ДОКЛАД относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара

24.2.2011 - (2010/2085(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Christel Schaldemose

Процедура : 2010/2085(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0033/2011
Внесени текстове :
A7-0033/2011
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара

(2010/2085(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите[1],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93[2],

–   като взе предвид Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО[3]

–   като взе предвид Решението на Комисията от 16 декември 2009 г. за определяне на насоки за управление на системата на Общността за бърз обмен на информация „RAPEX“, създадена съгласно член 12, и на процедурата по нотификация, установена съгласно член 11 от Директива 2001/95/ЕО (Директива относно общата безопасност на продуктите)[4]

–   като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (COM(2008)0905),

–   като взе предвид работния документ на Комисията „Преразглеждане на Директивата относно общата безопасност на продуктите: резюме на предвидените действия“, ГД „Здравеопазване и потребители“, 18 май 2010 г.,

–   като взе предвид пътната карта „Привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка“ (Решение 768/2008), ГД „Предприятия и промишленост“, 15 април 2010 г.,

–   като взе предвид пътната карта „Преразглеждане на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите (Директива относно ОБП)“, ГД „Здравеопазване и потребители“, 25 март 2010 г.,

–   като взе предвид работния документ на Комисията относно връзката между Директивата относно общата безопасност на продуктите (2001/95/ЕО) и разпоредбите относно надзора на пазара на Регламент (ЕО) №765/2008, ГД „Здравеопазване и потребители“, 2 март 2010 г.,

–   като взе предвид работния документ на Комисията „Преразглеждане на Директивата относно общата безопасност на продуктите: определяне на основните въпроси“, ГД „Здравеопазване и потребители“, 15 септември 2009 г.

–   като взе предвид информационния документ, поръчан от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите относно надзора на пазара в държавите-членки, публикуван през октомври 2009 г.,

–   като взе предвид информационния документ, поръчан от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите относно преразглеждането на Директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара, публикуван през септември 2010 г.,

–   като взе предвид работната среща относно преразглеждането на Директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара, проведена на 30 септември 2010 г.,

–   като взе предвид тристранната среща на високо равнище ЕС-САЩ-Китай, проведена в Шанхай на 25 и 26 октомври 2010 г.,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по международна търговия и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0033/2011),

А. като има предвид, че е от съществено значение да се гарантира, че всички продукти, които се продават на пазара на ЕС, са безопасни, за да се осигури, наред с другото, високо равнище на защита на потребителите,

Б.  като има предвид, че Новата законодателна рамка (наричана по-долу НЗР) беше приета през юли 2008 г., а Регламент (ЕО) № 765/2008 относно надзора на пазара се прилага от 1 януари 2010 г.,

В.  като има предвид, че Директивата относно общата безопасност на продуктите (Директива 2001/95/ЕО), наричана по-долу Директивата относно ОБП, която установява на общностно равнище общи изисквания за безопасност за потребителските стоки, трябва да бъде преразгледана и, чрез интегрирането й, приведена в съответствие с НЗР, по-специално с Регламента относно надзора на пазара,

Г.  като има предвид, че законодателната рамка за безопасност на продуктите и надзор на пазара се състои от три пласта нормативни актове (Директивата относно ОБП, НЗР и директиви за хармонизация на секторно равнище), което води до несигурност и объркване на вътрешния пазар,

Д. като има предвид, че равнището на надзор на пазара се различава значително сред държавите-членки и много от тях не успяват да отделят необходимите ресурси за ефективен надзор на пазара и тълкуват понятието „продукти, представляващи сериозен риск“ по различен начин, което може да създаде пречки пред свободното движение на стоки; като има предвид, че това може да доведе до нарушаване на конкуренцията и да застраши безопасността на потребителите в рамките на вътрешния пазар;

Е.  като има предвид, че сътрудничеството между органите за надзор на пазара и съвместните действия за надзор на пазара са от съществено значение и поради това следва да бъдат допълнително засилени и за тях да бъдат отделени ресурси,

Ж. като има предвид, че регламентите внасят предимството на яснота, предсказуемост и ефективност в сравнение с директивите, както е посочено и в доклада „Monti“,

Надзор на пазара

Съдържание

1.  счита, че настоящата законодателна рамка за надзор на пазара не осигурява достатъчно последователност и поради това следва да се преразгледа и съгласува допълнително;

2.  предлага на Комисията да създаде обща европейска рамка за надзор на пазара по отношение на всички продукти, които се намират на вътрешния пазар или навлизат на пазара на ЕС; призовава Комисията да участва по-активно в съгласуването на дейностите на европейските органи за надзор на пазара, митническите органи и компетентните органи на държавите-членки;

3.  призовава държавите-членки и Комисията да отделят подходящи ресурси за ефикасни дейности, свързани с надзора на пазара; подчертава, че неуспехът на системите за надзор на пазара води до нарушаване на конкуренцията, застрашава безопасността на потребителите и подкопава доверието на гражданите във вътрешния пазар; подчертава важността на осигуряването на външните граници на единния пазар, по-специално основните морски пристанища, и призовава Комисията и държавите-членки да предприемат мерки срещу незаконни продукти от трети държави; предлага Комисията да извърши цялостна оценка на местата, през които продуктите навлизат на пазара на ЕС, включително оценка на средствата, необходими за осигуряване на подходящ контрол;

4.  призовава държавите-членки да въведат координирано санкции, включително големи глоби, за икономически оператори, които преднамерено пускат на единния пазар опасни или неотговарящи на изискванията продукти; предлага забраните на определени продукти да стават публично достояние винаги, когато е възможно, за да се повиши видимостта на граничния контрол и надзора на пазара и да се упражни възпиращ ефект спрямо незаконни участници на пазара;

5.  призовава Комисията, с участието на органите за надзор на пазара и на митническите органи, да съфинансира по-нататъшни съвместни действия, свързани с надзора на пазара;

6.  подчертава необходимостта от обмен на най-добри практики между държавите-членки; призовава за съвместно сътрудничество, обединяване на ноу-хау и обмен на най-добри практики между органите за надзор на пазара; припомня значението на сътрудничеството между митническите органи и органите по надзор на пазара на външните граници за извършването на подходящите проверки на продуктите, влизащи в Общността; признава важния принос на организацията PROSAFE във връзка с координирането на действията по съвместния надзор на пазара и обмена на изпитани практики в рамките на Директивата относно ОБП; поради тази причина призовава Комисията да обмисли при какви условия организацията PROSAFE би могла да служи като платформа за разширена координация между държавите-членки по отношение на хармонизирани и нехармонизирани продукти; счита за необходимо създаването на правно основание и предоставянето на достатъчни средства на организацията PROSAFE, така че тя да може да изпълнява тази задача; посочва обаче, че понастоящем координацията чрез PROSAFE е възможна само в определени граници поради ограничените ресурси и неформалната й структура;

7.  призовава държавите-членки на ЕС да обменят помежду си информация относно справките и проучванията, свързани с безопасността на продуктите; счита, че следва да се включват референтните номера на съответните продукти, с цел да се улесни разпознаването на продуктите от другите органи, които биха могли да извлекат полза от превода и използването на информацията, предоставена в проучванията; призовава държавите-членки да разрешат на своите компетентни органи да предприемат мерки, свързани с надзора на пазара, въз основа на резултатите от изпитванията или проучванията, включително тези, извършени от други държави-членки, с цел да се избегне дублирането на дейности;

8.  предлага да се създадат бюра за обучение относно безопасността на продуктите, напр. в рамките на службите за контакт във връзка с продукти, които могат да улеснят обучението и да предават информация между отраслите;

9.  настоятелно призовава Комисията да създаде обществена информационна база данни за безопасност на потребителските продукти, включваща платформа за подаване на жалби, по възможност на основата на вече съществуващи регионални и национални системи в държавите-членки; счита, че това ще повиши осведомеността относно опасни продукти в границите на вътрешния пазар и ще позволи на потребителите да уведомяват по електронен път компетентните органи относно опасни продукти; счита, че базата данни би могла да възникне чрез разработване на съществуващи бази данни, като например европейската система за надзор на пазара (ICSMS) или европейската база данни за нараняванията (IDB); подчертава необходимостта от правно основание за базата данни и от задължителен характер на представянето на доклади от страна на държавите-членки; призовава за създаване на статистическа система за злополуки, основана на тази база данни, от която ще се публикуват задължителни годишни доклади; призовава базата данни да бъде обществено достъпна, като на дружествата се гарантира необходимата поверителност;

10. изтъква, че глобализацията, засиленото възлагане на дейности на външни изпълнители и нарастването на международната търговия означават, че все повече продукти се търгуват на пазарите по целия свят; счита, че тясното сътрудничество между глобалните регулатори и другите заинтересовани страни в областта на безопасността на потребителските стоки е от ключово значение за справяне с предизвикателствата на комплексните вериги за доставка и нарастващите търговски обеми;

11. призовава Комисията да засили международното сътрудничество в рамките на Международния форум за безопасност на потребителските продукти (ICPSC), така че да обменят изпитани практики и съвместно да предотвратяват производството в трети държави на опасни продукти, предназначени за износ на европейския единен пазар;

Преразглеждане на Директивата относно ОБП

Привеждане на Директивата относно ОБП в съответствие с НЗР - нов регламент за общата безопасност на продуктите и надзор на пазара

12. подкрепя преразглеждането на Директивата относно ОБП и на Регламент 765/2008/ЕО по отношение на определенията и задълженията на икономическите оператори, както се определя в Решение 768/2008/ЕО, като се избягва създаването на излишна административна тежест, особено за малките и средните предприятия (МСП); счита, че наличието на един общ регламент е единственият начин да се осигури единна система за пазарен надзор за всички продукти; поради тази причина призовава настоятелно Комисията да създаде единна система за надзор на пазара за всички продукти, основана на един законодателен акт, обхващащ както Директивата относно ОБП, така и Регламент 765/2008/ЕО; счита, че този нов законодателен акт следва да бъде създаден, за да бъде постигнато по-високо равнище на безопасност на продуктите и надзор на пазара, като се изяснява правната основа и се отчитат разпоредбите, разработени по-изчерпателно в двата съществуващи законодателни акта;

13. призовава за привеждане в съответствие на изискванията във връзка с възможността за проследяване в Директивата относно ОБП и в НЗР с оглед гарантиране на съгласувана система за проследяване, като се избягва създаването на нови бюрократични спънки;

14. изисква от Комисията да обмисли разработването на по-точни критерии за оценяване на безопасността и рисковете, които произтичат от несъответстващи на изискванията на законодателството на ЕС продукти;

Допълнителни специфични промени в Директивата относно ОБП

15. счита, че е проблематичен фактът, че продуктите, привеждани в действие от доставчиците на услуги, не са обхванати от настоящата Директива относно ОБП, т.е., че общите изисквания за безопасност се прилагат, когато с продукта борави потребителят в помещенията на доставчика на услуги, но не и ако същият продукт се привежда в действие от доставчика на услуги; подчертава необходимостта да се поправи този правен пропуск;

16. призовава за опростяване на европейското законодателство в областта на безопасността на продуктите, по-специално по отношение на целите на Комисията „по-добро законотворчество“ и „мисли първо за малките“, посочени в съобщението „За Акт за единния пазар“, и насърчава разпоредбите относно продуктите, имитиращи храни, да бъдат включени в преработеното предложение;

17. с оглед гарантиране на безопасността на най-широк кръг от особено уязвими потребители, призовава за въвеждане на посочване на „хора с увреждания“ (заедно с посочването на „деца“ и „възрастни хора“, което вече е налице);

18. призовава Комисията да включи задължение производителите да извършват анализ на риска на етапа на проектиране; настоятелно призовава, в случай че са открити някакви рискове, те да бъдат документирани и информация за тях да бъде предоставена на обществените органи;

Спешни мерки на Общността

19. подчертава необходимостта от по-ефективна регулаторна рамка, която позволява бърза намеса и надеждни дългосрочни решения, без да се делегират политически решения на органите по стандартизация или на Комисията при липсата на ясен набор от съществени изисквания в рамките на политиките, какъвто е случаят с хармонизираното законодателство;

Възможност за проследяване

20. подчертава, че продукти, представляващи сериозен риск, трябва постоянно да бъдат изтегляни или изземвани от пазара възможно най-бързо, а възможността за проследяване по веригата за доставки трябва да бъде гарантирана, което изисква да се предоставят достатъчно ресурси на органите за надзор на пазара;

21. подчертава значението на осигуряването на възможност за надеждно проследяване през всички етапи от живота на продукта, като се гарантира, че това не води до увеличена административна тежест;

22. подчертава важността на възможността за проследяване на продуктите и на етикетите, за да се определи държавата на произход на продукта и отговорният производител;

23. настоява за ефективно прилагане на процедурите за идентификация, които вече са въведени; насърчава Комисията да извършва оценки относно използването на новите технологии, като отчита, че използването на нови технологии следва да бъде съразмерно и не следва да застрашава неприкосновеността на личния живот, сигурността и безопасността на потребителите;

24. подчертава при все това, че не следва да се налага едно техническо решение като официална система/метод по отношение на възможността за проследяване в рамките на пазара на ЕС, и призовава за обща съразмерност;

25. подчертава необходимостта от подобряване и по-нататъшно укрепване на обмена на информация в рамките на RAPEX във връзка опасни продукти от трети държави (като например Китай и Индия) и за извършване на оценка на нейните най-актуални проучвания;

RAPEX

26. признава, че RAPEX е полезен и ефикасен инструмент за разпространяване на информация сред държавите-членки относно мерките, предприети във връзка с опасни продукти, но този инструмент може да бъде допълнително усъвършенстван;

27. призовава Комисията да позволи на специалистите, работещи в областта на безопасността на продуктите, търговските и потребителските организации и националните органи да имат достъп до цялата съответна информация, като същевременно се гарантира необходимата поверителност; призовава Комисията да повиши информираността извън ЕС относно RAPEX и относно системите на ЕС за изземане на продукти;

28. приветства новите насоки на RAPEX, които допринасят за подобряването на функционирането на RAPEX; призовава Комисията да съгласува новия метод за оценка на риска с вече съществуващите методи за хармонизираните продукти, за да се подпомогнат органите за надзор на пазара в тяхната работа;

29. призовава Комисията да обясни класифицирането на продукти като „сериозен риск“ в нотификациите посредством RAPEX;

30. отбелязва, че все повече потребителски стоки, които се продават на вътрешния европейски пазар, идват от трети страни; изразява особена загриженост, че всяка година има увеличение на нотификациите посредством RAPEX, свързани с продукти от китайски произход, които са причина за повече от половината от нотификациите посредством RAPEX, и изглежда, че в 20% от случаите не е възможно да се определят производителите на тези продукти; следователно призовава да бъдат положени засилени усилия в международен мащаб и приветства сътрудничеството между ЕС, Китай и САЩ в областта на стратегиите във връзка с възможността за проследяване на продукти; приветства всяка подкрепа, обучение и семинари, организирани от органите на ЕС и Китай за подобряване на безопасността на продуктите; подчертава, че е необходимо да се предприемат мерки във връзка с тези предизвикателства в рамките на многогодишните програми;

31. призовава Комисията да обмисли ползата от създаването на система, подобна на системата „RAPEX – Китай“, за други търговски партньори, по-специално за онези, за чиито продукти е съобщавано в рамките на системата RAPEX;

32. изисква Комисията да включи в RAPEX, или в която и да е друга подходяща система на равнище на ЕС, глоби за нарушения от страна на държавите-членки, с цел гарантиране на прозрачност и стимули за всички заинтересовани страни;

Онлайн продажби и митници

33. изразява загриженост относно затрудненията, които изпитват органите за надзор на пазара при предприемането на действия срещу опасни продукти, продавани онлайн;

34. приветства проекта на Комисията „C2013“ в областта на безопасността на продуктите, в рамките на който ще бъдат изготвени насоки за митнически контрол в ЕС; настоятелно призовава Комисията да предостави конкретни инструменти, с които митническите органи да се справят с предизвикателствата на подходящия контрол върху вносните продукти; призовава за допълнително засилено сътрудничество между правоприлагащите органи;

35. отчита нарастването на броя продукти от трети страни, закупувани онлайн от потребителите, които не съответстват на европейските стандарти, като по този начин застрашават безопасността и здравето на потребителите; призовава Комисията да засили и стандартизира митническите проверки на продуктите, купувани по интернет, и да извършва надзор на пазара, като отделя специално внимание на продуктите, които могат да причинят непосредствена вреда на потребителите, като например фармацевтичните и хранителните продукти; настоятелно призовава Комисията да проучи възможните решения на този проблем, за да засили доверието на потребителите в електронната търговия;

36. призовава Комисията и органите на държавите-членки да осигурят подходящо обучение на служителите, така че да се гарантира по-ефективно откриване на продуктите, представляващи риск; настоятелно призовава за по-добро сътрудничество между митническите органи и органите за надзор на пазара, преди продуктите да бъдат пускани на пазара, което изисква наличието на многогодишна програма и в тази област;

37. призовава Комисията и националните компетентни органи да продължат да разработват кампании за повишаване на информираността, насочени към потребителите, с цел те да се информират за рисковете, свързани с покупката на фалшифицирани продукти, особено по интернет;

Стандартизация

38. подчертава, че е необходимо органите за надзор на пазара да участват систематично в процеса на разработване на стандарти, свързани със сигурността, тъй като това е подходящо средство да се гарантира, че тяхното познание захранва с информация процеса на стандартизация и да се постигне по-добро разбиране на стандартите, като по този начин се гарантира, че доброволното прилагане на стандарти ще допринесе за подобряване на сигурността и здравето на потребителите, както и за правна сигурност, като се предостави възможност за правилно тълкуване и прилагане на европейските стандарти от страна на органите на държавите-членки;

39. призовава Комисията да направи по-ясни на мандатите за изготвяне на стандарти и да обмисли други еволюционни начини за подобряване и интегриране на националните и европейските системи за стандартизация в нехармонизираната област, като се подчертава участието на МСП и същевременно се запазват основните елементи от настоящата структура.

40. настоятелно призовава за подобряване на приложимите понастоящем процедури на Комисията за определяне на мандати за разработване на европейски стандарти, за да се гарантира навременната реакция по отношение на нови или възникващи рискове по по-ефикасен начин; подчертава обаче, че новите или изменени процедури следва също така да бъдат обект на контрол от страна на Парламента; подчертава, че Парламентът следва също така да има правото да контролира процедурите за възприемане/прилагане на международни, неевропейски и други стандарти;

41. призовава европейските организации за стандартизация и Комисията да проучат всички системи, които евентуално биха били в състояние да ускорят процеса на разработване на стандарти, като се осигурява съответното участие на всички съответни заинтересовани страни, например въвеждане на ускорена процедура или на възможността Комисията да публикува позовавания на текущите европейски стандарти или стандарти ISO, разработени извън рамките на мандатите на Комисията, ако се счита, че тези стандарти предоставят високо равнище на защита на потребителите или с цел да се предприемат временни мерки по отношение на конкретен риск до намирането на трайно решение;

42. призовава мандатите на Комисията в областта на стандартизацията да бъдат усъвършенствани с цел да се предостави възможност на европейските организации за стандартизация да разработват европейски стандарти, които отговарят на техническите изисквания, въз основа на които се постига или оценява спазването на дадено политическо решение; в това отношение счита, че е необходимо по-активно участие и по-добра координация между Европейската комисия и европейските организации за стандартизация при изготвянето на проекти на стандарти; като има предвид, че тези организации работят въз основа на наличието на консенсус, счита, че с оглед на доброто функциониране на системата е от ключово значение политическите въпроси да се разглеждат на равнището на формиране на политиката, а не да се делегират на Европейската комисия, органите по стандартизация или административни орган по изпълнението;

43. призовава за въвеждането на процедура за формално възражение срещу даден стандарт, като например посочената в Решение 768/2008/ЕО, която да бъде включена в Директивата относно ОБП; счита, че използването на тази процедура следва да бъде възможно дори и преди стандартът да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, но не следва да бъде заместител за значително увеличаване от страна на държавите-членки на участието на техните органи за надзор на пазара в системата на стандартизация;

44. призовава Комисията и всички заинтересовани страни да гарантират финансовата устойчивост на европейската система на стандартизация, включително чрез публично-частни партньорства и многогодишно финансово планиране, тъй като това е изключително важно за осигуряване на нейната ефективност и ефикасност;

45. призовава Комисията да предприеме по-нататъшни стъпки, в съответствие с новата законодателна рамка, за да може да бъде задълбочено необходимото преразглеждане;

°

° °

46. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

  • [1]              OВ L 11, 15.01.2002 г., стр. 4.
  • [2]              OВ L 218, 13.08.2008 г., стр. 30.
  • [3]              OВ L 218, 13.08.2008 г., стр. 82.
  • [4]               OВ L 22, 26.01.2010 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Добре функциониращият единен пазар ще означава и безопасни продукти и доверие от страна на потребителите. В преследване на целта за свободно движение и още по-голямо разнообразие от продукти на пазара не трябва да забравяме безопасността за потребителите.

Общ преглед в областта на безопасността на продуктите показва, че през последното десетилетие станахме свидетели на напредък, що се отнася до безопасността на продуктите в ЕС. Правителствата и дружествата поемат отговорността да гарантират по-безопасни продукти и вследствие на законодателството на равнище ЕС вече е налице общ подход към изискванията по отношение на продуктите, които подобриха общата безопасност на продуктите в рамките на вътрешния пазар.

Макар да се наблюдава напредък, все още са възможни подобрения, на което трябва да се обърне внимание, тъй като в тази област това положение може да застраши сигурността на потребителите, а понякога дори да има фатални последици;

Всяка година стават фатални злополуки, например когато деца използват продукти, които не са нито проектирани, нито използвани по безопасен начин. Един от последните примери в тази насока засяга завесите, като деца са се задушавали в шнуровете, предназначени за вдигане и спускане на завесите. В структурата на настоящето законодателство продукти от този тип не могат да бъдат спрени и изменени бързо, макар това да попада в приложното поле на Директивата относно ОБП. За изменение на продукта е необходим стандарт, а процесът на разработване на стандарт отнема прекалено много време в рамките на съществуващото към момента законодателство. Поради това тези завеси са напълно законни и потребителите могат да ги купят в много магазини в цяла Европа.

Докладчикът иска да подчертае важността на преразглеждането на настоящото европейско законодателство относно безопасността на продуктите, така че продуктите, които са опасни, да могат да бъдат намирани и спрени.

Европейската Директива 2001/95/EО относно общата безопасност на продуктите (Директивата относно ОБП), която регламентира общите изисквания за безопасност на продуктите, беше приета преди почти 10 години и трябва да бъде преразгледана.

Преразглеждането на тази Директивата относно ОБП е необходимо и за да бъде приведена тя в съответствие с Новата законодателна рамка (НЗР), приета през юли 2008 г., за да се избегне излагането на риск целта за изграждане на съгласуван вътрешен пазар за хармонизирани и нехармонизирани продукти и да се гарантира цялостна защита на интересите на потребителите.

Понастоящем приложните полета на НЗР и на Директивата относно ОБП частично се припокриват. Необходимо е да се проучи как да се гарантира, че има съгласуваност между хармонизирани и нехармонизирани стоки, да се осигури оптимална защита на потребителите, както и пълна прозрачност за производителите. Поради това е важно да се гарантира, че няма да продължава ситуацията, при която има два припокриващи се пласта от различни правила за надзор на пазара, приложими спрямо хармонизираните стоки в зависимост от това дали става дума за потребителски стоки или не. Освен това и НЗР, и Директивата относно ОБП съдържат хоризонтални разпоредби, които се прилагат, съгласно принципа на lex specialis, в допълнение към секторните директиви за хармонизация. В такъв случай съответната законодателна рамка се определя от всеки от трите елемента: НЗР, Директивата относно ОБП и секторните директиви за хармонизация. Тази сложност трябва да бъде преразгледана и да се намери решение.

Надзорът на пазара е тясно свързан с безопасността на продуктите, тъй като той е основен елемент за гарантиране на това, че продуктите са в съответствие с изискванията, установени в съответното законодателство на Общността в областта на хармонизацията и че те не застрашават нито един аспект на обществения интерес. Очевидно надзорът на пазара е дейност, която представлява предизвикателство за редица държави-членки, тъй като изглежда, че те не успяват да предоставят необходимите ресурси за ефикасен надзор на пазара. Това е крайно обезпокоителна тенденция, която подкопава усилията за постигане на по-висока степен на безопасност на продуктите.

Основни въпроси, разгледани от докладчика

Преработване на Директивата относно ОБП и привеждане в съответствие с НЗР

Докладчикът подчертава необходимостта от преработване на Директивата относно общата безопасност на продуктите с цел да се актуализират общите правила относно изискванията за безопасност на продуктите и да се приведе законодателството в съответствие с НЗР. Докладчикът отчита законодателните разлики между Директивата относно ОБП и НЗР, като същевременно отбелязва, че има области, които не са покрити от нито един от двата акта, както и области, в които те се припокриват. Това налага привеждането им в съответствие, за да не възникват съмнения за съответните органи за надзор на пазара.

Засилване на надзора на пазара

Необходимостта от засилване на надзора на пазара също е засегната от докладчика, който призовава за по-значително и по-добро изпълнение на съществуващите разпоредби. Необходима е още обмяна на знания и опит между държавите-членки, така че най-добрите практики за надзор на пазара да се разпространяват в ЕС. Това ще доведе до пазар, на който потребителите могат да се чувстват сигурни, а за дружествата ще стане по-ясно кои правила се прилагат в цяла Европа. Поради това държавите-членки се призовават да предоставят достатъчно ресурси за провеждането на необходимия надзор на пазара.

С цел да се уеднакви равнището на безопасност в целия Съюз и да се засили надзорът на пазара, една от основните визии на докладчика е въвеждането на, например, „Регламент относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара“, включващ хармонизирани и нехармонизирани продукти в един единствен законодателен акт, за да се гарантира, че продуктите на пазара са безопасни.

Възможност за проследяване

По отношение на специфичните промени в Директивата относно ОБП докладчикът предлага да се предприемат конкретни стъпки по отношение на възможността за проследяване. Когато някъде в Европа бъдат открити опасни продукти, е важно съответните органи да могат да спрат тези продукти и да накарат дружествата да изискат обратно или да оттеглят продуктите от европейския пазар. Това ще създаде повече доверие сред потребителите що се отнася до закупуването на продукти на европейския пазар. Освен това се предлага информационна база данни за безопасност на потребителските продукти, създадена така, че европейските потребители и дружества да могат да споделят информация и опит във връзка с опасни продукти и да определят на статистически принцип кои типове продукти предизвикват най-много злополуки.

Докладчикът приветства новите инициативи и технологии за проследяване на продукти. Това ще позволи на органите, дружествата и потребителите да локализират продуктите, които са се оказали опасни, след като са навлезли на европейския пазар. В същото време докладчикът подчертава, че възможността за проследяване не трябва да нарушава личната сфера на лицата. По отношение на сътрудничеството относно възможността за проследяване докладчикът предлага по-широк достъп до информация в системата RAPEX за специалистите, работещи в сферата на безопасността, организациите на потребителите и националните органи в комбинация с по-общото споделяне на информация, предложено в гореспомената база данни.

Трябва да се обърне внимание на уязвимите потребители

Докладчикът предлага също така да се насочи вниманието към най-уязвимите потребители на единния пазар, напр. децата, възрастните хора и хората с увреждания. Европейската общност има особена отговорност спрямо тези групи, включително когато става дума за безопасност на продуктите.

Продукти, привлекателни за децата

В рамките на акцента върху засилване на изискванията за безопасност на продуктите и на надзора на пазара докладчикът иска да изтъкне защитата на децата. Продуктите за деца и продуктите, привлекателни за децата, са два от основните обекти на внимание от страна на докладчика.

Засилен акцент върху безопасността на продуктите в ранна фаза

За да се сведе до минимум рискът от пускане на опасни продукти на пазара, докладчикът предлага задължение за производителите да извършват анализ на риска още във фазата на проектиране. Това ще осигури засилен акцент върху безопасността на продукти в ранните фази на разработването на продуктите и ще предотврати много от трагичните злополуки, които се случват в днешно време. Според докладчика преработената Директива относно ОБП ще пренастрои процедурите от обикновена реакция и ограничаване на щетите при злополуки към по-ранно обмисляне и познаване на рисковете, което ще бъде от полза както на производителите, така и на потребителите.

Докладчикът предлага също така създаването на бюра за обучение относно безопасността на продуктите, свързани със службите за контакт във връзка с продукти в държавите-членки в съответствие с установената в САЩ система. Това бюро улеснява обучението и образоването на производители, органи, потребители и др. в областта на безопасността на продуктите.

Безопасността на продуктите в глобална перспектива

Глобализацията също е аспект, отчетен в доклада. В глобализирания в по-голяма степен свят, в който все повече и повече продукти произхождат от други страни, особено от Китай, международното сътрудничество по въпроси, свързани с безопасността на продуктите, се приветства от докладчика. Като си сътрудничат, ЕС и неговите търговски партньори ще могат да се съсредоточат ефективно върху безопасността и възможността за проследяване на продуктите, преди продуктите да се окажат на европейския пазар.

Онлайн търговия

Вниманието е насочено и към продуктите, които се продават онлайн. Все повече и повече продукти се търгуват в интернет и преминават европейските граници. За да се засили доверието на потребителите и да се направи пазарът в интернет по-прозрачен и достъпен за дружествата, докладчикът има за цел въвеждането на общи правила за безопасност на продуктите, продавани онлайн.

Стандартизация – участие на производителите

На последно място, в съответствие със споделянето на най-добри практики, органите за надзор на пазара следва да участват активно в процеса на изготвяне на стандарти, тъй като това е подходящо средство да се гарантира, че прилагането на стандартите е изпълнимо, когато се провежда в държавите-членки.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (3.12.2010)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно преразглеждане на Директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара
(2010/2085(INI))

Докладчик по становище: Małgorzata Handzlik

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изтъква, че глобализацията, засиленото възлагане на дейности на външни изпълнители и нарастването на международната търговия означават, че все повече продукти се търгуват на пазарите по целия свят; счита, че тясното сътрудничество между глобалните регулатори и другите заинтересовани лица в областта на безопасността на потребителските стоки е от ключово значение за справяне с предизвикателствата на комплексните вериги за доставка и нарастващите търговски обеми;

2.  отбелязва, че все повече потребителски стоки, които се продават на вътрешния европейски пазар, идват от трети страни; във връзка с това подчертава важността на международното сътрудничество в областта на безопасността на продуктите, по-специално с нашите основни търговски партньори; призовава Комисията да укрепи съществуващите структури за двустранно, тристранно (ЕС – САЩ – Китай) и многостранно сътрудничество с цел да се подобри безопасността на продуктите, които се продават на европейския пазар;

3.  подчертава, че създаването на единна система на ЕС за контрол на всички продукти е важно за нашите търговски партньори и за производителите от трети страни, които продават своите продукти на пазара на ЕС; счита, че при подготовката на предложение относно преразглеждането на Директивата относно общата безопасност на продуктите Комисията трябва да включи разпоредбите относно надзор на пазара на Директивата относно общата безопасност на продуктите в новата законодателна рамка;

4.  приветства създаването на системата RAPEX – Китай, която предоставя информация на китайските органи относно потребителските стоки от Китай, които са забранени на европейския пазар или са изтеглени от него; счита, че системата RAPEX – Китай следва да бъде доразвита, така че да се увеличи броят на разследваните случаи и по този начин да се установят повече отговорни производители или износители; посочва, че основната част от продуктите, за които системата RAPEX е съобщила, са с произход от Китай;

5.  призовава Комисията да обмисли ползата от създаването на система, подобна на системата RAPEX – Китай, за други търговски партньори, по-специално за онези, за чиито продукти е съобщено в рамките на системата RAPEX;

6.  подчертава важността на проследяемостта на продуктите и на етикетирането за определяне на държавата на произход на продукта и отговорния производител;

7.  признава нарастването на броя продукти, закупувани онлайн от потребителите, които са с произход от трети страни и не съответстват на европейските стандарти, като по този начин застрашават безопасността и здравето на потребителите; призовава Комисията да засили и стандартизира митническите проверки на продуктите, закупени по интернет, и да извършва надзор на пазара, като отделя специално внимание на продуктите, които могат да причинят непосредствена вреда на потребителите, като например фармацевтичните и хранителните продукти; настоятелно призовава Комисията да проучи възможните решения на този проблем, за да засили доверието на потребителите в електронната търговия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Метин Казак, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Markus Pieper, Giommaria Uggias

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (9.12.2010)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара
(2010/2085(INI))

Докладчик по становище: Lara Comi

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изисква Комисията, когато преразглежда директивата относно общата безопасност на продуктите (GPSD), да обмисли единна система за надзора на пазара, за да осигури засилена хармонизация на единния пазари да насърчи съгласуван подход в държавите-членки на ЕС;

2.  приветства намерението на Комисията да представи предложение за преразглеждане на Директива 2001/95/ЕО от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите;

3.  затова призовава Комисията внимателно да обмисли възможността да приведе разпоредбите относно надзора на пазара от директивата относно общата безопасност на продуктите в съответствие с новата законодателна рамка;

4.  призовава Комисията да създаде ефективна регулаторна рамка, която предвижда бърза намеса на пазара и надеждни решения в дългосрочен план;

5.  подчертава значението на осигуряването на надеждно проследяване през всички етапи от живота на продукта, като се гарантира, че това не води до увеличена административна тежест;

6.  изисква Комисията с оглед на осигуряването на надеждно проследяване и насърчаването на прилагането на хармонизирани практики от органите по надзор на пазара и митническите органи да провежда консултации и да оценява въздействието на подходящ нов инструмент за съвременна и икономически ефективна идентификация (с която се постигат предимства на мащаба по отношение на разходите за радиочестотната идентификация и чипове по ISO и т.н.), който може да съдържа машинно четене на данните за проследяването и се фалшифицира по-трудно, отколкото сертификатните марки и марките за съответствие;

7.  изисква Комисията да обмисли разработването на по-точни критерии за оценяване на безопасността и риска, които произтичат от неспазващи законодателството на ЕС продукти;

8.  подчертава освен това значението в държавите-членки да има единни определения и оценки на продуктите, които представляват сериозна опасност, за да бъде определено единно равнище на безопасност в Съюза и единна система за проследяване;

9.  призовава Комисията да направи RAPEX по-достъпна за потребителите и МСП, например като улесни подаването на жалби чрез създаване на информационни бюра и чрез намаляване на финансовите и езиковите бариери пред достъпа;

10. изисква Комисията да включи в RAPEX, или която и да е друга подходяща система на равнище на ЕС, глоби за нарушения от държавите-членки, с цел гарантиране на прозрачност и стимули за всички заинтересовани страни;

11. призовава Комисията да направи по-ясни на мандатите за стандарти и да обмисли други еволюционни начини да подобри и интегрира националните и европейските системи за стандартизация в нехармонизираната област, като се подчертава участието на МСП и се запазват основните елементи от настоящата структура.

12. призовава Комисията и всички заинтересовани страни да гарантират финансовата устойчивост на европейската система на стандартизация, включително чрез публично-частни партньорства и многогодишно финансово планиране, тъй като това е изключително важно за осигуряване на нейната ефективност и ефикасност;

13. подчертава необходимостта от стабилност и опростяване на европейските стандарти и от съкращаване на времето за разработването им и призовава националните и европейските органи по стандартизация да опростят стандартите, като намалят броя на позоваванията на други стандарти и предоставят лесни за ползване насоки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.12.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Bendt Bendtsen, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Lara Comi, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.2.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Илиaна Ивaнова, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Frank Engel, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Catherine Soullie

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Claudio Morganti, Alexandra Thein