ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par patērētāju tiesībām

16.2.2011 - (COM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Andreas Schwab
Atzinumu sagatavoja (*): Diana Wallis, Juridiskā komiteja
(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 50. pants


Procedūra : 2008/0196(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par patērētāju tiesībām

(COM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0614),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0349/2008),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 16. jūlija atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reģionu komitejas 2009. gada 22. aprīļa atzinumu[2],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A7‑0038/2011),

1.  apstiprina turpmāk izklāstīto viedokli pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un atjauninātu piemērojamos noteikumus, svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā direktīvā attiecīgi jānosaka standarta noteikumi par kopīgajiem aspektiem un nav jāietver iepriekšējās direktīvās noteiktais minimālas saskaņošanas nosacījums, saskaņā ar ko dalībvalstis varēja paturēt spēkā vai pieņemt stingrākus valsts noteikumus.

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un atjauninātu piemērojamos noteikumus, svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā direktīvā attiecīgi jānosaka standarta noteikumi par kopīgajiem aspektiem, ļaujot dalībvalstīm paturēt spēkā vai pieņemt savus noteikumus, kas reglamentē citus aspektus un ar kuriem nodrošina augstāku patērētāju aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Patērētāji pilnībā neizmanto iespējas, ko sniedz pārrobežu distances pārdošana, kam būtu jābūt vienam no galvenajiem iekšējā tirgus izveides reālajiem rezultātiem. Salīdzinājumā ar iekšzemes distances pārdošanas būtisko pieaugumu pēdējos gados pārrobežu distances pārdošanas pieaugums ir bijis neliels. Sevišķi lielas atšķirības ir vērojamas tirdzniecības darījumiem internetā, kam ir liels turpmākas izaugsmes potenciāls. Līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām (tiešā pārdošana), attīstības potenciālu pārrobežu valstīs ierobežo vairāki faktori, piemēram, atšķirīgie valstu noteikumi patērētāju aizsardzības jomā, kuri nozares pārstāvjiem jāievēro. Salīdzinājumā ar iekšzemes tiešās pārdošanas pieaugumu pēdējos gados, it īpaši pakalpojumu nozarē (piemēram, komunālie pakalpojumi), to patērētāju skaits, kuri izmanto šo pārrobežu tirdzniecības veidu, ir palicis nemainīgs. Reaģējot uz jaunām uzņēmējdarbības iespējām daudzās dalībvalstīs, maziem un vidējiem uzņēmumiem (ieskaitot individuālos uzņēmējus) vai tiešās pārdošanas uzņēmumu aģentiem vajadzētu aktīvāk meklēt uzņēmējdarbības iespējas citās dalībvalstīs, it īpaši pierobežas reģionos. Tāpēc patērētāju informācijas pilnīga saskaņošana un atteikuma tiesības distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, sekmēs iekšējā tirgus labāku darbību starp uzņēmējiem un patērētājiem.

(5) Pilnībā netiek izmantotas iespējas, ko sniedz pārrobežu distances pārdošana, kam būtu jābūt vienam no galvenajiem iekšējā tirgus izveides reālajiem rezultātiem. Salīdzinājumā ar iekšzemes distances pārdošanas būtisko pieaugumu pēdējos gados pārrobežu distances pārdošanas pieaugums ir bijis neliels. Sevišķi lielas atšķirības ir vērojamas tirdzniecības darījumiem internetā, kam ir liels turpmākas izaugsmes potenciāls. Līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām (tiešā pārdošana), attīstības potenciālu pārrobežu valstīs ierobežo vairāki faktori, piemēram, atšķirīgie valstu noteikumi patērētāju aizsardzības jomā, kuri nozares pārstāvjiem jāievēro. Salīdzinājumā ar iekšzemes tiešās pārdošanas pieaugumu pēdējos gados, it īpaši pakalpojumu nozarē (piemēram, komunālie pakalpojumi), to patērētāju skaits, kuri izmanto šo pārrobežu tirdzniecības veidu, ir palicis nemainīgs. Reaģējot uz jaunām uzņēmējdarbības iespējām daudzās dalībvalstīs, maziem un vidējiem uzņēmumiem (ieskaitot individuālos tirgotājus) vai tiešās pārdošanas uzņēmumu aģentiem vajadzētu aktīvāk meklēt uzņēmējdarbības iespējas citās dalībvalstīs, it īpaši pierobežas reģionos. Tāpēc noteiktu patērētāju informācijas un atteikuma tiesību distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, iekļauto aspektu pilnīga saskaņošana sekmēs augstāku patērētāju aizsardzības līmeni un iekšējā tirgus labāku darbību starp uzņēmējiem un patērētājiem.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas uz patērētāju līgumiem, ir ievērojamas atšķirības, kas var radīt būtiskus konkurences traucējumus un šķēršļus iekšējā tirgus sekmīgai darbībai. Kopienas tiesību aktos, kuri pašlaik ir spēkā attiecībā uz distances līgumiem vai līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, attiecībā uz patēriņa precēm un garantijām un uz negodīgiem līguma noteikumiem, ir noteikti minimālie standarti tiesību aktu saskaņošanai, kas ļauj dalībvalstīm vajadzības gadījumā paturēt spēkā vai ieviest stingrākus pasākumus, lai savā teritorijā nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību augstākā līmenī. Turklāt dažādās direktīvās daudzi jautājumi ir reglamentēti nekonsekventi vai vispār netiek pieminēti. Šos jautājumus dažādās dalībvalstīs risina atšķirīgi. Līdz ar to valstu noteikumi, ar kuriem īsteno direktīvas par patērētāju līgumtiesībām, būtiski atšķiras.

svītrots

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Šīs atšķirības rada būtiskus šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, un tas ietekmē uzņēmumus un patērētājus. Uzņēmumiem, kuri vēlas uzsākt pārrobežu tirdzniecību, lai pārdotu preces vai sniegtu pakalpojumus, palielinās atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Sadrumstalotība arī mazina patērētāju uzticēšanos iekšējā tirgū. Nelabvēlīgo ietekmi uz patērētāju uzticēšanos vēl vairāk pastiprina nevienādais patērētāju aizsardzības līmenis Kopienā. Šī problēma ir sevišķi asa, ņemot vērā jaunākās tirgus attīstības tendences.

(7) Dažas atšķirības dalībvalstu tiesību aktos patērētāju līgumtiesību jomā, īpaši noteikumos, kas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti par distances pakalpojumiem, vai līgumiem, ko slēdz ārpus uzņēmuma telpām, rada būtiskus šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, un tas ietekmē uzņēmumus un patērētājus. Uzņēmumiem, kuri vēlas uzsākt pārrobežu tirdzniecību, lai pārdotu preces vai sniegtu pakalpojumus, palielinās atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Nepamatota sadrumstalotība arī mazina patērētāju uzticēšanos iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga saskaņošana būtiski stiprinās juridisku noteiktību gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, kas reglamentē konkrētus aspektus attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā. Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības radīto šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus izveide šajā teritorijā. Šos šķēršļus var novērst, tikai nosakot vienotus noteikumus Kopienas līmenī. Turklāt patērētājiem tiks nodrošināta patērētāju tiesību aizsardzība vienmērīgi augstā līmenī visā Kopienā.

(8) Ja vien nav noteikts citādi un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 169. pantu, šajā direktīvā noteiktajiem pasākumiem nevajadzētu liegt dalībvalstīm savos tiesību aktos paredzēt vai saglabāt stingrākus pasākumus, ar kuriem palielina patērētāju aizsardzību. Tomēr regulējuma galveno aspektu pilnīga saskaņošana ir pamatota, lai nodrošinātu vienotu patērētāju aizsardzības regulatīvo sistēmu un būtiski palielinātu juridisko noteiktību gan patērētājiem, gan tirgotājiem pārrobežu uzņēmējdarbības gadījumā. Šajā gadījumā gan patērētāji, gan tirgotāji varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, kas reglamentē konkrētus aspektus attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp uzņēmumiem un patērētājiem Savienībā. Tādā veidā patērētājiem tiks nodrošināta patērētāju tiesību aizsardzība vienmērīgi augstā līmenī visā Savienībā. Turklāt, izveidojot vienotus noteikumus Savienības līmenī, tiks novērsti nepamatotas nesamērīgas sadrumstalotības radītie šķēršļi un tiks pabeigta iekšējā tirgus izveide šajā jomā.

 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt uz veselības aprūpi, proti, veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus pacientiem sniedz speciālisti viņu veselības stāvokļa novērtēšanai, saglabāšanai vai atjaunošanai.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b) No šīs direktīvas darbības jomas būtu jāizslēdz azartspēles, tostarp loterijas un derības, ņemot vērā šo darbību specifiku, kuras dēļ dalībvalstīm būtu jābūt iespējai piemērot šīm darbībām citus vai stingrākus patērētāju aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Tāpēc šīs direktīvas noteikumi attiecas uz līgumiem, kuri ir saistīti ar finanšu pakalpojumiem, tikai tik lielā mērā, cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu trūkstošos noteikumus.

(11) Spēkā esošajos Savienības tiesību aktos, cita starpā tajos, kas attiecas uz patēriņa finanšu pakalpojumiem vai kompleksajiem ceļojumiem, ir daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Tāpēc šīs direktīvas 5. līdz 19. pantu un 23.a pantu nevajadzētu attiecināt līgumiem par finanšu pakalpojumiem un 9. līdz 19. pantu nevajadzētu attiecināt uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, par kompleksajiem ceļojumiem, neskarot citus spēkā esošo Savienības tiesību aktu noteikumus. Attiecībā uz finanšu pakalpojumiem dalībvalstīm, veidojot tiesību aktus jomās, kuras nereglamentē Savienības līmenī, vajadzētu smelties iedvesmu spēkā esošajos šīs jomas Savienības tiesību aktos, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem patērētājiem un visiem līgumiem, kuri attiecas uz finanšu pakalpojumiem. Komisijas mērķim vajadzētu būt papildināt Savienības tiesību aktus finanšu pakalpojumu jomā, lai novērstu nepilnības un aizsargātu patērētājus visu veidu līgumu slēgšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Šīs direktīvas 9. līdz 19. pantam nevajadzētu skart dalībvalstu noteikumu piemērošanu attiecībā uz nekustamā īpašuma iegādi un ar nekustamo īpašumu saistītajām garantijām vai tiesību noteikšanu vai nodošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu. Tos nevajadzētu attiecināt arī uz līgumiem, uz kuriem attiecas šādi tiesību akti, piemēram, līgumiem par nekustamā īpašuma tirdzniecību, pirms tas uzcelts, un iegādi uz nomaksu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b) Ja līgumus apstiprina valsts ierēdnis atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktu noteikumiem, sarežģīta psiholoģiska situācija nerodas, tādēļ šādus līgumus vajadzētu izslēgt no šīs direktīvas 9. līdz 19. panta darbības jomas.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums

11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11c) Šajā direktīvā mehānisko transportlīdzekļu izpirkumnomas līgumus uzskata pat motorizēto transportlīdzekļu īres līgumiem, ja, beidzoties līgumam, motorizētais transportlīdzeklis tiek atdots pārdevējam.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums

11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

(11d) Daudzas dalībvalstis ir izvēlējušās piemērot savus patērētāju aizsardzības noteikumus arī citām organizācijām, piemēram, nevalstiskajām organizācijām, nesen darbību sākušiem uzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un arī citas dalībvalstis var vēlēties rīkoties līdzīgi. Jāatgādina, ka dalībvalstis var paplašināt šīs direktīvas īstenošanai pieņemto tiesību aktu darbības jomu, lai attiecinātu to uz fiziskām vai juridiskām personām, kas nav patērētāji šīs direktīvas izpratnē.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

11.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11e) Digitāls saturs, ko patērētājam nodod digitālā formātā, kā rezultātā patērētājs iegūst iespēju to izmantot pastāvīgi vai veidā, kas līdzinās fiziskam valdījumam, piemērojot šīs direktīvas noteikumus par pārdošanas līgumiem, ir jāuzskata par precēm. Tomēr atteikuma tiesības būtu izmantojamas tikai līdz brīdim, kad patērētājs pieņem lēmumu lejuplādēt šo saturu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Jaunajai distances līguma definīcijai jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad pārdošanas un pakalpojumu līgumus noslēdz, izmantojot tikai vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus (piemēram, pasta pasūtījuma kuponu, internetu, telefonu vai telefaksu). Tas nodrošinātu vienādus darbības noteikumus visiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar distances pārdošanu. Tas uzlabotu arī juridisko noteiktību salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošo definīciju, saskaņā ar kuru jābūt organizētai distances pārdošanas shēmai, kuras darbību līdz līguma noslēgšanas brīdim nodrošina tirgotājs.

(12) Jaunajai distances līguma definīcijai jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad līgumus starp tirgotāju un patērētāju par preces piegādi vai pakalpojuma sniegšanu noslēdz saskaņā ar organizētu distances pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu bez pušu vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes, izmantojot tikai vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus (piemēram, pasta pasūtījuma kuponu, internetu, telefonu vai telefaksu). Uz tīmekļa vietnēm, kurās tikai sniegta informācija par tirgotāju, viņa precēm un/vai pakalpojumiem, nevajadzētu attiecinātas šādas distances pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmas definīciju arī tad, ja šādās tīmekļa vietnēs ir norādīts viens vai vairāki distances saziņas līdzekļi. Tas nodrošinātu vienādus darbības noteikumus visiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar distances pārdošanu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Distances līguma definīcijā nebūtu būtiski ietvert konkrētos apstākļus, kādos izdarīts piedāvājums vai pārrunāts līgums. Patērētāju aizsardzību nedrīkst mazināt fakts, ka tirgotājs tikai reizēm nodarbojas ar distances pārdošanu vai ka viņš izmanto organizētu shēmu, kurā darbību nodrošina trešā persona, (piemēram, tiešsaistes platformu). Tāpat par distances līgumu uzskatāms līgums par darījumu, kas pārrunāts divpusējā tirgotāja un patērētāja sarunā ārpus uzņēmuma telpām, ja šis līgums pēc tam noslēgts, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus (piemēram, internetu vai telefonu). Vienkāršāka definīcija veicinās juridisko noteiktību tirgotājiem un pasargās tos no negodīgas konkurences.

(13) Distances līguma definīcijā nebūtu būtiski ietvert konkrētos apstākļus, kādos izdarīts piedāvājums vai pārrunāts līgums. Patērētāju aizsardzību nedrīkst mazināt fakts, ka tirgotājs izmanto organizētu distances pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu, kurā darbību nodrošina trešā persona, (piemēram, tiešsaistes platformu). Tāpat par distances līgumu uzskatāms līgums par darījumu, kas pārrunāts divpusējā tirgotāja un patērētāja sarunā ārpus uzņēmuma telpām, ja šis līgums pēc tam noslēgts, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus (piemēram, internetu vai telefonu). Vienkāršāka definīcija veicinās juridisko noteiktību tirgotājiem un pasargās tos no negodīgas konkurences.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas ārpus uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, piemēram, pie patērētāja mājās, bet noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, būtu jādefinē kā līgums, kas noslēgts, tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, patērētāji īslaicīgi atrodas īpašā situācijā, kas no psiholoģiskā viedokļa un attiecībā uz preču un cenu salīdzināšanas iespēju atšķiras, piemēram, no situācijas veikalā, neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas ārpus uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, piemēram, pie patērētāja mājās, bet noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, tikai tādā gadījumā, ja galvenie līguma noteikumi ir noteikti ekskursijas, izklaides pasākuma vai preces demonstrācijas pasākuma laikā. Tomēr iepriekš minētā definīcija neattiecas uz līgumiem, kuru gadījumā summa, kas jāmaksā patērētājam, nepārsniedz EUR 40, lai piemēram, ielu tirgotāji, kas nepastarpināti pārdod preci, netiktu apgrūtināti ar informācijas sniegšanas pienākumiem. Šādos gadījumos nav nepieciešams paredzēt arī atteikuma tiesības, jo šāda darījuma sekas ir viegli saprotamas. Neraugoties uz iepriekš minēto, dalībvalstīm arī turpmāk vajadzētu būt iespējai un tās būtu jāmudina noteikt zemāku darījuma vērtību.

 

 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai kravas automašīnas), kuras tirgotājs izmanto kā pastāvīgu vietu uzņēmējdarbības veikšanai. Tirgus būdas un stendi gadatirgos jāuzskata par uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās izmanto īslaicīgi. Citas telpas, kuras tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās nav iekārtots viņa birojs (piemēram, viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav iekārtots birojs), nav uzskatāmas par uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma telpām nav uzskatāmas visu veidu sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko transportu vai citas sabiedriskās vietas, un privāti mājokļi vai darbavietas.

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī ikviena veida telpas (piemēram, veikali, taksometri vai kravas automašīnas), kuras tirgotājs izmanto kā pastāvīgu vietu uzņēmējdarbības veikšanai. Tirgus būdas jāuzskata par uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās izmanto īslaicīgi un regulāri. Citas telpas, kuras tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās nav iekārtots viņa birojs (piemēram, viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav iekārtots birojs), nav uzskatāmas par uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma telpām nav uzskatāmas visu veidu sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko transportu vai citas sabiedriskās vietas, un privāti mājokļi vai darbavietas.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, DVD, atmiņas kartes un cietais disks datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai pdf datni.

(16) Pastāvīga informācijas nesēja definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, DVD, atmiņas kartes vai datoru cietie diski. Lai to varētu uzskatīt par pastāvīgo informācijas nesēju, elektroniskajam pastam vai tīmekļa vietnei, pirmkārt, ir jābūt tādai, kas ļauj patērētājam saglabāt informāciju tik ilgi, cik nepieciešams to viņa interešu aizsardzībai, kuras izriet no līgumattiecībām ar tirgotāju. Otrkārt, elektroniskajam pastam vai tīmekļa vietnei jābūt tādai, kas ļauj informāciju noglabāt tādā veidā, lai tirgotājs nevarētu to vienpusēji izmainīt.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības saņemt informāciju pirms līguma noslēgšanas. Tomēr tirgotājiem šāda informācija nebūtu jānodrošina gadījumos, kad tā jau skaidri saprotama no konteksta informācijas. Piemēram, veicot darījumu uzņēmuma telpās, no konteksta informācijas var būt skaidrs, kādas ir attiecīgā produkta galvenās īpašības, tirgotāja identitāte un piegādes kārtība. Distances darījumos un darījumos ārpus uzņēmuma telpām tirgotājam vienmēr ir pienākums sniegt informāciju par maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas kārtību, jo tas var nebūt skaidrs no konteksta informācijas.

(17) Patērētājam ir jāsniedz visaptveroša informācija, pirms tiek slēgts saistošs līgums, kuru slēdz uzņēmuma telpās, līgums, kuru slēdz ārpus uzņēmuma telpām, vai tamlīdzīgs līgums.

Sniedzot šo informāciju, tirgotājam, cik vien ir viņa spēkos to saprātīgi paredzēt, ir jāņem vērā specifiskas tādu patērētāju vajadzības, kuri ir īpaši neaizsargāti savu garīgo, fizisko vai psiholoģisko traucējumu, vecuma vai lētticības dēļ. Tomēr šādu specifisku vajadzību ņemšana vērā nedrīkst novest pie dažāda līmeņa patērētāju aizsardzības.

 

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Patērētājam jāzina, vai viņš slēdz līgumu ar tirgotāju vai ar starpnieku, kurš rīkojas cita patērētāja uzdevumā, jo pēdējā gadījumā uz patērētāju var neattiekties šajā direktīvā paredzētā aizsardzība. Tāpēc šim starpniekam jāinformē šis patērētājs par minēto faktu un no tā izrietošajām sekām. Jēdzienā “starpnieks” nebūtu jāietver tiešsaistes tirdzniecības platformas, kur līgumu neslēdz kādas citas puses vārdā vai uzdevumā.

svītrots

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, kas viņam ļauj noskaidrot šīs preces īpašības un kā tā darbojas.

 

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, lai līdz atteikuma perioda beigām viņš var noskaidrot šīs preces īpašības, kvalitāti un kā tā darbojas. Šādas atteikuma tiesības paredz arī līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību, šajā direktīvā paredzēto termiņu noteikšanā ir lietderīgi piemērot Padomes 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus. Tāpēc jāsaprot, ka visi šajā direktīvā paredzētie termiņi ir izteikti kalendāra dienās.

svītrots

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Gadījumos, kad patērētājs pasūta vairāk nekā vienu preci no viena un tā paša tirgotāja, šim patērētājam jābūt nodrošinātām atteikuma tiesībām par katru no šīm precēm. Ja preces piegādā atsevišķi, atteikuma termiņš sākas brīdī, kad patērētājs ir ieguvis katru atsevišķo preci savā īpašumā. Gadījumos, kad preci piegādā dažādās partijās vai pa daļām, atteikuma termiņš sākas brīdī, kad patērētājs vai trešā persona, kuru izraudzījies patērētājs, ir ieguvis savā īpašumā pēdējo partiju vai pēdējo preces daļu.

(26) Ja preces piegādā vairākos posmos, atteikuma termiņam jāsākas brīdī, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru izraudzījies patērētājs, ir ieguvis savā īpašumā pirmo preces daļu. Gadījumos, kad preci piegādā dažādās partijās vai pa daļām, atteikuma termiņš sākas brīdī, kad patērētājs ir ieguvis savā īpašumā pēdējo partiju vai pēdējo preces daļu. Ja patērētājs ar vienu pasūtījumu pasūtījis vairākas preces, bet tās piegādā atsevišķi, atteikuma termiņš sākas brīdī, kad patērētājs ir ieguvis savā īpašumā pēdējo preci.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma noslēgšanas nav informējis patērētāju par atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš trīs mēnešu noilguma termiņš ar nosacījumu, ka tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas līgumsaistības. Uzskata, ka tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas līgumsaistības, ja ir piegādātas preces vai ja pilnībā ir izpildīti pakalpojumi, ko pasūtījis patērētājs.

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma noslēgšanas nav informējis patērētāju par atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš viena gada noilguma termiņš. Tomēr dalībvalstīm būtu jāļauj saglabāt spēkā esošos tiesību aktus, saskaņā ar kuriem šo termiņu ir iespējams pagarināt.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Atšķirības atteikuma tiesību izmantošanas veidā rada izmaksas uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu pārdošanu. Saskaņotas standarta atteikuma veidlapas ieviešana patērētāju lietošanai vienkāršotu atteikuma procesu un ieviestu juridisku noteiktību. Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm būtu jāatturas pievienot jebkādas papildu prasības visā Kopienā izmantojamajai standarta veidlapai, piemēram, attiecībā uz fonta lielumu.

(28) Atšķirības atteikuma tiesību izmantošanas veidā rada izmaksas uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu pārdošanu. Saskaņotas atteikuma veidlapas parauga ieviešana patērētāju lietošanai vienkāršotu atteikuma procesu un ieviestu juridisku noteiktību. Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm būtu jāatturas pievienot jebkādas papildu prasības visā Savienībā izmantojamajai standarta veidlapai, piemēram, attiecībā uz fonta lielumu.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30) Atteikuma gadījumā tirgotājam būtu pienākums atmaksāt visus maksājumus, kas saņemti no patērētāja, ieskaitot maksājumus, ar kuriem segti tirgotāja izdevumi par preču piegādi patērētājam.

(30) Atteikuma gadījumā tirgotājam būtu pienākums atmaksāt visus maksājumus, kas saņemti no patērētāja, ieskaitot maksājumus, ar kuriem segti tirgotāja izdevumi par preču piegādi patērētājam, izņemot maksājumus par steidzamu piegādi, kas veikta saskaņā ar patērētāja nepārprotamu pieprasījumu. Jābūt iespējai atmaksu veikt ar jebkādu maksāšanas veidu, ja vien tas ir likumīgs dalībvalstī, kurā patērētājs atmaksu saņem. Tādēļ atmaksu neveic, izsniedzot kuponus vai kredītzīmes.

 

 

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, ņemot vērā konkrētā produkta īpašības. Šāds izņēmums piemērojams, piemēram, vīnam, ko piegādā ilgu laiku pēc līguma noslēgšanas spekulatīvos nolūkos, kad vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām (vin en primeur).

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, ņemot vērā konkrētā produkta īpašības, un ja atteikuma tiesību īstenošana tirgotājam netaisnīgi radītu nelabvēlīgu situāciju. Šāds izņēmums jo īpaši piemērojams attiecībā uz pārtikas produktiem un citām no higiēnas viedokļa problemātiskām vai ātrbojīgām precēm, piemēram, vīnam, ko piegādā ilgu laiku pēc līguma noslēgšanas spekulatīvos nolūkos, kad vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām (vin en primeur). Attiecībā uz dažām citām precēm vai pakalpojumiem, kuru cenas ir atkarīgas no svārstībām tirgū, nebūtu jāattiecina atteikuma tiesības, piemēram, attiecībā uz patēriņa precēm.

 

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34) Turklāt attiecībā uz distances līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru izpilde sākas atteikuma termiņā (piemēram, datu datnes, kuras patērētājs lejupielādē šajā laikā), nebūtu godīgi ļaut patērētājam atteikties pēc tam, kad patērētājs pilnībā vai daļēji izmantojis šo pakalpojumu. Tāpēc patērētājam būtu jāzaudē atteikuma tiesības brīdī, kad sākas pakalpojuma izpilde ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu.

(34) Turklāt attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, par tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru izpilde sākas atteikuma termiņā (piemēram, datu datnes, kuras patērētājs lejupielādē šajā laikā), nebūtu godīgi ļaut patērētājam atteikties pēc tam, kad patērētājs pilnībā vai daļēji izmantojis šo pakalpojumu. Tāpēc patērētājam būtu jāzaudē atteikuma tiesības brīdī, kad sākas pakalpojuma izpilde ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu ar nosacījumu, ka runa ir par gadījumu, kad patērētājs ir devis uz informāciju balstītu piekrišanu, piemēram, patērētājs ir informēts par šā lēmuma sekām attiecībā uz atteikuma tiesību zaudēšanu.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37) Vienkāršošanas un juridiskās noteiktības labad atteikuma tiesības jāpiemēro visu veidu līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, izņemot stingri noteiktos apstākļos, kurus var viegli pierādīt. Tāpēc atteikuma tiesības nebūtu jāpiemēro steidzamiem remontiem patērētāja mājās, kad šādas atteikuma tiesības būtu nesavietojamas ar ārkārtas stāvokli, un lielveikalu piedāvātajiem pakalpojumiem preču piegādei mājās, kas ļauj patērētājiem lielveikala tīmekļa vietnē izvēlēties pārtiku, dzērienus un citas preces, kuras ir paredzētas tūlītējam pašu patēriņam, un saņemt tās mājās. Šīs preces nav dārgas, un patērētāji tās pērk regulāri ikdienas patēriņam vai ikdienas lietošanai saimniecībā, tāpēc uz tām nebūtu jāattiecina atteikuma tiesības. Galvenās grūtības, ar kurām sastopas patērētāji, un galvenais strīdu cēlonis ar tirgotājiem ir saistīts ar preču piegādi, ieskaitot preces, kuras pazūd vai transportēšanas laikā tiek sabojātas, kā arī novēlotu un nepilnīgu piegādi. Tāpēc ir lietderīgi precizēt un saskaņot valstu noteikumus par piegādi uz par riska nodošanu.

(37) Vienkāršošanas un juridiskās noteiktības labad atteikuma tiesības jāpiemēro visu veidu distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, izņemot stingri noteiktos apstākļos, kurus var viegli pierādīt.

 

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37a) Galvenās grūtības, ar kurām sastopas patērētāji, un galvenais strīdu cēlonis ar tirgotājiem ir saistīts ar preču piegādi, ietverot preces, kuras transportēšanas laikā pazūd vai tiek sabojātas, un kuru piegāde ir novēlota vai daļēja. Tāpēc ir lietderīgi precizēt un saskaņot valstu noteikumus par piegādi un par riska pāriešanu.

 

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums

37.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37b) Ja tirgotājs nav izpildījis piegādes pienākumu, patērētājam uz kāda pastāvīgā informācijas nesēja būtu ne ilgāk kā septiņu dienu laikā jāpieprasa piegādes saistību izpilde un jāpaziņo nodoms nepiegādāšanas gadījumā izbeigt līgumu. Uzskata, ka patērētājs ir izbeidzis līguma saistības, ja līdz līguma beigu datumam nav veiktas nekādas darbības. Neskarot tiesības uz atlīdzību par zaudējumiem, gadījumos, kad patērētājs jau ir samaksājis, patērētājam vajadzētu būt tiesībām septiņu dienu laikā pēc līguma atsaukuma pieprasīt atmaksāt naudu. Jāparedz iespēja dalībvalstīm pieņemt vai paturēt spēkā savus noteikumus, lai ar tiem nodrošinātu augstāku patērētāju aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38) Pārdodot preces patērētājiem, tās var piegādāt dažādi. Lai ņemtu vērā šīs dažādās piegādes iespējas, vajadzīgo elastīgumu nodrošinās tikai noteikumi, no kuriem var brīvi atkāpties. Patērētājiem jābūt aizsargātiem pret jebkādu zaudējumu risku vai risku, ka precēm, kad tirgotājs organizē to transportēšanu, tiktu nodarīts kaitējums. Jaunie noteikumi par riska nodošanu nebūtu jāpiemēro gadījumos, kas patērētāji bez attaisnojoša iemesla novilcina preču iegūšanu īpašumā (piemēram, kad preces netiek izņemtas pastā termiņā, ko pasts norādījis). Šādos apstākļos patērētājiem būtu jāuzņemas zaudējumu vai bojājumu risks pēc piegādes laika, par ko patērētājs bija vienojies ar tirgotāju.

(38) Pārdodot preces patērētājiem, tās var piegādāt dažādi: nekavējoties vai vēlāk. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes datumu, tirgotājam jāveic piegāde pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Patērētājiem jābūt aizsargātiem pret jebkādu zaudējumu risku vai risku, ka precēm, kad tirgotājs organizē to transportēšanu, tiktu nodarīts kaitējums. Jaunie noteikumi par riska nodošanu nebūtu jāpiemēro gadījumos, kas patērētāji bez attaisnojoša iemesla novilcina preču iegūšanu īpašumā (piemēram, kad preces netiek izņemtas pastā termiņā, ko pasts norādījis). Šādos apstākļos patērētājiem būtu jāuzņemas zaudējumu vai bojājumu risks pēc piegādes laika, par ko patērētājs bija vienojies ar tirgotāju.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38a) Daudzos darījumos patērētājiem netiek nodrošināta pietiekama maksāšanas līdzekļu izvēle vai arī patērētājiem papildus jāmaksā par to, ja tie atsakās izmantot noteiktus maksāšanas līdzekļus. Šīs problēmas risināšanai vajadzētu pieņemt noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka tirgotājs piedāvās patērētājam izmantot vairākus maksāšanas līdzekļus, un distances līgumu gadījumā būtu jāparedz iespēja izmantot gan elektroniskos, gan neelektroniskos maksāšanas līdzekļus. Piemēram, neelektroniskas maksāšanas sistēmas izmantošana varētu nozīmēt, ka tiek nodrošināta iespēja izdrukāt pasūtījumu no tirgotāja tīmekļa vietnes, par kuru skaidrā naudā samaksātu bankā vai kādā citā tirgotāja kontaktpunktā.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39) Jānosaka, ka tirgotājs ir atbildīgs attiecībā pret patērētāju, ja preces neatbilst līgumā noteiktajam. Uzskatāms, ka preces atbilst līgumā noteiktajam, ja tās atbilst vairākiem nosacījumiem galvenokārt attiecībā uz šo preču īpašībām. Preču kvalitāte un darbība, ko patērētāji var pamatoti prasīt, inter alia būs cieši saistīta ar to, vai šīs preces ir jaunas vai lietotas un ar šo preču paredzēto lietošanas ilgumu.

(39) Jānosaka, ka tirgotājs ir atbildīgs attiecībā pret patērētāju, ja preces neatbilst līgumā noteiktajam. Uzskatāms, ka preces atbilst līgumā noteiktajam, ja tās atbilst vairākiem nosacījumiem galvenokārt attiecībā uz šo preču īpašībām. Preču kvalitāte un darbība, ko patērētāji var pamatoti prasīt, inter alia būs cieši saistīta ar to, vai šīs preces ir jaunas vai lietotas un ar šo preču paredzēto lietošanas ilgumu. Preces uzskata par līgumam neatbilstošām, ja piegādātas citas preces nekā pasūtīts vai ja nav piegādātas visas pasūtītās preces.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot vērā izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu iemeslu tirgotāja nespējai novērst neatbilstības piemērotā termiņā vai bez nesamērīgiem ieguldījumiem.

(40) Vispirms patērētājam vajadzētu būt iespējai prasīt, lai pārdevējs preces salabo vai to vietā piegādā citas, ja vien šādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav neiespējami vai nesamērīgi. Tas, vai aizsardzības līdzeklis ir nesamērīgs, būtu jānosaka objektīvi. Aizsardzības līdzeklis būtu uzskatāms par nesamērīgu, ja tā radītās izmaksas salīdzinājumā ar citiem aizsardzības līdzekļiem būtu nepamatoti augstākas. Lai noteiktu, vai izmaksas ir nepamatoti augstākas, viena aizsardzības līdzekļa izmaksām vajadzētu būt ievērojami augstākām par cita aizsardzības līdzekļa izmaksām.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41) Patērētājam nebūtu jāsedz izdevumi, kas saistīti ar neatbilstību novēršanu, it īpaši sūtīšanas, darba un materiālu izmaksas. Turklāt patērētājiem nebūtu jākompensē tirgotājam izdevumi saistībā ar tādu preču lietošanu, kurām ir defekts.

(41) Patērētājam nebūtu jāsedz izdevumi, kas saistīti ar neatbilstību novēršanu, it īpaši sūtīšanas, darba un materiālu izmaksas. Turklāt patērētājiem nebūtu jākompensē tirgotājam izdevumi saistībā ar tādu preču lietošanu, kurām ir defekts. Patērētājam ir jābūt tiesībām pieprasīt atlīdzināt jebkādus zaudējumus atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktu noteikumiem, kas radušies pārdošanas līguma nepildīšanas dēļ un kurus tirgotājs nav atlīdzinājis. Jābūt iespējai par šādiem zaudējumiem uzskatīt arī nemantisku kaitējumu, ja to paredz piemērojamie dalībvalsts tiesību akti.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies novērst neatbilstības vai kad tirgotājam vairāk nekā vienu reizi nav izdevies novērst šādas neatbilstības, patērētājam būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu no iespējamiem neatbilstību novēršanas veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt skaidri formulēta vai netieši pausta, un pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs neatbild vai ignorē patērētāja prasību novērst neatbilstības.

(42) Patērētājam vajadzētu būt tiesībām brīvi izvēlēties kādu no iespējamiem neatbilstību novēršanas veidiem, ja viņam nav tiesības prasīt preču salabošanu vai nomainīšanu. Lai patērētājiem nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai savos tiesību aktos pieņemt vai paturēt spēkā noteikumus par tiesībām brīvi izvēlēties aizsardzības līdzekļus līgumsaistību neizpildes gadījumā.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(42a) Būtu jāparedz noteikums, ka noteiktos gadījumos tirgotāju var saukt pie atbildības par neatbilstību, kas pastāvējusi laika periodā, kad risks pārgājis patērētājam, pat ja neatbilstība kļūs acīm redzama tikai pēc tam.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums

42.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(42b) Ja tirgotājam kā gala pārdevējam ir jāuzņemas atbildība pret patērētāju ražotāja rīcības vai bezdarbības dēļ, būtu jānodrošina, ka tirgotājs kā gala pārdevējs var vērsties ar prasību pret atbildīgo personu vai personām līgumsaistību ķēdē. Šajā sakarībā valstu noteikumos būtu jānosaka atbildīgā persona vai personas, kā arī attiecīgie pasākumi un procedūra.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums

42.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(42c) Neatbilstības gadījumā patērētājam vajadzētu būt tiesībām uz divus gadus ilgu atbildības periodu. Kamēr nav pierādīts pretējais, par labu patērētājam būtu jāprezumē, ka neatbilstība, kas ir pamanīta sešu mēnešu laikā pēc riska pārejas, pastāvēja jau riska pārejas brīdī. Lai patērētājiem nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, dalībvalstīm būtu jābūt iespējai savos tiesību aktos pieņemt vai paturēt spēkā noteikumus, ar kuriem nosaka atbildības periodus, pierādīšanas pienākuma maiņas termiņus vai īpašus noteikumus attiecībā uz ievērojamu neatbilstību, kas kļūst zināma pēc atbildības perioda beigām.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43) Saskaņā ar Direktīvu 1999/44/EK dalībvalstis var noteikt laiku vismaz divus mēnešus, kad patērētājam jāinformē tirgotājs par neatbilstībām. Atšķirīgie transponēšanas tiesību akti ir radījuši šķēršļus tirdzniecībai. Tāpēc šis ar regulējumu saistītais risinājums ir jāsvītro un jāuzlabo juridiskā noteiktība, nosakot par pienākumu patērētājiem informēt tirgotāju par neatbilstību divos mēnešos pēc tās atklāšanas.

svītrots

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44) Daži tirgotāji vai ražotāji piedāvā patērētājiem tirdzniecības garantijas. Lai nodrošinātu to, ka patērētāji netiek maldināti, tirdzniecības garantijām būtu jāietver konkrēta informācija, ieskaitot šo garantiju ilgumu, teritoriālo piemērošanu un paziņojumu, ka šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības.

(44) Daži tirgotāji vai ražotāji piedāvā patērētājiem tirdzniecības garantijas. Lai nodrošinātu to, ka patērētāji netiek maldināti, tirdzniecības garantijā būtu jāietver konkrēta informācija, ieskaitot šo garantiju ilgumu, teritoriālo piemērošanu un paziņojumu, ka šī garantija neietekmē dalībvalstu spēkā esošajos tiesību aktos noteiktās, kā arī šajā direktīvā paredzētās patērētāja likumīgās tiesības.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(45a) Saskaņotie regulatīvie aspekti attiecas tikai uz līgumiem, kas noslēgti starp uzņēmumiem un patērētājiem. Tādēļ noteikumiem par negodīgiem līgumu nosacījumiem nebūtu jāskar dalībvalstu tiesību akti tādā jomā kā līgumi saistībā ar nodarbinātību, līgumi saistībā ar mantojuma tiesībām, līgumi saistībā ar ģimenes tiesībām un līgumi saistībā ar uzņēmumu apvienošanu un organizēšanu vai partnerības nolīgumiem un sadarbības noteikumiem.

