Procedure : 2010/2085(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0033/2011

Indgivne tekster :

A7-0033/2011

Forhandlinger :

PV 07/03/2011 - 22
CRE 07/03/2011 - 22

Afstemninger :

PV 08/03/2011 - 9.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0076

BETÆNKNING     
PDF 198kWORD 121k
8.2.2011
PE 452.795v02-00 A7-0033/2011

om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning

(2010/2085(INI))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Christel Schaldemose

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning

(2010/2085(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed(1),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93(2),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF(3),

–   der henviser til Kommissionens afgørelse af 16. december 2009 om retningslinjer for forvaltningen af fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX), jf. artikel 12 i direktiv 2001/95/EF (direktivet om produktsikkerhed i almindelighed), og notifikationsproceduren, jf. samme direktivs artikel 11(4),

–   der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (KOM(2008)0905),

–   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Revision of the General Product Safety Directive: Summary of envisaged actions", GD for Sundhed og Forbrugere, 18. maj 2010,

–   der henviser til køreplanen "Alignment to the New Legislative Framework (Decision 768/2008)", GD for Erhvervspolitik, 15. april 2010,

–   der henviser til køreplanen "Review of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (GPSD)", GD for Sundhed og Forbrugere, 25. marts 2010,

–   der henviser til Kommissions arbejdsdokument om forholdet mellem direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed og bestemmelserne om markedsovervågning i forordning (EF) nr. 765/2008, GD for Sundhed og Forbrugere, 2. marts 2010,

–   der henviser til Kommissions arbejdsdokument "Revision of the General Product Safety Directive: Identification of the Key Issues", GD for Sundhed og Forbrugere, 15. september 2009,

–   der henviser til briefingdokumentet om markedsovervågning i medlemsstaterne, bestilt af IMCO-Udvalget og offentliggjort i oktober 2009,

–   der henviser til briefingdokumentet om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning, bestilt af IMCO-Udvalget og offentliggjort i september 2010,

–   der henviser til den workshop om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning, der blev afholdt den 30. september 2010,

–   der henviser til det trilaterale topmøde mellem EU, USA og Kina i Shanghai den 25.-26. oktober 2010,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7‑0033/2011),

A. der henviser til, at det er meget vigtigt at sikre, at alle produkter, der bringes på markedet i EU, er sikre, med henblik på at garantere et højt beskyttelsesniveau for bl.a. forbrugere,

B.  der henviser til, at den nye lovgivningsmæssige ramme blev vedtaget i juli 2008, og at forordning (EF) nr. 765/2008 om markedsovervågning trådte i kraft den 1. januar 2010,

C. der henviser til, at direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed, hvorved der på fællesskabsplan fastlægges almindelige sikkerhedskrav for alle forbrugerprodukter, skal revideres og ved integrering bringes i overensstemmelse med den nye lovgivningsmæssige ramme, navnlig forordningen om markedsovervågning,

D. der henviser til, at den lovgivningsmæssige ramme for produktsikkerhed og markedsovervågning består af tre lag af retsakter (direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, den nye lovgivningsmæssige ramme og sektorspecifikke harmoniseringsdirektiver), hvilket skaber usikkerhed og forvirring på det indre marked,

E.  der henviser til, at markedsovervågningsniveauet varierer meget blandt medlemsstaterne, og at nogle af dem ikke afsætter de nødvendige ressourcer til en effektiv markedsovervågning og fortolker begrebet "produkter, som frembyder en alvorlig risiko", forskelligt, hvilket kan skabe hindringer for varernes frie bevægelighed i det indre marked, påvirke konkurrencen og bringe forbrugernes sikkerhed i det indre marked i fare,

F.  der henviser til, at samarbejdet mellem markedsovervågningsmyndighederne og fælles markedsovervågningstiltag er af afgørende betydning og derfor bør styrkes yderligere og tildeles flere ressourcer,

G. der henviser til, at forordninger giver større klarhed, forudsigelighed og effektivitet i forhold til direktiver, således som det også anføres i Monti-rapporten,

Markedsovervågning

Indledning

1.  mener, at den nuværende lovgivningsmæssige ramme for markedsovervågning ikke sikrer sammenhæng nok og derfor bør revideres og koordineres bedre;

2.  foreslår Kommissionen at etablere en fælles europæisk ramme for markedsovervågning vedrørende alle produkter, der befinder sig på det indre marked eller kommer ind på EU-markedet; opfordrer Kommissionen til at spille en mere aktiv rolle i koordineringen af aktiviteterne hos de europæiske markedsovervågningsmyndigheder, toldmyndighederne og medlemsstaternes kompetente myndigheder;

