Postup : 2010/2085(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0033/2011

Předložené texty :

A7-0033/2011

Rozpravy :

PV 07/03/2011 - 22
CRE 07/03/2011 - 22

Hlasování :

PV 08/03/2011 - 9.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0076

ZPRÁVA     
PDF 217kWORD 178k
24. 2. 2011
PE 452.795 A7-0033/2011

o přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem

(2010/2085(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Christel Schaldemose

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem

(2010/2085(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků(1),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93(2),

–   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS(3),

–   s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) (2010/15/ES)(4),

–   s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků, (KOM(2008)0905),

–   s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 18. května 2010 s názvem „Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků: přehled plánovaných opatření“, GŘ pro zdraví a spotřebitele,

–   s ohledem na plán ze dne 15. dubna 2010 s názvem „Přizpůsobení novému legislativnímu rámci (rozhodnutí 768/2008)“, GŘ pro podniky a průmysl,

–   s ohledem na plán z dne 25. března 2010 s názvem „Přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků“, GŘ pro zdraví a spotřebitele,

–   s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 2. března 2010 o vztahu mezi směrnicí 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a ustanoveními nařízení (ES) č. 765/2008 o dozoru nad trhem, GŘ pro zdraví a spotřebitele,

–   s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 15. září 2009 s názvem „Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků: identifikace klíčových otázek“, GŘ pro zdraví a spotřebitele,

–   s ohledem na informační dokument o dohledu nad trhem v členských státech zadaný výborem IMCO a uveřejněný v říjnu 2009,

–   s ohledem na informační dokument k přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem zadaný výborem IMCO a uveřejněný v září 2010,

–   s ohledem na seminář konaný dne 30. září 2010 o přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem ,

–   s ohledem na třístranný summit EU-USA-Čína konaný v Šanghaji ve dnech 25.–26. října 2010,

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0033/2011),

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby všechny výrobky uváděné na trh EU byly bezpečné, a byla tak zaručena mimo jiné vysoká úroveň ochrany spotřebitelů,

B.  vzhledem k tomu, že nový legislativní rámec byl přijat v červenci 2008 a nařízení (ES) č. 765/2008 o dozoru nad trhem je použitelné od 1. ledna 2010,

C. vzhledem k tomu, že směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, kterou se na úrovni Společenství zavádějí obecné požadavky na bezpečnost spotřebních výrobků, musí být přezkoumána, harmonizována a sjednocena s novým legislativním rámcem, zvláště s nařízením o dozoru nad trhem,

D. vzhledem k tomu, že legislativní rámec týkající se bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem je založen na třech rovinách právních aktů (směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, novém legislativním rámci a odvětvových harmonizačních směrnicích), což vede k nejasnostem a nedorozuměním na vnitřním trhu,

E.  vzhledem k tomu, že úroveň dohledu nad trhem se mezi jednotlivými členskými státy výrazně liší a řada z nich nevyhrazuje prostředky nezbytné pro účinný dohled nad trhem a vykládá si označení „výrobky představující vážné riziko“ odlišně, což může vytvářet překážky pro volný pohyb zboží, narušovat hospodářskou soutěž a ohrožovat bezpečnost spotřebitelů v rámci vnitřního trhu,

F.  vzhledem k tomu, že spolupráce mezi orgány dohledu nad trhem a společné činnosti dohledu nad trhem jsou nezbytné, a měly by být proto dále posíleny a měly by na ně být přiděleny prostředky,

G. vzhledem k tomu, že, jak je rovněž uvedeno v Montiho zprávě, nařízení mají oproti směrnicím tu výhodu, že jsou jednoznačnější, předvídatelnější a účinnější,

Dohled nad trhem

Úvod

1.  domnívá se, že stávající legislativní rámec pro dohled nad trhem není dostatečně provázaný, a proto by měl být přezkoumán a dále koordinován;

2.  doporučuje, aby Komise vytvořila společný evropský rámec pro dohled nad trhem vztahující se na všechny výrobky na vnitřním trhu anebo výrobky, které na trh EU vstupují; vyzývá Komisi, aby se aktivněji podílela na koordinaci činnosti evropských orgánů dohledu nad trhem, celních orgánů a příslušných orgánů členských států;

3.  vyzývá členské státy a Komisi, aby na účinný dohled nad trhem vyhradily dostatečné zdroje; zdůrazňuje, že nespolehlivý systém dohledu nad trhem by mohl narušovat hospodářskou soutěž, ohrožovat bezpečnost spotřebitelů a oslabovat důvěru občanů ve vnitřní trh; poukazuje na to, že je důležité zabezpečit vnější hranice jednotného trhu, zejména významné námořní přístavy, a vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření proti nelegálním výrobkům ze třetích zemí; doporučuje, aby Komise komplexně posoudila místa vstupu výrobků na trh EU a zjistila, jaké zdroje jsou nutné k zajištění odpovídající kontroly;

