Procedure : 2008/0196(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0038/2011

Indgivne tekster :

A7-0038/2011

Forhandlinger :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Afstemninger :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

BETÆNKNING     ***I
PDF 1680kWORD 1838k
22.2.2011
PE 442.789v04-00 A7-0038/2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder

(KOM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Andreas Schwab

Ordfører for udtalelse (*):

Diana Wallis, Retsudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 50

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder

(KOM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Den almindelige lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0614),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0349/2008),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse af 16. juli 2009 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–   der henviser til udtalelse af 22. april 2009 fra Regionsudvalget(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Retsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A7–0038/2011),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) De pågældende direktiver er gennemgået i lyset af erfaringer med henblik på at forenkle og opdatere de gældende bestemmelser samt fjerne uoverensstemmelser og huller i bestemmelserne. Gennemgangen har vist, at det er hensigtsmæssigt at erstatte de pågældende fire direktiver med dette ene direktiv. Direktivet bør derfor fastlægge standardbestemmelser for de fælles aspekter og bevæge sig bort fra tilgangen med minimumsharmonisering i de tidligere direktiver, hvor medlemsstaterne kunne beholde eller vedtage strengere nationale bestemmelser.

(2) De pågældende direktiver er gennemgået i lyset af erfaringer med henblik på at forenkle og opdatere de gældende bestemmelser samt fjerne uoverensstemmelser og huller i bestemmelserne. Gennemgangen har vist, at det er hensigtsmæssigt at erstatte de pågældende fire direktiver med dette ene direktiv. Direktivet bør derfor fastlægge standardbestemmelser for de fælles aspekter og samtidig tillade medlemsstaterne at beholde eller vedtage nationale bestemmelser i forbindelse med andre aspekter, som giver forbrugerne et højere beskyttelsesniveau.

 

Ændringsforslag                  2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det potentiale, der ligger i fjernsalg på tværs af grænser, og som burde være et af de mest håndgribelige resultater af det indre marked, udnyttes ikke fuldt ud af forbrugerne. Sammenlignet med den betydelige vækst i fjernsalg på hjemmemarkedet i de seneste par år har væksten i fjernsalg på tværs af grænser været begrænset. Forskellen er særlig markant i forbindelse med salg over internettet, hvor der er et stort vækstpotentiale. Det vækstpotentiale for handel på tværs af grænserne, der ligger i aftaler indgået uden for fast forretningssted (direkte salg), begrænses af en række faktorer, herunder de forskellige nationale bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, som erhvervslivet skal overholde. Sammenlignet med væksten i direkte salg på hjemmemarkedet i de seneste par år, navnlig inden for servicesektoren (f.eks. forsyningsvirksomhed), er antallet af forbrugere, som benytter denne kanal til at gøre indkøb på tværs af grænser, forblevet konstant. Med stadig flere forretningsmuligheder i mange medlemsstater burde små og mellemstore virksomheder (herunder selvstændige iværksættere) eller mellemmænd for virksomheder med direkte salg i højere grad være tilbøjelige til at lede efter forretningsmuligheder i andre medlemsstater, navnlig i grænseområder. Derfor vil fuld harmonisering af forbrugeroplysning og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted bidrage til at sikre, at det indre marked for erhvervsdrivende og forbrugere fungerer bedre.

(5) Det potentiale, der ligger i fjernsalg på tværs af grænser, og som burde være et af de mest håndgribelige resultater af det indre marked, udnyttes ikke fuldt ud. Sammenlignet med den betydelige vækst i fjernsalg på hjemmemarkedet i de seneste par år har væksten i fjernsalg på tværs af grænser været begrænset. Forskellen er særlig markant i forbindelse med salg over internettet, hvor der er et stort vækstpotentiale. Det vækstpotentiale for handel på tværs af grænserne, der ligger i aftaler indgået uden for fast forretningssted (direkte salg), begrænses af en række faktorer, herunder de forskellige nationale bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, som erhvervslivet skal overholde. Sammenlignet med væksten i direkte salg på hjemmemarkedet i de seneste par år, navnlig inden for servicesektoren (f.eks. forsyningsvirksomhed), er antallet af forbrugere, som benytter denne kanal til at gøre indkøb på tværs af grænser, forblevet konstant. Med stadig flere forretningsmuligheder i mange medlemsstater burde små og mellemstore virksomheder (herunder selvstændige erhvervsdrivende) eller mellemmænd for virksomheder med direkte salg i højere grad være tilbøjelige til at lede efter forretningsmuligheder i andre medlemsstater, navnlig i grænseområder. Derfor vil fuld harmonisering af visse aspekter af forbrugeroplysning og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted bidrage til et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og til at sikre, at det indre marked for erhvervsdrivende og forbrugere fungerer bedre.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Medlemsstaternes lovgivning om forbrugeraftaler udviser store forskelle, som kan forårsage betydelige konkurrenceforvridninger og hindre det indre marked i at fungere gnidningsløst. Den gældende fællesskabslovgivning om forbrugeraftaler vedrørende fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, forbrugsvarer og garantier samt urimelige kontraktvilkår fastsætter minimumsstandarder med henblik på harmonisering af lovgivningen og giver medlemsstaterne mulighed for at beholde eller indføre strengere foranstaltninger, som sikrer et højere forbrugerbeskyttelsesniveau inden for deres geografiske områder. Endvidere er mange spørgsmål ikke reguleret konsekvent på tværs af direktiverne eller har fået lov til at stå åbne. Disse spørgsmål er blevet behandlet forskelligt af medlemsstaterne. Derfor er der stor forskel på de nationale bestemmelser vedrørende gennemførelse af direktiver om forbrugeraftaler.

udgår

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Disse forskelle skaber væsentlige hindringer på det indre marked og påvirker erhvervslivet og forbrugerne. De øger de omkostninger, virksomhederne har, fordi de skal overholde forskellige bestemmelser, når de ønsker at sælge varer eller tjenesteydelser på tværs af grænser. Opsplitningen underminerer også forbrugernes tillid til det indre marked. Forbrugernes tillid svækkes yderligere på grund af uensartet forbrugerbeskyttelse i Fællesskabet. Problemet er navnlig akut set i lyset af de nye markedstendenser.

(7) Visse forskelle i medlemsstaternes lovgivning om forbrugeraftaler, særlig i aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted, skaber væsentlige hindringer på det indre marked og påvirker erhvervslivet og forbrugerne. De øger de omkostninger, virksomhederne har, fordi de skal overholde forskellige bestemmelser, når de ønsker at sælge varer eller tjenesteydelser på tværs af grænser. Den uhensigtsmæssige opsplitning underminerer også forbrugernes tillid til det indre marked.

Ændringsforslag                  5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Fuld harmonisering af visse nøgleaspekter ved lovgivningen vil give både forbrugerne og erhvervslivet væsentligt større retssikkerhed. Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge parters vedkommende kunne henholde sig til en enkelt lovgivning baseret på klart definerede juridiske begreber, som regulerer visse aspekter ved aftaler mellem virksomheder og forbrugere i hele Fællesskabet. Dermed vil de hindringer, der skyldes de opsplittede bestemmelser, blive fjernet og gennemførelsen af det indre marked på dette område afsluttet. Hindringerne kan kun fjernes ved at indføre ensartede bestemmelser på fællesskabsniveau. Endvidere vil forbrugerne få et højt fælles beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet.

(8) Medmindre andet er bestemt og i henhold til artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forhindrer bestemmelserne i dette direktiv ikke medlemsstaterne i at vedtage eller fastholde strengere bestemmelser i den nationale lovgivning for at sikre et højere forbrugerbeskyttelsesniveau. Imidlertid er fuld harmonisering af visse nøgleaspekter ved lovgivningen berettiget med henblik på at sikre en fælles lovgivningsramme for forbrugerbeskyttelsen og med henblik på at give både forbrugerne og erhvervsdrivende væsentligt større retssikkerhed i forbindelse med grænseoverskridende forretninger. I så fald vil forbrugerne og de erhvervsdrivende for begge parters vedkommende kunne henholde sig til en enkelt lovgivning baseret på klart definerede juridiske begreber, som regulerer visse aspekter ved aftaler mellem virksomheder og forbrugere i hele Unionen. Forbrugerne vil således opnå et højt beskyttelsesniveau i hele EU. Desuden vil indførelsen af fælles regler på EU-plan fjerne de hindringer, der skyldes de urimeligt opsplittede bestemmelser, og gennemførelsen af det indre marked på dette område vil blive afsluttet.

Ændringsforslag                  6

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Dette direktiv finder ikke anvendelse på sundhedsydelser, der leveres af sundhedsprofessionelle til patienter for at vurdere, bevare eller genetablere deres sundhedstilstand.

Ændringsforslag                  7

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b) Hasardspil, herunder lotteri og væddemål, er i betragtning af disse aktiviteters specielle art undtaget fra dette direktivs anvendelsesområde, da medlemsstaterne skal have mulighed for at indføre andre og strengere forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger for sådanne aktiviteter.

Ændringsforslag                  8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Gældende fællesskabslovgivning om finansielle tjenesteydelser til forbrugerne indeholder utallige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse. Derfor vedrører bestemmelserne i dette direktiv kun aftaler om finansielle tjenesteydelser i det omfang, det er nødvendigt for at fjerne huller i lovgivningen.

(11) Gældende EU-lovgivning bl.a. vedrørende finansielle tjenesteydelser til forbrugerne eller pakkerejser indeholder utallige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse. Derfor bør artikel 5 til 19 og artikel 23a i dette direktiv ikke finde anvendelse på aftaler om finansielle tjenesteydelser, og artikel 9 til 19 bør ikke gælde for aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden fast for forretningssted samt om pakkerejser, uden at det berører andre bestemmelser i eksisterende EU-lovgivning. Med hensyn til finansielle tjenesteydelser bør medlemsstaterne tilskyndes til at hente inspiration fra eksisterende EU-lovgivning på dette område, når der lovgives på områder, som ikke er reguleret på EU-plan, på en sådan måde, at der er sikret lige vilkår for alle forbrugere og alle aftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser. Kommissionen bør sigte mod at supplere EU-lovgivningen på området finansielle tjenesteydelser for at lukke eksisterende huller og beskytte forbrugerne i alle typer af aftaler.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Artikel 9 til 19 i dette direktiv berører ikke anvendelsen af medlemsstaternes bestemmelser om erhvervelse af fast ejendom og garantier i forbindelse med fast ejendom eller stiftelse eller overdragelse af rettigheder i fast ejendom. Dette omfatter også aftaler i forbindelse med sådanne retshandler, f.eks. projektsalg af fast ejendom og leje med køberet.

Ændringsforslag                  10

Forslag til direktiv

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Da der ikke kan være tale om en vanskelig psykologisk situation, når aftaler, i overensstemmelse med bestemmelserne i medlemsstaterne, oprettes af en offentlig embedsmand, bør sådanne aftaler udelukkes fra anvendelsesområdet for artikel 9 til 19 i dette direktiv.

Ændringsforslag       11

Forslag til direktiv

Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11c) Med henblik på dette direktiv betragtes leasingkontrakter for motorkøretøjer, når køretøjet leveres tilbage ved kontraktens udløb, som biludlejning.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 11 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

(11d) Mange medlemsstater har valgt at anvende nationale regler for forbrugerbeskyttelse på andre enheder, såsom ngo'er, iværksættervirksomheder og små og mellemstore virksomheder, og andre ønsker måske at gøre det. Det bør erindres, at medlemsstaterne kan udvide anvendelsesområdet for de nationale regler, der vedtages med henblik på at gennemføre dette direktiv, til at omfatte fysiske eller juridiske personer, der ikke er forbrugere i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 11 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11e) Digitalt indhold, som sendes til forbrugeren i et digitalt format, og som denne har mulighed for at bruge på permanent basis eller på en måde, der svarer til fysisk besiddelse af en vare, bør betragtes som en vare, for hvilken bestemmelserne i dette direktiv om købsaftaler gælder. Dog bør en fortrydelsesret kun gælde indtil det tidspunkt, hvor forbrugeren vælger at downloade det digitale indhold.

Ændringsforslag       14

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Den nye definition af aftaler vedrørende fjernsalg bør omfatte alle tilfælde, hvor aftaler om salg af varer og tjenesteydelser udelukkende indgås ved hjælp af en eller flere fjernkommunikationsteknikker (f.eks. postordre, internet, telefon eller fax). Det burde skabe lige vilkår for alle erhvervsdrivende ved fjernsalg. Det burde også give større retssikkerhed i forhold til den nuværende definition, som forudsætter, at den erhvervsdrivende har en organiseret fjernsalgsordning indtil aftalens indgåelse.

(12) Den nye definition af aftaler vedrørende fjernsalg bør omfatte alle tilfælde, hvor aftaler om levering af en vare eller en tjenesteydelse indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren som led i et ordnet system for fjernsalg eller levering af fjernydelser og uden parternes samtidige fysiske tilstedeværelse og udelukkende ved hjælp af en eller flere fjernkommunikationsteknikker (f.eks. postordre, internet, telefon eller fax). Websteder, der udelukkende indeholder oplysninger om den erhvervsdrivende og dennes varer og/eller tjenesteydelser, bør ikke være omfattet af definitionen af en sådan organiseret ordning for fjernsalg eller levering af fjernydelser, selv om sådanne websider angiver en eller flere fjernkommunikationsteknikker. Det burde skabe lige vilkår for alle erhvervsdrivende ved fjernsalg.

Ændringsforslag       15

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De særlige omstændigheder, hvorunder der blev givet tilbud eller aftalen blev forhandlet, bør ikke være relevante for, hvordan en aftale vedrørende fjernsalg defineres. Det forhold, at den erhvervsdrivende lejlighedsvis indgår aftaler vedrørende fjernsalg eller anvender en organiseret ordning, som tredjemand forvalter, f.eks. en onlineplatform, burde ikke berøve forbrugerne deres beskyttelse. På samme måde bør en transaktion, som den erhvervsdrivende og forbrugeren har forhandlet på plads ved direkte kontakt uden for fast forretningssted, være en aftale vedrørende fjernsalg, hvis aftalen efterfølgende indgås udelukkende ved brug af en fjernkommunikationsteknik, f.eks. internettet eller en telefon. En enklere definition af aftaler vedrørende fjernsalg bør give erhvervsdrivende større retssikkerhed og beskytte dem mod urimelig konkurrence.

(13) De særlige omstændigheder, hvorunder der blev givet tilbud eller aftalen blev forhandlet, bør ikke være relevante for, hvordan en aftale vedrørende fjernsalg defineres. Det forhold, at den erhvervsdrivende anvender en organiseret ordning for fjernsalg eller levering af fjernydelser, som tredjemand forvalter, f.eks. en onlineplatform, burde ikke berøve forbrugerne deres beskyttelse. På samme måde bør en transaktion, som den erhvervsdrivende og forbrugeren har forhandlet på plads ved direkte kontakt uden for fast forretningssted, være en aftale vedrørende fjernsalg, hvis aftalen efterfølgende indgås udelukkende ved brug af en fjernkommunikationsteknik, f.eks. internettet eller en telefon. En enklere definition af aftaler vedrørende fjernsalg bør give erhvervsdrivende større retssikkerhed og beskytte dem mod urimelig konkurrence.

Ændringsforslag       16

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Aftaler indgået uden for fast forretningssted bør defineres som aftaler indgået med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige tilstedeværelse uden for fast forretningssted, f.eks. i forbrugerens hjem eller på forbrugerens arbejdsplads. I en kontekst uden for fast forretningssted er forbrugeren under psykisk pres, uanset om han har anmodet om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. For at forhindre, at bestemmelserne omgås, når forbrugere kontaktes uden for fast forretningssted, bør en aftale, som er forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens hjem, men indgået i en forretning, også anses for at være en aftale indgået uden for fast forretningssted.

(14) Aftaler indgået uden for fast forretningssted bør defineres som aftaler indgået med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige tilstedeværelse uden for fast forretningssted, f.eks. i forbrugerens hjem eller på forbrugerens arbejdsplads. I en kontekst uden for fast forretningssted befinder forbrugeren sig midlertidigt i en særlig situation, som adskiller sig fra situationen i en butik, eksempelvis i psykisk henseende og med hensyn til mulighederne for at sammenligne varer og priser. Dette gælder, uanset om han har anmodet om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. For at forhindre, at bestemmelserne omgås, når forbrugere kontaktes uden for fast forretningssted, bør en aftale, som er forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens hjem, men indgået i en forretning, kun anses for at være en aftale indgået uden for fast forretningssted, når de vigtigste elementer i kontrakten er blevet fastlagt i løbet af en udflugt, i forbindelse med et fritidsarrangement eller ved en salgsdemonstration. Dog omfatter definitionen ikke aftaler, hvor forbrugeren betaler en pris, der ikke overstiger 40 euro, for ikke at kræve urimelige oplysningspligter af den erhvervsdrivende ved gadesalg, hvor ydelserne leveres straks. I disse tilfælde er der heller ikke behov for en fortrydelsesret, da virkningerne af sådanne aftaler er overskuelige. Ikke desto mindre bør medlemsstaterne frit kunne, og opfordres hertil, fastsætte en lavere værdi.

Ændringsforslag                  17

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle forretningssteder, uanset form (f.eks. forretninger eller varevogne), der fungerer som den erhvervsdrivendes faste forretningssted. Markedsboder og messestande bør behandles som faste forretningssteder, selv om den erhvervsdrivende måske kun benytter dem midlertidigt. Andre steder, som kun lejes for en kort periode, og hvor den erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. hoteller, restauranter, konferencecentre, biografer, der lejes af erhvervsdrivende, som ikke er etableret på det pågældende sted), bør ikke betragtes som forretningssteder. På samme måde bør offentlige områder, herunder offentlige transportmidler eller faciliteter, samt private hjem og arbejdspladser, ikke betragtes som faste forretningssteder.

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle forretningssteder, uanset form (f.eks. forretninger, taxaer eller varevogne), der fungerer som den erhvervsdrivendes faste forretningssted. Markedsboder bør behandles som faste forretningssteder, selv om den erhvervsdrivende måske kun benytter dem midlertidigt og regelmæssigt. Andre steder, som kun lejes for en kort periode, og hvor den erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. hoteller, restauranter, konferencecentre, biografer, der lejes af erhvervsdrivende, som ikke er etableret på det pågældende sted), bør ikke betragtes som forretningssteder. På samme måde bør offentlige områder, herunder offentlige transportmidler eller faciliteter, samt private hjem og arbejdspladser, ikke betragtes som faste forretningssteder.

Ændringsforslag                  18

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør navnlig omfatte dokumenter på papir, USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card eller harddiskenen computer, hvor der er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Varige medier bør navnlig omfatte papir, USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card eller harddiske computere. For at kunne betegnes som et "varigt medium" skal en e-mail eller en internetside først og fremmest sætte forbrugeren i stand til at lagre oplysninger så længe, som det er relevant for ham at beskytte sine interesser som følge af hans forhold til den erhvervsdrivende. For det andet bør e-mailen eller websiden giver mulighed for at lagre oplysninger på en sådan måde, at den erhvervsdrivende umuligt kan ændre oplysningerne ensidigt.

Ændringsforslag                  19

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Forbrugerne bør have ret til at modtage oplysninger forud for aftalens indgåelse. Men erhvervsdrivende bør ikke være forpligtet til at formidle oplysninger, som allerede fremgår af konteksten. I forbindelse med transaktioner på et fast forretningssted fremgår de vigtigste egenskaber ved et givet produkt, den erhvervsdrivendes identitet og leveringsbetingelserne måske af konteksten. I forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted bør den erhvervsdrivende altid formidle oplysninger om betaling, levering, gennemførelse og klagebehandling, da disse forhold måske ikke fremgår af konteksten.

(17) Forbrugeren skal informeres grundigt, inden han er bundet af en aftale indgået på et fast forretningssted, vedrørende fjernsalg, en aftale indgået uden for fast forretningssted eller en tilsvarende aftale. I forbindelse med at den erhvervsdrivende giver denne information, bør han tage hensyn til de specifikke behov for forbrugere, som er særligt sårbare på grund af mentale, fysiske eller psykiske handicap, alder eller godtroenhed på en måde, som den erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at gennemskue. Dog bør hensynet til sådanne særlige behov ikke føre til forskellige niveauer for forbrugerbeskyttelse.

 

Ændringsforslag                  20

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Forbrugeren bør vide, om han indgår aftale med den erhvervsdrivende eller med en mellemmand, som optræder på en anden forbrugers vegne, for i sidstnævnte tilfælde er forbrugeren muligvis ikke beskyttet i henhold til dette direktiv. Derfor bør mellemmanden gøre opmærksom på dette forhold og følgerne heraf. Begrebet mellemmand bør ikke omfatte onlinehandelsplatforme, som ikke indgår aftaler i en anden parts navn eller på dennes vegne.

udgår

Ændringsforslag                  21

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) I forbindelse med fjernsalg kan forbrugeren ikke se varen, inden aftalen indgås, og derfor bør han have fortrydelsesret, således at han kan få kendskab til varens art og den måde, den fungerer på.

 

(22) I forbindelse med fjernsalg kan forbrugeren ikke se varen, inden aftalen indgås, og derfor bør han have fortrydelsesret, således at han inden fortrydelsesfristens udløb kan fastslå varens art og beskaffenhed og få kendskab til den måde, den fungerer på. En sådan fortrydelsesret bør også ydes til aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Ændringsforslag                  22

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) For at skabe retssikkerhed bør fristerne i dette direktiv beregnes i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter. Derfor bør alle frister i dette direktiv opfattes som udtrykt i kalenderdage.

udgår

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Når forbrugeren bestiller mere end én vare fra den samme erhvervsdrivende, bør han være berettiget til at gøre fortrydelsesretten gældende i forhold til hver enkelt vare. Hvis varerne leveres særskilt, bør fortrydelsesfristen løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren får de enkelte varer i fysisk besiddelse. I det tilfælde, en vare leveres i forskellige partier eller dele, bør fortrydelsesfristen løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

(26) Ved gentagen levering af varer af samme slags, bør fortrydelsesfristen løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, får den første delleverance i fysisk besiddelse. I det tilfælde, hvor en vare leveres i forskellige partier eller dele, bør fortrydelsesfristen løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse. Har forbrugeren bestilt flere varer i en ordre, og disse varer leveres særskilt, bør fortrydelsesfristen løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren modtager den sidste vare.

Ændringsforslag       24

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten forud for indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen forlænges. Men med henblik på retssikkerheden bør der dog indføres en tremåneders frist, forudsat at den erhvervsdrivende har opfyldt sine aftalemæssige forpligtelser fuldt ud. Den erhvervsdrivende bør anses for at have opfyldt sine forpligtelser fuldt ud, når han har leveret de varer eller fuldt ud ydet de tjenesteydelser, som forbrugeren har bestilt.

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten forud for indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen forlænges. Men med henblik på retssikkerheden bør der dog indføres en etårs frist. Men medlemsstaterne bør kunne bevare eksisterende lovgivning med henblik på at udvide denne frist.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne gør fortrydelsesretten gældende på forskellig måde, og det har medført omkostninger for virksomheder, som sælger på tværs af grænser. En harmoniseret standardfortrydelsesformular til forbrugerne burde kunne forenkle fortrydelsesprocessen og skabe retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne undlade at tilføje krav til udformningen af fællesskabsstandardformularen, f.eks. at den skal udfyldes med en særlig skriftstørrelse.

(28) Medlemsstaterne gør fortrydelsesretten gældende på forskellig måde, og det har medført omkostninger for virksomheder, som sælger på tværs af grænser. En harmoniseret standardfortrydelsesformular til forbrugerne burde kunne forenkle fortrydelsesprocessen og skabe retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne undlade at tilføje krav til udformningen af EU-standardformularen, f.eks. at den skal udfyldes med en særlig skriftstørrelse.

Ændringsforslag                  26

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) I det tilfælde, fortrydelsesretten gøres gældende, bør den erhvervsdrivende godtgøre alle de betalinger, han har modtaget fra forbrugeren, herunder dem, der omfatter den erhvervsdrivendes udgifter i forbindelse med varernes levering til forbrugeren.

(30) I det tilfælde, fortrydelsesretten gøres gældende, bør den erhvervsdrivende godtgøre alle de betalinger, han har modtaget fra forbrugeren, herunder dem, der omfatter den erhvervsdrivendes udgifter i forbindelse med varernes levering til forbrugeren, bortset fra betalinger for ekspresleverancer, som forbrugeren udtrykkeligt har anmodet om. Tilbagebetaling skal kunne ske ved brug af ethvert betalingsmiddel, forudsat at der er tale om et lovligt betalingsmiddel i den medlemsstat, hvor forbrugeren modtager den. Derfor må tilbagebetalingen ikke finde sted i form af tilgodebeviser.

Ændringsforslag       27

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Der bør være visse undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret, som i tilfælde, hvor produktets art gør fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig størrelse. Det gælder f.eks. i forbindelse med vin, som leveres længe efter aftalens indgåelse, og hvor aftalen er genstand for spekulation, idet værdien afhænger af markedskonjunkturerne (vin en primeur).

(33) Der bør være visse undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret, som i tilfælde, hvor produktets art gør fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig størrelse, og udøvelsen af fortrydelsesretten ville være en urimelig ulempe for den erhvervsdrivende. Det gælder navnlig for fødevarer og andre hygiejnisk følsomme eller letfordærvelige varer, f.eks. vin, som leveres længe efter aftalens indgåelse, og hvor aftalen er genstand for spekulation, idet værdien afhænger af markedskonjunkturerne (vin en primeur). Også visse andre varer eller tjenesteydelser, hvis pris afhænger af markedsudsving, bør undtages fra fortrydelsesretten, som f.eks. råstoffer.

Ændringsforslag       28

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) I forbindelse med aftaler om fjernlevering af tjenesteydelser, hvor leveringen påbegyndes, inden fortrydelsesfristen udløber (forbrugeren downloader f.eks. datafiler i den nævnte periode), ville det være urimeligt, om forbrugeren fik lov til at gøre fortrydelsesretten gældende efter at have udnyttet tjenesteydelsen helt eller delvist. Derfor bør forbrugeren miste fortrydelsesretten, når leveringen påbegyndes, men det skal ske med forudgående, udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren.

(34) I forbindelse med aftaler om fjernlevering eller aftaler indgået uden for fast forretningssted om levering af tjenesteydelser, hvor leveringen påbegyndes, inden fortrydelsesfristen udløber (forbrugeren downloader f.eks. datafiler i den nævnte periode), ville det være urimeligt, om forbrugeren fik lov til at gøre fortrydelsesretten gældende efter at have udnyttet tjenesteydelsen helt eller delvist. Derfor bør forbrugeren miste fortrydelsesretten, når leveringen påbegyndes, men det skal ske med forudgående, udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren, på betingelse af at der er tale om informeret samtykke, dvs. at forbrugeren er blevet informeret om følgerne af dette valg med hensyn til tabet af fortrydelsesretten.

Ændringsforslag                  29

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) Med henblik på forenkling og retssikkerhed bør fortrydelsesretten finde anvendelse på alle former for aftaler indgået uden for forretningssted, undtagen under nærmere definerede omstændigheder, som let kan dokumenteres. Derfor bør fortrydelsesretten hverken finde anvendelse i forbindelse med hastende reparationer i forbrugerens hjem, for fortrydelsesretten er uforenelig med nødsituationer, eller i forbindelse med supermarkeders hjemmeleveringsordninger, hvor forbrugerne kan vælge mad, drikkevarer og andre almindelige husholdningsvarer via supermarkedets websted og få dem leveret i deres hjem. Der er tale om varer, som ikke er dyre, og som forbrugerne regelmæssigt køber til deres daglige forbrug eller til daglig anvendelse i husholdningen, og de bør derfor ikke være genstand for fortrydelsesret. Forbrugernes største vanskeligheder og hovedkilden til tvister med erhvervsdrivende drejer sig om levering af varer, herunder varer, som går tabt eller bliver beskadiget under transporten, og forsinket eller delvis levering. Derfor er det hensigtsmæssigt at præcisere og harmonisere de nationale bestemmelser om levering og risikoovergang.

(37) Med henblik på forenkling og retssikkerhed bør fortrydelsesretten finde anvendelse på alle former for fjernsalg og aftaler indgået uden for forretningssted, undtagen under nærmere definerede omstændigheder, som let kan dokumenteres.

Ændringsforslag       30

Forslag til direktiv

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a) Forbrugernes største vanskeligheder og hovedkilden til tvister med erhvervsdrivende vedrører levering af varer, herunder varer, som går tabt eller bliver beskadiget under transporten, og forsinket eller delvis levering. Det er derfor hensigtsmæssigt at harmonisere de nationale bestemmelser om levering og risikoovergang.

Ændringsforslag       31

Forslag til direktiv

Betragtning 37 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37b) Hvis den erhvervsdrivende ikke opfylder sin leveringspligt, bør forbrugeren på et varigt medium opfordre den erhvervsdrivende til at foretage levering inden en frist på mindst syv dage og meddele, at han har til hensigt at ophæve aftalen, hvis leveringen ikke finder sted. Forbrugeren bør anses for at have ophævet aftalen, hvis der ikke er truffet foranstaltninger ved fristens udløb. Hvis der allerede er sket betaling, bør forbrugeren, uden at det berører hans ret til erstatning, have krav på tilbagebetaling inden syv dage, efter at aftalen er ophævet. Det bør være muligt for medlemsstaterne at vedtage eller opretholde nationale bestemmelser med henblik på at sikre et højere forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) I forbindelse med forbrugerkøb kan vareleveringen finde sted på forskellig måde. Det er kun muligt at opnå den fleksibilitet, der er nødvendig for at tage hensyn til alle disse variationer, hvis der indføres en bestemmelse, som frit kan fraviges. Forbrugeren bør være beskyttet mod enhver risiko for tab eller beskadigelse af varer under transport arrangeret eller foretaget af den erhvervsdrivende. Den nye bestemmelse om risikoovergang bør ikke finde anvendelse i det tilfælde, forbrugeren venter urimeligt længe med at tage varerne i besiddelse (f.eks. når forbrugeren ikke afhenter varerne på posthuset inden den frist, posthuset har fastsat). Under nævnte omstændigheder bør forbrugeren bære risikoen for tab eller forringelse efter leveringstidspunktet, som aftalt med den erhvervsdrivende.

(38) I forbindelse med forbrugerkøb kan vareleveringen finde sted på forskellig måde: enten straks eller på et senere tidspunkt. Hvis parterne ikke har aftalt en bestemt leveringsdato, skal den erhvervsdrivende levere så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder ikke senere end 30 dage fra datoen for indgåelsen af kontrakten. Forbrugeren bør være beskyttet mod enhver risiko for tab eller beskadigelse af varer under transport arrangeret eller foretaget af den erhvervsdrivende. Den nye bestemmelse om risikoovergang bør ikke finde anvendelse i det tilfælde, forbrugeren venter urimeligt længe med at tage varerne i besiddelse (f.eks. når forbrugeren ikke afhenter varerne på posthuset inden den frist, posthuset har fastsat). Under nævnte omstændigheder bør forbrugeren bære risikoen for tab eller forringelse efter leveringstidspunktet, som aftalt med den erhvervsdrivende.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a) I mange transaktioner får forbrugerne ikke tilstrækkeligt mange betalingsmåder at vælge imellem, eller de bliver pålagt gebyr, hvis de nægter at bruge bestemte måder. Denne situation skal behandles i en bestemmelse, som sikrer, at den erhvervsdrivende tilbyder forbrugeren forskellige betalingsmåder, og i forbindelse med fjernsalgsaftaler bør disse omfatte såvel elektroniske som ikkeelektroniske betalingsmåder. En ikkeelektronisk betalingsmåde ville f.eks. være muligheden for at udskrive en ordre fra den erhvervsdrivendes webside og betale den kontant i en bank eller et andet kontaktpunkt for den erhvervsdrivende.

Ændringsforslag       34

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) Den erhvervsdrivende bør skulle stå til ansvar over for forbrugeren, hvis varerne ikke er i overensstemmelse med aftalen. Varerne bør forventes at være i overensstemmelse med aftalen, hvis de opfylder en række betingelser, som hovedsagelig vedrører varernes beskaffenhed. Den beskaffenhed og brugbarhed, som forbrugerne med rimelig kan forvente, vil bl.a. afhænge af, om varerne er nye eller brugte, samt af varernes forventede holdbarhed.

(39) Den erhvervsdrivende bør skulle stå til ansvar over for forbrugeren, hvis varerne ikke er i overensstemmelse med aftalen. Varerne bør forventes at være i overensstemmelse med aftalen, hvis de opfylder en række betingelser, som hovedsagelig vedrører varernes beskaffenhed. Den beskaffenhed og brugbarhed, som forbrugerne med rimelig kan forvente, vil bl.a. afhænge af, om varerne er nye eller brugte, samt af varernes forventede holdbarhed. Hvis der er tale om fejllevering eller mangelfuld levering, bør varerne ligeledes anses for ikke at være i overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag       35

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, bør forbrugeren først have mulighed for at kræve, at den erhvervsdrivende reparerer varerne eller udskifter dem efter den erhvervsdrivendes valg, medmindre den erhvervsdrivende beviser, at nævnte midler er ulovlige, umulige eller kræver en urimelig indsats fra den erhvervsdrivendes side. Den erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes på en objektiv måde under hensyn til de omkostninger, der påføres den erhvervsdrivende ved afhjælpning af den manglende overensstemmelse, varernes værdi og den manglende overensstemmelses betydning. Mangel på reservedele bør ikke være en gyldig grund til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper manglende overensstemmelse inden for en rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig stor indsats.