3.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til en effektiv markedsovervågning; understreger, at svigtende markedsovervågningssystemer kan forårsage konkurrenceforvridning, bringe forbrugernes sikkerhed i fare og undergrave borgernes tillid til det indre marked; understreger i den forbindelse, at det er meget vigtigt at sikre det indre markeds ydre grænser, navnlig de større havne, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger mod ulovlige produkter fra tredjelande; foreslår, at Kommissionen gennemfører en gennemgribende evaluering af de indgangssteder, hvor produkter føres ind på EU-markedet, herunder en evaluering af, hvilke ressourcer, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelig kontrol;

4.  opfordrer medlemsstaterne til på koordineret vis at indføre sanktioner, herunder store bøder, der pålægges økonomiske aktører, som forsætligt bringer farlige produkter, eller produkter, der ikke opfylder kravene, ind på det indre marked; foreslår, at produktforbud bør offentliggøres så ofte som muligt for at gøre grænsekontrollerne og markedsovervågningen mere synlige og afskrække kriminelle markedsdeltagere;

5.  opfordrer Kommissionen til med deltagelse af markedsovervågningsmyndigheder og toldmyndigheder at samfinansiere yderligere fælles markedsovervågningstiltag;

6.  understreger nødvendigheden af at udveksle bedste praksis blandt medlemsstaterne; opfordrer til fælles samarbejde, samling af knowhow og udveksling af bedste praksis blandt markedsovervågningsmyndighederne; minder om betydningen af et samarbejde mellem told- og markedsovervågningsmyndighederne ved de ydre grænser med henblik på en passende kontrol af produkter, der føres ind i Fællesskabet; anerkender det vigtige bidrag, som Prosafe har ydet med hensyn til koordinering af fælles markedsovervågning og udveksling af gennemprøvet praksis inden for rammerne af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed; opfordrer derfor Kommissionen til at overveje, under hvilke omstændigheder Prosafe kunne fungere som platform for et udvidet samarbejde mellem medlemsstaterne for harmoniserede og ikke-harmoniserede produkter; mener, at det er nødvendigt at etablere et juridisk grundlag for tildeling af ressources til Prosafe til udførelse af denne opgave; understreger, at koordinering via Prosafe i dag indskrænkes af begrænsede ressourcer og Prosafes uformelle struktur;

7.  opfordrer EU’s medlemsstater til at dele undersøgelser vedrørende produktsikkerhed med andre medlemsstater; mener, at de pågældende produkters referencenumre bør anføres for at gøre det nemmere at identificere produkterne for andre myndigheder, der eventuelt kan drage fordel af at oversætte og anvende oplysningerne fra undersøgelserne; opfordrer medlemsstaterne til at lade deres kompetente myndigheder træffe foranstaltninger til markedsovervågning på grundlag af testresultater og undersøgelser også fra andre medlemsstater med henblik på at undgå dobbeltarbejde;

8.  foreslår, at der oprettes kontorer for uddannelse i produktsikkerhed, f.eks. inden for rammerne af produktkontaktpunkterne, der kan fremme uddannelse og overføre information mellem de forskellige brancher;

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at etablere en offentlig database med oplysninger om forbrugerproduktsikkerhed med en platform for klager, helst baseret på allerede eksisterende regionale og nationale systemer i medlemsstaterne; mener, at det vil øge bevidstheden om farlige produkter på tværs af grænserne i det indre marked og give forbrugerne mulighed for ad elektronisk vej at underrette de kompetente myndigheder om farlige produkter; mener, at databasen kan udformes ved at udvikle de eksisterende databaser såsom informationssystemet om markedsovervågning (ICSMS) eller Databasen over personskader (IDB); understreger behovet for, at databasen har et juridisk grundlag, og for at rapportering fra medlemsstaterne gøres obligatorisk; kræver, at der indføres et statistisk system for ulykker på grundlag af denne database, hvorfra der skal offentliggøres obligatoriske årlige rapporter; opfordrer til, at databasen bliver offentligt tilgængelig, men at den nødvendige fortrolighed for virksomhederne sikres;

10. understreger, at globalisering, stadig større outsourcing og væksten i den internationale handel betyder, at flere produkter bliver omsat på markeder rundt omkring i verden; mener, at et tæt samarbejde mellem globale reguleringsmyndigheder og andre berørte parter inden for forbrugerproduktsikkerhed er af afgørende betydning for at tackle de udfordringer, som de komplicerede forsyningskæder og den større samhandel stiller;

11. opfordrer Kommissionen til at intensivere internationalt samarbejde i International Consumer Product Safety Caucus (ICPSC) med henblik på at udveksle gennemprøvede praksisser og i fællesskab forebygge, at der i tredjelande produceres farlige stoffer med henblik på eksport til EU's indre marked;

Revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed

Tilpasning af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og den nye lovgivningsmæssige ramme – en ny forordning om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning

12. støtter revisionen af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og forordning 765/2008/EF med hensyn til definitioner og de erhvervsdrivendes forpligtelser som fastlagt i afgørelse 768/2008 uden at skabe unødige administrative byrder, navnlig for SMV'er; mener, at det kun at have en enkelt forordning er den eneste måde, hvorpå man kan have et enkelt system for alle produkter; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at etablere et enkelt markedsovervågningssystem for alle produkter på basis af en enkelt retsakt, der dækker både produktsikkerhedsdirektivet og forordning 765/2009/EF; mener, at denne nye retsakt bør udformes på en sådan måde, at der opnås et højt niveau af produktsikkerhed og markedsovervågning, at den juridiske basis afklares og der tages hensyn til de bestemmelser, der er mere udførligt uddybet i de to eksisterende retsakter;

13. kræver en tilpasning af kravene om sporbarhed i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og den nye lovgivningsmæssige ramme med henblik på at sikre et sammenhængende sporbarhedssystem og således undgå at skabe yderligere bureaukrati;

14. opfordrer Kommissionen til at overveje at udforme mere præcise kriterier til evaluering af sikkerheden og farerne i forbindelse med, at produkter ikke opfylder kravene i EU-lovgivningen;

Yderligere specifikke ændringer af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed

15. finder det problematisk, at produkter, der betjenes af tjenesteydere, ikke er omfattet af det nuværende direktiv om produktsikkerhed i almindelighed, dvs. at de almindelige sikkerhedskrav gælder, når produktet håndteres af forbrugeren i tjenesteyderens lokaler, men ikke hvis det samme produkt betjenes af tjenesteyderen; understreger behovet for at få lukket dette hul i lovgivningen;

16. kræver en forenkling af EU-lovgivningen om produktsikkerhed, navnlig for så vidt angår Kommissionens mål ”bedre lovgivning” og ”tænk småt først” som beskrevet i meddelelsen ”På vej mod en akt for det indre marked”, og opfordrer til, at bestemmelserne om fødevareimitater medtages i det reviderede forslag

17. kræver, at der indføres en henvisning til "handicappede" (sammen med de allerede eksisterende henvisninger til "børn" og "ældre"), med henblik på at garantere sikkerheden for særlig udsatte forbrugere i bredest mulige forstand;

18. opfordrer Kommissionen til at medtage en forpligtelse for fabrikanterne til at foretage en risikoanalyse i designfasen; hvis der påvises risici, bør de fremgå af produktdokumentationen og stilles til rådighed for de offentlige myndigheder;

EU-hasteforanstaltninger

19. understreger behovet for en mere effektiv lovgivningsramme, der giver mulighed for hurtig indgriben og pålidelige langsigtede løsninger, uden at politiske beslutninger uddelegeres til standardiseringsorganerne eller til Kommissionen uden et klart sæt væsentlige politiske krav, således som det er tilfældet ved harmoniseret lovgivning;

Sporbarhed

20. understreger, at produkter, der frembyder alvorlige risici, skal tilbagetrækkes eller tilbagekaldes definitivt fra markedet så hurtigt som muligt, og at der skal sikres sporbarhed gennem hele forsyningskæden, hvilket kræver tilstrækkelige ressourcer hos markedsovervågningsmyndighederne;

21. understreger vigtigheden af at sikre pålidelig sporbarhed i alle faser af et produkts livscyklus, samtidig med at det sikres, at dette ikke fører til øgede administrative byrder;

22. understreger vigtigheden af produkternes sporbarhed og sporingsmærkning til at bestemme produktets oprindelsesland og den ansvarlige producent;

23. kræver en effektiv håndhævelse af de identifikationsprocedurer, der allerede findes; opfordrer Kommissionen til at vurdere og evaluere brugen af nye teknologier, men er af den opfattelse, at brugen af nye teknologier bør afvejes i forhold til fordele og ulemper, og at de ikke bør bringe forbrugernes privatliv og sikkerhed i fare;

24. understreger imidlertid, at én enkelt teknisk løsning ikke bør gennemtvinges som det officielle sporbarhedssystem/den officielle sporbarhedsmetode på EU’s marked; og kræver generelt proportionalitet;

25. understreger behovet for forbedring og yderligere styrkelse af RAPEX-udveksling af oplysninger i forbindelse med farlige produkter fra tredjelande (såsom Kina og Indien) samt for en evaluering af RAPEX’ seneste undersøgelser;

RAPEX

26. anerkender, at RAPEX er et nyttigt og effektivt værktøj til formidling af oplysninger blandt medlemsstaterne om de foranstaltninger, der træffes med hensyn til farlige produkter, men mener, at værktøjet kan forbedres yderligere;

27. opfordrer Kommissionen til at give fagfolk, der beskæftiger sig med produktsikkerhed, producenter, handels- og forbrugerorganisationer og nationale myndigheder adgang til alle relevante oplysninger og samtidig sikre den nødvendige fortrolighed; opfordrer Kommissionen til at øge bevidstheden om RAPEX og EU-tilbagekaldelsessystemerne uden for EU;

28. glæder sig over de nye RAPEX-retningslinjer, der er med til at forbedre funktionen af RAPEX; opfordrer Kommissionen til at tilpasse den nye risikovurderingsmetode til dem, der gælder for harmoniserede produkter, med henblik på at bistå markedsovervågningsmyndighederne i deres arbejde;

29. opfordrer Kommissionen til at gøre rede for, hvilke produkter der skal klassificeres som frembydende en "alvorlig risiko" i forbindelse med RAPEX-meddelelser;

30. Bemærker, at forbrugerprodukter, der markedsføres på det europæiske indre marked, i stadig højere grad kommer fra tredjelande; er især bekymret over, at der hvert år er et stigende antal RAPEX-meddelelser om produkter af kinesisk oprindelse, som står for mere end halvdelen af RAPEX-meddelelserne, og at det i 20 % af tilfældene ikke synes muligt at identificere fabrikanterne af de pågældende produkter; kræver derfor en øget international indsats og glæder sig over samarbejdet mellem EU, Kina og USA om produktsporbarhedsstrategier; bifalder alle former for støtte, uddannelse og seminarer, der organiseres af myndighederne i EU og Kina for at forbedre produktsikkerheden; understreger, at der er behov for flerårige programmer for at tage disse udfordringer op;

31. opfordrer Kommissionen til at overveje det nyttige i at oprette et system som RAPEX – KINA for andre handelspartnere, i særdeleshed for dem, hvis produkter er blevet registreret i RAPEX-systemet;

32. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at Rapex-systemet eller andre passende systemer på EU-plan kommer til at omfatte sanktioner for overtrædelser begået af medlemsstaterne, med henblik på at sikre gennemsigtighed og incitamenter for alle berørte parter;

Online-salg og told

33. er bekymret over de vanskeligheder, som markedsovervågningsmyndighederne støder på, når de skrider ind mod farlige produkter, der sælges online;

34. glæder sig over Kommissionens Told 2013-projekt inden for produktsikkerhed, som vil give retningslinjer for toldkontrol i EU; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udstyre toldmyndighederne med særlige redskaber til at tackle de udfordringer, der er forbundet med en tilstrækkelig kontrol af importerede produkter; kræver et yderligere styrket samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder;

35. erkender det stigende antal produkter, der købes over internettet af forbrugerne, og som kommer fra tredjelande og ikke overholder europæiske normer, hvorved forbrugernes sikkerhed og sundhed bringes i fare; opfordrer Kommissionen til at fremskynde og standardisere toldkontrol af produkter købt på internettet og foretage markedsovervågning, idet der særlig lægges vægt på produkter, som kan skade forbrugerne direkte som f.eks. lægemidler og levnedsmidler; opfordrer Kommissionen til at undersøge forskellige løsninger på dette problem for at styrke forbrugernes tillid til e-handel.

36. opfordrer Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder til at sikre en ordentlig uddannelse af personalet, således at produkter, der frembyder en risiko, kan opdages i større omfang; opfordrer indtrængende til et bedre samarbejde mellem told- og markedsovervågningsmyndighederne, inden produkter frigives på markedet, hvilket kræver et flerårigt program også på dette område;

37. opfordrer Kommissionen og de nationale kompetente myndigheder til at videreudvikle bevidstgørelseskampagner rettet mod forbrugerne med det formål at oplyse dem om risikoen for at købe forfalskede produkter, særligt på nettet;

Standardisering

38. understreger behovet for, at markedsovervågningsmyndighederne deltager systematisk i processen med udvikling af sikkerhedsrelevante standarder, da dette er en egnet metode til at sikre, at deres viden indgår i standardiseringsprocessen og at der skabes større forståelse for standarderne, hvorved det sikres, at frivillig anvendelse af standarder bidrager til at øge forbrugernes sikkerhed og sundhed samt retssikkerheden, idet det giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for at fortolke og anvende de europæiske standarder korrekt;

39. opfordrer Kommissionen til at øge klarheden omkring mandater til standarder og overveje andre innovative metoder til at forbedre og integrere nationale og europæiske standardiseringssystemer på det område, som ikke er harmoniseret, med fokus på små og mellemstore virksomheders deltagelse, samtidig med at man bevarer hovedelementerne i den nuværende struktur;

40. opfordrer indtrængende til, at Kommissionens gældende procedurer for fastlæggelse af mandat til udviklingen af europæiske standarder forbedres, så det sikres, at der rettidigt og effektivt reageres på nye eller nyligt konstaterede risici; undrestreger dog, at nye eller ændrede procedurer også bør være undergivet Parlamentets kontrol; understreger, at Parlamentet også bør have ret til at kontrollere procedurerne for overtagelse/anvendelse af internationale, ikke-europæiske og andre standarder;

41. opfordrer de europæiske standardiseringsorganisationer og Kommissionen til at undersøge alle systemer, der menes at kunne sikre hurtigere udvikling af standarder, samtidig med at det sikres, at alle relevante aktører inddrages på en ordentlig måde, f.eks. muligheden for at indføre en hurtig procedure eller for, at Kommissionen offentliggør henvisninger til eksisterende europæiske standarder eller ISO-standarder, der er udarbejdet uden for et kommissionsmandat, hvis sådanne standarder anses for at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, eller for at løse et problem med en given risiko som en foreløbig foranstaltning, indtil der er fundet en varig løsning;

42. kræver, at Kommissionens mandater til standardisering forbedres med henblik på at lade de europæiske standardiseringsorganisationer udvikle europæiske standarder, der opfylder de tekniske krav, der er en forudsætning for at efterleve en politisk beslutning eller evaluering af, om der er tale om en sådan efterlevelse; mener i denne sammenhæng, at det er nødvendigt at sikre bedre inddragelse af og samarbejde mellem Kommissionen og de europæiske standardiseringsorganisationer i udkastfasen; mener i lyset af, at disse organisationer arbejder på grundlag af konsensus, at det er af afgørende betydning for, at systemet fungerer, at de politiske spørgsmål behandles på det politiske plan og ikke uddelegeres til hverken Kommissionen, standardiseringsorganerne eller retshåndhævende myndigheder;

43. kræver, at der indføres en procedure for formel indsigelse mod en standard, lige som i afgørelse nr. 768/2008/EF, i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed; mener, at brugen af denne procedure bør være mulig, selv før en standard er nævnt i Den Europæiske Unions Tidende, men at den ikke bør blive en erstatning for, at medlemsstaterne i betydelig grad forøger inddragelsen af deres markedsovervågningsmyndigheder i standardiseringssystemet;

44. opfordrer Kommissionen og alle berørte parter til at garantere det europæiske standardiseringssystems finansielle holdbarhed, bl.a. via offentlig-private partnerskaber og gennem flerårig finansiel planlægning, eftersom dette er afgørende for at sikre systemets effektivitet;

45. opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt i overensstemmelse med den nye lovgivningsmæssige ramme, så de nødvendige revisioner kan foretages;

°

° °

46. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)

EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

(3)

EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.

(4)

EUT L 221 af 26.1.2010, s. 1.


BEGRUNDELSE

Indledning

Et velfungerende indre marked vil også være ensbetydende med sikre produkter og forbrugertillid. Vi må ikke miste fokus på forbrugernes sikkerhed i bestræbelserne på at opnå fri bevægelighed og et stadig mere varieret udbud af produkter på markedet.

Når man ser på produktsikkerheden generelt, kan der i løbet af det sidste årti konstateres fremskridt med hensyn til produktsikkerheden i EU. Både regeringerne og virksomhederne tager ansvar med henblik på at opnå sikrere produkter, og der har på grund af EU-lovgivning været en fælles tilgang til produktkrav, som har forbedret produkternes generelle sikkerhed på det indre marked.

Selv om der er sket fremskridt, er der stadig plads til forbedringer, som der må tages fat på, for hvis man svigter på dette område, kan det bringe forbrugernes sikkerhed eller somme tider sågar deres liv i fare.

Hvert år sker der dødsulykker, f.eks. når børn bruger produkter, der enten er udformet eller bliver benyttet på en usikker måde. Et af de seneste eksempler vedrører gardiner, hvor børn er blevet kvalt i snore, der skal benyttes til at trække gardinet op og ned. Således som den nuværende lovgivning er bygget op, kan denne type produkter ikke standses eller ændres hurtigt, selv om de falder ind under direktivet om produktsikkerhed i almindelighed. Der skal være en standard for at få et produkt ændret, og proceduren for at få fastlagt en standard er for tidskrævende med den nuværende lovgivning. De pågældende gardiner er derfor fuldt lovlige, og forbrugerne kan købe dem i mange forretninger i hele Europa.

Ordføreren ønsker at understrege betydningen af en revision af den nuværende EU-lovgivning om produktsikkerhed, således at usikre produkter kan lokaliseres og standses.

Direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed, der fastlægger de generelle sikkerhedskrav for produkter, blev vedtaget for næsten ti år siden og trænger til en revision.

Der er også behov for en revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed for at bringe det i overensstemmelse med den nye lovgivningsmæssige ramme, der blev vedtaget i juli 2008, så man ikke går på kompromis med målsætningen om at opnå et sammenhængende indre marked for både harmoniserede og ikke-harmoniserede produkter og sikre en omfattende beskyttelse af forbrugernes interesser.

I deres nuværende form overlapper den nye lovgivningsmæssige ramme og direktivet om produktsikkerhed i almindelighed delvis hinanden. Der er behov for at undersøge, hvordan det sikres, at der er sammenhæng mellem harmoniserede og ikke-harmoniserede produkter, med henblik på at sikre en optimal beskyttelse af forbrugerne og fuld gennemsigtighed for producenterne. Det er derfor vigtigt at sikre, at der ikke fremover er to overlappende lag af forskellige markedsovervågningsregler, der finder anvendelse på harmoniserede produkter, alt efter om de er forbrugerprodukter eller ej. Endvidere indeholder både den nye lovgivningsmæssige ramme og direktivet om produktsikkerhed i almindelighed horisontale bestemmelser, der gælder ved siden at de sektorspecifikke harmoniseringsdirektiver i overensstemmelse med princippet om "lex specialis". Den relevante lovgivningsmæssige ramme består således af alle tre elementer, nemlig den nye lovgivningsmæssige ramme, direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og de sektorspecifikke harmoniseringsdirektiver. Denne kompleksitet må revideres og løses.

Markedsovervågning er tæt forbundet med produktsikkerhed, da det er et vigtigt element i bestræbelserne på at sikre, at produkter opfylder de krav, der er fastlagt i den relevante EU-harmoniseringslovgivning, og ikke skader almene interesser på nogen måde. Markedsovervågningen er åbenbart en stor udfordring for flere medlemsstater, da de ikke synes at afsætte de nødvendige ressourcer til en effektiv markedsovervågning. Dette er en meget bekymrende tendens, der underminerer bestræbelserne på at opnå større produktsikkerhed.

Centrale spørgsmål for ordføreren

Revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og tilpasning til den nye lovgivningsmæssige ramme

Ordføreren understreger behovet for en revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed med henblik på at få ajourført de generelle regler om sikkerhedskrav for produkter og tilpasse lovgivningen til den nye lovgivningsmæssige ramme. Ordføreren anerkender de lovgivningsmæssige forskelle mellem direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og den nye lovgivningsmæssige ramme og noterer sig, at der er områder, som de to stykker lovgivning ikke dækker, og andre områder, hvor de overlapper hinanden. Der er derfor behov for en tilpasning, så der ikke opstår tvivl hos de relevante markedsovervågningsmyndigheder.

Styrkelse af markedsovervågningen

Ordføreren tager også fat på behovet for at styrke markedsovervågningen og kræver større og bedre håndhævelse af de gældende regler. Der er også brug for yderligere udveksling af viden og erfaringer mellem medlemsstaterne, således at den bedste praksis for markedsovervågning kan udbredes i hele EU. Dette vil føre til et marked, hvor forbrugerne kan føle sig sikre, og gøre det klarere for virksomhederne, hvilke regler der gælder i EU. Medlemsstaterne opfordres derfor til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til den nødvendige markedsovervågning.

Med henblik på at harmonisere sikkerhedsniveauet i EU og styrke markedsovervågningen er det også en af ordførerens hovedvisioner at indføre en "forordning om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning", der omfatter harmoniserede og ikke-harmoniserede produkter i en enkelt retsakt.

Sporbarhed

Hvad angår specifikke ændringer af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed foreslår ordføreren, at der tages konkrete skridt med hensyn til sporbarhed. Når man støder på usikre produkter et sted i Europa, er det vigtigt, at de relevante myndigheder kan stoppe produkterne og tvinge virksomhederne til at tilbagekalde eller tilbagetrække produkterne fra det europæiske marked. Dette vil skabe større tillid hos forbrugerne, når det gælder om at købe produkter på det europæiske marked. Desuden foreslås det, at der oprettes en database med oplysninger om forbrugerproduktsikkerhed, således at de europæiske forbrugere og virksomheder kan udveksle oplysninger og erfaringer vedrørende usikre produkter og føre statistik over de typer af produkter, der forårsager flest ulykker.

Ordføreren hilser nye initiativer og teknologier til sporing af produkter velkommen. De vil gøre det muligt for myndighederne, virksomheder og forbrugere at lokalisere produkter, som har vist sig at være usikre, efter at de er kommet ind på det europæiske marked. Ordføreren understreger samtidig, at sporbarhed ikke må krænke privatlivets fred. Hvad angår samarbejde om sporbarhed foreslår ordføreren større adgang til oplysningerne i RAPEX-systemet for fagfolk, der beskæftiger sig med produktsikkerhed, forbrugerorganisationer og nationale myndigheder kombineret med den mere generelle udveksling af oplysninger, der foreslås i forbindelse med den ovennævnte database.