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46) Normatīvie akti par negodīgiem noteikumiem nebūtu jāattiecina uz līguma noteikumiem, kuri tieši vai netieši ietver dalībvalstu obligātas tiesību normas, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem. Tāpat nebūtu jāveic negodīguma pārbaude noteikumiem, kuri ietver to starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, kam ir pievienojušās dalībvalstis vai Kopiena, it īpaši transporta jomā.

(46) Normatīvie akti par negodīgiem noteikumiem nebūtu jāattiecina uz līguma noteikumiem, kuri tieši vai netieši ietver dalībvalstu tiesību normas un regulatīvos vai sabiedriskās kārtības noteikumus, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem. Līgumu noteikumos vajadzētu arī ietvert Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principus un noteikumus. Nebūtu jāveic netaisnīguma pārbaude noteikumiem, kuri ietver to starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, kam ir pievienojušās dalībvalstis vai Savienība, it īpaši transporta jomā.

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, izstrādājot līguma noteikumus, jābūt iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja izlasīt līguma noteikumus pirms līguma noslēgšanas. Šāda iespēja jādod patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot viņam līguma noteikumus (uzņēmuma telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos noteikumus pieejamus citā veidā (piemēram, distances līgumu gadījumā — tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai (līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja skaidri pausta piekrišana par jebkuru maksājumu papildus samaksai par tirgotāja galvenajām līgumsaistībām. Būtu jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

(47) Visiem līguma noteikumiem jābūt formulētiem skaidrā un saprotamā veidā. Ja līguma noteikumi ir sagatavoti rakstveidā, tiem jābūt izstrādātiem vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, izstrādājot līguma noteikumus, jābūt iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja izlasīt līguma noteikumus pirms līguma noslēgšanas. Šāda iespēja jādod patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot viņam līguma noteikumus (uzņēmuma telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos noteikumus pieejamus citā veidā (piemēram, distances līgumu gadījumā — tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai (līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja skaidri pausta piekrišana par jebkuru maksājumu papildus samaksai par tirgotāja galvenajām līgumsaistībām. Būtu jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(47a) Tirgotājiem jābūt iespējai brīvi izvēlēties veidu, kādā tiek sniegta informācija par līguma noteikumiem, piemēram, līguma noteikumu fonta veidu vai lielumu. Dalībvalstīm būtu jāatturas no jebkādu noformēšanas prasību piemērošanas, izņemot prasības, kas attiecas uz personām ar invaliditāti, vai gadījumos, ja preces vai pakalpojumi var radīt sevišķu risku patērētāja vai trešās personas veselībai vai drošībai. Dalībvalstis var arī noteikt papildu prasības, ja attiecīgo preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas līgumi to sarežģītības dēļ var nodarīt kaitējumu patērētājam, ietverot gadījumus, kad skarti attiecīgās nozares konkurences jautājumi. Šādas prasības var attiecināt, piemēram, uz līgumiem par finanšu pakalpojumiem, gāzi, elektroenerģiju un ūdeni, telekomunikācijām un nekustamo īpašumu. Tomēr tās nav jāattiecina uz formālām valstu prasībām attiecībā uz līgumu noslēgšanu vai citām formālām prasībām, piemēram, noteikumu valodu, noteikumu satura prasībām vai dažu līguma noteikumu formulējumu konkrētās nozarēs. Ar šo direktīva nevajadzētu saskaņot patērētāju līgumiem piemērojamās prasības attiecībā uz valodu lietojumu. Tāpēc dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai savos tiesību aktos paturēt spēkā vai pieņemt ar valodu saistītas prasības, ko piemēro līgumiem.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(49) Piemērojot šo direktīvu, nevērtē to noteikumu godīgumu, kuri apraksta galveno līguma priekšmetu, vai piegādāto preču vai pakalpojumu kvalitātes/cenas attiecību, izņemot gadījumus, kad šie noteikumi neatbilst pārredzamības prasībām. Galvenais līguma priekšmets un kvalitātes/cenas attiecība tomēr būtu jāņem vērā, vērtējot citu noteikumu godīgumu. Piemēram, apdrošināšanas līgumos noteikumus, kas skaidri nosaka vai ierobežo apdrošināto risku un apdrošinātāja atbildību, nevajadzētu pakļaut šādam novērtējumam, jo šos ierobežojumus ņem vērā, aprēķinot prēmiju, kuru maksā patērētājs.

(49) Piemērojot šo direktīvu, nevērtē to noteikumu godīgumu, kuri apraksta galveno līguma priekšmetu, vai piegādāto preču vai pakalpojumu kvalitātes/cenas attiecību, izņemot gadījumus, kad šie noteikumi neatbilst pārredzamības prasībām. Galvenais līguma priekšmets un kvalitātes/cenas attiecība tomēr būtu jāņem vērā, vērtējot citu noteikumu godīgumu. Piemēram, apdrošināšanas līgumos noteikumus, kas skaidri nosaka vai ierobežo apdrošināto risku un apdrošinātāja atbildību, nevajadzētu pakļaut šādam novērtējumam, jo šos ierobežojumus ņem vērā, aprēķinot prēmiju, kuru maksā patērētājs. Šis izņēmums neattiecas uz atlīdzību, kas tirgotājam paredzēta no līgumā izklāstītajām papildu vai iespējamajām izmaksām, tajā skaitā maksājumiem vai maksām par jebkuru pārkāpto līguma punktu, uz ko pilnībā jāattiecina taisnīguma pārbaude.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, direktīvā būtu jāietver divi negodīgu noteikumu saraksti. II pielikumā ir ietverts tādu noteikumu saraksts, kuri visos apstākļos uzskatāmi par negodīgiem. III pielikumā ir ietverts tādu noteikumu saraksts, kuri uzskatāmi par negodīgiem līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis pretējo. Šie saraksti piemērojami visās dalībvalstīs.

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, direktīvā būtu jāietver divi negodīgu noteikumu saraksti, kas nav izsmeļoši. II pielikumā ir ietverts tādu noteikumu saraksts, kuri visos apstākļos uzskatāmi par negodīgiem. III pielikumā ir ietverts tādu noteikumu saraksts, kuri uzskatāmi par negodīgiem līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis pretējo.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums

51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(51) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.

svītrots

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums

52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(52) Komisijai it īpaši jāpiešķir pilnvaras grozīt II un III pielikumu par līguma noteikumiem, kuri uzskatāmi par negodīgiem vai kurus par tādiem uzskata nosacīti. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums

53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(53) Komisijai pilnvaras grozīt II un III pielikumu jāizmanto, lai nodrošinātu normatīvo aktu par negodīgiem noteikumiem konsekventu īstenošanu, papildinot minētos pielikumus ar līguma noteikumiem, kuri jebkuros apstākļos uzskatāmi par negodīgiem vai kurus uzskata par negodīgiem līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis pretējo.

svītrots

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

55.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(55a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka valsts pārvaldes iestādes vajadzīgajā līmenī sadarbojas ar Eiropas Patērētāju centru (EPC) tīklu, lai varētu reaģēt pārrobežu lietās, īpaši attiecībā uz pieprasījumiem, kurus vēl nav izskatījis Eiropas Patērētāju centrs.

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(60) Eiropas Komisija meklēs vispiemērotāko veidu, kā nodrošināt, lai visi patērētāji būtu informēti par savām tiesībām tirdzniecības vietā.

(60) Eiropas Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm meklēs vispiemērotāko veidu, kā nodrošināt, lai visi patērētāji un tirgotāji būtu informēti par savām tiesībām tirdzniecības vietā. Komisijai jo īpaši jāizmanto visas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un plašsaziņas līdzekļu piedāvātās iespējas.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums

61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(61a) Vajadzētu paredzēt savstarpējas novērtēšanas procesu, kurā šīs direktīvas transponēšanas laikā dalībvalstīm vispirms vajadzētu pārbaudīt savus tiesību aktus, lai pārliecinātos, kādus stingrākus noteikumus, kuri atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību, tām savos tiesību aktos vajadzētu paturēt spēkā vai pieņemt, lai nodrošinātu augstāku patērētāju aizsardzības līmeni. Ne vēlāk kā līdz šīs direktīvas transponēšanas beigām dalībvalstīm būtu jāsagatavo ziņojums par šīs pārbaudes rezultātiem. Katru ziņojumu vajadzētu nosūtīt visām citām dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām pusēm. Pēc tam dalībvalstīm būtu seši mēneši laika, lai iesniegtu savus apsvērumus par šiem ziņojumiem. Ne vēlāk kā gadu pēc direktīvas transponēšanas termiņa beigām un pēc tam reizi trijos gados Komisijai būtu jāizstrādā kopsavilkuma ziņojums, vajadzības gadījumā pievienojot tam tiesību aktu priekšlikumus. Vajadzības gadījumā Komisijai būtu jāpalīdz dalībvalstīm izstrādāt kopīgu metodiku.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums

61.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(61b) Lai visās valstīs nodrošinātu augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, personas un organizācijas, kurām ir pamatota interese par patērētāju tiesībām, būtu jāmudina dalībvalstīm un Komisijai darīt zināmus savus vērtējumus un izteikt nesaistošus ieteikumus, lai, pārskatot šo direktīvu, tos varētu ņemt vērā.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums

63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(63) Ir lietderīgi pārskatīt šo direktīvu, ja tiktu konstatēti šķēršļi iekšējā tirgus darbībai. Pēc pārskatīšanas Komisija varētu izstrādāt priekšlikumu grozīt šo direktīvu, kurā varētu paredzēt grozījumus citos patērētāju aizsardzības jomā pieņemtos tiesību aktos, kuri atspoguļo Komisijas patērētāju tiesību aizsardzības politikas stratēģijā pausto apņemšanos pārskatīt acquis, lai panāktu patērētāju aizsardzību vienmērīgi augstā līmenī.

svītrots

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot konkrētus aspektus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti starp patērētājiem un tirgotājiem.

Šīs direktīvas mērķis ir panākt augstu patērētāju aizsardzības līmeni un veicināt iekšējā tirgus sekmīgu darbību, tuvinot konkrētus aspektus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti starp patērētājiem un tirgotājiem.

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot konkrētus aspektus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti starp patērētājiem un tirgotājiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1) “patērētājs” ir jebkura fiziska persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas pamatā nav saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju.

 

Dalībvalstis var saglabāt vai paplašināt šīs direktīvas noteikumu piemērošanu attiecībā uz juridiskām vai fiziskām personām, kuras neuzskata par patērētājiem šī punkta pirmās daļas izpratnē.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2)tirgotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, un jebkura persona, kas darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

2)tirgotājs” ir jebkura fiziska vai privāta vai publiska juridiska persona, kura saistībā ar līgumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, un jebkura persona, kas darbojas tirgotāja vārdā;

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a) „preces” ir jebkurš materiāls un pārvietojams priekšmets un jebkurš nemateriāls priekšmets, ko var lietot tādā veidā, kas uzskatāms par līdzvērtīgu fiziskam valdījumam, izņemot preces, kuras pārdod izpildes procesā vai citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Ūdeni un gāzi arī var uzskatīt par precēm šīs direktīvas izpratnē, ja tie tiek laisti pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā.

 

 

(Sk. 2. panta 4. punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2b) „prece, kas izgatavota pēc patērētāja specifikācijām” ir jebkura prece, kura nav izgatavota iepriekš, un tās izgatavošanai noteicoša ir klienta individuāla izvēle vai lēmums.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3) “pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums par to, ka tirgotājs pārdod preces patērētājam, ieskaitot jebkādus jauktus līgumus, kuri attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem;

svītrots

(Sk. 2. panta 5.a punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4) “preces” ir jebkādi materiāli, pārvietojami priekšmeti, izņemot:

svītrots

a) preces, ko pārdod izpildes procesā vai citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām,

 

b) ūdeni un gāzi, ja tie nav laisti pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā,

 

c) elektrību;

 

(Sk. 2. panta 2.a punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5) “pakalpojumu līgums” ir jebkurš līgums, izņemot pārdošanas līgumu, ar kuru tirgotājs nodrošina patērētājam pakalpojuma sniegšanu;

5) „pakalpojums” ir jebkurš darbs vai jebkāda cita veida pakalpojums, kuru tirgotājs pret atlīdzību sniedz patērētajam;

Grozījums Nr.  66

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5a) „pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums, ar kuru tirgotājs saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem piešķir vai arī apņemas piešķirt patērētājam īpašumtiesības uz precēm, bet patērētājs apņemas samaksāt cenu. Šīs direktīvas izpratnē par pirkuma līgumiem tiek uzskatīti arī līgumi par preču piegādi, kuras vēl nav saražotas;

(Sk. 2. panta 3. punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5b) „jaukta veida līgums” ir līgums, kurā iekļauti gan pakalpojumu sniegšanas aspekti, gan aspekti, kas saistīti ar preču piegādi;

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6)distances līgums” ir jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kad tirgotājs, lai noslēgtu šo līgumu, ekskluzīvi izmanto vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus;

6)distances līgums” ir jebkurš starp tirgotāju un patērētāju noslēgts līgums par preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kurš tiek noslēgts distances pārdošanai īpaši organizētas pārdošanas vai pakalpojumu shēmas ietvaros, vai līgums, kurš tiek noslēgts bez tirgotāja un patērētāja vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes līguma noslēgšanai, izmantojot tikai vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus;

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7) “distances saziņas līdzekļi” ir jebkuri saziņas līdzekļi, kurus bez tirgotāja un patērētāja vienlaicīgas fiziskās klātbūtnes var izmantot, lai noslēgtu līgumu starp šīm pusēm;

svītrots

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8) “līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām” ir:

8) “līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām” ir jebkurš līgums starp uzņēmumu un patērētāju par preču piegādi vai par pakalpojumu sniegšanu:

a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir izteicis piedāvājumu, vai

a) kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot, vai

 

aa) par kuru patērētājs, vienlaicīgi klātesot tirgotājam, ārpus uzņēmuma telpām ir izteicis piedāvājumu, vai

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot.

b) kura galvenie noteikumi ir noteikti, tirgotāja vai trešās puses, kas rīkojas tirgotāja vārdā, organizētas ekskursijas, izklaides pasākuma vai preces demonstrācijas pasākuma laikā ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot, ja šādas ekskursijas, izklaides pasākuma vai preces demonstrācijas mērķis ir vēlāk noslēgt līgumu uzņēmuma telpās.

Grozījums Nr.  71

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 9 punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tirgus būdas un stendi gadatirgos, kuros tirgotājs veic pastāvīgu vai īslaicīgu darbību;

b) tirgus būdas, kurās tirgotājs veic pastāvīgu vai īslaicīgu darbību;

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12) “produkts” ir jebkura prece vai pakalpojums, ieskaitot nekustamu īpašumu, tiesības un pienākumus;

svītrots

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14) “profesionālā rūpība” ir īpašas prasmes un rūpības līmenis, ko var pamatoti prasīt, lai tirgotājs izrādītu patērētājiem, un kurš ir samērīgs ar godīgu tirgus praksi un/vai vispārēju godprātības principu tirgotāja darbības jomā;

svītrots

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15) “izsole” ir pārdošanas metode, kad tirgotājs piedāvā preces vai pakalpojumus konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, kura var paredzēt arī distances saziņas līdzekļu izmantošanu un kurā augstākās cenas solītājam ir pienākums pirkt attiecīgās preces vai pakalpojumus. Darījums, kas noslēgts, pamatojoties uz nemainīgas cenas piedāvājumu, neskatoties uz patērētājam doto iespēju to noslēgt cenu piedāvāšanas procedūrā, nav izsole;

svītrots

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16) “atklāta izsole” ir pārdošanas metode, kad tirgotājs piedāvā preces patērētājiem, kuri personīgi ierodas vai kuriem ir dota iespēja personīgi ierasties izsolē, konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, kuru vada izsolītājs un kurā augstākās cenas solītājam ir pienākums pirkt attiecīgās preces;

16) “atklāta izsole” ir pārdošanas metode, kad tirgotājs piedāvā preci vai pakalpojumu patērētājiem publiski fiziski pieejamā pasākumā, pārredzamā un konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, kuru par atlīdzību vada tirgotāja pārstāvis (izsolītājs); Vairāksolīšanās izsolē preci vai pakalpojumu pārdod tam patērētājam, kurš vai kura pārstāvis piedāvā maksāt par to visaugstāko cenu. Mazāksolīšanas izsolē preci vai pakalpojumu pārdod patērētājam, kurš vai kura pārstāvis pirmais piekrīt nekavējoties pirkt preci vai pakalpojumu par piedāvāto cenu.

Grozījums Nr.  76

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17)ražotājs ir preču izgatavotājs, preču importētājs Kopienas teritorijā vai jebkura persona, kas apliecina, ka ir ražotājs, izvietojot uz precēm savu nosaukumu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

17) „ražotājs ir preču izgatavotājs, preču importētājs Savienības teritorijā vai jebkura persona, kas apliecina, ka ir ražotājs, izvietojot uz precēm savu nosaukumu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18) “tirdzniecības garantija” ir jebkādas tirgotāja vai ražotāja (“garantētājs”) saistības pret patērētāju atlīdzināt samaksāto cenu vai preces apmainīt, salabot vai citādi novērst nepilnības, ja šīs preces neatbilst līguma noslēgšanas brīdī vai pirms līguma noslēgšanas garantijā vai attiecīgajā reklāmā izklāstītajām specifikācijām;

18) “tirdzniecības garantija” ir papildus juridiskajam pienākumam sniegt atbilstības garantiju jebkādas tirgotāja vai ražotāja (“garantētājs”) saistības pret patērētāju atlīdzināt samaksāto cenu vai preces apmainīt, salabot vai citādi novērst nepilnības, ja šīs preces neatbilst līguma noslēgšanas brīdī vai pirms līguma noslēgšanas garantijā vai attiecīgajā reklāmā izklāstītajām specifikācijām vai citām ar atbilstību nesaistītām prasībām;

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19) “starpnieks” ir tirgotājs, kurš slēdz līgumu patērētāja vārdā vai uzdevumā;

svītrots

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20) “papildu līgums” ir līgums, ar kuru patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus saistībā ar distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, un šīs preces piegādā vai pakalpojumus nodrošina tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz šīs trešās personas un tirgotāja savstarpēju vienošanos.

20) „saistīts līgums” ir jebkurš līgums par preces piegādi vai pakalpojuma sniegšanu:

 

a) kas ar distances līgumu vai līgumu, kurš noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, objektīvi veido komerciālu vienību un

 

b) kura gadījumā preces tirgotājs vai trešā persona saskaņā ar vienošanos starp tirgotāju un šo trešo personu piegādā preces vai sniedz pakalpojumus.

 

Uzskata, ka komerciāla vienība eksistē, ja saskaņā ar saistītu līgumu piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi ir saistīti ar distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma izpildi vai saskaņā ar šāda distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma izpildes rezultātā piegādātu preču vai sniegtu pakalpojumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro pārdošanas un pakalpojumu līgumiem, kuri noslēgti starp tirgotāju un patērētāju, ievērojot tās nosacījumus un tādā mērā, noteikts šajā direktīvā.

1. Šo direktīvu piemēro pārdošanas un pakalpojumu līgumiem, kuri noslēgti starp tirgotāju un patērētāju par preces piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kā arī jaukta veida līgumiem.

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā, negodīgiem noteikumiem līgumos, kā paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, saistībā ar 4. pantu par pilnīgu saskaņošanu.

2. Šī direktīva neskar Savienības nozaru tiesību aktus, kuri reglamentē līgumus, kas noslēgti starp tirgotāju un patērētāju.

 

2.a Šo direktīvu nepiemēro līgumiem, kas attiecas uz:

 

a) sociālajiem pakalpojumiem;

 

b) veselības aprūpi, proti, veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus pacientiem sniedz speciālisti viņu veselības stāvokļa novērtēšanai, saglabāšanai vai atjaunošanai;

 

c) azartspēlēm, tostarp derībām uz naudas likmēm nejaušības spēlēs, ieskaitot loterijas, azartspēles kazino un derību darījumus.

 

2.b Šīs direktīvas 5. līdz 19. un 23. pantu nepiemēro līgumiem, kuri:

 

 

a) attiecas uz finanšu pakalpojumiem;

 

b) ietilpst Direktīvas 2002/65/EK darbības jomā.

3. Līgumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/47/EK un Padomes Direktīvas 90/314/EEK darbības joma, piemēro tikai 30.-39. pantu par patērētāju tiesībām attiecībā uz negodīgiem noteikumiem līgumos saistībā ar 4. pantu par pilnīgu saskaņošanu.

3. Ievērojot šā panta 4. līdz 7. punktu, 9. līdz 19. pantu piemēro distances līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

4. Direktīvas 5., 7., 9. un 11. pants neskar noteikumus par informēšanas prasībām, kuri paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/123/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/31/EK.

4. Direktīvas 9. un 19. pantu nepiemēro distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām un:

 

a) attiecas uz tiesību uz nekustamo īpašumu izveidi, iegūšanu vai nodošanu vai nekustamā īpašuma garantijām, uz ēkas celtniecību vai pārveidošanu vai uz ēkas vai dzīvokļa īri;

 

b) kuri ietilpst Padomes 1990. gada 13. jūnija Direktīvas  90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām11 vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Direktīvas  2008/122/EK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem2, darbības jomā;

 

c) kurus saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktu noteikumiem sagatavojusi juridiski neatkarīga un objektīva valsts amatpersona, kurai, sniedzot visaptverošu juridisku konsultāciju, ir jānodrošina, lai patērētājs līgumu noslēgtu pārdomāti un apzinoties visas juridiskās saistības.

 

5. Direktīvas 9. līdz 19. pantu nepiemēro tādiem ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, kuru līgumsaistības tirgotājs un patērētājs izpilda nekavējoties, ja darījuma summa nepārsniedz EUR 40 un ja šādi līgumi pēc savas būtības ir tādi, ka parasti tiek slēgti ārpus uzņēmuma telpām. Dalībvalstis savos tiesību aktos var noteikt zemāku darījuma vērtību.

 

6. Direktīvas 9. un 19. pantu nepiemēro distances līgumiem:

 

a) kuri ir noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātus vai automatizētas komerciālas telpas;

 

b) kuri ir noslēgti ar telekomunikāciju operatoru par publisku telefona automātu izmantošanu, izmantojot attiecīgos telefona automātus vai kuri attiecas uz patērētāja veiktu vienreizēju telefona, interneta vai faksa savienojumu.

 

7. Direktīvas 12. līdz 19. pantu nepiemēro distances līgumiem par izmitināšanas, transporta, auto īres, ēdināšanas un brīvā laika pasākumu rīkošanas pakalpojumu nodrošināšanu attiecībā uz līgumiem, kuros paredzēts konkrēts izpildes datums vai termiņš.

 

8. Ievērojot šā panta 9., 10. un 11. punktu, 22. līdz 29. pantu piemēro tirdzniecības līgumiem. Neskarot 24. panta 5. punktu, gadījumos, kad līgums ir jaukta veida līgums, 22. līdz 29. pantu piemēro tikai precēm.

 

9. Direktīvas 22.a un 23.a pantu piemēro arī līgumiem par pakalpojumiem un jaukta veida līgumiem.

 

10. Direktīvas 22. līdz 29. pantu nepiemēro:

 

a) elektrībai;

 

b) ūdenim un gāzei, ja tie nav laisti pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā.

 

11. Direktīvas 22. līdz 29. pantu nepiemēro lietotu preču pārdošanai atklātās izsolēs.

 

____________________

1 OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.

2 OV L 33, 3.2.2009., 10. lpp.

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilnīga saskaņošana

Saskaņošanas līmenis

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā direktīvā paredzētie noteikumi, kuri nodrošina atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

1. Ja vien 1.a un 1.b punktā nav noteikts citādi, dalībvalstis savos tiesību aktos patur spēkā vai pieņem stingrākus noteikumus, kas atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību, lai nodrošinātu augstāku patērētāju aizsardzības līmeni, saskaņā ar un ciktāl to paredz 5. pants, 9. panta 3.b un 3.c punkts, 22. līdz 29. pants, 31. panta 4. punkts, 34. pants un 35. pants.

 

1.a Dalībvalstis savos tiesību aktos var paturēt spēkā stingrākus noteikumus, kas atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību, lai nodrošinātu augstāku patērētāju aizsardzības līmeni, kā noteikts 12. panta 4. punktā un 13. panta 2. punktā.

 

1.b Dalībvalstis savos tiesību aktos nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri atšķiras no šīs direktīvas 2. pantā, 9. panta 1. līdz 3.a punktā, 9. panta 3.e punktā, 10. un 11. pantā 12. panta 1. līdz 3. punktā, 13.  panta 1. punktā 14. līdz 19. pantā, 30. līdz 33. pantā un 36. pantā paredzētajiem noteikumiem, tostarp ir stingrāki nekā šajā direktīvā paredzētie noteikumi, ar kuriem nodrošina atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a. pants

 

Laikposmi, datumi un termiņi

 

Uz šajā direktīvā paredzēto termiņu aprēķināšanu ir jāattiecina Padomes 1971. gada 3. jūnija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus1.

 

____________________

1 OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums

II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētāju informēšana

 

Patērētāju informēšana, slēdzot līgumus uzņēmuma telpās

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vispārējas informēšanas prasības

Informēšanas prasības, slēdzot līgumus uzņēmuma telpās

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs nodrošina patērētājam informāciju par šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri neizriet no konteksta informācijas:

 

1. Slēdzot līgumus uzņēmuma telpās, tirgotājs vai persona, kas rīkojas viņa vārdā, nodrošina patērētājam informāciju skaidrā un labi saprotamā veidā par šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri neizriet no konteksta informācijas:

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) produkta galvenās īpašības tādā mērā, kas atbilst saziņas līdzeklim un produktam;

a) preces vai pakalpojuma galvenās īpašības tādā veidā, kāds ir piemērots precei vai pakalpojumam;

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, kura uzdevumā viņš darbojas;

b) tirgotāja identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums;

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) tirgotāja uzņēmuma adrese un tālruņa numurs, kā arī faksa numurs vai elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, lai patērētājs varētu ātri kontaktēties ar tirgotāju un efektīvi sazināties ar viņu;

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai pasta maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi papildu maksājumi var būt iekasējami;

c) kopējā cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja preces vai pakalpojuma īpašību dēļ cenu nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai pasta maksājumi un jebkādi citi maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi papildu maksājumi var būt iekasējami; Beztermiņa līguma gadījumā kopējā cena nozīmē kopējās mēneša izmaksas.

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par profesionālo rūpību minētās kārtības;

d) vajadzības gadījumā — maksāšanas, piegādes un izpildes kārtība, datums, līdz kuram tirgotājs apņemas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu, un kārtība, kādā tirgotājs izskata sūdzības;

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – f) un fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas tirdzniecības garantijas, garantijas remonts un kādi ir tā nosacījumi;

f) papildus atgādinājumam par juridiskas preču atbilstības garantijas esamību — vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas tirdzniecības garantijas, garantijas remonts un kādi ir tā nosacījumi;

 

fa) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)        vajadzības gadījumā līguma termiņš vai beztermiņa līguma gadījumā līguma izbeigšanas nosacījumi;

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai beztermiņa vai automātiski pagarināma līguma gadījumā līguma izbeigšanas nosacījumi;

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) vai un ar kādiem nosacījumiem ir paredzēta pirmā iemaksa vai citas finanšu garantijas, ko maksā vai nodrošina patērētājs pēc tirgotāja pieprasījuma.

i) vajadzības gadījumā — vai un ar kādiem nosacījumiem ir paredzēta pirmā iemaksa vai citas finanšu garantijas, ko maksā vai nodrošina patērētājs pēc tirgotāja pieprasījuma;

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ia), ib) un ic_ apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ia) vajadzības gadījumā jānorāda, vai digitālam saturam tiek piemēroti tehniskās aizsardzības pasākumi;

 

ib) tirgotājam zināma informācija vai informācija, ko viņš pamatoti varējis zināt, par digitālā satura savietojamību ar aparatūru un programmatūru, tostarp par jebkādu savietojamības trūkumu, ja tāds ir;

 

ic) vajadzības gadījumā — iespēja izmantot uz tirgotāju attiecināmu ārpustiesas sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismu un metodes, kā tam piekļūt;

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Atklātas izsoles gadījumā 1. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju var aizstāt ar izsolītāja fizisko adresi un identitāti.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro līgumiem par preces piegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas saistīti ar ikdienas darījumiem, ja tirgotājam ir jāpiegādā prece vai jāsniedz pakalpojums tūlīt pēc līguma noslēgšanas.

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir pārdošanas vai pakalpojumu līguma sastāvdaļa.

3. Dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā papildu prasības par informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas sekas nosaka saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis paredz valsts tiesību aktos efektīvus līgumtiesību aizsardzības līdzekļus jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas gadījumiem.

2. Neskarot 13. un 42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas sekas nosaka saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis paredz valsts tiesību aktos efektīvus un samērīgus aizsardzības līdzekļus jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas gadījumiem.

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

Konkrētas informēšanas prasības starpniekiem

svītrots

1. Pirms līguma noslēgšanas starpnieks dara zināmu patērētājam, ka tas darbojas kāda cita patērētāja vārdā vai uzdevumā un ka noslēgtais līgums nav uzskatāms par līgumu starp patērētāju un tirgotāju, bet par līgumu, kas noslēgts starp diviem patērētājiem, un tādēļ uz to neattiecas šīs direktīvas darbības joma.

 

2. Uzskata, ka starpnieks, kurš nepilda 1. pantā paredzēto pienākumu, ir noslēdzis līgumu savā vārdā.

 

3. Šo pantu nepiemēro atklātām izsolēm.

 

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

svītrots

Darbības joma

 

Šo nodaļu piemēro distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

 

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

 

Informēšanas prasības distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Prasības par informācijas sniegšanu pirms distances līgumu un līgumu, kurus slēdz ārpus uzņēmuma telpām, noslēgšanas

Attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājs sniedz šādu informāciju, kas ir līguma sastāvdaļa:

1. Pirms patērētājs ir uzņēmies jebkura distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, vai tamlīdzīga piedāvājuma saistības, tirgotājs vai jebkura persona viņa vārdā laikus nodrošina patērētājam skaidru un saprotamu informāciju par šādiem aspektiem:

 

a) un 7. pantā minētā informācija un, atkāpjoties no 5. panta 1. punkta d) apakšpunkta, maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas kārtību visos gadījumos;

a) preces vai pakalpojuma galvenās īpašības tādā veidā, kāds ir piemērots informācijas nesējam un precei vai pakalpojumam;

 

b) gadījumos, kad piemēro atteikuma tiesības, informācija par nosacījumiem un kārtību, kādā izmantojamas atteikuma tiesības saskaņā ar I pielikumu;

b) tirgotāja identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums;

 

ba) tirgotāja uzņēmuma adrese un tālruņa numurs, kā arī faksa numurs vai elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, lai patērētājs varētu ātri kontaktēties ar tirgotāju un efektīvi sazināties ar viņu;

c) tirgotāja uzņēmējdarbības vietas fiziskā adrese, ja tā atšķiras no viņa paša fiziskās adreses (un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā adrese, kura uzdevumā viņš rīkojas), uz kuru patērētājs var adresēt jebkādas sūdzības;

c) kopējā cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja preces vai pakalpojuma īpašību dēļ cenu nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai pasta maksājumi un jebkādi citi maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi papildu maksājumi var būt iekasējami; beztermiņa līguma gadījumā kopējā cena nozīmē kopējās mēneša izmaksas;

 

d) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;

d) maksāšanas, piegādes un izpildes kārtība, datums, līdz kuram tirgotājs apņemas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu, un kārtība, kādā tirgotājs izskata sūdzības;

 

e) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;

e) tiktāl, ciktāl pastāv atteikuma tiesības, šo tiesību izmantošanas nosacījumi, termiņš un procedūra, tostarp iespējamās izmaksas, kas patērētājam var rasties, atdodot preces. Šajā nolūkā tirgotājs var izmantot atteikuma instrukciju paraugu, kas iekļauts I pielikuma A daļā, un atteikuma veidlapas paraugu, kas iekļauta I pielikuma B daļā, vai jebkādu citu skaidri formulētu paziņojumu. Ja tirgotājs informē patērētāju, izmantojot I pielikuma A daļā iekļauto atteikuma instrukciju paraugu, uzskata, ka viņš ir izpildījis šā panta prasības par informācijas sniegšanu attiecībā uz atteikuma tiesībām;

 

 

ea) ja saskaņā ar 19. panta 1. punktu netiek piemērotas atteikuma tiesības, informācija par to, ka patērētājam nav atteikuma tiesību;

 

f) ka līgums tiks noslēgts ar tirgotāju un pēc tā noslēgšanas uz patērētāju attieksies aizsardzība, ko nodrošina šī direktīva.

f) papildus atgādinājumam par juridiskas preču atbilstības garantijas esamību — vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas tirdzniecības garantijas, garantijas remonts un kādi ir tā nosacījumi;

 

 

fa) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;

 

 

fb) vajadzības gadījumā — līguma termiņš vai beztermiņa vai automātiski pagarināma līguma gadījumā līguma izbeigšanas nosacījumi;

 

 

fc) vajadzības gadījumā līgumā paredzēto patērētāja pienākumu minimālais ilgums;

 

 

fd) vai un ar kādiem nosacījumiem ir paredzēta pirmā iemaksa vai citas finanšu garantijas, ko maksā vai nodrošina patērētājs pēc tirgotāja pieprasījuma;

 

 

fe) vajadzības gadījumā jānorāda, vai digitālam saturam tiek piemēroti tehniskās aizsardzības pasākumi;

 

 

ff) tirgotājam zināma informācija vai informācija, ko viņš pamatoti varējis zināt, par digitālā satura savietojamību ar aparatūru un programmatūru, tostarp par jebkādu savietojamības trūkumu, ja tāds ir;

 

 

fg) vajadzības gadījumā — iespēja izmantot uz tirgotāju attiecināmu ārpustiesas sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismu un metodes, kā tam piekļūt.

 

 

2. Atklātas izsoles gadījumā 1. punkta b), ba) un c) apakšpunktā minēto informāciju var aizstāt ar līdzvērtīgu informāciju par izsolītāju.

 

 

3. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir distances līguma un līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, sastāvdaļa.

 

 

3.a Dalībvalstis neparedz nekādas papildu prasības attiecībā uz I pielikuma A daļā minēto atteikuma standartu saturu.

 

 

3.b Attiecībā uz distances līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem par transporta pakalpojumiem vai veselības un drošības prasībām dalībvalstis savos tiesību aktos var pieņemt vai paturēt spēkā noteikumus par papildu informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas, ja šādas prasības atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību un ja tās ir vajadzīgas patērētāja pienācīgai informēšanai.

 

 

3.c Dalībvalstis savos tiesību aktos var noteikt vai paturēt spēkā papildu prasības par informācijas sniegšanu, pirms tiek noslēgti jebkādi distances līgumi vai ārpus uzņēmuma telpām slēgti līgumi par tādu pakalpojumu sniegšanu, attiecībā uz kuriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā1 tirgū 22. panta 5. punktu tās izmanto iespēju piemērot prasību sniegt papildu informāciju pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti attiecīgajā valstī.

 

 

3.d Direktīvas 5. pants nedrīkst skart Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū2.

 

 

3.e Šajā nodaļā minēto informēšanas pienākumu izpilde jāpierāda tirgotājam.

 

____________________

1 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

2 OV L 178, 17.7.2000, 1. lpp.

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Oficiālās prasības līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Oficiālās prasības par informācijas sniegšanu, pirms tiek slēgti līgumi, kurus noslēdz ārpus uzņēmuma telpām

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā paredzēto informāciju uz pastāvīga informācijas nesēja tādā apjomā, kādu nosaka līguma būtība, patērētājam sniedz vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tai jābūt salasāmai. Patērētājam vienmēr ir tiesības pieprasīt, lai informācija tiktu sniegta papīra formātā.

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs paraksta pasūtījuma veidlapu un gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav papīra formātā, saņem pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas nesēja.

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, stājas spēkā tikai tad, ja patērētājs ir parakstījis pasūtījuma veidlapu.

Grozījums Nr.105

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas prasības

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas papildu oficiālas prasības par informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas, lai nodrošinātu 9. panta 1. punktā noteikto informēšanas prasību izpildi.

Grozījums Nr. 106

Direktīvas priekšlikums

11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Oficiālās prasības distances līgumiem

Oficiālās informācijas sniegšanas prasības, kuras jāievēro pirms distances līgumu noslēgšanas

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1. un 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta a) apakšpunktā paredzēto informāciju sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, atbilstoši izmantotajiem distances saziņas līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. pantā paredzēto informāciju ar pastāvīgo informācijas nesēju starpniecību sniedz vai dara pieejamu patērētājam vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un ir salasāma atbilstoši izmantotajiem distances saziņas līdzekļiem.

 

1.a Ja saskaņā ar internetā noslēgtu distances līgumu par pakalpojumu sniegšanu patērētājam ir pienākums veikt maksājumu, patērētājam līgums ir saistošs tikai tad, ja:

 

 

a) tirgotājs skaidri un nepārprotami norādījis patērētājam kopējo cenu, kurā iekļautas visas to veidojošās daļas; un

 

 

b) tirgotājs attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti internetā, izveidojis tiešsaisti tādā veidā, ka saistošs pasūtījums ir iespējams tikai tad, kad patērētājs apstiprinājis, ka viņš ir izlasījis un sapratis a) punktā minēto informāciju; vai

 

 

c) tirgotājs attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti telefoniski, ar pastāvīgā informācijas nesējā starpniecību ir nosūtījis patērētājam piedāvājuma apstiprinājumu, bet patērētājs ar pastāvīga informācijas nesēja starpniecību apstiprinājis līguma noslēgšanu.

