Postup : 2008/0249(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0028/2011

Predkladané texty :

A7-0028/2011

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

SPRÁVA     ***I
PDF 858kWORD 642k
7.2.2011
PE 443.007v05-00 A7-0028/2011

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím

(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Jörg Leichtfried

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím

(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0854),

–   so zreteľom na článok 133 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7-0062/2010),

–   so zreteľom na článok 27 nariadenia (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie), v súlade s ktorým bolo nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím zrušené s účinnosťou od 27. augusta 2009,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7‑0028/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že všetky tri inštitúcie súhlasia so zmenou a doplnením poslednej verzie nariadenia. Komisia 17. decembra 2008 predložila Rade návrh na zmenu a doplnenie nariadenia č. 1334/2000. Nariadenie č. 1334/2000 bolo nahradené novým nariadením č. 428/2009 o dvojakom použití (prepracované znenie) a nadobudlo účinnosť 27. augusta 2009. Európsky parlament prijal oficiálne odporúčanie na návrh nariadenia na zmenu a doplnenie nariadenia č. 1334/2000 prostredníctvom takzvaného súhrnného oznámenia z 2. decembra 2009 listom generálneho tajomníka Komisie z 1. marca 2010. Spravodajca preto navrhuje uplatňovať následné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na najnovší a platný právny akt s cieľom zamedziť oneskorenému doplneniu navrhovaných nových vývozných povolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúceho režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím sú položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie) pri vývoze zo Spoločenstva predmetom účinnej kontroly.

(1) Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, sú položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie) pri vývoze z Únie alebo tranzite cez jej územie predmetom účinnej kontroly alebo sú dodávané do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že všetky tri inštitúcie súhlasia so zmenou a doplnením najnovšieho znenia nariadenia stanovujúceho režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Je žiaduce dosiahnuť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej EÚ s cieľom zabrániť nekalej hospodárskej súťaži medzi vývozcami v Spoločenstve a zabezpečiť účinnosť bezpečnostných kontrol v Spoločenstve.

(2) Je žiaduce dosiahnuť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej EÚ s cieľom zabrániť nekalej hospodárskej súťaži medzi vývozcami v Únii, harmonizovať rozsah všeobecných vývozných povolení a podmienky ich použitia a zabezpečiť účinnosť bezpečnostných kontrol v Únii.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je uviesť celkový nástroj do jasnej súvislosti s medzinárodným obchodom, ktorý je vo výlučnej právomoci Únie. Politickým cieľom nástroja by mala byť úplná harmonizácia rozsahu všeobecných vývozných povolení a podmienok ich použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Komisia vo svojom oznámení z 18. decembra 2006 navrhla zavedenie nových všeobecných vývozných povolení Spoločenstva s cieľom zjednodušiť súčasný právny systém, podporiť konkurencieschopnosť výrobného odvetvia a vytvoriť rovnaké východiskové podmienky pre všetkých vývozcov v Spoločenstve pri vývoze určitých položiek na niektoré miesta určenia.

(3) Komisia vo svojom oznámení z 18. decembra 2006 navrhla zavedenie nových všeobecných vývozných povolení Únie s cieľom zjednodušiť súčasný právny systém, podporiť konkurencieschopnosť výrobného odvetvia a vytvoriť rovnaké východiskové podmienky pre všetkých vývozcov v Únii pri vývoze určitých položiek do niektorých krajín určenia.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa znenie uvádza do súladu s Lisabonskou zmluvou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Rada 5. mája 2009 prijala nariadenie (ES) č. 428/2009. Nariadenie (ES) č. 1334/2000 bolo teda zrušené s účinnosťou od 27. augusta 2009. Príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1334/2000 sa naďalej uplatňujú len v prípade žiadostí o vývozné povolenie podaných pred 27. augustom 2009.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je jasne upozorniť na skutočnosť, že nariadenie č. 1334/2000 bolo zrušené nariadením č. 428/2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Aby mohli byť zavedené nové všeobecné vývozné povolenia Spoločenstva pre určité položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú považované za citlivé, do určitých krajín, ktoré nie sú považované za citlivé, je potrebné zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1334/2000 pridaním nových príloh.

(4) Aby mohli byť zavedené nové všeobecné vývozné povolenia Únie pre určité špecifické položky s dvojakým použitím do určitých špecifických krajín, je potrebné zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 428/2009 pridaním nových príloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, by mali mať možnosť nepovoliť použitie všeobecných vývozných povolení Spoločenstva podľa tohto nariadenia, ak bol vývozca potrestaný za priestupok v súvislosti s vývozom, ktorý sa môže potrestať odňatím práva používať tieto povolenia.

(5) Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, by mali mať možnosť nepovoliť použitie všeobecných vývozných povolení Únie podľa tohto nariadenia, ak bol vývozca potrestaný za priestupok v súvislosti s vývozom, ktorý sa môže potrestať odňatím práva používať tieto povolenia.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa znenie uvádza do súladu s Lisabonskou zmluvou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. V záujme transparentnosti, demokracie a efektívneho vykonávania nariadenia (ES) č. 428/2009 by malo toto nariadenie stanoviť mechanizmus, ktorý umožní zainteresovaným stranám, napríklad organizáciám pre ľudské práva a organizáciám v oblasti monitorovania mieru, ako aj odborom, vyjadriť svoj názor v rozhodovacom procese, ktorý vedie k aktualizácii krajín určenia, ako aj k aktualizácii tovaru určeného ako položka s dvojakým použitím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Nariadenie (ES) č. 1334/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

(6) Nariadenie (ES) č. 428/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

Odôvodnenie

Objasnenie nariadenia, na ktoré odkazuje toto pozmeňujúce a doplňujúce nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2a (nový)

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Článok 13 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Článok 13 ods. 6 sa nahrádza takto:

 

6. Všetky oznámenia požadované na základe tohto článku sa vykonávajú prostredníctvom zabezpečených elektronických prostriedkov vrátane bezpečného systému, ktorý sa zriadi v súlade s článkom 19 ods. 4.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh odkazuje na povinnosť Komisie zriadiť bezpečný systém zberu, prenosu a uchovávania oznámení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2b (nový)

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Článok 19 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Článok 19 ods. 4 sa nahrádza takto:

 

4. Komisia po porade s koordinačnou skupinou pre položky s dvojakým použitím vytvorenou podľa článku 23 zriadi bezpečný a kódovaný systém na výmenu informácií medzi členskými štátmi a prípadne Komisiou. Európskemu parlamentu sa poskytnú informácie o rozpočte systému, jeho rozvoji, predbežnej a konečnej podobe a fungovaní, ako i o nákladoch na sieť.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaviazať Komisiu, aby vytvorila bezpečný systém zberu, prenosu a uchovávania oznámení. Spravodajca okrem toho navrhuje, aby bol do nariadenia začlenený odsek, ktorým sa Komisia zaväzuje informovať Európsky parlament o vytvorení a fungovaní tohto systému. Až doteraz tento systém predstavoval len možnosť, ktorá bola zavedená nariadením z roku 2009. Systém by mal byť navrhnutý tak, aby umožňoval prístup k online databáze obsahujúcej napríklad informácie o prípadoch zamietnutia vývozných povolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2c (nový)

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Článok 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2c. Článok 23 sa nahrádza takto:

 

„Článok 23

 

1. Zriaďuje sa koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím pod predsedníctvom zástupcu Komisie. Každý členský štát vymenuje do tejto skupiny jedného zástupcu.

 

Preskúma každú otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú môže nastoliť tak predseda, ako aj zástupca členského štátu.

 

2. Predseda koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím alebo koordinačná skupina, vždy keď to považuje za potrebné, konzultuje s vývozcami, sprostredkovateľmi a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorých sa toto nariadenie dotýka.

 

3. Predseda koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti skupiny, skúmaných otázkach a konzultáciách, ako i zoznam vývozcov, sprostredkovateľov a zainteresovaných strán, s ktorými sa konzultovalo.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa stanovuje povinnosť pre koordinačnú skupinu pre položky s dvojakým použitím predkladať výročné správy Európskemu parlamentu, aby ten mohol plniť svoju kontrolnú funkciu voči Európskej komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2d (nový)

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Článok 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2d. Článok 25 sa nahrádza takto:

 

„Článok 25

 

Preskúmanie a podávanie správ

 

1. Každý členský štát informuje Komisiu o zákonoch, právnych predpisoch a správnych ustanoveniach prijatých pri vykonávaní tohto nariadenia vrátane opatrení uvedených v článku 24. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.

 

2. Každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o jeho vykonávaní, hodnotení jeho vplyvu a o jeho uplatňovaní, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmeny a doplnenia. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

 

3. Osobitné oddiely správy sú venované:

 

a) koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím a zaoberajú sa jej činnosťou, skúmanými otázkami a konzultáciami, ako i zoznamom vývozcov, sprostredkovateľov a zainteresovaných strán, s ktorými sa konzultovalo;

 

b) vykonávaniu článku 19 ods. 4 a obsahujú správu o tom, v ktorom štádiu sa nachádza proces vytvárania bezpečného a kódovaného systému na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou;

 

c) vykonávaniu článku 15 ods. 1, ktorým sa stanovuje, že príloha I sa aktualizuje v súlade s príslušnými povinnosťami a záväzkami, ako i všetkými ich zmenami, ktoré členské štáty prijali ako strany medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia a o kontrole vývozu alebo ratifikovaním príslušných medzinárodných zmlúv vrátane Austrálskej skupiny, Režimu kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime, MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group, NSG), Wassenaarskej dohody a Dohovoru o chemických zbraniach (CWC);

 

d) vykonávaniu článku 15 ods. 2, ktorým sa stanovuje, že príloha IV, ktorá je podmnožinou prílohy I, sa aktualizuje s prihliadnutím na článok 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä na záujmy členských štátov v oblasti verejného poriadku a verejnej bezpečnosti.

 

V ďalšom osobitnom oddiele správy sa uvádzajú komplexné údaje o sankciách vrátane trestných sankcií za vážne porušenie ustanovení tohto nariadenia, akým je úmyselný vývoz položiek určených na použitie v rámci programu vývoja alebo výroby chemických, biologických, jadrových zbraní alebo rakiet, ktoré ich môžu niesť, a to bez povolenia požadovaného týmto nariadením, alebo poskytnutie falošných alebo neúplných informácií s cieľom získať povolenie, ktoré by inak bolo zamietnuté.

 

4. Európsky parlament alebo Rada môžu pozvať Komisiu na ad hoc zasadnutie príslušného výboru Parlamentu alebo Rady, aby predložila a vysvetlila všetky otázky súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa stanovuje povinnosť Komisie predkladať správy o vykonávaní a uplatňovaní nariadenia a poskytovať komplexné hodnotenie jeho vplyvu. Správa má obsahovať informácie o koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím, vykonávaní článku 19 ods. 4 a článku 15 nariadenia a o sankciách uložených členskými štátmi za vážne porušenia ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2e (nový)

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Článok 25a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2e. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 25a

 

Medzinárodná spolupráca

 

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa dohôd o vzájomnej administratívnej pomoci alebo protokolov v colných záležitostiach uzatvorených medzi Európskou úniou a tretími krajinami, Komisia môže rokovať s tretími krajinami o dohodách, ktorými sa zabezpečí vzájomné uznávanie kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom zrušiť povinnosť žiadať o povolenie pri spätných vývozoch v rámci územia Európskej únie. Uskutoční sa to v súlade s postupmi stanovenými v článku 207 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prípadne i príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

 

V prípade potreby a v prípade ohrozenia projektov financovaných Úniou môže Komisia v príslušných právnych rámcoch Únie alebo v dohodách s tretími krajinami predložiť návrh na vytvorenie ad hoc výboru, v ktorom by boli zastúpené všetky príslušné orgány členských štátov a ktorý by mal oprávnenie rozhodovať o udelení vývozných povolení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania týchto projektov v oblasti položiek alebo technológií s dvojakým použitím.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vytvoriť právny základ pre medzinárodnú spoluprácu, ktorá má prispieť k riešeniu situácií, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú, napríklad keď sú vývozcovia v tretích krajinách a v EÚ povinní vykonávať kontroly prepravy položiek s dvojakým použitím v rámci jednotného trhu (keď sú v rámci právnych predpisov tretích krajín zavedené predpisy pre spätný vývoz v rámci jednotného trhu dovezených položiek s dvojakým použitím), ďalej umožniť vzájomné uznávanie vývozných povolení a tým výrazne uľahčiť realizáciu spoločných priemyselných projektov alebo výskumných projektov najmä s tretími krajinami, ktoré sa zúčastňujú medzinárodných režimov kontroly vývozu, alebo projektov uvedených v rámci platných všeobecných vývozných povolení a umožniť prijať osobitné pravidlá kontroly vývozu na úrovni EÚ, ktoré by boli uplatniteľné na technológie vyvinuté v EÚ v rámci medzinárodných programov financovaných EÚ, na ktorých sa zúčastňujú aj tretie krajiny, a ktoré by upravovali aj prístup k týmto technológiám nehmotnými prostriedkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIb

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V zmysle tohto povolenia sú „zásielkou s nízkou hodnotou“ položky, ktoré sú zhrnuté v jednej vývoznej objednávke a ktoré odosiela vývozca menovite uvedenému príjemcovi v jednej alebo viacerých zásielkach v celkovej hodnote najviac 5 000 EUR. V tomto povolení znamená „hodnota“ cenu fakturovanú príjemcovi, ak nie je určený príjemca alebo ak nie je možné stanoviť cenu, použije sa štatistická hodnota.

5. V zmysle tohto povolenia sú „zásielkou s nízkou hodnotou“ položky, ktoré sú zhrnuté v jednej vývoznej zmluve a ktoré odosiela vývozca menovite uvedenému príjemcovi v jednej alebo viacerých zásielkach v celkovej hodnote najviac 3 000 EUR. Ak sa preukáže, že transakcia alebo akt je súčasťou ucelenej hospodárskej operácie, pri výpočte hodnoty tohto povolenia sa zohľadní hodnota celej operácie. V tomto povolení znamená „hodnota“ cenu fakturovanú príjemcovi; ak nie je určený príjemca alebo ak nie je možné stanoviť cenu, použije sa štatistická hodnota. Na výpočet štatistickej hodnoty sa uplatňuje hlava II kapitola 3 články 28 až 36 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Ak hodnotu nemožno určiť, povolenie sa neudelí.

 

Dodatočné náklady, ako sú náklady na balenie a prepravu, možno z výpočtu hodnoty vylúčiť len v prípade, že:

 

a) uvádzajú sa na osobitnej faktúre; a

 

b) nezahŕňajú žiadne ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIb

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Suma v eurách stanovená v článku 5 sa preskúma každoročne od 31. októbra 2012 s cieľom zohľadniť zmeny harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien všetkých členských štátov, ako to uverejňuje Európska komisia (Eurostat). Táto suma sa automaticky upraví zvýšením základnej sumy v eurách o percentuálnu zmenu tohto indexu v období medzi 31. decembrom 2010 a dátumom preskúmania.

Komisia každoročne informuje Európsky parlament a Radu o preskúmaní a upravenej sume uvedenej v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIc

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 1 – položky

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1-1) Toto je všeobecné vývozné povolenie podľa článku 6 ods. 1, ktoré sa vzťahuje na tieto položky:

1-1) Toto je všeobecné vývozné povolenie podľa článku 9 ods. 1, ktoré sa vzťahuje na tieto položky:

Všetky položky s dvojakým použitím uvedené v ktoromkoľvek bode prílohy I okrem položiek uvedených v odseku 1-2.

Všetky položky s dvojakým použitím uvedené v ktoromkoľvek bode prílohy I okrem položiek uvedených v odseku 1-2.

a. ak boli položky dovezené na územie Európskeho spoločenstva na účely údržby alebo opravy a sú vyvážané do krajiny, z ktorej boli odoslané, bez akýchkoľvek zmien svojich pôvodných vlastností, alebo

a. ak boli položky opätovne dovezené na colné územie Únie na účely údržby, opravy alebo výmeny a sú vyvážané alebo opätovne vyvážané do krajiny, z ktorej boli odoslané, bez akýchkoľvek zmien svojich pôvodných vlastností, a to do piatich rokov odo dňa udelenia pôvodného vývozného povolenia, alebo

b. ak sú položky vyvážané do krajiny, z ktorej boli odoslané, výmenou za rovnaké množstvo položiek rovnakej kvality, ktoré boli dovezené späť na územie Európskeho spoločenstva na účely opravy alebo výmeny v rámci záruky.

b. ak sú položky vyvážané do krajiny, z ktorej boli odoslané, výmenou za rovnaké množstvo položiek rovnakej kvality, ktoré boli dovezené späť na colné územie Únie na účely údržby, opravy alebo výmeny, a to do piatich rokov odo dňa udelenia pôvodného vývozného povolenia.

Odôvodnenie

Cieľom tejto textovej úpravy je uviesť časť I do súladu s Lisabonskou zmluvou a nariadením č. 428/2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIc

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 2 – Krajiny určenia

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bolívia, Botswana, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Čile, Čína, Dominika, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandy, Fidži, Filipíny, Francúzska Guyana, Francúzske južné územia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltár, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Holandské Antily, Honduras, India, Indonézia, Island, Izrael, Jordánsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštajnsko, Macao, Madagaskar, Malajzia, Malawi, Maldivy, Mali, Maroko, Martinik, Maurícius, Mexiko, Monako, Montserrat, Namíbia, Niger, Nigéria, Nikaragua, Nová Kaledónia, Omán, Osobitná administratívna oblasť HongKong, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvádor, Samoa, San Maríno, Saudská Arábia, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svazijsko, Svätá Helena, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent, Šalamúnove ostrovy, Taiwan, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turks a Caicos, Uruguaj, Vanuatu, Venezuela.

Argentína, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Čile, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Chorvátsko, francúzske zámorské územia, India, Island, Izrael, Južná Afrika, Kazachstan, Kórejská republika, Maroko, Mexiko, Rusko, Srbsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

Odôvodnenie

Položky EU003 by sa mali vyvážať iba do tých krajín, ktoré sú uznané konsenzom medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIc

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto všeobecné povolenie sa môže použiť len vtedy, ak sa pôvodný vývoz uskutočnil na základe všeobecného vývozného povolenia Spoločenstva alebo ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom mal sídlo pôvodný vývozca, udelili povolenie na pôvodný vývoz položiek, ktoré boli vzápätí vyvezené späť na colné územie Spoločenstva na účely opravy alebo výmeny v rámci záruky za ďalej uvedených podmienok.

1. Toto povolenie sa môže použiť len vtedy, ak sa pôvodný vývoz uskutočnil na základe všeobecného vývozného povolenia Únie alebo ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom mal sídlo pôvodný vývozca, udelili povolenie na pôvodný vývoz položiek, ktoré boli vzápätí vyvezené späť na colné územie Únie na účely údržby, opravy alebo výmeny. Toto všeobecné povolenie je platné len pre vývozy k pôvodnému koncovému používateľovi.

Odôvodnenie

Cieľom tejto textovej úpravy je uviesť časť I do súladu s Lisabonskou zmluvou a nariadením č. 428/2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIc

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 2 – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) pre takmer totožnú transakciu, ak bolo pôvodné povolenie odvolané.

(4) ak bolo pôvodné povolenie zrušené, pozastavené, pozmenené alebo odvolané.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je doplniť podmienky uvedené v časti 3 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIc

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 2 – bod 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. ak konečné použitie týchto položiek je iné ako použitie uvedené v pôvodnom vývoznom povolení.

Odôvodnenie

Navrhované znenie má za cieľ prísnejšie vymedziť navrhované povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIc

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 2 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) poskytnúť colným úradníkom na požiadanie doklady o dátume dovozu tovaru do Európskeho spoločenstva, o všetkých opravách tovaru v Európskom spoločenstve a o skutočnosti, že sa položky vracajú osobe a do krajiny, z ktorej boli dovezené do Európskeho spoločenstva.

(2) poskytnúť colným úradníkom na požiadanie doklady o dátume dovozu tovaru do Únie, o všetkých opravách tovaru v Únii a o skutočnosti, že sa položky vracajú koncovému používateľovi a do krajiny, z ktorej boli dovezené do Únie.

Odôvodnenie

Navrhované znenie má za cieľ prísnejšie vymedziť navrhované povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIc

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu.

4. Každý výrobca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), a Komisii prvé použitie tohto povolenia pred dátumom prvého vývozu.

 

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré vyžaduje členský štát, z ktorého sa vyváža, o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia stanovujú členské štáty.

 

Členský štát vyžaduje, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte zaregistroval pred prvým použitím tohto povolenia. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.

 

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v danom prípade zakladajú na požiadavkách definovaných pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

 

Každý vývozca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, oznámi každých 6 mesiacov príslušnému vnútroštátnemu úradu členského štátu, v ktorom má sídlo, a Komisii množstvo, hodnotu a cieľovú krajinu každej vyvážanej položky. Tieto informácie obsahujú opis vyvážaných položiek a odkaz na príslušný kontrolný zoznam uvedený v prílohe 1 tohto nariadenia.

 

Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto všeobecné vývozné povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza pre členské štáty a Komisiu oznamovaciu a registračnú povinnosť ex ante, čím zvyšuje transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 2 – Krajiny určenia

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Argentína, Bahrajn, Bolívia, Brazília, Brunej, Čile, Čína, Ekvádor, Egypt, Osobitná administratívna oblasť HongKong, Island, Jordánsko, Kuvajt, Malajzia, Maurícius, Mexiko, Maroko, Omán, Filipíny, Katar, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Južná Afrika, Južná Kórea, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Argentína, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Čile, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Chorvátsko, francúzske zámorské územia, Island, India, Izrael, Južná Afrika, Kazachstan, Kórejská republika, Mexiko, Maroko, Rusko, Srbsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Odôvodnenie

Položky by sa mali vyvážať iba do tých krajín, ktoré sú uznané konsenzom medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Týmto všeobecným povolením sa povoľuje vývoz položiek uvedených v časti 1 pod podmienkou, že pri vývoze ide o dočasný vývoz na účely výstav alebo veľtrhov a že položky budú celé a v nezmenenom stave dovezené do 120 dní od pôvodného vývozu späť na colné územie Únie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa stanovuje nová podmienka spätného dovozu príslušných položiek v určitej lehote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. ak ich návrat v pôvodnom stave, bez odobratia, kopírovania alebo šírenia akejkoľvek časti alebo softvéru nemôže byť zaručený vývozcom alebo ak prenos technológie súvisí s prezentáciou;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 4b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. ak sú príslušné položky určené na vývoz na účel súkromnej prezentácie alebo predvedenia (napríklad v interných prezentačných priestoroch);

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 4c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. ak sa majú príslušné položky začleniť do výrobného procesu;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 4d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4d. ak sa príslušné položky majú použiť na určený účel, okrem minimálnej miery potrebnej na ich účinné predvedenie, a ak sa konkrétne výsledky testov neposkytnú tretím stranám;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 4e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4e. ak sa má vývoz uskutočniť v dôsledku obchodnej transakcie, najmä pokiaľ ide o predaj, nájom alebo lízing príslušných položiek;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 4f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4f. ak sa majú príslušné položky skladovať na výstave alebo veľtrhu výhradne na účel predaja, nájmu alebo lízingu bez toho, aby bola položka prezentovaná alebo predvedená;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 4g (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4g. ak vývozca podnikne kroky, ktoré by mu zabránili v tom, aby mal príslušné položky pod kontrolou počas celého obdobia dočasného vývozu.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý výrobca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu.

3. Každý výrobca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), a Komisii prvé použitie tohto povolenia pred dátumom prvého vývozu.

 

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré vyžaduje členský štát, z ktorého sa vyváža, o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia stanovujú členské štáty.

 

Členský štát vyžaduje, aby sa vývozcovia so sídlom v tomto členskom štáte zaregistrovali pred prvým použitím tohto povolenia. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.

 

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v danom prípade zakladajú na požiadavkách definovaných pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

 

Každý vývozca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, oznámi každých 6 mesiacov príslušnému vnútroštátnemu úradu členského štátu, v ktorom má sídlo, a Komisii množstvo, hodnotu a cieľovú krajinu každej vyvážanej položky. Tieto informácie obsahujú opis vyvážaných položiek a odkaz na príslušný kontrolný zoznam uvedený v prílohe 1 tohto nariadenia.

 

Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto všeobecné vývozné povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa pre členské štáty a Komisiu zavádza oznamovacia a registračná povinnosť ex ante, čím sa zvyšuje transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IId

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na účely tohto povolenia znamená „výstava“ akúkoľvek obchodnú alebo priemyselnú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú výstavu alebo akciu, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov, počas ktorých výrobky zostávajú pod colnou kontrolou.

4. Na účely tohto povolenia znamená „výstava alebo veľtrh“ komerčné podujatie so stanoveným obdobím trvania, na ktorom niekoľko vystavovateľov predstavuje svoje výrobky obchodným návštevníkom alebo širokej verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIe

Nariadenie (ES) č. 428/2009

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IIe

vypúšťa sa

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE SPOLOČENSTVA č. EU005

 

Počítače a súvisiace zariadenia

 

Vydávajúci orgán: Európske spoločenstvo

 

Časť 1

 

Toto je vývozné povolenie podľa článku 6 ods. 1 a vzťahuje sa na tieto položky prílohy I:

 

1. Digitálne počítače uvedené v položke 4A003a alebo 4A003b, ak ich „nastavený špičkový výkon“ („APP“) neprekračuje 0,8 vážených teraflopov (WT).

 

2. Elektronické zostavy uvedené v položke 4A003c špeciálne skonštruované alebo upravené na zvýšenie výkonu agregáciou procesorov tak, aby „nastavený špičkový výkon“ („APP“) agregácie neprekročil 0,8 vážených teraflopov (WT).

 

3. Náhradné diely vrátane mikroprocesorov pre uvedené zariadenia, ktoré sú výslovne stanovené v položkách 4A003a, 4A003b alebo 4A003c a nezvyšujú výkon zariadenia nad „nastavený špičkový výkon“ („APP“) 0,8 vážených teraflopov (WT).

 

4. Položky opísané v bodoch 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.

 

Časť 2 − Krajiny určenia

 

Toto vývozné povolenie platí v celom Spoločenstve pre vývoz na tieto miesta určenia:

 

Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bolívia, Botswana, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Čile, Čína, Dominika, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandy, Fidži, Filipíny, Francúzska Guyana, Francúzske južné územia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltár, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Holandské Antily, Honduras, Chorvátsko, India, Island, Jordánsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštajnsko, Madagaskar, Malajzia, Malawi, Maldivy, Mali, Maroko, Martinik, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Montserrat, Namíbia, Niger, Nikaragua, Nová Kaledónia, Omán, Osobitná administratívna oblasť HongKong, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvádor, Samoa, San Maríno, Saudská Arábia, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Surinam, Svazijsko, Svätá Helena, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent, Šalamúnove ostrovy, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turks a Caicos, Ukrajina, Uruguaj, Vanuatu.

Časť 3 − Podmienky a požiadavky na používanie tohto povolenia

 

1. Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek:

 

(1) ak bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

 

(a) na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní,

 

(b) na vojenské konečné použitie, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe spoločnej pozície alebo spoločnej akcie prijatých Radou Európskej únie alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo

 

(c) na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu,

 

(2) ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,

 

(3) ak sú príslušné položky vyvážané do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie.

 

2. Každý vývozca, ktorý použije toto povolenie, musí:

 

(1) oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu,

 

(2) informovať pred vývozom zahraničného nákupcu, že položky, ktoré zamýšľa vyviezť na základe tohto povolenia, nemôžu byť ďalej vyvezené na konečné miesto určenia v krajine, ktorá nie je členským štátom Európskeho spoločenstva alebo francúzskych južných území a ktorá nie je uvedená v časti 2 tohto povolenia.

 

Odôvodnenie

Spravodajca zastáva názor, že počítače a s nimi súvisiace príslušenstvo sú citlivé položky, a preto nemôžu byť súčasťou všeobecných vývozných povolení EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIf – časť 1 – body 3 a 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Položky uvedené v kategórii 5 časti 2 A až D („Bezpečnosť informácií“) vrátane špeciálne pre ne skonštruovaných alebo vyvinutých komponentov a príslušenstva:

vypúšťa sa

(a) položky uvedené v týchto bodoch, ak ich šifrovacie funkcie neboli skonštruované alebo upravené pre verejných konečných používateľov v Európskom spoločenstve:

 

– 5A002a1;

– softvér uvedený v bode 5D002c1 s vlastnosťami zariadení uvedených v bode 5A002a1 alebo vykonávajúci či simulujúci ich funkcie,

 

(b) zariadenia stanovené v bode 5B002 pre položky uvedené v písm. a),

 

(c) softvér ako súčasť zariadení, ktorých vlastnosti alebo funkcie sú stanovené v písm. b).

 

4. Technológia na použitie tovaru uvedeného v ods. 3 písm. a) až c).

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIf

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 2 – Krajiny určenia

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Argentína, Chorvátsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Rusko, Turecko, Ukrajina

Argentína, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Chorvátsko, India, Island, Izrael, Južná Afrika, Kórejská republika, Rusko, Turecko, Ukrajina

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIf

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) na spustenie počítačových útokov alebo akýchkoľvek iných prostriedkov politicky motivovaného útoku na informačné systémy s cieľom uskutočniť sabotáž alebo špionáž, poškodiť internetové stránky alebo použiť útoky spôsobujúce nedostupnosť služieb (denial of service) s cieľom vyradiť z činnosti internetové stránky,

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zakázať vývozné povolenia pre položky, ktoré je možné použiť na spustenie počítačových útokov alebo akýchkoľvek iných prostriedkov politicky motivovaného útoku na informačné systémy s cieľom uskutočniť sabotáž alebo špionáž, poškodiť internetové stránky alebo použiť útoky spôsobujúce nedostupnosť služieb (denial of service) s cieľom vyradiť z činnosti internetové stránky,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIf

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno cb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) na použitie v súvislosti s porušovaním ľudských práv, demokratických zásad alebo slobody prejavu, ako sa definuje v Charte základných práv Európskej únie, na ktorú sa odvoláva článok 6 Zmluvy o Európskej únii, použitím detekčných technológií a zariadení na digitálny prenos údajov na sledovanie mobilných telefónov a textových správ a v súvislosti s cieleným dohľadom nad používaním internetu (napríklad pomocou monitorovacích stredísk a zákonných záchytných brán – Lawful Interception Gateways);

Odôvodnenie

Všeobecné vývozné povolenia by nemali byť udeľované na položky, ktoré môžu vlády alebo podnikateľské subjekty používať na porušovanie základných ľudských práv, ako sa definuje v Európskej sociálnej charte podpísanej 18. októbra 1961 v Turíne, v Charte Spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov z roku 1989 a v Charte základných práv Európskej únie, ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu Európskym parlamentom, Radou a Komisiou a na ktorú sa odvoláva článok 6 Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIf

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,

(2) ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v prvom pododseku,

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa rozširujú podmienky vývozného povolenia v porovnaní s odkazom na článok 4 (odseky 1 a 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIf

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. ak si je vývozca vedomý toho, že tieto položky budú opäť vyvezené do akejkoľvek krajiny určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tohto povolenia alebo v časti 2 všeobecného vývozného povolenia Spoločenstva EU001, alebo do členských štátov,

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    42

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIf

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 3 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu,

1. oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), a Komisii prvé použitie tohto povolenia pred dátumom prvého vývozu,

 

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré vyžaduje členský štát, z ktorého sa vyváža, o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia stanovujú členské štáty.

 

Členský štát vyžaduje, aby sa vývozcovia so sídlom v tomto členskom štáte zaregistrovali pred prvým použitím tohto povolenia. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.

 

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v danom prípade zakladajú na požiadavkách definovaných pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

 

Každý vývozca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, oznámi každých 6 mesiacov príslušnému vnútroštátnemu úradu členského štátu, v ktorom má sídlo, a Komisii množstvo, hodnotu a cieľovú krajinu každej vyvážanej položky. Tieto informácie obsahujú opis vyvážaných položiek a odkaz na príslušný kontrolný zoznam uvedený v prílohe 1 tohto nariadenia.

 

Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto všeobecné vývozné povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa pre členské štáty a Komisiu zavádza oznamovacia a registračná povinnosť ex ante, čím sa zvyšuje transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIg – časť 2 – Krajiny určenia

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Argentína, Bangladéš, Belize, Benin, Bolívia, Brazília, Cookove ostrovy, Čile, Dominika, Ekvádor, Fidži, Gruzínsko, Guatemala, Guyana, India, Južná Afrika, Kamerun, Kórejská republika, Kostarika, Lesotho, Maldivy, Maurícius, Mexiko, Namíbia, Nikaragua, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Rusko, Salvádor, Seychely, Srí Lanka, Svätá Lucia, Svazijsko, Turecko, Ukrajina, Uruguaj.

Argentína

Chorvátsko

Island

Kórejská republika

Turecko

Ukrajina.

Odôvodnenie

Položky EU007 by sa mali vyvážať iba do tých krajín, ktoré sú uznané konsenzom medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIg – časť 3 – odsek 1 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,

(2) ak sú príslušné položky celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    45

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIg

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 1 – bod 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. ak si je vývozca vedomý toho, že tieto položky budú opäť vyvezené do akejkoľvek krajiny určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tohto povolenia alebo v časti 2 všeobecného vývozného povolenia Spoločenstva EU001, alebo do členských štátov,

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    46

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IIg

Nariadenie (ES) č. 428/2009

Časť 3 – odsek 4 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu,

(1) oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), a Komisii prvé použitie tohto povolenia pred dátumom prvého vývozu.

 

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré vyžaduje členský štát, z ktorého sa vyváža, o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia stanovujú členské štáty.

 

Členský štát vyžaduje, aby sa vývozcovia so sídlom v tomto členskom štáte zaregistrovali pred prvým použitím tohto povolenia. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.

 

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v danom prípade zakladajú na požiadavkách definovaných pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

 

Každý vývozca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, oznámi každých 6 mesiacov príslušnému vnútroštátnemu úradu členského štátu, v ktorom má sídlo, a Komisii množstvo, hodnotu a cieľovú krajinu každej vyvážanej položky. Tieto informácie obsahujú opis vyvážaných položiek a odkaz na príslušný kontrolný zoznam uvedený v prílohe 1 tohto nariadenia.

 

Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto všeobecné vývozné povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa pre členské štáty a Komisiu zavádza oznamovacia a registračná povinnosť ex ante, čím sa zvyšuje transparentnosť.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím, t. j. tovaru, ktorý sa môže použiť na civilné a zároveň aj na vojenské účely, sú predmetom opatrení na úrovni EÚ už približne 15 rokov. Kontrolovanie vývozu položiek s dvojakým použitím má kľúčový význam z hľadiska nešírenia zbraní vrátane zbraní hromadného ničenia. Vzhľadom na vysoký objem obchodu prechádzajúceho cez hranice Európskej únie sa vykonávanie kontrol EÚ týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím opiera o preventívne opatrenia, napríklad zavádzanie požiadaviek týkajúcich sa vývozných povolení a postupov colnej registrácie. Kontroly vývozu majú veľký dosah na obchodnú politiku EÚ, keďže sa týkajú viac než 10 % celkového vývozu EÚ. Hlavným nástrojom EÚ v oblasti kontrol vývozu je nariadenie č. 428/2009 z 5. mája 2009 o položkách s dvojakým použitím, ktoré nadobudlo účinnosť 27. augusta 2009. Toto nové nariadenie prináša niekoľko významných zmien rozsahu kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím v Európskej únii. Ide napríklad o zavedenie kontrol sprostredkovateľských činností a tranzitu, ktoré sa týkajú položiek s dvojakým použitím. Súčasťou nariadenia o položkách s dvojakým použitím sú pravidelne aktualizované zoznamy kontrolovaných položiek s dvojakým použitím, ktoré vychádzajú z položiek hlavných medzinárodných režimov kontroly vývozu. Aby sa zabezpečila plná účinnosť kontrol a ich súlad so záväzkami členských štátov na multilaterálnej úrovni, v zmysle nariadenia (ES) č. 428/2009 sa vyžaduje povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I. Existujú štyri typy vývozných povolení:

· všeobecné vývozné povolenia Spoločenstva,

· vnútroštátne všeobecné vývozné povolenia (vymedzené členskými štátmi),

· rámcové vývozné povolenia (udeľujú sa jednému konkrétnemu vývozcovi na typ alebo kategóriu položky s dvojakým použitím, ktorá sa môže vyvážať konkrétnym koncovým používateľom v jednom alebo viacerých krajinách),

· individuálne vývozné povolenie (udeľuje sa jednému konkrétnemu vývozcovi pre jedného koncového používateľa a vzťahuje sa na jednu alebo viacero položiek).

Všetky vývozné povolenia a povolenia na sprostredkovanie platia v rámci celej EÚ.

Podstata a charakter navrhovaného nariadenia

Dňa 17. decembra 2008 Komisia predložila Rade pôvodný návrh na zmenu a doplnenie nariadenia č. 1334/2000. Jeho hlavným cieľom bolo rozšírenie nariadenia č. 1334/2000 o šesť nových príloh o takzvaných všeobecných vývozných povoleniach Spoločenstva pre určité položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú považované za citlivé, do určitých krajín, ktoré nie sú považované za citlivé, a vykonanie príslušných zmien a doplnení článkov 6 a 7. Pri predkladaní tohto návrhu ešte nebola v platnosti Lisabonská zmluva. Vtedajším právnym základom pre návrh nariadenia bol článok 133 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, t. j. návrh nebol predložený Európskemu parlamentu a Rada o ňom rozhodovala sama.

Nariadenie č. 1334/2000 bolo medzitým nahradené novým nariadením o položkách s dvojakým použitím (prepracovanou verziou) č. 428/2009, ktoré nadobudlo účinnosť 27. augusta 2009. Toto nariadenie vychádza z návrhu Komisie z 18. decembra 2006 ((KOM(2006)0829 v konečnom znení – 2006/0266 (ACC )). Ide o prepracované znenie nariadenia č. 1334/2000. Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu č. 1334/2000 idú jednoznačne nad rámec obyčajnej technickej revízie a aktualizácie tohto nariadenia. Ide o návrhy v týchto oblastiach: rozšírenie rozsahu kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím o kontroly tranzitu a sprostredkovateľských služieb a penalizovanie nelegálneho sprostredkovania položiek s dvojakým použitím prepojených s programom zbraní hromadného ničenia; nahradenie povinnosti žiadať o povolenie v súvislosti s prepravou položiek v rámci vnútorného trhu uvedených v prepracovanom zozname v prílohe V pomocou takzvaného postupu predbežného oznámenia, ktorým sa má uľahčiť obchod v rámci vnútorného trhu EÚ bez ohrozenia bezpečnostných záujmov; zavedenie ustanovenia, podľa ktorého by členské štáty mali uplatňovať trestnoprávne sankcie aspoň za porušenie nariadenia a napokon odôvodnenie, ktoré slúži na objasnenie skutočnosti, že nariadenie poskytuje komplexný právny rámec pre vývoz položiek s dvojakým použitím, technológií a súvisiacich služieb.

Európsky parlament bol na základe oficiálneho listu generálneho tajomníka Komisie z 1. marca 2010 formálne upozornený na návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1334/2000 prostredníctvom tzv. súhrnného oznámenia z 2. decembra 2009. Rada preto prostredníctvom svojej pracovnej skupiny pre položky s dvojakým použitím prediskutovala pridanie nových všeobecných vývozných povolení na základe nariadenia č. 428/2009 a predsedníctvo Rady informovalo 6. júla 2010 spravodajcu o „neformálnom výsledku rokovaní pracovnej skupiny pre položky s dvojakým použitím, ktoré sa uskutočnilo 6. júla 2010 a týkalo sa návrhu nariadenia (EÚ) č. …/2010 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím“, na základe predpokladu, že inštitúcie sa dohodli na tom, že ticho podporia návrh vziať nariadenie č. 428/2009 za základ pre rokovanie o zmenách a doplneniach nariadenia č. 1334/2000, ktoré Komisia navrhla 17. decembra 2008.

Spravodajca navrhuje použiť metódu Rady s cieľom uplatniť zmeny a doplnenia nariadenia o položkách s dvojakým použitím na najnovší a platný právny akt, aby nedošlo k oneskoreniu pridania navrhovaných nových všeobecných vývozných povolení. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 2, 5, 6 a 8 majú preto objasniť, že všetky tri inštitúcie súhlasia so zmenou a doplnením najnovšieho znenia nariadenia, ktorým sa stanovuje režim Európskej únie pre kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.

Posilnenie demokratickej kontroly a transparentnosti

Rada a Komisia by mali zase akceptovať niektoré dodatočné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu č. 428/2009, ktoré pomáhajú posilňovať demokratický charakter a transparentnosť režimu položiek s dvojakým použitím EÚ.

Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 11 a 12 je preto zaviazať Komisiu a členské štáty k tomu, aby vytvorili bezpečný systém zberu, prenosu a archivovania oznámení a uložiť Komisii povinnosť informovať Európsky parlament o fungovaní systému. Až doteraz bol tento systém len alternatívou, ktorá sa zaviedla v nariadení z roku 2009. Systém by mal byť navrhnutý tak, aby umožňoval prístup k online databáze obsahujúcej napríklad informácie o prípadoch zamietnutia vývozných povolení.

Prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 13 sa stanovuje povinnosť pre koordinačnú skupinu pre položky s dvojakým použitím predkladať výročné správy Európskemu parlamentu, aby mohol plniť svoju kontrolnú funkciu voči Európskej komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 ukladá Komisii povinnosť podávať správu o vykonávaní a uplatňovaní nariadenia a poskytovať komplexné hodnotenie jeho vplyvu. Táto správa má obsahovať informácie o koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím, vykonávaní článku 19 ods. 4 a článku 15 nariadenia a o sankciách uložených členskými štátmi za vážne porušenia ustanovení tohto nariadenia. Informácie o sankciách by mali zákonodarcovi a Komisii pomôcť pri rozhodovaní o tom, či do nariadenia vložiť jednoznačné ustanovenie, na základe ktorého by členské štáty museli uplatňovať trestnoprávne sankcie prinajmenšom za porušenia nariadenia.

Posilnenie postavenia a zastúpenia EÚ v medzinárodných režimoch kontroly vývozu

Je treba posilniť postavenie a zastúpenie EÚ v medzinárodných režimoch kontroly vývozu, ktoré majú významný vplyv na podobu právnych predpisov EÚ v oblasti kontrol vývozu a ich praktické uplatňovanie. Na fungovanie systému kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím EÚ vytvoreného nariadením č. 428/2009 majú silný vplyv záväzky v štyroch medzinárodných režimoch kontroly vývozu:

· Austrálska skupina (pre biologické a chemické položky) – Komisia je plnoprávnym členom a všetkých 27 členských štátov je zúčastnených spolu s niektorými ďalšími štátmi vrátane USA, Kanady, Japonska, Kórejskej republiky a Austrálie.

· Skupina jadrových dodávateľov (pre civilné jadrové položky) – v tejto skupine je Komisia pozorovateľom a všetkých 27 členských štátov EÚ má štatút plnoprávnych členov spolu s niektorými ďalšími krajinami vrátane USA a Ruska.

· Wassenaarska dohoda (pre vojenské položky a položky s dvojakým použitím vysokej technologickej kvality) – Komisia nemá v tejto skupine žiaden štatút a 26 členských štátov EÚ (všetky s výnimkou Cypru) sú jej plnoprávnymi členmi spolu s viacerými ďalšími krajinami vrátane USA, Ruska a Turecka.

· Režim kontroly raketových technológií (položky s dvojakým použitím použiteľné v programoch vývoja systémov rakiet a/alebo ich nosičov) – Komisia nemá žiaden štatút, zatiaľ čo 19 členských štátov EÚ sú jeho plnoprávnymi členmi spolu s viacerými ďalšími krajinami vrátane USA a Ruska.

Hlavným cieľom týchto medzinárodných režimov kontroly vývozu je aktualizovať zoznamy tovaru, ktorý sa má kontrolovať: v súčasnosti je situácia taká, že tieto zoznamy sa v zásade automaticky transponujú do právnych predpisov EÚ a Európsky parlament do toho zasahuje len v malom rozsahu, ak vôbec. Aby sa Parlamentu uľahčila jeho úloha pri vykonávaní kontroly a činnosti spoluzákonodarcu v tejto oblasti politiky, cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 15 je vytvoriť právny základ pre medzinárodnú spoluprácu, ktorá má prispieť k riešeniu situácií, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú, napríklad, keď sú vývozcovia v tretích krajinách a v EÚ povinní vykonávať kontroly prepravy položiek s dvojakým použitím v rámci jednotného trhu (keď sú v rámci právnych predpisov tretích krajín zavedené predpisy pre spätný vývoz v rámci jednotného trhu dovezených položiek s dvojakým použitím), ďalej umožniť vzájomné uznávanie vývozných povolení a tým výrazne uľahčiť realizáciu spoločných priemyselných projektov alebo výskumných projektov najmä s tretími krajinami, ktoré sa zúčastňujú na medzinárodných režimoch kontroly vývozu, alebo projektov uvedených medzi platnými všeobecnými vývoznými povoleniami a umožniť prijať osobitné pravidlá kontroly vývozu na úrovni celej EÚ, ktoré by boli uplatniteľné na technológie vyvinuté v EÚ v rámci medzinárodných programov financovaných EÚ so zapojením tretích krajín a ktoré by upravovali aj prístup k týmto technológiám nehmotnými prostriedkami.

Zmeny a doplnenia príloh

Cieľom predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 16 až 45 je pomôcť pri vytváraní navrhovaných všeobecných vývozných povolení. Ich cieľom je zvýšiť úroveň ochrany poskytovanej na základe definície zásielok s nízkou hodnotou a chrániť pred umelým znižovaním predajnej ceny s cieľom splniť kritériá pre vývozné povolenia pre zásielky s nízkou hodnotou (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17), zaviesť oznamovaciu a registračnú povinnosť ex ante pre členské štáty a Komisiu a tým zvýšiť transparentnosť (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 24, 34, 42 a 45), zaviesť dodatočné záruky týkajúce sa vývozných povolení (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 26 až 33, 41 a 44) v súvislosti s prílohami IId (Dočasný vývoz na výstavu alebo veľtrh), IIf (Telekomunikácie) a IIg (Chemické látky), zakázať udeľovanie všeobecných vývozných povolení pre položky, ktoré by sa mohli použiť na počítačové útoky, a všetky ostatné prostriedky politicky motivovanej počítačovej kriminality zameranej na vykonávanie sabotáží alebo špionáže, na poškodzovanie internetových stránok alebo na uskutočňovanie útokov spôsobujúcich nedostupnosť služieb (denial of service, DoS) s cieľom vyradiť z činnosti internetové stránky (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38) a na zákazy udeľovania všeobecných vývozných povolení pre položky, ktoré môžu vlády alebo podnikateľské subjekty používať na porušovanie základných ľudských práv, ako sú vymedzené na základe Európskej sociálnej charty podpísanej 18. októbra 1961 v Turíne, v Charte Spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov z roku 1989 a v Charte základných práv Európskej únie, ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu Európskym parlamentom, Radou a Komisiou a na ktorú sa odvoláva článok 6 Zmluvy o Európskej únii.

Záver

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, v ktorej sú vyjasnené právomoci EÚ v oblasti medzinárodného obchodu, poskytuje dobrú príležitosť znovu potvrdiť úlohu EÚ v týchto zoskupeniach a úlohu, právomoci a zodpovednosť Európskeho parlamentu v rámci inštitucionálneho rozhodovacieho rámca EÚ. Režim EÚ týkajúci sa položiek s dvojakým použitím by mal byť transparentnejší a demokratickejší. Zásadný význam pre splnenie tohto cieľa by malo plné zapojenie Európskeho parlamentu prostredníctvom vykonávania povinností vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy a jej spoločného výkladu, na ktorom sa dohodli Európsky parlament a Európska komisia na základe novej rámcovej dohody.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (16.7.2010)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím

(KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reinhard Bütikofer

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh na zmenu a doplnenie režimu EÚ na kontrolu vývozu položiek a technológie s dvojakým použitím. Podľa Komisie sa pripravovaný návrh týka šiestich nových všeobecných vývozných povolení EÚ pre určité položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú považované za citlivé, do určitých krajín, ktoré nie sú považované za citlivé.

Položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie) sú civilné položky, ktoré je možné použiť na vojenské účely a ktoré pri vývoze z EÚ podliehajú kontrole. Táto kontrola má za cieľ predovšetkým zabrániť šíreniu zbraní hromadného ničenia.

Aby bola táto kontrola v plnej miere účinná a aby bola v súlade s mnohostrannými záväzkami členských štátov, podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1334/2000 sa na vývoz položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I vyžaduje povolenie.

Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1334/2000 existujú štyri typy vývozných povolení.

Všeobecné vývozné povolenie č. EU001 uvedené v článku 6 nariadenia č. 1334/2000 sa vzťahuje na väčšinu vývozu kontrolovaných položiek do siedmich krajín (Spojené štáty americké, Kanada, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Švajčiarsko a Nórsko).

V prípade iného vývozu, pre ktorý sa podľa tohto nariadenia vyžaduje povolenie, rozhodujú o udelení tohto povolenia príslušné vnútroštátne orgány, pričom povolenie môže byť vnútroštátnym všeobecným, rámcovým alebo individuálnym vývozným povolením (článok 6 ods. 2).

Toto stanovisko sa zameriava len na návrh Komisie z roku 2008 a hlavnému výboru prenecháva možnosť vziať do úvahy vzťah medzi konečnou pozíciou EP a prepracovaným znením nariadenia z roku 2009.(1)

V stanovisku sa v zásade podporuje návrh Komisie na zvýšenie transparentnosti, overenie vykonávania súčasných pravidiel a spoločné uplatňovanie rovnakých noriem.

Výbor pre zahraničné veci však nesúhlasí s hodnotením Komisie, v ktorom sa uvádza, že rôzne právne regulácie určitých vývozov v členských štátoch EÚ nie sú v najlepšom záujme EÚ ako celku.

Niektoré členské štáty totiž uplatňujú prísnejšie kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím ako iné členské štáty. V snahe zvýšiť medzinárodnú bezpečnosť v súlade so stratégiou nešírenia zbraní hromadného ničenia a posilniť nástroj stability a spoločnú pozíciu v otázke kontroly vývozu zbraní by sa EÚ mala pri každej položke zameriavať na uplatňovanie najprísnejších vývozných režimov, ktoré by platili pre všetky členské štáty.

Výbor pre zahraničné veci má podobne ako Rada EÚ vážne obavy z možných negatívnych následkov návrhu na ciele Únie v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. Stanovisko Výboru pre zahraničné veci je preto aspoň také prísne ako postoj členských štátov EÚ k najprísnejším režimom kontroly vývozu.

Výbor pre zahraničné veci zastáva názor, že vzhľadom na nedostatok vierohodných údajov týkajúcich sa konečného použitia položiek s dvojakým použitím vyvážaných z Únie musí EÚ zaujať odôvodnený a opatrný postoj.

V tejto súvislosti Výbor pre zahraničné veci vyzýva Komisiu a Radu, aby zhromaždili potrebné údaje z colných a iných úradov príslušných krajín.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIb

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„PRÍLOHA IIb

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE SPOLOČENSTVA č. EU002

Zásielky s nízkou hodnotou

Príloha IIb sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Výbor pre zahraničné veci zastáva názor, že nie je správne zaradiť tieto položky medzi tie, ktoré sa nepovažujú za citlivé, a preto tieto položky nemôžu byť súčasťou všeobecných vývozných povolení EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIc – Časť 2 – Zoznam krajín

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bolívia, Botswana, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Čile, Čína, Dominika, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandy, Fidži, Filipíny, Francúzska Guyana, Francúzske južné územia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltár, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Holandské Antily, Honduras, India, Indonézia, Island, Izrael, Jordánsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštajnsko, Macao, Madagaskar, Malajzia, Malawi, Maldivy, Mali, Maroko, Martinik, Maurícius, Mexiko, Monako, Montserrat, Namíbia, Niger, Nigéria, Nikaragua, Nová Kaledónia, Omán, Osobitná administratívna oblasť HongKong, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvádor, Samoa, San Maríno, Saudská Arábia, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svazijsko, Svätá Helena, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent, Šalamúnove ostrovy, Taiwan, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turks a Caicos, Uruguaj, Vanuatu, Venezuela.

Argentína, Bosna a Hercegovina, Brazília, Čierna Hora, Čile, Čína, Chorvátsko, francúzske zámorské územia, Island, Južná Afrika, Južná Kórea, Kazachstan, Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Maroko, Mexiko, osobitná administratívna oblasť Hongkong, osobitná administratívna oblasť Macao, Rusko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Odôvodnenie

Položky v rámci povolenia EU003 by sa mali vyvážať iba do tých krajín, ktoré sú uznané konsenzom medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIc – Časť 3 – odsek 2 – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. pre takmer totožnú transakciu, ak bolo pôvodné povolenie odvolané.

4. ak bolo pôvodné povolenie zrušené, pozastavené, zmenené alebo odvolané;

Odôvodnenie

Navrhované znenie je širšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIc – Časť 3 – odsek 2 – bod 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. ak konečné použitie týchto položiek je iné ako použitie uvedené v pôvodnom vývoznom povolení.

Odôvodnenie

Navrhované znenie má za cieľ prísnejšie vymedziť navrhované povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIc – Časť 3 – odsek 3 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. poskytnúť colným úradníkom na požiadanie doklady o dátume dovozu tovaru do Európskeho spoločenstva, o všetkých opravách tovaru v Európskom spoločenstve a o skutočnosti, že sa položky vracajú osobe a do krajiny, z ktorej boli dovezené do Európskeho spoločenstva.

2. poskytnúť colným úradníkom na požiadanie doklady o dátume dovozu tovaru do Európskeho spoločenstva, o všetkých opravách tovaru v Európskom spoločenstve a o skutočnosti, že sa položky vracajú koncovému užívateľovi a do krajiny, z ktorej boli dovezené do Európskeho spoločenstva.

Odôvodnenie

Návrh Výboru pre zahraničné veci je konkrétnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIc – Časť 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu.

4. Každý vývozca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), a Komisii prvé použitie tohto povolenia pred dátumom prvého vývozu.

 

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré vyžaduje členský štát, z ktorého sa vyváža, o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia stanovujú členské štáty.

 

Členský štát vyžaduje, aby sa vývozcovia so sídlom na jeho území zaregistrovali pred prvým použitím tohto povolenia. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v danom prípade zakladajú na požiadavkách definovaných pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

 

Členské štáty každoročne informujú Komisiu o úrovni používania tohto všeobecného vývozného povolenia. Komisia uverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa pre členské štáty a Komisiu zavádza oznamovacia a registračná povinnosť ex ante, čím sa zvyšuje transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IId – Časť 2 – Zoznam krajín

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Argentína, Bahrajn, Bolívia, Brazília, Brunej, Čile, Čína, Ekvádor, Egypt, Osobitná administratívna oblasť Hongkong, Island, Jordánsko, Kuvajt, Malajzia, Maurícius, Mexiko, Maroko, Omán, Filipíny, Katar, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Južná Afrika, Južná Kórea, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Argentína, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Čile, Čína, Chorvátsko, francúzske zámorské územia, osobitná administratívna oblasť Hongkong, Island, Kazachstan, Mexiko, Maroko, osobitná administratívna oblasť Macao, Rusko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Singapur, Južná Afrika, Južná Kórea, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Odôvodnenie

Položky v rámci povolenia EU004 by sa mali vyvážať iba do tých krajín, ktoré sú uznané konsenzom medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IId – Časť 3 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Toto všeobecné povolenie povoľuje vývoz položiek uvedených v časti 1 pod podmienkou, že pri vývoze ide o dočasný vývoz na účely výstavy alebo veľtrhu a že položky budú celé a v nezmenenom stave dovezené do 120 dní od pôvodného vývozu späť na colné územie Európskej únie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa stanovuje nová podmienka spätného dovozu uvedených položiek v rámci stanovenej lehoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IId – Časť 3 – odsek 1 – bod 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. ak ich návrat v pôvodnom stave, bez odobratia, kopírovania alebo šírenia akejkoľvek časti alebo softvéru nemôže byť zaručený vývozcom alebo ak prenos technológie súvisí s prezentáciou;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IId – Časť 3 – odsek 1 – bod 4b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. ak sa príslušné položky majú použiť na určený účel, okrem minimálnej miery potrebnej na ich účinnú demonštráciu, ale bez toho, aby boli konkrétne výsledky testov dostupné tretím osobám;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IId – Časť 3 – odsek 1 – bod 4c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. ak sa má vývoz uskutočniť v dôsledku obchodnej transakcie, najmä pokiaľ ide o predaj, nájom alebo lízing príslušných položiek;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IId – Časť 3 – odsek 1 – bod 4d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4d. ak vývozca podnikne akékoľvek kroky, ktoré by mu zabránili v tom, aby mal príslušné položky pod kontrolou počas celého obdobia dočasného vývozu.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IId – Časť 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý výrobca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu.

3. Každý vývozca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), a Komisii prvé použitie tohto povolenia pred dátumom prvého vývozu.

 

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré vyžaduje členský štát, z ktorého sa vyváža, o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia stanovujú členské štáty.

 

Členský štát vyžaduje, aby sa vývozcovia so sídlom na jeho území zaregistrovali pred prvým použitím tohto povolenia. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.

 

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v danom prípade zakladajú na požiadavkách definovaných pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

 

Členské štáty každoročne informujú Komisiu o úrovni používania tohto všeobecného vývozného povolenia.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa pre členské štáty a Komisiu zavádza oznamovacia a registračná povinnosť ex ante, čím sa zvyšuje transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IId – Časť 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na účely tohto povolenia znamená „výstava“ akúkoľvek obchodnú alebo priemyselnú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú výstavu alebo akciu, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov, počas ktorých výrobky zostávajú pod colnou kontrolou.

4. Na účely tohto povolenia znamená „výstava alebo veľtrh“ akúkoľvek obchodnú alebo priemyselnú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú výstavu alebo akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov a počas ktorej výrobky zostávajú pod colnou kontrolou.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zjednocuje znenie s navrhovaným názvom prílohy predloženým Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIe

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Príloha IIe sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Výbor pre zahraničné veci zastáva názor, že počítače a s nimi súvisiace príslušenstvo sú citlivé položky, a preto nemôžu byť súčasťou všeobecných vývozných povolení EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIf – Časť 1 – body 3 a 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Položky uvedené v kategórii 5 časti 2 A až D („Bezpečnosť informácií“) vrátane špeciálne pre ne skonštruovaných alebo vyvinutých komponentov a príslušenstva:

vypúšťa sa

(a) položky uvedené v týchto bodoch, ak ich šifrovacie funkcie neboli skonštruované alebo upravené pre verejných konečných používateľov v Európskom spoločenstve:

 

– 5A002a1;

– softvér uvedený v bode 5D002c1 s vlastnosťami zariadení uvedených v bode 5A002a1 alebo vykonávajúci či simulujúci ich funkcie,

 

(b) zariadenia stanovené v bode 5B002 pre položky uvedené v písm. a),

 

(c) softvér ako súčasť zariadení, ktorých vlastnosti alebo funkcie sú stanovené v písm. b).

 

4. Technológia na použitie tovaru uvedeného v ods. 3 písm. a) až c).

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIf – Časť 2 – Zoznam krajín

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Argentína

Argentína

 

Čína

Chorvátsko

Južná Afrika

Južná Kórea

Rusko

Turecko

Ukrajina

Chorvátsko

Južná Afrika

Južná Kórea

Rusko

Turecko

Ukrajina

Odôvodnenie

Položky v rámci povolenia EU006 by sa mali vyvážať iba do tých krajín, ktoré sú uznané konsenzom medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIf – Časť 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) na uskutočnenie počítačových útokov;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za cieľ zakázať vývozné povolenia pre položky, ktoré by sa mohli použiť na počítačové útoky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIf – Časť 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno cb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) na použitie v súvislosti s porušovaním ľudských práv, demokratických zásad alebo slobody prejavu použitím detekčných technológií a zariadení na digitálny prenos údajov na sledovanie mobilných telefónov a textových správ a cielený dohľad nad používaním internetu (napríklad pomocou monitorovacích stredísk a zákonných záchytných brán – Lawful Interception Gateways);

Odôvodnenie

Všeobecné vývozné povolenia by sa nemali udeľovať na položky, ktoré môžu vlády používať na porušovanie ľudských práv alebo slobody slova.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIf – Časť 3 – odsek 1 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,

2. ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v bode 1;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa rozširujú podmienky vývozného povolenia v porovnaní s odkazom na článok 4 (odseky 1 a 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIf – Časť 3 – odsek 1 – bod 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. ak budú položky opäť vyvezené do akéhokoľvek miesta určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tohto povolenia alebo v časti 2 prílohy IIa, alebo do členských štátov EÚ.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIf – Časť 3 – odsek 3 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu,

1. oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), a Komisii prvé použitie tohto povolenia pred dátumom prvého vývozu.

 

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré vyžaduje členský štát, z ktorého sa vyváža, o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia stanovujú členské štáty.

 

Členský štát vyžaduje, aby sa vývozcovia so sídlom na jeho území zaregistrovali pred prvým použitím tohto povolenia. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v danom prípade zakladajú na požiadavkách definovaných pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

 

Členské štáty každoročne informujú Komisiu o úrovni používania tohto všeobecného vývozného povolenia.

 

Komisia uverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa pre členské štáty a Komisiu zavádza oznamovacia a registračná povinnosť ex ante, čím sa zvyšuje transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIg – Časť 2 – Zoznam krajín

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Argentína, Bangladéš, Belize, Benin, Bolívia, Brazília, Cookove ostrovy, Čile, Dominika, Ekvádor, Fidži, Gruzínsko, Guatemala, Guyana, India, Južná Afrika, Kamerun, Kórejská republika, Kostarika, Lesotho, Maldivy, Maurícius, Mexiko, Namíbia, Nikaragua, Omán, Panama, Paraguaj, Peru, Rusko, Salvádor, Seychely, Srí Lanka, Svätá Lucia, Svazijsko, Turecko, Ukrajina, Uruguaj.

Argentína

Chorvátsko

Island

Južná Kórea

Turecko

Ukrajina.

Odôvodnenie

Položky v rámci povolenia EU007 by sa mali vyvážať iba do tých krajín, ktoré sú uznané konsenzom medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIg – Časť 3 – odsek 1 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,

2. ak sú príslušné položky celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIg – Časť 3 – odsek 1 – bod 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. ak budú položky opäť vyvezené do akéhokoľvek miesta určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tohto povolenia alebo v časti 2 prílohy IIa, alebo do členských štátov EÚ.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza dodatočná záruka týkajúca sa vývozného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha

Nariadenie (ES) č. 1334/2000

Príloha IIg – Časť 3 – odsek 4 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu,

1. oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), a Komisii prvé použitie tohto povolenia pred dátumom prvého vývozu.

 

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré vyžaduje členský štát, z ktorého sa vyváža, o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia stanovujú členské štáty.

 

Členský štát vyžaduje, aby sa vývozcovia so sídlom na jeho území zaregistrovali pred prvým použitím tohto povolenia. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v danom prípade zakladajú na požiadavkách definovaných pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

 

Členské štáty každoročne informujú Komisiu o úrovni používania tohto všeobecného vývozného povolenia.

Komisia uverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa pre členské štáty a Komisiu zavádza oznamovacia a registračná povinnosť ex ante, čím sa zvyšuje transparentnosť.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1334/2000 stanovujúceho režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím

Referenčné čísla

KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Gestorský výbor

INTA

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

20.5.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Dátum prijatia

14.7.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

(1)

NARIADENIE RADY (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie).


POSTUP

Názov

Režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím

Referenčné čísla

KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Dátum predloženia v EP

1.3.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

11.3.2010

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

20.5.2010

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Dátum prijatia

26.1.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Patrice Tirolien

Dátum predloženia

7.2.2011

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia