POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo

  7.2.2011 - (KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD)) - ***I

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: Jörg Leichtfried


  Postopek : 2008/0249(COD)
  Potek postopka na zasedanju

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo

  (KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0854),

  –   ob upoštevanju člena 133 Pogodbe ES,

  –   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom "Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja" (KOM(2009)0665),

  –   ob upoštevanju členov 294(3) in 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0062/2010),

  –   ob upoštevanju člena 27 Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovljena), v skladu s katero je bila uredba (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo razveljavljena z učinkom 27. avgusta 2009,

  –   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A7-0028/2011),

  1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe    1

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo

  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovljena)

  Obrazložitev

  This amendment clarifies that the three institutions agree to amend the latest version of the Regulation. On 17 December 2008, the Commission submitted a proposal to amend Regulation No. 1334/2000 to the Council. Regulation No. 1334/2000 was replaced by a new Dual-Use-Regulation (Recast) No 428/2009 and entered into force on 27 August 2009. The European Parliament received the formal referral on the proposal for the Regulation to amend Regulation No 1334/2000 via the so-called Omnibus Communication of 2 December 2009, through a letter of the Commission's Secretary General of 1 March 2010. The Rapporteur therefore suggests to apply subsequent amendments to the most recent and valid legal act in order not to delay the addition of the proposed new export authorisations.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Uredba Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo zahteva, da je blago z dvojno rabo (vključno s programsko opremo in tehnologijo) ob izvozu iz Skupnosti predmet učinkovitega nadzora.

  (1) Uredba Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000, kot je bila spremenjena z uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo, zahteva, da je blago z dvojno rabo (vključno s programsko opremo in tehnologijo) ob izvozu iz Unije, tranzitu skozi njo ali ko je to blago dobavljeno v tretjo državo na podlagi posredovalnih storitev posrednika, ki prebiva ali ima sedež v Uniji, predmet učinkovitega nadzora.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe pojasnjuje, da so se tri institucije dogovorile o spremembi zadnje različice uredbe o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) Zaželeno je, da se doseže enotna in dosledna uporaba nadzora po celotni Skupnosti, da bi se izognili nelojalni konkurenci med izvozniki Skupnosti in v Skupnosti zagotovili učinkovite varnostne nadzore.

  (2) Zaželeno je, da se doseže enotna in dosledna uporaba nadzora po celotni Uniji, da bi se izognili nelojalni konkurenci med izvozniki Unije, uskladili obseg splošnih izvoznih dovoljenj in pogojev njihove uporabe ter v Uniji zagotovili učinkovite varnostne nadzore.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe je namenjen uvrstitvi celotnega instrumenta v jasen okvir mednarodne trgovine kot izključne pristojnosti Unije. Politični cilj instrumenta bi moral biti uskladitev obsega splošnih izvoznih dovoljenj in njihovih pogojev uporabe.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3) Zato je Komisija 18. decembra 2006 predstavila zamisel o novem splošnem izvoznem dovoljenju Skupnosti, da se poenostavi sedanji pravni sistem, poveča konkurenčnost industrije in vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji za vse izvoznike Skupnosti, kadar izvažajo nekatere vrste blaga v nekatere države.

  (3) Zato je Komisija 18. decembra 2006 predstavila zamisel o novem splošnem izvoznem dovoljenju Unije, da se poenostavi sedanji pravni sistem, poveča konkurenčnost industrije in vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji za vse izvoznike Unije, kadar izvažajo nekatere vrste blaga v nekatere države.

  Obrazložitev

  Uskladitev besedila z Lizbonsko pogodbo.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (3a) Svet je 5. maja 2009 sprejel Uredbo (ES) št. 428/2009. V skladu s tem se Uredba (ES) št. 1334/2000 razveljavi z učinkom od 27. avgusta 2009. Zadevne določbe uredbe (ES) št. 1334/2000 se uporabljajo le v primeru vlog za izvozno dovoljenje, ki so bile predložene pred 27. avgustom 2009.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe je namenjen vzpostaviti jasnega sklicevanja na razveljavitev uredbe 1334/2000 z uredbo 428/2009.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4) Za oblikovanje novih splošnih izvoznih dovoljenj za nekatero neobčutljivo blago z dvojno rabo za nekatere neobčutljive države je treba z novimi prilogami spremeniti zadevne določbe Uredbe (ES) št. 1334/2000.

  (4) Za oblikovanje novih splošnih izvoznih dovoljenj Unije za nekatero posebno blago z dvojno rabo za nekatere posebne države je treba z novimi prilogami spremeniti zadevne določbe Uredbe (ES) št. 428/2009.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Pristojni organi države članice, v kateri je izvoznik registriran, morajo imeti možnost, da ne dovolijo uporabe predvidenih splošnih izvoznih dovoljenj Skupnosti iz te uredbe, če je bil izvoznik kaznovan zaradi prekrška v zvezi z izvozom, ki se kaznuje z odvzemom pravice do teh dovoljenj.

  (5) Pristojni organi države članice, v kateri je izvoznik registriran, morajo imeti možnost, da ne dovolijo uporabe predvidenih splošnih izvoznih dovoljenj Unije iz te uredbe, če je bil izvoznik kaznovan zaradi prekrška v zvezi z izvozom, ki se kaznuje z odvzemom pravice do teh dovoljenj.

  Obrazložitev

  Uskladitev besedila z Lizbonsko pogodbo.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5a) V interesu preglednosti, demokracije in učinkovitega izvajanja Uredbe (ES) št. 428/2009, bi morala ta Ureba predvideti mehanizem, ki bo omogočil interesnim skupinam, kot so organizacije za človekove pravice in spremljanje miru ter sindikati, sodelovati v postopku odločanja, ki vodi k posodabljanju držav prejemnic kot tudi k posodabljanju blaga, ki je blago z dvojno rabo.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Uredbo (ES) št. 1334/2000 je zato treba ustrezno spremeniti .

  (6) Uredbo (ES) št. 428/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

  Obrazložitev

  Pojasnitev, na katero uredbo se nanaša spremenjena uredba.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 a (novo)

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Člen 13 – odstavek 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) V členu 13 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

   

  6. Vsa obvestila iz tega člena se pošljejo prek varnih elektronskih sredstev, vključno [...] prek varnega sistema, ki se vzpostavi v skladu s členom 19(4).

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe se nanaša na obvezo Komisije glede vzpostavitve varnega sistema za zbiranje, prenos in shranjevanje obvestil.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 b (novo)

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Člen 19 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2b) V členu 19 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

   

  4. Varen in šifriran sistem za izmenjavo informacij med državami članicami in po potrebi s Komisijo vzpostavi Komisija po posvetovanju z usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo, vzpostavljeno v skladu s členom 23. Evropski parlament je obveščen o proračunu za sistem, njegovem razvoju, začasni in končni postavitvi, delovanju ter stroških omrežja.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe se nanaša na obvezo Komisije glede vzpostavitve varnega sistema za zbiranje, prenos in shranjevanje obvestil. Poleg tega poročevalec predlaga vključitev odstavka, ki Komisijo obvezuje, da Evropski parlament obvesti o vzpostavitvi in delovanju sistema. Do sedaj je bil ta sistem v uredbi iz leta 2009 uveden le kot možnost. Sistem bi imel spletni dostop do baze podatkov, ki bi vsebovala na primer zavrnitve izvoznih dovoljenj.

  Predlog spremembe 12

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 c (novo)

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Člen 23

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2c) Člen 23 se zamenja z naslednjim:

   

  „Člen 23

   

  1. Usklajevalni skupini za blago z dvojno rabo predseduje predstavnik Komisije. Vsaka država članica v to skupino imenuje svojega predstavnika.

   

  Skupina obravnava vsa vprašanja v zvezi z uporabo te uredbe, ki jih sproži predsedujoči ali predstavnik države članice.

   

  2. Predsedujoči usklajevalne skupine za blago z dvojno rabo ali usklajevalne skupine se vedno, če meni, da je potrebno, posvetuje z izvozniki, posredniki in drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi, ki jih zadeva ta uredba.

   

  3. Predsedujoči usklajevalne skupine za blago z dvojno rabo Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o svojih dejavnostih, preverjanjih in posvetovanjih ter seznam izvoznikov, posrednikov in zainteresiranih strani, s katerimi so potekala posvetovanja.“

  Obrazložitev

  S tem predlogom spremembe se želi uvesti obvezo za usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo, da bo Evropskemu parlamentu predložila letno poročilo, s čimer bo ta izpolnil svojo nadzorno funkcijo v zvezi s Komisijo.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 d (novo)

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Člen 25

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2d) Člen 25 se zamenja z naslednjim:

   

  „Člen 25

   

  Pregled in poročanje

   

  1. Vsaka država članica obvesti Komisijo o zakonih in drugih predpisih, sprejetih na podlagi izvajanja te uredbe, vključno z ukrepi iz člena 24. Komisija te podatke posreduje drugim državam članicam.