Udsatte forbrugere

Ordføreren foreslår også, at der sættes fokus på de mest udsatte forbrugere på det indre marked, nemlig børn, ældre og handicappede. EU har et særligt ansvar over for disse grupper – også når det drejer sig om produktsikkerhed.

Produkter, der virker tiltrækkende på børn

Ordføreren ønsker at fremhæve beskyttelsen af børn i forbindelse med, at der fokuseres på at styrke såvel kravene til produktsikkerhed som markedsovervågningen. Produkter til børn og produkter, som virker tiltrækkende på børn, er to områder, som ordføreren i særlig grad fokuserer på.

Øget fokus på produktsikkerhed på et tidligt stadium

Med henblik på at minimere risikoen for, at usikre produkter bringes på markedet, foreslår ordføreren, at der indføres en forpligtelse for fabrikanterne til at foretage en risikoanalyse i designfasen. Dette vil give øget fokus på produktsikkerheden på et tidligt stadium i produktudviklingen og forebygge mange af de tragiske ulykker, der sker i dag. Ordførerens vision er, at det reviderede direktiv om produktsikkerhed i almindelighed vil føre til, at producenterne ikke blot reagerer og forsøger at begrænse skaden, når der sker ulykker, men i stedet på et tidligere stadium tænker sig om og bliver opmærksomme på faldgruber til gavn for både producenter og forbrugere.

Ordføreren foreslår også, at der oprettes et kontor for uddannelse i sikre produkter i tilknytning til produktkontaktpunkterne i medlemsstaterne i stil med det, der er ved at blive oprettet i USA. Kontoret skal fremme uddannelsen af fabrikanter, myndigheder, forbrugere osv. angående produktsikkerhed.

Produktsikkerhed i et globalt perspektiv

Globaliseringen er også et aspekt, der tages op i betænkningen. I en stadig mere globaliseret verden, hvor stadig flere produkter stammer fra udlandet – især Kina – hilser ordføreren et internationalt samarbejde om produktsikkerhed velkommen. EU vil i samarbejde med sine handelspartnere kunne sætte effektivt fokus på produkters sikkerhed og deres sporbarhed, inden de kommer på det europæiske marked

Online-handel

Der fokuseres også på produkter, der sælges online. Stadig flere produkter handles på internettet på tværs af de europæiske grænser. Ordføreren stræber efter fælles regler om sikkerheden for produkter, der sælges online, for at styrke forbrugertilliden og gøre internetmarkedet mere gennemsigtigt og tilgængeligt for virksomhederne.

Standardisering - inddragelse af producenter

Endelig bør markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med udvekslingen af bedste praksis deltage aktivt i udarbejdelsen af standarder, da dette er et passende middel til at sikre, at det er muligt at håndhæve standarderne i medlemsstaterne.


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (3.12.2010)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning

(2010/2085(INI))

Ordfører for udtalelse: Małgorzata Handzlik

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  Understreger, at globalisering, stadig større outsourcing og væksten i den internationale handel betyder, at flere produkter bliver omsat på markeder rundt omkring i verden; mener, at et tæt samarbejde mellem globale reguleringsmyndigheder og andre berørte parter inden for forbrugerproduktsikkerhed er af afgørende betydning for at tackle de udfordringer, som de komplicerede forsyningskæder og den større samhandel stiller;

2.  Bemærker, at forbrugerprodukter, der markedsføres på det europæiske indre marked, i stadig højere grad kommer fra tredjelande; understreger i denne forbindelse betydningen af det internationale samarbejde inden for produktsikkerhed, især med vores vigtigste handelspartnere; opfordrer Kommissionen til at styrke de eksisterende strukturer i det bilaterale, trilaterale (EU-USA-Kina) og multilaterale samarbejde for at forbedre sikkerheden af de produkter, der markedsføres i det europæiske marked;

3.  understreger at et fælles EU-kontrolsystem for alle produkter er vigtigt for vores handelspartnere og producenterne fra tredjelande, som markedsfører deres produkter på EU-markedet; er af den mening, at når Kommissionen udarbejder et forslag om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, skal den indføje markedsovervågningsbestemmelserne i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed i den nye rammelovgivning;

4.  udtrykker tilfredshed med oprettelsen af RAPEX-KINA-systemet, som giver de kinesiske myndigheder oplysninger om forbrugerprodukter fra Kina, der er blevet forbudt eller trukket tilbage fra det europæiske marked; er af den opfattelse, at RAPEX-KINA-systemet bør yderligere udbygges for at øge antallet af undersøgte sager og dermed finde frem til flere af de ansvarlige producenter eller eksportører; understreger, at de fleste af de produkter, der registreres i RAPEX-systemet, stammer fra Kina;

5.  opfordrer Kommissionen til at overveje det nyttige i at oprette et system som RAPEX-CHINA for andre handelspartnere, i særdeleshed for dem, hvis produkter er blevet registreret i RAPEX-systemet;

6.  understreger vigtigheden af produkternes sporbarhed og sporingsmærkning til at bestemme produktets oprindelsesland og den ansvarlige producent;

7.  erkender det stigende antal produkter, der købes over internettet af forbrugerne, og som kommer fra tredjelande og ikke nødvendigvis overholder europæiske normer, hvorved forbrugernes sikkerhed og sundhed bringes i fare; opfordrer Kommissionen til at fremskynde og standardisere toldkontrol af produkter købt på internettet og foretage markedsovervågning, idet der særlig lægges vægt på produkter, som kan skade forbrugerne direkte som f.eks. lægemidler og levnedsmidler; opfordrer Kommissionen til at undersøge forskellige løsninger på dette problem for at styrke forbrugernes tillid til e‑handel.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.12.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Markus Pieper, Giommaria Uggias


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (9.12.2010)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning

(2010/2085(INI))

Ordfører for udtalelse: Lara Comi

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anmoder Kommissionen om at overveje et ensartet system for markedsovervågning, når den reviderer direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, med henblik på at sikre øget harmonisering i det indre marked og fremme en sammenhængende tilgang overalt i EU's medlemsstater;

2.  glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at fremsætte et forslag til revision af direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed;

3.  opfordrer derfor Kommissionen til alvorligt at overveje muligheden af at bringe bestemmelserne om markedsovervågning i direktivet om produktsikkerhed i almindelig i overensstemmelse med de nye lovgivningsrammer;

4.  opfordrer Kommissionen til at indføre et effektivt regelsæt, der muliggør hurtige markedsinterventioner og pålidelige langsigtede løsninger;

5.  understreger vigtigheden af at sikre pålidelig sporbarhed i alle faser af et produkts livscyklus, samtidig med at det sikres, at dette ikke fører til øgede administrative byrder;

6.  opfordrer Kommissionen til, med henblik på at sikre pålidelig sporbarhed og fremme anvendelse af harmoniseret praksis hos markedsovervågnings- og toldmyndighederne, at indhente oplysninger om og vurdere virkningerne af et passende nyt værktøj til moderne, omkostningseffektiv identifikation (hvor der er mulighed for stordriftsfordele med hensyn til udgifterne til radiofrekvensidentifikation og ISO-chip etc.), der kan indeholde maskinlæsbare sporbarhedsdata og er vanskeligere at forfalske end certificerings- og overensstemmelsesmærker;

7.  opfordrer Kommissionen til at overveje at udforme mere præcise kriterier til evaluering af sikkerheden og farerne i forbindelse med, at produkter ikke opfylder kravene i EU-lovgivningen;

8.  understreger desuden betydningen af ensartede definitioner og vurderinger i medlemsstaterne af produkter, der frembyder alvorlige risici, for at standardisere sikkerhedsniveauerne og sporbarhedssystemet i hele Unionen;

9.  opfordrer Kommissionen til at gøre Rapex-systemet lettere tilgængeligt for både forbrugere og små og mellemstore virksomheder, eksempelvis ved at gøre det lettere at indgive klager, ved at oprette helpdeske og ved at begrænse hindringerne for adgang, uanset om disse skyldes omkostninger eller sprog;

10. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at Rapex-systemet eller andre passende systemer på EU-plan kommer til at omfatte sanktioner for overtrædelser begået af medlemsstaterne, med henblik på at sikre gennemsigtighed og incitamenter for alle berørte parter;

11. opfordrer Kommissionen til at øge klarheden omkring mandater til standarder og overveje andre innovative metoder til at forbedre og integrere nationale og europæiske standardiseringssystemer på det område, som ikke er harmoniseret, med fokus på små og mellemstore virksomheders deltagelse, samtidig med at man bevarer hovedelementerne i den nuværende struktur;

12. opfordrer Kommissionen og alle berørte parter til at garantere det europæiske standardiseringssystems finansielle holdbarhed, bl.a. via offentlig-private partnerskaber og via flerårig finansiel planlægning, eftersom dette er afgørende for at sikre systemets effektivitet;

13. understreger behovet for, at de europæiske standarder stabiliseres og forenkles, og for, at den tid, det tager at udvikle standarder, nedbringes, og opfordrer de nationale og europæiske standardiseringsorganer til at forenkle deres standarder ved at nedbringe antallet af henvisninger til andre standarder og stille brugervenlige retningslinjer til rådighed.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.12.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Bendt Bendtsen, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Maria Badia i Cutchet, Lara Comi, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

1.2.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Frank Engel, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Catherine Soullie

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Claudio Morganti, Alexandra Thein

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik