ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών

  16.2.2011 - (COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)) - ***I

  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  Εισηγητής: Andreas Schwab
  Συντάκτρια γνωμοδότησης(*):
  Diana Wallis, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  (*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού


  Διαδικασία : 2008/0196(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0038/2011

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

  για τα δικαιώματα των καταναλωτών

  (COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0614),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0349/2008),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ,

  –   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2009[1],

  –   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 22ας Απριλίου 2009[2],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0038/2011),

  1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της εμπειρίας με σκοπό την απλούστευση και την επικαιροποίηση των εφαρμοστέων κανόνων, την άρση ασυνεπειών και την κάλυψη ανεπιθύμητων κενών στους κανόνες. Η εν λόγω επανεξέταση έδειξε ότι είναι σκόπιμο οι τέσσερις αυτές οδηγίες να αντικατασταθούν από την παρούσα μία οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει αντίστοιχα να καθορίσει πρότυπους κανόνες για τις κοινές πτυχές και να απομακρυνθεί από την προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης που προβλεπόταν στις προηγούμενες οδηγίες, με βάση την οποία τα κράτη μέλη μπορούσαν να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες.

  (2) Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της εμπειρίας με σκοπό την απλούστευση και την επικαιροποίηση των εφαρμοστέων κανόνων, την άρση ασυνεπειών και την κάλυψη ανεπιθύμητων κενών στους κανόνες. Η εν λόγω επανεξέταση έδειξε ότι είναι σκόπιμο οι τέσσερις αυτές οδηγίες να αντικατασταθούν από την παρούσα μία οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει αντίστοιχα να καθορίσει πρότυπους κανόνες για τις κοινές πτυχές επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν εθνικούς κανόνες για κάποιες άλλες πτυχές, ώστε να προσφέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Το διασυνοριακό δυναμικό της εξ αποστάσεως πώλησης το οποίο πρέπει να αποτελεί ένα από τα κύρια απτά αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς δεν αξιοποιείται πλήρως από τους καταναλωτές. Σε σύγκριση με τη σημαντική ανάπτυξη των εγχώριων εξ αποστάσεως πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, η ανάπτυξη των διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων είναι περιορισμένη. Αυτή η ανισότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου για τις οποίες το δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης είναι υψηλό. Το διασυνοριακό δυναμικό συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός εμπορικών καταστημάτων (άμεση πώληση) περιορίζεται από ορισμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών εθνικών κανόνων προστασίας των καταναλωτών που επιβάλλονται στη βιομηχανία. Σε σύγκριση με την ανάπτυξη των εγχώριων άμεσων πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), ο αριθμός των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το δίαυλο αυτό για διασυνοριακές αγορές έχει παραμείνει σταθερός. Απαντώντας στις αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πολλά κράτη μέλη, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων) ή οι αντιπρόσωποι των εταιρειών άμεσης πώλησης πρέπει να τείνουν περισσότερο στην αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές. Συνεπώς, η πλήρης εναρμόνιση της ενημέρωσης του καταναλωτή και το δικαίωμα υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικών καταστημάτων θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

  (5) Το διασυνοριακό δυναμικό της εξ αποστάσεως πώλησης το οποίο πρέπει να αποτελεί ένα από τα κύρια απτά αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς δεν αξιοποιείται πλήρως. Σε σύγκριση με τη σημαντική ανάπτυξη των εγχώριων εξ αποστάσεως πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, η ανάπτυξη των διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων είναι περιορισμένη. Αυτή η ανισότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου για τις οποίες το δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης είναι υψηλό. Το διασυνοριακό δυναμικό συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός εμπορικών καταστημάτων (άμεση πώληση) περιορίζεται από ορισμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών εθνικών κανόνων προστασίας των καταναλωτών που επιβάλλονται στη βιομηχανία. Σε σύγκριση με την ανάπτυξη των εγχώριων άμεσων πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), ο αριθμός των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το δίαυλο αυτό για διασυνοριακές αγορές έχει παραμείνει σταθερός. Απαντώντας στις αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πολλά κράτη μέλη, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών εμπορευομένων) ή οι αντιπρόσωποι των εταιρειών άμεσης πώλησης πρέπει να τείνουν περισσότερο στην αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές. Για το λόγο αυτό, η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων διατάξεων σχετικά με την ενημέρωση του καταναλωτή και το δικαίωμα υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και εκτός εμπορικών καταστημάτων θα συμβάλλει σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Οι νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με τις καταναλωτικές συμβάσεις δείχνουν αξιοσημείωτες διαφορές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία στο πεδίο των συμβάσεων με τους καταναλωτές που συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικών καταστημάτων, των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών καθώς και των καταχρηστικών συμβατικών ρητρών θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, επιτρέποντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν πιο αυστηρά μέτρα που να εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στο έδαφός τους. Περαιτέρω, πολλά ζητήματα ρυθμίζονται νομοθετικά χωρίς συνεκτικότητα μεταξύ των οδηγιών ή έχουν μείνει ανοιχτά. Τα ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο από τα κράτη μέλη. Ως αποτέλεσμα, οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά οδηγιών σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές αποκλίνουν σημαντικά.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  4

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Αυτές οι ανισότητες δημιουργούν σημαντικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά που επηρεάζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι ανισότητες αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διασυνοριακή πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Ο κατακερματισμός υπονομεύει επίσης την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Η αρνητική επίδραση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύεται από το άνισο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων της αγοράς.

  (7) Ορισμένες ανισότητες στις νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές, και ειδικότερα στις συμβάσεις εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικών καταστημάτων, δημιουργούν σημαντικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά που επηρεάζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι ανισότητες αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διασυνοριακή πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Ο απρόσφορος κατακερματισμός υπονομεύει επίσης την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων βασικών ρυθμιστικών πτυχών θα αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βασίζονται σε ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει σαφώς καθορισμένων νομικών εννοιών που θα διέπουν ορισμένες πτυχές των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι να εξαλειφθούν οι φραγμοί που προκύπτουν από τον κατακερματισμό των κανόνων και να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά στον εν λόγω τομέα. Οι φραγμοί αυτοί μπορούν να εξαλειφθούν μόνο με τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο. Περαιτέρω, οι καταναλωτές θα απολαύσουν υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Κοινότητα.

  (8) Πλην διαφορετικής πρόβλεψης και σε συμφωνία με το άρθρο 169 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη από του να εγκρίνουν ή να διατηρούν στην εθνική νομοθεσία αυστηρότερα μέτρα τα οποία βελτιώνουν το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Εντούτοις, η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων βασικών ρυθμιστικών πτυχών δικαιολογείται όταν σκοπός είναι να διασφαλισθεί ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών και να αυξηθεί σημαντικά η ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εμπορευόμενους με διασυνοριακή δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι εμπορευόμενοι θα μπορούν να βασίζονται σε ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει σαφώς καθορισμένων νομικών εννοιών που θα διέπουν ορισμένες πτυχές των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση. Έτσι, οι καταναλωτές θα έχουν υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση. Επί πλέον, με την καθιέρωση ενιαίων κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, θα εξαλειφθούν οι φραγμοί που προκύπτουν από τον δυσανάλογο κατακερματισμό των κανόνων και θα ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά στον εν λόγω τομέα.

  Τροπολογία   6

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή στον τομέα της υγείας, δηλ. στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από επαγγελματίες της υγείας σε ασθενείς με σκοπό την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους.

  Τροπολογία              7

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10β) Οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχηρών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων των λαχειοφόρων αγορών και των στοιχημάτων, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, λόγω της πολύ ειδικής φύσης των δραστηριοτήτων αυτών, εξ αιτίας της οποίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν διαφορετικά ή αυστηρότερα μέτρα προστασίας των καταναλωτών.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11) Η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές περιέχει αρκετούς κανόνες σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας καλύπτουν συμβάσεις που συνδέονται με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να πληρωθούν τα κανονιστικά κενά.

  (11) Η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά μεταξύ άλλων τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές ή τα οργανωμένα ταξίδια, περιέχει αρκετούς κανόνες σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, τα μεν άρθρα 5 έως 19 και 23α της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα δε άρθρα 9 έως 19 δεν πρέπει να έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις για οργανωμένα ταξίδια που συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικών καταστημάτων, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ως προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να έχουν ως πηγή έμπνευσης την υφιστάμενη σε αυτό τον τομέα ευρωπαϊκή νομοθεσία όποτε νομοθετούν σε τομείς που δεν ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τρόπον ώστε να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες για όλους τους καταναλωτές και για όλες τις συμβάσεις που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει τη συμπλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ώστε να κλείσουν τα υπάρχοντα κενά και να προστατευθούν οι καταναλωτές σε όλες τις κατηγορίες συμβάσεων.

  Τροπολογία   9

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11a) Τα άρθρα 9 έως 19 της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την απόκτηση ακίνητης περιουσίας και εγγυήσεις συνδεόμενες με την ακίνητη περιουσία ή τη δημιουργία ή μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων. Συμπεριλαμβάνονται εδώ οι συμφωνίες που συνδέονται με τέτοιες νομικές πράξεις, όπως είναι οι πωλήσεις ακίνητης περιουσίας που θα κατασκευαστεί μελλοντικά και η πώληση με δόσεις.

  Τροπολογία   10

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11β) Δεδομένου ότι η συνθήκη της δύσκολης ψυχολογικής κατάστασης δεν υφίσταται όταν μια σύμβαση, δυνάμει των διατάξεων των κρατών μελών, καταρτίζεται από πρόσωπο εντεταλμένο από τη δημόσια αρχή, οι συμβάσεις αυτού του τύπου πρέπει να εξαιρεθούν του πεδίου των άρθρων 9 έως 19 της παρούσας οδηγίας.

  Τροπολογία   11

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11γ) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων οχημάτων με κινητήρα, όταν το όχημα επιστρέφεται κατά τον τερματισμό της σύμβασης, δεν πρέπει να θεωρούνται ως υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων οχημάτων με κινητήρα.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11δ) Πολλά κράτη μέλη έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών σε άλλες οντότητες, όπως ΜΚΟ, νεοσύστατες επιχειρήσεις και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ και άλλα κράτη μέλη ίσως θελήσουν να κάνουν το ίδιο. Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν και σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτές κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας το πεδίο εφαρμογής των εθνικών κανόνων που θα εγκριθούν για την εφαρμογή της.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 11 ε (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11ε) Ψηφιακά προϊόντα που διανέμονται στον καταναλωτή σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα χρήσης σε μόνιμη βάση ή με τρόπο παρόμοιο προς την υλική κατοχή του προϊόντος, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προϊόντα εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας που αφορούν τις συμβάσεις πώλησης. Πάντως, το οποιοδήποτε δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να ισχύει μόνο μέχρι τη στιγμή που ο καταναλωτής αποφασίζει να "κατεβάσει" το ψηφιακό περιεχόμενο.

  Τροπολογία   14

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Ο νέος ορισμός της σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβάσεις πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών συνάπτονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως π.χ. παραγγελία με ταχυδρομείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ). Ο ορισμός αυτός αναμένεται να δημιουργήσει ισότιμους όρους για όλους τους εμπόρους που πωλούν εξ αποστάσεως. Αναμένεται επίσης να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου σε σύγκριση με τον τρέχοντα ορισμό, που απαιτεί την παρουσία οργανωμένου συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως που διαχειρίζεται ο έμπορος έως τη σύναψη της σύμβασης.

  (12) Ο νέος ορισμός της σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβάσεις που αφορούν την προμήθεια ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας συνάπτονται μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή βάσει ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών και χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των συμβαλλομένων, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως π.χ. παραγγελία με ταχυδρομείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ). Οι ιστότοποι που προσφέρουν αποκλειστικά πληροφορίες για τον έμπορο, για τα προϊόντα και/ή για τις υπηρεσίες του, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό αυτών των οργανωμένων συστημάτων πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών, ακόμη κι αν αναρτούν έναν ή περισσότερους τρόπους τηλεπικοινωνίας. Ο ορισμός αυτός αναμένεται να δημιουργήσει ισότιμους όρους για όλους τους εμπόρους που πωλούν εξ αποστάσεως.

  Τροπολογία   15

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13) Οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε μια προσφορά ή έγινε η διαπραγμάτευση της σύμβασης δεν πρέπει να αφορούν τον ορισμό μιας εξ αποστάσεως σύμβασης. Το γεγονός ότι ο έμπορος είναι περιστασιακός πωλητής εξ αποστάσεως ή ότι χρησιμοποιεί ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο διαχειρίζεται κάποιο τρίτο μέρος, όπως μια πλατφόρμα online, δεν πρέπει να στερεί από τους καταναλωτές την προστασία τους. Παρομοίως, μια συναλλαγή που αποτελεί αντικείμενο άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή εκτός εμπορικού καταστήματος πρέπει να θεωρείται εξ αποστάσεως σύμβαση, εάν η σύμβαση έχει συναφθεί μέσω της αποκλειστικής χρήσης μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως το διαδίκτυο ή το τηλέφωνο. Για τους εμπόρους, ένας απλούστερος ορισμός της εξ αποστάσεως σύμβασης αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου και να τους προστατεύει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

  (13) Οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε μια προσφορά ή έγινε η διαπραγμάτευση της σύμβασης δεν πρέπει να αφορούν τον ορισμό μιας εξ αποστάσεως σύμβασης. Το γεγονός ότι ο έμπορος χρησιμοποιεί ένα οργανωμένο σύστημα πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών το οποίο διαχειρίζεται κάποιο τρίτο μέρος, όπως μια πλατφόρμα online, δεν πρέπει να στερεί από τους καταναλωτές την προστασία τους. Παρομοίως, μια συναλλαγή που αποτελεί αντικείμενο άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή εκτός εμπορικού καταστήματος πρέπει να θεωρείται εξ αποστάσεως σύμβαση, εάν η σύμβαση έχει συναφθεί μέσω της αποκλειστικής χρήσης μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως το διαδίκτυο ή το τηλέφωνο. Για τους εμπόρους, ένας απλούστερος ορισμός της εξ αποστάσεως σύμβασης αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου και να τους προστατεύει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

  Τροπολογία   16

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14) Η σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος πρέπει να ορίζεται ως η σύμβαση που συνάπτεται με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, εκτός του εμπορικού καταστήματος, παραδείγματος χάρη, στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του καταναλωτή. Όταν συναλλάσσονται εκτός εμπορικών καταστημάτων, οι καταναλωτές βρίσκονται υπό ψυχολογική πίεση ανεξάρτητα από το εάν έχουν ζητήσει την επίσκεψη του εμπόρου ή όχι. Περαιτέρω, για να προληφθούν καταστρατηγήσεις των κανόνων, όταν οι καταναλωτές προσεγγίζονται εκτός των εμπορικών καταστημάτων, μια σύμβαση που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, παραδείγματος χάρη στο σπίτι του καταναλωτή, αλλά συνήφθη σε κατάστημα, πρέπει να θεωρηθεί ως σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος.

  (14) Η σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος πρέπει να ορίζεται ως η σύμβαση που συνάπτεται με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, εκτός του εμπορικού καταστήματος, παραδείγματος χάρη, στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του καταναλωτή. Όταν συναλλάσσονται εκτός εμπορικών καταστημάτων, οι καταναλωτές βρίσκονται προσωρινά σε μια ιδιαίτερη κατάσταση που διαφέρει από την κατάσταση μέσα σε ένα κατάστημα, λόγου χάρη από ψυχολογική άποψη και όσον αφορά δυνατότητες σύγκρισης εμπορευμάτων ή τιμών, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ζητήσει την επίσκεψη του εμπόρου ή όχι. Περαιτέρω, για να προληφθούν καταστρατηγήσεις των κανόνων, όταν οι καταναλωτές προσεγγίζονται εκτός των εμπορικών καταστημάτων, μια σύμβαση που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, παραδείγματος χάρη στο σπίτι του καταναλωτή, αλλά συνήφθη σε κατάστημα, πρέπει να θεωρηθεί ως σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος μόνο εάν τα βασικά στοιχεία της σύμβασης καθορίστηκαν στη διάρκεια εκδρομής, δραστηριότητας αναψυχής ή επίδειξης πωλήσεων. Πάντως, οι συμβάσεις βάσει των οποίων το ποσόν που καταναλωτής οφείλει να καταβάλει δεν υπερβαίνει τα 40,00 ευρώ δεν πρέπει να καλύπτονται από τον ανωτέρω ορισμό, ώστε για παράδειγμα οι πλανόδιοι έμποροι που παραδίδουν αυτοστιγμεί τα προϊόντα τους να μην επιβαρύνονται με υπερβολικές υποχρεώσεις ως προς την παροχή πληροφοριών. Το δικαίωμα για υπαναχώρηση είναι επίσης περιττό σε τέτοιες περιπτώσεις, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις αυτών των συναλλαγών είναι εύκολα κατανοητές. Εντούτοις, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν την ελευθερία να ορίζουν μια οριακή τιμή και να ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

  Τροπολογία   17

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) Τα εμπορικά καταστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε μορφή (όπως καταστήματα ή φορτηγά) οι οποίες χρησιμεύουν ως μόνιμος χώρος συναλλαγών για τον έμπορο. Πάγκοι σε λαϊκές και περίπτερα σε εκθέσεις πρέπει να θεωρούνται ως εμπορικά καταστήματα, ακόμη και αν μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον έμπορο προσωρινά. Άλλα καταστήματα τα οποία ενοικιάζονται μόνο για βραχύ χρονικό διάστημα και όπου ο έμπορος δεν έχει την έδρα του (όπως π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, κινηματογράφοι, ενοικιασμένα από εμπόρους που δεν έχουν την έδρα τους εκεί) δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα. Παρομοίως, όλοι οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών ή εγκαταστάσεων, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες ή οι χώροι εργασίας δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα.

  (15) Τα εμπορικά καταστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε μορφή (όπως καταστήματα, ταξί ή φορτηγά) οι οποίες χρησιμεύουν ως μόνιμος χώρος δραστηριότητας για τον έμπορο. Πάγκοι σε λαϊκές πρέπει να θεωρούνται ως εμπορικά καταστήματα, ακόμη και αν μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον έμπορο προσωρινά ή τακτικά. Άλλα καταστήματα τα οποία ενοικιάζονται μόνο για βραχύ χρονικό διάστημα και όπου ο έμπορος δεν έχει την έδρα του (όπως π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, κινηματογράφοι, ενοικιασμένα από εμπόρους που δεν έχουν την έδρα τους εκεί) δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα. Παρομοίως, όλοι οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών ή εγκαταστάσεων, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες ή οι χώροι εργασίας δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Ο ορισμός του σταθερού εναποθέματος πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως έγγραφα σε χαρτί, σε κλειδιά USB, σε CD-ROM, σε DVD, σε κάρτες μνήμης και στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ένα αρχείο pdf.

  (16) Το σταθερό εναπόθεμα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως χαρτί, κλειδιά USB, CD-ROM, DVD, κάρτες μνήμης ή σκληρούς δίσκους υπολογιστών. Για να χαρακτηρισθεί ως "σταθερό εναπόθεμα", ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ένας διαδικτυακός ιστότοπος θα πρέπει πρώτα απ΄όλα να επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει τις πληροφορίες για όσο διάστημα χρειάζεται προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά του εκείνα που απορρέουν από τη σχέση του με τον έμπορο. Δεύτερον, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ο ιστότοπος θα πρέπει να επιτρέπουν την αποθήκευση των πληροφοριών κατά τρόπο που να καθιστά αδύνατη για τον έμπορο τη μονομερή τροποποίησή τους.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Ωστόσο, οι έμποροι δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις πληροφορίες, όταν αυτές είναι ήδη εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη, σε μια συναλλαγή σε εμπορικό κατάστημα, τα κύρια χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, η ταυτότητα του εμπόρου και οι ρυθμίσεις για την παράδοση ενδέχεται να είναι εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε περιπτώσεις συναλλαγών εξ αποστάσεως και συναλλαγών εκτός εμπορικού καταστήματος, ο έμπορος πρέπει πάντα να παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, τις επιδόσεις και την πολιτική διαχείρισης παραπόνων, καθώς αυτές ενδέχεται να μην είναι προφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο.

  (17) Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει συνολικές πληροφορίες πριν δεσμευθεί από κάποια σύμβαση συναφθείσα εντός εμπορικού καταστήματος, εξ αποστάσεως, εκτός εμπορικού καταστήματος, ή από κάποια αντίστοιχη συμβατική προσφορά. Κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών, ο έμπορος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των καταναλωτών εκείνων που είναι ιδιαίτερα τρωτοί λόγω πνευματικής, σωματικής ή ψυχολογικής αναπηρίας, λόγω ηλικίας ή ευπιστίας, κατά τρόπο που ο έμπορος μπορούσε ευλόγως να προβλέψει. Πάντως, η συνεκτίμηση αυτών των ειδικών αναγκών δεν πρέπει να οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20) Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει κατά πόσο συνάπτει σύμβαση με τον έμπορο ή με κάποιον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό κάποιου άλλου καταναλωτή, καθώς στη δεύτερη περίπτωση ο καταναλωτής ενδέχεται να μην απολαύει της προστασίας βάσει της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, ο μεσάζων πρέπει να ενημερώσει για το γεγονός αυτό και για τις συνέπειές του. Η έννοια του μεσάζοντα δεν πρέπει να περιλαμβάνει πλατφόρμες εμπορίας online οι οποίες δεν συνάπτουν τη σύμβαση εξ ονόματος ή για λογαριασμό κάποιου άλλου μέρους.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  21

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22) Καθώς στην περίπτωση των εξ αποστάσεως πωλήσεων ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να δει το προϊόν πριν από τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο να του επιτρέπει να διαπιστώνει τη φύση και τη λειτουργία των προϊόντων.

  (22) Καθώς στην περίπτωση των εξ αποστάσεως πωλήσεων ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να δει το προϊόν πριν από τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτως ώστε να μπορεί έως τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης να διαπιστώνει τη φύση και την ποιότητα και να εξετάζει τη λειτουργία των προϊόντων. Ένα τέτοιο δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να επιτρέπεται και για τις εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις.

  Τροπολογία   22

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, κρίνεται σκόπιμο ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες να εφαρμόζεται στον υπολογισμό των περιόδων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία. Συνεπώς, όλες οι περίοδοι που περιέχονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να νοείται ότι εκφράζονται σε ημερολογιακές ημέρες.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  23

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (26) Όταν ο καταναλωτής παραγγέλνει περισσότερα από ένα προϊόντα από τον ίδιο έμπορο, πρέπει να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης όσον αφορά το καθένα από τα προϊόντα αυτά. Εάν τα προϊόντα παραδίδονται ξεχωριστά, ο χρόνος υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής αποκτά την κατοχή κάθε μεμονωμένου αγαθού. Όταν ένα αγαθό παρέχεται σε διάφορες παρτίδες ή τεμάχια, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που προσδιορίζεται από τον καταναλωτή αποκτά την κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή τεμαχίου.

  (26) Όταν τα προϊόντα παραδίδονται με περισσότερες της μιας αποστολές, η προθεσμία υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά την ημέρα που ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος άλλο από τον μεταφορέα και που προσδιορίζεται από τον καταναλωτή αποκτά την κατοχή της πρώτης μερικής αποστολής. Όταν ένα αγαθό παρέχεται σε διάφορες παρτίδες ή τεμάχια, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής αποκτά την κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή τεμαχίου. Εάν πολλά προϊόντα έχουν παραγγελθεί από τον καταναλωτή με μια παραγγελία αλλά παραδίδονται χωριστά, η προσθεσμία υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά τη στιγμή που ο καταναλωτής αποκτά την κατοχή και του τελευταίου προϊόντος.

  Τροπολογία   24

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 27

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (27) Εάν ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης ή σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να παραταθεί. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δικαίου διαχρονικά, πρέπει να θεσπιστεί τρίμηνη προθεσμία, υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπορος έχει εκτελέσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο έμπορος πρέπει να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του όταν έχει παραδώσει τα προϊόντα ή έχει παράσχει πλήρως τις υπηρεσίες που παρήγγειλε ο καταναλωτής.

  (27) Εάν ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης ή σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να παραταθεί. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δικαίου διαχρονικά, πρέπει να θεσπιστεί προθεσμία ενός έτους. Ωστόσο, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διατηρήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία που επιτρέπει να επεκτείνουν αυτή την προθεσμία.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 28

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (28) Οι διαφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης στα κράτη μέλη προκάλεσαν δαπάνες για τις επιχειρήσεις που πωλούν διασυνοριακά. Η θέσπιση ενός εναρμονισμένου τυποποιημένου εντύπου υπαναχώρησης που πρέπει να χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή αναμένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία υπαναχώρησης και να επιφέρει ασφάλεια δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να προσθέτουν στο πανευρωπαϊκό τυποποιημένο έντυπο καμία απαίτηση που να αφορά την παρουσίαση, παραδείγματος χάρη, σχετικά με το μέγεθος των στοιχείων.

  (28) Οι διαφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης στα κράτη μέλη προκάλεσαν δαπάνες για τις επιχειρήσεις που πωλούν διασυνοριακά. Η θέσπιση ενός εναρμονισμένου εντύπου υποδείγματος υπαναχώρησης που πρέπει να χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή αναμένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία υπαναχώρησης και να επιφέρει ασφάλεια δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να προσθέτουν στο πανευρωπαϊκό τυποποιημένο έντυπο καμία απαίτηση που να αφορά την παρουσίαση, παραδείγματος χάρη, σχετικά με το μέγεθος των στοιχείων.

  Τροπολογία   26

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (30) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν τις δαπάνες που επιβαρύνουν τον έμπορο για την παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή.

  (30) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν τις δαπάνες που επιβαρύνουν τον έμπορο για την παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή, εξαιρουμένων των τυχόν δαπανών για παραδόσεις ταχείας επίδοσης κατόπιν ρητής επιθυμίας του καταναλωτή. Η επιστροφή χρημάτων πρέπει να είναι δυνατή με κάθε μέσον πληρωμής, υπό τον όρο να είναι νόμιμο στο κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής τα εισπράττει. Κατά συνέπεια, η επιστροφή χρημάτων δεν πρέπει να γίνεται υπό μορφή voucher ή πιστωτικών σημειωμάτων.

  Τροπολογία   27

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 33

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (33) Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως σε περιπτώσεις όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν απρόσφορο δεδομένης της φύσης του προϊόντος. Αυτό ισχύει, παραδείγματος χάρη, για κρασί που παραδόθηκε πολύ χρόνο μετά τη σύναψη της σύμβασης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όταν η αξία εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά (vin en primeur).

  (33) Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως σε περιπτώσεις όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν απρόσφορο δεδομένης της φύσης του προϊόντος και η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα συνιστούσε άδικο μειονέκτημα για τον επιχειρηματία. Αυτό ισχύει ιδίως για είδη διατροφής και άλλα ευαίσθητα ή αλλοιώσιμα από άποψη υγιεινής προϊόντα, παραδείγματος χάρη για κρασί που παραδόθηκε πολύ χρόνο μετά τη σύναψη της σύμβασης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όταν η αξία εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά (vin en primeur). Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς, όπως είναι π.χ. τα βασικά προϊόντα, θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 34

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (34) Περαιτέρω, σε περίπτωση εξ αποστάσεως συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες η εκτέλεση αρχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης (π.χ. αρχεία δεδομένων που τηλεφορτώνονται από την καταναλωτή κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου), θα ήταν άδικο να επιτραπεί στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει αφότου η υπηρεσία έχει παρασχεθεί στον καταναλωτή πλήρως ή εν μέρει. Συνεπώς, ο καταναλωτής πρέπει να χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν αρχίζει η εκτέλεση με την προηγούμενη ρητή συμφωνία του.

  (34) Περαιτέρω, σε περίπτωση εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες η εκτέλεση αρχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης (για παράδειγμα αρχεία δεδομένων που τηλεφορτώνονται από την καταναλωτή κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου), θα ήταν άδικο να επιτραπεί στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει αφότου η υπηρεσία έχει παρασχεθεί στον καταναλωτή πλήρως ή εν μέρει. Συνεπώς, ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν αρχίζει η εκτέλεση με την προηγούμενη ρητή συμφωνία του, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή έγινε συνειδητά, δηλαδή ότι ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί για τις συνέπειες της απόφασής του σε ό,τι αφορά την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 37

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (37) Με σκοπό την απλούστευση και την ασφάλεια δικαίου, το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη συμβάσεων εκτός εμπορικών καταστημάτων, εκτός από εκείνες που συνάπτονται στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμένων συνθηκών οι οποίες μπορούν εύκολα να αποδειχθούν. Συνεπώς, δεν πρέπει να εφαρμόζεται δικαίωμα υπαναχώρησης για επείγουσες επιδιορθώσεις στην κατοικία του καταναλωτή για τις οποίες αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν ασύμβατο με την επείγουσα κατάσταση καθώς και για συστήματα παράδοσης στο σπίτι από σούπερ-μάρκετ που επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέξουν τρόφιμα, ποτά και άλλα προϊόντα που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση σ’ ένα νοικοκυριό μέσω του δικτυακού τόπου του σουπερμάρκετ και να τα παραλαμβάνουν στο σπίτι τους. Πρόκειται για εμπορεύματα, τα οποία δεν είναι ακριβά και αγοράζονται τακτικά από τους καταναλωτές για καθημερινή κατανάλωση ή καθημερινή χρήση στο νοικοκυριό τους και, συνεπώς, δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος υπαναχώρησης. Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και η κύρια πηγή διαφωνιών με τους εμπόρους είναι σχετικά με την παράδοση των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χάνονται ή υφίστανται βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και την καθυστερημένη και μερική παράδοση. Συνεπώς, κρίνεται κατάλληλο να αποσαφηνιστούν και να εναρμονιστούν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με την παράδοση και τη μετάθεση του κινδύνου.

  (37) Με σκοπό την απλούστευση και την ασφάλεια δικαίου, το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη συμβάσεων συναπτόμενων εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικών καταστημάτων, εκτός από εκείνες που συνάπτονται στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμένων συνθηκών οι οποίες μπορούν εύκολα να αποδειχθούν.

