ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς

24.2.2011 - (2010/2085(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Christel Schaldemose

Διαδικασία : 2010/2085(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0033/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0033/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς

(2010/2085(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων[1],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93[2],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου[3],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 12 και της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ (οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων) (2010/15/ΕΚ)[4],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (COM(2008)0905),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με θέμα "Αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων: Σύνοψη προβλεπόμενων δράσεων", ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών, 18 Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη τον οδικό χάρτη για την "Ευθυγράμμιση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο (απόφαση 768/2008)", ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, 15 Απριλίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τον οδικό χάρτη για την "Αναθεώρηση της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ)", ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών, 25 Μαρτίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τη σχέση μεταξύ της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και των διατάξεων για την εποπτεία της αγοράς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών, 2 Μαρτίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με θέμα "Αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων: Καθορισμός των βασικών ζητημάτων", ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών, 15 Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο που ανατέθηκε από την Επιτροπή IMCO για την εποπτεία των αγορών στα κράτη μέλη και δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2009,

–   έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο που ανέθεσε η Επιτροπή IMCO για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ) και την εποπτεία της αγοράς, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010,

–   έχοντας υπόψη την ημερίδα εργασίας για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την τριμερή σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη στις 25-26 Οκτωβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0033/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι ασφαλή, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο (εφεξής ΝΝΠ) εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2008 και ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εποπτεία της αγοράς τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2010,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (εφεξής ΟΓΑΠ), η οποία θεσπίζει σε επίπεδο Κοινότητας γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για τα καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να αναθεωρηθεί και να συμμορφωθεί, μέσω της ολοκλήρωσης, προς το ΝΝΠ και ιδιαίτερα προς τον κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς απαρτίζεται από τρία επίπεδα νομικών πράξεων (ΟΓΑΠ, ΝΝΠ και ειδικές οδηγίες εναρμόνισης ανά κλάδο), γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητες και σύγχυση στην εσωτερική αγορά,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο εποπτείας της αγοράς ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να κατανείμουν τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και ερμηνεύουν διαφορετικά τα "προϊόντα που συνεπάγονται σοβαρό κίνδυνο", στοιχείο το οποίο ενδέχεται να εγείρει φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και οι κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς είναι ουσιώδους σημασίας και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν περαιτέρω και να τους διατεθούν πόροι,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί ενέχουν τα πλεονεκτήματα της σαφήνειας, της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τις οδηγίες, όπως αναφέρεται επίσης στην έκθεση Monti,

Εποπτεία της αγοράς

Εισαγωγή

1.  πιστεύει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς δεν παρέχει αρκετή συνοχή και θα πρέπει, συνεπώς, να αποτελέσει αντικείμενο αναθεώρησης και περαιτέρω συντονισμού·

2.  προτείνει στην Επιτροπή τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την εποπτεία της αγοράς, το οποίο θα διέπει όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην εσωτερική αγορά ή εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών αρχών εποπτείας της αγοράς, των τελωνειακών αρχών καθώς και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέσουν επαρκείς πόρους για αποτελεσματικές δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα αναποτελεσματικά συστήματα εποπτείας της αγοράς προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά επισημαίνει τη σημασία της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ενιαίας αγοράς, ιδιαίτερα στους μεγάλους θαλάσσιους λιμένες, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τα παράνομα προϊόντα από τρίτες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει πλήρη αξιολόγηση σχετικά με τα σημεία εισόδου προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των πόρων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί επαρκής έλεγχος·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν με συντονισμένο τρόπο αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων υψηλών προστίμων, για τους οικονομικούς παράγοντες που θέτουν εσκεμμένα σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα προϊόντα· προτείνει να κοινοποιούνται όσο το δυνατό συχνότερα οι απαγορεύσεις προϊόντων, προκειμένου να γίνουν πιο ορατοί οι συνοριακοί έλεγχοι και η εποπτεία της αγοράς και να αποθαρρύνονται οι εγκληματικοί παράγοντες της αγοράς·

5.  καλεί την Επιτροπή με τη συμμετοχή τόσο των αρχών εποπτείας της αγοράς όσο και των τελωνειακών αρχών να συγχρηματοδοτήσει περαιτέρω κοινές δράσεις για την εποπτεία της αγοράς·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί συνεργασία, από κοινού χρήση της τεχνογνωσίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς· υπενθυμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς στα εξωτερικά σύνορα για τη διεξαγωγή των ενδεδειγμένων ελέγχων των προϊόντων που εισέρχονται στην Κοινότητα· αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή που έχει σήμερα το PROSAFE για τον συντονισμό κοινών δράσεων εποπτείας της αγοράς και την ανταλλαγή δοκιμασμένων πρακτικών στο πλαίσιο της ΟΓΑΠ· ζητεί στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή να εξετάσει κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε το PROSAFE να εξυπηρετήσει ως πλατφόρμα για την επέκταση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για τα εναρμονισμένα και τα μη εναρμονισμένα προϊόντα· θεωρεί αναγκαίο να θεσπιστεί νομική βάση για τη διάθεση επαρκών πόρων στο PROSAFE ώστε να επιτελέσει τη συγκεκριμένη λειτουργία· παρατηρεί ότι σήμερα ο συντονισμός μέσω του PROSAFE περιορίζεται εξαιτίας των περιορισμένων πόρων και της άτυπης δομής του·

7.  ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να γνωστοποιούν στα άλλα κράτη μέλη τις έρευνες και μελέτες για την ασφάλεια προϊόντων· θεωρεί ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί αναφοράς για τα ενεχόμενα προϊόντα, ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίηση των προϊόντων από τις άλλες αρχές, οι οποίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη μετάφραση και τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στις μελέτες· ζητεί από τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τους να λαμβάνουν μέτρα εποπτείας της αγοράς βάσει των αποτελεσμάτων δοκιμών ή μελετών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εκπονηθεί από άλλα κράτη μέλη, προς αποφυγή επικάλυψης των εργασιών,

8.  προτείνει τη σύσταση γραφείων εκπαίδευσης για την ασφάλεια των προϊόντων, π.χ. στο πλαίσιο των σημείων επαφής για τα προϊόντα, που μπορούν να διευκολύνουν την κατάρτιση και τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων κλάδων·

9.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει δημόσια βάση δεδομένων με πληροφορίες για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης πλατφόρμας για την υποβολή καταγγελιών, ει δυνατόν με βάση ήδη υπάρχοντα περιφερειακά και εθνικά συστήματα των κρατών μελών· θεωρεί ότι τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα επικίνδυνα προϊόντα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και θα επιτρέψει στους καταναλωτές να ειδοποιούν ηλεκτρονικά τις αρμόδιες αρχές σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα· πιστεύει ότι η βάση δεδομένων θα πρέπει να δημιουργηθεί με την ανάπτυξη υφισταμένων βάσεων δεδομένων όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς (ICSMS) ή η βάση δεδομένων για τους τραυματισμούς (IDB)· υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρχει νομική βάση για τη βάση δεδομένων, η δε υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη να είναι υποχρεωτική· ζητεί τη δημιουργία ενός συστήματος στατιστικών στοιχείων για τα ατυχήματα βασισμένου στην εν λόγω βάση δεδομένων, από το οποίο να δημοσιεύονται υποχρεωτικά ετήσιες εκθέσεις· ζητεί να είναι δυνατή η πρόσβαση του κοινού στη βάση δεδομένων, αλλά να διασφαλίζεται παράλληλα η απαιτούμενη εμπιστευτικότητα για τις επιχειρήσεις·

10. επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση, η αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης και η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάθεση περισσότερων προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές· θεωρεί ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των παγκόσμιων ρυθμιστικών αρχών και άλλων φορέων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού και ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών·

11. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη διεθνή συνεργασία στους κόλπους του διεθνούς φόρουμ για την ασφάλεια των προϊόντων των καταναλωτών (International Consumer Product Safety Caucus) για την ανταλλαγή δοκιμασμένων πρακτικών και την από κοινού παρεμπόδιση της παραγωγής επικίνδυνων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά·

Αναθεώρηση της ΟΓΑΠ

Ευθυγράμμιση της ΟΓΑΠ και του ΝΝΠ - ένας νέος κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς

12. τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης της ΟΓΑΠ και του κανονισμού 765/2008/ΕΚ όσον αφορά τους ορισμούς και τις υποχρεώσεις για τους οικονομικούς παράγοντες σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 768/2008, χωρίς να προκληθεί περιττός διοικητικός φόρτος, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι η θέσπιση ενός ενιαίου κανονισμού αποτελεί το μοναδικό μέσο για την καθιέρωση ενιαίου συστήματος εποπτείας για όλα τα προϊόντα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να καθιερώσει ένα σύστημα εποπτείας της ενιαίας αγοράς για όλα τα προϊόντα, με βάση νομοθετική πράξη που να καλύπτει τόσο την ΟΓΑΠ όσο και τον κανονισμό 765/2009/ΕΚ· θεωρεί ότι η νέα αυτή νομοθετική πράξη θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων και εποπτείας της αγοράς, να αποσαφηνίζει τη νομική βάση και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις που αναπτύσσονται πληρέστερα στις δύο προηγούμενες νομοθετικές πράξεις·

13. ζητεί την ευθυγράμμιση των απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας της ΟΓΑΠ και του ΝΝΠ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ένα συνεκτικό σύστημα ιχνηλασιμότητας χωρίς νέα γραφειοκρατία

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την ανάπτυξη πιο συγκεκριμένων κριτηρίων για την αξιολόγηση της ασφάλειας και των κινδύνων που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση των προϊόντων προς τη νομοθεσία της ΕΕ·