4.  vyzývá členské státy, aby koordinovaným způsobem zavedly tresty, včetně vysokých peněžitých pokut, pro hospodářské subjekty, které na jednotný trh záměrně uvádějí nebezpečné výrobky či výrobky, jež nevyhovují stanoveným normám; navrhuje, aby byl zákaz určitých výrobků co nejčastěji zveřejňován, aby bylo více patrné, že jsou prováděny kontroly na hranicích a dohled nad trhem, a s cílem odstrašit účastníky trhu, kteří se dopouštějí nezákonného jednání;

5.  vyzývá Komisi, aby se za účasti orgánů dohledu nad trhem a celních orgánů ve větší míře podílela na spolufinancovaní společné činnosti v oblasti dohledu nad trhem;

6.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby si členské státy vyměňovaly osvědčené postupy; vyzývá ke vzájemné spolupráci, ke společnému vyžívání know-how a ke sdílení osvědčených postupů mezi orgány dohledu nad trhem; připomíná důležitost spolupráce mezi celními orgány a orgány dohledu nad trhem na vnějších hranicích za účelem provádění náležitých kontrol výrobků vstupujících na území Společenství; uznává významnou úlohu, kterou v současné době hraje fórum PROSAFE v koordinaci společné činnosti v oblasti dohledu nad trhem a výměny osvědčených postupů v rámci směrnice o obecné bezpečnosti výrobků; vyzývá proto Komisi, aby zvážila, za jakých podmínek by mohlo fórum PROSAFE sloužit jako platforma pro rozsáhlejší koordinaci mezi členskými státy, pokud jde o harmonizované i neharmonizované výrobky; domnívá se, že je nezbytné vytvořit pro tuto oblast činnosti fóra PROSAFE právní základ a vyčlenit na ni dostatečné zdroje; připomíná, že koordinace, kterou v současné době zajišťuje fórum PROSAFE, je omezena limitovanými prostředky a jeho neformální strukturou;

7.  vyzývá členské státy EU, aby si vzájemně vyměňovaly výsledky šetření a studií souvisejících s bezpečností výrobků; domnívá se, že jejich součástí by měla být referenční čísla daných výrobků v zájmu usnadnění identifikace výrobku ostatními orgány, jež by mohly mít zájem o překlad a využití informací uvedených v těchto studiích; vyzývá členské státy, aby s cílem vyhnout se duplicitní práci umožnily svým příslušným orgánům přijmout opatření v oblasti dohledu nad trhem na základě výsledků testů či studií, včetně testů a studií poskytnutých ostatními členskými státy;

8.  navrhuje zřídit instituce pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti výrobků, například v rámci kontaktních míst pro výrobky, jež mohou usnadňovat odbornou přípravu a předávání informací mezi průmyslovými odvětvími;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila veřejnou databázi informací o bezpečnosti spotřebních výrobků, včetně platformy pro podávání stížností, která bude pokud možno vycházet z již existujících regionálních a celostátních systémů členských států; zastává názor, že se tak zvýší povědomí o nebezpečných výrobcích na celém vnitřním trhu a spotřebitelé budou mít možnost informovat příslušné orgány o nebezpečných výrobcích elektronickou cestou; je přesvědčen, že tato databáze by mohla být vytvořena rozšířením stávajících databází, jako jsou evropský systém dohledu nad trhem (ICSMS) či databáze úrazů (IDB); zdůrazňuje, že je nutné, aby měla tato databáze právní základ a aby byla zavedena ohlašovací povinnost členských států; vyzývá k zavedení systému evidence nehod, který bude vycházet z této databáze a na základě kterého budou zveřejňovány povinné výroční zprávy; žádá, aby byla tato databáze přístupná veřejnosti, přičemž je nutné zajistit nezbytnou důvěrnost pro podniky;

10. upozorňuje, že globalizace, častější využívání externích služeb a nárůst mezinárodního obchodu znamenají, že se na světových trzích obchoduje s více výrobky; domnívá se, že pro řešení problémů způsobovaných komplexními dodavatelskými řetězci a větším objemem obchodu je klíčová úzká spolupráce mezi světovými regulačními orgány a dalšími zúčastněnými stranami v oblasti bezpečnosti spotřebních výrobků;

11. žádá Komisi, aby prohloubila mezinárodní spolupráci v rámci mezinárodní platformy pro bezpečnost spotřebních výrobků (ICPSC) za účelem výměny osvědčených postupů a společného předcházení výrobě nebezpečných látek, jež jsou určeny k vývozu na evropský vnitřní trh, ve třetích zemích;

Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků

Přizpůsobení směrnice o obecné bezpečnosti výrobků novému legislativnímu rámci – nové nařízení o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem

12. podporuje přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a nařízení č. 765/2008/ES, pokud jde o definice a povinnosti hospodářských subjektů stanovené v rozhodnutí 768/2008/ES, přičemž je nutné se vyvarovat zbytečných administrativních překážek, zejména pro malé a střední podniky; domnívá se, že existence jednoho nařízení je jediným způsobem, jak lze zabezpečit jediný systém dohledu nad trhem pro všechny výrobky; naléhá proto na Komisi, aby vytvořila jeden systém dohledu nad trhem pro všechny výrobky, který by vycházel z jednoho legislativního aktu pokrývajícího směrnici o obecné bezpečnosti výrobků i nařízení č. 765/2008/ES; domnívá se, že tento nový legislativní akt by měl být vytvořen v zájmu dosažení vysoké úrovně bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem, objasňovat právní základ a zohledňovat ustanovení, která jsou komplexněji zpracována v obou uvedených stávajících předpisech;

13. vyzývá ke sjednocení požadavků na sledovatelnost obsažených ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků s novým legislativním rámcem, aby byla zajištěna soudržnost systému sledovatelnosti, aniž by byly vytvářeny další administrativní překážky;

14. žádá Komisi, aby zvážila možnost vypracovat přesnější kritéria pro hodnocení bezpečnosti a rizik vyplývajících z toho, že výrobky nesplňují právní předpisy EU;

Dodatečné konkrétní změny ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků

15. shledává problematickým, že do stávající směrnice o obecné bezpečnosti výrobků nejsou zahrnuty výrobky provozované poskytovateli služeb, tj. že všeobecné bezpečnostní požadavky platí, když s výrobkem manipuluje spotřebitel v provozovně poskytovatele služeb, ale nikoli v případě, kdy se stejným výrobkem manipuluje poskytovatel služeb; zdůrazňuje, že je třeba tento právní nedostatek odstranit;

16. žádá zjednodušení evropských právních předpisů pro bezpečnost výrobků, zejména s ohledem na cíle Komise uvedené ve sdělení „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“, jimiž je „zdokonalení tvorby právních předpisů“ a „mysli nejdřív v malém“, a naléhavě požaduje, aby byla do přepracovaného návrhu začleněna ustanovení o výrobcích napodobujících potraviny;

17. za účelem zajištění bezpečnosti co nejširší skupiny zvláště ohrožených spotřebitelů vyzývá k doplnění odkazu na „osoby se zdravotním postižením“ (vedle již existujících odkazů na „děti“ a „starší osoby“);

18. vyzývá Komisi, aby zahrnula povinnost výrobců provádět během fáze navrhování výrobků analýzu rizik; naléhavě vyzývá, aby v případě zjištění jakýchkoli rizik byla tato rizika zdokumentována a sdělena veřejným orgánům;

Mimořádná opatření Společenství

19. zdůrazňuje, že je třeba zavést účinnější regulační rámec, který by umožňoval rychlé zásahy a nacházení spolehlivých dlouhodobých řešení, aniž by byly orgány pro standardizaci nebo Komise pověřovány politickými rozhodnutími bez jednoznačného souboru základních politických požadavků, jako je tomu v případě harmonizovaných právních předpisů;

Sledovatelnost

20. zdůrazňuje, že výrobky představující vážná rizika musí být co nejdříve natrvalo staženy a odstraněny z trhu a že musí být zajištěna sledovatelnost v rámci celého dodavatelského řetězce, což vyžaduje dostatek zdrojů pro orgány dohledu nad trhem;

21. zdůrazňuje, že je důležité zajistit spolehlivou dohledatelnost ve všech fázích životnosti výrobku a zároveň dbát na to, aby tento krok nevedl k vyšší administrativní zátěži;

22. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly výrobky dohledatelné a opatřovány sledovacími štítky umožňujícími určit jejich zemi původu a odpovědného výrobce;

23. trvá na účinném vymáhání postupů identifikace, které jsou již zavedeny; vybízí Komisi, aby prováděla posuzování a hodnocení týkající se využívání nových technologií, přičemž se domnívá, že využívání nových technologií by mělo být přiměřené a nemělo by ohrožovat soukromí, bezpečnost a ochranu spotřebitelů;

24. zdůrazňuje však, že v rámci trhu EU by nemělo být jako oficiální systém/metoda sledovatelnosti stanoveno jediné technické řešení, a požaduje celkovou přiměřenost;

25. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit a dále posilovat výměnu informací o nebezpečných výrobcích pocházejících ze třetích zemí (jako je Čína a Indie) v systému RAPEX a vyhodnotit nejnovější studie uskutečněné v rámci tohoto systému;

RAPEX

26. uznává, že RAPEX je užitečným a účinným nástrojem k šíření informací mezi členskými státy týkajících se opatření přijatých se zřetelem na nebezpečné výrobky, ale je přesvědčen, že jej lze dále zdokonalit;

27. vyzývá Komisi, aby odborníkům v oblasti bezpečnosti výrobků, výrobcům, organizacím obchodníků a spotřebitelů a vnitrostátním orgánům zpřístupnila všechny příslušné informace a zajistila přitom potřebnou důvěrnost informací; vyzývá Komisi, aby mimo území EU zvýšila informovanost o systému RAPEX a o unijních systémech stahování výrobků z trhu;

