta dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni kif ukoll li tipprovdi stima komprensiva tal-impatt tar-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju, l-implimentazzjoi tal-Artikolu 19, paragrafu 4, u l-Artikolu 15 tar-Regolament, u dwar is-sanzjonijiet tal-Istati membri għal ksur serju tad-dispożizzjonjiet ta' dan ir-Regolament. Din l-aħħar sezzjoni tar-rapport għandha tgħin lil-leġiżlaturi u lill-Kummissjoni biex jiddeċiedu dwar jekk jintroduċux dispożizzjoni ċara skont liema l-Istati Membri jkunu obbligati japplikaw sanzjonijiet kriminali tal-anqas għal ksur tar-Regolament.

It-tisħiħ tal-immaġni u r-rappreżentanza tal-UE f'sistemi internazzjonali tal-kontroll tal-esportazzjoni

Jeħtieġ li nsaħħu l-immaġni u r-rappreżentanza tal-UE f'sistemi internazzjonali tal-kontroll tal-esportazzjoni, li għandhom rwol sinfikanti biex isawru l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kontrolli tal-esportazzjoni u l-implimentazzjoni prattika tagħhom. Il-funzjonament tas-sistema tal-UE tal-Kontroll tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju, stipulata fir-Regolament 428/2000, huwa inflwenzat ħafna mill-impenji meħuda fl-erba' sistemi internazzjonali tal-kontroll tal-esportazzjoni.

· Il-Grupp tal-Awstralja (għal oġġetti bijoloġiċi u kimiċi) li fih il-Kummissjoni hija membru sħiħ u kull wieħed mis-27 Stat Membru jipparteċipa flimkien ma' stati oħra, fosthom l-Istati Uniti tal-Amerika, il-kanada, il-Ġappun, il-Korea t'Isfel u l-Awstralja.

· Il-Grupp ta' Fornituri Nukleari (għal oġġetti nukleari ċivili) li fih il-Kummissjoni hija osservatur filwaqt li s-27 Stat Membru kollha jipparteċipaw bħala membri sħaħ flimkien ma' pajjiżi oħra, fosthom l-Istati Uniti u r-Russja.

· L-Arranġament ta' Waasenaar (għal oġġetti b'użu doppju militari u teknoloġikament avvanzati) li fih il-Kummissjoni m'għandha l-ebda status filwaqt li 26 Stat Membru (kollha għajr Ċipru) jipparteċipaw bħala membri sħaħ flimkien ma' bosta pajjiżi oħra, fosthom l-Istati Uniti, ir-Russja u t-Turkija.

· Ir-Reġim tal-Kontroll tat-Teknoloġija tal-Missili (oġġetti b'użu doppju applikabbli fi programmi ta' żvilupp tal-missili/sistemi ta' twassil) li fih il-Kummissjoni m'għandha l-ebda status filwaqt li 19-il Stat Membru tal-UE jipparteċipaw bħala membri sħaħ flimkien ma' bosta pajjiżi oħra, fosthom l-Istati Uniti u r-Russja.

Il-kompitu ewlieni ta' dawn is-sistemi internazzjonali tal-kontroll tal-esportazzjoni huwa dak li jaġġornaw il-listi ta' oġġetti li għandhom ikunu kkontrollati: sal-lum, dawn il-listi jiġu trasposti kważi awtomatikament fil-leġiżlazzjoni tal-UE bi ftit jew xejn parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew. Biex tiffaċilita r-rwol tal-Parlament fil-kontroll u l-koleġiżlazzjoni f'dan il-qasam ta' politika, l-emenda 15 tfittex tistabbilixxi bażi legali dwar il-kooperazzjoni internazzjonali biex jingħata kontribut favur is-soluzzjoni ta' sitwazzjonijiet attwali, eż. meta esportaturi f'pajjiżi terzi u fl-UE jkollhom japplikaw kontrolli għat-trasferimenti ta' oġġetti b'użu doppju fis-suq uniku (meta l-liġijiet ta' pajjiżi terzi jimponu regoli dwar l-esportazzjoni mill-ġdid fi ħdan is-suq uniku ta' oġġetti b'użu doppju li jkunu ġew importati), biex tippermetti r-rikonoxximent reċiproku ta' awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni u b'hekk tiffaċilita bil-kbir proġetti industrijali jew proġetti ta' riċerka konġunti b'mod partikolari ma' pajjiżi terzi li jkunu membri ta' sistemi internazzjonali tal-kontroll tal-esportazzjoni jew li jkunu elenkati fil-GEA kurrenti, u biex tippermetti l-adozzjoni ta' regoli dwar il-kontroll tal-esportazzjoni madwar l-UE kollha kemm hi li jkunu applikabbli għat-teknoloġiji żviluppati fl-UE fil-kuntest ta' programmi internazzjonali ffinanzjati mill-UE u li jinvolvu pajjiżi terzi u li jkopru wkoll l-aċċess għal dawk it-teknoloġiji b'mezzi intanġibbli.

