MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista

  14.2.2011 - (KOM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD)) - ***I

  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  Esittelijä: Andreas Schwab
  Valmistelija(t) (*):
  Diana Wallis, oikeudellisten asioiden valiokunta
  (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla


  Menettely : 2008/0196(COD)
  Elinkaari istunnossa

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista (KOM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0614),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille(C7‑0349/2008),

  –   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 114 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. heinäkuuta 2009 antaman lausunnon[1],

  –   ottaa huomioon alueiden komitean 22. huhtikuuta 2009 antaman lausunnon[2],

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0038/2011),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Näitä direktiivejä on saatujen kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen sovellettavien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja säännöksissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun perusteella on asianmukaista korvata mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat säännöt ja luovuttava aikaisempien direktiivien mukaisesta vähimmäistason yhdenmukaistamisesta, jonka nojalla jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pitää voimassa tai antaa direktiivejä tiukempia kansallisia säännöksiä.

  (2) Näitä direktiivejä on saatujen kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen sovellettavien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja säännöksissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun perusteella on asianmukaista korvata mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat säännöt ja samalla annettava jäsenvaltioille mahdollisuus pitää voimassa tai antaa tiettyjä muita seikkoja koskevia kansallisia säännöksiä, joilla mahdollistetaan parempi kuluttajansuoja.

  Tarkistus       2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Kuluttajat eivät vielä käytä täysimääräisesti hyväkseen rajojen yli tapahtuvaa etämyyntiä, vaikka tämän mahdollisuuden pitäisi olla yksi keskeisistä sisämarkkinoiden mukanaan tuomista eduista. Etämyynti jäsenvaltioiden sisällä on viime vuosina kasvanut nopeasti, mutta valtiosta toiseen tapahtuvan etämyynnin kasvu on siihen verrattuna ollut hidasta. Epäsuhta on erityisen merkittävä internetmyynnissä, jonka kasvupotentiaali on suuri. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltujen sopimusten tekemistä rajoittavat monet tekijät, kuten eri jäsenvaltioiden kuluttajansuojasääntöjen erot. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuva kaupankäynti jäsenvaltioiden sisällä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi varsinkin palvelualalla (esim. julkiset palvelut), mutta niiden kuluttajien määrä, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta hankintoihin muista maista on pysynyt vaatimattomana. Liiketoimintamahdollisuudet ovat lisääntyneet monissa jäsenvaltioissa, ja pienet ja keskisuuret yritykset (sekä yksityiset ammatinharjoittajat) ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvaa myyntiä harjoittavien yritysten edustajat lienevät varsinkin raja-alueilla entistä halukkaampia etsimään kaupankäyntimahdollisuuksia muista jäsenvaltioista. Siksi kuluttajille annettavia tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevien säännösten täysi yhdenmukaistaminen etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta parantaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten sisämarkkinoiden toimivuutta.

  (5) Rajojen yli tapahtuvaa etämyyntiä ei vielä käytetä täysimääräisesti hyväksi, vaikka tämän mahdollisuuden pitäisi olla yksi keskeisistä sisämarkkinoiden mukanaan tuomista eduista. Etämyynti jäsenvaltioiden sisällä on viime vuosina kasvanut nopeasti, mutta valtiosta toiseen tapahtuvan etämyynnin kasvu on siihen verrattuna ollut hidasta. Epäsuhta on erityisen merkittävä internetmyynnissä, jonka kasvupotentiaali on suuri. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltujen sopimusten tekemistä rajoittavat monet tekijät, kuten eri jäsenvaltioiden kuluttajansuojasääntöjen erot. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuva kaupankäynti jäsenvaltioiden sisällä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi varsinkin palvelualalla (esim. julkiset palvelut), mutta niiden kuluttajien määrä, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta hankintoihin muista maista on pysynyt vaatimattomana. Liiketoimintamahdollisuudet ovat lisääntyneet monissa jäsenvaltioissa, ja pienet ja keskisuuret yritykset (sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat) ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvaa myyntiä harjoittavien yritysten edustajat lienevät varsinkin raja-alueilla entistä halukkaampia etsimään kaupankäyntimahdollisuuksia muista jäsenvaltioista. Siksi kuluttajille annettavia tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevien tiettyjen säännösten täysi yhdenmukaistaminen etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta edistää kuluttajansuojan korkeaa tasoa ja parantaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten sisämarkkinoiden toimivuutta.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Kuluttajasopimuksia koskevissa jäsenvaltioiden laeissa on tuntuvia eroja, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä kilpailun vääristymiä ja haitata sisämarkkinoiden kitkatonta toimintaa. Voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä, joka koskee etäsopimuksina ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä kuluttajasopimuksia, kulutustavaroita ja takuita sekä kohtuuttomia sopimusehtoja, vahvistetaan vähimmäisvaatimukset lainsäädännön yhdenmukaistamiselle ja jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä kuluttajasuojan korkeamman tason varmistamiseksi alueellaan. Lisäksi monien kysymysten sääntely eri direktiiveissä on epäjohdonmukaista, tai kysymyksiä on jätetty avoimiksi. Näitä kysymyksiä on eri jäsenvaltioissa ratkaistu eri tavoin. Tämän seurauksena kansalliset säännökset, joilla kuluttajasopimuksiin liittyvät direktiivit pannan täytäntöön, eroavat toisistaan merkittävästi.

  Poistetaan.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) Nämä erot aiheuttavat sisämarkkinoilla merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten vaatimusten noudattaminen aiheuttaa lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen yli. Hajanaisuus ei myöskään ole omiaan lisäämään kuluttajien luottamusta kaupantekoon sisämarkkinoilla. Kuluttajien luottamusta heikentää vielä se, että kuluttajansuojan taso vaihtelee yhteisön alueella. Ongelma on erityisen ajankohtainen markkinoiden viimeaikaisten muutosten vuoksi.

  (7) Tietyt erot kuluttajasopimuksia, erityisesti etäsopimuksia ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia, koskevissa jäsenvaltioiden laeissa aiheuttavat sisämarkkinoilla merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten vaatimusten noudattaminen aiheuttaa lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen yli. Suhteeton hajanaisuus ei myöskään ole omiaan lisäämään kuluttajien luottamusta kaupantekoon sisämarkkinoilla

  Tarkistus       5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat luottaa selkeästi määriteltyihin oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin sääntelypuitteisiin, joilla säännellään elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia yhteisössä. Seurauksena on sääntöjen hajanaisuudesta johtuvien esteiden kaatuminen ja sisämarkkinoiden toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat hyötyvät korkeatasoisesta kuluttajansuojasta koko yhteisössä.

  (8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklan mukaisesti, ja ellei toisin säädetä, tämän direktiivin säännökset eivät saisi estää jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä voimassa tiukempia kansallisen lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan kuluttajansuojaa. Joidenkin keskeisten säännösten täysi yhdenmukaistaminen on kuitenkin perusteltua kuluttajansuojan yhtenäisten sääntelypuitteiden varmistamiseksi ja rajat ylittävän kaupankäynnin oikeusvarmuuden lisäämiseksi tuntuvasti sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien kannalta. Tässä tapauksessa sekä kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat luottaa selkeästi määriteltyihin oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin sääntelypuitteisiin, joilla säännellään elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia unionissa. Näin kuluttajat hyötyvät yhtäläisestä korkeatasoisesta kuluttajansuojasta koko unionissa. Lisäksi yhtenäisten unionin sääntöjen määritteleminen poistaa sääntöjen suhteettomasta hajanaisuudesta johtuvat esteet ja johtaa sisämarkkinoiden toteutumiseen tällä alalla.

  Tarkistus                  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a) Tätä direktiiviä ei sovelleta terveydenhuoltoon eli terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilaille tarjoamiin terveyspalveluihin potilaiden terveyden arvioimiseksi, säilyttämiseksi tai palauttamiseksi.

  Tarkistus                  7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 b) Rahapelitoiminta, kuten arpajaiset ja vedonlyönti, olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska tällaisen toiminnan erikoisluonteen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa siihen muita tai tiukempia kuluttajansuojatoimenpiteitä.

  Tarkistus                  8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11) Kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluita koskeva yhteisön lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin säännökset koskevat rahoituspalveluihin liittyviä sopimuksia vain silloin, kun se on tarpeen sääntelyn puutteiden korjaamiseksi.

  (11) Unionin lainsäädäntö, joka koskee muun muassa kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluita ja pakettimatkoja, sisältää useita kuluttajansuojaan liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin 5–19 artiklaa ja 23 a artiklaa ei saisi soveltaa rahoituspalveluja koskeviin sopimuksiin ja 9–19 artiklaa pakettimatkoja koskeviin etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin voimassa olevan lainsäädännön muiden säännösten soveltamista. Rahoituspalvelujen suhteen jäsenvaltioita olisi kannustettava hakemaan virikkeitä unionin tämän alan voimassa olevasta lainsäädännöstä antaessaan säännöksiä aloilla, joita ei säännellä unionin tasolla, siten, että varmistetaan tasapuolinen toimintaympäristö kaikille kuluttajille ja kaikille rahoituspalvelusopimuksille. Komission olisi pyrittävä täydentämään unionin lainsäädäntöä rahoituspalvelujen alalla, jotta nykyiset aukot voitaisiin poistaa ja suojata kuluttajia kaikentyyppisissä sopimuksissa.

  Tarkistus                  9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a) Tämän direktiivin 9-19 artiklalla ei saisi rajoittaa sellaisten jäsenvaltioiden säännösten soveltamista, jotka koskevat kiinteän omaisuuden hankkimista ja kiinteää omaisuutta koskevia takuita tai kiinteää omaisuutta koskevien esineoikeuden alan oikeuksien syntymistä tai siirtoa. Tämä koskee myös sopimuksia, jotka liittyvät tällaisiin oikeustoimiin, kuten rakenteilla olevan kiinteän omaisuuden myynti sekä osamaksukauppa.

  Tarkistus                  10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b) Kun sopimuksen kansallisten säännösten mukaisesti tekee julkinen viranhaltija, kuluttajaan ei kohdistu psykologista painetta, minkä vuoksi tällaiset sopimukset tulisi jättää tämän direktiivin 9–19 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.

  Tarkistus       11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 c) Tässä direktiivissä sellaisia moottoriajoneuvojen leasingsopimuksia, joiden mukaisesti ajoneuvo palautetaan sopimuksen päättyessä, olisi pidettävä autonvuokrauspalveluina.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 d kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

   

   

  (11 d) Monissa jäsenvaltioissa on päätetty soveltaa kansallisia kuluttajansuojasääntöjä muihinkin yhteisöihin, kuten valtiosta riippumattomiin järjestöihin, vastaperustettuihin yrityksiin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja muut jäsenvaltiot voivat haluta toimia samoin. On muistettava, että jäsenvaltiot voivat ulottaa tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi hyväksytyt kansalliset sääntönsä koskemaan luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka eivät ole tässä direktiivissä tarkoitettuja kuluttajia.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 e kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 e) Digitaalista sisältöä, joka toimitetaan kuluttajalle digitaalisessa muodossa siten, että kuluttaja saa mahdollisuuden käyttää tuotetta pysyvästi tai tavaran fyysistä hallintaa vastaavalla tavalla, olisi pidettävä tavarana, kun sovelletaan myyntisopimuksiin sovellettavia tämän direktiivin säännöksiä. Kuluttajan olisi kuitenkin voitava käyttää peruuttamisoikeutta ainoastaan siihen asti, kun hän päättää ladata digitaalisen sisällön.

  Tarkistus       14

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) Etäsopimuksen uuden määritelmän olisi katettava kaikki tapaukset, joissa myynti- tai palvelusopimus tehdään käyttäen pelkästään yhtä tai useampaa etäviestintä (kuten postia, internetiä, puhelinta tai faksia). Tätä kautta saataisiin aikaan tasapuolinen toimintaympäristö kaikille etämyyntiä harjoittaville elinkeinonharjoittajille. Se parantaisi myös oikeusvarmuutta verrattuna nykyiseen määritelmään, joka edellyttää elinkeinonharjoittajan järjestämän etämyyntimenetelmän käyttämistä sopimuksen tekemiseen saakka.

  (12) Etäsopimuksen uuden määritelmän olisi katettava kaikki tapaukset, joissa sopimus elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta tehdään etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä ilman, että osapuolet ovat samanaikaisesti läsnä, ja käyttäen pelkästään yhtä tai useampaa etäviestintä (kuten postia, internetiä, puhelinta tai faksia). Etämyyntiä varten luodun myynti- tai palveluntarjontajärjestelmän määritelmän ei pitäisi katsoa kattavan verkkosivuja, joilla ainoastaan annetaan tietoja elinkeinonharjoittajasta ja hänen tuotteistaan ja/tai palveluistaan, vaikka verkkosivulla ilmoitettaisiin yksi tai useampi etäviestin. Tätä kautta saataisiin aikaan tasapuolinen toimintaympäristö kaikille etämyyntiä harjoittaville elinkeinonharjoittajille.

  Tarkistus       15

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13) Olosuhteilla, joissa tarjous tehtiin tai sopimus neuvoteltiin, ei pitäisi olla merkitystä etäsopimuksen määritelmän kannalta. Kuluttajan ei pitäisi menettää suojaa siksi, että elinkeinonharjoittaja on satunnainen etämyyjä tai käyttää kolmannen osapuolen järjestämää menetelmää, kuten verkkosivustoa. Myös sellainen sopimus, jonka elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat neuvotelleet henkilökohtaisesti läsnä olevina, olisi katsottava etäsopimukseksi, jos sopimus myöhemmin tehdään käyttäen pelkästään etäviestintää, kuten internetiä tai puhelinta. Yksinkertaisempi etäsopimuksen määritelmä parantaisi myös elinkeinonharjoittajien oikeusvarmuutta ja suojaisi heitä epäterveeltä kilpailulta.

  (13) Olosuhteilla, joissa tarjous tehtiin tai sopimus neuvoteltiin, ei pitäisi olla merkitystä etäsopimuksen määritelmän kannalta. Kuluttajan ei pitäisi menettää suojaa siksi, että elinkeinonharjoittaja käyttää kolmannen osapuolen ylläpitämää etämyyntiä varten luotua myynti- tai palveluntarjontajärjestelmää, kuten verkkosivustoa. Myös sellainen sopimus, jonka elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat neuvotelleet henkilökohtaisesti läsnä olevina, olisi katsottava etäsopimukseksi, jos sopimus myöhemmin tehdään käyttäen pelkästään etäviestintää, kuten internetiä tai puhelinta. Yksinkertaisempi etäsopimuksen määritelmä parantaisi myös elinkeinonharjoittajien oikeusvarmuutta ja suojaisi heitä epäterveeltä kilpailulta.

  Tarkistus       16

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. Toimittaessa muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta riippumatta siitä, onko hän pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös sellaista sopimusta, joka neuvotellaan esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä sopimuksena.

  (14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. Toimittaessa muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa kuluttaja on tilapäisesti erityistilanteessa, joka eroaa myymälässä vallitsevasta tilanteesta esimerkiksi psykologisessa mielessä ja tavaroiden ja hintojen vertailumahdollisuuksien suhteen riippumatta siitä, onko hän pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, sellaista sopimusta, joka neuvotellaan esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä sopimuksena ainoastaan silloin, kun sopimuksen keskeisistä osista on sovittu retken, vapaa-ajantapahtuman tai myyntiesittelyn aikana. Jotta ei asetettaisi kohtuuttomia tiedonantovelvollisuuksia esimerkiksi katukauppiaille, jotka toimittavat tavarat välittömästi, edellä oleva määritelmä ei koske sopimuksia, joissa kuluttajan maksettavaksi tuleva summa on enintään 40 euroa. Tällöin ei tarvita myöskään peruuttamisoikeutta, sillä tällaisten sopimusten vaikutukset ovat helposti ymmärrettävissä. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava määritellä summa alhaisemmaksi, ja niitä olisi kannustettava tähän.

   

   

  Tarkistus                  17

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-autoja), jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä toimipaikkoja. Myyntikojuja ja näyttelyosastoja olisi pidettävä toimitiloina, vaikka elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä vain tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut (kuten hotelleja, ravintoloita, konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia liikennevälineitä tai laitoksia, eikä yksityiskoteja tai työpaikkoja.

  (15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia tiloja (kuten myymälöitä, takseja tai kuorma-autoja), jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä toimipaikkoja. Myyntikojuja olisi pidettävä toimitiloina, vaikka elinkeinonharjoittaja voi käyttää niitä sekä tilapäisesti että säännöllisesti. Muita tiloja, jotka on vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut (kuten hotelleja, ravintoloita, konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia liikennevälineitä tai laitoksia, eikä yksityiskoteja tai työpaikkoja.

  Tarkistus       18

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi sisältää erityisesti paperille tulostetut asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-tiedostot on tallennettu.

  (16) Pysyviin välineisiin olisi luettava erityisesti paperi, muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen kovalevyt. Jotta sähköpostiviestiä tai verkkosivustoa voitaisiin pitää "pysyvänä välineenä", kuluttajan olisi ensinnäkin voitava tallentaa sähköpostiviestin tai verkkosivun tiedot niin pitkäksi aikaa kuin hän tarvitsee niitä varjellakseen etujaan, jotka liittyvät hänen ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimussuhteeseen. Toiseksi sähköpostiviestin tai verkkosivuston tiedot olisi voitava tallentaa siten, että elinkeinonharjoittaja ei voi muuttaa niitä yksipuolisesti.

  Tarkistus       19

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada tietoja ennen sopimuksen tekemistä. Elinkeinonharjoittajia ei kuitenkaan pitäisi velvoittaa antamaan tietoja, jos ne ilmenevät asiayhteydestä. Esimerkiksi elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävässä kaupassa tuotteen pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja toimitusjärjestelyt voivat ilmetä asiayhteydestä. Etämyynnin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa suoritettavien liiketoimien osalta elinkeinonharjoittajan olisi aina annettava tiedot maksujärjestelyihin, toimitukseen, sopimuksen täyttämiseen ja valitusten käsittelyyn sovellettavasta käytännöstä, sillä nämä eivät ehkä ilmene asiayhteydestä.

  (17) Kuluttajan olisi saatava kattavasti tietoa hyvissä ajoin ennen elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävään sopimukseen, etäsopimukseen, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävään sopimukseen tai vastaavaan sopimukseen sitoutumistaan.

  Tietoa antaessaan elinkeinonharjoittajan olisi otettava huomioon sellaisen kuluttajan erityistarpeet, joka on erityisen haavoittuvassa asemassa psyykkisen, fyysisen tai psykologisen heikkoutensa, ikänsä tai hyväuskoisuutensa vuoksi tavalla, jonka elinkeinonharjoittajan voidaan kohtuudella odottaa pystyvän ennakoimaan. Tällaisten erityistarpeiden huomioon ottaminen ei saisi kuitenkaan johtaa eritasoiseen kuluttajansuojaan.

   

  Tarkistus       20

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20) Kuluttajan olisi tiedettävä, tekeekö hän sopimuksen elinkeinonharjoittajan vai toisen kuluttajan puolesta toimivan välittäjän kanssa, sillä jälkimmäisessä tapauksessa kuluttaja ei ole oikeutettu tämän direktiivin mukaiseen suojaan. Välittäjän olisi siksi ilmoitettava tällaisesta tilanteesta ja sen seurauksista. Välittäjän käsitteeseen ei pitäisi sisällyttää verkossa toimivia kauppapaikkoja, jotka eivät tee sopimuksia toisen osapuolen nimissä tai puolesta.

  Poistetaan.

  Tarkistus       21

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta hän voi varmistaa tuotteiden luonteen ja toimivuuden.

   

  (22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta hän voi ennen peruuttamisen määräajan umpeutumista nähdä tuotteen luonteen ja laadun ja varmistaa sen toimivuuden. Peruuttamisoikeus olisi myönnettävä myös muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäville sopimuksille.

  Tarkistus       22

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24) Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä direktiivissä tarkoitettujen määräaikojen laskemiseen olisi sovellettava määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 annettua neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71. Siksi kaikki tähän direktiiviin sisältyvät määräajat olisi katsottava ilmaistuiksi kalenteripäivinä.

  Poistetaan.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26) Kun kuluttaja tilaa samalta elinkeinonharjoittajalta useamman kuin yhden tavaran, hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus kunkin yksittäisen tavaran osalta. Jos tavarat toimitetaan erikseen, peruuttamista koskevan määräajan pitäisi alkaa silloin, kun kuluttaja saa kunkin yksittäisen tavaran hallintaansa. Jos tavara toimitetaan erissä tai osina, peruuttamista koskevan määräajan pitäisi alkaa silloin, kun kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli saa hallintaansa viimeisen erän tai osatoimituksen.

  (26) Jos tavarat toimitetaan useampana kuin yhtenä toimituksena, peruuttamista koskevan määräajan pitäisi alkaa päivästä, jona kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, saa hallintaansa ensimmäisen tavaratoimituksen. Jos tavara toimitetaan erissä tai osina, peruuttamista koskevan määräajan pitäisi alkaa silloin, kun kuluttaja saa hallintaansa viimeisen erän tai osatoimituksen. Jos kuluttaja tilaa useampia tavaroita yhdellä tilauksella, mutta tavarat toimitetaan erikseen, peruuttamista koskevan määräajan pitäisi alkaa silloin, kun kuluttaja saa viimeisen tavaran hallintaansa.

  Tarkistus       24

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut kuluttajalle peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi pidennettävä. Oikeusvarmuuden turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava kolmen kuukauden vanhentumisaikaa sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittaja on täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa. Elinkeinonharjoittajan olisi katsottava täyttäneen kaikki sopimusvelvoitteensa, kun kuluttajan tilaamat tavarat on toimitettu tai palvelut kokonaan suoritettu.

  (27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut kuluttajalle peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi pidennettävä. Oikeusvarmuuden turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava yhden vuoden vanhentumisaikaa. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin sallittava pitää voimassa säännöksiä, joilla pidennetään vanhentumisaikaa.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan käyttöön tarkoitetun yhdenmukaistetun vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen avulla voidaan yksinkertaistaa peruuttamisprosessia ja lisätä oikeusvarmuutta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä lisäämästä yhteisön laajuisesti käytettävään vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan liittyviä vaatimuksia esimerkiksi käytettävästä kirjasinkoosta.

  (28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan käyttöön tarkoitetun yhdenmukaistetun malliperuuttamislomakkeen avulla voidaan yksinkertaistaa peruuttamisprosessia ja lisätä oikeusvarmuutta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä lisäämästä unionin laajuisesti käytettävään vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan liittyviä vaatimuksia esimerkiksi käytettävästä kirjasinkoosta.

  Tarkistus       26

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30) Jos kauppa peruutetaan, elinkeinonharjoittajan olisi palautettava kaikki kuluttajan suorittamat maksut, myös sellaiset, jotka on suoritettu niiden kulujen kattamiseksi, joita elinkeinonharjoittajalle on koitunut tavaroiden toimittamisesta kuluttajalle.

  (30) Jos kauppa peruutetaan, elinkeinonharjoittajan olisi palautettava kaikki kuluttajan suorittamat maksut, myös sellaiset, jotka on suoritettu niiden kulujen kattamiseksi, joita elinkeinonharjoittajalle on koitunut tavaroiden toimittamisesta kuluttajalle, ei kuitenkaan maksuja pikatoimituksista, jotka on järjestetty kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä. Maksut olisi voitava palauttaa millä tahansa maksuvälineellä, joka on laillinen maksuväline siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja vastaanottaa palautuksen. Sen vuoksi maksuja ei saa palauttaa etuseteleiden tai hyvityslaskujen muodossa.

   

   

  Tarkistus       27

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 33 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava joitakin poikkeuksia esimerkiksi tapauksissa, joissa peruuttaminen ei olisi asianmukaista tuotteen luonteen takia. Tämä koskisi esimerkiksi viiniä, joka toimitetaan pitkän ajan kuluttua spekulatiivisen sopimuksen tekemisestä ja jonka arvo on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista muutoksista (vielä pullottamaton viini, vin en primeur).

  (33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava joitakin poikkeuksia esimerkiksi tapauksissa, joissa peruuttaminen ei olisi asianmukaista tuotteen luonteen takia ja peruuttamisoikeuden käytöstä koituisi kohtuutonta haittaa elinkeinonharjoittajalle. Tämä koskisi erityisesti elintarvikkeita ja muita hygieenisessä mielessä arkoja tai helposti pilaantuvia tavaroita, esimerkiksi viiniä, joka toimitetaan pitkän ajan kuluttua spekulatiivisen sopimuksen tekemisestä ja jonka arvo on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista muutoksista (vielä pullottamaton viini, vin en primeur). Peruuttamisoikeutta ei pitäisi myöskään soveltaa tiettyihin muihin tavaroihin tai palveluihin, joiden hinta on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista muutoksista, kuten perushyödykkeisiin.

  Tarkistus       28

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34) Myös sellaisia palveluita koskevien etäsopimusten yhteydessä, joiden suorittaminen alkaa peruuttamista koskevan määräajan aikana (esimerkiksi kun kuluttaja lataa tiedostoja itselleen määräajan aikana), olisi kohtuutonta sallia peruuttaminen sen jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua osittain tai kokonaan. Siksi kuluttajan olisi menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun suorittaminen alkaa kuluttajan ennakolta antamalla nimenomaisella suostumuksella.

  (34) Myös sellaisia palveluita koskevien etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä, joiden suorittaminen alkaa peruuttamista koskevan määräajan aikana (esimerkiksi kun kuluttaja lataa tiedostoja itselleen määräajan aikana), olisi kohtuutonta sallia peruuttaminen sen jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua osittain tai kokonaan. Siksi kuluttajan olisi menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun suorittaminen alkaa kuluttajan ennakolta antamalla nimenomaisella suostumuksella, sillä edellytyksellä että suostumus on tietoon perustuva eli kuluttajalle on kerrottu, että hänen päätöksensä johtaa peruuttamisoikeuden menettämiseen.

  Tarkistus       29

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 37 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (37) Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi peruuttamisoikeutta olisi sovellettava kaikenlaisiin muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin poikkeuksena ainoastaan tarkoin määritellyt olosuhteet, jotka on helppo todentaa. Siksi peruuttamisoikeutta ei pitäisi soveltaa kuluttajan kotona tehtäviin kiireellisiin korjaustöihin, koska se ei soveltuisi tilanteen kiireellisyyden takia, eikä markettien kotiinkuljetuspalveluihin, joiden kautta kuluttajat voivat tilata liikkeen verkkosivuilta elintarvikkeita, juomia ja muita kotitalouden päivittäistavaroita kotiin toimitettuina. Nämä ovat tavaroita, joiden hinnat ovat alhaisia ja joita kuluttajat ostavat säännöllisesti päivittäiseen kulutukseen tai käyttöön kotitaloudessa, eikä niiden siksi pitäisi kuulua peruuttamisoikeuden piiriin. Suurimmat kuluttajien kohtaamat ongelmat ja useimmat riitatapaukset elinkeinonharjoittajien kanssa koskevat tavaroiden toimittamista ja liittyvät esimerkiksi tavaroiden katoamiseen tai vahingoittumiseen kuljetuksen aikana ja toimituksen myöhästymiseen tai puutteellisuuteen. Siksi on tarpeen selkiyttää ja yhdenmukaistaa toimitusta ja vaaranvastuun siirtymistä koskevia kansallisia sääntöjä.

  (37) Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi peruuttamisoikeutta olisi sovellettava kaikenlaisiin etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin poikkeuksena ainoastaan tarkoin määritellyt olosuhteet, jotka on helppo todentaa.

   

  Tarkistus       30

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (37 a) Suurimmat kuluttajien kohtaamat ongelmat ja useimmat riitatapaukset elinkeinonharjoittajien kanssa koskevat tavaroiden toimittamista ja liittyvät esimerkiksi tavaroiden katoamiseen tai vahingoittumiseen kuljetuksen aikana ja toimituksen myöhästymiseen tai puutteellisuuteen. Siksi on tarpeen yhdenmukaistaa tavaroiden toimitusta ja vaaranvastuun siirtymistä koskevia kansallisia sääntöjä.

   

  Tarkistus       31

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 37 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (37 b) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt tavaran luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, kuluttajan olisi pysyvällä välineellä kehotettava elinkeinonharjoittajaa huolehtimaan tavaroiden toimituksesta seitsemän päivän kuluessa ja ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle aikomuksestaan purkaa sopimus, jos tavaroita ei toimiteta. Kuluttajan olisi katsottava peruuttaneen sopimuksen, jos toimitusta ei ole ryhdytty toteuttamaan määräajan päättyessä. Rajoittamatta kuluttajan oikeuksia vahingonkorvaukseen hänellä olisi oltava oikeus saada takaisin jo maksamansa summat seitsemän päivän kuluessa sopimuksen purkautumisesta. Jäsenvaltioiden olisi kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi voitava antaa tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 38 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (38) Kulutustavaroiden myynnin yhteydessä kuljetus voidaan järjestää useilla tavoilla. Vain sellainen sääntö, josta voidaan vapaasti poiketa, on tarpeeksi joustava kaikkien vaihtoehtojen ottamiseksi huomioon. Kuluttajan olisi oltava suojattu kaikkia vahinkoja vastaan, jotka aiheutuvat tavaroille elinkeinonharjoittajan järjestämän kuljetuksen aikana. Vaaranvastuun siirtymistä koskevaa sääntöä ei pitäisi soveltaa, jos kuluttaja perusteettomasti lykkää tavaroiden ottamista haltuunsa (esimerkiksi jos kuluttaja ei nouda lähetystä postitoimipaikasta postin asettamassa määräajassa). Sellaisessa tapauksessa kuluttajan olisi kannettava vastuu vahingoista elinkeinonharjoittajan kanssa sovitun toimitusajan jälkeen.

  (38) Kulutustavaroiden myynnin yhteydessä kuljetus voidaan järjestää useilla tavoilla: joko välittömästi tai myöhemmin. Jos osapuolet eivät ole sopineet tietystä toimituspäivästä, elinkeinonharjoittajan olisi suoritettava toimitus mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluttua sopimuksen tekopäivästä. Kuluttajan olisi oltava suojattu kaikkia vahinkoja vastaan, jotka aiheutuvat tavaroille elinkeinonharjoittajan järjestämän kuljetuksen aikana. Vaaranvastuun siirtymistä koskevaa sääntöä ei pitäisi soveltaa, jos kuluttaja perusteettomasti lykkää tavaroiden ottamista haltuunsa (esimerkiksi jos kuluttaja ei nouda lähetystä postitoimipaikasta postin asettamassa määräajassa). Sellaisessa tapauksessa kuluttajan olisi kannettava vastuu vahingoista elinkeinonharjoittajan kanssa sovitun toimitusajan jälkeen.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (38 a) Kuluttajilla ei useinkaan kauppaa tehdessään ole riittävästi mahdollisuuksia valita maksutapaa tai kuluttajia veloitetaan, jos he kieltäytyvät käyttämästä tiettyjä maksutapoja. Tämä on otettava huomioon säännöksessä, joka varmistaa, että elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle erilaisia maksutapoja. Etäsopimuksissa maksutapoihin tulisi sisältyä sekä sähköisiä että muita maksutapoja. Sähköisen maksamisen vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi elinkeinonharjoittajan verkkosivustolta tulostetun maksumääräyksen maksaminen pankissa tai muussa elinkeinonharjoittajan yhteyspisteessä.

  Tarkistus       34

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 39 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (39) Elinkeinonharjoittajan olisi vastattava kuluttajalle tavaroissa olevista virheistä. Tavaroiden olisi katsottava olevan virheettömiä, jos ne ovat tiettyjen, lähinnä tavaroiden ominaisuuksia koskevien ehtojen mukaisia. Tavaran laatu ja ominaisuudet, joita kuluttajat voivat kohtuudella odottaa, ovat riippuvaisia muiden muassa siitä, ovatko tavarat uusia vai käytettyjä sekä siitä, mikä on tavaroiden odotettavissa oleva käyttöikä.

  (39) Elinkeinonharjoittajan olisi vastattava kuluttajalle tavaroissa olevista virheistä. Tavaroiden olisi katsottava olevan virheettömiä, jos ne ovat tiettyjen, lähinnä tavaroiden ominaisuuksia koskevien ehtojen mukaisia. Tavaran laatu ja ominaisuudet, joita kuluttajat voivat kohtuudella odottaa, ovat riippuvaisia muiden muassa siitä, ovatko tavarat uusia vai käytettyjä sekä siitä, mikä on tavaroiden odotettavissa oleva käyttöikä. Tavaran virheestä olisi katsottava olevan kysymys myös silloin, kun toimitetaan väärä tavara tai vain osa tilatuista tavaroista.

  Tarkistus       35

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 40 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara tai vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan valinnan mukaan, paitsi jos elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia tai mahdottomia tai edellyttäisivät elinkeinonharjoittajalta suhteetonta panostusta. Elinkeinonharjoittajan panostuksen määrä olisi määritettävä objektiivisesti niin, että otetaan huomioon virheen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi pitää perusteena sille, että elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman suhteetonta panostusta.

  (40) Kuluttajan olisi voitava ensisijaisesti vaatia elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tai vaihtamaan tavara, paitsi jos tällainen oikaisutapa olisi mahdoton tai suhteeton. Olisi määritettävä objektiivisesti, milloin oikaisua on pidettävä suhteettomana. Oikaisutapa voi olla suhteeton, jos siitä muuhun oikaisutapaan verrattuna aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Jotta kustannuksia olisi pidettävä kohtuuttomina, oikaisutavan kustannusten olisi oltava huomattavasti korkeammat kuin muun oikaisutavan kustannukset.

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 41 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (41) Kuluttajalle ei pitäisi koitua virheen oikaisemisesta mitään kuluja, kuten postitus-, työ- tai materiaalikustannuksia. Kuluttajalla ei myöskään pitäisi olla velvollisuutta suorittaa elinkeinonharjoittajalle korvausta viallisten tavaroiden käytöstä.

  (41) Kuluttajalle ei pitäisi koitua virheen oikaisemisesta mitään kuluja, kuten postitus-, työ- tai materiaalikustannuksia. Kuluttajalla ei myöskään pitäisi olla velvollisuutta suorittaa elinkeinonharjoittajalle korvausta viallisten tavaroiden käytöstä. Kuluttajalla pitäisi olla oikeus vaatia sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti korvausta sellaisista virheistä johtuvista vahingoista, joita elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut. Näihin vahinkoihin olisi voitava lukea myös muu kuin rahallinen vahinko, jos se on mahdollista sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla.

  Tarkistus       37

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 42 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (42) Jos elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt oikaisemasta virhettä tai jättänyt virheen oikaisematta useammin kuin kerran, kuluttajalla pitäisi olla oikeus vapaasti valita jokin käytettävissä olevista oikaisukeinoista. Elinkeinonharjoittaja voi nimenomaisen kieltäytymisen lisäksi kieltäytyä myös epäsuorasti eli olla ottamatta kuluttajan oikaisuvaatimusta lainkaan huomioon.

  (42) Kuluttajalla pitäisi olla oikeus vapaasti valita jokin käytettävissä olevista oikaisukeinoista, ellei hänellä ole oikeutta vaatia tavaran korjaamista tai vaihtamista. Jäsenvaltioiden olisi voitava kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi antaa tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä virheiden oikaisukeinojen valinnanvapaudesta.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (42 a) On aiheellista säätää, että tietyissä tapauksissa elinkeinonharjoittajan voidaan katsoa olevan vastuussa virheistä, jotka ovat olemassa silloin, kun vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

  Tarkistus       39

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (42 b) Jos elinkeinonharjoittaja tavaran lopullisena myyjänä on vastuussa kuluttajalle tavaran valmistajan toiminnasta tai laiminlyönnistä, olisi varmistettava, että elinkeinonharjoittajalla tavaran lopullisena myyjänä on käytettävissään oikeussuojakeinot sopimusketjun vastuussa olevaa osapuolta vastaan. Kansallisissa säännöksissä olisi säädettävä, kuka on vastuussa ja miten on toimittava ja meneteltävä.

  Tarkistus       40

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 42 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (42 c) Kuluttajalla olisi virheiden suhteen oltava oikeus kahden vuoden vastuuaikaan. Lähtökohtaisesti olisi oletettava kuluttajan hyväksi, että virheet, jotka ilmenevät kuuden kuukauden kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle, ovat olleet olemassa jo vaaranvastuun siirtymisajankohtana. Jäsenvaltioiden olisi kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi voitava antaa tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä vastuuajoista ja käänteisen todistustaakan soveltamisen kestosta tai erityisiä sääntöjä huomattavista virheistä, jotka ilmenevät vastuuajan umpeutumisen jälkeen.

  Tarkistus       41

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 43 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (43) Direktiivin 1999/44/EY mukaisesti jäsenvaltioilla oli mahdollisuus säätää vähintään kahden kuukauden pituisesta ajasta, jonka kuluessa kuluttajan oli ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle kaikista virheistä. Täytäntöönpanosäännösten erilaisuus on aiheuttanut kaupan esteitä. Siksi on tarpeen poistaa tämä sääntelyä koskeva valinnaisuus ja parantaa oikeusvarmuutta velvoittamalla kuluttajat ilmoittamaan elinkeinonharjoittajalle virheestä kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemispäivästä.

  Poistetaan.

  Tarkistus       42

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 44 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (44) Osa elinkeinonharjoittajista tai tuottajista myöntää kuluttajille kaupallisia takuita. Sen varmistamiseksi, ettei kuluttajaa harhauteta, kaupallisissa takuissa olisi oltava tietyt tiedot, kuten takuun voimassaoloaika ja maantieteellinen soveltamisalue sekä ilmoitus siitä, että kaupallisella takuulla ei ole vaikutusta lain mukaisiin kuluttajan oikeuksiin.