28. vítá nové obecné zásady systému RAPEX, které přispívají k jeho lepšímu fungování; vyzývá Komisi, aby za účelem pomoci orgánům dohledu nad trhem při jejich práci zefektivnila novou metodu posuzování rizik i těch metod, které jsou již zavedeny pro harmonizované výrobky;

29. vyzývá Komisi, aby objasnila zařazení výrobků do kategorie „vysoce rizikové“ v oznámeních pro RAPEX;

30. konstatuje, že spotřební výrobky uváděné na evropský vnitřní trh pocházejí stále častěji ze třetích zemí; je zvláště znepokojen tím, že každým rokem narůstá počet hlášení vztahujících se k výrobkům čínského původu, která tvoří více než polovinu hlášení v systému RAPEX, a že se ve 20 % případů ukáže, že nelze zjistit výrobce těchto výrobků; proto žádá, aby bylo vyvinuto zvýšené úsilí na mezinárodní úrovni, a vítá spolupráci EU, Číny a USA týkající se strategií sledovatelnosti výrobků; vítá jakoukoli podporu, odbornou přípravu a semináře pořádané EU a čínskými orgány v zájmu zlepšení bezpečnosti výrobků; zdůrazňuje, že je potřeba, aby se těmito problémy zabývaly víceleté programy;

31. vyzývá Komisi, aby zvážila, zda by nebylo užitečné zřídit podobný systém, jako je systém RAPEX-Čína, i pro jiné obchodní partnery, zejména pro ty, jejichž výrobky byly prostřednictvím systému RAPEX oznámeny;

32. žádá Komisi, aby do systému RAPEX nebo jiného vhodného systému na úrovni EU začlenila pokuty za porušení předpisů ze strany členských států, aby byla zajištěna transparentnost a motivace pro všechny zúčastněné strany;

Prodej na internetu a cla

33. je znepokojen potížemi, kterým čelí orgány dohledu nad trhem při přijímání opatření proti nebezpečným výrobkům, jež jsou prodávány prostřednictvím internetu;

34. vítá projekt C2013, který navrhla Komise pro oblast bezpečnosti výrobků, v jehož rámci budou vypracovány obecné zásady celních kontrol v EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby celním orgánům poskytla konkrétní nástroje, které jim umožní zvládnout výzvy spojené s náležitou kontrolou dovážených výrobků; vyzývá k dalšímu prohloubení spolupráce mezi donucovacími orgány;

35. bere na vědomí, že roste počet výrobků ze třetích zemí zakoupených spotřebiteli na internetu, které nesplňují evropské normy, čímž ohrožují bezpečnost a zdraví spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby posílila a standardizovala celní kontroly výrobků zakoupených na internetu a prováděla dohled nad trhem, přičemž zvláštní pozornost by měla věnovat výrobkům, které mohou spotřebitelům způsobit přímou újmu, jako jsou farmaceutické a potravinářské výrobky; naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala možnými řešeními tohoto problému s cílem posílit důvěru spotřebitelů v elektronické obchodování;

36.  vyzývá Komisi a orgány členských států, aby zajistily náležitou odbornou přípravu úředníků, aby mohly být lépe odhalovány výrobky představující riziko; naléhavě žádá, aby byla zlepšena spolupráce mezi celními orgány a orgány dohledu nad trhem před uvolněním výrobků na trh, což i v tomto případě vyžaduje víceletý program;

37. vyzývá Komisi a příslušné vnitrostátní orgány, aby dále rozvíjely kampaně na zvyšování informovanosti zaměřené na spotřebitele s cílem informovat je o riziku nákupu falšovaných výrobků, a to zejména na internetu;

Standardizace

38. zdůrazňuje, že je třeba, aby se orgány dohledu nad trhem systematicky zapojily do vytváření bezpečnostních norem, neboť to představuje vhodný způsob jak zajistit, aby byly v rámci procesu standardizace zohledněny jejich vědomosti, aby byly vytvořené normy lépe pochopeny a aby byla dobrovolným dodržováním norem zvýšena bezpečnost a ochrana zdraví spotřebitelů a posílena právní jistota díky správné interpretaci a aplikaci evropských norem orgány členských států;

39. vyzývá Komisi, aby zlepšila jednoznačnost pověření k vypracování norem a zvážila další způsoby, jak zlepšit a integrovat vnitrostátní a evropské systémy standardizace v neharmonizované oblasti, s důrazem na zapojení malých a středních podniků, a zároveň zachovat hlavní prvky současné struktury;

40. naléhavě žádá, aby byly zlepšeny stávající platné postupy Komise pro stanovování mandátů k vytváření evropských norem za účelem zajištění včasné reakce na nová nebo objevující se rizika účinnějším způsobem; zdůrazňuje však, že nové či pozměněné postupy by měly rovněž podléhat kontrole Parlamentu; zdůrazňuje, že pravomocí Parlamentu by mělo být také zkoumání postupů týkajících se přejímání či uplatňování mezinárodních, neevropských a jiných norem;