Emendi għall-Annessi

L-emendi 16 sa 45 għandhom l-għan li jikkontribwixxu għall-formulazzjoni tal-GEAs il-ġodda proposti. Għandhom l-għan li jkabbru l-protezzjoni offruta bid-definizzjoni ta' kunsinni ta' valur baxx, u jipproteġu kontra t-tnaqqis artifiċjali tal-prezz tal-bejgħ biex jinqdew il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni ta' kunsinni ta' valur baxx (emenda 17), li jintroduċu rekwiżit ta' notifikazzjoni u reġistrazzjoni ex ante lill-istati Membri u lill-Kummissjoni, biex b'hekk iqawwu t-trasparenza (emendi 24, 34, 42, u 45), li jintroduċu salvagwardji addizzjonali għall-awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni (emendi 26 sa 33, 41 u 44) fir-rigward tal-Annessi IId (Esportazzjoni temporanja għal wirjiet jew fieri), IIf (Telekomunikazzjonijiet), u IIg (Kimika), li jipprojbixxu GEAs ta' oġġetti li jistgħu jintużaw għall-varar ta' attakki ċibernetiċi, jew ta' kwalunkwe mezz ieħor ta' hacking motivat politikament għat-twettiq ta' sobotaġġ jew spjunaġġ, għat-tħassir ta' paġni tal-intrnet, jew għall-użu ta' attakki mmirati biex iwaqqfu s-servizz għat-twaqqigħ ta' paġni tal-internet (emenda 38), u li jipprojbixxu GEAs għal oġġetti li l-gvernijiet jew in-negozji jistgħu jużawhom biex jiksru drittijiet fundamentali tal-bniedem, kif definiti skont il-Karta Soċjali Ewropea ffirmata f'Turin fit-18 ta' Ottubru 1961 u fil-Karta tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema tal-1989, u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li pproklamawha fi Strasburgu fit-12 ta' Diċembru 2007 il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, li għaliha jirreferi l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (emenda 39).

Konklużjoni

Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u l-kjarifika li jipprovdi dwar il-kompetenzi tal-UE fil-qasam tal-Kummerċ Internazzjonali huma okkażjoni tajba biex nerġgħu naffermaw ir-rwol tal-UE f'dawn il-formazzjonijiet u r-rwol, il-poteri u r-responsabbiltà tal-Parlament Ewropew fi ħdan il-qfasa istituzzjonali tal-UE għat-teħid tad-deċiżjonijiet. Isistema tal-UE għall-oġġetti b'użu doppju għandha tkun organizzata, aktar trasparenti u demokratika; l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew, permezz tal-applikazzjoni tal-obbligi tat-Trattat ta' Lisbona u l-interpretazzjoni konġunta tiegħu maqbula mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea fil-Ftehim ta' Qafas il-ġdid, ikun ta' importanza kruċjali biex jintlaħaq dan il-għan.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (16.7.2010)

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju
(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Reinhard Bütikofer

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni ppreżentat lill-PE u lill-Kunsill proposta biex jiġi emendat ir-reġim tal-UE għall-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġija b'użu doppju. Skont il-Kummissjoni, l-abbozz ta’ proposta jkopri sitt Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni (GEAs) ġodda tal-UE għal ċerti oġġetti b'użu doppju mhux sensittivi għal ċerti pajjiżi mhux sensittivi.

Oġġetti b'użu doppju (inklużi s-softwer u t-teknoloġija) huma oġġetti ċivili li jistgħu jintużaw għal skopijiet militari, soġġetti għall-kontroll meta jiġu esportati mill-UE. Dawn il-kontrolli għandhom l-għan li b’mod partikolari jipprevjenu l-proliferazzjoni tal-armi għall-qerda tal-massa.

Biex ikun żgurat li kontroll simili huwa effettiv b'mod sħiħ u li jikkonforma mal-impenji tal-Istati Membri f’livell multilaterali, hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000 għall-esportazzjoni tal-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I.

Hemm erba' tipi ta' awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000.

GEA Nru EU001, kif imsemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament 1334/2000, tkopri ħafna mill-esportazzjonijiet ta' oġġetti kkontrollati lejn seba' pajjiżi (l-Istati Uniti tal-Amerika, il-Kanada, il-Ġappun, l-Awstralja, New Zealand, l-Isvizzera u n-Norveġja).

Għall-esportazzjonijiet l-oħra kollha li għalihom hija meħtieġa awtorizzazzjoni skont ir-Regolament, dan iħalli d-deċiżjoni finali f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali dwar jekk tingħatax liċenzja ġenerali, globali jew individwali għall-esportazzjoni nazzjonali (l-Artikolu 6(2)).

Dan l-abbozz ta’ opinjoni jiffoka biss fuq il-proposta tal-Kummissjoni mill-2008 u jħalli f’idejn il-kumitat prinċipali biex jikkunsidra l-korrelazzjoni bejn il-pożizzjoni finali tal-PE u l-verżjoni tar-Regolament imfassla mill-ġdid mill-2009[1].

B'mod ġenerali, l-opinjoni tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni biex ittejjeb it-trasparenza, il-verifika tal-implimentazzjoni ta’ regoli attwali kif ukoll l-użu komuni tal-istess standards.

Madankollu, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin ma jaqbilx mal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li tgħid li trattamenti regolatorji differenti ta' ċerti esportazzjonijiet fl-Istati Membri tal-UE ma jservux l-aħjar interessi tal-UE kollha kemm hi.

Fil-fatt, xi Stati Membri japplikaw kontrolli aktar stretti minn oħrajn fir-rigward ta’ oġġetti b’użu doppju. Sabiex titjieb is-sigurtà internazzjonali b’konformità mal-istrateġija tagħha tan-Nonproliferazzjoni tal-Armi għall-Qerda tal-Massa, kif ukoll l-Istrument għall-Istabilità u l-Pożizzjoni Komuni dwar il-Kontroll tal-Esportazzjonijiet tal-Armi, l-UE għandha timmira lejn l-applikazzjoni ta’ reġimi ta’ esportazzjoni mill-aktar stretti fuq kull wieħed mill-oġġetti, applikabbli għall-Istati Membri kollha tagħha.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jaqsam tħassib serju mal-Kunsill tal-UE dwar impatt negattiv possibbli tal-proposta fuq l-għanijiet ta’ sigurtà interna u esterna tal-Unjoni. Għalhekk, l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tieħu approċċ strett għall-inqas daqs dak tal-Istati Membri tal-UE bis-sistema ta' kontroll tal-esportazzjoni l-aktar stretta.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin huwa tal-fehma li fl-assenza ta' data kredibbli dwar l-użu aħħari tal-oġġetti b'użu doppju esportati mill-Unjoni, l-UE għandha tapplika approċċ iġġustifikat u kawt.

F'dan ir-rigward, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jikkompilaw id-data rilevanti mid-dwana tagħhom u minn awtoritajiet oħra.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal regolament – att li jemenda

Annexe

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II b

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

"ANNESS IIb

AWTORIZZAZZJONI ĠENERALI KOMUNITARJA GĦALL-ESPORTAZZJONI Nru UE002

Kunsinni ta' Valur Żgħir

L-Anness IIb huwa mħassar

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin huwa tal-fehma li l-kategorizzazzjoni ta' dawn l-oġġetti bħala mhux sensittivi hija żbaljata, għalhekk ma tistax tiġi inkluża fl-awtorizzazzjonijiet ġenerali tal-UE għall-esportazzjoni.

Emenda  2

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II c – Parti 2 – Lista ta' pajjiżi

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

L-Algerija, l-Andorra, l-Antigwa u l-Barbuda, l-Arġentina, Aruba, il-Baħamas, il-Baħrejn, il-Bangladexx, il-Barbados, il-Belize, il-Benin, il-Bhutan, il-Bolivja, il-Botswana, il-Brażil, il-Gżejjer Virgin Britanniċi, il-Brunej, il-Kamerun, il-Kap Verde, iċ-Ċili, iċ-Ċina, il-Gżejjer Komoros, il-Kosta Rika, Ġibuti, Dominika, ir-Repubblika Domenikana, l-Ekwador, l-Eġittu, El Salvador, il-Gineja Ekwatorjali, il-Gżejjer Falkland, il-Gżejjer Faeroe, il-Fiġi, il-Gujana Franċiża, it-Territorji Barranin Franċiżi, il-Gabon, il-Gambja, Ġibiltà, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, il-Gwatemala, il-Gana, il-Ginea Bissaw, il-Gujana, il-Ħonduras, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Ħong Kong, l-Iżlanda, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Kuwajt, il-Lesoto, il-Liechtenstein, il-Makaw, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Malażja, il-Maldivi, il-Mali, Martinique, il-Mawrizju, il-Messiku, Monako, Montserrat, il-Marokk, in-Namibja, l-Antilli Olandiżi, il-Kaledonja l-Ġdida, in-Nikaragwa, in-Niġer, in-Niġerja, l-Oman, il-Panama, il-Papwa Ginea l-Ġdida, il-Peru, il-Filippini, Puerto Rico, il-Qatar, ir-Russja, is-Samoa, San Marino, Sao Tome u Prinċipe, l-Għarabja Sawdija, is-Senegal, is-Seychelles, Singapor, il-Gżejjer Solomon, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, Sri Lanka, St Helena, St Kitts u Nevis, St Vincent, is-Surinam, is-Sważiland, it-Tajwan, it-Tajlandja, it-Togo, it-Trinidad u Tobago, it-Tuneżija, it-Turkija, il-Gżejjer Torka u Caicos, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Urugwaj, il-Gżejjer Verġni Amerikani, il-Vanwatu, il-Veneżwela.

L-Arġentina, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Brażil, iċ-Ċilì, iċ-Ċina, il-Kroazja, it-Territorji Barranin Franċiżi, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Ħong Kong, l-Islanda, il-Kazakistan, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw, il-Messiku, Montenegro, il-Marokk, ir-Russja, is-Serbja, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina, l-Emirati Għarab Magħquda.

Ġustifikazzjoni

L-oġġetti EU003 għandhom jiġu esportati biss lejn dawk id-destinazzjonijiet li kien hemm qbil u kunsens dwarhom fost l-Istati Membri.

Emenda  3

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness IIc – parti 3 – paragrafu 2 – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

(4) għal transazzjoni kważi identika meta l-awtorizzazzjoni oriġinali kienet irrevokata.

(4) meta l-awtorizzazzjoni oriġinali kienet annullata, sospiża, modifikata jew irrevokata;

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni proposta tal-kliem hija aktar komprensiva.

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness IIc – parti 3 – paragrafu 2 – punt 4 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

(4a) meta l-użu aħħari tal-oġġetti in kwistjoni huwa differenti minn dak speċifikat fl-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni oriġinali.

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tal-kliem proposta hija mmirata lejn limitazzjoni aktar stretta tal-awtorizzazzjoni proposta.

Emenda  5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness IIc – parti 3 – paragrafu 3 – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

(2) jipprovdu lill-uffiċjlai tad-dwana, jekk mitluba, evidenza permezz ta' dokumenti dwar id-data tal-importazzjoni tal-oġġetti fil-Komunità Ewropea, ta' kull tiswija lill-oġġetti li saret fil-Komunità Ewropea u tal-fatt li l-oġġetti qed ikunu ritornati lill-persuna u lill-pajjiż minn fejn dawn kienu importati fil-Komunità Ewropea.

(2) jipprovdu lill-uffiċjlai tad-dwana, jekk mitluba, evidenza permezz ta' dokumenti dwar id-data tal-importazzjoni tal-oġġetti fil-Komunità Ewropea, ta' kull tiswija lill-oġġetti li saret fil-Komunità Ewropea u tal-fatt li l-oġġetti qed ikunu ritornati lill-utent aħħari u lill-pajjiż minn fejn dawn kienu importati fil-Komunità Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin hija aktar speċifika.

Emenda  6

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness IIc – parti 3 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

4. Kull esportatur li juża awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mill-ewwel esportazzjoni.

4. Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) u lill-Kummissjoni bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni qabel id-data tal-ewwel esportazzjoni.

 

Ir-rekwiżiti ta’ rrappurtar marbutin mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni u l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-l-Istat Membru minn fejn issir l-esportazzjoni fir-rigward ta' oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni għandhom jiġu ddefiniti mill-Istati Membri.

 

Stat Membru jista’ jirrikjedi li l-esportaturi stabbiliti fit-territorju tiegħu jirreġistraw qabel l-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti lill-esportatur mingħajr dewmien u f'kull każ fi żmien 10t ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba għar-reġistrazzjoni.

 

Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stabbiliti fit-tieni u t-tielet subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu awtorizzazzjonijiet bħal dawn.

 

Ta' kull sena l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni informazzjoni dwar il-livell ta' użu ta' din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi rekwiżit għal notifika u reġistrazzjoni ex ante għall-Istati Membri u l-Kummissjoni, u b’hekk iżżid it-trasparenza.

Emenda  7

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II d – Parti 2 – Lista ta' pajjiżi

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

L-Arġentina, il-Baħrejn, il-Bolivja, il-Brażil, il-Brunej, iċ-Ċilì, iċ-Ċina, l-Ekwador, l-Eġittu, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Ħong Kong, l-Iżlanda, il-Ġordan, il-Kuwajt, il-Malażja, il-Mawrizju, il-Messiku, il-Marokk, l-Oman, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja, l-Għarabja Sawdija, Singapor, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina.

 

L-Arġentina, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Brażil, iċ-Ċilì, iċ-Ċina, il-Kroazja, it-Territorji Barranin Franċiżi, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Ħong Kong, l-Islanda, il-Kazakistan, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw, il-Messiku, Montenegro, il-Marokk, ir-Russja, is-Serbja, Singapor, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina, l-Emirati Għarab Magħquda.

Ġustifikazzjoni

L-oġġetti EU004 għandhom jiġu esportati biss lejn dawk id-destinazzjonijiet li kien hemm qbil u kunsens dwarhom fost l-Istati Membri.

Emenda  8

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II d – parti 3 – paragrafu -1 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

-1. Din l-awtorizzazzjoni ġenerali tawtorizza l-esportazzjoni ta' oġġetti elenkati fil-Parti 1 bil-kundizzjoni li l-esportazzjoni tikkonċerna esportazzjoni temporanja għall-iskopijiet ta' esebizzjoni jew fiera u li l-oġġetti jkunu importati mill-ġdid fi żmien 120 ġurnata wara l-esportazzjoni inizjali, sħaħ u mingħajr modifiki, fit-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tistabbilixxi kundizzjoni ġdida biex l-oġġetti kkonċernati jerġgħu jiġu impurtati f'ċertu perjodu.

Emenda  9

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II d – parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

(4a) meta r-ritorn tagħhom fl-istat oriġinali mingħajr it-tneħħija, l-ikkupjar jew id-disseminazzjoni ta’ kwalunkwe komponent jew softwer ma jkunx jista’ jiġi ggarantit mill-esportatur, jew meta t-trasferiment tat-teknoloġija jkun marbut ma’ preżentazjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  10

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II d – parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

(4b) meta l-oġġetti relevanti jkunu se jintużaw għall-iskop intenzjonat tagħhom, minbarra sal-punt minimu meħtieġ għal dimostrazzjoni effettiva, iżda mingħajr ma r-riżultati ta’ testijiet speċifiċi jsiru disponibbli għal terzi persuni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  11

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II d – parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 c (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

(4c) meta l-esportazzjoni tkun se ssir bħala riżlutat ta’ tranżazzjoni kummerċjali, b’mod partikolari rigward il-bejgħ, il-kiri jew il-lokazzjoni tal-oġġetti relevanti;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  12

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II d – parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 d (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

(4d) meta l-esportatur jagħmel xi arranġamenti li jżommuh milli jkollu l-oġġetti relevanti taħt il-kontroll tiegħu tul il-perjodu kollu ta’ esportazzjoni temporanja.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II d – parti 3 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

3. Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mid-data tal-ewwel esportazzjoni.

3. Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) u lill-Kummissjoni bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni qabel id-data tal-ewwel esportazzjoni.

 

Ir-rekwiżiti ta’ rrappurtar marbutin mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni u l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-l-Istat Membru minn fejn issir l-esportazzjoni fir-rigward ta' oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni għandhom jiġu ddefiniti mill-Istati Membri.

 

Stat Membru jista’ jirrikjedi li l-esportaturi stabbiliti fit-territorju tiegħu jirreġistraw qabel l-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti lill-esportatur mingħajr dewmien u f'kull każ fi żmien 10 ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba għar-reġistrazzjoni.

 

Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stabbiliti fit-tieni u t-tielet subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu awtorizzazzjonijiet bħal dawn.

 

Ta' kull sena l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni informazzjoni dwar il-livell ta' użu ta' din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi rekwiżit għal notifika u reġistrazzjoni ex ante għall-Istati Membri u l-Kummissjoni, u b’hekk iżżid it-trasparenza.

Emenda  14

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II d – parti 3 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

4. Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, "esebizzjoni" tfisser kull esibizzjoni kummerċjali jew industrijali, fiera jew kull tip ta’ wirja jew mostra pubblika simili li mhijiex organizzata għal skopijiet privati fi ħwienet jew postijiet kummerċjali bl-iskop li jinbiegħu prodotti barranin, u waqt liema l-prodotti jibqgħu taħt il-kontroll doganali.

4. Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, "esebizzjoni jew fiera" tfisser kull esibizzjoni kummerċjali jew industrijali, fiera jew kull tip ta’ wirja jew mostra pubblika simili li mhijiex organizzata għal skopijiet privati fi ħwienet jew postijiet kummerċjali bl-iskop li jinbiegħu prodotti barranin, u waqt liema l-prodotti jibqgħu taħt il-kontroll doganali.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tintroduċi konsistenza mal-formulazzjoni tat-titolu tal-abbozz ta’ Anness kif propost mill-Kummissjoni.

Emenda  15

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II e

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

L-Anness IIe għandu jiġi mħassar.

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin huwa tal-fehma li l-kompjuters u t-tagħmir relatat huma oġġetti sensittivi, għalhekk ma jistgħux jiġu inklużi fl-awtorizzazzjonijiet ġenerali tal-UE għall-esportazzjoni.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II f – parti 1 – punti 3 u 4

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

3. Oġġetti, inkluż komponenti ddisinjati jew żviluppati speċifikament u aċċessorji msemmija fil-Kategorija 5 Parti 2 A sa D (Sigurtà tal-Informazzjoni), kif ġej:

imħassar

(a) oġġetti speċifikati fl-annotazzjonijiet li ġejjin sakemm il-funzjonijiet ta' kodifikazzjoni tagħhom kienu ddisinjati għal-użu minn utenti li jaħdmu mal-gvern fil-Komunità Ewropea:

 

– 5A002a1;

– softwer fl-annotazzjoni 5D002c1 li għandu l-karatteristiċi, jew li jagħmel jew jissimula l-funzjonijiet, tat-tagħmir speċifikat fl-annotazzjoni 5A002a1.

 

(b) tagħmir speċifikat fl-annotazzjoni 5B002 għal oġġetti msemmija taħt a) ;

 

(c) softwer bħala parti minn tagħmir liema karatteristiċi u funzjonijiet huma speċifikati taħt b).

 

4. Teknoloġija għall-użu ta' oġġetti speċifikati fil-punti 3a) sa 3c)

 

Emenda  17

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II f – Parti 2 – Lista ta' pajjiżi

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

L-Arġentina

L-Arġentina

 

Iċ-Ċina

Il-Kroazja

Ir-Russja

L-Afrika t’Isfel

Il-Korea t’Isfel

It-Turkija

L-Ukraina

Il-Kroazja

Ir-Russja

L-Afrika t’Isfel

Il-Korea t’Isfel

It-Turkija

L-Ukraina

Ġustifikazzjoni

L-oġġetti EU006 għandhom jiġu esportati biss lejn dawk id-destinazzjonijiet li kien hemm qbil u kunsens dwarhom fost l-Istati Membri.

Emenda  18

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II f – parti 3 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

(ca) biex isiru attakki ċibernetiċi;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tipprojbixxi awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni ta’ oġġetti biex jintużaw għal attakki ċibernetiċi.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II f – parti 3 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

(cb) għall-użu relatat ma’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, prinċipji demokratiċi jew libertà tal-espressjoni permezz tal-użu ta’ teknoloġiji ta’ interċettazzjoni u tagħmir għat-trasferiment ta’ data diġitali għall-monitoraġġ ta’ telefons mobbli u ta’ messaġġi miktuba, u s-sorveljanza speċifika tal-użu tal-internet (eż. permezz taċ-ċentri ta’ monitoraġġ u ta’ portalli għall-interċettazzjoni legali);

Ġustifikazzjoni

M'għandhomx jingħataw awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni għal oġġetti li jistgħu jintużaw minn gvernijiet biex jiksru d-drittijiet tal-bniedem jew il-libertà tal-espressjoni.

Emenda  20

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II f – parti 3 – paragrafu 1 – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2).

(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fil-punt 1;

Ġustifikazzjoni

L-emenda testendi l-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni meta mqabbla mar-referenza għall-Artikolu 4 (paragrafi 1 u 2).

Emenda  21

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II f – parti 3 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

(2a) meta l-oġġetti jkunu se jerġgħu jiġu esportati lejn kwalunkwe destinazzjoni barra dawk elenkati fil-Parti 2 ta’ din l-awtorizzazzjon jew fil-Parti 2 tal-Anness IIa, jew lejn Stati Membri tal-UE.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  22

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II f – parti 3 – paragrafu 3 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

(1) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data tal-ewwel esportazzjoni;

(1) jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) u lill-Kummissjoni bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni qabel id-data tal-ewwel esportazzjoni;

 

Ir-rekwiżiti ta’ rrappurtar marbutin mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni u l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-l-Istat Membru minn fejn issir l-esportazzjoni fir-rigward ta' oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni għandhom jiġu ddefiniti mill-Istati Membri.

 

Stat Membru jista’ jirrikjedi li l-esportaturi stabbiliti fit-territorju tiegħu jirreġistraw qabel l-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti lill-esportatur mingħajr dewmien u f'kull każ fi żmien 10 ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba għar-reġistrazzjoni.

 

Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stabbiliti fit-tieni u t-tielet subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu awtorizzazzjonijiet bħal dawn.

 

Ta' kull sena l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni informazzjoni dwar il-livell ta' użu ta' din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni.

 

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni li tkun ġiet mgħarrfa lilha fis-Serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi rekwiżit għal notifika u reġistrazzjoni ex ante għall-Istati Membri u l-Kummissjoni, u b’hekk iżżid it-trasparenza.

Emenda  23

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II g – Parti 2 – Lista ta' pajjiżi

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

l-Arġentina; il-Bangladexx, il-Beliże, il-Benin, il-Bolivja, il-Brażil; il-Kamerun, iċ-Ċili; il-Gżira Cook, il-Kosta Rika; Dominika, l-Ekwador, El Salvador, il-Fiġi, il-Ġorġja, il-Gujana, l-Indja, il-Lesoto, il-Maldivi, il-Mawrizju, il-Messiku, in-Namibja, in-Nikaragwa, l-Oman, il-Panama, il-Paragwaj, ir-Russja, St Lucia, is-Seychelles, il-Peru, Sri Lanka, l-Afrika t'Isfel; is-Sważiland, it-Turkija; l-Urugwaj, l-Ukraina; ir-Repubblika tal-Korea.

L-Arġentina

Il-Kroazja

L-Islanda

Il-Korea t’Isfel

It-Turkija

L-Ukraina.

Ġustifikazzjoni

L-oġġetti EU007 għandhom jiġu esportati biss lejn dawk id-destinazzjonijiet li kien hemm qbil u kunsens dwarhom fost l-Istati Membri.

Emenda  24

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II g – parti 3 – paragrafu 1 – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2).

(2) meta l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2);

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  25

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II g – parti 3 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

 

(2a) meta l-oġġetti jkunu se jerġgħu jiġu esportati lejn kwalunkwe destinazzjoni barra dawk elenkati fil-Parti 2 ta’ din l-awtorizzazzjon jew fil-Parti 2 tal-Anness IIa, jew lejn Stati Membri tal-UE.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi salvagwardja addizzjonali għall-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni.

Emenda  26

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness

Regolament (KE) Nru 1334/2000

Anness II g – parti 3 – paragrafu 4 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjonui

Emenda

(1) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data tal-ewwel esportazzjoni;

(1) jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) u lill-Kummissjoni bl-ewwel użu ta’ din l-awtorizzazzjoni qabel id-data tal-ewwel esportazzjoni;

 

Ir-rekwiżiti ta’ rrappurtar marbutin mal-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni u l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-l-Istat Membru minn fejn issir l-esportazzjoni fir-rigward ta' oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni għandhom jiġu ddefiniti mill-Istati Membri.

 

Stat Membru jista’ jirrikjedi li l-esportaturi stabbiliti fit-territorju tiegħu jirreġistraw qabel l-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti lill-esportatur mingħajr dewmien u f'kull każ fi żmien 10 ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba għar-reġistrazzjoni.

 

Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stabbiliti fit-tieni u t-tielet subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu awtorizzazzjonijiet bħal dawn.

 

Ta' kull sena l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni informazzjoni dwar il-livell ta' użu ta' din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni li tkun ġiet mgħarrfa lilha fis-Serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi rekwiżit għal notifika u reġistrazzjoni ex ante għall-Istati Membri u l-Kummissjoni, u b’hekk iżżid it-trasparenza.

PROĊEDURA

Titolu

Amendment of Regulation (EC) No 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology

Referenzi

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Kumitat responsabbli

INTA

Opinjoni(jiet) mogħtija minn

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

20.5.2010

 

 

 

Rapporteur għal opinjoni

Data tal-ħatra

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Eżami fil-kumitat

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Data tal-adozzjoni

14.7.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

1

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

PROĊEDURA

Titolu

Emenda tar-Regolament (KE) Nruº1334/2000 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju

Referenzi

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Kumitat responsabbli

INTA

Opinjoni(jiet) mogħtija minn

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

20.5.2010

 

 

 

Rapporteur għal opinjoni

Data tal-ħatra

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Eżami fil-kumitat

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Data tal-adozzjoni

14.7.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

1

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

  • [1]  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju (Tfassil mill-ġdid)

PROĊEDURA

Titolu

Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju

Referenzi

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

1.3.2010

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

11.3.2010

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

20.5.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Eżami fil-kumitat

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Data tal-adozzjoni

26.1.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

21

0

6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Patrice Tirolien

Data tat-tressiq

7.2.2011