  Τροπολογία   30

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (37α) Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και η κύρια πηγή διαφωνιών με τις επιχειρήσεις αφορούν την παράδοση εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας ή της καταστροφής εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά, και της καθυστερημένης και ελλιπούς παράδοσης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να εναρμονιστούν οι εθνικές διατάξεις σχετικά με την παράδοση των προϊόντων και τη μετάθεση του κινδύνου.

  Τροπολογία   31

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (37β) Όταν ο έμπορος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο θέμα της παράδοσης των προϊόντων, ο καταναλωτής πρέπει να τον καλέσει μέσω ενός σταθερού εναποθέματος να προβεί στην παράδοση εντός προθεσμίας επτά τουλάχιστον ημερών και να του ανακοινώσει την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν δεν λάβει χώρα η παράδοση. Ο καταναλωτής πρέπει να λογίζεται ως υπαναχωρήσας από τη σύμβαση εάν δεν έχει γίνει καμία ενέργεια μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας. Ο καταναλωτής, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του για αποζημίωση, πρέπει σε περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή να έχει αξίωση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών εντός επτά ημερών από την υπαναχώρηση. Πρέπει να διαθέτουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εγκρίνουν ή να διατηρούν διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που διασφαλίζουν στον καταναλωτή υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 38

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (38) Στο πλαίσιο των πωλήσεων σε καταναλωτές, η παράδοση των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Μόνον ένας κανόνας από τον οποίο να μπορεί κανείς να παρεκκλίνει ελεύθερα θα επιτρέψει την αναγκαία ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω διαφορές. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται από κάθε κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των προϊόντων που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η οποία προετοιμάστηκε ή πραγματοποιήθηκε από τον έμπορο. Ο κανόνας σχετικά με τη μετάθεση του κινδύνου δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν ο καταναλωτής αργεί αδικαιολόγητα να λάβει στην κατοχή του τα προϊόντα (παραδείγματος χάρη, όταν τα προϊόντα δεν παραλαμβάνονται από τον καταναλωτή από το ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας που αυτό ορίζει). Στις περιπτώσεις αυτές, ο καταναλωτής πρέπει να φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής μετά το χρόνο παράδοσης που συμφωνήθηκε με τον έμπορο.

  (38) Στο πλαίσιο των πωλήσεων σε καταναλωτές, η παράδοση των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους : είτε αμέσως έίτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Εάν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένη ημέρα παράδοσης, ο έμπορος πρέπει να κάνει την παράδοση το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριάντα ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται από κάθε κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των προϊόντων που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η οποία προετοιμάστηκε ή πραγματοποιήθηκε από τον έμπορο. Ο κανόνας σχετικά με τη μετάθεση του κινδύνου δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν ο καταναλωτής αργεί αδικαιολόγητα να λάβει στην κατοχή του τα προϊόντα (παραδείγματος χάρη, όταν τα προϊόντα δεν παραλαμβάνονται από τον καταναλωτή από το ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας που αυτό ορίζει). Στις περιπτώσεις αυτές, ο καταναλωτής πρέπει να φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής μετά το χρόνο παράδοσης που συμφωνήθηκε με τον έμπορο.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (38α) Σε πολλές συναλλαγές, προσφέρονται στους καταναλωτές ανεπαρκείς επιλογές μέσων πληρωμής ή τους επιβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις εάν αρνηθούν να χρησιμοποιήσουν κάποια μέσα πληρωμής. Η κατάσταση αυτή πρέπει να διορθωθεί μέσω μιας διάταξης που να διασφαλίζει ότι ο έμπορος θα προσφέρει στον καταναλωτή διάφορα μέσα πληρωμής και, σε περίπτωση εξ αποστάσεως συναπτομένων συμβάσεων, σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και μη ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ένα παράδειγμα μη ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής θα ήταν η εκτύπωση εντολής από τον ιστότοπο του εμπόρου, εξοφλητέας τοις μετρητοίς σε τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο επικοινωνίας του εμπόρου.

  Τροπολογία   34

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 39

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (39) Ο έμπορος θα πρέπει να ευθύνεται έναντι του καταναλωτή, εάν τα εμπορεύματα δεν είναι σύμφωνα με τη σύμβαση. Τα εμπορεύματα πρέπει να θεωρείται ότι είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, εάν ικανοποιούν ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά κυρίως με τις ιδιότητες των εμπορευμάτων. Η ποιότητα και οι επιδόσεις που οι καταναλωτές μπορούν εύλογα να αναμένουν θα εξαρτηθούν μεταξύ άλλων από το κατά πόσο τα εμπορεύματα είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα καθώς και από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των εμπορευμάτων.

  (39) Ο έμπορος θα πρέπει να ευθύνεται έναντι του καταναλωτή, εάν τα εμπορεύματα δεν είναι σύμφωνα με τη σύμβαση. Τα εμπορεύματα πρέπει να θεωρείται ότι είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, εάν ικανοποιούν ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά κυρίως με τις ιδιότητες των εμπορευμάτων. Η ποιότητα και οι επιδόσεις που οι καταναλωτές μπορούν εύλογα να αναμένουν θα εξαρτηθούν μεταξύ άλλων από το κατά πόσο τα εμπορεύματα είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα καθώς και από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των εμπορευμάτων. Η έλλειψη συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης τεκμαίρεται και στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για διαφορετική ή ελλιπή παράδοση.

  Τροπολογία   35

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 40

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (40) Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση, πρώτον, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τον έμπορο να επιδιορθώσει τα εμπορεύματα ή να τα αντικαταστήσει, κατ’επιλογή του εμπόρου, εκτός εάν ο έμπορος αποδείξει ότι αυτές οι επανορθώσεις είναι παράνομες, αδύνατες ή απαιτούν από τον έμπορο δυσανάλογη καταβολή προσπάθειας. Η προσπάθεια του εμπόρου πρέπει να καθοριστεί αντικειμενικά, εκτιμώντας τις δαπάνες που επιβαρύνουν τον έμπορο κατά την επανόρθωση της έλλειψης συμμόρφωσης, την αξία των προϊόντων και το βαθμό της έλλειψης συμμόρφωσης. Η έλλειψη ανταλλακτικών δεν πρέπει να αποτελεί έγκυρο λόγο για να δικαιολογηθεί η άρνηση του εμπόρου να επανορθώσει την έλλειψη συμμόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα ή χωρίς δυσανάλογη προσπάθεια.

  (40) Ο καταναλωτής, κατ' αρχάς, πρέπει να μπορεί να απαιτήσει από τον πωλητή την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση των εμπορευμάτων, εκτός εάν η επανόρθωση αυτή είναι αδύνατη ή δυσανάλογη. Η δυσαναλογία της επανόρθωσης θα πρέπει να καθοριστεί αντικειμενικά. Μια επανόρθωση μπορεί να είναι δυσανάλογη, εάν, σε σύγκριση με έναν εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, έχει υπερβολικά υψηλό κόστος. Προκειμένου να κριθεί αν το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό, το κόστος του ενός τρόπου επανόρθωσης θα πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος του εναλλακτικού τρόπου επανόρθωσης.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 41

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (41) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να επιβαρυνθεί καθόλου για την επανόρθωση της έλλειψης συμμόρφωσης, ιδίως με το κόστος ταχυδρομικών, εργασίας και υλικών. Περαιτέρω, ο καταναλωτής δεν πρέπει να αποζημιώσει τον έμπορο για τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων.

  (41) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να επιβαρυνθεί καθόλου για την επανόρθωση της έλλειψης συμμόρφωσης, ιδίως με το κόστος ταχυδρομικών, εργασίας και υλικών. Περαιτέρω, ο καταναλωτής δεν πρέπει να αποζημιώσει τον έμπορο για τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων. Ο καταναλωτής πρέπει να δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση βάσει των διατάξεων της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, για οποιαδήποτε απώλεια που προέκυψε ως αποτέλεσμα της έλλειψης συμμόρφωσης προς την πωλητήρια σύμβαση και που δεν επανορθώθηκε από τον έμπορο. Στις βλάβες αυτές πρέπει να μπορούν να περιλαμβάνονται και οι ηθικές βλάβες, όπου τούτο προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

  Τροπολογία   37

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 42

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (42) Όταν ο έμπορος είτε έχει αρνηθεί είτε δεν έχει αποκαταστήσει παραπάνω από μία φορά την έλλειψη συμμόρφωσης, ο καταναλωτής πρέπει να έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα κάποια από τις διαθέσιμες επανορθώσεις. Η άρνηση του εμπόρου μπορεί να είναι είτε ρητή είτε έμμεση, υπό την έννοια, στη δεύτερη περίπτωση, ότι ο έμπορος δεν απαντά ή αγνοεί το αίτημα του καταναλωτή για αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης.

  (42) Ο καταναλωτής πρέπει να έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα κάποια από τις διαθέσιμες επανορθώσεις όταν δεν δικαιούται επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη επιλογή των δυνατοτήτων επανόρθωσης σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Πρέπει να προβλεφθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έμπορος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για έλλειψη συμμόρφωσης που υπήρχε τη στιγμή της μετάθεσης του κινδύνου στον καταναλωτή, ακόμη και εάν η έλλειψη συμμόρφωσης παρουσιασθεί εκ των υστέρων.

  Τροπολογία   39

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (42β) Όταν ο έμπορος ευθύνεται ως τελικός πωλητής έναντι του καταναλωτή λόγω πράξης ή παράλειψης του παραγωγού, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο έμπορος ως τελικός πωλητής δικαιούται να στραφεί κατά του υπευθύνου ή των υπευθύνων στην αλυσίδα συμβάσεων. Προς το σκοπό αυτό, η εθνική νομοθεσία των κρατών μελών πρέπει να προσδιορίζει τον ή τους υπευθύνους, καθώς και τη σχετική διαδικασία και τις προϋποθέσεις.

  Τροπολογία   40

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 42 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (42γ) Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, ο καταναλωτής πρέπει να έχει στη διάθεσή του προθεσμία δύο ετών για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του. Πρέπει να τεκμαίρεται υπέρ του κατά τρόπο μαχητό ότι οι ελλείψεις συμμόρφωσης που εμφανίζονται εντός έξι μηνών από τη μετάθεση του κινδύνου στον καταναλωτή υφίσταντο ήδη κατά τον χρόνο της μετάθεσης του κινδύνου. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με τις προθεσμίες για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων, τη διάρκεια της αντιστροφής του βάρους της αποδείξεως ή ειδικούς κανόνες για σημαντικές ελλείψεις συμμόρφωσης που εμφανίζονται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

  Τροπολογία   41

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 43

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (43) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ επέτρεπε στα κράτη μέλη να ορίσουν περίοδο τουλάχιστον δύο μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας ο καταναλωτής έπρεπε να ενημερώσει τον έμπορο για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης. Οι αποκλίνοντες νόμοι μεταφοράς δημιούργησαν φραγμούς στο εμπόριο. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να αρθεί αυτή η κανονιστική δυνατότητα και να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου με την υποχρέωση των καταναλωτών να ενημερώνουν τον έμπορο για την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εντοπισμού του προβλήματος.

  διαγράφεται

  Τροπολογία   42

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 44

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (44) Ορισμένοι έμποροι ή παραγωγοί προσφέρουν στους καταναλωτές εμπορικές εγγυήσεις. Για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται, οι εμπορικές εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς τους, του εδαφικού πεδίου εφαρμογής τους και μιας δήλωσης ότι η εμπορική εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή.

  (44) Ορισμένοι έμποροι ή παραγωγοί προσφέρουν στους καταναλωτές εμπορικές εγγυήσεις. Για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται, οι εμπορικές εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς τους, του εδαφικού πεδίου εφαρμογής τους και μιας δήλωσης ότι η εμπορική εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, καθώς και αυτά που ορίζονται από την παρούσα οδηγία.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (45α) Οι εναρμονισμένες ρυθμιστικές πτυχές αφορούν μόνο τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Συνεπώς, οι περί αθέμιτων συμβατικών όρων διατάξεις δεν θα πρέπει να επηρεάζουν το εθνικό δίκαιο στους τομείς των συμβάσεων εργασίας, των συμβάσεων που αφορούν κληρονομικά δικαιώματα, των συμβάσεων οικογενειακού δικαίου καθώς και των συμβάσεων που αφορούν τη σύσταση και το καταστατικό εταιρειών ή συμφωνίες εταιρικών σχέσεων και όρους ομολογιακών εκδόσεων.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 46

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (46) Οι διατάξεις σχετικά με τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε συμβατικές ρήτρες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα εκφράζουν υποχρεωτικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών οι οποίες συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο. Παρομοίως, ρήτρες οι οποίες εκφράζουν τις αρχές ή διατάξεις διεθνών συμβάσεων των οποίων συμβαλλόμενα μέρη είναι η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, δεν πρέπει να ελέγχονται σχετικά με τον καταχρηστικό χαρακτήρα τους.

  (46) Οι διατάξεις σχετικά με τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε συμβατικές ρήτρες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα εκφράζουν νομοθετικές, κανονιστικές, ή δημόσιες διατάξεις των κρατών μελών οι οποίες συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο. Παρομοίως, οι συμβατικές ρήτρες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αρχές και διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ρήτρες οι οποίες εκφράζουν τις αρχές ή διατάξεις διεθνών συμβάσεων των οποίων συμβαλλόμενα μέρη είναι η Ένωση ή τα κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, δεν πρέπει να ελέγχονται σχετικά με τον καταχρηστικό χαρακτήρα τους.

  Τροπολογία  45

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 47

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και να είναι ευανάγνωστες. Οι έμποροι πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη γραμματοσειρά ή το μέγεθος των γραμμάτων με τα οποία συντάσσονται οι συμβατικές ρήτρες. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις ρήτρες πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί στον καταναλωτή παρέχοντάς του τις ρήτρες κατόπιν αιτήματος (για συμβάσεις σε εμπορικά καταστήματα) ή καθιστώντας τις ρήτρες αυτές διαθέσιμες με άλλο τρόπο (π.χ. στο δικτυακό τόπο του εμπόρου όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις) ή επισυνάπτοντας τις τυποποιημένες ρήτρες στο έντυπο παραγγελίας (όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος). Ο έμπορος πρέπει να ζητά τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για τυχόν πληρωμές επιπλέον της αμοιβής για την κύρια συμβατική υποχρέωση του εμπόρου. Η συναίνεση που λαμβάνεται με τη χρησιμοποίηση συστημάτων αποποίησης (opt-out), όπως π.χ. με προσημειωμένα τετραγωνίδια online πρέπει να απαγορεύεται.

  (47) Όλες οι ρήτρες των συμβάσεων πρέπει να διατυπώνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο. Εάν μια συμβατική ρήτρα αποτυπώνεται γραπτώς, θα πρέπει πάντοτε να συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Οι έμποροι πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη γραμματοσειρά ή το μέγεθος των γραμμάτων με τα οποία συντάσσονται οι συμβατικές ρήτρες. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις ρήτρες πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί στον καταναλωτή παρέχοντάς του τις ρήτρες κατόπιν αιτήματος (για συμβάσεις σε εμπορικά καταστήματα) ή καθιστώντας τις ρήτρες αυτές διαθέσιμες με άλλο τρόπο (π.χ. στο δικτυακό τόπο του εμπόρου όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις) ή επισυνάπτοντας τις τυποποιημένες ρήτρες στο έντυπο παραγγελίας (όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος). Ο έμπορος πρέπει να ζητά τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για τυχόν πληρωμές επιπλέον της αμοιβής για την κύρια συμβατική υποχρέωση του εμπόρου. Η συναίνεση που λαμβάνεται με τη χρησιμοποίηση συστημάτων αποποίησης (opt-out), όπως π.χ. με προσημειωμένα τετραγωνίδια online πρέπει να απαγορεύεται.

  Τροπολογία  46

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (47α) Οι έμποροι πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούν τις ρήτρες των συμβάσεων, για παράδειγμα τη γραμματοσειρά ή το μέγεθος των γραμμάτων με τα οποία συντάσσονται οι συμβατικές ρήτρες. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν να επιβάλλουν οιεσδήποτε απαιτήσεις παρουσίασης άλλες από εκείνες που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες ή όταν τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή ή τρίτου προσώπου. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιδιώξουν να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις όταν λόγω εγγενών πολύπλοκων στοιχείων στις συμβάσεις για αυτά τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στον καταναλωτή μεταξύ άλλων εμφάνιση ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό στον εν λόγω τομέα. Τούτο μπορεί να ισχύει, παραδείγματος χάριν, για συμβάσεις παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παροχής αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, συμβάσεις τηλεπικοινωνιών και ακινήτων. Ωστόσο, τούτο δεν θα πρέπει να ισχύει για τις τυπικές εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τη σύναψη της σύμβασης ή για άλλες τυπικές απαιτήσεις όπως για παράδειγμα η γλώσσα στην οποία γράφονται οι ρήτρες, οι απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των ρητρών ή τη διατύπωση ορισμένων συμβατικών ρητρών για ειδικούς τομείς. Η παρούσα οδηγία δεν εναρμονίζει τις γλωσσικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις καταναλωτικές συμβάσεις. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν στο εθνικό τους δίκαιο γλωσσικές απαιτήσεις όσον αφορά τις συμβατικές ρήτρες.

  Τροπολογία  47

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 49

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (49) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δεν πρέπει να αξιολογείται ούτε ο καταχρηστικός ή μη χαρακτήρας των ρητρών που περιγράφουν το κύριο αντικείμενο της σύμβασης ούτε ο λόγος ποιότητας/τιμής των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται, εκτός εάν οι ρήτρες αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας. Το κύριο αντικείμενο της σύμβασης και ο λόγος τιμής/ποιότητας πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του θεμιτού χαρακτήρα των λοιπών ρητρών. Παραδείγματος χάρη, στις ασφαλιστικές συμβάσεις, οι ρήτρες που καθορίζουν ή οριοθετούν με σαφήνεια τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και την ευθύνη του ασφαλιστή δεν υπάγονται σ’ αυτήν την εκτίμηση, διότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ασφαλίστρων που καταβάλλει ο καταναλωτής.

  (49) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δεν πρέπει να αξιολογείται ούτε ο καταχρηστικός ή μη χαρακτήρας των ρητρών που περιγράφουν το κύριο αντικείμενο της σύμβασης ούτε ο λόγος ποιότητας/τιμής των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται, εκτός εάν οι ρήτρες αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας. Το κύριο αντικείμενο της σύμβασης και ο λόγος τιμής/ποιότητας πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του θεμιτού χαρακτήρα των λοιπών ρητρών. Παραδείγματος χάρη, στις ασφαλιστικές συμβάσεις, οι ρήτρες που καθορίζουν ή οριοθετούν με σαφήνεια τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και την ευθύνη του ασφαλιστή δεν υπάγονται σ’ αυτήν την εκτίμηση, διότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ασφαλίστρων που καταβάλλει ο καταναλωτής. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για την πληρωμή που προβλέπεται υπέρ του εμπόρου για παρεπόμενες ή υπό όρους επιβαρύνσεις προβλεπόμενες από τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ή επιβαρύνσεων λόγω παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, η οποία πρέπει να ελέγχεται πάντα ως προς το κατά πόσον περιέχει καταχρηστικούς όρους.

  Τροπολογία  48

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 50

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να περιέχει δύο καταλόγους καταχρηστικών όρων. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, καταχρηστικές. Το παράρτημα ΙΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος αποδείξει το αντίθετο. Αυτοί οι ίδιοι κατάλογοι πρέπει να ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

  (50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να περιέχει δύο μη εξαντλητικούς καταλόγους καταχρηστικών όρων. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, καταχρηστικές. Το παράρτημα ΙΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος αποδείξει το αντίθετο.

  Τροπολογία   49

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 51

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (51) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

  διαγράφεται

  Τροπολογία   50

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 52

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (52) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ σχετικά με τις συμβατικές ρήτρες που πρέπει να θεωρούνται ή να τεκμαίρονται καταχρηστικές. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

  διαγράφεται

  Τροπολογία   51

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 53

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (53) Η εξουσία της Επιτροπής να τροποποιεί τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή των κανόνων για τις καταχρηστικές ρήτρες με τη συμπλήρωση των εν λόγω παραρτημάτων με συμβατικές ρήτρες, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές σε κάθε περίπτωση ή οι οποίες πρέπει να κρίνονται καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος έχει αποδείξει το αντίθετο.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  52

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (55a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους αρχές έχουν το αναγκαίο επίπεδο συνεργασίας με το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ΕΚΚ), ώστε να αντιδρούν στις διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά εκκρεμούντα αιτήματα στα ΕΚΚ.

  Τροπολογία  53

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 60

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (60) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τον καταλληλότερο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους στο σημείο πώλησης.

  (60) Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους έχοντες συμφέροντα, θα εξετάσει τον καταλληλότερο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές και έμποροι ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους στο σημείο πώλησης.. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει τα μέσα που προσφέρονται από την τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας και από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης.

  Τροπολογία   54

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (61α) Πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να προβούν κατ' αρχάς σε μία επανεξέταση των νομοθετικών τους διατάξεων προκειμένου να διαπιστώσουν τις συμβατές με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυστηρότερες διατάξεις που θα εκδώσουν ή θα διατηρήσουν στην έννομη τάξη τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη πρέπει το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό τους δίκαιο να συντάξουν έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού. Κάθε έκθεση πρέπει να διαβιβασθεί σε όλα τα άλλα κράτη μέλη και τους έχοντες συμφέροντα. Τα κράτη μέλη θα έχουν τότε έξη μήνες στη διάθεσή τους για να υποβάλουν τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί των εκθέσεων αυτών. Η Επιτροπή πρέπει το αργότερο ένα χρόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και στη συνέχεια κάθε τρία χρόνια να συντάσσει μια συνοπτική έκθεση συνοδευόμενη από τυχόν αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις. Η Επιτροπή μπορεί, όπου χρειαστεί, να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν μια κοινή μέθοδο.

  Τροπολογία   55

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 61 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (61β) Προκειμένου να διασφαλίζεται σ' όλα τα κράτη μέλη ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, πρέπει τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που έχουν ένα νόμιμο συμφέρον στην προστασία των καταναλωτών να ενθαρρύνονται να ενημερώνουν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τις αξιολογήσεις τους και να διατυπώνουν μη δεσμευτικές συστάσεις προκειμένου αυτές να μπορούν να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.

  Τροπολογία   56

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 63

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (63) Η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας κρίνεται σκόπιμη, εάν εντοπιστούν κάποιοι φραγμοί στην εσωτερική αγορά. Η επανεξέταση μπορεί να οδηγήσει στην υποβολή πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τροποποιήσεις άλλων νομοθετικών πράξεων για την προστασία των καταναλωτών που να αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πολιτική καταναλωτών να επανεξετάσει το ισχύον κεκτημένο ώστε να επιτευχθεί υψηλό, κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  57

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με την προσέγγιση ορισμένων πτυχών των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για τις συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.

  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με την προσέγγιση ορισμένων πτυχών των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για τις συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.

  Τροπολογία  58

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με την προσέγγιση ορισμένων πτυχών των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για τις συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.

  Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

  Αιτιολόγηση

  Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

  Τροπολογία  59

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) "καταναλωτής": κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του·

  (1) "καταναλωτής": κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι ουσιαστικά άσχετοι με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του·

   

  Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είναι "καταναλωτές" κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου 1·

  Τροπολογία   60

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) "έμπορος": κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του εμπόρου·

  (2) "έμπορος": κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο , ανεξάρτητα από το εάν είναι ιδιωτικής ή δημόσιας ιδιοκτησίας, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί ή για λογαριασμό του εμπόρου, σε σχέση με συμβάσεις καλυπτόμενες από την παρούσα οδηγία·

  Τροπολογία   61

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2a) "εμπόρευμα": κάθε χειροπιαστό κινητό αντικείμενο και κάθε μη χειροπιαστό αντικείμενο ικανό να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο δυνάμενο να εξισωθεί προς την φυσική κατοχή, εξαιρουμένων των εμπορευμάτων που πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή. Το νερό, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει επίσης να θεωρούνται ως "εμπορεύματα" κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, εφόσον διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα·

  (Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2 – σημείο 4)

  Τροπολογία   62

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 2 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2β) "εμπόρευμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη" κάθε εμπόρευμα το οποίο δεν είναι προκατασκευασμένο και κατασκευάζεται βάσει της ατομικής επιλογής ή απόφασης του πελάτη·

  Τροπολογία   63

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) "σύμβαση πώλησης": κάθε σύμβαση για την πώληση εμπορευμάτων από τον έμπορο στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεικτού σκοπού, που έχουν ως αντικείμενο τόσο την παροχή εμπορευμάτων όσο και υπηρεσιών·

  διαγράφεται

  (Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2 – σημείο 5 a)

  Τροπολογία   64

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό κινητό αντικείμενο πλην:

  διαγράφεται

  α) εμπορευμάτων που πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή,

   

  β) νερού και φυσικού αερίου όταν δεν είναι συσκευασμένα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα,

   

  γ) ηλεκτρικής ενέργειας·

   

  (Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2 – σημείο 2 a)

  Τροπολογία   65

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) "σύμβαση παροχής υπηρεσιών": κάθε σύμβαση πλην σύμβασης πώλησης με την οποία παρέχεται υπηρεσία από τον έμπορο στον καταναλωτή·

  (5) "υπηρεσία": κάθε εργασία ή άλλη υπηρεσία οποιουδήποτε είδους η οποία παρέχεται από τον έμπορο στον καταναλωτή έναντι πληρωμής·

  Τροπολογία  66

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5a) "σύμβαση πώλησης": κάθε σύμβαση με την οποία ο έμπορος εκχωρεί στον καταναλωτή την κυριότητα ενός προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκχωρήσει αυτή την κυριότητα, και με την οποία ο καταναλωτής αναλαμβάνει να καταβάλει το συμπεφωνημένο αντίτιμο. Ως συμβάσεις πώλησης νοούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και οι συμβάσεις προμήθειας εμπορευμάτων που πρόκειται να κατασκευαστούν ή να παραχθούν·

  (Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2 – σημείο 3)

  Τροπολογία   67

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 5 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5β) "σύμβαση μεικτού σκοπού": κάθε σύμβαση η οποία περιλαμβάνει τόσο στοιχεία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών όσο και στοιχεία σχετικά με την προμήθεια εμπορευμάτων·

  Τροπολογία   68

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) "εξ αποστάσεως σύμβαση": κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για τη σύναψη της οποίας ο έμπορος προβαίνει σε αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως·

  (6) "εξ αποστάσεως σύμβαση": κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή για την προμήθεια εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως, διανομής ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτού κατά τη σύναψη της σύμβασης αλλά με την αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως·

  Τροπολογία   69

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) "μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως": κάθε μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ τους·

  διαγράφεται

  Τροπολογία   70

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) "σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος":

  (8) "σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος": κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή για την προμήθεια εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας:·

  α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός εμπορικού καταστήματος με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή ή κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για την οποία έγινε προσφορά από τον καταναλωτή κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή

  α) που συνάπτεται εκτός εμπορικού καταστήματος με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, ή

   

  (αα) για την οποία έγινε προσφορά από τον καταναλωτή με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή εκτός εμπορικού καταστήματος, ή

  β) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται σε εμπορικό κατάστημα, αλλά η διαπραγμάτευσή της έγινε εκτός εμπορικού καταστήματος με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή·

  β) της οποίας τα βασικά στοιχεία καθορίστηκαν στη διάρκεια εκδρομής, δραστηριότητας αναψυχής ή επίδειξης πωλήσεων που οργανώθηκε από τον έμπορο ή από τρίτο εξ ονόματος του εμπόρου εκτός εμπορικού καταστήματος με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, όντας σκοπός της εκδρομής, δραστηριότητας αναψυχής ή επίδειξης πωλήσεων η μεταγενέστερη σύναψη σύμβασης εντός εμπορικού καταστήματος·

  Τροπολογία  71

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) πάγκοι σε λαϊκές και περίπτερα σε εκθέσεις όπου ο έμπορος πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε τακτική ή προσωρινή βάση·

  β) πάγκοι σε λαϊκές όπου ο έμπορος πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε τακτική ή προσωρινή βάση·

  Τροπολογία   72

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) "προϊόν": κάθε εμπόρευμα ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης περιουσίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων·

  διαγράφεται

  Τροπολογία   73

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14) "επαγγελματική ευσυνειδησία": το μέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και μέριμνας που ευλόγως αναμένεται να επιδεικνύει ένας έμπορος προς τους καταναλωτές, κατ’ αναλογία προς την έντιμη πρακτική της αγοράς και/ή τη γενική αρχή της καλής πίστης στον τομέα δραστηριότητας του εμπόρου·

  διαγράφεται

  Τροπολογία   74

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) "πλειστηριασμός": μέθοδος πώλησης κατά την οποία εμπορεύματα ή υπηρεσίες προσφέρονται από τον έμπορο μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως και όπου ο πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες. Συναλλαγή που συνάπτεται με βάση μια προσφορά σταθερής τιμής, παρά την επιλογή που δίνεται στον καταναλωτή να την συνάψει μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών δεν είναι πλειστηριασμός·

  διαγράφεται

  Τροπολογία   75

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) "δημόσιος πλειστηριασμός": μέθοδος πώλησης κατά την οποία τα εμπορεύματα προσφέρονται από τον έμπορο σε καταναλωτές οι οποίοι συμμετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον πλειστηριασμό οι ίδιοι, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών που διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή και όπου ο πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα εμπορεύματα·

  (16) "δημόσιος πλειστηριασμός": μέθοδος πώλησης κατά την οποία ένα εμπόρευμα ή μια υπηρεσία προσφέρεται από τον έμπορο σε καταναλωτές στη διάρκεια εκδήλωσης ανοικτής στη φυσική παρουσία του κοινού, μέσω διαφανούς, ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών που διενεργείται από τρίτο (τον εκπλειστηριαστή) ο οποίος, για οικονομικούς λόγους, ενεργεί ως εκπρόσωπος του εμπόρου. Σε πλειοδοτικό πλειστηριασμό, το εμπόρευμα ή η υπηρεσία πωλείται στον καταναλωτή ή σε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του που έκανε την υψηλότερη προσφορά. Σε μειοδοτικό εκπλειστηριασμό, το εμπόρευμα ή η υπηρεσία πωλείται στον καταναλωτή ή σε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του που πρώτος συμφώνησε αμέσως να αγοράσει το εμπόρευμα ή την υπηρεσία στη ζητούμενη τιμή·

  Τροπολογία  76

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17) "παραγωγός": ο κατασκευαστής των εμπορευμάτων, ο εισαγωγέας των εμπορευμάτων στο έδαφος της Κοινότητας ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του εμπορεύματος το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο·

  (17) "παραγωγός": ο κατασκευαστής των εμπορευμάτων, ο εισαγωγέας των εμπορευμάτων στο έδαφος της Ένωσης ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του εμπορεύματος το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο·

  Τροπολογία   77

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18) "εμπορική εγγύηση": κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του εμπόρου ή του παραγωγού (ο "εγγυητής") προς τον καταναλωτή για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθοιονδήποτε τρόπο των εμπορευμάτων σε περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση και που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

  (18) "εμπορική εγγύηση": κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του εμπόρου ή του παραγωγού (ο "εγγυητής") προς τον καταναλωτή, επιπλέον των νομικών του υποχρεώσεων σχετικά με την εγγύηση συμμόρφωσης, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ' οιονδήποτε τρόπο των εμπορευμάτων σε περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν της συμμόρφωσης που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση και που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

  Τροπολογία   78

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19) "μεσάζων": ένας έμπορος που συνάπτει τη σύμβαση εξ ονόματος ή για λογαριασμό του καταναλωτή·

  διαγράφεται

  Τροπολογία   79

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20) "δευτερεύουσα σύμβαση": μια σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής αποκτά εμπορεύματα ή υπηρεσίες που συνδέονται με εξ αποστάσεως σύμβαση ή με σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος και αυτά τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες παρέχονται από τον έμπορο ή από ένα τρίτο μέρος με βάση μια ρύθμιση μεταξύ του εν λόγω τρίτου μέρους και του εμπόρου.