Grozījums Nr.  108

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2. un 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti un minētā zvana komerciālo nolūku.

2. Ja tirgotājs vai starpnieks, kas rīkojas tirgotāja vārdā, piezvana patērētājam, lai noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti un minētā zvana komerciālo nolūku.

 

2.a Tirdzniecības interneta vietnēs skaidri un salasāmi ir norādīts, vai pastāv piegādes ierobežojumi uz konkrētām dalībvalstīm, neatkarīgi no šīs piegādes, tostarp norēķinu līdzekļu, rakstura.

Grozījums Nr.  109

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par produkta galvenajām īpašībām un kopējo cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā minēto informāciju tirgotājs sniedz patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par produkta vai pakalpojuma galvenajām īpašībām, kopējo cenu, līguma termiņu un beztermiņa līgumu izbeigšanas nosacījumiem atbilstīgi 9. panta 1. punkta a), c) un g) apakšpunktam. Pārējo 9. pantā minēto informāciju tirgotājs sniedz patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad sākas pakalpojuma izpilde, saņem apstiprinājumu par visiem 9. panta a) līdz f) apakšpunktā minētajiem informācijas aspektiem, izņemot gadījumus, kad informācija patērētājam jau ir sniegta pirms jebkura distances līguma noslēgšanas uz pastāvīga informācijas nesēja.

svītrots

Grozījums Nr.  111

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas prasības, izņemot 1.-4. punktā minētās prasības.

4. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas papildu oficiālas prasības par informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas, lai nodrošinātu 9. panta 1. punktā noteikto informēšanas prasību izpildi.

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma gadījumā 1. punktā minētais atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs paraksta līguma dokumentu, vai dienā, kad patērētājs saņem līguma kopiju uz kāda pastāvīga informācijas nesēja, ja šī diena atšķiras no līguma noslēgšanas dienas.

Grozījums Nr. 113

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs paraksta pasūtījuma veidlapu vai, ja pasūtījuma veidlapa nav papīra formātā, dienā, kad patērētājs saņem pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas nesēja.

2. Neatkarīgi no 1. punkta distances līgumam vai līgumam , kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, ja tie noslēgti par preču piegādi, atteikuma termiņš sākas dienā kad patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm savā īpašumā vai:

Distances līgumam par preču pārdošanu atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm savā īpašumā.

 

Distances līgumam par pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, kad noslēgts līgums.

 

 

a) gadījumā, ja patērētāja ar vienu pasūtījumu pasūtītās vairākas preces piegādātas atsevišķi , — dienā, kurā piegādāta pēdējā prece;

 

b) gadījumā, ja prece sastāv no vairākiem sūtījumiem vai daļām, — diena, kurā saņemts pēdējais sūtījums vai daļa;

 

c) gadījumā, ja notiek viena un tā paša veida preču atkārtota piegāde noteiktā laika periodā — diena, kurā saņemta pirmā prece;

 

Grozījums Nr. 114

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētais termiņš ir ievērots, ja patērētājs pirms šā termiņa beigām nosūtījis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

3. Šā panta 1. punktā minētais termiņš ir ievērots, ja patērētājs pirms šā perioda beigām nosūtījis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Grozījums Nr.  115

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā noteiktos pienākumus.

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā noteiktos pienākumus. Tomēr līguma gadījumā, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, dalībvalstis var saglabāt spēkā esošos valsts tiesību aktus, kas aizliedz tirgotājam iekasēt maksājumu noteikta perioda laikā pēc līguma noslēgšanas.

Grozījums Nr. 116

Direktīvas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam informāciju par atteikuma tiesībām, neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos līgumā noteiktos pienākumus.

1. Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam informāciju par atteikuma tiesībām, neievērojot 9. panta 1. punkta e) apakšpunktu, atteikuma termiņš beidzas viena gada laikā sākotnējā atteikuma termiņā, ka noteikts 12. panta 1.a un 2. punktā.

 

1.a Tomēr dalībvalstis var saglabāt spēkā esošos valsts tiesību aktus, ar kuriem paredz ilgāku periodu atteikuma termiņa notecēšanai.

Grozījums Nr. 117

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Patērētājs informē tirgotāju par atteikuma lēmumu uz pastāvīga informācijas nesēja, paziņojot to tirgotājam saviem vārdiem, vai arī izmantojot standarta atteikuma veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā.

1. Patērētājs pirms atteikuma termiņa notecēšanas informē tirgotāju par lēmumu atteikties no līguma. Patērētājs šo lēmumu var paziņot:

 

a) izmantojot standarta atteikuma veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā, vai citu nepārprotamu paziņojumu uz pastāvīga informācijas nesēja, vai

 

b) atgriežot preces tirgotājam un sūtījumam pievienojot patērētāja skaidri formulētu paziņojumu, kurā iekļauts viņa lēmums atteikties no līguma.

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas minētajai standarta atteikuma veidlapai.

Dalībvalstis nenosaka nekādas oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas atteikuma veidlapas paraugam, izņemot tās, kas noteiktas I pielikuma B. daļā.

Grozījums Nr. 118

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem distances līgumiem tirgotājs papildus 1. punktā minētajām iespējām var dot patērētājam iespēju aizpildīt standarta atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē. Šādā gadījumā tirgotājs bez vilcināšanās elektroniski nosūta apstiprinājumu par šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

2. Tirgotājs papildus 1. punktā minētajām iespējām var dot patērētājam iespēju aizpildīt vai nu standarta atteikuma veidlapas paraugu, kas iekļauts I pielikuma B. daļā, vai arī kādu citu nepārprotamu paziņojumu elektroniskā formātā un iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē. Tirgotājs var arī dot patērētājam iespēju telefoniski atteikties no līguma. Šādos gadījumos tirgotājs bez vilcināšanās uz pastāvīga informācijas nesēja nosūta apstiprinājumu par šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

Grozījums Nr. 119

Direktīvas priekšlikums

15. pants – a un b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) distances līgumā vai līgumā, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, noteikto pienākumu izpilde vai

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

b) ārpus uzņēmuma telpām noslēdzama līguma noslēgšana gadījumos, kad piedāvājumu izteicis patērētājs.

b) distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēdzama līguma noslēgšana gadījumos, kad piedāvājumu izteicis patērētājs.

Grozījums Nr. 120

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit dienās no dienas, kad tirgotājs saņem atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, ko tas saņēmis no patērētāja, tostarp attiecīgā gadījumā — arī piegādes izdevumus, bez nevajadzīgas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienās no dienas, kopš viņš saskaņā ar 14. pantu ir informēts par lēmumu atteikties no līguma. Tirgotājs šādu atmaksāšanu var veikt ar jebkura maksājuma līdzekļa starpniecību, kas valstī, kurā patērētājs to saņem, ir likumīgs maksāšanas līdzeklis un ar nosacījumu, ka patērētājam atmaksāšanas rezultātā netiek noteikti nekādi maksājumi.

Grozījums Nr.  121

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ vai paņēmis tās no patērētāja vai kad patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

2. Neskarot 1. punktu, ja patērētājs nepārprotami norādījis, ka vēlas saņemt sūtījumu citādā nevis standartsūtījuma veidā, tirgotājam nav jāatmaksā šajā sakarībā radušās papildu piegādes izmaksas.

Grozījums Nr. 122

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā persona ieguvusi preces īpašumā pirms atteikuma termiņa beigām, patērētājs nosūta preces vai nodod tās atpakaļ tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs pilnvarojis tās saņemt, četrpadsmit dienās no dienas, kad patērētājs paziņojis tirgotājam par atteikuma tiesību izmantošanu, izņemot gadījumus, kad tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no patērētāja.

1. Attiecībā uz distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem par preču piegādi patērētājs nosūta preces vai nodod tās atpakaļ tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs pilnvarojis tās saņemt, bez nevajadzīgas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienās no dienas, kad patērētājs paziņojis tirgotājam par savu lēmumu saskaņā ar 14. pantu atteikties no līguma, izņemot gadījumus, kad tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no patērētāja.

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ, izņemot gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt šīs izmaksas.

· Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ. Šīs izmaksas viņam nav jāsedz, ja tirgotājs līgumā ir piekritis segt tās vai ja atpakaļ nosūtīto preču vērtība pārsniedz summu EUR 40 apmērā.

Grozījums Nr. 123

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 2. punkts un 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda veida vērtības mazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos nolūkos. Patērētājs neatbild par preču vērtības mazināšanos gadījumos, kad tirgotājs nav to informējis par atteikuma tiesībām saskaņā ar 9. panta b) punktu. Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma tiesības, patērētājs atteikuma termiņā nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda veida vērtības mazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai izpētītu šo preču uzbūvi, īpatnības un darbības veidus, bet citos nolūkos. Patērētājs neatbild par preču vērtības jebkādu mazināšanos gadījumos, kad tirgotājs nav to informējis par atteikuma tiesībām saskaņā ar 9. panta 1) punkta e) apakšpunktu.

 

2.a Izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā pantā, patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, neuzņemas nekādu atbildību.

Grozījums Nr. 124

Direktīvas priekšlikums

18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 Atteikuma tiesību izmantošanas ietekme uz papildu līgumiem

Atteikuma tiesību izmantošanas ietekme uz saistītajiem līgumiem

Grozījums Nr. 125

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2008/48/EK 15. pantu, ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības distances līgumā vai līgumā, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, saskaņā ar 12.-17. pantu, visi papildu līgumi tiek automātiski izbeigti bez jebkādām izmaksām patērētājam.

1. Neskarot Direktīvas 2008/48/EK 15. pantu, ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības distances līgumā vai līgumā, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, saskaņā ar 12.-17. pantu, visi saistītie līgumi tiek automātiski izbeigti bez jebkādām izmaksām patērētājam, kas nav paredzētas šajā Direktīvā.

Grozījums Nr. 126

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības nepiemēro:

1. Saistībā ar distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, atteikuma tiesības nepiemēro:

Grozījums Nr. 127

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu ir sākusies to izpilde pirms 12. pantā minētā četrpadsmit dienu termiņa beigām;

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja iepriekš ar pastāvīgo informācijas nesēju starpniecību skaidri paustu piekrišanu ir sākusies to izpilde pirms 12. pantā minētā četrpadsmit dienu termiņa beigām; šādos gadījumos piekrišana jāsniedz arī attiecībā uz atteikšanos no patērētāja atteikuma tiesībām;

Grozījums Nr.  128

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

b) preču piegādei vai sniegtajiem pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;

Grozījums Nr.  129

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc patērētāja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas, vai var ātri sabojāties, vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

 

c) tādu preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai, kas izgatavotas vai kas sniegti pēc patērētāja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas, prasot no tirgotāja veikt individuālus pasākumus, un kurus viņš nevar pielietot citādi, vai var ātri sabojāties, vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

Grozījums Nr. 130

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts un da)un db) apakšpunkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta vienošanās pārdošanas līguma noslēgšanas laikā un kura piegādi var veikt tikai pēc 22. panta 1. punktā minētā termiņa, un kura patiesā vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

d) ja tiek piegādāti:

pārtikas produkti,

dzērieni,

farmācijas izstrādājumi vai

citas no higiēnas prasībām atkarīgas preces, ja patērētājs pēc iepriekšējas informācijas par atteikuma tiesību nepiemērošanu ir atvēris iepakojumu vai izolācijas iesaiņojumu;

 

 

da) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs ārkārtas gadījumā ir lūdzis tirgotājam nekavējoties izpildīt līgumā noteikto; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz papildu pakalpojumus vai pārdod preces papildus tām, kas patērētājam minētajā ārkārtas gadījumā ir noteikti nepieciešamas, atteikuma tiesības piemēro šīm papildu precēm vai pakalpojumiem;

 

db) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs nepārprotami lūdzis tirgotāju apmeklēt viņu mājās, lai veiktu remontdarbus vai tehnisko apkopi viņa dzīvesvietā; ja tirgotājs šāda apmeklējuma gadījumā sniedz pakalpojumus papildus tiem, kurus patērētājs lūdzis, vai izlieto preces papildus rezerves daļām, kuras ir noteikti nepieciešamas, veicot apkopi vai remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

Grozījums Nr. 131

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) audio vai video ierakstu vai datorprogrammatūras piegādei aizplombētā iepakojumā, ja patērētājs ir noņēmis iepakojuma plombu;

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā neattiecas.)

Grozījums Nr.  132

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un žurnālu piegādei;

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un žurnālu piegādei, izņemot abonēšanas līgumus šādu publikāciju piegādei;

Grozījums Nr.  133

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) totalizatora un loterijas pakalpojumiem;

svītrots

Grozījums Nr. 134

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – h un ha) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) līgumiem, kuri ir noslēgti izsolē.

h) līgumiem, kuri ir noslēgti publiskā izsolē.

 

ha) attiecībā uz digitāla satura piegādi, kad patērētājs ir uzsācis digitālā satura lejupielādēšanu.

Grozījums Nr. 135

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, atteikuma tiesības nepiemēro:

svītrots

a) līgumiem par pārtikas produktu, dzērienu, vai citu tādu preču piegādi, kuras ir paredzētas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā, ko patērētājs iepriekš izvēlējies, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ko patērētāja mājās, rezidencē vai darbavietā fiziski piegādā tirgotājs, kurš parasti pārdod šādas preces sava uzņēmuma telpās;

 

b) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs ārkārtas gadījumā ir lūdzis tirgotājam nekavējoties izpildīt līgumā noteikto; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz papildu pakalpojumus vai pārdod papildu preces tām, kas patērētājam minētajā ārkārtas gadījumā ir noteikti nepieciešamas, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

 

c) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs, izmantojot distances saziņas līdzekļus, ir īpaši lūdzis tirgotāju apmeklēt viņu mājās, lai veiktu remontdarbus vai apkopi viņa īpašumā; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz papildu pakalpojumus tiem, kurus patērētājs lūdzis, vai izlieto preces papildus rezerves daļām, kuras ir noteikti nepieciešamas, veicot apkopi vai remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

 

Grozījums Nr. 136

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Līgumslēdzējas puses var vienoties par 1. un 2. punkta nepiemērošanu.

2. Tirgotājs un patērētājs var vienoties par 1. punkta nepiemērošanu.

Grozījums Nr.  137

Direktīvas priekšlikums

20. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20. pants

Izņēmumi attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

svītrots

1. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām:

 

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma pārdošanu vai kuri attiecas uz citām nekustamā īpašuma tiesībām, izņemot nomas tiesības un darbus saistībā ar nekustamo īpašumu;

 

b) kuri ir noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātus vai automatizētas komerciālas telpas;

 

c) kuri ir noslēgti ar telekomunikāciju operatoru starpniecību, izmantojot telefona automātus, par to izmantošanu;

 

d) attiecībā uz pārtikas produktu vai dzērienu piegādi, ko bieži un regulāri veic tirgotājs sava uzņēmuma telpu apkārtnē.

 

2. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, attiecībā uz:

 

a) apdrošināšanu;

 

b) finanšu pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām ārpus piegādātāja kontroles, kas var rasties atteikuma termiņā, kā minēts 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā Direktīvā 2002/65/EK16, un

 

c) kredītiem, uz ko attiecas Direktīvas 2008/48/EK darbības joma.

 

3. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro distances līgumiem par izmitināšanas, transporta, auto īres, ēdināšanas un brīvā laika pasākumu rīkošanas pakalpojumu nodrošināšanu attiecībā uz līgumiem, kuros paredzēts konkrēts izpildes datums vai termiņš.

 

16 OV L 271, 9.10.2002., 16. lpp.

 

Grozījums Nr.  138

Direktīvas priekšlikums

21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21. pants

Darbības joma

svītrots

1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas līgumiem. Neskarot 24. panta 5. punktu, gadījumos, kad līgums ir jaukts līgums, kas attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem, šo nodaļu piemēro tikai precēm.

 

2. Šo nodaļu piemēro arī līgumiem par rūpnieciski ražojamu vai izgatavojamu preču piegādi.

 

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 26. pantu.

 

4. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot šo nodaļu lietotu preču pārdošanai atklātās izsolēs.

 

 

Grozījums Nr.  139

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas dienas.

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās par piegādes laiku, tirgotājs piegādā preces, nododot tās patērētāja vai kāda trešās personas, ko izraudzījies patērētājs un kas nav pārvadātājs, īpašumā iespējami drīz, bet ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas dienas.

Grozījums Nr. 140

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 2. pants, 2.a un 2.b punkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis piegādes pienākumus, patērētājam ir tiesības saņemt izdevumu atmaksu par jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 1. punktā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis preču piegādes pienākumus laikā, par kuru ar patērētāju panākta vienošanās, vai saskaņā ar 1. punktu, patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu, izņemot gadījumus, kad preces tiek piegādātas jaunā termiņā, kuru nosaka patērētājs un kurš nevar būt ilgāks par 7. dienām. Šajā nolūkā patērētājs tirgotājam iepriekš sniedz rakstisku paziņojumu, kurā precizēts jaunais piegādes termiņš un patērētāja nodoms izbeigt līgumu gadījumā, ja piegāde nenotiks līdz jaunā piegādes termiņa beigām. Ja līdz minētā perioda beigām piegāde netiek veikta, tiek uzskatīts, ka patērētājs ir atteicies no pirkuma līguma.

 

Neatkarīgi no pirmās daļas patērētājam ir tiesības nekavējoties izbeigt līgumu, ja tirgotājs tieši vai netieši atteicies piegādāt preces vai ja līgumā paredzētā termiņa ievērošana tiek uzskatīta par tā būtisku sastāvdaļu, ņemot vērā apstākļus līguma slēgšanas brīdī.

 

2.a Pēc tam, kad līgums izbeigts, tirgotājs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas dienas pēc līguma izbeigšanas atmaksā jebkuru saskaņā ar līgumu samaksāto summu.

 

2.b Šis pants neskar patērētāju tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

Grozījums Nr.  141

Direktīvas priekšlikums

22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.a pants

 

Preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas tiesības citās dalībvalstīs

 

Attiecībā uz distances līgumiem patērētājam ir tiesības prasīt tirgotājam piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī. Tirgotājs pilda patērētāja prasību, ja tas ir tehniski iespējams un ja patērētājs ir gatavs segt visus attiecīgos izdevumus. Tirgotājs jebkurā gadījumā šos izdevumus sedz avansā.

Grozījums Nr.  142

Direktīvas priekšlikums

22.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.b pants

 

Maksāšanas līdzekļi

 

1. Tirgotājs un patērētājs var vienoties par piegādes avansa maksājumu vai depozītu preces piegādes brīdī.

 

2. Saskaņā ar 52. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvā 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšēja tirgū[3] dalībvalstis var aizliegt vai ierobežot maksas pieprasīšanu no patērētajiem, ņemot vērā vajadzību veicināt konkurenci un efektīvu maksājumu instrumentu izmantošanu.

 

3. Attiecībā uz konkrēto maksājuma līdzekļu izmatošanu dalībvalstis aizliedz tirgotājiem pieprasīt no patērētājiem nodevas, kuru apmērs pārsniedz tirgotāja izdevumus saistībā ar šo maksājumu līdzekļu izmantošanu.

 

OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.

 

Grozījums Nr.  143

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod patērētājam, kad viņš vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, iegūst šīs preces īpašumā.

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod patērētājam, kad viņš vai kāda trešā persona, ko izraudzījies patērētājs un kas nav pārvadātājs, iegūst šīs preces īpašumā. Risku nodod pārvadātājam, kurš nogādā preci patērētājam, ja patērētājs pats uzdevis pārvadātājam piegādāt preci un šādu izvēli nav piedāvājis tirgotājs, neskarot patērētāja tiesības attiecībā uz piegādātāju.

 

 

Grozījums Nr.  144

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod patērētājam piegādes laikā saskaņā ar līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, nav veicis atbilstošus pasākumus, lai iegūtu preces īpašumā.

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod patērētājam piegādes laikā saskaņā ar līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, acīmredzami nav veicis atbilstošus pasākumus, lai iegūtu preces īpašumā.

Grozījums Nr.  145

Direktīvas priekšlikums

23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.a pants

 

Līgumu darbības termiņš

 

1. Neskarot šīs direktīvas noteikumus par negodīgiem nosacījumiem, starp patērētājiem un tirgotājiem noslēgtajos līgumos saistību sākotnējo termiņu neparedz ilgāku par 12 mēnešiem.

 

2. Pēc šā sākotnējā 12 mēnešu saistību termiņa patērētājiem ir tiesības lauzt līgumu jebkurā brīdī. Saistībā ar līguma izbeigšanu ņem vērā iepriekšējas paziņošanas periodu, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem. Patērētājiem ir tiesības veikt šādu iepriekšēju paziņošanu pirms sākotnējā saistību termiņa beigām, lai izbeigtu līgumu šā perioda beigās.

Grozījums Nr. 146

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tirgotājs piegādā preces atbilstoši pārdošanas līgumam.

1. Tirgotājs piegādā preces atbilstoši pārdošanas līgumam īpaši attiecībā uz kvalitāti un kvantitāti, par kuru līgumslēdzējas puses kopīgi vienojušās.

Grozījums Nr. 147

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) tās atbilst tirgotāja dotajam aprakstam un tām ir tādas pašas īpašības kā precēm, ko tirgotājs ir piedāvājis patērētājam kā paraugu vai modeli;

a) tās atbilst tirgotāja dotajam aprakstam un tām ir tādas pašas īpašības kā precēm, ko tirgotājs ir piedāvājis patērētājam kā paraugu vai modeli, un

Grozījums Nr.  148

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tās ir derīgas jebkuram konkrētam nolūkam, kuram patērētājs tās pieprasa un ko viņš ir darījis zināmu tirgotājam līguma noslēgšanas brīdī, un tirgotājs ir tam piekritis;

b) tās bez vienošanās par īpašībām ir derīgas nolūkam, ko līgumslēdzējas puses paredzējušas līguma noslēgšanas brīdī, un

Grozījums Nr.  149

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – c) und) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa preces parasti izmanto vai

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa preces parasti izmanto, un to kvalitāte un darbība ir tāda, kas parasti piemīt šāda paša tipa precēm, cita starpā ņemot vērā mērķi, izskatu un apdari un to, ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, ievērojot preču veidu un ņemot vērā tirgotāja, ražotāja vai viņa pārstāvja sniegtos publiskos paziņojumus par šo preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši reklāmā vai marķējumā.

d)        to kvalitāte un darbība ir tāda, kas parasti piemīt šāda paša tipa precēm un ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, ievērojot preču veidu un ņemot vērā tirgotāja, ražotāja vai viņa pārstāvja sniegtos publiskos paziņojumus par šo preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši reklāmā vai marķējumā.

 

Grozījums Nr.  150

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, ja neatbilstības izcelsme ir saistīta ar patērētāja piegādātajiem materiāliem.

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs apzinājies vai viņš pamatoti nevarēja neapzināties, ka ir neatbilstība, vai arī, ja neatbilstības izcelsme ir saistīta ar patērētāja piegādātajiem materiāliem.

Grozījums Nr.  151

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais paziņojums ir ticis koriģēts vai

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais paziņojums ir ticis koriģēts savlaicīgi un līdzvērtīgā veidā vai vismaz izceltā formā līguma dokumentā;

Grozījums Nr. 152

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Jebkuru neatbilstību, ko rada preču nepareiza uzstādīšana, uzskata par preču neatbilstību, ja uzstādīšana ir ietverta pārdošanas līgumā un preces ir uzstādījis tirgotājs, vai tas ir darīts uz viņa atbildību. Tāpat šo principu piemēro, ja preces, kuru uzstādīšana jāveic patērētājam, uzstāda patērētājs, un nepareizā uzstādīšana ir kļūmīgas uzstādīšanas instrukcijas dēļ.

5. Tirgotājs atbild par jebkuru neatbilstību, kas rodas iepakošanas rezultātā vai ko rada nepareiza uzstādīšana, ja uzstādīšana ir ietverta preču pārdošanas līgumā un preces ir uzstādījis tirgotājs, vai tas ir darīts uz viņa atbildību. Tāpat šo principu piemēro, ja preces, kuru uzstādīšana jāveic patērētājam, uzstāda patērētājs, un nepareizā uzstādīšana ir kļūmīgas uzstādīšanas instrukcijas dēļ.

Grozījums Nr. 153

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad preces neatbilst līgumā noteiktajam, patērētājam ir tiesības:

1. Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, patērētājam ir tiesības vai nu:

a) uz neatbilstības novēršanu, preces salabojot vai nomainot;

a) uz neatbilstības novēršanu, preces salabojot vai nomainot saskaņā ar 2., 3. un 5. punktu, vai

b) uz cenas samazinājumu;

b) uz atbilstīgu cenas samazinājumu, vai uz pirkuma līguma atcelšanu, kā tas ir noteikts 4., 5. un 5.a punktā.

c) uz līguma atcelšanu.

 

Grozījums Nr. 154

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas izvēles.

2. Patērētājs var pieprasīt no tirgotāja salabot preces vai aizstāt tās ar citām, ja šāda veida neatbilstības novēršana nav neiespējama vai nesamērīga.

Grozījums Nr. 155

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka neatbilstības novēršana, preces salabojot vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, kuras salīdzinājumā ar cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu ir pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības būtiskumu.

3. Abi 2. punktā paredzētie atlīdzināšanas līdzekļi uzskatāmi par nesamērīgiem, ja tie radītu tirgotājam pārmērīgas izmaksas

Patērētājs var atcelt līgumu tikai tad, ja neatbilstība nav nebūtiska.

a) attiecībā uz vērtību, kura precei būtu, ja nebūtu neatbilstība,

 

b) ievērojot neatbilstības nozīmi un

 

c) kuras, izskatot jautājumu, par to vai varētu izmantot citus atlīdzināšanas līdzekļus (labošana vai apmainīšana), kas patērētājam nerada būtiskas neērtības, būtu nepamatotas salīdzinājumā ar alternatīvām atlīdzināšanas iespējām (preces labošanu vai apmainīšanu).

 

Prece jāsalabo vai jānomaina piemērotā termiņā, nesagādājot būtiskas neērtības patērētājam.

Grozījums Nr. 156

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām situācijām:

4. Neskarot 5b. punktu, patērētājs var uzstāt uz pamatotu cenas samazinājumu vai līguma anulēšanu, ja ir kāda no turpmāk minētajām situācijām:

a) tirgotājs ir tieši vai netieši atteicies novērst neatbilstības;

a) patērētājam nav tiesību ne salabot preci, ne nomainīt to;

 

aa) tirgotājs kategoriski vai ar konsekventu izturēšanos izvairījies novērst neatbilstību;

b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības piemērotā termiņā;

b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības piemērotā termiņā;

c) tirgotājs ir mēģinājis novērst neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības patērētājam;

c) tirgotājs ir novērsis neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības patērētājam;

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

 

Grozījums Nr. 157

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. To, vai patērētājam sagādātas būtiskas neērtības, un kāds būtu piemērots termiņš tirgotājam, lai novērstu neatbilstības, novērtē, ņemot vērā preču veidu un nolūku, kādam patērētājs ir preces iegādājies, kā minēts 24. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

5. To, vai patērētājam sagādātas būtiskas neērtības, un kāds būtu piemērots termiņš tirgotājam, lai novērstu neatbilstības, novērtē, ņemot vērā preču veidu un nolūku, kādam tās patērētājam vajadzīgas 24. panta 2. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

Grozījums Nr. 158

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Patērētājs nav tiesīgs atsaukt pirkuma līgumu, ja neatbilstība ir nebūtiska.

Grozījums Nr. 159

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b Lai patērētājiem nodrošinātu augstāku tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā valsts tiesību aktus, kuros ir noteiktas patērētāju tiesības neatbilstības gadījumā īsā laika posmā pārtraukt līgumu un saņemt kompensāciju pilnā apmērā vai brīvi izvēlēties kādu no 1. punktā minētajiem aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr.  160

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti saskaņā ar 26. pantu.

2. Saskaņā ar spēkā esošo valsts tiesību aktu noteikumiem un neskarot šīs nodaļas noteikumus, patērētājs var prasīt, lai viņam saskaņā ar attiecīgi spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti saskaņā ar 26. pantu.

Grozījums Nr. 161

Direktīvas priekšlikums

27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

27.a pants

Regresa tiesības

 

Ja tirgotājs saistībā ar neatbilstību, kas radusies ražotāja, vienā līguma ķēdē esoša iepriekšēja pārdevēja vai kāda cita starpnieka darbības vai bezdarbības dēļ, patērētāja priekšā atbild kā galapārdevējs, tirgotājs kā galapārdevējs var pret atbildīgo personu vai atbildīgajām personām vērsties ar regresa prasību. Atbildīgo personu vai personas, pret ko tirgotājs kā gala pārdevējs var izvirzīt apsūdzību par neatbilstību novēršanu, kā arī attiecīgās darbības un procedūru nosaka saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu minēto tiesību efektivitāti.

 

Personai, kas noteikta par atbildīgu saskaņā ar pirmā punkta noteikumiem, ir pienākums pierādīt, ka tā nav atbildīga par neatbilstību vai ka gala pārdevēja veiktā neatbilstības novēršana attiecībā uz patērētāju patiesībā nebija pieprasīta.

Grozījums Nr. 162

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi šīs preces īpašumā.

svītrots

Grozījums Nr. 163

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš informē tirgotāju par neatbilstību divu mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis šādu neatbilstību.

svītrots

Grozījums Nr. 164

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Lai nodrošinātu patērētājiem augstāku aizsardzības līmeni, dalībvalstis var pieņemt vai atstāt spēkā tiesību normas, kurās ir noteikts ilgāks garantijas termiņš, pierādīšanas pienākuma par labu patērētājam maiņas termiņš, vai īpašus noteikumus attiecībā uz ievērojamu neatbilstību, kas kļūst zināma pēc garantijas termiņa beigām.

Grozījums Nr.  165

Direktīvas priekšlikums

28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

28.a pants

Saziņa un sasniedzamība

 

Tirgotājs pārliecinās, ka viņš pakalpojumu līguma darbības laikā vai pēc pārdošanas līguma noslēgšanas līdz 28. panta 1. punktā minētā termiņa beigām saskaņā ar atbilstošiem nosacījumiem ir sasniedzams saistībā ar paskaidrojumiem, paziņojumiem un patērētāja jautājumiem, kas saistīti ar pakalpojumu vai pārdošanas līgumā ietvertajām tiesībām un saistībām. Viņam jo īpaši jārūpējas par to, lai viņš bez kavēšanās saņemtu ar līgumu saistītus patērētāja paskaidrojumus un lai patērētājs uzreiz būtu informēts par sasniegšanas veidu. Par telefonisku uzklausīšanu un paskaidrojumiem, paziņojumiem un atbildēm uz jautājumiem saistībā ar pakalpojumu vai pārdošanas līgumu patērētājam nedrīkst radīt izmaksas. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja tiesības saņemt atlīdzību par savienojumu netiek skartas.

Grozījums Nr.  166

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tas ir salasāms. Tajā norāda:

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, tas ir salasāms un tādā pašā fonta lielumā. Tas rakstīts tajā pašā valodā kā līgums. Garantijas izklāstā norāda:

Grozījums Nr. 167

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – a), b) un c) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar 26. pantu un skaidru paziņojumu, ka tirdzniecības garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības;

a) patērētāja likumīgās tiesības atbilstoši spēkā esošajiem valsts tiesību aktu noteikumiem, kā arī 26. un 28 pantā noteiktās likumīgās tiesības un skaidru paziņojumu, ka tirdzniecības garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības;

b) tirdzniecības garantijas saturu un prasību ierosināšanas nosacījumus, sevišķi attiecībā uz garantijas ilgumu, teritoriālo piemērošanu un garantētāja nosaukumu un adresi;

b) tirdzniecības garantijas saturu un prasību ierosināšanas nosacījumus, sevišķi attiecībā uz garantijas ilgumu, teritoriālo piemērošanu un garantētāja nosaukumu un adresi;

c) neskarot 32. un 35. pantu un III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, vajadzības gadījumā norāda, ka šo tirdzniecības garantiju nevar nodot nākamajam pircējam.

c) informāciju, ka šo tirdzniecības garantiju var nodot nākamajam pircējam.

Grozījums Nr.  168

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pēc patērētāja pieprasījuma tirgotājs garantiju izklāstu dara pieejamu pastāvīgā informācijas nesējā.

3. Tirgotājs garantiju izklāstu dara pieejamu pastāvīgā informācijas nesējā, un, ja patērētājs to pieprasījis, — arī papīra formātā.

Grozījums Nr.  169

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem, kurus iepriekš izstrādājis tirgotājs vai kāda trešā persona, kuriem patērētājs ir piekritis bez iespējas ietekmēt to saturu, it īpaši, ja šādi līguma noteikumi ir iepriekš formulēta standarta līguma daļa.

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem, kurus iepriekš izstrādājis uzņēmējs vai kāda trešā persona, par kuriem nav panākta atsevišķa vienošanās. Noteikumu vienmēr uzskata par tādu, par kuru nav panākta atsevišķa vienošanās, ja tas sagatavots iepriekš un līdz ar to patērētājam nav bijusi iespēja ietekmēt tā būtību, it īpaši, ja šāds līguma noteikums ir iepriekš formulēta standarta līguma daļa.

Grozījums Nr.  170

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Fakts, ka patērētājam bijusi iespēja ietekmēt līguma noteikumu vai viena konkrēta noteikuma konkrētu aspektu saturu, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu citiem līguma noteikumiem, kuri ir līguma daļa.

2. Fakts, ka līguma noteikuma vai viena konkrēta noteikuma atsevišķu aspektu saturs ir individuāli apspriests, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu citiem līguma noteikumiem, kuri ir līguma daļa.

Grozījums Nr.  171

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro līguma noteikumiem, kuri ietver obligātas tiesību normas, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem, un to starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, kam ir pievienojusies Kopiena vai dalībvalstis.

3. Šo nodaļu nepiemēro līguma noteikumiem, kuri ietver tiesību, regulatīvās vai sabiedriskās kārtības normas, kas atbilst Savienības tiesību aktiem, un to starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, kam ir pievienojusies Savienība vai dalībvalstis.

Grozījums Nr.  172

Direktīvas priekšlikums

30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

30.a pants

 

Saskaņošanas līmenis

 

Ja nav citu norādījumu, dalībvalstis savos tiesību aktos nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kas atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem, tostarp stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, ar kuriem patērētājiem nodrošina atšķirīgu aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  173

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Līguma noteikumi ir formulēti vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un ir salasāmi.

1. Visi līguma noteikumi ir formulēti skaidrā un saprotamā veidā. Ja līguma noteikumi ir rakstveidā, tie vienmēr ir izstrādāti vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un ir salasāmi.

Grozījums Nr.  174

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas papildu prasības par to, kā formulējami līguma noteikumi vai kādā veidā tie darāmi pieejami patērētājam.

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas papildu prasības par līguma noteikumu noformēšanu, izņemot noformējuma prasības, kas attiecas uz personām ar invaliditāti, vai gadījumos, ja preces vai pakalpojumi var radīt sevišķu risku patērētāja vai trešās personas veselībai vai drošībai, vai attiecībā uz konkrētām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem ir pierādījumi, ka tie ir kaitīgi patērētājam.

Grozījums Nr.  175

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts līgums, un atsaucoties uz visiem apstākļiem līguma slēgšanas brīdī, kas ar to bijuši saistīti, kā arī visiem pārējiem līguma noteikumiem vai citu līgumu, no kā tas ir atkarīgs. Novērtējot kāda līguma noteikuma godīgumu, attiecīgās valsts kompetentā iestāde ņem vērā arī to, kā tirgotājs izstrādājis līgumu un kā to darījis zināmu patērētājam saskaņā ar 31. pantu.

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts līgums, un atsaucoties uz visiem apstākļiem līguma slēgšanas brīdī, kas ar to bijuši saistīti, kā arī visiem pārējiem līguma noteikumiem vai citu līgumu, no kā tas ir atkarīgs.

Grozījums Nr.  176

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Novērtējot kāda līguma noteikuma taisnīgumu, kompetentā valsts iestāde ņem vērā arī to, kā tirgotājs atbilstīgi 31. panta 1. un 2. punktam ir izstrādājis līgumu un kā to darījis zināmu patērētājam. Noteikumu var uzskatīt par netaisnīgu jau tā iemesla dēļ vien, ka tirgotājs to iekļāvis, pārkāpjot 31. panta 1. un 2. punktā paredzēto pienākumu nodrošināt pārredzamību.

Grozījums Nr.  177

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, novērtējot galveno līguma priekšmetu vai tās samaksas atbilstību, kas paredzēta par tirgotāja galvenajām līgumsaistībām, ar nosacījumu, ka tirgotājs pilnībā ievēro 31. panta noteikumus.

3. Šā panta 1., 2. un 2.a punktu nepiemēro, novērtējot galveno līguma priekšmetu vai tās samaksas atbilstību, kas paredzēta par tirgotāja galvenajām līgumsaistībām, ar nosacījumu, ka tirgotājs pilnībā ievēro 31. panta 1., 2. un 3. punkta noteikumus.

Grozījums Nr.  178

Direktīvas priekšlikums

33. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds līguma noteikums ir individuāli pārrunāts, pierādīšanas pienākums ir viņam.

Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds līguma noteikums ir individuāli pārrunāts vai kāds līguma noteikums atbilst 31. panta 1. un 2. punktā paredzētajām pārredzamības prasībām, pierādīšanas pienākums ir viņam.

Grozījums Nr.  179

Direktīvas priekšlikums

34. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par negodīgiem. Minēto līguma noteikumu sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par negodīgiem.

 

2. Dalībvalstis savas valsts tiesību aktos var norādīt papildu līguma noteikumus, kuri jebkādos apstākļos atzīstami par netaisnīgiem. Dalībvalstis paziņo Komisijai 1. punktā minētos līguma noteikumus.

Komisija šo informāciju publisko sabiedrībai viegli pieejamā veidā.

Grozījums Nr.  180

Direktīvas priekšlikums

35. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 1. punktā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus uzskata par negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 1. punktā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus uzskata par negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā ar 32. pantu.

 

2. Dalībvalstis savas valsts tiesību aktos var norādīt papildu līguma noteikumus, kuri uzskatāmi par netaisnīgiem. Dalībvalstis paziņo Komisijai 1. punktā minētos līguma noteikumus.

Komisija šo informāciju publisko sabiedrībai viegli pieejamā veidā.

Grozījums Nr.  181

Direktīvas priekšlikums

37. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētājam nav saistoši negodīgi līguma noteikumi. Līgums turpina būt saistošs līgumslēdzējām pusēm, ja tas var palikt spēkā bez negodīgajiem noteikumiem.

Atbilstīgi valsts tiesību aktiem patērētājam nav saistoši līguma noteikumi, kas saskaņā ar šo direktīvu ir netaisnīgi. Līgums turpina būt saistošs līgumslēdzējām pusēm, ja tas var palikt spēkā bez negodīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  182

Direktīvas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši patērētāju un konkurentu interesēm eksistē atbilstoši un efektīvi līdzekļi, lai novērstu negodīgu noteikumu ilgstošu izmantošanu līgumos, ko tirgotāji noslēguši ar patērētājiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši patērētāju un konkurentu interesēm eksistē atbilstoši un efektīvi līdzekļi, lai novērstu negodīgu noteikumu izmantošanu līgumos, ko tirgotāji noslēguši ar patērētājiem.

Grozījums Nr.  183

Direktīvas priekšlikums

38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis rada iespēju tiesām vai administratīvām iestādēm piemērot atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai novērstu, ka tirgotāji turpina izmantot noteikumus, kas atzīti par negodīgiem.

3. Dalībvalstis rada iespēju tiesām vai administratīvām iestādēm piemērot atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai novērstu, ka tirgotāji izmanto noteikumus, kas atzīti par negodīgiem.

Grozījums Nr.  184

Direktīvas priekšlikums

39. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

39. pants

svītrots

II un III pielikumā minēto noteikumu pārskatīšana

 

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai noteikumus, ko valstu kompetentās iestādes atzinušas par negodīgiem un ko tās uzskata par būtiskiem saistībā ar šīs direktīvas grozīšanu, kā noteikts 2. punktā.

 

2. Ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu saņemtos paziņojumus, Komisija groza II un III pielikumu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 40. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

 

Grozījums Nr. 185

Direktīvas priekšlikums

40. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

40. pants

Komiteja

svītrots

1. Komisijai palīdz komiteja par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, (turpmāk “komiteja”).

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.-4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

 

Grozījums Nr.  186

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs direktīvas prasību izpildi.

1. Dalībvalstis un Komisija nodrošina atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu atbilstību patērētāju tiesībām, kā paredzēts ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.  187

Direktīvas priekšlikums

44. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai informētu patērētājus par valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina tirgotājus un par kodeksu atbildīgās personas informēt patērētājus par rīcības kodeksiem.

Dalībvalstis un Komisija veic attiecīgus pasākumus, lai informētu patērētājus un tirgotājus, jo īpaši, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un publiskos plašsaziņas līdzekļus, par valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina tirgotājus un par kodeksu atbildīgās personas informēt patērētājus par rīcības kodeksiem.

Grozījums Nr.  188

Direktīvas priekšlikums

45. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētāju atbrīvo no jebkādas atlīdzības sniegšanas nepasūtītu produktu piegādes gadījumos, ko aizliedz Direktīvas 2005/29/EK 5. panta 5. punkts un I pielikuma 29. punkts. Ja patērētājs neatbild pēc šādas nepasūtītu produktu piegādes, tas nenozīmē piekrišanu.

Patērētāju atbrīvo no jebkādas atlīdzības sniegšanas nepasūtītu preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas gadījumos, kas aizliegta saskaņā ar Direktīvas 2005/29/EK 5. panta 5. punktu un I pielikuma 29. punktu. Šādos gadījumos, kad patērētājs neatbild pēc šādas nepasūtītu produktu piegādes, tas nenozīmē piekrišanu.

Grozījums Nr. 189

Direktīvas priekšlikums

46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

svītrots

Grozījums Nr. 190

Direktīvas priekšlikums

46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

46a. pants

Ziņošanas pienākums un savstarpējs izvērtējums

 

1. Dalībvalstis līdz [transponēšanas termiņa beigas] un pēc tam reizi trīs gados iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā ir šādas ziņas:

 

a) jebkādu papildu informācijas sniegšanas prasību teksts pirms līguma noslēgšanas, ko dalībvalstis pieņem vai patur spēkā atbilstoši 9. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktam;

 

b) dalībvalstu to atšķirīgo normu teksts, kas dalībvalstīs ir pieņemtas vai paturētas spēkā saskaņā ar 12. panta 4. punktu un 13. panta 2. punktu;

 

c) dalībvalstu to atšķirīgo normu teksts, kuras dalībvalstīs ir pieņemtas vai paturētas spēkā saskaņā ar 22. panta 2.a punktu;

 

d) dalībvalstu to atšķirīgo normu teksts, kas dalībvalstīs ir pieņemtas vai paturētas spēkā saskaņā ar 26. panta 5.b punktu un 28. panta 5.a punktu;

 

e) to līguma papildu noteikumu teksts, ko dalībvalstīs saskaņā ar 34. panta 1.a punktu uzskata par negodīgiem jebkuros apstākļos;

 

e) to līguma papildu noteikumu teksts, ko dalībvalstīs saskaņā ar 35. panta 1.a punktu nosacīti uzskata par negodīgiem;

 

f) to nozīmīgāko lēmumu teksts — ar attiecīgo pamatojumu —, ko dalībvalstu tiesas, šķīrējtiesas vai kompetentās valsts iestādes pieņem lietās, kas attiecas uz šīs direktīvas darbības jomu.

 

2. Šā panta 1. punktā minēto ziņojumu iesniedz Komisijai. Sniedzot 1. punkta a), b), c), d) un e) apakšpunktā minēto informāciju, dalībvalstis sīki paskaidro, kāpēc atšķirīgās valsts tiesību normas ir piemērotas un samērīgas attiecībā uz tās noteikto mērķu sasniegšanu.

 

3. Komisija citastarpā nodrošina, ka 1. punkta a), d) un e) apakšpunktā minētā informācija patērētājiem un tirgotājiem ir viegli pieejama tīmekļa vietnē, kuru izveido un uztur Komisija.

 

4. Komisija pārsūta 1. punktā paredzētos ziņojumus pārējām dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam, kas sešu mēnešu laikā pēc ziņojumu saņemšanas iesniedz savu atzinumu par katru no tiem. Tajā pašā termiņā Komisija apspriežas ar ieinteresētajām personām par šiem ziņojumiem.

Grozījums Nr. 191

Direktīvas priekšlikums

46.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

46.b pants

Patērētāju tiesību aizstāvju ziņojumi

 

Personas vai organizācijas, kurām saskaņā ar dalībvalstu tiesībām atbilstīgi 38. panta 2. punktam ir likumīgas intereses aizsargāt patērētājus, Komisijai dara zināmus savus secinājumus, kas iegūti, izvērtējot šīs direktīvas par piemērošanu un ietekmi uz patērētāju tiesībām un iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 192

Direktīvas priekšlikums

46.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

46.c pants

Pārskatīšana

 

Ņemot vērā informāciju, kas iegūta saskaņā ar 46.a panta 4. punktu un 46.b pantu, Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei vēlākais [viena gada laikā pēc transponēšanas termiņa] un pēc tam reizi trijos gados iesniedz visaptverošu ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu. Minētajam ziņojumam Komisija vajadzības gadījumā pievieno likumdošanas priekšlikumus direktīvas pielāgošanai atbilstoši konkrētajam stāvoklim patērētāju tiesību jomā.

Grozījums Nr. 193

Direktīvas priekšlikums

47. pants (jauns)

Direktīva 2002/65/EK

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

47. pantsDirektīvas 2002/65/EK grozījums

 

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvas 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu1 2.a pants jāaizstāj ar šādu tekstu:

 

a) „distances līgums” ir jebkurš starp tirgotāju un patērētāju noslēgts līgums par preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kurš tiek noslēgts distances pārdošanai īpaši organizētas pārdošanas vai pakalpojumu sistēmas ietvaros, turklāt līgums tiek noslēgts bez tirgotāja un patērētāja vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes līguma noslēgšanai izmantojot tikai vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus;”.

 

____________________

1 OV L 271, 9.10.2002, 16. lpp.

Grozījums Nr.  194

Direktīvas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvu 85/577/EEK, Direktīvu 93/13/EEK un Direktīvu 97/7/EC, kā arī Direktīvu 1999/44/EK atceļ.

Direktīvu 85/577/EEK, Direktīvu 93/13/EEK, Direktīvu 97/7/EK un Direktīvu 1999/44/EK, kas grozītas ar IV pielikumā uzskaitītajām direktīvām, atceļ no [transponēšanas diena].

Grozījums Nr. 195

Direktīvas priekšlikums

48. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

48. pants

Pārskatīšana

svītrots

Komisija pārskata šo direktīvu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā [ierakstīt to pašu datumu, kas minēts 46. panta 1. punkta otrajā daļā, + pieci gadi].

 

Vajadzības gadījumā tā iesniedz priekšlikumus, lai pielāgotu direktīvu attīstībai šajā jomā. Komisija var pieprasīt informāciju dalībvalstīm.

 

(Skatīt 46.c panta grozījumu)

Grozījums Nr.  196

Direktīvas priekšlikums

48.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

48 a. pants

 

Komisija apsver priekšlikuma pieņemšanu regulai par distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, tās darbības jomā neiekļaujot pakalpojumus transporta un veselības aprūpes jomā.

Grozījums Nr. 197

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – A. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

A. Informācija, kurai obligāti jābūt atteikuma veidlapā

A. Atteikuma tiesību izskaidrošanas paraugveidlapa

1. Tā tirgotāja nosaukums, fiziskā adrese un e-pasta adrese, kuram jāsūta atteikuma veidlapa.

Atteikuma tiesības

2. Paziņojums, ka patērētājam ir tiesības atteikties no līguma un ka viņš var izmantot šīs tiesības, nosūtot tirgotājam turpmāk minēto atteikuma veidlapu uz pastāvīga informācijas nesēja, kā minēts 1. punktā:

Jūs varat atteikties no līguma četrpadsmit kalendāro dienu laikā, nesniedzot nekādu pamatojumu, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju [vai — ja prece Jums atstāta pirms termiņa beigām — nosūtot preci atpakaļ].

a) līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, četrpadsmit dienās pēc tam, kad patērētājs parakstījis pasūtījuma veidlapu;

Termiņš sākas [saņemot pasūtītās preces] (1). Aprēķinot termiņu netiek ņemta vērā [preču saņemšanas] diena (2). Ja termiņa pēdējā diena iekrīt svētku dienā, sestdienā vai svētdienā, termiņš beidzas nākamajā darbadienā.

 

Lai nodrošinātu atteikuma termiņa ievērošanu, ir savlaicīgi jānosūta paziņojums par atteikumu vai preces. Ir jābūt pierādījumiem vai nu par atteikuma paziņojuma vai preču savlaicīgu nosūtīšanu pirms atteikuma termiņa notecēšanas (piemēram, pasta kvīts, kas apliecina saņemšanu).

b) distances pārdošanas līgumiem četrpadsmit dienās pēc tam, kad patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvis preces īpašumā;

Atteikuma paziņojums jānosūta ar pastāvīga informācijas nesēja starpniecību (piemēram, pa pastu nosūtīta vēstule) (3): [kam] (4). Šajā nolūkā Jūs varat izmantot turpmāk norādīto paraugu; tomēr tas nav obligāti.

c) distances pakalpojumu līgumiem

Atteikuma sekas

- četrpadsmit dienās pēc līguma noslēgšanas, ja patērētājs nav iepriekš paudis piekrišanu, ka līguma izpilde sākas pirms šā četrpadsmit dienu perioda;

Lai atteikums būtu spēkā esošs, Jums saņemtās preces [uz mūsu rēķina] (5) jānosūta atpakaļ četrpadsmit kalendāro dienu laikā. Attiecībā uz Jums termiņš sākas ar Jūsu atteikuma paziņojuma vai preces nosūtīšanu. Aprēķinot šo termiņu, netiek ņemta vērā atteikuma paziņojuma saņemšanas diena. Ja šā termiņa pēdējā diena iekrīt svētku dienā, sestdienā vai svētdienā, termiņš beidzas nākamajā darbadienā.

- laika posmā, kas beidzas, līdzko sākas līguma izpilde, ja patērētājs ir iepriekš paudis piekrišanu, ka līguma izpilde sākas pirms minētā četrpadsmit dienu perioda.

Ja Jūs mums varat atsūtīt atpakaļ preces tikai sliktākā stāvoklī, Jūs atbildat par preču vērtības jebkādu samazināšanos. Tas ir spēkā tikai tad, ja šis vērtības samazinājums ir saistīts tādu apiešanos ar precēm, kas nav vajadzīga, lai noteiktu preču veidu, īpašības un darbības veidu. Jūs varat izvairīties no preču vērtības mazināšanās, ja Jūs preces neekspluatējat kā savu īpašumu un atturaties no visām darbībām, kas ietekmē to vērtību.

3. Visiem pārdošanas līgumiem — paziņojums, ar kuru patērētāju informē par termiņiem un kārtību, kādā preces nosūtāmas atpakaļ tirgotājam, un atmaksāšanas nosacījumiem saskaņā ar 16. pantu un 17. panta 2. punktu.

Ja atteikums stājas spēkā, mūsu pienākums ir četrpadsmit kalendāro dienu laikā atmaksāt jebkurus no Jums saņemtos maksājumus. Attiecībā uz mums termiņš sākas ar Jūsu atteikuma paziņojuma saņemšanu. Aprēķinot šo termiņu, netiek ņemta vērā atteikuma paziņojuma saņemšanas diena. Ja šā termiņa pēdējā diena iekrīt svētku dienā, sestdienā vai svētdienā, termiņš beidzas nākamajā darbadienā.

4. Internetā noslēgtiem distances līgumiem — paziņojums, ka patērētājs var aizpildīt standarta atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un iesniegt, to nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē, un ka viņš nekavējoties saņems no tirgotāja elektroniski nosūtītu apstiprinājumu par šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

Maksājuma atmaksu mēs varam veikt, ja mēs esam saņēmuši atpakaļ preces.

5. Paziņojums, ka patērētājs var izmantot atteikuma veidlapu, kas minēta B daļā.

Norādījumi par parauga izstrādāšanu

 

1) Turpmāk minētajos gadījumos iekavās norāda šādu tekstu.

 

attiecībā uz distances līgumiem vai līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, par pakalpojumu sniegšanu — „līguma noslēgšanas dienā vai dienā, kurā Jūs saņemat parakstītā līguma dokumenta kopiju ar pastāvīga informācijas nesēja starpniecību, ja tas nav līguma noslēgšanas dienā”.

 

 

2) Turpmāk minētajos gadījumos iekavās norāda šādu tekstu.

Attiecībā uz distances līgumiem vai līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, par pakalpojumu sniegšanu — „līguma noslēgšanas dienā vai dienā, kurā Jūs saņemat parakstītā līguma dokumenta kopiju uz pastāvīga informācijas nesēja, ja tas nav līguma noslēgšanas dienā”.

 

3) Distances līgumi jāpapildina ar šādu tekstu:

a) ja tirgotājs patērētājam ļauj atteikties no līguma ar e-pasta vēstuli — „vai ar e-pasta vēstuli”;

b) ja tirgotājs patērētājam ļauj tīmekļa vietnē aizpildīt standarta veidlapu elektroniskā formātā — „vai mūsu tīmekļa vietnē”.

 

4) Jāievieto: — tirgotāja identitāti un uzņēmuma adresi. Distances līgumiem jānorāda arī: tirgotāja elektroniskā pasta adrese un/vai tīmekļa vietas adrese, kuru patērētājs var izmantot līguma atsaukšanai.

 

5) Ja atpakaļ sūtāmās preces vērtība nepārsniedz EUR 40, iekavās iekļautais teksts ir šāds — „uz Jūsu rēķina”.

 

 

Grozījums Nr. 198

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

 

Adresāts:

Adresāts: (Identitāte, uzņēmuma adrese un attiecīgā gadījumā tirgotāja elektroniskā pasta adrese) (*)

Es/mēs* paziņoju/paziņojam, ka es/mēs* vēlos/vēlamies atteikties no manis/mūsu* noslēgtā pārdošanas līguma par šādu preču iegādi*/pakalpojumu saņemšanu*

Es/mēs** paziņoju/paziņojam, ka es/mēs** vēlos/vēlamies atteikties no manis/mūsu* noslēgtā pārdošanas līguma par šādu preču iegādi**/pakalpojumu saņemšanu**

Pasūtīšanas datums*/saņemšanas datums*

Pasūtīšanas datums(***):

Patērētāja(-u) vārds/uzvārds

Patērētāja(-u) vārds(-i) (***):

Patērētāja(-u) adrese

Patērētāja(-u) adrese(-s) (***):

Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta, aizpildītu rakstiski)

Patērētāja(-u) paraksts(i) (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta, aizpildītu uz papīra)(***):

Datums

Datums(***):

*Nevajadzīgo svītrot.

(*) Aizpilda tirgotājs pirms izsniedz veidlapu patērētājam.

 

(**) Nevajadzīgo svītrot.

 

(***) Aizpilda patērētājs(-i).

Grozījums Nr.  199

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – aa) apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) izslēgt vai ierobežot tirgotāja atbildību par darbības vai bezdarbības rezultātā apzināti vai rupjas nolaidības dēļ patērētāja īpašumam nodarītajiem bojājumiem;

Grozījums Nr.  200

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) ierobežot tirgotāja pienākumu ievērot saistības, ko uzņēmušies tā pārstāvji, vai padarīt tā saistības atkarīgas no atbilstības konkrētam nosacījumam, kurš ir pilnībā atkarīgs no tirgotāja;

b) ierobežot tirgotāja pienākumu ievērot saistības, ko uzņēmušies tā pārstāvji, vai padarīt tā saistības atkarīgas no atbilstības konkrētam nosacījumam, kura izpilde ir pilnībā atkarīga no tirgotāja;

Grozījums Nr. 201

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) piešķirt tirgotāja atrašanās vietas tiesai ekskluzīvas pilnvaras risināt ar līgumu saistītos konfliktus, izņemot gadījumus, kad izvēlētā tiesa ir arī patērētāja dzīvesvietas tiesa;

Grozījums Nr. 202

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – aa) apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) likt patērētājam ievērot saistības, kas atkarīgas no atbilstības konkrētam nosacījumam, kura izpilde ir pilnībā atkarīga no tirgotāja;

Grozījums Nr.  203

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) pieprasīt patērētājam iegādāties papildu preces vai pakalpojumus, kas nav iekļauti pamatlīgumā minētajā cenā;

Grozījums Nr.  204

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – cb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cb) pieprasīt papildu maksu, piemēram, līguma noteikumu pārkāpumu gadījumos piemērot naudas sodu, kura apmērs būtiski pārsniedz tirgotājam nodarīto kaitējumu līguma noteikumu pārkāpumu gadījumā;

Grozījums Nr.  205

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) izslēgt vai ierobežot patērētāja tiesības pilnvarot trešo pusi noslēgt līgumu ar tirgotāju un/vai veikt pasākumus, kas veicinātu vai atvieglotu līguma noslēgšanu starp patērētāju un tirgotāju.

Pamatojums

Ikvienam patērētājam ir tiesības uzdot trešajai personai un pilnvarot to, lai noslēgtu līgumu starp patērētāju un pircēju un/vai veiktu pasākumus, ar ko paredzēts noslēgt līgumu vai veicināt tā noslēgšanu. Ikviens noteikums, kas traucē vai kavē šīs tiesības, jebkuros apstākļos jāuzskata par negodīgu.

Grozījums Nr.  206

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) dot iespēju tirgotājam izbeigt beztermiņa līgumu bez pamatota paziņojuma, izņemot gadījumus, kad patērētājs ir nopietni pārkāpis līguma noteikumus;

e) dot iespēju tirgotājam izbeigt nenoteikta ilguma līgumattiecības bez pamatota paziņojuma, izņemot gadījumus, kad šādai rīcībai ir nopietni iemesli; šo punktu nepiemēro finanšu pakalpojumu līgumu noteikumiem, ja šādai rīcībai ir pamatots iemesls, ar noteikumu, ka piegādātājs par to nekavējoties ir informējis otru līgumslēdzēju pusi;

Grozījums Nr.  207

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) ļaut tirgotājam palielināt cenu, par kuru līguma noslēgšanas brīdī panākta vienošanās ar patērētāju, nedodot patērētājam iespēju izbeigt līgumu;

g) paredzēt, ka preču vai citu līdzekļu cenu nosaka piegādes vai saņemšanas brīdī, vai ļaut tirgotajam palielināt cenu, par kuru līguma noslēgšanas brīdī panākta vienošanās ar patērētāju, nedodot patērētājam iespēju izbeigt līgumu, ja palielinātā cena ir pārāk augsta, salīdzinot ar noslēgšanas brīdī noteikto cenu; šo noteikumu nepiemēro līguma punktiem par cenu indeksāciju, ja tā ir likumīga, ar nosacījumu, ka ir skaidri aprakstīts veids, kādā maina cenas;

Grozījums Nr.  208

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – k) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k) ļaut tirgotājam vienpusēji mainīt līguma noteikumus, ieskaitot produkta vai pakalpojuma īpašības;

k) ļaut tirgotājam vienpusēji grozīt līguma noteikumus, ieskaitot produkta vai pakalpojuma īpašības, bez līgumā noteikta pamatota iemesla; nepiemēro līguma noteikumiem, ar kuriem finanšu pakalpojumu piegādātājs patur tiesības mainīt procentu likmi, ko maksā patērētājs, vai kas jāmaksā patērētājam, vai arī citas samaksas par finanšu pakalpojumiem apmēru, ja tam ir pamatots iemesls, ar nosacījumu, ka šim piegādātājam pie pirmās izdevības par to jāinformē patērētājs un ka patērētājs var nekavējoties brīvi pārtraukt līgumattiecības; nepiemēro noteikumiem, ar kuriem tirgotājs patur tiesības vienpusēji grozīt beztermiņa līguma nosacījumus, ar noteikumu, ka tirgotājam laikus jāinformē patērētājs un ka patērētājs var brīvi pārtraukt līgumattiecības;

Grozījums Nr.  209

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – la) apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

la) ļaut tirgotājam gadījumos, kad nav pieejama pasūtītā prece, piegādāt līdzvērtīgu preci, iepriekš skaidri neinformējot patērētāju par šādu iespēju un par to, ka tirgotājam jāapmaksā izdevumi, kas saistīti ar līgumā noteiktās preces piegādi patērētājam, ja patērētājs izmanto tiesības atteikties no līguma.

Grozījums Nr.  210

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šā pielikuma 1. punkta e) apakšpunktu nepiemēro noteikumiem, ar kuriem finanšu pakalpojumu piegādātājs atstāj sev tiesības bez paziņošanas vienpusēji izbeigt beztermiņa līgumu, ar nosacījumu, ka šim piegādātājam ir nekavējoties par to jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai puses.

svītrots

Grozījums Nr.  211

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) līgumiem par kompleksiem ceļojumiem, ko regulē Padomes 1990. gada 13. jūnija Direktīva 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām.

Grozījums Nr.  212

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Šā pielikuma 1. punkta k) apakšpunktu nepiemēro:

4. Šā pielikuma 1. punkta e), g) un k) apakšpunktu nepiemēro:

Grozījums Nr.  213

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) noteikumiem, ar kuriem finanšu pakalpojumu piegādātājs patur tiesības bez paziņošanas izmainīt procentu likmi, ko maksā patērētājs, vai kas jāsamaksā patērētājam, vai arī citas samaksas par finanšu pakalpojumiem lielumu, ja tam ir pamatots iemesls, ar nosacījumu, ka šim piegādātājam ir pie pirmās izdevības par to jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai puses un ka tā (tās) var nekavējoties brīvi lauzt līgumu;

svītrots

Grozījums Nr.  214

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) darījumiem ar vērtspapīriem, finanšu instrumentiem un citiem produktiem vai pakalpojumiem, ja cena ir saistīta ar izmaiņām kotēšanā biržā vai biržas indeksā, vai kursu kapitāla tirgū, ko tirgotājs nekontrolē;

svītrots

Grozījums Nr.  215

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) noteikumiem, ar kuriem tirgotājs patur tiesības vienpusēji izmainīt beztermiņa līguma nosacījumus, ar noteikumu, ka tam laikus jāinformē patērētājs un ka patērētājs var brīvi lauzt līgumu.

svītrots

 • [1]  OV C 317, 23.12.2009., 54. lpp.
 • [2]  OV C 200, 25.8.2009., 76. lpp.
 • [3]  

PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums un tā mērķi

Ar Eiropas Komisijas priekšlikumu direktīvai par patērētāju tiesībām tiek apvienotas vienā tiesību aktā četras pašreiz spēkā esošas Kopienas direktīvas[1]. Priekšlikums ir 2004. gadā uzsāktās Kopienas tiesību aktu tādas pārskatīšanas rezultāts patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kuras mērķis bija vienkāršot un pilnveidot spēkā esošos noteikumus patērētāju aizsardzības jomā. Tas tika iesniegts 2008. gada 8. oktobrī, noslēdzot apspriešanas procesu un seku novērtēšanu, un ar to jaunajā direktīvā paredzēta „pilnīgas saskaņošanas” principa piemērošana.

Priekšlikuma divi galvenie mērķi ir nodrošināt, lai patērētāji visās 27 ES dalībvalstīs varētu paļauties uz patērētāju augstu aizsardzības līmeni un lai visu veidu uzņēmumi varētu piegādāt savas preces un sniegt pakalpojumus visās Savienības 27 valstīs, nesastopoties ar liekiem juridiskiem šķēršļiem. Eiropas Parlaments lēmumā par Kopienas tiesību aktu kopuma pārskatīšanu patērētāju aizsardzības jomā[2] apliecinājis, ka jānostiprina patērētāju uzticēšanās un jāuzlabo uzņēmumu gatavība īstenot uzņēmējdarbību pārrobežu tirdzniecībā.

Juridiskā sadrumstalotība vienādā mērā atbaida gan patērētājus, gan uzņēmumus no iesaistīšanās pārrobežu tirdzniecībā. Patērētāji bieži sūdzas par to, ka viņi pilnībā nevar izmantot iekšējā tirgus priekšrocības (īpaši, iepērkoties ar interneta starpniecību), jo tirgotāji, kas īsteno savu komercdarbību citā valstī, jaunajā tirgū[3] bieži vien nav gatavi ievērot atšķirīgos noteikumus, kas tajā ir spēkā, un nevēlas uzņemties risku, ka pret viņiem tiks celta prasība citā valstī. Šis apstāklis varētu vēl vairāk saasināt regulu Brisele–I un Roma–I un tām sekojošo ar šīm regulām saistīto Eiropas Kopienu Tiesas[4] lēmumu īstenošanu, kas, domājams, vēl vairāk apgrūtinās preču pārdošanu ārpus ES dalībvalstu robežām.

Kaut gan lielākā daļa Iekšēja tirgus komitejas locekļu atzīst, ka jāatrisina juridiskās sadrumstalotības jautājums, vispārējais viedoklis ir tāds, ka Eiropas Komisijas ierosināto pieeju par pilnīgu saskaņošanu, ņemot vēra priekšlikuma nozīmīgumu, pašlaik nav iespējams īstenot. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta lēmumu par Kopienas tiesību aktu kopuma pārskatīšanu patērētāju aizsardzības jomā un kā jau tika minēts Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 2009. gada darba dokumentā[5], komitejas locekļi priekšroku dod mērķtiecīgai pilnīgai saskaņošanai, tas nozīmē, plašu saskaņošanu, kas aprobežojas tikai ar noteiktu līgumu dažiem aspektiem, vienlaicīgi saglabājot augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

Ziņojuma priekšlikums

Pamatojoties uz iepriekšminēto, referents ierosina grozīt piemērošanas jomu — papildus virknei izņēmumu atsevišķās nozarēs, direktīva plašā mērā aprobežojas ar līgumiem, kas tiek noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, un tādēļ attiecas uz svarīgāko pārrobežu darījumu daļu.

Tādēļ bija nepieciešama arī struktūras maiņa. Papildus definīcijām I. nodaļā pilnīgas saskaņošanas pieejai, kas izmntota III. nodaļā, būtu jāpakļauj arī noteikumi par patērētāju informēšanu un par atteikuma tiesībām, slēdzot distances līgumus un līgumus ārpus uzņēmuma telpām. Savukārt minimālai saskaņošanai tiek pakļauti noteikumi par informācijas sniegšanu, slēdzot līgumus uzņēmuma telpās. Pilnīgas saskaņošanas pieeja jāattiecina arī uz V. daļas noteikumiem, kamēr attiecībā uz IV. daļu jāsaglabā minimālas saglabā minimāla saskaņošana. Tomēr referents ņēmis vērā daudzu deputātu paustos iebildumus un iekļāvis tekstā virkni pantu, kas paredz „elastīguma klauzulas”, kuru mērķis ir ļaut valstu likumdevējiem saglabāt augstāku patērētāju aizsardzības līmeni valstīs, kur tāds tiek piemērots.

Jēdzienu definīcijas 2. pantā norobežo gan priekšlikuma darbības jomu kopumā, gan atsevišķu nodaļu un noteikumu darbības jomu. Tas, vai līgums ir pakļauts saskaņotiem noteikumiem, lielā mēra ir atkarīgs no jēdziena definīcijas teksta. Vairākas jēdzienu definīcijas no juridiskā viedokļa nav apmierinošas. Tādēļ referents ierosina pielāgojumus, kuri turklāt atbilst vienota modeļa izstrādāšanas priekšlikuma definīcijām. Turklāt no jauna tiek iekļautas „dažādiem mērķiem slēgta” un „saistīta līguma” definīcijas. Lai nodrošinātu labāku konsekvenci starp spēkā esošajām direktīvām, būtu jāpielāgo arī distances līguma definīcija Direktīvā 2002/65/EK. Vēl grūtāk saprotamais darbības jomas apraksts saskaņā ar 3. pantu ir precizēts. 4. pantā ieviests mērķtiecīgas un pilnīgas saskaņošanas princips, 46.a pantā nosakot dalībvalstīm pienākumu ziņot Komisijai par atšķirīgiem valsts tiesību aktiem.

III nodaļā apskatīti jautājumi par patērētāju informēšanu un atteikuma tiesībām attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām. Ar 9. panta 1. punktu ieviests noteikums, ar kuru pieprasīts, lai tirgotāji savlaicīgi skaidrā un saprotamā veidā nodrošinātu patērētājiem informāciju pirms patērētājs ir uzņēmies saistības ar jebkādu distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām. Tas šķiet nepieciešams tādēļ, ka līdzās 1. punkta saistošajam uzskaitījumam var būt vajadzīga pienākumu noteikšana par norādījumiem un brīdinājumiem konkrētos gadījumos, lai aizsargātu patērētāju. Turklāt referents ierosina paredzēt jaunu informācijas sniegšanas pienākumu par tirgotāja uzņēmuma adresi un tālruņa numuru, kā arī faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir, lai patērētājs varētu ātri kontaktēties ar tirgotāju un efektīvi sazināties ar viņu. Attiecībā uz atteikuma tiesībām tirgotājam jādod iespēja izmantot paraugveidlapu ar tiesību izskaidrojumu un atteikuma paraugveidlapu, kuru referents ierosina saskaņā ar I pielikuma A un B daļu. Turklāt attiecībā uz 9. pantu jāuzsver, ka pierādīšanas pienākums par informēšanas saistību izpildi jāuzliek tirgotājam. Saskaņā ar 10. panta 1. punktu 9. pantā paredzētā informācija būtu jāsniedz patērētājam ar pastāvīga informācijas nesēja starpniecību, ja tas šķiet vajadzīgs, ņemot vērā ārpus uzņēmuma telpām noslēgtā līguma veidu. Patērērājam jebkurā gadījumā jabūt iespējai prasīt, lai informācija tiktu sniegta papīra formātā. Turklāt 11. panta skaidrak izvirzīts noteikums definīcijai, kādos apstākļos patērētājam būtu saistošs distances līgums par pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti internetā vai telefoniski. Ja informācija par atteikuma tiesībām nav sniegta, atteikuma termiņš saskaņā ar 13. panta 1. punktu jāpagarina uz gadu, vienlaicīgi ar 13. panta 2. punktu atļaujot dalībvalstīm saglabāt spēkā esošos valsts tiesību aktus, ar kuriem paredz ilgāku periodu atteikuma termiņa notecēšanai.

Citi grozījumi, kas kalpo patērētāju aizsardzības nostiprināšanai, paredzēti 16. un 17. pantā. Saskaņā ar 16. panta 1. punktu tirgotājam būtu jānosaka pienākums atmaksāt jebkādus patērētāja veiktus maksājumus jau pēc četrpadsmit dienām, skaitot no dienas, kad viņš saņēmis atteikuma paziņojumu. Turklāt attiecībā uz 17. panta 1. punktu referents ierosina, ka patērētājam nav jāsedz preces atpakaļnosūtīšanas tiešās izmaksas, ja atpakaļ nosūtīto preču vērtība pārsniedz summu EUR 40 apmērā.

Referents uzskata, ka arī uz IV un V nodaļu, kas ļoti lielā mērā atbilst agrāko direktīvu tekstam, jāattiecina mērķtiecīga un pilnīga saskaņošana. Tomēr viņš ierosina attiecībā uz dažiem noteikumiem ieviest „ievadklauzulu”, ar kuru jānodrošina lielāka elastība dalībvalstu līmenī.

Attiecībā uz 22. pantu, kurā runa ir par piegādi un pakalpojumu sniegšanu, referents ierosina, ka tirgotājam gadījumā, ja puses nav vienojušās par piegādes laiku, piegāde būtu jāveic iespējami drīz, bet ne velak kā trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas. Ja tirgotājs nav pildījis piegādes pienākumus, patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu, izņemot gadījumus, kad preces tiek piegādātas jaunā termiņā, kuru nosaka patērētājs un kurš nevar būt ilgāks par septiņām dienām. Šo termiņu patērētājam vajadzētu paziņot tirgotājam rakstiski, precizējot gan jauno piegādes termiņu, gan patērētāja nodomu izbeigt līgumu gadījumā, ja piegāde nenotiks līdz šā jaunā piegādes termiņa beigām.

Nodaļas galvenais noteikums ir 26. pants, kurā paredzēti aizsardzības līdzekļi līguma pārkāpšanas gadījumos. Referents principā ierosina aizsardzības līdzekļu hierarhiju, turklāt dalībvalstīm būtu jāsaglabā iespēja izdarīt atkāpes no šīs hierarhijas, ja šādi pasākumi ir nepieciešami, kā arī atbilst samērīguma un efektivitātes principam. Tādējādi, piemēram, Apvienotā Karaliste var saglabāt savu noteikumu par atteikuma tiesībām līdzšinējā formā. Šī hierarhija paredz, ka patērētājam vispirms vajadzētu būt tiesībām uz preču neatbilstības novēršanu, preces salabojot vai nomainot. Tam pakārtotas ir tiesības pieprasīt atbilstošu pirkuma cenas samazinājumu vai pirkuma līguma atcelšanu. Turklāt referents ierosina atkal ieviest dažus nosacījumus, kas atjauno sākotnējo stāvokli. Cita starpā tas ir 26. panta 5.a punkts, ar ko izslēgta līguma atcelšanas iespēja (lai izvairītos no klauzulas ļaunprātīgas izmantošanas), ja preces neatbilstība ir neliela, kā arī 27.a pants, ar kuru reglamentē regresa prasības. 28. pantā, ar kuru reglamentē termiņus un pierādīšanas pienākumu, jāsvītro informēšanas pienākums par neatbilstības konstatēšanu. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu būt arī iespējai paredzēt vai saglabāt tiesību normas, kas paredz patērētāju augstāku aizsardzības līmeni. Šādi papildinot direktīvu, piemēram, Francijā var saglabāt noteikumu par „vices cachés” līdzšinējā veidā.

Attiecībā uz V nodaļas darbības jomu referents 30. pantā ierosina, lai šī nodaļa attiektos uz līguma noteikumiem, par kuriem nav panākta atsevišķa vienošanās. Saistībā ar 32. pantu būtu jāuzsver, ka tiek uzskatīts par negodīgu, ja pretēji prasībai par godprātību, tas rada būtisku nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos, kas izriet no līguma. Galvenie noteikumi šajā nodaļā ir 34. un 35. pants, kuri jālasa attiecīgi kopā ar II un III pielikumu. Referents sekojis Komisijas piemēram, izvirzot noteikumu, ka II pielikumā uzskaitītie līguma noteikumi būtu jāuzskata par negodīgiem visās dalībvalstīs, jo šie II pielikumā uzskaitītie noteikumi identificē līguma noteikumus, kas tiek uzskatīti par negodīgiem jebkuros apstākļos visā Eiropas Savienībā un par kuru interpretāciju pēdējā instancē var spriest Eiropas Savienības Tiesa. Tomēr dalībvalstis var paredzēt normas, kurās nosaka, kādus līguma papildu noteikumus uzskata par nosacīti negodīgiem.

Nobeigumā referents ierosina VI nodaļā procedūru, lai turpinātu attīstīt ar šo direktīvu uzsākto vienkāršošanu. Vispirms dalībvalstīm tiek noteikts pienākums informēt Komisiju, kā arī tiek paredzēta savstarpējas novērtēšanas sistēma, kas piesaistīta pakalpojumu direktīvai. Noteikuma pamatdoma ir tāda, ka dalībvalstis par katru tiesību normu atsevišķi paskaidro, kāpēc ir nepieciešami atšķirīgi valsts mēroga noteikumi un vai tie atbilst samērīguma un efektivitātes principam. Vērtējot efektivitāti, jāņem vēra ietekme uz tirdzniecību iekšējā tirgū, kā arī faktiskā nozīme patērētāju tiesību īstenošanai. Turklāt personām un organizācijām, kuras ir ieinteresētas patērētāju tiesību aizsardzībā, būtu jāsniedz Komisijai ziņojums par šīs direktīvas piemērošanas rezultātiem. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisijai būtu jāsagatavo ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, norādot tajā priekšlikums direktīvas pielāgošanai.

 • [1]  Direktīva 93/13/EK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, Direktīva 99/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām ir paredzētas dažādas patērētāju līgumtiesības, Direktīva 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem un Direktīva 85/577/EEK par patērētāja aizsardzību attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.
 • [2]  Ziņojums par Zaļo grāmatu attiecībā uz Kopienas tiesību aktu kopumu patērētāju aizsardzības jomā A6–0281/2007, referente — Béatrice Patrie.
 • [3]  Uzklausīšanas rezultātā IMCO noskaidrojies, ka izņēmumu izmaksas ir nepamatoti augstas; Tikai ar atbilstības ievērošanu saistītās izmaksas par uzņēmumu nodibināšanu un darbību sasniedz 20 000 eiro gadā katrā atsevišķā dalībvalstī.
 • [4]  Lieta C-144/09, prejudiciālā lēmuma pieprasījums, iesniegts 2009. gada 24. aprīlī, Alpenhof/Heller, lietas izskatīšana EKT 2010. gada 16. martā, un lieta C–585/08 — prejudiciālā lēmuma pieprasījums, iesniegts 208. gada 24. decembrī, Pammer/Rēdereja Karl Schlüter.
 • [5]  Darba dokuments par priekšlikumu direktīvai par patērētāju tiesībām — IMCO/6/68476, referente — Arlene McCarthy.

JuridiskāS komitejaS ATZINUMS(*)  (24.1.2011 )

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām
(COM(2008)0614 – C6‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

Atzinumu sagatavoja(*): Diana Wallis

(*)       Iesaistītā komiteja – Reglamenta 50. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņošanas līmenis

Komisijas nodoms paplašināt pārrobežu darījumus, novēršot tiesību aktu sadrumstalotību, ir ļoti apsveicams. Tomēr šo mērķi ir gandrīz neiespējami īstenot, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, kas valda patērētāju tiesības reglamentējošo tiesību aktu kopuma jomā. Mēs nebūtu uzsākuši noteikumu izstrādāšanu tajā stadijā, kurā pašlaik atrodamies, ja mēs būtu ņēmuši vērā šo mērķi, jo ir vairāk nekā skaidrs, ka ierosinātie priekšlikumi nevar darboties atrauti un atsevišķo valstu privāttiesību sistēmām. Turklāt, tā kā priekšlikums neparedz līgumtiesību vispusīgu saskaņošanu, tas nenovēršami netieši ietekmētu valstu tiesību aktus. Pat vēl vairāk — pilnīga saskaņošana, kā tas ir ierosināts, daudzos gadījumos izraisītu paradoksālas sekas, ka pilnībā saskaņotie patērētāju līgumtiesību noteikumi būtu pretrunā ar daļēji saskaņotiem b2c un b2b līgumtiesību noteikumiem dalībvalstu līmenī[1]. Rezultātā droši vien nav iespējama mērķa par „vienotu regulējumu” panākšana, un ir jau paredzami nebeidzami juridiski strīdi par norobežošanas jautājumiem[2].

Tālab atzinuma sagatavotāja kopumā ierosina minimālu saskaņošanu, paredzot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, kas piesaistīta dažu īpašu tehnisku noteikumu pilnīgai saskaņošanai, kuri 4. panta jaunajā 2. punktā norādīti kā izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem. Ar šo jauno punktu atzinuma sagatavotāja ierosina pilnībā saskaņot vienīgi III nodaļas noteikumus par atteikuma tiesību īstenošanu un sekām. Nav vajadzīga pilnīga saskaņošana attiecībā uz vispārīgas informācijas sniegšanas pienākumu un pienākumu sniegt dažas konkrētas informācijas. Attiecībā uz netaisnīgiem noteikumiem atzinuma sagatavotāja ierosina neizmantot pilnīgu saskaņošanu un skaidri parādīt, ka „melnie” un „pelēkie” saraksti nav izsmeļoši. Atzinuma sagatavotāja iestājas arī par minimālu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz patēriņa preču izpārdošanu un tiesiskās aizsardzības pasākumu izmantošanu neizpildes gadījumā.

Patērētāju aizsardzības līmenis

Priekšlikums pašreizējā veidā pilnīgas saskaņošanas rezultātā daudzās valstīs izraisītu patērētāju aizsardzības līmeņa pazemināšanos. Izveidotos paradoksāla situācija, ka patērētāji būtu aizsargāti mazāk nekā uzņēmumi, ja viņi darbotos tajās līgumtiesību jomās, kuras aptver priekšlikums. Lai no tā izvairītos, dalībvalstīm būtu jāpiešķir cik vien iespējams plaša rīcības brīvība jautājuma izlemšanai, kā patērētāju aizsardzības noteikumus līgumtiesību jomā iekļaut šo valstu tiesību sistēmās.

Atbilstība kopēja modeļa teorētiskajam projektam (DCFR)

Kaut arī kopējā modeļa teorētiskā projekta (DCFR) mērķis bija kalpot par palīginstrumentu Komisijai, grozot tiesību aktu kopumu līgumtiesību jomā, priekšlikumā nav nevienas atsauces uz šo projektu. Balstoties uz DCFR un Patērētāju aizsardzības direktīvas priekšlikuma noteikumu salīdzinājumu[3], atzinuma sagatavotāja ierosina virkni grozījumu, kuru pamatā ir kopēja modeļa teorētiskais projekts, lai uzlabotu atbilstību atsevišķo valstu līgumtiesībām, kā arī ES tiesību aktiem patērētāju aizsardzības tiesību jomā un vienlaicīgi nodrošinātu patērētāju augstāku aizsardzības līmeni.

Iespējams fakultatīvs instruments līgumtiesībām kā alternatīva pilnīgai saskaņošanai un tā saistība ar patērētāju tiesību direktīvu

Ierosinātajai patērētāju tiesību direktīvai raksturīgi vairāki aspekti, kas vēl vairāk varētu attālināt ES patērētāju līgumtiesības no vispārīgām līgumtiesībām un iekļaut scenārijā, kas paredzētu Eiropas patērētāju kodeksa izveidošanu. Šāda scenārija rezultātā tiesības patērētāju jomā pilnībā pārietu no atsevišķu valstu līmeņa uz Eiropas līmeni, un visbeidzot vēl stingrāk tiktu norobežoti b2c un b2b (kā arī c2c) līgumi. Atzinuma sagatavotājai ir politiskas un ar procedūru saistītas tehniskas atrunas attiecībā uz šādu pieeju, ja nu vienīgi Komisija šo pieeju īstenos pilnīgas pārredzamības apstākļos, vispirms iesniedzot priekšlikumu un organizējot tā apspriešanu, tomēr skaidri pasakot, ka šāds atsevišķs Eiropas kodekss ir ilgstošākas politikas mērķis.

Tomēr neatbildēts paliek jautājums, vai nevarētu atrast mazāk apgrūtinošu risinājumu (kurš arī mazāk iejauktos atsevišķo valstu tiesībās), ieviešot „fakultatīvu instrumentu”, kas ļautu uzņēmumiem piedāvāt patērētājiem iespēju reglamentēt pirkumus, balstoties uz Eiropas līgumtiesībām un pirkuma tiesībām un tādējādi attiecināt uz tiem atbilstošus patērētāju aizsardzības pasākumus. Patērētājs šo izvēli varētu veikt, vienkārši nospiežot „zilo pogu”.

Ja DCFR tiks izmantots par modeli fakultatīvam līgumu kodeksam Eiropā, kā tas pašreiz tiek apspriests, ir ļoti svarīgi, lai būtu atbilstība starp Patērētāju tiesību direktīvas un DCFR noteikumiem. Tomēr Patērētāju tiesību direktīvas teksts līgumtiesību jomā, kuru, iespējams, varētu izmantot kā fakultatīvu instrumentu, pagaidām vēl nav pieejams. Tālab varētu būt nepieciešami papildu grozījumi vēlākā laikposmā, lai precizētu saistību starp iespējamu fakultatīvu instrumentu un Patērētāju tiesību direktīvas noteikumiem.

Daži konkrēti grozījumi

Saskaņā ar kopējā modeļa teorētisko projektu (DCFR) ir ierosināti grozījumi attiecībā uz patērētāja un tirgotāja definīcijām. Daži grozījumi ir ierosināti, lai pilnībā izstrādātu noteikumus par prasībām attiecībā uz vispārīgu informāciju. Attiecībā uz gadījumiem, kad uzņēmums patērētājam nav sniedzis informāciju par atteikuma tiesībām, ir ierosināts maksimāli viena gada periods, lai īstenotu atteikuma tiesības. 26. pants par aizsardzības pasākumiem lielākajā daļā ir svītrots. 29. pants par tirdzniecības garantijām ir izstrādāts no jauna, un atzinuma sagatavotāja gribētu aicināt uzsākt papildu diskusiju komitejā par iespēju ieviest fakultatīvu Eiropas garantiju. Ir skaidri pateikts, ka „melnie” un „pelēkie” saraksti ar netaisnīgu noteikumu uzskaitījumu nav izsmeļoši. Noteikumi attiecībā uz komitoloģiju ir svītroti.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

4. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru,

rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un atjauninātu piemērojamos noteikumus, svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā direktīvā attiecīgi jānosaka standarta noteikumi par kopīgajiem aspektiem un nav jāietver iepriekšējās direktīvās noteiktais minimālas saskaņošanas nosacījums, saskaņā ar ko dalībvalstis varēja paturēt spēkā vai pieņemt stingrākus valsts noteikumus.

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un atjauninātu piemērojamos noteikumus, svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā direktīvā attiecīgi jānosaka standarta noteikumi par kopīgajiem aspektiem un nav jāietver iepriekšējās direktīvās noteiktais minimālas saskaņošanas nosacījums, bet jācenšas panākt pilnīga saskaņošana.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Līguma 153. panta 1. punkts un 3. panta a) apakšpunkts paredz, ka Kopienai jāveicina augsts patērētāju aizsardzības līmenis, pieņemot pasākumus saskaņā ar Līguma 95. pantu.

(3) Līguma par Eiropas Savienības darbību 169. panta 1. punkts un 2. punkta a) apakšpunkts paredz, ka Savienībai jāveicina augsts patērētāju aizsardzības līmenis, pieņemot pasākumus saskaņā ar Līguma 114. pantu.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Saskaņā ar Līguma 14. panta 2. punktu iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču un pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt uzņēmējdarbību. Ir jāsaskaņo konkrēti patērētāju līgumtiesību aspekti, lai patērētājiem izveidotu reālu iekšējo tirgu, atrodot pareizo samēru starp augstu patērētāju aizsardzības līmeni un uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot subsidiaritātes principa ievērošanu.

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 26. pantu iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču un pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt uzņēmējdarbību. Ir jāsaskaņo konkrēti patērētāju līgumtiesību aspekti, lai patērētājiem izveidotu reālu iekšējo tirgu, atrodot pareizo samēru starp augstu patērētāju aizsardzības līmeni un uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot subsidiaritātes principa ievērošanu.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Patērētāji pilnībā neizmanto iespējas, ko sniedz pārrobežu distances pārdošana, kam būtu jābūt vienam no galvenajiem iekšējā tirgus izveides reālajiem rezultātiem. Salīdzinājumā ar iekšzemes distances pārdošanas būtisko pieaugumu pēdējos gados pārrobežu distances pārdošanas pieaugums ir bijis neliels. Sevišķi lielas atšķirības ir vērojamas tirdzniecības darījumiem internetā, kam ir liels turpmākas izaugsmes potenciāls. Līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām (tiešā pārdošana), attīstības potenciālu pārrobežu valstīs ierobežo vairāki faktori, piemēram, atšķirīgie valstu noteikumi patērētāju aizsardzības jomā, kuri nozares pārstāvjiem jāievēro. Salīdzinājumā ar iekšzemes tiešās pārdošanas pieaugumu pēdējos gados, it īpaši pakalpojumu nozarē (piemēram, komunālie pakalpojumi), to patērētāju skaits, kuri izmanto šo pārrobežu tirdzniecības veidu, ir palicis nemainīgs. Reaģējot uz jaunām uzņēmējdarbības iespējām daudzās dalībvalstīs, maziem un vidējiem uzņēmumiem (ieskaitot individuālos uzņēmējus) vai tiešās pārdošanas uzņēmumu aģentiem vajadzētu aktīvāk meklēt uzņēmējdarbības iespējas citās dalībvalstīs, it īpaši pierobežas reģionos. Tāpēc patērētāju informācijas pilnīga saskaņošana un atteikuma tiesības distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, sekmēs iekšējā tirgus labāku darbību starp uzņēmējiem un patērētājiem.

(5) Patērētāji pilnībā neizmanto iespējas, ko sniedz pārrobežu distances pārdošana, kam būtu jābūt vienam no galvenajiem iekšējā tirgus izveides reālajiem rezultātiem. Salīdzinājumā ar iekšzemes distances pārdošanas būtisko pieaugumu pēdējos gados pārrobežu distances pārdošanas pieaugums ir bijis neliels. Sevišķi lielas atšķirības ir vērojamas tirdzniecības darījumiem internetā, kam ir liels turpmākas izaugsmes potenciāls. Līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām (tiešā pārdošana), attīstības potenciālu pārrobežu valstīs ierobežo vairāki faktori, piemēram, atšķirīgie valstu noteikumi patērētāju aizsardzības jomā, kuri nozares pārstāvjiem jāievēro. Salīdzinājumā ar iekšzemes tiešās pārdošanas pieaugumu pēdējos gados, it īpaši pakalpojumu nozarē (piemēram, komunālie pakalpojumi), to patērētāju skaits, kuri izmanto šo pārrobežu tirdzniecības veidu, ir palicis nemainīgs. Reaģējot uz jaunām uzņēmējdarbības iespējām daudzās dalībvalstīs, maziem un vidējiem uzņēmumiem (ieskaitot individuālos uzņēmējus) vai tiešās pārdošanas uzņēmumu aģentiem vajadzētu aktīvāk meklēt uzņēmējdarbības iespējas citās dalībvalstīs, it īpaši pierobežas reģionos. Tāpēc patērētāju informācijas konkrētu aspektu pilnīga saskaņošana un atteikuma tiesības distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, var sekmēt iekšējā tirgus labāku darbību starp uzņēmējiem un patērētājiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas uz patērētāju līgumiem, ir ievērojamas atšķirības, kas var radīt būtiskus konkurences traucējumus un šķēršļus iekšējā tirgus sekmīgai darbībai. Kopienas tiesību aktos, kuri pašlaik ir spēkā attiecībā uz distances līgumiem vai līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, attiecībā uz patēriņa precēm un garantijām un uz negodīgiem līguma noteikumiem, ir noteikti minimālie standarti tiesību aktu saskaņošanai, kas ļauj dalībvalstīm vajadzības gadījumā paturēt spēkā vai ieviest stingrākus pasākumus, lai savā teritorijā nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību augstākā līmenī. Turklāt dažādās direktīvās daudzi jautājumi ir reglamentēti nekonsekventi vai vispār netiek pieminēti. Šos jautājumus dažādās dalībvalstīs risina atšķirīgi. Līdz ar to valstu noteikumi, ar kuriem īsteno direktīvas par patērētāju līgumtiesībām, būtiski atšķiras.

(6) Dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas uz patērētāju līgumiem, ir ievērojamas atšķirības, kas var radīt būtiskus konkurences traucējumus un šķēršļus iekšējā tirgus sekmīgai darbībai. Savienības tiesību aktos, kuri pašlaik ir spēkā attiecībā uz distances līgumiem vai līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, attiecībā uz patēriņa precēm un garantijām un uz netaisnīgiem līguma noteikumiem, ir noteikti minimālie standarti tiesību aktu saskaņošanai, kas ļauj dalībvalstīm vajadzības gadījumā paturēt spēkā vai ieviest stingrākus pasākumus, lai savā teritorijā nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību augstākā līmenī. Turklāt dažādās direktīvās daudzi jautājumi ir reglamentēti nekonsekventi vai vispār netiek pieminēti. Šos jautājumus dažādās dalībvalstīs risina atšķirīgi. Līdz ar to valstu noteikumi, ar kuriem īsteno direktīvas par patērētāju līgumtiesībām, būtiski atšķiras.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Šīs atšķirības rada būtiskus šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, un tas ietekmē uzņēmumus un patērētājus. Uzņēmumiem, kuri vēlas uzsākt pārrobežu tirdzniecību, lai pārdotu preces vai sniegtu pakalpojumus, palielinās atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Sadrumstalotība arī mazina patērētāju uzticēšanos iekšējā tirgū. Nelabvēlīgo ietekmi uz patērētāju uzticēšanos vēl vairāk pastiprina nevienādais patērētāju aizsardzības līmenis Kopienā. Šī problēma ir sevišķi asa, ņemot vērā jaunākās tirgus attīstības tendences.

(7) Šīs atšķirības rada būtiskus šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, un tas ietekmē uzņēmumus un patērētājus. Uzņēmumiem, kuri vēlas uzsākt pārrobežu tirdzniecību, lai pārdotu preces vai sniegtu pakalpojumus, palielinās atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Sadrumstalotība arī mazina patērētāju uzticēšanos iekšējā tirgū. Nelabvēlīgo ietekmi uz patērētāju uzticēšanos vēl vairāk pastiprina nevienādais patērētāju aizsardzības līmenis Savienībā. Šī problēma ir sevišķi asa, ņemot vērā jaunākās tirgus attīstības tendences.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga saskaņošana būtiski stiprinās juridisku noteiktību gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, kas reglamentē konkrētus aspektus attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā. Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības radīto šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus izveide šajā teritorijā. Šos šķēršļus var novērst, tikai nosakot vienotus noteikumus Kopienas līmenī. Turklāt patērētājiem tiks nodrošināta patērētāju tiesību aizsardzība vienmērīgi augstā līmenī visā Kopienā.

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga saskaņošana būtiski stiprinās juridisku noteiktību gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji varēs paļauties uz to, ka tiks saskaņoti konkrēti aspekti attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp uzņēmumiem un patērētājiem Savienībā. Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības radīto būtisko šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus attīstība šajā teritorijā. Šos šķēršļus var novērst, tikai nosakot vienotus noteikumus Savienības līmenī. Turklāt patērētājiem visā Savienībā tiks nodrošināts augstāks patērētāju tiesību aizsardzības kopējais līmenis.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Jomai, kuru saskaņo šī direktīva, jāattiecas uz konkrētiem aspektiem līgumu slēgšanā starp uzņēmumiem un patērētājiem. Tie ir noteikumi par informāciju, kas jāsniedz pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildes laikā, par atteikuma tiesībām distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, par patērētāju tiesībām saistībā ar pārdošanas līgumiem un par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.

(9) Jomai, kuru saskaņo šī direktīva, jāattiecas uz konkrētiem aspektiem līgumu slēgšanā starp uzņēmumiem un patērētājiem. Tie ir noteikumi par informāciju, kas jāsniedz pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildes laikā, par atteikuma tiesībām distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, un par netaisnīgiem noteikumiem patērētāju līgumos. Ja nav citu norādījumu, dalībvalstīm arī turpmāk jābūt tiesīgām pieņemt vai saglabāt spēkā stingrākus noteikumus par patērētāju tiesībām, kas attiecas uz pārdošanas līgumiem.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Šī direktīva nedrīkst ietekmēt dalībvalstu tiesību aktus vispārējo līgumtiesību jomā, ja vien tas nav saskaņots šajā direktīvā.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Digitālo saturu, piemēram, datorprogrammas, spēles vai mūziku, kas nav ierakstītas materiālā datu nesējā, neuzskata par materiālu vienību. Tādēļ to neuzskata par preci šīs direktīvas nozīmē. Turpretī datu nesēji ar digitālu saturu, piemēram, CD un DVD, ir materiāli datu nesēji un tādēļ tie jāuzskata par precēm šīs direktīvas nozīmē. Šajā direktīvā digitālā satura lejupielāde, ko patērētājs veic internetā, ir jāuzskata par šīs direktīvas darbībās jomā ietilpstošu līgumu, taču bez tiesībām to atsaukt, ja ar patērētāja iepriekšēju piekrišanu līguma darbība jau ir sākusies. Komisijai jāapsver, vai šajā saistībā ir jāsaskaņo detalizēti noteikumi, un vajadzības gadījumā jāiesniedz priekšlikums šā jautājuma risināšanai.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Tāpēc šīs direktīvas noteikumi attiecas uz līgumiem, kuri ir saistīti ar finanšu pakalpojumiem, tikai tik lielā mērā, cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu trūkstošos noteikumus.

(11) Spēkā esošajos Savienības tiesību aktos par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Uz līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma tiesību nodošanu vai ar nekustamā īpašuma — tajā skaitā nekustamā īpašuma piebūvju — būvniecību, izmitināšanas un transporta, kā arī ar veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem, attiecas virkne konkrētu noteikumu dalībvalstu tiesību aktos. Tādēļ šādi līgumi ir jāizslēdz no II nodaļas darbības jomas.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Jaunajai distances līguma definīcijai jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad pārdošanas un pakalpojumu līgumus noslēdz, izmantojot tikai vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus (piemēram, pasta pasūtījuma kuponu, internetu, telefonu vai telefaksu). Tas nodrošinātu vienādus darbības noteikumus visiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar distances pārdošanu. Tas uzlabotu arī juridisko noteiktību salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošo definīciju, saskaņā ar kuru jābūt organizētai distances pārdošanas shēmai, kuras darbību līdz līguma noslēgšanas brīdim nodrošina tirgotājs.

(12) Jaunajai distances līguma definīcijai jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad līgumus par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu noslēdz bez pušu vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes, izmantojot tikai vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus (piemēram, pasta pasūtījuma kuponu, internetu, telefonu vai telefaksu). Tas nodrošinātu vienādus darbības noteikumus visiem uzņēmumiem, kuri darbojas uz distances līgumu pamata.

 

(Šis grozījums, aizstājot jēdzienu „tirgotājs” ar jēdzienu „uzņēmums” attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, attiecīgi tehniski pielāgojumi jāizdara visā tekstā.)

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas ārpus uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, piemēram, pie patērētāja mājās, bet noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, uzņēmuma pārstāvim un patērētājam vienlaikus fiziski klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, patērētāji īslaicīgi atrodas īpašā situācijā, kas no psiholoģiskā viedokļa un attiecībā uz preču un cenu salīdzināšanas iespēju atšķiras, piemēram, no situācijas veikalā, neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir noticis uzņēmuma pārstāvja apmeklējums. Turklāt, lai novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas ārpus uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, piemēram, pie patērētāja mājās, bet noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām. Tomēr dalībvalstīm jābūt tiesīgām savos tiesību aktos noteikt, ka līgumi, kuru vērtība ir mazāka par EUR 60, ir jāizslēdz no II nodaļas darbības jomas, jo informēšanas prasības būtu nesamērīgas ar līguma vērtību. Līgumi, kurus saskaņā ar dalībvalstu noteikumiem ir noslēgusi valsts amatpersona, nerada situāciju, kurā patērētājs jūt milzīgu psiholoģisku spiedienu. Šādi līgumi ir jāizslēdz no II nodaļas darbības jomas.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai kravas automašīnas), kuras tirgotājs izmanto kā pastāvīgu vietu uzņēmējdarbības veikšanai. Tirgus būdas un stendi gadatirgos jāuzskata par uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās izmanto īslaicīgi. Citas telpas, kuras tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās nav iekārtots viņa birojs (piemēram, viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav iekārtots birojs), nav uzskatāmas par uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma telpām nav uzskatāmas visu veidu sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko transportu vai citas sabiedriskās vietas, un privāti mājokļi vai darbavietas.

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai kravas automašīnas), kuras uzņēmums izmanto kā pastāvīgu vietu uzņēmējdarbības veikšanai. Telpas, kuras uzņēmums tikai īrē uz neilgu laiku un kurās nav iekārtots birojs (piemēram, viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, kinoteātri, ko īrē uzņēmumi, kuriem tur nav iekārtots birojs), nav uzskatāmas par uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma telpām nav uzskatāmas visu veidu sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko transportu vai citas sabiedriskās vietas, un privāti mājokļi vai darbavietas.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, DVD, atmiņas kartes un cietais disks datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai pdf datni.

(16) Pastāvīga informācijas nesēja definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, DVD, atmiņas kartes un cietais disks datorā, kurā glabā elektronisko pastu, pdf datni vai citas datnes, kas ļauj nemainītā veidā pavairot tajās esošo informāciju. Tīmekļa vietnes nedrīkst uzskatīt par pastāvīgiem informācijas nesējiem, ja vien tās neatbilst kritērijiem, kas ļauj nemainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju. Pastāvīgā informācijas nesējā ierakstīta informācija pēc pieprasījuma ir jādara pieejama formātā, kas ir pieejams patērētājiem ar invaliditāti vai redzes traucējumiem.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības saņemt informāciju pirms līguma noslēgšanas. Tomēr tirgotājiem šāda informācija nebūtu jānodrošina gadījumos, kad tā jau skaidri saprotama no konteksta informācijas. Piemēram, veicot darījumu uzņēmuma telpās, no konteksta informācijas var būt skaidrs, kādas ir attiecīgā produkta galvenās īpašības, tirgotāja identitāte un piegādes kārtība. Distances darījumos un darījumos ārpus uzņēmuma telpām tirgotājam vienmēr ir pienākums sniegt informāciju par maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas kārtību, jo tas var nebūt skaidrs no konteksta informācijas.

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības saņemt informāciju pietiekamu laiku pirms distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma vai piedāvājuma pieņemšanas. Uzņēmumam vienmēr jānodrošina konkrēta informācija, piemēram, par preču vai pakalpojumu galvenajām īpašībām vai maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas kārtību.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Lai patērētājiem garantētu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar informēšanas prasībām, kas attiecas uz distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, dalībvalstīm gadījumos, kuros acīmredzami ir apdraudēta patērētāju veselība un drošība, ir jābūt tiesīgām ieviest stingrākas prasības par tām, kādas noteiktas šajā direktīvā.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, kas viņam ļauj noskaidrot šīs preces īpašības un kā tā darbojas.

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, lai līdz perioda beigām, kurā preci var atdot atpakaļ, viņš varētu noskaidrot šīs preces īpašības, kvalitāti un to, kā tā darbojas.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a) Noteikumi par informāciju un atteikuma tiesībām distances pārdošanā šo pakalpojumu veida dēļ nebūtu jāpiemēro, ja patērētājs izmanto publisku taksofonu, maksā, lai izmantotu interneta savienojumu, vai izvēlas konkrētu pakalpojumu sniedzēju vienam atsevišķam tālruņa zvanam, piemēram, sākumā uzgriežot piekļuves kodu, atšķirībā no gadījumiem, kad tiek abonēta tālruņa līnija vai internets.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Gadījumos, kad patērētājs pasūta vairāk nekā vienu preci no viena un tā paša tirgotāja, šim patērētājam jābūt nodrošinātām atteikuma tiesībām par katru no šīm precēm. Ja preces piegādā atsevišķi, atteikuma termiņš sākas brīdī, kad patērētājs ir ieguvis katru atsevišķo preci savā īpašumā. Gadījumos, kad preci piegādā dažādās partijās vai pa daļām, atteikuma termiņš sākas brīdī, kad patērētājs vai trešā persona, kuru izraudzījies patērētājs, ir ieguvis savā īpašumā pēdējo partiju vai pēdējo preces daļu.

svītrots

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma noslēgšanas nav informējis patērētāju par atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš trīs mēnešu noilguma termiņš ar nosacījumu, ka tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas līgumsaistības. Uzskata, ka tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas līgumsaistības, ja ir piegādātas preces vai ja pilnībā ir izpildīti pakalpojumi, ko pasūtījis patērētājs.

(27) Ja uzņēmums pirms distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma noslēgšanas nav informējis patērētāju par atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš viena mēneša noilguma termiņš.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Atšķirības atteikuma tiesību izmantošanas veidā rada izmaksas uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu pārdošanu. Saskaņotas standarta atteikuma veidlapas ieviešana patērētāju lietošanai vienkāršotu atteikuma procesu un ieviestu juridisku noteiktību. Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm būtu jāatturas pievienot jebkādas papildu prasības visā Kopienā izmantojamajai standarta veidlapai, piemēram, attiecībā uz fonta lielumu.

(28) Atšķirības atteikuma tiesību izmantošanas veidā rada izmaksas uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu pārdošanu. Saskaņota atteikuma veidlapas parauga ieviešana patērētāju lietošanai vienkāršotu atteikuma procesu un ieviestu juridisku noteiktību. Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm būtu jāatturas pievienot jebkādas papildu prasības visā Savienībā izmantojamajai standarta veidlapai, piemēram, attiecībā uz fonta lielumu. Izmantojot I pielikuma A daļā izklāstītās parauga instrukcijas atteikuma veidlapām, uzņēmums ievēros arī informēšanas prasības saistībā ar distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30) Atteikuma gadījumā tirgotājam būtu pienākums atmaksāt visus maksājumus, kas saņemti no patērētāja, ieskaitot maksājumus, ar kuriem segti tirgotāja izdevumi par preču piegādi patērētājam.

(30) Atteikuma gadījumā uzņēmumam būtu pienākums atmaksāt visus maksājumus, kas saņemti no patērētāja, ieskaitot maksājumus, ar kuriem segti uzņēmuma izdevumi par preču piegādi patērētājam, izņemot maksājumus par eksprespiegādi, ko izvēlējies patērētājs.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, ņemot vērā konkrētā produkta īpašības. Šāds izņēmums piemērojams, piemēram, vīnam, ko piegādā ilgu laiku pēc līguma noslēgšanas spekulatīvos nolūkos, kad vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām (vin en primeur).

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, ņemot vērā konkrētā produkta īpašības, un atteikuma tiesību īstenošana uzņēmumam netaisnīgi radītu nelabvēlīgu situāciju. Šāds izņēmums īpaši piemērojams pārtikas produktiem un no higiēnas atkarīgām vai ātrbojīgām precēm, kuras pēc būtības nevar pārdot pēc to atvēršanas. Izņēmumi no atteikuma tiesībām jāpiemēro arī citām konkrētām precēm un pakalpojumiem, kuru vērtība ir atkarīga no svārstībām tirgū, piemēram, vīnam, ko piegādā ilgu laiku pēc līguma noslēgšanas spekulatīvos nolūkos (vin en primeur), vai patēriņa precēm.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34) Turklāt attiecībā uz distances līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru izpilde sākas atteikuma termiņā (piemēram, datu datnes, kuras patērētājs lejupielādē šajā laikā), nebūtu godīgi ļaut patērētājam atteikties pēc tam, kad patērētājs pilnībā vai daļēji izmantojis šo pakalpojumu. Tāpēc patērētājam būtu jāzaudē atteikuma tiesības brīdī, kad sākas pakalpojuma izpilde ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu.

(34) Ņemot vērā to, ka patērētājam, atsakoties no pakalpojuma līguma, nav pienākuma maksāt par sniegtajiem pakalpojumiem, daži pakalpojuma sniedzēji var izvēlēties nesniegt pakalpojumu līdz atteikuma termiņa beigām, lai nodrošinātu samaksas saņemšanu. Tāpēc patērētājam vajadzētu būt iespējai pieprasīt pakalpojuma saņemšanu līdz atteikuma termiņa beigām. Patērētājam ir jāsaglabā tiesības atteikties no līguma atteikuma termiņa laikā, bet jābūt gatavam segt izmaksas par visiem saņemtajiem pakalpojumiem līdz atteikuma termiņa beigām. Pirms pakalpojuma sniegšanas uzņēmumam ir jāinformē patērētājs par pienākumu segt minētās izmaksas.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Komisija ir konstatējusi dažas galvenās patērētāju problēmas mājokļu labiekārtošanas nozarē, kad uz patērētajiem tiek izdarīts liels spiediens par dārgu remontdarbu pasūtījumu izdarīšanu. Jāprecizē informēšanas un atteikuma noteikumu darbības joma un jāattiecina šie noteikumi arī uz minētā veida līgumiem. No distances līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu piemērojamajiem informēšanas un atteikuma tiesību noteikumu darbības jomas būtu jāizslēdz tikai ar nekustamo īpašumu saistīto tiesību pārrakstīšanas līgumi.

(35) Uz līgumiem saistībā ar nekustamā īpašuma tiesību nodošanu vai šādu tiesību radīšanu (ietverot tiesības vai intereses, ko nodrošina pilnvarojums vai līdzīga kārtība), līgumiem par jaunu ēku celtniecību, pašreizējo ēku būtisku pārbūvi, kā arī uz līgumiem par dzīvojamo telpu īri jau attiecas valsts tiesību aktos iekļauti konkrēti noteikumi. Šīs direktīvas noteikumi tādiem līgumiem nav piemēroti. Tādēļ šī direktīva nebūtu tiem jāpiemēro. Būtiska pārbūve ir tāda pārbūve, ko var pielīdzināt jaunas ēkas celtniecībai, piemēram, ja tiek saglabāta vienīgi vecās ēkas fasāde. Pakalpojumu līgumi, it īpaši saistībā ar piebūvju celtniecību (piemēram, garāža vai veranda) un saistībā ar ēku remontu un atjaunošanu, kas nav būtiska pārbūve, ir iekļauti šīs direktīvas darbības jomā, kā arī iekļauti ir līgumi par nekustamā īpašuma aģenta pakalpojumiem un līgumi par neapdzīvojamu telpu īri.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36) Dažiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar izmitināšanu, transportu un brīvā laika pasākumiem, atteikuma tiesību piemērošana var būt neatbilstoša. Attiecīgo līgumu noslēgšana ir saistīta arī ar to, ka tirgotājs ieplāno resursus, kurus viņam varētu būt grūti nodrošināt gadījumos, kad piemēro atteikuma tiesības. Tāpēc uz šiem distances līgumiem nebūtu jāattiecina noteikumi par patērētāju informēšanu un atteikuma tiesībām.

svītrots

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37) Vienkāršošanas un juridiskās noteiktības labad atteikuma tiesības jāpiemēro visu veidu līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, izņemot stingri noteiktos apstākļos, kurus var viegli pierādīt. Tāpēc atteikuma tiesības nebūtu jāpiemēro steidzamiem remontiem patērētāja mājās, kad šādas atteikuma tiesības būtu nesavietojamas ar ārkārtas stāvokli, un lielveikalu piedāvātajiem pakalpojumiem preču piegādei mājās, kas ļauj patērētājiem lielveikala tīmekļa vietnē izvēlēties pārtiku, dzērienus un citas preces, kuras ir paredzētas tūlītējam pašu patēriņam, un saņemt tās mājās. Šīs preces nav dārgas, un patērētāji tās pērk regulāri ikdienas patēriņam vai ikdienas lietošanai saimniecībā, tāpēc uz tām nebūtu jāattiecina atteikuma tiesības. Galvenās grūtības, ar kurām sastopas patērētāji, un galvenais strīdu cēlonis ar tirgotājiem ir saistīts ar preču piegādi, ieskaitot preces, kuras pazūd vai transportēšanas laikā tiek sabojātas, kā arī novēlotu un nepilnīgu piegādi. Tāpēc ir lietderīgi precizēt un saskaņot valstu noteikumus par piegādi uz par riska nodošanu.

(37) Vienkāršošanas un juridiskās noteiktības labad atteikuma tiesības jāpiemēro visu veidu distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, izņemot stingri noteiktos apstākļos, kurus var viegli pierādīt. Tāpēc atteikuma tiesības nebūtu jāpiemēro steidzamiem remontiem patērētāja mājās, kad šādas atteikuma tiesības būtu nesavietojamas ar ārkārtas stāvokli.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37a) Galvenās grūtības, ar kurām sastopas patērētāji, un galvenais strīdu cēlonis ar uzņēmumiem ir saistīts ar preču piegādi, ietverot preces, kuras transportēšanas laikā pazūd vai tiek sabojātas, un kuru piegāde ir novēlota vai daļēja. Tāpēc ir lietderīgi saskaņot valstu noteikumus par piegādi un riska pāreju. Tomēr noteikumi par preču īpašumtiesību apstākļu noteikšanu un par brīdi, kad preču īpašumtiesības tiek nodotas, dalībvalstīm jāparedz savos tiesību aktos.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

37.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37b) Ja uzņēmums nav izpildījis piegādes saistības, patērētājam jābūt tiesīgam pieprasīt, lai uzņēmums veic piegādi termiņā, kas atbilst attiecīgajai situācijai. Ja līdz šā termiņa beigām uzņēmums nav reaģējis, patērētājs var atteikties no līguma. Tomēr šis noteikums nebūtu jāpiemēro, ja uzņēmums ir atteicies piegādāt preces, vai konkrētos apstākļos, kad piegādes termiņam ir izšķiroša nozīme, piemēram, kāzu kleitas piegāde pirms kāzām vai Ziemassvētku dāvanu piegāde. Šajos konkrētajos gadījumos, ja uzņēmums nav laikā piegādājis preces, patērētājam jābūt tiesīgam izbeigt līgumu, tiklīdz ir pagājis piegādes termiņš, par kuru bijusi sākotnējā vienošanās.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38) Pārdodot preces patērētājiem, tās var piegādāt dažādi. Lai ņemtu vērā šīs dažādās piegādes iespējas, vajadzīgo elastīgumu nodrošinās tikai noteikumi, no kuriem var brīvi atkāpties. Patērētājiem jābūt aizsargātiem pret jebkādu zaudējumu risku vai risku, ka precēm, kad tirgotājs organizē to transportēšanu, tiktu nodarīts kaitējums. Jaunie noteikumi par riska nodošanu nebūtu jāpiemēro gadījumos, kas patērētāji bez attaisnojoša iemesla novilcina preču iegūšanu īpašumā (piemēram, kad preces netiek izņemtas pastā termiņā, ko pasts norādījis). Šādos apstākļos patērētājiem būtu jāuzņemas zaudējumu vai bojājumu risks pēc piegādes laika, par ko patērētājs bija vienojies ar tirgotāju.

(38) Pārdodot preces patērētājiem, tās var piegādāt dažādi. Lai ņemtu vērā šīs dažādās piegādes iespējas, vajadzīgo elastīgumu nodrošinās tikai noteikumi, no kuriem var brīvi atkāpties. Patērētājiem jābūt aizsargātiem pret jebkādu zaudējumu risku vai risku, ka precēm, kad uzņēmums organizē to transportēšanu, tiktu nodarīts kaitējums. Jaunie noteikumi par riska nodošanu nebūtu jāpiemēro gadījumos, kad patērētāji bez attaisnojoša iemesla novilcina preču izņemšanu (piemēram, kad preces netiek izņemtas pastā termiņā, ko pasts norādījis). Šādos apstākļos patērētājiem būtu jāuzņemas zaudējumu vai bojājumu risks pēc piegādes laika, par ko patērētājs bija vienojies ar uzņēmumu.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38a) Vienots, kopīgs atbilstības jēdziens, kas patērētājiem nodrošina augstu aizsardzības līmeni, sniegs uzņēmumiem un patērētājiem lielāku juridisko noteiktību un mazinās šķēršļus tirdzniecībai. Tomēr gadījumos, ja tiek konstatēta neatbilstība, dalībvalstīm jābūt tiesīgām pieņemt vai saglabāt spēkā stingrākus noteikumus par tiem, kas attiecībā uz atbildības uzņemšanos un ar to saistīto kompensēšanu ir paredzēti šajā direktīvā.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot vērā izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu iemeslu tirgotāja nespējai novērst neatbilstības piemērotā termiņā vai bez nesamērīgiem ieguldījumiem.

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, patērētājam jābūt nodrošinātai iespējai prasīt, lai uzņēmums preces salabo vai samaina. Rezerves daļu trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu iemeslu uzņēmuma nespējai novērst neatbilstības piemērotā termiņā vai bez nesamērīgiem ieguldījumiem.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43) Saskaņā ar Direktīvu 1999/44/EK dalībvalstis var noteikt laiku vismaz divus mēnešus, kad patērētājam jāinformē tirgotājs par neatbilstībām. Atšķirīgie transponēšanas tiesību akti ir radījuši šķēršļus tirdzniecībai. Tāpēc šis ar regulējumu saistītais risinājums ir jāsvītro un jāuzlabo juridiskā noteiktība, nosakot par pienākumu patērētājiem informēt tirgotāju par neatbilstību divos mēnešos pēc tās atklāšanas.

svītrots

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(45a) Saskaņotie regulatīvie aspekti attiecas tikai uz līgumiem, kas noslēgti starp uzņēmumiem un patērētājiem. Tādēļ šai direktīvai nebūtu jāskar valsts tiesību akti tādā jomā kā līgumi saistībā ar nodarbinātību, līgumi saistībā ar mantojuma tiesībām, līgumi saistībā ar ģimenes tiesībām un līgumi saistībā ar uzņēmumu apvienošanu un organizēšanu vai partnerības nolīgumiem un sadarbības noteikumiem.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46) Normatīvie akti par negodīgiem noteikumiem nebūtu jāattiecina uz līguma noteikumiem, kuri tieši vai netieši ietver dalībvalstu obligātas tiesību normas, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem. Tāpat nebūtu jāveic negodīguma pārbaude noteikumiem, kuri ietver to starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, kam ir pievienojušās dalībvalstis vai Kopiena, it īpaši transporta jomā.

(46) Normatīvie akti par netaisnīgiem noteikumiem nebūtu jāattiecina uz līguma noteikumiem, kuri tieši vai netieši ietver dalībvalstu tiesību normas, regulatīvos vai sabiedriskās kārtības noteikumus, kas atbilst Savienības tiesību aktiem. Tāpat arī līgumu noteikumos vajadzētu ietvert Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principus un noteikumus. Nebūtu jāveic netaisnīguma pārbaude noteikumiem, kuri ietver to starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, kam ir pievienojušās dalībvalstis vai Savienība, it īpaši transporta jomā.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, izstrādājot līguma noteikumus, jābūt iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja izlasīt līguma noteikumus pirms līguma noslēgšanas. Šāda iespēja jādod patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot viņam līguma noteikumus (uzņēmuma telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos noteikumus pieejamus citā veidā (piemēram, distances līgumu gadījumā — tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai (līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja skaidri pausta piekrišana par jebkuru maksājumu papildus samaksai par tirgotāja galvenajām līgumsaistībām. Būtu jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

(47) Visiem līguma noteikumiem jābūt formulētiem skaidrā un saprotamā veidā. Ja līguma noteikumi ir sagatavoti rakstveidā, tiem jābūt izstrādātiem vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tiem jābūt salasāmiem. Uzņēmumiem, izstrādājot līguma noteikumus, jābūt iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja izlasīt līguma noteikumus pirms līguma noslēgšanas. Šāda iespēja jādod patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot viņam līguma noteikumus (uzņēmuma telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos noteikumus pieejamus citā veidā (piemēram, distances līgumu gadījumā — uzņēmuma tīmekļa vietnē), vai pievienojot standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai (līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām). Uzņēmumam jāsaņem patērētāja skaidri pausta piekrišana par jebkuru maksājumu papildus samaksai par uzņēmuma galvenajām līgumsaistībām. Būtu jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(47a) Uzņēmumiem jābūt iespējai brīvi izvēlēties veidu, kādā tiek paziņoti līguma nosacījumi, piemēram, fonta veidu vai izmēru, kādā tiek sagatavoti līguma nosacījumi. Dalībvalstīm jāatturas no jebkādu noformēšanas prasību piemērošanas, izņemot prasības, kas attiecas uz personām ar invaliditāti, vai gadījumos, ja preces vai pakalpojumi var radīt sevišķu risku patērētāja vai trešās personas veselībai vai drošībai. Dalībvalstis var arī noteikt papildu prasības, ja attiecīgo preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas līgumi to sarežģītības dēļ var nodarīt kaitējumu patērētājam, ietverot gadījumus, kad skarti attiecīgās nozares konkurences jautājumi. Šādas prasības var piemērot, piemēram, līgumiem par finanšu pakalpojumiem, gāzi, elektroenerģiju un ūdeni, telekomunikācijām un nekustamo īpašumu. Tomēr tās nav jāattiecina uz oficiālām valstu prasībām attiecībā uz līgumu noslēgšanu vai citām oficiālām prasībām, piemēram, par noteikumu valodu, noteikumu satura prasībām vai atsevišķu līguma noteikumu formulējumu konkrētās nozarēs. Ar šo direktīvu nesaskaņo patērētāju līgumiem piemērojamās valodu prasības. Tāpēc attiecībā uz līgumsaistībām dalībvalstīm savos tiesību aktos ir jāsaglabā vai jāievieš valodu prasības.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(49) Piemērojot šo direktīvu, nevērtē to noteikumu godīgumu, kuri apraksta galveno līguma priekšmetu, vai piegādāto preču vai pakalpojumu kvalitātes/cenas attiecību, izņemot gadījumus, kad šie noteikumi neatbilst pārredzamības prasībām. Galvenais līguma priekšmets un kvalitātes/cenas attiecība tomēr būtu jāņem vērā, vērtējot citu noteikumu godīgumu. Piemēram, apdrošināšanas līgumos noteikumus, kas skaidri nosaka vai ierobežo apdrošināto risku un apdrošinātāja atbildību, nevajadzētu pakļaut šādam novērtējumam, jo šos ierobežojumus ņem vērā, aprēķinot prēmiju, kuru maksā patērētājs.

(49) Piemērojot šo direktīvu, nevērtē to noteikumu taisnīgumu, kuri apraksta galveno līguma priekšmetu, vai piegādāto preču vai pakalpojumu kvalitātes/cenas attiecību, izņemot gadījumus, kad šie noteikumi neatbilst pārredzamības prasībām. Galvenais līguma priekšmets un kvalitātes/cenas attiecība tomēr būtu jāņem vērā, vērtējot citu noteikumu taisnīgumu. Piemēram, apdrošināšanas līgumos noteikumus, kas skaidri nosaka vai ierobežo apdrošināto risku un apdrošinātāja atbildību, nevajadzētu pakļaut šādam novērtējumam, jo šos ierobežojumus ņem vērā, aprēķinot prēmiju, kuru maksā patērētājs. Šis izņēmums neattiecas uz atlīdzību, kas uzņēmumam paredzēta no līgumā minētajām papildu vai neparedzētajām izmaksām, tostarp uz maksājumiem par jebkuru pārkāpto līguma noteikumu, uz ko pilnībā jāattiecina taisnīguma pārbaude.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, direktīvā būtu jāietver divi negodīgu noteikumu saraksti. II pielikumā ir ietverts tādu noteikumu saraksts, kuri visos apstākļos uzskatāmi par negodīgiem. III pielikumā ir ietverts tādu noteikumu saraksts, kuri uzskatāmi par negodīgiem līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis pretējo. Šie saraksti piemērojami visās dalībvalstīs.

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, direktīvā būtu jāietver divi netaisnīgu noteikumu saraksti, kas nav izsmeļoši. II pielikumā ir ietverts tādu noteikumu saraksts, kuri visos apstākļos uzskatāmi par netaisnīgiem. III pielikumā ir ietverts tādu noteikumu saraksts, kuri uzskatāmi par netaisnīgiem līdz brīdim, kad uzņēmums ir pierādījis pretējo.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(51) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.

svītrots

10 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

 

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(52) Komisijai it īpaši jāpiešķir pilnvaras grozīt II un III pielikumu par līguma noteikumiem, kuri uzskatāmi par negodīgiem vai kurus par tādiem uzskata nosacīti. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(53) Komisijai pilnvaras grozīt II un III pielikumu jāizmanto, lai nodrošinātu normatīvo aktu par negodīgiem noteikumiem konsekventu īstenošanu, papildinot minētos pielikumus ar līguma noteikumiem, kuri jebkuros apstākļos uzskatāmi par negodīgiem vai kurus uzskata par negodīgiem līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis pretējo.

svītrots

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

64.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(64a) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1 dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Savienības interesēs izstrādāt tabulas, kas pēc iespējas precīzāk atspoguļotu atbilstību starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

 

1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(65) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šī direktīva paredz tikai to, kas vajadzīgs, lai novērstu šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un panāktu patērētāju aizsardzību vienmērīgi augstā līmenī.

(65) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šī direktīva paredz tikai to, kas vajadzīgs, lai novērstu šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un panāktu patērētāju aizsardzību vienmērīgi augstā līmenī.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Saskaņošanas līmenis

 

Ja nav citu norādījumu, dalībvalstis savos tiesību aktos nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kas atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem, tostarp stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, ar kuriem patērētājiem nodrošina atšķirīgu aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, galvenokārt darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, un jebkura persona, kas darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

2) „uzņēmums” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, neatkarīgi no tā, vai šī persona pārstāv publisku vai privātu sabiedrību, kas līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar šīs personas komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, un jebkura persona, kas darbojas uzņēmuma vārdā vai uzdevumā, pat ja šīs personas mērķis nav gūt peļņu darbības rezultātā;

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3) „pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums par to, ka tirgotājs pārdod preces patērētājam, ieskaitot jebkādus jauktus līgumus, kuri attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem;

3) 3) „pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums, saskaņā ar kuru uzņēmums atbilstīgi spēkā piemērojamiem valsts tiesību aktiem nodod patērētājam preču īpašumtiesības vai nu tūlīt pēc līguma noslēgšanas, vai konkrētā laikā nākotnē, un, pamatojoties uz noslēgto līgumu, patērētājs apņemas samaksāt cenu;

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ūdeni un gāzi, ja tie nav laisti pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā,

svītrots

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) elektrību;

svītrots

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a) „prece, kas izgatavota pēc patērētāja specifikācijām” ir ikviena nerūpnieciski ražota prece, kas izgatavota pēc patērētāja individuālas izvēles vai lēmuma;

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5) „pakalpojumu līgums” ir jebkurš līgums, izņemot pārdošanas līgumu, ar kuru tirgotājs nodrošina patērētājam pakalpojuma sniegšanu;

5) 5) „pakalpojumu līgums” ir jebkurš līgums, saskaņā ar kuru uzņēmums par samaksu apņemas sniegt patērētājam pakalpojumu;

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a) „jaukts līgums” ir jebkurš līgums, kas attiecas gan uz pakalpojumu sniegšanu, gan preču piegādi;

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6) „distances līgums” ir jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kad tirgotājs, lai noslēgtu šo līgumu, ekskluzīvi izmanto vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus;

6) „distances līgums” ir jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kad uzņēmums un patērētājs, nevis vienlaicīgi fiziski piedalās šā līguma noslēgšanā, bet gan ekskluzīvi izmanto vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus;

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7) „distances saziņas līdzekļi” ir jebkuri saziņas līdzekļi, kurus bez tirgotāja un patērētāja vienlaicīgas fiziskās klātbūtnes var izmantot, lai noslēgtu līgumu starp šīm pusēm;

svītrots

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8) „līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām” ir:

8) „līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām” ir jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums,

a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir izteicis piedāvājumu, vai

a) kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, uzņēmumam un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot, vai par kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir izteicis piedāvājumu, vai

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot.

b) kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet kura galvenās sastāvdaļas noteiktas ārpus uzņēmuma telpām, uzņēmumam un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot.

 

Dalībvalstis var nolemt, ka par līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, neuzskata līgumus par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kuri noslēgti vai pārrunāti ārpus uzņēmuma telpām saskaņā ar patērētāja skaidru pieprasījumu un pēc viņa iniciatīvas.

Grozījums Nr.  60

Direktīvas priekšlikums

2. 2. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a) „tekstuālā forma” ir teksts, ko veido alfabēta vai citādas lasāmas rakstzīmes, izmantojot jebkādus līdzekļus, ar kuriem tekstu iespējams lasīt, ierakstīt tekstā ietverto informāciju un to atveidot materiālā formā.

Grozījums Nr.  61

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11) „pasūtījuma veidlapa” ir instruments, kurā ir izklāstīti līguma noteikumi un kas patērētājam jāparaksta, lai noslēgtu līgumu ārpus uzņēmuma telpām;

svītrots

Grozījums Nr.  62

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) „produkts” ir jebkura prece vai pakalpojums, ieskaitot nekustamu īpašumu, tiesības un pienākumus;

svītrots

Grozījums Nr.  63

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) „profesionālā rūpība” ir īpašas prasmes un rūpības līmenis, ko var pamatoti prasīt, lai tirgotājs izrādītu patērētājiem, un kurš ir samērīgs ar godīgu tirgus praksi un/vai vispārēju godprātības principu tirgotāja darbības jomā;

svītrots

Grozījums Nr.  64

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15) „izsole” ir pārdošanas metode, kad tirgotājs piedāvā preces vai pakalpojumus konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, kura var paredzēt arī distances saziņas līdzekļu izmantošanu un kurā augstākās cenas solītājam ir pienākums pirkt attiecīgās preces vai pakalpojumus. Darījums, kas noslēgts, pamatojoties uz nemainīgas cenas piedāvājumu, neskatoties uz patērētājam doto iespēju to noslēgt cenu piedāvāšanas procedūrā, nav izsole;

15) „izsole” ir pārdošanas metode, kad uzņēmums piedāvā preces vai pakalpojumus konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, kura var paredzēt arī distances saziņas līdzekļu izmantošanu un kurā izsoles uzvarētājam ir pienākums pirkt attiecīgās preces vai pakalpojumus. Darījums, kas noslēgts, pamatojoties uz nemainīgas cenas piedāvājumu, neskatoties uz patērētājam doto iespēju to noslēgt cenu piedāvāšanas procedūrā, nav izsole;

Grozījums Nr.  65

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16) „atklāta izsole” ir pārdošanas metode, kad tirgotājs piedāvā preces patērētājiem, kuri personīgi ierodas vai kuriem ir dota iespēja personīgi ierasties izsolē, konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, kuru vada izsolītājs un kurā augstākās cenas solītājam ir pienākums pirkt attiecīgās preces;

16) „atklāta izsole” ir pārdošanas metode, kad uzņēmums piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, kuri personīgi ierodas vai kuriem ir dota iespēja personīgi ierasties izsolē, konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, kuru vada izsolītājs un kurā izsoles uzvarētājam ir pienākums pirkt attiecīgās preces vai pakalpojumus;

Grozījums Nr.  66

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17) „ražotājs” ir preču izgatavotājs, preču importētājs Kopienas teritorijā vai jebkura persona, kas apliecina, ka ir ražotājs, izvietojot uz precēm savu nosaukumu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

17) „ražotājs” ir preču izgatavotājs, preču importētājs Savienības teritorijā vai jebkura persona, kas apliecina, ka ir ražotājs, izvietojot uz precēm savu nosaukumu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Grozījums Nr.  67

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18) „tirdzniecības garantija” ir jebkādas tirgotāja vai ražotāja („garantētājs”) saistības pret patērētāju atlīdzināt samaksāto cenu vai preces apmainīt, salabot vai citādi novērst nepilnības, ja šīs preces neatbilst līguma noslēgšanas brīdī vai pirms līguma noslēgšanas garantijā vai attiecīgajā reklāmā izklāstītajām specifikācijām;

18) „tirdzniecības garantija” ir jebkādas uzņēmuma vai ražotāja („garantētājs”) saistības pret patērētāju, papildus tā juridisko saistību izpildei, atlīdzināt samaksāto cenu vai preces apmainīt, salabot vai citādi novērst nepilnības, ja šīs preces neatbilst līguma noslēgšanas brīdī vai pirms līguma noslēgšanas garantijā vai attiecīgajā reklāmā izklāstītajām specifikācijām;

Grozījums Nr.  68

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20) „papildu līgums” ir līgums, ar kuru patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus saistībā ar distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, un šīs preces piegādā vai pakalpojumus nodrošina tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz šīs trešās personas un tirgotāja savstarpēju vienošanos.

20) „saistīts līgums” ir līgums, ar kuru patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus un kas ir atsevišķs komercdarījums, izmantojot distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, un šīs preces piegādā vai pakalpojumus nodrošina uzņēmums vai trešā persona, pamatojoties uz šīs trešās personas un uzņēmuma savstarpēju vienošanos. Atsevišķs komercdarījums notiek gadījumā, ja prece vai pakalpojums, kas ietverts saistītajā līgumā, kalpo cita līguma izpildei vai ir paredzēts citā līgumā ietvertās preces vai pakalpojuma izmantošanai.

 

(Šis grozījums, aizstājot jēdzienu „papildu” ar jēdzienu „saistīts” attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, atbilstīgās izmaiņas būs jāizdara visā tekstā.)

Grozījums Nr.  69

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro pārdošanas un pakalpojumu līgumiem, kuri noslēgti starp tirgotāju un patērētāju, ievērojot tās nosacījumus un tādā mērā, kā noteikts šajā direktīvā.

1. Šo direktīvu piemēro līgumiem, kuri noslēgti starp uzņēmumu un patērētāju, ievērojot tās nosacījumus un tādā mērā, kā noteikts šajā direktīvā.

Grozījums Nr.  70

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā, negodīgiem noteikumiem līgumos, kā paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, saistībā ar 4. pantu par pilnīgu saskaņošanu.

svītrots

Grozījums Nr.  71

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Līgumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/47/EK12 un Padomes Direktīvas 90/314/EEK13 darbības joma, piemēro tikai 30.-39. pantu par patērētāju tiesībām attiecībā uz negodīgiem noteikumiem līgumos saistībā ar 4. pantu par pilnīgu saskaņošanu.

svītrots

12 OV L 280, 29.10.1994., 83. lpp.

 

13 OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.

 

Grozījums Nr.  72

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Direktīvas 5., 7., 9. un 11. pants neskar noteikumus par informēšanas prasībām, kuri paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/123/EK14 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/31/EK15.

svītrots

14 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

 

15 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

 

Grozījums Nr.  73

Direktīvas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

svītrots

Pilnīga saskaņošana

 

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā direktīvā paredzētie noteikumi, kuri nodrošina atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

 

Grozījums Nr.  74

Direktīvas priekšlikums

2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētāju informēšana

Patērētāju informēšana un atteikuma tiesības distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Grozījums Nr.  75

Direktīvas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Darbības joma

 

1. Šo nodaļu piemēro distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

 

2. Šo nodaļu nepiemēro distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām un:

a) kas attiecas uz nekustamā īpašuma tiesību vai interešu radīšanu, nodošanu vai izbeigšanu, kā arī uz līgumiem par dzīvojamo telpu īri;

b) uz kuriem attiecas darbības joma, kas ietverta Padomes Direktīvā 90/314/EEK vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Direktīvā 2008/122/EK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem1;

c) kas noslēgti jaunas ēkas celtniecībai, un ja līgums vai saistītais līgums paredz nekustamā īpašuma pārdošanu vai īpašumtiesību nodošanu;

d) kas attiecas uz finanšu pakalpojumiem;

e) kas attiecas uz veselības pakalpojumiem, kurus reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes ..Direktīva 2011/../ES par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē2, neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus sniedz veselības aprūpes iestādēs vai ārpus tām;

f) kas attiecas uz sociālajiem pakalpojumiem.

 

3. Šī nodaļa neattiecas uz šādiem līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām:

a) kuri ir noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātus vai automatizētas komerciālas telpas;

b) kurus saskaņā ar dalībvalstu noteikumiem sagatavojusi valsts amatpersona, kuras likumā noteiktais pienākums ir būt neatkarīgai un objektīvai un nodrošināt, ka patērētājs līgumu noslēdz tikai pēc tā pienācīgas apsvēršanas un juridiskās darbības jomas pilnīgas apzināšanās;

c) a) ja līguma summa nepārsniedz EUR 60. Dalībvalstis ir tiesīgas piemērot robežvērtību, kas ir zemāka par EUR 60, un šādā gadījumā dalībvalstis šo robežvērtību paziņo Komisijai, kura šo informāciju publisko tādā veidā, kas sabiedrībai ir viegli pieejams.

 

4. Šī nodaļa neattiecas uz šādiem distances līgumiem:

a) kuri ir noslēgti ar telekomunikāciju operatoriem, izmantojot telefona automātus, un kuri attiecas uz to izmantošanu, ciktāl tie saistīti ar to izmantošanu vai ir noslēgti par atsevišķa savienojuma izmantošanu, lietojot patērētāja ierīkotu telefonu, internetu vai faksu;

b) uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/65/EK darbības joma.

 

1 Teksts vēl nav pieņemts.

 

2 OV L 33, 3.2.2009., 10. lpp.

Grozījums Nr.  76

Direktīvas priekšlikums

4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b pants

 

Saskaņošanas līmenis

 

Ja nav citu norādījumu, dalībvalstis savos tiesību aktos nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kas atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem, tostarp stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, ar kuriem patērētājiem nodrošina atšķirīgu aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  77

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs nodrošina patērētājam informāciju par šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri neizriet no konteksta informācijas:

1. Pietiekamu laiku pirms patērētājam kāds distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgts līgums vai piedāvājums ir uzlicis saistības, uzņēmums vai persona, kura rīkojas tā vārdā vai to pārstāv, sniedz patērētājam informāciju, kādu viņš varētu vēlēties saņemt, ņemot vērā kvalitātes un darbības standartus, kas būtu piemērojami attiecīgajos apstākļos. Informācija ir skaidra un precīza, un tā ir izklāstīta vienkāršā un skaidri saprotamā valodā. Informācijā jo īpaši jābūt ietvertiem šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri neizriet no konteksta informācijas:

Grozījums Nr.  78

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) produkta galvenās īpašības tādā mērā, kas atbilst saziņas līdzeklim un produktam;

a) preču vai pakalpojumu galvenās īpašības tādā mērā, cik tas ir piemēroti saziņas līdzeklim un precēm vai pakalpojumiem;

Grozījums Nr.  79

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, kura uzdevumā viņš darbojas;

b) uzņēmuma fiziskā adrese un identitāte, piemēram, tirdzniecības nosaukums un vajadzības gadījumā tās uzņēmējdarbības vietas fiziskā adrese un uzņēmuma identitāte, kura uzdevumā attiecīgais uzņēmums darbojas.

Grozījums Nr.  80

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) kontaktinformācija, tostarp tālruņa un faksa numurs, kā arī e-pasta adrese, ja tāda ir, un citi distances saziņas līdzekļi, kas ļauj patērētājam ātri un tieši sazināties ar uzņēmumu;

Grozījums Nr.  81

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai pasta maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi papildu maksājumi var būt iekasējami;

c) galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai pasta maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi papildu maksājumi var būt iekasējami;

Grozījums Nr.  82

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par profesionālo rūpību minētās kārtības;

d) informācija par maksāšanas kārtību, piegādi un izpildi;

Grozījums Nr.  83

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) sūdzību izskatīšanas politika un fiziskā adrese, uz kuru patērētājs var tieši sūtīt jebkādas sūdzības, tostarp vajadzības gadījumā arī tās instances adrese, kura uzņēmuma vārdā izskata sūdzības;

Grozījums Nr.  84

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

db) iespēja strīdu izšķiršanai izmantot mierizlīguma mehānismu, ja šāda iespēja pastāv;

Grozījums Nr.  85

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas atsaukšanas tiesības;

e) attiecīgā gadījumā, ja ir paredzētas atteikuma tiesības, — šo tiesību izmantošanas nosacījumi un procedūra; jānorāda atteikuma periods un tā uzņēmuma nosaukums un adrese, kuram jāpaziņo par atteikumu, kā arī jānorāda iespējamās preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas; uzņēmums var izmantot atteikuma instrukciju paraugu un atteikuma veidlapas paraugu, kas attiecīgi norādīts I pielikuma A un B daļā vai kādā citā skaidri formulētā paziņojumā;

Grozījums Nr.  86

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea) ja saskaņā ar 19. panta 1. punktu atteikuma tiesības nepiemēro, jānorāda, ka patērētājs nevarēs izmantot atteikuma tiesības;

Grozījums Nr.  87

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

eb) attiecīgā gadījumā jānorāda informācija par finanšu garantijām iepriekš veikto maksājumu atgūšanai atsaukuma vai anulējuma gadījumā;

Grozījums Nr.  88

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) vajadzības gadījumā līgumā paredzēto patērētāja pienākumu minimālais ilgums;

h) attiecīgā gadījumā līgumā paredzēto patērētāja un uzņēmuma pienākumu minimālais ilgums;

Grozījums Nr.  89

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ia) jānorāda, ka līgums tiks noslēgts ar uzņēmumu un ka pēc tā noslēgšanas uz patērētāju attieksies šajā direktīvā paredzētā aizsardzība;

Grozījums Nr.  90

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ib) attiecīgā gadījumā jānorāda, ka patērētājam ir pienākums veikt maksājumu saskaņā ar 17. panta 3. punktu, ja, iepriekš vienojoties ar patērētāju, pakalpojumu sniegšana ir sākusies atteikuma periodā;

Grozījums Nr.  91

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ic) attiecīgā gadījumā jānorāda laikposms, kādā piedāvājums būs spēkā;

Grozījums Nr.  92

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – id apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

id) attiecīgā gadījumā jānorāda, ka digitāliem produktiem tiek piemēroti tehniskās aizsardzības pasākumi;

Grozījums Nr.  93

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Atklātas izsoles gadījumā 1. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju var aizstāt ar izsolītāja fizisko adresi un identitāti.

2. Atklātas izsoles gadījumā 1. punkta b) un ba) apakšpunktā minēto informāciju var aizstāt ar līdzvērtīgu informāciju par izsolītāju.

Grozījums Nr.  94

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Dalībvalstis neparedz citas oficiālas prasības, kas piemērojamas I pielikuma A daļā norādītajam atteikuma instrukciju paraugam.

Grozījums Nr.  95

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Ja uzņēmums izmanto I pielikuma A daļā norādīto atteikuma instrukciju paraugu, tas ievēro 1. punkta e) apakšpunktā norādītās informēšanas prasības distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

Grozījums Nr.  96

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir pārdošanas vai pakalpojumu līguma sastāvdaļa.

3. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir pārdošanas vai pakalpojumu līguma, distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, sastāvdaļa.

Grozījums Nr.  97

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Uzņēmumam ir pienākums pierādīt, ka tas ir sniedzis šajā pantā prasīto informāciju.

Grozījums Nr.  98

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Ja šā panta noteikumi ir pretrunā citiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, ar kuriem reglamentē konkrētos līgumus, par prioritāriem uzskata jaunākos noteikumus, ar kuriem attiecīgi reglamentē šos konkrētos līgumus.

Grozījums Nr.  99

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas sekas nosaka saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis paredz valsts tiesību aktos efektīvus līgumtiesību aizsardzības līdzekļus jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas gadījumiem.

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas sekas nosaka saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, izņemot tehniska rakstura de minimis noteikumu nepildīšanas gadījumus, kuru ietekme saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu neproporcionāla faktiski radītajam kaitējumam. Dalībvalstis paredz valsts tiesību aktos efektīvus aizsardzības līdzekļus jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas gadījumiem.

Grozījums Nr.  100

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šis pants neskar attiecīgās valsts tiesību aktus, saskaņā ar kuriem dažādi līgumi, kas noslēgti, izmantojot starpnieka pakalpojumus, tiek uzskatīti par līgumiem starp uzņēmumu un patērētāju.

Grozījums Nr.  101

Direktīvas priekšlikums

III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētāju informēšana un atteikuma tiesības distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

svītrots

Grozījums Nr.  102

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

svītrots

Darbības joma

 

Šo nodaļu piemēro distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

 

Grozījums Nr.  103

Direktīvas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informēšanas prasības distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

svītrots

Attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājs sniedz šādu informāciju, kas ir līguma sastāvdaļa:

 

a) un 7. pantā minētā informācija un, atkāpjoties no 5. panta 1. punkta d) apakšpunkta, maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas kārtību visos gadījumos;

 

b) gadījumos, kad piemēro atteikuma tiesības, informācija par nosacījumiem un kārtību, kādā izmantojamas atteikuma tiesības saskaņā ar I pielikumu;

 

c) tirgotāja uzņēmējdarbības vietas fiziskā adrese, ja tā atšķiras no viņa paša fiziskās adreses (un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā adrese, kura uzdevumā viņš rīkojas), uz kuru patērētājs var adresēt jebkādas sūdzības;

 

d) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;

 

e) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;

 

f) ka līgums tiks noslēgts ar tirgotāju un pēc tā noslēgšanas uz patērētāju attieksies aizsardzība, ko nodrošina šī direktīva.

 

Grozījums Nr.  104

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 5. pantā paredzēto informāciju laikus un vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, kas ir salasāma tekstuālā formā, sniedz patērētājam, pirms viņš ir uzņēmies kādā līgumā vai piedāvājumā ietvertās saistības, ciktāl tas ir atbilstīgi, ņemot vērā līguma, līguma dokumenta vai cita pastāvīga informācijas nesēja veidu. Pēc patērētāja pieprasījuma uzņēmums šo informāciju sniedz papīra formātā.

Grozījums Nr.  105

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs paraksta pasūtījuma veidlapu un gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav papīra formātā, saņem pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas nesēja.

svītrots

Grozījums Nr.  106

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas prasības, izņemot 1. un 2. punktā minētās prasības.

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas vai informēšanas prasības, izņemot 5. panta 1. punktā minētās prasības. Šis noteikums neskar objektīvi attaisnojamas prasības, kas neattiecas uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, jo īpaši saistībā ar veselības un drošības apdraudējumiem.

Grozījums Nr.  107

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta a) apakšpunktā paredzēto informāciju sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, atbilstoši izmantotajiem distances saziņas līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 5. pantā paredzēto informāciju laikus sniedz vai dara pieejamu patērētājam, pirms viņš uzņēmies līgumā vai piedāvājumā ietvertās saistības, un šo informāciju sniedz vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, atbilstoši izmantotajiem distances saziņas līdzekļiem.

Grozījums Nr.  108

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti un minētā zvana komerciālo nolūku.

2. Ja uzņēmuma pārstāvis piezvana patērētājam, lai pa telefonu noslēgtu distances līgumu, šis pārstāvis sarunas sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti un attiecīgā gadījumā tās personas identitāti, kuras vārdā veikts šis zvans, kā arī minētā zvana komerciālo nolūku.

Grozījums Nr.  109

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par produkta galvenajām īpašībām un kopējo cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā minēto informāciju tirgotājs sniedz patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks informācijas parādīšanai, uzņēmums pirms šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par produkta galvenajām īpašībām un galīgo cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā. Pārējo 5. pantā minēto informāciju uzņēmums sniedz patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr.  110

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Ja saskaņā ar internetā noslēgtu distances līgumu patērētājam ir pienākums veikt maksājumu, patērētājam līgums ir saistošs tikai tad, ja uzņēmums:

 

a) skaidri un saredzami norāda kopējo cenu, tostarp visus cenas komponentus; un

 

b) internetā ievietoto informāciju sagatavo tā, lai pasūtījums kļūtu saistošs tikai pēc tam, kad patērētājs apstiprinājis, ka piekrīt a) apakšpunktā minētajai norādei.

Grozījums Nr.  111

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad sākas pakalpojuma izpilde, saņem apstiprinājumu par visiem 9. panta a) līdz f) apakšpunktā minētajiem informācijas aspektiem, izņemot gadījumus, kad informācija patērētājam jau ir sniegta pirms jebkura distances līguma noslēgšanas uz pastāvīga informācijas nesēja.

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad sākas pakalpojuma izpilde, tekstuālā formā saņem apstiprinājumu par visiem 5. pantā minētajiem informācijas aspektiem, izņemot gadījumus, kad informācija patērētājam jau ir sniegta pirms jebkura distances līguma noslēgšanas uz pastāvīga informācijas nesēja.

Grozījums Nr.  112

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas prasības, izņemot 1.-4. punktā minētās prasības.

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas vai informēšanas prasības, izņemot 5. panta 1. punktā minētās prasības. Šis noteikums neskar objektīvi attaisnojamas prasības, kas neattiecas uz distances līgumiem, jo īpaši saistībā ar veselības un drošības apdraudējumiem.

Grozījums Nr.  113

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs paraksta pasūtījuma veidlapu vai, ja pasūtījuma veidlapa nav papīra formātā, dienā, kad patērētājs saņem pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas nesēja.

Atteikuma periods beidzas 14 dienas pēc vēlākā no šādiem termiņiem:

 

 

a) līguma noslēgšanas diena;

Distances līgumam par preču pārdošanu atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm savā īpašumā.

 

b) diena, kurā preces ir saņemtas, ja līguma priekšmets ir preču piegāde;

Distances līgumam par pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, kad noslēgts līgums.

 

c) ja ticis noslēgts jaukts līgums — diena, kurā ir saņemtas preces vai sniegti pakalpojumi, ņemot vērā vēlāko no šiem termiņiem;

 

d) ja līguma priekšmets ir vairāku, atsevišķi piegādājamu preču piegāde — diena, kurā saņemts beidzamais preču sūtījums;

 

e) ja līguma priekšmets ir tādas preces piegāde, kas sastāv no vairākiem sūtījumiem vai daļām — diena, kurā saņemts beidzamais sūtījums vai piegādājamās preces daļa;

 

f) ja līguma priekšmets ir viena uz tā paša veida preču atkārtota piegāde noteiktā laika periodā — diena, kurā saņemta pirmā prece;

Grozījums Nr.  114

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā noteiktos pienākumus.

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā noteiktos pienākumus. Ja līgums noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, dalībvalstis savos tiesību aktos var saglabāt noteikumus, ar kuriem aizliedz veikt maksājumus atteikuma termiņā.

Grozījums Nr.  115

Direktīvas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam informāciju par atteikuma tiesībām, neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos līgumā noteiktos pienākumus.

Ja uzņēmums nav sniedzis patērētājam informāciju par atteikuma tiesībām, neievērojot 5. panta 1. punkta e) apakšpunktu, 10. panta 1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma termiņš beidzas viena gada laikā pēc dienas, kas minēta 12. panta 2. punktā.

 

Ja uzņēmums ir sniedzis patērētājam informāciju par atteikuma tiesībām viena gada laikā pēc dienas, kas minēta 12. panta 2. punktā, atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc dienas, kurā patērētājs ir saņēmis minēto informāciju.

Grozījums Nr.  116

Direktīvas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Patērētājs informē tirgotāju par atteikuma lēmumu uz pastāvīga informācijas nesēja, paziņojot to tirgotājam saviem vārdiem, vai arī izmantojot standarta atteikuma veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā.

1. Pirms atteikuma termiņa beigām patērētājs informē uzņēmumu par atteikuma lēmumu, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju. Šajā nolūkā patērētājs var izmantot vai nu I pielikuma B daļā norādīto atteikuma veidlapas paraugu, vai arī cita veida skaidri formulētu paziņojumu.

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas minētajai standarta atteikuma veidlapai.

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas attiecībā uz atteikuma paziņošanu.

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem distances līgumiem tirgotājs papildus 1. punktā minētajām iespējām var dot patērētājam iespēju aizpildīt standarta atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē. Šādā gadījumā tirgotājs bez vilcināšanās elektroniski nosūta apstiprinājumu par šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

2. Uzņēmums papildus 1. punktā minētajām iespējām var dot patērētājam iespēju iesniegt I pielikuma B daļā norādīto atteikuma veidlapas paraugu vai arī cita veida paziņojumu par atteikumu, vai arī tīmekļa vietnē atteikuma veidlapu aizpildīt elektroniski. Šādā gadījumā uzņēmums bez vilcināšanās elektroniski nosūta apstiprinājumu par šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

Grozījums Nr.  117

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) ārpus uzņēmuma telpām noslēdzama līguma noslēgšana gadījumos, kad piedāvājumu izteicis patērētājs.

b) distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēdzama līguma noslēgšana gadījumos, kad piedāvājumu izteicis patērētājs.

Grozījums Nr.  118

Direktīvas priekšlikums

16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirgotāja pienākumi gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības

Atmaksāšana, ko uzņēmums veic gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības

Grozījums Nr.  119

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit dienās no dienas, kad tirgotājs saņem atteikuma paziņojumu.

1. Ja uzņēmums saņēmis atteikuma paziņojumu, tas 14 dienu laikā no dienas, kurā saņemts atteikuma paziņojums, atmaksā jebkuru no patērētāja saņemto maksājumu.

Grozījums Nr.  120

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Ja patērētājs ir izvēlējies citu, nevis standarta piegādes veidu, uzņēmumam nav jāatmaksā radušās papildu izmaksas.

Grozījums Nr.  121

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ vai paņēmis tās no patērētāja vai kad patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

2. Attiecībā uz distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem uzņēmums var aizturēt atmaksājamo summu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis preces atpakaļ vai savācis tās no patērētāja, vai kad patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Grozījums Nr.  122

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā persona ieguvusi preces īpašumā pirms atteikuma termiņa beigām, patērētājs nosūta preces vai nodod tās atpakaļ tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs pilnvarojis tās saņemt četrpadsmit dienās no dienas, kad patērētājs paziņojis tirgotājam par atteikuma tiesību izmantošanu, izņemot gadījumus, kad tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no patērētāja.

Attiecībā uz distances līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem par preču piegādi, kad patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā persona saņēmusi preces pirms atteikuma termiņa beigām, patērētājs nosūta preces vai nodod tās atpakaļ uzņēmumam vai personai, kuru uzņēmums pilnvarojis tās saņemt, 14 dienās no dienas, kad patērētājs paziņojis uzņēmumam par atteikuma tiesību izmantošanu, izņemot gadījumus, kad uzņēmums ir piedāvājis pats paņemt preces no patērētāja.

Grozījums Nr.  123

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda veida vērtības mazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos nolūkos. Patērētājs neatbild par preču vērtības mazināšanos gadījumos, kad tirgotājs nav to informējis par atteikuma tiesībām saskaņā ar 9. panta b) punktu. Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma tiesības, patērētājs atteikuma termiņā nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda veida vērtības mazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos nolūkos. Patērētājs neatbild par preču vērtības mazināšanos gadījumos, kad uzņēmums nav to informējis par atteikuma tiesībām saskaņā ar 5. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

Grozījums Nr.  124

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem patērētājs atteikuma termiņā vai nu pilnībā, vai daļēji sedz izmaksas par sniegtajiem pakalpojumiem, ja uzņēmums viņam ir sniedzis informāciju saskaņā ar 5. panta 1. punkta ib) apakšpunktu un ja, saņemot patērētāja iepriekšēju piekrišanu, pakalpojumu sniegšana ir sākusies atteikuma termiņa laikā.

Grozījums Nr.  125

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā pantā, patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, neuzņemas nekādu atbildību.

Grozījums Nr.  126

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības nepiemēro:

1. Saistībā ar distances līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem atteikuma tiesības nepiemēro:

Grozījums Nr.  127

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu ir sākusies to izpilde pirms 12. pantā minētā četrpadsmit dienu termiņa beigām;

svītrots

Grozījums Nr.  128

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

b) preču piegādei vai sniegtajiem pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām tirgū, ko uzņēmums nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;

Grozījums Nr.  129

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc patērētāja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas, vai var ātri sabojāties, vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

c) tādu preču piegādei vai sniegtajiem pakalpojumiem, kas atbilst patērētāja specifikācijām vai tām pielāgoti, vai ir nepārprotami personalizēti, vai precēm, kuras var ātri sabojāties, vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

Grozījums Nr.  130

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) pārtikas produktu, dzērienu vai citu tādu preču piegādei, kurām nepieciešama noteiktu higiēnas normu ievērošana un kuru iepakojumu vai izolācijas iesaiņojumu patērētājs jau ir atvēris;

Grozījums Nr.  131

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cb) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs ārkārtas gadījumā ir lūdzis uzņēmumam nekavējoties izpildīt līguma noteikumus; ja šādā gadījumā uzņēmums sniedz pakalpojumus vai pārdod preces papildus tām, kas patērētājam ir noteikti nepieciešamas attiecīgajā ārkārtas gadījumā, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

Grozījums Nr.  132

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cc) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs īpaši lūdzis uzņēmumu ierasties viņa dzīvesvietā, lai veiktu remontdarbus vai tehnisko apkopi; ja šādā gadījumā uzņēmums sniedz pakalpojumus papildus tiem, kurus patērētājs lūdzis, vai piegādā preces papildus tām rezerves daļām, kuras ir noteikti nepieciešamas apkopes vai remontdarbu veikšanai, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

Grozījums Nr.  133

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cd) par izmitināšanas, transporta, automobiļu nomas pakalpojumiem, sabiedriskās ēdināšanas vai atpūtas pakalpojumiem attiecībā uz līgumiem, kuros norādīta konkrēta pakalpojumu sniegšanas diena vai periods;

Grozījums Nr.  134

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta vienošanās pārdošanas līguma noslēgšanas laikā un kura piegādi var veikt tikai pēc 22. panta 1. punktā minētā termiņa, un kura patiesā vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

d) vīna un citu dzērienu piegādei, par kura cenu panākta vienošanās pārdošanas līguma noslēgšanas laikā un kura piegādi var veikt tikai pēc 22. panta 1. punktā minētā termiņa, un kura faktiskā vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām, ko uzņēmums nevar kontrolēt;

Grozījums Nr.  135

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) audio vai video ierakstu vai datorprogrammatūras piegādei aizplombētā iepakojumā, ja patērētājs ir noņēmis iepakojuma plombu;

e) audio vai video ierakstu vai oriģinālā iepakojumā iesaiņotas datorprogrammatūras piegādei aizplombētā iepakojumā, ja patērētājs ir noņēmis iepakojuma plombu;

Grozījums Nr.  136

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un žurnālu piegādei;

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un žurnālu piegādei, izņemot abonēšanas līgumiem;

Pamatojums

Viens no mērķiem, kādēļ ES patērētāju Acquis tiek pārskatīti atbilstoši civiltiesību normām — patērētāju aizsardzības pilnveidošana un stiprināšana, — prasa arī kritiski analizēt un samazināt atteikuma tiesību izņēmumu lielo skaitu, kā arī precizēt dažu izņēmumu definīcijas. Patērētāji pamatoti un objektīvi drīkst apšaubīt šos izņēmumus un turēt citas nozares pie dotā vārda. Neatkarīgi no tā, šie izņēmumi praksē vienmēr tiek citēti kā argumenti pret patērētāju atteikuma tiesībām, un tādējādi nostāda patērētājus neizdevīgā situācijā.

Grozījums Nr.  137

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ha) līgumiem, kas noslēgti elektroniski un nekavējoties pilnībā izpildīti, izmantojot tos pašus distances saziņas līdzekļus, piemēram, lejupielādēšanu no interneta, ja, saņemot patērētāja iepriekšēju piekrišanu, ir sākusies to izpilde.

Grozījums Nr.  138

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, atteikuma tiesības nepiemēro:

svītrots

a) līgumiem par pārtikas produktu, dzērienu, vai citu tādu preču piegādi, kuras ir paredzētas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā, ko patērētājs iepriekš izvēlējies, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ko patērētāja mājās, rezidencē vai darbavietā fiziski piegādā tirgotājs, kurš parasti pārdod šādas preces sava uzņēmuma telpās;

 

b) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs ārkārtas gadījumā ir lūdzis tirgotājam nekavējoties izpildīt līgumā noteikto; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz papildu pakalpojumus vai pārdod papildu preces tām, kas patērētājam minētajā ārkārtas gadījumā ir noteikti nepieciešamas, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

 

c) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs, izmantojot distances saziņas līdzekļus, ir īpaši lūdzis tirgotāju apmeklēt viņu mājās, lai veiktu remontdarbus vai apkopi viņa īpašumā; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz papildu pakalpojumus tiem, kurus patērētājs lūdzis, vai izlieto preces papildus rezerves daļām, kuras ir noteikti nepieciešamas, veicot apkopi vai remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

 

Grozījums Nr.  139

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Līgumslēdzējas puses var vienoties par 1. un 2. punkta nepiemērošanu.

3. Līgumslēdzējas puses var vienoties par 1. punkta nepiemērošanu.

Grozījums Nr.  140

Direktīvas priekšlikums

20. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izņēmumi attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

svītrots

1. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām:

 

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma pārdošanu vai kuri attiecas uz citām nekustamā īpašuma tiesībām, izņemot nomas tiesības un darbus saistībā ar nekustamo īpašumu;

 

b) kuri ir noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātus vai automatizētas komerciālas telpas;

 

c) kuri ir noslēgti ar telekomunikāciju operatoru starpniecību, izmantojot telefona automātus, par to izmantošanu;

 

d) attiecībā uz pārtikas produktu vai dzērienu piegādi, ko bieži un regulāri veic tirgotājs sava uzņēmuma telpu apkārtnē.

 

2. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, attiecībā uz:

 

a) apdrošināšanu;

 

b) finanšu pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām ārpus piegādātāja kontroles, kas var rasties atteikuma termiņā, kā minēts 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā Direktīvā 2002/65/EK, un

 

c) kredītiem, uz ko attiecas Direktīvas 2008/48/EK darbības joma.

 

3. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro distances līgumiem par izmitināšanas, transporta, auto īres, ēdināšanas un brīvā laika pasākumu rīkošanas pakalpojumu nodrošināšanu attiecībā uz līgumiem, kuros paredzēts konkrēts izpildes datums vai termiņš.

 

16 OV L 271, 09.10.2002., 16. lpp.

 

Grozījums Nr.  141

Direktīvas priekšlikums

21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 26. pantu.

svītrots

Grozījums Nr.  142

Direktīvas priekšlikums

21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot šo nodaļu lietotu preču pārdošanai atklātās izsolēs.

svītrots

Grozījums Nr.  143

Direktīvas priekšlikums

21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

21.a pants

 

Saskaņošanas līmenis

 

Ja nav citu norādījumu, dalībvalstis nolūkā nodrošināt patērētājiem augstāku aizsardzības līmeni var pieņemt vai saglabāt spēkā stingrākus noteikumus, kuri atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību un kuri attiecas uz šīs nodaļas darbības jomu. Dalībvalstis par šiem noteikumiem informē Komisiju, kas šo informāciju publisko sabiedrībai viegli pieejamā veidā.

Grozījums Nr.  144

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas dienas.

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi, uzņēmums piegādā preces, padarot tās pieejamas patērētājiem vai kādai trešai personai, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, saprātīgā termiņā, kas jebkurā gadījumā nepārsniedz 30 dienas pēc līguma noslēgšanas dienas.

Grozījums Nr.  145

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis piegādes pienākumus, patērētājam ir tiesības saņemt izdevumu atmaksu par jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 1. punktā.

2. Ja uzņēmums nav laikus pildījis piegādes pienākumus atbilstīgi 1. punktam, patērētājam ir tiesības prasīt, lai uzņēmums veic piegādi attiecīgajos apstākļos piemērotā termiņā. Ja uzņēmums attiecīgajā laikā preces nepiegādā, patērētājs ir tiesīgs izbeigt līgumu.

Grozījums Nr.  146

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Patērētājs ir tiesīgs izbeigt līgumu, ja uzņēmums nav pildījis savu pienākumu atbilstīgi 1. punktam laikus piegādāt preci un ja:

 

a) uzņēmums ir atteicies piegādāt preces; vai

 

b) piegādes termiņam ir izšķiroša nozīme, ņemot vērā visus līguma noslēgšanas apstākļus; vai

 

c) pirms līguma noslēgšanas patērētājs informē uzņēmumu, ka piegāde obligāti jāveic līdz konkrētam datumam vai konkrētā datumā.

Grozījums Nr.  147

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Papildus līguma izbeigšanai saskaņā ar 2. un 2.a punktu patērētājs var izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr.  148

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c Dalībvalstis nedrīkst savas valsts tiesību aktos saglabāt vai ieviest noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  149

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod patērētājam, kad viņš vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, iegūst šīs preces īpašumā.

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod patērētājam, kad viņš vai kāda trešā persona, ko izraudzījies patērētājs, ir saņēmis šīs preces.

Grozījums Nr.  150

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod patērētājam piegādes laikā saskaņā ar līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, nav veicis atbilstošus pasākumus, lai iegūtu preces īpašumā.

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod patērētājam no brīža, kad precēm jābūt saņemtām, ja patērētājs vai kāda trešā persona, ko izraudzījies patērētājs, nav izpildījusi pienākumu saņemt preces un nav iespējams norādīt nekādu traucēkli, kas varētu attaisnot saistību nepildīšanu.

Grozījums Nr.  151

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Puses nedrīkst atteikties no šā panta piemērošanas, atkāpties no tā vai mazināt tajā ietvertās sekas, ja šāda rīcība kaitē patērētājam.

Grozījums Nr.  152

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Dalībvalstis nedrīkst savas valsts tiesību aktos saglabāt vai ieviest noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  153

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tirgotājs piegādā preces atbilstoši pārdošanas līgumam.

1. Uzņēmums piegādā preces patērētājam atbilstoši pārdošanas līgumam.

Grozījums Nr.  154

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 2. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Piegādātās preces uzskata par atbilstošām līgumam, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

2. Piegādātās preces uzskata par atbilstošām pārdošanas līgumam, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

Grozījums Nr.  155

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa preces parasti izmanto vai

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa preces parasti izmanto; un

Pamatojums

Attiecībā uz principu par atbilstību līgumam ir jāuzlabo un jānostiprina neatbilstības kritēriju saraksts.

Grozījums Nr.  156

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, ja neatbilstības izcelsme ir saistīta ar patērētāja piegādātajiem materiāliem.

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav tad, kad līguma noslēgšanas brīdī patērētājs apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, kad neatbilstības izcelsme ir saistīta ar patērētāja piegādātajiem materiāliem.

Grozījums Nr.  157

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 4. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Šā panta 2. punkta d) apakšpunktā minētie publiskie paziņojumi neuzliek saistības tirgotājam, ja viņš pierāda, ka bijusi kāda no turpmāk minētajām situācijām:

4. Šā panta 2. punkta d) apakšpunktā minētie publiskie paziņojumi neuzliek saistības uzņēmumam, ja bijusi kāda no turpmāk minētajām situācijām:

Grozījums Nr.  158

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais paziņojums ir ticis koriģēts vai

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais paziņojums ir ticis koriģēts, un patērētājam ir nodrošināta loģiski sagaidāmā iespēja saņemt informāciju par šo koriģējumu, vai

Grozījums Nr.  159

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Jebkuru neatbilstību, ko rada preču nepareiza uzstādīšana, uzskata par preču neatbilstību, ja uzstādīšana ir ietverta pārdošanas līgumā un preces ir uzstādījis tirgotājs, vai tas ir darīts uz viņa atbildību. Tāpat šo principu piemēro, ja preces, kuru uzstādīšana jāveic patērētājam, uzstāda patērētājs, un nepareizā uzstādīšana ir kļūmīgas uzstādīšanas instrukcijas dēļ.

5. Jebkuru neatbilstību, ko rada preču nepareiza uzstādīšana, uzskata par preču neatbilstību, ja preces ir uzstādījis uzņēmums vai tas ir darīts uz atbildību. Tāpat šo principu piemēro, ja preces, kuru uzstādīšana jāveic patērētājam, uzstāda patērētājs, un nepareizā uzstādīšana ir kļūmīgas uzstādīšanas instrukcijas dēļ.

Grozījums Nr.  160

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b Dalībvalstis nedrīkst savas valsts tiesību aktos saglabāt vai ieviest noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  161

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kā minēts 2.–5. punktā, gadījumos, kad preces neatbilst līgumā noteiktajam, patērētājam ir tiesības:

1. Saskaņā ar 2.–5. punkta noteikumiem gadījumos, kad preces neatbilst līgumā noteiktajam, patērētājam ir tiesības:

Grozījums Nr.  162

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) uz cenas samazinājumu;

b) uz cenas samazinājumu vai

Grozījums Nr.  163

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas izvēles.

2. Uzņēmums novērš neatbilstību, preces vai nu salabojot, vai nomainot tās pēc patērētāja izvēles.

Grozījums Nr.  164

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka neatbilstības novēršana, preces salabojot vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, kuras salīdzinājumā ar cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu ir pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības būtiskumu.

3. Gadījumos, kad uzņēmums ir pierādījis, ka neatbilstības novēršana, gan preces salabojot, gan nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama vai ir saistīta ar uzņēmuma nesamērīgiem ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu. Uzņēmuma ieguldījumi ir nesamērīgi, ja tie rada tam izmaksas, kuras salīdzinājumā ar cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu ir pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības būtiskumu.

Grozījums Nr.  165

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) ja pēc labošanas vai aizstāšanas atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

Grozījums Nr.  166

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. To, vai patērētājam sagādātas būtiskas neērtības, un kāds būtu piemērots termiņš tirgotājam, lai novērstu neatbilstības, novērtē, ņemot vērā preču veidu un nolūku, kādam patērētājs ir preces iegādājies, kā minēts 24. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

5. To, vai patērētājam sagādātas būtiskas neērtības, un kāds būtu piemērots termiņš uzņēmumam, lai novērstu neatbilstības, novērtē, ņemot vērā preču veidu un nolūku, kādam patērētājs ir preces iegādājies, kā minēts 24. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr.  167

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti saskaņā ar 26. pantu.

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, patērētājs var prasīt, lai viņam atbilstīgi valsts tiesību aktiem atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti saskaņā ar 26. pantu.

Grozījums Nr.  168

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi šīs preces īpašumā.

2. Gadījumos, kad uzņēmums ir novērsis neatbilstību, preces nomainot, to sauc pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, ko izraudzījies patērētājs, ir saņēmusi šīs preces.

Grozījums Nr.  169

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja uzņēmums, izdarot remontdarbus, ir novērsis neatbilstību, uzņēmums atlikušajā periodā, kādā saglabājas uzņēmuma atbildība par pamatpreci, ir saucams pie atbildības par jebkuru to rezerves daļu neatbilstību, kuras uzņēmums ir nomainījis, un šis periods jebkurā gadījumā ir vismaz sešus mēnešus pēc remontdarbu veikšanas.

Grozījums Nr.  170

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš informē tirgotāju par neatbilstību divu mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis šādu neatbilstību.

svītrots

Grozījums Nr.  171

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav nesavienojams ar preču īpašībām vai neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz jebkuru neatbilstību, kas izpaužas viena gada laikā no brīža, kad risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav nesavienojams ar preču īpašībām vai neatbilstības veidu.

Grozījums Nr.  172

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 2. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tas ir salasāms. Tajā norāda:

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tas ir salasāms. Turklāt to sagatavo tajās pašās valodās, kādās preces piedāvātas, un tajā norāda:

a) patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar 26. pantu un skaidru paziņojumu, ka tirdzniecības garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības;

a) patērētāja tiesības saskaņā ar 26. un 28. pantu un skaidru paziņojumu, ka tirdzniecības garantija neietekmē patērētāja tiesības; un

b) tirdzniecības garantijas saturu un prasību ierosināšanas nosacījumus, sevišķi attiecībā uz garantijas ilgumu, teritoriālo piemērošanu un garantētāja nosaukumu un adresi;

b) tirdzniecības garantijas noteikumus, jo īpaši tos, kuri attiecas uz garantijas ilgumu, pārvedamību un teritoriālo piemērošanu, kā arī garantētāja nosaukumu un adresi, un to personu, pie kuras vērsties ar sūdzībām, ja šī persona nav pats garantētājs, un izklāsta sūdzību iesniegšanas procedūru.

c) neskarot 32. un 35. pantu un III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, vajadzības gadījumā norāda, ka šo tirdzniecības garantiju nevar nodot nākamajam pircējam.

 

 

2.a Patērētājs garantiju var nodot nākamajam pircējam. Garantijas izklāstā var paredzēt citādus noteikumus, ja vien saskaņā ar 32. un 35. pantu, kā arī III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu šāda izslēgšana nav netaisnīga.

3. Pēc patērētāja pieprasījuma tirgotājs garantiju izklāstu dara pieejamu pastāvīgā informācijas nesējā.

3. Pēc patērētāja pieprasījuma uzņēmums garantiju izklāstu sniedz tekstuālā formā, ierakstot pastāvīgā informācijas nesējā.

4. Šā panta 2. un 3. punktā minēto noteikumu neievērošana neietekmē garantijas derīgumu.

4. Šā panta 2., 2.a un 3. punktā minēto noteikumu neievērošana neietekmē tirdzniecības garantijas derīgumu.

Grozījums Nr.  173

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem, kurus iepriekš izstrādājis tirgotājs vai kāda trešā persona, kuriem patērētājs ir piekritis bez iespējas ietekmēt to saturu, it īpaši, ja šādi līguma noteikumi ir iepriekš formulēta standarta līguma daļa.

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem, kurus iepriekš izstrādājis uzņēmums vai kāda trešā persona, par kuriem nav panākta atsevišķa vienošanās. Noteikumu vienmēr uzskata par tādu, par kuru nav panākta atsevišķa vienošanās, ja tas sagatavots iepriekš un līdz ar to patērētājam nav bijusi iespēja ietekmēt būtību, it īpaši, ja šāds līguma noteikums ir iepriekš formulēta standarta līguma daļa.

Grozījums Nr.  174

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Fakts, ka patērētājam bijusi iespēja ietekmēt līguma noteikumu vai viena konkrēta noteikuma konkrētu aspektu saturu, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu citiem līguma noteikumiem, kuri ir līguma daļa.

2. Fakts, ka līguma noteikuma vai viena konkrēta noteikuma atsevišķu aspektu saturs ir individuāli apspriests, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu citiem līguma noteikumiem, kuri ir līguma daļa.

Grozījums Nr.  175

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro līguma noteikumiem, kuri ietver obligātas tiesību normas, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem, un to starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, kam ir pievienojusies Kopiena vai dalībvalstis.

3. Šo nodaļu nepiemēro līguma noteikumiem, kuri ietver tiesību, regulatīvās vai sabiedriskās kārtības normas, kas atbilst Savienības tiesību aktiem, un to starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, kam ir pievienojusies Savienība vai dalībvalstis.

Grozījums Nr.  176

Direktīvas priekšlikums

30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

30.a pants

 

Saskaņošanas līmenis

 

Ja nav citu norādījumu, dalībvalstis savos tiesību aktos nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kas atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem, tostarp stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, ar kuriem patērētājiem nodrošina atšķirīgu aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  177

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Līguma noteikumi ir formulēti vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un ir salasāmi.

1. Visi līguma noteikumi ir formulēti skaidrā un saprotamā veidā. Ja līguma noteikumi ir rakstveidā, tie vienmēr ir izstrādāti vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un ir salasāmi.

Grozījums Nr.  178

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas papildu prasības par to, kā formulējami līguma noteikumi vai kādā veidā tie darāmi pieejami patērētājam.

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas papildu prasības par līguma noteikumu noformēšanu, izņemot noformējuma prasības, kas attiecas uz personām ar invaliditāti, vai gadījumos, ja preces vai pakalpojumi var radīt sevišķu risku patērētāja vai trešās personas veselībai vai drošībai, vai attiecībā uz konkrētām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem ir pierādījumi, ka tie ir kaitīgi patērētājam.

Grozījums Nr.  179

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts līgums, un atsaucoties uz visiem apstākļiem līguma slēgšanas brīdī, kas ar to bijuši saistīti, kā arī visiem pārējiem līguma noteikumiem vai citu līgumu, no kā tas ir atkarīgs. Novērtējot kāda līguma noteikuma godīgumu, attiecīgās valsts kompetentā iestāde ņem vērā arī to, kā tirgotājs izstrādājis līgumu un kā to darījis zināmu patērētājam saskaņā ar 31. pantu.

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma noteikuma netaisnīgumu novērtē, ņemot vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts līgums, un atsaucoties uz visiem apstākļiem līguma slēgšanas brīdī, kas ar to bijuši saistīti, kā arī visiem pārējiem līguma noteikumiem vai citu līgumu, no kā tas ir atkarīgs.

Grozījums Nr.  180

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Novērtējot kāda līguma noteikuma taisnīgumu, kompetentā valsts iestāde ņem vērā arī to, kā uzņēmums atbilstīgi 31. panta 1. un 2. punktam ir izstrādājis līgumu un kā to darījis zināmu patērētājam. Noteikumu var uzskatīt par netaisnīgu jau tā iemesla dēļ vien, ka uzņēmums to iekļāvis, pārkāpjot 31. panta 1. un 2. punktā paredzēto pienākumu nodrošināt pārredzamību.

Grozījums Nr.  181

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, novērtējot galveno līguma priekšmetu vai tās samaksas atbilstību, kas paredzēta par tirgotāja galvenajām līgumsaistībām, ar nosacījumu, ka tirgotājs pilnībā ievēro 31. panta noteikumus.

3. Šā panta 1., 2. un 2.a punktu nepiemēro, novērtējot galveno līguma priekšmetu vai tās samaksas atbilstību, kas paredzēta par uzņēmuma galvenajām līgumsaistībām, ar nosacījumu, ka uzņēmums pilnībā ievēro 31. panta 1., 2. un 3. punkta noteikumus.

Grozījums Nr.  182

Direktīvas priekšlikums

33. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds līguma noteikums ir individuāli pārrunāts, pierādīšanas pienākums ir viņam.

Gadījumos, kad uzņēmums norāda, ka kāds līguma noteikums ir individuāli pārrunāts vai kāds līguma noteikums atbilst 31. panta 1. un 2. punktā minētajām pārredzamības prasībām, pierādīšanas pienākums ir viņam.

Grozījums Nr.  183

Direktīvas priekšlikums

34. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par negodīgiem. Minēto līguma noteikumu sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par netaisnīgiem.

 

2. Dalībvalstis savas valsts tiesību aktos var norādīt papildu līguma noteikumus, kuri jebkādos apstākļos atzīstami par netaisnīgiem. Dalībvalstis paziņo Komisijai 1. punktā minētos līguma noteikumus.

Komisija šo informāciju publisko sabiedrībai viegli pieejamā veidā.

Grozījums Nr.  184

Direktīvas priekšlikums

35. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 1. punktā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus uzskata par negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 1. punktā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus uzskata par netaisnīgiem, ja vien uzņēmums nav pierādījis, ka šādi līguma noteikumi ir taisnīgi saskaņā ar 32. pantu.

 

2. Dalībvalstis savas valsts tiesību aktos var norādīt papildu līguma noteikumus, kuri jebkādos apstākļos atzīstami par netaisnīgiem. Dalībvalstis paziņo Komisijai 1. punktā minētos līguma noteikumus.

Komisija šo informāciju publisko sabiedrībai viegli pieejamā veidā.

Grozījums Nr.  185

Direktīvas priekšlikums

37. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētājam nav saistoši negodīgi līguma noteikumi. Līgums turpina būt saistošs līgumslēdzējām pusēm, ja tas var palikt spēkā bez negodīgajiem noteikumiem.

Atbilstīgi valsts tiesību aktiem patērētājam nav saistoši līguma noteikumi, kas saskaņā ar šo direktīvu ir netaisnīgi. Līgums turpina būt saistošs līgumslēdzējām pusēm, ja tas var palikt spēkā bez netaisnīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  186

Direktīvas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši patērētāju un konkurentu interesēm eksistē atbilstoši un efektīvi līdzekļi, lai novērstu negodīgu noteikumu ilgstošu izmantošanu līgumos, ko tirgotāji noslēguši ar patērētājiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši patērētāju un konkurentu interesēm eksistē atbilstoši un efektīvi līdzekļi, lai novērstu netaisnīgu noteikumu izmantošanu līgumos, ko uzņēmumi noslēguši ar patērētājiem.

Grozījums Nr.  187

Direktīvas priekšlikums

38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis rada iespēju tiesām vai administratīvām iestādēm piemērot atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai novērstu, ka tirgotāji turpina izmantot noteikumus, kas atzīti par negodīgiem.

3. Dalībvalstis rada iespēju tiesām vai administratīvām iestādēm piemērot atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai novērstu, ka uzņēmumi izmanto noteikumus, kas atzīti par netaisnīgiem.

Grozījums Nr.  188

Direktīvas priekšlikums

39. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

39. pants

svītrots

II un III pielikumā minēto noteikumu pārskatīšana

 

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai noteikumus, ko valstu kompetentās iestādes atzinušas par negodīgiem un ko tās uzskata par būtiskiem saistībā ar šīs direktīvas grozīšanu, kā noteikts 2. punktā.

 

2. Ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu saņemtos paziņojumus, Komisija groza II un III pielikumu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 40. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

 

Grozījums Nr.  189

Direktīvas priekšlikums

40. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

40. pants

Komiteja

svītrots

1. Komisijai palīdz komiteja par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, (turpmāk “komiteja”).

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.-4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

 

17 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

 

Grozījums Nr.  190

Direktīvas priekšlikums

45. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētāju atbrīvo no jebkādas atlīdzības sniegšanas nepasūtītu produktu piegādes gadījumos, ko aizliedz Direktīvas 2005/29/EK 5. panta 5. punkts un I pielikuma 29. punkts. Ja patērētājs neatbild pēc šādas nepasūtītu produktu piegādes, tas nenozīmē piekrišanu.

Patērētāju atbrīvo no jebkādas atlīdzības sniegšanas nepasūtītu preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas gadījumos, kā to aizliedz Direktīvas 2005/29/EK 5. panta 5. punkts un I pielikuma 29. punkts. Ja patērētājs neatbild pēc šādas nepasūtītu produktu piegādes, tas nenozīmē piekrišanu.

Grozījums Nr.  191

Direktīvas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvu 85/577/EEK, Direktīvu 93/13/EEK un Direktīvu 97/7/EC, kā arī Direktīvu 1999/44/EK atceļ.

Direktīvu 85/577/EEK, Direktīvu 93/13/EEK, Direktīvu 97/7/EK un Direktīvu 1999/44/EK, kas grozītas ar IV pielikumā uzskaitītajām direktīvām, atceļ no [transponēšanas diena].

Grozījums Nr.  192

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

A. Informācija, kurai obligāti jābūt atteikuma veidlapā

A. Atteikuma instrukciju paraugs

1. Tā tirgotāja nosaukums, fiziskā adrese un e-pasta adrese, kuram jāsūta atteikuma veidlapa.

Atteikuma tiesības

2. Paziņojums, ka patērētājam ir tiesības atteikties no līguma un ka viņš var izmantot šīs tiesības, nosūtot tirgotājam turpmāk minēto atteikuma veidlapu uz pastāvīga informācijas nesēja, kā minēts 1. punktā:

Jums ir tiesības 14 dienu laikā, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, atteikties no šā līguma, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.

a) līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, četrpadsmit dienās pēc tam, kad patērētājs parakstījis pasūtījuma veidlapu;

Atteikuma termiņš sākas [no pasūtīto preču saņemšanas dienas]*1. Aprēķinot atteikuma termiņu, netiek ņemta vērā [preču saņemšanas]*2 diena. Ja pēdējā 14 dienu termiņa diena ir valsts svētku diena, sestdiena vai svētdiena, atteikuma tiesību termiņš beidzas līdz ar nākamās darbdienas pēdējās stundas beigām.

b) distances pārdošanas līgumiem četrpadsmit dienās pēc tam, kad patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvis preces īpašumā;

 

Atteikumu paziņojumu drīkst nosūtīt jebkurā brīdī līdz atteikuma termiņa beigām, un šādā gadījumā uzskata, ka atteikuma termiņš ir ievērots, ja paziņojums par atteikumu ir nosūtīts pirms atteikuma termiņa beigām.

c) distances pakalpojumu līgumiem

Atteikuma paziņojums jānosūta, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (piemēram, pa pastu nosūtīta vēstule vai e-pasts*3). Jūs varat izmantot turpmāk norādīto atteikuma veidlapas paraugu, taču tās izmantošana nav obligāta.

 

Atteikuma paziņojums jāsūta uz šādu adresi:

[Uzņēmuma nosaukums un adrese, kuram jāpaziņo par atteikumu]

[attiecīgā gadījumā — uzņēmuma e-pasta un/vai tīmekļa vietnes adrese, kuru patērētājs var izmantot, lai atteiktos no līguma.]

četrpadsmit dienās pēc līguma noslēgšanas, ja patērētājs nav iepriekš paudis piekrišanu, ka līguma izpilde sākas pirms šā četrpadsmit dienu perioda;

Atteikuma izmantošanas sekas

laika posmā, kas beidzas, līdzko sākas līguma izpilde, ja patērētājs ir iepriekš paudis piekrišanu, ka līguma izpilde sākas pirms minētā četrpadsmit dienu perioda.

Lai atteikumu atzītu par spēkā esošu, Jums 14 dienu laikā pēc tam, kad Jūs esat nosūtījis atteikuma paziņojumu uz [mūsu rēķina]*4preces jānosūta atpakaļ vai jānodod [uzņēmuma nosaukums], vai trešai personai, ko [uzņēmuma nosaukums] pilnvarojis saņemt preces. Ja termiņa 14. diena ir valsts svētku diena, sestdiena vai svētdiena, šis termiņš beidzas līdz ar nākamās darbdienas pēdējās stundas beigām. Dienu, kurā Jūs nosūtījāt atteikuma paziņojumu, preces atpakaļnosūtīšanas termiņā neiekļauj. Ja šā termiņa pēdējā diena ir valsts svētku diena, sestdiena vai svētdiena, termiņš beidzas pirmajā darbdienā, kas seko aiz šā termiņa*5.

3. Visiem pārdošanas līgumiem — paziņojums, ar kuru patērētāju informē par termiņiem un kārtību, kādā preces nosūtāmas atpakaļ tirgotājam, un atmaksāšanas nosacījumiem saskaņā ar 16. pantu un 17. panta 2. punktu.

Ja Jūs nevarat nodrošināt, ka atpakaļnosūtītās preces ir to oriģinālajā stāvoklī, Jūs atbildat par jebkuru to vērtības zudumu. Šo noteikumu piemēro tikai tādos gadījumos, kad preču vērtību mazinājusi to būtībai, īpašībām un funkcijām neatbilstīga lietošana. Lai novērstu preču bojāšanu, nelietojiet preces kā savu īpašumu, kā arī izvairieties tās lietot tādā veidā, kas varētu mazināt preču vērtību.

4. Internetā noslēgtiem distances līgumiem — paziņojums, ka patērētājs var aizpildīt standarta atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un iesniegt, to nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē, un ka viņš nekavējoties saņems no tirgotāja elektroniski nosūtītu apstiprinājumu par šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

Derīga atteikuma gadījumā mēs 14 dienu laikā Jums atlīdzināsim jebkurus mums veiktos maksājumus. Atlīdzināšanas periods sākas pēc Jūsu atteikuma paziņojuma saņemšanas. Dienu, kurā mēs esam saņēmuši atteikuma paziņojumu, neiekļauj atlīdzināšanas periodā. Ja termiņa 14. diena ir valsts svētku diena, sestdiena vai svētdiena, šis termiņš beidzas līdz ar nākamās darbdienas pēdējās stundas beigām.

5. Paziņojums, ka patērētājs var izmantot atteikuma veidlapu, kas minēta B daļā.

Līdz [atpakaļnosūtīto preču saņemšanai]*6mums ir tiesības atlīdzību neizmaksāt.

 

*7

 

Alternatīva formulējuma ieteikums.

 

*1 Turpmāk minētajos gadījumos iekavās norāda šādu tekstu.

 

Distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, kas attiecas vienīgi uz pakalpojumu sniegšanu: „no līguma noslēgšanas dienas.”

Distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, kas attiecas gan uz pakalpojumu sniegšanu, gan preču piegādi: „no preču saņemšanas vai pakalpojumu sniegšanas dienas, atkarībā no tā, kurš termiņš ir vēlāks.”

Distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, kas attiecas uz vairāku atsevišķi nosūtāmu preču piegādi: „no brīža, kad saņemts pēdējais preču sūtījums.”

Distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, kas attiecas uz preci, kura sastāv no vairākiem sūtījumiem vai daļām: „no brīža, kad saņemts pēdējais preču sūtījums vai piegādājamās preces daļa.”

Distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, kas attiecas uz viena uz tā paša veida preču atkārtotu piegādi noteiktā laika periodā: „no brīža, kad saņemta pirmā prece.”

 

*2 Turpmāk minētajos gadījumos iekavās norāda šādu tekstu.

 

Ja nav citu norādījumu, attiecībā uz distances līgumiem vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem par pakalpojumu sniegšanu: „no līguma noslēgšanas dienas vai — ja tā nav līguma noslēgšanas diena — no dienas, kurā patērētājs saņem pastāvīgā informācijas nesējā ierakstītu noslēgtā līguma kopiju”.

 

*3 Distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, ja uzņēmums nodrošina patērētājam iespēju atteikuma veidlapu aizpildīt elektroniski tīmekļa vietnē, papildus iekļauj šādu tekstu: „ vai mūsu tīmekļa vietnē”.

 

*4 Ja uzņēmums neapņemas atlīdzināt preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas, iekavās norāda šādu tekstu: „uz Jūsu rēķina”.

 

*5 Ja uzņēmums piedāvā iespēju preces savākt, pievieno šādu frāzi: „ja Jūs nolemjat atkāpties no līguma, [uzņēmuma nosaukums] piedāvā iespēju preces savākt.”

 

*6 Ja uzņēmums piedāvā iespēju savākt preces no patērētāja, iekavās norāda šādu tekstu: „preču savākšanai Jūsu dzīvesvietā.”

 

*7 Distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, pievieno šādu frāzi. „Jums pilnībā vai daļēji jāsedz sniegto pakalpojumu izmaksas, ja, iepriekš saņemot Jūsu piekrišanu, pakalpojumu sniegšana sākusies atteikuma termiņa laikā.”

Grozījums Nr.  193

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

B. Atteikuma veidlapas paraugs

B. Atteikuma veidlapas paraugs

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

– Adresāts:

– Adresāts: (uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma adrese un attiecīgā gadījumā — e-pasta adrese)(*)

– Es/mēs* paziņoju/paziņojam, ka es/mēs* vēlos/vēlamies atteikties no manis/mūsu* noslēgtā pārdošanas līguma par šādu preču iegādi*/pakalpojumu saņemšanu*

– Es/mēs* paziņoju/paziņojam, ka es/mēs* vēlos/vēlamies atteikties no manis/mūsu* ar Jums noslēgtā līguma par šādu preču pārdošanu(**)/ vai pakalpojumu sniegšanu(**)

– Pasūtīšanas datums*/saņemšanas datums*

– Līguma noslēgšanas datums(***)

– Patērētāja(-u) vārds/uzvārds

– Patērētāja(-u) vārds/uzvārds (***)

– Patērētāja(-u) adrese

– Patērētāja(-u) adrese (***)

– Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta, aizpildītu rakstiski)

– Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta aizpildītu papīra formātā) (***)

– Date

– Datums(***)

*Nevajadzīgo svītrot.

(*) Aizpilda uzņēmums pirms veidlapas izsniegšanas patērētājam.

 

(**) Nevajadzīgo svītrot.

 

(***) Aizpilda patērētājs(-i), ja šo veidlapu izmanto, lai atkāptos no līguma.

Grozījums Nr.  194

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) izslēgt vai ierobežot uzņēmuma atbildību par darbības vai bezdarbības rezultātā apzināti vai rupjas nolaidības dēļ patērētāja īpašumam nodarītajiem bojājumiem;

Grozījums Nr.  195

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) ierobežot tirgotāja pienākumu ievērot saistības, ko uzņēmušies tā pārstāvji, vai padarīt tā saistības atkarīgas no atbilstības konkrētam nosacījumam, kurš ir pilnībā atkarīgs no tirgotāja;

b) ierobežot uzņēmuma pienākumu ievērot saistības, ko uzņēmušies tā pārstāvji, vai padarīt tā saistības atkarīgas no atbilstības konkrētam nosacījumam, kura izpilde ir pilnībā atkarīga no uzņēmuma;

Grozījums Nr.  196

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) piešķirt jurisdikcijai, kurā atrodas uzņēmums, ekskluzīvas pilnvaras risināt visus ar līgumu saistītos strīdus, izņemot gadījumus, kad izvēlētā tiesa ietilpst jurisdikcijā, kurā atrodas arī patērētāja dzīvesvieta;

Grozījums Nr.  197

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) par saistošu patērētājam padarīt kādu pienākumu, kas atkarīgs no nosacījuma, kura izpilde ir pilnībā atkarīga no uzņēmuma gribas;

Grozījums Nr.  198

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) pieprasīt patērētājam pirkt papildu preces vai pakalpojumus, kas nav iekļauti galvenā līguma cenā;

Grozījums Nr.  199

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – c b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cb) piemērot nosacītu maksu, piemēram, sodu par līguma noteikumu pārkāpšanu, kas ir nepārprotami neproporcionāla izmaksām, ko uzņēmumam radījusi līguma noteikumu pārkāpšana;

Grozījums Nr.  200

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) nepieļaut vai mazināt patērētāja tiesības apmācīt un pilnvarot trešo pusi noslēgt līgumu starp patērētāju un uzņēmumu un/vai veikt pasākumus, ar ko paredzēts noslēgt līgumu vai veicināt tā noslēgšanu starp patērētāju un uzņēmumu.

Pamatojums

Ikvienam patērētājam ir tiesības pilnvarot trešo pusi noslēgt līgumu ar tirgotāju un/vai veikt pasākumus, kuru mērķis ir veicināt vai atvieglot šāda līguma noslēgšanu. Jebkuri noteikumi, kas izslēdz vai ierobežo šādas tiesības, jāuzskata par netaisnīgiem jebkuros apstākļos.

Grozījums Nr.  201

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) dot iespēju tirgotājam izbeigt beztermiņa līgumu bez pamatota paziņojuma, izņemot gadījumus, kad patērētājs ir nopietni pārkāpis līguma noteikumus;

e) dot iespēju uzņēmumam izbeigt nenoteikta ilguma līgumattiecības bez pamatota paziņojuma, izņemot gadījumus, kad šādai rīcībai ir nopietni iemesli; šo punktu nepiemēro finanšu pakalpojumu līgumu noteikumiem, ja šādai rīcībai ir pamatots iemesls, ar noteikumu, ka piegādātājs par to nekavējoties ir informējis otru līgumslēdzējpusi;

Grozījums Nr.  202

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) ļaut tirgotājam palielināt cenu, par kuru līguma noslēgšanas brīdī panākta vienošanās ar patērētāju, nedodot patērētājam iespēju izbeigt līgumu;

g) paredzēt, ka preču vai citu līdzekļu cenu nosaka piegādes vai saņemšanas brīdī, vai ļaut uzņēmumam palielināt cenu, par kuru līguma noslēgšanas brīdī panākta vienošanās ar patērētāju, nedodot patērētājam iespēju izbeigt līgumu, ja palielinātā cena ir pārāk augsta, salīdzinot ar noslēgšanas brīdī noteikto cenu; šis noteikums neietekmē cenu indeksācijas klauzulas, ja tās ir likumīgas, ar nosacījumu, ka cenu mainīšanas metode ir skaidri norādīta;

Grozījums Nr.  203

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k) ļaut tirgotājam vienpusēji mainīt līguma noteikumus, ieskaitot produkta vai pakalpojuma īpašības;

k) ļaut uzņēmumam bez līgumā norādīta pamatota iemesla vienpusēji mainīt līguma noteikumus, ieskaitot produkta vai pakalpojuma īpašības; šis nosacījums neietekmē līguma noteikumus, ar kuriem finanšu pakalpojumu sniedzējs saglabā tiesības mainīt procentu likmi, ko maksā patērētājs, vai kas jāmaksā patērētājam, vai arī citas maksas par sniegtajiem finanšu pakalpojumiem, ja tam ir pamatots iemesls, ar nosacījumu, ka šim pakalpojumu sniedzējam pēc iespējas drīz par to ir jāinformē patērētājs un ka patērētājs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt līgumattiecības; šo nosacījumu nepiemēro arī noteikumiem, ar kuriem uzņēmums saglabā tiesības vienpusēji grozīt beztermiņa līguma nosacījumus, ar noteikumu, ka uzņēmumam laikus jāinformē patērētājs un ka patērētājs ir tiesīgs pārtraukt līgumattiecības;

Grozījums Nr.  204

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

la) ļaut uzņēmumam gadījumos, kad nav pieejama pasūtītā prece, piegādāt līdzvērtīgu preci, iepriekš skaidri neinformējot patērētāju par šādu iespēju un par to, ka uzņēmumam jāapmaksā izdevumi, kas saistīti ar līgumā noteiktās preces piegādi patērētājam, ja patērētājs izmanto tiesības atteikties no līguma.

Grozījums Nr.  205

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šā pielikuma 1. punkta e) apakšpunktu nepiemēro noteikumiem, ar kuriem finanšu pakalpojumu piegādātājs atstāj sev tiesības bez paziņošanas vienpusēji izbeigt beztermiņa līgumu, ar nosacījumu, ka šim piegādātājam ir nekavējoties par to jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai puses.

svītrots

Grozījums Nr.  206

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) darījumiem ar vērtspapīriem, finanšu instrumentiem un citiem produktiem vai pakalpojumiem, ja cena ir saistīta ar izmaiņām kotēšanā biržā vai biržas indeksā, vai kursu kapitāla tirgū, ko tirgotājs nekontrolē;

svītrots

Grozījums Nr.  207

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) komplekso ceļojumu līgumiem, ko reglamentē Padomes 1990. gada 13. jūnija Direktīva 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām.

Grozījums Nr.  208

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) noteikumiem, ar kuriem tirgotājs patur tiesības vienpusēji izmainīt beztermiņa līguma nosacījumus, ar noteikumu, ka tam laikus jāinformē patērētājs un ka patērētājs var brīvi lauzt līgumu.

svītrots

Grozījums Nr.  209

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Šā pielikuma 1. punkta k) apakšpunktu nepiemēro:

4. Šā pielikuma 1. punkta e), g) un k) apakšpunktu nepiemēro

Grozījums Nr.  210

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) noteikumiem, ar kuriem finanšu pakalpojumu piegādātājs patur tiesības bez paziņošanas izmainīt procentu likmi, ko maksā patērētājs, vai kas jāsamaksā patērētājam, vai arī citas samaksas par finanšu pakalpojumiem lielumu, ja tam ir pamatots iemesls, ar nosacījumu, ka šim piegādātājam ir pie pirmās izdevības par to jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai puses un ka tā (tās) var nekavējoties brīvi lauzt līgumu;

svītrots

Grozījums Nr.  211

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) noteikumiem, ar kuriem tirgotājs patur tiesības vienpusēji izmainīt beztermiņa līguma nosacījumus, ar noteikumu, ka tam laikus jāinformē patērētājs un ka patērētājs var brīvi lauzt līgumu.

svītrots

PROCEDŪRA

Virsraksts

Patērētāju tiesības

Atsauces

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)

Atbildīgā komiteja

IMCO

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

19.10.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Diana Wallis

2.9.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

6.10.2009

10.11.2009

29.4.2010

2.9.2010

 

27.10.2010

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.1.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

0

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Lorenzo Fontana, Karin Kadenbach

 • [1]  Schulte-Nölke, "The potential impact of the consumer rights directive on Member states' contract law", pētījums, kas veikts pēc Juridiskās komitejas pieprasījuma, PE 419.606.
 • [2]  Peter Rott; Evelyn Terryn, Proposal for a Directive on Consumer Rights: No Single Set of Rules, Eiropas privāttiesību pārskatā, 2009., 17. sējums, Nr. 3, 456.–488.lpp.
 • [3]  De Booys, Mak, Hesselink, „A comparison between the provisions of the draft Common Frame of Reference and the European Commission' s proposal for a ConsumerRights Directive”, pētījums, kas veikts pēc Juridiskās komitejas pieprasījuma, PE 419.608.

Ekonomikas un monetārā komitejaS ATZINUMS  (1.10.2010)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām
(COM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

Atzinumu sagatavoja: Sirpa Pietikäinen

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas priekšlikumam, kurā paredzēts grozīt šādas direktīvas:

- Direktīvu 85/577/EEK par līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām,

- Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos,

- Direktīvu 97/7/EK par distances līgumiem un

- Direktīvu 1999/44/EK par patēriņa preču pārdošanu un garantijām,

ir atzinīgi vērtējams mērķis, proti, vienotā tirgus darbību veicināt, samazinot pārrobežu tirdzniecības šķēršļus, taču viņa tajā pašā laikā atzīmē, ka priekšlikumā ir problemātiski jautājumi, kas attiecas gan uz patērētājiem, gan uzņēmumiem.

Pozitīvi vērtējams ir mēģinājums iekšējo tirgu padarīt efektīvāku un sekmēt pārrobežu tirdzniecību, apvienojot minētās četras direktīvas. Tomēr problēmas rodas, salīdzinot priekšlikumu ar Eiropas Savienības līgumu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Ir arī pamats šaubīties, vai ar priekšlikumu tiek īstenota Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktā prasība, ka Savienības politika nodrošina augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni[1].

Pilnīga saskaņošana; ietekme uz patērētājiem un uzņēmumiem

Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”[2] augstas kvalitātes un videi draudzīga ražošana ir viena no Eiropas konkurētspējas priekšrocībām. Augsts patērētāju aizsardzības līmenis nodrošina produktu augstu kvalitāti un uzlabo patērētāju uzticēšanos, tādējādi veicinot iekšējā tirgus efektivitāti. Saskaņošanas nosacījumi pastāv (priekšlikuma I nodaļa), tomēr saskaņā ar IV nodaļu īstenota saskaņošana dažās dalībvalstīs varētu vājināt patērētāju aizsardzības līmeni. Ierobežojot garantijas laikposmu līdz diviem gadiem, kā noteikts priekšlikumā, varētu saīsināties laikposms, kad ir spēkā atbildība par neatbilstību, kas vērojama daudzās dalībvalstīs, un ražotāji to varētu uztvert kā vēstījumu, ka produktu kalpošanas laikam nav jābūt ilgākam par diviem gadiem, un tas mazinātu patērētāju uzticēšanos.

Komisija priekšlikuma paskaidrojuma rakstā pareizi norāda, ka patērētāju uzticēšanās līmenis pārrobežu tirdzniecībai ir zems. Raugoties no patērētāju viedokļa, šķēršļi ir valodu problēmas, nepietiekama uzticēšanās maksājumu sistēmām un produktu piegādes dienestiem, kā arī uzņēmumu atteikumi tirgoties pāri robežām.

Priekšlikuma V nodaļas panti par negodīgiem līguma noteikumiem ir problemātiski, ņemot vērā daudzu dalībvalstu līgumtiesību sistēmas, kurās valstu pieņemtie tiesību akti ir labi izstrādāti, tāpēc ka šajās valstīs ir sena līgumtiesību vēsture un ļoti niecīgs ES tiesību aktu skaits. Pašreizējais obligātais patērētāju tiesību regulējums ir devis iespēju dalībvalstīm ES noteikumus pielāgot valstu principiem, un šī pieeja būtu jāturpina.

Atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu, ka direktīvas priekšlikumā nav ņemti vērā jaunie produkti, kas radušies mainīgās produktu izstrādes un inovāciju rezultātā, piemēram, digitālie produkti. Aizvien biežāk produkts, īpaši izklaides vai patērētājiem paredzētās elektronikas jomā, ir veidots, fizisko produktu papildinot ar programmatūru kombināciju vai citiem nemateriāliem produktiem un pakalpojumiem. Ja šī direktīva uz tādiem gadījumiem neattiecas, ir bažas, ka par šo jautājumu tiesību akts būs jāizstrādā vēlāk, kas radītu pārmērīgu administratīvu slogu tirgotājiem.

Finanšu tirgi

ES tiesību aktos par finanšu tirgiem[3] jau ir ietvertas patērētāju tiesības attiecībā uz daudziem finanšu pakalpojumiem, piemēram, ieguldījumu pakalpojumiem, vairākiem patēriņa kredīta veidiem un apdrošināšanu. Arī turpmāk vajadzētu šīs tiesības regulēt atsevišķi. Tāpat citas direktīvas būtu jāattiecina uz azartspēlēm.

Direktīvas priekšlikuma III nodaļu par patērētāju informēšanu un atteikuma tiesībām, kā arī V nodaļu par negodīgu komercpraksi vajadzētu paplašināt, tajās ietverot finanšu produktus, kuru summa ir mazāka par spēkā esošajos tiesību aktos noteikto zemāko robežu EUR 200. Uzmanība būtu jāpievērš tādu produktu attīstībai tirgū, kuru nozīmīga daļa jau ir finanšu pakalpojumi ar kopsummu zem EUR 200, piemēram, apdrošināšana, ieguldījums vai aizdevums, — šī direktīva būtu jāattiecina arī uz prasībām par informācijas sniegšanu attiecībā uz šādiem produktiem.

Secinājumi

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka mērķis ir sasniegt patērētāju augsta līmeņa aizsardzību. Eiropas Savienība mēģina apvienot iekšējā tirgus saskaņošanu ar patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, un to vislabāk var panākt, mēģinot paaugstināt pašreizējo obligāto saskaņošanas līmeni, lai to tuvinātu pašreizējām labākajām valstu praksēm. Turpmāk Eiropas sistēma, ko attiecina uz atbildību par neatbilstību, būtu jāpilnveido tā, lai tā uzlabotu patērētāju aizsardzību un uzticēšanos tirgiem — tas ir godīgi attiecībā pret uzņēmumiem, vienlaikus atbalstot produktu ilgāku izmantošanas laiku. To ieviešot praksē, ir jāizveido patērētāju strīdu risināšanas Eiropas modelis.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un atjauninātu piemērojamos noteikumus, svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā direktīvā attiecīgi jānosaka standarta noteikumi par kopīgajiem aspektiem un nav jāietver iepriekšējās direktīvās noteiktais minimālas saskaņošanas nosacījums, saskaņā ar ko dalībvalstis varēja paturēt spēkā vai pieņemt stingrākus valsts noteikumus.

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un atjauninātu piemērojamos noteikumus, svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras direktīvas ar šo vienu direktīvu.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga saskaņošana būtiski stiprinās juridisku noteiktību gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, kas reglamentē konkrētus aspektus attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā. Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības radīto šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus izveide šajā teritorijā. Šos šķēršļus var novērst, tikai nosakot vienotus noteikumus Kopienas līmenī. Turklāt patērētājiem tiks nodrošināta patērētāju tiesību aizsardzība vienmērīgi augstā līmenī visā Kopienā.

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 169. pantu un, ja vien nav noteikts citādi, šajā direktīvā paredzētajiem pasākumiem nevajadzētu kavēt dalībvalstis saglabāt vai ieviest pasākumus, ar kuriem nodrošina augstāku patērētāju aizsardzības līmeni. Tomēr regulējuma galveno aspektu pilnīga saskaņošana ir pamatota, lai nodrošinātu konsekventu patērētāju aizsardzības sistēmu visā Eiropas Savienībā un būtiski palielinātu juridisko noteiktību pārrobežu darījumos gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Šādas pilnīgas saskaņošanas gadījumā gan patērētāji, gan uzņēmēji varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, kas reglamentē konkrētus aspektus attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp uzņēmumiem un patērētājiem Eiropas Savienībā. Rezultātam vajadzētu būt tādam, ka patērētāji var gūt labumu no vienota augsta aizsardzības līmeņa visā Eiropas Savienībā, kas veicinātu nepamatotas noteikumu sadrumstalotības radīto šķēršļu novēršanu un iekšējā tirgus pilnīgu izveidi šajā jomā.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Tāpēc šīs direktīvas noteikumi attiecas uz līgumiem, kuri ir saistīti ar finanšu pakalpojumiem, tikai tik lielā mērā, cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu trūkstošos noteikumus.

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Šīs direktīvas noteikumiem ir jāattiecas uz līgumiem, kuri ir saistīti ar finanšu pakalpojumiem, ciktāl tiem nepiemēro citus Eiropas Savienības vai dalībvalstu tiesību aktus.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Atjaunojot pašreiz spēkā esošos finanšu tiesību aktus un turpmāk izdarot grozījumus šajā direktīvā attiecībā uz patērētāju informēšanu un negodīgu uzņēmējdarbības praksi, būtu jāņem vērā jauni finanšu produkti, uz kuriem neattiecas pašreiz spēkā esošajos tiesību aktos noteiktais EUR 200 zemākais ierobežojums.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b) Komisijai būtu jācenšas nodrošināt atbilstošu un agrīnu informāciju patērētājiem un augstu patērētāju aizsardzības līmeni, īstenojot visaptverošu horizontālu pieeju, ko attiecina uz visām patērētājiem domātu finanšu pakalpojumu jomām. Eiropas Savienībai būtu jācenšas pakāpeniski izstrādāt Eiropas Patērētāju tiesību hartu finanšu pakalpojumu jomā.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Palielinās Eiropas tirgu nozīme attiecībā uz tiešsaistes digitālo saturu, un tādēļ būtu skaidri jānosaka, ka šajā direktīvā minētās preces ietver arī tādus digitālos produktus kā lejupielādes un programmatūra.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39) Jānosaka, ka tirgotājs ir atbildīgs attiecībā pret patērētāju, ja preces neatbilst līgumā noteiktajam. Uzskatāms, ka preces atbilst līgumā noteiktajam, ja tās atbilst vairākiem nosacījumiem galvenokārt attiecībā uz šo preču īpašībām. Preču kvalitāte un darbība, ko patērētāji var pamatoti prasīt, inter alia būs cieši saistīta ar to, vai šīs preces ir jaunas vai lietotas un ar šo preču paredzēto lietošanas ilgumu.

(39) Jānosaka, ka tirgotājs ir atbildīgs attiecībā pret patērētāju, ja preces neatbilst līgumā noteiktajam. Uzskatāms, ka preces atbilst līgumā noteiktajam, ja tās atbilst vairākiem nosacījumiem galvenokārt attiecībā uz šo preču īpašībām. Preču kvalitāte un darbība, ko patērētāji var pamatoti prasīt, inter alia būs cieši saistīta ar to, vai šīs preces ir jaunas vai lietotas un ar šo preču paredzēto lietošanas ilgumu. Precēm, kuru gadījumā ir īpaši sarežģīti konstatēt neatbilstību preces aprakstam, kā arī tad, ja paredzamais preces lietošanas laiks ir ievērojami ilgāks nekā divi gadi, ir jāparedz garāks garantijas periods.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

57.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(57a) Komisijai ir jācenšas izveidot Eiropas patērētāju tiesību centru tīklu, lai varētu piešķirt tam likumīgas pilnvaras patērētāju strīdu izšķiršanas jomā.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

60.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(60a) Komisijai jānodrošina, ka visās dalībvalstīs ir iespējams izmantot neatkarīgus, viegli pieejamus un efektīvus alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismus. Būtu jāizvērtē labākās prakses, piemēram, Ziemeļu ombuda modelis, lai patērētāju augsta līmeņa aizsardzību apvienotu ar godīgiem tirdzniecības noteikumiem, kuri attiecas uz uzņēmējiem.

Pamatojums

Produkti un iespējamie to trūkumi ir dažādi, tāpat atšķiras tas, ko uzskata par saprātīgu atlīdzinājumu patērētāju strīdu risināšanā. Elastīga likumdošana kopā ar uzticamiem strīdu risināšanas mehānismiem nodrošina gan patērētājiem, gan uzņēmējiem pieņemamus risinājumus. Ziemeļu ombuda modelis ir izrādījies ļoti efektīvs, un ir vērts padomāt par tā noderību Eiropas mērogā.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot konkrētus aspektus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti starp patērētājiem un tirgotājiem.

Šīs direktīvas mērķis ir panākt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, nodrošinot iekšējā tirgus sekmīgu darbību un tuvinot konkrētus aspektus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti starp patērētājiem un tirgotājiem.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2) “tirgotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, un jebkura persona, kas darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

2) “tirgotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, un jebkura persona, kas darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā; attiecībā uz finanšu pakalpojumiem būtu jāņem vērā īpašās prasības, kas paredzētas konkrētas nozares reglamentējošos ES finanšu tiesību aktos;

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“preces” ir jebkādi materiāli, pārvietojami priekšmeti, izņemot:

“preces” ir jebkādi materiāli vai nemateriāli, pārvietojami priekšmeti, izņemot:

Pamatojums

Direktīva jāattiecina arī uz jaunajiem produktiem, kādu ir aizvien vairāk un kuros savstarpēji saistīti ir fiziskie produkti, digitālais saturs un arī pakalpojumi.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā, negodīgiem noteikumiem līgumos, kā paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, saistībā ar 4. pantu par pilnīgu saskaņošanu.

2. Šo direktīvu piemēro finanšu pakalpojumiem, ja uz tiem neattiecas īpaši Eiropas Savienības vai dalībvalstu finanšu tiesību akti.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Līgumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/47/EK un Padomes Direktīvas 90/314/EEK darbības joma, piemēro tikai 30.-39. pantu par patērētāju tiesībām attiecībā uz negodīgiem noteikumiem līgumos saistībā ar 4. pantu par pilnīgu saskaņošanu.

3. Līgumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/47/EK un Padomes Direktīvas 90/314/EEK darbības joma, piemēro tikai 30.-39. pantu par patērētāju tiesībām attiecībā uz negodīgiem noteikumiem līgumos saistībā ar 4. pantu par obligāto saskaņošanu.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Ciktāl šajā direktīvā nav paredzēts saskaņojums, noteikumi neietekmē valstu tiesību aktus vispārējo līgumtiesību jomā, ar kuriem reglamentē līgumu noslēgšanu vai spēkā esamību un līgumslēdzēju pušu tiesības izbeigt līgumu, to laužot.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilnīga saskaņošana

Obligātā saskaņošana

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā direktīvā paredzētie noteikumi, kuri nodrošina atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

1. Ja vien šajā direktīvā nav norādīts citādi, dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā stingrākus LESD atbilstīgus noteikumus šīs direktīvas darbības jomā, lai nodrošinātu augstāku patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

 

2. Ja dalībvalstis saglabā vai ievieš stingrākus noteikumus, lai nodrošinātu augstāku patērētāju aizsardzības līmeni jomā, ko saskaņo ar šo direktīvu, minētajiem noteikumiem ir jāatbilst LESD noteikumiem un tie jāpaziņo Komisijai.

 

Komisija šo informāciju dara pieejamu tīmekļa vietnē vai kādā citā vienkārši pieejamā veidā.

 

3. Tiesības, kas izriet no šīs direktīvas, izmanto, neierobežojot citas tiesības, ko patērētājs var izmantot saskaņā ar valsts noteikumiem, kuri reglamentē līgumsaistības un ārpuslīgumiskas saistības.

Pamatojums

Atšķirības dalībvalstu tiesību aktos patērētāju līgumtiesību jomā liecina par to, ka ir ļoti grūti vienoties par atbilstīgu saskaņošanas līmeni. Tas neizbēgami nozīmē to, ka daži patērētāji zaudēs noteiktu daļu savu pašreizējo tiesību patērētāju aizsardzības jomā. Maksimālas saskaņošanas princips traucē dalībvalstīm saglabāt un/vai pieņemt stingrākus noteikumus, pat ja tirgus attīstības dēļ tos vajadzētu uzlabot vai tajos paredzēt augstāku patērētāju aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu to dalībvalstu pasākumu pārredzamību, ar kuriem paredz labāku aizsardzību nekā paredzēts šajā direktīvā, varētu ieviest paziņošanas sistēmu.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vispārējas informēšanas prasības

Informācijas sniegšanas prasības

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) kopējās kredīta izmaksas, kas patērētājam jāsedz, ietverot visas izmaksas, tostarp i) fiksēto vai mainīgo aizņēmuma likmi (vai abas) un informāciju par visām maksām, kuras iekļautas patērētāja ņemtā kredīta kopējās izmaksās, ii) kredīta kopējo summu, iii) gada procentu likmi un iv) kredītlīguma darbības termiņu;

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas atsaukšanas tiesības;

e) vai ir vai nav paredzētas atteikuma tiesības un šo tiesību izmantošanas nosacījumi un procedūras, tostarp iespējamās izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ, saskaņā ar I pielikumu;

Pamatojums

Patērētāji ir jāinformē par to, ka viņiem ir atteikuma tiesības, kā arī par to, ko tas praksē nozīmē un kā minētās tiesības var izmantot.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Attiecībā uz tirgdarbību, kas saistīta ar nepasūtītiem produktiem finanšu pakalpojumu jomā, un darījumiem, kas nav saistīti ar nefinanšu preces vai pakalpojuma pirkšanu, tirgotājam savlaicīgi pirms jebkura līguma noslēgšanas ir jāpilda 1. punktā minētās informācijas sniegšanas prasības.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Augstāka līmeņa aizsardzība

 

Attiecībā uz 5., 6. un 7. pantu, ja vien šajā direktīvā nav norādīts citādi, dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā stingrākus LESD atbilstīgus noteikumus šīs direktīvas darbības jomā, lai nodrošinātu augstāku patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis nedrīkst savos tiesību aktos saglabāt vai ieviest noteikumus, kuri atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem noteikumiem, izņemot gadījumus, kas paredzēti 9. pantā, 11. panta 3. punktā, 13. panta 1.a punktā, 19. un 20. pantā.

Pamatojums

Sk. 4. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par produkta galvenajām īpašībām un kopējo cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā minēto informāciju tirgotājs sniedz patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par produkta galvenajām īpašībām un kopējo cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a), c) un ca) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā minēto informāciju tirgotājs sniedz patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas prasības, izņemot 1.-4. punktā minētās prasības.

svītrots

Pamatojums

Nevajadzētu liegt dalībvalstīm paredzēt papildu prasības, jo šādam aizliegumam var būt būtiska negatīva ietekme uz dalībvalstu regulatoru spēju ierosināt informācijas uzlabojumus, lai novērstu konstatētu kaitējumu patērētājiem.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Distances līgumam par preču pārdošanu atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm savā īpašumā.

Atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc vēlākā no turpmāk minētajiem:

 

a) līguma noslēgšanas datuma;

 

b) laika, kad viena līgumslēdzēja puse, kas ir tiesīga saņemt informāciju, saņem no otras līgumslēdzējas puses pienācīgu informāciju par atteikuma tiesībām, vai

 

c) laika, kad preces ir saņemtas, ja līguma priekšmets ir preču piegāde;

Pamatojums

Iespēja atkāpties no distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, ir viena no patērētāju pamattiesībām. Atteikuma termiņam ir jābūt saistītam ar laiku, kad patērētājs saņem informāciju no tirgotāja par atteikuma tiesībām. Pretējā gadījumā patērētāji zaudētu savas atteikuma tiesības, pirms viņi uzzinātu, ka šādas tiesības pastāv.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā noteiktos pienākumus.

svītrots

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis drīkst saglabāt savus noteikumus, kuros paredzēts ilgāks atteikuma termiņš, vai noteikumus, saskaņā ar kuriem atteikuma termiņš nesākas, līdz nav sniegta 1. punktā minētā informācija.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ, izņemot gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt šīs izmaksas.

Izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ sedz tirgotājs, ja vien līgumā nav noteikts citādi.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda veida vērtības mazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos nolūkos. Patērētājs neatbild par preču vērtības mazināšanos gadījumos, kad tirgotājs nav to informējis par atteikuma tiesībām saskaņā ar 9. panta b) punktu. Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma tiesības, patērētājs atteikuma termiņā nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājam nav jāmaksā par:

 

a) saskaņā ar līgumu saņemto preču vērtības mazināšanos to pārbaudes vai testēšanas dēļ;

 

b) saskaņā ar līgumu saņemto preču iznīcināšanu, pazaudēšanu vai bojājumiem, ja vien patērētājs ar pienācīgu rūpību ir rīkojies, lai novērstu šādu iznīcināšanu, pazaudēšanu vai bojājumu.

 

Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem patērētājs ir atbildīgs par visām attiecīgajām izmaksām, kas radušās līdz atteikuma brīdim, tikai tādā gadījumā, ja patērētājs ir īpaši prasījis agrāku līgumsaistību izpildi.

Pamatojums

Prasot patērētājam maksāt par preču vērtības mazināšanos, tiktu būtiski ierobežotas atteikuma tiesības. Būtu arī grūti noteikt atbilstīgu samazinājumu, un tas radītu būtisku un nevajadzīgu slogu gan uzņēmumiem, gan patērētājiem.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā pantā, patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, neuzņemas nekādu atbildību.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

19.a pants

 

Augstāka līmeņa aizsardzība

 

Attiecībā uz 8. līdz 11. pantu, ja vien šajā direktīvā nav norādīts citādi, dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā stingrākus LESD atbilstīgus noteikumus šīs direktīvas darbības jomā, lai nodrošinātu augstāku patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, attiecībā uz:

2. Attiecībā uz 12. līdz 19. pantu dalībvalstis nepiemēro tiesību aktus, kas ir pretrunā šīs direktīvas noteikumiem.

a) apdrošināšanu;

 

b) finanšu pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām ārpus piegādātāja kontroles, kas var rasties atteikuma termiņā, kā minēts 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā Direktīvā 2002/65/EK, un

 

c) kredītiem, uz ko attiecas Direktīvas 2008/48/EK darbības joma.

 

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Dalībvalstis var līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, nepiemērot 8. līdz 19. pantu līdz dalībvalsts līmenī noteiktai summai, kas nepārsniedz EUR 60.

Pamatojums

Directive 85/577/EEC currently permits Member States to choose to exclude from their national legislation off premises contracts under which the total payments to be made do not exceed a value of 60 Euros, as low value purchases do not justify the increased cost to business of compliance and enforcement. According to the European Commission a majority of Member States have chosen to apply a monetary threshold for off premises contracts (Austria, Bulgaria, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden and the UK).

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas izvēles.

svītrots

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 4. punkts – d. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) ir bijis tas pats vai cits defekts neilgā laika posmā pēc preces pirmās labošanas vai aizstāšanas.

Pamatojums

Ar šo grozījumu cenšas novērst to, ka patērētāji cieš neveiksmīgu remontdarbu dēļ.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no brīža, kad risks nodots patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie atbildības, ja neatbilstība izpaužas sešu gadu laikā no brīža, kad risks nodots patērētājam.

Pamatojums

Juridiskās garantijas periods būtu jāpagarina no 2 līdz 6 gadiem. Ir ļoti svarīgi pagarināt divu gadu atbildības periodu. Īss atbildības periods neradītu stimulu ražot produktus ar garāku ekspluatācijas periodu, līdz ar to pazeminot produktu kvalitātes standartus, kā arī palielinot vides aizsardzības problēmas lielāka atkritumu apjoma dēļ.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi šīs preces īpašumā..

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis neatbilstību, preces salabojot vai nomainot, 1. punktā minēto periodu pārtrauc no brīža, kad patērētājs informē tirgotāju par neatbilstību, līdz brīdim, kad patērētājs ir no jauna ieguvis šīs preces īpašumā.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Attiecībā uz lietotām precēm tirgotājs un patērētājs var vienoties par īsāku atbildības periodu, kas nedrīkst būt mazāks par vienu gadu.

svītrots

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav nesavienojams ar preču īpašībām vai neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz jebkuru neatbilstību, kas izpaužas viena gada laikā no brīža, kad risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav nesavienojams ar preču īpašībām vai neatbilstības veidu.

Pamatojums

Īss pārnesta pierādīšanas pienākuma periods var traucēt patērētājiem izmantot tiesības uz kompensāciju par defektīvām precēm.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

29.a pants

 

Augstāka līmeņa aizsardzība

 

Attiecībā uz 21. līdz 29. pantu, ja vien šajā direktīvā nav norādīts citādi, dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā stingrākus LESD atbilstīgus noteikumus šīs direktīvas darbības jomā, lai nodrošinātu augstāku patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

34. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par negodīgiem. Minēto līguma noteikumu sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 39. panta 2. punktu un 40. pantu.

Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par negodīgiem. Minēto līguma noteikumu sarakstu piemēro visās dalībvalstīs. Dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt citus līguma noteikumus, kas papildina noteikumu sarakstā minētos.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

35. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 1. punktā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus uzskata par negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 39. panta 2. punktu un 40. pantu.

Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 1. punktā ietvertajā sarakstā minētos līguma noteikumus uzskata par negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu sarakstu piemēro visās dalībvalstīs. Dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt citus līguma noteikumus, kas papildina noteikumu sarakstā minētos.

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

39.a pants

 

Augstāka līmeņa aizsardzība

 

Attiecībā uz 30. līdz 39. pantu, ja vien šajā direktīvā nav norādīts citādi, dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā stingrākus LESD atbilstīgus noteikumus šīs direktīvas darbības jomā, lai nodrošinātu augstāku patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

45. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētāju atbrīvo no jebkādas atlīdzības sniegšanas nepasūtītu produktu piegādes gadījumos, ko aizliedz Direktīvas 2005/29/EK 5. panta 5. punkts un I pielikuma 29. punkts. Ja patērētājs neatbild pēc šādas nepasūtītu produktu piegādes, tas nenozīmē piekrišanu.

Patērētāju atbrīvo no jebkādām saistībām nepasūtītu produktu piegādes gadījumos, ko aizliedz Direktīvas 2005/29/EK 5. panta 5. punkts un I pielikuma 29. punkts. Ja patērētājs neatbild pēc šādas nepasūtītu produktu piegādes, tas nenozīmē piekrišanu. Neņemot vērā darbinieku iebildumu iesniegšanas tiesības, tas netraucē darba devējiem automātiski iekļaut darbiniekus darbavietas pensiju shēmā, ja to finansē no darba devēja iemaksām. Tam arī nav jākavē apdrošināšanas līgumu, kredītlīgumu un citu finanšu līgumu pagarināšana klusuciešot, ar kuru saskaņā tos, līguma darbības termiņam beidzoties, automātiski pagarina atbilstīgi skaidri noteiktiem līguma noteikumiem, ja vien šāda pagarināšana, pusēm klusuciešot, ir atļauta attiecīgajos tiesību aktos.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Patērētāju tiesības

Atsauces

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)

Atbildīgā komiteja

IMCO

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

19.10.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Sirpa Pietikäinen

21.7.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

2.6.2010

28.6.2010

 

 

Pieņemšanas datums

28.9.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

David Casa, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Siiri Oviir, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella

 • [1]  Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 38. pants.
 • [2]  Komisijas paziņojums „„Eiropa 2020” – Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, Briselē, 2010. gada 3. martā (COM(2010)2020).
 • [3]  Patēriņa kredīta direktīva (2008/48/EK); Maksājumu pakalpojumu direktīva (2007/64/EK); Negodīgas komercprakses direktīva (2005/29/EK); Direktīva 2002/65/EK par finanšu pakalpojumu tālpārdošanu; Dzīvības apdrošināšanas direktīva (2002/83/EK); Apdrošināšanas starpniecības direktīva (2002/92/EK); Direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Patērētāju tiesības

Atsauces

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

8.10.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

19.10.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

19.10.2009

JURI

19.10.2009

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Andreas Schwab

14.9.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

2.9.2009

29.9.2009

16.11.2009

2.12.2009

 

25.1.2010

26.1.2010

23.2.2010

16.3.2010

 

3.6.2010

24.6.2010

12.7.2010

11.10.2010

 

18.11.2010

29.11.2010

9.12.2010

 

Pieņemšanas datums

1.2.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

16

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Claudio Morganti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Catherine Soullie, Wim van de Camp

Iesniegšanas datums

14.2.2011