  (44) Osa elinkeinonharjoittajista tai tuottajista myöntää kuluttajille kaupallisia takuita. Sen varmistamiseksi, ettei kuluttajaa harhauteta, kaupallisissa takuissa olisi oltava tietyt tiedot, kuten takuun voimassaoloaika ja maantieteellinen soveltamisalue sekä ilmoitus siitä, että kaupallisella takuulla ei ole vaikutusta kansallisessa lainsäädännössä ja tässä direktiivissä säädettyihin lain mukaisiin kuluttajan oikeuksiin.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (45 a) Yhdenmukaistetut sääntelynäkökohdat koskevat vain elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä sopimuksia. Kohtuuttomia sopimusehtoja koskevilla säännöksillä ei siksi pitäisi olla vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön, joka koskee työsopimuksia, perimysoikeuksia koskevia sopimuksia, perheoikeudellisia sopimuksia, yhtiön perustamista ja organisointia koskevia sopimuksia, yhtiösopimuksia tai osakkeiden ehtoja.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 46 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (46) Kohtuuttomia sopimusehtoja koskevia säännöksiä ei pitäisi soveltaa sopimusehtoihin, jotka vastaavat yhteisön lainsäädännön mukaisia jäsenvaltion pakottavia lakeja tai asetuksia. Kohtuuttomuuden arviointia ei pitäisi myöskään tehdä ehdoille, jotka vastaavat sellaisten kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai periaatteita, joissa jäsenvaltiot tai yhteisö ovat osapuolina.

  (46) Kohtuuttomia sopimusehtoja koskevia säännöksiä ei pitäisi soveltaa sopimusehtoihin, jotka vastaavat unionin lainsäädännön mukaisia jäsenvaltion lakeja, asetuksia tai yleiseen järjestykseen liittyviä säännöksiä. Sopimusehtojen olisi myös heijastettava Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteita ja määräyksiä. Kohtuuttomuuden arviointia ei pitäisi tehdä ehdoille, jotka vastaavat sellaisten kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai periaatteita, joissa jäsenvaltiot tai unioni ovat osapuolina.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 47 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi oltava helposti luettavia. Elinkeinonharjoittajien olisi voitava vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta etäsopimusten osalta) tai liittämällä vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan olisi saatava kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen sopimusvelvoitteen täyttämisestä suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, joissa suostumuksen antamisesta on erikseen kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

  (47) Kaikki sopimusehdot olisi ilmaistava selvästi ja ymmärrettävästi. Jos sopimusehto esitetään kirjallisesti, sen kieliasun olisi aina oltava selkeä ja ymmärrettävä. Elinkeinonharjoittajien olisi voitava vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta etäsopimusten osalta) tai liittämällä vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan olisi saatava kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen sopimusvelvoitteen täyttämisestä suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, joissa suostumuksen antamisesta on erikseen kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (47 a) Elinkeinonharjoittajien olisi vapaasti voitava valita tapa, jolla sopimusehdot ilmoitetaan, esimerkiksi kirjasinlaji ja -koko, joilla ehdot laaditaan. Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä asettamasta minkäänlaisia esitystapaa koskevia vaatimuksia, paitsi silloin kun on kyse vammaisiin henkilöihin liittyvistä vaatimuksista tai kun tavarat tai palvelut voivat aiheuttaa erityisen riskin kuluttajan tai kolmannen osapuolen terveydelle tai turvallisuudelle. Jäsenvaltiot voivat myös haluta asettaa lisävaatimuksia silloin, kun näitä tavaroita tai palveluja koskevien sopimusten monimutkaisuuden vuoksi kuluttajalle saattaa koitua vahinkoa, kyseisen alan kilpailuun liittyvät kysymykset mukaan lukien. Näin voi olla esimerkiksi rahoituspalvelusopimusten ja kaasu-, sähkö- ja vesisopimusten sekä televiestintää ja kiinteää omaisuutta koskevien sopimusten suhteen. Tätä ei kuitenkaan pitäisi soveltaa virallisiin sopimuksen tekemistä koskeviin kansallisiin vaatimuksiin tai muihin virallisiin vaatimuksiin, kuten sopimusehtojen kieltä tai sisältöä koskeviin vaatimuksiin tai erityisalojen tiettyjen sopimusehtojen muotoiluun. Tällä direktiivillä ei pitäisi yhdenmukaistaa kuluttajasopimuksiin sovellettavia kielivaatimuksia. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava säilyttää kansallisen lainsäädäntönsä sopimusehtoja koskevat kielivaatimukset tai ottaa käyttöön tällaisia vaatimuksia.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 49 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (49) Tätä direktiiviä sovellettaessa ehtojen kohtuullisuuden arvioinnin ei pitäisi koskea ehtoja, jotka koskevat sopimuksen pääkohdetta tai tavaroiden ja palvelujen hinta-laatusuhdetta, paitsi jos ehdot eivät täytä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Sopimuksen pääkohde ja hinta-laatusuhde olisi kuitenkin otettava huomioon arvioitaessa muiden ehtojen kohtuullisuutta. Esimerkiksi vakuutussopimusten vakuutettua riskiä tai vakuutuksenantajan vastuuta selvästi määrittelevien tai rajaavien ehtojen ei pitäisi kuulua arviointiin, koska nämä rajoitukset otetaan huomioon kuluttajan maksaman vakuutusmaksun laskemisessa.

  (49) Tätä direktiiviä sovellettaessa ehtojen kohtuullisuuden arvioinnin ei pitäisi koskea ehtoja, jotka koskevat sopimuksen pääkohdetta tai tavaroiden ja palvelujen hinta-laatusuhdetta, paitsi jos ehdot eivät täytä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Sopimuksen pääkohde ja hinta-laatusuhde olisi kuitenkin otettava huomioon arvioitaessa muiden ehtojen kohtuullisuutta. Esimerkiksi vakuutussopimusten vakuutettua riskiä tai vakuutuksenantajan vastuuta selvästi määrittelevien tai rajaavien ehtojen ei pitäisi kuulua arviointiin, koska nämä rajoitukset otetaan huomioon kuluttajan maksaman vakuutusmaksun laskemisessa. Tätä poikkeusta ei sovelleta korvauksiin, jotka elinkeinonharjoittaja saa sopimuksessa vahvistettujen lisämaksujen tai ehdollisten maksujen muodossa, mukaan luettuina jonkin sopimusehdon rikkomisesta maksettavat korvaukset tai maksut. Näihin olisi täysimääräisesti sovellettava kohtuullisuustestiä.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 50 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tähän direktiiviin olisi sisällytettävä kaksi luetteloa kohtuuttomista ehdoista. Liitteessä II luetellaan ehdot, joita olisi pidettävä kaikissa tilanteissa kohtuuttomina. Liitteessä III esitetään luettelo ehdoista, joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja muuta osoita. Kaikissa jäsenvaltioissa olisi sovellettava samoja luetteloita.

  (50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tähän direktiiviin olisi sisällytettävä kaksi ohjeellista luetteloa kohtuuttomista ehdoista. Liitteessä II luetellaan ehdot, joita olisi pidettävä kaikissa tilanteissa kohtuuttomina. Liitteessä III esitetään luettelo ehdoista, joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja muuta osoita.

  Tarkistus       49

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 51 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (51) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

  Poistetaan.

  Tarkistus       50

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 52 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (52) Komissio olisi erityisesti valtuutettava muuttamaan liitteitä II ja III, jotka koskevat sopimusehtoja, joiden katsotaan tai oletetaan olevan kohtuuttomia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, niistä on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Poistetaan.

  Tarkistus       51

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 53 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (53) Liitteiden II ja III muuttamista koskevaa komission valtuutusta olisi käytettävä sen varmistamiseksi, että kohtuuttomia ehtoja koskevia sääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti, lisäämällä liitteisiin ehtoja, joiden olisi katsottava olevan kohtuuttomia kaikissa olosuhteissa tai joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja ole muuta osoittanut.

  Poistetaan.

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (55 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden kansalliset viranomaiset toimivat riittävästi yhteistyössä Euroopan kuluttajakeskusten verkoston kanssa voidakseen reagoida rajat ylittävissä tapauksissa erityisesti silloin, kun asia on vireillä kuluttajakeskuksissa.

  Tarkistus  53

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 60 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (60) Euroopan komissio pyrkii löytämään sopivimman tavan sen varmistamiseksi, että kaikille kuluttajille annetaan myyntipaikalla tiedot heidän oikeuksistaan.

  (60) Euroopan komissio pyrkii jäsenvaltioita ja sidosryhmiä kuultuaan löytämään sopivimman tavan sen varmistamiseksi, että kaikki kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat ovat myyntihetkellä selvillä oikeuksistaan. Komission olisi tässä hyödynnettävä erityisesti tieto- ja viestintätekniikan keinoja ja julkisia tiedotusvälineitä.

  Tarkistus       54

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (61 a) Olisi säädettävä keskinäisestä arviointiprosessista, jonka puitteissa jäsenvaltioiden olisi ensin tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajan kuluessa tarkistettava omat säädöksensä sen selvittämiseksi, mitkä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa sopusoinnussa olevat direktiiviä tiukemmat kansalliset säännökset ne pitävät voimassa tai antavat oikeusjärjestelmässään kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi viimeistään tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajan päätyttyä laadittava kertomus tarkistamisen tuloksista. Kertomukset olisi toimitettava kaikille muille jäsenvaltioille ja intressitahoille. Jäsenvaltioilla olisi sen jälkeen kuusi kuukautta aikaa esittää huomionsa kertomuksista. Komission olisi viimeistään vuoden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajan päättymisestä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein esitettävä yhteenvetokertomus ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. Komissio voi tarvittaessa auttaa jäsenvaltioita yhteisen menettelyn suunnittelussa.

  Tarkistus       55

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 61 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (61 b) Jotta varmistetaan kuluttajansuojan korkea taso kaikissa jäsenvaltioissa, henkilöitä tai järjestöjä, joilla on perusteltu intressi edistää kuluttajansuojaa, olisi kannustettava esittämään jäsenvaltioille ja komissiolle näkemyksiään ja ohjeellisia suosituksia, jotta ne voidaan ottaa huomioon tämän direktiivin tarkistamisessa.

  Tarkistus       56

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 63 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (63) Tätä direktiiviä on syytä tarkastella uudelleen, jos havaitaan sisämarkkinoita haittaavia esteitä. Uudelleentarkastelun seurauksena komissio voi antaa ehdotuksen tämän direktiivin muuttamisesta, esimerkiksi siten, että muuta kuluttajansuojalainsäädäntöä muutetaan ottaen huomioon komission kuluttajansuojastrategian mukainen sitoumus tarkastella uudelleen yhteisön säännöstöä korkeatasoisen yhteisen kuluttajansuojan saavuttamiseksi.

  Poistetaan.

  Tarkistus  57

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämän direktiivin tarkoituksena on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tukeminen ja korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttaminen lähentämällä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

  Tämän direktiivin tarkoituksena on korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttaminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tukeminen lähentämällä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

  Tarkistus  58

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämän direktiivin tarkoituksena on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tukeminen ja korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttaminen lähentämällä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Perustelu

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus  59

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

  (1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei varsinaisesti kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

   

  jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai laajentaa tämän direktiivin säännösten soveltamisen oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät ole tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja kuluttajia;

  Tarkistus       60

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

  (2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista henkilöä tai joko julkisessa tai yksityisessä omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy kyseisen henkilön elinkeino- tai ammattitoimintaan, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

  Tarkistus       61

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) 'tavaralla' irtainta esinettä tai esineen hallintaa vastaavalla tavalla käytettävissä olevaa aineetonta hyödykettä, lukuun ottamatta tavaraa, joka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla; tässä direktiivissä tarkoitettuina tavaroina pidetään myös vettä ja kaasua, jos niitä pidetään kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä;

   

   

  (Katso 2 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus.)

  Tarkistus       62

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b) 'kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistetulla tavaralla' tavaraa, joka on valmistettu ilman teollista esivalmistusta kuluttajan henkilökohtaisten valintojen tai päätösten perusteella;

  Tarkistus       63

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja myy tavaroita kuluttajalle, mukaan luettuna sekasopimukset, jotka koskevat sekä tavaroita että palveluita;

  Poistetaan.

  (Katso 2 artiklan 5 a kohtaan esitetty tarkistus.)

  Tarkistus       64

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) 'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun ottamatta seuraavia:

  Poistetaan.

  a) tavaraa, joka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla,

   

  b) vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä,

   

  c) sähköä;

   

  (Katso 2 artiklan 2 a kohtaan esitetty tarkistus.)

  Tarkistus       65

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) 'palvelusopimuksella' muuta sopimusta kuin myyntisopimusta, jonka perusteella elinkeinonharjoittaja suorittaa palvelun kuluttajalle;

  (5) 'palvelulla' elinkeinonharjoittajan kuluttajalle korvausta vastaan suorittamaa työtä tai mitä tahansa muuta palvelua;

  Tarkistus  66

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jolla elinkeinonharjoittaja sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti myöntää tai sitoutuu myöntämään kuluttajalle omistusoikeuden tavaraan ja jolla kuluttaja sitoutuu maksamaan sovitun hinnan; tässä direktiivissä tarkoitettuina myyntisopimuksina pidetään myös sopimuksia, jotka koskevat valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden toimittamista;

  (Katso 2 artiklan 3 kohtaan esitetty tarkistus.)

  Tarkistus       67

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 5 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 b) 'sekasopimuksella' sopimusta, johon sisältyy osaksi palvelujen suorittamista ja osaksi tavaroiden toimittamista;

  Tarkistus       68

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) 'etäsopimuksella' myynti- tai palvelusopimusta, jonka tekemiseksi elinkeinonharjoittaja käyttää yksinomaisesti yhtä tai useampaa etäviestintä;

  (6) 'etäsopimuksella' sellaista elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä sopimusta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, joka tehdään etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä ja jonka tekemiseksi elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja eivät ole samanaikaisesti läsnä vaan käyttävät yksinomaisesti yhtä tai useampaa etäviestintä;

  Tarkistus       69

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) 'etäviestimellä' välinettä, jota voidaan käyttää elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat samanaikaisesti läsnä;

  Poistetaan.

  Tarkistus       70

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 8 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyllä sopimuksella':

  (8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyllä sopimuksella' sellaista elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä sopimusta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta,

  a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti- tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

  a) joka on tehty muualla kuin toimitiloissa ja jota tehtäessä sekä elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat samanaikaisesti läsnä, tai

   

  "a) josta kuluttaja on tehnyt tarjouksen muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, tai

  b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä;

  b) jonka keskeisistä osista on sovittu muualla kuin toimitiloissa elinkeinonharjoittajan tai kolmannen osapuolen elinkeinonharjoittajan puolesta järjestämän retken, vapaa-ajantapahtuman tai myyntiesittelyn aikana niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, ja retken, vapaa-ajantapahtuman tai myyntiesittelyn tarkoituksena on ollut sopimuksen tekeminen myöhemmin toimitiloissa;

  Tarkistus  71

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 9 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) myyntikojuja ja näyttelyosastoja, joita elinkeinonharjoittaja käyttää toimintansa harjoittamiseen säännöllisesti tai tilapäisesti;

  b) myyntikojuja, joita elinkeinonharjoittaja käyttää toimintansa harjoittamiseen säännöllisesti tai tilapäisesti;

  Tarkistus       72

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 12 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) 'tuotteella' tavaraa tai palvelua, kiinteä omaisuus, oikeudet ja velvoitteet mukaan luettuina;

  Poistetaan.

  Tarkistus       73

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 14 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) 'huolellisella ammatinharjoittamisella' sellaista erikoistaidon ja huolellisuuden tasoa, jota elinkeinonharjoittajan voidaan kohtuudella odottaa osoittavan kuluttajia kohtaan ja joka vastaa rehellistä markkinatapaa ja/tai vilpittömässä mielessä toimimisen yleistä periaatetta elinkeinonharjoittajan toimialalla;

  Poistetaan.

  Tarkistus       74

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 15 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) 'huutokaupalla' myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa tavaroita tai palveluja tarjouskilpailun kautta, johon voi liittyä etäviestimien käyttö ja jossa korkeimman tarjouksen tekijän on ostettava tavara tai palvelu. Kauppa, joka tehdään kiinteän hintatarjouksen perusteella, vaikka kuluttajalle olisi annettu mahdollisuus tehdä kauppa tarjouskilpailun kautta, ei ole huutokauppa;

  Poistetaan.

  Tarkistus       75

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 16 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16) 'julkisella huutokaupalla' myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa huutokaupanpitäjän hoitaman tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita kuluttajille, jotka osallistuvat tai joilla on mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, ja jossa korkeimman tarjouksen tehneen on ostettava tavara;

  (16) 'julkisella huutokaupalla' myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa valtuuttamansa kolmannen osapuolen (huutokaupanpitäjän) korvausta vastaan hoitaman avoimen tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita tai palvelua kuluttajille yleisölle avoimessa tilaisuudessa; nousevan hinnan huutokaupassa tavara tai palvelu myydään korkeimman tarjouksen tehneelle kuluttajalle tai hänen puolestaan toimivalle henkilölle; laskevan hinnan huutokaupassa tavara tai palvelu myydään kuluttajalle tai hänen puolestaan toimijalle henkilölle, joka ensimmäisenä ilmoittaa välittömästi ostavansa tavaran tai palvelun pyydettyyn hintaan;

  Tarkistus  76

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 17 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) 'tuottajalla' tavaran valmistajaa tai sitä, joka tuo tavaran yhteisön alueelle taikka sitä, joka esiintyy tuottajana liittämällä tavaraan nimensä, tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;

  (17) 'tuottajalla' tavaran valmistajaa tai sitä, joka tuo tavaran unionin alueelle taikka sitä, joka esiintyy tuottajana liittämällä tavaraan nimensä, tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;

  Tarkistus       77

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 18 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18) 'kaupallisella takuulla' myyjän tai tuottajan, jäljempänä 'takuun antaja', kuluttajalle ilman lisäkorvausta antamaa sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata tavara taikka muulla tavoin huolehtia tavarasta, jos se ei vastaa ominaisuuksia, jotka on esitetty takuuilmoituksessa tai sopimuksen tekohetkellä tai ennen sopimuksen tekemistä saatavilla olevassa tavaraa koskevassa mainonnassa;

  (18) 'kaupallisella takuulla' myyjän tai tuottajan, jäljempänä 'takuun antaja', kuluttajalle vaatimustenmukaisuutta koskevien lakisääteisten velvoitteiden lisäksi ilman lisäkorvausta antamaa sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata tavara taikka muulla tavoin huolehtia tavarasta, jos se ei vastaa ominaisuuksia tai muita kuin vaatimuksenmukaisuuteen liittyviä ehtoja, jotka on esitetty takuuilmoituksessa tai sopimuksen tekohetkellä tai ennen sopimuksen tekemistä saatavilla olevassa tavaraa koskevassa mainonnassa;

  Tarkistus       78

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 19 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19) 'välittäjällä' elinkeinonharjoittajaa, joka tekee sopimuksen kuluttajan nimissä tai puolesta;

  Poistetaan.

  Tarkistus       79

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 20 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, jonka mukaan kuluttaja hankkii etäsopimukseen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn sopimukseen liittyviä tavaroita tai palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn perusteella.

  (20) 'liitännäissopimuksella' sellaista tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista koskevaa sopimusta

   

  a) joka objektiivisesti katsoen muodostaa etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen kanssa kaupallisen kokonaisuuden ja

   

  b) jonka mukaisesti tavaran toimittaa tai palvelun suorittaa elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli elinkeinonharjoittajan kanssa sopimansa mukaisesti;

   

  kaupallisen kokonaisuuden voidaan katsoa muodostuneen, jos liitännäissopimuksen mukaiset tavarat tai palvelut liittyvät tapauksesta riippuen etäsopimuksen tai muualla kuin toimitiloissa tehdyn sopimuksen täyttämiseen tai tällaisten sopimusten mukaisten tavaroiden tai palveluiden käyttöön;

  Tarkistus       80

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Tätä direktiiviä sovelletaan siinä vahvistetuin edellytyksin ja esitetyssä laajuudessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin myynti- ja palvelusopimuksiin.

  1. Tätä direktiiviä sovelletaan siinä vahvistetuin edellytyksin ja esitetyssä laajuudessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista koskeviin sopimuksiin tai sekasopimuksiin.

  2. Tätä direktiiviä sovelletaan rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa vahvistetuista yleisistä säännöksistä, tarkasteltuna yhdessä täyttä yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan kanssa.

  2. Tämä direktiivi ei vaikuta elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimuksia koskevan unionin alakohtaisen lainsäädännön soveltamiseen.

   

  2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta sopimuksiin, jotka koskevat

   

  a) sosiaalipalveluja;

   

  b) terveydenhuoltoa eli terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilaille tarjoamia terveyspalveluja potilaiden terveyden arvioimiseksi, säilyttämiseksi tai palauttamiseksi;

   

  c) rahapelitoimintaa, johon liittyy vedonlyöntiä rahallisin panoksin sattumaan perustuvissa peleissä, mukaan luettuina arpajaiset, kasinopelit ja veikkaustoiminta.

   

  2 b. Direktiivin 5–19 ja 23 artiklaa ei sovelleta sopimuksiin, jotka

   

  a) koskevat rahoituspalveluja;

   

  b) kuuluvat direktiivin 2002/65/EY soveltamisalaan.

  3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/47/EY ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin sovelletaan vain kohtuuttomiin sopimusehtoihin liittyviä kuluttajan oikeuksia koskevaa 30–39 artiklaa luettuna yhdessä täyttä yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan kanssa.

  3. Jollei tämän artiklan 4–7 kohdasta muuta johdu, 9–19 kohtaa sovelletaan etämyyntisopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin.

  4. Tämän direktiivin 5, 7, 9 ja 11 artiklalla ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/123/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2000/31/EY sisältyvien, tiedonantovaatimuksia koskevien säännösten soveltamista.

  4. Tämän direktiivin 9–19 artiklaa ei sovelleta etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka

   

  a) koskevat kiinteää omaisuutta koskevien oikeuksien syntymistä, hankkimista tai siirtoa taikka kiinteää omaisuutta koskevia takuita, tai jotka koskevat rakennuksen rakentamista tai rakennukseen tehtäviä merkittäviä muutostöitä taikka rakennuksen tai huoneiston vuokraamista;

   

  b) kuuluvat matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/314/ETY tai kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta 14 päivänä tammikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/122/EY2 soveltamisalaan,

   

  c) kansallisten säännösten mukaisesti laatii riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen velvoitettu julkinen viranhaltija, jonka on annettava kuluttajalle kattavasti oikeudellista tietoa varmistaakseen, että kuluttaja tekee sopimuksen huolellisen harkinnan perusteella ja tietoisena sen oikeudellisista seurauksista.

   

  5. Direktiivin 9–19 artiklaa ei sovelleta sellaisiin muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, joiden mukaiset sopimusvelvoitteet elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja täyttävät välittömästi ja joiden mukaisesti kuluttajan maksettavaksi tulee enintään 40 euroa, jos tällaiset sopimukset luonteensa vuoksi tehdään yleensä muualla kuin toimitiloissa. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisilla säännöksillä tätä alhaisemmasta rahamäärästä.

   

  6. Tämän direktiivin 9–19 artiklaa ei sovelleta etäsopimuksiin, jotka

   

  a) tehdään käyttäen myyntiautomaattia tai tehdään automatisoidussa liiketilassa;

   

  b) tehdään teletoiminnan harjoittajien kanssa maksullisten yleisöpuhelinten kautta niiden käyttöä varten tai koskevat kuluttajan puhelimella, internetin avulla tai faksilla luomaa yksittäistä yhteyttä.

   

  7. Tämän direktiivin 12–19 artiklaa ei sovelleta majoitus-, kuljetus-, ajoneuvonvuokraus-, ateria- tai vapaa-ajanpalvelujen suorittamista koskeviin etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että palvelut suoritetaan määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajanjakson aikana.

   

  8. Jollei tämän artiklan 9-11 kohdasta, muuta johdu, 22–29 artiklaa sovelletaan myyntisopimuksiin. Jos sopimus on sekasopimus, 22–29 artiklaa sovelletaan vain tavaroihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24 artiklan 5 kohdan säännösten soveltamista.

   

  9. Direktiivin 22 a ja 23 a artiklaa sovelletaan myös palvelusopimuksiin ja sekasopimuksiin.

   

  10. Tämän direktiivin 22–29 artiklaa ei sovelleta, kun on kyse

   

  a) sähköstä;

   

  b) vedestä ja kaasusta, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä.

   

  11. Direktiivin 22–29 artiklaa ei sovelleta käytettyihin tavaroihin, joita myydään julkisessa huutokaupassa.

   

  ____________________

  EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

  2 EUVL L 33, 3.2.2009, s. 10.

  Tarkistus       81

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Täysi yhdenmukaistaminen

  Yhdenmukaistamisaste

  Tarkistus       82

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, että kuluttajan suojan taso on direktiivistä poikkeava.

  1. Edellä 1 a ja 1 b kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta ja 5 artiklassa, 9 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa, 22–29 artiklassa, 31 artiklan 4 kohdassa ja 34–35 artiklassa vahvistetuin edellytyksin jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi pitää voimassa tai ottaa käyttöön direktiiviä tiukempia kansallisia säännöksiä, jotka ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia.

   

  1 a. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi 12 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti pitää voimassa direktiiviä tiukempia kansallisia säännöksiä, jotka ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia.

   

  1 b. Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai ottaa käyttöön tämän direktiivin 2 artiklassa, 9 artiklan 1–3 a ja 3 e kohdassa, 10 ja 11 artiklassa, 12 artiklan 1–3 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa, 14–19 artiklassa, 30–33 artiklassa ja 36 artiklassa vahvistetuista poikkeavia kansallisia säännöksiä, eivätkä myöskään tiukempia säännöksiä niin, että kuluttajan suojan taso olisi direktiivistä poikkeava.

  Tarkistus       83

  Ehdotus direktiiviksi

  4 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a artikla

   

  Määräajat, päivämäärät ja määräpäivät

   

  Tässä direktiivissä käytettyjen määräaikojen laskemiseen sovelletaan määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 annettua neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71¹.

   

  ____________

  EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.

   

   

   

  Tarkistus       84

  Ehdotus direktiiviksi

  II luku – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kuluttajille annettavat tiedot

   

  Kuluttajille annettavat tiedot elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävissä sopimuksissa

  Tarkistus       85

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tietojen antamista koskevat yleiset vaatimukset

  Elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin liittyvät tietojen antamista koskevat vaatimukset

  Tarkistus       86

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

   

  1. Elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajan puolesta toimivan henkilön on elinkeinonharjoittajan toimitiloissa sopimusta tehtäessä annettava kuluttajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

  Tarkistus       87

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) tuotteen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin viestimen ja tuotteen kannalta on asianmukaista;

  a) tavaran tai palvelun pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin viestimen ja tavaran tai palvelun kannalta on asianmukaista;

  Tarkistus       88

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, kuten esimerkiksi hänen toiminimensä, ja tarvittaessa sen elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii;

  b) elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys, kuten hänen toiminimensä;

  Tarkistus       89

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a) elinkeinonharjoittajan toimipaikan osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, jos nämä ovat käytettävissä, jotta kuluttaja voi ottaa nopeasti yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja olla tehokkaasti yhteydessä tähän;

  Tarkistus       90

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja;

  c) kokonaishinta veroineen tai, ellei tavaran tai palvelun luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, toimitus- tai postimaksut ja kaikki muut kustannukset tai, ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja; jos sopimus on tehty olemaan voimassa toistaiseksi, kokonaishinta tarkoittaa kuukausittaisia kokonaiskustannuksia;

  Tarkistus       91

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä valitusten käsittelyihin sovellettava käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

  d) tapauksen mukaan maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät järjestelyt, määräaika, johon mennessä elinkeinonharjoittaja sitoutuu toimittamaan tavaran tai suorittamaan palvelun, sekä elinkeinonharjoittajan valitusten käsittelyihin soveltama käytäntö;

  Tarkistus       92

  Ehdotus direktiiviksi

  Article 5 – paragraph 1 – points f and f a (new)

  Komission teksti

  Tarkistus

  f) maininta myynninjälkeisistä palveluista ja kaupallisista takuista tapauksen mukaan sekä niihin liittyvät ehdot;

  f) tavaroiden lakisääteistä vaatimustenmukaisuustakuuta koskevan maininnan lisäksi maininta myynninjälkeisistä palveluista ja kaupallisista takuista tapauksen mukaan sekä niihin liittyvät ehdot;

   

  f a) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat saatavilla;

  Tarkistus       93

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)        sopimuksen voimassaolo tapauksen mukaan tai jos sopimus on voimassa toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat ehdot;

  g) sopimuksen voimassaolo tapauksen mukaan tai jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti, sopimuksen purkamista koskevat ehdot;

  Tarkistus       94

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i) mahdolliset etumaksut tai muut rahoitustakuut, jotka kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajan pyynnöstä, sekä niihin liittyvät ehdot.

  i) tapauksen mukaan mahdolliset etumaksut tai muut rahoitustakuut, jotka kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajan pyynnöstä, sekä niihin liittyvät ehdot;

  Tarkistus       95

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – i a–i c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i a) tieto digitaalisen sisällön teknisestä suojauksesta tapauksen mukaan;

   

  i b) tieto digitaalisen sisällön yhteentoimivuudesta laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa, mukaan lukien yhteentoimivuuden puuttuminen, tapauksen mukaan ja siinä määrin, mitä elinkeinonharjoittaja asiasta tietää tai mitä tämän voidaan kohtuudella olettaa tietävän;

   

  i c) tapauksen mukaan maininta mahdollisuudesta käyttää elinkeinonharjoittajaan sovellettavia tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja oikeussuojamenettelyjä sekä siitä, miten niitä käytetään.

  Tarkistus       96

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Julkisen huutokaupan osalta 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan korvata tiedolla huutokaupanpitäjän maantieteellisestä osoitteesta ja henkilöllisyydestä.

  2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta tavaroiden toimitusta tai palvelun suorittamista koskeviin sopimuksiin, jotka liittyvät päivittäisiin liiketoimiin ja joiden perusteella elinkeinonharjoittajan on toimitettava tavara tai suoritettava palvelu välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen.

  Tarkistus       97

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat erottamaton osa myynti- tai palvelusopimusta.

  3. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön lisävaatimuksia ennen sopimuksen tekoa annettavista tiedoista.

  Tarkistus       98

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten rikkomiseen liittyvät seuraamukset määritetään voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisessa lainsäädännössään tehokkaista sopimusoikeudellisista oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten rikkomisen varalta.

  2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten rikkomiseen liittyvät seuraamukset määritetään voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan ja 42 artiklan säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisessa lainsäädännössään tehokkaista ja oikeasuhtaisista oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten rikkomisen varalta.

  Tarkistus       99

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  7 artikla

  Välittäjiä koskevat erityiset tiedonantovaatimukset

  Poistetaan.

  1. Välittäjän on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kuluttajalle, että hän toimii toisen kuluttajan nimissä tai puolesta ja että tehtävää sopimusta ei ole pidettävä kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan vaan kahden kuluttajan välisenä sopimuksena, joka siten ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

   

  2. Välittäjän, joka jättää täyttämättä 1 kohdassa tarkoitetun velvoitteen, katsotaan tehneen sopimuksen omissa nimissään.

   

  3. Tätä artiklaa ei sovelleta julkiseen huutokauppaan.

   

  Tarkistus       100

  Ehdotus direktiiviksi

  8 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  8 artikla

  Poistetaan.

  Soveltamisala

   

  Tämän luvun säännöksiä sovelletaan etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin.

   

  Tarkistus       101

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  9 artikla

   

  Etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin liittyvät tiedonantovaatimukset

  Etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin liittyvät vaatimukset ennen sopimuksen tekoa annettavista tiedoista

  Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä elinkeinonharjoittajan on annettava seuraavat tiedot, jotka ovat erottamaton osa sopimusta:

  1. Elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajan puolesta toimivan henkilön on hyvissä ajoin ennen kuluttajan sitoutumista etäsopimukseen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn sopimukseen taikka muuhun vastaavaan tarjoukseen annettava kuluttajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla seuraavat tiedot:

  a) edellä 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot ja poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään, tiedot maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvistä järjestelyistä kaikissa tapauksissa;

  a) tavaran tai palvelun pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin välineen ja tavaran tai palvelun kannalta on asianmukaista;

  b) jos peruuttamisoikeutta sovelletaan, kyseisen oikeuden käyttämiseen liittyvä ehdot ja menettelyt liitteen I mukaisesti;

  b) elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys, kuten hänen toiminimensä;

   

  b a) elinkeinonharjoittajan toimipaikan osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, jos nämä ovat käytettävissä, jotta kuluttaja voi ottaa nopeasti yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja olla tehokkaasti yhteydessä tähän;

  c) elinkeinonharjoittajan toimipaikan maantieteellinen osoite, johon kuluttaja voi osoittaa mahdolliset valitukset, jos kyseinen osoite poikkeaa elinkeinonharjoittajan maantieteellisestä osoitteesta (ja tarvittaessa sen elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite, jonka puolesta hän toimii);

  c) kokonaishinta veroineen tai, ellei tavaran tai palvelun luonteen vuoksi hintaa voida kohtuudella laskea etukäteen, hinnan laskutapa, sekä tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, toimitus- tai postimaksut ja kaikki muut kustannukset tai, ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja; jos sopimus on tehty olemaan voimassa toistaiseksi, kokonaishinta tarkoittaa kuukausittaisia kokonaiskustannuksia;

  d) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat saatavilla;

  d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät järjestelyt, määräaika, johon mennessä elinkeinonharjoittaja sitoutuu toimittamaan tavaran tai suorittamaan palvelun, sekä elinkeinonharjoittajan valitusten käsittelyihin soveltama käytäntö;

  e) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta turvautua sovintoratkaisuun;

  e) mahdollisen peruuttamisoikeuden käytön ehdot ja määräaika sekä oikeuden käyttämiseksi noudatettava menettely, tavaroiden palauttamisesta kuluttajalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina; elinkeinonharjoittaja voi käyttää tarkoitukseen liitteessä I olevan A ja B osan mukaisia peruuttamisohjeen ja peruuttamislomakkeen malleja tai muuta yksiselitteistä ilmoittamistapaa; mikäli elinkeinonharjoittaja informoi kuluttajaa liitteessä I olevan A osan mukaista peruuttamisohjeen mallia käyttäen, elinkeinonharjoittajan on katsottava täyttäneen tämän artiklan mukaiset peruuttamisoikeutta koskevat tiedonantovaatimukset;

   

  e a) maininta siitä, että kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta silloin, kun peruuttamisoikeutta ei 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovelleta;

  f) tieto siitä, että sopimus tehdään elinkeinonharjoittajan kanssa ja että kuluttaja nauttii tämän direktiivin mukaista kuluttajansuojaa.

  f) tavaroiden lakisääteistä vaatimustenmukaisuustakuuta koskevan maininnan lisäksi maininta myynninjälkeisistä palveluista ja kaupallisista takuista tapauksen mukaan sekä niihin liittyvät ehdot

   

  f a) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat saatavilla;

   

  f b) sopimuksen voimassaolo tapauksen mukaan tai jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti, sopimuksen purkamista koskevat ehdot;

   

  f c) sopimukseen perustuvien kuluttajan velvoitteiden vähimmäiskestoaika tapauksen mukaan;

   

  f d) mahdolliset etumaksut tai muut rahoitustakuut, jotka kuluttajan on maksettava tai annettava elinkeinonharjoittajan pyynnöstä, sekä niihin liittyvät ehdot;

   

  f e) tieto digitaalisen sisällön teknisestä suojauksesta tapauksen mukaan;

   

  f f) tieto digitaalisen sisällön yhteentoimivuudesta laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa, mukaan lukien yhteentoimivuuden puuttuminen, tapauksen mukaan ja siinä määrin, mitä elinkeinonharjoittaja asiasta tietää tai mitä tämän voidaan kohtuudella olettaa tietävän;

   

  f g) tapauksen mukaan maininta mahdollisuudesta käyttää elinkeinonharjoittajaan sovellettavia tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja oikeussuojamenettelyjä sekä siitä, miten niitä käytetään.

   

  2. Julkisen huutokaupan osalta 1 kohdan b, b a ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan korvata vastaavilla tiedoilla huutokaupanpitäjästä.

   

  3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat erottamaton osa etäsopimusta ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyä sopimusta.

   

  3 a. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa liitteessä I olevan A osan mukaiselle peruuttamisohjeen mallille muita sisältöä koskevia vaatimuksia.

   

  3 b. Kuljetuspalveluja tai terveys- ja turvallisuusvaatimuksia koskevista etäsopimuksista ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyistä sopimuksista jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä, joissa asetetaan lisävaatimuksia ennen sopimuksen tekoa annettavista tiedoista, jos säännökset ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia ja vaatimukset ovat tarkoituksenmukaisia, jotta kuluttaja saisi asianmukaiset tiedot.

   

  3 c. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä, joissa asetetaan lisävaatimuksia ennen sopimuksen tekoa annettavista tiedoista, kun on kyse etäsopimuksista ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyistä sopimuksista, jotka koskevat sellaisten palveluiden suorittamista, joista jäsenvaltiot voivat palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti asettaa lisävaatimuksia, joita sovelletaan palveluntarjoajiin, joilla on toimipaikka niiden alueella.

   

  3 d. Edellä oleva 5 artikla ei rajoiteta tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY2 säännösten soveltamista.

   

  3 e. Tässä luvussa tarkoitettujen tiedonantovaatimusten täyttämistä koskeva todistustaakka on elinkeinonharjoittajalla.

   

  ____________________

  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

  2 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

  Tarkistus       102

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevat muotovaatimukset

  Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevat ennen sopimuksen tekoa annettaviin tietoihin liittyvät muotovaatimukset

  Tarkistus       103

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava tilauslomakkeella selkeästi ja ymmärrettävästi ja helposti luettavassa muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava mukana liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu vakiomuotoinen peruuttamislomake.

  1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava kuluttajalle selkeästi ja ymmärrettävästi ja helposti luettavassa muodossa pysyvällä välineellä, jos tämä vaikuttaa sopimuksen luonteen perusteella asianmukaiselta. Kuluttaja voi aina pyytää, että tiedot annetaan paperilla.

  Tarkistus       104

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei ole paperimuodossa, vastaanottaa muulla pysyvällä välineellä olevan kappaleen tilauslomakkeesta.

  2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan vasta sitten, kun kuluttaja on allekirjoittanut tilauslomakkeen.

  Tarkistus       105

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita muotovaatimuksia.

  3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja koskevia muita muotovaatimuksia 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tiedonantovaatimusten täyttämiseksi.

  Tarkistus       106

  Ehdotus direktiiviksi

  11 otsikko – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Etäsopimuksia koskevat muotovaatimukset

  Etäsopimuksia koskevat ennen sopimuksen tekoa annettaviin tietoihin liittyvät muotovaatimukset

  Tarkistus       107

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 1–1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan saataville esitettyinä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja helposti luettavassa muodossa ja käytettävälle etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

  1. Etäsopimusten osalta 9 artiklassa tarkoitetut tiedot on asetettava pysyvällä välineellä kuluttajan saataville esitettyinä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja helposti luettavassa muodossa ja käytettävälle etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

   

  1 a. Jos kuluttaja velvoitetaan palvelujen suorittamista koskevassa etäsopimuksessa suorittamaan maksuja, sopimus sitoo kuluttajaa ainoastaan, jos

   

  a) elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut kuluttajalle selvästi ja helposti havaittavasti kokonaishinnan ja kaikki sen osatekijät ja

   

  b) laatinut internetsivustonsa internetissä tehtäviä sopimuksia silmällä pitäen siten, että sitova tilaus voidaan tehdä vasta, kun kuluttaja on vahvistanut lukeneensa ja ymmärtäneensä a alakohdassa tarkoitetut tiedot tai

   

  c) elinkeinonharjoittaja on lähettänyt kuluttajalle puhelimessa tehdystä sopimuksesta tarjousvahvistuksen pysyvällä välineellä ja kuluttaja on vahvistanut sopimuksen tekemisen pysyvällä välineellä.

  Tarkistus  108

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 2–2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen tekemistä varten, hänen on keskustelun aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja puhelun kaupallinen tarkoitus.

  2. Jos elinkeinonharjoittaja tai hänen puolestaan toimiva välittäjä ottaa yhteyden kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen tekemistä varten, hänen on keskustelun aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja puhelun kaupallinen tarkoitus.

   

  2 a. Kaupankäyntiä harjoittavien verkkosivustojen on ilmoitettava kotisivullaan selvästi ja helposti luettavasti, sovelletaanko tiettyihin maihin tehtäviin toimituksiin maksutapaa koskevia tai mitä tahansa muita rajoituksia.

  Tarkistus  109

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämistä varten, elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

  3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämistä varten, elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kyseisellä välineellä vähintään 9 artiklan 1 kohdan a–c, e ja g alakohdassa tarkoitetut ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot tavaran tai palvelun pääominaisuuksista, kokonaishinnasta, sopimuksen pituudesta ja toistaiseksi tehtyjen sopimusten osalta niiden purkamista koskevista ehdoista. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle muut 9 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

  Tarkistus  110

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista 9 artiklan a–f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista pysyvällä välineellä kohtuullisen ajan kuluessa etäsopimuksen tekemisestä ja viimeistään silloin, kun tavarat luovutetaan tai palvelun suorittaminen alkaa, ellei kyseisiä tietoja ole annettu kuluttajalle pysyvällä välineellä jo ennen etäsopimuksen tekemistä.

  Poistetaan.

  Tarkistus  111

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita muotovaatimuksia.

  4. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja koskevia muita muotovaatimuksia 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tiedonantovaatimusten täyttämiseksi.

  Tarkistus  112

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta 1 kohdassa tarkoitettu peruttamista koskeva määräaika alkaa päivästä, jona sopimus tehdään, tai päivästä, jona kuluttaja saa pysyvällä välineellä jäljennöksen allekirjoitetusta sopimusasiakirjasta, jos tämä päivä on eri kuin sopimuksen tekopäivä.

  Tarkistus       113

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen muulla pysyvällä välineellä.

  2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tavaran toimittamista koskevan etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut hallintaansa tilatut tavarat tai

  Tavaroiden myyntiä koskevan etäsopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.

   

  Palvelujen toimittamista koskevan etäsopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa sopimuksen tekopäivästä.

   

   

  a) viimeisen toimitetun tavaran, jos kuluttaja tilaa useampia tavaroita yhdellä tilauksella ja tavarat toimitetaan erikseen;

   

  b) viimeisen erän tai osan, jos sopimus koskee useasta erästä tai osasta koostuvaa tavaraa;

   

  c) ensimmäisen toimitettavan tavaran, jos samantyyppisiä tavaroita toimitetaan toistuvasti tietyn ajanjakson aikana.

   

  Tarkistus       114

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa katsotaan noudatetun, jos kuluttaja lähettää oikeuden käyttämistä koskevan ilmoituksen ennen kyseisen määräajan päättymistä.

  3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa katsotaan noudatetun, jos kuluttaja lähettää oikeuden käyttämistä koskevan ilmoituksen ennen kyseisen ajan päättymistä.

  Tarkistus  115

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia suorittamasta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan peruuttamisen määräajan kuluessa.

  4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia täyttämästä sopimusvelvoitteitaan peruuttamisen määräajan kuluessa. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää voimassa kansallisia säädöksiä, joilla kielletään elinkeinonharjoittajia keräämästä maksuja tietyn ajan sopimuksen tekemisen jälkeen.

  Tarkistus       116

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen määräaika päättyy kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun elinkeinonharjoittaja on kokonaan suorittanut sopimukseen perustuvat velvoitteensa.

  1. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti antanut kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen määräaika päättyy yhden vuoden kuluttua 12 artiklan 1 a ja 2 kohdassa tarkoitetun alkuperäisen peruuttamisen määräajan päättymisestä..

   

  1 a. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pitää voimassa kansallisia säännöksiä, joilla vahvistetaan pidempi peruuttamisaika.

  Tarkistus       117

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä elinkeinonharjoittajalle osoitetulla vapaamuotoisella ilmoituksella tai käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa vahvistettua vakiomuotoista peruuttamislomaketta.

  1. Kuluttajan on ilmoitettava ennen peruuttamisen määräajan päättymistä elinkeinonharjoittajalle päätöksestään peruuttaa sopimus. Kuluttaja voi tätä varten joko

   

  a) käyttää liitteessä I olevan B osan mukaista peruuttamislomakkeen mallia tai antaa muun yksiselitteisen ilmoituksen pysyvällä välineellä taikka

   

  b) palauttaa tavarat elinkeinonharjoittajalle ja antaa samalla yksiselitteisen ilmoituksen päätöksestään peruuttaa sopimus.

  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle vakiomuotoisella peruuttamislomakkeelle mitään muita muotovaatimuksia.

  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa peruuttamisohjeen mallille muita muotovaatimuksia kuin liitteessä I olevassa B osassa esitetyt.

  Tarkistus       118

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten osalta elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää vakiomuotoinen peruuttamislomake sähköisesti ja toimittaa se elinkeinonharjoittajan verkkosivuston kautta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on lähetettävä kuluttajalle vahvistus peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta viipymättä sähköpostitse.

  2. Elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää ja lähettää sähköisesti elinkeinonharjoittajan verkkosivuston kautta joko liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu malliperuuttamislomake tai muu yksiselitteinen peruuttamisilmoitus. Elinkeinonharjoittaja voi myös tarjota kuluttajalle mahdollisuuden peruuttaa sopimus puhelimitse. Näissä tapauksissa elinkeinonharjoittajan on lähetettävä kuluttajalle viipymättä pysyvällä välineellä vahvistus peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

  Tarkistus       119

  Ehdotus direktiiviksi

  15 artikla – a ja b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) suorittaa kyseinen etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus tai

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  b) tehdä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävä sopimus tapauksissa, joissa asiakas on tehnyt tarjouksen.

  b) tehdä etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävä sopimus tapauksissa, joissa asiakas on tehnyt tarjouksen.

  Tarkistus       120

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän vastaanottaa peruuttamista koskevan ilmoituksen.

  1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut, tapauksen mukaan toimituskustannukset mukaan luettuina, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona elinkeinonharjoittaja saa tietää kuluttajan päätöksestä peruuttaa sopimus 14 artiklan mukaisesti. Elinkeinonharjoittaja voi palauttaa maksut millä tahansa siinä maassa käytetyllä laillisella maksuvälineellä, jossa kuluttaja vastaanottaa maksut, ja siten, että kuluttajalle ei aiheudu palautuksesta kustannuksia.

  Tarkistus  121

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Myyntisopimusten osalta elinkeinonharjoittaja voi lykätä takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai noutanut tavarat takaisin tai kunnes kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.

  2. Sen estämättä mitä 1 kohdassa säädetään, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse maksaa takaisin ylimääräisiä toimituskustannuksia, jos kuluttaja on nimenomaisesti valinnut muun kuin vakiotoimitustavan.

  Tarkistus       122

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle tai hänen pyynnöstään kolmannelle osapuolelle ennen peruuttamista koskevan määräajan umpeutumista, kuluttajan on lähetettävä tai luovutettava tavarat elinkeinonharjoittajalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut noutamaan tavarat itse.

  1. Tavaran toimittamista koskevien etäsopimusten tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta kuluttajan on lähetettävä tai luovutettava tavarat elinkeinonharjoittajalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle päätöksestään peruuttaa sopimus 14 artiklan mukaisesti, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut noutamaan tavarat itse.

  Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain tavaroiden palauttamisesta johtuvat välittömät kulut, ellei elinkeinonharjoittaja ole suostunut maksamaan kyseisiä kuluja.

  Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain tavaroiden palauttamisesta johtuvat välittömät kulut. Hänen ei tarvitse maksaa näitä kuluja, jos elinkeinonharjoittaja on sopimuksessa lupautunut maksamaan ne tai jos palautettavien tavaroiden arvo on suurempi kuin 40 euroa.

  Tarkistus       123

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 2–2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja peruuttamisoikeudesta 9 artiklan b alakohdan mukaisesti. Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan peruuttamista palveluista, jotka on suoritettu kokonaan tai osittain peruuttamista koskevan määräajan aikana.

  2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Kuluttaja ei missään tapauksessa ole vastuussa tavaroiden arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

   

  2 a. Tässä artiklassa säädettyä lukuun ottamatta kuluttajalle ei aiheudu velvoitteita peruuttamisoikeuden käyttämisestä.

  Tarkistus       124

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Peruuttamisoikeuden käytön vaikutukset liitännäissopimuksiin

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus       125

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jos kuluttaja käyttää 12–17 artiklan mukaisesti oikeuttaan peruuttaa etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus, kaikki liitännäissopimukset raukeavat automaattisesti ilman, että kuluttajalle koituu mitään kustannuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2008/48/EY 15 artiklan soveltamista.

  1. Jos kuluttaja käyttää 12–17 artiklan mukaisesti oikeuttaan peruuttaa etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus, kaikki liitännäissopimukset raukeavat automaattisesti ilman, että kuluttajalle koituu mitään kustannuksia, joista ei ole säädetty tässä direktiivissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2008/48/EY 15 artiklan soveltamista.

  Tarkistus       126

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta etäsopimuksiin, jos

  1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin, jos

  Tarkistus       127

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) palvelun suorittaminen on kuluttajan nimenomaisella suostumuksella alkanut ennen 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista päivän määräajan päättymistä;

  a) palvelun suorittaminen on kuluttajan pysyvällä välineellä antamalla nimenomaisella suostumuksella alkanut ennen 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista päivän määräajan päättymistä; tällaisissa tapauksissa suostumuksen on koskettava myös kuluttajan peruuttamisoikeudesta luopumista;

  Tarkistus  128

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja koskevasta sopimuksesta, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa;

  b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja koskevasta sopimuksesta, joiden hinta on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisen määräaikana;

  Tarkistus  129

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) kyse on sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka on valmistettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai joita on selvästi muunneltu kuluttajan tarpeita vastaaviksi tai jotka voivat nopeasti pilaantua tai vanhentua;

   

  c) kyse on sellaisten tavaroiden toimittamisesta tai palvelujen suorittamisesta, jotka on tuotettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai joita on selvästi muunneltu kuluttajan tarpeita vastaaviksi siten, että elinkeinonharjoittaja on joutunut tekemään erityisjärjestelyjä, joita ei muutoin voi hyödyntää tai jotka voivat nopeasti pilaantua tai vanhentua;

  Tarkistus       130

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – d–b d alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, jonka hinnasta on sovittu myyntisopimusta tehtäessä, joka voidaan toimittaa vasta 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen ja jonka todellinen arvo on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa;

  d) kyse on toimituksesta, joka koostuu

   

  elintarvikkeista,

   

  juomista,

   

  lääkkeistä tai

   

  muista hygieenisessä mielessä aroista tuotteista,

   

  joiden pakkauksen tai sinetin kuluttaja on jo avannut saatuaan aikaisemmin tiedon siitä, että peruuttamisoikeutta ei sovelleta;

   

  d a) kyse on sopimuksesta, jossa kuluttaja on tilanteen kiireellisyyden vuoksi pyytänyt elinkeinonharjoittajaa täyttämään sopimuksen välittömästi; jos elinkeinonharjoittaja tässä tilanteessa toimittaa tai myy muita palveluita tai tavaroita, jotka eivät ole aivan välttämättömiä kuluttajan kiireellisen tilanteen kannalta, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin tavaroihin tai palveluihin;

   

  d b) kyse on sopimuksesta, jota varten kuluttaja on nimenomaisesti pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään kotonaan korjaus- tai huoltotöiden tekemiseksi; jos elinkeinonharjoittaja tällaisen käynnin yhteydessä suorittaa muita kuin kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä palveluja tai toimittaa muita tavaroita kuin huolto- tai korjaustöiden suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin.

  Tarkistus       131

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) kuluttaja on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman;

  e) kuluttaja on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai sinetöitynä toimitetun tietokoneohjelman;

  Tarkistus  132

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai aikakausjulkaisuja koskevasta sopimuksesta;

  f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai aikakausjulkaisuja koskevasta sopimuksesta, lukuun ottamatta tällaisten julkaisujen toimittamista koskevia tilaussopimuksia;

  Tarkistus  133

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g) sopimus koskee vedonlyönti- ja arvontapalveluita;

  Poistetaan.

  Tarkistus       134

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – h–h a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  h) kyse on huutokaupassa tehdyistä sopimuksista.

  h) kyse on julkisessa huutokaupassa tehdyistä sopimuksista.

   

  h a) kyse on digitaalisen sisällön toimittamisesta ja kuluttaja on aloittanut tämän digitaalisen sisällön lataamisen.

  Tarkistus       135

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jos kyseessä on

  Poistetaan.

  a) sopimus, joka koskee kotitalouden päivittäiseen kulutukseen tarkoitettuja elintarvikkeita, juomia tai muita tavaroita, jotka kuluttaja on valinnut etukäteen etäviestimen kautta ja jotka elinkeinonharjoittaja, joka tavanomaisesti myy kyseisiä tuotteita omissa toimitiloissaan, toimittaa fyysisesti kuluttajalle tämän kotiin, asuinpaikkaan tai työpaikalle;

   

  b) sopimus, jossa kuluttaja on kiireellisen tilanteen vuoksi pyytänyt elinkeinonharjoittajaa täyttämään sopimuksen välittömästi; jos elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä toimittaa tai myy muita palveluita tai tavaroita, jotka eivät ole aivan välttämättömiä kuluttajan kiireellisen tilanteen kannalta, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin;

   

  c) sopimus, jota varten kuluttaja on etäviestimen kautta nimenomaisesti pyytänyt elinkeinonharjoittajaa vierailemaan kotonaan korjaus- tai huoltotöiden tekemiseksi kuluttajan kiinteistössä; jos elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä suorittaa muita kuin kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä palveluja tai toimittaa muita tavaroita kuin huolto- tai korjaustöiden suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin.

   

  Tarkistus       136

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Osapuolet voivat sopia, että 1 ja 2 kohdan säännöksiä ei sovelleta.

  2. Elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat sopia, että 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta.

  Tarkistus  137

  Ehdotus direktiiviksi

  20 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  20 artikla

  Soveltamisalaan kuulumattomat etäsopimukset ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset

  Poistetaan.

  1. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei sovelleta etäsopimuksiin tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka

   

  a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä tai muita kiinteää omaisuutta koskevia oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun ottamatta;

   

  b) tehdään jakeluautomaatin avulla tai automatisoidussa liiketilassa;

   

  c) tehdään teletoiminnan harjoittajien kanssa maksullisten yleisöpuhelimien kautta ja niiden käyttöä varten;

   

  d) koskevat elinkeinonharjoittajan suorittamaa elintarvikkeiden tai juomien toimittamista säännöllisillä ja toistuvilla jakelukierroksilla toimipaikkansa lähialueella.

   

  2. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei sovelleta muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat

   

  a) vakuutuksia;

   

  b) direktiivin 2002/65/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja rahoituspalveluja, joiden hinta on riippuvainen peruuttamisen määräaikana rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, joihin palvelujen tarjoaja ei voi vaikuttaa, ja

   

  c) direktiivin 2008/48/EY soveltamisalaan kuuluvia luottoja.

   

  3. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei sovelleta majoitus-, kuljetus-, autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että palvelut suoritetaan määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

   

  ________________

  16 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.

   

  Tarkistus       138

  Ehdotus direktiiviksi

  21 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  21 artikla

  Soveltamisala

  Poistetaan.

  1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myyntisopimuksiin. Jos sopimus on sekasopimus, joka koskee sekä tavaroita että palveluja, tätä lukua sovelletaan vain tavaroihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24 artiklan 5 kohdan säännösten soveltamista.

   

  2. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös sopimuksiin, jotka koskevat valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden toimittamista.

   

  3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on asentanut oikaistessaan tavaran virheen tekemällä korjauksen 26 artiklan mukaisesti.

   

  4. Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tätä lukua käytettyjen tavaroiden myyntiin julkisessa huutokaupassa.

   

   

  Tarkistus  139

  Ehdotus direktiiviksi

  22 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, elinkeinonharjoittajan on luovutettava tavarat siirtämällä niiden hallinta kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle kolmannelle osapuolelle, joka ei ole tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

  1. Elleivät osapuolet ole sopineet toimitusajasta, elinkeinonharjoittajan on luovutettava tavarat siirtämällä niiden hallinta kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle kolmannelle osapuolelle, joka ei ole tavaran kuljettaja, mahdollisimman pian mutta joka tapauksessa viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

  Tarkistus       140

  Ehdotus direktiiviksi

  22 artikla – 2–2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki maksamansa summat seitsemän päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta viimeisestä luovutuspäivästä.

  2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt tavaroiden luovutukseen liittyviä velvoitteitaan kuluttajan kanssa sopimassaan ajassa tai 1 kohdan mukaisesti, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei tavaroita toimiteta sellaisen kuluttajan määräämän uuden määräajan kuluessa, joka saa olla enintään seitsemän päivää. Kuluttajan on tätä varten ilmoitettava etukäteen elinkeinonharjoittajalle kirjallisesti uudesta määräajasta ja aikomuksestaan purkaa sopimus, jollei toimitus toteudu uuden toimitusajan loppuun mennessä. Jos toimitukseen ei ole ryhdytty mainitun määräajan päätyttyä, kuluttajan voidaan katsoa peruuttaneen myyntisopimuksen.

   

  Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos elinkeinonharjoittaja on suoraan tai epäsuorasti kieltäytynyt toimittamasta tavaroita tai jos sovitun toimitusajan noudattamista voidaan pitää sopimuksen olennaisena osana, kun otetaan huomioon sopimuksen tekoon liittyvät seikat.

   

  2 a. Sopimuksen purkamisen jälkeen elinkeinonharjoittajan on viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän päivän kuluttua sopimuksen purkautumisesta palautettava kaikki sopimuksen mukaisesti maksetut summat.

   

  2 b. Tämä artikla ei vaikuta kuluttajan oikeuteen vaatia vahingonkorvausta.

  Tarkistus  141

  Ehdotus direktiiviksi

  22 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  22 a artikla

   

  Oikeus tavaran toimittamiseen toiseen jäsenvaltioon tai palvelun suorittamiseen toisessa jäsenvaltiossa

   

  Etäsopimuksen osalta kuluttajalla on oikeus vaatia elinkeinonharjoittajaa toimittamaan tavara toiseen jäsenvaltioon tai suorittamaan palvelu toisessa jäsenvaltiossa. Elinkeinonharjoittajan on toimittava kuluttajan vaatimuksen mukaisesti, jos vaatimus on teknisesti toteutettavissa ja jos kuluttaja suostuu maksamaan kaikki siitä aiheutuvat kustannukset. Elinkeinonharjoittajan on aina ilmoitettava kyseiset kustannukset etukäteen.

  Tarkistus  142

  Ehdotus direktiiviksi

  22 b artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  22 b artikla

   

  Maksutapa

   

  1. Elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat sopia toimituksen ennakkomaksusta tai käsirahasta.

   

  2. Maksupalveluista sisämarkkinoilla 13 päivänä marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY 52 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat kieltää elinkeinonharjoittajien oikeuden vaatia kuluttajilta maksua tai rajoittaa sitä, ottaen huomioon tarpeen edistää kilpailua ja tehokkaiden maksuvälineiden käyttöä.

   

  3. Jäsenvaltioiden on kiellettävä elinkeinonharjoittajia vaatimasta kuluttajilta tietyn maksutavan käytöstä maksuja, jotka ylittävät elinkeinonharjoittajalle välineen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

   

  _______________

  EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1

   

  Tarkistus  143

  Ehdotus direktiiviksi

  23 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut tavarat hallintaansa.

  1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut tavarat hallintaansa. Riski siirtyy kuluttajalle, kun tavarat luovutetaan kuljettajalle, jos kuluttaja on antanut kuljetuksen kuljettajan tehtäväksi eikä elinkeinonharjoittaja ole tarjonnut tätä vaihtoehtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajan oikeuksia kuljettajan suhteen.

  Tarkistus  144

  Ehdotus direktiiviksi

  23 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, ei ole ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin tavaroiden saamiseksi hallintaansa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu vastuu siirtyy kuluttajalle osapuolten sopimana luovutusajankohtana.

  2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, ei ole selvästi ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin tavaroiden saamiseksi hallintaansa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu vastuu siirtyy kuluttajalle osapuolten sopimana luovutusajankohtana.

  Tarkistus  145

  Ehdotus direktiiviksi

  23 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  23 a artikla

   

  Sopimusten kesto

   

  1. Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien keskenään tekemissä sopimuksissa alkuperäinen sitovuusaika ei saa ylittää 12 kuukautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin kohtuuttomia sopimusehtoja koskevien säännösten soveltamista.

   

  2. Kahdentoista kuukauden pituisen alkuperäisen sitovuusajan päätyttyä kuluttajilla on oikeus purkaa sopimus milloin tahansa. Sopimuksen purkamisessa on noudatettava irtisanomisaikaa, joka ei saa ylittää kahta kuukautta. Kuluttajilla on oikeus sanoa sopimus irti ennen alkuperäisen sitovuusajan päättymistä siten, että sopimus päättyy sitovuusajan päättyessä.

  Tarkistus       146

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava tavarat myyntisopimuksen mukaisina.

  1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava tavarat myyntisopimuksen mukaisina ja erityisesti laadultaan ja määrältään sellaisina kuin osapuolet ovat yhteisesti sopineet.

  Tarkistus       147

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) ne ovat elinkeinonharjoittajan niistä antaman kuvauksen mukaisia ja niillä on samat ominaisuudet kuin elinkeinonharjoittajan kuluttajalle esittämällä näytteellä tai mallilla;

  a) ne ovat elinkeinonharjoittajan niistä antaman kuvauksen mukaisia ja niillä on samat ominaisuudet kuin elinkeinonharjoittajan kuluttajalle esittämällä näytteellä tai mallilla ja

  Tarkistus  148

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) ne soveltuvat siihen erityiseen tarkoitukseen, johon kuluttaja niitä tarvitsee, jonka kuluttaja on sopimuksen tekohetkellä saattanut elinkeinonharjoittajan tietoon ja jonka elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt;

  b) jollei niiden ominaisuuksista ole sovittu, ne soveltuvat siihen tarkoitukseen, johon sopimuspuolet ne sopimuksen tekohetkellä tarkoittivat, ja

  Tarkistus  149

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 2 kohta – c–d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään, tai

  c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytettäisiin, ja niiden laatu ja ominaisuudet ovat sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla tavanomaisesti, kun otetaan huomioon muun muassa käyttötarkoitus, ulkonäkö, kestävyys ja viimeistely, ja joita kuluttaja voi kohtuudella odottaa tavaroiden luonteen perusteella sekä elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän edustajan erityisesti mainoksissa tai päällysmerkinnöissä esittämien tavaroiden erityisiä ominaisuuksia koskevien julkisten mainintojen perusteella.

  d) niiden laatu ja ominaisuudet ovat sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi kohtuudella edellyttää, kun otetaan huomioon tavaroiden luonne sekä elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän edustajan erityisesti mainoksissa tai päällysmerkinnöissä esittämät tavaroiden erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset maininnat.

   

  Tarkistus  150

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei katsota olevan, jos kuluttaja sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen olisi kohtuudella pitänyt tietää virheestä, tai jos virhe on johtunut kuluttajan toimittamista materiaaleista.

  3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei katsota olevan, jos kuluttaja sopimuksentekohetkellä tiesi virheestä tai ei kohtuudella voinut olla siitä tietämätön, tai jos virhe on johtunut kuluttajan toimittamista materiaaleista.

  Tarkistus  151

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) kyseinen maininta oli oikaistu sopimuksentekohetkeen mennessä;

  b) kyseinen maininta oli oikaistu sopimuksentekohetkeen mennessä hyvissä ajoin ja sen tekemistä vastaavalla tavalla tai ainakin selvästi sopimusasiakirjassa;

  Tarkistus       152

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Tavaran virheellisestä asennuksesta johtuva virheellisyys rinnastetaan tavaran virheeseen, jos asennus sisältyy kauppasopimukseen ja tavaran on asentanut elinkeinonharjoittaja tai se on asennettu elinkeinonharjoittajan vastuulla. Tämä koskee myös tapausta, jossa kuluttaja on asentanut tavaran, joka on tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, ja jossa virheellinen asennus johtuu asennusohjeiden puutteellisuudesta.

  5. Elinkeinonharjoittaja vastaa virheellisyyksistä, jotka johtuvat pakkauksesta tai virheellisestä asennuksesta, jos asennus sisältyy tavaroiden myyntisopimukseen ja tavaran on asentanut elinkeinonharjoittaja tai se on asennettu elinkeinonharjoittajan vastuulla. Tämä koskee myös tapausta, jossa kuluttaja on asentanut tavaran, joka on tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, ja jossa virheellinen asennus johtuu asennusohjeiden puutteellisuudesta.

  Tarkistus       153

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

  1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on oikeus joko siihen, että

  a) virhe oikaistaan korjaamalla tai vaihtamalla tavara,

  a) virhe oikaistaan korjaamalla tai vaihtamalla tavara 2, 3 ja 5 kohdan mukaisesti, tai siihen, että

  b) hintaa alennetaan,

  b) hintaa alennetaan asianmukaisesti tai sopimus puretaan 4, 5 ja 5 a kohdan mukaisesti.

  c) sopimus puretaan.

   

  Tarkistus       154

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava virhe valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

  2. Kuluttaja voi ensisijaisesti vaatia elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tai vaihtamaan tavaran, jollei tällainen virheen oikaisutapa ole mahdoton tai suhteeton.

  Tarkistus       155

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että virheen oikaiseminen korjaamalla tai vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, mahdotonta tai edellyttäisi elinkeinonharjoittajalta suhteetonta panostusta, kuluttaja voi valita hinnanalennuksen tai sopimuksen purkamisen. Elinkeinonharjoittajan panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat kustannukset olisivat hinnanalennukseen tai sopimuksen purkuun verrattuna liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden arvo ilman virhettä ja virheen merkittävyys.

  3. Kumpaa tahansa 2 kohdassa tarkoitetuista oikaisutavoista on pidettävä suhteettomana, jos siitä aiheutuu myyjälle kustannuksia, jotka vaihtoehtoiseen oikaisutapaan (tavaran korjaaminen tai vaihtaminen) verrattuna olisivat kohtuuttomia, kun otetaan huomioon

  Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain, jos virhe on vähäistä merkittävämpi.

  a) tavaran arvo ilman virhettä,

   

  b) virheen merkittävyys ja

   

  c) mahdollisuudet oikaista virhe vaihtoehtoisella tavalla (tavaran korjaaminen tai vaihtaminen) aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa.

   

  Tavara on korjattava tai vaihdettava kohtuullisessa ajassa aiheuttamatta huomattavaa haittaa kuluttajalle.

  Tarkistus       156

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon seuraavissa tilanteissa:

  4. Kuluttaja voi, tämän mahdollisuuden kuitenkaan rajoittamatta 5 b kohdan soveltamista, vaatia asianmukaista hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista seuraavissa tilanteissa:

  a) elinkeinonharjoittaja on suoraan tai epäsuorasti kieltäytynyt oikaisemasta virhettä;

  a) kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia korjaamista eikä vaihtamista;

   

  a a) elinkeinonharjoittaja on suoraan kieltäytynyt oikaisemasta virhettä tai kieltäytyminen on pääteltävissä elinkeinonharjoittajan toiminnasta;

  b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut virhettä kohtuullisen ajan kuluessa;

  b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut virhettä kohtuullisen ajan kuluessa;

  c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut kuluttajalle huomattavaa haittaa yrittäessään oikaista virheellisyyttä;

  c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut kuluttajalle huomattavaa haittaa oikaistessaan virheellisyyttä.

  d) sama puute on esiintynyt useammin kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

   

  Tarkistus       157

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Arvioitaessa sitä, aiheutuuko kuluttajalle huomattavaa haittaa ja mikä on elinkeinonharjoittajan tarvitsema kohtuullinen aika virheen oikaisemiseen, otetaan huomioon tavaroiden luonne tai 24 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen tarkoitus, jota varten kuluttaja on tavarat hankkinut.

  5. Arvioitaessa sitä, aiheutuuko kuluttajalle huomattavaa haittaa ja mikä on elinkeinonharjoittajan tarvitsema kohtuullinen aika virheen oikaisemiseen, otetaan huomioon tavaroiden luonne sekä tarkoitus, johon kuluttaja niitä tarvitsee 24 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

  Tarkistus       158

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a. Kuluttajalla ei ole oikeutta purkaa myyntisopimusta, jos virhe on vähäinen.

  Tarkistus       159

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 5 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 b. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi antaa tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä, joiden nojalla kuluttajilla on lyhyen ajan kuluessa oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin kaikki maksamansa summat tai turvautua mihin tahansa 1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon, jos tavarassa on virhe.

  Tarkistus  160

  Ehdotus direktiiviksi

  27 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Kuluttaja voi vaatia korvausta vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien säännösten soveltamista.

  2. Kuluttaja voi sovellettavan kansallisen lainsäädännön perusteella vaatia korvausta vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien säännösten soveltamista.

  Tarkistus       161

  Ehdotus direktiiviksi

  27 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  27 a artikla

  Takautumisoikeus

   

  Jos elinkeinonharjoittaja tavaran lopullisena myyjänä on vastuussa kuluttajalle virheestä, joka johtuu tavaran valmistajan, saman sopimusketjun aikaisemman myyjän tai jonkin muun välittäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä, elinkeinonharjoittajalla on tavaran lopullisena myyjänä oikeus vaatia oikaisua yhdeltä tai useammalta vastuussa olevalta sopimusketjuun kuuluvalta henkilöltä. Kansallisessa lainsäädännössä säädetään tämän oikeuden tehokkaan vaikutuksen varmistavalla tavalla, keitä ovat ne vastuussa olevat henkilöt, joilta elinkeinonharjoittaja lopullisena myyjänä voi vaatia oikaisua, sekä oikaisuun tarvittavista toimista ja menettelyistä.

   

  Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla vastuulliseksi osoitetulla henkilöllä on todistustaakka, joka koskee virhevastuun puuttumista tai sitä, että lopullisen myyjän kuluttajalle tekemä oikaisu ei tosiasiassa ollut tarpeen.

  Tarkistus       162

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli on saanut vaihdetut tavarat haltuunsa.

  Poistetaan.

  Tarkistus       163

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Voidakseen käyttää 25 artiklan mukaisia oikeuksiaan kuluttajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle virheestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen.

  Poistetaan.

  Tarkistus       164

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi antaa tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä, joilla pidennetään vastuuaikaa ja käänteisen todistustaakan kestoa kuluttajan hyväksi, tai erityisiä sääntöjä huomattavista virheistä, jotka ilmenevät vastuuajan umpeutumisen jälkeen.

  Tarkistus  165

  Ehdotus direktiiviksi

  28 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  28 a artikla

  Yhteydenpito ja tavoitettavuus

   

  Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että hän on kohtuullisesti tavoitettavissa palvelusopimuksen koko voimassaolon ajan tai myyntisopimuksen tekemisen jälkeen 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymiseen saakka kuluttajan sellaisia virallisia tarjouksia, ilmoituksia ja kysymyksiä varten, jotka liittyvät palvelu- tai myyntisopimuksen mukaisiin oikeuksiin tai velvoitteisiin. Elinkeinonharjoittajan on huolehdittava erityisesti siitä, että tämä saa viipymättä tietoonsa sopimukseen liittyvät kuluttajan viralliset tarjoukset ja kuluttajalle ilmoitetaan välittömästi niiden vastaanottamisesta. Kuluttajalle ei saa aiheutua kustannuksia, jos palvelu- tai myyntisopimukseen liittyvät viralliset tarjoukset, ilmoitukset ja kysymykset otetaan vastaan ja niihin vastataan puhelimitse; tämä ei vaikuta telepalvelujen tarjoajan oikeuteen periä maksu tällaisista puheluista.

  Tarkistus  166

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava helposti luettava. Takuuasiakirjassa on annettava seuraavat tiedot:

  2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava selkeä ja ymmärrettävä ja helposti luettava, ja se on laadittava kokonaan käyttäen samaa kirjasinkokoa. Se on kirjoitettava samalla kielellä kuin sopimus. Takuuasiakirjassa on annettava seuraavat tiedot:

  Tarkistus       167

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla – 2 kohta – a–c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) edellä 26 artiklassa vahvistetut lakiin perustuvat kuluttajan oikeudet ja selkeä ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu ei vaikuta kyseisiin oikeuksiin;

  a) sovellettavissa kansallisissa säännöksissä sekä 26 ja 28 artiklassa vahvistetut lakiin perustuvat kuluttajan oikeudet ja selkeä ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu ei vaikuta kyseisiin oikeuksiin;

  b) kaupallisen takuun sisältö ja edellytykset korvauksen hakemiselle, kuten takuun voimassaoloaika ja -alue sekä takuun antajan nimi ja osoite;

  b) kaupallisen takuun sisältö ja edellytykset korvauksen hakemiselle, kuten takuun voimassaoloaika ja -alue sekä takuun antajan nimi ja osoite;

  c) tarvittaessa maininta siitä, että kaupallista takuuta ei voi siirtää myöhemmälle ostajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 25 artiklan ja liitteessä III olevan 1 kohdan j alakohdan säännösten soveltamista.

  c) tieto siitä, että kaupallinen takuu voidaan siirtää myöhemmälle ostajalle.

  Tarkistus  168

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan pyynnöstä asetettava takuuasiakirja saataville pysyvällä välineellä.

  3. Elinkeinonharjoittajan on asetettava takuuasiakirja saataville pysyvällä välineellä ja kuluttajan pyynnöstä myös paperimuotoisena.

  Tarkistus  169

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan sopimusehtoihin, jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja on suostunut voimatta vaikuttaa niiden sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua vakiosopimusta.

  1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan elinkeinonharjoittajan tai kolmannen osapuolen ennakolta laatimiin sopimusehtoihin, joista ei ole neuvoteltu erikseen. Sopimusehtoa pidetään aina sellaisena ehtona, josta ei ole neuvoteltu erikseen, jos se on ennakolta laadittu eikä kuluttaja ole näin ollen voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja varsinkin jos sopimusehto on osa ennalta laadittua vakiosopimusta.

  Tarkistus  170

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Se seikka, että kuluttajalla on ollut mahdollisuus vaikuttaa sopimusehdon joihinkin näkökohtiin tai yhteen tiettyyn ehtoon, ei estä tämän luvun säännösten soveltamista muihin sopimusehtoihin, jotka ovat osa sopimusta.

  2. Se seikka, että sopimusehdon tietyistä näkökohdista tai jostakin tietystä ehdosta on sovittu erikseen, ei estä tämän luvun säännösten soveltamista muihin sopimusehtoihin, jotka ovat osa sopimusta.

  Tarkistus  171

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta sellaisiin sopimusehtoihin, jotka vastaavat yhteisön lainsäädännön mukaisia jäsenvaltion pakottavia lakeja tai asetuksia taikka sellaisten kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai periaatteita, joissa yhteisö tai jäsenvaltiot ovat osapuolina.

  3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta sellaisiin sopimusehtoihin, jotka vastaavat unionin lainsäädännön mukaisia jäsenvaltion lakeja, asetuksia tai yleistä järjestystä koskevia määräyksiä taikka sellaisten kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai periaatteita, joissa unioni tai jäsenvaltiot ovat osapuolina.

  Tarkistus  172

  Ehdotus direktiiviksi

  30 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  30 a artikla

   

  Yhdenmukaistamisaste

   

  Jollei toisin säädetä, jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä luvussa vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, että kuluttajansuojan taso olisi direktiivistä poikkeava.

  Tarkistus  173

  Ehdotus direktiiviksi

  31 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on oltava helposti luettavat.

  1. Kaikki sopimusehdot on esitettävä selvästi ja ymmärrettävästi. Jos sopimusehto esitetään kirjallisesti, se on aina muotoiltava selkeästi ja ymmärrettävästi ja sen on oltava helposti luettava.

  Tarkistus  174

  Ehdotus direktiiviksi

  31 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä asettamasta esitystapaa koskevia vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle ja asettamiselle kuluttajan saataville.

  4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä asettamasta sopimusehtojen esitystapaa koskevia vaatimuksia paitsi kun on kyse vammaisiin henkilöihin liittyvistä esitystapaa koskevista vaatimuksista tai kun tavarat tai palvelut voivat aiheuttaa erityisen riskin kuluttajan tai kolmannen osapuolen terveydelle tai turvallisuudelle taikka kyseessä ovat tietyt tavarat tai palvelut, joiden on osoitettu olevan vahingollisia kuluttajalle.

  Tarkistus  175

  Ehdotus direktiiviksi

  32 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen kohteena olevien tuotteiden luonne ja kaikki sopimuksen tekoon liittyvät olosuhteet sekä kaikki muut tehtävän sopimuksen tai muun sopimuksen, josta tehtävä sopimus on riippuvainen, ehdot sopimuksen tekohetkellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 38 artiklan soveltamista. Arvioidessaan sopimusehdon kohtuullisuutta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on lisäksi 31 artiklan mukaisesti otettava huomioon sopimuksen laatimistapa ja tapa, jolla elinkeinonharjoittaja on toimittanut sen kuluttajalle.

  2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen kohteena olevien tuotteiden luonne ja kaikki sopimuksen tekoon liittyvät olosuhteet sekä kaikki muut tehtävän sopimuksen tai muun sopimuksen, josta tehtävä sopimus on riippuvainen, ehdot sopimuksen tekohetkellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 38 artiklan soveltamista.

  Tarkistus  176

  Ehdotus direktiiviksi

  32 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Arvioidessaan sopimusehdon kohtuullisuutta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on lisäksi 31 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti otettava huomioon sopimuksen laatimistapa ja tapa, jolla elinkeinonharjoittaja on toimittanut sen kuluttajalle. Elinkeinonharjoittajan laatimaa ehtoa, jolla rikotaan 31 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja avoimuusvaatimuksia, voidaan pelkästään tällä perusteella pitää kohtuuttomana.

  Tarkistus  177

  Ehdotus direktiiviksi

  32 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sopimuksen pääkohteen eikä elinkeinonharjoittajan pääasiallisen sopimusvelvoitteen suorittamisesta maksettavan korvauksen asianmukaisuuden arviointiin edellyttäen, että elinkeinonharjoittaja noudattaa täysin 31 artiklan säännöksiä.

  3. Tämän artiklan 1, 2 ja 2 a kohtaa ei sovelleta sopimuksen pääkohteen eikä elinkeinonharjoittajan pääasiallisen sopimusvelvoitteen suorittamisesta maksettavan korvauksen asianmukaisuuden arviointiin edellyttäen, että elinkeinonharjoittaja noudattaa täysin 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä.

  Tarkistus  178

  Ehdotus direktiiviksi

  33 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että sopimusehdosta on neuvoteltu erikseen, todistustaakka on hänellä.

  Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että sopimusehdosta on neuvoteltu erikseen tai että sopimusehto on 31 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn avoimuusvaatimuksen mukainen, todistustaakka on elinkeinonharjoittajalla.

  Tarkistus  179

  Ehdotus direktiiviksi

  34 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja pidetään kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen luetteloa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan mukaisesti.

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja pidetään kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina.

   

  2. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa lainsäädännössään muista kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina pidettävistä sopimusehdoista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetuista sopimusehdoista.

   

  Komissio saattaa tämän tiedon yleisön helposti saataville.

  Tarkistus  180

  Ehdotus direktiiviksi

  35 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä III olevassa 1 kohdassa lueteltujen sopimusehtojen katsotaan olevan kohtuuttomia, ellei elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen luetteloa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan mukaisesti.

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä III olevassa 1 kohdassa lueteltujen sopimusehtojen katsotaan olevan kohtuuttomia, ellei elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti kohtuullisia.

   

  2. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa lainsäädännössään muista kohtuuttomiksi oletetuista sopimusehdoista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetuista sopimusehdoista.

   

  Komissio saattaa tämän tiedon yleisön helposti saataville.

  Tarkistus  181

  Ehdotus direktiiviksi

  37 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole kuluttajaa sitovia. Sopimus sitoo osapuolia edelleen, jos se voi olla voimassa ilman kohtuuttomiksi katsottavia ehtoja.

  Tämän direktiivin mukaisesti kohtuuttomina pidettävät sopimusehdot eivät ole kuluttajaa sitovia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sopimus sitoo osapuolia edelleen, jos se voi olla voimassa ilman kohtuuttomiksi katsottavia ehtoja.

  Tarkistus  182

  Ehdotus direktiiviksi

  38 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on kuluttajien ja kilpailevien elinkeinonharjoittajien edun vuoksi varmistettava, että on olemassa riittäviä ja tehokkaita keinoja, joilla kohtuuttomien ehtojen käytön jatkaminen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä sopimuksissa voidaan estää.

  1. Jäsenvaltioiden on kuluttajien ja kilpailevien elinkeinonharjoittajien edun vuoksi varmistettava, että on olemassa riittäviä ja tehokkaita keinoja, joilla kohtuuttomien ehtojen käyttö elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä sopimuksissa voidaan estää.

  Tarkistus  183

  Ehdotus direktiiviksi

  38 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltioiden on valtuutettava tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset käyttämään asianmukaisia ja tehokkaita keinoja, joilla voidaan estää elinkeinonharjoittajia jatkamasta kohtuuttomiksi havaittujen sopimusehtojen käyttämistä.

  3. Jäsenvaltioiden on valtuutettava tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset käyttämään asianmukaisia ja tehokkaita keinoja, joilla voidaan estää elinkeinonharjoittajia käyttämästä kohtuuttomiksi havaittuja sopimusehtoja.

  Tarkistus  184

  Ehdotus direktiiviksi

  39 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  39 artikla

  Poistetaan.

  Liitteissä II ja III esitettyjen ehtojen uudelleentarkastelu

   

  1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ehdoista, jotka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat havainneet kohtuuttomiksi ja jotka niiden mielestä ovat sellaisia, että tätä direktiiviä olisi syytä muuttaa 2 kohdan mukaisesti.

   

  2. Komissio muuttaa liitteitä II ja III saamiensa 1 kohdan mukaisten ilmoitusten perusteella. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

   

  Tarkistus       185

  Ehdotus direktiiviksi

  40 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  40 artikla

  Komitea

  Poistetaan.

  1. Komissiota avustaa kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja käsittelevä komitea, jäljempänä 'komitea'.

   

  2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

   

  Tarkistus  186

  Ehdotus direktiiviksi

  41 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi on olemassa riittävät ja tehokkaat keinot.

  1. Jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat siitä, että on olemassa riittävät ja tehokkaat keinot varmistaa kuluttajan oikeuksien noudattaminen sellaisina kuin ne on vahvistettu tässä direktiivissä.

  Tarkistus  187

  Ehdotus direktiiviksi

  44 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta kuluttajat saavat tiedon niistä säännöksistä, joilla tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja kannustettava tarvittaessa elinkeinonharjoittajia ja käytännesääntöjen ylläpitäjiä antamaan kuluttajille tietoa käytännesäännöistään.

  Jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat saavat etenkin tieto- ja viestintäteknisten välineiden ja julkisten tiedotusvälineiden välityksellä tiedon niistä säännöksistä, joilla tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja kannustettava tarvittaessa elinkeinonharjoittajia ja käytännesääntöjen ylläpitäjiä antamaan kuluttajille tietoa käytännesäännöistään.

  Tarkistus  188

  Ehdotus direktiiviksi

  45 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kuluttaja on vapautettu sellaista tavarantoimitusta koskevasta vastasuorituksesta, jota ei ole tilattu ja joka on direktiivin 2005/29/EY 5 artiklan 5 kohdan ja liitteessä I olevan 29 kohdan mukaisesti kielletty. Se, että kuluttaja jättää vastaamatta toimitukseen, jota ei ole tilattu, ei merkitse tarjouksen hyväksymistä.

  Kuluttaja on vapautettu sellaista tavaran toimitusta tai palvelun suoritusta koskevasta vastasuorituksesta, jota ei ole tilattu ja joka on direktiivin 2005/29/EY 5 artiklan 5 kohdan ja liitteessä I olevan 29 kohdan mukaisesti kielletty. Tällaisissa tapauksissa se, että kuluttaja jättää vastaamatta toimitukseen, jota ei ole tilattu, ei merkitse tarjouksen hyväksymistä.

  Tarkistus       189

  Ehdotus direktiiviksi

  46 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

  Poistetaan.

  Tarkistus       190

  Ehdotus direktiiviksi

  46 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  46 a artikla

  Raportointivaatimukset ja keskinäinen arviointi

   

  1. Jäsenvaltioiden on [täytäntöönpanon määräajan päättymiseen] mennessä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein laadittava kertomus, johon sisältyvät

   

  a) ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja koskevat lisävaatimukset, joita jäsenvaltiot asettavat tai pitävät voimassa 9 artiklan 3 b ja 3 c kohdan mukaisesti;

   

  b) poikkeavat kansalliset säännökset, joita jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 12 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

   

  c) poikkeavat kansalliset säännökset, joita jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 22 artiklan 2 a kohdan mukaisesti;

   

  d) poikkeavat kansalliset säännökset, joita jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 26 artiklan 5 b kohdan ja 28 artiklan 5 a kohdan mukaisesti;

   

  e) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot pitävät 34 artiklan 1 a kohdan mukaisesti kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina;

   

  f) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot pitävät 35 artiklan 1 a kohdan mukaisesti ehtoina, joiden oletetaan olevan kohtuuttomia;

   

  gf) sellaiset merkittävät päätökset ja niiden perustelut, joita jäsenvaltioiden tuomioistuimet, sovitteluelimet tai toimivaltaiset hallintoviranomaiset tekevät tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

   

  2. Edellä 1 kohdassa mainittu kertomus on toimittava komissiolle. Jäsenvaltiot selittävät 1 kohdan a–e alakohdan tietoja antaessaan yksityiskohtaisesti, miksi poikkeavat kansalliset säännökset ovat asianmukaisia ja oikeasuhteisia direktiivin tavoitteen saavuttamiseksi.

   

  3. Komissio huolehtii siitä, että 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat selkeästi ja ymmärrettävästi kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien saatavilla esimerkiksi komission perustaman ja ylläpitämän erityisen verkkosivuston kautta.

   

  4. Komissio välittää 1 kohdassa tarkoitetut kertomukset muille jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille, joiden on kuuden kuukauden kuluessa niiden saamisesta esitettävä huomionsa kustakin kertomuksesta. Komissio kuulee samassa määräajassa sidosryhmiä kertomuksista.

  Tarkistus       191

  Ehdotus direktiiviksi

  46 b artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  46 b artikla

  Kuluttajansuoja-alan toimijoiden raportointi

   

  Henkilöt tai järjestöt, joilla on kansallisen lain mukaan 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu intressi suojella kuluttajia, ilmoittavat komissiolle, mihin tulokseen ne ovat tulleet arvioidessaan tämän direktiivin soveltamista ja sen vaikutuksia kuluttajien oikeuksiin ja sisämarkkinoiden toimintaan.

  Tarkistus       192

  Ehdotus direktiiviksi

  46 c artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  46 c artikla

  Uudelleentarkastelu

   

  Komissio esittää 46 a artiklan 4 kohdassa ja 46 b artiklassa tarkoitettujen tietojen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta viimeistään [vuoden kuluttua täytäntöönpanon määräajan päättymisestä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Komissio liittää tarvittaessa kertomukseen lainsäädäntöehdotuksia direktiivin mukauttamiseksi kuluttajien oikeuksien alalla tapahtuneeseen kehitykseen.

  Tarkistus       193

  Ehdotus direktiiviksi

  -47 artikla (uusi)

  Direktiivi 2002/65/EY

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -47 artikla

   

  Direktiivin 2002/65/EY muuttaminen

   

  Kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä 23 päivänä syyskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY1 2 artiklan a alakohta korvataan seuraavasti:

   

  "a) 'etäsopimuksella' sellaista elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä sopimusta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, joka tehdään etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä ja jonka tekemiseksi elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja eivät ole samanaikaisesti läsnä vaan käyttävät yksinomaisesti yhtä tai useampaa etäviestintä;"

   

  ____________________

  1 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.

  Tarkistus  194

  Ehdotus direktiiviksi

  47 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kumotaan direktiivit 85/577/ETY, 93/13/ETY ja 97/7/EY sekä direktiivi 1999/44/EY, sellaisena kuin ne ovat muutettuina liitteessä IV mainituilla direktiiveillä.

  Kumotaan [täytäntöönpanon määräaika] alkaen direktiivit 85/577/ETY, 93/13/ETY ja 97/7/EY sekä direktiivi 1999/44/EY, sellaisena kuin ne ovat muutettuina liitteessä IV mainituilla direktiiveillä.

  Tarkistus       195

  Ehdotus direktiiviksi

  48 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  48 artikla

  Uudelleentarkastelu

  Poistetaan.

  Komissio tarkastelee tätä direktiiviä uudelleen sekä toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [lisätään sama päivämäärä kuin 46 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa + viisi vuotta].

   

  Komissio tekee tarvittaessa uusia ehdotuksia alalla tapahtuneeseen kehitykseen mukautumiseksi. Se voi tätä tarkoitusta varten pyytää tietoja jäsenvaltioilta.

   

  (Katso 46 c artiklaan esitetty tarkistus.)

  Tarkistus  196

  Ehdotus direktiiviksi

  48 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  48 a artikla

   

  Komissio harkitsee sellaisen etäsopimuksia ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevan asetusehdotuksen antamista, joka ei koske liikenteen ja terveyspalvelujen alaa.

  Tarkistus       197

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – A osa

  Komission teksti

  Tarkistus

  A. Peruuttamislomakkeen yhteydessä toimitettavat tiedot

  A. Peruuttamisohjeen malli

  1. Sen elinkeinonharjoittajan nimi, maantieteellinen osoite ja sähköpostiosoite, jolle peruuttamislomake on lähetettävä.

  Peruuttamisoikeus

  2. Ilmoitus siitä, että kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ja että tätä oikeutta voidaan käyttää lähettämällä jäljempänä oleva peruuttamislomake pysyvällä välineellä 1 kohdassa tarkoitetulle elinkeinonharjoittajalle seuraavasti:

  Tämä sopimus voidaan peruuttaa neljäntoista päivän kuluessa pysyvällä välineellä ilman perusteluja [tai – jos tavara toimitetaan ennen tämän määräajan päättymistä – palauttamalla tavara].

  a) muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on allekirjoittanut tilauslomakkeen

  Peruuttamisen määräaika alkaa [tilattujen tavaroiden vastaanottopäivästä] (1). Peruuttamisen määräaikaan ei lueta [tavaroiden vastaanottopäivää] (2). Jos peruuttamisen määräajan viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavana työpäivänä.

   

  Peruuttamisen määräaikaa katsotaan noudatetun, jos peruuttamisilmoitus tai palautettava tavara on lähetetty ennen määräajan päättymistä. Tilaajan on pystyttävä osoittamaan, että peruuttamisilmoitus tai tavarat on lähetetty ennen peruuttamisen määräajan päättymistä (esimerkiksi postin kuitin avulla).

  b) etäsopimuksena tehdyn myyntisopimuksen osalta neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut tavarat hallintaansa

  Peruuttamisilmoitus on lähetettävä pysyvällä välineellä (esimerkiksi postitse lähetty kirje) (3) seuraavaan osoitteeseen: (4). Peruuttamisilmoituksen voi tehdä jäljempänä olevaa mallia käyttäen, mutta mallin käyttö ei ole pakollista.

  c) etäsopimuksena tehdyn palvelusopimuksen osalta

  Peruuttamisen vaikutukset

  neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, ellei kuluttaja ole antanut nimenomaista ennakkosuostumustaan sille, että sopimuksen täyttäminen voidaan aloittaa ennen kyseisen neljäntoista päivän jakson päättymistä

  Jotta peruuttaminen olisi pätevä, tilaajan on palautettava saamansa tavarat [kustannuksellamme] (5) neljäntoista päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Maksun palauttamisen määräaika alkaa, kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen tai tavarat. Määräaikaan ei lueta peruuttamisilmoituksen vastaanottopäivää. Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavana työpäivänä.

  sopimuksen täyttämisen alkamiseen päättyvän jakson aikana, jos kuluttaja on antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksensa sille, että sopimuksen täyttäminen voidaan aloittaa ennen kyseisen neljäntoista päivän jakson päättymistä.

  Jos palautetut tavarat eivät ole alkuperäisessä kunnossa, tilaaja on vastuussa tavaroiden arvon alenemisesta. Tilaaja on kuitenkin vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen ja toimintatavan toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Tavaroiden vahingoittumisen estämiseksi tilaajan ei pidä käsitellä niitä kuin omiaan ja hänen on vältettävä käsittelemästä niitä tavalla, joka voi alentaa niiden arvoa.

  3. Kaikkien myyntisopimusten osalta ilmoitus, jossa kerrotaan kuluttajalle määräajoista ja ehdoista, jotka koskevat tavaroiden palauttamista elinkeinonharjoittajalle, sekä esitetään takaisinmaksua koskevat ehdot 16 artiklan ja 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

  Kun peruuttaminen on tehty oikein, olemme velvollisia palauttamaan kaikki kuluttajan maksamat summat neljäntoista päivän kuluessa. Maksujen palauttamisen määräaika alkaa, kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen. Tähän määräaikaan ei lueta peruuttamisilmoituksen vastaanottopäivää. Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavana työpäivänä.

  4. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten osalta ilmoitus siitä, että kuluttaja voi täyttää ja jättää vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen sähköisesti elinkeinonharjoittajan verkkosivulla ja että hän saa elinkeinonharjoittajalta kuittauksen peruuttamislomakkeen vastaanottamisesta viipymättä sähköpostitse.

  Palautettujen tavaroiden vastaanottaminen voidaan asettaa maksujen palauttamisen ehdoksi.

  5. Ilmoitus siitä, että kuluttaja voi käyttää B osassa vahvistettua peruuttamislomaketta.

  Vaihtoehtoisia sanamuotoja koskevia ohjeita:

   

  1) Sulkeisiin tulee seuraava teksti, kun on kyse

   

  etäsopimuksista ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyistä sopimuksista, jotka koskevat palvelujen suorittamista: "sopimuksen tekopäivästä tai päivästä, jona tilaaja on vastaanottanut kestävällä välineellä olevan kopion allekirjoitetusta sopimuksesta, jos se ei ole sama kuin sopimuksen tekopäivä".

   

  2) Sulkeisiin tulee seuraava teksti, kun on kyse

  etäsopimuksista ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyistä sopimuksista, jotka koskevat palvelujen suorittamista: "sopimuksen tekopäivää tai päivää, jona tilaaja on vastaanottanut kestävällä välineellä olevan kopion allekirjoitetusta sopimuksesta, jos se ei ole sama kuin sopimuksen tekopäivä".

   

  3) Kun on kyse etäsopimuksista, tekstiä täydennetään seuraavasti:

  a) jos elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle mahdollisuuden peruuttaa sopimus sähköpostitse: "tai sähköpostitse";

  b) jos elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle mahdollisuuden täyttää malliperuuttamislomakkeen sähköisesti verkkosivustolla: "tai elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla".

   

  4) Lisätään elinkeinonharjoittajan nimi ja toimipaikan osoite. Etäsopimusten osalta on ilmoitettava lisäksi elinkeinonharjoittajan sähköposti- ja/tai internet-osoite, joita kuluttaja voi käyttää peruuttaakseen sopimuksen.

   

  5) Jos palautettavan tavaran hinta on enintään 40 euroa, sulkuihin tulee teksti "omalla kustannuksellaan".

   

   

  Tarkistus       198

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – B osa

  Komission teksti

  Tarkistus

  (Lomake täytetään ja palautetaan vain silloin, kun halutaan peruuttaa tehty sopimus.)

   

  Vastaanottaja:

  Vastaanottaja: (elinkeinonharjoittajan nimi, toimipaikan osoite ja mahdollisesti sähköpostiosoite)(*)

  Ilmoitan/Ilmoitamme*, että haluan/haluamme* peruuttaa tekemäni/tekemämme* sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista* / seuraavan palvelun suorittamista*:

  Ilmoitan/Ilmoitamme**, että haluan/haluamme** peruuttaa tekemäni/tekemämme** sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista** / seuraavan palvelun suorittamista**:

  Tilauspäivä* / Vastaanottopäivä*

  Tilauspäivä (***)

  Kuluttajan nimi* / Kuluttajien nimet*

  Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet (***)

  Kuluttajan osoite* / Kuluttajien osoitteet*

  Kuluttajan osoite / Kuluttajien osoitteet (***)

  Kuluttajan allekirjoitus* / Kuluttajien allekirjoitukset* (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

  Kuluttajan allekirjoitus / Kuluttajien allekirjoitukset (vain jos lomake toimitetaan paperimuodossa) (***)

  Päiväys

  Päiväys (***)

  *Tarpeeton yliviivataan.

  (*) Elinkeinonharjoittaja täyttää ennen lomakkeen toimittamista kuluttajalle.

   

  (**) Tarpeeton yliviivataan.

   

  (***) Kuluttaja täyttää/kuluttajat täyttävät.

  Tarkistus  199

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a) poistetaan elinkeinonharjoittajan vastuu kuluttajan omaisuuden vahingoittumisesta elinkeinonharjoittajan tahallisen tai vakavasta huolimattomuudesta johtuvan toimenpiteen tai laiminlyönnin seurauksena tai rajoitetaan kyseistä vastuuta

  Tarkistus  200

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) rajoitetaan elinkeinonharjoittajan velvollisuutta noudattaa edustajansa tekemiä sitoumuksia tai tehdään elinkeinonharjoittajan sitoumukset riippuvaisiksi sellaisen erityisen ehdon noudattamisesta, johon elinkeinonharjoittaja yksin voi vaikuttaa

  b) rajoitetaan elinkeinonharjoittajan velvollisuutta noudattaa edustajansa tekemiä sitoumuksia tai tehdään elinkeinonharjoittajan sitoumukset riippuvaisiksi sellaisen erityisen ehdon täyttämisestä, johon elinkeinonharjoittaja yksin voi vaikuttaa

  Tarkistus  201

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) annetaan kaikkia sopimuksesta syntyviä kiistoja koskeva toimivalta elinkeinonharjoittajan kotipaikan tuomioistuimelle, ellei tämä tuomioistuin ole myös kuluttajan kotipaikan tuomioistuin

  Tarkistus 202

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a) tehdään kuluttajaa sitovaksi velvoite, jonka täyttämisen ehto on täysin riippuvainen elinkeinonharjoittajan aikomuksesta

  Tarkistus  203

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) vaaditaan kuluttajaa ostamaan liitännäistuotteita tai -palveluita, joita ei ole ilmoitettu pääsopimuksen hinnassa

  Tarkistus  204

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c b) sovelletaan ehdollisia maksuja, kuten sopimusehtojen rikkomisesta johtuvia sakkoja, jotka ovat selvästi kohtuuttomia elinkeinonharjoittajalle ehtojen rikkomisesta aiheutuviin kustannuksiin nähden

  Tarkistus  205

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a) poistetaan kuluttajan oikeus tai rajoitetaan kuluttajan oikeutta ohjeistaa tai valtuuttaa kolmas osapuoli tekemään sopimus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välille ja/tai toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena on johtaa sopimuksen tekemiseen kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välille tai edesauttaa sellaista sopimusta

  Perustelu

  Kaikilla kuluttajilla on oikeus ohjeistaa tai valtuuttaa kolmas osapuoli tekemään sopimus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välille ja/tai toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena on johtaa sopimuksen tekemiseen, tai edesauttaa sellaista sopimusta. Kaikkia tätä oikeutta estäviä ehtoja on pidettävä kohtuuttomina kaikissa olosuhteissa.

  Tarkistus  206

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) sallitaan elinkeinonharjoittajan irtisanoa toistaiseksi tehty sopimus ilman kohtuullista irtisanomisaikaa, paitsi milloin kuluttaja on vakavasti rikkonut sopimusta

  e) sallitaan elinkeinonharjoittajan päättää määräämättömäksi ajaksi tehty sopimus ilman kohtuullista irtisanomisaikaa, paitsi milloin on vakavia perusteita tehdä niin; tämä ei vaikuta rahoituspalvelusopimusten ehtoihin, jos irtisanomiseen on pätevä syy ja jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan asiasta välittömästi toiselle sopimuspuolelle

  Tarkistus  207

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g) sallitaan elinkeinonharjoittajan korottaa kuluttajan kanssa sovittua hintaa, kun sopimus on tehty niin, että kuluttajalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta

  g) määrätään, että tavaroiden tai muun omaisuuden hinta määritellään toimitus- tai luovutushetkellä tai sallitaan elinkeinonharjoittajan korottaa kuluttajan kanssa sovittua hintaa, kun sopimus on tehty niin, että kuluttajalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos korotettu hinta on liian korkea suhteessa sopimuksen tekohetkellä sovittuun hintaan; tämä ei vaikuta hintaindeksilausekkeisiin, jos ne ovat lain mukaisia ja jos hintojen vaihtelumenetelmä esitetään yksityiskohtaisesti

  Tarkistus  208

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – k alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  k) sallitaan elinkeinonharjoittajan yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja ja tuotteen tai palvelun ominaisuuksia

  k) sallitaan elinkeinonharjoittajan yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja ja tuotteen tai palvelun ominaisuuksia ilman pätevää sopimuksessa mainittua syytä; tämä ei vaikuta ehtoihin, joiden mukaisesti rahoituspalvelujen tarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa kuluttajan maksettavaksi tulevaa korkoa tai tälle maksettavaa korkoa tai rahoituspalveluista perittäviä muita maksuja pätevästä syystä ilman ennakkoilmoitusta, jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä kuluttajalle mahdollisimman varhain ja jos kuluttaja voi purkaa sopimuksen välittömästi; se ei myöskään vaikuta ehtoihin, joiden mukaisesti elinkeinonharjoittaja varaa itselleen oikeuden muuttaa yksipuolisesti määräämättömäksi ajaksi tehdyn sopimuksen ehtoja, jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä kuluttajalle kohtuullisen hyvissä ajoin tehdyllä ennakkoilmoituksella ja jos kuluttaja voi halutessaan purkaa sopimuksen

  Tarkistus  209

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  l a) sallitaan elinkeinonharjoittajan, jos tilattua tuotetta ei ole saatavana, toimittaa vastaava tuote ilman, että kuluttajalle on nimenomaisesti ilmoitettu tästä mahdollisuudesta ja siitä, että elinkeinonharjoittaja vastaa kuluttajan sopimuksen mukaisesti vastaanottaman tuotteen palauttamiskuluista, jos kuluttaja käyttää oikeuttaan peruuttaa sopimus.

  Tarkistus  210

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Edellä olevaa 1 kohdan e alakohtaa ei sovelleta sopimusehtoihin, joilla rahoituspalvelun tarjoaja pidättää oikeuden yksipuolisesti irtisanoa toistaiseksi tehty sopimus edellyttäen, että palvelun tarjoaja ilmoittaa irtisanomisesta toiselle osapuolelle tai muille osapuolille viipymättä.

  Poistetaan.

  Tarkistus  211

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) matkapakettisopimuksiin, joita säännellään matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetulla neuvoston direktiivillä 90/314/ETY.

  Tarkistus  212

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 4 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Edellä olevaa 1 kohdan k alakohtaa ei sovelleta

  4. Edellä olevaa 1 kohdan e, g ja k alakohtaa ei sovelleta

  Tarkistus  213

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 4 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) ehtoihin, joiden mukaisesti rahoituspalvelujen tarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa kuluttajan maksettavaksi tulevaa korkoa tai tälle maksettavaa korkoa tai rahoituspalveluista perittäviä muita maksuja pätevästä syystä ilman ennakkoilmoitusta, jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä toiselle osapuolelle tai muille osapuolille mahdollisimman varhain ja jos nämä voivat purkaa sopimuksen välittömästi

  Poistetaan.

  Tarkistus  214

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) kauppaan, jota käydään arvopapereilla, rahoitusvälineillä ja muilla tuotteilla tai palveluilla, joiden hinta on sidoksissa pörssikurssien ja -indeksien tai rahoitusmarkkinakorkojen vaihteluihin, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa

  Poistetaan.

  Tarkistus  215

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 4 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) ehtoihin, joiden mukaisesti elinkeinonharjoittaja varaa itselleen oikeuden muuttaa yksipuolisesti toistaiseksi tehdyn sopimuksen ehtoja, jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä kuluttajalle kohtuullisen hyvissä ajoin tehdyllä ennakkoilmoituksella, ja jos kuluttaja voi halutessaan purkaa sopimuksen.

  Poistetaan.

  • [1]  EUVL C 317, 23.12.2009, s. 54.
  • [2]  EUVL C 200, 25.8.2009, s. 76.

  PERUSTELUT

  Komission ehdotus ja sen tavoitteet

  Komission ehdotuksessa direktiiviksi kuluttajan oikeuksista yhdistetään neljä nykyistä yhteisön oikeuden säädöstä[1] yhdeksi säädökseksi. Ehdotus on tulosta vuonna 2004 käynnistetystä kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkastelusta, jonka tavoitteena oli yksinkertaistaa ja täydentää kuluttajansuojasta voimassa olevaa sääntelykehystä. Se esitettiin 8. lokakuuta 2008 kuulemismenettelyn ja vaikutustenarvioinnin jälkeen, ja siinä esitettiin, että uudessa direktiivissä pitäisi soveltaa täyden yhdenmukaistamisen periaatetta.

  Ehdotuksen kaksinaisena tavoitteena on varmistaa, että EU:n kaikkien 27 jäsenvaltion kuluttajat voivat luottaa lujasti korkeatasoiseen kuluttajansuojaan ja että kaikenkokoiset yritykset pystyvät tarjoamaan tavaroitaan ja palvelujaan ilman tarpeettomia oikeudellisia esteitä unionin kaikkien 27 jäsenvaltion kuluttajille. Päätöslauselmassaan vihreästä kirjasta kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta[2] parlamentti vahvisti, että tarkistamisella olisi pyrittävä parantamaan kuluttajien luottamusta ja lisäämään yritysten halukkuutta kaupankäyntiin yli rajojen.

  Voimassa olevien säännösten hajanaisuus estää kuluttajia ja yrityksiä osallistumasta rajat ylittävään kauppaan. Kuluttajat valittavat usein, että he eivät voi täysin hyödyntää yhtenäismarkkinoiden etuja (erityisesti sähköisessä kaupassa), koska muista jäsenvaltioista käsin toimivat elinkeinonharjoittajat eivät useinkaan ole valmiita uusille markkinoille tullessaan[3] noudattamaan näiden markkinoiden poikkeavia säännöksiä ja ovat myös haluttomia asettumaan alttiiksi mahdollisille oikeustoimille toisessa jäsenvaltiossa. Tämä tilanne voisi huonontua edelleen, jos pannaan täytäntöön Bryssel I- ja Rooma I -asetukset ja muut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tekemät niistä johtuvat päätökset[4], jotka luultavasti tekisivät tavaroiden tarjoamista yli EU:n jäsenvaltioiden rajojen koskevista ehdoista vielä hankalampia.

  Vaikka useimmat sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenet tunnustavat, että sääntelyn hajanaisuuteen on puututtava, yleinen näkemys on, että Euroopan komission ehdottama täyttä yhdenmukaistamista koskeva lähestymistapa ei itse asiassa ole tässä vaiheessa toteuttamiskelpoinen ehdotuksen luonteen ja soveltamisalan takia. Kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti, ja kuten sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan vuoden 2009 työasiakirjassa[5] todettiin, valiokunnan jäsenet pitävät parempana kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista, joka rajattaisiin siten tiettyjen sopimusten erityisiin näkökohtiin ja samalla säilytettäisiin korkeatasoinen kuluttajansuoja.

  Mietintöluonnos

  Niinpä esittelijä ehdottaa, että direktiiviehdotuksen soveltamisalaa muutetaan. Sen lisäksi, että otetaan käyttöön alakohtaisia poikkeuksia, direktiivin soveltamisala rajataan suurelta osin sopimuksiin, jotka tehdään muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, koska suurin osa rajat ylittävästä kaupankäynnistä koostuu tällaisista sopimuksista.

  Tämä vaatii myös rakenteellisia muutoksia. Luvussa I esitettyjen määritelmien lisäksi luvussa III käsitellyn täyden kohdennetun yhdenmukaistamisen olisi katettava myös kuluttajille annettavia tietoja sekä etäsopimusten ja muualla kuin toimitiloissa tehtyjen sopimusten peruuttamisoikeutta koskevat säännökset. Sitä vastain toimitiloissa tehtäviä sopimuksia koskevia säännöksiä koskisi vähimmäistason yhdenmukaistaminen. Kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista sovellettaisiin myös luvun V säännöksiin, kun taas luvussa IV olisi kyse vähimmäistason yhdenmukaistamisesta. Esittelijä on kuitenkin myös ottanut huomioon monien jäsenten esittämät varaukset sisällyttämällä useisiin artikloihin "joustolausekkeita", joiden tarkoituksena on antaa kansallisille lainsäätäjille näissä tapauksissa mahdollisuus säilyttää kuluttajansuojan korkeampi kansallinen taso.

  Direktiivin 2 artiklassa esitetyissä määritelmissä rajataan direktiiviehdotuksen soveltamisala kokonaisuudessaan ja myös yksittäisten lukujen ja säännösten osalta. Yhdenmukaistettujen säännösten soveltaminen tiettyyn sopimukseen riippuu suurelta osin määritelmien sanamuodosta. Jotkut määritelmät ovat oikeudellisesti epätyydyttäviä. Siksi esittelijä ehdottaa määritelmien tarkistamista ja myös niiden yhdenmukaistamista yhteiseen viitekehysluonnokseen sisältyvien määritelmien kanssa. Lisäksi on lisätty termien 'sekasopimus' ja 'liitännäissopimus' määritelmät. Jotta voidaan varmistaa suurempi yhdenmukaisuus voimassa olevien direktiivien kesken, myös direktiivissä 2002/65/EY esitettyä etäsopimuksen määritelmää on tarkistettu. Direktiiviehdotuksen soveltamisalan vaikeaselkoista kuvausta 3 artiklassa on selvennetty. Kohdennettu täysi yhdenmukaistaminen on otettu 4 artiklaan, ja sen lisäksi 46 a artiklassa edellytetään että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle poikkeavista kansallisista säännöksistä.

  Luvussa III käsitellään pelkästään kuluttajille annettavia tietoja ja etäsopimusten ja muualla kuin toimitiloissa tehtävien sopimusten peruuttamisoikeutta. Direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, että elinkeinonharjoittajan on hyvissä ajoin ennen kuluttajan sitoutumista etäsopimukseen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn sopimukseen annettava kuluttajalle tietoja selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Tämä vaikuttaa asianmukaiselta, koska 1 kohdassa esitetyssä sitovassa luettelossa annettavista tiedoista huolimatta yksittäistapauksissa voi kuluttajien suojelemiseksi olla tarpeen antaa erityisiä varoituksia tai yksityiskohtaisia tietoja. Lisäksi esittelijä ehdottaa uutta velvoitetta, jonka mukaisesti on annettava elinkeinonharjoittajan toimipaikan osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, jotta kuluttaja voi ottaa nopeasti yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja olla tehokkaasti yhteydessä tähän. Peruuttamisoikeuden suhteen elinkeinonharjoittajan olisi voitava käyttää liitteessä I olevan A ja B osan mukaisia esittelijän ehdottamia peruuttamisohjeen ja peruuttamislomakkeen malleja. On myös tarpeen, että 9 artiklassa todetaan, että tiedonantovaatimusten täyttämistä koskeva todistustaakka on elinkeinonharjoittajalla. Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti 9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava kuluttajalle pysyvällä välineellä, jos tämä vaikuttaa muualla kuin toimitiloissa tehdyn sopimuksen luonteen perusteella asianmukaiselta. Kuluttajan on aina voitava pyytää, että tiedot annetaan hänelle paperilla. Ehdotuksen 11 artiklassa selvennetään sääntöjä siitä, missä tilanteissa palvelujen suorittamista koskevien etäsopimusten olisi oltava kuluttajaa sitovia erityisesti, kun on kyse internetissä tai puhelimitse tehdyistä sopimuksista. Ehdotuksen 13 artiklan 1 kohdassa pyritään varmistamaan, että jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut kuluttajalle peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen määräaikaa olisi pidennettävä yhteen vuoteen. Lisäksi 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansallisia säännöksiä, joilla vahvistetaan pidempi ajanjakso peruuttamisen määräajan päättymiselle.

  Kuluttajansuojan vahvistamiseen pyrkiviä muutoksia on myös 16 ja 17 artiklassa. Ehdotuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti elinkeinonharjoittajan on palautettava kuluttajalle kaikki maksetut summat viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän vastaanottaa peruuttamisilmoituksen. Lisäksi 17 artiklan 1 kohdassa esittelijä ehdottaa, että kuluttajan ei tarvitsisi maksaa palauttamiseen liittyviä välittömiä kuluja, jos palautettavien tavaroiden arvo on suurempi kuin 40 euroa.

  Esittelijän mielestä myös aikaisempien direktiivien sanamuodoissa tiukasti pitäytyvissä luvuissa IV ja V olisi sovellettava kohdennetun täyden yhdenmukaistamisen periaatetta. Tiettyjen säännösten suhteen hän kuitenkin esittää sellaisten "joustolausekkeiden" käyttöä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa joustavampien järjestelyjen säilyttäminen jäsenvaltioissa.

  Edelleen 22 artiklassa, joka koskee toimituksia ja luovuttamista, esittelijä ehdottaa, että elleivät osapuolet ole sopineet toimitusajasta, elinkeinonharjoittajan olisi toimitettava tavarat mahdollisimman pian mutta joka tapauksessa viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt tavaroiden luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei tavaroita toimiteta sellaisen kuluttajan määräämän uuden määräajan kuluessa, joka saa olla enintään seitsemän päivää. Kuluttajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle kirjallisesti uudesta määräajasta ja aikomuksestaan purkaa sopimus, jollei luovutus tapahdu uuden toimitusajan loppuun mennessä.

  Tämän luvun keskeisin säännös on 26 artikla, joka koskee keinoja virheiden oikaisemiseksi. Esittelijä ehdottaa, että sovelletaan oikaisukeinojen keskinäistä hierarkiaa siten, että jäsenvaliot voisivat edelleen toteuttaa vaihtoehtoisia toimia, jos ne voitaisiin katsoa sekä aiheellisiksi että suhteellisuus- ja tehokkuusperiaatteiden mukaisiksi. Näin esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta voisi säilyttää muuttumattomina hylkäämisoikeutta ("right to reject") koskevat sääntönsä. Hierarkian mukaisesti kuluttajilla olisi ensisijaisesti oikeus saada virhe oikaistuksi siten, että tavara korjataan tai vaihdetaan. Toissijaisesti heillä olisi oikeus asianmukaiseen hinnan alennukseen tai myyntisopimuksen purkamiseen. Lisäksi esittelijä ehdottaa tiettyjen voimassa olevista direktiiveistä peräisin olevien säännösten säilyttämistä. Näitä säännöksiä ovat 26 artiklan 5 a kohta, jonka mukaisesti väärinkäytösten välttämiseksi kuluttajalla ei ole oikeutta purkaa myyntisopimusta, jos virhe on vähäinen, ja 27 a artikla, joka koskee takautumisoikeutta. Määräaikoja ja todistustaakkaa koskevasta 28 artiklasta poistettaisiin vaatimus siitä, että elinkeinonharjoittajalle olisi ilmoitettava virheestä. Näin säännös olisi kuluttajaystävällisempi. Lisäksi myös tässä asiassa jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus antaa tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä, jotka turvaavat korkeamman kuluttajansuojelun tason. Tämän säännöksen lisäämisen ansiosta esimerkiksi Ranskassa voitaisiin säilyttää muuttumattomana säännöt, jotka liittyvät piileviä virheitä koskevaan takuuseen ("garantie des vices cachés").

  Luvun V soveltamisalasta esittelijä ehdottaa 30 artiklassa, että luvussa olisi käsiteltävä sellaisten sopimusten sopimusehtoja, joista ei ole neuvoteltu erikseen. Hän haluaa korostaa 32 artiklassa, että on pidettävä kohtuuttomana, jos sopimusehto vilpittömässä mielessä toimimisen vaatimuksen vastaisesti aiheuttaa kuluttajan vahingoksi huomattavan epätasapainon osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välille. Tämän luvun keskeiset säännökset ovat 34 ja 35 artikla, joita on tarkasteltava vastaavasti liitteiden II ja III yhteydessä. Esittelijä on noudatellut komission esitystä siinä, että liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja on pidettävä kohtuuttomina kaikissa jäsenvaltioissa. Liitteessä II on lueteltu sopimusehtoja, joita on pidettävä kohtuuttomina kaikissa olosuhteissa kaikkialla Euroopan unionissa ja joiden tulkinnasta unionin tuomioistuin voi antaa lopullisia päätöksiä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin antaa tai pitää voimassa säännöksiä muiden sopimusehtojen pitämiseksi ehtoina, joiden oletetaan olevan kohtuuttomia.

  Lopuksi esittelijä hahmottelee luvussa VI menettelyä, jolla voitaisiin jatkaa tällä direktiiviehdotuksella aloitettua yksinkertaistamista. Siinä säädetään ensinnäkin jäsenvaltioiden velvoitteesta raportoida komissiolle ja niiden keskinäisestä arviointijärjestelmästä, joka perustuu palveludirektiivin samanlaisiin säännöksiin. Keskeistä järjestelmässä on säännös, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden olisi selvitettävä yksityiskohtaisesti, miksi poikkeavat kansalliset säännökset ovat välttämättömiä ja miksi ne ovat oikeasuhteisia ja tehokkaita. Tehokkuutta arvioitaisiin sen perusteella, miten säännökset vaikuttavat sisämarkkinoiden liiketoimintaan ja mikä niiden merkitys on kuluttajien oikeuksien toteutumisen kannalta. Lisäksi henkilöt tai järjestöt, joilla on perusteltu intressi suojella kuluttajia, ilmoittaisivat komissiolle, mihin tulokseen ne ovat tulleet arvioidessaan tämän direktiivin soveltamista ja sen vaikutuksia. Tällä perusteella komissio laatisi kertomuksen, joka olisi toimitettava parlamentille ja neuvostolle, ja siihen olisi liitettävä ehdotuksia mahdollisesti tarvittavista muutoksista.

  • [1]  Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annettu direktiivi 99/44/EY, kuluttajansuojasta etäsopimuksissa annettu direktiivi 97/7/EY ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta annettu neuvoston direktiivi 85/577/ETY.
  • [2]  Mietintö vihreästä kirjasta kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta / A6-0281/2007, mietinnön esittelijä Béatrice Patrie.
  • [3]  IMCO-valiokunnan kuulemistilaisuudessa paljastui, että yritysten kustannukset ovat kohtuuttoman suuria: yksinomaan lainmukaisten velvoitteiden noudattamisen kustannukset ovat vuosittain 20 000 euroa kansallisia markkinoita kohden.
  • [4]  Asia Alpenhof v. Heller (C-144/09, 24.4.2009, kuuleminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 16.3.2010), ennakkoratkaisupyyntö, ja asia Pammer v. Reederei Karl Schlüter (C-585/08, 24.12.2008), ennakkoratkaisupyyntö.
  • [5]  Työasiakirja ehdotuksesta direktiiviksi kuluttajan oikeuksista − IMCO/6/68476, esittelijä Arlene McCarthy.

  OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.1.2011)

  sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista
  (KOM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

  Valmistelija (*): Diana Wallis

  (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla

  LYHYET PERUSTELUT

  Yhdenmukaistamisaste

  Komission tavoitteena oleva rajat ylittävän kaupankäynnin lisääminen sääntelyn hajanaisuutta poistamalla on erittäin tervetullut. Tavoitetta on kuitenkin lähes mahdotonta saavuttaa nykyisen kuluttajansuojasäännöstön avulla. Näyttää siltä, että ei olisi lähdetty liikkeelle siitä, mistä nyt on lähdetty, jos tavoite olisi ollut tämä; on käynyt selväksi, että ehdotetut säännöt eivät voi toimia erillään kansallisista yksityisoikeuden järjestelmistä. Koska ehdotuksella ei myöskään yhdenmukaisteta kattavasti sopimusoikeutta, sillä olisi väistämättä tahattomia vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotetulla täydellä yhdenmukaistamisella olisi monesti ristiriitaisia vaikutuksia, kun kuluttajasopimuksia koskevat täysin yhdenmukaistetut säännökset poikkeaisivat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä (business-to-consumer, B2C) ja elinkeinonharjoittajien välisiä (business-to-business, B2B) sopimuksia sääntelevän sopimusoikeuden yhdenmukaistamattomista kansallisista säännöksistä[1]. Näin ollen ei mitä todennäköisimmin saavutettaisi yhden säännöstön tavoitetta, ja odotettavissa olisi loputon käräjöinti määrittelykysymyksistä[2].

  Sen vuoksi lausunnon valmistelija ehdottaa yleisesti kuluttajansuojan vähimmäistasoista yhdenmukaistamista korkealle tasolle ja lisäksi tiettyjen teknisten sääntöjen täyttä yhdenmukaistamista poikkeuksena yleisestä säännöstä; ks. 4 artiklan tarkistettu 2 kohta. Tällä tarkistetulla kohdalla valmistelija ehdottaa vain III luvussa tarkoitettujen peruuttamisoikeuden käyttämistä ja sen vaikutuksia koskevien säännösten täyttä yhdenmukaistamista. Yleisten tiedonantovaatimusten ja muutamien erityisten tiedonantovaatimusten täysi yhdenmukaistaminen ei ole asianmukaista. Kohtuuttomien ehtojen osalta lausunnon valmistelija ei halua täyttä yhdenmukaistamista; sen sijaan hän ehdottaa, että ns. mustat ja harmaat listat eivät olisi tyhjentäviä. Valmistelija kannattaa myös vähimmäistason yhdenmukaistamista kulutustavaroiden myynnin osalta sekä sopimusvelvollisuuksien täyttämättä jättämistä koskevien oikeussuojakeinojen osalta.

  Kuluttajansuojan taso

  Nykyisellä ehdotuksella heikennettäisiin täyden yhdenmukaistamisen johdosta monien jäsenvaltioiden kuluttajansuojaa. Tästä syntyisi ristiriitainen tilanne, jossa kuluttajien suoja olisi heikompi kuin yritysten suoja ehdotuksen kattamilla sopimusoikeuden aloilla. Tämän välttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava päättää mahdollisimman pitkälti itse, miten ne sisällyttävät oikeusjärjestelmissään kuluttajansuojasäännökset sopimusoikeuden alaan.

  Johdonmukaisuus eurooppalaisen sopimusoikeuden yhteistä viitekehystä koskevan luonnoksen kansa

  Vaikka yhteisen viitekehyksen päätarkoituksena oli olla keinovalikoima komission tarkistaessa sopimusoikeudellista säännöstöä, ehdotuksessa ei ole ainuttakaan viittausta luonnokseen eurooppalaisen sopimusoikeuden yhteiseksi viitekehykseksi. Mainitun luonnoksen ja kuluttajan oikeuksia koskevan direktiiviehdotuksen[3] säännöksistä on tehty vertaileva tutkimus, ja sen perusteella lausunnon valmistelija ehdottaa viitekehysluonnokseen perustuvia tarkistuksia, joilla voitaisiin lisätä johdonmukaisuutta suhteessa kansallisiin sopimusoikeussäännöksiin ja unionin kuluttajansuojasäännöksiin ja varmistaa samalla korkeatasoinen kuluttajansuoja.

  Mahdollinen valinnainen sopimusoikeudellinen väline täyden yhdenmukaistamisen vaihtoehtona ja sen suhde kuluttajanoikeusdirektiiviin

  Ehdotettuun kuluttajanoikeusdirektiiviin sisältyy piirteitä, jotka saattavat entisestään etäännyttää EU:n kuluttajasopimussäännöksiä yleisestä sopimusoikeudesta ja sovittaa ne kehykseen, josta voisi kehittyä kattava eurooppalainen kuluttajasäännöstö (European Consumer Code). Näin kuluttajaoikeus siirtyisi lähes kokonaan kansalliselta tasolta unionin tasolle, ja siitä seuraisi myös tarkemman eron tekeminen elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien (B2C) ja elinkeinonharjoittajien välisten (B2B) (ja kuluttajien välisten, C2C) sopimusten välille. Lausunnon valmistelija suhtautuu poliittisin ja menettelyteknisin varauksin tällaiseen strategiaan, ellei komissio toteuta sitä täysin avoimesti ja esitä ensin ehdotusta, josta järjestetään kuuleminen, jotta tulee selväksi, että tavoitteena ei ole enää erillinen eurooppalainen säännöstö.

  Herää kysymys, voitaisiinko päätyä vaivattomampaan (ja kansalliseen lainsäädäntöön vähemmän vaikuttavaan) ratkaisuun luomalla valinnainen väline, joka antaisi elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden tarjota kuluttajille kaupankäyntiä eurooppalaisen sopimusoikeuden säännöillä ja täten siihen kuuluvin kuluttajansuojakeinoin. Kuluttaja voisi pelkällä napinpainalluksella valita haluamansa vaihtoehdon.

  Jos eurooppalaisen sopimusoikeuden yhteistä viitekehystä halutaan käyttää valinnaisten Eurooppa-oikeudellisten sopimusten mallina, on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kuluttajanoikeusdirektiivin ja eurooppalaisen sopimusoikeuden yhteisen viitekehyksen säännökset ovat keskenään johdonmukaisia. Yhteisen viitekehyksen sopimusoikeudellisen alan sanamuoto, jota voitaisiin käyttää valinnaisena välineenä, ei ole vielä käytettävissä. Siksi saatetaan tarvita myöhemmässä vaiheessa lisätarkistuksia, joilla selvennetään mahdollisen valinnaisen välineen ja kuluttajanoikeusdirektiivin säännösten keskinäistä suhdetta.

  Yksittäisistä tarkistuksista voidaan todeta seuraavaa:

  Lausuntoluonnoksessa esitetään tarkistuksia kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan määritelmiin yhteisen viitekehysluonnoksen määritelmien mukaisesti. Joillakin tarkistuksilla halutaan täydentää säännöksiä yleisistä tiedonantovaatimuksista. Yhden vuoden enimmäisaikaa peruuttamisoikeuden käyttämiselle ehdotetaan tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle tietoa peruuttamisoikeudesta. Oikeussuojakeinoja koskeva 26 artikla esitetään suurimmaksi osaksi poistettavaksi. Kaupallisia takuita koskevaa 29 artiklaa on muutettu, ja lausunnon valmistelija haluaisi valiokunnan keskustelevan tarkemmin mahdollisuudesta ottaa käyttöön valinnainen eurooppalainen takuu. Lisäksi on tehty selväksi, että kohtuuttomia ehtoja koskevat luettelot eivät ole tyhjentäviä. Komitologiasäännökset esitetään poistettaviksi.

  TARKISTUKSET

  Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 1 viite

  Komission teksti

  Tarkistus

  ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

  ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 viite

  Komission teksti

  Tarkistus

  noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä

  noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Näitä direktiivejä on saatujen kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen sovellettavien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja säännöksissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun perusteella on asianmukaista korvata mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat säännöt ja luovuttava aikaisempien direktiivien mukaisesta vähimmäistason yhdenmukaistamisesta, jonka nojalla jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pitää voimassa tai antaa direktiivejä tiukempia kansallisia säännöksiä.

  (2) Näitä direktiivejä on saatujen kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen sovellettavien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja säännöksissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun perusteella on asianmukaista korvata mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat säännöt ja luovuttava aikaisempien direktiivien mukaisesta vähimmäistason yhdenmukaistamisesta ja pyrittävä kohdennettuun täyteen yhdenmukaistamiseen.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Perustamissopimuksen 153 artiklan 1 kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa määrätään, että yhteisö myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean tason toteuttamiseen toimenpiteillä, jotka se toteuttaa perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla.

  (3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa määrätään, että unioni myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean tason toteuttamiseen toimenpiteillä, jotka se toteuttaa perussopimuksen 114 artiklan nojalla.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Perustamissopimuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus. Kuluttajansuojaa koskevan säännöstön tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistaminen on välttämätöntä, jotta saataisiin aikaan todelliset kuluttajan sisämarkkinat, joilla vallitsee asianmukainen tasapaino kuluttajansuojan korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn välillä, ja jotta voitaisiin varmistaa, että toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan.

  (4) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus. Kuluttajansuojaa koskevan säännöstön tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistaminen on välttämätöntä, jotta saataisiin aikaan todelliset kuluttajan sisämarkkinat, joilla vallitsee asianmukainen tasapaino kuluttajansuojan korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn välillä, ja jotta voitaisiin varmistaa, että toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Kuluttajat eivät vielä käytä täysimääräisesti hyväkseen rajojen yli tapahtuvaa etämyyntiä, vaikka tämän mahdollisuuden pitäisi olla yksi keskeisistä sisämarkkinoiden mukanaan tuomista eduista. Etämyynti jäsenvaltioiden sisällä on viime vuosina kasvanut nopeasti, mutta valtiosta toiseen tapahtuvan etämyynnin kasvu on siihen verrattuna ollut hidasta. Epäsuhta on erityisen merkittävä internetmyynnissä, jonka kasvupotentiaali on suuri. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltujen sopimusten tekemistä rajoittavat monet tekijät, kuten eri jäsenvaltioiden kuluttajansuojasääntöjen erot. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuva kaupankäynti jäsenvaltioiden sisällä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi varsinkin palvelualalla (esim. julkiset palvelut), mutta niiden kuluttajien määrä, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta hankintoihin muista maista on pysynyt vaatimattomana. Liiketoimintamahdollisuudet ovat lisääntyneet monissa jäsenvaltioissa, ja pienet ja keskisuuret yritykset (sekä yksityiset ammatinharjoittajat) ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvaa myyntiä harjoittavien yritysten edustajat lienevät varsinkin raja-alueilla entistä halukkaampia etsimään kaupankäyntimahdollisuuksia muista jäsenvaltioista. Siksi kuluttajille annettavia tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevien säännösten täysi yhdenmukaistaminen etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta parantaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten sisämarkkinoiden toimivuutta.

  (5) Kuluttajat eivät vielä käytä täysimääräisesti hyväkseen rajojen yli tapahtuvaa etämyyntiä, vaikka tämän mahdollisuuden pitäisi olla yksi keskeisistä sisämarkkinoiden mukanaan tuomista eduista. Etämyynti jäsenvaltioiden sisällä on viime vuosina kasvanut nopeasti, mutta valtiosta toiseen tapahtuvan etämyynnin kasvu on siihen verrattuna ollut hidasta. Epäsuhta on erityisen merkittävä internetmyynnissä, jonka kasvupotentiaali on suuri. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltujen sopimusten tekemistä rajoittavat monet tekijät, kuten eri jäsenvaltioiden kuluttajansuojasääntöjen erot. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuva kaupankäynti jäsenvaltioiden sisällä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi varsinkin palvelualalla (esim. julkiset palvelut), mutta niiden kuluttajien määrä, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta hankintoihin muista maista on pysynyt vaatimattomana. Liiketoimintamahdollisuudet ovat lisääntyneet monissa jäsenvaltioissa, ja pienet ja keskisuuret yritykset (sekä yksityiset ammatinharjoittajat) ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvaa myyntiä harjoittavien yritysten edustajat lienevät varsinkin raja-alueilla entistä halukkaampia etsimään kaupankäyntimahdollisuuksia muista jäsenvaltioista. Siksi kuluttajille annettavia tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevien säännösten tiettyjen näkökohtien täysi yhdenmukaistaminen etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta saattaa parantaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten sisämarkkinoiden toimivuutta.

  Tarkistus       7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Kuluttajasopimuksia koskevissa jäsenvaltioiden laeissa on tuntuvia eroja, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä kilpailun vääristymiä ja haitata sisämarkkinoiden kitkatonta toimintaa. Voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä, joka koskee etäsopimuksina ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä kuluttajasopimuksia, kulutustavaroita ja takuita sekä kohtuuttomia sopimusehtoja, vahvistetaan vähimmäisvaatimukset lainsäädännön yhdenmukaistamiselle ja jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä kuluttajasuojan korkeamman tason varmistamiseksi alueellaan. Lisäksi monien kysymysten sääntely eri direktiiveissä on epäjohdonmukaista, tai kysymyksiä on jätetty avoimiksi. Näitä kysymyksiä on eri jäsenvaltioissa ratkaistu eri tavoin. Tämän seurauksena kansalliset säännökset, joilla kuluttajasopimuksiin liittyvät direktiivit pannan täytäntöön, eroavat toisistaan merkittävästi.

  (6) Kuluttajasopimuksia koskevissa jäsenvaltioiden laeissa on tuntuvia eroja, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä kilpailun vääristymiä ja haitata sisämarkkinoiden kitkatonta toimintaa. Voimassa olevassa unionin lainsäädännössä, joka koskee etäsopimuksina ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä kuluttajasopimuksia, kulutustavaroita ja takuita sekä kohtuuttomia sopimusehtoja, vahvistetaan vähimmäisvaatimukset lainsäädännön yhdenmukaistamiselle ja jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä kuluttajasuojan korkeamman tason varmistamiseksi alueellaan. Lisäksi monien kysymysten sääntely eri direktiiveissä on epäjohdonmukaista, tai kysymyksiä on jätetty avoimiksi. Näitä kysymyksiä on eri jäsenvaltioissa ratkaistu eri tavoin. Tämän seurauksena kansalliset säännökset, joilla kuluttajasopimuksiin liittyvät direktiivit pannan täytäntöön, eroavat toisistaan merkittävästi.

  Tarkistus       8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) Nämä erot aiheuttavat sisämarkkinoilla merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten vaatimusten noudattaminen aiheuttaa lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen yli. Hajanaisuus ei myöskään ole omiaan lisäämään kuluttajien luottamusta kaupantekoon sisämarkkinoilla. Kuluttajien luottamusta heikentää vielä se, että kuluttajansuojan taso vaihtelee yhteisön alueella. Ongelma on erityisen ajankohtainen markkinoiden viimeaikaisten muutosten vuoksi.

  (7) Nämä erot aiheuttavat sisämarkkinoilla merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten vaatimusten noudattaminen aiheuttaa lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen yli. Hajanaisuus ei myöskään ole omiaan lisäämään kuluttajien luottamusta kaupantekoon sisämarkkinoilla. Kuluttajien luottamusta heikentää vielä se, että kuluttajansuojan taso vaihtelee unionin alueella. Ongelma on erityisen ajankohtainen markkinoiden viimeaikaisten muutosten vuoksi.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat luottaa selkeästi määriteltyihin oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin sääntelypuitteisiin, joilla säännellään elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia yhteisössä. Seurauksena on sääntöjen hajanaisuudesta johtuvien esteiden kaatuminen ja sisämarkkinoiden toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat hyötyvät korkeatasoisesta kuluttajansuojasta koko yhteisössä.

  (8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat luottaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin liittyvien tiettyjen erityisten näkökohtien yhdenmukaistamiseen unionissa. Seurauksena on sääntöjen hajanaisuudesta johtuvien merkittävien esteiden kaatuminen ja sisämarkkinoiden edistyminen tällä alalla. Esteet voidaan poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset säännöt unionin tasolla. Lisäksi kuluttajat hyötyvät entistä korkeatasoisemmasta kuluttajansuojasta koko unionissa.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) Tällä direktiivillä olisi yhdenmukaistettava tietyt elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin sopimuksiin liittyvät seikat. Nämä seikat ovat ennen sopimuksen tekemistä ja sen täyttämisen aikana annettavat tiedot, peruuttamisoikeus etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta, myyntisopimuksiin liittyvät kuluttajan oikeudet sekä kohtuuttomat sopimusehdot kuluttajasopimuksissa.

  (9) Tällä direktiivillä olisi yhdenmukaistettava tietyt elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin sopimuksiin liittyvät seikat. Nämä seikat ovat ennen sopimuksen tekemistä ja sen täyttämisen aikana annettavat tiedot, peruuttamisoikeus etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta, myyntisopimuksiin liittyvät kuluttajan oikeudet sekä kohtuuttomat sopimusehdot kuluttajasopimuksissa. Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa tai pitää voimassa tiukempia säännöksiä myyntisopimuksiin liittyvistä kuluttajan oikeuksista, ellei toisin säädetä.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a) Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön yleisen sopimusoikeuden alalla, mikäli sitä ei yhdenmukaisteta tässä direktiivistä.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a) Digitaalista sisältöä, kuten tietokoneohjelmia, pelejä tai musiikkia, joita ei ole tallennettu aineelliselle välineelle, ei katsota aineellisiksi esineiksi. Niitä ei näin ollen tulisi pitää tässä direktiivissä tarkoitettuina tavaroina. Sen sijaan välineet, jotka sisältävät digitaalista sisältöä, kuten CD:t tai DVD:t, ovat aineellisia esineitä ja ne olisi siis katsottava tässä direktiivissä tarkoitetuiksi tavaroiksi. Kun kuluttaja lataa digitaalista sisältöä internetistä, tämä olisi katsottava tässä direktiivissä sopimukseksi, joka kuuluu tämän direktiivin soveltamisalaan, mutta ilman peruuttamisoikeutta, jos sopimuksen täyttäminen on jo alkanut kuluttajan aiemmin antamalla suostumuksella. Komission olisi tarkasteltava, tarvitaanko tästä yhdenmukaistettuja yksityiskohtaisia säännöksiä, ja toimitettava tarvittaessa ehdotus, jossa tätä asiaa käsitellään.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11) Kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluita koskeva yhteisön lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin säännökset koskevat rahoituspalveluihin liittyviä sopimuksia vain silloin, kun se on tarpeen sääntelyn puutteiden korjaamiseksi.

  (11) Kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluita koskeva unionin lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan liittyviä säännöksiä. Sopimuksiin, joilla siirretään oikeuksia kiinteään omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden rakentamiseen, kiinteän omaisuuden lisärakennusten rakentaminen, majoitus- ja kuljetuspalvelut sekä terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut mukaan luettuina, sovelletaan lukuisia kansallisen lainsäädännön mukaisia erityisvaatimuksia. Tästä syystä tällaiset sopimukset olisi jätettävä II luvun soveltamisalan ulkopuolelle.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) Etäsopimuksen uuden määritelmän olisi katettava kaikki tapaukset, joissa myynti- tai palvelusopimus tehdään käyttäen pelkästään yhtä tai useampaa etäviestintä (kuten postia, internetiä, puhelinta tai faksia). Tätä kautta saataisiin aikaan tasapuolinen toimintaympäristö kaikille etämyyntiä harjoittaville elinkeinonharjoittajille. Se parantaisi myös oikeusvarmuutta verrattuna nykyiseen määritelmään, joka edellyttää elinkeinonharjoittajan järjestämän etämyyntimenetelmän käyttämistä sopimuksen tekemiseen saakka.

  (12) Etäsopimuksen uuden määritelmän olisi katettava kaikki tapaukset, joissa sopimus tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta tehdään ilman, että osapuolet ovat samanaikaisesti läsnä, ja käyttäen pelkästään yhtä tai useampaa etäviestintä (kuten postia, internetiä, puhelinta tai faksia). Tätä kautta saataisiin aikaan tasapuolinen toimintaympäristö kaikille etämyyntiä harjoittaville elinkeinonharjoittajille.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. Toimittaessa muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta riippumatta siitä, onko hän pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös sellaista sopimusta, joka neuvotellaan esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä sopimuksena.

  (14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. Toimittaessa muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa kuluttaja on tilapäisesti erityistilanteessa, joka eroaa kauppaliikkeessä vallitsevasta tilanteesta esimerkiksi psykologisesti ja tavaroiden ja hintojen vertailumahdollisuuksien suhteen riippumatta siitä, onko hän pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös sellaista sopimusta, joka neuvotellaan esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä sopimuksena. Jäsenvaltioiden olisi voitava kuitenkin säätää kansallisessa lainsäädännössään, että korkeintaan 60 euron arvoiset sopimukset jätetään II luvun soveltamisalan ulkopuolelle, koska tiedonantovaatimukset olisivat suhteettomia sopimuksen arvoon nähden. Julkisen toimihenkilön jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti tekemät sopimukset eivät muodosta tilannetta, jossa kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta. Tällaiset sopimukset olisi jätettävä II luvun soveltamisalan ulkopuolelle.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-autoja), jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä toimipaikkoja. Myyntikojuja ja näyttelyosastoja olisi pidettävä toimitiloina, vaikka elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä vain tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut (kuten hotelleja, ravintoloita, konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia liikennevälineitä tai laitoksia, eikä yksityiskoteja tai työpaikkoja.

  (15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-autoja), jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä toimipaikkoja. Tiloja, jotka on vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut (kuten hotelleja, ravintoloita, konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia liikennevälineitä tai laitoksia, eikä yksityiskoteja tai työpaikkoja.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi sisältää erityisesti paperille tulostetut asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-tiedostot on tallennettu.

  (16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi sisältää erityisesti paperille tulostetut asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF‑tiedostot tai muut tiedostot, jotka mahdollistavat niiden sisältämien tietojen jäljentämisen muuttumattomana, on tallennettu. Verkkosivustoja ei tulisi sellaisenaan pitää pysyvinä välineinä, elleivät sivustot täytä vaatimusta, jonka mukaisesti tallennettujen tietojen jäljentäminen muuttumattomana on mahdollista. Pysyvää välinettä koskevat tiedot olisi asetettava saataville pyynnöstä muodossa, jota vammaiset tai näkövammaiset kuluttajat voivat käyttää.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada tietoja ennen sopimuksen tekemistä. Elinkeinonharjoittajia ei kuitenkaan pitäisi velvoittaa antamaan tietoja, jos ne ilmenevät asiayhteydestä. Esimerkiksi elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävässä kaupassa tuotteen pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja toimitusjärjestelyt voivat ilmetä asiayhteydestä. Etämyynnin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa suoritettavien liiketoimien osalta elinkeinonharjoittajan olisi aina annettava tiedot maksujärjestelyihin, toimitukseen, sopimuksen täyttämiseen ja valitusten käsittelyyn sovellettavasta käytännöstä, sillä nämä eivät ehkä ilmene asiayhteydestä.

  (17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada tietoja hyvissä ajoin ennen kuin mahdollinen etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävä sopimus tai tarjous sitoo kuluttajaa. Elinkeinonharjoittajan olisi aina annettava tietyt tiedot, kuten tavaran tai palvelun pääominaisuudet tai maksua, toimitusta, sopimuksen täyttämistä ja valitusten käsittelyyn sovellettavaa käytäntöä koskevat järjestelyt.

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (17 a) Etäsopimuksia ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevan kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa tämän direktiivin vaatimuksia tiukempia vaatimuksia tapauksissa, joissa aiheutuu ilmeinen vaara kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta hän voi varmistaa tuotteiden luonteen ja toimivuuden.

  (22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta hän voi peruuttamisen määräajan päättymiseen saakka varmistaa tuotteiden luonteen, laadun ja toimivuuden.

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (22 a) Tiedonantoa ja peruuttamisoikeutta etämyynnissä koskevia säännöksiä ei tulisi kyseisten palvelujen luonteesta johtuen soveltaa, kun kuluttaja käyttää maksullista yleisöpuhelinta, maksaa verkkoyhteydestä tai valitsee yhtä puhelua varten tietyn tarjoajan erimerkiksi valitsemalla tunnusnumeron toisin kuin puhelin- tai verkkoliittymien tapauksessa.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26) Kun kuluttaja tilaa samalta elinkeinonharjoittajalta useamman kuin yhden tavaran, hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus kunkin yksittäisen tavaran osalta. Jos tavarat toimitetaan erikseen, peruuttamista koskevan määräajan pitäisi alkaa silloin, kun kuluttaja saa kunkin yksittäisen tavaran hallintaansa. Jos tavara toimitetaan erissä tai osina, peruuttamista koskevan määräajan pitäisi alkaa silloin, kun kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli saa hallintaansa viimeisen erän tai osatoimituksen.

  Poistetaan.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut kuluttajalle peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi pidennettävä. Oikeusvarmuuden turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava kolmen kuukauden vanhentumisaikaa sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittaja on täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa. Elinkeinonharjoittajan olisi katsottava täyttäneen kaikki sopimusvelvoitteensa, kun kuluttajan tilaamat tavarat on toimitettu tai palvelut kokonaan suoritettu.

  (27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut kuluttajalle peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi pidennettävä. Oikeusvarmuuden turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava yhden vuoden vanhentumisaikaa.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan käyttöön tarkoitetun yhdenmukaistetun vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen avulla voidaan yksinkertaistaa peruuttamisprosessia ja lisätä oikeusvarmuutta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä lisäämästä yhteisön laajuisesti käytettävään vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan liittyviä vaatimuksia esimerkiksi käytettävästä kirjasinkoosta.

  (28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan käyttöön tarkoitetun yhdenmukaistetun malliperuuttamislomakkeen avulla voidaan yksinkertaistaa peruuttamisprosessia ja lisätä oikeusvarmuutta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä lisäämästä unionin laajuisesti käytettävään vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan liittyviä vaatimuksia esimerkiksi käytettävästä kirjasinkoosta. Noudattamalla liitteen I A osan mukaista peruuttamisohjeen mallia elinkeinonharjoittaja noudattaa myös etämyyntiä ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevia tiedonantovaatimuksia.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30) Jos kauppa peruutetaan, elinkeinonharjoittajan olisi palautettava kaikki kuluttajan suorittamat maksut, myös sellaiset, jotka on suoritettu niiden kulujen kattamiseksi, joita elinkeinonharjoittajalle on koitunut tavaroiden toimittamisesta kuluttajalle.

  (30) Jos kauppa peruutetaan, elinkeinonharjoittajan olisi palautettava kaikki kuluttajan suorittamat maksut, myös sellaiset, jotka on suoritettu niiden kulujen kattamiseksi, joita elinkeinonharjoittajalle on koitunut tavaroiden toimittamisesta kuluttajalle, ei kuitenkaan maksuja pikatoimituksista, jotka on järjestetty kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 33 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava joitakin poikkeuksia esimerkiksi tapauksissa, joissa peruuttaminen ei olisi asianmukaista tuotteen luonteen takia. Tämä koskisi esimerkiksi viiniä, joka toimitetaan pitkän ajan kuluttua spekulatiivisen sopimuksen tekemisestä ja jonka arvo on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista muutoksista (vielä pullottamaton viini, vin en primeur).

  (33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava joitakin poikkeuksia esimerkiksi tapauksissa, joissa peruuttaminen ei olisi asianmukaista tuotteen luonteen takia ja joissa peruuttamisoikeuden käytöstä koituisi kohtuutonta haittaa elinkeinonharjoittajalle. Tämä koskisi erityisesti elintarvikkeita ja muita hygieenisessä mielessä arkoja tai pilaantuvia tavaroita, joita ei voi niiden luonteen vuoksi myydä uudelleen niiden avaamisen jälkeen. Peruuttamisoikeudesta olisi poikettava myös tietyissä tavaroissa ja palveluissa, joiden arvo on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista muutoksista, esimerkiksi viini, joka toimitetaan pitkän ajan kuluttua spekulatiivisen sopimuksen tekemisestä (vielä pullottamaton viini, vin en primeur), tai hyödykkeet.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34) Myös sellaisia palveluita koskevien etäsopimusten yhteydessä, joiden suorittaminen alkaa peruuttamista koskevan määräajan aikana (esimerkiksi kun kuluttaja lataa tiedostoja itselleen määräajan aikana), olisi kohtuutonta sallia peruuttaminen sen jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua osittain tai kokonaan. Siksi kuluttajan olisi menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun suorittaminen alkaa kuluttajan ennakolta antamalla nimenomaisella suostumuksella.

  (34) Kun otetaan huomioon, että palvelusopimusta peruuttaessaan kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan toimitetuista palveluista, tietyt palvelun tarjoajat voivat maksun saamisen varmistamiseksi mieluummin olla tarjoamatta palvelua, kunnes peruuttamista koskeva määräaika on kulunut umpeen. Tämän vuoksi kuluttajan olisi voitava pyytää palvelujen toimittamista ennen peruuttamista koskevan määräajan päättymistä. Hänen olisi säilytettävä oikeutensa purkaa sopimus peruuttamista koskevan määräajan kuluessa, mutta hänen olisi oltava valmis vastaamaan kustannuksista, jotka aiheutuvat kaikista sopimuksen purkamiseen saakka toimitetuista palveluista. Ennen kuin sopimuksen toteuttaminen alkaa, elinkeinonharjoittajan olisi ilmoitettava kuluttajalle kaikista tällaisten kustannusten maksamiseen liittyvistä velvoitteista.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 35 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (35) Komissio on havainnut merkittäviä kuluttajansuojaongelmia asuntojen remontoinnin alalla, jolla kuluttajia painostetaan voimakkaasti tilaamaan kalliita kunnostustöitä. Tietojen antamista ja kaupan peruuttamista koskevia sääntöjä olisi selkiytettävä ja ulotettava ne koskemaan tällaisia sopimuksia. Vain kiinteään omaisuuteen liittyvien oikeuksien siirtoa koskevat sopimukset olisi jätettävä etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin sovellettavien, tietojen antamista ja peruuttamisoikeutta koskevien sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle.

  (35) Kiinteään omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien (mukaan lukien rahastoon tai vastaavaan järjestelyyn liittyvät oikeudet tai omistusoikeudet) siirtoa tai tällaisten oikeuksien syntymistä koskevia sopimuksia, uusien asuntojen rakentamista koskevia sopimuksia, olemassa olevien rakennusten huomattavia muutostöitä koskevia sopimuksia sekä majoitustilojen vuokraamista asumistarkoituksiin koskevia sopimuksia koskevat jo useat erityisvaatimukset kansallisessa lainsäädännössä. Tämän direktiivin säännökset eivät sovellu näitä sopimuksia varten. Tästä syystä tätä direktiiviä ei tulisi soveltaa tällaisiin sopimuksiin. Huomattavilla muutostöillä tarkoitetaan uuden asunnon rakentamiseen verrattavaa työmäärää, esimerkiksi tapauksia, joissa vanhasta rakennuksesta säilytetään pelkästään julkisivu. Palvelusopimukset, jotka koskevat erityisesti lisäosien rakentamista rakennuksiin (esimerkiksi autotallia tai kuistia) ja jotka koskevat rakennusten muunlaista korjaamista tai kunnostusta kuin huomattavia muutostöitä, kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan, kuten myös sopimukset, jotka koskevat kiinteistönvälittäjän palveluja, ja sopimukset, jotka koskevat majoitustilan vuokraamista muuhun kuin asumiskäyttöön.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 36 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (36) Peruuttamisoikeuden soveltaminen tiettyihin majoitus-, kuljetus- ja vapaa-ajan palveluihin ei ehkä olisi asianmukaista. Tällaisen sopimuksen tekeminen merkitsee kapasiteetin varaamista sopimuksen täyttämiseksi, ja sopimuksen peruuntuessa elinkeinonharjoittajan voi olla vaikea löytää tälle kapasiteetille muuta käyttöä. Siksi kuluttajille annettavia tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei pitäisi soveltaa kyseisiin etäsopimuksiin.

  Poistetaan.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 37 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (37) Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi peruuttamisoikeutta olisi sovellettava kaikenlaisiin muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin poikkeuksena ainoastaan tarkoin määritellyt olosuhteet, jotka on helppo todentaa. Siksi peruuttamisoikeutta ei pitäisi soveltaa kuluttajan kotona tehtäviin kiireellisiin korjaustöihin, koska se ei soveltuisi tilanteen kiireellisyyden takia, eikä markettien kotiinkuljetuspalveluihin, joiden kautta kuluttajat voivat tilata liikkeen verkkosivuilta elintarvikkeita, juomia ja muita kotitalouden päivittäistavaroita kotiin toimitettuina. Nämä ovat tavaroita, joiden hinnat ovat alhaisia ja joita kuluttajat ostavat säännöllisesti päivittäiseen kulutukseen tai käyttöön kotitaloudessa, eikä niiden siksi pitäisi kuulua peruuttamisoikeuden piiriin. Suurimmat kuluttajien kohtaamat ongelmat ja useimmat riitatapaukset elinkeinonharjoittajien kanssa koskevat tavaroiden toimittamista ja liittyvät esimerkiksi tavaroiden katoamiseen tai vahingoittumiseen kuljetuksen aikana ja toimituksen myöhästymiseen tai puutteellisuuteen. Siksi on tarpeen selkiyttää ja yhdenmukaistaa toimitusta ja vaaranvastuun siirtymistä koskevia kansallisia sääntöjä.

  (37) Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi peruuttamisoikeutta olisi sovellettava kaikenlaisiin etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin poikkeuksena ainoastaan tarkoin määritellyt olosuhteet, jotka on helppo todentaa.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (37 a) Suurimmat kuluttajien kohtaamat ongelmat ja useimmat riitatapaukset elinkeinonharjoittajien kanssa koskevat tavaroiden toimittamista ja liittyvät esimerkiksi tavaroiden katoamiseen tai vahingoittumiseen kuljetuksen aikana ja toimituksen myöhästymiseen tai puutteellisuuteen. Siksi on tarpeen yhdenmukaistaa toimitusta ja vaaranvastuun siirtymistä koskevia kansallisia sääntöjä. Kuitenkin säännöt, jotka koskevat tavaroiden omistusoikeuden siirtymisen ehtojen ja ajankohdan määrittelyä, ovat edelleen kansallisen lainsäädännön alaisia.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 37 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (37 b) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt toimittamiseen liittyviä velvoitteitaan, kuluttajan olisi pyydettävä elinkeinonharjoittajaa toimittamaan tavara olosuhteisiin nähden asianmukaisen ajan kuluessa. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen kyseisen määräajan päättyessä, jos toimiin ei ole ryhdytty. Tätä sääntöä ei tulisi kuitenkaan soveltaa, jos elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt toimittamasta tavaroita, ja tietyissä olosuhteissa, joissa toimitusaika on olennainen, kuten esimerkiksi kun on kyse hääpuvusta, joka olisi toimitettava ennen häitä, tai joululahjoista. Jos elinkeinonharjoittaja ei toimita tavaroita ajoissa näissä nimenomaisissa tapauksissa, kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa sopimus välittömästi sen jälkeen, kun alun perin sovittu toimitusaika on mennyt umpeen.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 38 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (38) Kulutustavaroiden myynnin yhteydessä kuljetus voidaan järjestää useilla tavoilla. Vain sellainen sääntö, josta voidaan vapaasti poiketa, on tarpeeksi joustava kaikkien vaihtoehtojen ottamiseksi huomioon. Kuluttajan olisi oltava suojattu kaikkia vahinkoja vastaan, jotka aiheutuvat tavaroille elinkeinonharjoittajan järjestämän kuljetuksen aikana. Vaaranvastuun siirtymistä koskevaa sääntöä ei pitäisi soveltaa, jos kuluttaja perusteettomasti lykkää tavaroiden ottamista haltuunsa (esimerkiksi jos kuluttaja ei nouda lähetystä postitoimipaikasta postin asettamassa määräajassa). Sellaisessa tapauksessa kuluttajan olisi kannettava vastuu vahingoista elinkeinonharjoittajan kanssa sovitun toimitusajan jälkeen.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (38 a) Vaatimustenmukaisuutta koskevalla yhdellä yhteisellä käsitteellä, jolla tarjotaan korkea kuluttajansuojan taso, annetaan elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille entistä suurempi oikeusvarmuus ja vähennetään kaupan esteitä. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava vastuuta ja virheiden oikaisua koskevissa kysymyksissä antaa tai pitää voimassa tiukempia sääntöjä kuin mitä tässä direktiivissä säädetään.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 40 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara tai vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan valinnan mukaan, paitsi jos elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia tai mahdottomia tai edellyttäisivät elinkeinonharjoittajalta suhteetonta panostusta. Elinkeinonharjoittajan panostuksen määrä olisi määritettävä objektiivisesti niin, että otetaan huomioon virheen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi pitää perusteena sille, että elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman suhteetonta panostusta.

  (40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla olisi oltava mahdollisuus vaatia elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara tai vaihtamaan se. Varaosien puutetta ei pitäisi pitää perusteena sille, että elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman suhteetonta panostusta.

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 43 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (43) Direktiivin 1999/44/EY mukaisesti jäsenvaltioilla oli mahdollisuus säätää vähintään kahden kuukauden pituisesta ajasta, jonka kuluessa kuluttajan oli ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle kaikista virheistä. Täytäntöönpanosäännösten erilaisuus on aiheuttanut kaupan esteitä. Siksi on tarpeen poistaa tämä sääntelyä koskeva valinnaisuus ja parantaa oikeusvarmuutta velvoittamalla kuluttajat ilmoittamaan elinkeinonharjoittajalle virheestä kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemispäivästä.

  Poistetaan.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (45 a) Yhdenmukaistetut sääntelynäkökohdat koskevat vain elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä sopimuksia. Direktiivillä ei pitäisi siksi olla vaikutusta työsopimuksia, perimysoikeuksia koskevia sopimuksia, perheoikeutta koskevia sopimuksia eikä yhtiön perustamista ja organisointia koskevia sopimuksia tai yhtiösopimuksia ja osakkeiden ehtoja koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 46 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (46) Kohtuuttomia sopimusehtoja koskevia säännöksiä ei pitäisi soveltaa sopimusehtoihin, jotka vastaavat yhteisön lainsäädännön mukaisia jäsenvaltion pakottavia lakeja tai asetuksia. Kohtuuttomuuden arviointia ei pitäisi myöskään tehdä ehdoille, jotka vastaavat sellaisten kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai periaatteita, joissa jäsenvaltiot tai yhteisö ovat osapuolina.

  (46) Kohtuuttomia sopimusehtoja koskevia säännöksiä ei pitäisi soveltaa sopimusehtoihin, jotka vastaavat unionin lainsäädännön mukaisia jäsenvaltion lakeja, asetuksia tai yleiseen järjestykseen liittyviä säännöksiä. Sopimusehtojen olisi myös heijastettava Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteita ja määräyksiä. Kohtuuttomuuden arviointia ei pitäisi tehdä ehdoille, jotka vastaavat sellaisten kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai periaatteita, joissa jäsenvaltiot tai unioni ovat osapuolina.

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 47 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi oltava helposti luettavia. Elinkeinonharjoittajien olisi voitava vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta etäsopimusten osalta) tai liittämällä vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan olisi saatava kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen sopimusvelvoitteen täyttämisestä suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, joissa suostumuksen antamisesta on erikseen kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

  (47) Kaikki sopimusten ehdot olisi ilmaistava selvästi ja ymmärrettävästi. Jos sopimusehto esitetään kirjallisesti, sen kieliasun olisi aina oltava selkeä ja ymmärrettävä. Elinkeinonharjoittajien olisi voitava vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta etäsopimusten osalta) tai liittämällä vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan olisi saatava kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen sopimusvelvoitteen täyttämisestä suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, joissa suostumuksen antamisesta on erikseen kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (47 a) Elinkeinonharjoittajien olisi vapaasti voitava valita tapa, jolla sopimusehdot ilmoitetaan, esimerkiksi sopimusehtojen kirjasinlaji ja -koko. Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä asettamasta minkäänlaisia esitystapaa koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta vammaisiin henkilöihin liittyviä vaatimuksia tai jos tavarat tai palvelut voivat aiheuttaa erityisen riskin kuluttajan tai kolmannen osapuolen terveydelle tai turvallisuudelle. Jäsenvaltiot voivat myös pyrkiä asettamaan lisävaatimuksia silloin, kun näitä tavaroita tai palveluja koskevien sopimusten monimutkaisuuden vuoksi on riski kuluttajalle koituvasta vahingosta kyseisen alan kilpailuun liittyvät kysymykset mukaan lukien. Näin voi olla laita esimerkiksi rahoituspalveluja, kaasua, sähköä ja vettä, televiestintää ja kiinteää omaisuutta koskevien sopimusten suhteen. Tätä ei olisi kuitenkaan sovellettava virallisiin kansallisiin vaatimuksiin, jotka koskevat sopimuksen tekemistä, tai muihin virallisiin vaatimuksiin kuten esimerkiksi sopimusehtojen kieltä, sopimusehtojen sisältöä koskeviin vaatimuksiin tai erityisalojen tiettyjen sopimusehtojen muotoiluun. Tällä direktiivillä ei yhdenmukaisteta kuluttajasopimuksiin sovellettavia kielivaatimuksia. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava säilyttää tai ottaa käyttöön niiden kansallisessa lainsäädännössä sopimusehtoja koskevat kielivaatimukset.

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 49 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (49) Tätä direktiiviä sovellettaessa ehtojen kohtuullisuuden arvioinnin ei pitäisi koskea ehtoja, jotka koskevat sopimuksen pääkohdetta tai tavaroiden ja palvelujen hinta-laatusuhdetta, paitsi jos ehdot eivät täytä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Sopimuksen pääkohde ja hinta-laatusuhde olisi kuitenkin otettava huomioon arvioitaessa muiden ehtojen kohtuullisuutta. Esimerkiksi vakuutussopimusten vakuutettua riskiä tai vakuutuksenantajan vastuuta selvästi määrittelevien tai rajaavien ehtojen ei pitäisi kuulua arviointiin, koska nämä rajoitukset otetaan huomioon kuluttajan maksaman vakuutusmaksun laskemisessa.

  (49) Tätä direktiiviä sovellettaessa ehtojen kohtuullisuuden arvioinnin ei pitäisi koskea ehtoja, jotka koskevat sopimuksen pääkohdetta tai tavaroiden ja palvelujen hinta-laatusuhdetta, paitsi jos ehdot eivät täytä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Sopimuksen pääkohde ja hinta-laatusuhde olisi kuitenkin otettava huomioon arvioitaessa muiden ehtojen kohtuullisuutta. Esimerkiksi vakuutussopimusten vakuutettua riskiä tai vakuutuksenantajan vastuuta selvästi määrittelevien tai rajaavien ehtojen ei pitäisi kuulua arviointiin, koska nämä rajoitukset otetaan huomioon kuluttajan maksaman vakuutusmaksun laskemisessa. Tätä poikkeusta ei tulisi soveltaa korvaukseen, jonka elinkeinonharjoittaja saa sopimuksessa vahvistetuista liitännäis- tai vakuusmaksuista, mukaan luettuina palkkiot ja maksut, jotka ovat seurausta siitä, että rikkomus kohdistuu mihin tahansa sopimuksen ehtoihin, joille olisi tehtävä kohtuullisuuskoe.

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 50 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tähän direktiiviin olisi sisällytettävä kaksi luetteloa kohtuuttomista ehdoista. Liitteessä II luetellaan ehdot, joita olisi pidettävä kaikissa tilanteissa kohtuuttomina. Liitteessä III esitetään luettelo ehdoista, joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja muuta osoita. Kaikissa jäsenvaltioissa olisi sovellettava samoja luetteloita.

  (50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tähän direktiiviin olisi sisällytettävä kaksi ohjeellista luetteloa kohtuuttomista ehdoista. Liitteessä II luetellaan ehdot, joita olisi pidettävä kaikissa tilanteissa kohtuuttomina. Liitteessä III esitetään luettelo ehdoista, joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja muuta osoita.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 51 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (51) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

  Poistetaan.

  _________

  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

   

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 52 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (52) Komissio olisi erityisesti valtuutettava muuttamaan liitteitä II ja III, jotka koskevat sopimusehtoja, joiden katsotaan tai oletetaan olevan kohtuuttomia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, niistä on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Poistetaan.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 53 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (53) Liitteiden II ja III muuttamista koskevaa komission valtuutusta olisi käytettävä sen varmistamiseksi, että kohtuuttomia ehtoja koskevia sääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti, lisäämällä liitteisiin ehtoja, joiden olisi katsottava olevan kohtuuttomia kaikissa olosuhteissa tai joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja ole muuta osoittanut.

  Poistetaan.

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 64 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (64 a) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja unionin edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkistamaan ne.

   

  ________________

  1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 65 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (65) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sisämarkkinoiden esteiden poistamiseksi ja korkeatasoisen yhteisen kuluttajansuojan saavuttamiseksi.

  (65) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sisämarkkinoiden esteiden poistamiseksi ja korkeatasoisen yhteisen kuluttajansuojan saavuttamiseksi.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  1 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a artikla

   

  Yhdenmukaistamisaste

   

  Jollei toisin säädetä, jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä luvussa vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, että kuluttajansuojan taso on direktiivistä poikkeava.

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

  (1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii ensisijaisesti tarkoituksessa, joka ei liity hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

  (2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista henkilöä tai joko julkisessa tai yksityisessä omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy kyseisen henkilön elinkeino- tai ammattitoimintaan, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä, vaikka henkilön tarkoituksena ei ole tavoitella toiminnalla voittoa;

  Tarkistus  51

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja myy tavaroita kuluttajalle, mukaan luettuna sekasopimukset, jotka koskevat sekä tavaroita että palveluita;

  (3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja siirtää voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä noudattaen tavaroiden omistusoikeuden kuluttajalle joko välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen tai tulevana ajankohtana ja jonka nojalla kuluttaja sitoutuu maksamaan tavaran hinnan;

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä,

  Poistetaan.

  Tarkistus  53

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 4 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) sähköä;

  Poistetaan.

  Tarkistus  54

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a) 'kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistetulla tavaralla' tavaraa, joka ei ole tehdasvalmisteinen ja jonka valmistuksessa ratkaisevia ovat kuluttajan henkilökohtaiset valinnat;

  Tarkistus  55

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) 'palvelusopimuksella' muuta sopimusta kuin myyntisopimusta, jonka perusteella elinkeinonharjoittaja suorittaa palvelun kuluttajalle;

  (5) 'palvelusopimuksella' sopimusta, jonka perusteella elinkeinonharjoittaja sitoutuu suorittamaan palvelun kuluttajalle maksua vastaan;

  Tarkistus  56

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a) 'sekasopimuksella' sopimusta, joka koskee sekä palveluiden tarjoamista että tavaroiden toimittamista;

  Tarkistus  57

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) 'etäsopimuksella' myynti- tai palvelusopimusta, jonka tekemiseksi elinkeinonharjoittaja käyttää yksinomaisesti yhtä tai useampaa etäviestintä;

  (6) 'etäsopimuksella' myynti- tai palvelusopimusta, jonka tekemiseksi elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja eivät ole samanaikaisesti läsnä vaan käyttävät yksinomaisesti yhtä tai useampaa etäviestintä;

  Tarkistus  58

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) 'etäviestimellä' välinettä, jota voidaan käyttää elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat samanaikaisesti läsnä;

  Poistetaan.

  Tarkistus  59

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 8 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyllä sopimuksella':

  (8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyllä sopimuksella' myynti- tai palvelusopimusta, joka on tehty:

  a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti- tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

  a) muualla kuin toimitiloissa ja jota tehtäessä sekä elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

  b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä;

  b) toimitiloissa mutta jonka keskeisistä osista on sovittu muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä.

   

  Jäsenvaltiot voivat päättää, että myynti- tai palvelusopimusten, jotka on tehty tai neuvoteltu muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa kuluttajan aloitteesta ja nimenomaisesta pyynnöstä, ei katsota olevan muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia.

  Tarkistus  60

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 10 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a) 'tekstimuodolla' tekstiä, joka on ilmaistu kirjaimilla tai muilla ymmärrettävillä merkeillä sellaisen välineen avulla, joka mahdollistaa tekstin sisältämän tiedon lukemisen, tallentamisen ja jäljentämisen aineellisessa muodossa;

  Tarkistus  61

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 11 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11) 'tilauslomakkeella' välinettä, jossa esitetään sopimusehdot ja joka kuluttajan on allekirjoitettava muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävän sopimuksen tekemiseksi;

  Poistetaan.

  Tarkistus  62

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 12 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) 'tuotteella' tavaraa tai palvelua, kiinteä omaisuus, oikeudet ja velvoitteet mukaan luettuina;

  Poistetaan.

  Tarkistus  63

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 14 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) 'huolellisella ammatinharjoittamisella' sellaista erikoistaidon ja huolellisuuden tasoa, jota elinkeinonharjoittajan voidaan kohtuudella odottaa osoittavan kuluttajia kohtaan ja joka vastaa rehellistä markkinatapaa ja/tai vilpittömässä mielessä toimimisen yleistä periaatetta elinkeinonharjoittajan toimialalla;

  Poistetaan.

  Tarkistus  64

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 15 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) 'huutokaupalla' myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa tavaroita tai palveluja tarjouskilpailun kautta, johon voi liittyä etäviestimien käyttö ja jossa korkeimman tarjouksen tekijän on ostettava tavara tai palvelu. Kauppa, joka tehdään kiinteän hintatarjouksen perusteella, vaikka kuluttajalle olisi annettu mahdollisuus tehdä kauppa tarjouskilpailun kautta, ei ole huutokauppa;

  (15) 'huutokaupalla' myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa tavaroita tai palveluja tarjouskilpailun kautta, johon voi liittyä etäviestimien käyttö ja jossa hyväksytyn tarjouksen tekijän on ostettava tavara tai palvelu. Kauppa, joka tehdään kiinteän hintatarjouksen perusteella, vaikka kuluttajalle olisi annettu mahdollisuus tehdä kauppa tarjouskilpailun kautta, ei ole huutokauppa;

  Tarkistus  65

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 16 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16) 'julkisella huutokaupalla' myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa huutokaupanpitäjän hoitaman tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita kuluttajille, jotka osallistuvat tai joilla on mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, ja jossa korkeimman tarjouksen tehneen on ostettava tavara;

  (16) 'julkisella huutokaupalla' myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa huutokaupanpitäjän hoitaman tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita tai palveluja kuluttajille, jotka osallistuvat tai joilla on mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, ja jossa hyväksytyn tarjouksen tehneen on ostettava tavara tai palvelu;

  Tarkistus  66

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 17 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) 'tuottajalla' tavaran valmistajaa tai sitä, joka tuo tavaran yhteisön alueelle taikka sitä, joka esiintyy tuottajana liittämällä tavaraan nimensä, tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;

  (17) 'tuottajalla' tavaran valmistajaa tai sitä, joka tuo tavaran unionin alueelle taikka sitä, joka esiintyy tuottajana liittämällä tavaraan nimensä, tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;

  Tarkistus  67

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 18 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18) 'kaupallisella takuulla' myyjän tai tuottajan, jäljempänä 'takuun antaja', kuluttajalle ilman lisäkorvausta antamaa sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata tavara taikka muulla tavoin huolehtia tavarasta, jos se ei vastaa ominaisuuksia, jotka on esitetty takuuilmoituksessa tai sopimuksen tekohetkellä tai ennen sopimuksen tekemistä saatavilla olevassa tavaraa koskevassa mainonnassa;

  (18) 'kaupallisella takuulla' elinkeinonharjoittajan tai tuottajan, jäljempänä 'takuun antaja', kuluttajalle ilman lisäkorvausta antamaa sitoumusta oikeudellisten velvoitteiden täyttämisen lisäksi palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata tavara taikka muulla tavoin huolehtia tavarasta, jos se ei vastaa ominaisuuksia, jotka on esitetty takuuilmoituksessa tai sopimuksen tekohetkellä tai ennen sopimuksen tekemistä saatavilla olevassa tavaraa koskevassa mainonnassa;

  Tarkistus  68

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 20 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, jonka mukaan kuluttaja hankkii etäsopimukseen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn sopimukseen liittyviä tavaroita tai palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn perusteella.

  (20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, jonka mukaan kuluttaja hankkii etäsopimukseen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn sopimukseen taloudellisesti kytköksissä olevia tavaroita tai palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn perusteella. Taloudellinen kytkös tarkoittaa tilannetta, jossa liitännäissopimukseen liittyvää tavaraa tai palvelua käytetään toisen sopimuksen täytäntöönpanossa tai jossa se on tarkoitettu toiseen sopimukseen liittyvän tavaran tai palvelun käyttöön.

  Tarkistus  69

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Tätä direktiiviä sovelletaan siinä vahvistetuin edellytyksin ja esitetyssä laajuudessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin myynti- ja palvelusopimuksiin.

  1. Tätä direktiiviä sovelletaan siinä vahvistetuin edellytyksin ja esitetyssä laajuudessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin sopimuksiin.

  Tarkistus  70

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tätä direktiiviä sovelletaan rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa vahvistetuista yleisistä säännöksistä, tarkasteltuna yhdessä täyttä yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan kanssa.

  Poistetaan.

  Tarkistus  71

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/47/EY12 ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY13 soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin sovelletaan vain kohtuuttomiin sopimusehtoihin liittyviä kuluttajan oikeuksia koskevaa 30–39 artiklaa luettuna yhdessä täyttä yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan kanssa.

  Poistetaan.

  EYVL L 280, 29.10.1994, s. 83.

   

  EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

   

  Tarkistus  72

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Tämän direktiivin 5, 7, 9 ja 11 artiklalla ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/123/EY14 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2000/31/EY15 sisältyvien, tiedonantovaatimuksia koskevien säännösten soveltamista.

  Poistetaan.

  ____________

  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

   

  EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

   

  Tarkistus  73

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  4 artikla

  Poistetaan.

  Täysi yhdenmukaistaminen

   

  Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, että kuluttajan suojan taso on direktiivistä poikkeava.

   

  Tarkistus  74

  Ehdotus direktiiviksi

  2 luku – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kuluttajille annettavat tiedot

  Kuluttajille annettavat tiedot ja peruuttamisoikeus etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä

  Tarkistus  75

  Ehdotus direktiiviksi

  4 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a artikla

   

  Soveltamisala

   

  1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin.

   

  2. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta sellaisiin etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka

   

  a) koskevat kiinteään omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien tai omistusoikeuden syntymistä, siirtämistä tai päättymistä ja majoitustilan vuokraamista asumiskäyttöön,

   

  b) kuuluvat neuvoston direktiivin 90/314/ETY tai kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta 14 päivänä tammikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/122/EY1 soveltamisalaan,

   

  c) on tehty uuden asunnon rakentamisesta, silloin kun sopimuksessa tai liitännäissopimuksessa määrätään kiinteään omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien myynnistä tai siirtämisestä,

   

  d) koskevat rahoituspalveluja,

   

  e) koskevat terveyspalveluja, joihin sovelletaan rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/…/EU2, riippumatta siitä, tarjotaanko ne terveydenhuoltolaitoksissa,

   

  f) koskevat sosiaalipalveluja,

   

  3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka

   

  a) tehdään jakeluautomaatin avulla tai automatisoidussa liiketilassa;

   

  b) on jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti tehnyt julkinen toimihenkilö, jonka lain mukaan on oltava riippumaton ja puolueeton ja taattava yksityiskohtaisia oikeudellisia tietoja antamalla, että kuluttaja tekee sopimuksen ainoastaan asianmukaisen harkinnan jälkeen ja täysin tietoisena sen oikeudellisesta merkityksestä,

   

  c) eivät arvoltaan ylitä 60:tä euroa. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 60:tä euroa alhaisempaa kynnysarvoa, jolloin niiden on ilmoitettava hyväksymästään kynnysarvosta komissiolle, jotka saattaa tämän tiedon yleisön helposti saataville.

   

  4. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta etäsopimuksiin, jotka

   

  a) tehdään teletoiminnan harjoittajien kanssa maksullisten yleisöpuhelimien kautta niiden käyttöä varten, sikäli kuin ne liittyvät niiden käyttöön, tai jotka tehdään kuluttajan luoman yksittäisen puhelin-, internet- tai faksiyhteyden käyttöä varten,

   

  b) kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/65/EY soveltamisalaan.

   

  _____________

  1 Tekstiä ei ole vielä hyväksytty.

   

  2 EUVL L 33, 3.2.2009, s. 10.

  Tarkistus  76

  Ehdotus direktiiviksi

  4 b artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 b artikla

   

  Yhdenmukaistamisaste

   

  Jollei toisin säädetä, jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä luvussa vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, että kuluttajansuojan taso on direktiivistä poikkeava.

  Tarkistus  77

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

  1. Elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivan henkilön on hyvissä ajoin ennen kuin mahdollinen etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävä sopimus tai tarjous sitoo kuluttajaa annettava kuluttajalle tiedot, joita kuluttaja voi kohtuudella edellyttää, kun otetaan huomioon tilanteessa normaalit laatustandardit ja ominaisuudet. Tietojen on oltava selkeitä ja täsmällisiä, ja ne on esitettävä selvästi ja ymmärrettävästi. Tietojen on sisällettävä erityisesti seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

  Tarkistus  78

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) tuotteen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin viestimen ja tuotteen kannalta on asianmukaista;

  a) tavaroiden tai palvelujen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin viestimen ja tavaroiden tai palvelujen kannalta on asianmukaista;

  Tarkistus  79

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, kuten esimerkiksi hänen toiminimensä, ja tarvittaessa sen elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii;

  b) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, kuten esimerkiksi hänen toiminimensä, ja tarvittaessa sen elinkeinonharjoittajan toimipaikan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii;

  Tarkistus  80

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a) yhteystiedot, myös puhelinnumero sekä faksinumero ja sähköpostiosoite, silloin kun saatavilla, ja muut etäviestintävälineet, joiden avulla kuluttaja voi ottaa yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja viestiä nopeasti ja suoraan elinkeinonharjoittajan kanssa;

  Tarkistus  81

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja;

  c) lopullinen hinta veroineen tai, ellei tuotteen luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja;

  Tarkistus  82

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä valitusten käsittelyihin sovellettava käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

  d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät järjestelyt;

  Tarkistus  83

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a) valitusten käsittelyihin sovellettava käytäntö ja maantieteellinen osoite, johon kuluttaja voi osoittaa mahdolliset valitukset, ja tarvittaessa elinkeinonharjoittajan puolesta valituksia käsittelevän elimen osoite;

  Tarkistus  84

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d b) tieto mahdollisuudesta turvautua sovintoratkaisumekanismiin, jos sellainen on olemassa;

  Tarkistus  85

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) maininta peruuttamisoikeudesta tapauksen mukaan;

  e) mahdollisen peruuttamisoikeuden käytön ehdot ja oikeuden käyttämistä koskeva menettely, mukaan lukien peruuttamisen määräaika ja sen elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, jolle peruuttamisesta on ilmoitettava, sekä tavaroiden palauttamisen mahdolliset kustannukset; elinkeinonharjoittaja voi käyttää liitteessä I olevan A ja B osan mukaisia peruuttamisohjeen ja peruuttamislomakkeen malleja tai muuta yksiselitteistä ilmoittamistapaa;

  Tarkistus  86

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a) maininta siitä, että kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta silloin, kun peruuttamisoikeutta ei sovelleta 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  Tarkistus  87

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e b) tarvittaessa tiedot taloudellisista takuista etukäteen suoritettujen maksujen saamiseksi takaisin peruuttamistapauksissa;

  Tarkistus  88

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h) sopimukseen perustuvien kuluttajan velvoitteiden vähimmäiskestoaika tapauksen mukaan;

  h) sopimukseen perustuvien kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan velvoitteiden vähimmäiskestoaika tapauksen mukaan;

  Tarkistus  89

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i a) maininta siitä, että sopimus tehdään elinkeinonharjoittajan kanssa ja että näin ollen kuluttaja nauttii tämän direktiivin mukaista kuluttajansuojaa;

  Tarkistus  90

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i b) tarvittaessa maininta kuluttajan velvoitteesta maksaa 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos palvelujen suorittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamista koskevan määräajan päättymistä;

  Tarkistus  91

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – i c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i c) tarvittaessa maininta siitä, kuinka kauan tarjous on voimassa;

  Tarkistus  92

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – i d alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i d) tarvittaessa maininta digitaalisten tuotteiden teknisestä suojauksesta;

  Tarkistus  93

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Julkisen huutokaupan osalta 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan korvata tiedolla huutokaupanpitäjän maantieteellisestä osoitteesta ja henkilöllisyydestä.

  2. Julkisen huutokaupan osalta 1 kohdan b ja b a alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan korvata vastaavilla tiedoilla huutokaupanpitäjästä.

  Tarkistus  94

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa liitteessä I olevassa A osassa esitetylle peruuttamisohjeen mallille muita muotovaatimuksia.

  Tarkistus  95

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Jos elinkeinonharjoittaja käyttää liitteessä I olevassa A osassa esitettyä peruuttamisohjeen mallia, se täyttää 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin liittyvät tiedonantovaatimukset.

  Tarkistus  96

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat erottamaton osa myynti- tai palvelusopimusta.

  3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat erottamaton osa myynti- tai palvelusopimusta, joka on tehty etäsopimuksena tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa.

  Tarkistus  97

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Elinkeinonharjoittajalle kuuluu todistustaakka siitä, että hän on antanut tässä artiklassa tarkoitetut tiedot.

  Tarkistus  98

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 3 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 b. Jos tämän artiklan säännökset ovat ristiriidassa muiden erityissopimuksia koskevista tiedonantovaatimuksista annettujen unionin säännösten kanssa, viimeksi mainitut ovat ensisijaisia ja niitä sovelletaan kyseisiin erityissopimuksiin.

  Tarkistus  99

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten rikkomiseen liittyvät seuraamukset määritetään voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisessa lainsäädännössään tehokkaista sopimusoikeudellisista oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten rikkomisen varalta.

  2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten rikkomiseen liittyvät seuraamukset määritetään voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan säännösten soveltamista, lukuun ottamatta sellaisia vähäisiä teknisluonteisia säännösten rikkomisia, joiden vaikutukset sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti olisivat kohtuuttomia tosiasiallisesti aiheutettuun vahinkoon nähden. Jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisessa lainsäädännössään tehokkaista oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten rikkomisen varalta.

  Tarkistus  100

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Tämän artiklan säännöksillä ei rajoiteta kansallista lainsäädäntöä, jonka mukaan tietyt välittäjän välityksellä tehdyt sopimukset katsotaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiksi sopimuksiksi.

  Tarkistus  101

  Ehdotus direktiiviksi

  III luku – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kuluttajalle annettavat tiedot ja peruuttamisoikeus etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä

  Poistetaan.

  Tarkistus  102

  Ehdotus direktiiviksi

  8 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  8 artikla

  Poistetaan.

  Soveltamisala

   

  Tämän luvun säännöksiä sovelletaan etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin.

   

  Tarkistus  103

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin liittyvät tiedonantovaatimukset

  Poistetaan.

  Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä elinkeinonharjoittajan on annettava seuraavat tiedot, jotka ovat erottamaton osa sopimusta:

   

  a) edellä 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot ja poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään, tiedot maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvistä järjestelyistä kaikissa tapauksissa;

   

  b) jos peruuttamisoikeutta sovelletaan, kyseisen oikeuden käyttämiseen liittyvä ehdot ja menettelyt liitteen I mukaisesti;

   

  c) elinkeinonharjoittajan toimipaikan maantieteellinen osoite, johon kuluttaja voi osoittaa mahdolliset valitukset, jos kyseinen osoite poikkeaa elinkeinonharjoittajan maantieteellisestä osoitteesta (ja tarvittaessa sen elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite, jonka puolesta hän toimii);

   

  d) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat saatavilla;

   

  e) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta turvautua sovintoratkaisuun;

   

  f) tieto siitä, että sopimus tehdään elinkeinonharjoittajan kanssa ja että kuluttaja nauttii tämän direktiivin mukaista kuluttajansuojaa.

   

  Tarkistus  104

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava tilauslomakkeella selkeästi ja ymmärrettävästi ja helposti luettavassa muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava mukana liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu vakiomuotoinen peruuttamislomake.

  1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 5 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava, mikäli tämä sopimuksen luonteen perusteella vaikuttaa asianmukaiselta, sopimusasiakirjassa tai muulla pysyvällä välineellä selkeästi ja ymmärrettävästi ja helposti luettavassa tekstimuodossa hyvissä ajoin ennen kuin mahdollinen sopimus tai tarjous sitoo kuluttajaa. Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan pyynnöstä annettava tiedot paperilla.

  Tarkistus  105

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei ole paperimuodossa, vastaanottaa muulla pysyvällä välineellä olevan kappaleen tilauslomakkeesta.

  Poistetaan.

  Tarkistus  106

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita muotovaatimuksia.

  3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita muoto- tai tiedonantovaatimuksia. Tämä ei rajoita objektiivisesti perusteltuja vaatimuksia, jotka eivät liity muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin ja jotka koskevat erityisesti terveys- ja turvallisuusriskejä.

  Tarkistus  107

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan saataville esitettyinä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja helposti luettavassa muodossa ja käytettävälle etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

  1. Etäsopimusten osalta 5 artiklassa tarkoitetut tiedot on hyvissä ajoin ennen kuin mahdollinen sopimus tai tarjous sitoo kuluttajaa asetettava kuluttajan saataville esitettyinä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja helposti luettavassa muodossa ja käytettävälle etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

  Tarkistus  108

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen tekemistä varten, hänen on keskustelun aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja puhelun kaupallinen tarkoitus.

  2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen tekemistä varten, elinkeinonharjoittajan on keskustelun aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja tapauksen mukaan sen henkilön henkilöllisyys, jonka puolesta hän soittaa kuluttajalle, sekä puhelun kaupallinen tarkoitus.

  Tarkistus  109

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämistä varten, elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

  3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämistä varten, elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja lopullisesta hinnasta. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle muut 5 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

  Tarkistus  110

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Jos kuluttaja velvoitetaan internetin kautta tehdyssä etäsopimuksessa suorittamaan maksuja, sopimus sitoo kuluttajaa ainoastaan, jos elinkeinonharjoittaja

   

  a) ilmoittaa selvästi ja helposti havaittavasti kaikki hintaan vaikuttavat tekijät sisältävän kokonaishinnan ja

   

  b) esittää sopimuksen internetissä siten, että sitova tilaus on mahdollinen vasta sen jälkeen kun kuluttaja on vahvistanut hyväksyvänsä a alakohdassa edellytetyn ilmoituksen.

  Tarkistus  111

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista 9 artiklan a–f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista pysyvällä välineellä kohtuullisen ajan kuluessa etäsopimuksen tekemisestä ja viimeistään silloin, kun tavarat luovutetaan tai palvelun suorittaminen alkaa, ellei kyseisiä tietoja ole annettu kuluttajalle pysyvällä välineellä jo ennen etäsopimuksen tekemistä.

  4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista 5 artiklassa tarkoitetuista tiedoista tekstimuodossa pysyvällä välineellä kohtuullisen ajan kuluessa etäsopimuksen tekemisestä ja viimeistään silloin, kun tavarat luovutetaan tai palvelun suorittaminen alkaa, ellei kyseisiä tietoja ole annettu kuluttajalle pysyvällä välineellä jo ennen etäsopimuksen tekemistä.

  Tarkistus  112

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita muotovaatimuksia.

  5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita muoto- tai tiedonantovaatimuksia. Tämä ei rajoita objektiivisesti perusteltuja vaatimuksia, jotka eivät liity etäsopimuksiin ja jotka koskevat erityisesti terveys- ja turvallisuusriskejä.

  Tarkistus  113

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen muulla pysyvällä välineellä.

  Peruuttamisen määräaika päättyy neljäntoista päivän kuluttua viimeisestä seuraavista päivämääristä:

   

   

  a) sopimuksen tekopäivämäärä;

  Tavaroiden myyntiä koskevan etäsopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.

   

  b) jos sopimus koskee tavaroiden toimittamista, tavaroiden vastaanoton päivämäärä;

  Palvelujen toimittamista koskevan etäsopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa sopimuksen tekopäivästä.

   

  c) jos kyseessä on sekasopimus, tavaroiden toimittaminen tai palvelun suorittaminen, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhäisempi;

   

  d) jos sopimus koskee useiden tavaroiden toimittamista, jotka toimitetaan erikseen, viimeisen tavaran vastaanoton päivämäärä;

   

  e) jos sopimus koskee useasta erästä tai osasta koostuvan tavaran toimittamista, viimeisen erän tai osan vastaanoton päivämäärä;

   

  f) jos sopimus koskee samantyyppisten tavaroiden toimittamista toistuvasti tietyn ajanjakson aikana, ensimmäisen tavaran vastaanoton päivämäärä.

  Tarkistus  114

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia suorittamasta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan peruuttamisen määräajan kuluessa.

  4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia suorittamasta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan peruuttamisen määräajan kuluessa. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansallisessa lainsäädännössään säännöksiä, joilla kielletään maksun suorittaminen peruuttamisen määräajan aikana.

  Tarkistus  115

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen määräaika päättyy kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun elinkeinonharjoittaja on kokonaan suorittanut sopimukseen perustuvat velvoitteensa.

  Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 5 artiklan 1 kohdan e alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen määräaika päättyy yhden vuoden kuluttua 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

   

  Jos elinkeinonharjoittaja on antanut kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta yhden vuoden kuluessa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä, peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja vastaanottaa tiedot.

  Tarkistus  116

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä elinkeinonharjoittajalle osoitetulla vapaamuotoisella ilmoituksella tai käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa vahvistettua vakiomuotoista peruuttamislomaketta.

  1. Kuluttajan on ennen peruuttamisen määräajan päättymistä ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle päätöksestään peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä. Kuluttaja voi tehdä kyseisen ilmoituksen käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa vahvistettua malliperuuttamislomaketta tai ilmoittaa asiasta muulla yksiselitteisellä tavalla.

  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle vakiomuotoisella peruuttamislomakkeelle mitään muita muotovaatimuksia.

  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa muotovaatimuksia peruuttamista koskevalle ilmoitukselle.

  2. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten osalta elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää vakiomuotoinen peruuttamislomake sähköisesti ja toimittaa se elinkeinonharjoittajan verkkosivuston kautta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on lähetettävä kuluttajalle vahvistus peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta viipymättä sähköpostitse.

  2. Elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi tarjota kuluttajalle mahdollisuuden lähettää liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu malliperuuttamislomake tai muu peruuttamisilmoitus tai täyttää sellainen sähköisesti ja toimittaa se verkkosivuston kautta. Elinkeinonharjoittajan on lähetettävä kuluttajalle vahvistus peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta viipymättä sähköpostitse.

  Tarkistus  117

  Ehdotus direktiiviksi

  15 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) tehdä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävä sopimus tapauksissa, joissa asiakas on tehnyt tarjouksen.

  b) tehdä etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävä sopimus tapauksissa, joissa asiakas on tehnyt tarjouksen.

  Tarkistus  118

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Peruuttamiseen liittyvät elinkeinonharjoittajan velvoitteet

  Peruuttamiseen liittyvät elinkeinonharjoittajan takaisinmaksuvelvoitteet

  Tarkistus  119

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän vastaanottaa peruuttamista koskevan ilmoituksen.

  1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän vastaanottaa peruuttamista koskevan ilmoituksen.

  Tarkistus  120

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Jos kuluttaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin vakiotoimituksen, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse maksaa takaisin siitä koituneita lisäkustannuksia.

  Tarkistus  121

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Myyntisopimusten osalta elinkeinonharjoittaja voi lykätä takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai noutanut tavarat takaisin tai kunnes kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.

  2. Tavaran toimittamista koskevien etäsopimusten tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta elinkeinonharjoittaja voi lykätä takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai noutanut tavarat takaisin tai kunnes kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.

  Tarkistus  122

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle tai hänen pyynnöstään kolmannelle osapuolelle ennen peruuttamista koskevan määräajan umpeutumista, kuluttajan on lähetettävä tai luovutettava tavarat elinkeinonharjoittajalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut noutamaan tavarat itse.

  Sellaisten tavaran toimittamista koskevien etäsopimusten tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta, joissa kuluttaja tai hänen pyynnöstään kolmas osapuoli on ottanut tavarat haltuunsa ennen peruuttamista koskevan määräajan umpeutumista, kuluttajan on lähetettävä tai luovutettava tavarat elinkeinonharjoittajalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut noutamaan tavarat itse.

  Tarkistus  123

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja peruuttamisoikeudesta 9 artiklan b alakohdan mukaisesti. Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan peruuttamista palveluista, jotka on suoritettu kokonaan tai osittain peruuttamista koskevan määräajan aikana.

  2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja peruuttamisoikeudesta 5 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

  Tarkistus  124

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Palvelusopimusten osalta kuluttaja vastaa peruuttamisen määräajan kuluessa toimitettujen palvelujen kustannuksista kokonaan tai osittain, kun elinkeinonharjoittaja on toimittanut 5 artiklan 1 kohdan i b alakohdassa tarkoitetut tiedot ja palvelujen suorittaminen on kuluttajan nimenomaisella suostumuksella alkanut peruuttamisen määräajan kuluessa.

  Tarkistus  125

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Muilta osin kuin tässä artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa kuluttajalle ei aiheudu velvoitteita peruuttamisoikeuden käyttämisestä.

  Tarkistus  126

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta etäsopimuksiin, jos

  1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin, jos

  Tarkistus  127

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) palvelun suorittaminen on kuluttajan nimenomaisella suostumuksella alkanut ennen 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista päivän määräajan päättymistä;

  Poistetaan.

  Tarkistus  128

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja koskevasta sopimuksesta, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa;

  b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja koskevasta sopimuksesta, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisen määräajan kuluessa;

  Tarkistus  129

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) kyse on sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka on valmistettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai joita on selvästi muunneltu kuluttajan tarpeita vastaaviksi tai jotka voivat nopeasti pilaantua tai vanhentua;

  c) kyse on sellaisten tavaroiden tai palveluiden toimittamisesta, jotka on valmistettu tai suunniteltu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai joita on selvästi muunneltu kuluttajan tarpeita vastaaviksi, tai sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka voivat nopeasti pilaantua tai vanhentua;

  Tarkistus  130

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) kyse on sellaisten elintarvikkeiden, juomien tai muiden hygieenisessä mielessä arkojen tavaroiden toimittamisesta, joiden pakkauksen tai sinetin kuluttaja on jo avannut;

  Tarkistus  131

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c b) kyse on sopimuksesta, jossa kuluttaja on kiireellisen tilanteen vuoksi pyytänyt elinkeinonharjoittajaa suorittamaan sopimusvelvoitteet välittömästi; jos elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä toimittaa tai myy muita palveluita tai tavaroita, jotka eivät ole aivan välttämättömiä kuluttajan kiireellisen tilanteen kannalta, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin;

  Tarkistus  132

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c c) kyse on sopimuksesta, jota varten kuluttaja on nimenomaisesti pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään kotonaan korjaus- tai huoltotöiden tekemiseksi; jos elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä suorittaa muita kuin kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä palveluja tai toimittaa muita tavaroita kuin huolto- tai korjaustöiden suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin;

  Tarkistus  133

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c d) kyse on majoitus-, kuljetus-, autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-ajanpalvelujen tarjoamisesta silloin, kun palvelut sopimuksen mukaisesti suoritetaan määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa;

  Tarkistus  134

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, jonka hinnasta on sovittu myyntisopimusta tehtäessä, joka voidaan toimittaa vasta 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen ja jonka todellinen arvo on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa;

  d) kyse on sellaisen viinin tai muun juoman toimittamisesta, jonka hinnasta on sovittu myyntisopimusta tehtäessä, joka voidaan toimittaa vasta 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen ja jonka todellinen arvo on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa;

  Tarkistus  135

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) kuluttaja on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman;

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus  136

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai aikakausjulkaisuja koskevasta sopimuksesta;

  f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai aikakausjulkaisuja koskevasta sopimuksesta tilaussopimuksia lukuun ottamatta;

  Perustelu

  Yhtenä EU:n siviilioikeuden mukaisen kuluttajansuojaa koskevan säännöstön tarkistamisen tavoitteena on kuluttajansuojan kehittäminen ja vahvistaminen, ja tämä tavoite edellyttää peruuttamisoikeutta koskevien lukemattomien poikkeusten kriittistä analysointia ja niiden vähentämistä sekä eräiden poikkeuksia koskevien määritelmien täsmentämistä. On objektiivisesti perusteltua tiedustella muiden alojen lupauksista ja hyväksyä niitä. Sen lisäksi näihin poikkeuksiin vedotaan aina käytännössä kuluttajan peruttamisoikeuden vastaisina argumentteina eli ne toimivat häntä vastaan.

  Tarkistus  137

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h a) kyse on sähköisesti tehdyistä sopimuksista, jotka koskevat palveluja, jotka suoritetaan välittömästi ja kokonaan käyttäen samaa etäviestintä, kuten internetistä lataamista, jos palvelun suorittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella.

  Tarkistus  138

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jos kyseessä on

  Poistetaan.

  a) sopimus, joka koskee kotitalouden päivittäiseen kulutukseen tarkoitettuja elintarvikkeita, juomia tai muita tavaroita, jotka kuluttaja on valinnut etukäteen etäviestimen kautta ja jotka elinkeinonharjoittaja, joka tavanomaisesti myy kyseisiä tuotteita omissa toimitiloissaan, toimittaa fyysisesti kuluttajalle tämän kotiin, asuinpaikkaan tai työpaikalle;

   

  b) sopimus, jossa kuluttaja on kiireellisen tilanteen vuoksi pyytänyt elinkeinonharjoittajaa täyttämään sopimuksen välittömästi; jos elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä toimittaa tai myy muita palveluita tai tavaroita, jotka eivät ole aivan välttämättömiä kuluttajan kiireellisen tilanteen kannalta, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin;

   

  c) sopimus, jota varten kuluttaja on etäviestimen kautta nimenomaisesti pyytänyt elinkeinonharjoittajaa vierailemaan kotonaan korjaus- tai huoltotöiden tekemiseksi kuluttajan kiinteistössä; jos elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä suorittaa muita kuin kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä palveluja tai toimittaa muita tavaroita kuin huolto- tai korjaustöiden suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin.

   

  Tarkistus  139

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Osapuolet voivat sopia, että 1 ja 2 kohdan säännöksiä ei sovelleta.

  3. Osapuolet voivat sopia, että 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta.

  Tarkistus  140

  Ehdotus direktiiviksi

  20 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Soveltamisalaan kuulumattomat etäsopimukset ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt sopimukset

  Poistetaan.

  1. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei sovelleta etäsopimuksiin tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka

   

  a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä tai muita kiinteää omaisuutta koskevia oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun ottamatta;

   

  b) tehdään jakeluautomaatin avulla tai automatisoidussa liiketilassa;

   

  c) tehdään teletoiminnan harjoittajien kanssa maksullisten yleisöpuhelimien kautta ja niiden käyttöä varten;

   

  d) koskevat elinkeinonharjoittajan suorittamaa elintarvikkeiden tai juomien toimittamista säännöllisillä ja toistuvilla jakelukierroksilla toimipaikkansa lähialueella.

   

  2. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei sovelleta muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat

   

  a) vakuutuksia;

   

  b) direktiivin 2002/65/EY16 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja rahoituspalveluja, joiden hinta on riippuvainen peruuttamisen määräaikana rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, joihin palvelujen tarjoaja ei voi vaikuttaa, ja

   

  c) direktiivin 2008/48/EY soveltamisalaan kuuluvia luottoja.

   

  3. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei sovelleta majoitus-, kuljetus-, autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että palvelut suoritetaan määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

   

  EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.

   

  Tarkistus  141

  Ehdotus direktiiviksi

  21 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on asentanut oikaistessaan tavaran virheen tekemällä korjauksen 26 artiklan mukaisesti.

  Poistetaan.

  Tarkistus  142

  Ehdotus direktiiviksi

  21 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tätä lukua käytettyjen tavaroiden myyntiin julkisessa huutokaupassa.

  Poistetaan.

  Tarkistus  143

  Ehdotus direktiiviksi

  21 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  21 a artikla

   

  Yhdenmukaistamisaste

   

  Jollei toisin säädetä, jäsenvaltiot voivat hyväksyä tai pitää voimassa tiukempia säännöksiä, jotka ovat Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen mukaisia, tämän luvun soveltamisalalla paremman kuluttajansuojan tason varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset komissiolle, joka saattaa tämän tiedon yleisön helposti saataville.

  Tarkistus  144

  Ehdotus direktiiviksi

  22 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, elinkeinonharjoittajan on luovutettava tavarat siirtämällä niiden hallinta kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle kolmannelle osapuolelle, joka ei ole tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

  1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, elinkeinonharjoittajan on luovutettava tavarat saattamalla ne kuluttajan tai kuluttajan osoittaman kolmannen osapuolen, joka ei ole tavaran kuljettaja, haltuun kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

  Tarkistus  145

  Ehdotus direktiiviksi

  22 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki maksamansa summat seitsemän päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta viimeisestä luovutuspäivästä.

  2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt luovutukseen liittyviä velvoitteitaan ajoissa 1 kohdan mukaisesti, kuluttajalla on oikeus pyytää häntä toimittamaan tavara olosuhteisiin nähden asianmukaisen ajan kuluessa. Jos elinkeinonharjoittaja ei toimita tavaroita asianmukaisen ajan kuluessa, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus.

  Tarkistus  146

  Ehdotus direktiiviksi

  22 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt luovutukseen liittyviä velvoitteitaan ajoissa 1 kohdan mukaisesti, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus, jos:

   

  a) elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt toimittamasta tavaroita tai

   

  b) toimitusaika on olennainen ottaen huomioon kaikki sopimuksen tekoon liittyvät olosuhteet tai

   

  c) kuluttaja ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle ennen sopimuksen tekemistä, että toimitus tiettynä ajankohtana tai tiettyyn ajankohtaan mennessä on olennaista.

  Tarkistus  147

  Ehdotus direktiiviksi

  22 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Edellä olevan 2 ja 2 a kohdan mukaisesti tapahtuvan sopimuksen purkamisen lisäksi kuluttaja voi turvautua muihin kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin keinoihin.

  Tarkistus  148

  Ehdotus direktiiviksi

  22 artikla – 2 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 c. Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai ottaa käyttöön tämän artiklan säännöksistä poikkeavia kansallisia säännöksiä.

  Tarkistus  149

  Ehdotus direktiiviksi

  23 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut tavarat hallintaansa.

  1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli on ottanut tavarat haltuunsa.

  Tarkistus  150

  Ehdotus direktiiviksi

  23 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, ei ole ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin tavaroiden saamiseksi hallintaansa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu vastuu siirtyy kuluttajalle osapuolten sopimana luovutusajankohtana.

  2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli ei ole täyttänyt velvoitettaan ottaa tavarat haltuunsa eikä tälle ole ollut hyväksyttävissä olevaa estettä, edellä 1 kohdassa tarkoitettu vastuu siirtyy kuluttajalle siitä ajankohdasta lähtien, jona tavarat olisi pitänyt ottaa haltuun.

  Tarkistus  151

  Ehdotus direktiiviksi

  23 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Osapuolet eivät voi estää tämän artiklan säännösten soveltamista eivätkä poiketa niistä tai muuttaa niiden vaikutusta kuluttajan vahingoksi.

  Tarkistus  152

  Ehdotus direktiiviksi

  23 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai ottaa käyttöön tämän artiklan säännöksistä poikkeavia kansallisia säännöksiä.

  Tarkistus  153

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava tavarat myyntisopimuksen mukaisina.

  1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava tavarat kuluttajalle myyntisopimuksen mukaisina.

  Tarkistus  154

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Luovutettujen tavaroiden katsotaan olevan virheettömiä, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

  2. Luovutettujen tavaroiden katsotaan olevan myyntisopimuksen mukaisia, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

  Tarkistus  155

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään, tai

  c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään, ja

  Perustelu

  Sopimuksenmukaisuuden periaate edellyttää, että sopimuksenvastaisuutta koskevia kriteerejä on vahvistettava ja parannettava.

  Tarkistus  156

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei katsota olevan, jos kuluttaja sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen olisi kohtuudella pitänyt tietää virheestä, tai jos virhe on johtunut kuluttajan toimittamista materiaaleista.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus  157

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 4 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Edellä 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut julkiset maininnat eivät sido elinkeinonharjoittajaa, jos hän osoittaa, että kyseessä oli jokin seuraavista tilanteista:

  4. Edellä 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut julkiset maininnat eivät sido elinkeinonharjoittajaa, jos kyseessä oli jokin seuraavista tilanteista:

  Tarkistus  158

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) kyseinen maininta oli oikaistu sopimuksentekohetkeen mennessä;

  b) kyseinen maininta oli oikaistu sopimuksentekohetkeen mennessä ja kuluttajan voidaan kohtuudella olettaa havainneen oikaisun;

  Tarkistus  159

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Tavaran virheellisestä asennuksesta johtuva virheellisyys rinnastetaan tavaran virheeseen, jos asennus sisältyy kauppasopimukseen ja tavaran on asentanut elinkeinonharjoittaja tai se on asennettu elinkeinonharjoittajan vastuulla. Tämä koskee myös tapausta, jossa kuluttaja on asentanut tavaran, joka on tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, ja jossa virheellinen asennus johtuu asennusohjeiden puutteellisuudesta.

  5. Tavaran virheellisestä asennuksesta johtuva virheellisyys rinnastetaan tavaran virheeseen, jos tavaran on asentanut elinkeinonharjoittaja tai se on asennettu elinkeinonharjoittajan vastuulla. Tämä koskee myös tapausta, jossa kuluttaja on asentanut tavaran, joka on tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, ja jossa virheellinen asennus johtuu asennusohjeiden puutteellisuudesta.

  Tarkistus  160

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 5 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 b. Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai ottaa käyttöön tämän artiklan säännöksistä poikkeavia kansallisia säännöksiä.

  Tarkistus  161

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

  1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–5 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyessä oikeus siihen, että

  Tarkistus  162

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) hintaa alennetaan,

  b) hintaa alennetaan tai

  Tarkistus  163

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava virhe valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

  2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava virhe kuluttajan valinnan mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

  Tarkistus  164

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että virheen oikaiseminen korjaamalla tai vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, mahdotonta tai edellyttäisi elinkeinonharjoittajalta suhteetonta panostusta, kuluttaja voi valita hinnanalennuksen tai sopimuksen purkamisen. Elinkeinonharjoittajan panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat kustannukset olisivat hinnanalennukseen tai sopimuksen purkuun verrattuna liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden arvo ilman virhettä ja virheen merkittävyys.

  3. Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että virheen oikaiseminen sekä korjaamalla että vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, mahdotonta tai edellyttäisi elinkeinonharjoittajalta suhteetonta panostusta, kuluttaja voi valita hinnanalennuksen tai sopimuksen purkamisen. Elinkeinonharjoittajan panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat kustannukset olisivat hinnanalennukseen tai sopimuksen purkuun verrattuna liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden arvo ilman virhettä ja virheen merkittävyys.

  Tarkistus  165

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 4 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) sama puute on esiintynyt useammin kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

  d) sama puute on esiintynyt useammin kuin kerran lyhyen ajan kuluessa korjaamisen tai vaihtamisen jälkeen.

  Tarkistus  166

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Arvioitaessa sitä, aiheutuuko kuluttajalle huomattavaa haittaa ja mikä on elinkeinonharjoittajan tarvitsema kohtuullinen aika virheen oikaisemiseen, otetaan huomioon tavaroiden luonne tai 24 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen tarkoitus, jota varten kuluttaja on tavarat hankkinut.

  5. Arvioitaessa sitä, aiheutuuko kuluttajalle huomattavaa haittaa ja mikä on elinkeinonharjoittajan tarvitsema kohtuullinen aika virheen oikaisemiseen, otetaan huomioon tavaroiden luonne ja 24 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen tarkoitus, jota varten kuluttaja on tavarat hankkinut.

  Tarkistus  167

  Ehdotus direktiiviksi

  27 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Kuluttaja voi vaatia korvausta vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien säännösten soveltamista.

  2. Kuluttaja voi vaatia kansallisen lainsäädännön mukaista korvausta vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien säännösten soveltamista.

  Tarkistus  168

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli on saanut vaihdetut tavarat haltuunsa.

  2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli on ottanut vaihdetut tavarat haltuunsa.

  Tarkistus  169

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut virheen korjaamalla, hän on vastuussa asentamiensa varaosien virheellisyydestä niin kauan kuin hän on vielä vastuussa varsinaisesta tavarasta, mutta aina ainakin kuusi kuukautta korjaamisen jälkeen.

  Tarkistus  170

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Voidakseen käyttää 25 artiklan mukaisia oikeuksiaan kuluttajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle virheestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen.

  Poistetaan.

  Tarkistus  171

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jollei toisin osoiteta, kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutushetkestä ilmenevän virheen oletetaan olleen olemassa silloin, kun vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran tai virheen luonteen perusteella asianmukainen.

  5. Jollei toisin osoiteta, yhden vuoden kuluessa tavaran luovutushetkestä ilmenevän virheen oletetaan olleen olemassa silloin, kun vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran tai virheen luonteen perusteella asianmukainen.

  Tarkistus  172

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava helposti luettava. Takuuasiakirjassa on annettava seuraavat tiedot:

  2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava helposti luettava. Takuuasiakirja on myös laadittava samalla kielellä kuin millä tavaroita tarjottiin, ja siinä on annettava seuraavat tiedot:

  a) edellä 26 artiklassa vahvistetut lakiin perustuvat kuluttajan oikeudet ja selkeä ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu ei vaikuta kyseisiin oikeuksiin;

  a) edellä 26 ja 28 artiklassa vahvistetut kuluttajan oikeudet ja selkeä ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu ei vaikuta kyseisiin oikeuksiin, ja

  b) kaupallisen takuun sisältö ja edellytykset korvauksen hakemiselle, kuten takuun voimassaoloaika ja -alue sekä takuun antajan nimi ja osoite;

  b) kaupallisen takuun edellytykset, erityisesti takuun voimassaoloaikaan, siirrettävyyteen ja voimassaoloalueeseen liittyvät edellytykset, takuun antajan nimi ja osoite sekä sen henkilön nimi ja osoite, jolta korvausta on haettava, jos kyseessä on eri henkilö kuin takuun antaja, ja korvauksen hakemista koskeva menettely.

  c) tarvittaessa maininta siitä, että kaupallista takuuta ei voi siirtää myöhemmälle ostajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 25 artiklan ja liitteessä III olevan 1 kohdan j alakohdan säännösten soveltamista.

   

   

  2 a. Kuluttaja voi siirtää takuun myöhemmälle ostajalle. Takuuasiakirjassa voidaan määrätä muusta, ellei tällainen poisrajaaminen ole 32 ja 35 artiklan ja liitteessä III olevan 1 kohdan j alakohdan säännösten valossa kohtuutonta.

  3. Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan pyynnöstä asetettava takuuasiakirja saataville pysyvällä välineellä.

  3. Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan pyynnöstä annettava takuuasiakirja pysyvällä välineellä olevassa tekstimuodossa.

  4. Tämän artiklan 2 tai 3 kohdan säännösten noudattamatta jättäminen ei vaikuta takuun voimassaoloon.

  4. Tämän artiklan 2, 2 a tai 3 kohdan säännösten noudattamatta jättäminen ei vaikuta kaupallisen takuun voimassaoloon.

  Tarkistus  173

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan sopimusehtoihin, jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja on suostunut voimatta vaikuttaa niiden sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua vakiosopimusta.

  1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan elinkeinonharjoittajan tai kolmannen osapuolen ennakolta laatimiin sopimusehtoihin, joista ei ole neuvoteltu erikseen. Sopimusehtoa ei koskaan pidetä erikseen neuvoteltuna, jos se on ennakolta laadittu, eikä kuluttaja ole näin ollen voinut vaikuttaa sen sisältöön, varsinkaan silloin, kun kyseinen ehto on osa ennakolta muotoiltua vakiosopimusta.

  Tarkistus  174

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Se seikka, että kuluttajalla on ollut mahdollisuus vaikuttaa sopimusehdon joihinkin näkökohtiin tai yhteen tiettyyn ehtoon, ei estä tämän luvun säännösten soveltamista muihin sopimusehtoihin, jotka ovat osa sopimusta.

  2. Se seikka, että sopimusehdon tietyistä näkökohdista tai jostakin tietystä ehdosta on sovittu erikseen, ei estä tämän luvun säännösten soveltamista muihin sopimusehtoihin, jotka ovat osa sopimusta.

  Tarkistus  175

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta sellaisiin sopimusehtoihin, jotka vastaavat yhteisön lainsäädännön mukaisia jäsenvaltion pakottavia lakeja tai asetuksia taikka sellaisten kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai periaatteita, joissa yhteisö tai jäsenvaltiot ovat osapuolina.

  3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta sellaisiin sopimusehtoihin, jotka vastaavat unionin lainsäädännön mukaisia jäsenvaltion lakeja, asetuksia tai yleistä järjestystä koskevia määräyksiä taikka sellaisten kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai periaatteita, joissa unioni tai jäsenvaltiot ovat osapuolina.

  Tarkistus  176

  Ehdotus direktiiviksi

  30 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  30 a artikla

   

  Yhdenmukaistamisaste

   

  Jollei toisin säädetä, jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä luvussa vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, että kuluttajansuojan taso on direktiivistä poikkeava.

  Tarkistus  177

  Ehdotus direktiiviksi

  31 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on oltava helposti luettavat.

  1. Kaikki sopimusehdot on ilmaistava selvästi ja ymmärrettävästi. Jos sopimusehto esitetään kirjallisesti, se on aina muotoiltava selkeästi ja ymmärrettävästi ja sen on oltava helposti luettava.

  Tarkistus  178

  Ehdotus direktiiviksi

  31 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä asettamasta esitystapaa koskevia vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle ja asettamiselle kuluttajan saataville.

  4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä asettamasta esitystapaa koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta vammaisiin henkilöihin liittyviä esitystapavaatimuksia tai jos tavarat tai palvelut voivat aiheuttaa erityisen riskin kuluttajan tai kolmannen osapuolen terveydelle tai turvallisuudelle taikka kun kyseessä ovat tietyt tavarat tai palvelut, joiden osalta on näyttöä kuluttajalle koituneesta vahingosta.

  Tarkistus  179

  Ehdotus direktiiviksi

  32 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen kohteena olevien tuotteiden luonne ja kaikki sopimuksen tekoon liittyvät olosuhteet sekä kaikki muut tehtävän sopimuksen tai muun sopimuksen, josta tehtävä sopimus on riippuvainen, ehdot sopimuksen tekohetkellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 38 artiklan soveltamista. Arvioidessaan sopimusehdon kohtuullisuutta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on lisäksi 31 artiklan mukaisesti otettava huomioon sopimuksen laatimistapa ja tapa, jolla elinkeinonharjoittaja on toimittanut sen kuluttajalle.

  2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen kohteena olevien tuotteiden luonne ja kaikki sopimuksen tekoon liittyvät olosuhteet sekä kaikki muut tehtävän sopimuksen tai muun sopimuksen, josta tehtävä sopimus on riippuvainen, ehdot sopimuksen tekohetkellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 38 artiklan soveltamista.

  Tarkistus  180

  Ehdotus direktiiviksi

  32 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Arvioidessaan sopimusehdon kohtuullisuutta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on lisäksi 31 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti otettava huomioon sopimuksen laatimistapa ja tapa, jolla elinkeinonharjoittaja on toimittanut sen kuluttajalle. Elinkeinonharjoittajan laatimaa ehtoa, jolla rikotaan 31 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja avoimuusvaatimuksia, voidaan pelkästään tällä perusteella pitää kohtuuttomana.

  Tarkistus  181

  Ehdotus direktiiviksi

  32 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sopimuksen pääkohteen eikä elinkeinonharjoittajan pääasiallisen sopimusvelvoitteen suorittamisesta maksettavan korvauksen asianmukaisuuden arviointiin edellyttäen, että elinkeinonharjoittaja noudattaa täysin 31 artiklan säännöksiä.

  3. Tämän artiklan 1, 2 ja 2 a kohtaa ei sovelleta sopimuksen pääkohteen eikä elinkeinonharjoittajan pääasiallisen sopimusvelvoitteen suorittamisesta maksettavan korvauksen asianmukaisuuden arviointiin edellyttäen, että elinkeinonharjoittaja noudattaa täysin 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä.

  Tarkistus  182

  Ehdotus direktiiviksi

  33 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että sopimusehdosta on neuvoteltu erikseen, todistustaakka on hänellä.

  Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että sopimusehdosta on neuvoteltu erikseen tai että sopimusehto on 31 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn avoimuusvaatimuksen mukainen, todistustaakka on hänellä.

  Tarkistus  183

  Ehdotus direktiiviksi

  34 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja pidetään kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen luetteloa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan mukaisesti.

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja pidetään kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina.

   

  2. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa lainsäädännössään muista kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina pidettävistä sopimusehdoista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetuista sopimusehdoista.

   

  Komissio saattaa tämän tiedon yleisön helposti saataville.

  Tarkistus  184

  Ehdotus direktiiviksi

  35 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä III olevassa 1 kohdassa lueteltujen sopimusehtojen katsotaan olevan kohtuuttomia, ellei elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen luetteloa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan mukaisesti.

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä III olevassa 1 kohdassa lueteltujen sopimusehtojen katsotaan olevan kohtuuttomia, ellei elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti kohtuullisia.

   

  2. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa lainsäädännössään muista kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina pidettävistä sopimusehdoista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetuista sopimusehdoista.

   

  Komissio saattaa tämän tiedon yleisön helposti saataville.

  Tarkistus  185

  Ehdotus direktiiviksi

  37 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole kuluttajaa sitovia. Sopimus sitoo osapuolia edelleen, jos se voi olla voimassa ilman kohtuuttomiksi katsottavia ehtoja.

  Tämän direktiivin mukaan kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole kuluttajaa sitovia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sopimus sitoo osapuolia edelleen, jos se voi olla voimassa ilman kohtuuttomiksi katsottavia ehtoja.

  Tarkistus  186

  Ehdotus direktiiviksi

  38 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on kuluttajien ja kilpailevien elinkeinonharjoittajien edun vuoksi varmistettava, että on olemassa riittäviä ja tehokkaita keinoja, oilla kohtuuttomien ehtojen käytön jatkaminen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä sopimuksissa voidaan estää.

  1. Jäsenvaltioiden on kuluttajien ja kilpailevien elinkeinonharjoittajien edun vuoksi varmistettava, että on olemassa riittäviä ja tehokkaita keinoja, joilla kohtuuttomien ehtojen käyttö elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä sopimuksissa voidaan estää.

  Tarkistus  187

  Ehdotus direktiiviksi

  38 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltioiden on valtuutettava tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset käyttämään asianmukaisia ja tehokkaita keinoja, joilla voidaan estää elinkeinonharjoittajia jatkamasta kohtuuttomiksi havaittujen sopimusehtojen käyttämistä.

  3. Jäsenvaltioiden on valtuutettava tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset käyttämään asianmukaisia ja tehokkaita keinoja, joilla voidaan estää elinkeinonharjoittajia käyttämästä kohtuuttomiksi havaittuja sopimusehtoja.

  Tarkistus  188

  Ehdotus direktiiviksi

  39 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  39 artikla

  Poistetaan.

  Liitteissä II ja III esitettyjen ehtojen uudelleentarkastelu

   

  1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ehdoista, jotka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat havainneet kohtuuttomiksi ja jotka niiden mielestä ovat sellaisia, että tätä direktiiviä olisi syytä muuttaa 2 kohdan mukaisesti.

   

  2. Komissio muuttaa liitteitä II ja III saamiensa 1 kohdan mukaisten ilmoitusten perusteella. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

   

  Tarkistus  189

  Ehdotus direktiiviksi

  40 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  40 artikla

  Poistetaan.

  Komitea

   

  1. Komissiota avustaa kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja käsittelevä komitea, jäljempänä 'komitea'.

   

  2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY17 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

   

  ___________

  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

   

  Tarkistus  190

  Ehdotus direktiiviksi

  45 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kuluttaja on vapautettu sellaista tavarantoimitusta koskevasta vastasuorituksesta, jota ei ole tilattu ja joka on direktiivin 2005/29/EY 5 artiklan 5 kohdan ja liitteessä I olevan 29 kohdan mukaisesti kielletty. Se, että kuluttaja jättää vastaamatta toimitukseen, jota ei ole tilattu, ei merkitse tarjouksen hyväksymistä.

  Kuluttaja on vapautettu sellaisen tavaran tai palvelun toimitusta koskevasta vastasuorituksesta, jota ei ole tilattu ja joka on direktiivin 2005/29/EY 5 artiklan 5 kohdan ja liitteessä I olevan 29 kohdan mukaisesti kielletty. Se, että kuluttaja jättää vastaamatta toimitukseen, jota ei ole tilattu, ei merkitse tarjouksen hyväksymistä.

  Tarkistus  191

  Ehdotus direktiiviksi

  47 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kumotaan direktiivit 85/577/ETY, 93/13/ETY ja 97/7/EY sekä direktiivi 1999/44/EY, sellaisena kuin ne ovat muutettuina liitteessä IV mainituilla direktiiveillä.

  Kumotaan [täytäntöönpanon määräaika] alkaen direktiivit 85/577/ETY, 93/13/ETY ja 97/7/EY sekä direktiivi 1999/44/EY, sellaisena kuin ne ovat muutettuina liitteessä IV mainituilla direktiiveillä.

  Tarkistus  192

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – A osa

  Komission teksti

  Tarkistus

  A. Peruuttamislomakkeen yhteydessä toimitettavat tiedot

  A. Peruuttamisohjeen malli

  1. Sen elinkeinonharjoittajan nimi, maantieteellinen osoite ja sähköpostiosoite, jolle peruuttamislomake on lähetettävä.

  Peruuttamisoikeus

  2. Ilmoitus siitä, että kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ja että tätä oikeutta voidaan käyttää lähettämällä jäljempänä oleva peruuttamislomake pysyvällä välineellä 1 kohdassa tarkoitetulle elinkeinonharjoittajalle seuraavasti:

  Kuluttaja voi neljäntoista kalenteripäivän kuluessa peruuttaa pysyvällä välineellä sopimuksen esittämättä perusteluja.

  a) muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on allekirjoittanut tilauslomakkeen

  Määräaika alkaa [tilattujen tavaroiden vastaanottopäivä]*1. Määräaikaan ei lueta [tavaroiden vastaanottopäivä]*2. Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavan työpäivän viimeisen tunnin lopussa.

  b) etäsopimuksena tehdyn myyntisopimuksen osalta neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut tavarat hallintaansa

  Peruuttamisilmoitus voidaan lähettää milloin tahansa ennen peruuttamisen määräajan päättymistä, jolloin peruuttamisen määräaikaa katsotaan noudatetun, jos peruuttamisilmoitus on lähetetty ennen sen päättymistä.

  c) etäsopimuksena tehdyn palvelusopimuksen osalta

  Peruuttamisilmoitus on lähetettävä pysyvällä välineellä (esim. postitse lähetty kirje tai sähköposti*3 ). Peruuttamisilmoituksen voi tehdä jäljempänä olevaa mallia käyttäen; mallin käyttö ei kuitenkaan ole pakollista.

   

  Peruuttamisilmoitus on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:[sen elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, jolle peruuttamisesta on ilmoitettava] [mahdollisesti elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite ja/tai internet-osoite, joita kuluttaja voi käyttää peruuttaakseen sopimuksen].

  – neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, ellei kuluttaja ole antanut nimenomaista ennakkosuostumustaan sille, että sopimuksen täyttäminen voidaan aloittaa ennen kyseisen neljäntoista päivän jakson päättymistä

  Peruuttamisen vaikutukset

  – sopimuksen täyttämisen alkamiseen päättyvän jakson aikana, jos kuluttaja on antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksensa sille, että sopimuksen täyttäminen voidaan aloittaa ennen kyseisen neljäntoista päivän jakson päättymistä.

  Jotta peruuttaminen tulee voimaan, kuluttajan on lähetettävä tai luovutettava tavarat [elinkeinonharjoittajan nimi] tai henkilölle, jonka elinkeinonharjoittaja on valtuuttanut ottamaan tavarat vastaan, neljäntoista kalenteripäivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä [elinkeinonharjoittajan kustannuksella]*4. Jos neljästoista päivä on yleinen vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavan työpäivän viimeisen tunnin lopussa. Tavaroiden palauttamista koskevaan määräaikaan ei lueta peruuttamisilmoituksen lähettämispäivää. Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavana työpäivänä*5.

  3. Kaikkien myyntisopimusten osalta ilmoitus, jossa kerrotaan kuluttajalle määräajoista ja ehdoista, jotka koskevat tavaroiden palauttamista elinkeinonharjoittajalle, sekä esitetään takaisinmaksua koskevat ehdot 16 artiklan ja 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

  Jos kuluttaja palauttaa vastaanottamansa tavarat elinkeinonharjoittajalle vahingoittuneina, kuluttaja on vastuussa tavaroiden arvon alenemisesta. Kuluttaja on kuitenkin vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, laadun ja toiminnan toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Kuluttaja voi estää tavaroiden vahingoittumisen käsittelemällä niitä kuin toisen omaisuutta ja varoen alentamasta tavaroiden arvoa.

  4. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten osalta ilmoitus siitä, että kuluttaja voi täyttää ja jättää vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen sähköisesti elinkeinonharjoittajan verkkosivulla ja että hän saa elinkeinonharjoittajalta kuittauksen peruuttamislomakkeen vastaanottamisesta viipymättä sähköpostitse.

  Peruuttamisen tultua voimaan elinkeinonharjoittajan on maksettava takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut neljäntoista kalenteripäivän kuluessa. Takaisinmaksua koskeva määräaika alkaa peruuttamisilmoituksen vastaanotosta. Määräaikaan ei lueta peruuttamisilmoituksen vastaanottopäivää. Jos neljästoista päivä on yleinen vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavan työpäivän viimeisen tunnin lopussa.

  5. Ilmoitus siitä, että kuluttaja voi käyttää B osassa vahvistettua peruuttamislomaketta.

  Elinkeinonharjoittaja voi lykätä takaisinmaksua kunnes [tavarat on saatu takaisin]*6

   

  *7

   

  Laadintaohjeita:

   

  *1 Kun on kyse seuraavista erityistapauksista, hakasulkeissa esitetään:

   

  ainoastaan palvelujen tarjoamista koskevien etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten tapauksessa: 'sopimuksen tekopäivä'

   

  sekä palveluiden tarjoamista että tavaroiden toimittamista koskevien etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten tapauksessa: 'joko tavaroiden vastaanottopäivä tai palvelun suorittamispäivä, sen mukaan kumpi on myöhemmin'

   

  useiden erikseen toimitettavien tavaroiden toimittamista koskevien etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten tapauksessa: 'ajankohta, jona viimeinen tavara on otettu haltuun'

   

  useasta erästä tai osasta koostuvan tavaran toimittamista koskevien etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten tapauksessa: 'ajankohta, jona viimeinen erä tai osa on otettu haltuun'

   

  samantyyppisten tavaroiden toimittamista toistuvasti tietyn ajanjakson aikana koskevien etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten tapauksessa: 'ajankohta, jona ensimmäinen tavara on otettu haltuun'.

   

  *2 Kun on kyse seuraavista erityistapauksista, sulkeissa esitetään:

   

  jollei toisin säädetä, palvelujen tarjoamista koskevien etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten tapauksessa: 'sopimuksen tekopäivä tai se päivä, jona kuluttaja on vastaanottanut pysyvällä välineellä olevan kappaleen allekirjoitetusta sopimuksesta, jos näin ei tapahdu sopimuksen tekopäivänä"

   

  *3 etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten tapauksessa, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden täyttää peruuttamislomake sähköisesti verkkosivustolla, olisi lisättävä seuraava teksti: 'tai elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla'.

   

  *4ellei elinkeinonharjoittaja ole sopinut maksavansa palauttamisesta koituvia kuluja, hakasuluissa esitetään: 'kuluttajan kustannuksella'.

   

  *5 jos elinkeinonharjoittaja tarjoutuu noutamaan tavarat, olisi lisättävä seuraava lause: 'Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, [elinkeinonharjoittajan nimi] tarjoutuu noutamaan tavarat.'

   

  *6 jos elinkeinonharjoittaja tarjoutuu noutamaan tavarat kuluttajalta, hakasuluissa esitetään: 'elinkeinonharjoittaja on noutanut tavarat kuluttajalta'.

   

  *7 palvelujen tarjoamista koskevien etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten tapauksessa olisi lisättävä seuraava teksti: 'Kuluttajan on maksettava suoritettujen palvelujen kustannukset kokonaan tai osittain, jos palvelujen suorittaminen alkaa peruuttamisen määräaikana ennen kuluttajan nimenomaista suostumusta.'

  Tarkistus  193

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – B osa

  Komission teksti

  Tarkistus

  B. Peruuttamislomakkeen malli

  B. Peruuttamislomakkeen malli

  (Lomake täytetään ja palautetaan vain silloin, kun halutaan peruuttaa tehty sopimus.)

  (Lomake täytetään ja palautetaan vain silloin, kun halutaan peruuttaa tehty sopimus.)

  – Vastaanottaja:

  – Vastaanottaja: (elinkeinonharjoittajan nimi, toimipaikan maantieteellinen osoite ja mahdollisesti sähköpostiosoite)(*)

  – Ilmoitan/Ilmoitamme*, että haluan/haluamme* peruuttaa tekemäni/tekemämme* sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista* / seuraavan palvelun suorittamista*:

  – Ilmoitan/Ilmoitamme*, että haluan/haluamme* peruuttaa kanssanne tekemäni/tekemämme* sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista(**) / seuraavien palvelujen suorittamista(**):

  Tilauspäivä* / Vastaanottopäivä*

  – Sopimuksen tekopäivä (***)

  – Kuluttajan nimi* / Kuluttajien nimet*

  Kuluttajan nimi (***) / Kuluttajien nimet (***)

  Kuluttajan osoite* / Kuluttajien osoitteet*

  Kuluttajan osoite(***) / Kuluttajien osoitteet (***)

  Kuluttajan allekirjoitus* / Kuluttajien allekirjoitukset* (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

  Kuluttajan allekirjoitus(***) / Kuluttajien allekirjoitukset(***) (vain jos lomake toimitetaan paperimuodossa)

  – Päiväys

  – Päiväys (***)

  *Tarpeeton yliviivataan.

  (*) Elinkeinonharjoittaja täyttää ennen lomakkeen toimittamista kuluttajalle.

   

  (**) Tarpeeton yliviivataan.

   

  (***) Kuluttaja/kuluttajat täyttää/täyttävät käyttäessään tätä lomaketta sopimuksen peruuttamiseen.

  Tarkistus  194

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a) poistetaan elinkeinonharjoittajan oikeudellinen vastuu tai rajoitetaan sitä, jos kuluttajan omaisuus vahingoittuu elinkeinonharjoittajan tahallisen toimenpiteen tai törkeän laiminlyönnin seurauksena

  Tarkistus  195

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) rajoitetaan elinkeinonharjoittajan velvollisuutta noudattaa edustajansa tekemiä sitoumuksia tai tehdään elinkeinonharjoittajan sitoumukset riippuvaisiksi sellaisen erityisen ehdon noudattamisesta, johon elinkeinonharjoittaja yksin voi vaikuttaa

  b) rajoitetaan elinkeinonharjoittajan velvollisuutta noudattaa edustajansa tekemiä sitoumuksia tai tehdään elinkeinonharjoittajan sitoumukset riippuvaisiksi sellaisen erityisen ehdon täyttämisestä, johon elinkeinonharjoittaja yksin voi vaikuttaa

  Tarkistus  196

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite II – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) siirretään kaikkia sopimuksesta syntyviä riitoja koskeva toimivalta elinkeinonharjoittajan asuinpaikan tuomioistuimelle, ellei tämä tuomioistuin ole myös kuluttajan asuinpaikan tuomioistuin

  Tarkistus  197

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a) sidotaan kuluttaja velvollisuuteen, jota koskevan edellytyksen toteuttaminen riippuu yksinomaan elinkeinonharjoittajan aikeesta

  Tarkistus  198

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) vaaditaan kuluttajaa ostamaan liitännäistuotteita tai -palveluita, joita ei ole mainostettu pääsopimuksen hinnassa

  Tarkistus  199

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c b) sovelletaan vakuusmaksuja, kuten sopimusehtojen rikkomisesta johtuvia sakkoja, jotka ovat selvästi kohtuuttomia elinkeinonharjoittajalle ehtojen rikkomisesta aiheutuviin kustannuksiin nähden

  Tarkistus  200

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a) poistetaan kuluttajan oikeus määrätä tai valtuuttaa kolmas osapuoli tekemään sopimus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välille ja/tai toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena on johtaa sopimuksen tekemiseen kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välille, tai edesauttaa sellaista sopimusta, tai rajoitetaan sellaista oikeutta

  Perustelu

  Kaikilla kuluttajilla on oikeus määrätä tai valtuuttaa kolmas osapuoli tekemään sopimus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välille ja/tai toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena on johtaa sopimuksen tekemiseen, tai edesauttaa sellaista sopimusta. Kaikkia tätä oikeutta estäviä ehtoja on pidettävä kohtuuttomina kaikissa olosuhteissa.

  Tarkistus  201

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) sallitaan elinkeinonharjoittajan irtisanoa toistaiseksi tehty sopimus ilman kohtuullista irtisanomisaikaa, paitsi milloin kuluttaja on vakavasti rikkonut sopimusta

  e) sallitaan elinkeinonharjoittajan irtisanoa määräämättömäksi ajaksi tehty sopimus ilman kohtuullista irtisanomisaikaa, paitsi milloin on vakavia perusteita tehdä niin; tämä ei vaikuta rahoituspalvelusopimusten ehtoihin, jos irtisanomiseen on pätevä syy ja jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä toiselle sopimusosapuolelle välittömästi

  Tarkistus  202

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g) sallitaan elinkeinonharjoittajan korottaa kuluttajan kanssa sovittua hintaa, kun sopimus on tehty niin, että kuluttajalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta

  g) määrätään, että tavaroiden tai muun omaisuuden hinta määritellään toimitus- tai välittämishetkellä tai sallitaan elinkeinonharjoittajan korottaa kuluttajan kanssa sovittua hintaa, kun sopimus on tehty niin, että kuluttajalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos korotettu hinta on liian korkea suhteessa sopimuksen tekohetkellä sovittuun hintaan; tämä ei vaikuta hintaindeksiehtoihin, jos ne ovat lain mukaisia ja jos hintojen vaihtelumenetelmä esitetään yksityiskohtaisesti

  Tarkistus  203

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – k alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  k) sallitaan elinkeinonharjoittajan yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja ja tuotteen tai palvelun ominaisuuksia

  k) sallitaan elinkeinonharjoittajan yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja ja tuotteen tai palvelun ominaisuuksia ilman pätevää sopimuksessa mainittua syytä; tämä ei vaikuta ehtoihin, joiden mukaisesti rahoituspalvelujen tarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa kuluttajan maksettavaksi tulevaa korkoa tai tälle maksettavaa korkoa tai rahoituspalveluista perittäviä muita maksuja pätevästä syystä ilman ennakkoilmoitusta, jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä kuluttajalle mahdollisimman varhain ja jos kuluttaja voi purkaa sopimuksen välittömästi; se ei myöskään vaikuta ehtoihin, joiden mukaisesti elinkeinonharjoittaja varaa itselleen oikeuden muuttaa yksipuolisesti määräämättömäksi ajaksi tehdyn sopimuksen ehtoja, jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä kuluttajalle kohtuullisen hyvissä ajoin tehdyllä ennakkoilmoituksella, ja jos kuluttaja voi halutessaan purkaa sopimuksen

  Tarkistus  204

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  l a) sallitaan elinkeinonharjoittajan, jos tilattua tuotetta ei ole saatavana, toimittaa vastaava tuote ilman, että kuluttajalle on nimenomaisesti ilmoitettu tästä mahdollisuudesta ja siitä, että elinkeinonharjoittaja vastaa kuluttajan sopimuksen mukaisesti vastaanottaman tuotteen palauttamiskuluista, jos kuluttaja käyttää oikeuttaan sopimuksen peruuttamiseen.

  Tarkistus  205

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Edellä olevaa 1 kohdan e alakohtaa ei sovelleta sopimusehtoihin, joilla rahoituspalvelun tarjoaja pidättää oikeuden yksipuolisesti irtisanoa toistaiseksi tehty sopimus edellyttäen, että palvelun tarjoaja ilmoittaa irtisanomisesta toiselle osapuolelle tai muille osapuolille viipymättä.

  Poistetaan.

  Tarkistus  206

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) kauppaan, jota käydään arvopapereilla, rahoitusvälineillä ja muilla tuotteilla tai palveluilla, joiden hinta on sidoksissa pörssikurssien ja -indeksien tai rahoitusmarkkinakorkojen vaihteluihin, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa

  Poistetaan.

  Tarkistus  207

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) matkapakettisopimuksiin, joita säännellään matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetulla neuvoston direktiivillä 90/314/ETY.

  Tarkistus  208

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 4 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) ehtoihin, joiden mukaisesti elinkeinonharjoittaja varaa itselleen oikeuden muuttaa yksipuolisesti toistaiseksi tehdyn sopimuksen ehtoja, jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä kuluttajalle kohtuullisen hyvissä ajoin tehdyllä ennakkoilmoituksella, ja jos kuluttaja voi halutessaan purkaa sopimuksen.

  Poistetaan.

  Tarkistus  209

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 4 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Edellä olevaa 1 kohdan k alakohtaa ei sovelleta

  4. Edellä olevaa 1 kohdan e, g ja k alakohtaa ei sovelleta

  Tarkistus  210

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 4 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) ehtoihin, joiden mukaisesti rahoituspalvelujen tarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa kuluttajan maksettavaksi tulevaa korkoa tai tälle maksettavaa korkoa tai rahoituspalveluista perittäviä muita maksuja pätevästä syystä ilman ennakkoilmoitusta, jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä toiselle osapuolelle tai muille osapuolille mahdollisimman varhain ja jos nämä voivat purkaa sopimuksen välittömästi

  Poistetaan.

  Tarkistus  211

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite III – 4 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) ehtoihin, joiden mukaisesti elinkeinonharjoittaja varaa itselleen oikeuden muuttaa yksipuolisesti toistaiseksi tehdyn sopimuksen ehtoja, jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan ilmoittamaan siitä kuluttajalle kohtuullisen hyvissä ajoin tehdyllä ennakkoilmoituksella, ja jos kuluttaja voi halutessaan purkaa sopimuksen.

  Poistetaan.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Kuluttajien oikeudet

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  IMCO

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  19.10.2009

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Diana Wallis

  2.9.2009

   

   

  Valiokuntakäsittely

  6.10.2009

  10.11.2009

  29.4.2010

  2.9.2010

   

  27.10.2010

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  20.1.2011

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  5

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Pablo Arias Echeverría, Lorenzo Fontana, Karin Kadenbach

  • [1]  Schulte-Nölke, "The potential impact of the consumer rights directive on Member states' contract law", oikeudellisten asioiden valiokunnan tilaama tutkimus, PE 419.606.
  • [2]  Peter Rott, Evelyn Terryn: Proposal for a Directive on Consumer Rights: No Single Set of Rules, European Review of Private Law, 2009, Vol. 17, No. 3, s. 456-488.
  • [3]  De Booys, Mak, Hesselink: "A comparison between the provisions of the draft Common Frame of Reference and the European Commission' s proposal for a ConsumerRights Directive", oikeudellisten asioiden valiokunnan tilaama tutkimus, PE 419.608.

  TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (1.10.2010)

  sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista
  (KOM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

  Valmistelija: Sirpa Pietikäinen

  LYHYET PERUSTELUT

  Valmistelija katsoo, että komission ehdotus, jonka tarkoituksena on tarkistaa

  –   direktiivi 85/577/ETY muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvotelluista sopimuksista,

  –   direktiivi 93/13/ETY kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista,

  –   direktiivi 97/7/EC kuluttajansuojasta etäsopimuksissa ja

  –   direktiivi 1999/44/EC kulutustavaroiden kaupasta ja niihin liittyvistä takuista,

  on tarkoitukseltaan tervetullut edistäessään sisämarkkinoiden toimintaa vähentämällä rajat ylittävän kaupan esteitä, mutta toteaa, että ehdotukseen liittyy ongelmia sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajan kannalta.

  Pyrkimys sisämarkkinoiden tehostamiseen ja rajat ylittävän kaupan edistämiseen neljän direktiivin yhdistämisellä on kannatettava. Ehdotuksen suhde Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on ongelmallinen. On myös syytä epäillä, toteutuuko ehdotuksessa EU:n perusoikeusasiakirjan mukainen vaatimus siitä, että unionin politiikoissa varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja[1].

  Täysi yhdenmukaistaminen; vaikutukset kuluttajiin ja elinkeinonharjoittajiin

  Laadukas ja ympäristöllisesti kestävä tuotanto on EU 2020 -strategiaan[2] nojautuen yksi Euroopan kilpailuetuja. Korkeatasoinen kuluttajansuoja takaa laadukkaat tuotteet ja parantaa kuluttajien luottamusta ja edistää näin sisämarkkinoiden toimivuutta. Ehdotuksen I luvun osalta on olemassa edellytykset harmonisointiin, sen sijaan IV luvun harmonisointi heikentäisi kuluttajansuojan tasoa useissa maissa. Ehdotuksessa oleva takuuajan rajaaminen kahteen vuoteen johtaisi useissa jäsenmaissa noudatetun pitemmän virhevastuuajan lyhenemiseen, antaisi valmistajille viestin siitä, että tuotteitten ei tarvitse kestää kahta vuotta kauemmin, ja heikentäisi näin kuluttajien luottamusta.

  Komissio toteaa ehdotuksensa perusteluissa oikein, että kuluttajien luottamus ostoksien tekemiseen muista maista on heikkoa. Kuluttajien kannalta esteenä ovat muun muassa kielivaikeudet, epäluottamus maksujärjestelmiin ja tuotteiden kuljetuspalveluihin sekä elinkeinonharjoittajien kieltäytyminen rajat ylittävästä kaupasta.

  Ehdotuksen V luvun kohtuuttomia sopimusehtoja koskevat osat ovat ongelmallisia monissa jäsenvaltioissa kansallisten sopimusoikeusjärjestelmien kannalta, joissa kansallinen lainsäädäntö on pitkälle vietyä sopimusoikeudellisten perinteiden ja vähäisen EU-lainsäädännön vuoksi. Kuluttajan oikeuksien osalta nykyinen minimisääntely on jättänyt jäsenvaltioille liikkumavaraa mukauttaa yhteisösäännökset kansallisiin periaatteisiin, ja tällä periaatteellisella linjalla on edelleen perusteltua jatkaa.

  Valmistelija pahoittelee sitä, että direktiiviehdotus ei ota huomioon muuttuvan tuotekehityksen ja innovaation synnyttämiä uusia tuotteita, kuten digitaalisia tuotteita. Yhä useampi tuote varsinkin viihde- ja kulutuselektroniikan alalla sisältää fyysisen tuotteen ohella yhdistelmän ohjelmistoja tai muita immateriaalisia tuotteita sekä palveluja. Mikäli asiaa ei huomioida tässä direktiivissä, on olemassa pelko, että myöhemmin joudutaan asiasta säätämään erikseen, mikä aiheuttaisi ostajille ylimääräisen hallinnollisen taakan.

  Rahoitusmarkkinat

  Rahoitusmarkkinoita koskeva EU:n lainsäädäntö[3] kattaa jo kuluttajien oikeudet monien rahoituspalvelujen, kuten sijoituspalvelujen, useimpien kuluttajaluottojen ja muun muassa vakuutusten osalta. Myös jatkossa näitä tulee säädellä erillisesti. Niin ikään rahapelejä on syytä säädellä muilla direktiiveillä.

  Direktiiviehdotuksen luku III, joka koskee tiedonantovelvoitteita ja peruuttamisoikeutta, samoin kuin luku V, joka koskee kohtuuttomia sopimusehtoja, on ehdotuksessa perusteltua ulottaa koskemaan nykyisessä sääntelyssä olevan 200 euron alarajan alle jääviä rahoitustuotteita. On myös huomioitava markkinoilla tapahtuva tuotekehitys, jossa alle 200 euron suuruinen rahoituspalvelu, kuten esimerkiksi vakuutus, sijoitus tai laina liitetään olennaiseksi osaksi itse tuotetta, jolloin myös tällaisiin tuotteisiin liittyvät tiedonantotarpeet olisi syytä ottaa direktiivin piiriin.

  Päätelmät

  Valmistelija pitää tavoitteena kuluttajansuojan korkeaa tasoa. Euroopan unionin pyrkimys sisämarkkinoiden harmonisoinnin ja korkean kuluttajasuojan yhdistämiseen toteutuu parhaiten pyrkimällä nostamaan nykyistä vähimmäisharmonisaation tasoa kohti parhaita voimassa olevia kansallisia käytäntöjä. Jatkossa on syytä kehittää eurooppalaista virhevastuujärjestelmää siten, että se parantaa kuluttajan suojaa ja luottamusta markkinoihin, on kohtuullinen yrittäjien kannalta ja kannustaa tuotteiden käyttöiän pidentämiseen. Tämän toteuttaminen edellyttää eurooppalaisen kuluttajariitojen ratkaisumallin luomista.

  TARKISTUKSET

  Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Näitä direktiivejä on saatujen kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen sovellettavien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja säännöksissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun perusteella on asianmukaista korvata mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat säännöt ja luovuttava aikaisempien direktiivien mukaisesta vähimmäistason yhdenmukaistamisesta, jonka nojalla jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pitää voimassa tai antaa direktiivejä tiukempia kansallisia säännöksiä.

  (2) Näitä direktiivejä on saatujen kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen sovellettavien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja säännöksissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun perusteella on asianmukaista korvata mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä direktiivillä.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat luottaa selkeästi määriteltyihin oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin sääntelypuitteisiin, joilla säännellään elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia yhteisössä. Seurauksena on sääntöjen hajanaisuudesta johtuvien esteiden kaatuminen ja sisämarkkinoiden toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat hyötyvät korkeatasoisesta kuluttajansuojasta koko yhteisössä.

  (8) Ellei toisin ei säädetä, tässä direktiivissä säädetyt toimet eivät estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön toimenpiteitä kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 169 artiklan mukaisesti. Joidenkin keskeisten säännösten täysi yhdenmukaistaminen on kuitenkin perusteltua, koska se varmistaa kuluttajansuojan johdonmukaiset puitteet unionissa ja lisää tuntuvasti rajatylittävän kaupankäynnin oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien kannalta. Täyden yhdenmukaistamisen tapauksessa sekä kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat luottaa selkeästi määriteltyihin oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin sääntelypuitteisiin, joilla säännellään elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia unionissa. Seurauksena olisi oltava yleisesti kuluttajansuojan on korkea taso kaikkialla unionissa, mikä edesauttaa sääntöjen liiallisesta hajanaisuudesta johtuvien esteiden kaatumista ja sisämarkkinoiden toteutumista tällä alalla.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11) Kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluita koskeva yhteisön lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin säännökset koskevat rahoituspalveluihin liittyviä sopimuksia vain silloin, kun se on tarpeen sääntelyn puutteiden korjaamiseksi.

  (11) Kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluita koskeva yhteisön lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan liittyviä säännöksiä. Tämän direktiivin säännösten olisi koskettava rahoituspalveluihin liittyviä sopimuksia vain silloin, kun ne eivät kuulu muun unionin tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a) Voimassa olevan lainsäädännön mukaiset 200 euron alarajan alittavat uudet rahoitustuotteet olisi otettava huomioon voimassa olevan lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä tai esitettäessä lisää tarkistuksia tähän direktiiviin kuluttajille annettavien tietojen ja kohtuuttomien sopimusehtojen suhteen.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b) Komission olisi pyrittävä varmistamaan kuluttajalle riittävät ja hyvissä ajoin annettavat tiedot ja korkeatasoinen kuluttajansuoja soveltamalla horisontaalista lähestymistapaa, joka kattaa kaikki kuluttajille tarjottavien rahoituspalvelujen alat. Unionin olisi vaihe vaiheelta pyrittävä luomaan eurooppalainen peruskirja kuluttajien oikeuksista rahoituspalvelujen alalla.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 a) Digitaalisen verkkosisällön merkitys Euroopan markkinoilla on kasvamassa, ja näin ollen olisi oltava selvää, että tavaroiden määritelmä tässä direktiivissä kattaa myös latausten ja ohjelmistojen kaltaiset digitaaliset tuotteet.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 39 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (39) Elinkeinonharjoittajan olisi vastattava kuluttajalle tavaroissa olevista virheistä. Tavaroiden olisi katsottava olevan virheettömiä, jos ne ovat tiettyjen, lähinnä tavaroiden ominaisuuksia koskevien ehtojen mukaisia. Tavaran laatu ja ominaisuudet, joita kuluttajat voivat kohtuudella odottaa, ovat riippuvaisia muiden muassa siitä, ovatko tavarat uusia vai käytettyjä sekä siitä, mikä on tavaroiden odotettavissa oleva käyttöikä.

  (39) Elinkeinonharjoittajan olisi vastattava kuluttajalle tavaroissa olevista virheistä. Tavaroiden olisi katsottava olevan virheettömiä, jos ne ovat tiettyjen, lähinnä tavaroiden ominaisuuksia koskevien ehtojen mukaisia. Tavaran laatu ja ominaisuudet, joita kuluttajat voivat kohtuudella odottaa, ovat riippuvaisia muiden muassa siitä, ovatko tavarat uusia vai käytettyjä sekä siitä, mikä on tavaroiden odotettavissa oleva käyttöikä. Tavaran takuuaikaa on pidennettävä tapauksissa, joissa virheen havaitseminen on erityisen vaikeaa ja joissa tavaran odotettavissa oleva käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin kaksi vuotta.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (57 a) Komission olisi pyrittävä kehittämään eurooppalainen kuluttajakeskusten verkosto, jotta luotaisiin oikeusviranomainen ratkaisemaan kuluttajariitoja.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 60 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (60 a) Komission olisi varmistettava, että kaikissa jäsenvaltioissa on saatavilla riippumattomia, helposti käytettävissä olevia ja tehokkaita vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä. Parhaita käytäntöjä, kuten pohjoismaista oikeusasiamiesmallia, olisi harkittava, jotta voidaan yhdistää korkeatasoinen kuluttajansuoja ja tasapuoliset kaupan edellytykset yrittäjille.

  Perustelu

  Tuotteet ja niiden mahdolliset viat ovat erilaisia. Samalla tavalla erilaisia ovat myös kuluttajariitojen kohtuulliset ratkaisut. Joustava lainsäädäntö ja luotettavat riidanratkaisumenettelyt takaavat kohtuulliset ratkaisut sekä kuluttajien että yrittäjien kannalta. Pohjoismainen oikeusasiamiesmalli on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Sitä pitäisi harkita myös Euroopan tasolla.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämän direktiivin tarkoituksena on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tukeminen ja korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttaminen lähentämällä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

  Tämän direktiivin tarkoituksena on saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso, joka varmistaa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan lähentämällä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

  (2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä; rahoituspalvelujen yhteydessä olisi otettava huomioon unionin alakohtaiseen rahoituslainsäädäntöön sisältyvät erityisvaatimukset;

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun ottamatta seuraavia:

  'tavaralla' irtainta esinettä tai aineetonta hyödykettä, lukuun ottamatta seuraavia:

  Perustelu

  Yhä useammissa uusissa tuotteissa on yhdistetty fyysinen tuote, digitaalinen sisältö ja digitaalisia palveluja, joiden kaikkien pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalaan.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tätä direktiiviä sovelletaan rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa vahvistetuista yleisistä säännöksistä, tarkasteltuna yhdessä täyttä yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan kanssa.

  2. Tätä direktiiviä sovelletaan rahoituspalveluihin silloin, kun ne eivät kuulu unionin tai jäsenvaltioiden erityisen rahoituslainsäädännön soveltamisalaan.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/47/EY12 ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY13 soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin sovelletaan vain kohtuuttomiin sopimusehtoihin liittyviä kuluttajan oikeuksia koskevaa 30–39 artiklaa luettuna yhdessä täyttä yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan kanssa.

  3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/47/EY12 ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY13 soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin sovelletaan vain kohtuuttomiin sopimusehtoihin liittyviä kuluttajan oikeuksia koskevaa 30–39 artiklaa luettuna yhdessä vähimmäismääräistä yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan kanssa.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Säännöt eivät vaikuta yleistä sopimusoikeutta koskevaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, jolla säännellään sopimuksen tekemistä ja sopimuksen voimassaoloa tai sopimusosapuolten oikeutta purkaa sopimus sopimusrikkomuksen perusteella, mikäli mainittuja sääntöjä ei ole yhdenmukaistettu tällä direktiivillä.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Täysi yhdenmukaistaminen

  Vähimmäismääräinen yhdenmukaistaminen

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, että kuluttajan suojan taso on direktiivistä poikkeava.

  1. Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa SEUT-sopimuksen kanssa sopusoinnussa olevia tiukempia säännöksiä tämän direktiivin soveltamisalalla varmistaakseen kuluttajan suojan korkeamman tason.

   

  2. Jos jäsenvaltiot pitävät voimassa tai ottavat käyttöön tiukempia säännöksiä kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi tässä direktiivissä yhdenmukaistetuilla aloilla, mainittujen säännösten on oltava sopusoinnussa SEUT-sopimuksen kanssa ja niistä on ilmoitettava komissiolle.

   

  Komissio julkistaa nämä tiedot internetsivustolla tai muun helposti käytettävissä olevan välineen avulla.

   

  3. Tähän direktiiviin perustuvien oikeuksien käyttäminen ei rajoita muita oikeuksia, joihin kuluttaja voi vedota sopimukseen perustuvaa tai sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevien kansallisten säännösten perusteella.

  Perustelu

  Kansallisten kuluttajasopimuksia koskevien lakien erilaisuuden vuoksi yhdenmukaistamisen tasosta päättäminen on erityisen hankalaa. Tämä johtaa väistämättä siihen, että joidenkin kuluttajien suoja heikentyy nykyisestään. Vähimmäismääräisen yhdenmukaistamisen periaate estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa ja/tai ottamasta käyttöön tiukempia säännöksiä silloinkaan, kun markkinoiden kehittyminen edellyttää tehokkaampia tai paremmin suojaavia säännöksiä. Tämän direktiivin vaatimuksia pitemmälle menevien kansallisten toimien läpinäkyvyyden varmistaminen edellyttää ilmoittamisjärjestelmien käyttöönottoa.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tietojen antamista koskevat yleiset vaatimukset

  Tietojen antamista koskevat vaatimukset

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) kuluttajaluoton kokonaiskustannukset, jotka muodostuvat kaikista kustannuksista, joita ovat (i) kiinteä tai vaihteleva lainakorko tai kummatkin, sekä kuluttajaluoton kokonaiskustannuksiin mahdollisesti sisältyvät maksut; (ii) luoton kokonaismäärä; (iii) todellinen vuosikorko ja (iv) luottosopimuksen kesto;

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) maininta peruuttamisoikeudesta tapauksen mukaan;

  e) maininta peruuttamisoikeudesta tai sen puuttumisesta sekä kyseisen oikeuden käyttämiseen liittyvä ehdot ja menettelyt liitteen I mukaisesti, tavaroiden palauttamisen mahdolliset kustannukset mukaan luettuina;

  Perustelu

  Sen lisäksi, että kuluttajille on tiedotettava heidän peruuttamisoikeudestaan, kuluttajille on ilmoitettava myös siitä, mitä se merkitsee käytännössä ja miten he voivat käyttää oikeuttaan.

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Rahoituspalvelujen ei-toivotun markkinoinnin sekä niiden maksujen osalta, jotka eivät ole yhteydessä muun kuin rahoitusalan tuotteen tai palvelun ostamisen kanssa, elinkeinonharjoittajan on toimitettava 1 kohdassa mainitut tiedot hyvissä ajoin ennen mahdollisen rahoituspalvelusopimuksen tekemistä.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  7 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a artikla

   

  Kuluttajansuojan korkeampi taso

   

  Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa 5, 6 ja 7 artiklan suhteen SEUT-sopimuksen kanssa sopusoinnussa olevia tiukempia säännöksiä tämän direktiivin soveltamisalalla varmistaakseen kuluttajansuojan korkeamman tason.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  8 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä luvussa vahvistetuista säännöksistä poikkeavia säännöksiä, lukuun ottamatta 9 artiklassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sekä 19 ja 20 artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

  Perustelu

  Ks. 4 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelut.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämistä varten, elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

  3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämistä varten, elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 1 kohdan a, c ja ca alakohdassa tarkoitetut tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita muotovaatimuksia.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Jäsenvaltiota ei tule estää asettamasta tiukempia vaatimuksia, koska se voi vaikuttaa merkittävän kielteisellä tavalla kansallisten sääntelyviranomaisten kykyyn ehdottaa korjauskeinoja tapauksissa, joissa kuluttajille on aiheutettu vahinkoa.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tavaroiden myyntiä koskevan etäsopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.

  Peruuttamisen määräaika päättyy neljäntoista päivän kuluttua viimeisestä seuraavista päivämääristä:

   

  a) sopimuksen tekemispäivämäärä;

   

  b) päivämäärä, jona oikeudenhaltija vastaanottaa toiselta osapuolelta riittävät tiedot oikeudesta peruuttaa sopimus; tai

   

  c) tapauksissa, joissa sopimus koskee tavaroiden toimittamista, tavaroiden vastaanoton päivämäärä;

  Perustelu

  Oikeus peruuttaa etäsopimus ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus on kuluttajan perusoikeus. Peruuttamisen määräaika on kytkettävä siihen, että kuluttajalle annetaan tietoja hänen peruuttamisoikeudestaan. Muussa tapauksissa kuluttajat saattavat menettää peruuttamisoikeutensa jo ennen kuin he tietävät sen olemassaolosta.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia suorittamasta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan peruuttamisen määräajan kuluessa.

  Poistetaan.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansallisia säännöksiä, joilla sallitaan peruuttamisen pitemmät määräajat, ja säännöksiä, joilla peruuttamisen määräaikoja ei muuteta tapauksissa, joissa 1 kohdan mukaisia tietoja ei ole toimitettu.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain tavaroiden palauttamisesta johtuvat välittömät kulut, ellei elinkeinonharjoittaja ole suostunut maksamaan kyseisiä kuluja.

  Elinkeinonharjoittaja vastaa tavaran/tavaroiden palautuskustannuksista, ellei sopimuksessa toisin määrätä.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja peruuttamisoikeudesta 9 artiklan b alakohdan mukaisesti. Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan peruuttamista palveluista, jotka on suoritettu kokonaan tai osittain peruuttamista koskevan määräajan aikana.

  2. Kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan:

   

  a) sopimuksen mukaan vastaanotetun tavaran tarkastuksen ja testauksen aiheuttamasta arvon alenemisesta;

   

  b) sopimuksen mukaan vastaanotetun tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta edellyttäen, että kuluttaja on vastannut riittävällä huolella tavaran tuhoutumisen, katoamisen tai vahingoittumisen ehkäisemisestä.

   

  Palvelusopimusten osalta kuluttaja on vastuussa kaikista peruuttamiseen saakka aiheutuneista kustannuksista vain siinä tapauksissa, että kuluttaja on vaatinut palvelun aikaistettua tarjoamista.

  Perustelu

  Jos kuluttaja velvoitetaan maksamaan mahdollisesta tavaroiden arvon alenemisesta, peruuttamisoikeuden arvo vähenee merkittävästi. Myös arvon alenemisen asianmukainen määrittäminen olisi hankalaa ja rasittaisi merkittävällä tavalla sekä yritystä että kuluttajaa.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Muilta osin kuin tässä artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa kuluttajalle ei aiheudu velvoitteita peruuttamisoikeuden käyttämisestä.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  19 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  19 a artikla

   

  Kuluttajansuojan korkeampi taso

   

  Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa 8–11 artiklan suhteen SEUT-sopimuksen kanssa sopusoinnussa olevia tiukempia säännöksiä tämän direktiivin soveltamisalalla varmistaakseen kuluttajansuojan korkeamman tason.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  20 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei sovelleta muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat

  2. Jäsenvaltiot eivät sovella 12–19 artiklan suhteen tämän direktiivin säännösten kanssa ristiriidassa olevaa lainsäädäntöä.

  a) vakuutuksia;

   

  b) direktiivin 2002/65/EY16 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja rahoituspalveluja, joiden hinta on riippuvainen peruuttamisen määräaikana rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, joihin palvelujen tarjoaja ei voi vaikuttaa, ja

   

  c) direktiivin 2008/48/EY soveltamisalaan kuuluvia luottoja.

   

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  20 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 8–19 artiklaa muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin kansallisella tasolla päätettyyn tiettyyn määrään saakka, joka saa olla enintään 60 euroa.

  Perustelu

  Directive 85/577/EEC currently permits Member States to choose to exclude from their national legislation off premises contracts under which the total payments to be made do not exceed a value of 60 Euros, as low value purchases do not justify the increased cost to business of compliance and enforcement. According to the European Commission a majority of Member States have chosen to apply a monetary threshold for off premises contracts (Austria, Bulgaria, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden and the UK).

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava virhe valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

  Poistetaan.

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 4 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) sama puute on esiintynyt useammin kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

  d) sama tai muu puute on esiintynyt lyhyen ajan kuluessa tavaran ensimmäisestä korjaamisesta tai vaihtamisesta.

  Perustelu

  Tarkistuksen tarkoituksena on sen ehkäiseminen, että kuluttaja juuttuu toistuvien korjausten kierteeseen.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

  1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos virhe ilmenee kuuden vuoden kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

  Perustelu

  Takuuaika olisi pidennettävä 2 vuodesta 6 vuoteen. Takuuajan pidentäminen kahdesta vuodesta on ratkaisevan tärkeää. Lyhyt takuuaika ei kannustaisi valmistajaa tavoittelemaan tuotteensa elinkaaren pidentämistä ja siitä seuraisi riski siitä, että sekä tuotteen taso että sen kestävyys ympäristön kannalta heikentyisi jätekuormituksen lisääntymisen myötä.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli on saanut vaihdetut tavarat haltuunsa.

  2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut virheen korjaamalla tai vaihtamalla tavaran, 1 kohdassa määritelty aika keskeytyy siitä hetkestä, kun kuluttaja ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle tavarassa ilmenneestä virheestä, siihen saakka, kun kuluttaja on saanut vaihdetut tavarat uudelleen haltuunsa.

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Käytettyjen tavaroiden osalta elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat sopia lyhyemmästä vastuuajasta, joka ei saa olla vuotta lyhyempi.

  Poistetaan.

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jollei toisin osoiteta, kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutushetkestä ilmenevän virheen oletetaan olleen olemassa silloin, kun vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran tai virheen luonteen perusteella asianmukainen.

  5. Jollei toisin osoiteta, yhden vuoden kuluessa tavaran luovutushetkestä ilmenevän virheen oletetaan olleen olemassa silloin, kun vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran tai virheen luonteen perusteella asianmukainen.

  Perustelu

  Lyhyt käänteinen todistustaakka voi estää kuluttajia vaatimasta virheellisten tavaroiden korvaamista oikeuksiensa mukaisesti.

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  29 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  29 a artikla

   

  Kuluttajansuojan korkeampi taso

   

  Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa 21–29 artiklan suhteen SEUT-sopimuksen kanssa sopusoinnussa olevia tiukempia säännöksiä tämän direktiivin soveltamisalalla varmistaakseen kuluttajansuojan korkeamman tason.

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  34 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja pidetään kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen luetteloa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan mukaisesti.

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja pidetään kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen luetteloa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä tai pitää voimassa lisäehtoja, jotka täydentävät mainittuun luetteloon sisältyviä sopimusehtoja.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  35 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä III olevassa 1 kohdassa lueteltujen sopimusehtojen katsotaan olevan kohtuuttomia, ellei elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen luetteloa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan mukaisesti.

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä III olevassa 1 kohdassa lueteltujen sopimusehtojen katsotaan olevan kohtuuttomia, ellei elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen luetteloa sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä tai pitää voimassa lisäehtoja, jotka täydentävät mainittuun luetteloon sisältyviä sopimusehtoja.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  39 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  39 a artikla

   

  Kuluttajansuojan korkeampi taso

   

  Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa 30–39 artiklan suhteen SEUT-sopimuksen kanssa sopusoinnussa olevia tiukempia säännöksiä tämän direktiivin soveltamisalalla varmistaakseen kuluttajansuojan korkeamman tason.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  45 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kuluttaja on vapautettu sellaista tavarantoimitusta koskevasta vastasuorituksesta, jota ei ole tilattu ja joka on direktiivin 2005/29/EY 5 artiklan 5 kohdan ja liitteessä I olevan 29 kohdan mukaisesti kielletty. Se, että kuluttaja jättää vastaamatta toimitukseen, jota ei ole tilattu, ei merkitse tarjouksen hyväksymistä.

  Kuluttaja on vapautettu sellaista tavarantoimitusta, jota ei ole tilattu ja joka on direktiivin 2005/29/EY 5 artiklan 5 kohdan ja liitteessä I olevan 29 kohdan mukaisesti kielletty, koskevista kaikista velvoitteista. Se, että kuluttaja jättää vastaamatta toimitukseen, jota ei ole tilattu, ei merkitse tarjouksen hyväksymistä. Rajoittamatta työntekijöiden valitusoikeutta tämä ei estä työnantajia sisällyttämästä työntekijöitä automaattisesti työntekijöidensä eläkejärjestelmään tapauksissa, joissa työnantaja vastaa näiden järjestelmien eläkemaksuista. Se ei estä myöskään vakuutuksen, luoton ja muiden rahoitussopimusten hiljaista uudistamista tapauksissa, joissa edellä mainitut uudistetaan täsmällisten sopimusehtojen raukeamisen jälkeen, kun tällainen hiljainen uudistaminen on lainsäädännön mukaista.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Kuluttajien oikeudet

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  IMCO

  Lausunnon antanut valiokunta