  (20) "συνδεδεμένη σύμβαση": μια σύμβαση προμήθειας ενός εμπορεύματος ή παροχής μιας υπηρεσίας:

   

  α) η οποία αποτελεί, από αντικειμενική άποψη, μια εμπορική ενότητα με μια εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενη σύμβαση, και

   

  β) της οποίας το εμπόρευμα παραδίδεται ή της οποίας η υπηρεσία παρέχεται από τον έμπορο ή από τρίτο βάσει συμφωνίας μεταξύ του τρίτου και του εμπόρου.

   

  Εμπορική ενότητα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το εμπόρευμα ή η υπηρεσία που παραδίδεται ή παρέχεται βάσει της συνδεδεμένης σύμβασης σχετίζεται με την εκτέλεση της εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συναφθείσης σύμβασης, αναλόγως της περίπτωσης, ή με τη χρήση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας που παραδόθηκε ή παρασχέθηκε βάσει αυτής της εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συναφθείσης σύμβασης.

  Τροπολογία   80

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, βάσει των όρων και στο βαθμό που ορίζεται στις διατάξεις της, σε συμβάσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή.

  1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, βάσει των όρων και στο βαθμό που ορίζεται στις διατάξεις της, σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή για την προμήθεια ενός εμπορεύματος ή την παροχή μιας υπηρεσίας και σε συμβάσεις μεικτού σκοπού.

  2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον αφορά ορισμένες συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος όπως προβλέπεται από τα άρθρα 8 έως 20, καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 30 έως 39, και γενικές διατάξεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 40 έως 46, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση.

  2. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την τομεακή ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ενός εμπόρου κι ενός καταναλωτή.

   

  2a. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που αφορούν:

   

  α) τις κοινωνικές υπηρεσίες,

   

  β) την ιατρική περίθαλψη, ήτοι τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από επαγγελματίες της υγείας σε ασθενείς με σκοπό την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους,

   

  γ) τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχηρών παιγνίων με χρηματικά στοιχήματα σε τυχηρά παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των λαχειοφόρων αγορών, των τυχηρών παιγνίων σε καζίνα και των συναλλαγών που αφορούν στοιχήματα·

   

  2β. Τα άρθρα 5 έως 19 και 23a δεν έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις:

   

  α) που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες·

   

  β) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/65/ΕΚ.

  3. Μόνο τα άρθρα 30 έως 39 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση εφαρμόζονται σε συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

  3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 έως 7 του παρόντος άρθρου, τα άρθρα 9 έως 19 έχουν εφαρμογή στις εξ αποστάσεως και τις εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις.

  4. Τα άρθρα 5, 7, 9 και 11 δεν θίγουν τις διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης που περιέχονται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  4. Τα άρθρα 9 έως 19 δεν έχουν εφαρμογή σε εξ αποστάσεως και σε εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις:

   

  α) που αφορούν τη σύσταση, κτήση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων επί ακινήτου ιδιοκτησίας ή εγγυήσεων επί ακινήτου ιδιοκτησίας, ή που σχετίζονται με την κατασκευή ή μείζονα τροποποίηση ενός κτιρίου ή με την μίσθωση ενός κτιρίου ή ενός διαμερίσματος,

   

  β) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις1 ή της οδηγίας 2008/122/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής2,

   

  γ) συμβάσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις των κρατών μελών επικυρώνονται από εντεταλμένο από τη δημόσια αρχή πρόσωπο με καταστατική υποχρέωση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας και καθήκον να διασφαλίζει, μέσω της παροχής εκτενών νομικών πληροφοριών, ότι ο καταναλωτής συνάπτει τη σύμβαση μετά από ώριμη σκέψη και με γνώση των συνεπειών του νόμου·

   

  5. Τα άρθρα 9 έως 19 δεν έχουν εφαρμογή στις εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις όταν επιφέρουν άμεση εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων από έμπορο και καταναλωτή, το δε ποσόν που ο καταναλωτής καταβάλλει δεν υπερβαίνει τα 40,00 ευρώ, εάν αυτές οι συμβάσεις, λόγω της φύσης τους, είθισται να συνάπτονται εκτός εμπορικού καταστήματος. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν μικρότερο ποσόν στην εθνική τους νομοθεσία.

   

  6. Τα άρθρα 9 έως 19 δεν έχουν εφαρμογή στις εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις:

   

  α) που συνάπτονται μέσω αυτόματων διανεμητών ή εμπορικών καταστημάτων αυτόματης πώλησης·

   

  β) που συνάπτονται με φορείς τηλεπικοινωνιών μέσω δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων για τη χρήση αυτών των τελευταίων, ή που αφορούν τη σύνδεση του καταναλωτή με τηλεφωνική γραμμή, με το διαδίκτυο ή με γραμμή τηλεομοιοτυπίας·

   

  7. Τα άρθρα 12 έως 19 δεν έχουν εφαρμογή σε εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής στέγασης, μεταφοράς, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων οχημάτων, εστίασης ή υπηρεσιών αναψυχής εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που προβλέπουν συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο εκτέλεσης.

   

  8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 9, 10 και 11 του παρόντος άρθρου, τα άρθρα 22 έως 29 έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις πωλήσεων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24(5), στις συμβάσεις μεικτού σκοπού τα άρθρα 22 έως 29 έχουν εφαρμογή μόνο επί εμπορευμάτων.

   

  9. Τα άρθρα 22a και 23a έχουν επίσης εφαρμογή στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και στις συμβάσεις μεικτού σκοπού.

   

  10. Τα άρθρα 22 ως 29 δεν έχουν εφαρμογή:

   

  α) στην ηλεκτρική ενέργεια·

   

  β) στο νερό και το φυσικό αέριο όταν δεν προσφέρονται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε καθορισμένη ποσότητα.

   

  11. Τα άρθρα 22 έως 29 δεν έχουν εφαρμογή στη πώληση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

   

  ____________________

  1 ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59.

  2 ΕΕ L 33, 3.2.2009, σ. 10.

  Τροπολογία   81

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 4 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πλήρης εναρμόνιση

  Βαθμός εναρμόνισης

  Τροπολογία   82

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

  1. Εξαιρέσει των προβλεπομένων στις παραγράφους 1α και 1β περιπτώσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο αυστηρότερες διατάξεις, συμβατές με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, υπό τις προϋποθέσεις και στο βαθμό που προβλέπονται στο άρθρο 5, στο άρθρο 9(3β και 3γ), στα άρθρα 22 έως 29, στο άρθρο 31(4) και στα άρθρα 34 και 35.

   

  1a. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν στο εθνικό τους δίκαιο αυστηρότερες διατάξεις, συμβατές με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12(4) και στο άρθρο 13(2).

   

  1β. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 2, στο άρθρο 9(1 έως 3a) και στο άρθρο 9(3ε), στα άρθρα 10 και 11, στο άρθρο 12(1 έως 3), στο άρθρο 13(1), στα άρθρα 14 έως 19, στα άρθρα 30 έως 33 και στα άρθρα 36, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

  Τροπολογία   83

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 4 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 4a

   

  Προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες

   

  Ο Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες1 πρέπει να εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

   

  ____________________

  1 ΕΕ L 124, 8.6.1971, σ. 1.

  Τροπολογία   84

  Πρόταση οδηγίας

  Κεφάλαιο II – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πληροφορίες για τον καταναλωτή

  Πληροφορίες για τον καταναλωτή για τις εντός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις

  Τροπολογία   85

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης

  Απαιτήσεις ενημέρωσης για τις εντός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις

  Τροπολογία   86

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν δεν είναι ήδη εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο:

  1. Κατά τη σύναψη μιας εντός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενης σύμβασης, ο έμπορος ή το πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του, παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες με σαφή και κατανοητό τρόπο, εάν δεν είναι ήδη εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο:

  Τροπολογία   87

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και το προϊόν·

  α) τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας, στο βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το εμπόρευμα ή την υπηρεσία·

  Τροπολογία   88

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του εμπόρου, όπως η εμπορική επωνυμία του, και, όπου ενδείκνυται, τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του εμπόρου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί·

  β) την ταυτότητα του εμπόρου, π.χ. την εμπορική επωνυμία του·

  Τροπολογία   89

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βα) την επαγγελματική διεύθυνση του εμπόρου, τον αριθμό του τηλεφώνου, της τηλεομοιοτυπίας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να μπορεί ο καταναλωτής να έρχεται τάχιστα σε επαφή με τον έμπορο και να επικοινωνεί αποτελεσματικά μαζί του·

  Τροπολογία   90

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) την τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του προϊόντος, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η τιμή και, όπου ενδείκνυται, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις·

  γ) την συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η τιμή και, όπου ενδείκνυται, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις· Σε περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου, ως συνολική τιμή νοείται η συνολική μηνιαία δαπάνη·

  Τροπολογία   91

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, τις επιδόσεις και την αντιμετώπιση παραπόνων, εφόσον αποκλίνουν από τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας·

  δ) όπου ενδείκνυται, τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, τις επιδόσεις, την ημερομηνία μέχρι την οποία ο έμπορος αναλαμβάνει να παραδώσει τα εμπορεύματα ή να παράσχει την υπηρεσία και την εκ μέρους του εμπόρου αντιμετώπιση παραπόνων·

  Τροπολογία   92

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχεία στ και στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ) την ύπαρξη και τους όρους εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων, όπου ενδείκνυται·

  στ) επιπλέον της υπενθύμισης για την ύπαρξη μίας νομικής εγγύησης συμμόρφωσης για τα εμπορεύματα, την ύπαρξη εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων, όπου ενδείκνυται·

   

  στα) την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποκτηθούν, όπου έχει εφαρμογή·

  Τροπολογία   93

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης·

  ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης·

  Τροπολογία   94

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  θ) την ύπαρξη και τους όρους καταθέσεων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή κατόπιν αιτήματος του εμπόρου.

  θ) όπου έχει εφαρμογή, την ύπαρξη και τους όρους καταθέσεων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή κατόπιν αιτήματος του εμπόρου.

  Τροπολογία   95

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχεία θ α, θ β και θ γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (θα) την εφαρμογή μέτρων τεχνικής προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, όπου έχει εφαρμογή·

   

  (θβ) τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών προϊόντων με μηχανικό εξοπλισμό και λογισμικό της οποίας ο έμπορος έχει γνώση ή της οποίας ευλόγως αναμένεται ότι είχε γνώση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν μη διαλειτουργικότητας, όπου έχει εφαρμογή·

   

  (θγ) τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης, στον οποία υπάγεται ο έμπορος, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν, όπου έχει εφαρμογή·

  Τροπολογία   96

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Στην περίπτωση δημόσιου πλειστηριασμού, οι πληροφορίες στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ενδέχεται να αντικατασταθούν από τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του εκπλειστηριαστή.

  2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή στις συμβάσεις προμήθειας εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τρέχουσες δοσοληψίες και βάσει των οποίων ο έμπορος οφείλει να παραδώσει το εμπόρευμα ή να παράσχει την υπηρεσία αμέσως μόλις συναφθεί η σύμβαση.

  Τροπολογία   97

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

  3. Τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν ή να διατηρούν συμπληρωματικές απαιτήσεις περί προ-συμβατικής ενημέρωσης.

  Τροπολογία   98

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 παράγραφος 2, 13 και 42, οι συνέπειες τυχόν παράβασης του άρθρου 5 καθορίζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας στο πλαίσιο του δικαίου των συμβάσεων για τυχόν παράβαση του άρθρου 5.

  2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 42, οι συνέπειες τυχόν παράβασης του άρθρου 5 καθορίζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία αποτελεσματικά και αναλογικά μέσα έννομης προστασίας για τυχόν παράβαση του άρθρου 5.

  Τροπολογία   99

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 7

  Ειδικές απαιτήσεις ενημέρωσης για μεσάζοντες

  διαγράφεται

  1. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο μεσάζων γνωστοποιεί στον καταναλωτή ότι ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό κάποιου άλλου καταναλωτή και ότι η σύμβαση που συνάπτεται δεν θεωρείται ως σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου, αλλά μάλλον ως σύμβαση μεταξύ δύο καταναλωτών και, για το λόγο αυτό, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

   

  2. Ο μεσάζων, ο οποίος δεν ικανοποιεί την υποχρέωση δυνάμει της παραγράφου 1, κρίνεται ότι έχει συνάψει τη σύμβαση για λογαριασμό του.

   

  3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

   

  Τροπολογία   100

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 8

  διαγράφεται

  Πεδίο εφαρμογής

   

  Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

   

  Τροπολογία   101

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 9

   

  Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

  Προσυμβατικές απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

  Όσον αφορά τις συμβάσεις εξ αποστάσεως ή τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, ο έμπορος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης:

  1. Εγκαίρως προτού ο καταναλωτής δεσμευθεί με οποιαδήποτε εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος σύμβαση ή οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο έμπορος ή το πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες με σαφή και κατανοητό τρόπο:

  α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 και, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση και τις επιδόσεις σε όλες τις περιπτώσεις·

  α) τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας, στο βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και το εμπόρευμα ή την υπηρεσία·

  β) όταν εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης, τους όρους και τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος αυτού σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

  β) την ταυτότητα του εμπόρου, λόγου χάρη την εμπορική επωνυμία του·

   

  βα) την επαγγελματική διεύθυνση του εμπόρου, τον αριθμό του τηλεφώνου, της τηλεομοιοτυπίας του και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να μπορεί ο καταναλωτής να έρχεται τάχιστα σε επαφή με τον έμπορο και να επικοινωνεί αποτελεσματικά μαζί του·

  γ) εάν διαφέρει από τη γεωγραφική του διεύθυνση, τη γεωγραφική διεύθυνση της εμπορικής έδρας του εμπόρου (και, όπου ενδείκνυται, τη διεύθυνση του εμπόρου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί), όπου ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει τυχόν παράπονά του·

  γ) τη συνολική τιμή μετά φόρων ή, εάν λόγω της φύσεως του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο αυτή υπολογίζεται και, όπου τούτο έχει εφαρμογή, κάθε πρόσθετη επιβάρυνση αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, την πληροφορία ότι μπορεί να απαιτηθεί η καταβολή τέτοιων πρόσθετων επιβαρύνσεων· σε περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου, η συνολική τιμή σημαίνει το συνολικό μηνιαίο κόστος·

  δ) την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποκτηθούν, όπου ενδείκνυται·

  δ) τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, παροχής, την προθεσμία εντός της οποίας ο έμπορος αναλαμβάνει να παραδώσει τα εμπορεύματα ή να παράσχει την υπηρεσία, και την πολιτική που εφαρμόζει ο έμπορος για τη διεκπεραίωση παραπόνων·

  ε) τη δυνατότητα να προσφύγει σε φιλική διευθέτηση της διαφοράς, όπου ενδείκνυται·

  ε) όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τους όρους, την προθεσμία και τη διαδικασία άσκησης αυτού του δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης επιστροφής του εμπορεύματος δαπάναις του καταναλωτή· προς το σκοπό αυτό, ο έμπορος δύναται να χρησιμοποιεί το υπόδειγμα οδηγιών περί υπαναχώρησης που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι(Α) και το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι(Β), ή οποιοδήποτε άλλο ευκρινώς διατυπωμένο κείμενο· εάν ο έμπορος ενημερώσει τον καταναλωτή μέσω του υποδείγματος οδηγιών περί υπαναχώρησης του Παραρτήματος Ι(Α), θα θεωρείται ότι εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που ορίζει το παρόν άρθρο σε ό,τι αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης·

   

  εα) όπου δεν ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την έννοια του άρθρου 19, παράγραφος 1, την πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης·

  στ) ότι η σύμβαση θα συναφθεί με έμπορο και, συνεπώς, ότι ο καταναλωτής θα επωφεληθεί από την προστασία που παρέχεται από την παρούσα οδηγία.

  στ) επιπλέον της υπενθύμισης περί ύπαρξης νομικής εγγύησης για τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων, την υπενθύμιση περί ύπαρξης εξυπηρέτησης μετά την πώληση και, όπου τούτο έχει εφαρμογή, εμπορικών εγγυήσεων, μαζί με τους σχετικούς όρους εφαρμογής·

   

  στ α) την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποκτηθούν, όπου τούτο έχει εφαρμογή·

   

  στ β) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τούτο έχει εφαρμογή ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της·

   

  στ γ) την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της σύμβασης, όπου τούτο έχει εφαρμογή·

   

  στ δ) την ύπαρξη και τους όρους προκαταβολών ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή κατόπιν αιτήματος του εμπόρου·

   

  στ ε) Την εφαρμογή τεχνικών μέτρων προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, όπου τούτο έχει εφαρμογή·

   

  στ στ) κάθε διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με εξοπλισμό και λογισμικό της οποίας ο έμπορος έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση, συμπεριλαμβανομένης κάθε μη διαλειτουργικότητας, όπου τούτο έχει εφαρμογή·

   

  στ ζ) τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστική διαδικασία παραπόνων και επανόρθωσης, στην οποία υπάγεται ο έμπορος, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτήν, όπου τούτο έχει εφαρμογή.

   

  2. Σε περίπτωση δημόσιου πλειστηριασμού, οι πληροφορίες των στοιχείων β), βα) και γ) της παραγράφου 1 μπορούν να αντικαθίστανται από αντίστοιχα στοιχεία του εκπλειστηριαστή.

   

  3. Οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης εξ αποστάσεως και της σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος.

   

  3a. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιβάλουν άλλες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του υποδείγματος οδηγιών περί υπαναχώρησης που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι(Α).

   

  3β. Για τις εξ αποστάσεως και τις εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις που αφορούν υπηρεσίες μεταφοράς ή απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν ή να διατηρούν διατάξεις εθνικής νομοθεσίας που προβλέπουν πρόσθετες υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης, υπό τον όρο να είναι συμβατές με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι κατάλληλες για τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή.

   

  3γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν ή να διατηρούν πρόσθετες υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης για όλες τις εξ αποστάσεως και τις εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις οποίες, δυνάμει του άρθρου 22, παράγραφος 5 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1 , τα κράτη μέλη επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών όταν πρόκειται για παρόχους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους.

   

  3δ. Το άρθρο 5 δεν επηρεάζει την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά2.

   

  3ε. Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, το βάρος της απόδειξης το έχει ο έμπορος.

   

  ____________________

  1 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36.

  2 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.

  Τροπολογία   102

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 10 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

  Τυπικές απαιτήσεις προσυμβατικής ενημέρωσης για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

  Τροπολογία   103

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρέχονται στο έντυπο παραγγελίας σε απλή και κατανοητή γλώσσα και είναι ευανάγνωστες. Το έντυπο παραγγελίας περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης που ορίζεται στο παράρτημα I(B).

  1. Όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρέχονται στον καταναλωτή γραμμένες πάνω σε σταθερό εναπόθεμα, εφόσον τούτο θεωρηθεί σκόπιμο λόγω της φύσης της σύμβασης, σε απλή, κατανοητή γλώσσα και είναι ευανάγνωστες. Ο καταναλωτής δύναται σε κάθε περίπτωση να ζητήσει να του δοθούν οι πληροφορίες σε χαρτί.

  Τροπολογία   104

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 10 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Μια σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος είναι έγκυρη, μόνον εάν ο καταναλωτής υπογράψει έντυπο παραγγελίας και, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το έντυπο παραγγελίας δεν είναι σε χαρτί, λαμβάνει αντίτυπο του εντύπου παραγγελίας σε άλλο σταθερό εναπόθεμα.

  2. Μια σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος καθίσταται έγκυρη, μόνον εάν ο καταναλωτής έχει υπογράψει έντυπο παραγγελίας.

  Τροπολογία   105

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 10 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν καμία τυπική απαίτηση πέραν εκείνων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

  3. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν καμία περαιτέρω τυπική απαίτηση προσυμβατικής ενημέρωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που ορίζονται στο άρθρο 9(1).

  Τροπολογία   106

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 11 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως

  Προσυμβατικές τυπικές απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως

  Τροπολογία   107

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 11 – παράγραφοι 1 και 1 α (νέες)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 στοιχείο α) δίνονται ή καθίστανται διαθέσιμες στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης σε απλή και κατανοητή γλώσσα και κατά τρόπο που να είναι ευανάγνωστες καθώς και με τρόπο κατάλληλο για το μέσο της επικοινωνίας εξ αποστάσεως που χρησιμοποιείται.

  1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 δίνονται ή καθίστανται διαθέσιμες στον καταναλωτή επί σταθερού εναποθέματος σε απλή και κατανοητή γλώσσα και είναι ευανάγνωστες, με τρόπο κατάλληλο για το μέσο της επικοινωνίας εξ αποστάσεως που χρησιμοποιείται.

   

  1α. Εάν μια εξ αποστάσεως συναπτόμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών θέτει στον καταναλωτή υποχρέωση να κάνει μια πληρωμή, ο καταναλωτής δεσμεύεται από την εν λόγω σύμβαση μόνον εφόσον:

   

  α) ο έμπορος έχει επισημάνει στον καταναλωτή με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο τη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συνιστωσών του κόστους, και

   

  β) για συμβάσεις που συνάπτονται στο Διαδίκτυο, ο έμπορος έχει διαμορφώσει την ιστοσελίδα του κατά τρόπο που να είναι δυνατή η πραγματοποίηση δεσμευτικής παραγγελίας μόνο αφού ο καταναλωτής επιβεβαιώσει ότι ανέγνωσε και κατανόησε τις πληροφορίες που προβλέπονται στο ανωτέρω στοιχείο (α)· ή

   

  γ) για συμβάσεις συναπτόμενες τηλεφωνικώς, ο έμπορος έχει στείλει στον καταναλωτή επιβεβαίωση της προσφοράς του επί σταθερού εναποθέματος και ο καταναλωτής έχει επιβεβαιώσει τη σύναψη της σύμβασης επί σταθερού εναποθέματος.

  Τροπολογία  108

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 11 – παράγραφοι 2 και 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Εάν ο έμπορος προβεί σε τηλεφωνική κλήση προς τον καταναλωτή με σκοπό τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης, πρέπει να δηλώσει την ταυτότητά του και την εμπορική φύση της επικοινωνίας στην αρχή της συνομιλίας με τον καταναλωτή.

  2. Εάν ο έμπορος ή κάποιος μεσάζων που ενεργεί εξ ονόματος του εμπόρου προβεί σε τηλεφωνική κλήση προς τον καταναλωτή με σκοπό τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης, πρέπει να δηλώσει την ταυτότητά του και την εμπορική φύση της επικοινωνίας στην αρχή της συνομιλίας με τον καταναλωτή.

   

  2a. Οι δικτυακοί τόποι ηλεκτρονικού εμπορίου υποχρεούνται να αναφέρουν ευκρινώς και ευανάγνωστα, ήδη από την αρχική τους σελίδα, εάν και κατά πόσον, για την παράδοση στο έδαφος ορισμένων κρατών μελών, υπάρχουν οιασδήποτε φύσεως περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένου και σε ό,τι αφορά τους τρόπους πληρωμής.

  Τροπολογία  109

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 11 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Εάν η σύμβαση συνάπτεται με μέσο το οποίο παρέχει περιορισμένο χώρο ή χρόνο για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο έμπορος παρέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη συνολική τιμή όπως αναφέρεται στα άρθρα 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) σχετικά με το εν λόγω συγκεκριμένο μέσο πριν από τη σύναψη αυτής της σύμβασης. Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 παρέχονται από τον έμπορο στον καταναλωτή κατά κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με την παράγραφο 1.

  3. Εάν η σύμβαση συνάπτεται με μέσο το οποίο παρέχει περιορισμένο χώρο ή χρόνο για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο έμπορος παρέχει τουλάχιστον, σε αυτό το συγκεκριμένο μέσον πριν από τη σύναψη αυτής της σύμβασης, τις προσυμβατικές πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας, τη συνολική τιμή, τη διάρκεια της σύμβασης και, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, τις προϋποθέσεις για την καταγγελία της που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και ζ). Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρέχονται από τον έμπορο στον καταναλωτή κατά κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με την παράγραφο 1.

  Τροπολογία  110

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 11 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Ο καταναλωτής λαμβάνει επιβεβαίωση του συνόλου των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία α) έως στ), σε σταθερό εναπόθεμα, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη σύναψη κάθε εξ αποστάσεως σύμβασης και το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων ή όταν έχει αρχίσει η εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός εάν οι πληροφορίες έχουν δοθεί στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε εξ αποστάσεως σύμβασης σε σταθερό εναπόθεμα.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  111

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν καμία τυπική απαίτηση πέραν εκείνων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4.

  4. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν καμία περαιτέρω τυπική απαίτηση προσυμβατικής ενημέρωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που ορίζονται στο άρθρο 9(1).

  Τροπολογία  112

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1a. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενης σύμβασης, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο του υπογεγραμμένου εγγράφου της σύμβασης σε σταθερό εναπόθεμα, εάν τούτο δε συμβεί την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

  Τροπολογία   113

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Στην περίπτωση σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής υπογράφει το έντυπο παραγγελίας ή, σε περιπτώσεις όπου το έγγραφο παραγγελίας δεν είναι σε χαρτί, όταν ο καταναλωτής λαμβάνει το αντίγραφο του εντύπου παραγγελίας σε σταθερό εναπόθεμα.

  2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε περίπτωση σύμβασης εξ αποστάσεως ή σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος για την προμήθεια εμπορευμάτων, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος πλην του μεταφορέα το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, αποκτά την κατοχή των παραγγελθέντων εμπορευμάτων ή:

  Στην περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης για την πώληση εμπορευμάτων, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από το μεταφορέα, και αποκτά την κατοχή καθενός από τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν.

   

  Στην περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα της σύναψης της σύμβασης.

   

   

  α) σε περίπτωση πολλών εμπορευμάτων που παραγγέλθηκαν από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδίδονται χωριστά, του τελευταίου παραδοθέντος εμπορεύματος·

   

  β) σε περίπτωση εμπορεύματος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή τεμάχια, της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου·

   

  γ) σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράδοσης εμπορευμάτων του ιδίου είδους εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, του τελευταίου παραδοθέντος εμπορεύματος.

  Τροπολογία   114

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ικανοποιείται, εάν η ανακοίνωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποστέλλεται από τον καταναλωτή πριν από το τέλος της εν λόγω προθεσμίας.

  3. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ικανοποιείται, εάν η ανακοίνωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποστέλλεται από τον καταναλωτή πριν από το τέλος της εν λόγω περιόδου.

  Τροπολογία  115

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 12 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν στα συμβαλλόμενα μέρη να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.

  4. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν στα συμβαλλόμενα μέρη να εκτελέσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης. Εντούτοις, σε περίπτωση σύμβασης συναπτόμενης εκτός εμπορικού καταστήματος, τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία που απαγορεύει στον έμπορο να συλλέγει πληρωμές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη σύναψη της σύμβασης.

  Τροπολογία   116

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εάν ο έμπορος δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά παράβαση των άρθρων 9 στοιχείο β), 10 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 4, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει τρεις μήνες αφότου ο έμπορος έχει πλήρως εκτελέσει τις λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις του.

  1. Εάν ο έμπορος δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά παράβαση του άρθρου 9 παράγραφος 1, στοιχείο ε), η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει ένα έτος μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 12, παράγραφοι 1α και 2.

   

  1a. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία που προβλέπει μεγαλύτερη προθεσμία υπαναχώρησης.

  Τροπολογία   117

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Ο καταναλωτής ενημερώνει τον έμπορο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει σε σταθερό εναπόθεμα είτε σε δήλωση που απευθύνεται στον έμπορο συνταγμένη με δικά του λόγια είτε χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης όπως ορίζεται στο παράρτημα I(B).

  1. Ο καταναλωτής ενημερώνει τον έμπορο πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης για την απόφασή του να υπαναχωρήσει. Προς το σκοπό αυτό, ο καταναλωτής δύναται ένα εκ των δυο:

   

  α) να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο Παράρτημα I(B) ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφώς διατυπωμένη δήλωση επί σταθερού εναποθέματος· ή

   

  β) να επιστρέψει στον έμπορο τα εμπορεύματα, συνοδευόμενα από σαφώς διατυπωμένη δήλωση του καταναλωτή με την οποία αυτός εκφράζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει.

  Τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν τυχόν άλλες τυπικές απαιτήσεις που να είναι εφαρμοστέες στο εν λόγω τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης.

  Τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν τυχόν άλλες τυπικές απαιτήσεις από εκείνες που ορίζονται στο Παράρτημα Ι(Β) που να είναι εφαρμοστέες στο έντυπο υπαναχώρησης.

  Τροπολογία   118

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Όσον αφορά συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται στο διαδίκτυο, ο έμπορος μπορεί, επιπλέον των δυνατοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να παράσχει την επιλογή στον καταναλωτή να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του εμπόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος κοινοποιεί στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης με ηλεκτρονικό μήνυμα αμελλητί.

  2. Ο έμπορος μπορεί, επιπλέον των δυνατοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να παράσχει την επιλογή στον καταναλωτή να συμπληρώσει και να υποβάλει είτε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι(Β) είτε οποιαδήποτε άλλη σαφώς διατυπωμένη δήλωση που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του εμπόρου. Ο έμπορος μπορεί επίσης να προσφέρει στον καταναλωτή την εναλλακτική δυνατότητα να υπαναχωρήσει τηλεφωνικώς από τη σύμβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έμπορος κοινοποιεί στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης επί σταθερού εναποθέματος αμελλητί.

  Τροπολογία   119

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 15 – στοιχεία α και β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) να εκτελέσουν την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος ή

  Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

  β) να συνάψουν σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος σε περιπτώσεις που υποβλήθηκε προσφορά από τον καταναλωτή.

  β) να συνάψουν σύμβαση εξ αποστάσεως ή σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος σε περιπτώσεις που υποβλήθηκε προσφορά από τον καταναλωτή.

  Τροπολογία   120

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Ο έμπορος επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή εντός τριάντα ημερών από την ημέρα κατά την οποία λαμβάνει την ανακοίνωση της υπαναχώρησης.

  1. Ο έμπορος επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, όπου τούτο έχει εφαρμογή, των δαπανών παράδοσης, χωρίς περιττές καθυστερήσεις και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει δυνάμει του άρθρου 14. Ο έμπορος δύναται να διενεργήσει αυτή την επιστροφή χρημάτων με οποιοδήποτε μέσον πληρωμής που είναι νόμιμο στη χώρα όπου ο καταναλωτής θα τα λάβει και υπό τον όρο ότι ο καταναλωτής δεν θα υποβληθεί σε οποιαδήποτε δαπάνη ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων.

  Τροπολογία  121

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης, ο έμπορος μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή μέχρι να λάβει ή να συλλέξει τα εμπορεύματα ή ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι επέστρεψε τα εμπορεύματα, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

  2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο έμπορος δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον συνηθισμένο.

  Τροπολογία   122

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 17 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης για τις οποίες η κατοχή των εμπορευμάτων έχει μεταβιβαστεί στον καταναλωτή ή, κατόπιν αιτήματός του, σε τρίτο μέρος πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης ο καταναλωτής επιστρέφει τα εμπορεύματα ή τα μεταβιβάζει στον έμπορο ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από τον έμπορο να τα παραλάβει εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοινώνει την υπαναχώρησή του στον έμπορο, εκτός και αν ο έμπορος έχει προσφερθεί να παραλάβει τα εμπορεύματα ο ίδιος.

  1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως ή τις εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας εμπορευμάτων, ο καταναλωτής επιστρέφει τα εμπορεύματα ή τα μεταβιβάζει στον έμπορο ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από τον έμπορο να τα παραλάβει, χωρίς περιττές καθυστερήσεις και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοινώνει στον έμπορο την απόφασή του να υπαναχωρήσει δυνάμει του άρθρου 14, εκτός και αν ο έμπορος έχει προσφερθεί να παραλάβει τα εμπορεύματα ο ίδιος.

  Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων, εκτός εάν ο έμπορος έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος με το εν λόγω κόστος.

  Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων. Δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες αυτές εάν ο έμπορος έχει συμφωνήσει στη σύμβαση να επιβαρυνθεί ο ίδιος με αυτές ή εάν η τιμή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων υπερβαίνει τα 40 ευρώ.

  Τροπολογία   123

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 17 – παράγραφοι 2 και 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα της διακίνησης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την αναγνώριση της φύσης και της λειτουργίας των εμπορευμάτων. Δεν ευθύνεται για τη μείωση της αξίας όταν ο έμπορος δεν έχει παράσχει κοινοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο β). Όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται στο δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με το κόστος για τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν, εν μέρει ή εν όλω, κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.

  2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα της διακίνησης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των εμπορευμάτων. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των εμπορευμάτων όταν ο έμπορος δεν έχει παράσχει κοινοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, στοιχείο ε).

   

  2a. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν άρθρο, ο καταναλωτής δεν φέρει ευθύνη λόγω της ασκήσεως εκ μέρους του τού δικαιώματος της υπαναχώρησης.

  Τροπολογία   124

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 18 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε δευτερεύουσες συμβάσεις

  Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε συνδεδεμένες συμβάσεις

  Τροπολογία   125

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως σύμβαση ή σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 17, τυχόν δευτερεύουσες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως χωρίς κανένα κόστος για τον καταναλωτή.

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως σύμβαση ή σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 17, τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως χωρίς κανένα κόστος για τον καταναλωτή που δεν προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

  Τροπολογία   126

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Αναφορικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τα ακόλουθα:

  1. Αναφορικά με τις εξ αποστάσεως και τις εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τα ακόλουθα:

  Τροπολογία   127

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση των οποίων έχει αρχίσει, με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, πριν από το τέλος της δεκατετραήμερης περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12·

  α) παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση των οποίων έχει αρχίσει, με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή επί σταθερού εναποθέματος, πριν από το τέλος της δεκατετραήμερης περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12· στην περίπτωση αυτή, η συγκατάθεση πρέπει να αφορά και την παραίτηση του καταναλωτή από το δικαίωμα υπαναχώρησης·

  Τροπολογία  128

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) προμήθεια των εμπορευμάτων ή παροχή των υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έμπορος·

  β) προμήθεια ή παράδοση των εμπορευμάτων ή παροχή των υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της αγοράς, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έμπορος και μπορεί να συμβούν μέσα στην προθεσμία υπαναχώρησης·

  Τροπολογία  129

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) προμήθεια εμπορευμάτων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, ή τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα·

  γ) προμήθεια εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών που αντιστοίχως κατασκευάζονται ή διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή που είναι σαφώς εξατομικευμένα, απαιτώντας από τον έμπορο ατομικές διευθετήσεις τις οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό, ή τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα·

  Τροπολογία   130

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχεία δ, δ α (νέο) και δ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) προμήθεια οίνου, η τιμή του οποίου έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση του οποίου μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά το χρονικό όριο που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 και η πραγματική τιμή του οποίου εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έμπορος·

  δ) προμήθεια

  - τροφίμων·

  - ποτών·

  - φαρμακευτικών προϊόντων, ή

  - άλλων ευαίσθητων από υγειονομική άποψη εμπορευμάτων των οποίων η συσκευασία ή το σφράγισμα έχει ήδη ανοιχθεί από τον καταναλωτή ο οποίος είχε προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης·

   

  δα) συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει από τον έμπορο άμεση εκτέλεση, προκειμένου να αντιμετωπίσει επείγουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης· εάν, στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος παρέχει ή πωλεί πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα διαφορετικά από εκείνα που είναι αυστηρώς αναγκαία για να ικανοποιηθεί η άμεση επείγουσα ανάγκη του καταναλωτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται σε αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα·

   

  δβ) συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής έχει συγκεκριμένα ζητήσει από τον έμπορο να τον επισκεφτεί στην κατοικία του για να εκτελέσει επιδιόρθωση ή εργασίες συντήρησης· εάν, στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος παρέχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή εμπορεύματα διαφορετικά από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά την επιδιόρθωση, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα.

  Τροπολογία   131

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) προμήθεια οπτικοακουστικών εγγραφών, δίσκων και λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή·

  ε) προμήθεια σφραγισμένων οπτικοακουστικών εγγραφών, δίσκων και λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή·

  Τροπολογία  132

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ) προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών·

  στ) προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων·

  Τροπολογία  133

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) υπηρεσίες στοιχημάτων και λαχείων·

  διαγράφεται

  Τροπολογία   134

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχεία η και η α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η) συμβάσεις που συνήφθησαν σε πλειστηριασμό.

  η) συμβάσεις που συνάφθηκαν σε δημόσιο πλειστηριασμό.

   

  ηα) προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου αφ ης στιγμής ο καταναλωτής ξεκινήσει το "κατέβασμά" του.

  Τροπολογία   135

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Αναφορικά με τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τα ακόλουθα:

  διαγράφεται

  α) συμβάσεις για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων εμπορευμάτων που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού, επιλεγμένα εκ των προτέρων από τον καταναλωτή μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως και τα οποία παραδίδονται στο σπίτι, την κατοικία ή το χώρο εργασίας του καταναλωτή από τον έμπορο που συνήθως πωλεί αυτά τα προϊόντα στο δικό του εμπορικό κατάστημα·

   

  β) συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής, προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια άμεση επείγουσα κατάσταση έχει ζητήσει την άμεση εκτέλεση της σύμβασης από τον έμπορο· εάν, στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος παρέχει ή πωλεί πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα διαφορετικά από εκείνα που είναι αυστηρώς αναγκαία για να ικανοποιηθεί η άμεση επείγουσα ανάγκη του καταναλωτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται σε αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα·

   

  γ) συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά από τον έμπορο, μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, να επισκεφθεί την κατοικία του με σκοπό την επιδιόρθωση ή την εκτέλεση έργων συντήρησης στην ιδιοκτησία του· εάν, στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος παρέχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή εμπορεύματα διαφορετικά από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά την επιδιόρθωση, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα.

   

  Τροπολογία   136

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 19 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να συμφωνήσουν να μην εφαρμόσουν τις παραγράφους 1 και 2.

  2. Ο έμπορος και ο καταναλωτής μπορεί να συμφωνήσουν να μην εφαρμόσουν την παράγραφο 1.

  Τροπολογία  137

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 20

  Εξαιρούμενες συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

  διαγράφεται

  1. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρμόζονται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις ή συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

   

  α) για την πώληση ακίνητης περιουσίας ή συνδεόμενες με άλλα δικαιώματα ακίνητης περιουσίας, πλην συμβάσεων ενοικίασης και εργασιών σχετικά με την ακίνητη περιουσία·

   

  β) που συνάπτονται μέσω αυτόματων διανεμητών ή εμπορικών καταστημάτων αυτόματης πώλησης·

   

  γ) που συνάπτονται με φορείς τηλεπικοινωνιών λόγω χρησιμοποίησης των δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων·

   

  δ) για την παροχή τροφίμων ή ποτών από έμπορο ο οποίος τα διανέμει συχνά και τακτικά στην περιοχή γύρω από το εμπορικό του κατάστημα.

   

  2. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος που συνδέονται με:

   

  α) ασφάλειες·

   

  β) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έμπορος, οι οποίες μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/65/ΕΚ1 και

   

  γ) δάνεια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/48/ΕΚ.

   

  3. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρμόζονται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις για την παροχή στέγασης, μεταφοράς, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών αναψυχής όσον αφορά συμβάσεις που προβλέπουν συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο εκτέλεσης.

   

  1 ΕΕ L 271, 9.10.2002, σ. 16.

   

  Τροπολογία   138

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 21

  Πεδίο εφαρμογής

  διαγράφεται

  1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις συμβάσεις πώλησης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 5, στο πλαίσιο του οποίου η σύμβαση είναι μεικτής φύσεως, έχοντας ως αντικείμενο τόσο εμπορεύματα όσο και υπηρεσίες, το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται μόνο στα εμπορεύματα.

   

  2. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επίσης σε συμβάσεις για την παροχή εμπορευμάτων που θα κατασκευαστούν ή παραχθούν.

   

  3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται από τον έμπορο όταν έχει αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης των εμπορευμάτων με επισκευή βάσει του άρθρου 26.

   

  4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν το κεφάλαιο αυτό στην πώληση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

   

  Τροπολογία  139

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 22 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αποφασίσει διαφορετικά, ο έμπορος παραδίδει τα εμπορεύματα με τη μεταβίβαση της κατοχής των εμπορευμάτων στον καταναλωτή ή σε τρίτο μέρος, διαφορετικό από το μεταφορέα, το οποίο υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, εντός τριάντα ημερών το αργότερο από την ημέρα της σύναψης της σύμβασης.

  1. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει για το χρόνο παράδοσης, ο έμπορος παραδίδει τα εμπορεύματα με τη μεταβίβαση της κατοχής των εμπορευμάτων στον καταναλωτή ή σε τρίτο μέρος, υποδειχθέν από τον καταναλωτή και διαφορετικό από το μεταφορέα, το ενωρίτερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριάντα ημερών από την ημέρα της σύναψης της σύμβασης.

  Τροπολογία   140

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 22 – παράγραφοι 2, 2 α (νέα) και 2 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Όταν ο έμπορος δεν ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του για την παράδοση, ο καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή τυχόν ποσών που πληρώθηκαν εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παράδοσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

  2. Όταν ο έμπορος δεν ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του για την παράδοση των εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε με τον καταναλωτή, ή σε συμφωνία με την παράγραφο 1, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, εκτός κι αν τα εμπορεύματα παραδοθούν εντός μιας νέας προθεσμίας που θα καθοριστεί από τον καταναλωτή και δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες. Προς το σκοπό αυτό, ο καταναλωτής αποστέλλει έγγραφη προηγούμενη κοινοποίηση στον έμπορο διευκρινίζοντας τη νέα προθεσμία παράδοσης και δηλώνοντας την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη παράδοσης των εμπορευμάτων εντός της νέας προθεσμίας. Εάν, με την εκπνοή της νέας προθεσμίας, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, ο καταναλωτής θεωρείται ότι υπαναχώρησε από τη σύμβαση πώλησης.

   

  Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ εάν ο έμπορος σιωπηρώς ή ρητώς έχει αρνηθεί να παραδώσει τα εμπορεύματα ή εάν η συμμόρφωση προς τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης θεωρείται ως βασικό στοιχείο της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων υπό τις οποίες είχε συναφθεί η σύμβαση.

   

  2a. Μόλις καταγγελθεί η σύμβαση, ο έμπορος επιστρέφει αμέσως και οπωσδήποτε εντός επτά ημερών από την καταγγελία, κάθε ποσόν που είχε καταβληθεί βάσει της σύμβασης.

   

  2β. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα του καταναλωτή να απαιτήσει αποζημίωση.

  Τροπολογία  141

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 22 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 22α

   

  Δικαίωμα παράδοσης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος

   

  Σε περίπτωση σύμβασης συναπτόμενης εξ αποστάσεως, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει από τον έμπορο την παράδοση του εμπορεύματος ή την παροχή της υπηρεσίας σε άλλο κράτος μέλος. Ο έμπορος ικανοποιεί το αίτημα του καταναλωτή εάν τούτο είναι τεχνικώς εφικτό και εάν ο καταναλωτής συμφωνεί να επιβαρυνθεί με όλες τις σχετικές δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση, ο έμπορος δηλώνει εκ των προτέρων αυτές τις δαπάνες.

  Τροπολογία  142

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 22 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 22β

   

  Τρόπος πληρωμής

   

  1. Ο έμπορος και ο καταναλωτής μπορούν να συμφωνήσουν για μια προκαταβολή ή για μια κατάθεση κατά την παράδοση.

   

  2. Βάσει του άρθρου 52(3) της από 13 Νοεμβρίου 2007 οδηγίας 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την απαίτηση επιβάρυνσης λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός και να προαχθεί η χρήση αποτελεσματικών μέσων πληρωμών.

   

  3. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους εμπόρους να επιβαρύνουν τους καταναλωτές για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής με δαπάνη που υπερβαίνει το κόστος χρήσης αυτού του μέσου από τον έμπορο.

   

  1 ΕΕ L 319, 5.12.2007, σ. 1

  Τροπολογία  143

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 23 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των εμπορευμάτων μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος, διαφορετικό από το μεταφορέα, το οποίο υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, έχει αποκτήσει την κατοχή των εμπορευμάτων.

  1. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των εμπορευμάτων μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος, υποδειχθέν από τον καταναλωτή και διαφορετικό από το μεταφορέα, έχει αποκτήσει την κατοχή των εμπορευμάτων. Ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδόσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα εμπορεύματα, η δε επιλογή αυτή δεν προσφερόταν από τον έμπορο, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

  Τροπολογία  144

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 23 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Ο κίνδυνος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μετατίθεται στον καταναλωτή κατά τη στιγμή της παράδοσης, όπως συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος, διαφορετικό από το μεταφορέα, το οποίο υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, δεν προέβη στις εύλογες ενέργειες για την απόκτηση της κατοχής των εμπορευμάτων.

  2. Ο κίνδυνος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μετατίθεται στον καταναλωτή κατά τη στιγμή της παράδοσης, όπως συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος, διαφορετικό από το μεταφορέα, το οποίο υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, δεν προέβη προδήλως στις εύλογες ενέργειες για την απόκτηση της κατοχής των εμπορευμάτων.

  Τροπολογία  145

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 23 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 23α

   

  Διάρκεια των συμβάσεων

   

  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας περί καταχρηστικών όρων, οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων δεν μπορούν να ορίζουν αρχική διάρκεια δέσμευσης μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών.

   

  2. Στο τέλος της αρχικής 12μηνης περιόδου δέσμευσης, οι καταναλωτές μπορούν να καταγγείλουν την σύμβαση ανά πάσα στιγμή. Η καταγγελία της σύμβασης έχει ως προϋπόθεση μια περίοδο προηγούμενης κοινοποίησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες. Οι καταναλωτές δικαιούνται να στείλουν την προηγούμενη κοινοποίηση πριν από το τέλος της αρχικής περιόδου δέσμευσης, με σκοπό την καταγγελία της σύμβασης με ισχύ από τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

  Τροπολογία   146

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 24 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Ο έμπορος παραδίδει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης.

  1. Ο έμπορος παραδίδει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα που από κοινού είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων.

  Τροπολογία   147

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) συμμορφώνονται με την περιγραφή που έχει γίνει από τον έμπορο και έχουν τις ιδιότητες των εμπορευμάτων που ο έμπορος είχε παρουσιάσει στον καταναλωτή ως δείγμα ή υπόδειγμα·

  α) συμμορφώνονται με την περιγραφή που έχει γίνει από τον έμπορο και έχουν τις ιδιότητες των εμπορευμάτων που ο έμπορος είχε παρουσιάσει στον καταναλωτή ως δείγμα ή υπόδειγμα, και

  Τροπολογία  148

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον έμπορο κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και την οποία ο έμπορος αποδέχθηκε·

  β) είναι κατάλληλα, εν απουσία συμφωνίας ως προς τα χαρακτηριστικά τους, για τη χρήση στην οποία τα προόριζαν οι συμβαλλόμενοι στη σύμβαση κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, και

  Τροπολογία  149

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχεία γ και δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται κατά κανόνα εμπορεύματα του ίδιου τύπου ή

  γ) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται κατά κανόνα εμπορεύματα του ίδιου τύπου και παρουσιάζουν την ποιότητα και τις επιδόσεις που συνηθίζονται για εμπορεύματα του ιδίου τύπου, λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων του σκοπού, της εμφάνισης, της διάρκειας ζωής και του φινιρίσματος, και που ο καταναλωτής ευλόγως μπορεί να προσδοκά, λόγω της φύσης των εμπορευμάτων και λαμβανομένης υπόψη κάθε δημόσιας ανακοίνωσης περί των ειδικών χαρακτηριστικών των εμπορευμάτων η οποία έγινε από τον έμπορο, το παραγωγό ή τον εκπρόσωπό του, ιδίως μέσω διαφήμισης ή επί της σήμανσης.

  δ) έχουν τη συνήθη ποιότητα και επιδόσεις εμπορεύματος του ίδιου τύπου τις οποίες μπορεί ευλόγως να αναμένει ο καταναλωτής, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εμπορευμάτων και τις δημόσιες δηλώσεις του εμπόρου, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήμισης ή της επισήμανσης.

   

  Τροπολογία  150

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 24 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν υφίσταται έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, εάν, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο καταναλωτής γνώριζε ή δεν μπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη της συμμόρφωσης ή, εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε υλικά που προμηθεύει ο καταναλωτής.

  3. Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

  Τροπολογία  151

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης η σχετική δήλωση είχε διορθωθεί·

  β) κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης η σχετική δήλωση είχε διορθωθεί εγκαίρως και κατά τρόπο ισοδύναμο προς εκείνον με τον οποίο είχε γίνει ή τουλάχιστον δηλωνόταν σαφώς στο έγγραφο της σύμβασης·

  Τροπολογία   152

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 24 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Η έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει από την κακή εγκατάσταση των εμπορευμάτων εξομοιούται με την έλλειψη συμμόρφωσης των εμπορευμάτων, όταν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης και τα εμπορεύματα εγκαταστάθηκαν από τον έμπορο ή με ευθύνη του. Το ίδιο ισχύει εξίσου εάν τα εμπορεύματα που προορίζονταν να εγκατασταθούν από τον καταναλωτή, εγκαθίστανται από τον καταναλωτή και η κακή εγκατάσταση οφείλεται σε παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης.

  5. Ο έμπορος φέρει ευθύνη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που προκύπτει ως αποτέλεσμα της συσκευασίας ή απορρέει από την κακή εγκατάσταση, όταν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης των εμπορευμάτων και τα εμπορεύματα εγκαταστάθηκαν από τον έμπορο ή με ευθύνη του. Το ίδιο ισχύει εξίσου εάν τα εμπορεύματα που προορίζονταν να εγκατασταθούν από τον καταναλωτή, εγκαθίστανται από τον καταναλωτή και η κακή εγκατάσταση οφείλεται σε παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης.

  Τροπολογία   153

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 26 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 5, όταν τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τους όρους της σύμβασης, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα:

  1. Τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τους όρους της σύμβασης, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε ένα εκ των δυο:

  α) για αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης μέσω επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης,

  α) αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης του προϊόντος μέσω επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5, ή

  β) για μείωση της τιμής,

  β) λογική μείωση τιμής ή ακύρωση της σύμβασης βάσει των παραγράφων 4, 5 και 5a.

  γ) για ακύρωση της σύμβασης.

   

  Τροπολογία   154

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 26 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Ο έμπορος αποκαθιστά την έλλειψη συμμόρφωσης είτε με επιδιόρθωση είτε με αντικατάσταση ανάλογα με την επιλογή του.

  2. Ο καταναλωτής μπορεί κατά πρώτον να ζητήσει από τον έμπορο την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του εμπορεύματος , εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατο ή δυσανάλογο.

  Τροπολογία   155

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 26 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Όταν ο έμπορος έχει αποδείξει ότι η αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης με επιδιόρθωση ή αντικατάσταση είναι παράνομη, αδύνατη ή θα προξενούσε στον έμπορο δυσανάλογη προσπάθεια, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τη μείωση της τιμής ή την κατάργηση της σύμβασης. Η προσπάθεια του εμπόρου είναι δυσανάλογη, εάν τον επιβαρύνει με δαπάνες, σε σύγκριση με τη μείωση της τιμής ή την κατάργηση της σύμβασης, που είναι υπερβολικές, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των προϊόντων εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης και τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης.

  3. Και οι δυο δυνατότητες επανόρθωσης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 θεωρούνται δυσανάλογες εάν θα επεβάρυναν τον έμπορο με δαπάνες, οι οποίες

  Ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση, μόνον εάν η έλλειψη συμμόρφωσης δεν είναι ελάσσονος σημασίας.

  α) ενόψει της αξίας που θα είχε το εμπόρευμα, εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης,

   

  β) λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της έλλειψης συμμόρφωσης,

   

  γ) αφού εξετασθεί το ερώτημα του κατά πόσον μπορεί να γίνει χρήση άλλων δυνατοτήτων επανόρθωσης (επιδιόρθωση ή αντικατάσταση) χωρίς σημαντικά προβλήματα για τον καταναλωτή, κριθούν ότι θα ήταν παράλογες σε σύγκριση με την εναλλακτική δυνατότητα επανόρθωσης (επιδιόρθωση ή αντικατάσταση).

   

  Η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντικό πρόβλημα για τον καταναλωτή.

  Τροπολογία   156

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 26 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Ο καταναλωτής μπορεί να προσφύγει σε οποιαδήποτε διαθέσιμη αποκατάσταση βάσει της παραγράφου 1, όταν υφίσταται μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

  4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5β ο καταναλωτής μπορεί να αξιώσει εύλογη μείωση του τιμήματος ή λύση της σύμβασης, όταν υφίσταται μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

  α) ο έμπορος έχει εμμέσως ή ρητώς αρνηθεί να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης·

  α) ο καταναλωτής δεν δικαιούται ούτε επιδιόρθωση ούτε αντικατάσταση·

   

  (αα) ο έμπορος έχει αρνηθεί, ρητώς ή με τη συμπεριφορά του, να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης·

  β) ο έμπορος δεν προέβη στην αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

  β) ο έμπορος δεν προέβη στην αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

  γ) ο έμπορος προσπάθησε να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα στον καταναλωτή·

  γ) ο έμπορος αποκατέστησε την έλλειψη συμμόρφωσης, προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα στον καταναλωτή·

  δ) η ίδια βλάβη επανεμφανίστηκε περισσότερες από μία φορές εντός μικρής χρονικής περιόδου.

   

  Τροπολογία   157

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 26 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Το σημαντικό πρόβλημα για τον καταναλωτή και το εύλογο χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο έμπορος για την αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης εκτιμώνται, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εμπορευμάτων ή το σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής απέκτησε τα εμπορεύματα όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο β).

  5. Το σημαντικό πρόβλημα για τον καταναλωτή και το εύλογο χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο έμπορος για την αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης εκτιμώνται, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εμπορευμάτων και το σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής τα ζητεί, κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 2 στοιχείο β).

  Τροπολογία   158

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5a. Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να αξιώσει τη λύση της σύμβασης πώλησης εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι δευτερεύουσας σημασίας.

  Τροπολογία   159

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 26 – παράγραφος 5 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5β. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ εθνικές νομοθετικές διατάξεις που δίνουν στους καταναλωτές το δικαίωμα, σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, να καταγγείλουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τη σύμβαση και να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων ή να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ των δυνατοτήτων επανόρθωσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ώστε να διασφαλιστεί ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

  Τροπολογία  160

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 27 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν απώλεια που δεν αποκαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26.

  2. Σε συμφωνία με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν απώλεια που δεν αποκαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26.

  Τροπολογία   161

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 27 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 27a

  Δικαίωμα αναγωγής

   

  Όταν ο έμπορος ευθύνεται ως τελικός πωλητής έναντι του καταναλωτή για μια έλλειψη συμμόρφωσης απορρέουσα από πράξη ή παράλειψη του παραγωγού, ενός προηγούμενου πωλητή εντός της ίδιας αλυσίδας συμβάσεων ή ενός άλλου μεσάζοντος, ο έμπορος ως τελικός πωλητής μπορεί να στραφεί κατά του υπευθύνου ή των υπευθύνων στην αλυσίδα συμβάσεων. Η εθνική νομοθεσία ορίζει τον υπεύθυνο ή τους υπευθύνους κατά των οποίων δικαιούται να στραφεί αναγωγικά ο τελικός πωλητής καθώς και τη σχετική διαδικασία και τις προϋποθέσεις κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του δικαιώματος αυτού.

   

  Το άτομο που προσδιορίζεται ως υπεύθυνο υπό την έννοια της προηγούμενης παράγραφο φέρει το βάρος να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την έλλειψη συμμόρφωσης ή ότι η επανόρθωση που έγινε από τον τελικό πωλητή στον καταναλωτή δεν οφειλόταν πράγματι.

  Τροπολογία   162

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 28 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Όταν ο έμπορος αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης με αντικατάσταση, ευθύνεται, δυνάμει του άρθρου 25, όταν η έλλειψη συμμόρφωσης εκδηλωθεί εντός δύο ετών από το χρόνο κατά τον οποίο ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή απέκτησε την κατοχή των αντικατασταθέντων εμπορευμάτων.

  διαγράφεται

  Τροπολογία   163

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 28 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Για να επωφεληθεί από τα δικαιώματά του δυνάμει του άρθρου 25, ο καταναλωτής ενημερώνει τον έμπορο για την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία εντόπισε την έλλειψη συμμόρφωσης.

  διαγράφεται

  Τροπολογία   164

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5a. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν ή να διατηρούν σε ισχύ εθνικές νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων, μεγαλύτερη περίοδο για την αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως υπέρ του καταναλωτή ή ειδικούς κανόνες για σημαντικές ελλείψεις συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης που εμφανίστηκαν μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

  Τροπολογία  165

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 28 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 28 α

  Επικοινωνία και δυνατότητα επικοινωνίας

   

  Ο έμπορος διασφαλίζει, καθ' όλη τη διάρκεια μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή, αφού συναφθεί μια σύμβαση πώλησης, μέχρι να εκπνεύσει η αναφερόμενη στο άρθρο 28, παράγραφος 1 προθεσμία για επίσημες προσφορές, κοινοποιήσεις και ερωτήσεις εκ μέρους του καταναλωτή σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή τη σύμβαση πώλησης, ότι είναι δυνατή υπό εύλογες συνθήκες η επικοινωνία μαζί του. Συγκεκριμένα διασφαλίζει ότι οι εκ μέρους του καταναλωτή επίσημες προσφορές που αφορούν τη σύμβαση περιέρχονται στη κατοχή του χωρίς χρονοτριβή και ότι ο καταναλωτής ενημερώνεται αμέσως για την λήψη τους. Το κόστος λήψης και διεκπεραίωσης των επίσημων προσφορών, κοινοποιήσεων και ερωτήσεων που αφορούν τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή τη σύμβαση πώλησης μέσω τηλεφώνου δεν πρέπει να χρεώνεται στον καταναλωτή· το δικαίωμα του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να χρεώνει αυτές τις κλήσεις δεν θίγεται.

  Τροπολογία  166

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η δήλωση εγγύησης συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και είναι ευανάγνωστη. Περιλαμβάνει τα εξής:

  2. Η δήλωση εγγύησης συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, είναι ευανάγνωστη και με το ίδιο μέγεθος στοιχείων. Είναι γραμμένη στην ίδια γλώσσα με της σύμβασης. Η δήλωση εγγύησης περιλαμβάνει τα εξής:

  Τροπολογία   167

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχεία α, β και γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) νομικά δικαιώματα του καταναλωτή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26, και σαφή δήλωση ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση,

  α) νομικά δικαιώματα του καταναλωτή βάσει των άρθρων 26 και 28, και τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, καθώς και σαφή δήλωση ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση,

  β) καθορισμό του περιεχομένου της εμπορικής εγγύησης και των όρων για την υποβολή αξιώσεων, ιδίως της διάρκειας, του εδαφικού πεδίου εφαρμογής και του ονόματος και της διεύθυνσης του εγγυητή,

  β) καθορισμό του περιεχομένου της εμπορικής εγγύησης και των όρων για την υποβολή αξιώσεων, ιδίως της διάρκειας, του εδαφικού πεδίου εφαρμογής και του ονόματος και της διεύθυνσης του εγγυητή,

  γ) με την επιφύλαξη των άρθρων 32 και 35 και του παραρτήματος III παράγραφος 1 στοιχείο ια), όπου ορίζεται, όταν ενδείκνυται, ότι η εμπορική εγγύηση δεν μπορεί να μεταφερθεί σε επακόλουθο αγοραστή.

  γ) την πληροφορία ότι η εμπορική εγγύηση μπορεί να μεταφερθεί σε επακόλουθο αγοραστή.

  Τροπολογία  168

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 29 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Εάν ο καταναλωτής το ζητήσει, ο έμπορος καθιστά διαθέσιμη τη δήλωση εγγύησης σε σταθερό εναπόθεμα.

  3. Ο έμπορος καθιστά διαθέσιμη τη δήλωση εγγύησης σε σταθερό εναπόθεμα και, εάν το ζητήσει ο καταναλωτής, και σε χαρτί.

  Τροπολογία  169

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 30 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις συμβατικές ρήτρες που συντάσσονται εκ των προτέρων από τον έμπορο ή τρίτο μέρος, τις οποίες ο καταναλωτής αποδέχτηκε χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το περιεχόμενό τους, ιδίως όταν αυτές οι συμβατικές ρήτρες αποτελούν τμήμα προδιατυπωμένης τυποποιημένης σύμβασης.

  1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις συμβατικές ρήτρες που συντάσσονται εκ των προτέρων από τον έμπορο ή τρίτο μέρος και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Μία συμβατική ρήτρα θεωρείται πάντοτε ότι δεν αποτελεί αντικείμενο προσωπικής διαπραγμάτευσης εάν έχει συνταχθεί εκ των προτέρων και ο καταναλωτής για το λόγο αυτό δεν ήταν σε θέση να επηρεάσει ουσιαστικά το περιεχόμενό της, ιδίως όταν η ρήτρα αυτή αποτελεί τμήμα προδιατυπωμένης τυποποιημένης σύμβασης.

  Τροπολογία  170

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 30 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το γεγονός ότι ο καταναλωτής είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει το περιεχόμενο ορισμένων πτυχών μιας συμβατικής ρήτρας ή μιας συγκεκριμένης ρήτρας δεν αποκλείει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου σε άλλες συμβατικές ρήτρες οι οποίες αποτελούν τμήμα της σύμβασης.

  2. Το γεγονός ότι για το περιεχόμενο ορισμένων πτυχών μιας συμβατικής ρήτρας ή μιας συγκεκριμένης ρήτρας υπήρξε προσωπική διαπραγμάτευση, δεν αποκλείει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου σε άλλες συμβατικές ρήτρες οι οποίες αποτελούν τμήμα της σύμβασης.

  Τροπολογία  171

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 30 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε συμβατικές ρήτρες που αντικατοπτρίζουν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου οι οποίες συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο και τις διατάξεις ή τις αρχές διεθνών συμβάσεων στις οποίες η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος.

  3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε συμβατικές ρήτρες που αντικατοπτρίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή άλλες διατάξεις δημοσίας τάξεως οι οποίες συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και τις διατάξεις ή τις αρχές διεθνών συμβάσεων στις οποίες η Ένωση ή τα κράτη μέλη αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος.

  Τροπολογία  172

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 30 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 30α

   

  Βαθμός εναρμόνισης

   

  Εκτός εάν ορίζεται άλλως, τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

  Τροπολογία  173

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 31 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Οι συμβατικές ρήτρες διατυπώνονται σε απλή, κατανοητή γλώσσα και είναι ευανάγνωστες.

  1. Όλες οι ρήτρες των συμβάσεων θα πρέπει να διατυπώνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο. Εάν οι συμβατικές ρήτρες αποτυπώνονται γραπτώς, θα πρέπει πάντοτε να συντάσσονται σε απλή, κατανοητή γλώσσα και να είναι ευανάγνωστες.

  Τροπολογία  174

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 31 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν απαιτήσεις παρουσίασης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι συμβατικοί όροι ή καθίστανται διαθέσιμοι στον καταναλωτή.

  4. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν απαιτήσεις σχετικά με την παρουσίαση των συμβατικών όρων, εκτός από απαιτήσεις παρουσίασης για άτομα με ειδικές ανάγκες ή όταν τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή ή τρίτου προσώπου ή σε σχέση με συγκεκριμένα εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν βλάβη για τον καταναλωτή.

  Τροπολογία  175

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 32 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 38, ο καταχρηστικός χαρακτήρας μιας συμβατικής ρήτρας κρίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων που αφορά η σύμβαση και όλες οι κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης περιστάσεις που περιέβαλαν την εν λόγω σύναψη καθώς και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. Κατά την εκτίμηση του καταχρηστικού ή όχι χαρακτήρα μιας συμβατικής ρήτρας, η αρμόδια εθνική αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η σύμβαση συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε στον καταναλωτή από τον έμπορο σύμφωνα με το άρθρο 31.

  2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 38, ο καταχρηστικός χαρακτήρας μιας συμβατικής ρήτρας κρίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων που αφορά η σύμβαση και όλες οι κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης περιστάσεις που περιέβαλαν την εν λόγω σύναψη καθώς και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται.

  Τροπολογία  176

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2a. Κατά την εκτίμηση του καταχρηστικού ή όχι χαρακτήρα μιας συμβατικής ρήτρας, η αρμόδια εθνική αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η σύμβαση συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε στον καταναλωτή από τον έμπορο σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφοι 1 και 2. Ρήτρα που ορίσθηκε από τον έμπορο κατά παραβίαση της υποχρέωσης διαφάνειας που επιβάλλει το άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2 μπορεί και μόνον για το λόγο αυτό να θεωρηθεί καταχρηστική.

  Τροπολογία  177

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 32 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην εκτίμηση του κύριου αντικειμένου της σύμβασης ή στην επάρκεια της αμοιβής που προβλέπεται από την κύρια συμβατική υποχρέωση του εμπόρου, υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπορος συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 31.

  3. Οι παράγραφοι 1, 2 και 2α) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην εκτίμηση του κύριου αντικειμένου της σύμβασης ή στην επάρκεια της αμοιβής που προβλέπεται από την κύρια συμβατική υποχρέωση του εμπόρου, υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπορος συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 31 παράγραφοι 1, 2 και 3.

  Τροπολογία  178

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 33

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εάν ο έμπορος ισχυρίζεται ότι για μια συμβατική ρήτρα υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση, φέρει το βάρος της απόδειξης.

  Εάν ο έμπορος ισχυρίζεται ότι για μια συμβατική ρήτρα υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση, ή ότι μια συμβατική ρήτρα συμμορφώνεται προς την απαίτηση διαφάνειας που ορίζεται από το άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2, φέρει το βάρος της απόδειξης.

  Τροπολογία  179

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 34

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συμβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, θεωρούνται καταχρηστικές σε όλες τις περιπτώσεις. Ο εν λόγω κατάλογος συμβατικών ρητρών εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σύμφωνα με τα άρθρα 39 παράγραφος 2 και 40.

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συμβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, θεωρούνται καταχρηστικές σε όλες τις περιπτώσεις.

   

  2. Τα κράτη μέλη μπορούν στην εθνική τους νομοθεσία να ορίζουν ως καταχρηστικές σε κάθε περίπτωση και άλλες συμβατικές ρήτρες. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συμβατικές ρήτρες της παραγράφου 1.

   

  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες κατά τρόπο που να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αυτές.

  Τροπολογία  180

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 35

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συμβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται στον κατάλογο στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ, τεκμαίρονται καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος έχει αποδείξει ότι αυτές οι συμβατικές ρήτρες είναι θεμιτές σύμφωνα με το άρθρο 32. Ο εν λόγω κατάλογος συμβατικών ρητρών εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σύμφωνα με τα άρθρα 39 παράγραφος 2 και 40.

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συμβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται στον κατάλογο στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ, τεκμαίρονται καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος έχει αποδείξει ότι αυτές οι συμβατικές ρήτρες είναι θεμιτές σύμφωνα με το άρθρο 32.

   

  2. Τα κράτη μέλη μπορούν στην εθνική τους νομοθεσία να περιλαμβάνουν και άλλες συμβατικές ρήτρες που θεωρούνται ως καταχρηστικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συμβατικές ρήτρες της παραγράφου 1.

   

  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες κατά τρόπο που να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αυτές.

  Τροπολογία  181

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 37

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι συμβατικές ρήτρες που είναι καταχρηστικές δεν είναι δεσμευτικές για τον καταναλωτή. Η σύμβαση εξακολουθεί να δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν μπορεί να παραμείνει σε ισχύ χωρίς τους καταχρηστικούς όρους.

  Οι συμβατικές ρήτρες που είναι καταχρηστικές δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν είναι δεσμευτικές για τον καταναλωτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η σύμβαση εξακολουθεί να δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν μπορεί να παραμείνει σε ισχύ χωρίς τους καταχρηστικούς όρους.

  Τροπολογία  182

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 38 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, προς το συμφέρον των καταναλωτών και των ανταγωνιζόμενων επαγγελματιών, υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να πάψει η χρησιμοποίηση των καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτονται από εμπόρους με καταναλωτές.

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, προς το συμφέρον των καταναλωτών και των ανταγωνιζόμενων επαγγελματιών, υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να πάψει η χρήση καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτονται από εμπόρους με καταναλωτές.

  Τροπολογία  183

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 38 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Τα κράτη μέλη δίνουν τη δυνατότητα στα δικαστήρια ή στις διοικητικές αρχές να εφαρμόσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι έμποροι να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ρήτρες οι οποίες αποδείχθηκαν καταχρηστικές.

  3. Τα κράτη μέλη δίνουν τη δυνατότητα στα δικαστήρια ή στις διοικητικές αρχές να εφαρμόσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι έμποροι να χρησιμοποιούν ρήτρες οι οποίες αποδείχθηκαν καταχρηστικές.

  Τροπολογία  184

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 39

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 39

  διαγράφεται

  Επανεξέταση των ρητρών στα παραρτήματα 2 και 3

   

  1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ρήτρες οι οποίες αποδείχθηκαν καταχρηστικές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και οι οποίες κρίνεται ότι είναι σημαντικές για το σκοπό της τροποποίησης της παρούσας οδηγίας όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2.

   

  2. Υπό το πρίσμα των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ και το παράρτημα ΙΙΙ. Τα μέτρα προσαρμογής μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας αποφασίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2.

   

  Τροπολογία   185

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 40

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 40

  Η επιτροπή

  διαγράφεται

  1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές (εφεξής αποκαλούμενη ως "η επιτροπή").

   

  2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8.

   

  Τροπολογία  186

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 41 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

  1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για το σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών όπως αυτά προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

  Τροπολογία  187

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 44

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, τους εμπόρους και τους ιδιοκτήτες κωδίκων να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους κώδικες συμπεριφοράς τους.

  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση των καταναλωτών και των εμπόρων, ειδικά μέσω μηχανισμών της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας και μέσω των δημοσίων μέσων ενημέρωσης, σχετικά με τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, τους εμπόρους και τους ιδιοκτήτες κωδίκων να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους κώδικες συμπεριφοράς τους.

  Τροπολογία  188

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 45

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε είδους αντιπαροχή στην περίπτωση παροχής μη παραγγελθέντος προϊόντος, όπως απαγορεύεται από το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το σημείο 29 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ. Η έλλειψη απάντησης από τον καταναλωτή ύστερα από περίπτωση παροχής μη παραγγελθέντων δεν ισοδυναμεί με συναίνεση.

  Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε είδους αντιπαροχή στην περίπτωση προμήθειας μη παραγγελθέντων εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσίας που απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το σημείο 29 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απουσία απάντησης από τον καταναλωτή ύστερα από περίπτωση παροχής μη παραγγελθέντων δεν ισοδυναμεί με συναίνεση.

  Τροπολογία   189

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 46 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

  διαγράφεται

  Τροπολογία   190

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 46 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 46a

  Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και αμοιβαία αξιολόγηση

   

  1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως [λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο] και στη συνέχεια ανά τριετία έκθεση με τις ακόλουθες πληροφορίες:

   

  α) το κείμενο κάθε πρόσθετης υποχρέωσης προσυμβατικής ενημέρωσης που τα κράτη μέλη εγκρίνουν ή διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 3β και 3γ·

   

  β) το κείμενο κάθε παρεκκλίνουσας εθνικής νομοθετικής διάταξης που τα κράτη μέλη εγκρίνουν ή διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4 και το άρθρο 13, παράγραφος 2·

   

  γ) το κείμενο κάθε παρεκκλίνουσας εθνικής νομοθετικής διάταξης που τα κράτη μέλη εγκρίνουν ή διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2a·

   

  δ) το κείμενο κάθε παρεκκλίνουσας εθνικής νομοθετικής διάταξης που τα κράτη μέλη εγκρίνουν ή διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 5β και το άρθρο 28, παράγραφος 5α·

   

  ε) το κείμενο κάθε πρόσθετης συμβατικής ρήτρας που τα κράτη μέλη ορίζουν ως καταχρηστική σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγραφος 1α·

   

  ε) το κείμενο κάθε πρόσθετης συμβατικής ρήτρας που τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 1α, ορίζουν ως τεκμαιρόμενη ως καταχρηστική·

   

  στ) το κείμενο κάθε απόφασης θεμελιώδους σημασίας – μαζί με την αντίστοιχη αιτιολόγηση – που ελήφθη από τα Δικαστήρια, τα διοικητικά όργανα ή τις αρμόδιες διοικητικές αρχές των κρατών μελών στο πεδίο που υπάγεται στην παρούσα οδηγία.

   

  2. Η έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται στην Επιτροπή. Όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία (a) έως (ε), τα κράτη μέλη εξηγούν το λόγο για τον οποίο οι παρεκκλίνουσες εθνικές νομοθετικές διατάξεις είναι κατάλληλες και αναλογικές για την επίτευξη των σκοπών της οδηγίας.

   

  3. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι καταναλωτές και οι έμποροι να έχουν εύκολη πρόσβαση στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1, στοιχεία (δ) και (ε), πληροφορίες, μεταξύ άλλων μέσω ειδικής ιστοθέσης δημιουργημένης και συντηρούμενης από την Επιτροπή.

   

  4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 εκθέσεις στα άλλα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με κάθε έκθεση εντός έξι μηνών από την λήψη της. Στο ίδιο διάστημα, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις εν λόγω εκθέσεις.

  Τροπολογία   191

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 46 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 46β

  Υποβολή εκθέσεων από τους φορείς προστασίας των καταναλωτών

   

  Πρόσωπα ή οργανισμοί που έχουν έννομο συμφέρον σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να προστατεύουν τους καταναλωτές κατά την έννοια του άρθρου 38, παράγραφος 2, ενημερώνουν την Επιτροπή για τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν βάσει της αξιολόγησης της εφαρμογής και των επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

  Τροπολογία   192

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 46 γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 46γ

  Επανεξέταση

   

  Το αργότερο έως [ένα έτος μετά τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο] και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώνει βάσει των άρθρων 46a παράγραφος 4 και 46β. Εάν απαιτηθεί, υποβάλει νομοθετικές προτάσεις συνοδευτικά προς την έκθεση, με σκοπό την προσαρμογή της οδηγίας στις εξελίξεις στον τομέα των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

  Τροπολογία   193

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο -47 (νέο)

  οδηγία 2002/65/ΕΚ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο -47

  Τροποποίηση της οδηγίας 2002/65/ΕΚ

   

  Το άρθρο 2, στοιχείο (a) της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές1 αντικαθίσταται από το εξής:

   

  "α) "εξ αποστάσεως σύμβαση": κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή για την προμήθεια εμπορεύματος ή για την παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτού κατά τη σύναψη της σύμβασης αλλά με την αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως·"

   

  ____________________

  1 ΕΕ L 271, 9.10.2002, σ. 16.

  Τροπολογία  194

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 47 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ, 93/13/ΕΟΚ και 97/7/ΕΚ και η οδηγία 1999/44/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, καταργούνται.

  Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ, 93/13/ΕΟΚ και 97/7/ΕΚ και η οδηγία 1999/44/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, καταργούνται από [ημερομηνία μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο].

  Τροπολογία   195

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 48

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 48

  Επανεξέταση

  διαγράφεται

  Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο έως τις [προσθήκη της ίδιας ημερομηνίας με αυτήν που υπάρχει στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 46 παράγραφος 1 + πέντε έτη].

   

  Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει περαιτέρω προτάσεις για την προσαρμογή της οδηγίας στις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά πληροφορίες από τα κράτη μέλη.

   

  (Βλ. τροπολογία στο άρθρο 46 γ)

  Τροπολογία  196

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 48 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 48α

   

  Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης μιας πρότασης Κανονισμού για τις εξ αποστάσεως και τις εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, όπου οι υπηρεσίες μεταφοράς και οι υπηρεσίες υγείας θα εξαιρούνται.

  Τροπολογία   197

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα I – μέρος Α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  A. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται με το έντυπο υπαναχώρησης

  A. Υπόδειγμα οδηγιών για την υπαναχώρηση

  1. Το όνομα, η γεωγραφική διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εμπόρου στον οποίο πρέπει να αποσταλεί το έντυπο υπαναχώρησης.

  Δικαίωμα υπαναχώρησης

  2. Μια δήλωση ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί με την αποστολή του εντύπου υπαναχώρησης παρακάτω σε σταθερό εναπόθεμα στον έμπορο που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

  Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, με δήλωση σε σταθερό εναπόθεμα, εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε το λόγο [ή – εφόσον τα εμπορεύματα σας παραδοθούν πριν από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας – με επιστροφή των εμπορευμάτων].

  α) για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών ύστερα από την υπογραφή εκ μέρους του του εντύπου παραγγελίας·

  Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει [με την παραλαβή των παραγγελθέντων εμπορευμάτων](1). Η ημέρα [παραλαβής των εμπορευμάτων] (2) δεν συνυπολογίζεται στην προθεσμία υπαναχώρησης. Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας υπαναχώρησης συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία λήγει την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

   

  Η προθεσμία υπαναχώρησης λογίζεται ως τηρηθείσα εάν η δήλωση υπαναχώρησής σας σταλεί, ή τα εμπορεύματα επιστραφούν, πριν από την εκπνοή της. Η αποστολή είτε της δήλωσης υπαναχώρησης είτε των εμπορευμάτων πριν από την εκπνοή της περιόδου υπαναχώρησης πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί (π.χ. υπό μορφή ταχυδρομικού αποδεικτικού).

  β) για συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως, εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών ύστερα από την κατοχή των αγαθών από τον καταναλωτή ή τρίτο μέρος, πλην του μεταφορέα και το οποίο υποδεικνύεται από τον καταναλωτή·

  Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να αποσταλεί σε σταθερό εναπόθεμα (λ.χ. υπό μορφή ταχυδρομικής επιστολής) (3) προς : (4). Ο καταναλωτής δύναται να χρησιμοποιήσει το κάτωθι έντυπο χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

  γ) για συμβάσεις παροχής υπηρεσίας εξ αποστάσεως:

  Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

  εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών ύστερα από τη σύναψη της σύμβασης, όταν ο καταναλωτής δεν έχει δώσει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του για να αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης πριν από το τέλος αυτής της δεκατετραήμερης περιόδου·

  Προκειμένου να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας πρέπει να επιστρέψετε τα εμπορεύματα [με δικά μας έξοδα](5) εντός 14 ημερών από την ημέρα αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησής σας. Η προθεσμία επιστροφής χρημάτων αρχίζει την ημέρα που εμείς θα λάβουμε είτε τη δήλωση υπαναχώρησής σας είτε τα εμπορεύματα. Η ημέρα λήψης από εμάς της δήλωσης υπαναχώρησής σας δεν συνυπολογίζεται στην προθεσμία επιστροφής χρημάτων. Εάν η τελευταία ημέρα της εν λόγω προθεσμίας συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία λήγει την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

  εντός περιόδου που τελειώνει όταν αρχίζει η εκτέλεση της σύμβασης, όταν ο καταναλωτής έχει δώσει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του για να αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης πριν από το τέλος της δεκατετραήμερης περιόδου.

  Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε τα εμπορεύματα που έχετε παραλάβει στην αρχική τους κατάσταση, ευθύνεστε για οποιαδήποτε υποβάθμιση της αξίας τους. Τούτο ισχύει μόνον εφόσον η υποβάθμιση της αξίας τους οφείλεται σε χειρισμό των εμπορευμάτων κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον που απαιτείται για τη διαπίστωση της φύσης και του τρόπου λειτουργίας τους. Μπορείτε να αποτρέψετε την υποβάθμιση της αξίας των εμπορευμάτων εάν αποφύγετε να τα χρησιμοποιήσετε σαν να σας ανήκαν και εάν αποφύγετε να τα χειριστείτε με οποιονδήποτε τρόπο που θα μείωνε την αξία τους.

  3. Για όλες τις συμβάσεις πώλησης, δήλωση που να ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά με τις προθεσμίες και τις λεπτομέρειες επιστροφής των προϊόντων στον έμπορο και των όρων για την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 παράγραφος 2.

  Σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησής σας, οφείλουμε να σας επιστρέψουμε εντός 14 ημερών οποιοδήποτε ποσό μας έχετε καταβάλει. Η προθεσμία επιστροφής χρημάτων αρχίζει από την ημέρα λήψης από εμάς της δήλωσης υπαναχώρησής σας. Η ημέρα λήψης από εμάς της δήλωσης υπαναχώρησής σας δεν συνυπολογίζεται στην προθεσμία επιστροφής χρημάτων. Εάν η τελευταία ημέρα της εν λόγω προθεσμίας συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία λήγει την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

  4. Για συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται στο διαδίκτυο δήλωση ότι ο καταναλωτής μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης στο δικτυακό τόπο του εμπόρου και ότι θα λάβει επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης από τον έμπορο με ηλεκτρονικό μήνυμα αμελλητί.

  Μπορούμε να θέσουμε ως προϋπόθεση για την επιστροφή των χρημάτων το να έχουμε προηγουμένως παραλάβει τα υπό επιστροφή εμπορεύματα.

  5. Δήλωση ότι ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που ορίζεται στο Μέρος B.

  Συστάσεις για εναλλακτική διατύπωση:

   

  (1) Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, το εντός αγκυλών κείμενο πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

   

  Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτομένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: "από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παραλάβατε αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης σε σταθερό εναπόθεμα, εάν αυτή είναι διαφορετική από την ημέρα σύναψης της σύμβασης".

   

   

  (2) Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, το εντός αγκυλών κείμενο πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

  Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτομένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: "από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παραλάβατε αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης σε σταθερό εναπόθεμα, εάν αυτή είναι διαφορετική από την ημέρα σύναψης της σύμβασης".

   

  (3) Σε περίπτωση εξ αποστάσεως συναπτομένων συμβάσεων πρέπει να παρεμβληθεί το ακόλουθο κείμενο:

  α) εάν ο έμπορος επιτρέπει στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: "ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"·

  β) εάν ο έμπορος επιτρέπει στον καταναλωτή να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης σε διαδικτυακό τόπο: "ή μέσω του δικού μας διαδικτυακού τόπου".

   

  (4) Προσθήκη: το όνομα και η επαγγελματική διεύθυνση του εμπόρου. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως συναπτομένων συμβάσεων πρέπει να αναφέρονται επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία: Διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή διαδικτυακή διεύθυνση του εμπόρου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

   

  (5) Εάν η τιμή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει το ποσόν των 40 ευρώ, το εντός αγκυλών κείμενο πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: "με δικά σας έξοδα".

  Τροπολογία   198

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα I – μέρος B

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνον εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

   

  Προς:

  Προς: (Όνομα, επαγγελματική διεύθυνση και, εφόσον υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εμπόρου)(*)

  Εγώ/Εμείς* γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε* από τη σύμβασή μου/μας* πώλησης των ακόλουθων εμπορευμάτων*/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας*

  Εγώ/Εμείς* γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε* από τη σύμβασή μου/μας* πώλησης των ακόλουθων εμπορευμάτων*/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας*

  Που παραγγέλθηκε στις*/που παρελήφθη στις*

  Που παραγγέλθηκε στις (***)

  Όνομα καταναλωτή(-ών)

  Όνομα(ονόματα) καταναλωτή(ν)(***):

  Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

  Διεύθυνση(διευθύνσεις) καταναλωτή(-ών) (***):

  Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιείται γραπτώς)

  Υπογραφή(υπογραφές) καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο αποστέλλεται σε χαρτί)

  Ημερομηνία

  Ημερομηνία(***):

  *Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

  (*) Να συμπληρωθεί από τον έμπορο προτού επιδώσει το έντυπο στον καταναλωτή.

   

  (**) διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

   

  (***) Να συμπληρωθεί από τον ή τους καταναλωτές.

  Τροπολογία  199

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (αα) απαλλάσσουν ή περιορίζουν την εκ του νόμου ευθύνη του εμπόρου για υλική ζημία που υφίσταται ο καταναλωτής από σκόπιμη ενέργεια ή σοβαρή αμέλεια μέσω πράξης ή παράλειψης του εμπόρου·

  Τροπολογία  200

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) περιορίζουν την υποχρέωση του εμπόρου να τηρεί δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι πράκτορές του ή να συναρτά τις δεσμεύσεις τους από τη συμμόρφωση με μια συγκεκριμένη προϋπόθεση η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από τον έμπορο·

  β) περιορίζουν την υποχρέωση του εμπόρου να τηρεί δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι πράκτορές του ή να συναρτά τις δεσμεύσεις του από τη συμμόρφωση με μια συγκεκριμένη προϋπόθεση, η εκπλήρωση της οποίας εξαρτάται αποκλειστικά από τον έμπορο·

  Τροπολογία 201

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) αναθέτουν αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις αντιδικίες που έχουν σχέση με τη σύμβαση στον τόπο όπου έχει την έδρα του ο έμπορος, εκτός αν το επιλεγμένο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία και για τον τόπο κατοικίας του καταναλωτή·

  Τροπολογία 202

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα IΙI – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (αα) καθιστούν δεσμευτική για τον καταναλωτή μια υποχρέωση εξαρτημένη από όρο του οποίου η εκπλήρωση εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόθεση του εμπόρου·

  Τροπολογία  203

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (γα) απαιτούν από τον καταναλωτή να αγοράσει πρόσθετα αγαθά ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της κύριας σύμβασης.

  Τροπολογία  204

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (γβ) επιβάλλουν επιπρόσθετες χρεώσεις, όπως πρόστιμα για αθέτηση συμβατικών όρων, που είναι σαφώς δυσανάλογες προς το κόστος που επιβάρυνε τον έμπορο λόγω της αθέτησης·

  Τροπολογία  205

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (δα) αποκλείουν ή περιορίζουν το δικαίωμα του καταναλωτή να εντέλλει και να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να συνάψει σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου και/ή να προβαίνει σε ενέργειες που έχουν ως στόχο ή διευκολύνουν τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου.

  Αιτιολόγηση

  Κάθε καταναλωτής έχει δικαίωμα να αναθέτει με εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ιδίου και του εμπόρου και/ή να προβαίνει σε ενέργειες που έχουν ως στόχο ή διευκολύνουν τη σύναψη τέτοιας σύμβασης. Κάθε ρήτρα που αποκλείει ή περιορίζει το δικαίωμα αυτό πρέπει να θεωρείται καταχρηστική σε κάθε περίπτωση.

  Τροπολογία  206

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) δίνουν τη δυνατότητα στον έμπορο να τερματίσει μια σύμβαση αορίστου χρόνου χωρίς εύλογη ειδοποίηση, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της σύμβασης·

  ε) δίνουν τη δυνατότητα στον έμπορο να καταγγέλλει χωρίς εύλογη προειδοποίηση μια συμβατική σχέση αορίστου χρόνου, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι για τούτο· τούτο δεν θίγει ρήτρες συμβάσεων παροχής οικονομικών υπηρεσιών εφόσον συντρέχει βάσιμος λόγος, όπου ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως σχετικά το άλλο συμβαλλόμενο μέρος·

  Τροπολογία  207

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) επιτρέπουν στον έμπορο να αυξήσει την τιμή που συμφωνήθηκε με τον καταναλωτή όταν συνήφθη η σύμβαση χωρίς να δίνει στον καταναλωτή το δικαίωμα περάτωσης της σύμβασης·

  ζ) προβλέπουν ότι η τιμή των εμπορευμάτων ή άλλων στοιχείων πρέπει να καθοριστεί κατά τη στιγμή της παράδοσης ή της προμήθειας ή επιτρέπουν στον έμπορο να αυξήσει την τιμή που συμφωνήθηκε με τον καταναλωτή όταν συνήφθη η σύμβαση χωρίς να δίνει στον καταναλωτή το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, αν η προσαυξημένη τιμή είναι υπερβολικά υψηλή σε σχέση με την τιμή που είχε συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης· τούτο δεν επηρεάζει τις ρήτρες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της τιμής, όπου αυτό είναι νόμιμο, υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος με την οποία κυμαίνονται οι τιμές περιγράφεται ρητώς.

  Τροπολογία  208

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ια) δίνουν τη δυνατότητα στον έμπορο να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

  ια) δίνουν τη δυνατότητα στον έμπορο να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας χωρίς βάσιμο λόγο που να προβλέπεται στη σύμβαση· τούτο δεν επηρεάζει ρήτρες βάσει των οποίων οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν το επιτόκιο που καταβάλλεται από τον καταναλωτή ή οφείλεται σε αυτόν ή το ποσό άλλων επιβαρύνσεων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση, όταν συντρέχει βάσιμος λόγος, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος ενημερώνει τον καταναλωτή το ταχύτερο δυνατό και ότι ο καταναλωτής είναι ελεύθερος να λύσει τη συμβατική σχέση αμέσως· ούτε επηρεάζει ρήτρες βάσει των οποίων ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους μιας σύμβασης αορίστου χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπορος οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή με εύλογη προειδοποίηση, και ότι ο καταναλωτής είναι ελεύθερος να λύσει τη συμβατική σχέση.

  Τροπολογία  209

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (ιβα) επιτρέπουν στον έμπορο, σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα δεν είναι διαθέσιμα, να παραδώσει ισοδύναμα χωρίς να έχει ενημερώσει ρητά τον καταναλωτή για αυτή τη δυνατότητα και για το ότι ο έμπορος βαρύνεται με το κόστος επιστροφής των όσων παραλάβει ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης σε περίπτωση που ο τελευταίος ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

  Τροπολογία  210

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα III – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν εφαρμόζεται σε ρήτρες με τις οποίες ένας πάροχος χρηματοοικονομικής υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς μία σύμβαση αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής απαιτείται να ενημερώσει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή μέρη αμέσως.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  211

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) συμβάσεις για οργανωμένα ταξίδια που υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις.

  Τροπολογία  212

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα III – παράγραφος 4 – εισαγωγή

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Η παράγραφος 1 στοιχείο ια) δεν εφαρμόζεται σε

  4. Η παράγραφος 1 στοιχεία ε, ζ) και ια) δεν εφαρμόζεται σε

  Τροπολογία  213

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα III – παράγραφος 4 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) ρήτρες βάσει των οποίων ο πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το ποσοστό του επιτοκίου που καταβάλλεται από τον καταναλωτή ή οφείλεται σε αυτόν ή το ποσό άλλων επιβαρύνσεων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση, όταν υπάρχει έγκυρος λόγος, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος απαιτείται να ενημερώσει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή μέρη το ταχύτερο δυνατό και ότι οι τελευταίοι είναι ελεύθεροι να λύσουν τη σύμβαση αμέσως·

  διαγράφεται

  Τροπολογία  214

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα III – παράγραφος 4 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) συναλλαγές σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα, χρηματοοικονομικά μέσα και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες όπου η τιμή συνδέεται με διακυμάνσεις δείκτη ή ποσόστωσης χρηματιστηρίου αξιών ή του επιτοκίου χρηματοοικονομικής αγοράς που ο έμπορος δεν ελέγχει·

  διαγράφεται

  Τροπολογία  215

  Πρόταση οδηγίας

  Παράρτημα III – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) ρήτρες βάσει των οποίων ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τις συνθήκες σύμβασης αορίστου χρόνου υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται να ενημερώσει τον καταναλωτή με εύλογη προειδοποίηση και ότι ο καταναλωτής είναι ελεύθερος να τερματίσει τη σύμβαση.

  διαγράφεται

  • [1]  ΕΕ C 317, 23.12.2009, σ. 54.
  • [2]  ΕΕ C 200, 25.8.2009, σ. 76.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η πρόταση της Επιτροπής και οι στόχοι της

  Η την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, συγχωνεύει τις τέσσερις υφιστάμενες κοινοτικές οδηγίες[1] σε ένα ενιαίο νομικό κείμενο. Η πρόταση είναι αποτέλεσμα της επανεξέτασης του "κοινοτικού κεκτημένου" στον τομέα των δικαιωμάτων του καταναλωτή, η οποία ξεκίνησε το 2004, με σκοπό να απλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Κατατέθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2008 μετά από διαδικασία διαβούλευσης και εκτίμηση επιπτώσεων και προβλέπει την εφαρμογή της αρχής της "πλήρους εναρμόνισης".

  Ο διττός στόχος της πρότασης συνίσταται στο να διασφαλίσει ότι ο καταναλωτής και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορεί να στηρίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του και ότι ανεξαρτήτως μεγέθους όλες οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να παραδίδουν τα εμπορεύματά τους και τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές και στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης χωρίς άσκοπα νομικά εμπόδια. Στο ψήφισμά του για την Πράσινη Βίβλο της επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των δικαιωμάτων του καταναλωτή[2], το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ότι σκοπός είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να βελτιωθεί η διάθεση των επιχειρήσεων να ασχοληθούν με το διασυνοριακό εμπόριο.

  Ο κατακερματισμός των υφισταμένων νομικών διατάξεων αποθαρρύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις εξίσου από το να συμμετέχουν στο διασυνοριακό εμπόριο. Οι καταναλωτές παραπονούνται συχνά ότι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς (ιδίως στις διαδικτυακές αγορές), καθώς οι έμποροι, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους από άλλο κράτος μέλος, συχνά δεν είναι έτοιμοι, μπαίνοντας σε μια νέα αγορά[3], να τηρήσουν τους διαφορετικούς της κανόνες και δεν θέλουν επιπλέον να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο μιας καταγγελίας σε άλλο κράτος μέλος. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να οξυνθεί με την εφαρμογή του κανονισμού "Βρυξέλλες-Ι" και του κανονισμού "Ρώμη-Ι" καθώς και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου[4] που συνδέονται με αυτούς τους κανονισμούς, καθώς θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τις συνθήκες για τη διασυνοριακή πώληση εμπορευμάτων εντός της ΕΕ.

  Ενώ τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα του νομικού κατακερματισμού πρέπει να λυθεί, κατά γενική αντίληψη δεν μπορεί να εφαρμοστεί η προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρης εναρμόνιση στην παρούσα χρονική φάση, δεδομένης της φύσης και της εμβέλειας της προτάσεως. Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Πράσινη Βίβλο της επανεξέτασης του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και όπως διαπιστώθηκε ήδη στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών[5] από το έτος 2009, τα μέλη της επιτροπής προτιμούν την εφαρμογή στοχοθετημένης πλήρους εναρμονίσεως, δηλαδή μιας περιεκτικής εναρμονίσεως, η οποία θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες παραμέτρους συγκεκριμένων συμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα θα εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

  Το σχέδιο έκθεσης

  Σε αυτή τη βάση ο εισηγητής προτείνει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής: πέρα από μια σειρά τομεακών εξαιρέσεων, η οδηγία θα περιορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, σε συμβάσεις συναπτόμενες εκτός εμπορικού καταστήματος, οι οποίες αφορούν το σημαντικότερο μέρος των διασυνοριακών συναλλαγών.

  Ως εκ τούτου ήταν αναγκαία και μια διαρθρωτική τροποποίηση. Επί πλέον των ορισμών του Κεφαλαίου Ι, οι διατάξεις περί ενημέρωσης του καταναλωτή και περί δικαιώματος υπαναχώρησής του για τις εξ αποστάσεως και τις εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις θα πρέπει να καλυφθούν από την επιδιωκόμενη στο Κεφάλαιο ΙΙΙ πλήρη εναρμόνιση. Αντιθέτως, η ελάχιστη εναρμόνιση ισχύει για τις διατάξεις περί ενημέρωσης του καταναλωτή για τις εντός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις. Η αρχή της πλήρους εναρμόνισης ισχύει επίσης για τις διατάξεις του Κεφαλαίου V, ενώ το Κεφάλαιο ΙV θα παραμείνει με την ελάχιστη εναρμόνιση. Πάντως, ο εισηγητής έλαβε υπόψη τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν πολλοί βουλευτές και εισήγαγε σε μια σειρά άρθρων "ρήτρες ευελιξίας", οι οποίες επιτρέπουν στον εθνικό νομοθέτη να διατηρήσει κάθε τυχόν υψηλότερο εθνικό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, όπου τούτο υπάρχει.

  Οι ορισμοί του άρθρου 2 οριοθετούν το πεδίο εφαρμογής της πρότασης οδηγίας συνολικά καθώς και των διαφόρων Κεφαλαίων και διατάξεών της. Το αν μια σύμβαση υπόκειται σε εναρμονισμένες διατάξεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατύπωση των ορισμών. Μερικοί ορισμοί δεν είναι ικανοποιητικοί από νομικής απόψεως. Ο εισηγητής προτείνει επομένως αναθεωρημένους ορισμούς που επί πλέον συμφωνούν και με τους ορισμούς του σχεδίου κοινού πλαισίου αναφοράς. Ακόμη, προστέθηκαν οι ορισμοί της "σύμβασης μικτού σκοπού" και της "συνδεδεμένης σύμβασης". Για μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των υφιστάμενων οδηγιών, χρειάστηκε επίσης να προσαρμοστεί ο ορισμός της "εξ αποστάσεως σύμβασης" που περιέχεται στην οδηγία 2002/65/ΕΚ. Διευκρινίστηκε η δυσνόητη περιγραφή του πεδίου εφαρμογής της πρότασης οδηγίας στο άρθρο 3. Στο άρθρο 4 εισήχθη η στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση, σε συνδυασμό με την απαίτηση του άρθρου 46α να ενημερώνουν τα κράτη μέλη την Επιτροπή για τις αποκλίνουσες εθνικές νομοθετικές διατάξεις τους.

  Το Κεφάλαιο ΙΙΙ αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή και το δικαίωμα υπαναχώρησης μόνο για εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις. Το άρθρο 9, παράγραφος 1, εισάγει την υποχρέωση του εμπόρου να ενημερώνει τον καταναλωτή εγκαίρως με τρόπο σαφή και κατανοητό, προτού ο καταναλωτής δεσμευθεί με οποιαδήποτε εξ αποστάσεως ή εκτός καταστήματος σύμβαση. Τούτο φαίνεται επιβεβλημένο, διότι πέρα από το δεσμευτικό κατάλογο υποχρεωτικών πληροφοριών της παραγράφου 1 μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτηθούν ειδικές προειδοποιήσεις ή λεπτομέρειες για την προστασία των καταναλωτών. Ακόμη, ο εισηγητής προτείνει την καθιέρωση μιας νέας υποχρέωσης ενημέρωσης με την διεύθυνση του καταστήματος και τον αριθμό τηλεφώνου του εμπόρου καθώς και του αριθμού φαξ και της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνεί γρήγορα και αποτελεσματικά με τον έμπορο. Όσον αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης ο έμπορος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το τυποποιημένο έντυπο οδηγιών περί υπαναχώρησης και το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης, τα οποία προτείνει ο εισηγητής στο Παράρτημα Ι(Α) και Ι(Β). Πρέπει να επισημανθεί όσον αφορά το άρθρο 9 ότι το βάρος της απόδειξης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης πρέπει να το φέρει ο έμπορος. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, οι πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 9 πρέπει να δίνονται στον καταναλωτή με σταθερό εναπόθεμα, στο βαθμό που το επιτρέπει η φύση της εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενης σύμβασης. Ο καταναλωτής θα μπορεί να ζητεί σε κάθε περίπτωση να του δοθούν οι πληροφορίες σε χαρτί. Το άρθρο 11 ακολούθως ορίζει επίσης σαφέστερους κανόνες για τον προσδιορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες ο καταναλωτής δεσμεύεται από εξ αποστάσεως συναφθείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ειδικά όταν πρόκειται για συμβάσεις συναπτόμενες μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου. Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, η προθεσμία υπαναχώρησης, αν ο έμπορος δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να παρατείνεται κατά ένα έτος ενώ ταυτόχρονα, το άρθρο 13, παράγραφος 2 επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν υφιστάμενες εθνικές νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία ισχύος του δικαιώματος υπαναχώρησης.

  Άλλες τροποποιήσεις που εξυπηρετούν την προστασία των καταναλωτών προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17. Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1, ο έμπορος επιστρέφει κάθε ποσόν που έλαβε από τον καταναλωτή εντός 14 ημερών από την ημέρα που έλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης. Πέραν τούτου ο εισηγητής προτείνει στο άρθρο 17, παράγραφος 1, να μην επιβαρύνεται ο καταναλωτής με το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων εάν η αξία των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων υπερβαίνει τα 40 ευρώ.

  Κατά την άποψη του εισηγητή και τα Κεφάλαια IV και V, τα οποία είναι έντονα επηρεασμένα από τη διατύπωση των προηγούμενων οδηγιών, πρέπει επίσης να διέπονται από την αρχή της στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης. Ωστόσο προτείνει να εισαχθούν "ρήτρες ευελιξίας" σε ορισμένες διατάξεις οι οποίες αφορούν τη διατήρηση πιο ευέλικτων προνοιών σε επίπεδο κρατών μελών.

  Για το άρθρο 22, που αφορά την προμήθεια και παράδοση, ο εισηγητής προτείνει, εάν οι συμβαλλόμενοι δεν συμφωνήσουν ως προς το χρόνο παράδοσης, να έχει ο έμπορος υποχρέωση να παραδώσει το ταχύτερο και οπωσδήποτε εντός τριάντα ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Εάν ο έμπορος δεν εκπληρώσει την υποχρέωση παράδοσης, ο καταναλωτής θα δικαιούται να λύσει τη σύμβαση, εκτός κι αν τα εμπορεύματα παραδοθούν εντός μιας νέας προθεσμίας την οποία θα ορίσει ο καταναλωτής, και που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες. Ο καταναλωτής θα μπορεί να κοινοποιήσει τη νέα προθεσμία στον έμπορο γραπτώς, διευκρινίζοντας τόσο τη νέα προθεσμία παράδοσης όσο και την πρόθεσή του να λύσει τη σύμβαση εάν η παράδοση δεν γίνει εντός της νέας προθεσμίας.

  Κεντρικό στοιχείο αυτού του Κεφαλαίου είναι το άρθρο 26 σχετικά με την έννομη προστασία σε περιπτώσεις έλλειψης συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης: ο εισηγητής προτείνει κατ' αρχήν μια ιεράρχηση των μέσων έννομης προστασίας, αν και τα κράτη μέλη θα μπορούν να διατηρούν λήψης εναλλακτικών μέτρων, εάν αυτά και είναι αναγκαία και συμφωνούν με τις αρχές της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας. Βάσει αυτού π.χ. μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει τη διάταξη "right to reject" στη σημερινή της μορφή. Η ιεράρχηση προβλέπει να έχει ο καταναλωτής κατά πρώτον δικαίωμα επανόρθωσης της έλλειψης συμμόρφωσης των εμπορευμάτων είτε με επιδιόρθωση είτε με αντικατάσταση. Κατά δεύτερον, πρέπει να μπορεί να απαιτήσει τη δέουσα μείωση της τιμής ή την ακύρωση της σύμβασης. Πέραν τούτου ο εισηγητής προτείνει την επαναφορά ορισμένων διατάξεων των υφισταμένων οδηγιών. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το άρθρο 26, παράγραφος 5α, που αποκλείει τη δυνατότητα να αξιώσει ο καταναλωτής τη λύση της σύμβασης, αν η έλλειψη συμμόρφωσης δεν είναι σοβαρή, προκειμένου να αποφευχθούν καταχρήσεις, καθώς και το άρθρο 27α, που ρυθμίζει το δικαίωμα αναγωγής. Στο άρθρο 28, το οποίο ρυθμίζει τις προθεσμίες και το βάρος απόδειξης, πρέπει να απαλειφθεί η υποχρέωση ενημέρωσης του εμπόρου για την έλλειψη συμμόρφωσης, ώστε να καταστεί η διάταξη φιλικότερη προς τον καταναλωτή. Εκτός αυτού πρέπει και εν προκειμένω τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ή να διατηρούν διατάξεις με υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Με αυτήν την πρόσθετη διάταξη, θα μπορεί π.χ. η Γαλλία να διατηρήσει τη διάταξη σχετικά με τα "vices cachés" στη σημερινή τους μορφή.

  Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου V, ο εισηγητής προτείνει στο άρθρο 30 το παρόν Κεφάλαιο να αφορά τις συμβατικές ρήτρες που δεν αποτελούν αντικείμενο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Ως προς το άρθρο 32, πρέπει να τονιστεί ότι θεωρείται καταχρηστικό εάν, αντίθετα προς τις απαιτήσεις περί καλής πίστης, τούτο προκαλέσει σοβαρή ανισοσκέλεια μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει της σύμβασης. Κεντρικά στοιχεία σε αυτό το Κεφάλαιο είναι τα άρθρα 34 και 35, τα οποία πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αντιστοίχως. Ο εισηγητής συμφωνεί εν προκειμένω με την Επιτροπή ότι ο κατάλογος των συμβατικών ρητρών στο Παράρτημα ΙΙ πρέπει να θεωρείται καταχρηστικός σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ ο κατάλογος συμβατικών ρητρών του Παραρτήματος ΙΙΙ πρέπει να θεωρείται καταχρηστικός σε κάθε περίπτωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον οποίο οι ερμηνευτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ θα μπορούν να θεωρούνται τελεσίδικες. Όμως, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ρυθμίσεις που να θεωρούν και άλλες τυχόν ρήτρες ως καταχρηστικές.

  Τέλος, ο εισηγητής προτείνει στο Κεφάλαιο VI μια διαδικασία για την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας απλοποίησης που ξεκίνησε με την παρούσα πρόταση οδηγίας. Προβλέπει πρώτα απ΄όλα την υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή καθώς και ένα σύστημα αμοιβαίας αξιολόγησης βασισμένο σε παρόμοιες διατάξεις της οδηγίας περί Παροχής Υπηρεσιών. Κεντρικό στοιχείο του συστήματος είναι η διάταξη ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εξηγούν για ποιό λόγο οι παρεκκλίνουσες εθνικές διατάξεις είναι αναγκαίες και με ποιόν τρόπο είναι αναλογικές και αποτελεσματικές. Κριτήριο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας θα πρέπει να είναι η επίπτωση επί των επιχειρηματικών συναλλαγών εντός της εσωτερικής αγοράς και το πραγματικό νόημα των διατάξεων από άποψη προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Επί πλέον, τα πρόσωπα ή οι οργανισμοί που έχουν συμφέρον στην προστασία των καταναλωτών πρέπει να αποστέλλουν την Επιτροπή τα συμπεράσματά τους σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας. Σε αυτή τη βάση η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με τυχόν προτάσεις αναθεώρησης.

  • [1]  οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και οδηγία 85/577/ΕΟΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.
  • [2]  Έκθεση σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών, A6-0281/2007, εισηγήτρια: Béatrice Patrie.
  • [3]  Από ακρόαση της επιτροπής IMCO προέκυψε ότι το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι δυσανάλογα υψηλό· μόνο το κόστος της τήρησης της νομοθεσίας ανέρχεται σε 20.000 ευρώ ανά έτος και εθνική αγορά.
  • [4]  Υπόθεση C-144/09: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, υποβληθείσα στις 24 Απριλίου 2009 – Alpenhof κατά Heller, ακρόαση ενώπιον του ΔΕΚ στις 16 Μαρτίου 2010, και υπόθεση C-585/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, υποβληθείσα στις 24 Δεκεμβρίου 2008 – Pammer κατά Reederei Karl Schlüter. 
  • [5]  Έγγραφο εργασίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών - IMCO/6/68476, υποβλήθηκε από την Arlene McCarthy.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (24.1.2011)

  προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών
  (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Diana Wallis

  (*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Βαθμός εναρμόνισης

  Η πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει την αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών με την κατάργηση του νομικού κατακερματισμού είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, ο στόχος αυτός είναι, σχεδόν με βεβαιότητα, αδύνατο να επιτευχθεί, με δεδομένες τις σημερινές περιστάσεις όσον αφορά το κεκτημένο σχετικά με τους καταναλωτές. Υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θα ξεκινούσαμε από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα αν αυτός ήταν ο στόχος που επιδιώκαμε, εφόσον έχει γίνει απολύτως σαφές ότι οι προτεινόμενοι κανόνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν κατά τρόπο ανεξάρτητο από τα εθνικά συστήματα ιδιωτικού δικαίου. Επιπλέον, εφόσον η πρόταση δεν συνιστά μια συνολική εναρμόνιση της νομοθεσίας περί συμβάσεων, θα έχει αναπόφευκτα ακούσιες επιπτώσεις στην εθνική νομοθεσία. Ακόμα περισσότερο, η πλήρης εναρμόνιση, όπως προτείνεται, θα είχε, σε πολλές περιπτώσεις, την παράδοξη συνέπεια οι πλήρως εναρμονισμένες διατάξεις του δικαίου καταναλωτικών συμβάσεων να έρχονται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις, μη πλήρως εναρμονισμένες, του δικαίου περί συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, σε επίπεδο κράτους μέλους[1]. Κατά συνέπεια, ο στόχος μιας "ενιαίας δέσμης κανόνων" είναι ελάχιστα πιθανό να επιτευχθεί, ενώ αναμένεται να προκύψουν ατελείωτες δικαστικές διαμάχες σχετικά με την οριοθέτηση των πεδίων εφαρμογής.

  Για τον λόγο αυτόν, η συντάκτρια προτείνει ως κανόνα ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης σε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, σε συνδυασμό με την πλήρη εναρμόνιση ορισμένων συγκεκριμένων τεχνικών κανόνων, όπως αυτό περιγράφεται ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα στη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 4. Στη νέα αυτή παράγραφο η συντάκτρια προτείνει την πλήρη εναρμόνιση μόνο των διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΙΙ σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και τις συνέπειές της. Η πλήρης εναρμόνιση δεν είναι κατάλληλη για τις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης, ούτε για ορισμένες ειδικές απαιτήσεις ενημέρωσης. Όσον αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες, η συντάκτρια προτείνει να μη χρησιμοποιηθεί η πλήρης εναρμόνιση και να γίνει σαφές ότι η μαύρη και η γκρίζα λίστα δεν είναι διεξοδικές. Η συντάκτρια προτιμά επίσης ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης όσον αφορά τις πωλήσεις αγαθών σε καταναλωτές και τα μέσα έννομης προστασίας από τη μη εκτέλεση.

  Επίπεδο της προστασίας των καταναλωτών

  Έτσι όπως έχει, και ως συνέπεια της επιδίωξης για πλήρη εναρμόνιση, η πρόταση θα συνεπαγόταν τη μείωση του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε πολλά κράτη μέλη. Θα οδηγούσε στην παράδοξη κατάσταση να προστατεύονται λιγότερο οι καταναλωτές από ό,τι οι επιχειρήσεις, στα πεδία της περί συμβάσεων νομοθεσίας που καλύπτονται από την παρούσα πρόταση. Για να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν το μέγιστο δυνατό περιθώριο να αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίον θα εντάξουν τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, όσον αφορά το δίκαιο περί συμβάσεων, στα νομικά συστήματά τους.

  Συμβατότητα με το σχέδιο κοινού πλαισίου αναφοράς (DCFR)

  Παρότι κύριος λόγος ύπαρξης του κοινού πλαισίου αναφοράς ήταν ότι μπορούσε να χρησιμεύσει ως "εργαλειοθήκη" για την Επιτροπή κατά την αναθεώρηση του κεκτημένου στο πεδίο του δικαίου περί συμβάσεων, η ίδια η πρόταση δεν περιέχει ούτε μία αναφορά στο DCFR. Στη βάση της μελέτης για τη σύγκριση των διατάξεων του DCFR με εκείνες της πρότασης οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, η συντάκτρια προτείνει ορισμένες τροπολογίες που εμπνέονται από το DCFR, με στόχο τη βελτίωση της συμβατότητας με το εθνικό δίκαιο περί συμβάσεων αλλά και με άλλα νομοθετήματα της ΕΕ στο πεδίο της νομοθεσίας για τους καταναλωτές και, ταυτόχρονα, την προσφορά μεγαλύτερης προστασίας στους καταναλωτές.

  Ένα πιθανό προαιρετικό μέσο του δικαίου περί συμβάσεων ως εναλλακτική πρόταση στην πλήρη εναρμόνιση και η σχέση του με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών

  Η προτεινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να απομακρύνουν ακόμη περισσότερο το ενωσιακό δίκαιο περί συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές από το γενικό δίκαιο περί συμβάσεων και να το προσαρμόσουν σε μια προοπτική που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ευρωπαϊκό καταναλωτικό κώδικα. Μια τέτοια προοπτική θα μετατόπιζε την καταναλωτική νομοθεσία, σχεδόν εντελώς, από το εθνικό προς το ενωσιακό επίπεδο, ενώ θα οδηγούσε επίσης και σε μια πιο καθαρή διάκριση ανάμεσα στις συμβάσεις μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή και τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων (και μεταξύ καταναλωτών). Η συντάκτρια έχει πολιτικούς αλλά και διαδικαστικούς ενδοιασμούς όσον αφορά μια τέτοια προσέγγιση, εκτός αν η Επιτροπή την υλοποιήσει με πλήρη διαφάνεια, παρουσιάζοντας καταρχήν και θέτοντας σε διαβούλευση μια πρόταση και αποσαφηνίζοντας ότι ένας τέτοιος ευρωπαϊκός κώδικας αποτελεί πιο μακροπρόθεσμο στόχο πολιτικής.

  Παραμένει ωστόσο το ερώτημα μήπως θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση λιγότερο δύσκολη (και λιγότερο παρεμβατική σε σχέση με το εθνικό δίκαιο) με τη δημιουργία ενός "προαιρετικού μέσου" που θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν η αγορά τους να διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί συμβάσεων και πωλήσεων και συνεπώς να καλύπτονται από τα σχετικά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Ο καταναλωτής θα μπορούσε να προβεί σε αυτή την επιλογή πιέζοντας απλώς ένα "γαλάζιο κουμπί".

  Αν, όπως συζητείται, το DCFR χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για έναν προαιρετικό ευρωπαϊκό κώδικα περί συμβάσεων, η συνεκτικότητα μεταξύ των διατάξεων της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και εκείνων του DCFR έχει ύψιστη σημασία. Ωστόσο, το κείμενο του κοινού πλαισίου αναφοράς στο πεδίο του δικαίου περί συμβάσεων, που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμεύσει για ένα προαιρετικό μέσο, δεν είναι ακόμη διαθέσιμο. Συνεπώς, ενδέχεται να είναι αναγκαίες νέες τροπολογίες αργότερα, για την αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ ενός ενδεχόμενου προαιρετικού μέσου και των διατάξεων της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

  Ορισμένες ειδικές τροπολογίες

  Προτείνονται τροπολογίες στους ορισμούς του καταναλωτή και του εμπόρου, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχεδίου κοινού πλαισίου αναφοράς. Ορισμένες τροπολογίες προτείνονται για τη συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης. Προτείνεται μια μέγιστη περίοδος ενός έτους για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, για τις περιπτώσεις στις οποίες η επιχείρηση δεν έχει προσφέρει στον καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το άρθρο 26, σχετικά με τα μέσα αποκατάστασης, σε μεγάλο βαθμό διαγράφεται. Το άρθρο 29, σχετικά με τις εμπορικές εγγυήσεις, αναδιατυπώθηκε και η συντάκτρια θα επιθυμούσε να συζητηθεί περαιτέρω στην επιτροπή το ενδεχόμενο θέσπισης μιας προαιρετικής ευρωπαϊκής εγγύησης. Γίνεται σαφές ότι η μαύρη και η γκρίζα λίστα σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες δεν είναι διεξοδικές. Οι διατάξεις περί επιτροπολογίας διαγράφηκαν.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική αναφορά 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

  Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

  Τροπολογία  2

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική αναφορά 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,

  Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

  Τροπολογία  3

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της εμπειρίας με σκοπό την απλούστευση και την επικαιροποίηση των εφαρμοστέων κανόνων, την άρση ασυνεπειών και την κάλυψη ανεπιθύμητων κενών στους κανόνες. Η εν λόγω επανεξέταση έδειξε ότι είναι σκόπιμο οι τέσσερις αυτές οδηγίες να αντικατασταθούν από την παρούσα μία οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει αντίστοιχα να καθορίσει πρότυπους κανόνες για τις κοινές πτυχές και να απομακρυνθεί από την προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης που προβλεπόταν στις προηγούμενες οδηγίες, με βάση την οποία τα κράτη μέλη μπορούσαν να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες.

  (2) Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της εμπειρίας με σκοπό την απλούστευση και την επικαιροποίηση των εφαρμοστέων κανόνων, την άρση ασυνεπειών και την κάλυψη ανεπιθύμητων κενών στους κανόνες. Η εν λόγω επανεξέταση έδειξε ότι είναι σκόπιμο οι τέσσερις αυτές οδηγίες να αντικατασταθούν από την παρούσα μία οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει αντίστοιχα να καθορίσει πρότυπους κανόνες για τις κοινές πτυχές και να απομακρυνθεί από την προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης που προβλεπόταν στις προηγούμενες οδηγίες με κατεύθυνση τη στοχοθετημένη πλήρη εναρμόνιση.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) Το άρθρο 153 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ορίζουν ότι η Κοινότητα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή με μέτρα που θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 95.

  (3) Το άρθρο 169, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή με μέτρα που θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 114.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης. Η εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαίου περί καταναλωτικών συμβάσεων είναι αναγκαία για την προαγωγή μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς των καταναλωτών που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

  (4) Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης. Η εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαίου περί καταναλωτικών συμβάσεων είναι αναγκαία για την προαγωγή μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς των καταναλωτών που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Το διασυνοριακό δυναμικό της εξ αποστάσεως πώλησης το οποίο πρέπει να αποτελεί ένα από τα κύρια απτά αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς δεν αξιοποιείται πλήρως από τους καταναλωτές. Σε σύγκριση με τη σημαντική ανάπτυξη των εγχώριων εξ αποστάσεως πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, η ανάπτυξη των διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων είναι περιορισμένη. Αυτή η ανισότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου για τις οποίες το δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης είναι υψηλό. Το διασυνοριακό δυναμικό συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός εμπορικών καταστημάτων (άμεση πώληση) περιορίζεται από ορισμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών εθνικών κανόνων προστασίας των καταναλωτών που επιβάλλονται στη βιομηχανία. Σε σύγκριση με την ανάπτυξη των εγχώριων άμεσων πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), ο αριθμός των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το δίαυλο αυτό για διασυνοριακές αγορές έχει παραμείνει σταθερός. Απαντώντας στις αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πολλά κράτη μέλη, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων) ή οι αντιπρόσωποι των εταιρειών άμεσης πώλησης πρέπει να τείνουν περισσότερο στην αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές. Συνεπώς, η πλήρης εναρμόνιση της ενημέρωσης του καταναλωτή και το δικαίωμα υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικών καταστημάτων θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

  (5) Το διασυνοριακό δυναμικό της εξ αποστάσεως πώλησης το οποίο πρέπει να αποτελεί ένα από τα κύρια απτά αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς δεν αξιοποιείται πλήρως από τους καταναλωτές. Σε σύγκριση με τη σημαντική ανάπτυξη των εγχώριων εξ αποστάσεως πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, η ανάπτυξη των διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων είναι περιορισμένη. Αυτή η ανισότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου για τις οποίες το δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης είναι υψηλό. Το διασυνοριακό δυναμικό συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός εμπορικών καταστημάτων (άμεση πώληση) περιορίζεται από ορισμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών εθνικών κανόνων προστασίας των καταναλωτών που επιβάλλονται στη βιομηχανία. Σε σύγκριση με την ανάπτυξη των εγχώριων άμεσων πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), ο αριθμός των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το δίαυλο αυτό για διασυνοριακές αγορές έχει παραμείνει σταθερός. Απαντώντας στις αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πολλά κράτη μέλη, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων) ή οι αντιπρόσωποι των εταιρειών άμεσης πώλησης πρέπει να τείνουν περισσότερο στην αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές. Συνεπώς, η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων πτυχών της ενημέρωσης του καταναλωτή και του δικαιώματος υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικών καταστημάτων μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

  Τροπολογία   7

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Οι νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με τις καταναλωτικές συμβάσεις δείχνουν αξιοσημείωτες διαφορές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία στο πεδίο των συμβάσεων με τους καταναλωτές που συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικών καταστημάτων, των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών καθώς και των καταχρηστικών συμβατικών ρητρών θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, επιτρέποντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν πιο αυστηρά μέτρα που να εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στο έδαφός τους. Περαιτέρω, πολλά ζητήματα ρυθμίζονται νομοθετικά χωρίς συνεκτικότητα μεταξύ των οδηγιών ή έχουν μείνει ανοιχτά. Τα ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο από τα κράτη μέλη. Ως αποτέλεσμα, οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά οδηγιών σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές αποκλίνουν σημαντικά.

  (6) Οι νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με τις καταναλωτικές συμβάσεις δείχνουν αξιοσημείωτες διαφορές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία στο πεδίο των συμβάσεων με τους καταναλωτές που συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικών καταστημάτων, των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών καθώς και των καταχρηστικών συμβατικών ρητρών θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, επιτρέποντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν πιο αυστηρά μέτρα που να εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στο έδαφός τους. Περαιτέρω, πολλά ζητήματα ρυθμίζονται νομοθετικά χωρίς συνεκτικότητα μεταξύ των οδηγιών ή έχουν μείνει ανοιχτά. Τα ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο από τα κράτη μέλη. Ως αποτέλεσμα, οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά οδηγιών σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές αποκλίνουν σημαντικά.

  Τροπολογία   8

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Αυτές οι ανισότητες δημιουργούν σημαντικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά που επηρεάζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι ανισότητες αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διασυνοριακή πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Ο κατακερματισμός υπονομεύει επίσης την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Η αρνητική επίδραση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύεται από το άνισο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων της αγοράς.

  (7) Αυτές οι ανισότητες δημιουργούν σημαντικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά που επηρεάζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι ανισότητες αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διασυνοριακή πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Ο κατακερματισμός υπονομεύει επίσης την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Η αρνητική επίδραση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύεται από το άνισο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων της αγοράς.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων βασικών ρυθμιστικών πτυχών θα αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βασίζονται σε ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει σαφώς καθορισμένων νομικών εννοιών που θα διέπουν ορισμένες πτυχές των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι να εξαλειφθούν οι φραγμοί που προκύπτουν από τον κατακερματισμό των κανόνων και να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά στον εν λόγω τομέα. Οι φραγμοί αυτοί μπορούν να εξαλειφθούν μόνο με τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο. Περαιτέρω, οι καταναλωτές θα απολαύσουν υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Κοινότητα.

  (8) Η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων βασικών ρυθμιστικών πτυχών θα αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βασίζονται στην εναρμόνιση ορισμένων ειδικών πτυχών των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση. Το αποτέλεσμα θα είναι να εξαλειφθούν οι σημαντικοί φραγμοί που προκύπτουν από τον κατακερματισμό των κανόνων και να προχωρήσει η εσωτερική αγορά στον εν λόγω τομέα. Οι φραγμοί αυτοί μπορούν να εξαλειφθούν μόνο με τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Περαιτέρω, οι καταναλωτές θα απολαύσουν υψηλότερο κοινό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Ο τομέας που εναρμονίζεται με την παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει ορισμένες πτυχές των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Πρόκειται για κανόνες σχετικά με την ενημέρωση που πρέπει να παρέχεται πριν από τη σύναψη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης και τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές.

  (9) Ο τομέας που εναρμονίζεται με την παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει ορισμένες πτυχές των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Πρόκειται για κανόνες σχετικά με την ενημέρωση που πρέπει να παρέχεται πριν από τη σύναψη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ αυστηρότερες διατάξεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης εκτός εάν προβλέπεται άλλη ρύθμιση.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9α) Η παρούσα οδηγία δεν θα επηρεάσει την εθνική νομοθεσία στον τομέα του γενικού δικαίου των συμβάσεων, στο μέτρο που ο συγκεκριμένος τομέας δεν εναρμονίζεται με την παρούσα οδηγία.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) Το ψηφιακό περιεχόμενο, όπως τα προγράμματα των υπολογιστών, τα παιχνίδια ή η μουσική που δεν είναι αποτυπωμένα σε υλικό μέσο, δεν θεωρείται υλικό αντικείμενο. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να θεωρείται εμπόρευμα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Αντιθέτως, τα μέσα που περιέχουν ψηφιακό περιεχόμενο όπως τα CD/DVD είναι υλικά αντικείμενα και επομένως πρέπει να θεωρούνται εμπορεύματα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Η τηλεφόρτωση από καταναλωτή ψηφιακού περιεχομένου από το Διαδίκτυο πρέπει να θεωρείται, για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, σύμβαση που εμπίπτει στο πεδίο της παρούσας οδηγίας, αλλά χωρίς δικαίωμα υπαναχώρησης όπου η εκτέλεση της σύμβασης έχει ήδη αρχίσει με πρότερη συναίνεση του καταναλωτή. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την ανάγκη εναρμόνισης των οικείων λεπτομερών διατάξεων και να υποβάλει, εφόσον απαιτείται, πρόταση για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11) Η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές περιέχει αρκετούς κανόνες σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας καλύπτουν συμβάσεις που συνδέονται με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να πληρωθούν τα κανονιστικά κενά.

  (11) Η υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές περιέχει αρκετούς κανόνες σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Οι συμβάσεις που αφορούν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας ή την κατασκευή ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής επεκτάσεων σε ακίνητα, την παροχή υπηρεσιών στέγασης και μεταφοράς, καθώς και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, υπόκεινται σε ορισμένες ειδικές απαιτήσεις στην εθνική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, οι συμβάσεις αυτές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙ.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Ο νέος ορισμός της σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβάσεις πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών συνάπτονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως π.χ. παραγγελία με ταχυδρομείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ). Ο ορισμός αυτός αναμένεται να δημιουργήσει ισότιμους όρους για όλους τους εμπόρους που πωλούν εξ αποστάσεως. Αναμένεται επίσης να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου σε σύγκριση με τον τρέχοντα ορισμό, που απαιτεί την παρουσία οργανωμένου συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως που διαχειρίζεται ο έμπορος έως τη σύναψη της σύμβασης.

  (12) Ο νέος ορισμός της σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβάσεις για την παράδοση εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας συνάπτονται χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών και αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως π.χ. παραγγελία με ταχυδρομείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ). Ο ορισμός αυτός αναμένεται να δημιουργήσει ισότιμους όρους για όλες τις επιχειρήσεις που πωλούν εξ αποστάσεως.

   

  (Η τροποποίηση αυτή (από "έμπορο" σε "επιχείρηση") ισχύει σε ολόκληρο το κείμενο. Εάν εγκριθεί, θα είναι αναγκαίες αντίστοιχες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το κείμενο.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)     Η σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος πρέπει να ορίζεται ως η σύμβαση που συνάπτεται με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, εκτός του εμπορικού καταστήματος, παραδείγματος χάρη, στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του καταναλωτή. Όταν συναλλάσσονται εκτός εμπορικών καταστημάτων, οι καταναλωτές βρίσκονται υπό ψυχολογική πίεση ανεξάρτητα από το εάν έχουν ζητήσει την επίσκεψη του εμπόρου ή όχι. Περαιτέρω, για να προληφθούν καταστρατηγήσεις των κανόνων, όταν οι καταναλωτές προσεγγίζονται εκτός των εμπορικών καταστημάτων, μια σύμβαση που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, παραδείγματος χάρη στο σπίτι του καταναλωτή, αλλά συνήφθη σε κατάστημα, πρέπει να θεωρηθεί ως σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος.

  (14) Η σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος πρέπει να ορίζεται ως η σύμβαση που συνάπτεται με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία της επιχείρησης και του καταναλωτή, εκτός του εμπορικού καταστήματος, παραδείγματος χάρη, στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του καταναλωτή. Όταν συναλλάσσονται εκτός εμπορικών καταστημάτων, οι καταναλωτές βρίσκονται προσωρινά σε μια ιδιαίτερη κατάσταση που διαφέρει από την κατάσταση σε ένα κατάστημα, λόγου χάρη από ψυχολογική άποψη και όσον αφορά δυνατότητες σύγκρισης εμπορευμάτων και τιμών, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ζητήσει την επίσκεψη της επιχείρησης ή όχι. Περαιτέρω, για να προληφθούν καταστρατηγήσεις των κανόνων, όταν οι καταναλωτές προσεγγίζονται εκτός των εμπορικών καταστημάτων, μια σύμβαση που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, παραδείγματος χάρη στο σπίτι του καταναλωτή, αλλά συνήφθη σε κατάστημα, πρέπει να θεωρηθεί ως σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ωστόσο σε θέση να ορίζουν στην εθνική νομοθεσία τους ότι συμβάσεις αξίας κάτω των 60 ευρώ πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου ΙΙ, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών θα ήταν δυσανάλογες προς την αξία της σύμβασης. Συμβάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των κρατών μελών, συνάπτονται από δημόσιους λειτουργούς, δεν συνιστούν κατάσταση στην οποία ο καταναλωτής βρίσκεται υπό ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση. Οι συμβάσεις αυτές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙ.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) Τα εμπορικά καταστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε μορφή (όπως καταστήματα ή φορτηγά) οι οποίες χρησιμεύουν ως μόνιμος χώρος συναλλαγών για τον έμπορο. Πάγκοι σε λαϊκές και περίπτερα σε εκθέσεις πρέπει να θεωρούνται ως εμπορικά καταστήματα, ακόμη και αν μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον έμπορο προσωρινά. Άλλα καταστήματα τα οποία ενοικιάζονται μόνο για βραχύ χρονικό διάστημα και όπου ο έμπορος δεν έχει την έδρα του (όπως π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, κινηματογράφοι, ενοικιασμένα από εμπόρους που δεν έχουν την έδρα τους εκεί) δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα. Παρομοίως, όλοι οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών ή εγκαταστάσεων, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες ή οι χώροι εργασίας δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα.

  (15) Τα εμπορικά καταστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε μορφή (όπως καταστήματα ή φορτηγά) οι οποίες χρησιμεύουν ως μόνιμος χώρος συναλλαγών για την επιχείρηση. Καταστήματα τα οποία ενοικιάζονται μόνο για βραχύ χρονικό διάστημα και όπου η επιχείρηση δεν έχει την έδρα της (όπως π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, κινηματογράφοι, ενοικιασμένα από επιχειρήσεις που δεν έχουν την έδρα τους εκεί) δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα. Παρομοίως, όλοι οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών ή εγκαταστάσεων, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες ή οι χώροι εργασίας δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Ο ορισμός του σταθερού εναποθέματος πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως έγγραφα σε χαρτί, σε κλειδιά USB, σε CD-ROM, σε DVD, σε κάρτες μνήμης και στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ένα αρχείο pdf.

  (16) Ο ορισμός του σταθερού εναποθέματος πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως έγγραφα σε χαρτί, σε κλειδιά USB, σε CD-ROM, σε DVD, σε κάρτες μνήμης και στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ένα αρχείο pdf, ή άλλα αρχεία που επιτρέπουν την αμετάβλητη αναπαραγωγή των πληροφοριών που περιέχουν. Οι ιστοθέσεις του Διαδικτύου δεν πρέπει να θεωρούνται αφεαυτών σταθερά εναποθέματα εκτός εάν οι ιστοθέσεις αυτές πληρούν το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η αμετάβλητη αναπαραγωγή της αποθηκευθείσας πληροφορίας. Πληροφορίες σε σταθερό εναπόθεμα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατόπιν αιτήσεως σε μορφή που είναι προσιτή στους καταναλωτές με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα όρασης.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Ωστόσο, οι έμποροι δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις πληροφορίες, όταν αυτές είναι ήδη εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη, σε μια συναλλαγή σε εμπορικό κατάστημα, τα κύρια χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, η ταυτότητα του εμπόρου και οι ρυθμίσεις για την παράδοση ενδέχεται να είναι εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε περιπτώσεις συναλλαγών εξ αποστάσεως και συναλλαγών εκτός εμπορικού καταστήματος, ο έμπορος πρέπει πάντα να παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, τις επιδόσεις και την πολιτική διαχείρισης παραπόνων, καθώς αυτές ενδέχεται να μην είναι προφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο.

  (17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν εν ευθέτω χρόνω πληροφορίες πριν να δεσμευτούν από κάποια σύμβαση εξ αποστάσεως ή κάποια σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος ή κάποια συμβατική προσφορά. Η επιχείρηση πρέπει να παρέχει πάντα συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας, ή σχετικά με τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, τις επιδόσεις και την πολιτική διαχείρισης παραπόνων.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (17α) Για να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με τις απαιτήσεις πληροφόρησης στο πλαίσιο συμβάσεων από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν απαιτήσεις αυστηρότερες από εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, για τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αποδεδειγμένα κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22) Καθώς στην περίπτωση των εξ αποστάσεως πωλήσεων ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να δει το προϊόν πριν από τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο να του επιτρέπει να διαπιστώνει τη φύση και τη λειτουργία των προϊόντων.

  (22) Καθώς στην περίπτωση των εξ αποστάσεως πωλήσεων ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να δει το προϊόν πριν από τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο να του επιτρέπει, έως την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης, να εξακριβώνει τη φύση, την ποιότητα και τη λειτουργία των εμπορευμάτων.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22α) Οι διατάξεις για την πληροφόρηση και το δικαίωμα υπαναχώρησης στις πωλήσεις από απόσταση θα πρέπει, λόγω της φύσης των υπηρεσιών αυτών, να μην έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής χρησιμοποιεί δημόσιο τηλεφωνικό θάλαμο, πληρώνει για τη χρήση σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή επιλέγει ειδικό πάροχο για μία μόνο τηλεφωνική κλήση, για παράδειγμα σχηματίζοντας ένα πρόθεμα πριν από τον αριθμό, αντί να χρησιμοποιεί συνδρομή τηλεφώνου ή Διαδικτύου.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (26) Όταν ο καταναλωτής παραγγέλνει περισσότερα από ένα προϊόντα από τον ίδιο έμπορο, πρέπει να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης όσον αφορά το καθένα από τα προϊόντα αυτά. Εάν τα προϊόντα παραδίδονται ξεχωριστά, ο χρόνος υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής αποκτά την κατοχή κάθε μεμονωμένου αγαθού. Όταν ένα αγαθό παρέχεται σε διάφορες παρτίδες ή τεμάχια, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που προσδιορίζεται από τον καταναλωτή αποκτά την κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή τεμαχίου.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  23

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 27

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (27) Εάν ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης ή σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να παραταθεί. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δικαίου διαχρονικά, πρέπει να θεσπιστεί τρίμηνη προθεσμία, υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπορος έχει εκτελέσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο έμπορος πρέπει να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του όταν έχει παραδώσει τα προϊόντα ή έχει παράσχει πλήρως τις υπηρεσίες που παρήγγειλε ο καταναλωτής.

  (27) Εάν η επιχείρηση δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης ή σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να παραταθεί. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δικαίου διαχρονικά, πρέπει να θεσπιστεί προθεσμία ενός έτους.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 28

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (28) Οι διαφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης στα κράτη μέλη προκάλεσαν δαπάνες για τις επιχειρήσεις που πωλούν διασυνοριακά. Η θέσπιση ενός εναρμονισμένου τυποποιημένου εντύπου υπαναχώρησης που πρέπει να χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή αναμένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία υπαναχώρησης και να επιφέρει ασφάλεια δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να προσθέτουν στο πανευρωπαϊκό τυποποιημένο έντυπο καμία απαίτηση που να αφορά την παρουσίαση, παραδείγματος χάρη, σχετικά με το μέγεθος των στοιχείων.

  (28) Οι διαφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης στα κράτη μέλη προκάλεσαν δαπάνες για τις επιχειρήσεις που πωλούν διασυνοριακά. Η θέσπιση ενός εναρμονισμένου υποδείγματος για το έντυπο υπαναχώρησης που πρέπει να χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή αναμένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία υπαναχώρησης και να επιφέρει ασφάλεια δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να προσθέτουν στο τυποποιημένο σε επίπεδο ΕΕ έντυπο καμία απαίτηση που να αφορά την παρουσίαση, παραδείγματος χάρη, σχετικά με το μέγεθος των στοιχείων. Εφαρμόζοντας τις οδηγίες του προτύπου που καθορίζεται στο παράρτημα Ι(Α), η επιχείρηση συμμορφώνεται επίσης προς τις απαιτήσεις πληροφόρησης για συμβάσεις από απόσταση και εκτός εμπορικού καταστήματος.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (30) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν τις δαπάνες που επιβαρύνουν τον έμπορο για την παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή.

  (30) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η επιχείρηση πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν τις δαπάνες που επιβαρύνουν την επιχείρηση για την παράδοση των εμπορευμάτων στον καταναλωτή, εξαιρουμένων των πληρωμών για παραδόσεις ταχείας επίδοσης που διενεργούνται κατόπιν ρητής επιθυμίας του καταναλωτή.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 33

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (33) Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως σε περιπτώσεις όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν απρόσφορο δεδομένης της φύσης του προϊόντος. Αυτό ισχύει, παραδείγματος χάρη, για κρασί που παραδόθηκε πολύ χρόνο μετά τη σύναψη της σύμβασης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όταν η αξία εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά (vin en primeur).

  (33) Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως σε περιπτώσεις όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν απρόσφορο δεδομένης της φύσης του προϊόντος και η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα συνιστούσε αθέμιτο μειονέκτημα για την επιχείρηση. Αυτό ισχύει, ιδιαίτερα, για τρόφιμα ή άλλα ευαίσθητα από άποψη υγιεινής ή αλλοιώσιμα προϊόντα που από τη φύση τους δεν είναι δυνατόν να επαναπωληθούν μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους. Από το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται ορισμένα εμπορεύματα και υπηρεσίας των οποίων η αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς, όπως για παράδειγμα για κρασί που παραδόθηκε πολύ χρόνο μετά τη σύναψη της σύμβασης κερδοσκοπικού χαρακτήρα (vin en primeur) ή για βασικά αγαθά.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 34

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (34) Περαιτέρω, σε περίπτωση εξ αποστάσεως συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες η εκτέλεση αρχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.χ. αρχεία δεδομένων που τηλεφορτώνονται από την καταναλωτή κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου), θα ήταν άδικο να επιτραπεί στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει αφότου η υπηρεσία έχει παρασχεθεί στον καταναλωτή πλήρως ή εν μέρει. Συνεπώς, ο καταναλωτής πρέπει να χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν αρχίζει η εκτέλεση με την προηγούμενη ρητή συμφωνία του.

  (34) λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταναλωτής, όταν υπαναχωρεί από μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών ίσως προτιμήσουν να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες έως ότου εκπνεύσει η προθεσμία υπαναχώρησης, ώστε να εξασφαλίσουν την πληρωμή τους. Συνεπώς, ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει την παροχή των υπηρεσιών πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης. Θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, αλλά παράλληλα να είναι πρόθυμος να αναλάβει το κόστος των υπηρεσιών που θα του έχουν ήδη παρασχεθεί κατά το χρόνο της υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η επιχείρηση πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά με τυχόν υποχρεώσεις για την κάλυψη του κόστους αυτού.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 35

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (35) Η Επιτροπή διαπίστωσε ορισμένα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στον τομέα της βελτίωσης κατοικιών, όταν οι καταναλωτές βρίσκονται υπό υψηλή πίεση να παραγγείλουν ακριβές εργασίες ανακαίνισης. Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων ενημέρωσης και υπαναχώρησης πρέπει να αποσαφηνιστεί και να επεκταθεί για να καλύψει αυτό το είδος σύμβασης. Μόνο οι συμβάσεις που αφορούν την εκχώρηση δικαιωμάτων σε ακίνητη περιουσία πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα ενημέρωσης και υπαναχώρησης που εφαρμόζονται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικών καταστημάτων.

  (35) Συμβάσεις που σχετίζονται με τη μεταβίβαση ή τη δημιουργία δικαιωμάτων επί ακινήτων (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ή συμφερόντων στο πλαίσιο εταιρειών επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ή παρόμοιας ρύθμισης), συμβάσεις για την κατασκευή νέων κατοικιών, για τη ριζική μετατροπή υφιστάμενων κτηρίων, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης καταλύματος για οικιστικούς σκοπούς, υπόκεινται ήδη σε αρκετές επιμέρους απαιτήσεις στο πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν ενδείκνυνται για τις συμβάσεις αυτές. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε τέτοιες συμβάσεις. Ως ριζική μετατροπή νοείται η μετατροπή που συγκρίνεται με την κατασκευή νέας κατοικίας, παραδείγματος χάριν όταν διατηρείται μόνο η πρόσοψη ενός παλαιού κτιρίου. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ειδικότερα εκείνες που αφορούν την κατασκευή παραρτημάτων κτιρίων (παραδείγματος χάριν γκαράζ ή βεράντα) και αφορούν την επισκευή ή την ανακαίνιση κτιρίων πλην της ριζικής μετατροπής περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως και ο συμβάσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του κτηματομεσίτη και οι συμβάσεις που αφορούν τη μίσθωση καταλύματος για μη οικιστικούς σκοπούς.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 36

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (36) Η εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορεί να αντενδείκνυται για ορισμένες υπηρεσίες που συνδέονται με τη στέγαση, τη μεταφορά και την αναψυχή. Η σύναψη των αντίστοιχων συμβάσεων συνεπάγεται την πραγματοποίησης κρατήσεων τις οποίες, εάν θεσπιζόταν δικαίωμα υπαναχώρησης, ο έμπορος ενδέχεται να δυσκολευόταν να εκπληρώσει. Συνεπώς, αυτές οι εξ αποστάσεως συμβάσεις δεν πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις για την ενημέρωση του καταναλωτή και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  30

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 37

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (37) Με σκοπό την απλούστευση και την ασφάλεια δικαίου, το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη συμβάσεων εκτός εμπορικών καταστημάτων, εκτός από εκείνες που συνάπτονται στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμένων συνθηκών οι οποίες μπορούν εύκολα να αποδειχθούν. Συνεπώς, δεν πρέπει να εφαρμόζεται δικαίωμα υπαναχώρησης για επείγουσες επιδιορθώσεις στην κατοικία του καταναλωτή για τις οποίες αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν ασύμβατο με την επείγουσα κατάσταση καθώς και για συστήματα παράδοσης στο σπίτι από σούπερ-μάρκετ που επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέξουν τρόφιμα, ποτά και άλλα προϊόντα που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση σ’ ένα νοικοκυριό μέσω του δικτυακού τόπου του σουπερμάρκετ και να τα παραλαμβάνουν στο σπίτι τους. Πρόκειται για εμπορεύματα, τα οποία δεν είναι ακριβά και αγοράζονται τακτικά από τους καταναλωτές για καθημερινή κατανάλωση ή καθημερινή χρήση στο νοικοκυριό τους και, συνεπώς, δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος υπαναχώρησης. Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και η κύρια πηγή διαφωνιών με τους εμπόρους είναι σχετικά με την παράδοση των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χάνονται ή υφίστανται βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και την καθυστερημένη και μερική παράδοση. Συνεπώς, κρίνεται κατάλληλο να αποσαφηνιστούν και να εναρμονιστούν οι εθνικοί κανόνες σχετικά με την παράδοση και τη μετάθεση του κινδύνου.

  (37) Με σκοπό την απλούστευση και την ασφάλεια δικαίου, το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη συμβάσεων από απόσταση και συμβάσεων που συνάπτονται εκτός εμπορικών καταστημάτων, εκτός από εκείνες που συνάπτονται στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμένων συνθηκών οι οποίες μπορούν εύκολα να αποδειχθούν. Συνεπώς, δεν πρέπει να εφαρμόζεται δικαίωμα υπαναχώρησης για επείγουσες επιδιορθώσεις στην κατοικία του καταναλωτή για τις οποίες αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν ασύμβατο με την επείγουσα κατάσταση.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (37α) Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και η κύρια πηγή διαφωνιών με τις επιχειρήσεις αφορούν την παράδοση εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας ή της καταστροφής εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά, και της καθυστερημένης και ελλιπούς παράδοσης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να εναρμονιστούν οι εθνικές διατάξεις σχετικά με την παράδοση και τη μετακύλιση του κινδύνου. Ωστόσο, οι κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της στιγμής της μεταβίβασης της κυριότητας των εμπορευμάτων εξακολουθούν να υπάγονται στην εθνική νομοθεσία.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (37β) Όταν η επιχείρηση δεν ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της για παράδοση, ο καταναλωτής πρέπει να της ζητήσει να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός προθεσμίας αντίστοιχης των περιστάσεων. Αν δεν δοθεί συνέχεια, ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση κατά την εκπνοή της περιόδου αυτής. Πάντως, ο κανόνας αυτός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η επιχείρηση έχει αρνηθεί να παραδώσει τα εμπορεύματα ή σε ορισμένες περιστάσεις στις οποίες ο χρόνος έχει καθοριστική σημασία, όπως, παραδείγματος χάριν, όταν πρέπει να παραδοθεί νυφικό φόρεμα πριν από το γάμο ή χριστουγεννιάτικα δώρα. Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις, εάν η επιχείρηση δεν παραδώσει τα εμπορεύματα εγκαίρως, ο καταναλωτής πρέπει να έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης που είχε αρχικά συμφωνηθεί.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 38

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (38) Στο πλαίσιο των πωλήσεων σε καταναλωτές, η παράδοση των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Μόνον ένας κανόνας από τον οποίο να μπορεί κανείς να παρεκκλίνει ελεύθερα θα επιτρέψει την αναγκαία ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω διαφορές. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται από κάθε κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των προϊόντων που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η οποία προετοιμάστηκε ή πραγματοποιήθηκε από τον έμπορο. Ο κανόνας σχετικά με τη μετάθεση του κινδύνου δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν ο καταναλωτής αργεί αδικαιολόγητα να λάβει στην κατοχή του τα προϊόντα (παραδείγματος χάρη, όταν τα προϊόντα δεν παραλαμβάνονται από τον καταναλωτή από το ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας που αυτό ορίζει). Στις περιπτώσεις αυτές, ο καταναλωτής πρέπει να φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής μετά το χρόνο παράδοσης που συμφωνήθηκε με τον έμπορο.

  (38) Στο πλαίσιο των πωλήσεων σε καταναλωτές, η παράδοση των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Μόνον ένας κανόνας από τον οποίο να μπορεί κανείς να παρεκκλίνει ελεύθερα θα επιτρέψει την αναγκαία ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω διαφορές. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται από κάθε κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των προϊόντων που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η οποία προετοιμάστηκε ή πραγματοποιήθηκε από την επιχείρηση. Ο κανόνας σχετικά με τη μετάθεση του κινδύνου δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν ο καταναλωτής αργεί αδικαιολόγητα να παραλάβει τα προϊόντα (παραδείγματος χάρη, όταν τα προϊόντα δεν παραλαμβάνονται από τον καταναλωτή από το ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας που αυτό ορίζει). Στις περιπτώσεις αυτές, ο καταναλωτής πρέπει να φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής μετά το χρόνο παράδοσης που συμφωνήθηκε με την επιχείρηση.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (38α) Μια ενιαία, κοινή αντίληψη συμμόρφωσης που να προβλέπει υψηλό επίπεδο προστασίας θα προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και θα περιορίσει τους φραγμούς στο εμπόριο· Τα κράτη μέλη πρέπει, πάντως, να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που ορίζει η παρούσα οδηγία για τα ζητήματα της ευθύνης και των συνακόλουθων διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη τήρησης.

  Τροπολογία  35

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 40

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (40) Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση, πρώτον, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τον έμπορο να επιδιορθώσει τα εμπορεύματα ή να τα αντικαταστήσει, κατ’επιλογή του εμπόρου, εκτός εάν ο έμπορος αποδείξει ότι αυτές οι επανορθώσεις είναι παράνομες, αδύνατες ή απαιτούν από τον έμπορο δυσανάλογη καταβολή προσπάθειας. Η προσπάθεια του εμπόρου πρέπει να καθοριστεί αντικειμενικά, εκτιμώντας τις δαπάνες που επιβαρύνουν τον έμπορο κατά την επανόρθωση της έλλειψης συμμόρφωσης, την αξία των προϊόντων και το βαθμό της έλλειψης συμμόρφωσης. Η έλλειψη ανταλλακτικών δεν πρέπει να αποτελεί έγκυρο λόγο για να δικαιολογηθεί η άρνηση του εμπόρου να επανορθώσει την έλλειψη συμμόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα ή χωρίς δυσανάλογη προσπάθεια.

  (40) Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από την επιχείρηση να επιδιορθώσει τα εμπορεύματα ή να τα αντικαταστήσει. Η έλλειψη ανταλλακτικών δεν πρέπει να αποτελεί έγκυρο λόγο για να δικαιολογηθεί η άρνηση της επιχείρησης να επανορθώσει την έλλειψη συμμόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα ή χωρίς δυσανάλογη προσπάθεια.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 43

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (43) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ επέτρεπε στα κράτη μέλη να ορίσουν περίοδο τουλάχιστον δύο μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας ο καταναλωτής έπρεπε να ενημερώσει τον έμπορο για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης. Οι αποκλίνοντες νόμοι μεταφοράς δημιούργησαν φραγμούς στο εμπόριο. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να αρθεί αυτή η κανονιστική δυνατότητα και να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου με την υποχρέωση των καταναλωτών να ενημερώνουν τον έμπορο για την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εντοπισμού του προβλήματος.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  37

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (45α) Οι εναρμονισμένες ρυθμιστικές πτυχές αφορούν μόνο τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει το εθνικό δίκαιο στους τομείς των συμβάσεων εργασίας, των συμβάσεων που αφορούν κληρονομικά δικαιώματα, των συμβάσεων οικογενειακού δικαίου καθώς και των συμβάσεων που αφορούν τη σύσταση και το καταστατικό εταιρειών ή συμφωνιών εταιρικών σχέσεων και όρων ομολογιών.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 46

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (46) Οι διατάξεις σχετικά με τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε συμβατικές ρήτρες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα εκφράζουν υποχρεωτικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών οι οποίες συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο. Παρομοίως, ρήτρες οι οποίες εκφράζουν τις αρχές ή διατάξεις διεθνών συμβάσεων των οποίων συμβαλλόμενα μέρη είναι η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, δεν πρέπει να ελέγχονται σχετικά με τον καταχρηστικό χαρακτήρα τους.

  (46) Οι διατάξεις σχετικά με τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε συμβατικές ρήτρες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα εκφράζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή δημόσιες διατάξεις των κρατών μελών οι οποίες συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο. Παρομοίως, οι συμβατικές ρήτρες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αρχές και διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ρήτρες οι οποίες εκφράζουν τις αρχές ή διατάξεις διεθνών συμβάσεων των οποίων συμβαλλόμενα μέρη είναι η Ένωση ή τα κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, δεν πρέπει να ελέγχονται σχετικά με τον καταχρηστικό χαρακτήρα τους.

  Τροπολογία  39

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 47

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και να είναι ευανάγνωστες. Οι έμποροι πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη γραμματοσειρά ή το μέγεθος των γραμμάτων με τα οποία συντάσσονται οι συμβατικές ρήτρες. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις ρήτρες πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί στον καταναλωτή παρέχοντάς του τις ρήτρες κατόπιν αιτήματος (για συμβάσεις σε εμπορικά καταστήματα) ή καθιστώντας τις ρήτρες αυτές διαθέσιμες με άλλο τρόπο (π.χ. στο δικτυακό τόπο του εμπόρου όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις) ή επισυνάπτοντας τις τυποποιημένες ρήτρες στο έντυπο παραγγελίας (όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος). Ο έμπορος πρέπει να ζητά τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για τυχόν πληρωμές επιπλέον της αμοιβής για την κύρια συμβατική υποχρέωση του εμπόρου. Η συναίνεση που λαμβάνεται με τη χρησιμοποίηση συστημάτων αποποίησης (opt-out), όπως π.χ. με προσημειωμένα τετραγωνίδια online πρέπει να απαγορεύεται.

  (47) Όλες οι ρήτρες των συμβάσεων πρέπει να διατυπώνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο. Εάν μια συμβατική ρήτρα αποτυπώνεται γραπτώς, θα πρέπει πάντοτε να συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να επιλέγουν τη γραμματοσειρά ή το μέγεθος των γραμμάτων με τα οποία συντάσσονται οι συμβατικές ρήτρες. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις ρήτρες πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί στον καταναλωτή παρέχοντάς του τις ρήτρες κατόπιν αιτήματος (για συμβάσεις σε εμπορικά καταστήματα) ή καθιστώντας τις ρήτρες αυτές διαθέσιμες με άλλο τρόπο (π.χ. στο δικτυακό τόπο της επιχείρησης όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις) ή επισυνάπτοντας τις τυποποιημένες ρήτρες στο έντυπο παραγγελίας (όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος). Η επιχείρηση πρέπει να ζητά τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για τυχόν πληρωμές επιπλέον της αμοιβής για την κύρια συμβατική υποχρέωση της επιχείρησης. Η συναίνεση που λαμβάνεται με τη χρησιμοποίηση συστημάτων αποποίησης (opt-out), όπως π.χ. με προσημειωμένα τετραγωνίδια online πρέπει να απαγορεύεται.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (47α) Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούν τις ρήτρες των συμβάσεων, για παράδειγμα τη γραμματοσειρά ή το μέγεθος των γραμμάτων με τα οποία συντάσσονται οι συμβατικές ρήτρες. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν να επιβάλλουν οιεσδήποτε απαιτήσεις παρουσίασης άλλες από εκείνες που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες ή όταν τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή ή τρίτου προσώπου. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιδιώξουν να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις όταν λόγω εγγενών πολύπλοκων στοιχείων στις συμβάσεις για αυτά τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στον καταναλωτή μεταξύ άλλων εμφάνιση ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό στον εν λόγω τομέα. Τούτο μπορεί να ισχύει, παραδείγματος χάριν, για συμβάσεις παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παροχής αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, συμβάσεις τηλεπικοινωνιών και ακινήτων. Ωστόσο, τούτο δεν θα πρέπει να ισχύει για τις επίσημες εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τη σύναψη της σύμβασης ή για άλλες επίσημες απαιτήσεις όπως για παράδειγμα η γλώσσα στην οποία γράφονται οι ρήτρες, οι απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των ρητρών ή τη διατύπωση ορισμένων συμβατικών ρητρών για ειδικούς τομείς. Η παρούσα οδηγία δεν εναρμονίζει τις γλωσσικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις καταναλωτικές συμβάσεις. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν στο εθνικό τους δίκαιο γλωσσικές απαιτήσεις όσον αφορά τις συμβατικές ρήτρες.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 49

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (49) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δεν πρέπει να αξιολογείται ούτε ο καταχρηστικός ή μη χαρακτήρας των ρητρών που περιγράφουν το κύριο αντικείμενο της σύμβασης ούτε ο λόγος ποιότητας/τιμής των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται, εκτός εάν οι ρήτρες αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας. Το κύριο αντικείμενο της σύμβασης και ο λόγος τιμής/ποιότητας πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του θεμιτού χαρακτήρα των λοιπών ρητρών. Παραδείγματος χάρη, στις ασφαλιστικές συμβάσεις, οι ρήτρες που καθορίζουν ή οριοθετούν με σαφήνεια τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και την ευθύνη του ασφαλιστή δεν υπάγονται σ’ αυτήν την εκτίμηση, διότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ασφαλίστρων που καταβάλλει ο καταναλωτής.

  (49) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δεν πρέπει να αξιολογείται ούτε ο καταχρηστικός ή μη χαρακτήρας των ρητρών που περιγράφουν το κύριο αντικείμενο της σύμβασης ούτε ο λόγος ποιότητας/τιμής των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται, εκτός εάν οι ρήτρες αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας. Το κύριο αντικείμενο της σύμβασης και ο λόγος τιμής/ποιότητας πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του θεμιτού χαρακτήρα των λοιπών ρητρών. Παραδείγματος χάρη, στις ασφαλιστικές συμβάσεις, οι ρήτρες που καθορίζουν ή οριοθετούν με σαφήνεια τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και την ευθύνη του ασφαλιστή δεν υπάγονται σ’ αυτήν την εκτίμηση, διότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ασφαλίστρων που καταβάλλει ο καταναλωτής. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για την αποζημίωση που προβλέπεται για την επιχείρηση σε σχέση με συναφή τέλη ή με προσαυξήσεις σε περίπτωση παραβίασης όρων της σύμβασης, που πρέπει να ελέγχεται πάντα αν είναι καταχρηστικά.

  Τροπολογία  42

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 50

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να περιέχει δύο καταλόγους καταχρηστικών όρων. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, καταχρηστικές. Το παράρτημα ΙΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος αποδείξει το αντίθετο. Αυτοί οι ίδιοι κατάλογοι πρέπει να ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

  (50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να περιέχει δύο μη εξαντλητικοί καταλόγους καταχρηστικών όρων. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, καταχρηστικές. Το παράρτημα ΙΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός εάν η επιχείρηση αποδείξει το αντίθετο.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 51

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (51) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή10.

  διαγράφεται

  10 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

   

  Τροπολογία  44

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 52

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (52) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ σχετικά με τις συμβατικές ρήτρες που πρέπει να θεωρούνται ή να τεκμαίρονται καταχρηστικές. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  45

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 53

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (53) Η εξουσία της Επιτροπής να τροποποιεί τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή των κανόνων για τις καταχρηστικές ρήτρες με τη συμπλήρωση των εν λόγω παραρτημάτων με συμβατικές ρήτρες, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές σε κάθε περίπτωση ή οι οποίες πρέπει να κρίνονται καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος έχει αποδείξει το αντίθετο.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  46

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 64 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (64α) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας1, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν, προς ίδιον συμφέρον και προς το συμφέρον της Ένωσης , πίνακες οι οποίοι, στο μέτρο του δυνατού, θα υποδεικνύουν την αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν.

   

  1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.

  Τροπολογία  47

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 65

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (65) Καθώς οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την εξάλειψη των εμποδίων της εσωτερικής αγοράς και την επίτευξη υψηλού, κοινού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

  (65) Καθώς οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την εξάλειψη των εμποδίων της εσωτερικής αγοράς και την επίτευξη υψηλού, κοινού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

  Τροπολογία  48

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 1α

   

  Βαθμός εναρμόνισης

   

  Εκτός εάν ορίζεται άλλως, τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ή εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

  Τροπολογία  49

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) "καταναλωτής": κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του·

  (1) "καταναλωτής": κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί κατ’ αρχάς για σκοπούς οι οποίοι δεν συνδέονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του·

  Τροπολογία  50

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) "έμπορος": κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του εμπόρου·

  (2) "επιχείρηση": κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ασχέτως του εάν ανήκει στο δημόσιο ή σε ιδιώτη, το οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του εν λόγω προσώπου ή το επάγγελμά του και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό της επιχείρησης, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν αποσκοπεί σε κάποια ωφέλεια κατά την εν λόγω δραστηριότητα·

  Τροπολογία  51

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) "σύμβαση πώλησης": κάθε σύμβαση για την πώληση εμπορευμάτων από τον έμπορο στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεικτού σκοπού, που έχουν ως αντικείμενο τόσο την παροχή εμπορευμάτων όσο και υπηρεσιών·

  (3) "σύμβαση πώλησης": κάθε σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας μια επιχείρηση μεταβιβάζει, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, την κυριότητα των προϊόντων σε καταναλωτή, είτε άμεσα, με τη σύναψη της σύμβασης, είτε μελλοντικά, και ο καταναλωτής δεσμεύεται να καταβάλει την τιμή.

  Τροπολογία  52

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) νερού και φυσικού αερίου όταν δεν είναι συσκευασμένα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα,

  διαγράφεται

  Τροπολογία  53

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) ηλεκτρικής ενέργειας·

  διαγράφεται

  Τροπολογία  54

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α) "εμπόρευμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη": κάθε εμπόρευμα το οποίο δεν είναι προκατασκευασμένο και η ολοκλήρωση του οποίου υπόκειται στην ατομική επιλογή ή απόφαση του καταναλωτή·

  Τροπολογία  55

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) "σύμβαση παροχής υπηρεσιών": κάθε σύμβαση πλην σύμβασης πώλησης με την οποία παρέχεται υπηρεσία από τον έμπορο στον καταναλωτή·

  (5) "σύμβαση παροχής υπηρεσιών": κάθε σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας μια επιχείρηση αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας στον καταναλωτή και σε αντάλλαγμα του χρεώνει μια τιμή.

  Τροπολογία  56

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5α) "μικτή σύμβαση" κάθε σύμβαση η οποία αφορά τόσο την παροχή υπηρεσιών όσο και την παροχή εμπορευμάτων·

  Τροπολογία  57

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) "εξ αποστάσεως σύμβαση": κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για τη σύναψη της οποίας ο έμπορος προβαίνει σε αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως·

  (6) "εξ αποστάσεως σύμβαση": κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για τη σύναψη της οποίας η επιχείρηση και ο καταναλωτής δεν είναι ταυτοχρόνως φυσικά παρόντες, αλλά κάνουν αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως·

  Τροπολογία  58

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) "μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως": κάθε μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ τους·

  διαγράφεται

  Τροπολογία  59

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) "σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος":

  (8) "σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος": κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται:

  α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός εμπορικού καταστήματος με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή ή κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για την οποία έγινε προσφορά από τον καταναλωτή κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή

  α) εκτός εμπορικού καταστήματος με ταυτόχρονη φυσική παρουσία της επιχείρησης και του καταναλωτή ή κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για την οποία έγινε προσφορά από τον καταναλωτή κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή

  β) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται σε εμπορικό κατάστημα, αλλά η διαπραγμάτευσή της έγινε εκτός εμπορικού καταστήματος με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή·

  β) σε εμπορικό κατάστημα, αλλά τα βασικά της στοιχεία έχουν καθοριστεί εκτός εμπορικού καταστήματος με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία της επιχείρησης και του καταναλωτή·

   

  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οι συμβάσεις για την παροχή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί ή υποβληθεί σε διαπραγμάτευση εκτός των χώρων της επιχείρησης κατόπιν ρητής και αρχικής αιτήσεως του καταναλωτή δεν πρέπει να θεωρούνται συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

  Τροπολογία  60

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 10 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) "μορφή κειμένου": κείμενο που διατυπώνεται με αλφαβητικούς ή άλλους κατανοητούς χαρακτήρες μέσω οιουδήποτε υποθέματος το οποίο επιτρέπει ανάγνωση, εγγραφή της πληροφορίας που περιέχεται στο κείμενο και αναπαραγωγή της σε απτή μορφή.

  Τροπολογία  61

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11) "έντυπο παραγγελίας": μέσο που καθορίζει τις συμβατικές ρήτρες και το οποίο πρέπει να υπογραφεί από τον καταναλωτή με σκοπό τη σύναψη μιας σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος·

  διαγράφεται

  Τροπολογία  62

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) "προϊόν": κάθε εμπόρευμα ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης περιουσίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων·

  διαγράφεται

  Τροπολογία  63

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14) "επαγγελματική ευσυνειδησία": το μέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και μέριμνας που ευλόγως αναμένεται να επιδεικνύει ένας έμπορος προς τους καταναλωτές, κατ’ αναλογία προς την έντιμη πρακτική της αγοράς και/ή τη γενική αρχή της καλής πίστης στον τομέα δραστηριότητας του εμπόρου·

  διαγράφεται

  Τροπολογία  64

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) "πλειστηριασμός": μέθοδος πώλησης κατά την οποία εμπορεύματα ή υπηρεσίες προσφέρονται από τον έμπορο μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως και όπου ο πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες. Συναλλαγή που συνάπτεται με βάση μια προσφορά σταθερής τιμής, παρά την επιλογή που δίνεται στον καταναλωτή να την συνάψει μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών δεν είναι πλειστηριασμός·

  (15) "πλειστηριασμός": μέθοδος πώλησης κατά την οποία εμπορεύματα ή υπηρεσίες προσφέρονται από την επιχείρηση μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως και όπου ο τελικός πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες. Συναλλαγή που συνάπτεται με βάση μια προσφορά σταθερής τιμής, παρά την επιλογή που δίνεται στον καταναλωτή να την συνάψει μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών δεν είναι πλειστηριασμός·

  Τροπολογία  65

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) "δημόσιος πλειστηριασμός": μέθοδος πώλησης κατά την οποία τα εμπορεύματα προσφέρονται από τον έμπορο σε καταναλωτές οι οποίοι συμμετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον πλειστηριασμό οι ίδιοι, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών που διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή και όπου ο πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα εμπορεύματα·

  (16) "δημόσιος πλειστηριασμός": μέθοδος πώλησης κατά την οποία τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες προσφέρονται από την επιχείρηση σε καταναλωτές οι οποίοι συμμετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον πλειστηριασμό οι ίδιοι, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών που διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή και όπου ο τελικός πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες·

  Τροπολογία  66

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17) "παραγωγός": ο κατασκευαστής των εμπορευμάτων, ο εισαγωγέας των εμπορευμάτων στο έδαφος της Κοινότητας ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του εμπορεύματος το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο:

  (17) "παραγωγός": ο κατασκευαστής των εμπορευμάτων, ο εισαγωγέας των εμπορευμάτων στο έδαφος της Ένωσης ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του εμπορεύματος το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο·

  Τροπολογία  67

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18) "εμπορική εγγύηση": κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του εμπόρου ή του παραγωγού (ο "εγγυητής") προς τον καταναλωτή για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ’ οιονδήποτε τρόπο των εμπορευμάτων σε περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση και που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

  (18) "εμπορική εγγύηση": κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους της επιχείρησης ή του παραγωγού (ο "εγγυητής") προς τον καταναλωτή, επιπλέον της εκπλήρωσης των νομικών του υποχρεώσεων, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ’ οιονδήποτε τρόπο των εμπορευμάτων σε περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση και που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

  Τροπολογία  68

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – σημείο 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20) "δευτερεύουσα σύμβαση": μια σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής αποκτά εμπορεύματα ή υπηρεσίες που συνδέονται με εξ αποστάσεως σύμβαση ή με σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος και αυτά τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες παρέχονται από τον έμπορο ή από ένα τρίτο μέρος με βάση μια ρύθμιση μεταξύ του εν λόγω τρίτου μέρους και του εμπόρου.

  (20) "συνδεδεμένη σύμβαση": μια σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής αποκτά εμπορεύματα ή υπηρεσίες και η οποία αποτελεί ενιαία εμπορική πράξη με εξ αποστάσεως σύμβαση ή με σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος και αυτά τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες παρέχονται από την επιχείρηση ή από ένα τρίτο μέρος με βάση μια ρύθμιση μεταξύ του εν λόγω τρίτου μέρους και της επιχείρησης. Μια ενιαία εμπορική πράξη υπάρχει όταν το εμπόρευμα ή η υπηρεσία που απορρέει από τη συναφή σύμβαση προορίζεται για την εκτέλεση της άλλης σύμβασης ή για τη χρησιμοποίηση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας που προβλέπει η άλλη σύμβαση.

   

  (Η τροποποίηση αυτή (από "δευτερεύουσα" σε "συνδεδεμένη") ισχύει σε ολόκληρο το κείμενο. Εφόσον εγκριθεί, θα χρειασθεί να γίνουν οι αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το κείμενο).

  Τροπολογία  69

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, βάσει των όρων και στο βαθμό που ορίζεται στις διατάξεις της, σε συμβάσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή.

  1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, βάσει των όρων και στο βαθμό που ορίζεται στις διατάξεις της, σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή.

  Τροπολογία  70

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον αφορά ορισμένες συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος όπως προβλέπεται από τα άρθρα 8 έως 20, καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 30 έως 39, και γενικές διατάξεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 40 έως 46, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  71

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 3 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Μόνο τα άρθρα 30 έως 39 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση εφαρμόζονται σε συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 και της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου13.

  διαγράφεται

  12 ΕΕ L 280, 29.10.1994, σ. 83.

   

  13 ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59.

   

  Τροπολογία  72

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 3 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Τα άρθρα 5, 7, 9 και 11 δεν θίγουν τις διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης που περιέχονται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15.

  διαγράφεται

  14 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36.

   

  15 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.

   

  Τροπολογία  73

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 4

  διαγράφεται

  Πλήρης εναρμόνιση

   

  Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

   

  Τροπολογία  74

  Πρόταση οδηγίας

  Κεφάλαιο 2 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πληροφορίες για τον καταναλωτή

  Πληροφορίες για τον καταναλωτή και δικαίωμα υπαναχώρησης για συμβάσεις από απόσταση και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

  Τροπολογία  75

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 4 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 4a

   

  Πεδίο εφαρμογής

   

  1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

   

  2. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

   

  a) για τη δημιουργία, τη μεταφορά ή την ακύρωση δικαιωμάτων ή συμφερόντων σε ακίνητη περιουσία, και μίσθωση καταλύματος για οικιστικούς σκοπούς·

   

  β) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2008/122/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρονομεριστικής μίσθωσης, των μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, της μεταπώλησης και της ανταλλαγής1·

   

  γ) που συνάπτονται για την κατασκευή νέας κατοικίας, όταν η σύμβαση, ή συνδεδεμένη σύμβαση, προβλέπει την πώληση ή μεταφορά δικαιωμάτων σε ακίνητη περιουσία·

   

  δ) για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

   

  ε) για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 2011/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη2, είτε παρέχονται μέσω υγειονομικών εγκαταστάσεων είτε όχι·

   

  στ) για κοινωνικές υπηρεσίες.

   

  3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος,

   

  a) που συνάπτονται μέσω αυτόματων διανεμητών ή εμπορικών καταστημάτων αυτόματης πώλησης·

   

  β) αν, σύμφωνα με τις διατάξεις των κρατών μελών, η σύμβαση έχει καταρτιστεί από δημόσιο λειτουργό ο οποίος δεσμεύεται από το νόμο να ενεργεί με ανεξαρτησία και αμεροληψία και να διασφαλίζει, παρέχοντας λεπτομερείς νομικές πληροφορίες, ότι οι καταναλωτές θα συνάπτουν τη σύμβαση μόνο μετά από κατάλληλη μελέτη και με πλήρη γνώση των νομικών της συνεπειών·

   

  γ) αν η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει τα 60 ευρώ· τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να εφαρμόζουν όριο χαμηλότερο των 60 ευρώ, οπότε κοινοποιούν το όριο που επιλέγουν στην Επιτροπή, η οποία θέτει την πληροφορία στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τρόπο εύκολα προσβάσιμο.

   

  4. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται για εξ αποστάσεως συμβάσεις,

   

  a) που συνάπτονται με φορείς τηλεπικοινωνιών μέσω δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων για τη χρήση τους, στο βαθμό που αφορούν ή συνάπτονται για τη χρήση μοναδικής σύνδεσης του καταναλωτή σε τηλεφωνική γραμμή, στο Διαδίκτυο ή σε γραμμή τηλεομοιοτυπίας·

   

  β) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

   

  1 Το σχετικό κείμενο θα εγκριθεί αργότερα.

   

  2 ΕΕ L 33, 3.2.2009, σ. 10.

  Τροπολογία  76

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 4 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο

   

  Βαθμός εναρμόνισης

   

  Εκτός εάν ορίζεται άλλως, τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ή εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

  Τροπολογία  77

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν δεν είναι ήδη εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο:

  1. Εν ευθέτω χρόνω, πριν ο καταναλωτής να δεσμευθεί από οιαδήποτε σύμβαση εξ αποστάσεως ή σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος ή προσφορά, η επιχείρηση ή ενδεχομένως το άτομο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες τις οποίες ο καταναλωτής μπορεί ευλόγως να προσδοκά, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ποιότητας και τις επιδόσεις που κανονικά αναμένονται. Οι πληροφορίες είναι σαφείς και ακριβείς, και παρέχονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Οι πληροφορίες πρέπει ιδίως να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, εάν δεν είναι ήδη εμφανή από το συγκεκριμένο πλαίσιο:

  Τροπολογία  78

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και το προϊόν·

  α) τα κύρια χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών στο βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες·

  Τροπολογία  79

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του εμπόρου, όπως η εμπορική επωνυμία του, και, όπου ενδείκνυται, τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του εμπόρου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί·

  β) τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα της επιχείρησης, όπως η εμπορική επωνυμία της και όπου ενδείκνυται, τη γεωγραφική διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης και την ταυτότητα της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας ενεργεί·

  Τροπολογία  80

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βα) τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικής διεύθυνσης εάν υπάρχει, και κάθε άλλου μέσου εξ αποστάσεως επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έλθει σε επαφή και να επικοινωνήσει με την επιχείρηση ταχέως και απ' ευθείας·

  Τροπολογία  81

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) την τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του προϊόντος, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η τιμή και, όπου ενδείκνυται, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις·

  γ) την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του προϊόντος, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η τιμή και, όπου ενδείκνυται, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις·

  Τροπολογία  82

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, τις επιδόσεις και την αντιμετώπιση παραπόνων, εφόσον αποκλίνουν από τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας·

  δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση και τις επιδόσεις·

  Τροπολογία  83

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δα) την πολιτική διαχείρισης παραπόνων και τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει τυχόν παράπονα, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της διεύθυνσης της υπηρεσίας που ασχολείται με τα παράπονα εξ ονόματος της επιχείρησης·

  Τροπολογία  84

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δβ) τη δυνατότητα να προσφύγει σε μηχανισμό φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα·

  Τροπολογία  85

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) την ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

  ε) εφόσον υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, οι όροι και η διαδικασία για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων της προθεσμίας υπαναχώρησης καθώς και του ονόματος και της διεύθυνσης της επιχείρησης με την οποία ο υπαναχωρήσας οφείλει να επικοινωνήσει, καθώς και των πιθανών δαπανών από την επιστροφή των εμπορευμάτων· η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί το υπόδειγμα οδηγιών υπαναχώρησης και το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Μέρη Α και Β, ή άλλη σαφώς διατυπωμένη δήλωση·

  Τροπολογία  86

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  εα) όταν ένα δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, που προβλέπει τις περιπτώσεις στις οποίες οι καταναλωτές δεν έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης·

  Τροπολογία  87

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  εβ) εάν υπάρχουν, πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την ανάκτηση προκαταβολών σε περίπτωση υπαναχώρησης ή ακύρωσης·

  Τροπολογία  88

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η) την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της σύμβασης, όπου ενδείκνυται·

  η) την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή και της επιχείρησης βάσει της σύμβασης, όπου ενδείκνυται·

  Τροπολογία  89

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  θα) ότι η σύμβαση θα συναφθεί με επιχείρηση και, συνεπώς, ότι ο καταναλωτής θα επωφεληθεί από την προστασία που παρέχεται από την παρούσα οδηγία·

  Τροπολογία  90

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  θβ) την υποχρέωση του καταναλωτή για πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3, αν η παροχή των υπηρεσιών είχε ήδη αρχίσει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή, όπου έχει εφαρμογή·

  Τροπολογία  91

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  θγ) τη χρονική περίοδο κατά την οποία η προσφορά θα παραμείνει διαθέσιμη, όπου ενδείκνυται·

  Τροπολογία  92

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ δ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  θδ) την εφαρμογή μέτρων τεχνικής προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, όπου ενδείκνυται·

  Τροπολογία  93

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Στην περίπτωση δημόσιου πλειστηριασμού, οι πληροφορίες στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ενδέχεται να αντικατασταθούν από τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του εκπλειστηριαστή.

  2. Στην περίπτωση δημόσιου πλειστηριασμού, οι πληροφορίες των στοιχείων α) και βα) της παραγράφου 1 μπορούν να αντικαθίστανται από αντίστοιχα στοιχεία του εκπλειστηριαστή.

  Τροπολογία  94

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2a. τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν περαιτέρω επίσημες απαιτήσεις για το υπόδειγμα οδηγιών υπαναχώρησης που περιλαμβάνεται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι.

  Τροπολογία  95

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2β. αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις πρότυπες οδηγίες υπαναχώρησης του παραρτήματος Ι(Α), πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις πληροφόρησης για συμβάσεις από απόσταση και εκτός εμπορικού καταστήματος που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε)·

  Τροπολογία  96

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

  3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος·

  Τροπολογία  97

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α. Η επιχείρηση φέρει το βάρος της απόδειξης του ότι παρέσχε τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

  Τροπολογία  98

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3β. Σε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έρχονται σε σύγκρουση με άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης που διέπουν ειδικές συμβάσεις, υπερισχύουν και εφαρμόζονται στις ειδικές αυτές συμβάσεις οι δεύτερες.

  Τροπολογία  99

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 παράγραφος 2, 13 και 42, οι συνέπειες τυχόν παράβασης του άρθρου 5 καθορίζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας στο πλαίσιο του δικαίου των συμβάσεων για τυχόν παράβαση του άρθρου 5.

  2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 παράγραφος 2, 13 και 42, οι συνέπειες τυχόν παράβασης του άρθρου 5 καθορίζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, με εξαίρεση παραβιάσεις ήσσονος, τεχνικού χαρακτήρα, των οποίων οι συνέπειες στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας θα ήταν δυσανάλογες προς την πραγματικά προκληθείσα βλάβη· Τα κράτη μέλη προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας για τυχόν παράβαση του άρθρου 5.

  Τροπολογία  100

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εθνική νομοθεσία δυνάμει της οποίας ορισμένες συμβάσεις που συνάπτονται με μεσάζοντα θεωρούνται συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

  Τροπολογία  101

  Πρόταση οδηγίας

  Κεφάλαιο III – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ενημέρωση του καταναλωτή και δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

  διαγράφεται

  Τροπολογία  102

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 8

  διαγράφεται

  Πεδίο εφαρμογής

   

  Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

   

  Τροπολογία  103

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπο