Postup : 2010/2085(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0033/2011

Predkladané texty :

A7-0033/2011

Rozpravy :

PV 07/03/2011 - 22
CRE 07/03/2011 - 22

Hlasovanie :

PV 08/03/2011 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0076

SPRÁVA     
PDF 219kWORD 171k
24.2.2011
PE 452.795v02-00 A7-0033/2011

o revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom

(2010/2085(INI))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Christel Schaldemose

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom

(2010/2085(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov(1),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93(2),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia Rady 93/465/EHS(3),

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2009, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 a pre riadenie oznamovacieho postupu vytvoreného podľa článku 11 smernice 2001/95/ES (smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov) (2010/15/ES)(4),

–   so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (KOM(2008)0905),

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 18. mája 2010 nazvaný Revízia smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov: zhrnutie plánovaných opatrení, GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa,

–   so zreteľom na plán z 15. apríla 2010 nazvaný Zosúladenie s novým legislatívnym rámcom (rozhodnutie 768/2008), GR pre podnikanie a priemysel,

–   so zreteľom na plán z 25. marca 2010 nazvaný Revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD), GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa,

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie o vzťahu medzi smernicou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 2001/95/ES a ustanoveniami týkajúcimi sa dohľadu nad trhom nariadenia (ES) č. 765/2008, GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, 2. marca 2010,

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie 15. septembra 2009 nazvaný Revízia smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov: identifikácia kľúčových otázok, GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa,

–   so zreteľom na informačný dokument vypracovaný z poverenia Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (ďalej len „výbor IMCO“) o dohľade nad trhom v členských štátoch, ktorý bol zverejnený v októbri 2009,

–   so zreteľom na informačný dokument vypracovaný z poverenia výboru IMCO o Revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom, ktorý bol zverejnený v októbri 2009,

–   so zreteľom na pracovný seminár o smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom, ktorý sa konal 30. septembra 2010,

–   so zreteľom na trojstranný samit EÚ – USA – Čína, ktorý sa konal 25. – 26. októbra 2010 v Šanghaji,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a na stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0033/2011),

A. keďže je veľmi dôležité zabezpečiť, aby všetky výrobky umiestnené na trhu EÚ boli bezpečné s cieľom zaručiť tak okrem iného vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov,

B.  keďže nový legislatívny rámec bol prijatý v júli 2008 a nariadenie (ES) č. 765/2008 o dohľade nad trhom sa nadobudlo účinnosť 1. januára 2010,

C. keďže smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 2001/95/ES, ktorou sa stanovujú požiadavky všeobecnej bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov na úrovni Spoločenstva, je potrebné preskúmať a prostredníctvom integrácie zosúladiť s novým legislatívnym rámcom, predovšetkým s nariadením o dohľade nad trhom,

D. keďže legislatívny rámec pre bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom má tri roviny právnych aktov (smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, nový legislatívny rámec a harmonizačné smernice špecifické pre odvetvia), čo vedie k neistote a nejasnostiam na vnútornom trhu,

E.  keďže úroveň dohľadu nad trhom sa medzi členskými štátmi značne líši, niektoré z nich nedokážu vyčleniť potrebné prostriedky na účinný dohľad nad trhom a pojem „výrobky predstavujúce vážne riziko“ si vysvetľujú rozdielne, čo môže vytvoriť prekážky pre voľný pohyb tovaru, narušiť hospodársku súťaž a ohroziť bezpečnosť spotrebiteľov na vnútornom trhu,

F.  keďže súčinnosť orgánov dohľadu nad trhom a opatrení spoločného dohľadu nad trhom má zásadný význam, a preto je potrebné ju posilniť a vyčleniť na ňu prostriedky,

G. keďže prednosťou nariadení v porovnaní so smernicami je jasnosť, predvídateľnosť a efektívnosť, ako sa uvádza aj v Montiho správe,

Dohľad nad trhom

Úvod

1.  je presvedčený, že súčasný právny rámec pre dohľad nad trhom neposkytuje dostatočnú súdržnosť, a preto by sa mal preskúmať a ďalej koordinovať;

2.  navrhuje, aby Komisia stanovila spoločný európsky rámec pre dohľad nad trhom vzťahujúci sa na všetky výrobky na vnútornom trhu alebo výrobky, ktoré na trh EÚ vstupujú; vyzýva Komisiu, aby sa aktívnejšie podieľala na koordinácii aktivít európskych orgánov dohľadu nad trhom, colných orgánov a príslušných orgánov členských štátov;

3.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vyčlenili primerané zdroje na činnosti v oblasti účinného dohľadu nad trhom; zdôrazňuje, že nefunkčný systém dohľadu nad trhom by mohol spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, ohroziť bezpečnosť spotrebiteľov a oslabiť dôveru občanov vo vnútorný trh; poukazuje na to, že je dôležité zabezpečiť vonkajšie hranice jednotného trhu, najmä významných námorných prístavov, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia proti nelegálnym výrobkom z tretích krajín; navrhuje, aby Komisia v plnom rozsahu posúdila vstupné body výrobkov na trhu EÚ vrátane posúdenia zdrojov potrebných na zaručenie primeranej kontroly;

4.  vyzýva členské štáty, aby koordinovaným spôsobom zaviedli tresty vrátane vysokých peňažných pokút pre hospodárske subjekty, ktoré na jednotný trh zámerne uvádzajú nebezpečné výrobky alebo výrobky, ktoré nie sú v súlade s normami; navrhuje, aby sa zákazy výrobkov čo najčastejšie zverejňovali s cieľom zabezpečiť väčšiu viditeľnosť hraničných kontrol a dohľadu nad trhom a odstrašiť kriminálnych účastníkov trhu;

5.  vyzýva Komisiu, aby sa za účasti orgánov dohľadu nad trhom a colných orgánov vo väčšej miere podieľala na spolufinancovaní spoločných činností v oblasti dohľadu nad trhom;

6.  zdôrazňuje potrebu vzájomnej výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi; vyzýva na spoluprácu, zhromažďovanie odborných znalostí a výmenu najlepších postupov medzi orgánmi dohľadu nad trhom; pripomína, že je dôležitá spolupráca medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom na vonkajších hraniciach, aby bolo možné vykonávať náležité kontroly výrobkov, ktoré sa dostávajú do Spoločenstva; uznáva súčasný významný prínos siete PROSAFE pre koordináciu spoločných činností v oblasti dohľadu nad trhom a výmeny osvedčených postupov v rámci GPSD; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila, za akých podmienok by sieť PROSAFE mohla slúžiť ako platforma na rozsiahlu koordináciu medzi členskými štátmi v prípade harmonizovaných a neharmonizovaných výrobkov; považuje za nevyhnutné vytvoriť právny základ a vyčleniť dostatočné zdroje, aby sieť PROSAFE bola vykonávať túto úlohu; pripomína, že koordinácia prostredníctvom siete PROSAFE je v súčasnosti obmedzená limitovanými prostriedkami a jej neformálnou štruktúrou;

7.  vyzýva členské štáty EÚ, aby si navzájom vymieňali výsledky vyšetrovaní a štúdií súvisiacich s bezpečnosťou výrobkov; domnieva sa, že tento postup by sa mal zahrňovať referenčné čísla daných výrobkov v záujme uľahčenia identifikácie výrobku ostatnými orgánmi, ktoré by mohli mať osoh z preloženia a použitia informácie poskytnutej v štúdii; vyzýva členské štáty, aby s cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci umožnili svojim príslušným orgánom prijať opatrenia v oblasti dohľadu nad trhom na základe výsledkov testov alebo štúdií vrátane tých, ktoré poskytli ostatné členské štáty;

8.  navrhuje zriadiť centrá vzdelávania o bezpečnosti výrobkov, napr. v rámci kontaktných miest pre výrobky, ktoré môžu uľahčovať odbornú prípravu a prenos informácií medzi priemyselnými odvetviami;

9.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vytvorila verejnú databázu informácií z oblasti bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov vrátane priestoru na vyjadrenie sťažností, a to podľa možností na základe už existujúcich regionálnych a vnútroštátnych systémov v členských štátoch; zastáva názor, že sa tým v cezhraničnom kontexte zvýši informovanosť o nebezpečných výrobkoch na vnútornom trhu a spotrebiteľom sa umožní elektronicky nahlasovať príslušným orgánom nebezpečné výrobky; je presvedčený, že táto databáza by sa mohla vytvoriť rozšírením existujúcich databáz, ako je európsky systém dohľadu nad trhom (ICSMS) alebo databáza úrazov (IDB); zdôrazňuje, že je potrebné, aby databáza mala právny základ a aby členské štáty mali povinnosť zasielať hlásenia; žiada vytvorenie systému štatistiky nehôd na základe tejto databázy, v ktorom sa budú zverejňovať povinné ročné správy; požaduje, aby databáza bola verejne prístupná, pričom sa zabezpečí potrebná dôvernosť informácií z hľadiska podnikov;

10. poukazuje na to, že globalizácia, zvýšené využívanie subdodávateľských vzťahov a rast medzinárodného obchodu znamenajú, že na svetových trhoch sa obchoduje s väčším množstvom výrobkov; domnieva sa, že úzka spolupráca medzi svetovými regulačnými orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov má pri riešení problémov, ktoré vznikajú v dôsledku zložitosti dodávateľských reťazcov a zvýšeného objemu obchodu, kľúčový význam;

11. žiada Komisiu, aby prehĺbila medzinárodnú spoluprácu v rámci Medzinárodnej skupiny pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (ICPSC) na účel výmeny osvedčených postupov a spoločného zastavenia výroby nebezpečných výrobkov v tretích krajinách, ktoré sú určené na vývoz na európsky vnútorný trh;

Revízia GPSD

Zosúladenie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GSPD) a nového legislatívneho rámca – nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom

12. podporuje revíziu GSPD a nariadenia 765/2008/ES, pokiaľ ide o definície a povinnosti hospodárskych subjektov podľa vymedzenia v rozhodnutí 768/2008, pričom by sa malo predchádzať zbytočnej administratívnej záťaži, najmä pre MSP; domnieva sa, že existencia jedného nariadenia je jediným spôsobom na zabezpečenie jediného systému dohľadu nad trhom pre všetky výrobky; nalieha preto na Komisiu, aby zriadila jediný systém dohľadu nad trhom pre všetky výrobky, ktorý by vychádzal z jedného legislatívneho aktu vzťahujúceho sa na GSPD aj nariadenie 765/200/ES; domnieva sa, že tento nový legislatívny akt sa mal vytvoriť s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom, pričom by mal objasňovať právny základ a zohľadňovať ustanovenia, ktoré sú komplexnejšie spracované v oboch existujúcich legislatívnych aktoch;

13. žiada zosúladenie požiadaviek na vysledovateľnosť výrobkov, ktoré sa uvádzajú v GPSD, s novým legislatívnym rámcom, aby bol zaručený súdržný systém vysledovateľnosti, ktorý zabráni vzniku ďalšej byrokracie;

14. žiada Komisiu, aby zvážila možnosť vypracovania presnejších kritérií hodnotenia bezpečnosti a rizík vyplývajúcich z nesúladu výrobkov s právnymi predpismi EÚ;

Doplňujúce špecifické zmeny k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD)

15. považuje za problematické, že na výrobky, s ktorými narábajú poskytovatelia služieb, sa platná GPSD nevzťahuje, t. j že všeobecné požiadavky bezpečnosti sa uplatňujú, keď s výrobkom narába spotrebiteľ v priestoroch poskytovateľa služieb, ale nie vtedy, keď s tým istým výrobkom narába poskytovateľ služieb; zdôrazňuje, že túto právnu medzeru treba vyplniť;

16. žiada zjednodušenie európskych právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov, najmä so zreteľom na ciele iniciatív Komisie „lepšia tvorba práva“ a „najskôr myslieť na malých“ vymedzené v oznámení nazvanom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu, a naliehavo požaduje, aby boli do prepracovaného návrhu zahrnuté aj ustanovenia o imitáciách potravín;

17. žiada (popri odkazoch na deti a starších ľudí, ktoré sa už uvádzajú) aj vloženie odkazu na osoby so zdravotným postihnutím, aby bola zaručená bezpečnosť čo najširšej škály zvlášť zraniteľných spotrebiteľov;

18. vyzýva Komisiu, aby do návrhu zaradila aj povinnosť výrobcov vykonávať v štádiu navrhovania výrobkov analýzu rizika; žiada, aby v prípade zistenie akéhokoľvek rizika bolo takéto riziko zaznamenané a sprístupnené verejným orgánom;

Núdzové opatrenia Spoločenstva

19. zdôrazňuje potrebu účinnejšieho regulačného rámca, ktorý umožní rýchle zásahy a spoľahlivé dlhodobé riešenia bez toho, aby sa politické rozhodnutia delegovali na normalizačné orgány alebo na Komisiu pri absencii jasného súboru základných politických požiadaviek, ako je to v prípade harmonizovaných právnych predpisov;

Vysledovateľnosť

20. zdôrazňuje, že výrobky, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo, treba čo najskôr natrvalo stiahnuť z obehu alebo odstrániť z trhu a že sa musí zabezpečiť ich vysledovateľnosť v celom dodávateľskom reťazci, čo si vyžaduje dostatok zdrojov pre orgány dohľadu nad trhom;

21. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť spoľahlivú vysledovateľnosť vo všetkých fázach životného cyklu výrobku a zároveň dbať na to, aby to neviedlo k nárastu administratívnej záťaže;

22. zdôrazňuje dôležitosť vysledovateľnosti výrobkov a sledovacieho označenia na určenie krajiny pôvodu výrobku a zodpovedného výrobcu;

23. trvá na účinnom presadzovaní identifikačných postupov, ktoré sú už zavedené; nabáda Komisiu, aby urobila posúdenie a vyhodnotenie využívania nových technológií, pričom však podotýka, že využitie týchto nových technológií by malo byť primerané a nemalo ohrozovať súkromie, bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa;

24. zdôrazňuje však, že v rámci trhu EÚ by nemalo byť ako oficiálny systém/metóda vysledovateľnosti stanovené jediné technické riešenie, a požaduje celkovú primeranosť;

25. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť a ďalej posilniť výmenu informácií systému RAPEX o nebezpečných výrobkoch pochádzajúcich z tretích krajín (ako Čína a India) a vyhodnotiť najnovšie štúdie uskutočnené v rámci tohto systému;

RAPEX

26. uznáva, že systém RAPEX je užitočný a účinný nástroj na šírenie informácií medzi členskými štátmi o opatreniach prijatých v súvislosti s nebezpečnými výrobkami, je však presvedčený, že tento nástroj možno ďalej zdokonaľovať;

27. vyzýva Komisiu, aby umožnila odborníkom na bezpečnosť výrobkov, výrobcom, obchodným a spotrebiteľským organizáciám a vnútroštátnym orgánom prístup k všetkým príslušným informáciám, pričom sa zabezpečí potrebná dôvernosť informácií; vyzýva Komisiu, aby zvýšila informovanosť o systéme RAPEX a o vyzývacích systémoch EÚ mimo územia EÚ;

28. víta vznik nových usmernení pre systém RAPEX, ktoré prispejú k zlepšeniu jeho fungovania; vyzýva Komisiu, aby zosúladila novú metódu hodnotenia rizika s metódami, ktoré platia pre harmonizované výrobky, s cieľom pomôcť orgánom dohľadu nad trhom v ich činnosti;

29. vyzýva Komisiu, aby objasnila zaradenie výrobkov „s vážnym rizikom“ v oznámeniach systému RAPEX;

30. konštatuje, že spotrebiteľské výrobky umiestňované na európskom vnútornom trhu prichádzajú čoraz viac z tretích krajín; je obzvlášť znepokojený tým, že každoročne narastá počet oznámení v systéme RAPEX v súvislosti s výrobkami čínskeho pôvodu, ktoré tvoria viac než polovicu oznámení v tomto systéme, pričom sa v 20 % prípadov ukazuje, že nie je možné zistiť výrobcu týchto výrobkov; požaduje preto, aby sa v tomto smere vynaložilo zvýšené medzinárodné úsilie, a víta spoluprácu v oblasti stratégií vysledovateľnosti výrobkov medzi EÚ, Čínou a USA; víta každú podporu, školenia a semináre organizované orgánmi EÚ a Číny na zlepšenie bezpečnosti výrobkov; zdôrazňuje, že je potrebné, aby viacročné programy tieto výzvy riešili;

31. vyzýva Komisiu, aby zvážila užitočnosť vytvorenia systému podobného systému RAPEX – Čína pre ďalších obchodných partnerov, predovšetkým pre tých, ktorých výrobky boli zaregistrované v systéme RAPEX;

32. žiada Komisiu, aby do systému RAPEX alebo iného vhodného systému na úrovni EÚ začlenila pokuty za porušovanie predpisov členskými štátmi s cieľom zaručiť transparentnosť a stimuly pre všetky zainteresované strany;

Internetový predaj a clo

33. je znepokojený ťažkosťami, s ktorými sa stretávajú orgány dohľadu nad trhom pri prijímaní opatrení proti nebezpečným výrobkom predávaným prostredníctvom internetu;

34. víta projekt Komisie C2013 v oblasti bezpečnosti výrobkov, ktorého výsledkom budú usmernenia pre colnú kontrolu v EÚ; nalieha na Komisiu, aby zabezpečila colným orgánom konkrétne nástroje na riešenie problémov primeranej kontroly dovážaných výrobkov; žiada ďalšie zintenzívnenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva;

35. uvedomuje si, že sa zvyšuje počet výrobkov z tretích krajín kupovaných spotrebiteľmi prostredníctvom internetu, ktoré nespĺňajú európske normy, čím ohrozujú bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby posilnila a štandardizovala colné kontroly v prípade výrobkov kúpených prostredníctvom internetu a uskutočňovala dohľad nad trhom, pričom bude osobitnú pozornosť venovať výrobkom, ktoré môžu spotrebiteľom spôsobiť priamu ujmu, ako sú napr. farmaceutické a potravinové výrobky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala možné riešenia tohto problému s cieľom posilniť dôveru spotrebiteľov v elektronický obchod;

36. vyzýva Komisiu a orgány členských štátov, aby zabezpečili vhodnú odbornú prípravu úradníkov s cieľom zabezpečiť tak lepšie odhaľovanie výrobkov, ktoré predstavujú riziko; naliehavo žiada, aby sa skvalitnila spolupráca colných orgánov a orgánov dohľadu nad trhom predtým, ako sa výrobky uvedú na trh, čo si aj tu vyžaduje viacročný program;

37. vyzýva Komisiu a príslušné vnútroštátne orgány, aby ďalej vyvíjali kampane na zvýšenie informovanosti zamerané na spotrebiteľov s cieľom informovať ich o riziku nákupu falšovaných výrobkov, predovšetkým prostredníctvom internetu;

Normalizácia

38. zdôrazňuje potrebu, aby sa orgány dohľadu nad trhom systematicky zapájali do procesu vytvárania bezpečnostných noriem, pretože ide o vhodný spôsob ako zabezpečiť začlenenie ich vedomostí do procesu vytvárania noriem a dosiahnuť lepšie chápanie noriem, čím sa zaistí, aby dobrovoľné dodržiavanie noriem prispievalo k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia spotrebiteľov, ako aj posilneniu právnej istoty tak, že sa orgánom členských štátov umožní správny výklad a uplatňovanie európskych noriem;

39. vyzýva Komisiu, aby zvýšila jednoznačnosť mandátov v oblasti vypracúvania noriem a zvážila iné spôsoby postupného zdokonaľovania a integrácie vnútroštátnych a európskych systémov normalizácie v neharmonizovanej oblasti s dôrazom na zapojenie MSP, pričom by sa mali zachovať hlavné prvky súčasnej štruktúry;

40. naliehavo žiada zlepšenie súčasných platných postupov Komisie na vytvorenie mandátov na vypracovanie európskych noriem s cieľom zaručiť rýchlu a účinnejšiu reakciu na nové alebo vznikajúce riziká; zdôrazňuje však, že ustanovenie nových alebo zmenených postupov by malo podliehať aj kontrole Parlamentu; zdôrazňuje, že Parlament by mal mať takisto právo kontrolovať postupy preberania alebo uplatňovania medzinárodných, neeurópskych a iných noriem;

41. vyzýva európske organizácie pre normalizáciu a Komisiu, aby preskúmali všetky systémy, ktoré by mohli urýchliť proces vypracovania noriem, pričom sa zabezpečí náležité zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán, ako je zavedenie zrýchleného postupu alebo možnosť Komisie zverejniť odkazy na existujúce európske normy alebo normy ISO vypracované mimo mandátu Komisie v prípade, že sa o takýchto normách uvažuje ako o normách, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa alebo sa zameriavajú na špecifické riziko a predstavujú dočasné opatrenie, kým nie je k dispozícii trvalé riešenie;

42. žiada, aby sa skvalitnil mandát Komisie na normalizáciu s cieľom umožniť európskym organizáciám pre normalizáciu, aby vypracovali európske normy spĺňajúce technické požiadavky, v prípade ktorých sa dosahuje alebo hodnotí súlad s politickým rozhodnutím; v tomto ohľade sa domnieva, že je potrebné zlepšiť zapojenie a spoluprácu medzi Európskou komisiou a európskymi organizáciami pre normalizáciu v rámci postupu ich vypracúvania; keďže tieto organizácie pracujú na základe konsenzu, považuje z hľadiska riadneho fungovania systému za rozhodujúce, aby sa politické otázky riešili na úrovni vytvárania politík a neprenášali sa na Európsku komisiu, normalizačné orgány alebo akékoľvek iné vynucovacie orgány;

43. žiada, aby sa do GPSD doplnil postup vznesenia formálnej námietky voči norme, ako je to v rozhodnutí 768/2008/ES; domnieva sa, že tento postup by malo byť možné použiť aj pred zverejnením normy v Úradnom vestníku EÚ, ale nemal by slúžiť ako náhrada pre členské štáty, čo sa týka výrazne väčšieho zapojenia ich orgánov dohľadu nad trhom do systému normalizácie;

44. vyzýva Komisiu a všetky zainteresované strany, aby zabezpečili finančnú udržateľnosť európskeho systému normalizácie, a to aj prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev a viacročného finančného plánovania, pretože je to potrebné na zabezpečenie účinnosti a efektívnosti tohto systému;

45. vyzýva Komisiu na prijatie ďalších krokov v súlade s novým legislatívnym rámcom, aby sa tak mohli posilniť potrebné preskúmania;

°

° °

46. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

             Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)

             Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(3)

             Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(4)

              Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2010, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Pre dobre fungujúci jednotný trh by mali byť charakteristické aj bezpečné výrobky a dôvera spotrebiteľov. Pri zameraní sa na voľný pohyb a stále väčšiu rozmanitosť výrobkov na trhu by sme nemali strácať zo zreteľa bezpečnosť spotrebiteľa.

Celkový pohľad na oblasť bezpečnosti výrobkov ukazuje, že za posledné desaťročie sme v tomto smere zaznamenali v EÚ pokrok. Vlády i podniky prijímajú zodpovednosť za zaistenie väčšej bezpečnosti výrobkov a vďaka právnym predpisom na úrovni EÚ existuje spoločný prístup v oblasti požiadaviek na výrobky, čím sa zlepšila celková bezpečnosť výrobkov na vnútornom trhu.

Napriek viditeľnému pokroku stále existuje priestor na zlepšenie, preto je potrebné venovať tomu pozornosť, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti spotrebiteľa alebo dokonca k smrteľným následkom.

Každý rok dochádza k nehodám so smrteľnými následkami, napríklad keď deti používajú výrobky, ktoré sú buď vyrobené, alebo použité spôsobom, ktorý nie bezpečný. Jeden z posledných prípadov sa týka závesov, keď sa šnúrami na vyťahovanie závesu uškrtilo dieťa. V štruktúre súčasných právnych predpisov nemožno produkciu výrobkov tohto typu pozastaviť a rýchlo zmeniť, aj keď sa na ne vzťahuje GPSD. Na zmenu výrobku je potrebná norma a proces návrhu normy podľa súčasných právnych predpisov je časovo náročný. Takéto záclony sú preto plne v súlade s právnymi predpismi a spotrebitelia si ich môžu kúpiť v obchodoch v celej Európe.

Spravodajkyňa chce zdôrazniť, že revízia súčasných európskych právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov je veľmi dôležitá, aby bolo možné zistiť nebezpečné výrobky a zastaviť ich predaj.

Európska smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 2001/95/ES (GPSD), ktorá upravuje požiadavky všeobecnej bezpečnosti výrobkov, bola prijatá pred 10 rokmi a vyžaduje si revíziu.

Revízia GPSD je potrebná aj preto, že túto smernicu treba zosúladiť s novým legislatívnym rámcom (NLF) prijatým v júli 2008, aby nebol ohrozený cieľ, ktorým je dosiahnutie súdržného vnútorného trhu pre harmonizované i neharmonizované výrobky, a aby sa zabezpečila komplexná ochrana záujmov spotrebiteľa.

Rozsah pôsobnosti NFL a GPSD sa v súčasnosti čiastočne prekrýva. Treba preskúmať, ako zabezpečiť súdržnosť medzi harmonizovanými a neharmonizovanými výrobkami, zabezpečiť optimálnu ochranu spotrebiteľa, ako aj plnú transparentnosť pre výrobcov. Je preto dôležité zabezpečiť, aby sa nepokračovalo s dvoma prekrývajúcimi sa úrovňami odlišných pravidiel dohľadu nad trhom, ktoré sa uplatňujú pri harmonizovanom tovare v závislosti od toho, či ide o spotrebiteľské výrobky alebo nie. Okrem toho NLF a GPSD obsahujú aj horizontálne ustanovenia, ktoré sa uplatňujú podľa zásady „lex specialis“ dodatočne s harmonizačnými smernicami špecifickými pre odvetvia. Príslušný legislatívny rámec je teda určený všetkými troma prvkami: NLF, GPSD a harmonizačnými smernicami špecifickými pre odvetvia. Túto zložitú situáciu treba preskúmať a riešiť.

Dohľad nad trhom úzko súvisí s bezpečnosťou výrobkov, pretože je to základný prvok, ktorý zaisťuje, aby boli výrobky v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných harmonizujúcich právnych predpisoch Spoločenstva a aby nijako neohrozili verejný záujem. Dohľad nad trhom je pre členské štáty zrejme náročnou činnosťou, pretože sa ukazuje, že sa im na účinný dohľad nad trhom nedarí vyčleniť potrebné zdroje. Toto je najznepokojujúcejší trend, ktorý oslabuje úsilie dosiahnuť lepšiu bezpečnosť výrobkov.

Otázky, ktoré považuje spravodajkyňa za najdôležitejšie

Revízia GPSD a zosúladenie s NLF

Spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu revízie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s cieľom aktualizovať požiadavky všeobecnej bezpečnosti výrobkov a zosúladiť právne predpisy s NLF. Spravodajkyňa uznáva legislatívne rozdiely medzi GPSD a NFL, pričom konštatuje, že sú oblasti, na ktoré sa nevzťahuje ani jeden z týchto právnych predpisov, a oblasti, v ktorých sa právne predpisy prekrývajú. Vyžaduje si to zosúladenie, aby príslušným orgánom dohľadu nad trhom nevznikali žiadne pochybnosti.

Posilnenie dohľadu nad trhom

Spravodajkyňa sa zaoberala aj otázkou potreby posilniť dohľad nad trhom a žiada posilnenie a zlepšenie súčasnej právnej úpravy. Je potrebné ďalej si vymieňať poznatky a skúsenosti medzi členskými štátmi, aby sa používanie najlepších postupov dohľadu nad trhom rozšírilo v celej EÚ. Výsledkom bude trh, na ktorom sa budú spotrebitelia cítiť bezpečne, a spoločnostiam bude jasné, ktoré pravidlá v Európe platia. Od členských štátov sa preto naliehavo žiada, aby vyčlenili dostatok prostriedkov na vykonávanie potrebného dohľadu nad trhom.

V záujme zjednotenia úrovne bezpečnosti v celej Únii a posilnenia dohľadu nad trhom je jednou z hlavných vízií spravodajkyne zavedenie jedného „nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom“, ktoré by zahŕňalo harmonizované i neharmonizované výrobky do jedného legislatívneho aktu, aby sa tak dosiahla bezpečnosť výrobkov na trhu.

Vysledovateľnosť

Pokiaľ ide o špecifické zmeny GPSD, spravodajkyňa navrhuje urobiť konkrétne kroky v oblasti vysledovateľnosti. Ak sa niekde v Európe zistia nebezpečné výrobky, je dôležité, aby príslušné orgány mohli výrobky pozastaviť a prinútiť spoločnosti, aby ich stiahli z obehu alebo odstránili z európskeho trhu. Vytvorí sa tým väčšia dôvera spotrebiteľov pri nákupe výrobkov na európskom trhu. Okrem toho sa navrhuje vytvoriť databázu informácií z oblasti bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov, aby si európski spotrebitelia a spoločnosti mohli vymieňať informácie a skúsenosti o nebezpečných výrobkoch a vytvárať štatistiku o druhoch výrobkov, ktoré zapríčiňujú najviac nehôd.

Spravodajkyňa víta nové iniciatívy a technológie v oblasti vysledovateľnosti výrobkov. Orgánom, spoločnostiam a spotrebiteľom to umožní lokalizovať výrobky, o ktorých sa po vstupe na európsky trh zistilo, že sú nebezpečné. Spravodajkyňa zároveň zdôrazňuje, že vysledovateľnosť nesmie porušiť súkromie jednotlivcov. V súvislosti so spoluprácou, pokiaľ ide o vysledovateľnosť, spravodajkyňa navrhuje zvýšiť prístup k informáciám systému RAPEX pre odborníkov na bezpečnosť výrobkov, spotrebiteľské organizácie a vnútroštátne orgány spolu s výmenou všeobecnejších informácií, ako sa navrhlo v rámci uvedenej databázy.

Je potrebné venovať sa zraniteľným spotrebiteľom

Spravodajkyňa takisto navrhuje zamerať sa na najzraniteľnejších spotrebiteľov na jednotnom trhu, t. j. deti, starších ľudí a osoby s postihnutím. Európske spoločenstvo má osobitnú zodpovednosť voči týmto skupinám – aj z hľadiska bezpečnosti výrobkov.

Výrobky priťahujúce pozornosť detí

V súvislosti so zameraním pozornosti na posilnenie požiadaviek na bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom chce spravodajkyňa zdôrazniť otázku ochrany detí. Výrobky pre deti a výrobky priťahujúce pozornosť detí sú dve z hlavných tém, na ktoré spravodajkyňa sústreďuje pozornosť.

Väčšiu pozornosť venovať bezpečnosti výrobku v počiatočných fázach

Spravodajkyňa navrhuje, aby boli výrobcovia povinní robiť analýzu rizika v štádiu navrhovania výrobkov, čím by sa na minimum znížilo riziko, že na trh budú umiestnené nebezpečné výrobky. Zaručí sa tým, že bezpečnosti výrobkov sa bude venovať väčšia pozornosť v počiatočných štádiách vývoja a zabráni sa mnohým tragickým nehodám, ktorých svedkami sme dnes. Zámerom spravodajkyne je dosiahnuť revidovanou GPSD posun, aby výrobcovia nielen reagovali a robili kontrolu poškodenia, keď k nehode dôjde, ale aby si vo vlastnom záujme i záujme spotrebiteľov vopred premysleli a uvedomili skryté nebezpečenstvá výrobku.

Spravodajkyňa v spojitosti s kontaktnými miestami pre výrobky v členských štátoch navrhuje vytvorenie centier vzdelávania o bezpečnosti výrobkov, ako je to v Spojených štátoch. Centrum uľahčí odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti výrobkov pre výrobcov, orgánov, spotrebiteľov a ďalšie subjekty.

Bezpečnosť výrobkov z globálneho hľadiska

Globalizácia je ďalší aspekt, ktorým sa správa zaoberá. Vo svete, ktorý sa stále viac globalizuje a v ktorom stále viac výrobkov pochádza zo zahraničia – najmä z Číny, je pre spravodajkyňu vítaná medzinárodná spolupráca v otázkach bezpečnosti výrobkov. EÚ a jej obchodní partneri by boli v podmienkach spolupráce schopní účinne sa zamerať na bezpečnosť a vysledovateľnosť výrobkov skôr, než výrobky skončia na európskom trhu.

Internetový obchod

Správa sa zameriava aj na výrobky predávané prostredníctvom internetu. Prostredníctvom internetu sa predáva stále viac výrobkov, a to i cez európske hranice. Ambíciou spravodajkyne je vytvoriť spoločné pravidlá pre bezpečnosť výrobkov predávaných prostredníctvom internetu, aby sa posilnila dôvera spotrebiteľa a internetový trh sa stal transparentnejším a dostupnejším pre spoločnosti.

Normalizácia – zapojenie výrobcov

Spoločne s výmenou najlepších postupov by sa mali orgány dohľadu nad trhom aktívne zapájať do procesu navrhovania noriem, pretože ide o vhodný spôsob, ako zabezpečiť, aby presadzovanie noriem bolo realizovateľné, keď sa uskutočňuje v členských štátoch.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (3.12.2010)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľad nad trhom

(2010/2085(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Małgorzata Handzlik

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poukazuje na to, že globalizácia, zvýšené využívanie subdodávateľských vzťahov a rast medzinárodného obchodu znamenajú, že na svetových trhoch sa obchoduje s väčším množstvom výrobkov; domnieva sa, že úzka spolupráca medzi svetovými regulačnými orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov má pri riešení problémov, ktoré vznikajú v dôsledku zložitosti dodávateľských reťazcov a zvýšeného objemu obchodu, kľúčový význam;

2.  konštatuje, že spotrebiteľské výrobky umiestňované na európskom vnútornom trhu prichádzajú čoraz viac z tretích krajín; v súvislosti s tým zdôrazňuje dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti bezpečnosti výrobkov, najmä s našimi hlavnými obchodnými partnermi; vyzýva Komisiu, aby posilnila existujúce štruktúry dvojstrannej, trojstrannej (EÚ – USA – Čína) a mnohostrannej spolupráce s cieľom zlepšiť bezpečnosť výrobkov umiestnených na európskych trhoch;

3.  zdôrazňuje, že jednotný kontrolný systém EÚ pre všetky výrobky je dôležitý pre našich obchodných partnerov a výrobcov z tretích krajín, ktorí umiestňujú svoje výrobky na trhu EÚ; zastáva názor, že Komisia musí pri príprave návrhu revízie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov zahrnúť ustanovenia o dohľade nad trhom z tejto smernice do nového legislatívneho rámca;

4.  víta vytvorenie systému RAPEX – Čína, ktorý poskytuje čínskym orgánom informácie o tom, ktoré spotrebiteľské výrobky z Číny boli na európskom trhu zakázané, alebo boli z neho stiahnuté; zastáva názor, že systém RAPEX – Čína treba ďalej rozvíjať s cieľom zvýšiť počet prešetrených prípadov, a zistiť tak viac výrobcov alebo dovozcov, ktorí nesú zodpovednosť; zdôrazňuje, že väčšina výrobkov, na ktoré upozornil systém RAPEX, pochádza z Číny;

5.  vyzýva Komisiu, aby zvážila užitočnosť vytvorenia systému podobného systému RAPEX – Čína pre ďalších obchodných partnerov, predovšetkým pre tých, ktorých výrobky boli zaregistrované v systéme RAPEX;

6.  zdôrazňuje dôležitosť vysledovateľnosti výrobkov a sledovacieho označenia na určenie krajiny pôvodu výrobku a zodpovedného výrobcu;

7.  uvedomuje si, že sa zvyšuje počet výrobkov kúpených spotrebiteľmi prostredníctvom internetu, ktoré pochádzajú z tretích krajín a nespĺňajú európske normy, čím ohrozujú bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby posilnila a štandardizovala colné kontroly v prípade výrobkov kúpených prostredníctvom internetu a aby uskutočňovala dohľad nad trhom, pričom bude osobitnú pozornosť venovať výrobkom, ktoré môžu spotrebiteľom spôsobiť priamu ujmu, ako sú napr. farmaceutické a potravinové výrobky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala možné riešenia tohto problému s cieľom posilniť dôveru spotrebiteľov v elektronický obchod.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.12.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Markus Pieper, Giommaria Uggias


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (9.12.2010)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom

(2010/2085(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lara Comi

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  žiada Komisiu, aby pri revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov zvážila jednotný systém dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť lepšiu harmonizáciu jednotného trhu a podporiť ucelený prístup vo všetkých členských štátoch EÚ;

2.  víta zámer Komisie predložiť návrh na revíziu smernice 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov;

3.  naliehavo preto žiada Komisiu, aby sa vážne zaoberala možnosťou zosúladiť ustanovenia smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré sa týkajú dohľadu nad trhom, s novým legislatívnym rámcom;

4.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila účinný regulačný rámec, ktorý by umožňoval pohotové zásahy do fungovania trhu a spoľahlivé dlhodobé riešenia;

5.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť spoľahlivú vysledovateľnosť vo všetkých fázach životného cyklu produktu a zároveň dbať na to, aby to neviedlo k nárastu administratívnej záťaže;

6.  žiada Komisiu, aby s cieľom zabezpečiť spoľahlivú vysledovateľnosť a podporovať využívanie harmonizovaných postupov zo strany orgánov dohľadu nad trhom a colných orgánov uskutočnila konzultácie o novom vhodnom nástroji modernej, nákladovo efektívnej identifikácie (umožňujúcom dosiahnuť úspory z rozsahu v prípade nákladov na čipy RFID a ISO atď.), ktorý by mohol obsahovať strojovo čitateľné údaje o vysledovateľnosti a bol by ťažšie sfalšovateľný ako certifikačné známky a označenia zhody, a aby zhodnotila dosah tohto nástroja;

7.  žiada Komisiu, aby zvážila možnosť vypracovania presnejších kritérií hodnotenia bezpečnosti a rizík vyplývajúcich z nesúladu produktov s právnymi predpismi EÚ;

8.  okrem toho zdôrazňuje, že je dôležité, aby v členských štátoch existovali jednotné vymedzenia a hodnotenia výrobkov predstavujúcich závažné riziko, aby bolo možné zaručiť rovnakú úroveň bezpečnosti v celej Únii a systém vysledovateľnosti;

9.  vyzýva Komisiu, aby spotrebiteľom a MSP poskytla lepší prístup k systému RAPEX, napríklad uľahčením podávania sťažností, zriaďovaním asistenčných služieb a odstraňovaním prekážok brániacich prístupu z dôvodu nákladov či jazyka;

10. žiada Komisiu, aby do systému RAPEX alebo iného vhodného systému na úrovni EÚ začlenila pokuty za porušovanie predpisov členskými štátmi s cieľom zaručiť transparentnosť a stimuly pre všetky zainteresované strany;

11. vyzýva Komisiu, aby zvýšila jednoznačnosť mandátov v oblasti vypracúvania noriem a aby zvážila iné spôsoby postupného zdokonaľovania a integrácie vnútroštátnych a európskych systémov normalizácie v neharmonizovanej oblasti s dôrazom na zapojenie MSP, pričom by sa mali zachovať hlavné prvky súčasnej štruktúry.

12. vyzýva Komisiu a všetky zainteresované strany, aby zabezpečili finančnú udržateľnosť európskeho systému normalizácie, a to aj prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev a viacročného finančného plánovania, ktoré je základom pre zabezpečenie účinnosti a efektívnosti tohto systému;

13. zdôrazňuje potrebu stability a zjednodušenia európskych noriem a skrátenia času potrebného na ich vývoj a vyzýva vnútroštátne a európske orgány pre normalizáciu, aby normy zjednodušili znížením počtu odkazov na iné normy a tým, že poskytnú také usmernenia, ktoré budú zrozumiteľné pre používateľov;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.12.2010

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Bendt Bendtsen, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia i Cutchet, Lara Comi, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.2.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Catherine Soullie

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Claudio Morganti, Alexandra Thein

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia