RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare

7.2.2011 - (COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Jörg Leichtfried


Procedură : 2008/0249(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare

(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0854),

–   având în vedere articolul 133 din Tratatul CE,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0062/2010),

–   având în vedere articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (reformare), în temeiul căruia Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare a fost abrogat începând cu 27 august 2009,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7–0028/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare utilizare

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse și tehnologii cu dublă utilizare (reformare)

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că cele trei instituții sunt de acord să modifice cea mai recentă versiune a Regulamentului. La 17 decembrie 2008, Comisia a prezentat Consiliului o propunere de modificare a Regulamentului 1334/2000. Regulamentul 1334/2000 a fost înlocuit cu un nou regulament privind produsele cu dublă utilizare (reformare), Regulamentul nr. 428/2009, care a intrat în vigoare la 27 august 2009. Parlamentul European a primit notificarea oficială cu privire la propunerea de regulament de modificare a Regulamentului nr. 1334/2000 prin intermediul așa-numitei comunicări „omnibus” din 2 decembrie 2009, printr-o scrisoare oficială a Secretarului General al Comisiei din 1 martie 2010. Raportorul sugerează astfel ca modificările ulterioare să se aplice celui mai recent și valid act legislativ, pentru a nu întârzia adăugarea noilor autorizații de export propuse.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare prevede ca produsele cu dublă utilizare (inclusiv programele informatice și tehnologiile) să fie supuse unui control eficace atunci când sunt exportate din Comunitate.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, prevede ca produsele cu dublă utilizare (inclusiv programele informatice și tehnologiile) să fie supuse unui control eficace atunci când sunt exportate din Uniune, când tranzitează teritoriul Uniunii sau când sunt livrate într-o țară terță, ca rezultat al serviciilor de intermediere prestate de un intermediar rezident sau stabilit în Uniune.

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că cele trei instituții sunt de acord să modifice cea mai recentă versiune a Regulamentului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Este de dorit să se realizeze o aplicare uniformă și coerentă a controalelor pe întreg teritoriul Comunității, pentru a evita concurența neloială între exportatorii comunitari și a asigura eficiența controalelor de securitate în Comunitate.

(2) Este de dorit să se realizeze o aplicare uniformă și coerentă a controalelor pe întreg teritoriul Uniunii, pentru a evita concurența neloială între exportatorii din Uniune, pentru a armoniza domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de export și condițiile de utilizare a acestora și pentru a asigura eficiența controalelor de securitate în Uniune.

Justificare

Acest amendament încearcă să ofere o perspectivă clară asupra instrumentului global din punctul de vedere al comerțului internațional, în calitate de competență exclusivă a Uniunii. Finalitatea politică a instrumentului ar trebui să fie armonizarea deplină a domeniului de aplicare al autorizațiilor generale de export (AGE) și a condițiilor de utilizare a acestora.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În comunicarea sa din 18 decembrie 2006, Comisia a propus crearea unor noi autorizații generale comunitare de export, în vederea simplificării sistemului juridic actual, a consolidării competitivității industriei și a stabilirii unor condiții de concurență echitabile pentru toți exportatorii comunitari, atunci când aceștia exportă anumite produse către anumite destinații.

(3) În comunicarea sa din 18 decembrie 2006, Comisia a propus crearea unor noi autorizații generale de export la nivelul Uniunii, în vederea simplificării sistemului juridic actual, a consolidării competitivității industriei și a stabilirii unor condiții de concurență echitabile pentru toți exportatorii din Uniune, atunci când aceștia exportă anumite produse către anumite țări de destinație.

Justificare

Aliniere la formularea din Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) La 5 mai 2009, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 428/2009. Astfel, Regulamentul(CE) nr. 1334/2000 a fost abrogat din data de 27 august 2009. Dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 se aplică în continuare numai cererilor de autorizație pentru export depuse înainte de 27 august 2009.

Justificare

Acest amendament urmărește stabilirea unei trimiteri clare la efectul abrogării Regulamentului 1334/2000 prin Regulamentul 428/2009.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a crea noi autorizații generale comunitare de export pentru anumite produse cu dublă utilizare nesensibile destinate anumitor țări nesensibile, dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 trebuie să fie modificate prin adăugarea de noi anexe.

(4) Pentru a crea noi autorizații generale de export la nivelul Uniunii pentru anumite produse cu dublă utilizare specifice destinate anumitor țări specifice, dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 428/2009 trebuie să fie modificate prin adăugarea de noi anexe.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Ar trebui să li se acorde autorităților competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit posibilitatea de a nu permite utilizarea autorizațiilor generale comunitare de export prevăzute în prezentul regulament, în cazul în care exportatorul a fost sancționat pentru o infracțiune legată de exporturi pasibilă de retragerea dreptului de a utiliza aceste autorizații.

(5) Ar trebui să li se acorde autorităților competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit posibilitatea de a nu permite utilizarea autorizațiilor generale de export la nivelul Uniunii prevăzute în prezentul regulament, în cazul în care exportatorul a fost sancționat pentru o infracțiune legată de exporturi pasibilă de retragerea dreptului de a utiliza aceste autorizații.

Justificare

Aliniere la formularea din Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) În interesul transparenței, al democrației și al eficientei aplicări a Regulamentului (CE) nr. 428/2009, acesta ar trebui să prevadă un mecanism care să permită actorilor precum organizațiile pentru drepturile omului și monitorizarea păcii accesul la procesul decizional privind actualizarea listei țărilor de destinație, precum și a bunurilor identificate ca bunuri cu dublă utilizare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 ar trebui modificat în consecință.

(6) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 428/2009 ar trebui modificat în consecință.

Justificare

Clarificare cu privire la regulamentul la care se referă prezentul regulament de modificare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Articolul 13 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 13, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

 

(6) Toate notificările solicitate în temeiul prezentului articol sunt efectuate prin mijloace electronice securizate, inclusiv un sistem securizat [...] instituit în conformitate cu articolul 19 alineatul (4).

Justificare

Acest amendament face trimitere la obligația Comisiei de a institui un sistem securizat pentru colectarea, transmiterea și stocarea notificărilor.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Articolul 19 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. La articolul 19, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

(4) Un sistem securizat și criptat pentru schimbul de informații între statele membre și, după caz, cu Comisia este instituit de către Comisie, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituit în temeiul articolului 23. Parlamentul European este informat cu privire la bugetul, dezvoltarea, instituirea provizorie și finală și funcționarea sistemului, precum și la costurile aferente rețelei.

Justificare

Acest amendament urmărește să oblige Comisia să instituie un sistem securizat pentru colectarea, transmiterea și stocarea notificărilor. În plus, raportorul sugerează includerea unui alineat care să oblige Comisia să informeze Parlamentul European cu privire la instituirea și funcționarea sistemului. În prezent, acest sistem a fost introdus doar ca posibilitate în regulamentul din 2009. Sistemul ar avea acces on-line la o bază de date care să conțină, de exemplu, refuzurile de acordare a autorizațiilor de export.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Articolul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c. Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 23

 

(1) Se instituie un grup de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, prezidat de către un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru numește un reprezentant în cadrul acestui grup.

 

Grupul de coordonare examinează orice chestiune privind aplicarea prezentului regulament, care poate fi semnalată fie de președinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.

 

(2) Președintele Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare sau Grupul de coordonare consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, intermediarii și alți actori interesați vizați de prezentul regulament.

 

(3) Președintele Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare înaintează Parlamentului European un raport anual referitor la activitățile, chestiunile analizate și consultările sale, precum și o listă a exportatorilor, intermediarilor și actorilor interesați care au fost consultați.”

Justificare

Acest amendament urmărește stabilirea unei obligații a Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare de a înainta un raport anual Parlamentului European, pentru ca acesta să-și îndeplinească funcția de control în raport cu Comisia Europeană.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Articolul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2d. Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 25

 

Evaluare și raportare

 

(1) Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative adoptate în aplicarea prezentului regulament, inclusiv măsurile menționate la articolul 24. Comisia înaintează informațiile celorlalte state membre.

 

(2) Din trei în trei ani, Comisia examinează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului cu privire la aplicarea acestuia, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile necesare pentru întocmirea raportului.