Πρόσθετες ειδικές τροποποιήσεις της ΟΓΑΠ

15. θεωρεί προβληματικό το γεγονός ότι τα προϊόντα που εκμεταλλεύονται οι πάροχοι υπηρεσιών δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη ΟΓΑΠ, δηλαδή ότι οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας ισχύουν όταν ένα προϊόν χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή στους χώρους του παρόχου υπηρεσιών, αλλά δεν ισχύουν όταν το ίδιο προϊόν χρησιμοποιείται από τον πάροχο υπηρεσιών· τονίζει την ανάγκη να καλυφθεί αυτό το νομικό κενό·

16. ζητεί την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Βελτίωση της νομοθεσίας" και "Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα", όπως διατυπώνεται στην ανακοίνωση με τίτλο "Προς μια πράξη για την ενιαία αγορά", και ζητεί να συμπεριληφθούν στην αναθεωρημένη πρόταση οι διατάξεις για τα προϊόντα απομίμησης τροφίμων·

17. προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσο το δυνατόν ευρύτερου φάσματος καταναλωτών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση, ζητεί τη συμπερίληψη αναφοράς στα άτομα με αναπηρίες (παράλληλα με τις αναφορές στα παιδιά και τους ηλικιωμένους που ήδη περιλαμβάνονται)·

18. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει υποχρέωση των κατασκευαστών να διεξάγουν ανάλυση κινδύνου κατά το στάδιο της σχεδίασης των προϊόντων τους· ζητεί την υποβολή τεκμηρίωσης αναφορικά με τυχόν κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, καθώς και τη διάθεσή της στις δημόσιες αρχές·

Κοινοτικά μέτρα επείγοντος χαρακτήρα

19. τονίζει την ανάγκη για ένα πιο αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, που θα επιτρέπει ταχείες παρεμβάσεις και αξιόπιστες μακροπρόθεσμες λύσεις, χωρίς να αναθέτει τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στα όργανα τυποποίησης ή στην Επιτροπή όταν δεν υπάρχει σαφές σύνολο ουσιωδών πολιτικών απαιτήσεων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της εναρμονισμένης νομοθεσίας·

Ιχνηλασιμότητα

20. τονίζει ότι τα προϊόντα που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο θα πρέπει να αποσύρονται οριστικά ή να ανακαλούνται από την αγορά το ταχύτερο δυνατόν και να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, στόχος ο οποίος προϋποθέτει επαρκείς πόρους για τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

21. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση αξιόπιστης ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια ζωής ενός προϊόντος, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τούτο δεν αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

22. υπογραμμίζει τη σημασία της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος και της εφαρμογής σήμανσης που θα πληροφορεί για την προέλευση του προϊόντος και τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος γι αυτό·

23. επιμένει στην αποτελεσματική εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων διαδικασιών ταυτοποίησης· παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε εκτιμήσεις και αξιολογήσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών, θεωρεί ωστόσο ότι η χρήση νέων τεχνολογιών δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογη ούτε να διακυβεύει την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών·

24. επισημαίνει, εντούτοις, ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί μία μοναδική τεχνική λύση ως επίσημο σύστημα/επίσημη μέθοδος ιχνηλασιμότητας στην αγορά της ΕΕ, και ζητεί τη γενικότερη τήρηση της αναλογικότητας·

25. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του RAPEX, για επικίνδυνα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες (όπως η Κίνα και η Ινδία), και να αξιολογηθούν οι τελευταίες μελέτες του·

RAPEX

26. αναγνωρίζει ότι το RAPEX είναι ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο παροχής πληροφοριών στα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα, αλλά το εργαλείο αυτό επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση·

27. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις συναφείς πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας, τους παραγωγούς, τους εμπορικούς φορείς και τις οργανώσεις καταναλωτών, και τις εθνικές αρχές, διασφαλίζοντας παράλληλα την απαιτούμενη εμπιστευτικότητα· ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ενημέρωση σχετικά με το RAPEX και τα κοινοτικά συστήματα ανάκλησης εκτός των συνόρων της ΕΕ·

28. επικροτεί τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του RAPEX που συνεισφέρουν στη βελτίωση της λειτουργίας του RAPEX· καλεί την Επιτροπή να προβεί στον εξορθολογισμό της νέας μεθόδου αξιολόγησης κινδύνων με τις ισχύουσες μεθόδους για τα εναρμονισμένα προϊόντα, ούτως ώστε να ενισχύονται οι αρχές εποπτείας της αγοράς κατά την εκτέλεση του έργου τους·

29. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διευκρινίσεις για την κατάταξη προϊόντων ως "σοβαρού κινδύνου" όσον αφορά τις κοινοποιήσεις RAPEX·

30. επισημαίνει ότι τα καταναλωτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά προέρχονται ολοένα και περισσότερο από τρίτες χώρες· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι κάθε χρόνο αυξάνονται οι κοινοποιήσεις RAPEX σχετικά με προϊόντα κινεζικής προέλευσης, που αναλογούν σε περισσότερες από τις μισές κοινοποιήσεις RAPEX, και ότι στο 20% των περιπτώσεων φαίνεται να μην είναι εφικτή η ταυτοποίηση των κατασκευαστών των εν λόγω προϊόντων· κατά συνέπεια να ενταθούν οι προσπάθειες διεθνώς και επικροτεί τη συνεργασία ΕΕ-Κίνας-ΗΠΑ για τις στρατηγικές ιχνηλασιμότητας των προϊόντων· επικροτεί κάθε είδους υποστήριξη, κατάρτιση και σεμινάρια που διοργανώνουν η ΕΕ και οι κινεζικές αρχές για τη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων· υπογραμμίζει ότι χρειάζονται πολυετή προγράμματα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·

31. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη χρησιμότητα της θέσπισης ενός παρόμοιου με το RAPEX - CHINA συστήματος και για τους άλλους εμπορικούς εταίρους, ειδικότερα αυτούς των οποίων τα προϊόντα έχουν κοινοποιηθεί με το σύστημα RAPEX·

32. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει στο RAPEX ή σε οιοδήποτε άλλο κατάλληλο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ, κυρώσεις για τις παραβάσεις εκ μέρους των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η παροχή κινήτρων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Πωλήσεις μέσω διαδικτύου και τελωνεία

33. εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς όταν αναλαμβάνουν δράση για επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται μέσω Διαδικτύου·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα C2013 της Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, από το οποίο θα προκύψουν κατευθυντήριες γραμμές για τους τελωνειακούς ελέγχους στην ΕΕ, και παροτρύνει την Επιτροπή να διαθέσει ειδικά εργαλεία στις τελωνειακές αρχές, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με την επάρκεια των ελέγχων επί των εισαγόμενων προϊόντων· ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου·

35. αναγνωρίζει την σημειούμενη αύξηση του αριθμού των προϊόντων τρίτων χωρών που αγοράζονται από τους καταναλωτές μέσω Διαδικτύου και τα οποία δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει και να εναρμονίσει τους τελωνειακούς ελέγχους για τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω Διαδικτύου, και να εποπτεύει την αγορά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν άμεση βλάβη στους καταναλωτές, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει πιθανές λύσεις στο πρόβλημα, για να ενισχύσει συγχρόνως την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

36. καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών να διασφαλίσουν την κατάλληλη κατάρτιση των αρμόδιων υπαλλήλων, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο περαιτέρω εντοπισμός των προϊόντων που συνεπάγονται κίνδυνο· ζητεί τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς πριν από τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, στόχος ο οποίος προϋποθέτει και την κατάρτιση συναφούς πολυετούς προγράμματος·

37. ζητεί από την Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να αναπτύξουν περαιτέρω εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται στους καταναλωτές, με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι αγορές παραποιημένων προϊόντων, ιδιαίτερα μέσω Διαδικτύου·

Τυποποίηση

38. τονίζει την ανάγκη για συστηματική συμμετοχή των αρχών εποπτείας της αγοράς στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων που αφορούν την ασφάλεια, καθώς πρόκειται για έναν ενδεδειγμένο τρόπο για τη διοχέτευση των γνώσεών τους στη διαδικασία της τυποποίησης και την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης των προτύπων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εθελούσια εφαρμογή των προτύπων θα αυξήσει την ασφάλεια για τους καταναλωτές και τη δημόσια υγεία, και θα συμβάλει στη νομική βεβαιότητα επιτρέποντας την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων από τις αρχές των κρατών μελών·

39. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη σαφήνεια των εντολών για πρότυπα και να εξετάσει άλλους εξελικτικούς τρόπους για τη βελτίωση και την ενσωμάτωση εθνικών και ευρωπαϊκών συστημάτων τυποποίησης στον μη εναρμονισμένο τομέα, με έμφαση στη συμμετοχή των ΜΜΕ, διατηρώντας ωστόσο τα κύρια στοιχεία της υφιστάμενης διάρθρωσης·

40. ζητεί τη βελτίωση των υφιστάμενων εφαρμοστέων διαδικασιών της Επιτροπής για την καθιέρωση εντολών ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη αντίδραση σε νέους ή αναδυόμενους κινδύνους με πιο αποτελεσματικό τρόπο· υπογραμμίζει, εντούτοις, ότι οι νέες ή τροποποιημένες διαδικασίες θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις διαδικασίες υιοθέτησης/εφαρμογής των διεθνών, μη ευρωπαϊκών και λοιπών προτύπων·

41. καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και την Επιτροπή να διερευνήσουν, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δέουσα συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, όλα τα δυνατά συστήματα που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία θέσπισης προτύπων, όπως την καθιέρωση διαδικασίας ταχείας εκκίνησης ή τη δυνατότητα της Επιτροπής να δημοσιεύει υπάρχουσες αναφορές ευρωπαϊκών προτύπων ή προτύπων ISO που δεν θεσπίζονται βάσει εντολής της Επιτροπής, εφόσον κρίνεται ότι τα εν λόγω πρότυπα παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές ή αντιμετωπίζουν κάποιον συγκεκριμένο κίνδυνο, ως προσωρινό μέτρο έως ότου υπάρξει μόνιμη λύση·

42. ζητεί τη βελτίωση των εντολών τυποποίησης της Επιτροπής, προκειμένου ο ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης να είναι σε θέση να θεσπίζει ευρωπαϊκά πρότυπα που πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις για την επίτευξη ή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς πολιτικές αποφάσεις· θεωρεί, εν προκειμένω, αναγκαία τη βελτίωση της συμμετοχής και της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης κατά τον σχεδιασμό· έχοντας κατά νου ότι οι εν λόγω οργανισμοί εργάζονται επί συναινετικής βάσης, θεωρεί δε καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος την εξέταση των πολιτικών ζητημάτων σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και όχι την ανάθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους φορείς τυποποίησης ή ενδεχομένως σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου·

43. ζητεί να περιληφθεί στην ΟΓΑΠ η καθιέρωση διαδικασίας για την υποβολή επίσημων αντιρρήσεων σχετικά με πρότυπα, όπως συμβαίνει στην απόφαση 768/2008/ΕΚ· θεωρεί ότι η χρήση της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να είναι δυνατή ακόμα και πριν από τη δημοσίευση των προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστά την αυξημένη συμμετοχή των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στο σύστημα τυποποίησης·

44. καλεί την Επιτροπή και όλους τους ενδιαφερομένους να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, μεταξύ άλλων, μέσω εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και μέσω πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού, που είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του·

45. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι απαιτούμενες αναθεωρήσεις·

°

° °

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 11, 15.1.2002, σ. 4.
  • [2]  ΕΕ L 218, 13.08.08, σ. 30.
  • [3]  ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 82.
  • [4] ΕΕ L 22, 26.1.2010, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Μια εύρυθμη ενιαία αγορά συνεπάγεται επίσης ασφαλή προϊόντα και εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Στοχεύοντας μεν στην ελεύθερη κυκλοφορία και σε μια ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων στην αγορά, δεν θα πρέπει να αγνοούμε τη σημασία της ασφάλειας για τον καταναλωτή.

Μια γενική επισκόπηση του τομέα της ασφάλειας των προϊόντων δείχνει ότι κατά την τελευταία δεκαετία έχουμε δει πρόοδο όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ. Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την ευθύνη της εξασφάλισης ασφαλέστερων προϊόντων, και χάρη στη νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει μια κοινή προσέγγιση ως προς τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα, γεγονός που έχει αυξήσει τη γενική ασφάλεια των προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς.

Μολονότι διακρίνεται πρόοδος, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης που θα πρέπει να εξεταστούν, ενώ παράλληλα κάτι τέτοιο σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να διακυβεύσει την ασφάλεια του καταναλωτή ή ακόμη και να αποβεί μοιραίο ενίοτε.

Κάθε χρόνο σημειώνονται θανατηφόρα ατυχήματα όταν, για παράδειγμα, παιδιά χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία είτε έχουν σχεδιαστεί είτε χρησιμοποιούνται με μη ασφαλή τρόπο. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα αφορά τις κουρτίνες, με παιδιά να έχουν στραγγαλιστεί με τα κορδόνια που προορίζονται για το ανέβασμα ή το κατέβασμα των κουρτινών. Στη δομή της υφιστάμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η απαγόρευση τέτοιου είδους προϊόντων και η άμεση τροποποίησή τους, μολονότι εμπίπτουν στην ΟΓΑΠ. Για την τροποποίηση του προϊόντος απαιτείται ένα πρότυπο και η διαδικασία κατάρτισης προτύπου είναι πολύ χρονοβόρα στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, αυτές οι κουρτίνες είναι καθ’ όλα νόμιμες και διατίθενται προς αγορά από τους καταναλωτές σε πολλά καταστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Βούληση της εισηγήτριας είναι να τονίσει τη σημασία μιας αναθεώρησης της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων, ούτως ώστε τα μη ασφαλή προϊόντα να εντοπίζονται και να απαγορεύονται.

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 2001/95/ΕΚ (ΟΓΑΠ), η οποία ρυθμίζει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για τα προϊόντα, εγκρίθηκε σχεδόν προ δεκαετίας και χρειάζεται αναθεώρηση.

Η αναθεώρηση της ΟΓΑΠ είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθεί προς το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ΝΝΠ) που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2008, προκειμένου να μην διακυβευθεί ο στόχος της επίτευξης μιας συνεκτικής εσωτερικής αγοράς για εναρμονισμένα αλλά και μη εναρμονισμένα προϊόντα και για να διασφαλισθεί η συνολική προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Με βάση τα ισχύοντα πεδία εφαρμογής τους, το ΝΝΠ και η ΟΓΑΠ εμφανίζουν μερική αλληλοεπικάλυψη. Θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι διασφάλισης της συνοχής μεταξύ εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων αγαθών, της διασφάλισης της βέλτιστης προστασίας των καταναλωτών καθώς και πλήρους διαφάνειας για τους παραγωγούς. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι θα πάψουν να ισχύουν τα δύο αλληλοεπικαλυπτόμενα επίπεδα αποκλινόντων κανόνων εποπτείας των αγορών που εφαρμόζονται στα εναρμονισμένα αγαθά, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για καταναλωτικά προϊόντα ή όχι. Επιπλέον, τόσο το ΝΝΠ όσο και η ΟΓΑΠ περιλαμβάνουν οριζόντιες διατάξεις, σύμφωνα με την αρχή της "ειδικής νομοθεσίας", επιπροσθέτως των ειδικών τομεακών οδηγιών εναρμόνισης. Το συναφές νομοθετικό πλαίσιο διαμορφώνεται και από τα τρία εξής στοιχεία: ΝΝΠ, ΟΓΑΠ και τομεακές οδηγίες εναρμόνισης. Αυτή η περίπλοκη κατάσταση θα πρέπει να επανεξεταστεί και να επιλυθεί.

Η εποπτεία της αγοράς συνδέεται στενά με την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της διασφάλισης ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στη συναφή κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο καμία πτυχή του δημόσιου συμφέροντος. Καταφανώς, η εποπτεία της αγοράς είναι μια απαιτητική δραστηριότητα για ορισμένα κράτη μέλη, καθώς προκύπτει ότι δεν είναι σε θέση να κατανείμουν τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ανησυχητική τάση που υπονομεύει την προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης ασφάλειας των προϊόντων.

Τα βασικά ζητήματα της εισηγήτριας

Αναθεώρηση της ΟΓΑΠ και ευθυγράμμιση με το ΝΝΠ

Η εισηγήτρια τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων για την επικαιροποίηση των γενικών κανόνων περί απαιτήσεων ασφάλειας για τα προϊόντα και την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με το ΝΝΠ. Η εισηγήτρια αναγνωρίζει τις νομοθετικές διαφορές μεταξύ της ΟΓΑΠ και του ΝΝΠ, παρατηρώντας παράλληλα ότι υπάρχουν τομείς στις δύο νομοθετικές πράξεις που δεν καλύπτονται και τομείς όπου εμφανίζεται αλληλοεπικάλυψη. Αυτό απαιτεί ευθυγράμμιση ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες για τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς.

Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς

Η ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας της αγοράς επίσης εξετάζεται από την εισηγήτρια, η οποία ζητεί ευρύτερη και καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών. Απαιτούνται περαιτέρω ανταλλαγές γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διαδίδονται σε όλη την ΕΕ οι βέλτιστες πρακτικές εποπτείας της αγοράς. Αυτό θα δημιουργήσει μια αγορά στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και θα καταστήσει σαφές στις εταιρείες ποιοι κανόνες ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, προτρέπονται τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους για τη διενέργεια της απαραίτητης εποπτείας της αγοράς.

Προκειμένου να ενοποιηθεί το επίπεδο ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και να ενισχυθεί η εποπτεία της αγοράς, η θέσπιση π.χ. ενός "κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς" που θα περιλαμβάνει τα εναρμονισμένα και μη εναρμονισμένα προϊόντα σε μια ενιαία νομοθετική πράξη, για τη διασφάλιση ασφαλών προϊόντων στην αγορά, είναι ακόμη ένα από τα βασικά οράματα της εισηγήτριας.

Ιχνηλασιμότητα

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις της ΟΓΑΠ, η εισηγήτρια προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα. Όποτε εντοπίζονται μη ασφαλή προϊόντα κάπου στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές να διακόπτουν την πώληση των προϊόντων και να αναγκάζουν τις εταιρείες να τα ανακαλούν ή να τα αποσύρουν από την ευρωπαϊκή αγορά. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών όταν αγοράζουν προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης, προτείνεται η σύσταση μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, ούτως ώστε οι ευρωπαίοι καταναλωτές και οι εταιρείες να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με μη ασφαλή προϊόντα και να καταρτίζουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους προϊόντων που προκαλούν τα περισσότερα ατυχήματα.

Η εισηγήτρια επικροτεί τις νέες πρωτοβουλίες και τεχνολογίες για την ανίχνευση των προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο οι αρχές, οι εταιρείες και οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν προϊόντα που αποδείχθηκαν μη ασφαλή μετά την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, η εισηγήτρια τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα δεν θα πρέπει να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των ατόμων. Στο πνεύμα της συνεργασίας για την ιχνηλασιμότητα, η εισηγήτρια προτείνει αυξημένη πρόσβαση σε πληροφορίες στο πλαίσιο του συστήματος RAPEX για τους επαγγελματίες στον κλάδο της ασφάλειας, για τις οργανώσεις καταναλωτών και για τις εθνικές αρχές, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ανταλλαγή πληροφοριών όπως προτείνεται για τη βάση δεδομένων που προαναφέρθηκε.

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευπαθείς ομάδες καταναλωτών

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης την εστίαση στις πιο ευπαθείς ομάδες καταναλωτών στην ενιαία αγορά, δηλαδή τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει ιδιαίτερη ευθύνη έναντι αυτών των ομάδων – και στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων.

Προϊόντα που προσελκύουν παιδιά

Στο πλαίσιο της έμφασης στην ενίσχυση τόσο των απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων όσο και της εποπτείας της αγοράς, η εισηγήτρια επιθυμεί να τονίσει την προστασία των παιδιών. Τα προϊόντα για παιδιά και τα προϊόντα που προσελκύουν παιδιά είναι δύο βασικά σημεία ενδιαφέροντος για την εισηγήτρια.

Μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια των προϊόντων στα πρώτα στάδια

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της διάθεσης μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά, η εισηγήτρια προτείνει τη θέσπιση υποχρέωσης για τους κατασκευαστές να διενεργούν ανάλυση κινδύνου κατά το στάδιο σχεδιασμού του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια των προϊόντων στα πρώτα στάδια της εξέλιξης του προϊόντος και θα προληφθούν πολλά από τα σημερινά τραγικά ατυχήματα. Όραμα της εισηγήτριας είναι ότι η αναθεωρημένη ΟΓΑΠ θα μετατοπίσει τους παραγωγούς από τη λογική μόνο της αντίδρασης και του περιορισμού των ζημιών αφού συμβεί κάποιο ατύχημα προς τη λογική μιας πιο έγκαιρης προληπτικής προσέγγισης και επίγνωσης των παγίδων, προς όφελος τόσο των κατασκευαστών όσο και των καταναλωτών.

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης τη σύσταση ενός γραφείου εκπαίδευσης για τα ασφαλή προϊόντα που θα συνδέεται με τα σημεία επαφής για τα προϊόντα στα κράτη μέλη, όπως έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εν λόγω γραφείο θα διευκολύνει την κατάρτιση και εκπαίδευση των κατασκευαστών, των αρχών, των καταναλωτών, κ.λπ., στην ασφάλεια των τροφίμων.

Η ασφάλεια των προϊόντων σε παγκόσμια προοπτική

Η παγκοσμιοποίηση είναι επίσης μια πτυχή που εξετάζεται στην έκθεση. Στον ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου ολοένα και περισσότερα προϊόντα προέρχονται από το εξωτερικό –ιδίως από την Κίνα– η εισηγήτρια επικροτεί τη διεθνή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας των προϊόντων. Η ΕΕ και οι εμπορικοί της εταίροι, εάν συνεργαστούν, θα μπορέσουν να εστιάσουν αποτελεσματικά στην ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων πριν αυτά καταλήξουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Εμπόριο στο διαδίκτυο

Έμφαση δίνεται επίσης και στα προϊόντα που πωλούνται στο διαδίκτυο. Ολοένα και περισσότερα προϊόντα πωλούνται στο διαδίκτυο και διακινούνται διασχίζοντας τα ευρωπαϊκά σύνορα. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να καταστεί η αγορά του διαδικτύου πιο διαφανής και προσιτή για τις επιχειρήσεις, φιλοδοξία της εισηγήτριας είναι η θέσπιση κοινών κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο.

Τυποποίηση – εμπλοκή των παραγωγών

Τέλος, στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία κατάρτισης προτύπων, καθώς πρόκειται για ένα κατάλληλο μέσο διασφάλισης της εφικτής εφαρμογής των προτύπων στα κράτη μέλη.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (3.12.2010)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς
(2010/2085(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Małgorzata Handzlik

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση, η αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης και η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου έχουν σαν αποτέλεσμα την διάθεση στις παγκόσμιες αγορές περισσότερων προϊόντων· θεωρεί ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των παγκόσμιων ρυθμιστικών αρχών και άλλων φορέων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού και ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών·

2.  σημειώνει ότι τα καταναλωτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά προέρχονται ολοένα και περισσότερο από τρίτες χώρες· τονίζει, προς τούτο, τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο της διμερούς, τριμερούς (ΕΕ-ΗΠΑ-Κίνα) και πολυμερούς συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους εμπορικούς εταίρους μας και παραγωγούς από τρίτες χώρες που εμπορεύονται τα προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ, να υπάρχει ένα ενιαίο ελεγκτικό σύστημα σε επίπεδο ΕΕ για όλα τα προϊόντα· είναι της γνώμης ότι κατά την προετοιμασία πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει τις διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς της οδηγίας, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο·

4.  χαιρετίζει τη σύσταση του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) με την Κίνα, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες στις κινεζικές αρχές σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα από την Κίνα που έχουν απαγορευθεί ή αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά· πιστεύει ότι το σύστημα RAPEX – Κίνα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω με την αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων που ελέγχονται και, συνεπώς, τον εντοπισμό περισσότερων κατασκευαστών και εξαγωγέων που έχουν την ευθύνη για τα προϊόντα αυτά· επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των προϊόντων που έχουν εντοπισθεί με το σύστημα RAPEX προέρχονται από την Κίνα·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την χρησιμότητα της θέσπισης ενός παρόμοιου με το RAPEX – Κίνα συστήματος και για τους άλλους εμπορικούς εταίρους, ειδικότερα αυτούς των οποίων τα προϊόντα έχουν κοινοποιηθεί με το σύστημα RAPEX·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανιχνευσιμότητας του προϊόντος και της εφαρμογής σήμανσης που θα πληροφορεί για την προέλευση του προϊόντος και τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος γι αυτό·

7.  αναγνωρίζει την σημειούμενη αύξηση του αριθμού των προϊόντων που αγοράζονται από τους καταναλωτές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες, και τα οποία δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να εναρμονίσει τους τελωνειακούς ελέγχους για τα προϊόντα που αγοράζονται διαδικτυακά, και να εποπτεύει την αγορά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν άμεση βλάβη στους καταναλωτές, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής· προτρέπει την Επιτροπή να μελετήσει πιθανές λύσεις στο πρόβλημα, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Μαρία-Ελένη Κοππά, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa,

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Pieper, Giommaria Uggias

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (9.12.2010)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς
(2010/2085(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lara Comi

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός ενιαίου συστήματος εποπτείας της αγοράς, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), προκειμένου να διασφαλισθεί αυξημένη εναρμόνιση στην ενιαία αγορά και να υποστηριχθεί μία συνεκτική προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

2.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 2001/95/ΕΚ της 3 Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων·

3.  προτρέπει την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα ευθυγράμμισης των διατάξεων εποπτείας της αγοράς της οδηγίας ΟΓΑΠ με το νέο νομοθετικό πλαίσιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει άμεσες παρεμβάσεις στην αγορά και αξιόπιστες μακροπρόθεσμες λύσεις·

5.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση αξιόπιστης ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια ζωής ενός προϊόντος, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τούτο δεν συντελεί σε αυξημένες διοικητικές επιβαρύνσεις·

6.  ζητεί από την Επιτροπή, με σκοπό την εξασφάλιση αξιόπιστης ιχνηλασιμότητας και την προώθηση της χρήσης εναρμονισμένων πρακτικών από μέρους των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών, να προβεί σε διαβουλεύσεις και να εκτιμήσει τον αντίκτυπο ενός κατάλληλου νέου μέσου για σύγχρονη, αποδοτική από άποψη κόστους αναγνώριση (επιτρέποντας οφέλη κλίμακας όσον αφορά το κόστος ηλεκτρονικών πλινθίων RFID και ISO κ.λπ.), το οποίο μπορεί να περιέχει δεδομένα ιχνηλασιμότητας που είναι μηχανικώς αναγνώσιμα και είναι δυσκολότερο να παραποιηθεί απ' ό, τι τα σήματα πιστοποίησης και συμμόρφωσης·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την ανάπτυξη πιο συγκεκριμένων κριτηρίων για την αξιολόγηση της ασφάλειας και των κινδύνων που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τη νομοθεσία της ΕΕ·

8.  τονίζει, επιπλέον, τη σπουδαιότητα ενιαίων ορισμών και αξιολογήσεων στα κράτη μέλη των προϊόντων που θέτουν σοβαρούς κινδύνους, με στόχο την εναρμόνιση του επιπέδου ασφάλειας σε όλη την επικράτεια της Ένωσης καθώς και του συστήματος ιχνηλασιμότητας·

9.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα (RAPEX) πιο προσιτό στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με τη διευκόλυνση π.χ. της υποβολής καταγγελιών, τη δημιουργία γραφείων υποστήριξης, καθώς και με τη μείωση των εμποδίων πρόσβασης, είτε λόγω κόστους είτε λόγω γλώσσας·

10. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στο RAPEX ή σε οιοδήποτε άλλο κατάλληλο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ, κυρώσεις για τις παραβάσεις εκ μέρους των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η παροχή κινήτρων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη σαφήνεια των εντολών για πρότυπα και να εξετάσει άλλους εξελικτικούς τρόπους για τη βελτίωση και την ενσωμάτωση εθνικών και ευρωπαϊκών συστημάτων τυποποίησης στον μη εναρμονισμένο τομέα, με έμφαση στη συμμετοχή των ΜΜΕ, διατηρώντας ωστόσο τα κύρια στοιχεία της υφιστάμενης διάρθρωσης·

12. καλεί την Επιτροπή και όλους τους ενδιαφερομένους να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, μεταξύ άλλων, μέσω εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και μέσω πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού, που είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη για σταθερότητα και απλούστευση των ευρωπαϊκών προτύπων και για μείωση του χρόνου ανάπτυξης προτύπων και καλεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να απλουστεύσουν τα πρότυπα μειώνοντας τον αριθμό παραπομπών σε άλλα πρότυπα και εξασφαλίζοντας φιλικές προς τους χρήστες κατευθυντήριες γραμμές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.12.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Bendt Bendtsen, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Lara Comi, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Catherine Soullie

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudio Morganti, Alexandra Thein