(40) Forbrugeren bør i første omgang kunne kræve, at den erhvervsdrivende afhjælper den manglende overensstemmelse eller omleverer, medmindre dette vil være umuligt eller uforholdsmæssigt. Hvorvidt en afhjælpning er uforholdsmæssig bør bestemmes på en objektiv måde. En afhjælpning bør betragtes som uforholdsmæssig, hvis den medfører omkostninger, der er urimeligt store i forhold til andre former for afhjælpning. For at fastslå, om der er tale om urimelige omkostninger, skal omkostningerne ved afhjælpningen være klart højere end omkostningerne til en anden form for afhjælpning.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) Forbrugeren bør ikke afholde omkostninger i forbindelse med afhjælpning af manglende overensstemmelse, navnlig forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og materialeomkostninger. Endvidere bør forbrugeren ikke godtgøre den erhvervsdrivende for brug af defekte varer.

(41) Forbrugeren bør ikke afholde omkostninger i forbindelse med afhjælpning af manglende overensstemmelse, navnlig forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og materialeomkostninger. Endvidere bør forbrugeren ikke godtgøre den erhvervsdrivende for brug af defekte varer. Forbrugeren bør have ret til at kræve erstatning i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende national ret for ethvert tab som følge af manglende overensstemmelse med købsaftalen, der ikke afhjælpes af den erhvervsdrivende. En sådan erstatning skal kunne omfatte ikkeøkonomisk erstatning, såfremt den nationale lovgivning tillader det.

Ændringsforslag       37

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42) Når den erhvervsdrivende enten har nægtet eller mere end en gang undladt at afhjælpe manglende overensstemmelse, bør forbrugeren være berettiget til frit at vælge ethvert af de midler, som står til rådighed. Den erhvervsdrivendes afvisning kan enten være eksplicit eller implicit, hvilket i sidstnævnte tilfælde betyder, at den erhvervsdrivende ikke reagerer på eller ignorerer forbrugerens krav om afhjælpning af den manglende overensstemmelse.

(42) Hvis forbrugeren ikke har krav på reparation eller omlevering, bør han være berettiget til frit at vælge ethvert af de midler, som står til rådighed. Medlemsstaterne bør med henblik på at sikre en højere grad af forbrugerbeskyttelse have mulighed for at indføre eller opretholde nationale bestemmelser om frit valg af andre afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af manglende overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a) Det bør fastsættes, at den erhvervsdrivendes ansvar i visse tilfælde kan gøres gældende i forbindelse med tilfælde af manglende overensstemmelse ved overgangen af risikoen til forbrugeren, selv om den manglende overensstemmelse først opdages senere.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Betragtning 42 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42b) Hvis den erhvervsdrivende i sin egenskab af endelig sælger er ansvarlig over for forbrugeren som følge af en handling eller en undladelse begået af producenten, bør den erhvervsdrivende i sin egenskab af endelig sælger have ret til at rejse krav over for den eller de ansvarlige i aftalekæden. I denne henseende bør medlemsstaternes nationale bestemmelser fastlægge, hvem der er ansvarlig, samt hvilke procedurer og vilkår der skal gælde herfor.

Ændringsforslag       40

Forslag til direktiv

Betragtning 42 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42c) Forbrugeren bør have en garantiperiode for manglende overensstemmelse på to år. Til fordel for forbrugeren bør manglende overensstemmelse, der viser sig senest seks måneder efter, at risikoen er overgået til forbrugeren, formodes at have eksisteret på leveringstidspunktet. Medlemsstaterne bør have mulighed for at vedtage eller opretholde nationale bestemmelser om garantiperioder, varighed af omvendt bevisbyrde eller specifikke regler for en væsentlig manglende overensstemmelse, som viser sig efter garantiperiodens udløb, for at sikre et højere forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag       41

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) I henhold til direktiv 1999/44/EF kan medlemsstaterne give forbrugeren en frist på mindst to måneder til at underrette sælgeren om eventuel manglende overensstemmelse. De forskellige gennemførelsesbestemmelser har skabt handelshindringer. Derfor er det nødvendigt at fjerne denne reguleringsmulighed og forbedre retssikkerheden ved at gøre forbrugerne forpligtet til at underrette den erhvervsdrivende om manglende overensstemmelse senest to måneder efter tidspunktet for denne konstatering.

udgår

Ændringsforslag       42

Forslag til direktiv

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44) Visse erhvervsdrivende eller producenter tilbyder forbrugerne handelsgarantier. For at sikre, at forbrugeren ikke vildledes, bør handelsgarantierne indeholde bestemte informationer, herunder om deres varighed og geografiske udstrækning, og det skal fremgå, at handelsgarantien ikke påvirker forbrugerens lovfæstede rettigheder.

(44) Visse erhvervsdrivende eller producenter tilbyder forbrugerne handelsgarantier. For at sikre, at forbrugeren ikke vildledes, bør handelsgarantierne indeholde bestemte informationer, herunder om deres varighed og geografiske udstrækning, og det skal fremgå, at handelsgarantien ikke påvirker forbrugerens lovfæstede rettigheder inden for rammerne af gældende national lovgivning og de rettigheder, der fastsættes i dette direktiv.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(45a) De harmoniserede lovgivningsmæssige aspekter vedrører kun aftaler indgået mellem virksomheder og forbrugere. Bestemmelserne i dette direktiv om urimelige kontraktvilkår bør derfor ikke berøre national lovgivning om aftaler vedrørende beskæftigelse, aftaler vedrørende arverettigheder, aftaler vedrørende familieret og aftaler vedrørende virksomheders stiftelse og organisation eller partnerskabsaftaler og obligationsvilkår.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46) Bestemmelser om urimelige kontraktvilkår finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, der direkte eller indirekte afspejler love eller administrative bestemmelser i medlemsstaterne, som er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. På samme måde bør vilkår, som afspejler principper eller bestemmelser i internationale konventioner, som Fællesskabet eller medlemsstaterne er part i, bl.a. på transportområdet, ikke vurderes på grundlag af kriterierne for urimelige kontraktvilkår.

(46) Bestemmelser om urimelige kontraktvilkår finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, der direkte eller indirekte afspejler love, administrative bestemmelser eller generelle retsprincipper i medlemsstaterne, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. På samme måde bør kontraktvilkårene endvidere afspejle principperne og bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Vilkår, som afspejler principper eller bestemmelser i internationale konventioner, som Unionen eller medlemsstaterne er part i, bl.a. på transportområdet, bør ikke vurderes på grundlag af kriterierne for urimelige kontraktvilkår.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges på en klar og forståelig måde og være letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit kunne vælge den skrifttype og –størrelse, som kontraktvilkårene udfærdiges med. Forbrugeren bør have mulighed for at læse vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan ske ved at udlevere vilkårene til forbrugeren efter anmodning (ved aftaler indgået på fast forretningssted), gøre vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. på den erhvervsdrivendes websted i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg) eller ved at vedlægge ordresedlen standardvilkårene som bilag (i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted). Den erhvervsdrivende bør anmode om forbrugerens udtrykkelige samtykke til eventuelle betalinger ud over betalingen for den erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør være forbudt at formode samtykke ved brug af opt out-ordninger som f.eks. forud afkrydsede felter.

(47) Alle kontraktvilkår skal altid være udtrykt på en klar og forståelig måde. Hvis en kontraktbestemmelse foreligger på skrift, skal den altid være udformet på et klart og let forståeligt sprog. Erhvervsdrivende bør frit kunne vælge den skrifttype og –størrelse, som kontraktvilkårene udfærdiges med. Forbrugeren bør have mulighed for at læse vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan ske ved at udlevere vilkårene til forbrugeren efter anmodning (ved aftaler indgået på fast forretningssted), gøre vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. på den erhvervsdrivendes websted i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg) eller ved at vedlægge ordresedlen standardvilkårene som bilag (i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted). Den erhvervsdrivende bør anmode om forbrugerens udtrykkelige samtykke til eventuelle betalinger ud over betalingen for den erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør være forbudt at formode samtykke ved brug af opt out-ordninger som f.eks. forud afkrydsede felter.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(47a) De erhvervsdrivende bør frit kunne vælge, hvorledes kontraktvilkårene meddeles, f.eks. med hvilken skrifttype og -størrelse disse udfærdiges. Medlemsstaterne bør undlade at stille krav til, hvordan kontraktvilkårene præsenteres, dog undtaget krav til, hvordan de præsenteres for handicappede, eller når varerne eller tjenesteydelserne kan medføre en særlig risiko for forbrugerens eller en tredjepersons sundhed og sikkerhed. Medlemsstaterne kan også stille yderligere krav i de tilfælde, hvor der på grund af kompleksiteten af aftalerne for disse varer eller tjenesteydelser er risiko for negative konsekvenser for forbrugerne, herunder problemer der vedrører konkurrencen i denne sektor. Dette kan eksempelvis være tilfældet i aftaler om finansielle tjenesteydelser, gas, elektricitet og vand, telekommunikation og fast ejendom. Dette bør dog ikke gælde for formelle nationale krav vedrørende aftalens indgåelse eller andre formelle krav, såsom på hvilket sprog vilkårene fastsættes, krav til vilkårenes indhold eller formuleringen af visse kontraktvilkår for særlige sektorer. Dette direktiv bør ikke harmonisere de sprogkrav, der stilles til forbrugeraftaler. Medlemsstaterne vil derfor i deres nationale lovgivning kunne opretholde eller indføre sprogkrav til kontraktvilkårene.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49) Ved anvendelsen af dette direktiv bør vurderingen af, om et vilkår er rimeligt, hverken omfatte vilkår, der omhandler aftalens hovedgenstand eller forholdet mellem leverancens eller ydelsens kvalitet og pris, medmindre disse vilkår ikke opfylder krav om gennemsigtighed. Der bør imidlertid tages hensyn til aftalens hovedgenstand og forholdet mellem kvalitet og pris ved vurderingen af, om andre kontraktvilkår er rimelige. I forbindelse med forsikringsaftaler bør de vilkår, hvori den forsikrede risiko og forsikrerens forpligtelse er klart defineret eller afgrænset, f.eks. ikke indgå i en sådan vurdering, for der tages hensyn til disse afgrænsninger ved beregningen af den præmie, som forbrugeren betaler.

(49) Ved anvendelsen af dette direktiv bør vurderingen af, om et vilkår er rimeligt, hverken omfatte vilkår, der omhandler aftalens hovedgenstand eller forholdet mellem leverancens eller ydelsens kvalitet og pris, medmindre disse vilkår ikke opfylder krav om gennemsigtighed. Der bør imidlertid tages hensyn til aftalens hovedgenstand og forholdet mellem kvalitet og pris ved vurderingen af, om andre kontraktvilkår er rimelige. I forbindelse med forsikringsaftaler bør de vilkår, hvori den forsikrede risiko og forsikrerens forpligtelse er klart defineret eller afgrænset, f.eks. ikke indgå i en sådan vurdering, for der tages hensyn til disse afgrænsninger ved beregningen af den præmie, som forbrugeren betaler. Denne undtagelse gælder ikke den påregnede betaling til den erhvervsdrivende som en del af tilknyttede eller afledte udgifter fastsat i aftalen, herunder gebyrer eller afgifter for overtrædelse af kontraktvilkårene, der fuldt ud bør indgå i rimelighedsvurderingen.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed og forbedre den måde, det indre marked fungerer på, bør direktivet indeholde to lister over urimelige vilkår. Bilag II indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Bilag III indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som urimelige, medmindre den erhvervsdrivende beviser det modsatte. Disse lister bør finde anvendelse i alle medlemsstater.

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed og forbedre den måde, det indre marked fungerer på, bør direktivet indeholde to ikke-udtømmende lister over urimelige vilkår. Bilag II indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Bilag III indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som urimelige, medmindre den erhvervsdrivende beviser det modsatte.

Ændringsforslag       49

Forslag til direktiv

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

udgår

Ændringsforslag       50

Forslag til direktiv

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør navnlig tillægges bemyndigelse til at ændre bilag II og III om kontraktvilkår, som skal betragtes som eller formodes at være urimelige. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

udgår

Ændringsforslag       51

Forslag til direktiv

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53) Kommissionens bemyndigelse til at ændre bilag II og III bør anvendes til at sikre konsekvent gennemførelse af bestemmelserne om urimelige vilkår ved at supplere nævnte bilag med kontraktvilkår, som bør betragtes som urimelige under alle omstændigheder, eller som bør betragtes som urimelige, medmindre den erhvervsdrivende har bevist det modsatte.

udgår

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(55a) Medlemsstaterne bør sikre, at deres nationale myndigheder har et tilstrækkeligt samarbejde med Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC), så der kan reageres i grænseoverskridende sager, navnlig på ikkefærdigbehandlede anmodninger hos de europæiske forbrugercentre.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60) Europa-Kommissionen vil tage skridt til at finde den mest hensigtsmæssige måde til at sikre, at alle forbrugere gøres bekendt med deres rettigheder på salgsstedet.

(60) Kommissionen vil efter høring af medlemsstaterne og de interesserede parter tage skridt til at finde den mest hensigtsmæssige måde til at sikre, at alle forbrugere og erhvervsdrivende gøres bekendt med deres rettigheder på salgsstedet. Kommissionen bør især benytte sig af midler som informations- og kommunikationsteknologiværktøjer samt offentlige medier.

Ændringsforslag       54

Forslag til direktiv

Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(61a) Der bør fastsættes bestemmelser for en gensidig evalueringsproces, inden for hvis rammer medlemsstaterne i løbet af tidsfristen for gennemførelsen af dette direktiv i første omgang skal foretage en revision af deres lovgivning med henblik på at fastslå, hvilke strengere nationale bestemmelser, som samtidig er i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der skal indføres eller opretholdes for at yde større beskyttelse til forbrugerne. Medlemsstaterne bør ved udløbet af tidsfristen for gennemførelsen af dette direktiv udarbejde en rapport om resultaterne af denne revision. Hver rapport bør forelægges alle de øvrige medlemsstater samt andre berørte parter. Medlemsstaterne kan inden for seks måneder fremsætte bemærkninger til rapporterne. Kommissionen bør senest et år efter udløbet af fristen for gennemførelsen af dette direktiv og derefter hvert tredje år udarbejde en sammenfattende rapport, der i givet fald indeholder lovgivningsforslag. Kommissionen bør om nødvendigt bistå medlemsstaterne i forbindelse med udarbejdelsen af en fælles metode.

Ændringsforslag       55

Forslag til direktiv

Betragtning 61 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(61b) For at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i alle medlemsstater bør personer og organisationer, som har en berettiget interesse i forbrugerbeskyttelse, tilskyndes til at rapportere og fremkomme med ikke-bindende udtalelser til medlemsstaterne og Kommissionen om deres vurderinger, således at der kan tages hensyn hertil i forbindelse med revisionen af dette direktiv.

Ændringsforslag       56

Forslag til direktiv

Betragtning 63

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(63) Det ville være hensigtsmæssigt at tage dette direktiv op til revision, hvis der konstateres hindringer på det indre marked. Revisionen kunne føre til et forslag fra Kommissionen om ændring af dette direktiv og herunder eventuelt ændringer af anden forbrugerbeskyttelseslovgivning som udtryk for Kommissionens tilsagn i strategien for forbrugerpolitikken om at tage gældende fællesskabsret op til revision for at sikre et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau.

udgår

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til et velfungerende indre marked og at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau gennem indbyrdes tilnærmelse af visse aspekter ved medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

Formålet med dette direktiv er at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og bidrage til et velfungerende indre marked gennem indbyrdes tilnærmelse af visse aspekter ved medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til et velfungerende indre marked og at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau gennem indbyrdes tilnærmelse af visse aspekter ved medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) "forbruger": enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler, ikke handler som led i sit erhverv.

1) "forbruger": enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler, primært ikke handler som led i sit erhverv.

 

Medlemsstaterne kan opretholde eller udvide anvendelsen af direktivets bestemmelser til juridiske eller fysiske personer, som ikke er forbrugere som defineret i første afsnit at dette stk.

Ændringsforslag       60

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller juridisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler, handler som led i sit erhverv, samt enhver anden person, der optræder i en erhvervsdrivendes navn eller på dennes vegne

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller juridisk person - uanset om der er tale om offentligt eller privat ejerskab - der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler, handler som led i sit erhverv, samt enhver anden person, der optræder på vegne af en erhvervsdrivende

Ændringsforslag       61

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) "vare": enhver løsøregenstand eller immaterielt gode, der kan anvendes på en måde, der kan sidestilles med fysisk besiddelse, undtagen varer som sælges på tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til lov. Vand, gas og elektricitet betragtes som varer i henhold til dette direktiv, når det udbydes til salg i et begrænset volumen eller en bestemt mængde

 

 

1.  (Jf. ændringsforslag til artikel 2, nr. 4)

Ændringsforslag       62

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b) "vare, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer": enhver vare, som ikke er præfabrikeret, og hvis færdiggørelse afhænger af forbrugerens individuelle valg eller beslutning

Ændringsforslag       63

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) "købsaftale": enhver aftale mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren om salg af varer, herunder enhver aftale med blandet formål, der både har varer og tjenesteydelser som salgsgenstand

udgår

(Jf. ændringsforslag til artikel 2, nr. 5a)

Ændringsforslag       64

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) "vare": enhver løsøregenstand undtagen

udgår

a) varer, som sælges på tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til lov

 

b) vand og gas, medmindre disse varer sælges i et afgrænset volumen eller i en bestemt mængde

 

c) elektricitet

 

(Jf. ændringsforslag til artikel 2, nr. 2a)

Ændringsforslag       65

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5) "tjenesteydelsesaftale": enhver aftale, dog ikke købsaftale, i henhold til hvilken den erhvervsdrivende yder forbrugeren en tjeneste

5) "tjenesteydelse": enhver levering af arbejde eller andre tjenester af enhver art fra den erhvervsdrivende til forbrugeren mod betaling

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a) "købsaftale": enhver aftale, ved hvilken en erhvervsdrivende i overensstemmelse med gældende national ret skaffer en forbruger ejendomsret til en vare eller forpligter sig til at skaffe en forbruger ejendomsret til en vare, og ved hvilken forbrugeren forpligter sig til at betale den aftalte pris. I direktivet forstås som købsaftale også aftaler om levering af varer, som endnu ikke er fremstillet

(Jf. ændringsforslag til artikel 2, nr. 3)

Ændringsforslag       67

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b) "blandet aftale": enhver aftale, der både omfatter elementer af levering af en tjenesteydelse og elementer af levering af varer

Ændringsforslag       68

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver købs- eller tjenesteydelseseaftale, hvor den erhvervsdrivende med henblik på aftalens indgåelse udelukkende anvender en eller flere former for fjernkommunikationsteknikker

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver aftale mellem en erhvervsdrivende og en forbruger om levering af en vare eller en tjenesteydelse, der er indgået som led i et ordnet system for fjernsalg eller levering af fjernydelser, hvor den erhvervsdrivende og forbrugeren ikke samtidig er fysisk til stede ved aftalens indgåelse, men udelukkende anvender en eller flere former for fjernkommunikationsteknikker

Ændringsforslag       69

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7) "fjernkommunikationsteknik": ethvert middel, som uden den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse kan anvendes med henblik på indgåelse af en aftale mellem disse parter

udgår

Ændringsforslag       70

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8) "aftale indgået uden for fast forretningssted":

8) "aftale indgået uden for fast forretningssted": enhver aftale indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger om levering af en vare eller en tjenesteydelse,

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale indgået uden for fast forretningssted med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse eller enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, som forbrugeren har afgivet tilbud på under de samme omstændigheder, eller

a) der er indgået uden for fast forretningssted med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse

 

aa) der er indgået uden for fast forretningssted, hvor forbrugeren med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse har afgivet tilbud, eller

b) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale indgået på fast forretningssted, men forhandlet på plads uden for fast forretningssted med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse

b) når de vigtigste elementer i kontrakten er blevet fastlagt i løbet af en udflugt, i forbindelse med et fritidsarrangement eller ved en salgsdemonstration arrangeret af den erhvervsdrivende eller af en tredjemand på vegne af den erhvervsdrivende uden for fast forretningssted med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse, og hvor formålet med denne udflugt, dette fritidsarrangement eller denne salgsdemonstration er efterfølgende at indgå en aftale på et fast forretningssted

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 9 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) markedsboder og messestande, hvor den erhvervsdrivende regelmæssigt eller midlertidigt udøver sin aktivitet

b) markedsboder, hvor den erhvervsdrivende regelmæssigt eller midlertidigt udøver sin aktivitet

Ændringsforslag       72

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12) "produkt": enhver vare eller tjenesteydelse, herunder fast ejendom, rettigheder og forpligtelser

udgår

Ændringsforslag       73

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14) "erhvervsmæssig diligenspligt": standarden for de særlige færdigheder og den omhu, som en erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at udvise over for forbrugerne, og som skal stå i et rimeligt forhold til hæderlig markedspraksis og/eller det generelle princip om god tro inden for den erhvervsdrivendes virkefelt

udgår

Ændringsforslag       74

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15) "auktion": en salgsmetode, hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer eller tjenester gennem en konkurrencebaseret budprocedure, som kan omfatte brug af fjernkommunikationsteknikker, og hvor den højestbydende er forpligtet til at købe varerne eller tjenesteydelserne. En transaktion på grundlag af et fastpristilbud er til trods for forbrugerens mulighed for at indgå aftalen gennem en budprocedure, ikke en auktion

udgår

Ændringsforslag       75

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16) "offentlig auktion": en salgsmetode, hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer til forbrugere, som selv er eller har mulighed for selv at være til stede under auktionen, gennem en konkurrencebaseret budprocedure, som styres af en auktionsholder, og hvor den højestbydende er forpligtet til at købe varerne

16) "offentlig auktion": en salgsmetode, hvor en erhvervsdrivende i forbindelse med et offentligt tilgængeligt arrangement tilbyder en vare eller en tjenesteydelse til forbrugere gennem en gennemsigtig, konkurrencebaseret budprocedure, der styres af en tredjemand (en auktionsholder), der mod betaling handler som bemyndiget repræsentant for den erhvervsdrivende. Ved en auktion med stigende bud går varen eller tjenesteydelsen til den forbruger eller en person, der handler på dennes vegne, som er den højestbydende. Ved en auktion med faldende bud går varen eller tjenesteydelsen til den forbruger eller en person, der handler på dennes vegne, der med det samme og som den første erklærer sig villig til at købe varen eller tjenesteydelsen til den angivne pris.

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17) "producent": den, der har fremstillet en vare, den importør, der har indført den til Fællesskabet, eller enhver anden, der fremstår som producent ved at have forsynet varen med sit navn, sit mærke eller et andet kendetegn

17) "producent": den, der har fremstillet en vare, den importør, der har indført den til Unionen, eller enhver anden, der fremstår som producent ved at have forsynet varen med sit navn, sit mærke eller et andet kendetegn

Ændringsforslag       77

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18) "handelsmæssig garanti": enhver forpligtelse, som den erhvervsdrivende eller producenten ("garantigiveren") har påtaget sig over for forbrugeren til at refundere købesummen eller omlevere, reparere eller på anden måde afhjælpe mangler ved varen, hvis den ikke svarer til de specifikationer, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer på tidspunktet eller forud for aftalens indgåelse

18) "handelsmæssig garanti": enhver forpligtelse, som den erhvervsdrivende eller producenten ("garantigiveren") har påtaget sig over for forbrugeren, ud over sine lovmæssige forpligtelser i henhold til overensstemmelsesgarantien, til at refundere købesummen eller omlevere, reparere eller på anden måde afhjælpe mangler ved varen, hvis den ikke svarer til de specifikationer eller ethvert andet element, som ikke er forbundet med overensstemmelse, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer på tidspunktet eller forud for aftalens indgåelse

Ændringsforslag       78

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19) "mellemmand": en erhvervsdrivende, som indgår aftalen i forbrugerens navn eller på dennes vegne

udgår

Ændringsforslag       79

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20) "tilknyttet aftale": en aftale i henhold til hvilken forbrugeren erhverver varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted, og hvor disse varer eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller tredjemand på grundlag af et arrangement mellem nævnte tredjemand og den erhvervsdrivende.

20) "tilknyttet aftale": enhver aftale om levering af varer eller tjenesteydelser,

 

a) som fra en objektiv synsvinkel udgør en kommerciel enhed, gennem aftaler vedrørende fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, eller

 

b) hvor varer eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en ordning mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende.

 

En kommerciel enhed anses for at foreligge, når de varer eller tjenesteydelser, der leveres i henhold de tilknyttede aftaler, vedrører udførelsen af aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, eller anvendelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er leveret i henhold til sådanne aftaler.

Ændringsforslag       80

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på købs- og tjenesteydelsesaftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren på de vilkår og i det omfang, der følger af direktivets bestemmelser.

1. Dette direktiv finder anvendelse på aftaler om levering af en vare eller en tjenesteydelse i henhold til en aftale med blandet formål mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren på de vilkår og i det omfang, der følger af direktivets bestemmelser.

2. Dette direktiv finder udelukkende anvendelse på finansielle tjenesteydelser, for så vidt angår visse aftaler indgået uden for fast forretningssted, jf. artikel 8-20, urimelige kontraktvilkår, jf. artikel 30-39, og generelle bestemmelser, jf. artikel 40-46, sammenholdt med artikel 4 om fuld harmonisering.

2. Dette direktiv berører ikke den sektorspecifikke EU-lovgivning for aftaler, der indgås mellem en erhvervsdrivende og en forbruger.

 

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse på aftaler om

 

a) sociale ydelser

 

b) sundhedsydelser, der leveres af sundhedsprofessionelle til patienter med henblik på at vurdere, bevare eller genetablere deres sundhedstilstand

 

c) spil, som indebærer, at der gøres indsats med penge i spil, som indeholder et element af tilfældighed, herunder lotteri, kasinospil og væddemål.

 

2b. Artikel 5 til 19 og artikel 23 gælder ikke for aftaler

 

 

a) om finansielle tjenesteydelser

 

b) der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2002/65/EF.

3. Artikel 30-39 om forbrugerrettigheder i forbindelse med urimelige kontraktvilkår, finder sammenholdt med artikel 4 om fuld harmonisering som de eneste anvendelse på aftaler, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF og Rådets direktiv 90/314/EØF.

3. Jf. stk. 4 til 7 i den artikel anvendes artikel 9 til 19 for aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted.

4. Artikel 5, 7, 9 og 11 berører ikke bestemmelserne om oplysningskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF.

4. Artikel 9-19 finder ikke anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted:

 

a) om stiftelse, erhvervelse eller overdragelse af rettigheder i fast ejendom eller garantier i forbindelse med fast ejendom eller vedrørende opførelse eller væsentlig ombygning af en bygning eller udlejning af en bygning eller en lejlighed

 

b) der er omfattet af Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure1 eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler2,

 

c) som i overensstemmelse med medlemsstaternes regler oprettes under medvirken af en offentlig embedsmand, der er juridisk forpligtet til at være uafhængig og upartisk, og som ved omfattende juridisk oplysning skal sikre, at forbrugeren kun indgår aftalen efter moden overvejelse og med kendskab til dens juridiske rækkevidde.

 

5. Artikel 9 til 19 finder ikke anvendelse på aftaler indgået uden for fast forretningssted, hvor den erhvervsdrivende og forbrugeren straks udfører deres kontraktlige forpligtelser og prisen ikke overstiger 40 EUR, hvis sådanne aftaler på grund af deres karakter sædvanligvis indgås uden for fast forretningssted. Medlemsstaterne kan fastsætte en lavere værdi i den nationale lovgivning.

 

6. Artikel 9 til 19 gælder ikke for aftaler om fjernsalg:

 

a) der indgås ved hjælp af vareautomater eller automatiserede forretningslokaler

 

b) der indgås med formidlere af telekommunikation ved brug af offentlige telefonbokse, eller som omhandler særskilte telefon-, internet- eller faxforbindelser, som er etableret af forbrugeren.

 

7. Artikel 12-19 finder ikke anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg om levering af tjenesteydelser i form af logi, transport, biludlejning samt forplejning og fritidstilbud, når aftalerne vedrører levering på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum.

 

8. Jf. stk. 9, 10 og 11 i denne artikel, anvendes artikel 22 til 29 for købsaftaler. I tilfælde af aftaler med blandet formål finder dette kapitel kun anvendelse på varerne, jf. dog artikel 24, stk. 5.

 

9. Artikel 22a og 23a finder ligeledes anvendelse på tjenesteydelsesaftaler og aftaler med blandet formål.

 

10. Artikel 22 til 29 gælder ikke for:

 

a) elektricitet

 

b) vand og gas, medmindre disse varer sælges i et afgrænset volumen eller i en bestemt mængde

 

11. Artikel 22 til 29 finder ikke anvendelse på brugte genstande, som sælges på offentlig auktion.

 

____________________

1 EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.

2 EUT L 33 af 3.2.2009, s. 10.

Ændringsforslag       81

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fuld harmonisering

Harmoniseringsgrad

Ændringsforslag       82

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke i national ret beholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

1. Medlemsstaterne kan, undtaget i de tilfælde, der er fastsat i stk. 1 a og 1 b, i deres nationale lovgivning opretholde eller indføre strengere bestemmelser, der er i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for at sikre en højere grad af forbrugerbeskyttelse på de betingelser og i det omfang, der er fastlagt i artikel 5, artikel 9, stk. 3b, og artikel 9, stk. 3c, artikel 22 til 29, artikel 31, stk. 4, og artikel 34 og 35.

 

1a. Medlemsstaterne kan i deres nationale lovgivning opretholde strengere bestemmelser, der er i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for at sikre en højere grad af forbrugerbeskyttelse, som fastlagt i artikel 12, stk. 4, og artikel 13, stk. 2.

 

1b. Medlemsstaterne kan ikke i national ret opretholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i artikel 2, artikel 9, stk. 1-3a, artikel 9, stk. 3e, artikel 10 og 11, artikel 12, stk. 1-3, artikel 13, stk. 1, artikel 14 til 19, artikel 30 til 33 og artikel 35, herunder strengere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag       83

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Tidsfrister, datoer og tidspunkter

 

Fristerne i nærværende direktiv beregnes som omhandlet i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter.

 

____________________

EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

Ændringsforslag       84

Forslag til direktiv

Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbrugerorientering

 

Forbrugerorientering for aftaler indgået på fast forretningssted

Ændringsforslag       85

Forslag til direktiv

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Generelle oplysningskrav

Oplysningskrav i forbindelse med aftaler indgået på fast forretningssted

Ændringsforslag       86

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af konteksten, orientere forbrugeren om følgende:

 

1. I forbindelse med indgåelse af en aftale på fast forretningssted skal den erhvervsdrivende, eller den person, der handler på dennes vegne, hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af konteksten, på en klar og forståelig måde orientere forbrugeren om følgende:

Ændringsforslag       87

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) produktets vigtigste egenskaber i et omfang, der svarer til kommunikationsteknikken og produktet

a) varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber i et omfang, der svarer til varen eller tjenesteydelsen

Ændringsforslag       88

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den erhvervsdrivendes fysiske adresse og navn, f.eks. hans firmanavn, og, hvor det er relevant, den fysiske adresse og navnet på den erhvervsdrivende, på hvis vegne han handler

b) den erhvervsdrivendes identitet, f.eks. hans firmanavn

Ændringsforslag       89

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes faste forretningssted samt telefon-, faxnummer og e-mail-adresse, såfremt sådanne findes, således at forbrugeren hurtigt kan tage kontakt til den erhvervsdrivende og kommunikere med denne på effektiv vis.

Ændringsforslag       90

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis produktets art gør, at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto eller, hvor sådanne omkostninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysninger om, at der kan forekomme sådanne yderligere omkostninger

c) den samlede pris inklusive afgifter, eller, hvis varens eller tjenesteydelsens art gør, at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto og enhver anden omkostning eller, hvor sådanne omkostninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysninger om, at der kan forekomme sådanne yderligere omkostninger. I forbindelse med tidsubegrænsede aftaler er den samlede pris de samlede månedlige omkostninger

Ændringsforslag       91

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, levering, gennemførelse og klagebehandling, hvis disse afviger fra kravene i forbindelse med erhvervsmæssig diligenspligt

d) når det er relevant, de nærmere bestemmelser for betaling, levering, gennemførelse, den dato, hvor den erhvervsdrivende forpligter sig til at levere varerne eller yde tjenesten samt den erhvervsdrivendes politik for klagebehandling

Ændringsforslag       92

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra f og f a (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) eventuel eftersalgsservice og handelsmæssige garantier samt betingelserne herfor, hvor det er relevant

f) foruden påmindelsen om eksistensen af en lovfæstet overensstemmelsesgaranti for varerne, eventuel eftersalgsservice og handelsmæssige garantier samt betingelserne herfor, hvor det er relevant

 

fa) eventuelle adfærdskodekser, og hvordan de kan erhverves, hvor det er relevant

Ændringsforslag       93

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)        aftalens gyldighedsperiode, hvor det er relevant, eller for tidsubestemte aftaler, betingelserne for at bringe aftalen til ophør

g) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er relevant, eller for tidsubestemte aftaler, eller for aftaler, der forlænges automatisk, betingelserne for at bringe aftalen til ophør

Ændringsforslag       94

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) eventuelle forskud eller andre finansielle garantier, som forbrugeren skal betale eller stille efter anmodning fra den erhvervsdrivende, samt betingelserne herfor.

i) hvor det er relevant, eventuelle forskud eller andre finansielle garantier, som forbrugeren skal betale eller stille efter anmodning fra den erhvervsdrivende, samt betingelserne herfor

Ændringsforslag       95

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra i a, i b og i c (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)       anvendelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger for digitalt indhold, hvor det er relevant

 

ib)       digitalt indholds interoperabilitet med hardware og software i henhold til, hvad den erhvervsdrivende ved eller med rimelighed kan have vidst, herunder eventuel manglende interoperabilitet, hvor det er relevant

 

ic) hvor det er relevant, mulighed for adgang til en udenretslig klage- og afhjælpningsmekanisme, som den erhvervsdrivende er underkastet, og forudsætningerne for denne adgang.

Ændringsforslag       96

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I forbindelse med offentlige auktioner kan oplysningerne i stk. 1, litra b), udskiftes med auktionarius' fysiske adresse og navn.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, som omfatter dag-til-dag-transaktioner, og hvor den erhvervsdrivende skal levere varen eller tjenesten umiddelbart efter aftalens indgåelse.

Ændringsforslag       97

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, udgør en integrerende del af købs- eller tjenesteydelsesaftalen.

3. Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde yderligere krav til oplysninger forud for en aftales indgåelse.

Ændringsforslag       98

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Virkningerne af enhver misligholdelse af artikel 5 bestemmes i overensstemmelse med gældende national ret, jf. dog artikel 7, stk. 2, samt artikel 13 og 42. Medlemsstaterne indfører bestemmelser i deres nationale lovgivning om effektive aftaleretlige beføjelser for enhver misligholdelse af artikel 5.

2. Virkningerne af enhver misligholdelse af artikel 5 bestemmes i overensstemmelse med gældende national ret, jf. dog artikel 13 og 42. Medlemsstaterne indfører bestemmelser i deres nationale lovgivning om effektive og passende beføjelser for enhver misligholdelse af artikel 5.

Ændringsforslag       99

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Særlige oplysningskrav for mellemmænd

udgår

1. Mellemmænd skal forud for aftalens indgåelse oplyse forbrugeren om, at de optræder i en anden forbrugers navn eller på dennes vegne, og at den indgåede aftale ikke skal betragtes som en aftale mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende, men snarere som en aftale mellem to forbrugere, og at den som sådan ikke falder ind under dette direktivs anvendelsesområde.

 

2. Mellemmænd, som ikke opfylder kravet i stk. 1, anses for at have indgået aftalen i eget navn.

 

3. Denne artikel finder ikke anvendelse på offentlige auktioner.

 

Ændringsforslag       100

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

udgår

Anvendelsesområde

 

Dette kapitel finder anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted.

 

Ændringsforslag       101

Forslag til direktiv

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

 

Oplysningskrav for aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted

Oplysningskrav forud for indgåelsen af aftalen for aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted

For så vidt angår aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted, skal den erhvervsdrivende orientere om følgende, som udgør en integrerende del af aftalen:

1. Den erhvervsdrivende eller den person, der handler på dennes vegne, skal i god tid inden forbrugeren forpligtes af en aftale vedrørende fjernsalg, en aftale indgået uden for fast forretningssted eller et tilsvarende kontrakttilbud, på klar og forståelig måde orientere forbrugeren om følgende:

 

a) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5 og 7, og, uanset artikel 5, stk. 1, litra d), forholdene vedrørende betaling, levering og gennemførelse i alle tilfælde

a) varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber i et omfang, der svarer til mediet, varen eller tjenesteydelsen

 

b) i tilfælde af eventuel fortrydelsesret, betingelserne og procedurerne for at gøre nævnte ret gældende, jf. bilag I

b) den erhvervsdrivendes identitet, f.eks. hans firmanavn

 

ba) den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes faste forretningssted samt telefon-, faxnummer og e-mail-adresse, såfremt sådanne findes, således at forbrugeren hurtigt kan tage kontakt til den erhvervsdrivende og kommunikere med denne på effektiv vis

c) den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes faste forretningssted (og, hvor det er relevant, på det faste forretningssted for den erhvervsdrivende, på hvis vegne han handler), hvis den er forskellig fra hans fysiske adresse, og hvortil forbrugeren kan indgive eventuelle klager

c) den samlede pris inklusive afgifter, eller, hvis varens eller tjenesteydelsens art gør, at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto og enhver anden omkostning eller, hvor sådanne omkostninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysninger om, at der kan forekomme sådanne yderligere omkostninger. I forbindelse med tidsubegrænsede aftaler er den samlede pris de samlede månedlige omkostninger

 

d) eventuelle adfærdskodekser, og hvordan de kan erhverves, hvor det er relevant

d) de nærmere bestemmelser for betaling, levering, gennemførelse, den dato, hvor den erhvervsdrivende forpligter sig til at levere varerne eller yde tjenesten samt den erhvervsdrivendes politik for klagebehandling

 

e) muligheden for at få adgang til mindelig bilæggelse af tvister, hvor det er relevant

e) hvis der er en fortrydelsesret, vilkårene, fristen og fremgangsmåden ved udøvelse af denne ret, herunder eventuelle omkostninger for forbrugeren i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Den erhvervsdrivende kan i dette øjemed anvende standardfortrydelsesvejledningen i bilag I, del A, og standardfortrydelsesformularen i bilag I, del B, eller en anden entydig erklæring. Hvis den erhvervsdrivende anvender standardfortrydelsesvejledningen i bilag I, del A, til at informere forbrugeren, anses han for at have opfyldt oplysningskravene i denne artikel med hensyn til fortrydelsesret

 

 

ea) såfremt fortrydelsesretten ikke finder anvendelse i henhold til artikel 19, stk. 1, informationen om, at forbrugeren ikke vil kunne gøre sin fortrydelsesret gældende

 

f) at aftalen indgås med en erhvervsdrivende, og at forbrugeren derfor vil blive beskyttet i henhold til dette direktiv.

f) foruden påmindelsen om eksistensen af en lovfæstet overensstemmelsesgaranti for varerne, eventuel eftersalgsservice og handelsmæssige garantier samt betingelserne herfor, hvor det er relevant

 

 

fa) eventuelle adfærdskodekser, og hvordan de kan erhverves, hvor det er relevant

 

 

fb) aftalens gyldighedsperiode, hvor det er relevant, eller for tidsubestemte aftaler, eller aftaler, der forlænges automatisk, betingelserne for at bringe aftalen til ophør

 

 

fc) minimumsvarigheden af forbrugerens forpligtelser i henhold til aftalen, hvor det er relevant

 

 

fd) eventuelle forskud eller andre finansielle garantier, som forbrugeren skal betale eller stille efter anmodning fra den erhvervsdrivende, samt betingelserne herfor

 

 

fe) anvendelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger for digitalt indhold, hvor det er relevant

 

 

ff) digitalt indholds interoperabilitet med hardware og software i henhold til, hvad den erhvervsdrivende ved eller med rimelighed kan have vidst, herunder eventuel manglende interoperabilitet, hvor det er relevant

 

 

fg) hvor det er relevant, mulighed for adgang til en udenretslig klage- og afhjælpningsmekanisme, som den erhvervsdrivende er underkastet, og forudsætningerne for denne adgang.

 

 

2. I forbindelse med offentlige auktioner kan oplysningerne i stk. 1, litra b), ba), og c), udskiftes med de tilsvarende oplysninger om auktionarius.

 

 

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, udgør en integreret del af aftalen vedrørende fjernsalg og aftalen indgået uden for fast forretningssted.

 

 

3a. Medlemsstaterne pålægger ikke yderligere indholdsmæssige krav til standardfortrydelsesvejledningen i henhold til bilag I, del A.

 

 

3b. Hvad angår aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted om transporttjenester eller sikkerheds- og sundhedskrav, kan medlemsstaterne vedtage eller opretholde nationale bestemmelser om fastsættelse af supplerende krav til oplysninger forud for kontraktindgåelse, forudsat at de er forenelige med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og at sådanne krav er passende for en korrekt information af forbrugerne.

 

 

3c. Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde yderligere oplysningskrav forud for aftaleindgåelse for alle aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted om levering af tjenesteydelser, for hvilke de i henhold til artikel 22, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked1 kan vedtage yderligere oplysningskrav for tjenesteydere, der er etableret på deres område.

 

 

3d. Artikel 5 berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel i det indre marked2.

 

 

3e. Bevisbyrden for opfyldelsen af de i dette kapitel nævnte oplysningskrav påhviler den erhvervsdrivende.

 

____________________

1 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

2 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.

Ændringsforslag       102

Forslag til direktiv

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formelle krav for aftaler indgået uden for fast forretningssted

Formelle oplysningskrav forud for indgåelsen af aftaler for aftaler indgået uden for fast forretningssted

Ændringsforslag       103

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For så vidt angår aftaler indgået uden for fast forretningssted, skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, fremgå af ordresedlen på en klar og forståelig måde og være letlæselige. Ordresedlen skal omfatte den standardfortrydelsesformular, der findes i bilag I(B).

1. For så vidt angår aftaler indgået uden for fast forretningssted, skal forbrugeren modtage de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, på et varigt medium, såfremt dette synes hensigtsmæssigt som følge af aftalens natur, og i et klart og forståeligt sprog og være letlæselige. Forbrugeren kan under alle omstændigheder kræve, at oplysningerne gives i papirform.

Ændringsforslag       104

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Aftaler indgået uden for fast forretningssted er kun gyldige, hvis forbrugeren underskriver en ordreseddel, og i det tilfælde ordresedlen ikke er på papir, modtager en kopi af ordresedlen på et andet varigt medium.

2. Aftaler indgået uden for fast forretningssted er kun gyldige, hvis forbrugeren har underskrevet en ordreseddel.

Ændringsforslag       105

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller ikke andre formelle krav end dem, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

3. Medlemsstaterne stiller ikke yderligere formelle oplysningskrav forud for indgåelsen af aftaler for opfyldelse af den i artikel 9, stk. 1, omhandlede oplysningspligt.

Ændringsforslag       106

Forslag til direktiv

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formelle krav for aftaler vedrørende fjernsalg

Formelle oplysningskrav forud for indgåelsen af aftaler for aftaler vedrørende fjernsalg

Ændringsforslag       107

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 og 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For så vidt angår aftaler vedrørende fjernaftaler, skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, litra a), gives eller stilles til rådighed for forbrugeren forud for aftalens indgåelse på en klar og forståelig måde under anvendelse af midler, der er tilpasset den anvendte fjernkommunikationsteknik, og være letlæselige.

1. For så vidt angår aftaler vedrørende fjernaftaler, skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, gives eller stilles til rådighed for forbrugeren på et varigt medium og på en klar og forståelig måde under anvendelse af midler, der er tilpasset den anvendte fjernkommunikationsteknik, og være letlæselige.

 

Ændringsforslag  108

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 og 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis den erhvervsdrivende kontakter forbrugeren telefonisk med henblik på indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg, skal han opgive sit navn og opkaldets kommercielle sigte ved begyndelsen af samtalen med forbrugeren.

2. Hvis den erhvervsdrivende eller en mellemmand, der handler på vegne af den erhvervsdrivende, kontakter forbrugeren telefonisk med henblik på indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg, skal han opgive sit navn og opkaldets kommercielle sigte ved begyndelsen af samtalen med forbrugeren.

 

2a. Websteder med elektronisk handel forpligtes til klart og letlæseligt allerede på deres velkomstside at angive, om der er leveringsrestriktioner til bestemte lande, uanset arten, herunder vedrørende betalingsmidler.

Ændringsforslag  109

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis aftalen indgås ved anvendelse af en teknik, som kun giver begrænset plads eller tid til at formidle oplysningerne, skal den erhvervsdrivende som et minimum videregive oplysningerne om produktets vigtigste egenskaber og den samlede pris, jf. artikel 5, stk. 1, litra a) og c), ved anvendelse af nævnte særlige teknik forud for en sådan aftales indgåelse. De øvrige oplysninger, som er omhandlet i artikel 5 og 7, formidles af den erhvervsdrivende til forbrugeren på passende måde i overensstemmelse med stk. 1.

3. Hvis aftalen indgås ved anvendelse af en teknik, som kun giver begrænset plads eller tid til at formidle oplysningerne, skal den erhvervsdrivende som et minimum forud for indgåelsen af en sådan aftale videregive oplysningerne om varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber, den samlede pris, aftalens varighed og for tidsubegrænsede aftaler bestemmelserne for opsigelse af aftalen i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), b), c), e) og g). De øvrige oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, formidles af den erhvervsdrivende til forbrugeren på passende måde i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag  110

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Forbrugeren skal modtage bekræftelse på et varigt medium af alle de i artikel 9, litra a)-f), nævnte oplysninger i rimelig tid efter indgåelsen af enhver aftale vedrørende fjernsalg og senest ved leveringen, når der er tale om varer, eller når tjenesteydelsen er påbegyndt, medmindre oplysningerne allerede er givet til forbrugeren forud for indgåelsen af en aftale vedrørende fjernsalg på et varigt medium.

udgår

Ændringsforslag  111

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne stiller ikke andre formelle krav end dem, der er omhandlet i stk. 1-4.

4. Medlemsstaterne stiller ikke yderligere formelle oplysningskrav forud for indgåelsen af aftaler for opfyldelse af den i artikel 9, stk. 1, omhandlede oplysningspligt.

Ændringsforslag  112

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. For aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted løber fortrydelsesfristen i stk. 1, fra dagen for aftalens indgåelse eller fra den dag, hvor forbrugeren modtager en kopi af det underskrevne aftaledokument på et varigt medium, hvis dette ikke sker på dagen for aftalens indgåelse.

Ændringsforslag       113

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For aftaler indgået uden for fast forretningssted løber fortrydelsesfristen fra den dato, hvor forbrugeren underskriver ordresedlen, eller i tilfælde af ordresedler, som ikke er på papir, fra det tidspunkt, hvor forbrugeren modtager en kopi af ordresedlen på et andet varigt medium.

2. For aftaler vedrørende fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted om levering af varer løber fortrydelsesfristen uanset stk 1, fra den dato, hvor forbrugeren eller en af forbrugeren angivet tredjemand, dog ikke befragteren, får de bestilte varer i fysisk besiddelse, eller

For aftaler vedrørende fjernsalg af varer løber fortrydelsesfristen fra den dato, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, får hver af de bestilte varer i fysisk besiddelse.

 

For aftaler vedrørende fjernsalg af tjenesteydelser løber fortrydelsesfristen fra den dato, hvor aftalen indgås.

 

 

a) har forbrugeren bestilt flere varer i en ordre, og disse varer leveres særskilt, fra det tidspunkt, hvor forbrugeren modtager den sidste vare

 

b) i tilfælde af en vare bestående af flere partier eller dele, ved levering af det sidste parti

 

c) ved gentagen levering af varer af samme slags i en bestemt periode, ved levering af den første vare.

 

Ændringsforslag       114

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede frist overholdes, hvis forbrugeren sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden nævnte frist udløber.

3. Den i stk. 1 omhandlede frist overholdes, hvis forbrugeren sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden nævnte periode udløber.

Ændringsforslag  115

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forbyder ikke parterne at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen, inden fortrydelsesfristen udløber.

4. Medlemsstaterne forbyder ikke parterne at opfylde deres aftalemæssige forpligtelser i henhold til aftalen, inden fortrydelsesfristen udløber. Ikke desto mindre kan medlemsstaterne for aftaler indgået uden for fast forretningssted opretholde eksisterende nationale lovgivning, der forbyder erhvervsdrivende at indkræve betaling i løbet af en given periode efter aftalens indgåelse.

Ændringsforslag       116

Forslag til direktiv

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I det tilfælde, den erhvervsdrivende, i strid med artikel 9, litra b), artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 4, ikke har orienteret forbrugeren om fortrydelsesretten, udløber fortrydelsesfristen tre måneder efter det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende har opfyldt sine øvrige aftalemæssige forpligtelser fuldt ud.

1. I det tilfælde, den erhvervsdrivende, i strid med artikel 9, stk. 1, litra e), ikke har orienteret forbrugeren om fortrydelsesretten, udløber fortrydelsesfristen et år fra den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastlagt i artikel 12, stk. 1, litra a), og stk. 2.

 

1a. Medlemsstaterne kan dog opretholde eksisterende nationale lovgivning, der fastsætter en længere periode for udløbet af fortrydelsesfristen.

Ændringsforslag       117

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forbrugeren informerer den erhvervsdrivende om sin beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende på et varigt medium enten i en erklæring til den erhvervsdrivende udformet med egne ord eller ved brug af standardfortrydelsesformularen i bilag I(B).

1. Inden udløbet af fortrydelsesfristen informerer forbrugeren den erhvervsdrivende om sin beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende. Forbrugeren kan til dette formål:

 

a) enten anvende standardfortrydelsesformularen i bilag I, del B, eller en anden entydig erklæring på et varigt medium, eller

 

b) returnere varen til den erhvervsdrivende ledsaget af en klart formuleret erklæring fra forbrugeren, der beskriver hans beslutning om at ophæve aftalen.

Medlemsstaterne indfører ikke bestemmelser om andre formelle krav til standardfortrydelsesformularen.

Medlemsstaterne indfører ikke bestemmelser om andre formelle krav til standardfortrydelsesformularen end de i bilag I, del B, anførte.

Ændringsforslag       118

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For så vidt angår aftaler vedrørende fjernsalg indgået over internettet, kan den erhvervsdrivende i tillæg til de i stk. 1 omhandlede muligheder også give forbrugeren mulighed at udfylde og indsende standardfortrydelsesformularen på den erhvervsdrivendes websted elektronisk. I så fald kvitterer den erhvervsdrivende omgående pr. e-mail for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

2. Den erhvervsdrivende kan i tillæg til de i stk. 1 omhandlede muligheder også give forbrugeren mulighed elektronisk at udfylde og indsende enten standardfortrydelsesformularen i bilag I, del B, eller en anden klart formuleret erklæring på den erhvervsdrivendes websted. Den erhvervsdrivende kan også give forbrugeren mulighed for at gøre sin fortrydelsesret gældende telefonisk. I så fald kvitterer den erhvervsdrivende omgående på et varigt medium for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Ændringsforslag       119

Forslag til direktiv

Artikel 15 – litra a og b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) opfylde aftaler vedrørende fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, eller

(Vedrører ikke den danske tekst)

b) indgå en aftale uden for fast forretningssted i det tilfælde, hvor forbrugeren har afgivet tilbud.

b) indgå en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted i det tilfælde, hvor forbrugeren har afgivet tilbud.

Ændringsforslag       120

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den erhvervsdrivende refunderer ethvert beløb modtaget fra forbrugeren senest tredive dage fra den dato, hvor han modtager meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

1. Den erhvervsdrivende refunderer ethvert beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, som er modtaget fra forbrugeren, uden unødig forsinkelse og senest fjorten dage fra den dato, hvor han modtager meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten i overensstemmelse med artikel 14. Den erhvervsdrivende kan foretage en sådan tilbagebetaling ved anvendelse af et hvilket som helst betalingsmiddel, der er lovligt betalingsmiddel i det land, hvor forbrugeren modtager den, forudsat at forbrugeren ikke bliver pålagt nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Ændringsforslag  121

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved aftaler om salg af varer kan den erhvervsdrivende tilbageholde beløbet, indtil han har modtaget eller hentet varerne eller forbrugeren har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

2. Uanset stk. 1, skal den erhvervsdrivende ikke godtgøre ekstra leveringsomkostninger, hvis forbrugeren udtrykkeligt valgt en anden leveringsform end standardlevering.

Ændringsforslag       122

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved aftaler om køb af varer, hvor den fysiske besiddelse af varerne er overgået til forbrugeren eller efter dennes anmodning til tredjemand inden fortrydelsesfristens udløb, returnerer forbrugeren varerne eller afleverer dem til den erhvervsdrivende eller til en person, som den erhvervsdrivende har bemyndiget til at modtage dem, senest 14 dage efter den dato, hvor han giver den erhvervsdrivende meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt selv at hente varerne.

1. For så vidt angår aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted om levering af varer returnerer forbrugeren varerne eller afleverer dem til den erhvervsdrivende eller til en person, som den erhvervsdrivende har bemyndiget til at modtage dem, uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end fjorten dage efter den dato, hvor han i overensstemmelse med artikel 14 har givet den erhvervsdrivende meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af sin fortrydelsesret, medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt selv at hente varerne.

Forbrugeren pålægges kun de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne, medmindre den erhvervsdrivende har indvilliget i at afholde udgifterne.

Forbrugeren pålægges kun de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Han skal ikke afholde denne udgift, hvis den erhvervsdrivende i aftalen har indvilliget i at afholde udgifterne, eller hvis prisen på de varer, som skal leveres tilbage, overstiger 40 EUR.

Ændringsforslag       123

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2 og 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at få kendskab til varernes art og den måde, de fungerer på. Forbrugeren hæfter ikke for eventuel forringelse af værdien i det tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har givet meddelelse om fortrydelsesretten i henhold artikel 9, litra b). Ved tjenesteydelsesaftaler med fortrydelsesret hæfter forbrugeren ikke for udgifter til tjenesteydelser, som er helt eller delvist udført, inden fortrydelsesfristen udløber.

2. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at konstatere varernes art, beskaffenhed og funktionsmåde. Forbrugeren hæfter under ingen omstændigheder for en eventuel forringelse af varens værdi i det tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har givet meddelelse om fortrydelsesretten i henhold artikel 9, stk. 1, litra e).

 

2a. Forbrugeren pådrager sig intet ansvar ved at gøre brug af fortrydelsesretten, udover hvad der fremgår af denne artikel.

Ændringsforslag       124

Forslag til direktiv

Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 Følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten for tilknyttede aftaler

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag           125

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Udøver forbrugeren sin fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, jf. artikel 12-17, ophører enhver tilknyttet aftale automatisk uden udgifter for forbrugeren, jf. dog artikel 15 i direktiv 2008/48/EF.

1. Udøver forbrugeren sin fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, jf. artikel 12-17, ophører enhver tilknyttet aftale automatisk uden udgifter, som ikke er fastsat i nærværende direktiv, for forbrugeren, jf. dog artikel 15 i direktiv 2008/48/EF.

Ændringsforslag       126

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved aftaler vedrørende fjernsalg finder fortrydelsesretten ikke anvendelse i forbindelse med følgende:

1. Ved aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted finder fortrydelsesretten ikke anvendelse i forbindelse med:

Ændringsforslag       127

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) tjenesteydelser, hvor udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke, inden udløbet af den i artikel 12 omhandlede periode på 14 dage

a) tjenesteydelser, hvor udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke på et varigt medium, inden udløbet af den i artikel 12 omhandlede periode på 14 dage. I dette tilfælde skal samtykket ligeledes gælde forbrugerens frasigelse af fortrydelsesretten

Ændringsforslag  128

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på

b) levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på markedet, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og som kan optræde inden fortrydelsesfristens udløb

Ændringsforslag  129

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg eller må antages at ville blive forringet eller forældet hurtigt

 

c) levering af varer eller tjenesteydelser, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, og hvis forberedelse kræver en individuel indsats fra den erhvervsdrivendes side, som den erhvervsdrivende ikke kan udnytte andetsteds, eller som må antages at ville blive forringet eller forældet hurtigt

Ændringsforslag       130

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra d, d a og d b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) levering af vin, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter den i artikel 22, stk. 1, omhandlede frist, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på

d) levering af

- levnedsmidler

- drikkevarer

- medicinalvarer eller

- andre hygiejnisk følsomme varer, hvis indpakning eller forsegling forbrugeren allerede har åbnet, efter forudgående at være blevet orienteret om bortfaldet af fortrydelsesretten

 

 

da) aftaler, hvor forbrugeren i en nødsituation har anmodet den erhvervsdrivende om umiddelbar opfyldelse af aftalen hvis den erhvervsdrivende i denne forbindelse leverer eller sælger yderligere tjenesteydelser eller varer ud over dem, der er strengt nødvendige for forbrugeren i den givne nødsituation, finder fortrydelsesretten anvendelse på de nævnte yderligere varer eller tjenesteydelser

 

db) det drejer sig om aftaler, hvor forbrugeren udtrykkeligt har opfordret den erhvervsdrivende til at opsøge ham i hans bolig for at dér at foretage reparations- eller vedligeholdelsesarbejde; hvis den erhvervsdrivende i forbindelse med et sådant besøg leverer tjenesteydelser ud over dem, forbrugeren specifikt har anmodet om, eller andre varer end de reservedele, der er nødvendige til vedligeholdelsen eller reparationen, finder fortrydelsesretten anvendelse på nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer.

Ændringsforslag       131

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller edb-software, som forbrugeren har brudt plomberingen på

e) (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  132

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) levering af aviser, tidsskrifter og magasiner

f) levering af aviser, tidsskrifter og magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer

Ændringsforslag  133

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) tips- og lotteriydelser

udgår

Ændringsforslag       134

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra h og h a (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) aftaler, der indgås på en auktion.

h) aftaler, der indgås på en offentlig auktion

 

ha) levering af digitalt indhold, når forbrugeren er begyndt at downloade det digitale indhold

Ændringsforslag       135

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved aftaler indgået uden for fast forretningssted finder fortrydelsesretten ikke anvendelse i forbindelse med følgende:

udgår

a) aftaler om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som er udvalgt på forhånd af forbrugeren ved anvendelse af fjernkommunikationsteknikker og leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af den erhvervsdrivende, som normalt sælger sådanne varer på sit eget faste forretningssted

 

b) aftaler, hvor forbrugeren i en nødsituation har anmodet den erhvervsdrivende om umiddelbar opfyldelse af aftalen; hvis den erhvervsdrivende i den forbindelse leverer eller sælger yderligere tjenesteydelser eller varer ud over dem, der er strengt nødvendige for forbrugeren i den givne nødsituation, finder fortrydelsesretten anvendelse på de nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer

 

c) aftaler, hvor forbrugeren ved anvendelse af fjernkommunikationsteknikker specifikt har anmodet den erhvervsdrivende om at aflægge besøg i sit hjem med henblik på reparation eller vedligeholdelse af forbrugerens ejendom; hvis den erhvervsdrivende i den forbindelse leverer tjenesteydelser ud over dem, forbrugeren specifikt har anmodet om, eller andre varer end de reservedele, der er nødvendige til vedligeholdelse eller reparation, finder fortrydelsesretten anvendelse på nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer.

 

Ændringsforslag       136

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Parterne kan aftale ikke at anvende stk. 1 og 2.

2. Den erhvervsdrivende og forbrugeren kan aftale ikke at anvende stk. 1.

Ændringsforslag  137

Forslag til direktiv

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 20

Udelukkelse af aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted

udgår

1. Artikel 8-19 finder ikke anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted:

 

a) om salg af fast ejendom, samt aftaler om andre rettigheder i forbindelse med fast ejendom bortset fra udlejning og arbejder i forbindelse med fast ejendom

 

b) der indgås ved hjælp af vareautomater eller automatiserede forretningslokaler

 

c) der indgås med formidlere af telekommunikation ved brug af offentlige telefonbokse

 

d) om levering af fødevarer eller drikkevarer, som leveres af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter i nabolaget til dennes faste forretningssted.

 

2. Artikel 8-19 finder ikke anvendelse på aftaler indgået uden for fast forretningssted vedrørende:

 

a) forsikring

 

b) finansielle tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme, inden fortrydelsesfristen udløber, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), i direktiv 2002/65/EF1, og

 

c) kredit omfattet af direktiv 2008/48/EF.

 

3. Artikel 8-19 finder ikke anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg om levering af tjenesteydelser i form af logi, transport, biludlejning samt forplejning og fritidstilbud, når aftalerne vedrører levering på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum.

 

1 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16.

 

Ændringsforslag       138

Forslag til direktiv

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 21

Anvendelsesområde

udgår

1. Dette kapitel finder anvendelse på købsaftaler. I tilfælde af aftaler med blandet formål, der både har varer og tjenesteydelser som salgsgenstand, finder dette kapitel kun anvendelse på varerne, jf. dog artikel 24, stk. 5.

 

2. Dette kapitel finder også anvendelse på aftaler om levering af varer, som først skal tilvirkes.

 

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på de reservedele, den erhvervsdrivende anvender, når han bringer varen i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning, jf. artikel 26.

 

4. Medlemsstaterne kan fastsætte, at dette kapitel ikke finder anvendelse på brugte genstande, som sælges på offentlig auktion.

 

 

Ændringsforslag  139

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medmindre parterne har aftalt andet, leverer den erhvervsdrivende varerne ved at lade den fysiske besiddelse af varerne overgå til forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, senest 30 dage fra datoen for aftalens indgåelse.

1. Hvis parterne ikke har aftalt et bestemt leveringstidspunkt, leverer den erhvervsdrivende varerne ved at lade den fysiske besiddelse af varerne overgå til forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, hurtigst muligt men senest 30 dage fra datoen for aftalens indgåelse.

Ændringsforslag       140

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2, 2 a og 2 b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I det tilfælde, den erhvervsdrivende ikke opfylder leveringspligten, er forbrugeren berettiget til at få eventuelle betalte beløb refunderet senest syv dage fra leveringsdatoen, jf. stk. 1.

2. I det tilfælde, den erhvervsdrivende ikke opfylder sin forpligtelse til at levere varen på det tidspunkt, der er aftalt med forbrugeren, eller i overensstemmelse med stk. 1, er forbrugeren berettiget til at opsige aftalen, medmindre varerne er leveret inden for en ny frist, der fastsættes af forbrugeren, som ikke må overstige syv dage. Med henblik herpå giver forbrugeren skriftlig meddelelse til den erhvervsdrivende med angivelse af den nye leveringsperiode, og hvori han meddeler, at han har til hensigt at opsige aftalen i tilfælde af, at levering ikke finder sted ved udgangen af denne nye leveringsperiode. Hvis der ikke er truffet foranstaltninger ved denne frists udløb, anses forbrugeren for at have ophævet købsaftalen.

 

Uanset første afsnit, har forbrugeren ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis den erhvervsdrivende indirekte eller direkte har afslået at levere varerne, eller hvis overholdelse af den aftalte leveringstid anses som et væsentligt element i aftalen under hensyntagen til omstændighederne i forbindelse med aftalens indgåelse.

 

2a. Ved opsigelse af aftalen tilbagebetaler den erhvervsdrivende straks, og under ingen omstændigheder senere end syv dage efter opsigelsen af aftalen, alle beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

 

2b. Denne artikel berører ikke forbrugerens ret til at kræve erstatning.

Ændringsforslag  141

Forslag til direktiv

Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22a

 

Ret til at levere varer eller udføre tjenesteydelser i andre medlemsstater

 

Ved aftaler vedrørende fjernsalg er forbrugeren berettiget til at forlange, at den erhvervsdrivende leverer varerne eller udfører tjenesteydelserne i en anden medlemsstat. Den erhvervsdrivende skal opfylde forbrugerens krav, såfremt dette er teknisk muligt, og såfremt forbrugeren er indstillet på at afholde alle omkostninger i forbindelse dermed. Den erhvervsdrivende skal under alle omstændigheder oplyse disse omkostninger på forhånd.

Ændringsforslag  142

Forslag til direktiv

Artikel 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22b

 

Betalingsmidler

 

1. Den erhvervsdrivende og forbrugeren kan aftale forudbetaling eller betaling ved levering.

 

2. Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med artikel 52, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked1, forbyde eller begrænse den erhvervsdrivendes ret til at opkræve gebyrer fra forbrugeren under hensyntagen til behovet for at øge konkurrencen og fremme brugen af effektive betalingsinstrumenter.

 

3. Medlemsstaterne forbyder den erhvervsdrivende at opkræve et gebyr i forbindelse med anvendelsen af et givent betalingsmiddel, der overstiger de udgifter, som afholdes af den erhvervsdrivende i forbindelse med anvendelsen af disse betalingsmidler.

 

EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1

 

Ændringsforslag  143

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Risikoen for tab eller beskadigelse af varer overgår til forbrugeren, når han eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, har fået varerne i fysisk besiddelse.

1. Risikoen for tab eller beskadigelse af varer overgår til forbrugeren, når han eller en tredjemand, der angives af forbrugeren, dog ikke befragteren, har fået varerne i fysisk besiddelse. Risikoen overgår til forbrugeren, når varen overdrages til befragteren, hvis forbrugeren har anmodet befragteren om at foretage transporten, og dette valg ikke blev tilbudt af den erhvervsdrivende, uden at dette berører forbrugerens rettigheder i forhold til befragteren.

 

 

Ændringsforslag  144

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede risiko overgår til forbrugeren på leveringstidspunktet, som aftalt af parterne, hvis forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, ikke har truffet rimelige foranstaltninger med henblik på at tage varerne i fysisk besiddelse.

2. Den i stk. 1 omhandlede risiko overgår til forbrugeren på leveringstidspunktet, som aftalt af parterne, hvis forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, ikke konkret har truffet rimelige foranstaltninger med henblik på at tage varerne i fysisk besiddelse.

Ændringsforslag  145

Forslag til direktiv

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Aftalers varighed

 

1. Med forbehold af dette direktivs bestemmelser om urimelige kontraktvilkår kan aftaler indgået mellem forbrugere og erhvervsdrivende ikke indeholde en første forpligtelsesperiode på mere end 12 måneder.

 

2. Efter den første forpligtelsesperiode på tolv måneder kan forbrugerne til enhver tid opsige aftalen. Aftalen kan opsiges med et varsel, der ikke må overstige to måneder. Forbrugerne skal have ret til at give et sådant forudgående varsel inden udgangen af den oprindelige forpligtelsesperiode med henblik på at opsige kontrakten med virkning fra udgangen af denne periode.

Ændringsforslag       146

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den erhvervsdrivende leverer varerne i overensstemmelse med købsaftalen.

1. Den erhvervsdrivende leverer varerne i overensstemmelse med købsaftalen, bl.a. med hensyn til beskaffenhed og mængde som aftalt mellem parterne.

Ændringsforslag       147

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de er i overensstemmelse med den erhvervsdrivendes beskrivelse af dem og har den beskaffenhed, der svarer til en vareprøve eller model, som den erhvervsdrivende har forelagt forbrugeren

a) de er i overensstemmelse med den erhvervsdrivendes beskrivelse af dem og har den beskaffenhed, der svarer til en vareprøve eller model, som den erhvervsdrivende har forelagt forbrugeren, og

Ændringsforslag  148

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de er egnede til et særligt formål, som forbrugeren ønsker, at de skal kunne anvendes til, når han har gjort den erhvervsdrivende bekendt hermed på tidspunktet for aftalens indgåelse, og den erhvervsdrivende har accepteret dette

b) de er, i mangel af en aftale om deres egenskaber, egnet til det formål, der er forudsat af aftaleparterne på tidspunktet for aftalens indgåelse, og

Ændringsforslag  149

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2 – litra c og d d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de er egnede til de formål, som varer af samme type sædvanligvis anvendes til, eller

c) de er egnede til de formål, som varer af samme type sædvanligvis anvendes til, og de har den beskaffenhed og brugbarhed, der er sædvanlig for varer af samme type, og som forbrugeren med rimelighed kan forvente, og under hensyntagen til bl.a. varens formål, udseende, holdbarhed og udførelse i betragtning af deres art og i givet fald de oplysninger om deres konkrete egenskaber, der er afgivet offentligt om dem af den erhvervsdrivende, producenten eller dennes repræsentant, navnlig i reklamer eller gennem mærkning.

d)        de har den beskaffenhed og brugbarhed, der er sædvanlig for varer af samme type, og som forbrugeren med rimelighed kan forvente under hensyntagen til deres art og i givet fald de oplysninger om deres konkrete egenskaber, der er afgivet offentligt om dem af den erhvervsdrivende, producenten eller dennes repræsentant, navnlig i reklamer eller gennem mærkning.

 

Ændringsforslag  150

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der er ikke manglende overensstemmelse i denne artikels forstand, hvis forbrugeren på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, havde kendskab til eller med rimelighed burde have været bekendt med den manglende overensstemmelse, eller hvis den manglende overensstemmelse skyldes materialer leveret af forbrugeren.

3. Der er ikke manglende overensstemmelse i denne artikels forstand, hvis forbrugeren på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, havde kendskab til eller ikke med rimelighed kunne have været ubekendt med den manglende overensstemmelse, eller hvis den manglende overensstemmelse skyldes materialer leveret af forbrugeren.

Ændringsforslag  151

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den pågældende oplysning var rettet ved indgåelsen af købsaftalen

b) den pågældende oplysning var rettet ved indgåelsen af købsaftalen i god tid og på en måde, der svarer til den oprindelige form, eller i det mindste på en fremtrædende plads i købsaftalen

Ændringsforslag       152

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Manglende overensstemmelse, der skyldes forkert installation af varen, betragtes som varens manglende overensstemmelse, når installation af varen indgår i købsaftalen og er udført af den erhvervsdrivende eller på dennes vegne. Dette gælder ligeledes, hvis forbrugeren selv installerer en vare, der er beregnet hertil, og den ukorrekte installation skyldes en mangel i installationsvejledningen.

5. Den erhvervsdrivende er ansvarlig for manglende overensstemmelse, der skyldes emballagen eller forkert installation af varen, når installation af varen indgår i købsaftalen for varen og er udført af den erhvervsdrivende eller på dennes vegne. Dette gælder ligeledes, hvis forbrugeren selv installerer en vare, der er beregnet hertil, og den ukorrekte installation skyldes en mangel i installationsvejledningen.

Ændringsforslag       153

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, har forbrugerne som omhandlet i stk. 2-5 ret til at:

1. Ved manglende overensstemmelse med aftalen, har forbrugerne enten ret til at:

a) få varen bragt i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller omlevering

a) få varen bragt i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller omlevering i henhold til stk. 2, 3 og 5, eller

b) få et afslag i prisen

b) få et passende afslag i prisen eller ophæve købsaftalen i henhold til stk. 4, 5 og 5a.

c) hæve købet.

 

Ændringsforslag       154

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den erhvervsdrivende bringer varen i overensstemmelse med aftalen enten ved afhjælpning eller omlevering efter eget valg.

2. Forbrugeren kan i første omgang kræve, at den erhvervsdrivende afhjælper den manglende overensstemmelse eller omleverer, medmindre dette er umuligt eller uforholdsmæssigt.

Ændringsforslag       155

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. I det tilfælde den erhvervsdrivende har bevist, at det er ulovligt, umuligt eller kræver en uforholdsmæssig indsats fra den erhvervsdrivendes side at bringe varen i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller omlevering, kan forbrugeren vælge at få et afslag i prisen eller hæve købet. En erhvervsdrivendes indsats er uforholdsmæssig, hvis den påfører ham omkostninger, der i forhold til omkostningerne ved et afslag i prisen eller ophævelse af købet er urimelige under hensyn til den værdi, varen ville have, hvis den var i overensstemmelse med aftalen, og betydningen af den manglende overensstemmelse.

3. De i stk. 2 nævnte afhjælpende foranstaltninger betragtes som uforholdsmæssige, hvis de påfører den erhvervsdrivende omkostninger, der

Forbrugeren kan kun hæve købet, hvis den manglende overensstemmelse er væsentlig.

a) i betragtning af den værdi, varen ville have, hvis den var i overensstemmelse med aftalen

 

b) under hensyntagen til betydningen af den manglende overensstemmelse

 

c) efter vurdering af, om anvendelsen af andre afhjælpende foranstaltninger (afhjælpning eller omlevering), uden at det er til væsentlig ulempe for forbrugeren, er urimelige sammenlignet med den alternative afhjælpende foranstaltning (afhjælpning eller omlevering).

 

Afhjælpning eller omlevering skal ske inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

Ændringsforslag       156

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Forbrugeren kan gøre enhver af mangelsbeføjelserne i stk. 1 gældende, hvis en af følgende situationer foreligger:

4. Uden at det i øvrigt berører stk. 5b, kan forbrugeren kræve at få et passende afslag i prisen eller købet ophævet, hvis en af følgende situationer foreligger:

a) den erhvervsdrivende har indirekte eller direkte afslået at bringe varen i overensstemmelse med aftalen

a) forbrugeren har ikke ret til hverken afhjælpning eller omlevering

 

aa) den erhvervsdrivende har udtrykkeligt eller gennem overbevisende adfærd afslået at bringe varen i overensstemmelse med aftalen

b) den erhvervsdrivende har ikke bragt varen i overensstemmelse med aftalen inden for en rimelig tid

b) den erhvervsdrivende har ikke bragt varen i overensstemmelse med aftalen inden for en rimelig tid

c) den erhvervsdrivende har forsøgt at bringe varen i overensstemmelse med aftalen til væsentlig ulempe for forbrugeren

c) den erhvervsdrivende har bragt varen i overensstemmelse med aftalen til væsentlig ulempe for forbrugeren.

d) den samme mangel er opstået gentagne gange inden for en kort periode.

 

Ændringsforslag       157

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Væsentlig ulempe for forbrugeren og rimelig tid for den erhvervsdrivende til at bringe varen i overensstemmelse med aftalen vurderes under hensyntagen til varens art eller forbrugerens formål med at anskaffe varen, jf. artikel 24, stk. 2, litra b).

5. Væsentlig ulempe for forbrugeren og rimelig tid for den erhvervsdrivende til at bringe varen i overensstemmelse med aftalen vurderes under hensyntagen til varens art og det formål, som forbrugeren ønsker, at varen skal kunne anvendes til, jf. artikel 24, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag       158

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Forbrugeren har ikke ret til at hæve købet, hvis den manglende overensstemmelse er uvæsentlig.

Ændringsforslag       159

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde nationale bestemmelser, hvorved forbrugerne i tilfælde af, at varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, i en kort periode har ret til at bringe aftalen til ophør og modtage fuld refundering eller frit valg mellem de mangelsbeføjelser, hvortil der henvises i stk. 1, for at sikre en højere grad af forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag  160

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Forbrugeren kan kræve erstatning for tab, som ikke er afhjulpet i overensstemmelse med artikel 26, jf. dog bestemmelserne i dette kapitel.

2. Forbrugeren kan kræve erstatning for tab, som ikke er afhjulpet i overensstemmelse med artikel 26, i henhold til gældende national lovgivning, og uden at det berører bestemmelserne i dette kapitel.

Ændringsforslag       161

Forslag til direktiv

Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 27a

Regresret

 

Hvis den erhvervsdrivende i sin egenskab af endelig sælger er ansvarlig over for forbrugeren på grund af en manglende overensstemmelse, der er opstået som følge af en handling eller en undladelse begået af producenten, en tidligere sælger i samme aftalekæde eller en anden mellemmand, kan den erhvervsdrivende i sin egenskab af endelig sælger rejse krav over for den eller de ansvarlige i aftalekæden. Det afgøres efter national lovgivning, mod hvilken eller hvilke ansvarlige personer den erhvervsdrivende i sin egenskab af endelig sælger kan rejse krav, og hvilke beføjelser og betingelser for udøvelsen heraf der finder anvendelse, således at effektiviteten af denne ret sikres.

 

En person, der er ansvarlig i henhold til betydningen i stk. 1, skal kunne bevise manglende ansvar for den manglende overensstemmelse, eller for at den afhjælpning, som den endelige sælger har foretaget for forbrugeren, ikke var påkrævet.

Ændringsforslag       162

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når den erhvervsdrivende har bragt varen i overensstemmelse med aftalen ved omlevering, er han ansvarlig i medfør af artikel 25, i det tilfælde den manglende overensstemmelse viser sig inden for to år efter det tidspunkt, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand har fået de omleverede varer i fysisk besiddelse.

udgår

Ændringsforslag       163

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For at benytte sig af sine rettigheder i henhold til artikel 25 skal forbrugeren underrette den erhvervsdrivende om den manglende overensstemmelse senest to måneder efter, at han har konstateret den.

udgår

Ændringsforslag       164

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Medlemsstaterne kan med henblik på at sikre en højere grad af beskyttelse for forbrugeren indføre eller opretholde nationale bestemmelser om længere garantiperioder, en længere frist for omvendt bevisbyrde til fordel for forbrugeren eller specifikke bestemmelser for andre væsentlige aftaleuoverensstemmelser, som er fremkommet efter udløbet af garantifristen.

Ændringsforslag  165

Forslag til direktiv

Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 28 a

Kommunikation og tilgængelighed

 

Den erhvervsdrivende sikrer, at han er tilgængelig på rimelige vilkår i løbetiden for en aftale om salg af tjenesteydelser eller efter indgåelse af en aftale om salg af varer indtil udløbet af fristen for erklæringer, meddelelser og spørgsmål fra forbrugeren i artikel 28, stk. 1, der er forbundet med rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen om salg af tjenesteydelser eller varer. Han skal især sørge for, at han modtager erklæringer fra forbrugeren vedrørende aftalen uden forsinkelse, og at forbrugeren omgående informeres om modtagelsen. Forbrugeren må ikke pålægges omkostninger ved telefonisk modtagelse og besvarelse af erklæringer, meddelelser og spørgsmål i forbindelse med aftalen om salg af tjenesteydelser eller varer. De krav, som udbyderen af telekommunikationsydelser har på opkaldsvederlag, berøres ikke heraf.

Ændringsforslag  166

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Garantierklæringen skal være udformet på en klar og forståelig måde og være letlæselig. Den skal angive:

2. Garantierklæringen skal være udformet på en klar og forståelig måde, være letlæselig og i samme fontstørrelse. Den skal være udarbejdet på samme sprog som aftalen. Garantierklæringen skal angive:

Ændringsforslag       167

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 2 – litra a, b og c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) forbrugerens lovfæstede rettigheder i henhold til artikel 26 og gøre det klart, at disse rettigheder ikke berøres af den handelsmæssige garanti

a) forbrugerens lovfæstede rettigheder i henhold til artikel 26 og 28 og i henhold til gældende national lovgivning og gøre det klart, at disse rettigheder ikke berøres af den handelsmæssige garanti

b) den handelsmæssige garantis indhold og betingelserne for at benytte garantien, navnlig garantiens varighed og geografiske omfang og garantigiverens navn og adresse

b) den handelsmæssige garantis indhold og betingelserne for at benytte garantien, navnlig garantiens varighed og geografiske omfang og garantigiverens navn og adresse

c) hvor det er relevant, det forhold, at den handelsmæssige garanti ikke kan overføres til en efterfølgende køber, jf. dog artikel 32 og 35 og bilag III, punkt 1, litra j).

c) oplysning om, at den handelsmæssige garanti kan overføres til en efterfølgende køber.

Ændringsforslag  168

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efter anmodning fra forbrugeren stiller den erhvervsdrivende garantierklæringen til rådighed på et varigt medium.

3. Den erhvervsdrivende stiller garantierklæringen til rådighed på et varigt medium og, hvis forbrugeren anmoder herom, også i papirform.

Ændringsforslag  169

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette kapitel finder anvendelse på kontraktvilkår, som er udarbejdet på forhånd af den erhvervsdrivende eller tredjemand, og som forbrugeren har accepteret uden at have mulighed for at få indflydelse på indholdet, navnlig når sådanne kontraktvilkår udgør en del af en standardaftale.

1. Dette kapitel finder anvendelse på kontraktvilkår, som er udarbejdet på forhånd af den erhvervsdrivende eller tredjemand, og som ikke har været genstand for individuel forhandling. Et kontraktvilkår anses aldrig for at have været genstand for individuel forhandling, når det er udarbejdet på forhånd, og forbrugeren derved ikke har haft nogen indflydelse på indholdet, navnlig når et sådant kontraktvilkår indgår som en del af en standardaftale.

Ændringsforslag  170

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det forhold, at forbrugeren havde mulighed for at få indflydelse på indholdet i visse aspekter ved et givet kontraktvilkår eller et bestemt vilkår, udelukker ikke, at dette kapitel finder anvendelse på andre kontraktvilkår, som udgør en del af aftalen.

2. Det forhold, at indholdet af visse aspekter ved et givet kontraktvilkår eller et bestemt vilkår har været genstand for individuel forhandling, udelukker ikke, at dette kapitel finder anvendelse på andre kontraktvilkår, som udgør en del af aftalen.

Ændringsforslag  171

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, som afspejler love eller administrative bestemmelser, som er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, samt bestemmelser eller principper i internationale konventioner, som Fællesskabet eller medlemsstaterne er part i.

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, som er baseret på love, administrative bestemmelser eller grundlæggende retsprincipper, som er i overensstemmelse med EU-retten, samt bestemmelser eller principper i internationale konventioner, som Unionen eller medlemsstaterne er part i.

Ændringsforslag  172

Forslag til direktiv

Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 30a

 

Harmoniseringsgrad

 

Medmindre andet er fastsat, må medlemsstaterne ikke i national ret opretholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette kapitel, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag  173

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kontraktvilkår skal altid være udtrykt på en klar og forståelig måde og være letlæselige.

1. Alle kontraktvilkår skal være udtrykt på en klar og forståelig måde. Hvis et kontraktvilkår foreligger på skrift, skal det altid være udformet på et klart og let forståeligt sprog og være letlæseligt.

Ændringsforslag  174

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne undlader at stille præsentationskrav til, hvordan kontraktvilkårene udtrykkes eller gøres tilgængelige for forbrugerne.

4. Medlemsstaterne undlader at stille krav til, hvordan kontraktvilkårene præsenteres, dog undtaget krav til, hvordan de præsenteres for handicappede, eller når varerne eller tjenesteydelserne kan medføre en særlig risiko for forbrugerens eller en tredjepersons sundhed og sikkerhed, eller i forbindelse med særlige varer eller tjenesteydelser, som udviser tegn på at have skadelige virkninger for forbrugerne.

Ændringsforslag  175

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når det vurderes, om et kontraktvilkår er urimeligt, sker det ved at tage hensyn til, hvilken type produkter aftalen omfatter, og ved på tidspunktet for aftalens indgåelse at tage hensyn til alle omstændighederne i forbindelse med dens indgåelse samt til alle andre vilkår i aftalen eller i en anden aftale, som hænger sammen med denne, jf. dog artikel 34 og 38. Når det vurderes, om et kontraktvilkår er rimeligt, tager den kompetente nationale myndighed også hensyn til, hvordan den erhvervsdrivende har udformet aftalen og gjort den tilgængelig for forbrugeren, jf. artikel 31.

2. Når det vurderes, om et kontraktvilkår er urimeligt, sker det ved at tage hensyn til, hvilken type produkter aftalen omfatter, og ved på tidspunktet for aftalens indgåelse at tage hensyn til alle omstændighederne i forbindelse med dens indgåelse samt til alle andre vilkår i aftalen eller i en anden aftale, som hænger sammen med denne, jf. dog artikel 34 og 38.

Ændringsforslag  176

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når det vurderes, om et kontraktvilkår er rimeligt, tager den kompetente nationale myndighed også hensyn til, hvordan den erhvervsdrivende har udformet aftalen og gjort den tilgængelig for forbrugeren, jf. artikel 31, stk. 1 og 2. Et kontraktvilkår, der er indsat af den erhvervsdrivende i strid med det i artikel 31, stk. 1 og 2, fastsatte krav om gennemsigtighed, kan alene af den grund anses for urimeligt.

Ændringsforslag  177

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på vurderingen af aftalens hovedgenstand eller overensstemmelsen mellem den påregnede betaling og den erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige forpligtelse, for så vidt den erhvervsdrivende opfylder alle bestemmelserne i artikel 31.

3. Stk. 1, 2 og 2a i denne artikel finder ikke anvendelse på vurderingen af aftalens hovedgenstand eller overensstemmelsen mellem den påregnede betaling og den erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige forpligtelse, for så vidt den erhvervsdrivende opfylder alle bestemmelserne i artikel 31, stk. 1, 2 og 3.

Ændringsforslag  178

Forslag til direktiv

Artikel 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en erhvervsdrivende hævder, at et kontraktvilkår har været genstand for individuel forhandling, har han bevisbyrden.

Hvis en erhvervsdrivende hævder, at et kontraktvilkår har været genstand for individuel forhandling, eller at et kontraktvilkår opfylder kravene om gennemsigtighed som fastlagt i artikel 31, stk. 1 og 2, har han bevisbyrden.

Ændringsforslag  179

Forslag til direktiv

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, som opført på listen i bilag II, betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Nævnte liste over kontraktvilkår finder anvendelse i alle medlemsstater og kan kun ændres i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, og artikel 40.

1. Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, som opført på listen i bilag II, betragtes som urimelige under alle omstændigheder.

 

2. Medlemsstaterne kan i deres nationale lovgivning indføre bestemmelser om yderligere kontraktvilkår, der betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de kontraktvilkår, der henvises til i stk. 1.

Kommissionen offentliggør disse oplysninger på en let tilgængelig måde.

Ændringsforslag  180

Forslag til direktiv

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, som opført på listen i punkt 1 i bilag III, betragtes som urimelige, medmindre den erhvervsdrivende har bevist, at sådanne kontraktvilkår er rimelige, jf. artikel 32. Nævnte liste over kontraktvilkår finder anvendelse i alle medlemsstater og kan kun ændres i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, og artikel 40.

1. Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, som opført på listen i punkt 1 i bilag III, betragtes som urimelige, medmindre den erhvervsdrivende har bevist, at sådanne kontraktvilkår er rimelige, jf. artikel 32.

 

2. Medlemsstaterne kan i deres nationale lovgivning indføre bestemmelser om yderligere kontraktvilkår, der betragtes som urimelige. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de kontraktvilkår, der henvises til i stk. 1.

Kommissionen offentliggør disse oplysninger på en let tilgængelig måde.

Ændringsforslag  181

Forslag til direktiv

Artikel 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontraktvilkår, som er urimelige, binder ikke forbrugeren. Aftalen forbliver bindende for parterne, hvis den kan opretholdes uden de urimelige kontraktvilkår.

Kontraktvilkår, som i henhold til dette direktiv er urimelige, er ikke bindende for forbrugeren i henhold til national ret. Aftalen forbliver bindende for parterne, hvis den kan opretholdes uden de urimelige kontraktvilkår.

Ændringsforslag  182

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i forbrugernes og konkurrenternes interesse findes egnede og effektive midler til at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkår i aftaler, der indgås mellem forbrugere og erhvervsdrivende, til ophør.

1. (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  183

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sætter retsmyndighederne eller administrative myndigheder i stand til at anvende egnede og effektive midler, som sikrer, at erhvervsdrivende bringer anvendelsen af sådanne kontraktvilkår til ophør.

3. Medlemsstaterne sætter retsmyndighederne eller administrative myndigheder i stand til at anvende egnede og effektive midler, som sikrer, at erhvervsdrivende bringer anvendelsen af sådanne urimelige kontraktvilkår til ophør.

Ændringsforslag  184

Forslag til direktiv

Artikel 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

udgår

Revision af vilkårene i bilag II og III

 

1. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de vilkår, som de kompetente nationale myndigheder har fundet urimelige, og som de anser for relevante med henblik på ændring af dette direktiv, jf. stk. 2.

 

2. Kommissionen ændrer bilag II og III på baggrund af de meddelelser, der modtages i henhold til stk. 1. Da nævnte foranstaltninger har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages de efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 40, stk. 2.

 

Ændringsforslag       185

Forslag til direktiv

Artikel 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 40

Udvalget

udgår

1. Kommissionen bistås af Udvalget vedrørende Urimelige Kontraktvilkår i Forbrugeraftaler (i det følgende benævnt "udvalget").

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

 

Ændringsforslag  186

Forslag til direktiv

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der findes tilstrækkelige og effektive midler til kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen sørger for, at der findes tilstrækkelige og effektive midler til kontrol med forbrugerrettigheder som sikret i dette direktiv.

Ændringsforslag  187

Forslag til direktiv

Artikel 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger med henblik på at informere forbrugerne om national gennemførelseslovgivning til dette direktiv og tilskynder, hvor det er relevant, erhvervsdrivende og kodeksindehavere til at oplyse forbrugerne om deres adfærdskodekser.

Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende foranstaltninger med henblik på at informere forbrugerne og de erhvervsdrivende, især via informations- og kommunikationsværktøjer og offentlige medier, om national gennemførelseslovgivning til dette direktiv og tilskynder, hvor det er relevant, erhvervsdrivende og kodeksindehavere til at oplyse forbrugerne om deres adfærdskodekser.

Ændringsforslag  188

Forslag til direktiv

Artikel 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbrugeren fritages for enhver modydelse i tilfælde af levering uden forudgående anmodning af et produkt, jf. artikel 5, stk. 5, og punkt 29 i bilag I til direktiv 2005/29/EF. Manglende respons fra forbrugeren efter en sådan levering uden forudgående anmodning er ikke ensbetydende med samtykke.

Forbrugeren fritages for enhver modydelse i tilfælde af levering uden forudgående anmodning af en vare eller en tjenesteydelse, jf. artikel 5, stk. 5, og punkt 29 i bilag I til direktiv 2005/29/EF. I sådanne tilfælde er manglende respons fra forbrugeren efter en levering uden forudgående anmodning ikke ensbetydende med samtykke.

Ændringsforslag       189

Forslag til direktiv

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

udgår

Ændringsforslag       190

Forslag til direktiv

Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 46a

Indberetningspligt og gensidig evaluering

 

1. Medlemsstaterne fremsender senest den [ved udløbet af gennemførelsesperioden] og derefter hvert tredje år en rapport til Kommissionen, som indeholder følgende:

 

a) ordlyden i supplerende oplysningskrav forud for indgåelsen af en aftale, som medlemsstaterne har vedtaget eller opretholdt i henhold til artikel 9, stk. 3b og 3c

 

b) ordlyden i nationale bestemmelser, som fraviger de i dette direktiv fastsatte bestemmelser, og som medlemsstaterne har vedtaget eller opretholdt i henhold til artikel 12, stk. 4, og artikel 13, stk. 2,

 

c) ordlyden i nationale bestemmelser, som afviger fra bestemmelserne i dette direktiv, og som medlemsstaterne har vedtaget eller opretholdt i henhold til artikel 22, stk. 2a

 

d) ordlyden i nationale bestemmelser, som afviger fra bestemmelserne i dette direktiv, og som medlemsstaterne har vedtaget eller opretholdt i henhold til artikel 26, stk. 5b, og artikel 28, stk. 5a

 

e) ordlyden i supplerende kontraktvilkår, som medlemsstaterne har erklæret for urimelige under alle omstændigheder i henhold til artikel 34, stk. 1, litra a)

 

e) ordlyden i supplerende kontraktvilkår, som medlemsstaterne betragter som urimelige i henhold til artikel 35, stk. 1a

 

f) ordlyden i afgørelser af principiel betydning – sammen med de tilsvarende begrundelser –, som træffes af medlemsstaternes domstole, ombudsmænd eller kompetente administrative myndigheder inden for dette direktivs anvendelsesområde.

 

2. Den i stk. 1, nævnte rapport forelægges Kommissionen. Medlemsstaterne forklarer, for så vidt angår hver enkelt af oplysningerne i stk. 1, litra a) til e), hvorfor de afvigende nationale bestemmelser er egnede og forholdsmæssige med hensyn til opfyldelse af direktivets formål.

 

3. Kommissionen sikrer, at oplysningerne i stk. 1, litra d) og e), er lettilgængelige for forbrugerne og de erhvervsdrivende, f.eks. på en af Kommissionen oprettet og vedligeholdt webside.

 

4. Kommissionen fremsender de rapporter, der nævnes i stk. 1, til de andre medlemsstater og Europa-Parlamentet, som inden for en frist på seks måneder efter modtagelsen fremsætter udtalelser til hver enkelt rapport. Inden for samme frist hører Kommissionen de berørte parter om rapporterne.

Ændringsforslag       191

Forslag til direktiv

Artikel 46 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 46b

Rapportering fra forbrugerbeskyttelsesansvarlige

 

Personer eller organisationer, som i henhold til national ret, jf. artikel 38, stk. 2, har en legitim interesse i forbrugerbeskyttelse, meddeler Kommissionen, hvilke resultater de er nået frem til i forbindelse med vurderingen af anvendelsen og konsekvenserne af dette direktiv om forbrugerrettigheder og det indre markeds funktion.

Ændringsforslag       192

Forslag til direktiv

Artikel 46 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 46c

Revision

 

Under hensyntagen til de i artikel 46a, stk. 4, og artikel 46b nævnte indhentede oplysninger aflægger Kommissionen senest [et år efter direktivets gennemførelse] og derefter hvert tredje år en detaljeret rapport om anvendelsen af dette direktiv til Europa-Parlamentet og Rådet. Om nødvendigt tilføjer Kommissionen denne rapport lovgivningsmæssige forslag om at tilpasse direktivet til udviklingen på området for forbrugerrettigheder.

Ændringsforslag       193

Forslag til direktiv

Artikel -47 (ny)

Direktiv 2002/65/EF

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel -47

Ændring af direktiv 2002/65/EF

 

Artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne1 erstattes af følgende,

 

"a) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver aftale mellem en erhvervsdrivende og en forbruger om levering af en vare eller en tjenesteydelse, der er indgået som led i et ordnet system for fjernsalg eller levering af fjernydelser, hvor den erhvervsdrivende og forbrugeren ikke samtidig er fysisk til stede ved aftalens indgåelse, men udelukkende anvender en eller flere former for fjernkommunikationsteknikker."

 

____________________

1 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16.

Ændringsforslag  194

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Direktiv 85/577/EØF, 93/13/EØF og 97/7/EF og direktiv 1999/44/EF, som ændret ved direktiverne i bilag IV, ophæves.

Direktiv 85/577/EØF, 93/13/EØF og 97/7/EF og direktiv 1999/44/EF, som ændret ved direktiverne i bilag IV, ophæves med virkning fra [gennemførelsesdatoen].

Ændringsforslag       195

Forslag til direktiv

Artikel 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 48

Revision

udgår

Senest den [indsæt den samme dato som i artikel 46, stk. 1, andet afsnit + fem år] tager Kommissionen dette direktiv op til revision og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet.

 

Om nødvendigt fremsætter Kommissionen forslag om at tilpasse direktivet til udviklingen på området. Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om oplysninger.

 

2.  (Jf. ændringsforslag til artikel 46 c)

Ændringsforslag  196

Forslag til direktiv

Artikel 48 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 48 a

 

Kommissionen overvejer at vedtage et forslag til en forordning om aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted, hvorfra transport og sundhedstjenester vil blive undtaget.

Ændringsforslag       197

Forslag til direktiv

Bilag I – del A

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

A. Oplysninger, som skal fremgå af fortrydelsesformularen

A. Standardfortrydelsesvejledning

1. Navn, fysisk adresse og e-mail-adresse for den erhvervsdrivende, som fortrydelsesformularen skal sendes til.

Fortrydelsesret

2. En oplysning om, at forbrugeren har ret til at fortryde aftalen, og at denne ret kan udøves ved på et varigt medium at sende nedenstående fortrydelsesformular til den erhvervsdrivende, der er omhandlet i stk. 1:

De kan på et varigt medium fortryde denne aftale inden for 14 kalenderdage uden angivelse af årsager [eller – hvis du får varen overdraget inden udløbet af perioden – ved returnering af varen].

a) for aftaler indgået uden for fast forretningssted, senest 14 dage efter, at forbrugeren har underskrevet ordresedlen

Fristen løber fra den dato, hvor [De modtager de bestilte varer] (1). Ved beregning af fristen medregnes ikke den dato, hvor [De modtager varerne](2). Hvis fristens sidste dag er en helligdag, lørdag eller søndag, udløber fristen den følgende arbejdsdag.

 

Fortrydelsesfristen anses for at være overholdt, hvis fortrydelseserklæringen eller varen er sendt inden fristens udløb. Afsendelse af enten fortrydelseserklæringen eller varerne inden fortrydelsesfristens udløb skal kunne bevises (for eksempel i form af en postkvittering).

b) for aftaler vedrørende fjernsalg, senest 14 dage efter, at forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, bortset fra befragteren, har fået varerne i fysisk besiddelse.

Fortrydelseserklæringen skal indsendes på et varigt medium (f.eks. i et brev sendt per post) (3) og stiles til: (4). Forbrugeren kan benytte nedenstående formular, men det er ikke en betingelse.

c) for aftaler vedrørende fjernsalg af tjenesteydelser:

Følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten

- senest 14 dage efter aftalens indgåelse, i det tilfælde aftalens opfyldelse er påbegyndt uden forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke inden udløbet af denne periode på 14 dage

For at der er tale om en gyldig anvendelse af fortrydelsesretten, skal De inden fjorten kalenderdage efter modtagelse af varerne returnere disse for [vores regning] (5). Tilbagebetalingsfristen løber fra det tidspunkt, hvor vi modtager Deres fortrydelseserklæringen eller varerne. Ved beregning af fristen medtages ikke den dag, hvor fortrydelseserklæringen modtages. Hvis denne frists sidste dag er en helligdag, lørdag eller søndag, udløber fristen den følgende arbejdsdag.

inden for en periode, som slutter, når aftalens opfyldelse påbegyndes, i det tilfælde aftalens opfyldelse påbegyndes med forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke inden udløbet af perioden på 14 dage.

Hvis De ikke er i stand til at returnere varen i dens oprindelige tilstand, holdes De ansvarlig for enhver værdiforringelse af varen. Denne bestemmelse finder kun anvendelse, hvis værdiforringelsen skyldes, at varerne er blevet håndteret på en anden måde end nødvendig for at kunne konstatere varens art, beskaffenhed og den måde, den fungerer på. De kan undgå, at varerne forringes ved at undlade at tage varerne i brug som Deres ejendom og undgå enhver behandling af varerne, der kan skade deres værdi.

3. For alle købsaftaler, en oplysning til forbrugeren om fristerne og vilkårene for at sende varerne tilbage til den erhvervsdrivende samt om betingelserne for tilbagebetaling, jf. artikel 16 og artikel 17, stk. 2.

Hvis der er tale om en gyldig anvendelse af fortrydelsesretten, skal enhver betaling, som vi har modtaget fra Dem, tilbagebetales inden fjorten dage. Tilbagebetalingsfristen løber fra det tidspunkt, hvor vi modtager Deres fortrydelseserklæring. Ved beregning af fristen medtages ikke den dag, hvor fortrydelseserklæringen modtages. Hvis denne frists sidste dag er en helligdag, lørdag eller søndag, udløber fristen den følgende arbejdsdag.

4. For aftaler vedrørende fjernsalg indgået over internettet, en oplysning om, at forbrugeren kan udfylde og indsende standardfortrydelsesformularen på den erhvervsdrivendes websted elektronisk, og at han omgående vil modtage en kvittering for modtagelse af en sådan fortrydelsesformular pr. e-mail fra den erhvervsdrivende.

Vi kan gøre tilbagebetaling betinget af, at vi har modtaget returnerede varer.

5. En oplysning om, at forbrugeren kan anvende fortrydelsesformularen i del B.

Rådgivning om alternative formuleringer:

 

(1) *I nedenstående særlige tilfælde læses ordlyden i den skarpe parentes således:

 

Ved aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted om levering af tjenesteydelser: "datoen for aftalens indgåelse eller fra den dato, hvor De modtager en kopi af den undertegnede aftale på et varigt medium, hvis denne ikke er datoen for aftalens indgåelse".

 

 

(2) *I nedenstående særlige tilfælde læses ordlyden i den skarpe parentes således:

Ved aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted om levering af tjenesteydelser: "datoen for aftalens indgåelse eller fra den dato, hvor De modtager en kopi af den undertegnede aftale på et varigt medium, hvis denne ikke er datoen for aftalens indgåelse".

 

(3) For aftaler vedrørende fjernsalg skal følgende tilføjes:

a) hvis den erhvervsdrivende tillader forbrugeren at gøre brug af sin fortrydelsesret per e-mail: "eller per e-mail".

b) hvis den erhvervsdrivende tillader forbrugeren at udfylde fortrydelsesformularen elektronisk på en webside: "eller på vores webside".

 

(4) Udfyld følgende: Den erhvervsdrivendes navn og adresse på dennes faste forretningssted. Ved aftaler vedrørende fjernsalg skal desuden anføres: den erhvervsdrivendes e-mail- og/eller internetadresse, som forbrugeren kan anvende med henblik på at ophæve aftalen.

 

(5) Hvis prisen på de varer, som skal returneres, ikke overstiger 40 euro, er ordlyden i de skarpe parenteser således: "for Deres regning".

 

 

Ændringsforslag       198

Forslag til direktiv

Bilag I – del B

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til:

Til: (den erhvervsdrivendes navn, adresse på fast forretningssted og i givet fald den erhvervsdrivendes e-mail-adresse)(*)

Jeg/vi* meddeler herved, at jeg/vi* ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores* købsaftale om følgende varer*/levering af følgende tjenesteydelser*

Jeg/vi** meddeler herved, at jeg/vi** ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores** købsaftale om følgende varer**/levering af følgende tjenesteydelser**

Bestilt den*/modtaget den*

Bestilt den(***):

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens navn(e)(***):

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens adresse(r) (***):

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på skrift)

Forbrugerens underskrift(er) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)(***):

Dato

Dato(***):

*Det ikke-relevante udstreges.

(*) Udfyldes af den erhvervsdrivende inden fortrydelsesformularen udleveres til forbrugeren.

 

(**) Det ikke-relevante udstreges.

 

(***) (udfyldes af forbrugeren/forbrugerne).

Ændringsforslag  199

Forslag til direktiv

Bilag II – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) at udelukke eller begrænse den erhvervsdrivendes ansvar for skade på forbrugerens ejendom, som forsætligt eller ved grov uagtsomhed er forvoldt ved en handling eller en undladelse fra den erhvervsdrivendes side

Ændringsforslag  200

Forslag til direktiv

Bilag II – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at begrænse den erhvervsdrivendes pligt til at respektere de forpligtelser, som dennes befuldmægtigede har indgået, eller at underlægge den erhvervsdrivendes forpligtelser en særlig betingelse, hvis opfyldelse alene afhænger af den erhvervsdrivendes vilje

b) at begrænse den erhvervsdrivendes pligt til at respektere de forpligtelser, som dennes befuldmægtigede har indgået, eller at gøre den erhvervsdrivendes forpligtelser betinget af opfyldelsen af en særlig betingelse, hvis opfyldelse alene afhænger af den erhvervsdrivendes vilje

Ændringsforslag  201

Forslag til direktiv

Bilag II – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) at domstolen på den erhvervsdrivendes forretningssted tillægges enekompetence til afgørelse af alle tvister, der udspringer af aftalen, medmindre denne domstol samtidig er den kompetente domstol for det sted, hvor forbrugeren har sin bopæl

Ændringsforslag  202

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) at forbrugeren pålægges en bindende forpligtelse, som er undergivet en betingelse, hvis opfyldelse udelukkende afhænger af den erhvervsdrivendes hensigt

Ændringsforslag  203

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) at kræve, at forbrugeren køber tilknyttede varer eller ydelser, der ikke fremgår af prisen for hovedaftalen

Ændringsforslag  204

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) at pålægge afledte udgifter, såsom bøder for brud på aftalevilkårene, der tydeligvis er uforholdsmæssigt høje sammenlignet med de omkostninger, der påføres den erhvervsdrivende som følge af aftalebruddet

Ændringsforslag  205

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) at udelukke eller hindre forbrugerens ret til at give en tredjemand pålæg om eller bemyndigelse til at indgå en aftale mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende og/eller til at træffe foranstaltninger, der skulle føre til eller fremme indgåelsen af en aftale mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende

Begrundelse

Enhver forbruger har ret til at give en tredjemand pålæg om eller bemyndigelse til at indgå en aftale mellem den pågældende forbruger og en virksomhed og/eller til at træffe foranstaltninger, der skulle føre til eller fremme indgåelsen af en sådan aftale. Ethvert vilkår, der udelukker eller hindrer denne ret, skal under alle omstændigheder anses for urimelig.

Ændringsforslag  206

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) at tillade den erhvervsdrivende uden rimeligt varsel at bringe en tidsubestemt aftale til ophør, medmindre forbrugeren har gjort sig skyldig i grov misligholdelse af aftalen

e) at tillade den erhvervsdrivende at bringe et aftaleforhold af ubestemt varighed til ophør uden rimeligt varsel, medmindre der er vægtige grunde til at gøre dette; dette berører ikke vilkårene i finansielle tjenesteydelsesaftaler, når der foreligger en gyldig grund, forudsat at leverandøren er forpligtet til omgående at give den anden aftalepart meddelelse herom

Ændringsforslag  207

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) at tillade den erhvervsdrivende at hæve den pris, som blev aftalt med forbrugeren ved kontraktens indgåelse, uden at forbrugeren har ret til at opsige kontrakten

g) at bestemme, at prisen på varen eller andre aktiver fastsættes på tidspunktet for leveringen eller forsyningen eller at tillade den erhvervsdrivende at hæve den pris, som blev aftalt med forbrugeren ved aftalens indgåelse, uden at forbrugeren har ret til at opsige aftalen, såfremt den forhøjede pris er for høj i forhold til den pris, der blev aftalt ved aftalens indgåelse; dette berører ikke lovformelige prisreguleringsklausuler, såfremt retningslinjerne for prissvingningerne er udførligt beskrevet i aftalen

Ændringsforslag  208

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) at tillade den erhvervsdrivende ensidigt at ændre kontraktvilkårene, herunder egenskaberne ved produktet eller tjenesteydelsen

k) at tillade den erhvervsdrivende ensidigt at ændre aftalevilkårene, herunder egenskaberne ved produktet eller tjenesteydelsen, uden gyldig og i aftalen anført grund; dette berører ikke de vilkår, hvorefter en leverandør af finansielle tjenesteydelser kan forbeholde sig ret til, hvis der foreligger gyldig grund, uden varsel at ændre den rentesats, som forbrugeren skal betale, eller beløbet for andre udgifter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, forudsat at den erhvervsdrivende er forpligtet til snarest muligt at give forbrugeren meddelelse herom, og at forbrugeren omgående kan opsige aftalen; dette berører heller ikke de vilkår, hvorefter den erhvervsdrivende forbeholder sig ret til ensidigt at ændre vilkårene i en tidsubestemt aftale, forudsat at den erhvervsdrivende er forpligtet til at underrette forbrugeren med et rimeligt varsel, og at forbrugeren kan opsige aftalen

Ændringsforslag  209

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

la) at tillade den erhvervsdrivende, hvor det bestilte ikke kan fås, at levere en tilsvarende vare uden udtrykkeligt at have informeret forbrugeren om denne mulighed og om den omstændighed, at den erhvervsdrivende, hvis forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, skal afholde udgifterne ved forbrugerens tilbagelevering af det, der er modtaget i henhold til aftalen.

Ændringsforslag  210

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Punkt 1, litra e), forhindrer ikke, at en leverandør af finansielle tjenesteydelser ensidigt og uden varsel kan bringe en tidsubestemt aftale til ophør, forudsat at den erhvervsdrivende forpligtes til omgående at give den anden eller de andre aftaleparter meddelelse herom.

udgår

Ændringsforslag  211

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) aftaler om pakkerejser omfattet af direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

Ændringsforslag  212

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Punkt 1, litra k), forhindrer ikke:

4. Punkt 1, litra e), g) og k), forhindrer ikke:

Ændringsforslag  213

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at en leverandør af finansielle tjenesteydelser kan forbeholde sig ret til, hvis der foreligger gyldig grund, uden varsel at ændre den rentesats, som forbrugeren skal betale, eller beløbet for andre udgifter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, forudsat at den erhvervsdrivende forpligtes til snarest muligt at give den anden eller de andre aftaleparter meddelelse herom, og at den anden eller de andre aftaleparter omgående kan opsige aftalen

udgår

Ændringsforslag  214

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) transaktioner i forbindelse med værdipapirer, finansielle instrumenter og andre produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er bundet til svingninger i en kurs, et børsindeks eller en finansmarkedsrente, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på

udgår

Ændringsforslag  215

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) at en erhvervsdrivende kan forbeholde sig ret til ensidigt at ændre vilkårene i en tidsubestemt aftale, forudsat at han forpligtes til at underrette forbrugeren med et rimeligt varsel, og at denne kan opsige aftalen.

udgår

(1)

EUT C 317 af 23.12.2009, s. 54.

(2)

EUT C 200 af 25.8.2009, s. 76.


BEGRUNDELSE

Kommissionsforslaget og dets formål

Med Kommissionens forslag til direktiv om forbrugerrettigheder sammenlægges fire gældende EF-direktiver(1) til ét samlet lovgivningsinstrument. Forslaget er resultatet af en gennemgang af den gældende lovgivning på forbrugerbeskyttelsesområdet, som indledtes i 2004 og havde til formål at forenkle og supplere de eksisterende lovrammer for forbrugerbeskyttelse. Det forelagdes den 8. oktober 2008 efter en høringsproces og en konsekvensanalyse og indebærer anvendelse af princippet om "fuld harmonisering".

Med forslaget søges det dobbeltmål nået at sørge for, at forbrugerne i samtlige 27 EU-medlemsstater kan regne med et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at virksomheder af enhver størrelse er i stand til uden retlige hindringer at levere deres varer og tjenesteydelser til forbrugere i alle EU's 27 medlemsstater. Parlamentet bekræftede i sin beslutning om revisionen af den gældende EU-forbrugerret(2), at det drejer sig om at forstærke forbrugernes tillid og forbedre virksomhedernes beredvillighed til at drive handel på tværs af grænserne.

Lovgivningens opsplitning afskrækker i lige høj grad forbrugere og virksomheder fra at deltage i handelen på tværs af grænserne. Forbrugere klager tit over, at de ikke kan drage fuld nytte af det indre markeds fordele (navnlig ved indkøb på internettet), eftersom erhvervsdrivende, som driver deres forretning fra en anden medlemsstat, ofte ikke er rede til, når de skal ind på et nyt marked(3), at følge de afvigende regler dér og desuden heller ikke vil løbe nogen risiko for en klage i en anden medlemsstat. Disse forhold kunne skærpes yderligere ved gennemførelsen af Bruxelles-I- og Rom-I-forordningerne samt efterfølgende afgørelser fra De Europæiske Fællesskabers Domstol(4), som hænger sammen med disse forordninger og formodentlig vil yderligere vanskeliggøre betingelserne for varesalg på tværs af EU-medlemsstaternes grænser.

Ganske vist erkender de fleste medlemmer af Udvalget om det Indre Marked, at problemet med lovgivningens opsplitning skal løses, men samtidig er det efter den almindelige opfattelse ikke i øjeblikket praktisk gennemførligt at anvende den strategi med fuld harmonisering, som Kommissionen foreslår, i betragtning af forslagets art og rækkevidde. I overensstemmelse med Parlamentets beslutning grønbogen om revisionen af den gældende EU-forbrugerret, og som det allerede fastsloges i arbejdsdokumentet fra 2009 fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse(5), foretrækker udvalgets medlemmer en strategi med en målrettet fuld harmonisering, dvs. en omfattende harmonisering, som er begrænset til bestemte aspekter af bestemte aftaler, samtidig med at der bevares et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Udkastet til betænkning

På dette grundlag foreslår ordføreren et ændret anvendelsesområde: Ud over en række sektorundtagelser begrænses direktivet i vid udstrækning til aftaler, der indgås uden for fast forretningssted - og dermed vedrører den vigtigste del af handelen på tværs af grænserne.

Derfor er det blevet nødvendigt at foretage en strukturel ændring. Den målrettede fulde harmonisering i kapitel III kommer til at gælde såvel definitionerne i kapitel I som bestemmelserne om forbrugerorientering og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Dog kommer den minimale harmonisering til at gælde orientering ved aftaler indgået på fast forretningssted. Den målrettede fulde harmonisering skal også anvendes på bestemmelserne i kapitel V, hvor kapitel IV fortsat ville blive underlagt minimumsharmonisering. Ordføreren har imidlertid taget mange medlemmers betænkelighed til efterretning og har indbygget forbeholdsklausuler i en række artikler, hvorved det skal gøres muligt for den nationale lovgiver at bibeholde et eventuelt eksisterende højere nationalt forbrugerbeskyttelsesniveau.

I definitionerne i artikel 2 fastlægges anvendelsesområdet for forslaget generelt og for dets forskellige kapitler og bestemmelser. Hvorvidt der for en aftale gælder harmoniserede bestemmelser, afhænger i vid udstrækning af definitionernes ordlyd. Nogle definitioner er utilfredsstillende i retlig henseende. Derfor foreslår ordføreren justeringer, som desuden er i overensstemmelse med definitionerne i udkastet til fælles referenceramme. Endvidere indføres de nye definitioner på en "aftale med blandet formål" og en "tilknyttet aftale". For at skabe større overensstemmende sammenhæng mellem de gældende direktiver, bør definitionen på en "aftale vedrørende fjernsalg" i direktiv 2002/65/EF også tilpasses. Den trods alt vanskeligt forståelige beskrivelse af anvendelsesområdet i henhold til artikel 3 er blevet tydeliggjort. Princippet om målrettet fuld harmonisering er blevet indført i artikel 4, samtidig med at medlemsstaterne i henhold til artikel 46a får pligt til at meddele Kommissionen afvigende nationale lovbestemmelser.

Kapitel III vedrører forbrugerorientering og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted. I artikel 9, stk. 1, indføres bestemmelser, der stiller krav til den erhvervsdrivende om på en klar og forståelig måde at orientere forbrugeren i god tiden, inden denne er bundet af nogen form for aftale vedrørende fjernsalg eller aftale indgået uden for fast forretningssted. Dette forekommer relevant, fordi der ud over den bindende liste i stk. 1 i enkelttilfælde kan være brug for specifikke oplysnings- eller advarselskrav for at beskytte forbrugeren. Endvidere foreslår ordføreren at indføre en ny oplysningspligt, hvad angår den erhvervsdrivendes adresse på det faste forretningssted samt telefon-, faxnummer eller e-mail-adresse, således at forbrugeren hurtigt og på effektiv vis kan kommunikere med den erhvervsdrivende. Med hensyn til fortrydelsesretten skal den erhvervsdrivende kunne anvende standardfortrydelsesvejledningen om fortrydelsesvilkårene og standardfortrydelsesformularen, som ordføreren foreslår i bilag I, del A og B. Endvidere skal det i forbindelse med artikel 9 understreges, at bevisbyrden for opfyldelsen af oplysningskravene skal påhvile den erhvervsdrivende. I henhold til artikel 10, stk. 1, skal de krævede oplysninger, jf. artikel 9, meddeles forbrugeren på et varigt medium, såfremt dette synes hensigtsmæssigt som følge af aftalens natur. Forbrugeren skal under alle omstændigheder have mulighed for at anmode om, at informationerne gives til ham på papir. Artikel 11 indeholder således klarere regler for at definere, under hvilke omstændigheder forbrugerne bør være bundet af en aftale om fjernsalg om levering af tjenesteydelser, især for kontrakter, der indgås på internettet eller telefonisk. Såfremt forbrugeren ikke orienteres om fortrydelsesretten, bør fortrydelsesfristen i henhold til artikel 13, stk. 1, forlænges til et år samtidig med, at den i artikel 13, stk. 2, giver medlemsstaterne mulighed for at opretholde eksisterende national lovgivning, der fastsætter en længere periode for udløbet af fortrydelsesfristen.

Desuden foretages der ændringer i artikel 16 og 17 med det formål at styrke forbrugerbeskyttelsen. Ifølge artikel 16, stk. 1, skal den erhvervsdrivende refundere ethvert beløb modtaget fra forbrugeren senest 14 dage fra den dato, hvor dan modtager meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Endvidere foreslår ordføreren i artikel 17, stk. 1, at forbrugeren heller ikke skal afholde de direkte omkostninger forbundet med at returnere varerne, hvis prisen på de varer, som skal leveres tilbage, overstiger 40 EUR.

Efter ordførerens mening skal der også for kapitel IV og V, som ligger tæt op ad de tidligere direktivers ordlyd, gælde princippet om fuld, målrettet harmonisering. Dog foreslås det i nogle bestemmelser at indsætte forbeholdsklausuler, som skal sørge for bibeholdelse af større fleksibilitet på medlemsstatsniveau.

I artikel 22, der omhandler leverancer og leveringer, foreslår ordføreren at den erhvervsdrivende i tilfælde af, at parterne ikke havde aftalt tidspunktet for leveringen, skulle levere så hurtigt som muligt, men ikke senere end 30 dage efter indgåelsen af kontrakten. Hvis den erhvervsdrivende ikke opfylder sin pligt til at levere, er forbrugeren berettiget til at opsige aftalen, medmindre varerne er leveret inden for en ny frist, der fastsættes af forbrugeren, og som ikke må overstige syv dage. Denne frist skal forbrugeren give skriftlig meddelelse til den erhvervsdrivende om, både med angivelse af den nye leveringstid, og indeholdende hans meddelelse om, at han har til hensigt at opsige aftalen i tilfælde af, at levering ikke finde sted ved udgangen af denne nye leveringsperiode.

En central bestemmelse i dette kapitel er artikel 26 om beføjelser ved manglende overensstemmelse: Ordføreren foreslår principielt et hierarki af løsningsmuligheder, således at medlemsstaterne fortsat har mulighed for at afvige herfra, såfremt sådanne foranstaltninger er påkrævet, og overholder principperne om forholdsmæssighed og effektivitet. Med denne udformning af teksten kan f.eks. Det Forenede Kongerige bibeholde sin ordning med "ret til at afvise fejlbehæftede varer" i dens nuværende form. Hierarkiet indebærer, at forbrugeren i første omgang skal have krav på at få bragt varen i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller omlevering. Som et subsidiært krav skal forbrugeren kunne forlange at få et passende afslag i prisen eller få ophævet købsaftalen. I øvrigt foreslår ordføreren at genindsætte visse bestemmelser, hvorved den oprindelige tekst genetableres. Dette sker bl.a. med artikel 26, stk. 5a, hvor det - for at udelukke misbrug - udelukkes at ophæve købsaftalen, hvis den manglende overensstemmelse er uvæsentlig, samt i artikel 27a, som indeholder bestemmelser om regresret. I artikel 28, som indeholder bestemmelser om frister og bevisbyrde, bør pligten til at underrette om den manglende overensstemmelse udgå, således at denne bestemmelse udformes mere forbrugervenligt. Desuden bør medlemsstaterne også her have mulighed for at indføre eller opretholde lovbestemmelser, der sikrer forbrugeren et højere beskyttelsesniveau. Med denne tilføjelse kan i Frankrig f.eks. bestemmelserne om skjulte fejl bibeholdes i deres hidtidige form.

Hvad angår anvendelsesområdet for kapitel V, foreslår ordføreren i artikel 30, at dette kapitel skal gælde for aftalevilkår, som er blevet individuelt forhandlet. I forbindelse med artikel 32 skal det understreges, at det betragtes som urimeligt, hvis det i strid mod kravet om god tro medfører en betydelig ubalance i parterne rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. Centrale bestemmelser i dette kapitel er artikel 34 og 35, som skal ses i sammenhæng med hhv. bilag II og III. Ordføreren er for så vidt enig med Kommissionen i at aftalevilkårene, der fremgår af bilag II skal betragtes som urimelige i alle medlemsstater, og at der i bilag II er tale om vilkår, der overalt i EU skal betragtes som urimelige, og som EU-Domstolen i sidste instans kan træffe afgørelse om. Medlemsstaterne kan indføre bestemmelser, der fastlægger, at andre kontraktvilkår skal betragtes som vilkår, som betragtes som urimelige.

Endelig foreslår ordføreren i kapitel VI en procedure til videreudvikling af den harmonisering, der indledes med dette direktiv. For det første er der tale om, at medlemsstaterne har pligt til indberetning til Kommissionen, og at der indføres en ordning med gensidig evaluering, hvor tjenesteydelsesdirektivet har tjent som forbillede. Det centrale i ordningen er, at medlemsstaterne detaljeret forklarer, hvorfor de afvigende nationale lovbestemmelser er påkrævede og opfylder principperne om forholdsmæssighed og effektivitet. Ved effektivitetsevalueringen skal der tages hensyn til følgerne for samhandelen på det indre marked samt den reelle betydning for håndhævelsen af forbrugerrettighederne. For det andet skal personer eller organisationer, som har en interesse i forbrugerbeskyttelse, rapportere til Kommissionen om, hvilke resultater der er nået med anvendelsen af dette direktiv, og om dets konsekvenser. På dette grundlag skal Kommissionen udarbejde en rapport, som den forelægger Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle justeringsforslag.

(1)

Direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed, direktiv 97/7/EF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg samt direktiv 85/577/EØF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted.

(2)

Betænkning om grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen, A6-0281/2007, ordfører: Béatrice Patrie.

(3)

Ved en høring i IMCO kom det frem, at omkostningerne for virksomhederne er urimeligt høje: Alene udgifter på grund af lovgivningen beløber sig til 20.000 EUR pr. år pr. nationalt marked.

(4)

Sag C-144/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse, indgivet den 24. april 2009 - Hotel Alpenhof mod Heller, retsmøde i Domstolen den 16. marts 2010, og sag C-585/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse, indgivet den 24. december 2008 - Pammer mod rederiet Karl Schlüter.

(5)

Arbejdsdokument om forslag til direktiv om forbrugerrettigheder - IMCO/6/68476, ordfører: Arlene McCarthy.


UDTALELSE fra Retsudvalget (24.1.2011)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder

(KOM(2008)0614 – C6–0349/2008 – 2008/0196(COD))

Ordfører(*): Diana Wallis

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 50

KORT BEGRUNDELSE

Harmoniseringsgrad

Kommissionens hensigt om at øge antallet af transaktioner på tværs af grænserne ved at fjerne en opsplittet lovgivning er meget glædelig. Det vil imidlertid være næsten umuligt at opnå dette mål i betragtning af den aktuelle situation omkring det gældende forbrugerregelsæt. Der er en vis fornemmelse af, at vi ikke skulle have taget udgangspunkt i den aktuelle situation, hvis det havde været målet, idet det nu er blevet helt klart, at de foreslåede bestemmelser ikke kan fungere uafhængigt af de nationale privatretlige systemer. Desuden vil forslaget, da det ikke indebærer en omfattende harmonisering af aftaleretten, uvægerligt få utilsigtede konsekvenser for den nationale lovgivning. Endvidere ville en fuldstændig harmonisering som foreslået i mange tilfælde have paradoksale konsekvenser, idet de fuldstændigt harmoniserede bestemmelser om forbrugeraftaler ville stå over for andre ikke fult harmoniserede bestemmelser om b2c- og b2b-aftaler på medlemsstatsniveau. (1). Som følge heraf er det højst usandsynligt, at man kan opnå et 'fælles regelsæt', og der kan forudses utallige retssager om afgrænsning af bestemmelserne(2).

Derfor foreslår ordføreren generelt en minimumsharmonisering med et højt forbrugerbeskyttelsesniveau sammen med en fuldstændig harmonisering af bestemte tekniske bestemmelser i form af en undtagelse fra den generelle regel i det nye stykke 2 i artikel 4. I dette nye stykke foreslår ordføreren kun fuldstændig harmonisering for bestemmelserne i afsnit III om udøvelse og konsekvenser af fortrydelsesretten. En fuldstændig harmonisering er ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med den generelle oplysningspligt og en række specifikke forpligtelser til at fremlægge oplysninger. Med hensyn til urimelige kontraktvilkår foreslår ordføreren, at der ikke anvendes fuldstændig harmonisering, og at det gøres klart, at de sorte og grå lister ikke er udtømmende. Ordføreren har også valgt minimumsharmonisering i forbindelse med forbrugervaresalg og retsmidler i tilfælde af misligholdelse.

Forbrugerbeskyttelsesniveau

Forslaget vil i sin nuværende form som følge af tilgangen med fuldstændig harmonisering medføre en sænkelse for forbrugerbeskyttelsen i mange medlemsstater. Det ville føre til den paradoksale situation, at forbrugerne ville være dårligere stillet end virksomhederne under den del af aftaleloven, som er omfattet af forslaget. For at undgå dette bør medlemsstaterne have en meget større manøvremargen til at beslutte, hvordan de vil integrere forbrugerbeskyttelseslovgivningen i aftaleretten i deres retssystemer.

Overensstemmelse med udkastet til fælles referenceramme

Selv om hovedformålet med den fælles referenceramme var at tjene som værktøjskasse for Kommissionen, når den foretog ændringer i regelsættet vedrørende aftaleretten, indeholder forslaget ikke en eneste henvisning til den foreslåede fælles referenceramme. På grundlag af den sammenlignende undersøgelse af bestemmelserne i den foreslåede fælles referenceramme og direktivforslaget om forbrugerrettigheder(3) foreslår ordføreren med udgangspunkt i den foreslåede fælles referenceramme en række ændringer for at skabe bedre overensstemmelse med den nationale aftaleret og de øvrige EU-bestemmelser på forbrugerområdet og samtidig sikre et højere forbrugerbeskyttelsesniveau.

En eventuel mulighed for valg af aftaleret som et alternativ til en fuldstændig harmonisering og forholdet til forbrugerrettighedsdirektivet

Det foreslåede forbrugerrettighedsdirektiv har en række kendetegn, som vil udvide kløften mellem EU's forbrugeraftaleret og den almindelige aftaleret og som passer ind i en udviklingsproces, der kunne føre til en europæisk forbrugerlovkodeks. En sådan proces ville næsten fuldstændigt flytte forbrugerlovgivningen fra medlemsstaternes kompetence til EU's kompetence, og det ville også i praksis føre til en skarpere sondring mellem b2c- og b2b- (ogc2c-)aftaler. Ordføreren har politiske og proceduremæssige forbehold over for en sådan tilgang medmindre Kommissionen gennemfører det i fuld åbenhed ved først at fremsætte et forslag, som gør det klart, at en sådan særskilt europæisk lovkodeks er det langsigtede mål, og sender dette til høring.

Spørgsmålet er imidlertid stadig om der kan findes frem til en mindre besværlig løsning (med færre konsekvenser for den nationale lovgivning) gennem indførelse af en "valgmulighed", som vil gøre det muligt for virksomheder at tilbyde forbrugerne muligheden for, at deres køb er underkastet europæisk aftale- og købsret og derfor omfattet af de relevante forbrugerbeskyttelsesbestemmelser. Forbrugeren kunne foretage dette valg ved blot at klikke på den "blå knap".

Hvis den foreslåede fælles referenceramme som det drøftes for øjeblikket skal anvendes som model for en fakultativ europæisk aftalekodeks, er det af afgørende betydning, at der sikres overensstemmelse mellem bestemmelserne i forbrugerettighedsdirektivet og den foreslåede fælles referenceramme. Teksten til den fælles referenceramme vedrørende aftaleloven, som muligvis kunne anvendes til valgmuligheden, foreligger imidlertid endnu ikke. Det vil derfor være nødvendigt at foretage yderligere ændringer på et senere tidspunkt for at afklare forholdet mellem den eventuelle valgmulighed og bestemmelserne i forbrugerettighedsdirektivet.

Specifikke ændringsforslag:

Der foreslås ændringer i definitionen af forbrugere og erhvervsdrivende i overensstemmelse med definitionerne for den foreslåede fælles referenceramme. Der foreslås visse ændringer for at supplere bestemmelserne om generel oplysningspligt. Der foreslås en grænse på maksimalt et år for udøvelsen af fortrydelsesretten i de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren oplysninger om fortrydelsesretten. Artikel 26 om beføjelser er i vid udstrækning blevet slettet. Artikel 29 om handelsmæssige garantier er blevet omformuleret, og ordføreren vil gerne opfordre til yderligere drøftelser i udvalget om muligheden for at indføre en valgfri europæisk garanti. Der er blevet gjort klart, at de sorte og grå lister om urimelige kontraktvilkår ikke er udtømmende. Bestemmelserne om komitologi er blevet slettet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Det indre marked og Forbrugerbeskyttelse til at medtage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

efter proceduren i traktatens artikel 251, og

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) De pågældende direktiver er gennemgået i lyset af erfaringer med henblik på at forenkle og opdatere de gældende bestemmelser samt fjerne uoverensstemmelser og huller i bestemmelserne. Gennemgangen har vist, at det er hensigtsmæssigt at erstatte de pågældende fire direktiver med dette ene direktiv. Direktivet bør derfor fastlægge standardbestemmelser for de fælles aspekter og bevæge sig bort fra tilgangen med minimumsharmonisering i de tidligere direktiver, hvor medlemsstaterne kunne beholde eller vedtage strengere nationale bestemmelser.

(2) De pågældende direktiver er gennemgået i lyset af erfaringer med henblik på at forenkle og opdatere de gældende bestemmelser samt fjerne uoverensstemmelser og huller i bestemmelserne. Gennemgangen har vist, at det er hensigtsmæssigt at erstatte de pågældende fire direktiver med dette ene direktiv. Direktivet bør derfor fastlægge standardbestemmelser for de fælles aspekter og bevæge sig bort fra tilgangen med minimumsharmonisering i de tidligere direktiver mod en målrettet fuld harmonisering.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Efter traktatens artikel 153, stk. 1 og stk. 3, litra a), skal Fællesskabet bidrage til virkeliggørelsen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved foranstaltninger, som det vedtager i henhold til artikel 95.

(3) Efter artikel 169, stk. 1 og stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal EU bidrage til virkeliggørelsen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved foranstaltninger, som det vedtager i henhold til artikel 114.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med traktatens artikel 14, stk. 2, udgør det indre marked et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og etableringsfrihed. For at kunne fremme et reelt indre marked for forbrugerne og sikre den rette balance mellem et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og virksomhedernes konkurrenceevne samtidig med, at subsidiaritetsprincippet overholdes, er det imidlertid nødvendigt at harmonisere visse aspekter ved lovgivningen om forbrugeraftaler.

(4) I overensstemmelse med artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde udgør det indre marked et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og etableringsfrihed. For at kunne fremme et reelt indre marked for forbrugerne og sikre den rette balance mellem et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og virksomhedernes konkurrenceevne samtidig med, at subsidiaritetsprincippet overholdes, er det imidlertid nødvendigt at harmonisere visse aspekter ved lovgivningen om forbrugeraftaler.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det potentiale, der ligger i fjernsalg på tværs af grænser, og som burde være et af de mest håndgribelige resultater af det indre marked, udnyttes ikke fuldt ud af forbrugerne. Sammenlignet med den betydelige vækst i fjernsalg på hjemmemarkedet i de seneste par år har væksten i fjernsalg på tværs af grænser været begrænset. Forskellen er særlig markant i forbindelse med salg over internettet, hvor der er et stort vækstpotentiale. Det vækstpotentiale for handel på tværs af grænserne, der ligger i aftaler indgået uden for fast forretningssted (direkte salg), begrænses af en række faktorer, herunder de forskellige nationale bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, som erhvervslivet skal overholde. Sammenlignet med væksten i direkte salg på hjemmemarkedet i de seneste par år, navnlig inden for servicesektoren (f.eks. forsyningsvirksomhed), er antallet af forbrugere, som benytter denne kanal til at gøre indkøb på tværs af grænser, forblevet konstant. Med stadig flere forretningsmuligheder i mange medlemsstater burde små og mellemstore virksomheder (herunder selvstændige iværksættere) eller mellemmænd for virksomheder med direkte salg i højere grad være tilbøjelige til at lede efter forretningsmuligheder i andre medlemsstater, navnlig i grænseområder. Derfor vil fuld harmonisering af forbrugeroplysning og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted bidrage til at sikre, at det indre marked for erhvervsdrivende og forbrugere fungerer bedre.

(5) Det potentiale, der ligger i fjernsalg på tværs af grænser, og som burde være et af de mest håndgribelige resultater af det indre marked, udnyttes ikke fuldt ud af forbrugerne. Sammenlignet med den betydelige vækst i fjernsalg på hjemmemarkedet i de seneste par år har væksten i fjernsalg på tværs af grænser været begrænset. Forskellen er særlig markant i forbindelse med salg over internettet, hvor der er et stort vækstpotentiale. Det vækstpotentiale for handel på tværs af grænserne, der ligger i aftaler indgået uden for fast forretningssted (direkte salg), begrænses af en række faktorer, herunder de forskellige nationale bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, som erhvervslivet skal overholde. Sammenlignet med væksten i direkte salg på hjemmemarkedet i de seneste par år, navnlig inden for servicesektoren (f.eks. forsyningsvirksomhed), er antallet af forbrugere, som benytter denne kanal til at gøre indkøb på tværs af grænser, forblevet konstant. Med stadig flere forretningsmuligheder i mange medlemsstater burde små og mellemstore virksomheder (herunder selvstændige iværksættere) eller mellemmænd for virksomheder med direkte salg i højere grad være tilbøjelige til at lede efter forretningsmuligheder i andre medlemsstater, navnlig i grænseområder. Derfor kan fuld harmonisering af visse aspekter af forbrugeroplysning og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted bidrage til at sikre, at det indre marked for erhvervsdrivende og forbrugere fungerer bedre.

Ændringsforslag       7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Medlemsstaternes lovgivning om forbrugeraftaler udviser store forskelle, som kan forårsage betydelige konkurrenceforvridninger og hindre det indre marked i at fungere gnidningsløst. Den gældende fællesskabslovgivning om forbrugeraftaler vedrørende fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, forbrugsvarer og garantier samt urimelige kontraktvilkår fastsætter minimumsstandarder med henblik på harmonisering af lovgivningen og giver medlemsstaterne mulighed for at beholde eller indføre strengere foranstaltninger, som sikrer et højere forbrugerbeskyttelsesniveau inden for deres geografiske områder. Endvidere er mange spørgsmål ikke reguleret konsekvent på tværs af direktiverne eller har fået lov til at stå åbne. Disse spørgsmål er blevet behandlet forskelligt af medlemsstaterne. Derfor er der stor forskel på de nationale bestemmelser vedrørende gennemførelse af direktiver om forbrugeraftaler.

(6) Medlemsstaternes lovgivning om forbrugeraftaler udviser store forskelle, som kan forårsage betydelige konkurrenceforvridninger og hindre det indre marked i at fungere gnidningsløst. Den gældende EU-lovgivning om forbrugeraftaler vedrørende fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, forbrugsvarer og garantier samt urimelige kontraktvilkår fastsætter minimumsstandarder med henblik på harmonisering af lovgivningen og giver medlemsstaterne mulighed for at beholde eller indføre strengere foranstaltninger, som sikrer et højere forbrugerbeskyttelsesniveau inden for deres geografiske områder. Endvidere er mange spørgsmål ikke reguleret konsekvent på tværs af direktiverne eller har fået lov til at stå åbne. Disse spørgsmål er blevet behandlet forskelligt af medlemsstaterne. Derfor er der stor forskel på de nationale bestemmelser vedrørende gennemførelse af direktiver om forbrugeraftaler.

Ændringsforslag       8

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Disse forskelle skaber væsentlige hindringer på det indre marked og påvirker erhvervslivet og forbrugerne. De øger de omkostninger, virksomhederne har, fordi de skal overholde forskellige bestemmelser, når de ønsker at sælge varer eller tjenesteydelser på tværs af grænser. Opsplitningen underminerer også forbrugernes tillid til det indre marked. Forbrugernes tillid svækkes yderligere på grund af uensartet forbrugerbeskyttelse i Fællesskabet. Problemet er navnlig akut set i lyset af de nye markedstendenser.

(7) Disse forskelle skaber væsentlige hindringer på det indre marked og påvirker erhvervslivet og forbrugerne. De øger de omkostninger, virksomhederne har, fordi de skal overholde forskellige bestemmelser, når de ønsker at sælge varer eller tjenesteydelser på tværs af grænser. Opsplitningen underminerer også forbrugernes tillid til det indre marked. Forbrugernes tillid svækkes yderligere på grund af uensartet forbrugerbeskyttelse i EU. Problemet er navnlig akut set i lyset af de nye markedstendenser.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Fuld harmonisering af visse nøgleaspekter ved lovgivningen vil give både forbrugerne og erhvervslivet væsentligt større retssikkerhed. Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge parters vedkommende kunne henholde sig til en enkelt lovgivning baseret på klart definerede juridiske begreber, som regulerer visse aspekter ved aftaler mellem virksomheder og forbrugere i hele Fællesskabet. Dermed vil de hindringer, der skyldes de opsplittede bestemmelser, blive fjernet og gennemførelsen af det indre marked på dette område afsluttet. Hindringerne kan kun fjernes ved at indføre ensartede bestemmelser på fællesskabsniveau. Endvidere vil forbrugerne få et højt fælles beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet.

(8) Fuld harmonisering af visse nøgleaspekter ved lovgivningen vil give både forbrugerne og erhvervslivet væsentligt større retssikkerhed. Forbrugerne og erhvervslivet vil for begge parters vedkommende kunne henholde sig til harmoniseringen af visse specifikke aspekter ved aftaler mellem virksomheder og forbrugere i hele EU. Dermed vil store hindringer, der skyldes de opsplittede bestemmelser, blive fjernet og gennemførelsen af det indre marked på dette område fremskyndet. Hindringerne kan kun fjernes ved at indføre ensartede bestemmelser på EU-niveau. Endvidere vil forbrugerne få et højere fælles beskyttelsesniveau i hele EU.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Direktivet bør harmonisere visse aspekter ved aftaler mellem virksomheder og forbrugere. Det drejer sig om bestemmelser vedrørende oplysninger, som skal gives forud for indgåelse og under opfyldelse af aftaler, fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted, særlige forbrugerrettigheder i forbindelse med købsaftaler og urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

(9) Direktivet bør harmonisere visse aspekter ved aftaler mellem virksomheder og forbrugere. Det drejer sig om bestemmelser vedrørende oplysninger, som skal gives forud for indgåelse og under opfyldelse af aftaler, fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted og urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. Medlemsstaterne bør fortsat kunne vedtage eller opretholde strengere bestemmelser for særlige forbrugerrettigheder i forbindelse med købsaftaler, medmindre andet er fastsat.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Dette direktiv vil ikke påvirke den nationale lovgivning inden for den almindelige aftaleret, eftersom dette ikke harmoniseres i dette direktiv.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Digitalt indhold, som. f.eks. computerprogrammer, spil eller musik, der ikke er brændt på et fysisk medie, betragtes ikke som en fysisk genstand. Det bør således ikke betragtes som en vare i henhold til dette direktiv. Medier med digitalt indhold såsom cd'er og dvd'er er derimod fysiske genstande og bør derfor betragtes som varer i henhold til dette direktiv. En forbrugers downloading af digitalt indhold fra internettet bør i dette direktiv betragtes som en aftale, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, men uden fortrydelsesret, når opfyldelsen af kontrakten allerede er påbegyndt med forbrugerens forudgående samtykke. Kommissionen bør undersøge, om der er behov for harmoniserede nærmere bestemmelser i denne henseende, og om nødvendigt forelægge et forslag til behandling af dette spørgsmål.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Gældende fællesskabslovgivning om finansielle tjenesteydelser til forbrugerne indeholder utallige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse. Derfor vedrører bestemmelserne i dette direktiv kun aftaler om finansielle tjenesteydelser i det omfang, det er nødvendigt for at fjerne huller i lovgivningen.

(11) Gældende EU-lovgivning om finansielle tjenesteydelser til forbrugerne indeholder utallige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse. Aftaler om overførsel af rettigheder vedrørende fast ejendom eller opførelse af fast ejendom, herunder opførelse af tilbygninger til fast ejendom, tjenesteydelser i form af logi og transport samt sundheds- og socialydelser skal opfylde en række specifikke krav i den nationale lovgivning. Derfor bør sådanne aftaler udelukkes fra anvendelsesområdet for kapitel II.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Den nye definition af aftaler vedrørende fjernsalg bør omfatte alle tilfælde, hvor aftaler om salg af varer og tjenesteydelser udelukkende indgås ved hjælp af en eller flere fjernkommunikationsteknikker (f.eks. postordre, internet, telefon eller fax). Det burde skabe lige vilkår for alle erhvervsdrivende ved fjernsalg. Det burde også give større retssikkerhed i forhold til den nuværende definition, som forudsætter, at den erhvervsdrivende har en organiseret fjernsalgsordning indtil aftalens indgåelse.

(12) Den nye definition af aftaler vedrørende fjernsalg bør omfatte alle tilfælde, hvor aftaler om levering af en vare eller en tjenesteydelse indgås uden parternes samtidige fysiske tilstedeværelse og udelukkende ved hjælp af en eller flere fjernkommunikationsteknikker (f.eks. postordre, internet, telefon eller fax). Det burde skabe lige vilkår for alle virksomheder ved fjernsalg.

 

(Denne ændring (fra "erhvervsdrivende" til "virksomhed") ændres i hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)     Aftaler indgået uden for fast forretningssted bør defineres som aftaler indgået med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige tilstedeværelse uden for fast forretningssted, f.eks. i forbrugerens hjem eller på forbrugerens arbejdsplads. I en kontekst uden for fast forretningssted er forbrugeren under psykisk pres, uanset om han har anmodet om den erhvervsdrivendes besøg eller ej. For at forhindre, at bestemmelserne omgås, når forbrugere kontaktes uden for fast forretningssted, bør en aftale, som er forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens hjem, men indgået i en forretning, også anses for at være en aftale indgået uden for fast forretningssted.

(14) Aftaler indgået uden for fast forretningssted bør defineres som aftaler indgået med virksomhedens og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse uden for fast forretningssted, f.eks. i forbrugerens hjem eller på forbrugerens arbejdsplads. I en kontekst uden for fast forretningssted befinder forbrugeren sig midlertidigt i en særlig situation, som adskiller sig fra situationen i en butik, eksempelvis i psykisk henseende og med hensyn til mulighederne for at sammenligne varer og priser. Dette gælder, uanset om forbrugeren har anmodet om virksomhedens besøg eller ej. For at forhindre, at bestemmelserne omgås, når forbrugere kontaktes uden for fast forretningssted, bør en aftale, som er forhandlet på plads, f.eks. i forbrugerens hjem, men indgået i en forretning, også anses for at være en aftale indgået uden for fast forretningssted. Medlemsstaterne bør dog i deres nationale lovgivning kunne fastsætte, at aftaler til en værdi af maksimalt 60 EUR udelukkes fra anvendelsesområdet for kapitel II, eftersom oplysningskravene ikke ville stå i forhold til aftaleværdien. Aftaler, der i henhold til medlemsstaternes regler udarbejdes af en offentlig embedsmand, skaber ikke nogen situation, hvor forbrugeren sættes under et ekstraordinært psykisk pres. Sådanne aftaler bør udelukkes fra anvendelsesområdet for kapitel II.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle forretningssteder, uanset form (f.eks. forretninger eller varevogne), der fungerer som den erhvervsdrivendes faste forretningssted. Markedsboder og messestande bør behandles som faste forretningssteder, selv om den erhvervsdrivende måske kun benytter dem midlertidigt. Andre steder, som kun lejes for en kort periode, og hvor den erhvervsdrivende ikke er etableret (f.eks. hoteller, restauranter, konferencecentre, biografer, der lejes af erhvervsdrivende, som ikke er etableret på det pågældende sted), bør ikke betragtes som forretningssteder. På samme måde bør offentlige områder, herunder offentlige transportmidler eller faciliteter, samt private hjem og arbejdspladser, ikke betragtes som faste forretningssteder.

(15) Et fast forretningssted bør omfatte alle forretningssteder, uanset form (f.eks. forretninger eller varevogne), der fungerer som virksomhedens faste forretningssted. Lokaliteter, som kun lejes for en kort periode, og hvor virksomheden ikke er etableret (f.eks. hoteller, restauranter, konferencecentre, biografer, der lejes af virksomheder, som ikke er etableret på det pågældende sted), bør ikke betragtes som forretningssteder. På samme måde bør offentlige områder, herunder offentlige transportmidler eller faciliteter, samt private hjem og arbejdspladser, ikke betragtes som faste forretningssteder.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Definitionen af varigt medium bør navnlig omfatte dokumenter på papir, USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card eller harddisken på en computer, hvor der er lagret elektronisk post eller pdf-filer.

(16) Definitionen af varigt medium bør navnlig omfatte dokumenter på papir, USB-nøgle, cd-rom, dvd, memory card eller harddisken på en computer, hvor der er lagret elektronisk post eller pdf-filer eller andre filer til uændret gengivelse af de oplysninger de indeholder. Websteder som sådanne bør ikke betragtes som varige medier, medmindre de opfylder kriteriet vedrørende uændret gengivelse af de lagrede oplysninger. Oplysninger på et varigt medium bør efter anmodning stilles til rådighed i et format, der er tilgængeligt for forbrugere med synshandicap eller andre handicap.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Forbrugerne bør have ret til at modtage oplysninger forud for aftalens indgåelse. Men erhvervsdrivende bør ikke være forpligtet til at formidle oplysninger, som allerede fremgår af konteksten. I forbindelse med transaktioner på et fast forretningssted fremgår de vigtigste egenskaber ved et givet produkt, den erhvervsdrivendes identitet og leveringsbetingelserne måske af konteksten. I forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted bør den erhvervsdrivende altid formidle oplysninger om betaling, levering, gennemførelse og klagebehandling, da disse forhold måske ikke fremgår af konteksten.

(17) Forbrugerne bør have ret til at modtage oplysninger i god tid, før de forpligtes af en aftale vedrørende fjernsalg, en aftale indgået uden for fast forretningssted eller et tilbud. Virksomheden bør altid formidle bestemte oplysninger, såsom de vigtigste egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen eller oplysninger om betaling, levering, gennemførelse og klagebehandling.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) For at garantere et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i forbindelse med oplysningskrav til aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted bør medlemsstaterne kunne indføre skrappere krav end dem, der er fastsat i dette direktiv, når der er en påviselig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) I forbindelse med fjernsalg kan forbrugeren ikke se varen, inden aftalen indgås, og derfor bør han have fortrydelsesret, således at han kan få kendskab til varens art og den måde, den fungerer på.

(22) I forbindelse med fjernsalg kan forbrugeren ikke se varen, inden aftalen indgås, og derfor bør han have fortrydelsesret, således at han forud for fortrydelsesretten udløb kan få kendskab til varens art, beskaffenhed og den måde, den fungerer på.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Bestemmelserne om oplysninger og fortrydelsesret i forbindelse med fjernsalg bør i betragtning af disse ydelsers natur ikke gælde, når forbrugeren bruger en offentlig mønttelefon, betaler for at bruge en internetforbindelse eller vælger en særlig leverandør til et enkelt telefonopkald ved f.eks. at bruge et præfiks, i modsætning til hvad der er tilfældet med telefon- eller internetabonnementer.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Når forbrugeren bestiller mere end én vare fra den samme erhvervsdrivende, bør han være berettiget til at gøre fortrydelsesretten gældende i forhold til hver enkelt vare. Hvis varerne leveres særskilt, bør fortrydelsesfristen løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren får de enkelte varer i fysisk besiddelse. I det tilfælde, en vare leveres i forskellige partier eller dele, bør fortrydelsesfristen løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

udgår

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Hvis den erhvervsdrivende ikke har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten forud for indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen forlænges. Men med henblik på retssikkerheden bør der dog indføres en tremåneders frist, forudsat at den erhvervsdrivende har opfyldt sine aftalemæssige forpligtelser fuldt ud. Den erhvervsdrivende bør anses for at have opfyldt sine forpligtelser fuldt ud, når han har leveret de varer eller fuldt ud ydet de tjenesteydelser, som forbrugeren har bestilt.

(27) Hvis virksomheden ikke har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten forud for indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted, bør fortrydelsesfristen forlænges. Men med henblik på retssikkerheden bør der dog indføres en etårs frist.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne gør fortrydelsesretten gældende på forskellig måde, og det har medført omkostninger for virksomheder, som sælger på tværs af grænser. En harmoniseret standardfortrydelsesformular til forbrugerne burde kunne forenkle fortrydelsesprocessen og skabe retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne undlade at tilføje krav til udformningen af fællesskabsstandardformularen, f.eks. at den skal udfyldes med en særlig skriftstørrelse.

(28) Medlemsstaterne gør fortrydelsesretten gældende på forskellig måde, og det har medført omkostninger for virksomheder, som sælger på tværs af grænser. En harmoniseret standardfortrydelsesformular til forbrugerne burde kunne forenkle fortrydelsesprocessen og skabe retssikkerhed. Derfor bør medlemsstaterne undlade at tilføje krav til udformningen af EU-standardformularen, f.eks. at den skal udfyldes med en særlig skriftstørrelse. Ved at anvende standardfortrydelsesvejledningen i bilag I, del A, opfylder virksomheden også oplysningskravene til aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) I det tilfælde, fortrydelsesretten gøres gældende, bør den erhvervsdrivende godtgøre alle de betalinger, han har modtaget fra forbrugeren, herunder dem, der omfatter den erhvervsdrivendes udgifter i forbindelse med varernes levering til forbrugeren.

(30) I det tilfælde, at fortrydelsesretten gøres gældende, bør virksomheden godtgøre alle de betalinger, den har modtaget fra forbrugeren, herunder dem, der omfatter virksomhedens udgifter i forbindelse med varernes levering til forbrugeren, bortset fra betalinger for ekspresleverancer, som forbrugeren udtrykkeligt har anmodet om.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Der bør være visse undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret, som i tilfælde, hvor produktets art gør fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig størrelse. Det gælder f.eks. i forbindelse med vin, som leveres længe efter aftalens indgåelse, og hvor aftalen er genstand for spekulation, idet værdien afhænger af markedskonjunkturerne (vin en primeur).

(33) Der bør være visse undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret, som i tilfælde, hvor produktets art gør fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig størrelse og udøvelsen af fortrydelsesretten ville indebære en unødig ulempe for virksomheden. Det gælder navnlig i forbindelse med fødevarer og andre hygiejnisk følsomme eller letfordærvelige varer, som ifølge deres natur ikke kan sælges igen, når de først er blevet åbnet. Der bør også gælde undtagelser fra fortrydelsesretten i forbindelse med visse andre varer og ydelser, hvor værdien afhænger af markedskonjunkturerne, f.eks. vin, som leveres længe efter aftalens indgåelse, og hvor aftalen er genstand for spekulation (vin en primeur), eller råvarer.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) I forbindelse med aftaler om fjernlevering af tjenesteydelser, hvor leveringen påbegyndes, inden fortrydelsesfristen udløber (forbrugeren downloader f.eks. datafiler i den nævnte periode), ville det være urimeligt, om forbrugeren fik lov til at gøre fortrydelsesretten gældende efter at have udnyttet tjenesteydelsen helt eller delvist. Derfor bør forbrugeren miste fortrydelsesretten, når leveringen påbegyndes, men det skal ske med forudgående, udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren.

(34) Når forbrugeren gør fortrydelsesretten gældende i forbindelse med en aftale om tjenesteydelser, er denne ikke forpligtet til at betale for de leverede ydelser, hvorfor nogle leverandører af ydelser kan tænkes at foretrække ikke at levere, før fortrydelsesfristen er udløbet, for at være sikre på at få betaling. Derfor bør forbrugeren kunne anmode om levering af ydelser, inden fortrydelsesfristen udløber. Forbrugeren bør fortsat have ret til at gøre fortrydelsesretten gældende, inden fristen udløber, men bør være rede til at betale for de ydelser, der leveres, inden fortrydelsesretten gøres gældende. Inden leveringen påbegyndes, bør virksomheden orientere forbrugeren om, at denne har pligt til at betale sådanne omkostninger.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Kommissionen har konstateret en række centrale problemer for forbrugerne i den sektor, der beskæftiger sig med forbedringer i hjemmet, hvor forbrugerne udsættes for et stort pres med hensyn til at bestille dyrt renoveringsarbejde. Bestemmelserne om oplysninger og fortrydelsesret bør præciseres og udvides til at omfatte denne form for aftaler. Aftaler om overdragelse af interesser i fast ejendom bør som de eneste ikke være omfattet af de bestemmelser om oplysninger og fortrydelsesret, der finder anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted.

(35) Aftaler vedrørende overførsel af rettigheder i fast ejendom eller skabelse af sådanne rettigheder (herunder rettigheder eller interesser i henhold til en trust eller en tilsvarende ordning), aftaler om opførelse af nye ejendomme, om omfattende restaurering af eksisterende ejendomme samt aftaler om leje af ejendomme til boligformål er allerede underlagt en række specifikke krav i den nationale lovgivning. Dette direktivs bestemmelser er ikke hensigtsmæssige i forbindelse med disse aftaler. Derfor bør dette direktiv ikke finde anvendelse på sådanne aftaler. En omfattende restaurering er en ombygning, der kan sammenlignes med opførelsen af en ny ejendom, f.eks. når kun facaden på en gammel bygning bevares. Aftaler om tjenesteydelser, der især vedrører opførelse af tilbygninger til ejendomme (f.eks. en garage eller en veranda) og anden reparation og renovering af ejendomme andet end omfattende restaurering, er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv i lighed med aftaler i forbindelse med ejendomsmæglervirksomhed og aftaler vedrørende leje af ejendomme til andre formål end boligformål.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) Det kan være uhensigtsmæssigt med fortrydelsesret i forbindelse med visse tjenesteydelser i form af bolig, transport og fritidstilbud. De tilsvarende aftaler indebærer, at der afsættes kapacitet, som den erhvervsdrivende kunne finde det vanskeligt at anvende, hvis der indføres fortrydelsesret. Derfor bør bestemmelserne om forbrugeroplysning og fortrydelsesret ikke finde anvendelse på disse aftaler vedrørende fjernsalg.

udgår

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) Med henblik på forenkling og retssikkerhed bør fortrydelsesretten finde anvendelse på alle former for aftaler indgået uden for forretningssted, undtagen under nærmere definerede omstændigheder, som let kan dokumenteres. Derfor bør fortrydelsesretten hverken finde anvendelse i forbindelse med hastende reparationer i forbrugerens hjem, for fortrydelsesretten er uforenelig med nødsituationer, eller i forbindelse med supermarkeders hjemmeleveringsordninger, hvor forbrugerne kan vælge mad, drikkevarer og andre almindelige husholdningsvarer via supermarkedets websted og få dem leveret i deres hjem. Der er tale om varer, som ikke er dyre, og som forbrugerne regelmæssigt køber til deres daglige forbrug eller til daglig anvendelse i husholdningen, og de bør derfor ikke være genstand for fortrydelsesret. Forbrugernes største vanskeligheder og hovedkilden til tvister med erhvervsdrivende drejer sig om levering af varer, herunder varer, som går tabt eller bliver beskadiget under transporten, og forsinket eller delvis levering. Derfor er det hensigtsmæssigt at præcisere og harmonisere de nationale bestemmelser om levering og risikoovergang.

(37) Med henblik på forenkling og retssikkerhed bør fortrydelsesretten finde anvendelse på alle former for aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for forretningssted, undtagen under nærmere definerede omstændigheder, som let kan dokumenteres. Derfor bør fortrydelsesretten ikke finde anvendelse i forbindelse med hastende reparationer i forbrugerens hjem, idet fortrydelsesretten er uforenelig med nødsituationen.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a) Forbrugernes største vanskeligheder og hovedkilden til tvister med virksomheder vedrører levering af varer, herunder varer, som går tabt eller bliver beskadiget under transporten, og forsinket eller delvis levering. Det er derfor hensigtsmæssigt at harmonisere de nationale bestemmelser om levering og risikoovergang. Reglerne for fastlæggelse af betingelserne og tidspunktet for overførsel af ejerskab af varer henhører dog fortsat under den nationale lovgivning.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Betragtning 37 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37b) Hvis virksomheden ikke opfylder sin forpligtelse til at levere, bør forbrugeren kræve levering inden for et efter omstændighederne passende tidsrum. Forbrugeren kan ophæve aftalen ved fristens udløb, hvis der intet er sket. Denne bestemmelse bør dog ikke finde anvendelse, hvis virksomheden har nægtet at levere varerne, eller under visse omstændigheder hvor tidsfaktoren er af afgørende betydning, f.eks. en bryllupskjole, der skal leveres før brylluppet, eller julegaver. Hvis virksomheden ikke leverer varerne til tiden i sådanne specifikke tilfælde, bør forbrugeren være berettiget til at opsige aftalen straks efter udløbet af den leveringsfrist, der oprindelig var aftalt.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) I forbindelse med forbrugerkøb kan vareleveringen finde sted på forskellig måde. Det er kun muligt at opnå den fleksibilitet, der er nødvendig for at tage hensyn til alle disse variationer, hvis der indføres en bestemmelse, som frit kan fraviges. Forbrugeren bør være beskyttet mod enhver risiko for tab eller beskadigelse af varer under transport arrangeret eller foretaget af den erhvervsdrivende. Den nye bestemmelse om risikoovergang bør ikke finde anvendelse i det tilfælde, forbrugeren venter urimeligt længe med at tage varerne i besiddelse (f.eks. når forbrugeren ikke afhenter varerne på posthuset inden den frist, posthuset har fastsat). Under nævnte omstændigheder bør forbrugeren bære risikoen for tab eller forringelse efter leveringstidspunktet, som aftalt med den erhvervsdrivende.

(38) I forbindelse med forbrugerkøb kan vareleveringen finde sted på forskellig måde. Det er kun muligt at opnå den fleksibilitet, der er nødvendig for at tage hensyn til alle disse variationer, hvis der indføres en bestemmelse, som frit kan fraviges. Forbrugeren bør være beskyttet mod enhver risiko for tab eller beskadigelse af varer under transport arrangeret eller foretaget af virksomheden. Den nye bestemmelse om risikoovergang bør ikke finde anvendelse i det tilfælde, hvor forbrugeren venter urimeligt længe med at overtage varerne (f.eks. når forbrugeren ikke afhenter varerne på posthuset inden den frist, posthuset har fastsat). Under nævnte omstændigheder bør forbrugeren bære risikoen for tab eller forringelse efter leveringstidspunktet, som aftalt med virksomheden.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38) En ensartet fælles opfattelse af aftaleoverensstemmelse, som giver et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, vil sikre virksomheder og forbrugere større retssikkerhed og mindske handelshindringerne. Medlemsstaterne bør dog fortsat være i stand til at vedtage eller opretholde bestemmelser om ansvar og tilhørende afhjælpningsmuligheder, der er strengere end bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, bør forbrugeren først have mulighed for at kræve, at den erhvervsdrivende reparerer varerne eller udskifter dem efter den erhvervsdrivendes valg, medmindre den erhvervsdrivende beviser, at nævnte midler er ulovlige, umulige eller kræver en urimelig indsats fra den erhvervsdrivendes side. Den erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes på en objektiv måde under hensyn til de omkostninger, der påføres den erhvervsdrivende ved afhjælpning af den manglende overensstemmelse, varernes værdi og den manglende overensstemmelses betydning. Mangel på reservedele bør ikke være en gyldig grund til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper manglende overensstemmelse inden for en rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig stor indsats.

(40) Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, bør forbrugeren have mulighed for at kræve, at virksomheden reparerer varerne eller udskifter dem. Mangel på reservedele bør ikke være en gyldig grund til, at virksomheden ikke afhjælper manglende overensstemmelse inden for en rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig stor indsats.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) I henhold til direktiv 1999/44/EF kan medlemsstaterne give forbrugeren en frist på mindst to måneder til at underrette sælgeren om eventuel manglende overensstemmelse. De forskellige gennemførelsesbestemmelser har skabt handelshindringer. Derfor er det nødvendigt at fjerne denne reguleringsmulighed og forbedre retssikkerheden ved at gøre forbrugerne forpligtet til at underrette den erhvervsdrivende om manglende overensstemmelse senest to måneder efter tidspunktet for denne konstatering.

udgår

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) De harmoniserede lovgivningsmæssige aspekter vedrører kun aftaler indgået mellem virksomheder og forbrugere. Dette direktiv bør derfor ikke berøre national lovgivning om aftaler vedrørende beskæftigelse, aftaler vedrørende arverettigheder, aftaler vedrørende familieret og aftaler vedrørende virksomheders stiftelse og organisation eller partnerskabsaftaler og obligationsvilkår.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46) Bestemmelser om urimelige kontraktvilkår finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, der direkte eller indirekte afspejler love eller administrative bestemmelser i medlemsstaterne, som er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. På samme måde bør vilkår, som afspejler principper eller bestemmelser i internationale konventioner, som Fællesskabet eller medlemsstaterne er part i, bl.a. på transportområdet, ikke vurderes på grundlag af kriterierne for urimelige kontraktvilkår.

(46) Bestemmelser om urimelige kontraktvilkår finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, der direkte eller indirekte afspejler love, administrative bestemmelser eller generelle retsprincipper i medlemsstaterne, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. På samme måde bør kontraktvilkårene endvidere afspejle principperne og bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Vilkår, som afspejler principper eller bestemmelser i internationale konventioner, som EU eller medlemsstaterne er part i, bl.a. på transportområdet, bør ikke vurderes på grundlag af kriterierne for urimelige kontraktvilkår.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges på en klar og forståelig måde og være letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit kunne vælge den skrifttype og –størrelse, som kontraktvilkårene udfærdiges med. Forbrugeren bør have mulighed for at læse vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan ske ved at udlevere vilkårene til forbrugeren efter anmodning (ved aftaler indgået på fast forretningssted), gøre vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. på den erhvervsdrivendes websted i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg) eller ved at vedlægge ordresedlen standardvilkårene som bilag (i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted). Den erhvervsdrivende bør anmode om forbrugerens udtrykkelige samtykke til eventuelle betalinger ud over betalingen for den erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør være forbudt at formode samtykke ved brug af opt out-ordninger som f.eks. forud afkrydsede felter.

(47) Alle kontraktvilkår skal altid være udtrykt på en klar og forståelig måde. Hvis et kontraktvilkår foreligger på skrift, skal det altid være udformet på et klart og let forståeligt sprog. Virksomheder bør frit kunne vælge den skrifttype og –størrelse, som kontraktvilkårene udfærdiges med. Forbrugeren bør have mulighed for at læse vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan ske ved at udlevere vilkårene til forbrugeren efter anmodning (ved aftaler indgået på fast forretningssted), gøre vilkårene tilgængelige på anden vis (f.eks. på virksomhedens websted i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg) eller ved at vedlægge ordresedlen standardvilkårene som bilag (i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted). Virksomheden bør anmode om forbrugerens udtrykkelige samtykke til eventuelle betalinger ud over betalingen for virksomhedens vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør være forbudt at formode samtykke ved brug af opt out-ordninger som f.eks. forud afkrydsede felter.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(47a) Virksomhederne bør frit kunne vælge, hvorledes kontraktvilkårene meddeles, f.eks. med hvilken skrifttype og -størrelse disse udfærdiges. Medlemsstaterne bør undlade at stille krav til, hvordan kontraktvilkårene præsenteres, dog undtaget krav til, hvordan de præsenteres for handicappede, eller når varerne eller tjenesteydelserne kan medføre en særlig risiko for forbrugerens eller en tredjepersons sundhed og sikkerhed. Medlemsstaterne kan også forsøge at stille yderligere krav i de tilfælde, hvor der på grund af kompleksiteten af aftalerne for disse varer eller tjenesteydelser, er risiko for negative konsekvenser for forbrugerne, herunder problemer der vedrører konkurrencen i denne sektor. Dette kan eksempelvis være tilfældet i aftaler om finansielle tjenesteydelser, gas, elektricitet og vand, telekommunikation og fast ejendom. Dette bør dog ikke gælde formelle nationale krav vedrørende aftalens indgåelse eller andre formelle krav, såsom på hvilket sprog vilkårene fastsættes, krav til vilkårenes indhold eller formuleringen af visse kontraktvilkår for særlige sektorer. Dette direktiv harmoniserer ikke de sprogkrav, der stilles til forbrugeraftaler. Medlemsstaterne vil derfor i deres nationale ret kunne opretholde eller indføre sprogkrav til kontraktvilkårene.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49) Ved anvendelsen af dette direktiv bør vurderingen af, om et vilkår er rimeligt, hverken omfatte vilkår, der omhandler aftalens hovedgenstand eller forholdet mellem leverancens eller ydelsens kvalitet og pris, medmindre disse vilkår ikke opfylder krav om gennemsigtighed. Der bør imidlertid tages hensyn til aftalens hovedgenstand og forholdet mellem kvalitet og pris ved vurderingen af, om andre kontraktvilkår er rimelige. I forbindelse med forsikringsaftaler bør de vilkår, hvori den forsikrede risiko og forsikrerens forpligtelse er klart defineret eller afgrænset, f.eks. ikke indgå i en sådan vurdering, for der tages hensyn til disse afgrænsninger ved beregningen af den præmie, som forbrugeren betaler.

(49) Ved anvendelsen af dette direktiv bør vurderingen af, om et vilkår er rimeligt, hverken omfatte vilkår, der omhandler aftalens hovedgenstand eller forholdet mellem leverancens eller ydelsens kvalitet og pris, medmindre disse vilkår ikke opfylder krav om gennemsigtighed. Der bør imidlertid tages hensyn til aftalens hovedgenstand og forholdet mellem kvalitet og pris ved vurderingen af, om andre kontraktvilkår er rimelige. I forbindelse med forsikringsaftaler bør de vilkår, hvori den forsikrede risiko og forsikrerens forpligtelse er klart defineret eller afgrænset, f.eks. ikke indgå i en sådan vurdering, for der tages hensyn til disse afgrænsninger ved beregningen af den præmie, som forbrugeren betaler. Denne undtagelse gælder ikke den påregnede betaling til virksomheden som en del af tilknyttede eller afledte udgifter fastsat i aftalen, herunder gebyrer eller afgifter for overtrædelse af kontraktvilkårene, der fuldt ud bør indgå i rimelighedsvurderingen.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed og forbedre den måde, det indre marked fungerer på, bør direktivet indeholde to lister over urimelige vilkår. Bilag II indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Bilag III indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som urimelige, medmindre den erhvervsdrivende beviser det modsatte. Disse lister bør finde anvendelse i alle medlemsstater.

(50) Med henblik på at skabe retssikkerhed og forbedre den måde, det indre marked fungerer på, bør direktivet indeholde to ikke-udtømmende lister over urimelige vilkår. Bilag II indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Bilag III indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som urimelige, medmindre virksomheden beviser det modsatte.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen10.

udgår

10 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

 

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør navnlig tillægges bemyndigelse til at ændre bilag II og III om kontraktvilkår, som skal betragtes som eller formodes at være urimelige. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

udgår

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53) Kommissionens bemyndigelse til at ændre bilag II og III bør anvendes til at sikre konsekvent gennemførelse af bestemmelserne om urimelige vilkår ved at supplere nævnte bilag med kontraktvilkår, som bør betragtes som urimelige under alle omstændigheder, eller som bør betragtes som urimelige, medmindre den erhvervsdrivende har bevist det modsatte.

udgår

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Betragtning 64 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(64a) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1 tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Unionens interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

 

1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Betragtning 65

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65) Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5.. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at fjerne hindringerne på det indre marked og opnå et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau.

(65) Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på EU-niveau; EU kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at fjerne hindringerne på det indre marked og opnå et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Harmoniseringsgrad

 

Medmindre andet er fastsat, må medlemsstaterne ikke i national ret beholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette kapitel, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) "forbruger": enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler, ikke handler som led i sit erhverv

1) "forbruger": enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler, ikke primært handler som led i sit erhverv.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller juridisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler, handler som led i sit erhverv, samt enhver anden person, der optræder i en erhvervsdrivendes navn eller på dennes vegne

2) "virksomhed": enhver fysisk eller juridisk person - uanset om den er offentlig eller privatejet - der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler handler som led i sit erhverv, samt enhver anden person, der optræder i en virksomheds navn eller på dennes vegne, også selv om denne person ikke har til hensigt at opnå nogen fortjeneste under aktiviteten

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) "købsaftale": enhver aftale mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren om salg af varer, herunder enhver aftale med blandet formål, der både har varer og tjenesteydelser som salgsgenstand

3) "købsaftale": enhver aftale, gennem hvilken en virksomhed i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning overdrager en forbruger ejendomsretten til en vare enten umiddelbart ved aftalens indgåelse eller på et senere tidspunkt, og gennem hvilken forbrugeren forpligter sig til at betale en pris

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) vand og gas, medmindre disse varer sælges i et afgrænset volumen eller i en bestemt mængde

udgår

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) elektricitet

udgår

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) "vare, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer": enhver vare, som ikke er præfabrikeret, og hvis færdiggørelse afhænger af forbrugerens individuelle valg eller beslutning

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5) "tjenesteydelsesaftale": enhver aftale, dog ikke købsaftale, i henhold til hvilken den erhvervsdrivende yder forbrugeren en tjeneste

5) "tjenesteydelsesaftale": enhver aftale, i henhold til hvilken en virksomhed forpligter sig til at levere forbrugeren en tjenesteydelse mod en bestemt pris

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.) "aftale med blandet formål": enhver aftale, der omhandler både levering af tjenesteydelser og varer

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, hvor den erhvervsdrivende med henblik på aftalens indgåelse udelukkende anvender en eller flere former for fjernkommunikationsteknikker

6) "aftale vedrørende fjernsalg": enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, hvor virksomheden og forbrugeren ikke samtidig er fysisk til stede med henblik på aftalens indgåelse, men udelukkende anvender en eller flere former for fjernkommunikationsteknikker

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7) "fjernkommunikationsteknik": ethvert middel, som uden den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse kan anvendes med henblik på indgåelse af en aftale mellem disse parter

udgår

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8) "aftale indgået uden for fast forretningssted":

8) "aftale indgået uden for fast forretningssted": enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale

a) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale indgået uden for fast forretningssted med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse eller enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale, som forbrugeren har afgivet tilbud på under de samme omstændigheder, eller

a) der er indgået uden for fast forretningssted med virksomhedens og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse, eller som forbrugeren har afgivet tilbud på under de samme omstændigheder, eller

b) enhver købs- eller tjenesteydelsesaftale indgået på fast forretningssted, men forhandlet på plads uden for fast forretningssted med den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse

b) der er indgået på fast forretningssted, men hvor aftalens væsentligste indhold er fastlagt uden for fast forretningssted med virksomhedens og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse

 

Medlemsstaterne kan bestemme, at aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, der er indgået eller forhandlet på plads uden for fast forretningssted på forbrugerens udtrykkelige og indledende anmodning, ikke skal betragtes som aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a) "tekstform": en tekst, der består af bogstaver eller andre forståelige tegn, som muliggør læsning, registrering af oplysningerne i teksten og gengivelse af disse i håndgribelig form

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11) "ordreseddel": et middel, som opregner kontraktvilkårene og undertegnes af forbrugeren med henblik på en aftale, som indgås uden for fast forretningssted

udgår

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12) "produkt": enhver vare eller tjenesteydelse, herunder fast ejendom, rettigheder og forpligtelser

udgår

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14) "erhvervsmæssig diligenspligt": standarden for de særlige færdigheder og den omhu, som en erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at udvise over for forbrugerne, og som skal stå i et rimeligt forhold til hæderlig markedspraksis og/eller det generelle princip om god tro inden for den erhvervsdrivendes virkefelt

udgår

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15) "auktion": en salgsmetode, hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer eller tjenester gennem en konkurrencebaseret budprocedure, som kan omfatte brug af fjernkommunikationsteknikker, og hvor den højestbydende er forpligtet til at købe varerne eller tjenesteydelserne. En transaktion på grundlag af et fastpristilbud er til trods for forbrugerens mulighed for at indgå aftalen gennem en budprocedure, ikke en auktion

15) "auktion": en salgsmetode, hvor virksomheden tilbyder varer eller tjenester gennem en konkurrencebaseret budprocedure, som kan omfatte brug af fjernkommunikationsteknikker, og hvor den bydende, hvis bud er antaget, er forpligtet til at købe varerne eller tjenesteydelserne. En transaktion på grundlag af et fastpristilbud er til trods for forbrugerens mulighed for at indgå aftalen gennem en budprocedure, ikke en auktion

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16) "offentlig auktion": en salgsmetode, hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer til forbrugere, som selv er eller har mulighed for selv at være til stede under auktionen, gennem en konkurrencebaseret budprocedure, som styres af en auktionsholder, og hvor den højestbydende er forpligtet til at købe varerne

16) "offentlig auktion": en salgsmetode, hvor den erhvervsdrivende tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som selv er eller har mulighed for selv at være til stede under auktionen, gennem en konkurrencebaseret budprocedure, som styres af en auktionsholder, og hvor den bydende, hvis bud er antaget, er forpligtet til at købe varerne eller tjenesteydelserne

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17) "producent": den, der har fremstillet en vare, den importør, der har indført den til Fællesskabet, eller enhver anden, der fremstår som producent ved at have forsynet varen med sit navn, sit mærke eller et andet kendetegn

17) "producent": den, der har fremstillet en vare, den importør, der har indført den til EU, eller enhver anden, der fremstår som producent ved at have forsynet varen med sit navn, sit mærke eller et andet kendetegn

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18) "handelsmæssig garanti": enhver forpligtelse, som den erhvervsdrivende eller producenten ("garantigiveren") har påtaget sig over for forbrugeren til at refundere købesummen eller omlevere, reparere eller på anden måde afhjælpe mangler ved varen, hvis den ikke svarer til de specifikationer, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer på tidspunktet eller forud for aftalens indgåelse

18) "handelsmæssig garanti": enhver forpligtelse, som virksomheden eller producenten ("garantigiveren") ud over opfyldelsen af sine juridiske forpligtelser har påtaget sig over for forbrugeren til at refundere købesummen eller omlevere, reparere eller på anden måde afhjælpe mangler ved varen, hvis den ikke svarer til de specifikationer, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer på tidspunktet eller forud for aftalens indgåelse

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20) "tilknyttet aftale": en aftale i henhold til hvilken forbrugeren erhverver varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted, og hvor disse varer eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller tredjemand på grundlag af et arrangement mellem nævnte tredjemand og den erhvervsdrivende.

20) "tilknyttet aftale": en aftale, i henhold til hvilken forbrugeren erhverver varer eller tjenesteydelser, som sammen med en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted udgør en samlet handelstransaktion, og hvor disse varer eller tjenesteydelser leveres af virksomheden eller tredjemand på grundlag af et arrangement mellem nævnte tredjemand og virksomheden; der er tale om en samlet handelstransaktion, når varen eller tjenesteydelsen i den tilknyttede aftale har til formål at gennemføre den anden aftale eller skal anvendes i forbindelse med varen eller tjenesteydelsen i den anden aftale.

 

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på købs- og tjenesteydelsesaftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren på de vilkår og i det omfang, der følger af direktivets bestemmelser.

1. Dette direktiv finder anvendelse på aftaler mellem virksomheden og forbrugeren på de vilkår og i det omfang, der følger af direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder udelukkende anvendelse på finansielle tjenesteydelser, for så vidt angår visse aftaler indgået uden for fast forretningssted, jf. artikel 8-20, urimelige kontraktvilkår, jf. artikel 30-39, og generelle bestemmelser, jf. artikel 40-46, sammenholdt med artikel 4 om fuld harmonisering.

udgår

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Artikel 30-39 om forbrugerrettigheder i forbindelse med urimelige kontraktvilkår, finder sammenholdt med artikel 4 om fuld harmonisering som de eneste anvendelse på aftaler, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF12 og Rådets direktiv 90/314/EØF13.

udgår

12 EFT L 280 af 29.10.1994, s. 83.

 

13 EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.

 

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Artikel 5, 7, 9 og 11 berører ikke bestemmelserne om oplysningskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF14 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF15.

udgår

14 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

 

15 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.

 

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

udgår

Fuld harmonisering

 

Medlemsstaterne kan ikke i national ret beholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

 

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbrugerorientering

Forbrugerorientering og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Anvendelsesområde

 

1. Dette kapitel finder anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted.

 

2. Dette kapitel finder ikke anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted,

a) der angår etablering, overførsel eller ophør af rettigheder over fast ejendom, og om leje af ejendomme til boligformål

b) der er omfattet af Rådets direktiv 90/314/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler1,

c) der indgås med henblik på opførelse af en ny bolig, hvis der ifølge aftalen eller en hermed forbundet aftale sker salg af eller overførsel af rettigheder over fast ejendom;

d) der angår finansielle tjenesteydelser,

e) der angår sundhedsydelser omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/…/EU af … om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser2, uanset om de ydes via sundhedsfaciliteter eller ej

f) der angår sociale ydelser.

 

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på aftaler indgået uden for fast forretningssted,

a) der indgås ved hjælp af vareautomater eller automatiserede forretningslokaler

b) som i overensstemmelse med medlemsstaternes bestemmelser er indgået af en offentlig embedsmand, som er retligt forpligtet til at være uafhængig og upartisk og til via formidling af detaljerede retlige oplysninger at sikre, at forbrugerne kun indgår aftaler efter behørig overvejelse og med fuldt kendskab til deres retsvirkning

c) såfremt aftaleværdien ikke overstiger 60 EUR; medlemsstaterne kan vælge at anvende en beløbsgrænse på under 60 EUR; de skal i så fald meddele den fastsatte beløbsgrænse til Kommissionen, som skal offentliggøre disse oplysninger, så de er let tilgængelige.

 

4. Dette kapitel finder ikke anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg,

(a) der indgås med formidlere af telekommunikation ved brug af offentlige betalingstelefoner, såfremt de vedrører anvendelsen heraf eller indgås med henblik på anvendelse af en enkelt telefon-, internet- eller faxforbindelse oprettet af forbrugeren,

(b) der er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF.

 

1Tekst endnu ikke vedtaget.

 

2 EUT L 33 af 3.2.2009, s. 10.

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4b

 

Harmoniseringsgrad

 

Medmindre andet er fastsat, må medlemsstaterne ikke i national ret opretholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette kapitel, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forud for enhver købs- eller tjenesteydelsesaftales indgåelse skal den erhvervsdrivende, hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af konteksten, orientere forbrugeren om følgende:

1. I god tid forinden forbrugeren bliver bundet af en aftale om fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted eller tilbud herom, skal virksomheden eller en person, der handler i virksomhedens navn eller på dennes vegne give forbrugeren de oplysninger, som denne med rimelighed kan forvente under hensyntagen til de kvalitetsnormer og standarder for opfyldelse, der ville være sædvanlige under de givne omstændigheder. Oplysningerne skal være klare og præcise og udtrykt på en klar og forståelig måde. Hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af konteksten, skal forbrugeren navnlig have oplysning om følgende

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) produktets vigtigste egenskaber i et omfang, der svarer til kommunikationsteknikken og produktet

a) varernes eller tjenesteydelsernes vigtigste egenskaber i et omfang svarende til mediet og til varerne og tjenesteydelserne

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

den erhvervsdrivendes fysiske adresse og navn, f.eks. hans firmanavn, og, hvor det er relevant, den fysiske adresse og navnet på den erhvervsdrivende, på hvis vegne han handler

b) virksomhedens fysiske adresse og navn, f.eks. firmanavnet, og, hvor det er relevant, det faste forretningssteds fysiske adresse og navnet på den virksomhed, på hvis vegne den handler

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) virksomhedens kontaktoplysninger, herunder så vidt muligt telefonnummer, telefaxnummer og e-mailadresse, således at forbrugeren på effektiv vis kan tage kontakt til virksomheden og hurtigt kommunikere direkte med denne

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis produktets art gør, at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto eller, hvor sådanne omkostninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysninger om, at der kan forekomme sådanne yderligere omkostninger

c) den endelige pris inklusive afgifter, eller, hvis produktets art gør, at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto eller, hvor sådanne omkostninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysninger om, at der kan forekomme sådanne yderligere omkostninger

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) forholdene vedrørende betaling, levering, gennemførelse og klagebehandling, hvis disse afviger fra kravene i forbindelse med erhvervsmæssig diligenspligt

d) forholdene vedrørende betaling, levering og gennemførelse

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) reglerne for klagebehandling og den fysiske adresse, hvortil forbrugeren kan rette eventuelle klager, herunder i givet fald adressen på det organ, der behandler klagerne på virksomhedens vegne

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) muligheden for at få adgang til en mindelig tvistbilæggelsesordning, hvor en sådan findes

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) eventuel fortrydelsesret, hvor det er relevant

e) såfremt der består en fortrydelsesret, betingelserne og procedurerne for at gøre denne ret gældende; herunder fortrydelsesfrist og navn og adresse på den virksomhed, som skal have meddelelse om fortrydelsen, og de eventuelle udgifter ved varernes tilbagesendelse; virksomheden kan anvende standardorienteringen om fortrydelsesvilkårene og standardfortrydelsesformularen i bilag I, del A og B, eller en anden entydig erklæring

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) såfremt fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, jf. artikel 19, stk. 1, kan forbrugeren ikke gøre brug af denne ret

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) i givet fald oplysning om de finansielle garantier for tilbagebetaling af forudbetalinger i tilfælde af, at fortrydelsesretten gøres gældende, eller aftalen hæves

Ændringsforslag  88

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) minimumsvarigheden af forbrugerens forpligtelser i henhold til aftalen, hvor det er relevant

h) minimumsvarigheden af forbrugerens og virksomhedens forpligtelser i henhold til aftalen, hvor det er relevant

Ændringsforslag  89

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 - litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia) at aftalen indgås med en virksomhed, og at forbrugeren derfor vil være beskyttet i henhold til dette direktiv

Ændringsforslag  90

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 - litra i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib) i givet fald forbrugerens forpligtelse til i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, at foretage betaling, såfremt leveringen af tjenesteydelserne er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb med forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke

Ændringsforslag  91

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 - litra i c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ic) det tidsrum, hvor tilbuddet vil være gældende, hvor det er relevant

Ændringsforslag  92

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 - litra i d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

id) anvendelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger for digitale produkter, hvor det er relevant

Ændringsforslag  93

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I forbindelse med offentlige auktioner kan oplysningerne i stk. 1, litra b), udskiftes med auktionarius' fysiske adresse og navn.

2. I forbindelse med offentlige auktioner kan oplysningerne i stk. 1, litra b) og ba), udskiftes med de tilsvarende oplysninger om auktionarius.

Ændringsforslag  94

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne indfører ikke yderligere bestemmelser om andre formelle krav til standardorienteringen om fortrydelsesret end de i bilag I, del A, anførte.

Ændringsforslag  95

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Hvis virksomheden anvender standardorienteringen om fortrydelsesvilkårene i bilag I, del A, opfylder den også oplysningskravene til aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted, som fastsat i stk. 1, litra e).

Ændringsforslag  96

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, udgør en integrerende del af købs- eller tjenesteydelsesaftalen.

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, udgør en integrerende del af aftalen vedrørende fjernsalg eller aftalen indgået uden for fast forretningssted.

Ændringsforslag  97

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Bevisbyrden for, at virksomheden har afgivet de i denne artikel krævede oplysninger, påhviler virksomheden.

Ændringsforslag  98

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Såfremt bestemmelserne i denne artikel er i strid med andre EU-bestemmelser, der fastlægger oplysningskrav i forbindelse med særlige aftaler, har sidstnævnte bestemmelser forrang og finder anvendelse på sådanne særlige aftaler.

Ændringsforslag  99

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Virkningerne af enhver misligholdelse af artikel 5 bestemmes i overensstemmelse med gældende national ret, jf. dog artikel 7, stk. 2, samt artikel 13 og 42. Medlemsstaterne indfører bestemmelser i deres nationale lovgivning om effektive aftaleretlige beføjelser for enhver misligholdelse af artikel 5.

2. Virkningerne af enhver misligholdelse af artikel 5 bestemmes i overensstemmelse med gældende national ret, jf. dog artikel 7, stk. 2, samt artikel 13 og 42, med forbehold af misligholdelser af en de minimis, teknisk art, hvor virkningerne af misligholdelsen i henhold til national ret ville være uforholdsmæssige i forhold til den faktisk påførte skade. Medlemsstaterne indfører bestemmelser i deres nationale lovgivning om effektive beføjelser for enhver misligholdelse af artikel 5.

Ændringsforslag  100

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Denne artikel berører ikke nationale bestemmelser, hvorefter visse aftaler indgået via mellemmænd anses for aftaler indgået mellem virksomheder og forbrugere.

Ændringsforslag  101

Forslag til direktiv

Kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbrugerorientering og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted

udgår

Ændringsforslag  102

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

udgår

Anvendelsesområde

 

Dette kapitel finder anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted.

 

Ændringsforslag  103

Forslag til direktiv

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningskrav for aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted

udgår

For så vidt angår aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted, skal den erhvervsdrivende orientere om følgende, som udgør en integrerende del af aftalen:

 

a) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5 og 7, og, uanset artikel 5, stk. 1, litra d), forholdene vedrørende betaling, levering og gennemførelse i alle tilfælde

 

b) i tilfælde af eventuel fortrydelsesret, betingelserne og procedurerne for at gøre nævnte ret gældende, jf. bilag I

 

c) den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes faste forretningssted (og, hvor det er relevant, på det faste forretningssted for den erhvervsdrivende, på hvis vegne han handler), hvis den er forskellig fra hans fysiske adresse, og hvortil forbrugeren kan indgive eventuelle klager

 

d) eventuelle adfærdskodekser, og hvordan de kan erhverves, hvor det er relevant

 

(e) muligheden for at få adgang til mindelig bilæggelse af tvister, hvor det er relevant

 

f) at aftalen indgås med en erhvervsdrivende, og at forbrugeren derfor vil blive beskyttet i henhold til dette direktiv.

 

Ændringsforslag  104

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For så vidt angår aftaler indgået uden for fast forretningssted, skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, fremgå af ordresedlen på en klar og forståelig måde og være letlæselige. Ordresedlen skal omfatte den standardfortrydelsesformular, der findes i bilag I(B).

1. For så vidt angår aftaler indgået uden for fast forretningssted, skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, gives i god tid, før forbrugeren forpligtes af en aftale eller et tilbud, såfremt dette forekommer hensigtsmæssigt som følge af aftalens art, og oplysningerne skal fremgå af aftaledokumentet eller af et andet varigt medium og være anført på en klar og forståelig måde og være letlæselige i tekstform. På anmodning fra forbrugeren skal virksomheden give oplysningerne på papir.

Ændringsforslag  105

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Aftaler indgået uden for fast forretningssted er kun gyldige, hvis forbrugeren underskriver en ordreseddel, og i det tilfælde ordresedlen ikke er på papir, modtager en kopi af ordresedlen på et andet varigt medium.

udgår

Ændringsforslag  106

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller ikke andre formelle krav end dem, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

3. Medlemsstaterne ikke pålægge andre formelle krav eller oplysningskrav end dem, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1. Dette berører ikke objektivt begrundede krav, som er uden forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted, navnlig vedrørende sundheds- og sikkerhedsrisici.

Ændringsforslag  107

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For så vidt angår aftaler vedrørende fjernaftaler, skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, litra a), gives eller stilles til rådighed for forbrugeren forud for aftalens indgåelse på en klar og forståelig måde under anvendelse af midler, der er tilpasset den anvendte fjernkommunikationsteknik, og være letlæselige.

1. For så vidt angår aftaler vedrørende fjernsalg, skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, gives eller stilles til rådighed i god tid, før forbrugeren forpligtes af en aftale eller et tilbud, på en klar og forståelig måde under anvendelse af midler, der er tilpasset den anvendte fjernkommunikationsteknik, og være letlæselige.

Ændringsforslag  108

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis den erhvervsdrivende kontakter forbrugeren telefonisk med henblik på indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg, skal han opgive sit navn og opkaldets kommercielle sigte ved begyndelsen af samtalen med forbrugeren.

2. Hvis virksomheden kontakter forbrugeren telefonisk med henblik på indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg, skal virksomheden opgive sit navn og i givet fald identiteten på den person, på hvis vegne den foretager telefonopkaldet, og opkaldets kommercielle sigte ved begyndelsen af samtalen med forbrugeren.

Ændringsforslag  109

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis aftalen indgås ved anvendelse af en teknik, som kun giver begrænset plads eller tid til at formidle oplysningerne, skal den erhvervsdrivende som et minimum videregive oplysningerne om produktets vigtigste egenskaber og den samlede pris, jf. artikel 5, stk. 1, litra a) og c), ved anvendelse af nævnte særlige teknik forud for en sådan aftales indgåelse. De øvrige oplysninger, som er omhandlet i artikel 5 og 7, formidles af den erhvervsdrivende til forbrugeren på passende måde i overensstemmelse med stk. 1.

3. Hvis aftalen indgås ved anvendelse af en teknik, som kun giver begrænset plads eller tid til at formidle oplysningerne, skal virksomheden som et minimum videregive oplysningerne om produktets vigtigste egenskaber og den endelige pris, jf. artikel 5, stk. 1, litra a) og c), ved anvendelse af nævnte særlige teknik forud for en sådan aftales indgåelse. De øvrige oplysninger, som er omhandlet i artikel 5, formidles af virksomheden til forbrugeren på passende måde i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag  110

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvis en aftale vedrørende fjernsalg, der er indgået over internettet, forpligter forbrugeren til at foretage en betaling, er forbrugeren kun bundet af aftalen, hvis virksomheden

 

a) klart og tydeligt anfører den samlede pris inklusive alle priskomponenter og

 

b) udformer sin internetpræsentation på en sådan måde, at en bindende ordre kun er mulig, når forbrugeren har bekræftet, at han er bekendt med oplysningerne i litra a).

Ændringsforslag  111

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Forbrugeren skal modtage bekræftelse på et varigt medium af alle de i artikel 9, litra a)-f), nævnte oplysninger i rimelig tid efter indgåelsen af enhver aftale vedrørende fjernsalg og senest ved leveringen, når der er tale om varer, eller når tjenesteydelsen er påbegyndt, medmindre oplysningerne allerede er givet til forbrugeren forud for indgåelsen af en aftale vedrørende fjernsalg på et varigt medium.

4. Forbrugeren skal i tekstform, på et varigt medium, modtage bekræftelse af alle de i artikel 5, nævnte oplysninger i rimelig tid efter indgåelsen af enhver aftale vedrørende fjernsalg og senest ved leveringen, når der er tale om varer, eller når tjenesteydelsen er påbegyndt, medmindre oplysningerne allerede er givet til forbrugeren forud for indgåelsen af en aftale vedrørende fjernsalg på et varigt medium.

Ændringsforslag  112

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne stiller ikke andre formelle krav end dem, der er omhandlet i stk. 1-4.

5. Medlemsstaterne ikke pålægge andre formelle krav eller oplysningskrav end dem, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1. Dette berører ikke objektivt begrundede krav, som er uden forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg, navnlig vedrørende sundheds- og sikkerhedsrisici.

Ændringsforslag  113

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For aftaler indgået uden for fast forretningssted løber fortrydelsesfristen fra den dato, hvor forbrugeren underskriver ordresedlen, eller i tilfælde af ordresedler, som ikke er på papir, fra det tidspunkt, hvor forbrugeren modtager en kopi af ordresedlen på et andet varigt medium.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter det seneste af nedenstående tidspunkter:

 

 

a) datoen for indgåelsen af aftalen

For aftaler vedrørende fjernsalg af varer løber fortrydelsesfristen fra den dato, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, får hver af de bestilte varer i fysisk besiddelse.

 

b) såfremt aftalen angår levering af en vare, datoen for varens overtagelse

For aftaler vedrørende fjernsalg af tjenesteydelser løber fortrydelsesfristen fra den dato, hvor aftalen indgås.

 

c) såfremt der er tale om en blandet aftale, datoen for leveringen af varerne eller tjenesteydelserne, idet den seneste dato er gældende

 

d) såfremt aftalen angår levering af flere varer, der leveres separat, datoen for overtagelsen af den sidste vare

 

e) såfremt aftalen angår levering af en vare bestående af flere sendinger eller dele, datoen for overtagelsen af den sidste sending eller del

 

f) såfremt aftalen angår en tilbagevendende levering af varer af samme art i løbet af et nærmere bestemt tidsrum, datoen for overtagelsen af den første vare.

Ændringsforslag  114

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forbyder ikke parterne at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen, inden fortrydelsesfristen udløber.

4. Medlemsstaterne forbyder ikke parterne at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen, inden fortrydelsesfristen udløber. I forhold til aftaler indgået uden for fast forretningssted kan medlemsstaterne opretholde bestemmelser i deres nationale lovgivning, hvorefter betaling inden fortrydelsesfristens udløb er forbudt.

Ændringsforslag  115

Forslag til direktiv

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I det tilfælde, den erhvervsdrivende, i strid med artikel 9, litra b), artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 4, ikke har orienteret forbrugeren om fortrydelsesretten, udløber fortrydelsesfristen tre måneder efter det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende har opfyldt sine øvrige aftalemæssige forpligtelser fuldt ud.

I det tilfælde, virksomheden, i strid med artikel 5, stk. 1, litra e), artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 4, ikke har orienteret forbrugeren om fortrydelsesretten, udløber fortrydelsesfristen et år efter den i artikel 12, stk. 2, omhandlede dato.

 

Såfremt virksomheden har orienteret forbrugeren om fortrydelsesretten senest et år efter den i artikel 12, stk. 1a og 2, omhandlede dato, udløber fortrydelsesfristen fjorten dage efter den dato, hvor forbrugeren modtager oplysningen.

Ændringsforslag  116

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forbrugeren informerer den erhvervsdrivende om sin beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende på et varigt medium enten i en erklæring til den erhvervsdrivende udformet med egne ord eller ved brug af standardfortrydelsesformularen i bilag I(B).

1. Forud for fortrydelsesfristens udløb informerer forbrugeren, på et varigt medium, virksomheden om sin beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende. Forbrugeren kan i dette øjemed enten anvende standardfortrydelsesformularen i bilag I(B) eller afgive en anden entydig erklæring.

Medlemsstaterne indfører ikke bestemmelser om andre formelle krav til standardfortrydelsesformularen.

Medlemsstaterne indfører ikke andre formelle krav til meddelelsen om, at fortrydelsesretten gøres gældende.

2. For så vidt angår aftaler vedrørende fjernsalg indgået over internettet, kan den erhvervsdrivende i tillæg til de i stk. 1 omhandlede muligheder også give forbrugeren mulighed at udfylde og indsende standardfortrydelsesformularen på den erhvervsdrivendes websted elektronisk. I så fald kvitterer den erhvervsdrivende omgående pr. e-mail for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

2. Virksomheden kan i tillæg til de i stk. 1 omhandlede muligheder også give forbrugeren mulighed for enten at indsende standardfortrydelsesformularen i bilag I(B) eller enhver anden fortrydelseserklæring eller at udfylde og sende formularen på et websted. Virksomheden kvitterer omgående pr. e-mail for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Ændringsforslag  117

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indgå en aftale uden for fast forretningssted i det tilfælde, hvor forbrugeren har afgivet tilbud.

b) indgå en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale uden for fast forretningssted i det tilfælde, hvor forbrugeren har afgivet tilbud.

Ændringsforslag  118

Forslag til direktiv

Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

Virksomhedens tilbagebetalingspligt i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

Ændringsforslag  119

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den erhvervsdrivende refunderer ethvert beløb modtaget fra forbrugeren senest tredive dage fra den dato, hvor han modtager meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

1. Virksomheden refunderer ethvert beløb modtaget fra forbrugeren senest 14 dage fra den dato, hvor han modtager meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Ændringsforslag  120

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Har forbrugeren udtrykkeligt valgt en anden leveringsform end standardlevering, skal virksomheden ikke godtgøre de ekstraomkostninger, der er opstået som følge heraf.

Ændringsforslag  121

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved aftaler om salg af varer kan den erhvervsdrivende tilbageholde beløbet, indtil han har modtaget eller hentet varerne eller forbrugeren har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

2. Ved aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted om levering af varer kan virksomheden tilbageholde beløbet, indtil den har modtaget eller hentet varerne eller forbrugeren har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Ændringsforslag  122

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved aftaler om køb af varer, hvor den fysiske besiddelse af varerne er overgået til forbrugeren eller efter dennes anmodning til tredjemand inden fortrydelsesfristens udløb, returnerer forbrugeren varerne eller afleverer dem til den erhvervsdrivende eller til en person, som den erhvervsdrivende har bemyndiget til at modtage dem, senest 14 dage efter den dato, hvor han giver den erhvervsdrivende meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt selv at hente varerne.

Ved aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted om levering af varer, hvor forbrugeren eller efter dennes anmodning en tredjemand har overtaget varerne inden fortrydelsesfristens udløb, returnerer forbrugeren varerne eller afleverer dem til virksomheden eller til en person, som virksomheden har bemyndiget til at modtage dem, senest 14 dage efter den dato, hvor han har givet virksomheden meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, medmindre virksomheden har tilbudt selv at hente varerne.

Ændringsforslag  123

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at få kendskab til varernes art og den måde, de fungerer på. Forbrugeren hæfter ikke for eventuel forringelse af værdien i det tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har givet meddelelse om fortrydelsesretten i henhold artikel 9, litra b). Ved tjenesteydelsesaftaler med fortrydelsesret hæfter forbrugeren ikke for udgifter til tjenesteydelser, som er helt eller delvist udført, inden fortrydelsesfristen udløber.

2. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at få kendskab til varernes art og den måde, de fungerer på. Forbrugeren hæfter ikke for eventuel forringelse af værdien i det tilfælde, hvor virksomheden ikke har givet meddelelse om fortrydelsesretten i henhold til artikel 5, stk. 1, litra e).

Ændringsforslag  124

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Ved tjenesteydelsesaftaler hæfter forbrugeren for udgifter til tjenesteydelser, der er leveret helt eller delvis inden fortrydelsesfristens udløb, såfremt virksomheden har formidlet oplysningerne i henhold til artikel 5, stk. 1, litra ib), og såfremt udførelsen af tjenesteydelserne er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb med forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke.

Ændringsforslag  125

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Forbrugeren pådrager sig intet ansvar ved at gøre brug af fortrydelsesretten, udover hvad der fremgår af denne artikel.

Ændringsforslag  126

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved aftaler vedrørende fjernsalg finder fortrydelsesretten ikke anvendelse i forbindelse med følgende:

1. Ved aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted finder fortrydelsesretten ikke anvendelse i forbindelse med:

Ændringsforslag  127

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) tjenesteydelser, hvor udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke, inden udløbet af den i artikel 12 omhandlede periode på 14 dage

udgår

Ændringsforslag  128

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på

b) levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på markedet, som virksomheden ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen

Ændringsforslag  129

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg eller må antages at ville blive forringet eller forældet hurtigt

c) levering af varer eller tjenesteydelser, som er fremstillet eller skræddersyet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg eller varer, som må antages at ville blive forringet eller forældet hurtigt

Ændringsforslag  130

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) levering af føde- og drikkevarer eller andre hygiejnisk følsomme varer, hvis forpakning eller forsegling forbrugeren allerede har åbnet

Ændringsforslag  131

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) aftaler, hvor forbrugeren i en nødsituation har anmodet den erhvervsdrivende om umiddelbar opfyldelse af aftalen; hvis den erhvervsdrivende i den forbindelse leverer eller sælger yderligere tjenesteydelser eller varer ud over dem, der er strengt nødvendige for forbrugeren i den givne nødsituation, finder fortrydelsesretten anvendelse på de nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer

Ændringsforslag  132

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc) aftaler, hvor forbrugeren specifikt har anmodet virksomheden om at aflægge besøg i sit hjem med henblik på reparation eller vedligeholdelse af forbrugerens ejendom; hvis den erhvervsdrivende i den forbindelse leverer tjenesteydelser ud over dem, forbrugeren specifikt har anmodet om, eller andre varer end de reservedele, der er nødvendige til vedligeholdelse eller reparation, finder fortrydelsesretten anvendelse på nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer.

Ændringsforslag  133

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd) levering af logi, transport, biludlejning samt forplejning og fritidstilbud, når aftalerne vedrører levering på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum

Ændringsforslag  134

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) levering af vin, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter den i artikel 22, stk. 1, omhandlede frist, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på

d) levering af vin og andre drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved aftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter den i artikel 22, stk. 1, omhandlede frist, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som virksomheden ikke har indflydelse på

Ændringsforslag  135

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller edb-software, som forbrugeren har brudt plomberingen på

e) levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller forseglet edb-software, som forbrugeren har brudt plomberingen på

Ændringsforslag  136

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) levering af aviser, tidsskrifter og magasiner

f) levering af aviser, tidsskrifter og magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler

Begrundelse

En af målsætningerne med revisionen af forbrugerlovgivningen under civilretten i EU, nemlig en udvikling og styrkelse af forbrugerbeskyttelsen, kræver også en kritisk analyse og begrænsning af myriaden af undtagelser fra fortrydelsesretten samt præcisering af nogle definitioner af undtagelser. Den objektive begrundelse for dem er at sætte spørgsmålstegn ved og tage fat om løfterne i andre sektorer. Disse undtagelser anvendes i øvrigt allerede i praksis som et argument mod en forbrugers fortrydelsesret og er derfor til skade for dem.

Ændringsforslag  137

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) aftaler, der indgås ved hjælp af elektroniske midler og gennemføres umiddelbart og fuldstændigt via samme telekommunikationsmiddel, f.eks. gennem downloading fra internettet, hvor leveringen er begyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke.

Ændringsforslag  138

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved aftaler indgået uden for fast forretningssted finder fortrydelsesretten ikke anvendelse i forbindelse med følgende:

udgår

a) aftaler om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som er udvalgt på forhånd af forbrugeren ved anvendelse af fjernkommunikationsteknikker og leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af den erhvervsdrivende, som normalt sælger sådanne varer på sit eget faste forretningssted

 

b) aftaler, hvor forbrugeren i en nødsituation har anmodet den erhvervsdrivende om umiddelbar opfyldelse af aftalen; hvis den erhvervsdrivende i den forbindelse leverer eller sælger yderligere tjenesteydelser eller varer ud over dem, der er strengt nødvendige for forbrugeren i den givne nødsituation, finder fortrydelsesretten anvendelse på de nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer

 

c) aftaler, hvor forbrugeren ved anvendelse af fjernkommunikationsteknikker specifikt har anmodet den erhvervsdrivende om at aflægge besøg i sit hjem med henblik på reparation eller vedligeholdelse af forbrugerens ejendom; hvis den erhvervsdrivende i den forbindelse leverer tjenesteydelser ud over dem, forbrugeren specifikt har anmodet om, eller andre varer end de reservedele, der er nødvendige til vedligeholdelse eller reparation, finder fortrydelsesretten anvendelse på nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer.

 

Ændringsforslag  139

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Parterne kan aftale ikke at anvende stk. 1 og 2.

3. Parterne kan aftale ikke at anvende stk. 1.

Ændringsforslag  140

Forslag til direktiv

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udelukkelse af aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted

udgår

1. Artikel 8-19 finder ikke anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted:

 

a) om salg af fast ejendom, samt aftaler om andre rettigheder i forbindelse med fast ejendom bortset fra udlejning og arbejder i forbindelse med fast ejendom

 

b) der indgås ved hjælp af vareautomater eller automatiserede forretningslokaler

 

c) der indgås med formidlere af telekommunikation ved brug af offentlige telefonbokse

 

d) om levering af fødevarer eller drikkevarer, som leveres af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter i nabolaget til dennes faste forretningssted.

 

2. Artikel 8-19 finder ikke anvendelse på aftaler indgået uden for fast forretningssted vedrørende:

 

a) forsikring

 

b) finansielle tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme, inden fortrydelsesfristen udløber, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), i direktiv 2002/65/EF16, og

 

c) kredit omfattet af direktiv 2008/48/EF.

 

3. Artikel 8-19 finder ikke anvendelse på aftaler vedrørende fjernsalg om levering af tjenesteydelser i form af logi, transport, biludlejning samt forplejning og fritidstilbud, når aftalerne vedrører levering på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum.

 

16 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16.

 

Ændringsforslag  141

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på de reservedele, den erhvervsdrivende anvender, når han bringer varen i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning, jf. artikel 26.

udgår

Ændringsforslag  142

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte, at dette kapitel ikke finder anvendelse på brugte genstande, som sælges på offentlig auktion.

udgår

Ændringsforslag  143

Forslag til direktiv

Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21a

 

Harmoniseringsgrad

 

Med mindre andet er anført, kan medlemsstaterne på det område, der er omfattet af dette kapitel, vedtage eller opretholde strengere bestemmelser, der er forenelige med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for at sikre forbrugerne et højere beskyttelsesniveau. Medlemsstaterne skal give Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser, og Kommissionen offentliggør denne information, så den er let tilgængelig.

Ændringsforslag  144

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medmindre parterne har aftalt andet, leverer den erhvervsdrivende varerne ved at lade den fysiske besiddelse af varerne overgå til forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, senest 30 dage fra datoen for aftalens indgåelse.

1. Medmindre parterne har aftalt andet, leverer virksomheden varerne ved at stille varerne til rådighed for forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder senest 30 dage fra datoen for aftalens indgåelse.

Ændringsforslag  145

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I det tilfælde, den erhvervsdrivende ikke opfylder leveringspligten, er forbrugeren berettiget til at få eventuelle betalte beløb refunderet senest syv dage fra leveringsdatoen, jf. stk. 1.

2. Hvis virksomheden ikke opfylder sin forpligtelse til at levere rettidigt, jf. stk. 1, er forbrugeren berettiget til af virksomheden at kræve levering inden for et efter omstændighederne passende tidsrum. Hvis den erhvervsdrivende ikke leverer varerne til tiden, er forbrugeren berettiget til at ophæve aftalen.

Ændringsforslag  146

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis virksomheden ikke opfylder sin forpligtelse til at levere rettidigt, jf. stk. 1, kan forbrugeren hæve kontrakten i følgende tilfælde:

 

a) når virksomheden har nægtet at levere varerne eller

 

b) når leveringsfristen er af afgørende betydning henset til alle omstændighederne i forbindelse med aftalens indgåelse eller

 

c) når forbrugeren inden aftalens indgåelse har informeret virksomheden om, at levering inden eller på en bestemt dato er af afgørende betydning.

Ændringsforslag  147

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. I tillæg til ophævelse af aftalen i overensstemmelse med stk. 2 og stk. 2a, kan forbrugeren eventuelt have adgang til andre retsmidler i henhold til national lovgivning.

Ændringsforslag  148

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c. Medlemsstaterne må hverken bibeholde eller indføre bestemmelser i deres nationale lovgivning, der afviger fra dem, der er fastsat i denne artikel.

Ændringsforslag  149

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Risikoen for tab eller beskadigelse af varer overgår til forbrugeren, når han eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, har fået varerne i fysisk besiddelse.

1. Risikoen for tab eller beskadigelse af varer overgår til forbrugeren, når han eller den af forbrugeren angivne tredjemand har overtaget varerne.

Ændringsforslag  150

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede risiko overgår til forbrugeren på leveringstidspunktet, som aftalt af parterne, hvis forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, ikke har truffet rimelige foranstaltninger med henblik på at tage varerne i fysisk besiddelse.

2. Den i stk. 1 omhandlede risiko overgår til forbrugeren fra det tidspunkt, hvor varerne skulle have været overtaget, hvis forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand ikke har opfyldt forpligtelsen til at overtage varerne, og denne forsømmelse ikke skyldes en hindring.

Ændringsforslag  151

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Parterne kan ikke til skade for forbrugeren udelukke anvendelsen af denne artikel, fravige den eller ændre virkningerne af den.

Ændringsforslag  152

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Medlemsstaterne hverken bibeholder eller indfører bestemmelser i deres nationale lovgivning, der afviger fra dem, der er fastsat i denne artikel.

Ændringsforslag  153

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den erhvervsdrivende leverer varerne i overensstemmelse med købsaftalen.

1. Virksomheden leverer varerne til forbrugeren i overensstemmelse med købsaftalen.

Ændringsforslag  154

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Leverede varer formodes at være i overensstemmelse med aftalen, hvis de opfylder følgende betingelser:

2. Leverede varer formodes at være i overensstemmelse med købsaftalen, hvis de opfylder følgende betingelser:

Ændringsforslag  155

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) de er egnede til de formål, som varer af samme type sædvanligvis anvendes til, eller

(c) de er egnede til de formål, som varer af samme type sædvanligvis anvendes til, og

Begrundelse

I forbindelse med princippet om overensstemmelse med aftalen bør listen over ikkeoverensstemmelseskriterier styrkes og forbedres.

Ændringsforslag  156

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der er ikke manglende overensstemmelse i denne artikels forstand, hvis forbrugeren på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, havde kendskab til eller med rimelighed burde have været bekendt med den manglende overensstemmelse, eller hvis den manglende overensstemmelse skyldes materialer leveret af forbrugeren.

3. Der er ikke manglende overensstemmelse i denne artikels forstand, når forbrugeren på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, havde kendskab til eller med rimelighed burde have været bekendt med den manglende overensstemmelse, eller når den manglende overensstemmelse skyldes materialer leveret af forbrugeren.

Ændringsforslag  157

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den erhvervsdrivende er ikke bundet af de offentligt angivne oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, litra d), hvis han kan godtgøre, at et af følgende forhold gjorde sig gældende:

4. Virksomheden er ikke bundet af de offentligt angivne oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, litra d), når et af følgende forhold gjorde sig gældende:

Ændringsforslag  158

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) den pågældende oplysning var rettet ved indgåelsen af købsaftalen

(b) den pågældende oplysning var rettet ved indgåelsen af købsaftalen, og forbrugeren kan med rimelighed formodes at have fået kendskab til rettelsen;

Ændringsforslag  159

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Manglende overensstemmelse, der skyldes forkert installation af varen, betragtes som varens manglende overensstemmelse, når installation af varen indgår i købsaftalen og er udført af den erhvervsdrivende eller på dennes vegne. Dette gælder ligeledes, hvis forbrugeren selv installerer en vare, der er beregnet hertil, og den ukorrekte installation skyldes en mangel i installationsvejledningen.

5. Manglende overensstemmelse, der skyldes forkert installation af varen, betragtes som varens manglende overensstemmelse, når installation af varen er udført af virksomheden eller på dennes vegne. Dette gælder ligeledes, hvis forbrugeren selv installerer en vare, der er beregnet hertil, og den ukorrekte installation skyldes en mangel i installationsvejledningen.

Ændringsforslag  160

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. Medlemsstaterne hverken bibeholder eller indfører bestemmelser i deres nationale lovgivning, der afviger fra dem, der er fastsat i denne artikel.

Ændringsforslag  161

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, har forbrugerne som omhandlet i stk. 2-5 ret til at:

1. Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, har forbrugeren på betingelserne i stk. 2-5 ret til at:

Ændringsforslag  162

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) få et afslag i prisen

(b) få et afslag i prisen eller

Ændringsforslag  163

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den erhvervsdrivende bringer varen i overensstemmelse med aftalen enten ved afhjælpning eller omlevering efter eget valg.

2. Virksomheden bringer varen i overensstemmelse med aftalen enten ved afhjælpning eller omlevering efter forbrugerens valg.

Ændringsforslag  164

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. I det tilfælde den erhvervsdrivende har bevist, at det er ulovligt, umuligt eller kræver en uforholdsmæssig indsats fra den erhvervsdrivendes side at bringe varen i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller omlevering, kan forbrugeren vælge at få et afslag i prisen eller hæve købet. En erhvervsdrivendes indsats er uforholdsmæssig, hvis den påfører ham omkostninger, der i forhold til omkostningerne ved et afslag i prisen eller ophævelse af købet er urimelige under hensyn til den værdi, varen ville have, hvis den var i overensstemmelse med aftalen, og betydningen af den manglende overensstemmelse.

3. I det tilfælde virksomheden har bevist, at det er ulovligt, umuligt eller kræver en uforholdsmæssig indsats fra virksomhedens side at bringe varen i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller omlevering, kan forbrugeren vælge at få et afslag i prisen eller hæve købet. En virksomheds indsats er uforholdsmæssig, når den påfører virksomheden omkostninger, der i forhold til omkostningerne ved et afslag i prisen eller ophævelse af købet er urimelige under hensyn til den værdi, varen ville have, når den var i overensstemmelse med aftalen, og betydningen af den manglende overensstemmelse.

Ændringsforslag  165

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) den samme mangel er opstået gentagne gange inden for en kort periode.

(d) den samme mangel er efter afhjælpning eller omlevering opstået gentagne gange inden for en kort periode.

Ændringsforslag  166

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Væsentlig ulempe for forbrugeren og rimelig tid for den erhvervsdrivende til at bringe varen i overensstemmelse med aftalen vurderes under hensyntagen til varens art eller forbrugerens formål med at anskaffe varen, jf. artikel 24, stk. 2, litra b).

5. Væsentlig ulempe for forbrugeren og rimelig tid for virksomheden til at bringe varen i overensstemmelse med aftalen vurderes under hensyntagen til varens art og forbrugerens formål med at anskaffe varen, jf. artikel 24, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag  167

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Forbrugeren kan kræve erstatning for tab, som ikke er afhjulpet i overensstemmelse med artikel 26, jf. dog bestemmelserne i dette kapitel.

2. Forbrugeren kan i henhold til national ret kræve erstatning for tab, som ikke er afhjulpet i overensstemmelse med artikel 26, jf. dog bestemmelserne i dette kapitel.

Ændringsforslag  168

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når den erhvervsdrivende har bragt varen i overensstemmelse med aftalen ved omlevering, er han ansvarlig i medfør af artikel 25, i det tilfælde den manglende overensstemmelse viser sig inden for to år efter det tidspunkt, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand har fået de omleverede varer i fysisk besiddelse.

2. Når virksomheden har bragt varen i overensstemmelse med aftalen ved omlevering, er den ansvarlig i medfør af artikel 25, i det tilfælde den manglende overensstemmelse viser sig inden for to år efter det tidspunkt, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand har overtaget de omleverede varer.

Ændringsforslag  169

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når virksomheden har bragt varen i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning, er den ansvarlig for den manglende overensstemmelse ved alle reservedele, der omleveres af virksomheden, i den resterende periode, hvor den er ansvarlig for hovedvaren, og altid i mindst seks måneder efter afhjælpningen.

Ændringsforslag  170

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For at benytte sig af sine rettigheder i henhold til artikel 25 skal forbrugeren underrette den erhvervsdrivende om den manglende overensstemmelse senest to måneder efter, at han har konstateret den.

udgår

Ændringsforslag  171

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medmindre andet bevises, skal manglende overensstemmelse, der viser sig senest seks måneder efter, at risikoen er overgået til forbrugeren, formodes at have eksisteret på det pågældende tidspunkt, medmindre denne formodning er uforenelig med varens eller den manglende overensstemmelses art.

5. Medmindre andet bevises, skal manglende overensstemmelse, der viser sig senest et år efter, at risikoen er overgået til forbrugeren, formodes at have eksisteret på det pågældende tidspunkt, medmindre denne formodning er uforenelig med varens eller den manglende overensstemmelses art.

Ændringsforslag  172

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Garantierklæringen skal være udformet på en klar og forståelig måde og være letlæselig. Den skal angive:

2. Garantierklæringen skal være udformet på en klar og forståelig måde og være letlæselig. Den skal også være udformet på de samme sprog som dem, varerne er blevet tilbudt på, og skal omfatte følgende:

a) forbrugerens lovfæstede rettigheder i henhold til artikel 26 og gøre det klart, at disse rettigheder ikke berøres af den handelsmæssige garanti

(a) forbrugerens rettigheder i henhold til artikel 26 og artikel 28 og gøre det klart, at disse rettigheder ikke berøres af den handelsmæssige garanti, og

(b) den handelsmæssige garantis indhold og betingelserne for at benytte garantien, navnlig garantiens varighed og geografiske omfang og garantigiverens navn og adresse

(b) betingelserne knyttet til den handelsmæssige garanti, især betingelserne i forbindelse med garantiens varighed, muligheder for overførsel samt dens geografiske omfang, garantigiverens navn og adresse, og den person, som eventuelle krav skal rettes til, hvis denne er en anden end garantigiveren, samt den procedure, som krav skal gøres gældende efter

(c) hvor det er relevant, det forhold, at den handelsmæssige garanti ikke kan overføres til en efterfølgende køber, jf. dog artikel 32 og 35 og bilag III, punkt 1, litra j).

 

 

2a. Forbrugeren kan overføre garantien til en efterfølgende køber. Garantierklæringen kan indeholde en anden bestemmelse, med mindre en sådan undtagelse ville være urimelig i henhold til artikel 32 og 35 og punkt j) i afsnit 1 i bilag III.

3. Efter anmodning fra forbrugeren stiller den erhvervsdrivende garantierklæringen til rådighed på et varigt medium.

3. anmodning fra forbrugeren stiller virksomheden garantierklæringen til rådighed i skriftlig form på et varigt medium.

4. Manglende overensstemmelse med stk. 2 eller 3 har ikke betydning for garantiens gyldighed.

4. Manglende overensstemmelse med stk. 2, 2 a eller 3 har ikke betydning for den handelsmæssige garantis gyldighed.

Ændringsforslag  173

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette kapitel finder anvendelse på kontraktvilkår, som er udarbejdet på forhånd af den erhvervsdrivende eller tredjemand, og som forbrugeren har accepteret uden at have mulighed for at få indflydelse på indholdet, navnlig når sådanne kontraktvilkår udgør en del af en standardaftale.

1. Dette kapitel finder anvendelse på kontraktvilkår, som er udarbejdet på forhånd af virksomheden eller tredjemand, og som ikke har været genstand for individuel forhandling. Et kontraktvilkår anses aldrig for at have været genstand for individuel forhandling, når det er udarbejdet på forhånd, og forbrugeren derved ikke har haft nogen indflydelse på indholdet, navnlig når et sådant kontraktvilkår indgår som en del af en standardaftale.

Ændringsforslag  174

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det forhold, at forbrugeren havde mulighed for at få indflydelse på indholdet i visse aspekter ved et givet kontraktvilkår eller et bestemt vilkår, udelukker ikke, at dette kapitel finder anvendelse på andre kontraktvilkår, som udgør en del af aftalen.

2. Det forhold, at indholdet af visse aspekter ved et givet kontraktvilkår eller et bestemt vilkår har været genstand for individuel forhandling, udelukker ikke, at dette kapitel finder anvendelse på andre kontraktvilkår, som udgør en del af aftalen.

Ændringsforslag  175

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, som afspejler love eller administrative bestemmelser, som er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, samt bestemmelser eller principper i internationale konventioner, som Fællesskabet eller medlemsstaterne er part i.

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, som er baseret på love, administrative bestemmelser eller grundlæggende retsprincipper, som er i overensstemmelse med EU-retten, samt bestemmelser eller principper i internationale konventioner, som Unionen eller medlemsstaterne er part i.

Ændringsforslag  176

Forslag til direktiv

Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 30a

 

Harmoniseringsgrad

 

Medmindre andet er fastsat, må medlemsstaterne ikke i national ret beholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette kapitel, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag  177

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kontraktvilkår skal altid være udtrykt på en klar og forståelig måde og være letlæselige.

1. Alle kontraktvilkår skal altid være udtrykt på en klar og forståelig måde. Hvis et kontraktvilkår foreligger på skrift, skal det altid være udformet på et klart og let forståeligt sprog og være letlæseligt.

Ændringsforslag  178

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne undlader at stille præsentationskrav til, hvordan kontraktvilkårene udtrykkes eller gøres tilgængelige for forbrugerne.

4. Medlemsstaterne undlader at stille krav til, hvordan kontraktvilkårene præsenteres, dog undtaget krav til, hvordan de præsenteres for handicappede, eller når varerne eller tjenesterne kan medføre en særlig risiko for forbrugerens eller en tredjepersons sundhed og sikkerhed, eller i forbindelse med særlige varer eller tjenester, som udviser tegn på at have skadelige virkninger for forbrugerne.

Ændringsforslag  179

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når det vurderes, om et kontraktvilkår er urimeligt, sker det ved at tage hensyn til, hvilken type produkter aftalen omfatter, og ved på tidspunktet for aftalens indgåelse at tage hensyn til alle omstændighederne i forbindelse med dens indgåelse samt til alle andre vilkår i aftalen eller i en anden aftale, som hænger sammen med denne, jf. dog artikel 34 og 38. Når det vurderes, om et kontraktvilkår er rimeligt, tager den kompetente nationale myndighed også hensyn til, hvordan den erhvervsdrivende har udformet aftalen og gjort den tilgængelig for forbrugeren, jf. artikel 31.

2. Når det vurderes, om et kontraktvilkår er urimeligt, sker det ved at tage hensyn til, hvilken type produkter aftalen omfatter, og ved på tidspunktet for aftalens indgåelse at tage hensyn til alle omstændighederne i forbindelse med dens indgåelse samt til alle andre vilkår i aftalen eller i en anden aftale, som hænger sammen med denne, jf. dog artikel 34 og 38.

Ændringsforslag  180

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når det vurderes, om et kontraktvilkår er rimeligt, tager den kompetente nationale myndighed også hensyn til, hvordan virksomheden har udformet aftalen og gjort den tilgængelig for forbrugeren, jf. artikel 31, stk. 1 og 2. Et kontraktvilkår, der er indsat af virksomheden i strid med det i artikel 31, stk. 1 og 2, fastsatte krav om gennemsigtighed, kan alene af den grund anses for urimeligt.

Ændringsforslag  181

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på vurderingen af aftalens hovedgenstand eller overensstemmelsen mellem den påregnede betaling og den erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige forpligtelse, for så vidt den erhvervsdrivende opfylder alle bestemmelserne i artikel 31.

3. Stk. 1, 2 og 2a i denne artikel finder ikke anvendelse på vurderingen af aftalens hovedgenstand eller overensstemmelsen mellem den påregnede betaling og virksomhedens vigtigste kontraktlige forpligtelse, for så vidt som virksomheden opfylder alle bestemmelserne i artikel 31, stk. 1, 2 og 3..

Ændringsforslag  182

Forslag til direktiv

Artikel 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en erhvervsdrivende hævder, at et kontraktvilkår har været genstand for individuel forhandling, har han bevisbyrden.

Hvis en virksomhed hævder, at et kontraktvilkår har været genstand for individuel forhandling, eller at et kontraktvilkår opfylder kravene om gennemsigtighed i henhold til artikel 31, stk. 1 og 2, har virksomheden bevisbyrden.

Ændringsforslag  183

Forslag til direktiv

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, som opført på listen i bilag II, betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Nævnte liste over kontraktvilkår finder anvendelse i alle medlemsstater og kan kun ændres i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, og artikel 40.

1. Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, som opført på listen i bilag II, betragtes som urimelige under alle omstændigheder.

 

2. Medlemsstaterne kan i deres nationale lovgivning indføre bestemmelser om yderligere kontraktvilkår, der betragtes som urimelige under alle omstændigheder Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de kontraktvilkår, der er nævnt i stk. 1,

Kommissionen offentliggør disse oplysninger på en let tilgængelig måde.

Ændringsforslag  184

Forslag til direktiv

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, som opført på listen i punkt 1 i bilag III, betragtes som urimelige, medmindre den erhvervsdrivende har bevist, at sådanne kontraktvilkår er rimelige, jf. artikel 32. Nævnte liste over kontraktvilkår finder anvendelse i alle medlemsstater og kan kun ændres i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, og artikel 40.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kontraktvilkår, som er opført på listen i punkt 1 i bilag III, formodes at være urimelige, medmindre virksomheden har bevist, at sådanne kontraktvilkår er rimelige, jf. artikel 32.

 

2. Medlemsstaterne kan i deres nationale lovgivning indføre bestemmelser om yderligere kontraktvilkår, der betragtes som urimelige under alle omstændigheder Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de kontraktvilkår, der er nævnt i stk. 1,

Kommissionen offentliggør disse oplysninger på en let tilgængelig måde.

Ændringsforslag  185

Forslag til direktiv

Artikel 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontraktvilkår, som er urimelige, binder ikke forbrugeren. Aftalen forbliver bindende for parterne, hvis den kan opretholdes uden de urimelige kontraktvilkår.

Kontraktvilkår, som i henhold til dette direktiv er urimelige, er ikke bindende for forbrugeren i henhold til national ret. Aftalen forbliver bindende for parterne, hvis den kan opretholdes uden de urimelige kontraktvilkår.

Ændringsforslag  186

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i forbrugernes og konkurrenternes interesse findes egnede og effektive midler til at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkår i aftaler, der indgås mellem forbrugere og erhvervsdrivende, til ophør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i forbrugernes og konkurrenternes interesse findes egnede og effektive midler til at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkår i aftaler, der indgås mellem forbrugere og virksomheder, til ophør.

Ændringsforslag  187

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sætter retsmyndighederne eller administrative myndigheder i stand til at anvende egnede og effektive midler, som sikrer, at erhvervsdrivende bringer anvendelsen af sådanne kontraktvilkår til ophør.

3. Medlemsstaterne sætter retsmyndighederne eller administrative myndigheder i stand til at anvende egnede og effektive midler, som sikrer, at virksomheden bringer anvendelsen af kontraktvilkår, der er fundet urimelige, til ophør.

Ændringsforslag  188

Forslag til direktiv

Artikel 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

udgår

Revision af vilkårene i bilag II og III

 

1. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de vilkår, som de kompetente nationale myndigheder har fundet urimelige, og som de anser for relevante med henblik på ændring af dette direktiv, jf. stk. 2.

 

2. Kommissionen ændrer bilag II og III på baggrund af de meddelelser, der modtages i henhold til stk. 1. Da nævnte foranstaltninger har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages de efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 40, stk. 2.

 

Ændringsforslag  189

Forslag til direktiv

Artikel 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 40

Udvalget

udgår

1. Kommissionen bistås af Udvalget vedrørende Urimelige Kontraktvilkår i Forbrugeraftaler (i det følgende benævnt "udvalget").

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

 

17 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

 

Ændringsforslag  190

Forslag til direktiv

Artikel 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbrugeren fritages for enhver modydelse i tilfælde af levering uden forudgående anmodning af et produkt, jf. artikel 5, stk. 5, og punkt 29 i bilag I til direktiv 2005/29/EF. Manglende respons fra forbrugeren efter en sådan levering uden forudgående anmodning er ikke ensbetydende med samtykke.

Forbrugeren fritages for enhver modydelse i tilfælde af levering uden forudgående anmodning af en vare eller en tjenesteydelse, jf. artikel 5, stk. 5, og punkt 29 i bilag I til direktiv 2005/29/EF. Manglende respons fra forbrugeren efter en sådan levering uden forudgående anmodning er ikke ensbetydende med samtykke.

Ændringsforslag  191

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Direktiv 85/577/EØF, 93/13/EØF og 97/7/EF og direktiv 1999/44/EF, som ændret ved direktiverne i bilag IV, ophæves.

Direktiv 85/577/EØF, 93/13/EØF og 97/7/EF og direktiv 1999/44/EF, som ændret ved direktiverne i bilag IV, ophæves med virkning fra [gennemførelsesdatoen].

Ændringsforslag  192

Forslag til direktiv

Bilag I – Del A

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

A. Oplysninger, som skal fremgå af fortrydelsesformularen

A. Standardfortrydelsesformular

1. Navn, fysisk adresse og e-mail-adresse for den erhvervsdrivende, som fortrydelsesformularen skal sendes til.

Fortrydelsesret

2. En oplysning om, at forbrugeren har ret til at fortryde aftalen, og at denne ret kan udøves ved på et varigt medium at sende nedenstående fortrydelsesformular til den erhvervsdrivende, der er omhandlet i stk. 1:

De har en frist på fjorten kalenderdage til på et varigt medium at fortryde denne aftale og skal ikke give nogen begrundelse.

(a) for aftaler indgået uden for fast forretningssted, senest 14 dage efter, at forbrugeren har underskrevet ordresedlen

Perioden for fortrydelse begynder [ved modtagelsen af de bestilte varer] 1. Ved beregning af fristen medregnes ikke den dato, hvor [varerne modtages] 2. Hvis den sidste 14. dag af fortrydelsesperioden falder på en helligdag, lørdag eller søndag, udløber fortrydelsesfristen med den sidste time af den førstkommende arbejdsdag.

(b) for aftaler vedrørende fjernsalg, senest 14 dage efter, at forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, bortset fra befragteren, har fået varerne i fysisk besiddelse.

 

Fortrydelseserklæringen kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb, og fortrydelsesfristen anses for at være overholdt, hvis fortrydelseserklæringen er indsendt inden fristens udløb.

(c) for aftaler vedrørende fjernsalg af tjenesteydelser:

Fortrydelseserklæringen skal indsendes på et varigt medium (f.eks. i et brev sendt pr. post) 3 og stiles til: De kan anvende nedenstående standardfortrydelsesformular, men er ikke forpligtet hertil.

 

Fortrydelseserklæringen stiles til følgende adresse:

[Navn og adresse på den virksomhed, som fortrydelseserklæringen rettes til]

[hvor det er relevant, virksomhedens e-mail- og/eller internetadresse, som forbrugeren kan anvende, når denne gør fortrydelsesretten gældende.]

senest 14 dage efter aftalens indgåelse, i det tilfælde aftalens opfyldelse er påbegyndt uden forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke inden udløbet af denne periode på 14 dage

Følgerne af udøvelse af fortrydelsesretten

inden for en periode, som slutter, når aftalens opfyldelse påbegyndes, i det tilfælde aftalens opfyldelse påbegyndes med forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke inden udløbet af perioden på 14 dage.

For at fortrydelsen kan gælde, skal De sende varerne retur eller aflevere dem til[virksomhedens navn] eller en person, der har bemyndigelse til at modtage varerne, inden udløbet af perioden på 14 dage fra det tidspunkt, hvor De har afsendt Deres fortrydelseserklæring, [for vores regning]*4 Hvis den 14. dag falder på en helligdag, lørdag eller søndag, udløber denne periode med den sidste time af den førstkommende arbejdsdag. Den dag, hvor fortrydelsesformularen afsendes, medregnes ikke ved beregningen af fristen for returnering af varerne. Hvis denne frists sidste dag er en helligdag, lørdag eller søndag, udløber fristen den følgende arbejdsdag.

3. For alle købsaftaler, en oplysning til forbrugeren om fristerne og vilkårene for at sende varerne tilbage til den erhvervsdrivende samt om betingelserne for tilbagebetaling, jf. artikel 16 og artikel 17, stk. 2.

Hvis De ikke er ude af stand til at returnere varen i dens oprindelige tilstand, holdes De ansvarlig for enhver værdiforringelse af varen. Denne bestemmelse finder kun anvendelse, hvis værdiforringelsen skyldes, at varerne er blevet håndteret på en anden måde end nødvendig under hensyntagen til varens art, beskaffenhed og den måde, den fungerer på. De kan undgå, at varerne forringes ved at undlade at tage varerne i brug som Deres ejendom og undgå enhver behandling af varerne, der kan skade deres værdi.

4. For aftaler vedrørende fjernsalg indgået over internettet, en oplysning om, at forbrugeren kan udfylde og indsende standardfortrydelsesformularen på den erhvervsdrivendes websted elektronisk, og at han omgående vil modtage en kvittering for modtagelse af en sådan fortrydelsesformular pr. e-mail fra den erhvervsdrivende.

Hvis der er tale om en gyldig anvendelse af fortrydelsesretten, skal enhver betaling, som vi har modtaget fra Dem, tilbagebetales inden fjorten dage. Tilbagebetalingsfristen løber fra det tidspunkt, hvor vi modtager Deres fortrydelsesformular. Ved beregning af denne frist medregnes ikke den dato, hvor vi modtager fortrydelseserklæringen. Hvis den 14. dag falder på en helligdag, lørdag eller søndag, udløber denne periode med den sidste time af den førstkommende arbejdsdag.

5. En oplysning om, at forbrugeren kan anvende f