   

  2. Vsaka tri leta Komisija pregleda izvajanje te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju in oceni učinka njene uporabe, ki lahko vključuje predloge za njene spremembe. Države članice predložijo Komisiji vse potrebne podatke za pripravo poročila.

   

  3. Posebni deli poročila obravnavajo:

   

  (a) usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo in njene dejavnosti, preverjanja in posvetovanja ter seznam izvoznikov, posrednikov in zainteresiranih strani, s katerimi je potekalo posvetovanje;

   

  (b) izvajanje člena 19(4) in vsebujejo poročilo o doseženi fazi pri vzpostavljanju varnega in šifriranega sistema za izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo;

   

  (c) izvajanje člena 15(1), ki zahteva posodobitev Priloge I v skladu z zadevnimi obvezami in s tem povezane spremembe, ki so jih države članice sprejele kot članice mednarodnih režimov neširjenja orožja in dogovorov o nadzoru izvoza ali z ratifikacijo zadevnih mednarodnih pogodb, vključno z Avstralsko skupino, Režimom kontrole raketne tehnologije (MTCR), Skupino držav dobaviteljic jedrskega blaga (NSG), Wassenaarskim sporazumom in Konvencijo o kemičnem orožju (CWC);

   

  (d) izvajanje člena 15(2), ki uvaja Prilogo IV kot podniz Priloge I, ki mora biti posodobljena v skladu s členom 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije, predvsem javna politika in interesi javne varnosti držav članic.

   

  Dodaten poseben del poročila vsebuje obsežne dokaze o kaznih, vključno s kazenskimi sankcijami resnih kršitev določb te uredbe, kot so namerni izvozi, namenjeni za uporabo v programu za razvoj ali proizvodnjo kemijskega, biološkega ali jedrskega orožja ali raket, ki se jih lahko dostavi brez dovoljenja, zahtevanega v tej uredbi, ali ponarejanje ali izpuščanje podatkov, z namenom pridobitve dovoljenja, ki bi bilo drugače zavrnjeno.

   

  4. Evropski parlament ali Svet lahko povabita Komisijo na posebno srečanje pristojnega odbora Parlamenta ali Sveta za predstavitev in razlago kakršnega koli vprašanja, povezanega z izvajanjem te uredbe.“

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja obvezo Komisije za poročanje o izvajanju in uporabi ter o zagotavljanju obsežne ocene učinka te uredbe. Poročilo mora vključevati informacije o usklajevalni skupini za blago z dvojno rabo, izvajanju člena 19(4) in člena 15 uredbe ter o kaznih držav članic za resne kršitve določb te uredbe.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 e (novo)

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Člen 25 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2e) Vstavi se naslednji člen:

   

  "Člen 25a

   

  Mednarodno sodelovanje

   

  Brez poseganja v določbe sporazumov o medsebojni upravni pomoči ali protokolov o carinskih zadevah, ki so jih sklenile Evropska unija in tretje države, se lahko Komisija s tretjimi državami pogaja o vzajemnem priznavanju nadzorov izvoza blaga z dvojno rabo iz te uredbe, zlasti za odpravo zahtev za dovoljenja za ponovni izvoz na ozemlju Unije. Ta pogajanja potekajo v skladu s postopki iz člena 207(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije in zadevnimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, če je to primerno.

   

  Če je primerno ali če gre za projekte, ki jih financira Unija, lahko Komisija znotraj ustreznih zakonodajnih okvirov Unije ali dogovorov s tretjimi državami predloži predloge, da se lahko ustanovi priložnostni odbor, v katerem bi sodelovali vsi pristojni organi držav članic in ki bi bil pristojen za odločitve o izdaji potrebnih izvoznih dovoljenj za zagotovitev pravilnega delovanja projektov, ki vključujejo blago ali tehnologije z dvojno rabo.

  Obrazložitev

  This amendment seeks to establish a legal basis on international cooperation to contribute to solving current situations such as e.g. where exporters in third countries and in the EU are obliged to apply controls to transfers of dual-use items in the single market (when third countries' laws impose re-export rules within the single market of dual-use items imported), to allow for mutual recognition of export authorisations and therefore to greatly facilitate joint industrial projects or research projects in particular with third countries members of international export control regimes or listed in the current GEA, and to allow for the adoption of EU-wide specific export control rules that would be applicable to the technologies developed in the EU in the context of EU-financed international programmes involving third countries and would also cover access through intangible means to those technologies.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIb

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Za namene tega dovoljenja „pošiljka majhne vrednosti“ pomeni blago, ki je vsebovano v enkratnem izvoznem naročilu in ga izvoznik dobavi imenovanemu prejemniku v eni ali več odpremah, katerih vrednosti sklopov ne presegajo 5 000 EUR. Za ta namen „vrednost“ pomeni ceno, ki se zaračuna prejemniku. Če prejemnika ali določljive cene ni, gre za statistično vrednost.

  5. Za namene tega dovoljenja „pošiljka majhne vrednosti“ pomeni blago, ki je vsebovano v enkratni izvozni pogodbi in ga izvoznik dobavi imenovanemu prejemniku v eni ali več odpremah, katerih vrednosti sklopov ne presegajo 3000 EUR. Če je transakcija ali akt del enotne ekonomske operacije, je treba obravnavati vrednost celotne operacije pri izračunu vrednosti tega dovoljenja. Za ta namen „vrednost“ pomeni ceno, ki se zaračuna prejemniku. Če prejemnika ali določljive cene ni, gre za statistično vrednost. Za izračun statistične vrednosti se uporabljajo členi 28 do 36 naslova II poglavja 3 Uredbe (EGS) št 2913/92. Če vrednosti ni mogoče določiti, se dovoljenja ne izda.

   

  Dodatni stroški, kot so stroški pakiranja in transporta, se lahko izključijo iz izračuna vrednosti samo, če:

   

  (a) so na računu navedeni ločeno ter

   

  (b) ne vsebujejo nobenih dodatnih dejavnikov, ki vplivajo na vrednost blaga.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIb

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 5 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Znesek v evrih, kakor je določen v členu 5, se pregleda vsako leto, z začetkom 31. oktobra 2012, da se upoštevajo spremembe v usklajenem evropskem indeksu cen življenjskih potrebščin, ki zajema vse države članice, kakor ga objavi Evropska komisija (Eurostat). Znesek se samodejno prilagodi s povečanjem zneska osnove v evrih za odstotek spremembe v navedenem indeksu v obdobju med 31. decembrom 2010 in datumom pregleda.

  Komisija letno obvešča Evropski parlament in Svet o pregledu in prilagojenem znesku iz odstavka 1.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIc

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 1 - blago

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1-1) To splošno izvozno dovoljenje v skladu s členom 6(1) je veljavno v celotni Skupnosti in zajema naslednje blago:

  1-1) To splošno izvozno dovoljenje v skladu s členom 9(1) je veljavno v celotni Skupnosti in zajema naslednje blago:

  Vse blago z dvojno rabo iz Priloge I k tej uredbi, razen tistega, ki je našteto v odstavku 1-2 spodaj:

  Vse blago z dvojno rabo iz Priloge I k tej uredbi, razen tistega, ki je našteto v odstavku 1-2 spodaj:

  a. če je bilo blago na ozemlje Evropske skupnosti uvoženo za namene vzdrževanja ali popravila in če se izvaža v državo odpreme brez kakršnih koli sprememb njegovih izvirnih značilnosti, ali

  a. če je bilo blago na carinsko območje Unije ponovno uvoženo za namene vzdrževanja, popravila ali zamenjave in če se izvaža ali ponovno izvaža v državo odpreme brez kakršnih koli sprememb njegovih izvirnih značilnosti v obdobju petih let po datumu izdaje izvirnega izvoznega dovoljenja, ali

  b. če se blago izvaža v državo odpreme v zameno za blago iste kvalitete in količine, ki je bilo na ozemlje Evropske skupnosti ponovno uvoženo za popravilo ali zamenjavo v okviru garancije.

  b. če se blago izvaža v državo odpreme v zameno za blago iste kakovosti in količine, ki je bilo na carinsko območje Unije ponovno uvoženo za vzdrževanje, popravilo ali zamenjavo v obdobju petih let po datumu izdaje izvirnega izvoznega dovoljenja.

  Obrazložitev

  Redakcijski popravek za uskladitev prvega dela Lizbonske pogodbe in uredbe št. 428/2009.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIc

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 2 – namembne države

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Alžirija, Andora, Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Bahami, Bahrajn, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Butan, Bolivija, Bocvana, Brazilija, Britanski Deviški otoki, Brunej, Kamerun, Zelenortski otoki, Čile, Kitajska, Komori, Kostarika, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvador, Egipt, Salvador, Ekvatorialna Gvineja, Falklandski otoki, Ferski otoki, Fidži, Francoska Gvajana, francoska čezmorska ozemlja, Gabon, Gambija, Gibraltar, Grenlandija, Grenada, Guadeloupe, Guam, Gvatemala, Gana, Gvineja Bissau, Gvajana, Honduras, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Indija, Indonezija, Izrael, Jordanija, Kuvajt, Lesoto, Lihtenštajn, Macau, Madagaskar, Malavi, Malezija, Maldivi, Mali, Martinik, Mauritius, Mehika, Monako, Montserrat, Maroko, Namibija, Nizozemski Antili, Nova Kaledonija, Nikaragva, Niger, Nigerija, Oman, Panama, Papua Nova Gvineja, Peru, Filipini, Puerto Rico, Katar, Rusija, Samoa, San Marino, Sao Tome in Principe, Saudova Arabija, Senegal, Sejšeli, Singapur, Solomonovi otoki, Južna Afrika, Južna Koreja, Šrilanka, St. Helena, St. Kitts in Nevis, St. Vincent, Surinam, Svazi, Tajvan, Tajska, Togo, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, Otoki Turks in Caicos, Združeni arabski emirati, Urugvaj, Ameriški Deviški otoki, Vanuatu inVenezuela.

  Argentina, Albanija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Čile, Kitajska (vključno s Hong Kongom in Macaom), Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, francoska čezmorska ozemlja, Islandija, Indija, Izrael, Kazahstan, Republika Koreja, Mehika, Črna gora, Maroko, Rusija, Srbija, Singapur, Južna Afrika, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združeni arabski emirati.

  Obrazložitev

  Blago EU003 bi se moralo izvažati samo v države, o katerih so se države članice dogovorile in dosegle soglasje.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIc

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. To splošno dovoljenje se lahko uporablja le po opravljenem začetnem izvozu v okviru splošnega izvoznega dovoljenja Skupnosti ali po dodelitvi izvoznega dovoljenja s strani države članice, v kateri je izvirni izvoznik registriran za izvoz blaga, ki je bilo nato ponovno uvoženo na carinsko območje Skupnosti zaradi popravila ali zamenjave v okviru garancije, kakor je določeno spodaj.

  1. To dovoljenje se lahko uporablja le po opravljenem začetnem izvozu v okviru splošnega izvoznega dovoljenja Unije ali po dodelitvi izvoznega dovoljenja s strani države članice, v kateri je izvirni izvoznik registriran za izvoz blaga, ki je bilo nato ponovno uvoženo na carinsko območje Unije zaradi vzdrževanja, popravila ali zamenjave. To splošno dovoljenje je veljavno le za izvoze izvirnemu končnemu uporabniku.

  Obrazložitev

  Redakcijski popravek za uskladitev prvega dela Lizbonske pogodbe in uredbe št. 428/2009.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIc

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 2 – točka 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4) za povsem enak posel, če je bilo začetno dovoljenje razveljavljeno.

  (4) če je bilo začetno dovoljenje ukinjeno, začasno razveljavljeno, spremenjeno ali razveljavljeno

  Obrazložitev

  S predlogom spremembe se želi izpolniti pogoje iz odstavka 2 tretjega dela.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIc

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 2 – točka 4 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a) če je končna uporaba zadevnega blaga drugačna od navedene v prvotnem izvoznem dovoljenju.

  Obrazložitev

  Predlagano besedilo je namenjeno strožjemu omejevanju predlaganega dovoljenja.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIc

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 3 – točka 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) na zahtevo carinskih uradnikov predložiti dokumentirane dokaze o datumu uvoza blaga v Evropsko skupnost, o kakršnih koli popravilih blaga, opravljenih v Evropski skupnosti, in o tem, da se blago vrne osebi in državi, iz katere je bilo uvoženo v Evropsko skupnost.

  (2) na zahtevo carinskih uradnikov predložiti dokumentirane dokaze o datumu uvoza blaga v Unijo, o kakršnih koli popravilih blaga, opravljenih v Uniji, in o tem, da se blago vrne končnemu uporabniku in državi, iz katere je bilo uvoženo v Unijo.

  Obrazložitev

  Predlagano besedilo je namenjeno strožjemu omejevanju predlaganega dovoljenja.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIc

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v kateri je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza.

  4. Vsak izvoznik, ki uporablja to splošno dovoljenje, mora pristojne organe države članice, v kateri je registriran, in Komisijo obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi tega dovoljenja pred datumom prvega izvoza.

   

  Zahteve po poročanju, povezane z uporabo tega dovoljenja, in dodatne podatke, ki jih o blagu, ki je predmet izvoza na podlagi tega dovoljenja zahteva država članica, iz katere se izvaža, določijo države članice.

   

  Država članica zahteva od izvoznika s sedežem v tej državi članici, da se registrira pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.

   

  Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.

   

  Vsi izvozniki, ki uporabljajo to splošno dovoljenje, vsakih šest mesecev obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri imajo sedež, in Komisijo o količin in vrednosti vsega izvoženega blaga ter o ciljni državi. Ti podatki zajemajo opis izvoženega blaga in ustrezni kontrolni seznam, kot določa Priloga 1 te Uredbe.

   

  Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to splošno izvozno dovoljenje. Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja obveznost predhodne najave in registracije v povezavi z državo članico in Komisijo ter tako povečuje preglednost.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 2 – namembne države

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Argentina, Bahrajn, Bolivija, Brazilija, Brunej, Čile, Kitajska, Ekvador, Egipt, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Jordanija, Kuvajt, Malezija, Mauritius, Mehika, Maroko, Oman, Filipini, Katar, Rusija, Saudova Arabija, Singapur, Južna Afrika, Južna Koreja, Tunizija, Turčija, Ukrajina

  Argentina, Albanija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Čile, Hrvaška, Kitajska (vključno s Hong Kongom in Macaom), Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, francoska čezmorska ozemlja, Republika Koreja, Islandija, Indija, Izrael, Kazahstan, Mehika, Črna gora, Maroko, Rusija, Srbija, Singapur, Južna Afrika, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združeni arabski emirati.

  Obrazložitev

  Blago se lahko izvaža le v države, o katerih so se dogovorile države članice in o njih dosegle soglasje.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1a. To splošno dovoljenje dovoljuje izvoz blaga, naštetega v prvem delu, če gre za začasni izvoz v razstavne ali sejemske namene, in če se blago v 120 dneh po začetnem izvozu v celoti in brez sprememb uvozi nazaj v carinsko območje Unije.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja nov pogoj ponovnega uvoza zadevnega blaga v določenem času.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a) če izvoznik ne more jamčiti za njihovo vrnitev v prvotnem stanju brez odstranitve, kopiranja ali razdelitve ene od komponent ali programske opreme, ali če je prenos tehnologije povezan s predstavitvijo;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4b) če se zadevno blago izvaža zaradi zasebne predstavitve ali prikaza (na primer interni razstavni prostori);

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 4 c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4c) če bo zadevno blago del proizvodnega procesa;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 4 d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4d) če se bo zadevno blago uporabljalo za svoj pravi namen, z minimalnimi izjemami, potrebnimi za učinkovito predstavitev, in če se konkretnih rezultatov testiranj ne da na voljo tretji strani;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 4 e (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4e) če je izvoz načrtovan kot rezultat trgovske transakcije, zlasti glede prodaje, najema ali zakupa zadevnega blaga;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 4 f (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4f) če bo zadevno blago shranjeno na razstavi ali sejmu samo zaradi prodaje, najema ali zakupa, ne pa zaradi predstavitve ali prikaza;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  32

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 4 g (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4g) če izvoznik sprejme kakršen koli ukrep, ki mu onemogoča, da je zadevno blago ves čas začasnega izvoza pod njegovim nadzorom.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  33

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v katerih je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi splošnega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza.

  3. Vsak izvoznik, ki uporablja to splošno dovoljenje, mora pristojne organe države članice, v kateri je registriran, in Komisijo obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi tega dovoljenja pred datumom prvega izvoza.

   

  Zahteve za poročanje, povezane z uporabo tega dovoljenja, in dodatne podatke, ki jih o blagu, ki je predmet izvoza na podlagi tega dovoljenja, zahteva država članica, iz katere se izvaža, določijo države članice.

   

  Država članica od izvoznikov, ki se nahajajo v tej državi članici, zahteva, da se pred prvo uporabo tega dovoljenja registrirajo. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.

   

  Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.

   

  Vsi izvozniki, ki uporabljajo to splošno dovoljenje, vsakih šest mesecev obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri imajo sedež, in Komisijo o količin in vrednosti vsega izvoženega blaga ter o ciljni državi. Ti podatki zajemajo opis izvoženega blaga in ustrezni kontrolni seznam, kot določa Priloga 1 te Uredbe.

   

  Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to splošno izvozno dovoljenje. Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja obveznost predhodne najave in registracije v povezavi z državo članico in Komisijo ter tako povečuje preglednost.

  Predlog spremembe  34

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IId

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Za namene tega dovoljenja „razstava“ pomeni katero koli trgovsko ali industrijsko razstavo, sejem ali podobno javno prireditev ali prikaz, ki ni organiziran za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih z namenom prodaje tujih izdelkov in med katerim so izdelki pod carinskim nadzorom.

  4. Za namene tega dovoljenja „razstava ali sejem“ pomeni poslovne dogodke specifičnega trajanja, na katerih številni razstavljavci predstavljajo svoje izdelke poslovnim obiskovalcem ali splošni javnosti.

  Predlog spremembe  35

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIe

  Uredba (ES) št. 428/2009

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  PRILOGA IIe

  črtano

  SPLOŠNO IZVOZNO DOVOLJENJE SKUPNOSTI št. EU005

   

  Računalniške in sorodne storitve

   

  Organ izdajatelj: Evropska skupnost

   

  Part 1

   

  To izvozno dovoljenje v skladu s členom 6(1) je veljavno v celotni Skupnosti in zajema naslednje blago iz Priloge I:

   

  1. Digitalne računalnike iz 4A003a ali 4A003b, kadar „korigirana največja zmogljivost“ računalnikov ne presega 0,8 teraflops (WT).

   

  2. Elektronski sklopi iz 4A003c, posebej izdelani ali prirejeni za izboljšanje zmogljivosti s kopičenjem procesorjev, tako da korigirana največja zmogljivost ne presega 0,8 teraflops (WT).

   

  3. Rezervni deli, vključno z mikroprocesorji za zgoraj navedeno opremo, kadar so posebej določeni v 4A003a, 4A003b ali 4A003c in kadar korigirana največja zmogljivost opreme ne presega 0,8 teraflops (WT) .

   

  4. Blago iz 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.

   

  Del 2 – namembne države

   

  To izvozno dovoljenje velja povsod v Skupnosti za izvoz v naslednje države:

   

  Alžirija, Andora, Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Bahami, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Butan, Bolivija, Bocvana, Brazilija, Britanski Deviški otoki, Brunej, Kamerun, Zelenortski otoki, Čile, Komori, Kostarika, Hrvaška, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvador, Egipt, Salvador, Ekvatorialna Gvineja, Falklandski otoki, Ferski otoki, Fidži, Francoska Gvajana, francoska čezmorska ozemlja, Gabon, Gambija, Gibraltar, Grenlandija, Grenada, Guadeloupe, Guam, Gvatemala, Gana, Gvineja Bissau, Gvajana, Honduras, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Indija, Jordanija, Kuvajt, Lesoto, Lihtenštajn, Madagaskar, Malavi, Malezija, Maldivi, Mali, Martinik, Mauritius, Mehika, Moldavija, Monako, Montserrat, Maroko, Namibija, Nizozemski Antili, Nova Kaledonija, Nikaragva, Niger, Oman, Panama, Papua Nova Gvineja, Peru, Filipini, Puerto Rico, Katar, Rusija, Samoa, San Marino, Sao Tome in Principe, Saudova Arabija, Senegal, Sejšeli, Singapur, Solomonovi otoki, Južna Afrika, Južna Koreja, Šrilanka, St. Helena, St. Kitts in Nevis, St. Vincent, Surinam, Svazi, Togo, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, Otoki Turks in Caicos, Združeni arabski emirati, Urugvaj, Ameriški Deviški otoki in Vanuatu.

  Del 3 – pogoji in zahteve za uporabo tega dovoljenja

   

  1. To dovoljenje ne dovoljuje izvoza blaga:

   

  (1) če so izvoznika pristojni organi države članice, v kateri je registriran, obvestili, da se zadevno blago uporablja ali lahko uporablja, v celoti ali deloma,

   

  (a) v zvezi z razvojem, proizvodnjo, ravnanjem, z delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, prepoznavanjem ali razširjanjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje ali skladiščenje projektilov, ki lahko takšno orožje prenašajo,

   

  (b) za vojaško uporabo, če ima država nakupa oziroma namembna država embargo na orožje, uveden s skupnim stališčem ali skupnim programom ukrepov, ki ga sprejme Svet, ali s sklepom OVSE, ali z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta OZN, ali

   

  (c) za uporabo za dele ali sestavine vojaških izdelkov, naštetih v nacionalnem seznamu vojaškega blaga, ki so bili izvoženi z ozemlja te države članice brez dovoljenja ali je bilo kršeno dovoljenje, predpisano z nacionalno zakonodajo navedene države članice,

   

  (2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2);

   

  (3) se zadevno blago izvaža v prostocarinsko območje ali v prostocarinsko skladišče, ki je na območju, ki ga zajema to dovoljenje.

   

  2. Vsak izvoznik, ki uporabljajo to dovoljenje, mora:

   

  (1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza,

   

  (2) tujega kupca pred izvozom obvestiti, da blago, ki ga namerava izvoziti s tem dovoljenjem ne more biti ponovno izvoženo v končno namembno državo, ki ni država članice Evropske Skupnosti ali francoskih čezmorskih departmajev ter ni navedena v delu 2 tega dovoljenja.

   

  Obrazložitev

  Pripravljavec mnenja meni, da so računalniki in z njimi povezana oprema občutljivo blago in da zato zanje ne morejo veljati splošna izvozna dovoljenja EU.

  Predlog spremembe 36

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga IIf – del 1 – točki 3 in 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Blago, vključno s posebej izdelanimi ali razvitimi sestavnimi deli in priborom, določenim v skupini 5 dela 2 A do D (informacijska varnost), zajema naslednje:

  črtano

  (a) blago, navedeno v naslednjih točkah, razen če so bile njihove kriptografske funkcije izdelane ali prilagojena za vladne končne uporabnike znotraj Evropske skupnosti:

   

  – 5A002a1;

  – programska oprema iz točke 5D002c1, ki ima značilnosti ali opravlja ali simulira funkcije opreme iz točke 5A002a1;

   

  (b) oprema, navedena pod 5B002 za blago iz točke a);

   

  (c) programska oprema kot del opreme, katere značilnosti ali funkcije so določene v točki b).

   

  4. Tehnologija za uporabo blaga iz točk 3a) do 3c).

   

  Predlog spremembe  37

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIf

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 2 – namembne države

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Argentina, Hrvaška, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Turčija, Ukrajina

  Argentina, Kitajska (vključno s Hongkongom in Macaom), Hrvaška, Islandija, Indija, Izrael, Republika Koreja, Rusija, Južna Afrika, Turčija, Ukrajina

  Predlog spremembe  38

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIf

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka c a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (ca) za sprožitev spletnih napadov ali drugih politično motiviranih vdorov v računalniške sisteme za izvajanje sabotaže ali vohunjenje, za napade s spremembo videza spletnih strani ali napade z zavračanjem storitev, s katerimi se onemogoči dosegljivost spletnih strani,

  Obrazložitev

  Predlog spremembe je namenjen prepovedi izvoznih dovoljenj za blago, s katerim bi bilo mogoče sprožiti spletne napade ali druge politično motivirane vdore v računalniške sisteme za izvajanje sabotaže ali vohunjenje, za napade s spremembo videza spletnih strani ali napade z zavračanjem storitev, s katerimi se onemogoči dosegljivost spletnih strani.

  Predlog spremembe  39

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIf

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka c b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (cb) za uporabo, povezano s kršenjem človekovih pravic, demokratičnih načel ali svobode govora, kakor jih opredeljuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, na katero se sklicuje člen 6 Pogodbe o Evropski uniji, z uporabo tehnologij za prestrezanje in naprav za digitalni prenos podatkov za nadzorovanje mobilnih telefonov in besedilnih sporočil in ciljno nadzorovanje uporabe interneta (na primer preko centrov za spremljanje in zakonitih portalov za prestrezanje);

  Obrazložitev

  Splošna izvozna dovoljenja se ne bi smela izdati za blago, s katerim bi lahko vlade ali podjetja kršila temeljne človekove pravice, kakor so opredeljene v Evropski socialni listini, podpisani 18. oktobra 1961 v Torinu, Listini Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989 ter Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ki so jo Evropski parlament, Svet in Komisija razglasili 12. decembra 2007 v Strasbourgu in na katero se sklicuje člen 6 Pogodbe o Evropski uniji.

  Predlog spremembe  40

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIf

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2).

  (2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v pododstavku 1;

  Obrazložitev

  Predlog spremembe razširja pogoje za izvozna dovoljenja v primerjavi s sklicevanjem na člen 4 (odstavka 1 in 2).

  Predlog spremembe 41

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIf

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) če je izvozniku znano, da bo blago ponovno izvoženo v katero koli ciljno državo, ki ni navedena v delu 2 tega dovoljenja ali delu 2 Splošnega izvoznega dovoljenja Skupnosti št. EU001, ali v države članice.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe 42

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIf

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 3 – točka 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. pristojne organe države članice, kjer je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza,

  1. pristojne organe države članice, kjer je registriran, in Komisijo obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi tega dovoljenja pred datumom prvega izvoza.

   

  Zahteve za poročanje, povezane z uporabo tega dovoljenja, in dodatne podatke, ki jih o blagu, ki je predmet izvoza na podlagi tega dovoljenja, zahteva država članica, iz katere se izvaža, določijo države članice.

   

  Država članica od izvoznikov, ki se nahajajo v tej državi članici, zahteva, da se pred prvo uporabo tega dovoljenja registrirajo. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.

   

  Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.

   

  Vsi izvozniki, ki uporabljajo to splošno dovoljenje, vsakih šest mesecev obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri imajo sedež, in Komisijo o količin in vrednosti vsega izvoženega blaga ter o ciljni državi. Ti podatki zajemajo opis izvoženega blaga in ustrezni kontrolni seznam, kot določa Priloga 1 te Uredbe.

   

  Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to splošno izvozno dovoljenje. Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja obveznost predhodne najave in registracije v povezavi z državo članico in Komisijo ter tako povečuje preglednost.

  Predlog spremembe  43

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga IIg – del 2 – namembne države

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Argentina, Bangladeš, Belize, Benin, Bolivija, Brazilija, Kamerun, Čile, Cookovi otoki, Kostarika, Dominika, Ekvador, Salvador, Fidži, Gruzija, Gvatemala, Gvajana, Indija, Lesoto, Maldivi, Mauritius, Mehika, Namibija, Nikaragva, Oman, Panama, Paragvaj, Rusija, Saint Lucia, Sejšeli, Peru, Šrilanka, Južna Afrika, Svazi, Turčija, Urugvaj, Ukrajina in Republika Koreja.

  Argentina

  Hrvaška

  Islandija

  Južna Koreja

  Turčija

  Ukrajina.

  Obrazložitev

  Blago EU007 bi se moralo izvažati samo v države, o katerih so se države članice dogovorile in dosegle soglasje.

  Predlog spremembe  44

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga IIg – del 3 – odstavek 1 – točka 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2).

  (2) če je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2).

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe 45

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIg

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) če je izvozniku znano, da bo blago ponovno izvoženo v katero koli ciljno državo, ki ni navedena v delu 2 tega dovoljenja ali delu 2 Splošnega izvoznega dovoljenja Skupnosti št. EU001, ali v države članice.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe 46

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga IIg

  Uredba (ES) št. 428/2009

  Del 3 – odstavek 4 – točka 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza,

  (1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, in Komisijo obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi tega dovoljenja pred datumom prvega izvoza.

   

  Zahteve za poročanje, povezane z uporabo tega dovoljenja, in dodatne podatke, ki jih o blagu, ki je predmet izvoza na podlagi tega dovoljenja, zahteva država članica, iz katere se izvaža, določijo države članice.

   

  Država članica od izvoznikov, ki se nahajajo v tej državi članici, zahteva, da se pred prvo uporabo tega dovoljenja registrirajo. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.

   

  Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.

   

  Vsi izvozniki, ki uporabljajo to splošno dovoljenje, vsakih šest mesecev obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri imajo sedež, in Komisijo o količin in vrednosti vsega izvoženega blaga ter o ciljni državi . Ti podatki zajemajo opis izvoženega blaga in ustrezni kontrolni seznam, kot določa Priloga 1 te Uredbe.

   

  Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to splošno izvozno dovoljenje. Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja obveznost predhodne najave in registracije v povezavi z državo članico in Komisijo ter tako povečuje preglednost.

  OBRAZLOŽITEV

  Uvod

  Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, torej blaga, ki ga je mogoče uporabljati v civilne in vojaške namene, je že približno 15 let predmet ukrepanja na ravni EU. Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo je osrednjega pomena za neširjenje orožja, vključno z orožjem za množično uničevanje. Z ozirom na velik obseg trgovanja prek meja Evropske unije se izvrševanje nadzora EU nad izvozom blaga z dvojno rabo zanaša na preventivne ukrepe, kot so zahteve za izdajanje izvoznih dovoljenj in carinski registracijski postopki. Nadzor izvoza ima velik vpliv na trgovinsko politiko EU, saj lahko zajame več kot 10 % celotnega izvoza EU. Glavno orodje EU za nadzor izvoza je uredba o blagu z dvojno rabo 428/2009 z dne 5. maja 2009, ki je začela veljati 27. avgusta 2009. Nova uredba je v obseg nadzora nad izvozom blaga z dvojno rabo v Evropski uniji prinesla vrsto pomembnih sprememb. Te vključujejo uvedbo nadzora nad dejavnostmi posrednikov in tranzitom blaga z dvojno rabo. Uredba o blagu z dvojno rabo zajema redno posodobljene sezname nadzorovanega blaga z dvojno rabo, ki ustrezajo tistim v glavnih mednarodnih režimih za nadzor izvoza. Za zagotovitev učinkovitosti nadzora in upoštevanja večstranskih zavez držav članic se v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 428/2009 za izvoz blaga z dvojno rabo iz Priloge I zahteva dovoljenje. Obstajajo štiri vrste dovoljenj:

  · splošna izvozna dovoljenja Skupnosti,

  · splošna nacionalna izvozna dovoljenja (opredelijo jih države članice),

  · globalna izvozna dovoljenja (izdajo se posameznemu izvozniku za vrsto ali kategorijo blaga z dvojno rabo in veljajo za izvoz do določenih končnih uporabnikov v eni ali več državah),

  · enkratno izvozno dovoljenje (izdano določenemu izvozniku za posameznega končnega uporabnika in zajema eno ali več vrst blaga).

  Vsa izvozna dovoljenja in dovoljenja za posredovanje veljajo po vsej EU.

  O naravi in značilnostih predlagane uredbe

  Komisija je 17. decembra 2008 Svetu predložila izviren predlog za spremembo uredbe št. 1334/2000. Glavni cilj predloga je bil v uredbo št. 1334/2000 dodati šest novih prilog o t. i. splošnih izvoznih dovoljenjih Skupnosti v zvezi z določenim neobčutljivim blagom z dvojno rabo za določene neobčutljive države ter ustrezno spremeniti člena 6 in 7. Ob predložitvi predloga Lizbonska pogodba ni veljala. V skladu s tem, takratna pravna podlaga za osnutek uredbe je bil člen 133 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, predlog ni bil posredovan Evropskemu parlamentu in ga je Svet obravnaval sam.

  Medtem je uredbo št. 1334/2000 zamenjala nova (prenovljena) uredba o blagu z dvojno rabo št. 428/2009, ki je začela veljati 27. avgusta 2009. Ta uredba temelji na predlogu Komisije z dne 18. decembra 2006 ((KOM(2006)829 konč. – 2006/0266 (ACC)). Gre za prenovljeno različico uredbe št. 1334/2000. Nekateri predlogi sprememb k tej uredbi nedvomno presegajo okvire zgolj tehničnega pregleda in posodobitve uredbe št. 1334/2000: razširitev obsega nadzora blaga z dvojno rabo, da bi vključeval tudi nadzor tranzita in posredovanja ter sankcioniranje nezakonitega posredovanja pri trgovini z blagom z dvojno rabo, povezanim s programom orožja za množično uničevanje; zamenjava obveznega dovoljenja za prenos blaga, navedenega v Prilogi V, na notranjem trgu s postopkom predhodnega uradnega obveščanja, čigar namen je olajšati trgovino na notranjem trgu EU brez ogrožanja varnosti; uvedba določbe, po kateri morajo države članice vsaj za kršitve uredbe uvesti kazenske sankcije; ter uvodno izjavo, ki pojasnjuje, da uredba zagotavlja celovit pravni okvir za izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo ter z njimi povezanih storitev.

  Ko so Evropskemu parlamentu z uradnim pismom generalnega sekretarja Komisije dne 1. marca 2010 uradno predali predlog uredbe za spremembo uredbe št. 1334/2000 prek t. i. sporočila omnibus z dne 2. decembra 2009, je Svet v delovni skupini za blago z dvojno rabo razpravljal o predlaganih dopolnilih novih splošnih izvoznih dovoljenj na podlagi uredbe 428/2009, predsedstvo Sveta pa je 6. julija 2010 obvestilo poročevalca o "neuradnih izidih delovne skupine za blago z dvojno rabo, ki se je sestala 6. julija 2010, v zvezi z osnutkom uredbe (EU) št. …/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo", ter sklepalo, da je bil med institucijami dosežen tih dogovor, da se uredbo št. 428/2009 uporabi kot podlago za pogajanja o predlogih sprememb, ki jih je v zvezi z uredbo št. 1334/2000 Komisija vložila 17. decembra 2008.

  Poročevalec predlaga, da se z metodo Sveta predlogi sprememb k uredbi z dvojno rabo uveljavijo za najnovejši in veljaven pravni akt, da ne bi odlašali z dodajanjem predlaganih novih splošnih izvoznih dovoljenj. Predlogi sprememb 1, 2, 5, 6 in 8 zato pojasnjujejo, da so se tri institucije dogovorile o spremembi zadnje različice uredbe o vzpostavitvi režima Evropske unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo.

  Krepitev demokratičnega nadzora in preglednosti

  Svet in Komisija bi morala v zameno sprejeti dodatne predloge sprememb k uredbi št. 428/2009, ki bi pomagali pri povečanju demokratičnosti in preglednosti režima EU za blago z dvojno rabo.

  Cilj predlogov sprememb 11 in 12 je zato zavezati Komisijo in države članice k vzpostavitvi varnega sistema za zbiranje, prenos in shranjevanje obvestil ter zavezati Komisijo k obveščanju Evropskega parlamenta o delovanju sistema. Doslej je bil ta sistem le možnost v uredbi iz leta 2009. Sistem bi imel spletni dostop do baze podatkov, ki bi vsebovala na primer zavrnitve izvoznih dovoljenj.

  Predlog spremembe 13 zavezuje usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo, da Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo, s čimer lahko slednji izpolni svojo nadzorno funkcijo do Evropske komisije.

  Predlog spremembe 14 zavezuje Komisijo, da poroča o izvajanju in uporabi uredbe ter zagotovi izčrpno oceno njenega učinka. Poročilo vključuje podatke o usklajevalni skupini za blago z dvojno rabo, izvajanju člena 19(4) in člena 15 uredbe, pa tudi o kaznih držav članic za resne kršitve določb te uredbe. Ta zadnji del poročila bi moral zakonodajalcu in Komisiji olajšati sprejetje odločitve o tem, ali želita vključiti jasno določbo, v skladu s katero bi morale države članice uvesti kazenske sankcije vsaj za kršitve uredbe.

  Krepitev podobe EU in zastopanost v mednarodnih režimih za nadzor izvoza

  Obstaja potreba po okrepitvi podobe in zastopanosti EU v mednarodnih režimih za nadzor izvoza, ki v pomembni meri oblikujejo zakonodajo EU o nadzoru izvoza in njeno izvajanje v praksi. Na delovanje sistema EU za nadzor blaga z dvojno rabo, določenega v uredbi 428/2009, močno vplivajo zaveze, sprejete v štirih mednarodnih režimih za nadzor izvoza:

  · Avstralska skupina (za biološko blago in kemikalije), v kateri je Komisija polnopravna članica, vseh 27 držav članic pa sodeluje skupaj z več drugimi državami, vključno z ZDA, Kanado, Japonsko, Južno Korejo in Avstralijo.

  · Skupina držav dobaviteljic jedrskega blaga (za civilno jedrsko blago), v kateri je Komisija opazovalka, vseh 27 držav članic EU pa kot polnopravne članice sodelujejo z več drugimi državami, med drugim ZDA in Rusijo.

  · Wassenaarski sporazum (za vojaško in tehnološko napredno blago z dvojno rabo), kjer Komisija nima statusa, 26 držav članic EU (vse razen Cipra) pa kot polnopravne članice sodelujejo z več drugimi državami, vključno z ZDA, Rusijo in Turčijo.

  · Režim kontrole raketne tehnologije (blago z dvojno rabo, ki se uporablja v programih za razvoj raket/izstrelitvenih sistemov), kjer Komisija nima statusa, 19 držav članic EU pa kot polnopravne članice sodelujejo z več drugimi državami, vključno z ZDA in Rusijo.

  Osrednja naloga mednarodnih režimov za nadzor izvoza je posodabljati sezname blaga, ki je pod nadzorom: do sedaj so se ti seznami takorekoč samodejno prenašali v zakonodajo EU, Evropski parlament pa pri tem ni sodeloval oziroma je bilo njegovo sodelovanje zelo omejeno. Da bi olajšali vlogo Parlamenta pri nadzoru in sodelovanju pri sprejemanju zakonodaje na tem političnem področju, je namen predloga spremembe 15 vzpostaviti pravno podlago za mednarodno sodelovanje ter prispevati k reševanju trenutnih razmer, v katerih so izvozniki v tretjih državah in EU denimo obvezani uveljaviti nadzor nad prenosi blaga z dvojno rabo na enotnem trgu (kadar zakonodaja tretje države določa pravila za ponovni izvoz na enotnem trgu uvoženega blaga z dvojno rabo), omogočiti vzajemno priznavanje izvoznih dovoljenj in s tem zelo olajšati skupne industrijske ali raziskovalne projekte, zlasti s tretjimi državami, članicami mednarodnih režimov za nadzor izvoza, ali državami, navedenimi v sedanjih splošnih izvoznih dovoljenjih, omogočiti sprejetje posebnih pravil za nadzor izvoza na ravni EU, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za tehnologije, razvite v EU v okviru mednarodnih programov, ki jih financira EU in v katerih sodelujejo tretje države, zajemala pa bi tudi dostop do navedenih tehnologij preko neopredmetenih sredstev.

  Spremembe prilog

  Namen predlogov sprememb 16 do 45 je prispevati k oblikovanju predlaganih splošnih izvoznih dovoljenj. Prav tako želijo povečati zaščito, ki jo ponuja opredelitev pošiljke majhne vrednosti, ter zaščititi maloprodajno ceno pred umetnim znižanjem, da bi izpolnili pogoje za izvozno dovoljenje za pošiljke majhne vrednosti (predlog spremembe 17), uvesti obveznost predhodne najave in registracije za države članice in Komisijo ter tako povečati preglednost (predlogi sprememb 24, 34, 42 in 45), uvesti dodatne zaščitne ukrepe za izvozna dovoljenja (predlogi sprememb 26 do 33, 41 in 44) v zvezi s prilogami IId (začasni izvoz za razstave ali sejme), IIf (telekomunikacije) in IIg (kemikalije), prepovedati splošna izvozna dovoljenja za blago, s katerim bi bilo mogoče sprožiti spletne napade ali druge politično motivirane vdore v računalniške sisteme za izvajanje sabotaže ali vohunjenje, za napade s spremembo videza spletnih strani ali napade z zavračanjem storitev, s katerimi se onemogoči dosegljivost spletnih strani (predlog spremembe 38), ter prepovedati splošna izvozna dovoljenja za blago, s katerim bi lahko vlade ali podjetja kršila temeljne človekove pravice, kakor so opredeljene v Evropski socialni listini, podpisani 18. oktobra 1961 v Torinu, Listini Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989 ter Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ki so jo Evropski parlament, Svet in Komisija razglasili 12. decembra 2007 v Strasbourgu in na katero se sklicuje člen 6 Pogodbe o Evropski uniji (predlog spremembe 39).

  Zaključek

  Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe in njeno pojasnilo o pristojnostih EU na področju mednarodne trgovine ponujata dobro priložnost za ponovno potrditev vloge EU v teh sestavah ter vloge, pristojnosti in odgovornosti Evropskega parlamenta v institucionalnem okviru EU za sprejemanje odločitev. Režim EU za blago z dvojno rabo je treba urediti bolj pregledno in demokratično. Za dosego tega cilja je bistvenega pomena, da se z izvajanjem zavez Lizbonske pogodbe in njeno skupno razlago, o kateri sta se sporazumela Evropski parlament in Evropska komisija v novem okvirnem sporazumu, doseže popolna vključenost Evropskega parlamenta.

  MNENJE Odbora za zunanje zadeve (16.7.2010)

  za Odbor za mednarodno trgovino

  o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo
  (KOM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

  Pripravljavec mnenja: Reinhard Bütikofer

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Komisija je Evropskemu parlamentu in Svetu predložila predlog o spremembi režima Evropske unije za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo. Osnutek predloga Komisije vsebuje šest novih splošnih izvoznih dovoljenj EU za določeno neobčutljivo blago z dvojno rabo v nekatere neobčutljive države.

  Blago z dvojno rabo (vključno s programsko opremo in tehnologijo) je blago za civilno rabo, ki se lahko uporabi za vojaške namene in ki ga je treba pred izvozom iz EU pregledati. Ta nadzor je namenjen zlasti preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje.

  Za zagotovitev učinkovitosti nadzora in upoštevanja večstranskih zavez držav članic se v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1334/2000 za izvoz blaga z dvojno rabo iz priloge I zahteva odobritev.

  V členu 6 Uredbe (ES) št. 1334/2000 so navedene štiri vrste izvoznih dovoljenj.

  Splošno izvozno dovoljenje št. EU001 iz člena 6 Uredbe 1334/2000 zajema večino izvoza nadziranega blaga v sedem držav (Združene države Amerike, Kanado, Japonsko, Avstralijo, Novo Zelandijo, Švico in Norveško).

  Za vsak ostali izvoz, za katerega se v skladu z Uredbo zahteva dovoljenje, pa se nacionalnim organom prepusti dokončno odločitev o izdaji nacionalnega dovoljenja, ki je lahko enkratno, globalno ali splošno (člen 6(2)).

  To mnenje se osredotoča le na predlog Komisije iz leta 2008 in prepušča glavnemu odboru upoštevanje povezave med končnim stališčem EP in prenovljeno verzijo uredbe iz leta 2009.[1]

  Mnenje na splošno podpira predlog Komisije za izboljšanje preglednosti, preverjanje izvajanja veljavnih pravil ter enotne uporabe istih standardov.

  Vendar pa se Odbor za zunanje zadeve ne strinja z oceno Komisije, v skladu s katero različna sistemska obravnava določenih izvozov v države članice EU ni v največjem interesu EU kot celote.

  Nekatere države članice dejansko izvajajo strožji nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo kot druge. Evropska unija bi si zaradi izboljšave mednarodne varnosti skladno s strategijo o neširjenju orožja za množično uničevanje in Instrumentom za stabilnost ter skupnim stališčem o nadzoru izvoza orožja morala prizadevati za uveljavitev strožjih izvoznih režimov vsega blaga, ki bi veljali v vseh njenih državah članicah.

  Odbor za zunanje zadeve se strinja z resnimi pomisleki Sveta EU, da bi predlog lahko negativno vplival na notranje in zunanje varnostne cilje Unije. Zato Odbor za zunanje zadeve v svojem mnenju zavzema vsaj tako strog pristop kot velja v državah članicah EU z najstrožjim režimom nadzora nad izvozom.

  Odbor za zunanje zadeve meni, da mora Evropska unija ravnati razumno in previdno, saj o končni uporabi blaga z dvojno rabo, ki se izvaža iz Unije, ni verodostojnih podatkov.

  Odbor za zunanje zadeve v zvezi s tem poziva Komisijo in Svet, naj od svojih carinskih in drugih organov pridobita tovrstne informacije.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „PRILOGA IIb

  SPLOŠNO IZVOZNO DOVOLJENJE SKUPNOSTI št. EU002

  Pošiljke majhne vrednosti

  Priloga IIb se črta

  Obrazložitev

  Odbor za zunanje zadeve meni, da je kategorizacija tega blaga kot neobčutljivega neustrezna, zato zanj ne morejo veljati splošna izvozna dovoljenja.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II c – Del 2 – Seznam držav

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Alžirija, Andora, Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Bahami, Bahrajn, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Butan, Bolivija, Bocvana, Brazilija, Britanski Deviški otoki, Brunej, Kamerun, Zelenortski otoki, Čile, Kitajska, Komori, Kostarika, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvador, Egipt, Salvador, Ekvatorialna Gvineja, Falklandski otoki, Ferski otoki, Fidži, Francoska Gvajana, francoska čezmorska ozemlja, Gabon, Gambija, Gibraltar, Grenlandija, Grenada, Guadeloupe, Guam, Gvatemala, Gana, Gvineja Bissau, Gvajana, Honduras, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Indija, Indonezija, Izrael, Jordanija, Kuvajt, Lesoto, Lihtenštajn, Macau, Madagaskar, Malavi, Malezija, Maldivi, Mali, Martinik, Mauritius, Mehika, Monako, Montserrat, Maroko, Namibija, Nizozemski Antili, Nova Kaledonija, Nikaragva, Niger, Nigerija, Oman, Panama, Papua Nova Gvineja, Peru, Filipini, Puerto Rico, Katar, Rusija, Samoa, San Marino, Sao Tome in Principe, Saudova Arabija, Senegal, Sejšeli, Singapur, Solomonovi otoki, Južna Afrika, Južna Koreja, Šrilanka, St. Helena, St. Kitts in Nevis, St. Vincent, Surinam, Svazi, Tajvan, Tajska, Togo, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, Otoki Turks in Caicos, Združeni arabski emirati, Urugvaj, Ameriški Deviški otoki, Vanuatu inVenezuela.

  Argentina, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Čile, Kitajska, Hrvaška, francoska čezmorska ozemlja, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Kazahstan, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, posebno upravno območje Macau, Mehika, Črna gora, Maroko, Rusija, Srbija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združeni arabski emirati.

  Obrazložitev

  Blago EU003 bi morali izvažati samo v namembne kraje, o katerih so se dogovorile in o njih dosegle soglasje države članice.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II c – Del 3 – odstavek 2 – točka 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4) za povsem enak posel, če je bilo začetno dovoljenje razveljavljeno.

  (4) če je bilo začetno dovoljenje preklicano, začasno ukinjeno, spremenjeno ali razveljavljeno;

  Obrazložitev

  Predlagano besedilo ima širši pomen.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II c – Del 3 – odstavek 2 – točka 4 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a) če je končna uporaba zadevnega blaga drugačna od navedene v prvotnem izvoznem dovoljenju.

  Obrazložitev

  Namen predlaganega besedila je strožja omejitev predlaganega dovoljenja.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II c – Del 3 – odstavek 3 – točka 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) na zahtevo carinskih uradnikov predložiti dokumentirane dokaze o datumu uvoza blaga v Evropsko skupnost, o kakršnih koli popravilih blaga, opravljenih v Evropski skupnosti, in o tem, da se blago vrne osebi in državi, iz katere je bilo uvoženo v Evropsko skupnost.

  (2) na zahtevo carinskih uradnikov predložiti dokumentirane dokaze o datumu uvoza blaga v Evropsko skupnost, o kakršnih koli popravilih blaga, opravljenih v Evropski skupnosti, in o tem, da se blago vrne končnemu uporabniku in državi, iz katere je bilo uvoženo v Evropsko skupnost.

  Obrazložitev

  Predlog Odbora za zunanje zadeve je konkretnejši.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II c – Del 3 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v kateri je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza.

  4. Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v katerih je registriran, in Komisijo obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi splošnega dovoljenja pred datumom prvega izvoza.

   

  Države članice določijo zahteve za poročanje pri uporabi tega dovoljenja in dodatne podatke, ki jih zahteva država članica, iz katere se izvaža, glede blaga, ki je predmet izvoza na podlagi tega dovoljenja.

   

  Država članica od izvoznikov, ki imajo sedež na njenem ozemlju, zahteva, da se pred prvo uporabo tega dovoljenja registrirajo. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.

   

  Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.

   

  Države članice letno sporočijo Komisiji podatke o stopnji uporabe tega splošnega izvoznega dovoljenja. Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja zahtevo o predhodnem obvestilu države članice in Komisije ter registraciji in tako povečuje preglednost.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II d – Del 2 – Seznam držav

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Argentina, Bahrajn, Bolivija, Brazilija, Brunej, Čile, Kitajska, Ekvador, Egipt, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Jordanija, Kuvajt, Malezija, Mauritius, Mehika, Maroko, Oman, Filipini, Katar, Rusija, Saudova Arabija, Singapur, Južna Afrika, Južna Koreja, Tunizija, Turčija, Ukrajina.

  Argentina, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Čile, Kitajska, Hrvaška, francoska čezmorska ozemlja, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Kazahstan, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, posebno upravno območje Macau, Mehika, Črna gora, Maroko, Rusija, Srbija, Singapur, Južna Afrika, Južna Koreja, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združeni arabski emirati.

  Obrazložitev

  Blago EU004 bi morali izvažati samo v namembne kraje, o katerih so se dogovorile in o njih dosegle soglasje države članice.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II d – Del 3 – odstavek -1 (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  -1. To splošno dovoljenje dovoljuje izvoz blaga, naštetega v delu 1, če gre za začasni izvoz v razstavne ali sejemske namene, in če se blago v 120 dneh po začetnem izvozu v celoti in brez sprememb uvozi nazaj v carinsko območje Evropske unije.

   

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja nov pogoj ponovnega uvoza zadevnega blaga v določenem času.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II d – Del 3 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a) če izvoznik ne more jamčiti za njihovo vrnitev v prvotnem stanju brez odstranitve, kopiranja ali razdelitve ene od komponent ali programske opreme ali če je prenos tehnologije povezan s predstavitvijo;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II d – Del 3 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4b) če se bo zadevno blago uporabljalo za svoj pravi namen, z minimalnimi izjemami, potrebnimi za učinkovito predstavitev, vendar ne da bi konkretne rezultate testiranj dali na voljo tretji strani;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II d – Del 3 – odstavek 1 – točka 4 c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4c) če je izvoz načrtovan kot rezultat trgovske transakcije, zlasti glede prodaje, najema ali zakupa zadevnega blaga;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II d – Del 3 – odstavek 1 – točka 4 d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4d) če izvoznik sprejme kakršen koli ukrep, ki mu onemogoča, da je zadevno blago ves čas začasnega izvoza pod njegovim nadzorom.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe 13

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II d – Del 3 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v katerih je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi splošnega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza.

  3. Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v katerih je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) ter Komisijo o prvi uporabi splošnega dovoljenja pred datumom prvega izvoza.

   

  Države članice določijo zahteve za poročanje pri uporabi tega dovoljenja in dodatne podatke, ki jih zahteva država članica, iz katere se izvaža, glede blaga, ki je predmet izvoza na podlagi tega dovoljenja.

   

  Država članica od izvoznikov, ki imajo sedež na njenem ozemlju, zahteva, da se pred prvo uporabo tega dovoljenja registrirajo. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.

   

  Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.

   

  Države članice letno sporočijo Komisiji podatke o stopnji uporabe tega splošnega izvoznega dovoljenja.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja zahtevo o predhodnem obvestilu države članice in Komisije ter registraciji in tako povečuje preglednost.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II d – Del 3 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Za namene tega dovoljenja „razstava“ pomeni katero koli trgovsko ali industrijsko razstavo, sejem ali podobno javno prireditev ali prikaz, ki ni organiziran za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih z namenom prodaje tujih izdelkov in med katerim so izdelki pod carinskim nadzorom.

  4. Za namene tega dovoljenja „razstava ali sejem“ pomeni katero koli trgovsko ali industrijsko razstavo, sejem ali podobno javno prireditev ali prikaz, ki ni organiziran za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih z namenom prodaje tujih izdelkov in med katerim so izdelki pod carinskim nadzorom.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe skrbi za doslednost z besedilom naslova osnutka priloge, kot ga predlaga Komisija.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II e

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Priloga IIa se črta.

  Obrazložitev

  Odbor za zunanje zadeve meni, da so računalniki in z njimi povezana oprema občutljivo blago in da zato zanje ne morejo veljati splošna izvozna dovoljenja EU.

  Predlog spremembe 16

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II f – Del 1 – točki 3 in 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Blago, vključno s posebej izdelanimi ali razvitimi sestavnimi deli in priborom, določenim v skupini 5 dela 2 A do D (informacijska varnost), zajema naslednje:

  črtano

  (a) blago, navedeno v naslednjih točkah, razen če so bile njihove kriptografske funkcije izdelane ali prilagojena za vladne končne uporabnike znotraj Evropske skupnosti:

   

  – 5A002a1;

  – programska oprema iz točke 5D002c1, ki ima značilnosti ali opravlja ali simulira funkcije opreme iz točke 5A002a1;

   

  (b) oprema, navedena pod 5B002 za blago iz točke a);

   

  (c) programska oprema kot del opreme, katere značilnosti ali funkcije so določene v točki b).

   

  4. Tehnologija za uporabo blaga iz točk 3a) do 3c).

   

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II f – Del 2 – Seznam držav

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Argentina

  Argentina

   

  Kitajska

  Hrvaška

  Rusija

  Južna Afrika

  Južna Koreja

  Turčija

  Ukrajina

  Hrvaška

  Rusija

  Južna Afrika

  Južna Koreja

  Turčija

  Ukrajina

  Obrazložitev

  Blago EU006 bi morali izvažati samo v namembne kraje, o katerih so se dogovorile in o njih dosegle soglasje države članice.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II f – Del 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka c a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ca) za sprožitev spletnih napadov;

  Obrazložitev

  Namen tega predloga spremembe je prepovedati izvozna dovoljenja za blago, ki se lahko uporablja za sprožitev spletnih napadov.

  Predlog spremembe 19

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II f – Del 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka c b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (cb) za uporabo, povezano s kršenjem človekovih pravic, demokratičnih načel ali svobode govora z uporabo tehnologij za prestrezanje in naprav za digitalni prenos podatkov za nadzorovanje mobilnih telefonov in besedilnih sporočil in ciljno nadzorovanje uporabe interneta (na primer preko centrov za spremljanje in zakonitih portalov za prestrezanje);

  Obrazložitev

  Splošnih izvoznih dovoljenj se ne bi smelo podeljevati za blago, ki ga vlade lahko uporabijo za kršitev človekovih pravic ali svobode govora.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II f – Del 3 – odstavek 1 – točka 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2).

  (2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v točki 1;

  Obrazložitev

  Predlog spremembe razširja pogoje za izvozna dovoljenja v primerjavi s sklicevanjem na člen 4 (odstavka 1 in 2).

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II f – Del 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) če se blago ponovno izvozi na katero koli destinacijo, ki ni navedena v delu 2 tega dovoljenja ali delu 2 priloge IIa, ali v države članice EU.

   

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodatni zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II f – Del 3 – odstavek 3 – točka 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza,

  (1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, in Komisijo obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi tega dovoljenja pred datumom prvega izvoza,

   

  Države članice določijo zahteve za poročanje pri uporabi tega dovoljenja in dodatne podatke, ki jih zahteva država članica, iz katere se izvaža, glede blaga, ki je predmet izvoza na podlagi tega dovoljenja.

   

  Država članica od izvoznikov, ki imajo sedež na njenem ozemlju, zahteva, da se pred prvo uporabo tega dovoljenja registrirajo. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.

   

  Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.

   

  Države članice letno sporočijo Komisiji podatke o stopnji uporabe tega splošnega izvoznega dovoljenja.

   

  Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja zahtevo o predhodnem obvestilu države članice in Komisije ter registraciji in tako povečuje preglednost.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II g – Del 2 – Seznam držav

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Argentina; Bangladeš, Belize, Benin, Bolivija, Brazilija; Kamerun, Čile; Cookovi otoki, Kostarika, Dominika, Ekvador, Salvador, Fidži, Gruzija, Gvatemala, Gvajana, Indija, Lesoto, Maldivi, Mauritius, Mehika, Namibija, Nikaragva, Oman, Panama, Paragvaj, Rusija, Saint Lucia, Sejšeli, Peru, Šrilanka, Južna Afrika, Svazi, Turčija, Urugvaj, Ukrajina in Republika Koreja.

  Argentina

  Hrvaška

  Islandija

  Južna Koreja

  Turčija

  Ukrajina.

  Obrazložitev

  Blago EU007 bi morali izvažati samo v namembne kraje, o katerih so se dogovorile in o njih dosegle soglasje države članice.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II g – Del 3 – odstavek 1 – točka 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2).

  (2) če je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2).

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II g – Del 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) če se blago ponovno izvozi na katero koli destinacijo, ki ni navedena v delu 2 tega dovoljenja ali delu 2 priloge IIa, ali v države članice EU.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja dodaten zaščitni ukrep za izvozno dovoljenje.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga

  Uredba (ES) št. 1334/2000

  Priloga II g – Del 3 – odstavek 4 – točka 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza,

  (1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, in Komisijo obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi tega dovoljenja pred datumom prvega izvoza.

   

  Države članice določijo zahteve za poročanje pri uporabi tega dovoljenja in dodatne podatke, ki jih zahteva država članica, iz katere se izvaža, glede blaga, ki je predmet izvoza na podlagi tega dovoljenja.

   

  Država članica od izvoznikov, ki imajo sedež na njenem ozemlju, zahteva, da se pred prvo uporabo tega dovoljenja registrirajo. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.

   

  Kjer je to primerno zahteve iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.

   

  Države članice letno sporočijo Komisiji podatke o stopnji uporabe tega splošnega izvoznega dovoljenja.

  Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe uvaja zahtevo o predhodnem obvestilu države članice in Komisije ter registraciji in tako povečuje preglednost.

  POSTOPEK

  Naslov

  Sprememba Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo

  Referenčni dokumenti

  KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

  Pristojni odbor

  INTA

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  AFET

  20.5.2010

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

         Datum imenovanja

  Reinhard Bütikofer

  14.4.2010

   

   

  Obravnava v odboru

  2.6.2010

  12.7.2010

   

   

  Datum sprejetja

  14.7.2010

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  30

  1

  3

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

  • [1]  Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovljena).

  POSTOPEK

  Naslov

  Režim Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo

  Referenčni dokumenti

  KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

  Datum predložitve EP

  1.3.2010

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  INTA

  11.3.2010

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  Odbor za zunanje zadeve

  20.5.2010

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Jörg Leichtfried

  17.3.2010

   

   

  Obravnava v odboru

  19.4.2010

  22.6.2010

  28.9.2010

  9.11.2010

  Datum sprejetja

  26.1.2011

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  6

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  William (grof) Dartmouthski, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Patrice Tirolien