41. vyzývá evropské organizace pro standardizaci a Komisi, aby prozkoumaly všechny systémy, které by mohly případně urychlit proces vypracovávání norem a zároveň zabezpečit náležité zapojení všech příslušných zainteresovaných stran, jako je například zavedení zrychleného postupu či možnost, aby Komise jako dočasné opatření, než bude k dispozici trvalé řešení, zveřejnila odkazy na existující evropské normy či normy ISO vypracované mimo mandát Komise v případě, že se má za to, že tyto normy zabezpečují vysokou úroveň ochrany spotřebitele či jsou zaměřeny na specifické riziko;

42. žádá zkvalitnění mandátů Komise pro standardizaci s cílem umožnit evropským orgánům pro standardizaci, aby vyvinuly evropské normy splňující technické požadavky, jejichž prostřednictvím je dosahován nebo vyhodnocován soulad s politickým rozhodnutím; v tomto ohledu se domnívá, že je třeba lepšího zapojení a spolupráce mezi Evropskou komisí a evropskými organizacemi pro standardizaci při jejich vypracovávání; s ohledem na to, že tyto organizace pracují na základě konsenzu, považuje pro správné fungování systému za rozhodující, aby byly politické otázky řešeny na úrovni vytváření politik, a nebyly přenášeny na Evropskou komisi, standardizační orgány či jakékoli donucovací orgány;

43. žádá, aby byl do směrnice o obecné bezpečnosti výrobků doplněn postup, na jehož základě bude možné proti normám formálně vznášet námitky, jako je tomu například v rozhodnutí 768/2008/ES; domnívá se, že by mělo být možné tento postup uplatnit již před zveřejněním normy v Úředním věstníku EU, avšak neměl by nahrazovat mnohem užší zapojení orgánů dohledu nad trhem členských státům do systému standardizace;

44. vyzývá Komisi a všechny zúčastněné strany, aby zaručily udržitelnost financování evropského systému standardizace, a to i prostřednictvím partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a na základě plánování víceletého financování, neboť je to nutné pro zajištění účelnosti a účinnosti tohoto systému;

45. vyzývá Komisi, aby v souladu s novým legislativním rámcem přijala další opatření , aby mohly být rozšířeny potřebné revize;

°

° °

46. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

    Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)

     Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

(3)

     Úř. věst. 218, 13.8.2008, s. 82.

(4)

    Úř. věst. 22, 26.1.2010, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Dobře fungující jednotný trh by se měl rovněž vyznačovat bezpečnými výrobky a důvěrou spotřebitelů. Vzhledem ke směřování k volnému oběhu výrobků na trhu a jejich stále se rozšiřujícímu sortimentu bychom neměli přestat sledovat bezpečnost spotřebitelů.

Obecný pohled na oblast bezpečnosti výrobků ukazuje, že jsme během posledního desetiletí zaznamenali pokrok, pokud jde o bezpečnost výrobků v EU. Vlády i podniky přijímají zodpovědnost za zajištění větší bezpečnosti výrobků a výsledkem právních předpisů na úrovni EU je společný přístup týkající se požadavků na výrobky, které zlepšily obecnou bezpečnost výrobků na vnitřním trhu.

I přes zjevný pokrok je tu stále prostor ke zlepšení a je třeba se na něj zaměřit, protože by v této oblasti mohla být ohrožována bezpečnost spotřebitelů, a to dokonce i se smrtelnými následky.

Každý rok dochází k nehodám se smrtelnými následky, například když děti používají výrobky, které jsou navrženy nebo použity způsobem, jenž není bezpečný. Jeden z nedávných případů se týká závěsů, kdy došlo k tomu, že se děti uškrtily šňůrami určenými k vytahování závěsu nahoru a dolů. V rámci struktury stávajících právních předpisů nemůže být produkce výrobků tohoto druhu zastavena a rychle změněna, a to ani přesto, že spadá do působnosti směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. K tomu, aby výrobek mohl být změněn, je třeba norma, přičemž postup pro vytvoření normy je v rámci současné legislativy časově velmi náročný. Tyto závěsy jsou tudíž zcela v souladu s právními předpisy a spotřebitelé si je mohou koupit v mnoha obchodech po celé Evropě.

Zpravodajka by ráda zdůraznila důležitost přepracování stávajících evropských právních předpisů o bezpečnosti výrobků, aby výrobky, které nejsou bezpečné, byly vyhledány a jejich výroba zastavena.

Evropská směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, která upravuje obecné požadavky na bezpečnost výrobků, byla přijata téměř před 10 lety a je třeba ji přepracovat.

Přepracování směrnice o obecné bezpečnosti výrobků je nezbytné také z toho důvodu, aby mohla být přizpůsobena novému legislativnímu rámci přijatému v červenci 2008 a aby nebylo nutné činit ústupky ohledně cíle dosažení soudržného vnitřního trhu pro harmonizované i neharmonizované výrobky a aby byla zajištěna komplexní ochrana zájmů spotřebitele.

Stávající oblasti působnosti nového legislativního rámce a směrnice o obecné bezpečnosti výrobků se částečně překrývají. Je nezbytné zvážit, jak zajistit soudržnost mezi harmonizovaným a neharmonizovaným zbožím, jak zajistit optimální ochranu spotřebitelů i plnou transparentnost pro výrobce. Je tedy důležité zabezpečit, aby byla ukončena situace, kdy v oblasti dohledu nad trhem vztahujícího se na harmonizované zboží existují dvě rozcházející se úrovně pravidel v závislosti na tom, zda toto zboží patří mezi spotřební výrobky, či nikoliv. Nový legislativní rámec a směrnice o obecné bezpečnosti výrobků kromě toho obsahují horizontální ustanovení, která platí na základě lex specialis a vztahují se také na odvětvové harmonizační směrnice. Příslušný legislativní rámec je pak určován všemi třemi prvky: novým legislativním rámcem, směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků a odvětvovými harmonizačními směrnicemi. Tento komplikovaný stav je třeba upravit a vyřešit.

Dohled nad trhem s bezpečností výrobků úzce souvisí, neboť představuje nezbytný prvek zajištění toho, aby výrobky splňovaly požadavky stanovené v příslušných harmonizovaných právních předpisech Společenství a aby neohrožovaly žádnou oblast veřejného zájmu. Dohled nad trhem je zřejmě činností, která pro řadu členských států představuje problémy, protože se zdá, že nevyhrazují zdroje nezbytné pro účinné provádění dohledu nad trhem. Právě to představuje nejvíce obávanou tendenci, která podrývá úsilí dosáhnout lepší bezpečnosti výrobků.

Hlavní otázky zpravodajky

Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a její přizpůsobení novému legislativnímu rámci

Zpravodajka zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat směrnici o obecné bezpečnosti výrobků s cílem aktualizovat obecná pravidla týkající se požadavků na bezpečnost výrobků a přizpůsobit právní předpisy novému legislativnímu rámci. Zpravodajka připouští existenci legislativních rozdílů mezi směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků a novým legislativním rámcem a konstatuje, že existují oblasti, které nejsou pokryty ani jedním z těchto právních předpisů, a oblasti, ve kterých se oba tyto právní předpisy překrývají. To vyžaduje sladění, aby nevyvstávaly žádné pochybnosti týkající se orgánů dohledu nad trhem.

Posílení dohledu nad trhem

Zpravodajka se též zabývá potřebou posílit dohled nad trhem, když žádá, aby stávající předpisy byly vymáhány ve větší míře a lépe. Je nezbytné, aby si členské státy mezi sebou nadále vyměňovaly znalosti a zkušenosti, aby se tak osvědčené postupy pro dohled nad trhem mohly rozšířit v rámci celé EU. To povede k existenci trhu, kde se spotřebitelé budou moci cítit bezpečně a kde se společnosti budou lépe orientovat v tom, která pravidla v rámci Evropy platí. Členské státy jsou tedy naléhavě vyzývány, aby nalezly dostatečné prostředky k provádění nezbytného dohledu nad trhem.

V zájmu sjednocení úrovně bezpečnosti v celé Unii a posílení dozoru nad trhem je jednou z hlavních vizí zpravodajky také zavedení jednoho nařízení, například „nařízení o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem“, které by v jednom legislativním aktu zahrnulo harmonizované i neharmonizované výrobky s cílem zajistit, aby na trhu byly bezpečné výrobky.

Sledovatelnost

Co se týče konkrétních změn směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, zpravodajka navrhuje, aby byly v oblasti sledovatelnosti podniknuty konkrétní kroky. Jsou-li v rámci Evropy zjištěny nebezpečné výrobky, je důležité, aby příslušné orgány byly schopny tyto výrobky zadržet a donutit společnosti k tomu, aby je odstranily z evropského trhu nebo je stáhly z oběhu. Spotřebitelé tak budou mít více důvěry, pokud jde o koupi výrobků na evropském trhu. Vedle toho se navrhuje vytvořit informační databázi týkající se bezpečnosti spotřebitelských výrobků, aby evropští spotřebitelé a společnosti mohli sdílet informace a zkušenosti o nebezpečných výrobcích a vytvářet statistiky týkající se těch druhů výrobků, jež způsobují nejvíce úrazů.

Zpravodajka vítá nové iniciativy a technologie  týkající se vyhledávání výrobků. To orgánům, společnostem a spotřebitelům umožní nalézt výrobky, u kterých se poté, co vstoupily na evropský trh, ukázalo, že jsou nebezpečné. Zpravodajka zároveň zdůrazňuje, že sledovatelnost nesmí narušovat soukromí jednotlivců. Spolu se spoluprací v oblasti sledovatelnosti zpravodajka navrhuje, aby byl odborníkům v oblasti bezpečnosti, organizacím spotřebitelů a vnitrostátním orgánům umožněn širší přístup k informacím v systému RAPEX, ve spojení s možností sdílet obecnější informace, jak bylo navrženo v rámci výše zmíněné databáze.

Nutnost zaměřit se na ohrožené spotřebitele

Zpravodajka rovněž navrhuje zaměřit se na nejohroženější spotřebitele na jednotném trhu, například na děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením. Evropské společenství má vůči těmto skupinám zvláštní odpovědnost, a to i pokud jde o bezpečnost výrobků.

Výrobky lákavé pro děti

V rámci zpřísňování požadavků týkajících se bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem chce zpravodajka zdůraznit ochranu dětí. Výrobky určené dětem a výrobky lákavé pro děti představují dvě hlavní oblasti zájmu zpravodajky.

Zvýšení důrazu na bezpečnost výrobků v raných fázích jejich vývoje

Za účelem minimalizace rizika, že na trh budou uvedeny nebezpečné výrobky, zpravodajka navrhuje zavést povinnost pro výrobce provádět analýzu rizik již při navrhování výrobků. To zaručí, že bezpečnosti výrobků bude v raných fázích vývoje výrobku věnována větší pozornost, a zabrání to mnoha tragickým nehodám, ke kterým v současnosti dochází. Představa zpravodajky je taková, že revidovaná směrnice o obecné bezpečnosti výrobků přiměje výrobce k tomu, aby – pokud dojde k nehodám – pouze nereagovali a nekontrolovali škody, ale aby věnovali skrytým nebezpečím větší a včasnější pozornost a byli si jich více vědomi, ku prospěchu samotných výrobců i spotřebitelů.

Zpravodajka rovněž navrhuje zřídit vzdělávací instituci pro bezpečnost výrobků v souvislosti s kontaktním místem pro výrobky v členských státech, a to podle instituce, jež je právě zřizována ve Spojených státech. Tato instituce usnadní odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti výrobků pro výrobce, orgány, spotřebitele a další subjekty.

Bezpečnost výrobků z globálního hlediska

Zpráva se také zabývá globalizací. Zpravodajka vítá mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti výrobků v globalizovanějším světě, kde stále více výrobků pochází ze zahraničí – zejména z Číny. EU by ve spolupráci se svými obchodními partnery byla schopna účinně se zaměřit na bezpečnost výrobků a na jejich sledovatelnost dříve, než se dostanou na evropský trh.

Prodej na internetu

Pozornost je rovněž věnována výrobkům prodávaným prostřednictvím internetu. Na internetu se obchoduje se stále větším množstvím výrobků a stále větší množství výrobků se přemisťuje napříč evropskými hranicemi. Předmětem úsilí zpravodajky je posílit důvěru spotřebitelů, zprůhlednit a zpřístupnit společnostem obchod po internetu a zavést společná pravidla pro bezpečnost výrobků prodávaných prostřednictvím internetu.

Standardizace – zapojení výrobců

A konečně, v souladu se sdílením osvědčených postupů by se orgány dohledu nad trhem měly aktivně účastnit procesu vytváření norem, neboť to představuje vhodný prostředek, jak zajistit, aby vymáhání norem v členských státech bylo proveditelné.


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (3. 12. 2010)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem

(2010/2085(INI))

Navrhovatelka: Małgorzata Handzlik

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  upozorňuje, že globalizace, častější využívání externích služeb a nárůst mezinárodního obchodu znamenají, že se na světových trzích obchoduje s více výrobky; domnívá se, že úzká spolupráce mezi světovými regulačními orgány a dalšími zúčastněnými stranami v oblasti bezpečnosti spotřebních výrobků je klíčová pro řešení problémů způsobovaných komplexními dodavatelskými řetězci a větším objemem obchodu;

2.  konstatuje, že spotřební výrobky uváděné na evropský vnitřní trh pocházejí stále častěji ze třetích zemí; v této souvislosti zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti výrobků, zejména s našimi hlavními obchodními partnery; vyzývá Komisi, aby posílila stávající struktury dvoustranné, třístranné (EU-USA-Čína) a mnohostranné spolupráce s cílem zlepšit bezpečnost výrobků uváděných na evropský trh;

3.  zdůrazňuje, že pro naše obchodní partnery a výrobce ze třetích zemí, kteří uvádějí své výrobky na trh EU, je důležité, aby pro všechny výrobky existoval jednotný kontrolní systém EU; je toho názoru, že Komise musí při přípravě návrhu přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků začlenit ustanovení o dohledu nad trhem z této směrnice do nového legislativního rámce;

4.  vítá zřízení systému RAPEX-Čína, který čínským orgánům poskytuje informace o spotřebních výrobcích pocházejících z Číny, jimž byl zakázán přístup na evropský trh nebo které byly z evropského trhu staženy; je toho názoru, že systém RAPEX-Čína by měl být dále rozvíjen s cílem zvýšit počet vyšetřovaných případů, a tak identifikovat více výrobců či vývozců, kteří jsou za ně odpovědní; poukazuje na skutečnost, že většina výrobků oznámených do systému RAPEX pochází z Číny;

5.  vyzývá Komisi, aby zvážila, zda by nebylo užitečné zřídit podobný systém, jako je systém RAPEX-Čína, i pro jiné obchodní partnery, zejména pro ty, jejichž výrobky byly do systému RAPEX oznámeny;

6.  zdůrazňuje, že je důležité, aby byly výrobky dohledatelné a opatřovány sledovacími štítky umožňujícími určit jejich zemi původu a odpovědného výrobce;

7.  bere na vědomí, že roste počet výrobků zakoupených spotřebiteli na internetu, které pocházejí ze třetích zemí a nesplňují evropské normy, čímž ohrožují bezpečnost a zdraví spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby posílila a standardizovala celní kontroly výrobků zakoupených na internetu a prováděla dohled nad trhem, přičemž zvláštní pozornost věnuje výrobkům, které mohou spotřebitelům způsobit přímou újmu, jako jsou farmaceutické a potravinářské výrobky; naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala možnými řešeními tohoto problému s cílem posílit důvěru spotřebitelů v elektronický obchod.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.12.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Markus Pieper, Giommaria Uggias


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (9. 12. 2010)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem

(2010/2085(INI))

Navrhovatelka: Lara Comi

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  žádá Komisi, aby při přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků zvážila jednotný systém dohledu nad trhem, který by zajistil větší harmonizaci jednotného trhu a podpořil jednotný přístup napříč členskými státy EU;

2.  vitá úmysl Komise předložit návrh na přepracování směrnice 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků;

3.  naléhavě proto vyzývá Komisi, aby vážně posoudila možnost sladit ustanovení o dohledu nad trhem ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků s novým legislativním rámcem;

4.  vyzývá Komisi, aby vytvořila účinný regulační rámec, který by umožňoval pohotové zásahy do fungování trhu a spolehlivá dlouhodobá řešení;

5.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit spolehlivou vysledovatelnost ve všech fázích životnosti výrobku a zároveň dbát na to, aby tento krok nevedl k vyšší administrativní zátěži;

6.  žádá Komisi, aby v zájmu zajištění spolehlivé vysledovatelnosti a podpory používání jednotných postupů ze strany orgánů dohledu nad trhem a celních orgánů konzultovala otázku vhodného nového nástroje pro moderní, nákladově efektivní identifikaci (umožňující úspory z rozsahu u nákladů na čipy RFID a ISO atd.), který může obsahovat strojově čitelné údaje o původu a je hůře padělatelný než certifikační značky a označení shody, a posoudila jeho dopady;

7.  žádá Komisi, aby zvážila možnost vypracovat přesnější kritéria pro hodnocení bezpečnosti a rizik vyplývajících z toho, že výrobky nesplňují právní předpisy EU;

8.  zdůrazňuje navíc, že je nutné, aby v členských státech existovaly jednotné definice a hodnocení výrobků, které představují závažné riziko, aby bylo možno zajistit stejnou míru bezpečnosti v celé Unii a standardizovat systém jejich vysledovatelnosti;

9.  vyzývá Komisi, aby spotřebitelům a malým a středním podnikům usnadnila přístup k systému RAPEX, např. zjednodušením postupu pro podávání stížností, zřízením poradenských služeb a omezením překážek v přístupu, ať už z důvodu nákladů nebo jazyka;

10. žádá Komisi, aby do systému RAPEX nebo jiného vhodného systému na úrovni EU začlenila pokuty za porušení předpisů ze strany členských států, aby byla zajištěna transparentnost a motivace pro všechny zúčastněné strany;

11. vyzývá Komisi, aby zlepšila jednoznačnost pověření vypracovat normy a zvážila další způsoby, jak zlepšit a integrovat vnitrostátní a evropské systémy normalizace v neharmonizované oblasti, s důrazem na zapojení malých a středních podniků, a zároveň zachovat hlavní prvky současné struktury;

12. vyzývá Komisi a všechny zúčastněné strany, aby zaručily trvalou možnost financování evropského systému normalizace, a to i prostřednictvím partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a na základě plánování víceletého financování, neboť to je nutné pro zajištění účelnosti a účinnosti tohoto systému;

13. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit stabilitu, zjednodušit evropské normy a zkrátit dobu, která je nutná k jejich vytvoření, a vyzývá evropské normalizační úřady i normalizační úřady jednotlivých členských států, aby zjednodušily normy tím, že sníží počet odkazů na jiné normy a poskytnou srozumitelné pokyny.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

9.12.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Bendt Bendtsen, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Lara Comi, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.2.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Frank Engel, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Catherine Soullie

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Claudio Morganti, Alexandra Thein

Právní upozornění - Ochrana soukromí