 

(3) Secțiuni speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:

 

(a) Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare și acoperă activitățile, chestiunile analizate și consultările sale, precum și o listă a exportatorilor, intermediarilor și actorilor interesați care au fost consultați;

 

(b) punerea în aplicare a articolului 19 alineatul (4) și conține un raport cu privire la stadiul la care s-a ajuns în ceea ce privește instituirea sistemului securizat și criptat pentru schimbul de informații între statele membre și Comisie;

 

(c) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (1), care prevede actualizarea anexei I în conformitate cu obligațiile și angajamentele relevante și cu modificările acestora, pe care statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie, inclusiv Grupul Australia, Regimul de control al tehnologiei rachetelor (MTCR), Grupul furnizorilor nucleari (NSG), Acordul de la Wassenaar și Convenția privind armele chimice (CWC);

 

(d) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (2), care prevede actualizarea anexei IV, care reia parțial anexa I, ținându-se cont de articolul 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, adică de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de securitate publică.

 

O altă secțiune specială a raportului oferă dovezi cuprinzătoare cu privire la sancțiuni, inclusiv la sancțiuni penale, pentru încălcări grave ale dispozițiilor prezentului regulament, precum exporturi intenționate destinate utilizării în cadrul unui program de dezvoltare sau fabricare a armelor chimice, biologice sau nucleare sau a rachetelor, care pot fi livrate fără autorizația impusă de prezentul regulament sau falsificarea ori omiterea unor informații în vederea obținerii unei autorizații care altfel ar fi fost refuzată.

 

(4) Parlamentul European sau Consiliul pot invita Comisia la o reuniune ad hoc a comisiei responsabile a Parlamentului sau a Consiliului, pentru a prezenta și a explica orice aspect referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament.

Justificare

Acest amendament introduce obligația Comisiei de a raporta cu privire la implementarea și aplicarea regulamentului, precum și de a furniza o evaluare cuprinzătoare a impactului acestuia. Raportul include informații referitoare la Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, la punerea în aplicare a articolului 19 alineatul (4) și a articolului 15 din regulament, precum și la sancțiunile prevăzute de statele membre pentru încălcări grave ale dispozițiilor prezentului regulament.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Articolul 25a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2e. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 25a

 

Cooperare internațională

 

Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la acordurile sau protocoalele de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal încheiate între Uniunea Europeană și țări terțe, Comisia poate negocia cu țări terțe acorduri care să prevadă recunoașterea reciprocă a controalelor la export ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul prezentului regulament, în special pentru a elimina cerințele de autorizare pentru reexporturi pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste negocieri au loc în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 207 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu dispozițiile corespunzătoare din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, după caz.

 

Atunci când este cazul și când este vorba despre proiecte finanțate de Uniunea Europeană, Comisia poate formula propuneri, în cadrele legislative relevante ale Uniunii Europene sau în cadrul acordurilor cu țări terțe, astfel încât să poată fi înființată o comisie ad-hoc cu participarea tuturor autorităților competente din statele membre, iar această comisie să aibă competența de a decide cu privire la acordarea autorizațiilor de export necesare pentru asigurarea bunei funcționări a proiectelor care implică produse sau tehnologii cu dublă utilizare.

Justificare

This amendment seeks to establish a legal basis on international cooperation to contribute to solving current situations such as e.g. where exporters in third countries and in the EU are obliged to apply controls to transfers of dual-use items in the single market (when third countries' laws impose re-export rules within the single market of dual-use items imported), to allow for mutual recognition of export authorisations and therefore to greatly facilitate joint industrial projects or research projects in particular with third countries members of international export control regimes or listed in the current GEA, and to allow for the adoption of EU-wide specific export control rules that would be applicable to the technologies developed in the EU in the context of EU-financed international programmes involving third countries and would also cover access through intangible means to those technologies.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIb

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. În sensul prezentei autorizații, o „expediere cu valoare redusă” înseamnă produsele care constituie o comandă de export unică și care sunt trimise de către un exportator unui destinatar desemnat, într-unul sau mai multe loturi a căror valoare cumulată nu depășește 5 000 EUR. În acest context, „valoare” înseamnă prețul facturat destinatarului; dacă nu există un destinatar sau un preț determinabil, aceasta este valoarea statistică.

5. În sensul prezentei autorizații, o „expediere cu valoare redusă” înseamnă produsele care constituie un contract de export unic și care sunt trimise de către un exportator unui destinatar desemnat, într-unul sau mai multe loturi a căror valoare cumulată nu depășește 3000 EUR. Dacă o tranzacție sau operațiune se dovedește a fi parte dintr-o operațiune economică integrală, valoarea întregii operațiuni este luată în considerare la calcularea valorii prezentei autorizații. În acest context, „valoare” înseamnă prețul facturat destinatarului; dacă nu există un destinatar sau un preț determinabil, aceasta este valoarea statistică. Pentru calcularea valorii statistice se aplică articolele 28 - 36 Capitolul 3 Titlul II din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. În cazul în care valoarea nu poate fi stabilită, nu se emite autorizația.

 

Costurile suplimentare, precum costurile pentru ambalare și transport, pot fi excluse din calcularea valorii doar în cazul în care acestea:

 

(a) sunt menționate separat pe factură; și

 

(b) nu conțin factori suplimentari care influențează valoarea bunului.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIb

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Valoarea în euro stabilită la articolul 5 se revizuiește anual începând cu 31 octombrie 2012, în funcție de modificările indicelui armonizat al prețurilor de consum care include toate statele membre, publicat de Comisia Europeană (Eurostat). Valoarea se adaptează automat, crescând valoarea de bază în euro cu modificarea procentuală a indicelui în cauză pe o perioadă între 31 decembrie 2010 și data revizuirii.

Comisia informează anual Parlamentul European și Consiliul cu privire la revizuirea și valoarea adaptată menționată la alineatul (1).

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIc

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 1 – Produse

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1-1) Este vorba despre o autorizație generală de export stabilită în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), care reglementează următoarele produse:

1-1) Este vorba despre o autorizație generală de export stabilită în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), care reglementează următoarele produse:

Toate produsele cu dublă utilizare menționate în rubricile anexei I, cu excepția celor enumerate la punctul 1-2 de mai jos:

Toate produsele cu dublă utilizare menționate în rubricile anexei I, cu excepția celor enumerate la punctul 1-2 de mai jos:

(a) în cazul în care produsele au fost importate pe teritoriul Comunității Europene în scopul întreținerii sau al reparării și sunt exportate către țara de expediere fără nicio modificare a caracteristicilor lor inițiale sau,

(a) în cazul în care produsele au fost reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul întreținerii, al reparării sau al înlocuirii și sunt exportate sau reexportate către țara de expediere fără nicio modificare a caracteristicilor lor inițiale în termen de cinci ani de la data la care a fost acordată autorizația inițială de export sau,

(b) în cazul în care produsele sunt exportate către țara de expediere în schimbul unor produse de aceeași calitate și în același număr care au fost reimportate pe teritoriul Comunității Europene pentru o reparație sau o înlocuire sub garanție.

(b) în cazul în care produsele sunt exportate către țara de expediere în schimbul unor produse de aceeași calitate și în același număr care au fost reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii pentru întreținere, reparație sau înlocuire în termen de cinci ani de la data la care a fost acordată autorizația inițială de export.

Justificare

Amendament de redactare care vizează alinierea părții I la Tratatul de la Lisabona și la Regulamentul nr. 428/2009.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIc

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 2 – Țări de destinație

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Algeria, Andorra, Antigua și Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazilia, Insulele Virgine Britanice, Brunei, Camerun, Capul Verde, Chile, China, Comore, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Insulele Falkland, Insulele Feroe, Fiji, Guyana Franceză, teritoriile franceze de peste mări, Gabon, Gambia, Gibraltar, Groenlanda, Grenada, Guadelupa, Guam, Guatemala, Ghana, Guineea-Bissau, Guyana, Honduras, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, India, Indonezia, Israel, Iordania, Kuweit, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagascar, Malawi, Malaezia, Maldive, Mali, Martinica, Mauritius, Mexic, Monaco, Montserrat, Maroc, Namibia, Antilele Olandeze, Noua Caledonie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papua-Noua Guinee, Peru, Filipine, Puerto Rico, Qatar, Rusia, Samoa, San Marino, São Tomé și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Seychelles, Singapore, Insulele Solomon, Africa de Sud, Coreea de Sud, Sri Lanka, Sfânta Elena, Saint Kitts și Nevis, Saint Vincent, Suriname, Swaziland, Taiwan, Thailanda, Togo, Trinidad-Tobago, Tunisia, Turcia, Insulele Turks și Caicos, Emiratele Arabe Unite, Uruguay, Insulele Virgine Americane, Vanuatu, Venezuela.

Argentina, Albania, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, China (inclusiv Hong Kong și Macao), Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, teritoriile franceze de peste mări, Islanda, India, Israel, Kazahstan, Republica Coreea, Mexic, Muntenegru, Maroc, Rusia, Serbia, Singapore, Africa de Sud, Tunisia, Turcia, Ucraina, Emiratele Arabe Unite.

Justificare

Produsele UE003 ar trebui exportate doar în acele destinații care sunt convenite și asupra cărora s-a ajuns la un consens între statele membre.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIc

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezenta autorizație generală nu poate fi utilizată decât atunci când exportul inițial a avut loc în temeiul unei autorizații generale comunitare de export sau când a fost acordată o autorizație de export inițială de către autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul inițial este stabilit, pentru exportul produselor care au fost ulterior reimportate pe teritoriul vamal al Comunității în scopul reparării sau al înlocuirii sub garanție, astfel cum este indicat mai jos.

1. Prezenta autorizație nu poate fi utilizată decât atunci când exportul inițial a avut loc în temeiul unei autorizații generale de export la nivelul Uniunii sau când a fost acordată o autorizație de export inițială de către autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul inițial este stabilit, pentru exportul produselor care au fost ulterior reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul întreținerii, al reparării sau al înlocuirii. Prezenta autorizație generală de export este valabilă numai pentru exporturile către utilizatorul final.

Justificare

Amendament de redactare care vizează alinierea părții I la Tratatul de la Lisabona și la Regulamentul nr. 428/2009.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIc

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 2 – subpunctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. pentru o operațiune în mare parte similară, în cazul în care autorizația inițială a fost revocată.

4. atunci când autorizația inițială a fost anulată, suspendată, modificată sau revocată.

Justificare

Acest amendament urmărește completarea condițiilor din partea 3 punctul 2.

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIc

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 2 – subpunctul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. atunci când utilizarea finală a produselor în chestiune este diferită de cea specificată în autorizația de export inițială.

Justificare

Formularea propusă vizează o limitare mai strictă a autorizației propuse.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIc

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 3 – subpunctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. să furnizeze funcționarilor vamali, la cererea acestora, documentele justificative privind data de import a bunurilor în Comunitatea Europeană, orice reparație a bunurilor efectuată în Comunitatea Europeană și faptul că produsele sunt returnate persoanei care le-a trimis și către țara din care au fost importate în Comunitatea Europeană.

2. să furnizeze funcționarilor vamali, la cererea acestora, documentele justificative privind data de import a bunurilor în Uniune, orice reparație a bunurilor efectuată în Uniune și faptul că produsele sunt returnate utilizatorului final care le-a trimis și către țara din care au fost importate în Uniune.

Justificare

Formularea propusă vizează o limitare mai strictă a autorizației propuse.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIc

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export.

4. Orice exportator care utilizează prezenta autorizație generală trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] și Comisia despre prima utilizare a prezentei autorizații înainte de data primului export.

 

Cerințele de raportare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le solicită despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații, sunt definite de statele membre.

 

Un stat membru solicită exportatorului stabilit în respectivul stat membru să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

 

Dacă este cazul, cerințele stabilite în cadrul prezentului punct al doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.

 

Orice exportator care utilizează prezenta autorizație informează o dată la șase luni autoritatea națională competentă din statul membru în care este stabilit și Comisia cu privire la cantitatea, valoarea și destinația fiecărui articol exportat. Aceste informații includ o descriere a articolelor exportate, precum și referința în cauză din lista de control, astfel cum s-a stabilit în anexa I la prezentul regulament.

 

Statele membre notifică Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru această autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Prezentul amendament introduce o cerință de notificare și înregistrare ex-ante adresate statelor membre și Comisiei, crescând, astfel, nivelul de transparență.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 2 – Țări de destinație

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Argentina, Bahrain, Bolivia, Brazilia, Brunei, Chile, China, Ecuador, Egipt, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, Iordania, Kuweit, Malaezia, Mauritius, Mexic, Maroc, Oman, Filipine, Qatar, Rusia, Arabia Saudită, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Tunisia, Turcia, Ucraina

Argentina, Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, China (inclusiv Hong Kong și Macao), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, teritoriile franceze de peste mări, Republica Coreea, Islanda, India, Israel, Kazahstan, Mexic, Muntenegru, Maroc, Rusia, Serbia, Singapore, Africa de Sud, Tunisia, Turcia, Ucraina, Emiratele Arabe Unite

Justificare

Produsele ar trebui exportate doar în destinațiile care sunt convenite și asupra cărora s-a ajuns la un consens între statele membre.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. Prezenta autorizație generală autorizează exportul produselor enumerate în partea I, cu condiția ca exportul să aibă un caracter temporar și să fie destinat expozițiilor sau târgurilor și ca produsele să fie reimportate în decursul unei perioade de 120 de zile după exportul inițial, în mod integral și fără modificări, pe teritoriul vamal al Uniunii.

Justificare

Prezentul amendament instituie o nouă condiție vizând reimportul produselor în cauză în decursul unei anumite perioade de timp.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. în cazul în care returnarea acestora în starea inițială, fără înlăturarea, copierea sau difuzarea niciunei părți componente sau program informatic, nu poate fi garantată de exportator, sau în cazul în care un transfer de tehnologie este legat de o prezentare;

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4b. în cazul în care produsele în cauză urmează a fi exportate în scopul unei prezentări sau demonstrații private (de exemplu, un salon de prezentare intern);

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4c. în cazul în care produsele în cauză urmează să fie integrate într-un proces de producție;

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4d. în cazul în care produsele în cauză urmează a fi utilizate în scopul prevăzut, cu excepția cazului în care utilizarea lor se reduce la minimul necesar pentru efectuarea unei demonstrații eficace și în cazul în care rezultatele testelor specifice nu sunt puse la dispoziția unor părți terțe;

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4e. în cazul în care exportul constituie rezultatul unei tranzacții comerciale referitoare, în special, la vânzarea, închirierea sau leasingul produselor în cauză;

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4f. în cazul în care produsele în cauză urmează să fie depozitate în cadrul unei expoziții sau târg numai în scopul vânzării, închirierii sau leasingului, fără a face obiectul unei prezentări sau demonstrații;

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4g (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4g. în cazul în care exportatorul recurge la orice aranjament care l-ar împiedica să mențină controlul asupra produselor în cauză pe durata întregii perioade a exportului temporar.

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Orice exportator care utilizează prezenta autorizație generală trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a prezentei autorizații în cel mult 30 de zile de la data primului export.

3. Orice exportator care utilizează prezenta autorizație generală trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] și Comisia despre prima utilizare a prezentei autorizații înainte de data primului export.

 

Cerințele de raportare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le solicită despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații, sunt definite de statele membre.

 

Un stat membru solicită exportatorilor stabiliți în statul membru respectiv să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

 

Dacă este cazul, cerințele stabilite în cadrul prezentului punct al doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.

 

Orice exportator care utilizează prezenta autorizație informează o dată la șase luni autoritatea națională competentă din statul membru în care este stabilit și Comisia cu privire la cantitatea, valoarea și destinația fiecărui articol exportat. Aceste informații includ o descriere a articolelor exportate, precum și referința în cauză din lista de control, astfel cum s-a stabilit în anexa I la prezentul regulament.

 

Statele membre notifică Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru această autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Prezentul amendament introduce o cerință de notificare și înregistrare ex-ante adresate statelor membre și Comisiei, crescând, astfel, nivelul de transparență.

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IId

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În sensul prezentei autorizații, „expoziție” înseamnă orice expoziții, târguri sau manifestări publice similare, cu caracter comercial sau industrial, altele decât cele organizate în interes privat în magazine sau localuri comerciale care au ca obiect vânzarea produselor străine, pe durata cărora produsele rămân sub control vamal.

4. În sensul prezentei autorizații, „expoziție sau târg înseamnă evenimente comerciale cu o anumită durată în cadrul cărora mai mulți expozanți își prezintă mărfurile vizitatorilor comerciali sau publicului larg.

Amendamentul  35

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIe

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA IIe

eliminat

AUTORIZAȚIE GENERALĂ COMUNITARĂ DE EXPORT NR. EU005

 

Calculatoare și echipamente aferente

 

Autoritatea emitentă: Comunitatea Europeană

 

Partea 1

 

Prezenta autorizație de export este stabilită în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și reglementează următoarele produse din anexa I:

 

1. Calculatoarele digitale menționate la rubrica 4A003.a. sau 4A003.b, în cazul în care aceste calculatoare au o „performanță de vârf ajustabilă” (APP = Adjusted Peak Performance) care nu depășește 0,8 TeraFLOPS ponderate (WT) (FLOPS = Floating Point Operations Per Second – operații cu virgulă mobilă pe secundă).

 

2. Ansamblurile electronice menționate la rubrica 4A003.c, special concepute sau modificate pentru a fi capabile să sporească performanțele prin agregarea procesoarelor, astfel încât „performanța de vârf ajustabilă” (APP) a agregării să nu depășească 0,8 TeraFLOPS ponderate (WT).

 

3. Piesele de schimb, inclusiv microprocesoarele pentru echipamentele sus-menționate, atunci când acestea sunt menționate exclusiv la rubricile 4A003.a, 4A003.b. sau 4A003.c. și nu sporesc performanțele echipamentelor dincolo de o „performanță de vârf ajustabilă” (APP) mai mare de 0,8 TeraFLOPS ponderate (WT).

 

4. Produsele descrise la rubricile 3A001.a.5, 4A003.e și 4A003.g.

 

Partea 2 – Țări de destinație

 

Prezenta autorizație de export este valabilă pe întreg teritoriul Comunității pentru exporturile către următoarele destinații:

 

Algeria, Andorra, Antigua și Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazilia, Insulele Virgine Britanice, Brunei, Camerun, Capul Verde, Chile, Comore, Costa Rica, Croația, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Insulele Falkland, Insulele Feroe, Fiji, Guyana Franceză, teritoriile franceze de peste mări, Gabon, Gambia, Gibraltar, Groenlanda, Grenada, Guadelupa, Guam, Guatemala, Ghana, Guineea-Bissau, Guyana, Honduras, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, India, Iordania, Kuweit, Lesotho, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malaezia, Maldive, Mali, Martinica, Mauritius, Mexic, Moldova, Monaco, Mongolia, Montserrat, Maroc, Namibia, Antilele Olandeze, Noua Caledonie, Nicaragua, Niger, Oman, Panama, Papua-Noua Guinee, Peru, Filipine, Puerto Rico, Qatar, Rusia, Samoa, San Marino, São Tomé și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Seychelles, Singapore, Insulele Solomon, Africa de Sud, Coreea de Sud, Sfânta Elena, Saint Kitts și Nevis, Saint Vincent, Suriname, Swaziland, Togo, Trinidad-Tobago, Tunisia, Turcia, Insulele Turks și Caicos, Emiratele Arabe Unite, Ucraina, Uruguay, Insulele Virgine Americane, Vanuatu.

Partea 3 – Condiții și cerințe pentru utilizarea prezentei autorizații

 

1. Prezenta autorizație nu permite exportul de produse:

 

(1) în cazul în care exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial,

 

(a) unei utilizări legate de dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori de dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme,

 

(b) unei utilizări finale militare, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o poziție sau o acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, printr-o decizie a OSCE sau printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau

 

(c) unei utilizări ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizația prevăzută de legislația internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizații;

 

(2) în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2);

 

(3) în cazul în care produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau un antrepozit scutit de taxe vamale situat(ă) într-o zonă reglementată de prezenta autorizație.

 

2. Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie:

 

(1) să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export;

 

(2) să informeze cumpărătorul străin, înainte de export, că produsele pe care intenționează să le exporte în temeiul prezentei autorizații nu pot fi reexportate către o destinație finală situată într-o țară care nu este un stat membru al Comunității Europene sau o colectivitate franceză de peste mări și care nu este menționată în partea 2 a prezentei autorizații.

 

Justificare

Raportorul pentru aviz consideră că calculatoarele și echipamentele conexe sunt produse sensibile, neputând fi, prin urmare, incluse în autorizațiile generale de export ale UE.

Amendamentul  36

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIf – partea 1 – punctele 3 și 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Produsele, inclusiv componentele și accesoriile acestora special concepute sau dezvoltate, menționate în categoria 5, partea 2 (Securitatea informațiilor), punctele A-D, după cum urmează:

eliminat

(a) produse menționate în rubricile următoare, cu excepția cazului în care funcțiile lor criptografice au fost concepute sau modificate pentru utilizatorii finali guvernamentali din cadrul Comunității Europene;

 

– 5A002a1;

– produse software de la rubrica 5D002.c.1. care au caracteristicile sau execută ori simulează funcțiile echipamentelor menționate la rubrica 5A002.a.1.;

 

(b) echipamente specificate la rubrica 5B002 pentru produsele menționate la litera (a);

 

(c) produse software integrate în echipamentele ale căror caracteristici sau funcții sunt precizate la litera (b).

 

4. Tehnologia pentru utilizarea bunurilor menționate la punctul 3 literele (a)-(c).

 

Amendamentul  37

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIf

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 2 – Țări de destinație

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Argentina, Croația, Rusia, Africa de Sud, Coreea de Sud, Turcia, Ucraina

Argentina, China (inclusiv Hong Kong și Macao), Croația, Islanda, India, Israel, Republica Coreea, Rusia, Africa de Sud, Turcia, Ucraina

Amendamentul  38

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIf

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 - subpunctul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ca) lansării unor atacuri informatice sau a altor mijloace de spargere a sistemelor informatice motivată politic în scopul sabotajului sau spionajului, al modificării conținutului paginilor de internet („deface”) sau al atacurilor de întrerupere a serviciului („denial-of-service attacks”) pentru a distruge pagini de internet;

Justificare

Acest amendament urmărește interzicerea acordării de autorizații de export produselor care ar putea fi utilizate pentru lansarea unor atacuri informatice sau a altor mijloace de spargere a sistemelor informatice motivată politic în scopul sabotajului sau spionajului, al modificării conținutului paginilor de internet („deface”) sau al atacurilor de întrerupere a serviciului („denial-of-service attacks”) pentru a distruge pagini de internet.

Amendamentul  39

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIf

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(cb) utilizării în cazul unei încălcări a drepturilor omului, a principiilor democrației sau a libertății de exprimare, astfel cum sunt definite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, la care face trimitere articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prin utilizarea tehnologiilor de interceptare și a dispozitivelor pentru transferul datelor digitale pentru monitorizarea telefoanelor mobile și a mesajelor telefonice scrise și supravegherea specifică a utilizării internetului (de exemplu prin centrele de monitorizare și centrele de interceptare legală);

Justificare

Nu ar trebui să li se acorde autorizații generale de export produselor care pot fi utilizate de guverne sau agenți economici pentru a încălca drepturi fundamentale ale omului, astfel cum sunt definite în Carta socială europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și în Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor din 1989, precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la Strasbourg la 12 decembrie 2007 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie, la care face trimitere articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul  40

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIf

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).

(2) în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la punctul 1.

Justificare

Amendamentul extinde condițiile de autorizare pentru export în raport cu trimiterea la articolul 4 alineatele (1) și (2).

Amendamentul  41

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIf

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele vor fi reexportate către orice destinație, alta decât cele enumerate în partea 2 a prezentei autorizații, în partea 2 a autorizației EU001 CGEA sau către statele membre.

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  42

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIf

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 3 – subpunctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export;

1. notifice autorităților competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] și Comisiei prima utilizare a prezentei autorizații înainte de data primului export;

 

Cerințele de raportare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le solicită despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații, sunt definite de statele membre.

 

Un stat membru solicită exportatorilor stabiliți în statul membru respectiv să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

 

Dacă este cazul, cerințele stabilite în cadrul prezentului punct al doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.

 

Orice exportator care utilizează prezenta autorizație informează o dată la șase luni autoritatea națională competentă din statul membru în care este stabilit și Comisia cu privire la cantitatea, valoarea și destinația fiecărui articol exportat. Aceste informații includ o descriere a articolelor exportate, precum și referința în cauză din lista de control, astfel cum s-a stabilit în anexa I la prezentul regulament.

 

Statele membre notifică Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru această autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Prezentul amendament introduce o cerință de notificare și înregistrare ex-ante adresate statelor membre și Comisiei, crescând, astfel, nivelul de transparență.

Amendamentul  43

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIg– partea 2 – Țări de destinație

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brazilia, Camerun, Chile, Insulele Cook, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Guatemala, Guyana, India, Lesotho, Maldive, Mauritius, Mexic, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Rusia, Saint Lucia, Seychelles, Peru, Sri Lanka, Africa de Sud, Swaziland, Turcia, Uruguay, Ucraina, Republica Coreea.

Argentina

Croația

Islanda

Coreea de Sud

Turcia

Ucraina.

Justificare

Produsele UE007 ar trebui exportate doar în acele destinații care sunt convenite și asupra cărora s-a ajuns la un consens între statele membre.

Amendamentul  44

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIg – partea 3 – alineatul 1 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).

(2) în cazul în care produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  45

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIg

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele vor fi reexportate către orice destinație, alta decât cele enumerate în partea 2 a prezentei autorizații, în partea 2 a autorizației EU001 CGEA sau către statele membre.

Justificare

Prezentul amendament introduce o măsură suplimentară de siguranță pentru autorizația de export.

Amendamentul  46

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IIg

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Partea 3 – punctul 4 – subpunctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export;

(1) notifice autorităților competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] și Comisiei prima utilizare a prezentei autorizații înainte de data primului export;

 

Cerințele de raportare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le solicită despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații, sunt definite de statele membre.

 

Un stat membru solicită exportatorilor stabiliți în statul membru respectiv să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

 

Dacă este cazul, cerințele stabilite în cadrul prezentului punct al doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.

 

Orice exportator care utilizează prezenta autorizație informează o dată la șase luni autoritatea națională competentă din statul membru în care este stabilit și Comisia cu privire la cantitatea, valoarea și destinația fiecărui articol exportat. Aceste informații includ o descriere a articolelor exportate, precum și referința în cauză din lista de control, astfel cum s-a stabilit în anexa I la prezentul regulament.

 

Statele membre notifică Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru această autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Prezentul amendament introduce o cerință de notificare și înregistrare ex-ante adresate statelor membre și Comisiei, crescând, astfel, nivelul de transparență.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare, adică bunuri care pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât și militare, constituie obiectul măsurilor la nivelul UE de aproximativ 15 ani. Controlul exporturilor produselor cu dublă utilizare reprezintă un factor-cheie pentru neproliferarea armelor, inclusiv a armelor de distrugere în masă (ADM). Având în vedere volumul mare al schimburilor comerciale transfrontaliere în Uniunea Europeană, punerea în practică a controalelor exporturilor UE de produse cu dublă utilizare se bazează pe măsuri preventive, cum ar fi impunerea unor cerințe de autorizare a exporturilor și a unor proceduri de înregistrare vamală. Controalele exporturilor au un impact puternic asupra politicii comerciale a UE, întrucât pot afecta peste 10% din totalul exporturilor UE. Principalul instrument UE de control al exporturilor este Regulamentul 428/2009 din 5 mai 2009 privind produsele cu dublă utilizare, care a intrat în vigoare la 27 august 2009. Acest nou regulament a introdus o serie de modificări semnificative ale domeniului de aplicare al controalelor exporturilor de produse cu dublă utilizare în Uniunea Europeană. Printre acestea se află introducerea controalelor pentru activitățile de intermediere și de tranzit în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare. Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare include liste actualizate cu regularitate ale produselor cu dublă utilizare controlate, care le reflectă pe cele ale principalelor regimuri internaționale de control al exporturilor. Pentru a asigura deplina eficacitate a controlului și conformitatea sa cu angajamentele luate de statele membre la nivel multilateral, este necesară o autorizație, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 428/2009, pentru exportul produselor cu dublă utilizare enumerate în anexa I.

· autorizații generale comunitare de export (AGCE);

· autorizații generale naționale de export (definite de statele membre);

· autorizații globale de export (acordate unui exportator specific, pentru un tip sau categorie de produse cu dublă utilizare, valabilă pentru exporturi către utilizatori finali specificați, într-una sau mai multe țări);

· autorizație individuală de export (acordată unui exportator specific, pentru un singur utilizator final și care vizează unul sau mai multe produse).

Toate autorizațiile de export și de activități de intermediere sunt valabile pe întreg teritoriul UE.

Natura și caracterul regulamentului propus

La 17 decembrie 2008, Comisia a prezentat Consiliului propunerea inițială de modificare a Regulamentului 1334/2000. Principalul obiectiv al propunerii era adăugarea a șase noi anexe referitoare la așa-numitele autorizații generale comunitare de export pentru anumite produse cu dublă utilizare nesensibile destinate anumitor țări nesensibile la Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 și modificarea în consecință a articolelor 6 și 7. Atunci când această propunere a fost înaintată, Tratatul de la Lisabona nu era în vigoare. În consecință, propunerea nu a fost transmisă în acel moment Parlamentului European (temeiul juridic pentru proiectul de regulament era atunci articolul 133 din Tratatul de instituire a Comunităților Europene), iar Consiliul a acționat pentru a decide de unul singur.

Între timp, Regulamentul 1334/2000 a fost înlocuit cu un nou regulament privind produsele cu dublă utilizare (reformare), Regulamentul nr. 428/2009, care a intrat în vigoare la 27 august 2009. Acest regulament se bazează pe o propunere a Comisiei din 18 decembrie 2006 ((COM(2006) 829 final - 2006/0266 (ACC)). Este vorba despre o reformare a Regulamentului nr. 1334/2000. Anumite modificări ale Regulamentului 1334/2000 depășesc în mod evident o revizuire pur tehnică și actualizează Regulamentul nr. 1334/2000: extinderea domeniului de aplicare al controalelor exporturilor de produse cu dublă utilizare pentru a acoperi controlul tranzitului și al activităților de intermediere și sancționarea intermedierilor ilegale de produse cu dublă utilizare relaționate cu un program de producere de arme de distrugere în masă, înlocuirea cerinței de autorizare pentru transferul produselor pe piața internă enumerate în anexa V reformată cu o procedură de notificare prealabilă menită să faciliteze schimburile comerciale de pe piața internă a UE fără a compromite interesele legate de securitate, introducerea unei prevederi conform căreia statele membre ar trebui să aplice sancțiuni penale cel puțin pentru încălcări ale regulamentului și un considerent care să clarifice faptul că regulamentul oferă un cadru juridic cuprinzător pentru exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare și de servicii aferente.

Atunci când Parlamentul European a primit notificarea oficială cu privire la propunerea de regulament de modificare a Regulamentului nr. 1334/2000 prin intermediul așa-numitei comunicări „omnibus” din 2 decembrie 2009, printr-o scrisoare oficială din 1 martie 2010 din partea Secretarului General al Comisiei, Consiliul, prin intermediul grupului său de lucru pentru produse cu dublă utilizare, a discutat pe baza propunerilor de adăugare de noi AGE în temeiul Regulamentului nr. 428/2009, iar președinția Consiliului a informat raportorul la 6 iulie 2010 cu privire la „rezultatele neoficiale ale reuniunii grupului de lucru pentru produsele cu dublă utilizare, care a avut loc la 6 iulie 2010, privind proiectul de regulament (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare”, instituindu-se astfel un acord între instituții pentru a consimți în mod tacit la considerarea Regulamentului nr. 428/2009 ca bază de negociere a modificărilor propuse de Comisie la 17 decembrie 2008 în ceea ce privește Regulamentul 1334/200.

Raportorul sugerează să fie urmată metoda Consiliului de a aplica modificările Regulamentului privind produsele cu dublă utilizare celui mai recent și valid act legislativ, pentru a nu întârzia adăugarea noilor AGE propuse. Amendamentele 1, 2, 5, 6 și 8 urmează, prin urmare, să clarifice faptul că cele trei instituții sunt de acord să modifice cea mai recentă versiune a Regulamentului de instituire a unui regim al Uniunii Europene pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.

Consolidarea controlului democratic și a transparenței

În schimb, Consiliul și Comisia ar trebui să accepte unele modificări suplimentare ale Regulamentului nr. 428/2009, prin care regimul UE pentru produsele cu dublă utilizare devine mai democratic și mai transparent.

Prin urmare, amendamentele 11 și 12 urmăresc să oblige Comisia și statele membre să instituie un sistem securizat pentru colectarea, transmiterea și stocarea notificărilor și să oblige Comisia să informeze Parlamentul European cu privire la funcționarea sistemului. În prezent, acest sistem a fost introdus doar ca opțiune în regulamentul din 2009. Sistemul ar avea acces on-line la o bază de date care să conțină, de exemplu, refuzurile de acordare a autorizațiilor de export.

Amendamentul 13 stabilește o obligație a Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare de a înainta un raport anual Parlamentului European, pentru ca acesta să-și îndeplinească funcția de control în raport cu Comisia Europeană.

Amendamentul 14 introduce obligația Comisiei de a raporta cu privire la implementarea și aplicarea regulamentului, precum și de a furniza o evaluare cuprinzătoare a impactului acestuia. Raportul include informații referitoare la Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, la punerea în aplicare a articolului 19 alineatul (4) și a articolului 15 din regulament, precum și la sancțiunile prevăzute de statele membre pentru încălcări grave ale dispozițiilor prezentului regulament. Această secțiune a raportului ar trebui să ajute legislatorul și Comisia să decidă dacă să includă sau nu o dispoziție clară conform căreia statele membre trebuie să aplice sancțiuni penale cel puțin pentru încălcări ale regulamentului.

Consolidarea imaginii și reprezentării UE în cadrul regimurilor internaționale de control al exporturilor

Este necesară consolidarea imaginii și reprezentării UE în cadrul regimurilor internaționale de control al exporturilor, care modelează în mare măsură legislația UE privind controalele exporturilor și punerea sa concretă în aplicare. Funcționarea sistemului UE de control al exportului de produse cu dublă utilizare, stabilit prin Regulamentul 428/2009, este puternic influențată de angajamentele asumate în cadrul celor patru regimuri internaționale de control al exporturilor:

· Grupul Australia (pentru produsele biologice și chimice), în cadrul căruia Comisia este membru cu drepturi depline, iar toate cele 27 de state membre participă alături de alte câteva state, printre care SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud și Australia.

· Grupul furnizorilor nucleari (pentru produse nucleare civile), în cadrul căruia Comisia este observator, în timp ce toate cele 27 de state membre UE participă ca membri cu drepturi depline, alături de alte câteva țări, printre care SUA și Rusia.

· Acordul de la Wassenaar (pentru produse militare și de înaltă tehnologie cu dublă utilizare), în cadrul căruia Comisia nu are niciun statut, în timp ce 26 de state membre UE (toate, cu excepția Ciprului) participă ca membri cu drepturi depline, alături de alte câteva țări, printre care SUA, Rusia și Turcia.

· Regimul de control al tehnologiei rachetelor (pentru produse cu dublă utilizare, aplicabil programelor de dezvoltare a sistemelor de rachete/livrare), în cadrul căruia Comisia nu are niciun statut, în timp ce 19 state membre UE participă ca membri cu drepturi depline, alături de alte câteva țări, printre care SUA și Rusia.

Principala sarcină a acestor regimuri internaționale de control al exporturilor este actualizarea listelor de produse care trebuie controlate; la zi, aceste liste sunt transpuse aproape automat în legislația UE, fără participarea Parlamentului European sau cu o contribuție minoră a acestuia. Pentru a facilita rolul Parlamentului în ceea ce privește controlul și colegiferarea în cadrul acestui domeniu de politică, amendamentul 15 urmărește stabilirea unui temei juridic privind cooperarea internațională pentru a contribui la rezolvarea situațiilor actuale, cum ar fi, de exemplu, situația în care exportatorii din țări terțe și din UE sunt obligați să aplice controale transferurilor de produse cu dublă utilizare pe piața unică (atunci când legislația țărilor terțe impune norme de reexport în cadrul pieței unice de produse cu dublă utilizare importate), permiterea recunoașterii reciproce a autorizațiilor de export și, prin urmare facilitarea considerabilă a proiectelor industriale sau de cercetare comune, în special a celor realizate împreună cu țări terțe care sunt membre ale regimurilor internaționale de control al exporturilor sau sunt enumerate în AGE actuală, precum și permiterea adoptării unor norme specifice de control al exporturilor la nivelul UE, care să se aplice tehnologiilor dezvoltate în UE în contextul programelor internaționale finanțate de UE, care implică țări terțe și care să vizeze și accesul prin mijloace intangibile la aceste tehnologii.

Modificări ale anexelor

Amendamentele 16 - 45 urmăresc să contribuie la redactarea noilor AGE propuse. Vizează sporirea protecției oferite de definiția expedierilor cu valoare redusă și asigurarea protecției împotriva scăderii artificiale a prețului pentru a se îndeplini condițiile impuse de autorizația de export pentru expedierile cu valoare redusă (AM 17), introducerea unei cerințe de notificare și înregistrare ex-ante adresate statelor membre și Comisiei, sporindu-se astfel nivelul de transparență (AM 24, 34, 42 și 45), introducerea unor măsuri suplimentare de siguranță pentru autorizațiile de export (AM 26 - 33, 41 și 44) în ceea ce privește anexele IId (Export temporar pentru expoziții sau târguri), IIf (Telecomunicații) și IIg (Produse chimice), interzicerea acordării de AGE pentru produse care ar putea fi utilizate pentru lansarea unor atacuri informatice sau a altor mijloace de spargere a sistemelor informatice motivată politic în scopul sabotajului sau spionajului, al modificării conținutului paginilor de internet („deface”) sau al atacurilor de întrerupere a serviciului („denial-of-service attacks”) pentru a distruge pagini de internet (AM 38), precum și interzicerea acordării de AGE pentru produse care pot fi utilizate de guverne sau agenți economici pentru a încălca drepturi fundamentale ale omului, astfel cum sunt definite în Carta socială europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și în Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor din 1989, precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la Strasbourg la 12 decembrie 2007 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie, la care face trimitere articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (AM 39).

Concluzie

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și clarificările aduse de acesta cu privire la competențele UE în domeniul comerțului internațional oferă o bună ocazie pentru reafirmarea rolului UE în această privință, precum și a rolului, competențelor și responsabilității Parlamentului European în cadrul instituțional privind procesul decizional al UE. Regimul UE pentru produse cu dublă utilizare are trebui organizat într-o manieră mai transparentă și mai democratică. Implicarea totală a Parlamentului European, prin intermediul aplicării obligațiilor din Tratatul de la Lisabona și al interpretării comune a acestuia convenite de Parlamentul European și Comisia Europeană prin noul acord cadru, ar avea o importanță majoră pentru atingerea acestui obiectiv.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (16.7.2010)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare

(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Raportor pentru aviz: Reinhard Bütikofer

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a regimului comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. Potrivit Comisiei, proiectul de propunere include șase noi autorizații generale comunitare de export (GEA) pentru anumite produse nesensibile cu dublă utilizare destinate anumitor țări nesensibile.

Produsele cu dublă utilizare (inclusiv programele informatice și tehnologiile) sunt bunuri civile care pot fi utilizate în scopuri militare și fac obiectul unor controale atunci când sunt exportate din UE. Scopul acestor controale este, în special, de a preveni răspândirea armelor de distrugere în masă.

Pentru a asigura deplina eficacitate a acestui control și conformitatea sa cu angajamentele luate de statele membre la nivel multilateral, este cerută o autorizație, în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1334/2000, pentru exportul produselor cu dublă utilizare enumerate în anexa I.

Există patru tipuri de autorizații de export menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1334/2000.

Autorizația generală comunitară de export (AGCE) nr. EU001, prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1334/2000, reglementează majoritatea exporturilor de produse supuse controlului către șapte țări (Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Elveția și Norvegia).

Pentru toate celelalte exporturi pentru care este cerută o autorizație în temeiul regulamentului, acesta lasă la latitudinea autorităților naționale decizia finală de a acorda sau nu o licență de export națională generală, globală sau individuală [articolul 6 alineatul (2)].

Prezentul aviz se concentrează doar pe propunerea Comisiei din 2008 și lasă la latitudinea comisiei competente luarea în considerare a corelării poziției finale a PE cu versiunea reformată a regulamentului din 2009[1].

În general, avizul sprijină propunerea Comisiei vizând ameliorarea transparenței, verificarea punerii în aplicare a reglementărilor actuale și utilizarea comună a acelorași norme.

Cu toate acestea, Comisia pentru afaceri externe nu este de acord cu evaluarea Comisiei, potrivit căreia aplicarea unui tratament normativ diferențiat anumitor produse în statele membre ale UE nu servește în modul cel mai bun interesele UE în ansamblul ei.

De fapt, unele state membre aplică controale mai stricte la exportul produselor cu dublă utilizare decât altele. Pentru ameliorarea securității internaționale în conformitate cu strategia de neproliferare a armelor de distrugere în masă, precum și cu instrumentul de stabilitate și poziția comună privind controlul exporturilor de arme, UE ar trebui să se concentreze în direcția aplicării celor mai stricte regimuri de export pentru fiecare produs, în toate statele membre.

Comisia pentru afaceri externe împărtășește gravele preocupări ale Consiliului UE cu privire la potențialul impact negativ al propunerii asupra obiectivelor de securitate internă și externă ale Uniunii. Prin urmare, avizul Comisiei pentru afaceri externe adoptă o abordare cel puțin la fel de strictă ca și statele membre ale UE care dispun de cel mai strict regim de control la export.

Comisia pentru afaceri externe consideră că, în absența unor date credibile privind utilizarea finală a produselor cu dublă utilizare exportate din Uniune, UE trebuie să adopte o abordare rațională și prudentă.

În acest sens, Comisia pentru afaceri externe solicită Comisiei și Consiliului să compileze datele pertinente de la autoritățile vamale și altele.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa II b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„ANEXA IIb

AUTORIZAȚIE GENERALĂ COMUNITARĂ DE EXPORT NR. EU002

Expedieri cu valoare redusă

Anexa IIb se elimină.

Justificare

Comisia pentru afaceri externe consideră că clasificarea acestor produse în categoria celor nesensibile este incorectă, acestea neputând fi, prin urmare, incluse în autorizațiile generale de export ale UE.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa II c – partea 2 – Lista țărilor

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Algeria, Andorra, Antigua și Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazilia, Insulele Virgine Britanice, Brunei, Camerun, Capul Verde, Chile, China, Comore, Costa Rica, Croația, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Insulele Falkland, Insulele Feroe, Fiji, Guyana Franceză, teritoriile franceze de peste mări, Gabon, Gambia, Gibraltar, Groenlanda, Grenada, Guadelupa, Guam, Guatemala, Ghana, Guineea-Bissau, Guyana, Honduras, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, India, Indonezia, Israel, Iordania, Kuweit, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagascar, Malawi, Malaezia, Maldive, Mali, Martinica, Mauritius, Mexic, Monaco, Montserrat, Maroc, Namibia, Antilele Olandeze, Noua Caledonie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papua-Noua Guinee, Peru, Filipine, Puerto Rico, Qatar, Rusia, Samoa, San Marino, São Tomé și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Seychelles, Singapore, Insulele Solomon, Africa de Sud, Coreea de Sud, Sri Lanka, Sfânta Elena, Saint Kitts și Nevis, Saint Vincent, Surinam, Swaziland, Taiwan, Thailanda, Togo, Trinidad-Tobago, Tunisia, Turcia, Insulele Turks și Caicos, Emiratele Arabe Unite, Uruguay, Insulele Virgine Americane, Vanuatu, Venezuela.

Argentina, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, China, Croația, teritoriile franceze de peste mări, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, Kazahstan, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Regiunea administrativă specială Macao, Mexic, Muntenegru, Maroc, Rusia, Serbia, Africa de Sud, Coreea de Sud, Tunisia, Turcia, Ucraina, Emiratele Arabe Unite.

Justificare

Produsele UE003 ar trebui exportate doar în acele destinații care sunt convenite și asupra cărora s-a ajuns la un consens între statele membre.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa II c – partea 3 – alineatul 2 – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. pentru o operațiune în mare parte similară, în cazul în care autorizația inițială a fost revocată.

4. atunci când autorizația inițială a fost anulată, suspendată, modificată sau revocată.

Justificare

Formularea propusă este mai cuprinzătoare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa II c – partea 3 – alineatul 2 – litera 4a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) atunci când utilizarea finală a produselor în chestiune este diferită de cea specificată în autorizația de export inițială.

Justificare

Formularea propusă vizează o limitare mai strictă a autorizației propuse.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIc – partea 3 – alineatul 3 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. să furnizeze funcționarilor vamali, la cererea acestora, documentele justificative privind data de import a bunurilor în Comunitatea Europeană, orice reparație a bunurilor efectuată în Comunitatea Europeană și faptul că produsele sunt returnate persoanei care le-a trimis și către țara din care au fost importate în Comunitatea Europeană.

2. să furnizeze funcționarilor vamali, la cererea acestora, documentele justificative privind data de import a bunurilor în Comunitatea Europeană, orice reparație a bunurilor efectuată în Comunitatea Europeană și faptul că produsele sunt returnate utilizatorului final care le-a trimis și către țara din care au fost importate în Comunitatea Europeană.

Justificare

Propunerea raportorului este mai specifică.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIc – partea 3 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export.

(4) Orice exportator care utilizează prezenta autorizație generală trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] și Comisia despre prima utilizare a prezentei autorizații înainte de data primului export.

 

Statele membre definesc obligațiile de notificare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le cere despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații.

 

Un stat membru solicită exportatorilor stabiliți pe teritoriul său să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

 

După caz, obligațiile stabilite la al doilea și al treilea paragraf ale acestui alineat sunt întemeiate pe obligațiile definite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care eliberează astfel de autorizații.

 

Statele membre aduc la cunoștința Comisiei anual informații cu privire la nivelul de utilizare al acestei autorizații generale de export. Comisia publică informațiile notificate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Prezentul amendament introduce o cerință ex-ante de notificare și înregistrare adresată statelor membre și Comisiei, crescând, astfel, nivelul de transparență.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IId – partea 2 – Lista țărilor

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Argentina, Bahrain, Bolivia, Brazilia, Brunei, Chile, China, Ecuador, Egipt, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, Iordania, Kuweit, Malaezia, Mauritius, Mexic, Maroc, Oman, Filipine, Qatar, Rusia, Arabia Saudită, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Tunisia, Turcia, Ucraina.

Argentina, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, China, Croația, teritoriile franceze de peste mări, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, Kazahstan, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Regiunea administrativă specială Macao, Mexic, Muntenegru, Maroc, Rusia, Serbia, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Tunisia, Turcia, Ucraina, Emiratele Arabe Unite.

Justificare

Produsele UE004 ar trebui exportate doar în acele destinații care sunt convenite și asupra cărora s-a ajuns la un consens între statele membre.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIc – partea 3 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Prezenta autorizație generală autorizează exportul produselor care figurează pe lista din partea I, cu condiția ca exportul să aibă un caracter temporar și să fie destinat unei expoziții sau unui târg și ca produsele să fie reimportate, în mod integral și fără modificări, în teritoriul vamal al Uniunii Europene, în decursul unei perioade de 120 de zile după exportul inițial.

Justificare

Prezentul amendament instituie o nouă condiție vizând reimportarea produselor în cauză în decursul unei anumite perioade de timp.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IId – partea 3 – alineatul 1 – litera 4a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) în cazul în care returnarea acestora în starea inițială, fără înlăturarea, copierea sau difuzarea niciunei părți componente sau program informatic, nu poate fi garantată de exportator, sau în cazul în care un transfer de tehnologie este legat de o prezentare;

Justificare

Prezentul amendament introduce o garanție suplimentară pentru autorizația de export.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IId – partea 3 – alineatul 1 – litera 4b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) în cazul în care produsele în cauză sunt destinate utilizării în scopul prevăzut, cu excepția cazului în care utilizarea lor se reduce la minimul necesar pentru efectuarea unei demonstrații eficace, fără a pune, însă, la dispoziția unor terțe părți rezultatele testelor specifice;

Justificare

Prezentul amendament introduce o garanție suplimentară pentru autorizația de export.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IId – partea 3 – alineatul 1 – litera 4c (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) în cazul în care se prevede că exportul constituie rezultatul unei tranzacții comerciale referitoare, în special, la vânzarea, închirierea sau leasingul produselor în cauză;

Justificare

Prezentul amendament introduce o garanție suplimentară pentru autorizația de export.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IId – partea 3 – alineatul 1 – litera 4d (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) în cazul în care exportatorul recurge la orice aranjament care l-ar împiedica să păstreze controlul asupra produselor în cauză pe durata întregii perioade a exportului temporar.

Justificare

Prezentul amendament introduce o garanție suplimentară pentru autorizația de export.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IId – partea 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Orice exportator care utilizează prezenta autorizație generală trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a prezentei autorizații în cel mult 30 de zile de la data primului export.

(3) Orice exportator care utilizează prezenta autorizație generală trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] și Comisia despre prima utilizare a prezentei autorizații înainte de data primului export.

 

Statele membre definesc obligațiile de notificare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le cere despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații.

 

Un stat membru solicită exportatorilor stabiliți pe teritoriul său să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

 

După caz, obligațiile stabilite la al doilea și al treilea paragraf ale acestui alineat sunt întemeiate pe obligațiile definite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care eliberează astfel de autorizații.

 

Statele membre aduc la cunoștința Comisiei anual informații cu privire la nivelul de utilizare al acestei autorizații generale de export.

Justificare

Prezentul amendament introduce o cerință ex-ante de notificare și înregistrare adresată statelor membre și Comisiei, crescând, astfel, nivelul de transparență.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IId – partea 3 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În sensul prezentei autorizații, „expoziție” înseamnă orice expoziții, târguri sau manifestări publice similare, cu caracter comercial sau industrial, altele decât cele organizate în interes privat în magazine sau localuri comerciale care au ca obiect vânzarea produselor străine, pe durata cărora produsele rămân sub control vamal.

(4) În sensul prezentei autorizații, „expoziție sau târg” înseamnă orice expoziții, târguri sau manifestări publice similare, cu caracter comercial sau industrial, altele decât cele organizate în interes privat în magazine sau localuri comerciale care au ca obiect vânzarea produselor străine, pe durata cărora produsele rămân sub control vamal.

Justificare

Amendamentul asigură coerența cu formularea din titlul proiectului de anexă, astfel cum a propus Comisia.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIe

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa IIe se elimină.

Justificare

Raportorul pentru aviz consideră că ordinatoarele și echipamentele conexe sunt produse sensibile, neputând fi, prin urmare, incluse în autorizațiile generale de export ale UE.

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIf – partea 1 – punctele 3 și 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Produsele, inclusiv componentele și accesoriile acestora special concepute sau dezvoltate, menționate în categoria 5, partea 2 (Securitatea informațiilor), punctele A-D, după cum urmează:

eliminat

(a) produse menționate în rubricile următoare, cu excepția cazului în care funcțiile lor criptografice au fost concepute sau modificate pentru utilizatorii finali guvernamentali din cadrul Comunității Europene;

 

– 5A002a1;

produse software de la rubrica 5D002.c.1. care au caracteristicile sau execută ori simulează funcțiile echipamentelor menționate la rubrica 5A002.a.1.;

 

(b) echipamente specificate la rubrica 5B002 pentru produsele menționate la litera (a);

 

(c) produse software integrate în echipamentele ale căror caracteristici sau funcții sunt precizate la litera (b).

 

4. Tehnologia pentru utilizarea bunurilor menționate la punctul 3 literele (a)-(c).

 

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIf – partea 2 – Lista țărilor

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Argentina

Argentina

 

China

Croația

Rusia

Africa de Sud

Coreea de Sud

Turcia

Ucraina

Croația

Rusia

Africa de Sud

Coreea de Sud

Turcia

Ucraina

Justificare

Produsele UE006 ar trebui exportate doar în acele destinații care sunt convenite și asupra cărora s-a ajuns la un consens între statele membre.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIf – partea 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) pentru lansarea de atacuri informatice;

Justificare

Amendamentul vizează interzicerea autorizațiilor de export pentru produsele care pot servi la lansarea de atacuri informatice.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIf – partea 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) pentru uz în legătură cu o încălcare a drepturilor omului, a principiilor democratice sau a libertății de exprimare prin utilizarea tehnologiilor de interceptare și a dispozitivelor de transfer al datelor digitale pentru monitorizarea telefoanelor mobile și a mesajelor text și supravegherea specifică a utilizării internetului (de ex. prin centrele de monitorizare și centrele de interceptare legală);

Justificare

Produselor care pot fi utilizate de guverne pentru a încălca drepturile omului sau libertatea de exprimare nu ar trebui să li se acorde autorizații generale de export.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa II f – partea 3 – alineatul 1 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).

2. în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la subpunctul (1);

Justificare

Amendamentul extinde condițiile de autorizare pentru export în comparație cu referința la articolul 4 alineatele (1) și (2).

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIf – partea 3 – alineatul 1 – litera 2 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) în cazul în care produsele vor fi reexportate către orice destinații altele decât cele enumerate în partea 2 a prezentei autorizații sau în partea 2 a anexei IIa sau către statele membre ale UE.

Justificare

Prezentul amendament introduce o garanție suplimentară pentru autorizația de export.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIf – partea 3 – alineatul 3 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export;

1. să notifice autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] și Comisia despre prima utilizare a prezentei autorizații înainte de data primului export;

 

Statele membre definesc obligațiile de notificare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le cere despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații.

 

Un stat membru solicită exportatorilor stabiliți pe teritoriul său să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

 

După caz, obligațiile stabilite la al doilea și al treilea paragraf ale acestui alineat sunt întemeiate pe obligațiile definite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care eliberează astfel de autorizații.

 

Statele membre aduc la cunoștința Comisiei anual informații cu privire la nivelul de utilizare al acestei autorizații generale de export.

 

Comisia publică informațiile notificate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Prezentul amendament introduce o cerință ex-ante de notificare și înregistrare adresată statelor membre și Comisiei, crescând, astfel, nivelul de transparență.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIg– partea 2 – Lista țărilor

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Argentina; Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brazilia; Camerun, Chile; Insula Cook, Costa Rica; Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Guatemala, Guyana, India, Lesotho, Maldive, Mauritius, Mexic, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Rusia, Sfânta Lucia, Seychelles, Peru, Sri Lanka, Africa de Sud; Swaziland, Turcia; Uruguay, Ucraina; Republica Coreea.

Argentina

Croația

Islanda

Coreea de Sud

Turcia

Ucraina.

Justificare

Produsele UE007 ar trebui exportate doar în acele destinații care sunt convenite și asupra cărora s-a ajuns la un consens între statele membre.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIg – partea 3 – alineatul 1 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).

2. în cazul în care produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).

Justificare

Prezentul amendament introduce o garanție suplimentară pentru autorizația de export.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIf – partea 3 – alineatul 1 – litera 2 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) în cazul în care produsele vor fi reexportate către orice destinații altele decât cele enumerate în partea 2 a prezentei autorizații sau în partea 2 a anexei IIa sau către statele membre ale UE.

Justificare

Prezentul amendament introduce o garanție suplimentară pentru autorizația de export.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000

Anexa IIg – partea 3 – alineatul 4 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export;

1. să notifice autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] și Comisia despre prima utilizare a prezentei autorizații înainte de data primului export;

 

Statele membre definesc obligațiile de notificare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le cere despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații.

 

Un stat membru solicită exportatorilor stabiliți pe teritoriul său să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

 

După caz, obligațiile stabilite la al doilea și al treilea paragraf ale acestui alineat sunt întemeiate pe obligațiile definite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care eliberează astfel de autorizații.

 

Statele membre aduc la cunoștința Comisiei anual informații cu privire la nivelul de utilizare al acestei autorizații generale de export.

Comisia publică informațiile notificate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Prezentul amendament introduce o cerință ex-ante de notificare și înregistrare adresată statelor membre și Comisiei, crescând, astfel, nivelul de transparență.

PROCEDURĂ

Titlul

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare

Referințe

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Comisia competentă în fond

INTA

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFET

20.5.2010

 

 

 

Raportor

Data numirii

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Examinare în comisie

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Data adoptării

14.7.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți prezenți la votul final

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

  • [1]  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (reformat)

PROCEDURĂ

Titlu

Regimul comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare

Referințe

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Data prezentării la PE

1.3.2010

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

INTA

11.3.2010

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

AFET

20.5.2010

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Examinare în comisie

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Data adoptării

26.1.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

6

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

George Sabin Cutaș, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Patrice Tirolien

PROCEDURĂ

Titlu

Regimul comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare

Referințe

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Data prezentării la PE

1.3.2010

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

INTA

11.3.2010

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

AFET

20.5.2010

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Examinare în comisie

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Data adoptării

26.1.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

6

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

George Sabin Cutaș, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Patrice Tirolien

Data depunerii

7.2.2011