Förfarande : 2008/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0038/2011

Ingivna texter :

A7-0038/2011

Debatter :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1759kWORD 2010k
22.2.2011
PE 442.789v07-00 A7-0038/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

(KOM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Andreas Schwab

Rådgivande utskotts föredragande (*):

Diana Wallis, utskottet för rättsliga frågor

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (*)
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

(KOM(2008)0614 – C7‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0614),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EU-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0349/2008),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 juli 2009(1),

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 22 april 2009(2),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0038/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Dessa direktiv har med hänsyn till erfarenheterna setts över i syfte att förenkla och uppdatera gällande bestämmelser, undanröja inkonsekvenser och åtgärda oönskade brister i bestämmelserna. Översynen visade att de fyra direktiven bör ersättas med ett enda direktiv. Detta direktiv bör därför innehålla standardbestämmelser för gemensamma aspekter och inte längre föreskriva en minimiharmonisering som i de tidigare direktiven, enligt vilka medlemsstaterna kunde behålla eller anta strängare nationella bestämmelser.

(2) Dessa direktiv har med hänsyn till erfarenheterna setts över i syfte att förenkla och uppdatera gällande bestämmelser, undanröja inkonsekvenser och åtgärda oönskade brister i bestämmelserna. Översynen visade att de fyra direktiven bör ersättas med ett enda direktiv. Detta direktiv bör därför innehålla standardbestämmelser för gemensamma aspekter och göra det möjligt för medlemsstaterna att i vissa hänseenden behålla eller anta nationella bestämmelser i syfte att säkerställa en högre konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Möjligheterna med distansförsäljning över gränserna, som borde vara ett av de mer påtagliga resultaten av den inre marknaden, utnyttjas inte fullt ut av konsumenterna. Jämfört med den stora ökningen av den inhemska distansförsäljningen under de senaste åren har den gränsöverskridande distansförsäljningen ökat i begränsad utsträckning. Denna skillnad är särskilt påtaglig i fråga om näthandel, där det finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt. De gränsöverskridande möjligheterna när det gäller avtal som ingås utanför fasta affärslokaler (direktförsäljning) begränsas av vissa faktorer, till exempel de skilda nationella konsumentskyddsbestämmelser som näringslivet måste rätta sig efter. Jämfört med ökningen av den inhemska direktförsäljningen under de senaste åren, särskilt inom tjänstesektorn (t.ex. försörjningstjänster), har antalet konsumenter som utnyttjat denna kanal för inköp över gränserna inte förändrats. Med hänsyn till de ökade affärsmöjligheterna i många medlemsstater bör små och medelstora företag (inklusive enskilda näringsidkare) eller ombud för företag som bedriver direktförsäljning vara mer benägna att söka affärsmöjligheter i andra medlemsstater, särskilt i gränsregioner. En fullständig harmonisering av konsumentinformation och ångerrätt i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler kommer därför att bidra till att den inre marknaden fungerar bättre i förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter.

(5) Möjligheterna med distansförsäljning över gränserna, som borde vara ett av de mer påtagliga resultaten av den inre marknaden, utnyttjas inte fullt ut. Jämfört med den stora ökningen av den inhemska distansförsäljningen under de senaste åren har den gränsöverskridande distansförsäljningen ökat i begränsad utsträckning. Denna skillnad är särskilt påtaglig i fråga om näthandel, där det finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt. De gränsöverskridande möjligheterna när det gäller avtal som ingås utanför fasta affärslokaler (direktförsäljning) begränsas av vissa faktorer, till exempel de skilda nationella konsumentskyddsbestämmelser som näringslivet måste rätta sig efter. Jämfört med ökningen av den inhemska direktförsäljningen under de senaste åren, särskilt inom tjänstesektorn (t.ex. försörjningstjänster), har antalet konsumenter som utnyttjat denna kanal för inköp över gränserna inte förändrats. Med hänsyn till de ökade affärsmöjligheterna i många medlemsstater bör små och medelstora företag (inklusive enskilda näringsidkare) eller ombud för företag som bedriver direktförsäljning vara mer benägna att söka affärsmöjligheter i andra medlemsstater, särskilt i gränsregioner. En fullständig harmonisering av vissa bestämmelser om konsumentinformation och ångerrätt i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler kommer därför att bidra till en hög konsumentskyddsnivå och till att den inre marknaden fungerar bättre i förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Medlemsstaternas lagar om konsumentavtal uppvisar påtagliga skillnader som kan leda till en betydande snedvridning av konkurrensen och som hindrar den inre marknaden från att fungera smidigt. I gällande gemenskapslagstiftning om konsumentavtal som ingås på distans eller utanför fasta affärslokaler, om konsumentvaror och garantier och om oskäliga avtalsvillkor fastställs minimikrav på harmonisering av lagstiftningen, vilket ger medlemsstaterna möjlighet att behålla eller införa strängare bestämmelser som garanterar ett bättre konsumentskydd inom deras territorier. I många frågor innehåller de olika direktiven dessutom sinsemellan oförenliga bestämmelser eller också har frågorna lämnats olösta. Dessa frågor har behandlats på olika sätt av medlemsstaterna. Till följd av detta skiljer sig de nationella genomförandebestämmelserna till direktiven om konsumentavtalsrätt betydligt åt.

utgår

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Dessa skillnader skapar betydande hinder på den inre marknaden som påverkar näringsidkare och konsumenter. De ökar kostnaderna för att följa regelverket för de näringsidkare som vill sälja varor eller tillhandahålla tjänster över gränserna. Fragmenteringen undergräver också konsumenternas förtroende för den inre marknaden. Den negativa effekten på konsumenternas förtroende stärks genom den ojämna konsumentskyddsnivån i gemenskapen. Problemet är särskilt påtagligt när det gäller ny utveckling på marknaden.

(7) Vissa skillnader i medlemsstaternas lagar om konsumentavtal, särskilt distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, skapar betydande hinder på den inre marknaden som påverkar näringsidkare och konsumenter. De ökar kostnaderna för att följa regelverket för de näringsidkare som vill sälja varor eller tillhandahålla tjänster över gränserna. Denna otillfredsställande fragmentering undergräver också konsumenternas förtroende för den inre marknaden.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) En fullständig harmonisering av vissa huvudaspekter i lagstiftningen kommer att leda till en betydligt större rättslig säkerhet både för konsumenter och för näringsidkare. Både konsumenter och näringsidkare kommer att kunna förlita sig på ett enda regelverk grundat på tydligt definierade rättsliga begrepp som reglerar vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare och konsumenter i hela gemenskapen. Effekten kommer att bli att de hinder som följer av de fragmenterade bestämmelserna undanröjs och att den inre marknaden fullbordas på detta område. Dessa hinder kan bara undanröjas genom att det införs enhetliga gemenskapsbestämmelser. Konsumenterna kommer också att tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå i hela gemenskapen.

(8) Om inte annat anges och i enlighet med artikel 159 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör bestämmelserna i detta direktiv inte hindra medlemsstaterna att anta eller behålla strängare nationell lagstiftning som förbättrar konsumentskyddet. En fullständig harmonisering av vissa huvudaspekter i lagstiftningen är emellertid motiverad för att tillförsäkra en enhetlig ram för konsumentskydd och för att tillförsäkra en betydligt större rättslig säkerhet både för konsumenter och för handlare i den gränsöverskridande handeln. Både konsumenter och handlare kommer i dessa fall att kunna förlita sig på ett enda regelverk grundat på tydligt definierade rättsliga begrepp som reglerar vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare och konsumenter i hela unionen. Konsumenterna kommer sålunda att tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå i hela unionen. Dessutom bör inrättandet av enhetliga bestämmelser på unionsnivå undanröja de hinder som följer av de oproportionerligt fragmenterade bestämmelserna och leda till att den inre marknaden fullbordas på detta område.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Detta direktiv bör inte gälla hälsovård, dvs. hälsovårdstjänster som tillhandahålls av hälsovårdspersonal för att bedöma, bevara eller återställa patienters hälsotillstånd.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Spelverksamhet, inbegripet lotterier och vadslagningar, bör undantas från detta direktivs tillämpningsområde med hänsyn till de särdrag som kännetecknar denna verksamhet och som medför att medlemsstaterna måste kunna införa andra eller strängare konsumentskyddsåtgärder.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Gällande gemenskapslagstiftning om finansiella tjänster till konsumenter innehåller åtskilliga bestämmelser om konsumentskydd. Bestämmelserna i detta direktiv bör därför omfatta avtal om finansiella tjänster bara i den mån det är nödvändigt för att åtgärda brister i regelverket.

(11) Gällande unionslagstiftning om bland annat finansiella tjänster till konsumenter eller paketresor innehåller åtskilliga bestämmelser om konsumentskydd. Därför bör artikel 5–19 och 23a i detta direktiv inte gälla avtal om finansiella tjänster och artikel 9–19 bör inte gälla distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om paketresor utan att påverka bestämmelserna i befintlig unionslagstiftning. När det gäller finansiella tjänster bör medlemsstaterna uppmuntras att låta sig inspireras av gällande unionslagstiftning på området när de lagstiftar på områden som inte regleras på unionsnivå, så att likvärdiga förutsättningar för alla konsumenter och alla avtal om finansiella tjänster säkerställs. Kommissionen bör inrikta sig på att komplettera unionslagstiftningen på området finansiella tjänster för att täppa till existerande luckor och skydda konsumenter i alla typer av avtal.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Artikel 9–19 i detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av medlemsstaternas bestämmelser rörande förvärv av fast egendom och garantier om fast egendom eller skapande eller överlåtelse av sakrätt till fast egendom. Detta inbegriper avtal knutna till sådana rättsliga handlingar, såsom försäljning av fast egendom som ännu inte byggts samt avbetalningsköp.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Eftersom det inte råder någon psykologisk undantagssituation när avtal, i enlighet med medlemsstaternas bestämmelser, upprättas av en offentlig tjänsteman ska sådana avtal uteslutas från tillämpningsområdet för artikel 9–19 i detta direktiv.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c) I detta direktiv bör leasingavtal för motorfordon, där motorfordonet återlämnas när avtalet löpt ut, betraktas som uthyrning av motorfordon.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11d) Många medlemsstater har valt att tillämpa konsumentskyddsbestämmelser på andra personer eller enheter, t.ex. icke-statliga organisationer, nystartade företag och små och medelstora företag, och det är möjligt att andra medlemsstater också vill göra det. Till följd av detta måste medlemsstaterna tillåtas behålla eller utöka skyddsbestämmelserna till att gälla andra juridiska eller fysiska personer som inte är konsumenter i den bemärkelse som avses i detta direktiv.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 11e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11e) Digitalt innehåll som skickas till konsumenten i digitalt format vilka konsumenten får möjlighet att använda varaktigt eller på ett sätt som liknar ett fysiskt innehav av en vara och som konsumenten kan lagra i sin dator, bör behandlas som varor som omfattas av de bestämmelser i detta direktiv som tillämpas på försäljningsavtal. Ångerrätten bör dock gälla endast fram till det ögonblick då konsumenten väljer att ladda ned det digitala innehållet.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Den nya definitionen av distansavtal bör omfatta samtliga fall då köpe- och tjänsteavtal ingås enbart med hjälp av ett eller flera medel för distanskommunikation (t.ex. postorder, Internet, telefon eller fax). Detta bör skapa rättvisa förutsättningar för alla näringsidkare som bedriver handel på distans. Det bör också leda till en ökad rättslig säkerhet jämfört med den nuvarande definitionen, där krav ställs på att det ska finnas ett organiserat system för distansförsäljning som näringsidkaren sköter fram till dess att avtalet ingås.

(12) Den nya definitionen av distansavtal bör omfatta samtliga fall då avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst ingås mellan en näringsidkare och en konsument inom ramen för ett system för distansförsäljning eller erbjudande av tjänster på distans utan parternas samtidiga fysiska närvaro och avtalet ingås enbart med hjälp av ett eller flera medel för distanskommunikation (t.ex. postorder, Internet, telefon eller fax). Webbplatser som uteslutande erbjuder information om näringsidkaren samt hans varor och/eller tjänster bör inte omfattas av definitionen på ett system för distansförsäljning eller erbjudande av tjänster på distans, inte ens om ett eller flera medel för distanskommunikation anges på webbplatserna. Detta bör skapa rättvisa förutsättningar för alla näringsidkare som bedriver handel på distans.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) De särskilda omständigheter under vilka ett erbjudande har lämnats eller ett avtal har förhandlats fram bör inte vara relevanta i definitionen av ett distansavtal. Att näringsidkaren bedriver distansförsäljning på tillfällig basis eller använder ett organiserat system som sköts av en tredje part, t.ex. en webbplattform, bör inte innebära att konsumenten fråntas sitt skydd. En transaktion som förhandlats fram vid direkt kontakt mellan näringsidkaren och konsumenten utanför fasta affärslokaler bör också betraktas som ett distansavtal, om avtalet därefter ingåtts enbart med hjälp av medel för distanskommunikation, t.ex. Internet eller telefon. En förenklad definition av distansavtal bör öka den rättsliga säkerheten för näringsidkarna och skydda dem från illojal konkurrens.

(13) De särskilda omständigheter under vilka ett erbjudande har lämnats eller ett avtal har förhandlats fram bör inte vara relevanta i definitionen av ett distansavtal. Att näringsidkaren använder ett organiserat system för distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster, som sköts av en tredje part, t.ex. en webbplattform, bör inte innebära att konsumenten fråntas sitt skydd. En transaktion som förhandlats fram vid direkt kontakt mellan näringsidkaren och konsumenten utanför fasta affärslokaler bör också betraktas som ett distansavtal, om avtalet därefter ingåtts enbart med hjälp av medel för distanskommunikation, t.ex. Internet eller telefon. En förenklad definition av distansavtal bör öka den rättsliga säkerheten för näringsidkarna och skydda dem från illojal konkurrens.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör definieras som ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument som samtidigt är fysiskt närvarande, utanför fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför fasta affärslokaler står konsumenterna under ett psykologiskt tryck oavsett om de har beställt besöket av näringsidkaren eller inte. För att undvika att bestämmelserna kringgås när konsumenter söks upp utanför fasta affärslokaler bör ett avtal som exempelvis förhandlas fram i konsumentens bostad men som ingås i en affär betraktas som ett avtal utanför fasta affärslokaler.

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör definieras som ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument som samtidigt är fysiskt närvarande, utanför fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför fasta affärslokaler råder tillfälligt en särskild situation för konsumenterna, vilken skiljer sig från situationen i en affärslokal, exempelvis i psykologiskt hänseende och när det gäller möjligheten att jämföra varor och priser; detta gäller oavsett om de har beställt besöket av näringsidkaren eller inte. För att undvika att bestämmelserna kringgås när konsumenter söks upp utanför fasta affärslokaler bör ett avtal som exempelvis förhandlas fram i konsumentens bostad men som ingås i en affär betraktas som ett avtal utanför fasta affärslokaler endast om avtalets väsentliga inslag har fastställts under en utflykt, ett fritidsevenemang eller en försäljningsdemonstration. För att inte belasta t.ex. näringsidkare som bedriver gatuförsäljning och levererar varan omgående med alltför stränga informationskrav bör dock inte sådana avtal omfattas av definitionen som innebär att konsumenten ska betala ett belopp som inte överskrider 40 EUR. Någon ångerrätt behövs inte heller i sådana fall, eftersom konsekvenserna av sådana affärer är överskådliga. Medlemsstaterna bör dock ha frihet att fastställa ett lägre värde och uppmuntras att göra så.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) som näringsidkaren använder som fast plats för sin affärsverksamhet. Marknads- och mässtånd bör betraktas som fasta affärslokaler även om näringsidkaren bara använder dem på tillfällig basis. Andra lokaler som bara hyrs under en kortare tid och där näringsidkaren inte är etablerad (t.ex. hotell, restauranger, konferenscentrum, biografer som hyrs av näringsidkare som inte är etablerade på dessa ställen) bör inte betraktas som fasta affärslokaler. Inte heller bör offentliga utrymmen, inklusive allmänna transportmedel och offentliga inrättningar, samt privata bostäder och arbetsplatser betraktas som fasta affärslokaler.

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla typer av lokaler (t.ex. affärer, taxibilar eller lastbilar) som näringsidkaren använder som fast plats för sin verksamhet. Marknadsstånd bör betraktas som fasta affärslokaler även om näringsidkaren bara använder dem på tillfällig och regelbunden basis. Andra lokaler som bara hyrs under en kortare tid och där näringsidkaren inte är etablerad (t.ex. hotell, restauranger, konferenscentrum, biografer som hyrs av näringsidkare som inte är etablerade på dessa ställen) bör inte betraktas som fasta affärslokaler. Inte heller bör offentliga utrymmen, inklusive allmänna transportmedel och offentliga inrättningar, samt privata bostäder och arbetsplatser betraktas som fasta affärslokaler.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör särskilt omfatta dokument i pappersform, usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt hårddisken på den dator där e-postfilen eller pdf-filen sparas.

(16) Begreppet varaktigt medium bör särskilt omfatta papper, usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt datorers hårdskivor. För att gälla som ”varaktigt medium” bör en e-postfil eller en webbplats på Internet först och främst ge konsumenten möjlighet att lagra informationen så länge den behövs för att konsumenten ska kunna skydda sina intressen till följd av förbindelsen med näringsidkaren. För det andra bör e-postfilen eller webbplatsen möjliggöra sådan lagring av informationen att den inte ensidigt kan ändras av näringsidkaren.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Konsumenterna bör har rätt att få information innan avtalet ingås. Näringsidkarna bör dock inte vara skyldiga att lämna sådan information som redan framgår av sammanhanget. Vid en transaktion i en fast affärslokal kan exempelvis produktens huvudsakliga egenskaper, näringsidkarens identitet och leveranssättet framgå av sammanhanget. Vid transaktioner på distans och utanför fasta affärslokaler bör näringsidkaren alltid lämna information om betalningssätt, leverans, fullgörande och reklamationshantering, eftersom detta inte nödvändigtvis framgår av sammanhanget.

(17) Konsumenterna bör få utförlig information innan de blir bundna av att avtal som ingåtts i fasta affärslokaler, ett distansavtal, ett avtal utanför fasta affärslokaler eller ett motsvarande erbjudande om avtal. Näringsidkaren ska vid tillhandahållandet av informationen beakta de särskilda behoven hos konsumenter som är särskilt utsatta på grund nedsatt mental, fysisk eller psykisk funktionsförmåga, ålder eller godtrogenhet, av ett slag som näringsidkaren rimligtvis kan förväntas förutse. Beaktandet av dessa särskilda behov bör dock inte medföra olika nivåer för konsumentskyddet.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Konsumenten bör veta om han eller hon ingår avtal med näringsidkaren eller med en mellanhand som agerar för en annan konsuments räkning, eftersom konsumenten i det senare fallet kanske inte omfattas av det skydd som föreskrivs enligt detta direktiv. Mellanhanden bör därför informera om detta förhållande och om konsekvenserna av detta. Begreppet mellanhand bör inte omfatta plattformer för näthandel som inte ingår avtalet i någon annan parts namn eller för någon annan parts räkning.

utgår

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Eftersom konsumenten vid distansförsäljning inte kan se varan innan avtalet ingås bör konsumenten ha en ångerrätt, som gör det möjligt att förvissa sig om varans egenskaper och funktion.

 

(22) Eftersom konsumenten vid distansförsäljning inte kan se varan innan avtalet ingås bör konsumenten ha en ångerrätt, så att konsumenten kan förvissa sig om varans egenskaper, kvalitet och funktion. En sådan ångerrätt bör också beviljas för avtal utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) För att uppnå rättslig säkerhet bör rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister¹ tillämpas vid beräkningen av de tidsfrister som anges i detta direktiv. Alla tidsfrister i detta direktiv bör därför förstås som att de anges i kalenderdagar.

utgår

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) När konsumenten beställer flera varor av samma näringsidkare bör konsumenten ha rätt att utöva ångerrätten för varje enskild vara. Om varorna levereras separat bör ångerfristen börja löpa när konsumenten fysiskt tar varje enskild vara i sin besittning. När en vara levereras i skilda poster eller delar bör ångerfristen börja löpa när konsumenten eller en tredje part som konsumenten anger fysiskt tar den sista posten eller delen i sin besittning.

(26) När varor levereras i flera olika omgångar bör ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger, fysiskt tar den första delleveransen i sin besittning. När en vara levereras i skilda poster eller delar bör ångerfristen börja löpa när konsumenten fysiskt tar den sista posten eller delen i sin besittning. Om konsumenten beställer flera varor på samma gång men varorna levereras separat bör ångerfristen börja löpa när konsumenten tar den sista varan i sin besittning.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Om näringsidkaren inte har informerat konsumenten om ångerrätten före ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet över tiden bör dock en begränsning på tre månader införas, under förutsättning att näringsidkaren har fullgjort alla sina skyldigheter enligt avtalet. Näringsidkaren bör anses ha fullgjort alla sina skyldigheter när han eller hon har levererat varorna eller tillhandahållit alla tjänster som konsumenten har beställt.

(27) Om näringsidkaren inte har informerat konsumenten om ångerrätten före ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet över tiden bör dock en begränsning på ett år införas. Medlemsstaterna bör emellertid få behålla eller förlänga minimiperioden på ett år.

 

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att utöva ångerrätten i medlemsstaterna har medfört kostnader för företag som bedriver handel över gränserna. Införandet av en harmoniserad standardblankett som konsumenterna ska använda när de utövar sin ångerrätt bör göra det enklare att frånträda avtal och leda till rättslig säkerhet. Av dessa skäl bör medlemsstaterna inte ställa några ytterligare formella krav på gemenskapens standardblankett, till exempel i fråga om teckenstorlek.

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att utöva ångerrätten i medlemsstaterna har medfört kostnader för företag som bedriver handel över gränserna. Införandet av en harmoniserad mallblankett som konsumenterna ska använda när de utövar sin ångerrätt bör göra det enklare att frånträda avtal och leda till rättslig säkerhet. Av dessa skäl bör medlemsstaterna inte ställa några ytterligare formella krav på unionens standardblankett, till exempel i fråga om teckenstorlek.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Vid frånträde av avtal bör näringsidkaren betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat, inklusive de som täcker näringsidkarens utgifter för leverans av varorna till konsumenten.

(30) Vid frånträde av avtal bör näringsidkaren betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat, inklusive dem som täcker näringsidkarens utgifter för leverans av varorna till konsumenten, med undantag av belopp för expressleverans som konsumenten uttryckligen efterfrågat. Återbetalningen bör kunna göras med vilket betalningssätt som helst, förutsatt att det gäller som lagligt betalningsmedel i den medlemsstat där konsumenten tar emot den. Därför bör återbetalning inte ske i form av kuponger eller tillgodohavanden.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Det bör finnas vissa undantag från ångerrätten, till exempel i sådana fall då en ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn till produktens art. Detta gäller exempelvis vin som levereras långt efter det att ett avtal har ingåtts i spekulativt syfte, där värdet beror på svängningar på marknaden (primörvin).

(33) Det bör finnas vissa undantag från ångerrätten, till exempel i sådana fall då en ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn till produktens art och då utövandet av ångerrätten skulle innebära en oskälig nackdel för näringsidkaren. Detta gäller särskilt för livsmedel och andra hygieniskt ömtåliga eller lättfördärvliga varor, exempelvis vin som levereras långt efter det att ett avtal har ingåtts i spekulativt syfte, där värdet beror på svängningar på marknaden (primörvin). Ångerrätten bör inte heller gälla för vissa andra varor eller tjänster vilkas priser beror av fluktuationer på marknaden, såsom råvaror.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Vid distansavtal om tillhandahållande av tjänster som börjar utföras under den tid ångerfristen löper (t.ex. datafiler som konsumenten laddar ner under den tiden) skulle det inte vara skäligt att tillåta konsumenten att ångra sig efter att helt eller delvis ha utnyttjat tjänsterna. Konsumenten bör därför förlora sin ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand.

(34) Vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster som börjar utföras under den tid ångerfristen löper (t.ex. datafiler som konsumenten laddar ner under den tiden) skulle det inte vara skäligt att tillåta konsumenten att ångra sig efter att helt eller delvis ha utnyttjat tjänsterna. Konsumenten förlorar sin ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand, på villkor att detta avtal förklaras, det vill säga att konsumenten informeras om konsekvenserna av detta val i fråga om förlusten av sin ångerrätt.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) I syfte att uppnå förenkling och rättslig säkerhet bör ångerrätten gälla alla typer av avtal utanför fasta affärslokaler, utom under strikt definierade omständigheter som på ett enkelt sätt kan styrkas. Ingen ångerrätt bör därför gälla för brådskande reparationer i konsumentens bostad där en sådan ångerrätt skulle vara oförenlig med nödsituationen, och inte heller för stormarknaders system för hemleverans där konsumenten kan välja livsmedel, drycker och andra dagligvaror för hushållet via deras webbplatser och få varorna levererade till bostaden. Det rör sig här om billiga varor som konsumenterna regelbundet köper för daglig konsumtion eller förbrukning i hushållet och bör därför inte omfattas av någon ångerrätt. Konsumenternas största problem och huvudorsaken till tvister med näringsidkare är leverans av varor, bland annat varor som kommer bort eller skadas under transport, och försenad eller ofullständig leverans. De nationella bestämmelserna om leverans och riskens övergång bör därför klargöras och harmoniseras.

(37) I syfte att uppnå förenkling och rättslig säkerhet bör ångerrätten gälla alla typer av distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, utom under strikt definierade omständigheter som på ett enkelt sätt kan styrkas.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) Konsumenternas största problem och huvudorsaken till tvister med näringsidkare är leverans av varor, bland annat varor som kommer bort eller skadas under transport, och försenad eller ofullständig leverans. De nationella bestämmelserna om leverans och riskens övergång bör därför harmoniseras.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Skäl 37b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37b) Om näringsidkaren inte har fullgjort sin skyldighet att leverera varorna i tid bör konsumenten via ett varaktigt medium uppmana företaget att genomföra leveransen inom en tidsfrist på minst sju dagar samt underrätta företaget om sin avsikt att frånträda avtalet om leveransen uteblir. Konsumenten bör anses ha frånträtt avtalet om ingenting skett före fristens utgång. Utan att det påverkar konsumentens rätt till skadestånd bör han eller hon, om betalning redan skett, ha rätt till återbetalning inom sju dagar efter det att avtalet frånträtts. Medlemsstaterna bör få anta eller ha kvar nationell lagstiftning om en högre nivå på konsumentskyddet.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Vid försäljning till konsumenter kan varorna levereras på olika sätt. Bara en bestämmelse som man fritt kan göra undantag från ger den flexibilitet som är nödvändig för att dessa skillnader ska kunna beaktas. Konsumenten bör skyddas mot risken att varor kommer bort eller skadas under transport som näringsidkaren ordnar eller utför. Den bestämmelse om riskens övergång som införs bör inte gälla när konsumenten oskäligen dröjer med att ta varorna i sin besittning, till exempel när konsumenten inte hämtar varorna från postkontoret inom den tid som postkontoret anger. I sådana fall bör konsumenten stå för risken om varorna kommer bort eller skadas efter den tidpunkt för leverans som avtalats med näringsidkaren.

(38) Vid försäljning till konsumenter kan varorna levereras på olika sätt, antingen omedelbart eller i ett senare skede. Om parterna inte kommit överens om något exakt leveransdatum bör leveranser ske så snabbt som möjligt, men i vilket fall som helst senast 30 dagar efter den dag då avtalet ingåtts. Konsumenten bör skyddas mot risken att varor kommer bort eller skadas under transport som näringsidkaren ordnar eller utför. Den bestämmelse om riskens övergång som införs bör inte gälla när konsumenten oskäligen dröjer med att ta varorna i sin besittning, till exempel när konsumenten inte hämtar varorna från postkontoret inom den tid som postkontoret anger. I sådana fall bör konsumenten stå för risken om varorna kommer bort eller skadas efter den tidpunkt för leverans som avtalats med näringsidkaren.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a) Vid många transaktioner erbjuds konsumenterna otillräcklig valmöjlighet vad gäller betalningsmetoder, eller drabbas de av avgifter om de vägrar att använda vissa metoder. Denna situation måste åtgärdas med hjälp av en bestämmelse som ålägger näringsidkaren att erbjuda konsumenten olika betalningsmetoder, och om det gäller distanskontrakt bör både en elektronisk och en icke-elektronisk betalningsmetod tillhandahållas. Exempelvis skulle ett icke-elektroniskt betalningssystem kunna innebära att det är möjligt att skriva ut en beställningsorder från näringsidkarens webbplats för att sedan betala denna kontant på bank eller på vilken som helst av näringsidkarens kontaktpunkter.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) Näringsidkaren bör vara ansvarig gentemot konsumenten om varorna inte är avtalsenliga. Varor bör presumeras vara avtalsenliga om de uppfyller vissa villkor som huvudsakligen gäller varornas kvalitet. Den kvalitet och prestanda som konsumenten rimligen kan förvänta sig beror bland annat på om varorna är nya eller begagnade och på varornas förväntade livslängd.

(39) Näringsidkaren bör vara ansvarig gentemot konsumenten om varorna inte är avtalsenliga. Varor bör presumeras vara avtalsenliga om de uppfyller vissa villkor som huvudsakligen gäller varornas kvalitet. Den kvalitet och prestanda som konsumenten rimligen kan förvänta sig beror bland annat på om varorna är nya eller begagnade och på varornas förväntade livslängd. Bristande avtalsenlighet hos en vara bör antas föreligga om andra varor levererats än de som beställts eller om kvantiteten är mindre än den beställda.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Om en vara inte är avtalsenlig bör konsumenten för det första ha möjlighet att kräva att näringsidkaren antingen reparerar eller byter ut varan, såvida näringsidkaren inte bevisar att dessa påföljder är olagliga, omöjliga eller orsakar näringsidkaren en oproportionell börda. Näringsidkarens börda bör fastställas objektivt med beaktande av näringsidkarens kostnader för att avhjälpa den bristande avtalsenligheten, varornas värde och den bristande avtalsenlighetens omfattning. Brist på reservdelar bör inte vara en giltig orsak för näringsidkare att inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom en rimlig tid eller utan en oproportionell börda.

(40) Konsumenten bör till att börja med kunna kräva att näringsidkaren reparerar varan eller byter ut den, såvida inte sådana påföljder är omöjliga eller oproportionella. Huruvida en påföljd är oproportionell bör fastställas objektivt. En påföljd är oproportionell om den i jämförelse med en annan påföljd skulle åsamka kostnader som är orimliga; för att kostnaderna ska anses orimliga bör kostnaderna för den ena påföljden vara avsevärt högre än kostnaderna för den andra.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) Konsumenten bör inte stå för några kostnader för att avhjälpa bristande avtalsenlighet, till exempel frakt-, arbets- och materialkostnader. Konsumenten bör inte heller ersätta näringsidkaren för användningen av felaktiga varor.

(41) Konsumenten bör inte stå för några kostnader för att avhjälpa bristande avtalsenlighet, till exempel frakt-, arbets- och materialkostnader. Konsumenten bör inte heller ersätta näringsidkaren för användningen av felaktiga varor. Konsumenten bör ha rätt att kräva skadestånd i enlighet med bestämmelserna i gällande nationell lag för alla förluster som han eller hon åsamkats genom bristande avtalsenlighet hos varorna och som inte korrigerats av näringsidkaren. Skadestånd av detta slag bör också kunna innefatta skadestånd i annan form än pengar, om så stadgas i gällande nationell lag.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller mer än en gång har underlåtit att avhjälpa den bristande avtalsenligheten bör konsumenten ha rätt att fritt välja vilken som helst av de påföljder som står till buds. Näringsidkarens vägran kan vara uttrycklig eller underförstådd, vilket i det senare fallet innebär att näringsidkaren inte svarar på eller inte beaktar konsumentens begäran om avhjälpande av den bristande avtalsenligheten.

(42) Konsumenten bör ha rätt att fritt välja vilken som helst av de påföljder som står till buds om han eller hon inte har rätt till reparation eller utbyte. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att anta eller behålla nationella bestämmelser för fritt val av påföljd vid bristande avtalsenlighet, i syfte att garantera en högre konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a) Det bör föreskrivas att näringsidkaren i vissa fall kan hållas ansvarig för bristande avtalsenlighet som föreligger vid den tidpunkt då risken övergår till konsumenten, även om den bristande avtalsenligheten visar sig först senare.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42b) Om näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare är ansvarig gentemot konsumenten till följd av handlande eller underlåtenhet av tillverkaren bör man se till att näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare kan rikta anspråk mot den eller de ansvariga personerna i avtalskedjan. I detta syfte bör det i medlemsstaternas nationella bestämmelser fastställas vem som är ansvarig samt vilka förfaranden och villkor som gäller.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Skäl 42c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42c) I fall av bristande avtalsenlighet bör konsumenten ha rätt till en ansvarstid på två år. Till konsumentens fördel bör det falsifierbart presumeras att bristande avtalsenlighet som uppträtt inom sex månader efter riskens övergång redan förelegat vid tidpunkten för riskens övergång. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att anta eller behålla nationella bestämmelser för ansvarstider, frister för omvänd bevisbörda eller särskilda regler för avsevärt bristande avtalsenlighet som framkommer efter ansvarstidens utgång, i syfte att garantera en högre konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43) Enligt direktiv 1999/44/EG får medlemsstaterna fastställa en tidsfrist på minst två månader under vilken konsumenten ska upplysa näringsidkaren om eventuell bristande avtalsenlighet. Skillnaderna mellan genomförandelagstiftningarna har skapat handelshinder. Det är därför nödvändigt att ta bort denna regleringsmöjlighet och öka den rättsliga säkerheten genom att ålägga konsumenterna att upplysa näringsidkaren om bristande avtalsenlighet senast två månader efter den dag då den upptäcktes.

utgår

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Vissa näringsidkare eller tillverkare erbjuder konsumenter garantier. För att säkerställa att konsumenterna inte vilseleds bör garantierna innehålla viss information som omfattar garantiernas giltighetstid och geografiska tillämpning samt en uppgift om att garantierna inte påverkar konsumentens lagstadgade rättigheter.

(44) Vissa näringsidkare eller tillverkare erbjuder konsumenter garantier. För att säkerställa att konsumenterna inte vilseleds bör garantierna innehålla viss information som omfattar garantiernas giltighetstid och geografiska tillämpning samt en uppgift om att garantierna inte påverkar konsumentens lagstadgade rättigheter inom ramen för gällande nationella bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(45a) De harmoniserade regleringsaspekterna berör enbart avtal som ingås mellan företag och konsumenter. Därför bör bestämmelserna om oskälig avtalsvillkor inte påverka nationell lagstiftning beträffande anställningsavtal, avtal om arvsrätt, avtal om familjerätt och avtal om upprättande och organisation av bolag eller partnerskapsavtal och obligationsvillkor.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) Bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor bör inte gälla avtalsvillkor som direkt eller indirekt återspeglar bindande författningsföreskrifter i medlemsstaterna och som är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Liknande villkor som återspeglar principer eller bestämmelser i internationella konventioner som gemenskapen eller medlemsstaterna har tillträtt, särskilt inom transportområdet, bör inte underkastas någon skälighetsprövning.

(46) Bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor bör inte gälla avtalsvillkor som direkt eller indirekt återspeglar författningsföreskrifter eller bestämmelser som rör den allmänna ordningen i medlemsstaterna och som är förenliga med unionslagstiftningen. Avtalsvillkoren bör även återspegla principerna och bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Villkor som återspeglar principer eller bestämmelser i internationella konventioner som unionen eller medlemsstaterna har tillträtt, särskilt inom transportområdet, bör inte underkastas någon skälighetsprövning.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få välja teckentyp eller teckenstorlek för avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges möjlighet att läsa villkoren innan avtalet ingås. Denna möjlighet bör kunna ges konsumenten genom att han eller hon på begäran får villkoren (vid avtal i fasta affärslokaler), genom att villkoren på annat sätt görs tillgängliga (t.ex. på näringsidkarens webbplats vid distansavtal) eller genom att standardvillkoren bifogas beställningsformuläret (vid avtal utanför fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör begära konsumentens uttryckliga samtycke till alla betalningar utöver ersättning för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse. Att utgå från att samtycke föreligger genom att tillämpa system för aktivt utträde, till exempel förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara förbjudet.

(47) Alla avtalsvillkor bör vara tydliga och lättförståeliga. Skriftliga avtalsvillkor bör alltid vara formulerade på ett klart och begripligt språk. Näringsidkarna bör fritt få välja teckentyp eller teckenstorlek för avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges möjlighet att läsa villkoren innan avtalet ingås. Denna möjlighet bör kunna ges konsumenten genom att han eller hon på begäran får villkoren (vid avtal i fasta affärslokaler), genom att villkoren på annat sätt görs tillgängliga (t.ex. på näringsidkarens webbplats vid distansavtal) eller genom att standardvillkoren bifogas beställningsformuläret (vid avtal utanför fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör begära konsumentens uttryckliga samtycke till alla betalningar utöver ersättning för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse. Att utgå från att samtycke föreligger genom att tillämpa system för aktivt utträde, till exempel förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara förbjudet.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(47a) Näringsidkarna bör fritt få välja hur de informerar om avtalsvillkor, till exempel vilken teckentyp eller teckenstorlek de använder vid utformandet av avtalsvillkoren. Medlemsstaterna bör inte ställa krav på hur avtalsvillkoren utformas; detta gäller dock inte om kraven hänför sig till personer med funktionshinder eller om varorna eller tjänsterna kan utgöra en särskild hälso- och säkerhetsrisk för konsumenten eller en tredje person. Medlemsstaterna får också införa ytterligare krav i de fall då det, beroende på komplexiteten i avtalen om de berörda varorna eller tjänsterna, finns risk för nackdelar för konsumenten, bland annat i samband med problem som rör konkurrensen inom sektorn. Detta kan till exempel vara fallet vid avtal om finansiella tjänster, gas, el och vatten, telekommunikation och fast egendom. Detta bör emellertid inte gälla formella nationella krav om ingående av avtal eller andra formella krav, till exempel avseende det använda språket, krav på innehåll i villkoren eller formulering av vissa avtalsvillkor för särskilda sektorer. Detta direktiv bör inte harmonisera språkliga krav som tillämpas på konsumentavtal. Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet att i sin nationella lagstiftning behålla eller införa språkliga krav avseende avtalsvillkoren.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) Vid tillämpningen av detta direktiv bör varken skäligheten i de villkor som anger huvudföremålet för avtalet eller skäligheten i förhållandet mellan kvalitet och pris på de levererade varorna eller tjänsterna bedömas, utom i de fall då villkoren inte uppfyller kraven på öppenhet. Huvudföremålet för avtalet och förhållandet mellan kvalitet och pris bör dock beaktas vid bedömningen av skäligheten i övriga villkor. I till exempel försäkringsavtal bör de villkor som tydligt definierar eller begränsar den försäkrade risken och försäkringsgivarens ansvar inte omfattas av en sådan bedömning, eftersom sådana begränsningar beaktas vid beräkningen av den premie som konsumenten ska betala.

(49) Vid tillämpningen av detta direktiv bör varken skäligheten i de villkor som anger huvudföremålet för avtalet eller skäligheten i förhållandet mellan kvalitet och pris på de levererade varorna eller tjänsterna bedömas, utom i de fall då villkoren inte uppfyller kraven på öppenhet. Huvudföremålet för avtalet och förhållandet mellan kvalitet och pris bör dock beaktas vid bedömningen av skäligheten i övriga villkor. I till exempel försäkringsavtal bör de villkor som tydligt definierar eller begränsar den försäkrade risken och försäkringsgivarens ansvar inte omfattas av en sådan bedömning, eftersom sådana begränsningar beaktas vid beräkningen av den premie som konsumenten ska betala. Detta undantag gäller inte ersättning till näringsidkaren för extrakostnader eller tillhörande kostnader som fastställs i avtalet, inklusive avgifter eller straffavgifter för överträdelser av något av avtalsvillkoren, vilka till fullo bör underkastas skälighetsprövningen.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) För att garantera rättslig säkerhet och förbättra den inre marknadens funktion bör direktivet innehålla två förteckningar över oskäliga villkor. I bilaga II finns en förteckning över villkor som alltid bör betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en förteckning över villkor som bör betraktas som oskäliga om inte näringsidkaren kan styrka motsatsen. Dessa förteckningar bör gälla i alla medlemsstater.

(50) För att garantera rättslig säkerhet och förbättra den inre marknadens funktion bör direktivet innehålla två icke-uttömmande förteckningar över oskäliga villkor. I bilaga II finns en förteckning över villkor som alltid bör betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en förteckning över villkor som bör betraktas som oskäliga om inte näringsidkaren kan styrka motsatsen.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

utgår

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52) Kommissionen bör särskilt ha befogenhet att ändra bilagorna II och III om avtalsvillkor som ska anses eller presumeras vara oskäliga. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Kommissionens befogenhet att ändra bilagorna II och III bör utnyttjas för att garantera en enhetlig tillämpning av bestämmelserna om oskäliga villkor genom att dessa bilagor kompletteras med avtalsvillkor som alltid bör betraktas som oskäliga eller som bör betraktas som oskäliga såvida näringsidkaren inte har styrkt motsatsen.

utgår

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(55a) Medlemsstaterna bör se till att deras nationella myndigheter har tillräckligt samarbete med nätverket för europeiska konsumentcenter för att kunna agera i gränsöverskridande ärenden, särskilt vad gäller väntande ansökningar på de europeiska konsumentcentren.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60) Europeiska kommissionen kommer att undersöka hur man på lämpligaste sätt ser till att alla konsumenter informeras om sina rättigheter på försäljningsstället.

(60) Kommissionen kommer efter samråd med medlemsstaterna och berörda parter att undersöka hur man på lämpligaste sätt ser till att alla konsumenter och näringsidkare informeras om sina rättigheter på försäljningsstället. Kommissionen bör framför allt använda sig av redskap för informations- och kommunikationsteknik och offentliga medier.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(61a) Man bör planera för ett förfarande för ömsesidig utvärdering inom vars ram medlemsstaterna, inom tidsfristen för införlivande av detta direktiv, inledningsvis måste se över sin lagar och andra bestämmelser för att fastställa vilka strängare föreskrifter i deras rättssystem som är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som ska behållas eller antas i syfte att garantera en högre skyddsnivå för konsumenterna. Senast vid slutet av tidsfristen för införlivande av detta direktiv bör medlemsstaterna utarbeta en rapport om resultatet av denna genomgång. Varje rapport bör översändas till samtliga övriga medlemsstater och berörda parter. Medlemsstaterna har sex månader på sig att lämna synpunkter på rapporterna. Senast ett år efter utgången av tidsfristen för införlivande av detta direktiv, och därefter vart tredje år, bör kommissionen utarbeta en sammanfattande rapport, i förekommande fall med förslag till lagstiftning. Vid behov bör kommissionen bistå medlemsstaterna när gemensamma metoder utarbetas.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Skäl 61b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(61b) För att se till att en hög konsumentskyddsnivå garanteras i alla medlemsstater bör man uppmuntra personer och organisationer som har ett berättigat intresse av att skydda konsumenter att meddela medlemsstaterna och kommissionen resultaten av sina bedömningar och avge icke-bindande rekommendationer, så att dessa kan beaktas i samband med översynen av detta direktiv.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63) Detta direktiv bör ses över om hinder för den inre marknaden konstateras. Översynen kan leda till att kommissionen lägger fram ett förslag om ändring av detta direktiv, som också kan omfatta ändringar av annan konsumentskyddslagstiftning i enlighet med kommissionens åtagande i sin konsumentpolitiska strategi om att se över regelverket för att uppnå en hög gemensam konsumentskyddsnivå.

utgår

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt och att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå genom att tillnärma vissa aspekter av medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende avtal mellan konsumenter och näringsidkare.

Syftet med detta direktiv är att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå och bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt genom att tillnärma vissa aspekter av medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende avtal mellan konsumenter och näringsidkare.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt och att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå genom att tillnärma vissa aspekter av medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende avtal mellan konsumenter och näringsidkare.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

(1) konsument: en fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv huvudsakligen agerar för ändamål som inte hänför sig till den egna närings- eller yrkesverksamheten.

 

Medlemsstaterna får behålla eller utvidga tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv så att de kommer att omfatta juridiska eller fysiska personer som inte är konsumenter i den betydelse som anges i föregående stycke.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i näringsidkarens namn eller för dennes räkning.

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i näringsidkarens namn eller för dennes räkning.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) varor: alla lösa saker och alla immateriella varor som kan användas på ett sätt som kan likställas med fysisk besittning, med undantag för varor som säljs exekutivt eller på annat sätt tvångsvis med stöd av lag. Vatten, gas och el ska också anses vara varor i direktivets mening när de utbjuds till försäljning i begränsad volym eller bestämd kvantitet.

(Se ändringsförslaget till led 4 i artikel 2.)

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) vara som tillverkas enligt kundens specifikation: en vara som inte är tillverkad på förhand och som tillverkas utgående från kundens enskilda val eller krav.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) köpeavtal: varje avtal om försäljning av varor som ingås mellan en näringsidkare och en konsument, inklusive alla avtal där avtalsföremålet är både varor och tjänster.

utgår

(Se ändringsförslaget till led 5a i artikel 2.)

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) varor: alla lösa saker, utom

utgår

a) varor som säljs exekutivt eller annars tvångsvis med stöd av lag,

 

b) vatten och gas när de inte saluförs i begränsad volym eller bestämd kvantitet och

 

c) elektricitet.

 

(Se ändringsförslaget till led 2a i artikel 2.)

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) tjänsteavtal: varje avtal som inte är ett köpeavtal och varigenom en näringsidkare tillhandahåller en konsument en tjänst.

(5) tjänst: varje arbete eller tjänst av annat slag som tillhandahålls av en näringsidkare till en konsument mot ersättning.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) köpeavtal: varje avtal genom vilket en näringsidkare enligt gällande nationell lagstiftning ger en konsument äganderätten till en vara eller åtar sig att ge konsumenten äganderätten till en vara och genom vilket konsumenten åtar sig att betala överenskommet pris. Även avtal om tillhandahållande av varor som ska framställas eller tillverkas betraktas som köpeavtal enligt detta direktiv.

(Se ändringsförslaget till led 3 i artikel 2.)

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) blandat avtal: varje avtal som innehåller såväl inslag om tillhandahållandet av en tjänst som inslag om leveransen av en vara.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) distansavtal: varje köpe- eller tjänsteavtal där näringsidkaren för ingående av avtalet uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation.

(6) distansavtal: varje avtal mellan en näringsidkare och en konsument om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst, vilket ingås inom ramen för ett distributions- eller tjänstesystem för distansavtal, där näringsidkaren och konsumenten för ingående av avtalet inte samtidigt behöver vara fysiskt närvarande utan uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) medel för distanskommunikation: varje medel som, utan att näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, kan användas för att ingå ett avtal mellan dessa parter.

utgår

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) avtal utanför fasta affärslokaler:

(8) avtal utanför fasta affärslokaler: varje avtal mellan en näringsidkare och en konsument om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst:

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås utanför fasta affärslokaler varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller tjänsteavtal för vilket konsumenten har lämnat ett erbjudande under samma omständigheter, eller

a) som ingås utanför fasta affärslokaler varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande,

 

aa) för vilket konsumenten har lämnat ett erbjudande i samtidig fysisk närvaro av näringsidkaren utanför fasta affärslokaler, eller

b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås i fasta affärslokaler men som förhandlas fram utanför fasta affärslokaler, varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande.

b) vars väsentliga inslag har fastställts under en utflykt, ett fritidsevenemang eller en försäljningsdemonstration som organiserats av näringsidkaren eller av en tredje part utanför fasta affärslokaler, varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, varvid syftet med utflykten, evenemanget eller demonstrationen består i att ett avtal senare ska ingås i affärslokalerna.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 9 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) marknads- och mässtånd där näringsidkaren bedriver regelbunden eller tillfällig verksamhet. varaktigt medium:

b) marknadsstånd där näringsidkaren bedriver regelbunden eller tillfällig verksamhet. varaktigt medium:

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) produkt: alla varor och tjänster, inklusive fast egendom, rättigheter och skyldigheter.

utgår

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) god yrkessed: den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan förväntas visa gentemot konsumenterna, motsvarande hederlig marknadspraxis och/eller den allmänna principen om god sed i näringsidkarens bransch.

utgår

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut varor eller tjänster till försäljning genom ett budgivningsförfarande som kan omfatta användning av medel för distanskommunikation och där den som lämnar det högsta budet måste köpa varorna eller tjänsterna. En transaktion som ingås på grundval av ett erbjudande till ett fast pris, trots att konsumenten haft möjlighet att ingå transaktionen genom budgivning, ska inte anses vara en auktion.

utgår

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) offentlig auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut varor till försäljning till konsumenter, vilka personligen närvarar eller ges möjlighet att närvara vid auktionen, genom ett budgivningsförfarande som sköts av en auktionsförrättare och där den som lämnar det högsta budet måste köpa varorna.

(16) offentlig auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut en vara eller tjänst till försäljning till konsumenter i samband med ett arrangemang som är tillgängligt för allmänheten, genom ett öppet budgivningsförfarande som sköts av tredje part (en auktionsförrättare), som mot ersättning i reda pengar fungerar som ombud för näringsidkaren. Vid en auktion med allt högre bud går varan eller tjänsten till den konsument som lagt det högsta budet. Vid en auktion med allt lägre bud går varan eller tjänsten till den konsument som direkt och först förklarar sig beredd att köpa varan eller tjänsten till angivet pris.

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) tillverkare: den som tillverkar varor eller importerar varor till gemenskapens territorium eller den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, varumärke eller annat eget kännetecken på varorna.

(17) tillverkare: den som tillverkar varor eller importerar varor till unionens territorium eller den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, varumärke eller annat eget kännetecken på varorna.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) garanti: varje utfästelse som en näringsidkare eller en tillverkare (garantigivaren) ger konsumenten om att återbetala det betalade priset eller att byta ut, reparera eller utföra någon form av service på varorna om de inte överensstämmer med specifikationerna i garantibeviset eller i den reklam som var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller före avtalets ingående.

(18) garanti: varje utfästelse som en näringsidkare eller en tillverkare (garantigivaren), i tillägg till uppfyllandet av sina rättsliga skyldigheter i fråga om garantier för överensstämmelse, ger konsumenten om att återbetala det betalade priset eller att byta ut, reparera eller utföra någon form av service på varorna om de inte överensstämmer med specifikationerna eller eventuella andra överensstämmelsekrav i garantibeviset eller i den reklam som var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller före avtalets ingående.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) mellanhand: en näringsidkare som ingår ett avtal i konsumentens namn eller för dennes räkning.

utgår

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) biavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar varor eller tjänster i samband med ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler, när dessa varor eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller en tredje part på grundval av en överenskommelse mellan den tredje parten och näringsidkaren.

(20) anknytande avtal: ett avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst,

 

a) vilket objektivt sett bildar en handelsmässig enhet med ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler och

 

b) där varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls av näringsidkaren eller en tredje part på grundval av en överenskommelse mellan den tredje parten och näringsidkaren.

 

En handelsmässig enhet ska anses föreligga om varorna eller tjänsterna som tillhandahållits enligt det anknytande avtalet står i samband med fullgörandet av distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler eller med användningen av de varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits enligt ett sådant distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på köpe- och tjänsteavtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument enligt de villkor och i den omfattning som anges i bestämmelserna i direktivet.

1. Detta direktiv ska tillämpas på avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst samt på blandade avtal, som ingås mellan en näringsidkare och en konsument enligt de villkor och i den omfattning som anges i bestämmelserna i direktivet.

2. Detta direktiv ska tillämpas på finansiella tjänster bara när det gäller vissa avtal utanför fasta affärslokaler enligt artiklarna 8–20, oskäliga avtalsvillkor enligt artiklarna 30–39 och de allmänna bestämmelserna i artiklarna 40–46, jämförda med artikel 4 om fullständig harmonisering.

2. Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av sektorsspecifik unionslagstiftning för avtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument.

 

2a. Detta direktiv skall inte tillämpas på avtal om

 

a) sociala tjänster,

 

b) hälso- och sjukvård, alltså alla hälso- och sjukvårdstjänster som sjukvårdspersonal tillhandahåller patienter i syfte att bedöma, bibehålla eller återställa deras hälsotillstånd,

 

c) spelverksamhet som innebär att insatser med penningvärde görs i hasardspel, t.ex. lotterier, kasinospel och vadslagningar.

 

2b. Artiklarna 5–19 och 23a ska inte tillämpas på

 

a) avtal om finansiella tjänster,

 

b) avtal som omfattas av direktiv 2002/65/EG.

3. Bara artiklarna 30–39 om konsumenträttigheter avseende oskäliga avtalsvillkor, jämförda med artikel 4 om fullständig harmonisering, ska tillämpas på avtal som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG och av rådets direktiv 90/314/EEG.

3. Om inte annat följer av punkterna 4–7 i denna artikel ska artiklarna 9–19 tillämpas på distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

4. Artiklarna 5, 7, 9 och 11 ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om informationskrav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG.

4. Artiklarna 9–19 ska inte tillämpas på följande distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler:

 

a) Avtal om skapande, förvärv eller överlåtelse av rättigheter i fast egendom eller garantier i fast egendom eller med anknytning till uppförande eller genomgripande ändring av en byggnad eller uthyrning av en byggnad eller en lägenhet.

 

b) som faller inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 90/314/EEG eller för Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte.

 

c) Avtal som upprättas enligt medlemsstaternas bestämmelser under medverkan av en offentlig tjänsteman som enligt lag är förpliktad till oberoende och opartiskhet och som genom omfattande rättsliga upplysningar ska säkerställa att konsumenten sluter avtalet endast på grundval av moget övervägande och med kännedom om dess rättsliga betydelse.

 

5. Artiklarna 9–19 ska inte tillämpas på avtal utanför fasta affärslokaler om näringsidkaren och konsumenten omedelbart fullgör sina avtalsenliga skyldigheter, om den betalning konsumenten ska verkställa inte överstiger 40 EUR och om dessa avtal är sådana att de brukar ingås utanför fasta affärslokaler. Medlemsstaterna får fastställda ett lägre värde i sin nationella lagstiftning.

 

6. Artiklarna 9-19 skall inte tillämpas på distansavtal

 

a) som ingås med hjälp av varuautomater eller automatiserade affärslokaler,

 

b) som ingås med teleoperatörer genom användning av offentliga telefonautomater, såvida de avser användning av dessa, eller som avser enskilda telefon-, Internet- eller telefaxförbindelser som konsumenten upprättat.

 

7. Artiklarna 12–19 ska inte tillämpas på distansavtal om tillhandahållande av tjänster som avser inkvartering, transport, uthyrning av motorfordon, catering eller fritidsverksamhet när det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

 

8. Om inte annat följer av punkterna 9, 10 och 11 i denna artikel ska artiklarna 22–29 tillämpas på köpeavtal. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24.5 ska, i samband med blandade avtal, artiklarna 22–29 tillämpas endast på varorna.

 

9. Artiklarna 22a och 23a ska också tillämpas på tjänsteavtal och blandade avtal.

 

10. Artiklarna 22-29 skall inte tillämpas på

 

a) elektricitet,

 

b) vatten och gas, såvida de inte säljs i begränsade volymer eller fasta kvantiteter.

 

11. Artiklarna 22–29 ska inte tillämpas på försäljning av begagnade varor vid offentliga auktioner.

 

____________________

EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.

2 EUT L 33, 3.2.2009, s. 10.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fullständig harmonisering

Graden av harmonisering

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta direktiv, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som ger en annan konsumentskyddsnivå.

1. Utom i de fall som föreskrivs i punkt 1 a och 1 b får medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning behålla eller införa strängare bestämmelser som är förenliga med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att garantera en högre konsumentskyddsnivå, på de villkor och i den omfattning som anges i artiklarna 5, 9.3b, 9.3c, 22–29, 31.4 och 34 och 35.

 

1a. Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning behålla strängare bestämmelser som är förenliga med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att garantera en högre konsumentskyddsnivå, enligt vad som fastställs i artiklarna 12.4 och 13.2.

 

1b. Medlemsstaterna får inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i artiklarna 2, 9.1–3a och 9.3e, 10, 11, 12.1–3, 13.1, 14–19, 30–33 och 36 i detta direktiv, inklusive strängare bestämmelser som ger en annan konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Perioder, datum och frister

 

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister1 ska tillämpas vid beräkning av de tidsfrister som avses i detta direktiv.

 

__________

1 EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konsumentinformation

 

Konsumentinformation vid avtal i fasta affärslokaler

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allmänna informationskrav

Informationskrav vid avtal i fasta affärslokaler

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås ska näringsidkaren informera konsumenten om följande, såvida det inte redan framgår av sammanhanget:

 

1. När ett avtal i fasta affärslokaler ingås ska näringsidkaren eller den som agerar på hans vägnar klart och begripligt informera konsumenten om följande, såvida det inte redan framgår av sammanhanget:

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Produktens huvudsakliga egenskaper, i en omfattning som är lämplig för mediet och produkten.

a) Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, i en omfattning som är lämplig för varan eller tjänsten.

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Näringsidkarens geografiska adress och identitet, till exempel företagsnamn, och, där så är tillämpligt, geografisk adress och identitet avseende den näringsidkare för vars räkning han agerar.

b) Näringsidkarens identitet, till exempel företagsnamn.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Näringsidkarens affärsadress och telefonnummer, faxnummer och e‑postadress, om dessa finns, så att konsumenten kan kontakta näringsidkaren snabbt och kommunicera effektivt med denna.

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, om produktens art innebär att priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma.

c) Det sammanlagda priset inklusive skatter och avgifter eller, om varans eller tjänstens art innebär att priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto och alla andra kostnader eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma. I avtal med obestämd löptid ska det sammanlagda priset vara de sammanlagda månadskostnaderna.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans, fullgörande och reklamationshantering, om de avviker från de krav god yrkessed innebär.

d) I lämpliga fall, sätten för betalning, leverans, fullgörande, datum för när näringsidkaren åtar sig leverera varan eller tillhandahålla tjänsten samt näringsidkarens reklamationshantering

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – leden f och fa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Den produktservice och de garantier som gäller och villkoren för dessa.

f) Förutom uppgiften om att det finns en rättslig garanti om avtalsenlighet för varorna, den produktservice och de garantier som gäller och villkoren för dessa.

 

fa) Befintliga branschregler och hur de kan erhållas, där så är tillämpligt.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller villkor för uppsägning av avtalet om löptiden är obegränsad.

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller villkor för uppsägning av avtalet om löptiden är obegränsad eller avtalet förnyas automatiskt.

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Den handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska betala eller lämna på begäran av näringsidkaren och villkoren i samband med detta.

i) Den handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska betala eller lämna på begäran av näringsidkaren och villkoren i samband med detta, där så är tillämpligt.

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – leden ia, ib och ic (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) Användning av tekniska skyddsåtgärder för digitalt innehåll, där så är tillämpligt.

 

ib) Det digitala innehållets eventuella driftskompatibilitet med hård- och mjukvara enligt vad näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas ha känt till, samt eventuell inkompatibilitet, där så är tillämpligt.

 

ic) Möjligheten att utnyttja ett förfarande för klagomål och prövning utanför domstol, vilket näringsidkaren omfattas av, och villkoren för utnyttjande av denna möjlighet, där så är tillämpligt.

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid offentlig auktion får informationen i punkt 1 b ersättas med uppgift om auktionsförrättarens geografiska adress och identitet.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst som innefattar vardagliga transaktioner och där näringsidkaren levererat varan eller tillhandahållit tjänsten omedelbart efter det att avtalet ingåtts.

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den information som avses i punkt 1 ska utgöra en integrerad del av köpe- eller tjänsteavtalet.

3. Medlemsstaterna får anta eller behålla ytterligare krav på information som ska ges före ingåendet av avtal.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7.2, 13 och 42 ska påföljderna vid överträdelser av artikel 5 fastställas i enlighet med tillämplig nationell lag. Medlemsstaterna ska i sin nationella lagstiftning föreskriva effektiva avtalsrättsliga påföljder vid överträdelser av artikel 5.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 13 och 42 ska påföljderna vid överträdelser av artikel 5 fastställas i enlighet med tillämplig nationell lag. Medlemsstaterna ska i sin nationella lagstiftning föreskriva effektiva och proportionerliga påföljder vid överträdelser av artikel 5.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

utgår

Särskilda informationskrav avseende mellanhänder

 

1. Innan ett avtal ingås ska mellanhanden informera konsumenten om att han eller hon agerar i en annan konsuments namn eller för en annan konsuments räkning och att det avtal som ingås inte ska betraktas som ett avtal mellan konsumenten och näringsidkaren, utan som ett avtal mellan två konsumenter som därmed inte omfattas av detta direktiv.

 

2. En mellanhand som inte fullgör skyldigheten i punkt 1 ska anses ha ingått avtalet i sitt eget namn.

 

3. Denna artikel ska inte tillämpas på offentliga auktioner.

 

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

utgår

Tillämpningsområde

 

Detta kapitel ska tillämpas på distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

 

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Informationskrav vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

Krav på information före ingående av distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler ska näringsidkaren lämna följande information som ska utgöra en integrerad del av avtalet:

1. I god tid innan konsumenten blir bunden av ett distansavtal, ett avtal som ingåtts utanför fasta affärslokaler eller ett motsvarande erbjudande, ska näringsidkaren eller i förekommande fall den person som agerar i dennes namn eller på dennes uppdrag, på ett klart och tydligt sätt informera konsumenten om följande:

a) Den information som avses i artiklarna 5 och 7 och, med avvikelse från artikel 5.1 d, information om sätten för betalning, leverans och fullgörande i samtliga fall.

a) Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, i en omfattning som är lämplig för mediet och varan eller tjänsten.

b) Villkor och förfaranden i enlighet med bilaga I för utövande av eventuell ångerrätt.

b) Näringsidkarens identitet, till exempel företagsnamn.

 

ba) Näringsidkarens affärsadress och telefonnummer samt faxnummer och e-postadress, om dessa finns, så att konsumenten kan kontakta näringsidkaren snabbt och kommunicera effektivt med denna.

c) Geografisk adress till näringsidkarens affärsställe, om den avviker från näringsidkarens egen geografiska adress (och i tillämpliga fall avseende den näringsidkare för vars räkning han eller hon agerar) dit konsumenten kan vända sig med eventuella reklamationer.

c) Det sammanlagda priset inklusive skatter eller, om varans eller tjänstens art innebär att priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto samt alla andra kostnader eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma. I avtal med obestämd löptid ska det slutliga priset vara de sammanlagda månadskostnaderna.

d) Befintliga branschregler och hur de kan erhållas.

d) Sätten för betalning, leverans, fullgörande, datum för när näringsidkaren åtar sig leverera varan eller tillhandahålla tjänsten samt näringsidkarens reklamationshantering.

e) Möjlighet att vid behov lösa tvister genom uppgörelse i godo.

e) Om ångerrätt föreligger, de villkor, den frist och det förfarande som gäller för utövande av denna rätt, inklusive konsumentens eventuella kostnader för att återlämna varorna. I detta syfte får näringsidkaren använda mallen för information om ångerrätt och mallen för ångerblanketten enligt bilaga I.A och I.B eller en annan entydig förklaring. Om näringsidkaren informerar konsumenten via mallen för ångerblankett enligt bilaga I del A ska näringsidkaren anses ha uppfyllt de informationskrav om ångerrätt som fastställts i denna artikel.

 

ea) Om ångerrätt inte gäller enligt artikel 19.1 ska konsumenten upplysas om att ångerrätt inte föreligger.

f) Att avtalet ingås med en näringsidkare och att konsumenten därmed omfattas av det skydd som föreskrivs i detta direktiv.

f) Förutom uppgiften om att det finns en rättslig garanti om avtalsenlighet för varorna, den service efter försäljningen och de garantier som gäller och villkoren för dessa.

 

fa) Förekomsten av uppföranderegler och hur de i förekommande fall kan anskaffas.

 

fb) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller villkor för uppsägning av avtalet om löptiden är obegränsad eller avtalet förnyas automatiskt.

 

fc) Kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet, om tillämpligt.

 

fd) Den handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska betala eller lämna på begäran av näringsidkaren och villkoren i samband med detta.

 

fe) Användning av tekniska skyddsåtgärder för digitalt innehåll, där så är tillämpligt.

 

ff) Det digitala innehållets eventuella driftskompatibilitet med hård- och mjukvara enligt vad näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas ha känt till, samt eventuell inkompatibilitet, där så är tillämpligt.

 

fg) Möjligheten att utnyttja ett förfarande för klagomål och prövning utanför domstol, vilket näringsidkaren omfattas av, och villkoren för utnyttjande av denna möjlighet, där så är tillämpligt.

 

2. Vid offentlig auktion får informationen i punkt 1 b, ba och c ersättas med motsvarande uppgifter om auktionsförrättaren.

 

3. Den information som avses i punkt 1 ska utgöra en integrerad del av distansavtalet och avtalet utanför fasta affärslokaler .

 

3a. När det gäller mallen för information om ångerrätt enligt bilaga I.A får medlemsstaterna inte fastställa ytterligare innehållsmässiga krav.

 

3b. För distansavtal och avtal utanför fasta affärsställen med anknytning till transporttjänster eller hälso- och säkerhetskrav får medlemsstaterna i nationell lagstiftning anta eller behålla bestämmelser där det fastställs ytterligare krav på information som ska ges innan avtalet ingås, förutsatt att bestämmelserna är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt att kraven är lämpliga för att konsumenten vederbörligen ska upplysas.

 

3c. Medlemsstaterna får fastställa eller bibehålla krav på ytterligare informationsskyldighet för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållandet av sådana tjänster för vilka de, i enlighet med artikel 22.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden1, föreskriver ytterligare informationskrav för tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium.

 

3d. Artikel 5 ska inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden2.

 

3e. Bevisbördan för att informationsskyldigheten enligt detta kapitel fullgjorts ska ligga på näringsidkaren.

 

____________________

1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.

2 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Formella krav för avtal utanför fasta affärslokaler

Formella krav på information som ska ges före ingåendet av avtal utanför fasta affärslokaler

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska den information som föreskrivs i artikel 9 lämnas på beställningsformuläret på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbar. Beställningsformuläret ska åtföljas av den standardblankett för utövande av ångerrätten som återfinns i bilaga I.B.

1. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska den information som föreskrivs i artikel 9 lämnas till konsumentenett varaktigt medium innan avtalet ingås, i den mån detta förefaller lämpligt med beaktande av avtalets karaktär; informationen ska ges på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbar. Konsumenten får alltid kräva att informationen ges i pappersform.

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett avtal utanför fasta affärslokaler ska vara giltigt bara om konsumenten undertecknar ett beställningsformulär och, i de fall då beställningsformuläret inte finns i pappersform, får en kopia på beställningsformuläret på något annat varaktigt medium.

2. Ett avtal utanför fasta affärslokaler ska bli giltigt bara om konsumenten har undertecknat ett beställningsformulär.

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav än de som anges i punkterna 1 och 2.

3. Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav information som ska ges före ingåendet av avtal för uppfyllandet av informationskraven i artikel 9.1.

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Formella krav för distansavtal

Formella krav för uppfyllandet av informationskraven för distansavtal

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkterna 1 och 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid distansavtal ska den information som föreskrivs i artikel 9 a lämnas till eller göras tillgänglig för konsumenten innan avtalet ingås på ett klart och begripligt språk och i väl läsbar form, och på ett sätt som är lämpligt för det medel för distanskommunikation som används.

1. Vid distansavtal ska den information som föreskrivs i artikel 9 lämnas till eller göras tillgänglig för konsumenten på ett varaktigt medium, på ett klart och begripligt språk och i väl läsbar form, och på ett sätt som är lämpligt för det medel för distanskommunikation som används.

 

1a. Om ett distansavtal om tillhandahållande av en tjänst ingås via Internet och gör konsumenten betalningsskyldig ska konsumenten vara bunden av avtalet endast om näringsidkaren

 

a) klart och tydligt har informerat konsumenten om det sammanlagda priset inklusive alla tillhörande priselement och

 

b) vid avtal som ingås på Internet, utformat sin webbplats på ett sådant sätt att det inte går att göra en bindande beställning förrän konsumenten bekräftat att han läst och förstått den information som krävs i led a eller

 

c) vid avtal som ingås per telefon sänt en bekräftelse till konsumenten på ett varaktigt medium och konsumenten på ett varaktigt medium bekräftat avtalets ingående.

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkterna 2 och 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om näringsidkaren kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren upplysa om sin identitet och det kommersiella syftet med telefonsamtalet i början av samtalet med konsumenten.

2. Om näringsidkaren eller en mellanhand som agerar för näringsidkarens räkning kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren upplysa om sin identitet och det kommersiella syftet med telefonsamtalet i början av samtalet med konsumenten.

 

2a. Näringsidkares webbplatser ska klart och läsligt på sin hemsida ange om det finns några begränsningar, också i fråga om betalningssätt, i samband med leverans till vissa medlemsstater.

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om avtalet ingås med hjälp av ett medium som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa informationen ska näringsidkaren åtminstone lämna information om produktens huvudsakliga egenskaper och det sammanlagda priset enligt artikel 5.1 a och c på det särskilda mediet innan ett sådant avtal ingås. Övrig information som avses i artiklarna 5 och 7 ska näringsidkaren lämna till konsumenten på lämpligt sätt i enlighet med punkt 1.

3. Om avtalet ingås med hjälp av ett medium som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa informationen ska näringsidkaren, på detta medium före avtalets ingående åtminstone lämna information om varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, det sammanlagda priset, avtalets löptid och, när det gäller avtal med obegränsad löptid, villkoren för hävande av avtalet i enlighet med artikel 9.1 a, b, c, e och g på det särskilda mediet innan ett sådant avtal ingås. Övrig information som avses i artikel 9 ska näringsidkaren lämna till konsumenten på lämpligt sätt i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Konsumenten ska få bekräftelse på all information som avses i artikel 9 a–f, på ett varaktigt medium, inom rimlig tid efter ingåendet av ett distansavtal, och senast vid den tidpunkt då varorna levereras eller när tjänsterna börjar utföras, såvida informationen inte redan har lämnats till konsumenten innan distansavtalet ingicks på ett varaktigt medium.

utgår

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav än de som anges i punkterna 1–4.

4. Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav på information som ska ges före ingående av ett avtal för fullgörandet av de informationskrav som anges i artikel 9.1.

Ändringsförslag  112

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler ska den ångerfrist som avses i punkt 1 börja löpa den dag då avtalet ingås eller den dag då konsumenten får en kopia av det undertecknade avtalsdokumentet på något varaktigt medium, om den dagen är en annan än den dag då avtalet ingås.

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten undertecknar beställningsformuläret eller, i de fall då beställningsformuläret inte finns i pappersform, när konsumenten får en kopia på beställningsformuläret på något annat varaktigt medium.

2. Utan hinder av punkt 1 ska vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler om leverans av varor ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten eller någon tredje part som konsumenten anger, dock ej transportföretaget, fysiskt tar den beställda varan i sin besittning, eller

Vid distansavtal om köp av varor ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger, fysiskt tar varje beställd vara i sin besittning.

 

Vid distansavtal om tillhandahållande av tjänster ska ångerfristen börja löpa den dag då avtalet ingås.

 

 

a) om flera varor beställts på samma gång men varorna levereras separat, vid leveransen av den sista varan,

 

b) om en vara består av flera olika partier eller delar, vid leveransen av det sista partiet eller den sista delen,

 

c) om varor av samma slag levereras vid upprepade tillfällen under en fastställd period, vid leveransen av den första varan.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den tidsfrist som avses i punkt 1 ska anses ha respekterats om konsumenten skickar sitt meddelande om utövandet av ångerrätten före tidsfristens utgång.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får inte förbjuda parterna att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter under den tid då ångerfristen löper.

4. Medlemsstaterna får inte förbjuda parterna att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter under den tid då ångerfristen löper. Vid avtal utanför fasta affärslokaler får dock medlemsstaterna behålla befintlig nationell lagstiftning som förbjuder näringsidkaren att uppbära betalningen under en viss tid efter det att avtalet ingåtts.

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om näringsidkaren i strid med artiklarna 9 b, 10.1 och 11.4 inte har informerat konsumenten om ångerrätten ska ångerfristen löpa ut tre månader efter det att näringsidkaren har fullgjort alla sina övriga skyldigheter enligt avtalet.

1. Om näringsidkaren i strid med artikel 9.1 e inte har informerat konsumenten om ångerrätten ska ångerfristen löpa ut ett år efter utgången av den ursprungliga ångerfristen, fastställd i enlighet med artikel 12.1a och 2.

 

1a. Medlemsstaterna får dock behålla befintlig nationell lagstadganden om en längre tid innan ångerfristen löper ut.

Ändringsförslag  117

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Konsumenten ska informera näringsidkaren om sitt beslut att frånträda avtalet på ett varaktigt medium, antingen genom ett meddelande till näringsidkaren avfattat med egna ord eller med hjälp av den standardblankett för utövande av ångerrätten som återfinns i bilaga I.B.

1. Innan ångerfristen löper ut ska konsumenten informera näringsidkaren om sitt beslut att frånträda avtalet. För detta ändamål kan konsumenten antingen

 

a) använda den standardblankett för utövande av ångerrätten som återfinns i bilaga I.B eller klart och tydligt tillkännage detta beslut på ett varaktigt medium eller

 

b) återställa varan till näringsidkaren och därvid klart och tydligt tillkännage sitt beslut att frånträda avtalet.

Medlemsstaterna får inte föreskriva några andra formella krav på denna standardblankett.

Medlemsstaterna får inte föreskriva några andra formella krav på denna standardblankett än de som fastställts i bilaga I.B.

Ändringsförslag  118

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid distansavtal som ingås via Internet får näringsidkaren, utöver de möjligheter som avses i punkt 1, ge konsumenten möjlighet att elektroniskt fylla i och lämna in standardblanketten på näringsidkarens webbplats. I så fall ska näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett mottagningsbevis på frånträdet av avtalet via e-post till konsumenten.

2. Näringsidkaren får, utöver de möjligheter som avses i punkt 1, ge konsumenten möjlighet att elektroniskt fylla i och lämna in på näringsidkarens webbplats antingen standardblanketten som återfinns i bilaga I.B eller något annat klart och tydligt formulerat tillkännagivande. Näringsidkaren får också låta konsumenten meddela sitt beslut om att frånträda avtalet per telefon. I så fall ska näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett mottagningsbevis på frånträdet av avtalet på ett hållbart medium till konsumenten.

Ändringsförslag  119

Förslag till direktiv

Artikel 15 – leden a och b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) att fullgöra distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler, eller

a) att fullgöra distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler, eller

b) att ingå ett avtal utanför fasta affärslokaler, i de fall då konsumenten har lämnat ett erbjudande.

b) att ingå ett distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler, i de fall då konsumenten har lämnat ett erbjudande.

Ändringsförslag  120

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Näringsidkaren ska betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat inom 30 dagar från och med den dag då näringsidkaren tar emot meddelandet om att avtalet frånträds.

1. Näringsidkaren ska utan onödigt dröjsmål betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat, inklusive, där så är tillämpligt, leveranskostnaderna, vilket ska ske senast 14 dagar från och med den dag då näringsidkaren underrättats om konsumentens beslut att frånträda avtalet, i enlighet med artikel 14. Näringsidkaren får verkställa ersättningen med alla betalningssätt som är lagliga betalningsmedel i det land där konsumenten tar emot den, förutsatt att konsumenten inte får vidkännas några kostnader till följd av ersättningen.

Ändringsförslag  121

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid köpeavtal får näringsidkaren hålla inne återbetalningen tills han eller hon har fått tillbaka eller hämtat varorna, eller tills konsumenten har styrkt att han eller hon har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som inträffar tidigast.

2. Utan hinder av punkt 1 ska näringsidkaren inte vara skyldig att ersätta förhöjda leveranskostnader om konsumenten uttryckligen valt leverans av annat slag än den sedvanliga.

Ändringsförslag  122

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid köpeavtal där den fysiska besittningen av varorna har gått över till konsumenten eller på dennes begäran till en tredje part innan ångerfristen har löpt ut, ska konsumenten skicka tillbaka eller överlämna varorna till näringsidkaren eller till en person som näringsidkaren har gett befogenhet att ta emot varorna, inom 14 dagar från den dag då konsumenten lämnar sitt meddelande om frånträde av avtalet till näringsidkaren, såvida näringsidkaren inte har erbjudit sig att själv hämta varorna.

1. Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler ska konsumenten skicka tillbaka eller överlämna varorna till näringsidkaren eller till en person som näringsidkaren har gett befogenhet att ta emot varorna, utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då konsumenten lämnar sitt meddelande om beslut att frånträda avtalet till näringsidkaren i enlighet med artikel 14, såvida näringsidkaren inte har erbjudit sig att själv hämta varorna.

Konsumenten ska bara betala den direkta kostnaden för återlämnandet av varorna, såvida näringsidkaren inte har gått med på att stå för denna kostnad.

Konsumenten ska bara betala den direkta kostnaden för återlämnandet av varorna. Konsumenten ska inte betala denna kostnad om näringsidkaren i avtalet har gått med på att stå för den eller om priset på de varor som ska återsändas är högre än 40 EUR.

Ändringsförslag  123

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkterna 2 och 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varornas egenskaper och funktion. Konsumenten ska inte hållas ansvarig för värdeminskning om näringsidkaren har underlåtit att upplysa om ångerrätten i enlighet med artikel 9 b. Vid tjänsteavtal som omfattas av ångerrätt ska konsumenten inte stå för några kostnader för delvis eller helt utförda tjänster under den tid ångerfristen löper.

2. Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas egenskaper, art och funktion. Konsumenten ska under inga omständigheter hållas ansvarig för varornas värdeminskning om näringsidkaren har underlåtit att upplysa om ångerrätten i enlighet med artikel 9.1 e.

 

2a. Med undantag för vad som föreskrivs i denna artikel ska konsumenten inte ådra sig något ansvar till följd av utövandet av sin ångerrätt.

Ändringsförslag  124

Förslag till direktiv

Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Verkan av utövad ångerrätt på biavtal

Verkan av utövad ångerrätt på anknytande avtal

Ändringsförslag  125

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i direktiv 2008/48/EG, ska biavtal automatiskt hävas utan kostnad för konsumenten om konsumenten utövar sin ångerrätt och frånträder ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler i enlighet med artiklarna 12–17.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i direktiv 2008/48/EG, ska anknytande avtal automatiskt hävas utan kostnad för konsumenten om konsumenten utövar sin ångerrätt och frånträder ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler i enlighet med artiklarna 12–17; detta gäller för alla kostnader som inte anges i detta direktiv.

Ändringsförslag  126

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid distansavtal ska ångerrätten inte gälla följande:

1. Vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerrätten inte gälla följande:

Ändringsförslag  127

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Tjänster som har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand före utgången av den period på 14 dagar som avses i artikel 12.

a) Tjänster som har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på ett varaktigt medium på förhand före utgången av den period på 14 dagar som avses i artikel 12. I dessa fall ska samtycket också innefatta att konsumenten avstår från sin ångerrätt.

Ändringsförslag  128

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka.

b) Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under den tid då ångerfristen löper.

Ändringsförslag  129

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Tillhandahållande av varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

c) Tillhandahållande av varor eller tjänster som har tillverkats eller utförts enligt konsumentens anvisningar så att näringsidkaren nödgats vidta särskilda föranstaltningar som näringsidkaren inte har andra användningsmöjligheter för eller som har getts en tydlig personlig prägel eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Ändringsförslag  130

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – leden d, da (ny) och db (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Tillhandahållande av vin, till ett pris som avtalades vid den tidpunkt då köpeavtalet ingicks, som endast kan levereras efter den tidsfrist som avses i artikel 22.1 och vars faktiska värde beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka.

d) Tillhandahållande av

 

– livsmedel,

 

– drycker,

 

– läkemedel, eller

 

– andra hygieniskt känsliga varor vilkas förpackning eller förslutning konsumenten redan öppnat, efter att ha förhandsinformerats om att ångerrätten i detta fall inte gäller.

 

da) Avtal som konsumenten bett näringsidkaren att omedelbart fullgöra, för att en krissituation därmed ska kunna bemötas; om näringsidkaren vid sådant tillfälle tillhandahåller eller säljer andra tjänster eller varor än sådana som är absolut nödvändiga för att konsumentens omedelbara krissituation ska kunna bemötas ska ångerrätten gälla för dessa andra varor eller tjänster.

 

db) Avtal för vilka konsumenten enkom bett näringsidkaren göra hembesök hos konsumenten för att utföra reparationer eller underhåll; om näringsidkaren vid ett sådant hembesök tillhandahåller andra tjänster än de som konsumenten uttryckligen begärt att få eller andra varor än reservdelar som är nödvändiga för utförandet av underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla för dessa andra tjänster eller varor.

Ändringsförslag  131

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Tillhandahållande av plomberade ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits av konsumenten.

e) Tillhandahållande av plomberade ljud- eller plomberade bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits av konsumenten.

Ändringsförslag  132

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Tillhandahållande av tidningar och tidskrifter.

f) Tillhandahållande av tidningar och tidskrifter, med undantag för avtal om prenumeration på sådana publikationer.

Ändringsförslag  133

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Spel- och lotteritjänster.

utgår

Ändringsförslag  134

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – leden h och ha (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Avtal som ingås vid auktioner.

h) Avtal som ingås vid offentliga auktioner.

 

ha) Leverans av digitalt innehåll efter det att konsumenten börjat ladda ned innehållet.

Ändringsförslag  135

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerrätten inte gälla följande:

utgår

a) Avtal om tillhandahållande av livsmedel, drycker eller andra dagligvaror för hushållet, som konsumenten i förväg väljer ut med hjälp av medel för distanskommunikation och som en näringsidkare som normalt säljer sådana varor i sina egna affärslokaler fysiskt levererar till konsumentens hem, bostad eller arbetsplats.

 

b) Avtal som konsumenten har begärt att näringsidkaren omedelbart ska fullgöra för att åtgärda en omedelbar nödsituation. Om näringsidkaren vid detta tillfälle tillhandahåller eller säljer kompletterande varor eller tjänster utöver de som är absolut nödvändiga för att åtgärda konsumentens omedelbara nödsituation ska ångerrätten gälla dessa kompletterande varor eller tjänster.

 

c) Avtal där konsumenten med hjälp av medel för distanskommunikation särskilt har begärt att näringsidkaren ska besöka konsumentens hem för att utföra reparations- eller underhållsarbeten på konsumentens egendom. Om näringsidkaren vid detta tillfälle tillhandahåller kompletterande tjänster utöver de som konsumenten särskilt har begärt eller kompletterande varor utöver de reservdelar som måste användas för att utföra underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla dessa kompletterande varor eller tjänster.

 

Ändringsförslag  136

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Parterna får komma överens om att punkterna 1 och 2 inte ska gälla.

2. Näringsidkaren och konsumenten får komma överens om att punkt 1 inte ska gälla.

Ändringsförslag  137

Förslag till direktiv

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 20

utgår

Undantagna distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

 

1. Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på följande distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler:

 

a) Avtal om försäljning av fast egendom eller avtal som rör andra rättigheter i fast egendom, med undantag av hyresavtal och avtal om arbeten som rör fast egendom.

 

b) Avtal som ingås med hjälp av varuautomater eller automatiserade affärslokaler.

 

c) Avtal som ingås med teleoperatörer genom offentliga telefonautomater för användning av dessa.

 

d) Avtal om tillhandahållande av livsmedel eller drycker genom näringsidkare som gör frekventa och regelbundna utkörningsrundor i närheten av sina affärslokaler.

 

2. Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på avtal utanför fasta affärslokaler som gäller

 

a) försäkringar,

 

b) finansiella tjänster vars pris beror på svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under den tid då ångerfristen löper, enligt artikel 6.2 a i direktiv 2002/65/EG och

 

c) krediter som omfattas av direktiv 2008/48/EG.

 

3. Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på distansavtal om tillhandahållande av tjänster som avser inkvartering, transport, bilhyra, catering eller fritidsverksamhet när det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

 

______________

1 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.

 

Ändringsförslag  138

Förslag till direktiv

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 21

utgår

Tillämpningsområde

 

1. Detta kapitel ska tillämpas på köpeavtal. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24.5 ska detta kapitel tillämpas endast på varorna i sådana avtal där avtalsföremålet är både varor och tjänster.

 

2. Detta kapitel ska också tillämpas på avtal om tillhandahållande av varor som ska framställas eller tillverkas.

 

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på reservdelar som en näringsidkare byter ut för att avhjälpa varors bristande avtalsenlighet genom reparation enligt artikel 26.

 

4. Medlemsstaterna får besluta om att inte tillämpa detta kapitel på försäljning av begagnade varor vid offentliga auktioner.

 

Ändringsförslag  139

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Såvida parterna inte har kommit överens om något annat ska näringsidkaren leverera varorna senast 30 dagar från den dag då avtalet ingås genom att överföra den fysiska besittningen av varorna till konsumenten eller till en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger.

1. Såvida parterna inte har kommit överens om leveranstidpunkten ska näringsidkaren leverera varorna så fort som möjligt, dock senast 30 dagar från den dag då avtalet ingås genom att överföra den fysiska besittningen av varorna till konsumenten eller till en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger.

Ändringsförslag  140

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkterna 2, 2a (ny) och 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om näringsidkaren inte fullgör sin skyldighet att leverera varorna ska konsumenten ha rätt att senast sju dagar från den leveransdag som föreskrivs i punkt 1 få tillbaka alla belopp som har betalats.

2. Om näringsidkaren inte fullgör sin skyldighet att leverera varorna inom den tid som överenskommit med konsumenten eller i enlighet med punkt 1 får konsumenten häva avtalet, om inte varorna levereras till konsumenten inom en ny tidsfrist, som ska fastställas utifrån omständigheterna och inte överskrida sju dagar. Konsumenten ska i så fall på förhand skriftligen underrätta näringsidkaren om den nya leveranstiden och meddela sin avsikt att häva avtalet om inte leveransen sker inom utgången av denna period. Om efter periodens utgången ingen leverans skett ska konsumenten anses ha frånträtt köpeavtalet.

 

Utan hinder av första stycket ska konsumenten ha rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet om näringsidkaren indirekt eller uttryckligen vägrat leverera varan eller om det med beaktande av omständigheterna kring avtalets ingående anses väsentligt ur avtalssynpunkt att leveransen sker inom överenskommen tid.

 

2a. Efter det att avtalet hävts ska näringsidkaren omedelbart och i vart fall senast sju dagar efter avtalets hävande återbetala alla belopp som betalats med stöd av avtalet.

 

2b. Denna artikel ska inte påverka konsumentens rätt att kräva skadestånd.

Ändringsförslag  141

Förslag till direktiv

Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22a

 

Rätt till leverans av en vara till eller tillhandahållande av en tjänst i en annan medlemsstat

 

Vid distansavtal har konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren levererar en vara till eller tillhandahåller en tjänst i en annan medlemsstat. Näringsidkaren ska tillmötesgå konsumenten om det är tekniskt möjligt och konsumenten går med på att stå för alla därtill hörande kostnader. Näringsidkaren ska alltid kvantifiera dessa kostnader i förväg.

Ändringsförslag  142

Förslag till direktiv

Artikel 22b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22b

 

Betalningsmetoder

 

1. Näringsidkaren och konsumenten får komma överens om förskottsbetalning eller handpenning vid leveranstillfället.

 

2. Medlemsstaterna får, i enlighet med artikel 52.3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden1, förbjuda eller begränsa näringsidkarnas rätt att ta ut avgifter med beaktande av behovet att stimulera konkurrensen och främja en effektiv användning av betalningsinstrument.

 

3. Medlemsstaterna ska förbjuda näringsidkarna att ta ut större avgifter av konsumenterna för användningen av något visst betalningssätt än vad näringsidkarna själva fått vidkännas till följd av att ifrågavarande betalningssätt använts.

 

____________

1 EUT L 319, 5.12.2007, s. 1.

Ändringsförslag  143

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Risken för att varor kommer bort eller skadas ska övergå till konsumenten när konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett fysiskt har tagit varorna i sin besittning.

1. Risken för att varor kommer bort eller skadas ska övergå till konsumenten när konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett fysiskt har tagit varorna i sin besittning. Risken ska övergå till konsumenten efter leveransen till transportföretaget, om det är konsumenten som anlitat transportföretaget för transporten av varorna och det inte är näringsidkaren som erbjudit detta transportalternativ, utan att detta påverkar konsumentens rättigheter mot transportföretaget.

Ändringsförslag  144

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den risk som avses i punkt 1 ska övergå till konsumenten vid den tidpunkt för leveransen som parterna har kommit överens om, om konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett inte har vidtagit skäliga åtgärder för att fysiskt ta varorna i sin besittning.

2. Den risk som avses i punkt 1 ska övergå till konsumenten vid den tidpunkt för leveransen som parterna har kommit överens om, om konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett uppenbarligen inte har vidtagit skäliga åtgärder för att fysiskt ta varorna i sin besittning.

Ändringsförslag  145

Förslag till direktiv

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Avtalslängd

 

1. Utan att det påverkar bestämmelser i detta direktiv om oskäliga avtalsvillkor får avtal mellan konsumenter och näringsidkare inte föreskriva ett inledande åtagande vars löptid överstiger 12 månader.

 

2. Vid slutet av det inledande åtagandet på 12 månader kan konsumenten när som helst häva avtalet. Hävandet av avtalet får underställas ett villkor på en uppsägningsperiod som inte får överstiga två månader. Konsumenten ska ha rätt att säga upp avtalet innan tidsperioden för det inledande åtagandet löper ut, för att avtal inte ska vara i kraft från och med utgången av denna period.

Ändringsförslag  146

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Näringsidkaren ska leverera varorna i enlighet med köpeavtalet.

1. Näringsidkaren ska leverera varorna i enlighet med köpeavtalet, framför allt med avseende på vad avtalsparterna gemensamt enats om i fråga om kvalitet och kvantitet.

Ändringsförslag  147

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De stämmer överens med den beskrivning som näringsidkaren har lämnat och har samma egenskaper som de varor som näringsidkaren har visat konsumenten som prov eller modell,

a) De stämmer överens med den beskrivning som näringsidkaren har lämnat och har samma egenskaper som de varor som näringsidkaren har visat konsumenten som prov eller modell, och

Ändringsförslag  148

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) de är lämpliga för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver dem och som konsumenten informerade näringsidkaren om vid tidpunkten för avtalets ingående och som näringsidkaren har godtagit,

b) den, vid avsaknad av en överenskommelse om varans egenskaper, är lämplig för det ändamål som avtalsparterna förväntade sig vid tidpunkten för avtalets ingående,

Ändringsförslag  149

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 2 – leden c och d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) de är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen används, eller

c) de är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen brukar användas och, i fråga om syfte, utseende, hållbarhet och finish uppvisar den kvalitet och prestanda som normalt finns hos varor av samma slag, och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden om varornas särskilda egenskaper som gjorts av näringsidkaren, tillverkaren eller dennes företrädare, särskilt i reklam eller på märkningen.

d) de har den kvalitet och den prestanda som varor av samma slag vanligen har och som konsumenten rimligen kan förvänta sig med hänsyn till varornas art och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden om varornas särskilda egenskaper som gjorts av näringsidkaren, tillverkaren eller dennes företrädare, särskilt i reklam eller på märkningen.

 

Ändringsförslag  150

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Bristande avtalsenlighet enligt denna artikel ska inte anses föreligga om konsumenten vid tidpunkten för avtalets ingående kände till eller rimligen borde ha känt till den bristande avtalsenligheten, eller om den bristande avtalsenligheten beror på det material som tillhandahållits av konsumenten.

3. Bristande avtalsenlighet enligt denna artikel ska inte anses föreligga om konsumenten vid tidpunkten för avtalets ingående kände till eller inte rimligen kunde undgå att känna till den bristande avtalsenligheten, eller om den bristande avtalsenligheten beror på det material som tillhandahållits av konsumenten.

Ändringsförslag  151

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Uttalandet hade vid tidpunkten för avtalets ingående rättats till.

b) Uttalandet hade vid tidpunkten för avtalets ingående rättats till i vederbörlig tid och på likvärdigt sätt eller åtminstone tydligt i avtalshandlingarna.

Ändringsförslag  152

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Sådan bristande avtalsenlighet som beror på felaktigt installerade varor ska betraktas som bristande avtalsenlighet hos varorna om installationen omfattas av köpeavtalet och varorna installerades av näringsidkaren eller på dennes ansvar. Detta ska även gälla om konsumenten installerar en vara som är avsedd att installeras av konsumenten och den felaktiga installationen beror på ett fel i installationsanvisningarna.

5. Näringsidkaren ska bära ansvaret för sådan bristande avtalsenlighet som orsakats av förpackningen eller beror på felaktig installation, om installationen omfattas av köpeavtalet för varorna och varorna installerades av näringsidkaren eller på dennes ansvar. Detta ska även gälla om konsumenten installerar en vara som är avsedd att installeras av konsumenten och den felaktiga installationen beror på ett fel i installationsanvisningarna.

Ändringsförslag  153

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När varor inte är avtalsenliga ska konsumenten i enlighet med punkterna 2–5 ha rätt att

1. Vid bristande avtalsenlighet ska konsumenten ha rätt att antingen

a) få den bristande avtalsenligheten avhjälpt genom reparation eller utbyte,

a) få bristande avtalsenligheten avhjälpt genom reparation eller utbyte i enlighet med punkterna 2, 3 och 5, eller

b) få ett prisavdrag,

b) få ett rimligt prisavdrag eller häva köpeavtalet i enlighet med punkterna 4, 5 och 5a.

c) häva avtalet.

 

Ändringsförslag  154

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Näringsidkaren får välja att avhjälpa den bristande avtalsenligheten antingen genom reparation eller utbyte.

2. Inledningsvis kan konsumenten kräva att näringsidkaren reparerar varan eller byter ut den, såvida detta inte är omöjligt eller orimligt.

Ändringsförslag  155

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om näringsidkaren har bevisat att avhjälpande av den bristande avtalsenligheten genom reparation eller utbyte är olagligt, omöjligt eller skulle orsaka näringsidkaren en orimlig börda, får konsumenten välja att få ett prisavdrag eller avtalet hävt. En näringsidkares börda ska anses vara orimlig om den i jämförelse med ett prisavdrag eller hävning av avtalet medför kostnader som inte står i rimlig proportion till varornas värde om de hade varit avtalsenliga och till bristernas omfattning.

3. Reparation eller utbyte enligt föreskrifterna i punkt 2 ska anses orimligt om det skulle orsaka näringsidkaren kostnader som är oskäliga

Konsumenten får häva avtalet bara om den bristande avtalsenligheten inte är ringa.

a) mot bakgrund av varornas värde om de hade varit avtalsenliga,

 

b) med hänsyn tagen till betydelsen av den bristande avtalsenligheten,

 

c) efter att det setts efter om bristen kunnat avhjälpas på annat sätt (reparation eller utbyte) utan väsentlig olägenhet för konsumenten, och det därvid framgått att reparation och utbyte är orimligt.

 

Reparation eller utbyte ska ske inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för konsumenten.

Ändringsförslag  156

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Konsumenten får fritt välja alternativ enligt punkt 1 om någon av följande situationer föreligger:

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5b får konsumenten kräva ett rimligt prisavdrag eller hävning av köpeavtalet om någon av följande situationer föreligger:

a) Näringsidkaren har underförstått eller uttryckligen vägrat att avhjälpa den bristande avtalsenligheten.

a) Konsumenten har inte rätt till vare sig reparation eller utbyte

 

aa) Näringsidkaren har uttryckligen eller genom sitt uppträdande underlåtit att avhjälpa den bristande avtalsenligheten.

b) Näringsidkaren har inte avhjälpt den bristande avtalsenligheten inom rimlig tid.

b) Näringsidkaren har inte avhjälpt den bristande avtalsenligheten inom rimlig tid.

c) Näringsidkaren har försökt att avhjälpa den bristande avtalsenligheten och därmed orsakat väsentlig olägenhet för konsumenten.

c) Näringsidkaren har avhjälpt den bristande avtalsenligheten och därmed orsakat väsentlig olägenhet för konsumenten.

d) Samma fel har uppstått mer än en gång inom en kort tidsperiod.

 

Ändringsförslag  157

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Den väsentliga olägenheten för konsumenten och den tid som näringsidkaren rimligen behöver för att avhjälpa den bristande avtalsenligheten ska bedömas med hänsyn till varornas art eller det ändamål för vilket konsumenten förvärvade varorna i enlighet med artikel 24.2 b.

5. Den väsentliga olägenheten för konsumenten och den tid som näringsidkaren rimligen behöver för att avhjälpa den bristande avtalsenligheten ska bedömas med hänsyn till varornas art och det ändamål som konsumenten behöver dem i enlighet med artikel 24.2 b.

Ändringsförslag  158

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Konsumenten har inte rätt att häva köpeavtalet om bristen på avtalsenlighet är ringa.

Ändringsförslag  159

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. För att trygga en högre konsumentskyddsnivå får medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning anta eller behålla bestämmelser så att konsumenterna i händelse av bristande avtalsenlighet får rätt att under en kort period häva avtalet och få full ersättning eller ett fritt val mellan de avhjälpande alternativ som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  160

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel får konsumenten begära skadestånd för alla förluster som inte gottgjorts i enlighet med artikel 26.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel får konsumenten i enlighet med gällande nationell lagstiftning begära skadestånd för alla förluster som inte gottgjorts i enlighet med artikel 26.

Ändringsförslag  161

Förslag till direktiv

Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 27a

 

Rätt till återkrav

 

När näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare är ansvarig gentemot konsumenten på grund av sådan bristande avtalsenlighet som beror på handlande eller underlåtenhet av tillverkaren, en säljare i tidigare led i samma avtalskedja eller någon annan mellanhand, ska näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare ha rätt att rikta anspråk mot den eller de personer i avtalskedjan som är ansvariga. Den eller de ansvariga mot vilka näringsidkaren får rikta återkrav ska fastställas i nationell lagstiftning, tillsammans med vilka åtgärder och förfaranden som ska komma i fråga, på ett sådant sätt att rätten till återkrav effektivt kan utövas.

 

En person som fastställts som ansvarig i den bemärkelse som avses i första stycket ska vara skyldig att bevisa att ansvar för bristande avtalsenlighet inte förelegat eller att den bristande avtalsenligheten i själva verket inte behövt avhjälpas för konsumenten på det sätt som den slutliga säljaren gjort.

Ändringsförslag  162

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När näringsidkaren har avhjälpt den bristande avtalsenligheten genom utbyte ska näringsidkaren anses ansvarig enligt artikel 25 om bristande avtalsenlighet visar sig inom två år från den tidpunkt då konsumenten eller en tredje part som konsumenten angett fysiskt tog de utbytta varorna i sin besittning.

utgår

Ändringsförslag  163

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För att få utnyttja sina rättigheter enligt artikel 25 ska konsumenten upplysa näringsidkaren om den bristande avtalsenligheten senast två månader efter upptäckt av den bristande avtalsenligheten.

utgår

Ändringsförslag  164

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Medlemsstaterna får anta eller behålla nationella bestämmelser om förlängd ansvarstid, förlängda tidsfrister för omvänd bevisbörda till konsumentens förmån eller särskilda regler för avsevärt bristande avtalsenlighet som framkommer efter ansvarstidens utgång, i syfte att garantera en högre konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  165

Förslag till direktiv

Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 28a

 

Kommunikation och kontaktmöjligheter

 

Näringsidkaren ska under ett tjänsteavtals hela löptid eller efter det att ett köpeavtal ingåtts kunna kontaktas på rimliga villkor för formella erbjudanden, meddelanden och frågor från konsumenten med anledning av rättigheter och skyldigheter i enlighet med köpeavtalet eller tjänsteavtalet fram till utgången av den tidsfrist som anges i artikel 28.1. Näringsidkaren ska särskilt se till att formella erbjudanden från konsumenten i anledning av avtalet omedelbart når fram till näringsidkaren och att konsumenten omgående informeras om de har nått fram. Formella erbjudanden, meddelanden och frågor från konsumenten i anledning av ett köpeavtal eller tjänsteavtal ska tas emot och handläggas utan kostnad för konsumenten, utan att detta påverkar teletjänstföretagets rätt att uppbära avgift för sådana samtal.

Ändringsförslag  166

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Garantibeviset ska vara formulerat på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbart. Det ska innehålla uppgift om

2. Garantibeviset ska vara formulerat på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbart och ha samma teckenstorlek. Det ska vara avfattat på samma språk som avtalsspråket. Garantibeviset ska innehålla uppgift om

Ändringsförslag  167

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 2 – leden a, b och c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) konsumentens juridiska rättigheter enligt artikel 26 och en tydlig uppgift om att dessa rättigheter inte påverkas av garantin,

a) konsumentens juridiska rättigheter enligt artiklarna 26 och 28 samt bestämmelserna i tillämplig nationell lagstiftning, tillsammans med en tydlig uppgift om att dessa rättigheter inte påverkas av garantin,

b) garantins omfattning och villkoren för att framställa anspråk, särskilt giltighetstid, geografisk omfattning och garantigivarens namn och adress,

b) garantins omfattning och villkoren för att framställa anspråk, särskilt giltighetstid, geografisk omfattning och garantigivarens namn och adress,

c) att garantin, i tillämpliga fall, inte kan föras över till en köpare i efterföljande led, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 32 och 35 och punkt 1 j i bilaga III.

c) att garantin, i tillämpliga fall, kan föras över till en köpare i efterföljande led.

Ändringsförslag  168

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om konsumenten så begär ska näringsidkaren göra garantibeviset tillgängligt på ett varaktigt medium.

3. Näringsidkaren ska göra garantibeviset tillgängligt på ett varaktigt medium och, om konsumenten så begär, också i pappersform.

Ändringsförslag  169

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta kapitel ska tillämpas på avtalsvillkor som näringsidkaren eller en tredje part har utformat i förväg och som konsumenten godtagit utan att ha kunnat påverka villkorens innehåll, särskilt när sådana avtalsvillkor ingår i på förhand utformade standardavtal.

1. Detta kapitel ska tillämpas på avtalsvillkor som näringsidkaren eller en tredje part har utformat i förväg och som inte varit föremål för individuell förhandling. Det ska alltid anses att ett avtalsvillkor inte har varit föremål för individuell förhandling om det har utformats i förväg och konsumenten därför inte kunnat påverka villkorets innehåll, särskilt när ett sådant avtalsvillkor ingår i på förhand utformade standardavtal.

Ändringsförslag  170

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det faktum att konsumenten har haft möjlighet att påverka vissa aspekter av ett avtalsvillkor eller ett särskilt villkor ska inte utesluta att detta kapitel tillämpas på andra avtalsvillkor som ingår i avtalet.

2. Det faktum att vissa aspekter av ett avtalsvillkor eller ett särskilt villkor varit föremål för individuell förhandling ska inte utesluta att detta kapitel tillämpas på andra avtalsvillkor som ingår i avtalet.

Ändringsförslag  171

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på avtalsvillkor som återspeglar bindande författningsföreskrifter som följer gemenskapslagstiftningen eller bestämmelser eller principer i internationella konventioner som gemenskapen eller medlemsstaterna har tillträtt.

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på avtalsvillkor som återspeglar författningsföreskrifter eller bestämmelser som rör allmän ordning som följer unionslagstiftningen eller bestämmelser eller principer i internationella konventioner som unionen eller medlemsstaterna har tillträtt.

Ändringsförslag  172

Förslag till direktiv

Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 30a

 

Grad av harmonisering

 

Om inte annat föreskrivs i detta direktiv får medlemsstaterna inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta kapitel, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som syftar till att säkerställa en annan konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  173

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Avtalsvillkor ska vara formulerade på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbara.

1. Alla avtalsvillkor ska vara tydligt och begripligt formulerade. Skriftliga avtalsvillkor ska alltid vara skrivna på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbara.

Ändringsförslag  174

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får inte ställa några formella krav på hur avtalsvillkor ska formuleras eller göras tillgängliga för konsumenten.

4. Medlemsstaterna får inte ställa några formella krav på hur avtalsvillkor ska formuleras, med undantag för krav på hur de ska formuleras för personer med funktionshinder eller när varorna eller tjänsterna kan utgöra en särskild risk för konsumentens eller en tredje persons hälsa och säkerhet eller för särskilda varor eller tjänster som bevisligen medför nackdelar för konsumenterna.

Ändringsförslag  175

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 34 och 38 ska frågan om ett avtalsvillkor är oskäligt bedömas med beaktande av vilken typ av produkter som avtalet avser och med hänsyn tagen, vid tiden för avtalets ingående, till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks samt till alla övriga villkor i avtalet eller något annat avtal som det är beroende av. Vid bedömningen av huruvida ett avtalsvillkor är skäligt ska den behöriga nationella myndigheten också beakta hur näringsidkaren utformade avtalet och hur det gjordes tillgängligt för konsumenten i enlighet med artikel 31.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 34 och 38 ska frågan om ett avtalsvillkor är oskäligt bedömas med beaktande av vilken typ av produkter som avtalet avser och med hänsyn tagen, vid tiden för avtalets ingående, till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks samt till alla övriga villkor i avtalet eller något annat avtal som det är beroende av.

Ändringsförslag  176

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid bedömningen av huruvida ett avtalsvillkor är skäligt ska den behöriga nationella myndigheten också beakta hur näringsidkaren utformade avtalet och gjorde det tillgängligt för konsumenten i enlighet med artikel 31.1 och 31.2. Ett villkor som tillförts av näringsidkaren i strid med det krav på öppenhet som fastställs i artikel 31.1 och 31.2 kan anses vara oskäligt enbart av den anledningen.

Ändringsförslag  177

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på bedömningen av avtalets huvudföremål eller av huruvida ersättningen för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse är skälig, förutsatt att näringsidkaren uppfyller alla krav i artikel 31.

3. Punkterna 1, 2 och 2a i denna artikel ska inte tillämpas på bedömningen av avtalets huvudföremål eller av huruvida ersättningen för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse är skälig, förutsatt att näringsidkaren uppfyller alla krav i artikel 31.1, 31.2 och 31.3.

Ändringsförslag  178

Förslag till direktiv

Artikel 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en näringsidkare hävdar att ett avtalsvillkor har varit föremål för individuell förhandling ska näringsidkaren ha bevisbördan.

Om en näringsidkare hävdar att ett avtalsvillkor har varit föremål för individuell förhandling eller att ett avtalsvillkor överensstämmer med det krav på öppenhet som fastställs i artikel 31.1 och 31.2 ska näringsidkaren ha bevisbördan.

Ändringsförslag  179

Förslag till direktiv

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i bilaga II alltid betraktas som oskäliga. Den förteckningen över avtalsvillkor ska tillämpas i alla medlemsstater och får bara ändras i enlighet med artiklarna 39.2 och 40.

1. Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i bilaga II alltid betraktas som oskäliga.

 

2. Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning ange ytterligare avtalsvillkor som alltid betraktas som oskäliga. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de avtalsvillkor som avses i punkt 1.

 

Kommissionen ska offentliggöra denna information på ett sådant sätt att det blir lätt att ta del av den.

Ändringsförslag  180

Förslag till direktiv

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i punkt 1 i bilaga III betraktas som oskäliga, såvida inte näringsidkaren har styrkt att de är skäliga i enlighet med artikel 32. Den förteckningen över avtalsvillkor ska tillämpas i alla medlemsstater och får bara ändras i enlighet med artiklarna 39.2 och 40.

1. Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i punkt 1 i bilaga III betraktas som oskäliga, såvida inte näringsidkaren har styrkt att de är skäliga i enlighet med artikel 32.

 

2. Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning ange ytterligare avtalsvillkor som förutsätts vara oskäliga. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de avtalsvillkor som avses i punkt 1.

 

Kommissionen ska offentliggöra denna information på ett sådant sätt att det blir lätt att ta del av den.

Ändringsförslag  181

Förslag till direktiv

Artikel 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avtalsvillkor som är oskäliga ska inte vara bindande för konsumenten. Avtalet ska fortsätta att vara bindande för parterna om det kan fortsätta att gälla utan de oskäliga villkoren.

Avtalsvillkor som är oskäliga enligt detta direktiv ska inte vara bindande för konsumenten i enlighet med nationell lagstiftning. Avtalet ska fortsätta att vara bindande för parterna om det kan fortsätta att gälla utan de oskäliga villkoren.

Ändringsförslag  182

Förslag till direktiv

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det i konsumenternas och konkurrenternas intresse finns lämpliga och effektiva medel för att hindra fortsatt tillämpning av oskäliga villkor i avtal som näringsidkare ingår med konsumenter.

1. Medlemsstaterna ska se till att det i konsumenternas och konkurrenternas intresse finns lämpliga och effektiva medel för att hindra tillämpning av oskäliga villkor i avtal som näringsidkare ingår med konsumenter.

Ändringsförslag  183

Förslag till direktiv

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att domstolar eller förvaltningsmyndigheter kan tillämpa lämpliga och effektiva medel för att hindra näringsidkare från att fortsätta att tillämpa villkor som har konstaterats vara oskäliga.

3. Medlemsstaterna ska se till att domstolar eller förvaltningsmyndigheter kan tillämpa lämpliga och effektiva medel för att hindra näringsidkare från att tillämpa villkor som har konstaterats vara oskäliga.

Ändringsförslag  184

Förslag till direktiv

Artikel 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 39

utgår

Översyn av villkoren i bilagorna II och III

 

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de villkor som konstaterats vara oskäliga av de behöriga nationella myndigheterna och som de anser vara relevanta för ändring av detta direktiv i enlighet med punkt 2.

 

2. Mot bakgrund av de anmälningar som tas emot enligt punkt 1 ska kommissionen ändra bilagorna II och III. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 40.2.

 

Ändringsförslag  185

Förslag till direktiv

Artikel 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 40

utgår

Kommitté

 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté för oskäliga villkor i konsumentavtal (nedan kallad kommittén).

 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG1 tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

_________

1 EGT L 184, 21.4.1993, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

 

Ändringsförslag  186

Förslag till direktiv

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av de konsumenträttigheter som fastställs i detta direktiv.

Ändringsförslag  187

Förslag till direktiv

Artikel 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att informera konsumenterna om de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och ska, i förekommande fall, uppmuntra näringsidkare och utfärdare av branschregler att informera konsumenterna om sina branschregler.

Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att informera konsumenterna och näringsidkarna, särskilt med hjälp av redskap för informations- och kommunikationsteknik och offentliga medier, om de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och ska, i förekommande fall, uppmuntra näringsidkare och utfärdare av branschregler att informera konsumenterna om sina branschregler.

Ändringsförslag  188

Förslag till direktiv

Artikel 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverans utan föregående beställning

Leverans utan föregående beställning

Konsumenten ska vara befriad från fullgörande av motprestation vid leverans av produkter utan föregående beställning, i enlighet med förbudet i artikel 5.5 och punkt 29 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Ett uteblivet svar från konsumentens sida efter en sådan leverans utan föregående beställning ska inte anses innebära samtycke.

Konsumenten ska vara befriad från fullgörande av motprestation vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster utan föregående beställning, i enlighet med förbudet i artikel 5.5 och punkt 29 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. I sådana fall ska ett uteblivet svar från konsumentens sida efter en sådan leverans utan föregående beställning ska inte anses innebära samtycke.

Ändringsförslag  189

Förslag till direktiv

Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

utgår

Ändringsförslag  190

Förslag till direktiv

Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 46a

 

Anmälningsskyldighet och ömsesidig utvärdering

 

1. Senast [vid införlivandeperiodens slut] och därefter vart tredje år ska medlemsstaterna för kommissionen lägga fram en rapport med följande uppgifter:

 

a) Texten till de ytterligare krav på information före ingående av avtal, som medlemsstaterna antar eller behåller i enlighet med artikel 9.3b och 9.3c.

 

b) Texten till avvikande nationella bestämmelser som medlemsstaterna antar eller behåller i enlighet med artiklarna 12.4 och 13.2.

 

c) Texten till avvikande nationella bestämmelser som medlemsstaterna antar eller behåller i enlighet med artikel 22.2a.

 

d) Texten till avvikande nationella bestämmelser som medlemsstaterna antar eller behåller i enlighet med artiklarna 26.5b och 28.5a.

 

e) Texten till ytterligare avtalsvillkor som medlemsstaterna förklarar vara alltid oskäliga i enlighet med artikel 34.1a.

 

e) Texten till ytterligare avtalsvillkor som medlemsstaterna förklarar presumeras som oskäliga i enlighet med artikel 35.1a.

 

f) Texten till avgöranden av principiell betydelse – tillsammans med motsvarande motiveringar – som utfärdas av medlemsstaternas domstolar, medlare eller behöriga förvaltningsmyndigheter på det område som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv.

 

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska överlämnas till kommissionen. I fråga om den information som avses i punkt 1 a–e ska medlemsstaterna redogöra för varför avvikande nationella bestämmelser är lämpliga och proportionerliga för att direktivets syfte ska uppnås.

 

3. Kommissionen ska se till att de uppgifter som avses i punkt 1 d och e är lättillgängliga för konsumenter och näringsidkare, bland annat på en webbplats som inrättats och drivs av kommissionen.

 

4. Kommissionen ska översända de rapporter som föreskrivs i punkt 1 till de övriga medlemsstaterna och Europaparlamentet, vilka inom sex månader efter mottagandet ska lämna sina synpunkter på var och en av rapporterna. Inom samma tidsfrist skall kommissionen samråda med berörda parter om rapporterna.

Ändringsförslag  191

Förslag till direktiv

Artikel 46b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 46b

 

Rapportering från konsumentskyddsansvariga

 

Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning har ett berättigat intresse av att skydda konsumenter i enlighet med artikel 38.2 ska meddela kommissionen vad de vid sin bedömning av tillämpningen och följderna av detta direktiv kommer fram till om konsumenternas rättigheter och den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag  192

Förslag till direktiv

Artikel 46c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 46c

 

Översyn

 

Med beaktande av de uppgifter som insamlats i enlighet med artiklarna 46a.4 och 46b ska kommissionen senast [ett år efter införlivandeperiodens slut] och därefter vart tredje år lägga fram en omfattande rapport om tillämpningen av detta direktiv för Europaparlamentet och rådet. Denna rapport ska i förekommande fall åtföljas av lagstiftningsförslag till anpassning av direktivet till utvecklingen inom området konsumenternas rättigheter.

Ändringsförslag  193

Förslag till direktiv

Artikel -47 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -47

 

Ändring i direktiv 2002/65/EG

 

Artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter1 ska ersättas med följande:

 

a) ”distansavtal: varje avtal mellan en näringsidkare och en konsument om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst, vilket ingås inom ramen för ett distributions- eller tjänstesystem för distansavtal, där näringsidkaren och konsumenten för ingående av avtalet inte samtidigt behöver vara fysiskt närvarande utan uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation.”

 

____________________

1 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.

Ändringsförslag  194

Förslag till direktiv

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiven 85/577/EEG, 93/13/EEG och 97/7/EG samt direktiv 1999/44/EG, i de ändrade lydelserna genom de direktiv som anges i bilaga IV, ska upphöra att gälla.

Direktiven 85/577/EEG, 93/13/EEG och 97/7/EG samt direktiv 1999/44/EG, i de ändrade lydelserna genom de direktiv som anges i bilaga IV, ska upphöra att gälla från och med den [införlivandedatum].

Ändringsförslag  195

Förslag till direktiv

Artikel 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 48

 

Översyn

 

Kommissionen ska se över detta direktiv och rapportera till Europaparlamentet och rådet senast den [insert same date as in the second subparagraph of Article 46(1) +five years].

utgår

Vid behov ska kommissionen lägga fram förslag för att anpassa direktivet till utvecklingen på området. Kommissionen får begära information från medlemsstaterna.

 

(Se ändringsförslag till artikel 46c.)

Ändringsförslag  196

Förslag till direktiv

Artikel 48a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 48a

 

Kommissionen ska överväga att anta ett förslag till förordning om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, från vilken transport- samt hälso- och sjukvårdstjänster ska vara undantagna.

Ändringsförslag  197

Förslag till direktiv

Bilaga I – del A

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

A. Upplysningar som ska lämnas på ångerblanketten

A. Mall för information om ångerrätt

1. Namn, geografisk adress och e‑postadress avseende den näringsidkare som ångerblanketten ska skickas till.

Ångerrätt

2. Uppgift om att konsumenten har rätt att frånträda avtalet och att denna rätt kan utövas genom att man skickar nedanstående ångerblankett på ett varaktigt medium till den näringsidkare som avses i punkt 1 inom följande tidsfrister:

Du har rätt att med meddelande på varaktigt medium frånträda detta avtal under 14 kalenderdagar utan att behöva ange några skäl [eller, om varorna levererats till dig före utgången av denna period, genom att returnera varorna].

a) Avtal utanför fasta affärslokaler: senast 14 dagar efter konsumentens undertecknande av avtalet.

Fristen börjar löpa [när du tar emot de beställda varorna] (1). Vid beräkning av fristen räknas den dag då [du tar emot varorna] (2) inte med. Om fristens sista dag är en helgdag, lördag eller söndag löper fristen ut påföljande arbetsdag.

 

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du sänt i väg ångerblanketten eller returnerat varorna innan fristens utgång. Du måste kunna bevisa att du innan ångerfristen gått ut antingen sänt i väg ångerblanketten eller skickat tillbaka varorna (till exempel med hjälp av ett kvitto från posten).

b) Distansavtal: senaste 14 dagar efter det att konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett fysiskt har tagit varorna i sin besittning.

Ångerblanketten ska skickas på ett varaktigt medium (t.ex. ett postat brev) (3) till (4). I detta syfte kan du använda dig av nedanstående mall, men den är inte obligatorisk.

c) Distansavtal avseende tjänster:

Följderna av utövad ångerrätt

senast 14 dagar efter ingåendet av avtalet, om konsumenten i förväg inte har gett sitt uttryckliga samtycke till att avtalet ska börja fullgöras före utgången av denna 14-dagarsperiod,

För att giltigt utöva din ångerrätt måste du återsända de mottagna varorna på [vår bekostnad] (5) inom 14 dagar efter det att du sänt i väg din ångerblankett. Ersättningsfristen börjar löpa när vi tar emot din ångerblankett eller varorna. Vid beräkning av fristen räknas den dag då vi mottagit ångerblanketten inte med. Om fristens sista dag är en helgdag, lördag eller söndag löper fristen ut påföljande arbetsdag.

senast inom en tidsfrist som löper ut när avtalet börjar fullgöras, om konsumenten i förväg har gett sitt uttryckliga samtycke till att avtalet ska börja fullgöras före utgången av denna 14-dagarsperiod.

Om du inte kan återsända varorna i ursprungligt skick ansvarar du för varornas värdeminskning. Detta gäller endast om denna värdeminskning kan härledas till en hantering av varorna som inte varit nödvändig för att konstatera varornas art och funktion. Du kan undvika en försämring av varorna genom att inte ta dem i bruk som om de vore din egendom och genom att undvika allt som minskar deras värde.

3. Alla köpeavtal: information till konsumenten om tidsfrister och förfaranden för att skicka tillbaka varorna till näringsidkaren och villkoren för återbetalning i enlighet med artiklarna 16 och 17.2.

Om du giltigt utövar din ångerrätt måste vi inom 14 kalenderdagar återbetala de belopp som vi fått av dig. Fristen börjar för vår del löpa när vi tar emot din ångerblankett. Vid beräkning av fristen räknas den dag då vi tar emot ångerblanketten inte med. Om fristens sista dag är en helgdag, lördag eller söndag löper fristen ut påföljande arbetsdag.

4. Distansavtal som ingås via Internet: information om att konsumenten på elektronisk väg kan fylla i och lämna in standardblanketten för utövandet av ångerrätten på näringsidkarens webbplats och att konsumenten utan dröjsmål kommer att få ett mottagningsbevis på ett sådant frånträde av avtalet från näringsidkaren.

Vi får ställa som villkor för återbetalning att vi [fått tillbaka varorna] 6.

5. Information om att konsumenten kan använda ångerblanketten i del B.

Anvisningar för alternativ lydelse:

 

1. Om något av följande specialfall föreligger ska texten inom hakparentes lyda enligt följande:

 

Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster: ”från och med den dag då avtalet ingåtts eller den dag du mottagit en kopia av det undertecknade avtalet på ett varaktigt medium, om denna dag inte sammanfaller med den dag då avtalet ingåtts”.

 

2. Om något av följande specialfall föreligger ska texten inom hakparentes lyda enligt följande:

 

Vid distansavtal eller vid avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster: ”den dag avtalet ingås eller den dag du mottagit en kopia på det undertecknade avtalet på ett varaktigt medium, om du inte fick kopian den dag avtalet ingicks.”

 

3. Vid distansavtal ska följande fogas in:

 

a) Om näringsidkaren tillåter konsumenten att utöva sin ångerrätt via e-post: ”eller med e-post”.

 

b) Om näringsidkaren tillåter konsumenten att fylla i mallen för ångerblankett på en webbplats: ”eller på vår webbplats”.

 

4. Fyll i följande: Näringsidkarens namn och affärsadress. Vid distansavtal måste dessutom följande anges: Näringsidkarens e-postadress och/eller Internetadress, som konsumenten kan använda sig av för att frånträda avtalet.

 

5. Om priset på den vara som ska återsändas inte överstiger 40 EUR ska texten inom hakparentes lyda som följer: ”på din bekostnad”.

Ändringsförslag  198

Förslag till direktiv

Bilaga I – del B

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

 

Till:

 

Till: (näringsidkarens namn, affärsadress och i förekommande fall e‑postadress) (*)

Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt* köpeavtal avseende följande varor*/tjänster*

Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt* köpeavtal avseende följande varor*/tjänster*

Beställdes den*/mottogs den*

Beställdes den (***):

Konsumenten/konsumenternas namn:

Konsumenten/konsumenternas namn (***):

Konsumenten/konsumenternas adress:

Konsumenten/konsumenternas adress (***):

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid skriftliga meddelanden med blanketten)

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett översänds i pappersform (***):

Datum

Datum (***):

 

(*) Fylls i av näringsidkaren innan formuläret överlämnas till konsumenten.

*Stryk det som inte är tillämpligt.

(**) Stryk det som inte är tillämpligt.

 

(***) Ska fyllas i av konsumenten/konsumenterna.

Ändringsförslag  199

Förslag till direktiv

Bilaga II – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Avtalsvillkor som undantar näringsidkaren från ansvar eller begränsar näringsidkarens ansvar vid sådan skada på konsumentens egendom som orsakas uppsåtligen eller på grund av grov vårdslöshet till följd av näringsidkarens handlande eller underlåtenhet.

Ändringsförslag  200

Förslag till direktiv

Bilaga II – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Avtalsvillkor som begränsar näringsidkarens skyldighet att fullgöra åtaganden som gjorts av dennes företrädare eller som ställer upp något särskilt villkor som uteslutande beror på näringsidkaren för fullgörande av dennes åtaganden.

b) Avtalsvillkor som begränsar näringsidkarens skyldighet att fullgöra åtaganden som gjorts av dennes företrädare eller som ställer upp något särskilt villkor, vars uppfyllelse uteslutande beror på näringsidkaren, för fullgörande av dennes åtaganden.

Ändringsförslag  201

Förslag till direktiv

Bilaga II – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Avtalsvillkor som ger exklusiv behörighet till domstolen i den ort där näringsidkaren har sitt säte, såvida inte den berörda domstolen också är domstol för den ort där konsumenten har sin hemvist.

Ändringsförslag  202

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Avtalsvillkor som leder till att konsumenten måste rätta sig efter en skyldighet vars uppfyllelse är helt beroende av näringsidkarens avsikter.

Ändringsförslag  203

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Avtalsvillkor som kräver att konsumenten köper ytterligare varor eller tjänster som inte angetts i priset i huvudavtalet.

Ändringsförslag  204

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) Avtalsvillkor som medför tillhörande kostnader, till exempel sådana straffavgifter för överträdelser av avtalsvillkoren som inte alls står i proportion till de kostnader som näringsidkaren fått som en följd av överträdelsen av villkoren.

Ändringsförslag  205

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Avtalsvillkor som utesluter eller inskränker konsumentens rätt att instruera och bemyndiga en tredje part att ingå ett avtal mellan konsumenten och näringsidkaren och/eller vidta åtgärder som är avsedda att leda till, eller underlätta, ingåendet av ett avtal mellan konsumenten och näringsidkaren.

Motivering

Varje konsument har rätt att instruera och bemyndiga en tredje part att ingå ett avtal mellan sig själv och en näringsidkare och/eller vidta åtgärder som är avsedda att leda till, eller underlätta, ingåendet av ett sådant avtal. Alla villkor som hindrar eller försvårar denna rättighet måste alltid betraktas som oskäliga.

Ändringsförslag  206

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Avtalsvillkor som medger att näringsidkaren utan rimligt varsel får säga upp ett avtal med obegränsad löptid, utom vid allvarliga avtalsbrott från konsumentens sida.

e) Avtalsvillkor som – utom då viktiga skäl föreligger – gör det möjligt för näringsidkaren att utan rimligt varsel säga upp ett avtal med obegränsad löptid; detta påverkar inte sådana villkor i avtal om finansiella tjänster som verkligen är befogade, förutsatt att tjänsteleverantören är skyldig att utan dröjsmål informera den andra avtalsparten om dessa.

Ändringsförslag  207

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att höja det pris som avtalades med konsumenten när avtalet ingicks utan att konsumenten har rätt att säga upp avtalet.

g) Avtalsvillkor som föreskriver att priset på varan eller andra tillgångar ska fastställas vid leveransen eller tillhandahållandet eller som ger näringsidkaren rätt att höja det pris som avtalades med konsumenten när avtalet ingicks utan att konsumenten har rätt att säga upp avtalet om det höjda priset är alltför högt i förhållande till det pris som avtalades när avtalet ingicks; detta påverkar inte lagliga prisindexklausuler, förutsatt att metoden för prissvängningarna beskrivs tydligt.

Ändringsförslag  208

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren, inklusive varans eller tjänstens egenskaper.

k) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren, inklusive varans eller tjänstens egenskaper, utan något giltigt skäl som anges i avtalet; detta påverkar inte de villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel om det finns giltigt skäl, ändra den räntesats som konsumenten ska betala eller erhålla eller andra kostnader för finansiella tjänster, förutsatt att leverantören är skyldig att snarast möjligt informera konsumenten om detta och att konsumenten omedelbart kan säga upp avtalet; inte heller påverkas de villkor som innebär att näringsidkaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att näringsidkaren är skyldig att med skäligt varsel informera konsumenten och att konsumenten kan säga upp avtalet.

Ändringsförslag  209

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

la) Avtalsvillkor som gör det möjligt för en näringsidkare att, i det fall då de beställda varorna inte finns tillgängliga, tillhandahålla en motsvarande vara utan att uttryckligen ha informerat konsumenten om att denna möjlighet finns och om att näringsidkaren måste stå för kostnaderna för att återlämna det som konsumenten har erhållit enligt avtalet ifall konsumenten utnyttjar sin ångerrätt.

Ändringsförslag  210

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Punkt 1 e ska inte tillämpas på villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel ensidigt säga upp ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att leverantören är skyldig att omedelbart informera den eller de andra avtalsparterna om detta.

utgår

Ändringsförslag  211

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) avtal om paketresor, som regleras av direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang.

Ändringsförslag  212

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Punkt 1 k ska inte tillämpas på

4. Punkt 1 e, g och k ska inte tillämpas på

Ändringsförslag  213

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel om det finns giltigt skäl, ändra den räntesats som konsumenten ska betala eller erhålla eller andra kostnader för finansiella tjänster, förutsatt att leverantören är skyldig att snarast möjligt informera den eller de andra avtalsparterna om detta och att de andra avtalsparterna omedelbart kan säga upp avtalet,

utgår

Ändringsförslag  214

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) transaktioner med överlåtbara värdepapper, finansiella instrument och andra varor eller tjänster där priset är kopplat till förändringar i en börskurs, ett börsindex eller en kapitalmarknadsränta som näringsidkaren inte kan påverka,

utgår

Ändringsförslag  215

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) villkor som innebär att näringsidkaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att näringsidkaren är skyldig att med skäligt varsel informera konsumenten och att konsumenten kan säga upp avtalet.

utgår

(1)

EUT C 317, 23.12.2009, s. 54.

(2)

EUT C 200, 25.8.2009, s. 76.


MOTIVERING

Kommissionsförslaget och dess mål

Med Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter läggs fyra gällande gemenskapsdirektiv(1) samman till ett enda lagstiftningsinstrument. Förslaget är ett resultat av en översyn av gällande lagstiftning på konsumentskyddsområdet som inleddes 2004 och som hade till syfte att förenkla och komplettera de befintliga lagstiftningsramarna på konsumentskyddsområdet. Det lades fram den 8 oktober 2008, efter samråd och konsekvensanalys, och innebär en tillämpning av principen om fullständig harmonisering vad avser det nya direktivet.

Det dubbla mål med förslaget som man vill uppnå är att konsumenterna i samtliga 27 medlemsstater ska kunna räkna med en hög konsumentskyddsnivå och att företag i alla storlekar utan onödiga rättsliga hinder ska kunna leverera varor och tjänster till konsumenter i samtliga 27 medlemsstater. I sin resolution om en översyn av gemenskapens konsumentregelverk(2) bekräftade Europaparlamentet att det är viktigt att stärka konsumentförtroendet och att underlätta den gränsöverskridande handeln för företag.

Det splittrade rättsläget avskräcker såväl konsumenter som företag från att delta i gränsöverskridande handel. Konsumenter klagar ofta över att de inte fullt ut kan dra nytta av den inre marknaden (särskilt vid köp på Internet) eftersom näringsidkare som har sitt säte i en annan medlemsstat inte förklarar sig beredda att följa de avvikande bestämmelser som inträdet på en ny marknad(3) medför och dessutom inte vill ta risken att behöva bemöta klagomål i en annan medlemsstat. Denna omständighet skulle kunna kompliceras ytterligare i och med genomförandet av Bryssel-I- och Rom-I-förordningarna och efterföljande domar från EU-domstolen(4) som hänger samman med dessa förordningar, på grund av ytterligare villkor som torde göra det ännu svårare att bedriva gränsöverskridande handel över EU‑medlemsstaternas gränser.

Samtidigt som de flesta ledamöterna i inremarknadsutskottet erkänner att problemet med det splittrade rättsläget måste lösas råder det allmän enighet om att den strategi som kommissionen föreslagit, med en fullständig harmonisering, i nuläget inte är praktiskt genomförbar, med hänsyn till förslagets karaktär och omfattning. I enlighet med Europaparlamentets resolution om översynen av konsumentregelverket och i enlighet med vad utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd fastställde redan i sitt arbetsdokument(5) från 2009, föredrar utskottets ledamöter strategin med en målinriktad fullständig harmonisering, det vill säga en omfattande harmonisering som är begränsad till vissa aspekter av vissa avtal, samtidigt som en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

Förslaget till betänkande

Föredraganden föreslår mot bakgrund av detta att tillämpningsområdet ändras: Utöver en rad sektoriella undantag begränsas direktivet i stor utsträckning till avtal som ingås utanför fasta affärslokaler, och berör därmed den viktigaste delen av den gränsöverskridande handeln.

Detta har också ställt krav på strukturella förändringar, Förutom definitionerna i kapitel I bör också bestämmelserna om information till konsumenterna samt om ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler omfattas av den målinriktade fullständiga harmonisering som avses i kapitel III. För avtal som ingås i fasta affärslokaler gäller däremot tillvägagångssättet med minimiharmonisering. Bestämmelserna i kapitel V omfattas också av målinriktad fullständig harmonisering, medan kapitel IV skulle fortsätta att omfattas av minimiharmonisering. Föredraganden har dock beaktat de reservationer som uttryckts av ett flertal ledamöter genom att ta med ”flexibilitetsklausuler” i en rad artiklar, för att de nationella lagstiftarna ska kunna ha kvar högre nivåer på konsumentskyddet, när sådana finns.

I definitionerna i artikel 2 fastställs räckvidden för förslaget till direktiv i dess helhet, samt för dess enskilda kapitel och bestämmelser. Om ett avtal omfattas av harmoniserade bestämmelser beror i hög grad av definitionernas lydelse. Somliga definitioner är juridiskt otillfredsställande. Föredraganden föreslår därför reviderade definitioner som dessutom står i konsekvens med dem som ingår i förslaget till gemensam referensram. Dessutom har det införts definitioner av begreppen ”blandat avtal” och ”anknytande avtal”. Av omsorg om ökad konsekvens mellan befintliga direktiv bör också definitionen av begreppet ”distansavtal” i direktiv 2002/65/EG ses över. Det oklara tillämpningsområdet för förslaget till direktiv, vilket fastställts i artikel 3, har klarlagts. Målinriktad fullständig harmonisering har införts i artikel 4, tillsammans med ett krav i artikel 46a på att medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om avvikande nationella rättsliga föreskrifter.

Kapitel III handlar om information till konsumenterna och ångerrätt endast vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler. I artikel 9.1 införs en bestämmelse om att näringsidkare ska informera konsumenterna i god tid och på ett klart och tydligt sätt innan de blir bundna av något distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler. Detta verkar lämpligt eftersom det i enskilda fall kan behöva ges särskilda varningar eller detaljupplysningar för att skydda konsumenterna, om man frångår den obligatoriska förteckningen över upplysningar i punkt 1. Dessutom föreslår föredraganden att det tas med ett nytt krav på att information ska ges om en näringsidkares företagsadress och telefonnummer, tillsammans med faxnummer och e-postadress, för att konsumenterna snabbt ska kunna ta kontakt med näringsidkarna och effektivt kommunicera med dem. När det gäller ångerrätten bör näringsidkarna kunna använda mallen för information om ångerrätt och mallen för ångerblanketten, såsom föredraganden föreslagit i bilaga IA och IB. När det gäller artikel 9 bör det påpekas att bevisbördan i fråga om att informationskraven följts skulle fortsätta att åvila näringsidkaren. Enligt artikel 10.1 ska de upplysningar som föreskrivs i artikel 9 tillhandahållas konsumenten på ett varaktigt medium, i den mån detta förefaller lämpligt med tanke på ett avtal som ingåtts utanför fasta affärslokaler. Konsumenten ska alltid kunna kräva att få upplysningarna på papper. I artikel 11 föreskrivs det sedan klarare bestämmelser för under vilka omständigheter en konsument ska vara bunden av ett distansavtal om tillhandahållande av tjänster. Enligt artikel 13.1 ska ångerfristen förlängas med ett år om konsumenten inte fått information om ångerrätten och samtidigt tillåts i artikel 13.2 medlemsstaterna att ha kvar nationell lagstiftning om att ångerfristen ska gälla längre.

Ytterligare ändringar som syftar till att stärka konsumentskyddet görs i artiklarna 16 och 17. Enligt artikel 16.1 är näringsidkaren skyldig att betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat inom 14 dagar från och med den dag då näringsidkaren tar emot meddelandet om att avtalet frånträds. Dessutom föreslår föredraganden i artikel 17.1 att konsumenten inte ska behöva betala den direkta kostnaden för återlämnandet av varorna om priset på de varor som ska lämnas tillbaka överstiger ett belopp på 40 euro.

Föredraganden anser också att kapitel IV och V, som har ungefär samma lydelse som de tidigare direktiven, omfattas av principen om den målinriktade fullständiga harmoniseringen. Föredraganden föreslår emellertid att det i vissa bestämmelser införs ”undantagsklausuler” som ska se till att en större flexibilitet bibehålls på medlemsstatsnivå.

I artikel 22 som handlar om leveranser föreslår föredraganden att näringsidkaren, i den händelse att parterna inte kommit överens om någon leveransfrist, ska utföra leveransen så fort som möjligt och senast trettio dagar efter det att avtalet ingåtts. Om näringsidkaren inte fullgör sin leveransskyldighet har konsumenten rätt att säga upp avtalet om inte varorna levereras inom en ny frist som ska bestämmas av konsumenten och inte överskrida sju dagar. Konsumenten ska skriftligt underrätta näringsidkaren om den nya fristen och ange både den nya leveransfristen och sin avsikt att säga upp avtalet om inte leveransen sker innan den nya fristen gått ut.

En central bestämmelse i detta kapitel är artikel 26 om påföljder vid bristande avtalsenlighet. Föredraganden föreslår i princip en hierarki med påföljder, så att medlemsstaterna även i fortsättningen ska kunna avvika från denna om åtgärderna är nödvändiga och om principerna om proportionalitet och effektivitet iakttas. Genom denna utformning kan till exempel Storbritannien fortsätta tillämpa sin bestämmelse om returrätt (”right to reject”) i dess nuvarande form. Hierarkin innebär att konsumenten inledningsvis kan kräva att få varan återställd till avtalsenlighet genom reparation eller utbyte. Därefter bör han eller hon kunna kräva att få ett rimligt prisavdrag eller häva köpeavtalet. I övrigt föreslår föredraganden att en del bestämmelser återinförs från de befintliga direktiven. Hit hör bl.a. artikel 26.5a, som – för att förhindra missbruk – utesluter hävande av köpeavtalet om bristen på avtalsenlighet är ringa, och artikel 27a, som reglerar rätten till återkrav. I artikel 28, som reglerar tidsfrister och bevisbörda, bör skyldigheten att upplysa näringsidkaren om bristande avtalsenlighet utgå så att bestämmelsen blir konsumentvänligare. Dessutom bör medlemsstaterna i detta sammanhang även ha en möjlighet att anta eller behålla bestämmelser i syfte att garantera en högre skyddsnivå för konsumenterna. Genom detta tillägg kan exempelvis Frankrike behålla bestämmelsen om dolda fel (”vices cachés”) i sin nuvarande form.

När det gäller tillämpningsområdet för kapitel V föreslår föredraganden i artikel 30 att detta kapitel ska tillämpas på avtalsvillkor som inte varit föremål för individuell förhandling. I samband med artikel 32 bör det framhållas att ett avtalsvillkor betraktas som oskäligt om det i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas avtalsenliga rättigheter och skyldigheter. De viktigaste bestämmelserna i detta kapitel är 34 och 35, som måste läsas jämsides med bilaga II respektive III. Föredraganden har följt kommissionen genom att föreskriva att avtalsvillkor som anges i förteckningen i bilaga II ska anses oskäliga i alla medlemsstater, medan avtalsvillkor som anges i förteckningen i bilaga II avser avtalsvillkor som under alla omständigheter anses som oskäliga överallt i Europeiska unionen och vilkas tolkning i sista hand kan avgöras av EU-domstolen. Medlemsstaterna får dock införa bestämmelser där ytterligare avtalsvillkor betecknas som avtalsvillkor som ska förutsättas vara oskäliga.

Slutligen föreslår föredraganden i kapitel VI ett förfarande för en vidareutveckling av den harmonisering som inleds i och med detta direktiv. För det första föreslås en anmälningsskyldighet för medlemsstaterna gentemot kommissionen, tillsammans med ett system för ömsesidig utvärdering baserat på tjänstedirektivet. Av central betydelse i denna bestämmelse är att medlemsstaterna är skyldiga att i detalj förklara varför de avvikande nationella bestämmelserna är absolut nödvändiga och på vilket sätt de är proportionerliga och effektiva. Vid bedömningen av effektiviteten ska kriteriet vara dels konsekvenserna för handeln på den inre marknaden, dels betydelsen i praktiken för efterlevnaden av konsumenträttigheter. Dessutom bör personer och organisationer som har ett intresse av att skydda konsumenter meddela kommissionen vilka resultat de kommer fram till i samband med sin bedömning av tillämpningen och följderna av detta direktiv. Baserat på detta bör kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport, i förekommande fall åtföljd av förslag till översyn.

(1)

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal och rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler.

(2)

Betänkande om grönboken om översynen av konsumentregelverket, A6-0281/2007; föredragande: Béatrice Patrie.

(3)

Vid en utfrågning i IMCO visade det sig att kostnaderna för företagen är orimligt höga: bara kostnaderna för en anpassning till nya bestämmelser uppgår till 20 000 euro per år och nationell marknad.

(4)

Mål C-144/09, begäran om förhandsavgörande, ingiven den 24 april 2009, Alpenhof mot Heller (förhandling vid EU-domstolen den 16 mars 2010); mål C-585/08, begäran om förhandsavgörande, ingiven den 24 december 2008, Pammer mot Reederei Karl Schlüter.

(5)

Arbetsdokument om förslaget till direktiv om konsumenträttigheter – IMCO/6/68476; föredragande: Arlene McCarthy.


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (*) (24.1.2011)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

(KOM(2008)0614 – C6‑0349/2008 – 2008/0196(COD))

Föredragande(*): Diana Wallis

(*) Förfarande med associerade utskott ­– artikel 50 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Grad av harmonisering

Kommissionens föresats att öka gränsöverskridande transaktioner genom att avskaffa fragmenterad lagstiftning måste välkomnas varmt. Målsättningen är emellertid – med ganska stor säkerhet – omöjlig att uppnå med tanke på de rådande omständigheterna kring konsumentregelverket. Den förhärskande känslan är att vi inte hade behövt starta från den punkt där vi nu befinner oss om detta hade varit den målsättning vi hade i sinnet. Det har med största tydlighet framgått att de föreslagna reglerna inte kan fungera isolerade från de nationella systemen för privaträtt. Vidare skulle förslaget, eftersom det inte rör sig om en heltäckande harmonisering av avtalsrätten, ofrånkomligen ha oavsiktliga följder för den nationella lagstiftningen. En fullständig harmonisering skulle dessutom i många fall paradoxalt nog leda till att de fullständigt harmoniserade bestämmelserna i konsumentavtalsrätten skulle strida mot andra, inte helt harmoniserade, bestämmelser om B2C- och B2B-avtal på medlemsstatsnivå(1). Resultatet av detta är att det är högst osannolikt att enhetliga regler kan åstadkommas. Ändlösa tvister om avgränsningsfrågor är att vänta(2).

Föredraganden föreslår därför minimiharmonisering på hög nivå av konsumentskyddet som en regel – i kombination med fullständig harmonisering av vissa specifika, tekniska regler som anges som undantag från den allmänna regeln i en ny punkt 2 som läggs till artikel 4. Med denna nya punkt föreslår föredraganden full harmonisering enbart för bestämmelserna i kapitel III om ångerrättens utövande och verkan. Fullständig harmonisering lämpar sig inte för allmän informationsplikt och en rad specifika informationsskyldigheter. När det gäller oskäliga villkor föreslår föredraganden att fullständig harmonisering inte används och efterlyser en klar angivelse om att de svarta och gråa förteckningarna inte är uttömmande. Föredraganden förespråkar också minimiharmonisering i samband med försäljning av konsumentvaror och gottgörelse för uteblivet fullgörande.

Konsumentskyddsnivå

Förslaget skulle i sin nuvarande form, som ett resultat av inriktningen mot fullständig harmonisering, leda till en sänkning av konsumentskyddsnivån i många medlemsstater. Det skulle leda till en paradoxal situation där konsumenter skulle åtnjuta mindre skydd än företag på de områden för avtalsrätt som förslaget täcker. För att undvika ett sådant resultat bör medlemsstaterna ges ett så stort svängrum som möjligt när de beslutar om hur konsumentskyddslagstiftningen ska integreras i avtalsrätten inom de egna rättsliga systemen.

Förenlighet med förslaget till gemensam referensram

Trots att det huvudsakliga syftet med den gemensamma referensramen var att den skulle fungera som en verktygslåda för kommissionen vid översynen av gemenskapens regelverk på det avtalsrättsliga området så innehåller förslaget inte en enda hänvisning till den gemensamma referensramen. Föredraganden lägger fram en rad ändringsförslag, på basis av studien som jämför bestämmelserna i den gemensamma referensramen med förslaget till direktiv om konsumenträttigheter(3). Dessa ändringsförslag hämtar inspiration ur den gemensamma referensramen och syftar till att förbättra överensstämmelsen med nationella avtalsrättsliga bestämmelser och andra EU-bestämmelser på området för konsumentlagstiftning, och samtidigt tillhandahålla en hög nivå av konsumentskydd.

Ett eventuellt valfritt instrument till avtalsrätt som ett alternativ till fullständig harmonisering och dess relation till direktivet om konsumenträttigheter

Det finns en rad aspekter i förslaget till direktiv om konsumenträttigheter som kan leda till att EU:s konsumentavtalsrätt distanseras ytterligare från den allmänna avtalsrätten och som gör att förslaget passar in i ett scenario som skulle kunna utmynna i en europeisk konsumentkodex. I ett sådant scenario skulle konsumenträtten nästan helt överföras från nationell nivå till EU-nivå, och även leda till en skarpare åtskillnad mellan B2C-avtal (företag till konsumenter) och B2B-avtal (företag till företag) (och även C2C-avtal – konsument till konsument). Föredraganden har politiska och processrelaterade invändningar mot en sådan inriktning, såvida det hela inte skulle genomföras på ett fullständigt öppet sätt, genom att kommissionen först skulle lägga fram ett förslag, anordna utfrågningar om det och klart och tydligt ange att en sådan här separat europeisk kodex utgör ett långsiktigt politiskt mål.

Frågan kvarstår emellertid om det är möjligt att finna en mindre komplicerad lösning (som även inkräktar mindre på de nationella lagstiftningarna) genom att införa ett ”valfritt instrument” som skulle ge företag en chans att erbjuda konsumenterna möjlighet att låta sina inköp styras av EU:s avtals- och försäljningsbestämmelser, och därigenom skyddas av de relevanta konsumentskyddsåtgärderna. Konsumenten skulle kunna göra detta val genom att bara klicka på en ”blå knapp”.

Om förslaget till gemensam referensram kommer att användas som mall för en alternativ europeisk avtalskodex så är konsekvensen mellan bestämmelserna i direktivet om konsumenträttigheter och den gemensamma referensramen av utomordentligt stor betydelse. Texten i direktivet om konsumenträttigheter i samband med avtalsrätt, som kanske skulle kunna tjäna som ett valfritt instrument, är emellertid fortfarande inte tillgänglig. Flera ändringsförslag kan därför bli nödvändiga i ett senare skede, för att klargöra relationen mellan ett eventuellt valfritt instrument och bestämmelserna i direktivet om konsumenträttigheter.

Vissa specifika ändringsförslag:

Ändringar föreslås till definitionerna av konsument och näringsidkare i enlighet med definitionerna i förslaget till den gemensamma referensramen. Vissa ändringar föreslås för att komplettera bestämmelserna om allmänna informationskrav. Högst ett år föreslås som ångerfrist i fall där företaget inte har informerat konsumenten om dennes ångerrätt. Artikel 26 om gottgörelse utgår till stora delar. Artikel 29 om garantier för konsumenterna har formulerats om och föredraganden efterlyser ytterligare diskussion i utskottet om möjligheten att införa en valfri europeisk garanti. Det framgår tydligt att de svarta och gråa förteckningarna inte är uttömmande. Bestämmelserna om kommittéförfarandet utgår.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Beaktandeled 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, och

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Dessa direktiv har med hänsyn till erfarenheterna setts över i syfte att förenkla och uppdatera gällande bestämmelser, undanröja inkonsekvenser och åtgärda oönskade brister i bestämmelserna. Översynen visade att de fyra direktiven bör ersättas med ett enda direktiv. Detta direktiv bör därför innehålla standardbestämmelser för gemensamma aspekter och inte längre föreskriva en minimiharmonisering som i de tidigare direktiven, enligt vilka medlemsstaterna kunde behålla eller anta strängare nationella bestämmelser.

(2) Dessa direktiv har med hänsyn till erfarenheterna setts över i syfte att förenkla och uppdatera gällande bestämmelser, undanröja inkonsekvenser och åtgärda oönskade brister i bestämmelserna. Översynen visade att de fyra direktiven bör ersättas med ett enda direktiv. Detta direktiv bör därför innehålla standardbestämmelser för gemensamma aspekter och inte längre föreskriva en minimiharmonisering som i de tidigare direktiven utan i stället en målinriktad fullständig harmonisering.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 153.1 och 153.3 a i fördraget ska gemenskapen bidra till att uppnå en hög konsumentskyddsnivå genom åtgärder som beslutas enligt artikel 95 i fördraget.

(3) Enligt artikel 169.1 och 169.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen bidra till att uppnå en hög konsumentskyddsnivå genom åtgärder som beslutas enligt artikel 114 i fördraget.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 14.2 i fördraget ska den inre marknaden omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor och tjänster samt etableringsfrihet säkerställs. En harmonisering av vissa aspekter av konsumentavtalsrätten krävs för att främja en verklig inre marknad för konsumenter med en god balans mellan en hög konsumentskyddsnivå och konkurrenskraftiga företag, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

(4) Enligt artikel 26 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska den inre marknaden omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor och tjänster samt etableringsfrihet säkerställs. En harmonisering av vissa aspekter av konsumentavtalsrätten krävs för att främja en verklig inre marknad för konsumenter med en god balans mellan en hög konsumentskyddsnivå och konkurrenskraftiga företag, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Möjligheterna med distansförsäljning över gränserna, som borde vara ett av de mer påtagliga resultaten av den inre marknaden, utnyttjas inte fullt ut av konsumenterna. Jämfört med den stora ökningen av den inhemska distansförsäljningen under de senaste åren har den gränsöverskridande distansförsäljningen ökat i begränsad utsträckning. Denna skillnad är särskilt påtaglig i fråga om näthandel, där det finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt. De gränsöverskridande möjligheterna när det gäller avtal som ingås utanför fasta affärslokaler (direktförsäljning) begränsas av vissa faktorer, till exempel de skilda nationella konsumentskyddsbestämmelser som näringslivet måste rätta sig efter. Jämfört med ökningen av den inhemska direktförsäljningen under de senaste åren, särskilt inom tjänstesektorn (t.ex. försörjningstjänster), har antalet konsumenter som utnyttjat denna kanal för inköp över gränserna inte förändrats. Med hänsyn till de ökade affärsmöjligheterna i många medlemsstater bör små och medelstora företag (inklusive enskilda näringsidkare) eller ombud för företag som bedriver direktförsäljning vara mer benägna att söka affärsmöjligheter i andra medlemsstater, särskilt i gränsregioner. En fullständig harmonisering av konsumentinformation och ångerrätt i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler kommer därför att bidra till att den inre marknaden fungerar bättre i förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter.

(5) Möjligheterna med distansförsäljning över gränserna, som borde vara ett av de mer påtagliga resultaten av den inre marknaden, utnyttjas inte fullt ut av konsumenterna. Jämfört med den stora ökningen av den inhemska distansförsäljningen under de senaste åren har den gränsöverskridande distansförsäljningen ökat i begränsad utsträckning. Denna skillnad är särskilt påtaglig i fråga om näthandel, där det finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt. De gränsöverskridande möjligheterna när det gäller avtal som ingås utanför fasta affärslokaler (direktförsäljning) begränsas av vissa faktorer, till exempel de skilda nationella konsumentskyddsbestämmelser som näringslivet måste rätta sig efter. Jämfört med ökningen av den inhemska direktförsäljningen under de senaste åren, särskilt inom tjänstesektorn (t.ex. försörjningstjänster), har antalet konsumenter som utnyttjat denna kanal för inköp över gränserna inte förändrats. Med hänsyn till de ökade affärsmöjligheterna i många medlemsstater bör små och medelstora företag (inklusive enskilda näringsidkare) eller ombud för företag som bedriver direktförsäljning vara mer benägna att söka affärsmöjligheter i andra medlemsstater, särskilt i gränsregioner. En fullständig harmonisering av vissa aspekter av konsumentinformationen och ångerrätten i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler kan därför bidra till att den inre marknaden fungerar bättre i förhållandet mellan företag och konsumenter.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Medlemsstaternas lagar om konsumentavtal uppvisar påtagliga skillnader som kan leda till en betydande snedvridning av konkurrensen och som hindrar den inre marknaden från att fungera smidigt. I gällande gemenskapslagstiftning om konsumentavtal som ingås på distans eller utanför fasta affärslokaler, om konsumentvaror och garantier och om oskäliga avtalsvillkor fastställs minimikrav på harmonisering av lagstiftningen, vilket ger medlemsstaterna möjlighet att behålla eller införa strängare bestämmelser som garanterar ett bättre konsumentskydd inom deras territorier. I många frågor innehåller de olika direktiven dessutom sinsemellan oförenliga bestämmelser eller också har frågorna lämnats olösta. Dessa frågor har behandlats på olika sätt av medlemsstaterna. Till följd av detta skiljer sig de nationella genomförandebestämmelserna till direktiven om konsumentavtalsrätt betydligt åt.

(6) Medlemsstaternas lagar om konsumentavtal uppvisar påtagliga skillnader som kan leda till en betydande snedvridning av konkurrensen och som hindrar den inre marknaden från att fungera smidigt. I gällande unionslagstiftning om konsumentavtal som ingås på distans eller utanför fasta affärslokaler, om konsumentvaror och garantier och om oskäliga avtalsvillkor fastställs minimikrav på harmonisering av lagstiftningen, vilket ger medlemsstaterna möjlighet att behålla eller införa strängare bestämmelser som garanterar ett bättre konsumentskydd inom deras territorier. I många frågor innehåller de olika direktiven dessutom sinsemellan oförenliga bestämmelser eller också har frågorna lämnats olösta. Dessa frågor har behandlats på olika sätt av medlemsstaterna. Till följd av detta skiljer sig de nationella genomförandebestämmelserna till direktiven om konsumentavtalsrätt betydligt åt.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Dessa skillnader skapar betydande hinder på den inre marknaden som påverkar näringsidkare och konsumenter. De ökar kostnaderna för att följa regelverket för de näringsidkare som vill sälja varor eller tillhandahålla tjänster över gränserna. Fragmenteringen undergräver också konsumenternas förtroende för den inre marknaden. Den negativa effekten på konsumenternas förtroende stärks genom den ojämna konsumentskyddsnivån i gemenskapen. Problemet är särskilt påtagligt när det gäller ny utveckling på marknaden.

(7) Dessa skillnader skapar betydande hinder på den inre marknaden som påverkar företag och konsumenter. De ökar kostnaderna för att följa regelverket för de företag som vill sälja varor eller tillhandahålla tjänster över gränserna. Fragmenteringen undergräver också konsumenternas förtroende för den inre marknaden. Den negativa effekten på konsumenternas förtroende stärks genom den ojämna konsumentskyddsnivån i unionen. Problemet är särskilt påtagligt när det gäller ny utveckling på marknaden.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) En fullständig harmonisering av vissa huvudaspekter i lagstiftningen kommer att leda till en betydligt större rättslig säkerhet både för konsumenter och för näringsidkare. Både konsumenter och näringsidkare kommer att kunna förlita sig på ett enda regelverk grundat på tydligt definierade rättsliga begrepp som reglerar vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare och konsumenter i hela gemenskapen. Effekten kommer att bli att de hinder som följer av de fragmenterade bestämmelserna undanröjs och att den inre marknaden fullbordas på detta område. Dessa hinder kan bara undanröjas genom att det införs enhetliga gemenskapsbestämmelser. Konsumenterna kommer också att tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå i hela gemenskapen.

(8) En fullständig harmonisering av vissa huvudaspekter i lagstiftningen kommer att leda till en betydligt större rättslig säkerhet både för konsumenter och för företag. Både konsumenter och företag kommer att kunna förlita sig på harmoniseringen av vissa specifika aspekter i avtal mellan företag och konsumenter i hela unionen. Effekten kommer att bli att betydande hinder som följer av fragmenterade bestämmelser undanröjs och att den inre marknaden avancerar på detta område. Dessa hinder kan bara undanröjas genom att det införs enhetliga unionsbestämmelser. Konsumenterna kommer också att tillförsäkras en högre gemensam skyddsnivå i hela unionen.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Harmoniseringen genom detta direktiv bör omfatta vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare och konsumenter. Dessa avser bestämmelser om information som ska lämnas före ingåendet och under fullgörandet av avtalet, ångerrätt för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, särskilda konsumenträttigheter i köpeavtal och oskäliga villkor i konsumentavtal.

(9) Harmoniseringen genom detta direktiv bör omfatta vissa aspekter i avtal mellan företag och konsumenter. Dessa avser bestämmelser om information som ska lämnas före ingåendet och under fullgörandet av avtalet, ångerrätt för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, särskilda konsumenträttigheter i köpeavtal och oskäliga villkor i konsumentavtal. Medlemsstaterna bör kunna vidta eller behålla strängare bestämmelser om särskilda konsumenträttigheter i köpeavtal, såvida inte något annat fastställs.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Detta direktiv bör inte påverka nationell lagstiftning på området för allmän avtalsrätt eftersom denna lagstiftning inte harmoniseras genom detta direktiv.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Digitalt innehåll såsom datorprogram, spel eller musik som inte har bränts på ett konkret medium betraktas inte som ett materiellt föremål. Följaktligen bör detta innehåll inte betraktas som en vara enligt detta direktiv. Medier som innehåller digitalt innehåll, såsom cd- och dvd-skivor, är däremot materiella föremål och bör därför betraktas som varor enligt detta direktiv. En konsuments nedladdning av digitalt innehåll från Internet bör vid tillämpningen av detta direktiv betraktas som ett avtal som omfattas av direktivets tillämpningsområde; det bör dock inte finnas någon ångerrätt i de fall då avtalet redan har börjat fullgöras med konsumentens förhandssamtycke. Kommissionen bör undersöka behovet av harmoniserade detaljerade bestämmelser i detta hänseende och vid behov lägga fram ett förslag för att ta itu med frågan.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Gällande gemenskapslagstiftning om finansiella tjänster till konsumenter innehåller åtskilliga bestämmelser om konsumentskydd. Bestämmelserna i detta direktiv bör därför omfatta avtal om finansiella tjänster bara i den mån det är nödvändigt för att åtgärda brister i regelverket.

(11) Gällande unionslagstiftning om finansiella tjänster till konsumenter innehåller åtskilliga bestämmelser om konsumentskydd. Avtal i samband med överföring av rättigheter till fast egendom eller till uppförande av fast egendom, inklusive tillbyggnad av fast egendom, logi- och transporttjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster, är underställda ett antal särskilda krav i nationell lagstiftning. Av det skälet bör tillämpningsområdet för kapitel II inte omfatta dessa avtal.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Den nya definitionen av distansavtal bör omfatta samtliga fall då köpe- och tjänsteavtal ingås enbart med hjälp av ett eller flera medel för distanskommunikation (t.ex. postorder, Internet, telefon eller fax). Detta bör skapa rättvisa förutsättningar för alla näringsidkare som bedriver handel på distans. Det bör också leda till en ökad rättslig säkerhet jämfört med den nuvarande definitionen, där krav ställs på att det ska finnas ett organiserat system för distansförsäljning som näringsidkaren sköter fram till dess att avtalet ingås.

(12) Den nya definitionen av distansavtal bör omfatta samtliga fall då avtal om tillhandahållande av en vara eller en tjänst ingås utan parternas samtidiga fysiska närvaro enbart med hjälp av ett eller flera medel för distanskommunikation (t.ex. postorder, Internet, telefon eller fax). Detta bör skapa rättvisa förutsättningar för alla företag som bedriver handel på distans.

 

(Denna ändring (från ”näringsidkare” till ”företag”) berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör definieras som ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument som samtidigt är fysiskt närvarande, utanför fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför fasta affärslokaler står konsumenterna under ett psykologiskt tryck oavsett om de har beställt besöket av näringsidkaren eller inte. För att undvika att bestämmelserna kringgås när konsumenter söks upp utanför fasta affärslokaler bör ett avtal som exempelvis förhandlas fram i konsumentens bostad men som ingås i en affär betraktas som ett avtal utanför fasta affärslokaler.

(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör definieras som ett avtal som ingås mellan ett företag och en konsument som samtidigt är fysiskt närvarande, utanför fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför fasta affärslokaler befinner sig konsumenterna tillfälligt i en speciell situation som skiljer sig från situationen i en affärslokal, till exempel i psykologiskt hänseende och när det gäller möjligheten att jämföra varor och priser; detta gäller oavsett om de har beställt besöket av företaget eller inte. För att undvika att bestämmelserna kringgås när konsumenter söks upp utanför fasta affärslokaler bör ett avtal som exempelvis förhandlas fram i konsumentens bostad men som ingås i en affär betraktas som ett avtal utanför fasta affärslokaler. Medlemsstaterna bör dock ha möjlighet att i sin nationella lagstiftning fastställa att ett avtal vars värde inte överstiger 60 euro inte ska omfattas av tillämpningsområdet för kapitel II, eftersom informationskraven inte skulle stå i proportion till avtalets värde. När avtal, i enlighet med bestämmelserna i medlemsstaterna, uppgörs av en offentlig tjänsteman, ska detta inte betraktas som en situation där konsumenten utsätts för exceptionellt psykologiskt tryck. Dessa avtal bör inte omfattas av tillämpningsområdet för kapitel II.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) som näringsidkaren använder som fast plats för sin affärsverksamhet. Marknads- och mässtånd bör betraktas som fasta affärslokaler även om näringsidkaren bara använder dem på tillfällig basis. Andra lokaler som bara hyrs under en kortare tid och där näringsidkaren inte är etablerad (t.ex. hotell, restauranger, konferenscentrum, biografer som hyrs av näringsidkare som inte är etablerade på dessa ställen) bör inte betraktas som fasta affärslokaler. Inte heller bör offentliga utrymmen, inklusive allmänna transportmedel och offentliga inrättningar, samt privata bostäder och arbetsplatser betraktas som fasta affärslokaler.

15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) som företaget använder som fast plats för sin affärsverksamhet. Lokaler som bara hyrs under en kortare tid och där företaget inte är etablerat (t.ex. hotell, restauranger, konferenscentrum, biografer som hyrs av företag som inte är etablerade på dessa ställen) bör inte betraktas som fasta affärslokaler. Inte heller bör offentliga utrymmen, inklusive allmänna transportmedel och offentliga inrättningar, samt privata bostäder och arbetsplatser betraktas som fasta affärslokaler.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Definitionen av varaktigt medium bör särskilt omfatta dokument i pappersform, usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt hårddisken på den dator där e-postfilen eller pdf-filen sparas.

(16) Definitionen av varaktigt medium bör särskilt omfatta dokument i pappersform, usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt hårddisken på den dator där e-postfilen eller pdf-filen och andra filer som möjliggör oförändrat mångfaldigande av den information de innehåller sparas. Webbplatser på Internet bör i sig inte betraktas som varaktiga medier, såvida de inte uppfyller kriteriet att möjliggöra oförändrat mångfaldigande av lagrad information. Information på ett varaktigt medium bör på begäran finnas tillgänglig i ett format som är lämpligt för konsumenter med nedsatt syn eller andra funktionshinder.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Konsumenterna bör har rätt att få information innan avtalet ingås. Näringsidkarna bör dock inte vara skyldiga att lämna sådan information som redan framgår av sammanhanget. Vid en transaktion i en fast affärslokal kan exempelvis produktens huvudsakliga egenskaper, näringsidkarens identitet och leveranssättet framgå av sammanhanget. Vid transaktioner på distans och utanför fasta affärslokaler bör näringsidkaren alltid lämna information om betalningssätt, leverans, fullgörande och reklamationshantering, eftersom detta inte nödvändigtvis framgår av sammanhanget.

(17) Konsumenterna bör ha rätt att få information i god tid innan de binds av distansavtal, avtal utanför fasta affärslokaler eller erbjudanden. Företaget bör alltid lämna viss information, exempelvis om varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper samt information om betalningssätt, leverans, fullgörande och reklamationshantering.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) För att garantera en högre nivå av konsumentskydd vad gäller informationskraven för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler bör medlemsstaterna ha möjlighet att införa strängare krav än de som fastställs i detta direktiv i fall där uppenbar risk för konsumentens hälsa och säkerhet föreligger.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Eftersom konsumenten vid distansförsäljning inte kan se varan innan avtalet ingås bör konsumenten ha en ångerrätt, som gör det möjligt att förvissa sig om varans egenskaper och funktion.

(22) Eftersom konsumenten vid distansförsäljning inte kan se varan innan avtalet ingås bör konsumenten ha en ångerrätt som gör det möjligt att, innan ångerfristen löpt ut, förvissa sig om varans egenskaper, kvalitet och funktion.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Bestämmelserna om information och ångerrätt vid distansförsäljning bör, på grund av dessa tjänsters art, inte gälla när en konsument använder en offentlig betaltelefon, betalar för Internetuppkoppling eller väljer en särskild leverantör för ett enskilt telefonsamtal, till exempel genom att slå ett riktnummer, i motsats till vad som är fallet när det gäller telefon- eller Internetabonnemang.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) När konsumenten beställer flera varor av samma näringsidkare bör konsumenten ha rätt att utöva ångerrätten för varje enskild vara. Om varorna levereras separat bör ångerfristen börja löpa när konsumenten fysiskt tar varje enskild vara i sin besittning. När en vara levereras i skilda poster eller delar bör ångerfristen börja löpa när konsumenten eller en tredje part som konsumenten anger fysiskt tar den sista posten eller delen i sin besittning.

utgår

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Om näringsidkaren inte har informerat konsumenten om ångerrätten före ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet över tiden bör dock en begränsning på tre månader införas, under förutsättning att näringsidkaren har fullgjort alla sina skyldigheter enligt avtalet. Näringsidkaren bör anses ha fullgjort alla sina skyldigheter när han eller hon har levererat varorna eller tillhandahållit alla tjänster som konsumenten har beställt.

(27) Om företaget inte har informerat konsumenten om ångerrätten före ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet över tiden bör dock en begränsning på ett år införas.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att utöva ångerrätten i medlemsstaterna har medfört kostnader för företag som bedriver handel över gränserna. Införandet av en harmoniserad standardblankett som konsumenterna ska använda när de utövar sin ångerrätt bör göra det enklare att frånträda avtal och leda till rättslig säkerhet. Av dessa skäl bör medlemsstaterna inte ställa några ytterligare formella krav på gemenskapens standardblankett, till exempel i fråga om teckenstorlek.

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att utöva ångerrätten i medlemsstaterna har medfört kostnader för företag som bedriver handel över gränserna. Införandet av en harmoniserad mall som konsumenterna ska använda när de utövar sin ångerrätt bör göra det enklare att frånträda avtal och leda till rättslig säkerhet. Av dessa skäl bör medlemsstaterna inte ställa några ytterligare formella krav på unionens standardblankett, till exempel i fråga om teckenstorlek. Genom att använda mallen för information om ångerrätt i bilaga I.A, uppfyller företaget också informationskraven för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Vid frånträde av avtal bör näringsidkaren betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat, inklusive de som täcker näringsidkarens utgifter för leverans av varorna till konsumenten.

(30) Vid frånträde av avtal bör företaget betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat, inklusive dem som täcker företagets utgifter för leverans av varorna till konsumenten, med undantag av belopp för expressleverans som konsumenten uttryckligen efterfrågat.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Det bör finnas vissa undantag från ångerrätten, till exempel i sådana fall då en ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn till produktens art. Detta gäller exempelvis vin som levereras långt efter det att ett avtal har ingåtts i spekulativt syfte, där värdet beror på svängningar på marknaden (primörvin).

(33) Det bör finnas vissa undantag från ångerrätten, till exempel i sådana fall då en ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn till produktens art och då utövandet av ångerrätten skulle innebära en oskälig nackdel för företaget. Detta gäller särskilt livsmedel och andra hygieniskt känsliga eller lättfördärvliga varor som på grund av sin karaktär inte kan säljas på nytt efter att ha öppnats. Undantag från ångerrätten bör också medges vissa andra varor och tjänster där värdet beror på svängningar på marknaden, exempelvis vin som levereras långt efter det att ett avtal har ingåtts i spekulativt syfte, där värdet beror på svängningar på marknaden (primörvin), och stapelvaror.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Vid distansavtal om tillhandahållande av tjänster som börjar utföras under den tid ångerfristen löper (t.ex. datafiler som konsumenten laddar ner under den tiden) skulle det inte vara skäligt att tillåta konsumenten att ångra sig efter att helt eller delvis ha utnyttjat tjänsterna. Konsumenten bör därför förlora sin ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand.

(34) Med beaktande av att en konsument som frånträder ett tjänsteavtal inte är skyldig att betala för de tillhandahållna tjänsterna, skulle vissa tjänsteleverantörer kunna föredra att vänta med fullgörandet till dess att ångerfristen löpt ut, för att försäkra sig om betalning. Konsumenten bör därför ha möjlighet att begära att tjänster tillhandahålls innan ångerfristen löper ut. Konsumenten bör behålla sin rätt att frånträda avtalet under ångerfristen, men vara beredd att bära kostnaderna för alla tjänster som tillhandahållits fram till dess att avtalet frånträtts. Innan fullgörandet inleds bör företaget upplysa konsumenten om alla skyldigheter vad gäller betalning av sådana kostnader.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Kommissionen har funnit en del betydande problem för konsumenterna när det gäller hantverkstjänster i hemmet, där de utsätts för stor press att beställa dyra renoveringsarbeten. Tillämpningsområdet för bestämmelserna om information och ångerrätt bör klargöras och utvidgas till att omfatta sådana typer av avtal. Bara avtal om överlåtelse av rättigheter i fast egendom bör undantas från tillämpningsområdet för de bestämmelser om information och ångerrätt som gäller för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

(35) Avtal som rör överlåtelse av rättigheter till fast egendom eller skapandet av sådana rättigheter (inklusive rättigheter eller intressen inom en trust eller liknande arrangemang), avtal om uppförande av nya bostäder, avtal om väsentlig omvandling av befintliga byggnader samt avtal om uthyrning av logi för bostadsändamål är redan föremål för ett antal specifika krav enligt nationell lagstiftning. Bestämmelserna i detta direktiv lämpar sig inte för sådana avtal. Därför bör detta direktiv inte vara tillämpligt på dem. En väsentlig omvandling är en omvandling som är jämförbar med uppförande av en ny bostad, till exempel när endast den gamla byggnadens fasad bevaras. I synnerhet tjänsteavtal som har samband med uppförande av annex till byggnader (t.ex. ett garage eller en veranda) och har samband med annan reparation och renovering av byggnader än väsentlig omvandling omfattas av detta direktiv liksom avtal som rör fastighetsförmedlingens tjänster och avtal som rör uthyrning av logi för andra ändamål än bostadsändamål.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) En ångerrätt kan vara olämplig att tillämpa för vissa tjänster som rör inkvartering, transporter och fritidsaktiviteter. Ingåendet av sådana avtal förutsätter att näringsidkaren reserverar kapacitet, som kan vara svår att fylla om ångerrätt införs. Sådana distansavtal bör därför inte omfattas av bestämmelserna om konsumentinformation och ångerrätt.

utgår

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) I syfte att uppnå förenkling och rättslig säkerhet bör ångerrätten gälla alla typer av avtal utanför fasta affärslokaler, utom under strikt definierade omständigheter som på ett enkelt sätt kan styrkas. Ingen ångerrätt bör därför gälla för brådskande reparationer i konsumentens bostad där en sådan ångerrätt skulle vara oförenlig med nödsituationen, och inte heller för stormarknaders system för hemleverans där konsumenten kan välja livsmedel, drycker och andra dagligvaror för hushållet via deras webbplatser och få varorna levererade till bostaden. Det rör sig här om billiga varor som konsumenterna regelbundet köper för daglig konsumtion eller förbrukning i hushållet och bör därför inte omfattas av någon ångerrätt. Konsumenternas största problem och huvudorsaken till tvister med näringsidkare är leverans av varor, bland annat varor som kommer bort eller skadas under transport, och försenad eller ofullständig leverans. De nationella bestämmelserna om leverans och riskens övergång bör därför klargöras och harmoniseras.

(37) I syfte att uppnå förenkling och rättslig säkerhet bör ångerrätten gälla alla typer av distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, utom under strikt definierade omständigheter som på ett enkelt sätt kan styrkas.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) Konsumenternas största problem och huvudorsaken till tvister med företag gäller leveransen av varor, bland annat varor som kommer bort eller skadas under transport, samt försenad eller ofullständig leverans. De nationella bestämmelserna om leverans och riskens övergång bör därför harmoniseras. Reglerna för fastställandet av villkoren och tidpunkten för överföring av äganderätten till varor är emellertid fortsättningsvis underställda den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Skäl 37b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37b) Om företaget inte har fullgjort sin skyldighet att leverera varorna i tid bör konsumenten uppmana företaget att genomföra leveransen inom en tidsfrist som är lämplig med hänsyn till omständigheterna. Om inga åtgärder vidtagits när denna frist löpt ut får konsumenten frånträda avtalet. Denna bestämmelse bör dock inte vara tillämplig om företaget har vägrat att leverera varan eller under vissa omständigheter, där tidsaspekten är avgörande, till exempel då det gäller en brudklänning som ska levereras före bröllopet, eller julklappar. Om företaget inte kan leverera i tid bör konsumenten i dessa särskilda fall ha rätt att säga upp avtalet omedelbart efter det att den ursprungliga leveransfristen löpt ut.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Vid försäljning till konsumenter kan varorna levereras på olika sätt. Bara en bestämmelse som man fritt kan göra undantag från ger den flexibilitet som är nödvändig för att dessa skillnader ska kunna beaktas. Konsumenten bör skyddas mot risken att varor kommer bort eller skadas under transport som näringsidkaren ordnar eller utför. Den bestämmelse om riskens övergång som införs bör inte gälla när konsumenten oskäligen dröjer med att ta varorna i sin besittning, till exempel när konsumenten inte hämtar varorna från postkontoret inom den tid som postkontoret anger. I sådana fall bör konsumenten stå för risken om varorna kommer bort eller skadas efter den tidpunkt för leverans som avtalats med näringsidkaren.

(38) Vid försäljning till konsumenter kan varorna levereras på olika sätt. Bara en bestämmelse som man fritt kan göra undantag från ger den flexibilitet som är nödvändig för att dessa skillnader ska kunna beaktas. Konsumenten bör skyddas mot risken att varor kommer bort eller skadas under transport som företaget ordnar eller utför. Den bestämmelse om riskens övergång som införs bör inte gälla när konsumenten oskäligen dröjer med att överta varorna, till exempel när konsumenten inte hämtar varorna från postkontoret inom den tid som postkontoret anger. I sådana fall bör konsumenten stå för risken om varorna kommer bort eller skadas efter den tidpunkt för leverans som avtalats med företaget.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Skäl 38a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a) En enda, gemensam uppfattning om avtalsenlighet, som definieras med hänsyn till en hög konsumentskyddsnivå, kommer att ge företag och konsumenter ökad rättslig säkerhet och färre handelshinder. Medlemsstaterna bör dock fortfarande kunna vidta eller behålla strängare bestämmelser än de som fastställs i detta direktiv när det gäller frågor om ansvar och tillhörande påföljder vid överträdelser.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

40) Om en vara inte är avtalsenlig bör konsumenten för det första ha möjlighet att kräva att näringsidkaren antingen reparerar eller byter ut varan, såvida näringsidkaren inte bevisar att dessa påföljder är olagliga, omöjliga eller orsakar näringsidkaren en oproportionell börda. Näringsidkarens börda bör fastställas objektivt med beaktande av näringsidkarens kostnader för att avhjälpa den bristande avtalsenligheten, varornas värde och den bristande avtalsenlighetens omfattning. Brist på reservdelar bör inte vara en giltig orsak för näringsidkare att inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom en rimlig tid eller utan en oproportionell börda.

40) Om en vara inte är avtalsenlig bör konsumenten ha möjlighet att kräva att företaget reparerar eller byter ut varan. Brist på reservdelar bör inte vara en giltig orsak för företag att inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom en rimlig tid eller utan en oproportionell börda.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

43) Enligt direktiv 1999/44/EG får medlemsstaterna fastställa en tidsfrist på minst två månader under vilken konsumenten ska upplysa näringsidkaren om eventuell bristande avtalsenlighet. Skillnaderna mellan genomförandelagstiftningarna har skapat handelshinder. Det är därför nödvändigt att ta bort denna regleringsmöjlighet och öka den rättsliga säkerheten genom att ålägga konsumenterna att upplysa näringsidkaren om bristande avtalsenlighet senast två månader efter den dag då den upptäcktes.

utgår

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(45a) De harmoniserade regleringsaspekterna berör enbart avtal som ingås mellan företag och konsumenter. Därför bör detta direktiv inte påverka nationell lagstiftning beträffande anställningsavtal, avtal om arvsrätt, avtal om familjerätt och avtal om upprättande och organisation av bolag eller partnerskapsavtal och obligationsvillkor.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) Bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor bör inte gälla avtalsvillkor som direkt eller indirekt återspeglar bindande författningsföreskrifter i medlemsstaterna och som är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Liknande villkor som återspeglar principer eller bestämmelser i internationella konventioner som gemenskapen eller medlemsstaterna har tillträtt, särskilt inom transportområdet, bör inte underkastas någon skälighetsprövning.

(46) Bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor bör inte gälla avtalsvillkor som direkt eller indirekt återspeglar författningsföreskrifter eller bestämmelser som rör den allmänna ordningen i medlemsstaterna och som är förenliga med unionslagstiftningen. Avtalsvillkoren bör även återspegla principerna och bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Villkor som återspeglar principer eller bestämmelser i internationella konventioner som unionen eller medlemsstaterna har tillträtt, särskilt inom transportområdet, bör inte underkastas någon skälighetsprövning.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få välja teckentyp eller teckenstorlek för avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges möjlighet att läsa villkoren innan avtalet ingås. Denna möjlighet bör kunna ges konsumenten genom att han eller hon på begäran får villkoren (vid avtal i fasta affärslokaler), genom att villkoren på annat sätt görs tillgängliga (t.ex. på näringsidkarens webbplats vid distansavtal) eller genom att standardvillkoren bifogas beställningsformuläret (vid avtal utanför fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör begära konsumentens uttryckliga samtycke till alla betalningar utöver ersättning för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse. Att utgå från att samtycke föreligger genom att tillämpa system för aktivt utträde, till exempel förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara förbjudet.

(47) Alla avtalsvillkor bör vara tydliga och lättförståeliga. Skriftliga avtalsvillkor måste alltid vara formulerade på ett klart och begripligt språk. Företagen bör fritt få välja teckentyp eller teckenstorlek för avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges möjlighet att läsa villkoren innan avtalet ingås. Denna möjlighet bör kunna ges konsumenten genom att han eller hon på begäran får villkoren (vid avtal i fasta affärslokaler), genom att villkoren på annat sätt görs tillgängliga (t.ex. på företagets webbplats vid distansavtal) eller genom att standardvillkoren bifogas beställningsformuläret (vid avtal utanför fasta affärslokaler). Företaget bör begära konsumentens uttryckliga samtycke till alla betalningar utöver ersättning för företagets huvudsakliga avtalsförpliktelse. Att utgå från att samtycke föreligger genom att tillämpa system för aktivt utträde, till exempel förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara förbjudet.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(47a) Företagen bör fritt få välja hur de informerar om avtalsvillkor, till exempel vilken teckentyp eller teckenstorlek de använder vid utformandet av avtalsvillkoren. Medlemsstaterna bör inte ställa krav på hur avtalsvillkoren utformas; detta gäller dock inte om kraven hänför sig till personer med funktionshinder eller om varorna eller tjänsterna kan utgöra en särskild hälso- och säkerhetsrisk för konsumenten eller en tredje person. Medlemsstaterna får också införa ytterligare krav i de fall då det, beroende på komplexiteten i avtalen om de berörda varorna eller tjänsterna, finns risk för nackdelar för konsumenten, bland annat i samband med problem som rör konkurrensen inom sektorn. Detta kan till exempel vara fallet vid avtal om finansiella tjänster, gas, elektricitet och vatten, telekommunikation och fast egendom. Detta bör emellertid inte gälla formella nationella krav om ingående av avtal eller andra formella krav, till exempel avseende det använda språket, krav på innehåll i villkoren eller formulering av vissa avtalsvillkor för särskilda sektorer. Detta direktiv harmoniserar inte språkliga krav som tillämpas på konsumentavtal. Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet att i sin nationella lagstiftning behålla eller införa språkliga krav avseende avtalsvillkoren.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) Vid tillämpningen av detta direktiv bör varken skäligheten i de villkor som anger huvudföremålet för avtalet eller skäligheten i förhållandet mellan kvalitet och pris på de levererade varorna eller tjänsterna bedömas, utom i de fall då villkoren inte uppfyller kraven på öppenhet. Huvudföremålet för avtalet och förhållandet mellan kvalitet och pris bör dock beaktas vid bedömningen av skäligheten i övriga villkor. I till exempel försäkringsavtal bör de villkor som tydligt definierar eller begränsar den försäkrade risken och försäkringsgivarens ansvar inte omfattas av en sådan bedömning, eftersom sådana begränsningar beaktas vid beräkningen av den premie som konsumenten ska betala.

(49) Vid tillämpningen av detta direktiv bör varken skäligheten i de villkor som anger huvudföremålet för avtalet eller skäligheten i förhållandet mellan kvalitet och pris på de levererade varorna eller tjänsterna bedömas, utom i de fall då villkoren inte uppfyller kraven på öppenhet. Huvudföremålet för avtalet och förhållandet mellan kvalitet och pris bör dock beaktas vid bedömningen av skäligheten i övriga villkor. I till exempel försäkringsavtal bör de villkor som tydligt definierar eller begränsar den försäkrade risken och försäkringsgivarens ansvar inte omfattas av en sådan bedömning, eftersom sådana begränsningar beaktas vid beräkningen av den premie som konsumenten ska betala. Detta undantag gäller inte ersättning till företaget för extrakostnader eller tillhörande kostnader som fastställs i avtalet, inklusive avgifter eller straffavgifter för överträdelser av något av avtalsvillkoren, vilka till fullo bör underkastas skälighetsprövningen.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

50) För att garantera rättslig säkerhet och förbättra den inre marknadens funktion bör direktivet innehålla två förteckningar över oskäliga villkor. I bilaga II finns en förteckning över villkor som alltid bör betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en förteckning över villkor som bör betraktas som oskäliga om inte näringsidkaren kan styrka motsatsen. Dessa förteckningar bör gälla i alla medlemsstater.

50) För att garantera rättslig säkerhet och förbättra den inre marknadens funktion bör direktivet innehålla två icke-uttömmande förteckningar över oskäliga villkor. I bilaga II finns en förteckning över villkor som alltid bör betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en förteckning över villkor som bör betraktas som oskäliga om inte företaget kan styrka motsatsen.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

51) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter10.

utgår

___________________

10 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

 

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52) Kommissionen bör särskilt ha befogenhet att ändra bilagorna II och III om avtalsvillkor som ska anses eller presumeras vara oskäliga. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Kommissionens befogenhet att ändra bilagorna II och III bör utnyttjas för att garantera en enhetlig tillämpning av bestämmelserna om oskäliga villkor genom att dessa bilagor kompletteras med avtalsvillkor som alltid bör betraktas som oskäliga eller som bör betraktas som oskäliga såvida näringsidkaren inte har styrkt motsatsen.

utgår

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Skäl 64a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(64a) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning1 uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

 

________________

1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Skäl 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65) Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att undanröja hindren på den inre marknaden och uppnå en hög gemensam konsumentskyddsnivå.

(65) Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att undanröja hindren på den inre marknaden och uppnå en hög gemensam konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Grad av harmonisering

 

Om inte annat föreskrivs i detta direktiv får medlemsstaterna inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta kapitel, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som syftar till att säkerställa en annan konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) konsument: en fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

(1) konsument: en fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv huvudsakligen agerar för ändamål som inte hänför sig till den egna närings- eller yrkesverksamheten.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i näringsidkarens namn eller för dennes räkning.

(2) företag: en fysisk eller juridisk person i offentlig eller privat ägo som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den personens närings- eller yrkesverksamhet samt varje person som agerar i företagets namn eller för dess räkning, även om den personen inte avser att göra vinst i samband med verksamheten.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) köpeavtal: varje avtal om försäljning av varor som ingås mellan en näringsidkare och en konsument, inklusive alla avtal där avtalsföremålet är både varor och tjänster.

(3) köpeavtal: varje avtal genom vilket ett företag i enlighet med gällande nationell lagstiftning överför äganderätten till varor till en konsument, antingen omedelbart efter ingånget avtal eller vid en senare tidpunkt, och genom vilket konsumenten åtar sig att betala priset för detta.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktivs

Artikel 2 – led 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) vatten och gas när de inte saluförs i begränsad volym eller bestämd kvantitet och

utgår

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) elektricitet.

utgår

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) vara som tillverkas enligt kundens specifikation: en vara som inte är tillverkad på förhand och vars tillverkning sker på basis av konsumentens individuella val eller beslut.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) tjänsteavtal: varje avtal som inte är ett köpeavtal och varigenom en näringsidkare tillhandahåller en konsument en tjänst.

(5) tjänsteavtal: varje avtal enligt vilket ett företag åtar sig att mot ett visst pris tillhandahålla en konsument en tjänst.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) blandat avtal: varje avtal som avser tillhandahållande av både tjänster och varor.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) distansavtal: varje köpe- eller tjänsteavtal där näringsidkaren för ingående av avtalet uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation.

(6) distansavtal: varje köpe- eller tjänsteavtal där företaget och konsumenten för ingående av avtalet inte samtidigt är fysiskt närvarande, utan uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) medel för distanskommunikation: varje medel som, utan att näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, kan användas för att ingå ett avtal mellan dessa parter.

utgår

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) avtal utanför fasta affärslokaler:

(8) avtal utanför fasta affärslokaler: varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås

a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås utanför fasta affärslokaler varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller tjänsteavtal för vilket konsumenten har lämnat ett erbjudande under samma omständigheter, eller

a) utanför fasta affärslokaler varvid företaget och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, eller varje avtal för vilket konsumenten har lämnat ett erbjudande under samma omständigheter, eller

b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås i fasta affärslokaler men som förhandlas fram utanför fasta affärslokaler, varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande.

b) i fasta affärslokaler men vars väsentliga inslag har fastställts utanför fasta affärslokaler, varvid företaget och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande

 

Medlemsstaterna får besluta att de avtal om tillhandahållande av varor eller tjänster som har ingåtts eller förhandlats fram utanför fasta affärslokaler på konsumentens uttryckliga och inledande begäran inte ska betraktas som avtal utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) textformat: en text som består av bokstäver eller andra begripliga tecken och som presenteras på ett sätt som möjliggör läsning, registrering av informationen i texten och återgivning av texten i materiell form.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) ett instrument som anger avtalsvillkoren och som konsumenten ska underteckna för ingående av ett avtal utanför fasta affärslokaler.

utgår

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) alla varor och tjänster, inklusive fast egendom, rättigheter och skyldigheter. finansiell tjänst:

utgår

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) god yrkessed: den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan förväntas visa gentemot konsumenterna, motsvarande hederlig marknadspraxis och/eller den allmänna principen om god sed i näringsidkarens bransch.

utgår

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut varor eller tjänster till försäljning genom ett budgivningsförfarande som kan omfatta användning av medel för distanskommunikation och där den som lämnar det högsta budet måste köpa varorna eller tjänsterna. En transaktion som ingås på grundval av ett erbjudande till ett fast pris, trots att konsumenten haft möjlighet att ingå transaktionen genom budgivning, ska inte anses vara en auktion.

(15) auktion: en försäljningsmetod där ett företag bjuder ut varor eller tjänster till försäljning genom ett budgivningsförfarande som kan omfatta användning av medel för distanskommunikation och där den som vinner budgivningen måste köpa varorna eller tjänsterna. En transaktion som ingås på grundval av ett erbjudande till ett fast pris, trots att konsumenten haft möjlighet att ingå transaktionen genom budgivning, ska inte anses vara en auktion.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) offentlig auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut varor till försäljning till konsumenter, vilka personligen närvarar eller ges möjlighet att närvara vid auktionen, genom ett budgivningsförfarande som sköts av en auktionsförrättare och där den som lämnar det högsta budet måste köpa varorna.

(16) offentlig auktion: en försäljningsmetod där ett företag bjuder ut varor eller tjänster till försäljning till konsumenter, vilka personligen närvarar eller ges möjlighet att närvara vid auktionen, genom ett budgivningsförfarande som sköts av en auktionsförrättare och där den som vinner budgivningen måste köpa varorna eller tjänsterna.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) tillverkare: den som tillverkar varor eller importerar varor till gemenskapens territorium eller den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, varumärke eller annat eget kännetecken på varorna.

(17) tillverkare: den som tillverkar varor eller importerar varor till unionens territorium eller den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, varumärke eller annat eget kännetecken på varorna.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) garanti: varje utfästelse som en näringsidkare eller en tillverkare (garantigivaren) ger konsumenten om att återbetala det betalade priset eller att byta ut, reparera eller utföra någon form av service på varorna om de inte överensstämmer med specifikationerna i garantibeviset eller i den reklam som var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller före avtalets ingående.

(18) garanti: varje utfästelse som ett företag eller en tillverkare (garantigivaren), utöver uppfyllandet av sina rättsliga skyldigheter, ger konsumenten om att återbetala det betalade priset eller att byta ut, reparera eller utföra någon form av service på varorna om de inte överensstämmer med specifikationerna i garantibeviset eller i den reklam som var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller före avtalets ingående.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) biavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar varor eller tjänster i samband med ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler, när dessa varor eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller en tredje part på grundval av en överenskommelse mellan den tredje parten och näringsidkaren.

(20) anknytande avtal: ett avtal som konsumenten kan ingå för att förvärva varor eller tjänster och som tillsammans med ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler utgör en ekonomisk affärsuppgörelse, när dessa varor eller tjänster levereras eller tillhandahålls av företaget eller en tredje part på grundval av en överenskommelse mellan den tredje parten och företaget. En ekonomisk affärsuppgörelse föreligger om varan eller tjänsten i det anknytande avtalet främjar fullgörandet av det andra avtalet eller är avsedd för användning av varan eller tjänsten i det andra avtalet.

 

(Denna ändring (från ”biavtal” till ”anknytande avtal”) berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på köpe‑ och tjänsteavtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument enligt de villkor och i den omfattning som anges i bestämmelserna i direktivet.

1. Detta direktiv ska tillämpas på avtal som ingås mellan ett företag och en konsument enligt de villkor och i den omfattning som anges i bestämmelserna i direktivet.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på finansiella tjänster bara när det gäller vissa avtal utanför fasta affärslokaler enligt artiklarna 8–20, oskäliga avtalsvillkor enligt artiklarna 30–39 och de allmänna bestämmelserna i artiklarna 40–46, jämförda med artikel 4 om fullständig harmonisering.

utgår

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Bara artiklarna 30–39 om konsumenträttigheter avseende oskäliga avtalsvillkor, jämförda med artikel 4 om fullständig harmonisering, ska tillämpas på avtal som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG1 och av rådets direktiv 90/314/EEG2.

utgår

______________

1 EGT L 280, 29.10.1994, s. 83.

 

2 EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.

 

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Artiklarna 5, 7, 9 och 11 ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om informationskrav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG1 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG2.

utgår

______________

1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.

 

2 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

 

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

utgår

Fullständig harmonisering

 

Medlemsstaterna får inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta direktiv, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som ger en annan konsumentskyddsnivå.

 

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konsumentinformation

Konsumentinformation och ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Tillämpningsområde

 

1. Detta kapitel ska tillämpas på distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

 

2. Detta kapitel ska inte tillämpas på sådana distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler som

 

a) avser skapande, överföring och upphörande av rättigheter eller intressen i fast egendom och uthyrning av logi för bostadsändamål,

 

b) omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 90/314/EEG eller för Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter och återförsäljning samt bytesavtal1,

 

c) ingås för uppförande av en ny bostad, om det i avtalet eller ett anknytande avtal föreskrivs köp eller överföring av rättigheter i fast egendom,

 

d) avser finansiella tjänster,

 

e) avser sådana hälso- och sjukvårdstjänster som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/../EU av den … om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård2, oavsett om de tillhandahålls via sjukvårdsinrättningar eller inte,

 

f) avser socialtjänster.

 

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på sådana avtal utanför fasta affärslokaler

 

a) som ingås med hjälp av varuautomater eller automatiserade affärslokaler,

 

b) som i enlighet med bestämmelserna i medlemsstaterna uppgörs av en offentlig tjänsteman som enligt lag är skyldig att vara oberoende och opartisk och att, genom att tillhandahålla utförlig juridisk information, garantera att konsumenten endast ingår avtalet efter noggrant övervägande och i fullt medvetande om dess rättsliga tillämpningsområde,

 

c) om avtalets värde inte överstiger 60 euro. Medlemsstaterna får välja att tillämpa ett tröskelvärde som understiger 60 euro och ska i så fall underrätta kommissionen om det antagna tröskelvärdet; kommissionen ska då göra den informationen allmänt tillgänglig och lätt att förstå.

 

4. Detta kapitel ska inte tillämpas på sådana distansavtal som

 

a) ingås med teleoperatörer genom användning av offentliga betaltelefoner för deras räkning, såvida de avser användning av dessa eller ingås för användning av en enskild telefonförbindelse, Internetuppkoppling eller användning av fax som etableras av konsumenten,

 

b) omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG.

 

_________

1 EUT L 33, 3.2.2009, s. 10.

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 4b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

Grad av harmonisering

 

Om inte annat föreskrivs i detta direktiv får medlemsstaterna inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta kapitel, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som syftar till att säkerställa en annan konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås ska näringsidkaren informera konsumenten om följande, såvida det inte redan framgår av sammanhanget:

1. I god tid innan konsumenten binds av något distansavtal, avtal utanför fasta affärslokaler eller erbjudande ska företaget eller en person som agerar i dess namn eller för dess räkning förse konsumenten med sådan information som konsumenten rimligen kan förvänta sig, med hänsyn till de normer i fråga om kvalitet och prestanda som under rådande omständigheter vore normala. Informationen ska vara klar och tydlig och uttryckas på ett enkelt och lättfattligt språk. Informationen måste särskilt innehålla följande, såvida det inte redan framgår av sammanhanget:

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Produktens huvudsakliga egenskaper, i en omfattning som är lämplig för mediet och produkten.

a) Varornas eller tjänsternas huvudsakliga egenskaper, i en omfattning som är lämplig för mediet och varorna eller tjänsterna.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Näringsidkarens geografiska adress och identitet, till exempel företagsnamn, och, där så är tillämpligt, geografisk adress och identitet avseende den näringsidkare för vars räkning han agerar.

b) Företagets geografiska adress och identitet, till exempel företagsnamn, och, där så är tillämpligt, den geografiska adressen till företagets säte och identiteten avseende det företag för vars räkning det agerar.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Företagets adress och telefonnummer och, där så är tillämpligt, företagets faxnummer och e‑postadress samt all annan teknik för distanskommunikation som konsumenten kan använda för att snabbt kontakta företaget och effektivt kommunicera med det.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, om produktens art innebär att priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma.

c) Det slutgiltiga priset inklusive skatter och avgifter eller, om produktens art innebär att priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Sätten för betalning, leverans, fullgörande och reklamationshantering, om de avviker från de krav god yrkessed innebär.

d) Sättet för betalning, leverans och fullgörande.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Reklamationshanteringen och den geografiska adress till vilken konsumenten kan rikta eventuella reklamationer samt, där så är tillämpligt, adressen till det organ som handhar reklamationsärenden för företagets räkning.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db) Möjligheten att lösa tvister genom en mekanism för uppgörelse i godo, om en sådan möjlighet finns.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Den ångerrätt som gäller.

e) Om ångerrätt föreligger, de villkor och det förfarande som gäller för att utöva denna rätt, inklusive ångerfristen samt namnet på och adressen till det företag till vilket ångerblanketten ska skickas och eventuella kostnader för återlämnande av varorna; företaget får använda mallen för information om ångerrätt och mallen för ångerblanketten, vilka finns i bilaga I.A respektive I.B eller en annan entydig förklaring.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Om ångerrätt inte gäller i enlighet med artikel 19.1, att konsumenten inte kommer att kunna dra nytta av någon ångerrätt.

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb) I tillämpliga fall information om ekonomiska garantier om återbetalning av förskottsbetalning i händelse av frånträde eller annullering.

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet, om tillämpligt.

h) Kortaste giltighetstid för konsumentens och företagets skyldigheter enligt avtalet, om tillämpligt.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) Att avtalet ingås med ett företag och att konsumenten därmed omfattas av det skydd som föreskrivs i detta direktiv.

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ib) Konsumentens betalningsskyldighet i enlighet med artikel 17.3 om tjänster har börjat utföras under ångerfristen med konsumentens uttryckliga förhandssamtycke, om tillämpligt.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ic) Tidsfristen för hur länge erbjudandet gäller, om tillämpligt.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led id (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

id) Tillämpningen av tekniska skyddsåtgärder för digitala varor, om tillämpligt.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid offentlig auktion får informationen i punkt 1 b ersättas med uppgift om auktionsförrättarens geografiska adress och identitet.

2. Vid offentlig auktion får informationen i punkt 1 b och 1 ba ersättas med motsvarande uppgifter om auktionsförrättaren.

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. När det gäller mallen för information om ångerrätt i bilaga I.A får medlemsstaterna inte fastställa några ytterligare formella krav.

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Om företaget använder mallen för information om ångerrätt i bilaga I.A uppfyller det informationskraven i punkt 1 e för distansavtal och avtal som ingås utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den information som avses i punkt 1 ska utgöra en integrerad del av köpe- eller tjänsteavtalet.

3. Den information som avses i punkt 1 ska utgöra en integrerad del av distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler.

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Det är företaget som ska bevisa att det har tillhandahållit den information som föreskrivs i denna artikel.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Om bestämmelserna i denna artikel strider mot andra unionsrättsliga bestämmelser som reglerar informationsskyldigheten för särskilda avtal ska de senare äga företräde och utgöra prejudikat för dessa särskilda avtal.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7.2, 13 och 42 ska påföljderna vid överträdelser av artikel 5 fastställas i enlighet med tillämplig nationell lag. Medlemsstaterna ska i sin nationella lagstiftning föreskriva effektiva avtalsrättsliga påföljder vid överträdelser av artikel 5.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7.2, 13 och 42 ska påföljderna vid överträdelser av artikel 5 fastställas i enlighet med tillämplig nationell lag, utom vid överträdelser av mindre, teknisk art där effekterna av överträdelsen enligt tillämplig nationell lag inte skulle stå i proportion till den skada som faktiskt uppkommit. Medlemsstaterna ska i sin nationella lagstiftning föreskriva effektiva påföljder vid överträdelser av artikel 5.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av nationell lagstiftning enligt vilken vissa avtal som ingås genom en mellanhand betraktas som avtal mellan företag och konsumenter.

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konsumentinformation och ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

utgår

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

utgår

Tillämpningsområde

 

Detta kapitel ska tillämpas på distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

 

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

utgår

Informationskrav vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

 

Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler ska näringsidkaren lämna följande information som ska utgöra en integrerad del av avtalet:

 

a) Den information som avses i artiklarna 5 och 7 och, med avvikelse från artikel 5.1 d, information om sätten för betalning, leverans och fullgörande i samtliga fall.

 

b) Villkor och förfaranden i enlighet med bilaga I för utövande av eventuell ångerrätt.

 

c) Geografisk adress till näringsidkarens affärsställe, om den avviker från näringsidkarens egen geografiska adress (och i tillämpliga fall avseende den näringsidkare för vars räkning han eller hon agerar) dit konsumenten kan vända sig med eventuella reklamationer.

 

d) Befintliga branschregler och hur de kan erhållas.

 

e) Möjlighet att vid behov lösa tvister genom uppgörelse i godo.

 

f) Att avtalet ingås med en näringsidkare och att konsumenten därmed omfattas av det skydd som föreskrivs i detta direktiv.

 

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska den information som föreskrivs i artikel 9 lämnas på beställningsformuläret på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbar. Beställningsformuläret ska åtföljas av den standardblankett för utövande av ångerrätten som återfinns i bilaga I.B.

1. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska den information som föreskrivs i artikel 5 lämnas på avtalshandlingen eller på ett annat varaktigt medium i god tid innan konsumenten binds av något avtal eller erbjudande, förutsatt att detta tycks lämpligt med tanke på avtalets karaktär; informationen ska lämnas på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbar i textformat. Om konsumenten så begär ska företaget göra informationen tillgänglig på papper.

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett avtal utanför fasta affärslokaler ska vara giltigt bara om konsumenten undertecknar ett beställningsformulär och, i de fall då beställningsformuläret inte finns i pappersform, får en kopia på beställningsformuläret på något annat varaktigt medium.

utgår

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav än de som anges i punkterna 1 och 2.

3. Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav eller informationskrav än de som anges i artikel 5.1. Detta ska inte påverka objektivt motiverade krav som inte hör samman med avtal utanför fasta affärslokaler, särskilt när det gäller risker för hälsa och säkerhet.

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid distansavtal ska den information som föreskrivs i artikel 9 a lämnas till eller göras tillgänglig för konsumenten innan avtalet ingås på ett klart och begripligt språk och i väl läsbar form, och på ett sätt som är lämpligt för det medel för distanskommunikation som används.

1. Vid distansavtal ska den information som föreskrivs i artikel 5 lämnas till eller göras tillgänglig för konsumenten i god tid innan han eller hon binds av något avtal eller erbjudande, på ett klart och begripligt språk och i väl läsbar form, och på ett sätt som är lämpligt för det medel för distanskommunikation som används.

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om näringsidkaren kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren upplysa om sin identitet och det kommersiella syftet med telefonsamtalet i början av samtalet med konsumenten.

2. Om företaget kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska företaget upplysa om sin identitet och i förekommande fall för vems räkning det upprättar telefonkontakten samt det kommersiella syftet med telefonsamtalet i början av samtalet med konsumenten.

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om avtalet ingås med hjälp av ett medium som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa informationen ska näringsidkaren åtminstone lämna information om produktens huvudsakliga egenskaper och det sammanlagda priset enligt artikel 5.1 a och c på det särskilda mediet innan ett sådant avtal ingås. Övrig information som avses i artiklarna 5 och 7 ska näringsidkaren lämna till konsumenten på lämpligt sätt i enlighet med punkt 1.

3. Om avtalet ingås med hjälp av ett medium som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa informationen ska företaget åtminstone lämna information om produktens huvudsakliga egenskaper och slutpriset enligt artikel 5.1 a och c på det särskilda mediet innan ett sådant avtal ingås. Övrig information som avses i artikel 5 ska företaget lämna till konsumenten på lämpligt sätt i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Om ett distansavtal som ingås via Internet gör konsumenten betalningsskyldig ska konsumenten vara bunden av avtalet endast om företaget

 

a) klart och tydligt anger det sammanlagda priset, inklusive alla olika priskomponenter,

 

b) utformar sin Internetpresentation på ett sådant sätt att en bindande beställning är möjlig endast efter det att konsumenten har bekräftat att han eller hon är medveten om den angivelse som krävs enligt led a.

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Konsumenten ska få bekräftelse på all information som avses i artikel 9 a–f, på ett varaktigt medium, inom rimlig tid efter ingåendet av ett distansavtal, och senast vid den tidpunkt då varorna levereras eller när tjänsterna börjar utföras, såvida informationen inte redan har lämnats till konsumenten innan distansavtalet ingicks på ett varaktigt medium.

4. Konsumenten ska få bekräftelse på all information som avses i artikel 5, i textformat på ett varaktigt medium, inom rimlig tid efter ingåendet av ett distansavtal, och senast vid den tidpunkt då varorna levereras eller när tjänsterna börjar utföras, såvida informationen inte redan har lämnats till konsumenten innan distansavtalet ingicks på ett varaktigt medium.

Ändringsförslag  112

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav än de som anges i punkterna 1–4.

5. Medlemsstaterna får innan avtal ingås inte ställa några andra formella krav eller informationskrav än de som anges i artikel 5.1. Detta ska inte påverka objektivt motiverade krav som inte hör samman med distansavtal, särskilt när det gäller risker för hälsa och säkerhet.

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten undertecknar beställningsformuläret eller, i de fall då beställningsformuläret inte finns i pappersform, när konsumenten får en kopia på beställningsformuläret på något annat varaktigt medium.

2. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det av följande datum som infaller sist:

Vid distansavtal om köp av varor ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger, fysiskt tar varje beställd vara i sin besittning.

a) Det datum då avtalet ingås.

Vid distansavtal om tillhandahållande av tjänster ska ångerfristen börja löpa den dag då avtalet ingås.

b) Det datum då varorna övertas om föremålet för avtalet är leverans av varor.

 

c) Det datum då varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls, beroende på vilket som inträffar sist, om det är fråga om ett blandat avtal.

 

d) Det datum då de sista varorna övertas om föremålet för avtalet är flera varor som ska levereras separat.

 

e) Det datum då det sista partiet eller den sista delen övertas om föremålet för avtalet är leverans av en vara som består av flera partier eller delar.

 

f) Det datum då den första varan övertas om föremålet för avtalet är en återkommande leverans av samma slag under en bestämd tidsperiod.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får inte förbjuda parterna att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter under den tid då ångerfristen löper.

4. Medlemsstaterna får inte förbjuda parterna att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter under den tid då ångerfristen löper. Vid avtal utanför fasta affärslokaler får medlemsstaterna i sin lagstiftning behålla bestämmelser som förbjuder betalning under den tid då ångerfristen löper.

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om näringsidkaren i strid med artiklarna 9 b, 10.1 och 11.4 inte har informerat konsumenten om ångerrätten ska ångerfristen löpa ut tre månader efter det att näringsidkaren har fullgjort alla sina övriga skyldigheter enligt avtalet.

Om företaget i strid med artiklarna 5.1 e, 10.1 och 11.4 inte har informerat konsumenten om ångerrätten ska ångerfristen löpa ut ett år efter den dag som avses i artikel 12.2.

 

Om företaget har informerat konsumenten om ångerrätten inom ett år efter den dag som avses i artikel 12.2 ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter den dag då konsumenten erhöll informationen i fråga.

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Konsumenten ska informera näringsidkaren om sitt beslut att frånträda avtalet på ett varaktigt medium, antingen genom ett meddelande till näringsidkaren avfattat med egna ord eller med hjälp av den standardblankett för utövande av ångerrätten som återfinns i bilaga I.B.

1. Konsumenten ska före ångerfristens utgång informera företaget om sitt beslut att frånträda avtalet på ett varaktigt medium. I detta syfte får konsumenten använda sig av antingen den mall för ångerblankett som återfinns i bilaga I.B eller en annan entydig förklaring.

Medlemsstaterna får inte föreskriva några andra formella krav på denna standardblankett.

Medlemsstaterna får inte föreskriva några formella krav på meddelandet om att avtalet frånträds.

2. Vid distansavtal som ingås via Internet får näringsidkaren, utöver de möjligheter som avses i punkt 1, ge konsumenten möjlighet att elektroniskt fylla i och lämna in standardblankettennäringsidkarens webbplats. I så fall ska näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett mottagningsbevis på frånträdet av avtalet via e-post till konsumenten.

2. Företaget får, utöver de möjligheter som avses i punkt 1, ge konsumenten möjlighet att lämna in mallen för ångerblankett i bilaga I.B eller någon annan ångerförklaring eller elektroniskt fylla i och lämna in blankettenen webbplats. I så fall ska företaget utan dröjsmål lämna ett mottagningsbevis på frånträdet av avtalet via e-post till konsumenten.

Ändringsförslag  117

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) att ingå ett avtal utanför fasta affärslokaler, i de fall då konsumenten har lämnat ett erbjudande.

b) att ingå ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler, i de fall då konsumenten har lämnat ett erbjudande.

Ändringsförslag  118

Förslag till direktiv

Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Näringsidkarens skyldigheter vid frånträde av avtal

Företagets återbetalningsskyldighet vid frånträde av avtal

Ändringsförslag  119

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Näringsidkaren ska betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat inom 30 dagar från och med den dag då näringsidkaren tar emot meddelandet om att avtalet frånträds.

1. Företaget ska betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat inom 14 dagar från och med den dag då företaget tar emot meddelandet om att avtalet frånträds.

Ändringsförslag  120

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Om konsumenten uttryckligen valt något annat leveranssätt än standardleverans behöver företaget inte återbetala de extrakostnader som detta förorsakat.

Ändringsförslag  121

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid köpeavtal får näringsidkaren hålla inne återbetalningen tills han eller hon har fått tillbaka eller hämtat varorna, eller tills konsumenten har styrkt att han eller hon har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som inträffar tidigast.

2. Vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om leverans av varor får företaget hålla inne återbetalningen tills det har fått tillbaka eller hämtat varorna, eller tills konsumenten har styrkt att han eller hon har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som inträffar tidigast.

Ändringsförslag  122

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid köpeavtal där den fysiska besittningen av varorna har gått över till konsumenten eller på dennes begäran till en tredje part innan ångerfristen har löpt ut, ska konsumenten skicka tillbaka eller överlämna varorna till näringsidkaren eller till en person som näringsidkaren har gett befogenhet att ta emot varorna, inom 14 dagar från den dag då konsumenten lämnar sitt meddelande om frånträde av avtalet till näringsidkaren, såvida näringsidkaren inte har erbjudit sig att själv hämta varorna.

1. Vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om leverans av varor där konsumenten eller på dennes begäran en tredje part har övertagit varorna innan ångerfristen har löpt ut, ska konsumenten skicka tillbaka eller överlämna varorna till företaget eller till en person som företaget har gett befogenhet att ta emot varorna, inom 14 dagar från den dag då konsumenten lämnar sitt meddelande om frånträde av avtalet till företaget, såvida företaget inte har erbjudit sig att hämta varorna.

Ändringsförslag  123

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varornas egenskaper och funktion. Konsumenten ska inte hållas ansvarig för värdeminskning om näringsidkaren har underlåtit att upplysa om ångerrätten i enlighet med artikel 9 b. Vid tjänsteavtal som omfattas av ångerrätt ska konsumenten inte stå för några kostnader för delvis eller helt utförda tjänster under den tid ångerfristen löper.

2. Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varornas egenskaper och funktion. Konsumenten ska inte hållas ansvarig för värdeminskning om företaget har underlåtit att upplysa om ångerrätten i enlighet med artikel 5.1 e.

Ändringsförslag  124

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid tjänsteavtal ska konsumenten betala kostnaderna för de tjänster som helt eller delvis tillhandahålls under ångerfristen, förutsatt att företaget tillhandahållit information i enlighet med artikel 5.1 ib och att tillhandahållandet av tjänsterna inleddes under ångerfristen med konsumentens uttryckliga förhandssamtycke.

Ändringsförslag  125

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Med undantag för vad som föreskrivs i denna artikel ådrar sig konsumenten inte något ansvar genom att utöva ångerrätten.

Ändringsförslag  126

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid distansavtal ska ångerrätten inte gälla följande:

1. Vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerrätten inte gälla följande:

Ändringsförslag  127

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Tjänster som har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand före utgången av den period på 14 dagar som avses i artikel 12.

utgår

Ändringsförslag  128

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka.

b) Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som företaget inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen.

Ändringsförslag  129

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Tillhandahållande av varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

c) Tillhandahållande av varor eller tjänster som har tillverkats eller skräddarsytts enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel, eller varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Ändringsförslag  130

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Leverans av livsmedel, drycker eller andra hygieniskt känsliga varor vars förpackning eller försegling redan brutits av konsumenten.

Ändringsförslag  131

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) Avtal som konsumenten har begärt att företaget omedelbart ska fullgöra för att åtgärda en akut nödsituation; om företaget vid detta tillfälle tillhandahåller eller säljer kompletterande tjänster eller varor utöver de som är absolut nödvändiga för att åtgärda konsumentens akuta nödsituation ska ångerrätten gälla dessa kompletterande tjänster eller varor.

Ändringsförslag  132

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc) Avtal där konsumenten uttryckligen uppmanat företaget att uppsöka honom eller henne i bostaden för att där utföra reparations- eller underhållsarbete; om företaget vid detta tillfälle tillhandahåller kompletterande tjänster utöver de som konsumenten uttryckligen har begärt eller kompletterande varor utöver de reservdelar som måste användas för att utföra underhålls- eller reparationsarbetet ska ångerrätten gälla dessa kompletterande varor eller tjänster.

Ändringsförslag  133

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cd) Tillhandahållande av tjänster som avser inkvartering, transport, biluthyrning, catering eller fritidsverksamhet om det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas ett bestämt datum eller under en bestämd tidsperiod.

Ändringsförslag  134

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Tillhandahållande av vin, till ett pris som avtalades vid den tidpunkt då köpeavtalet ingicks, som endast kan levereras efter den tidsfrist som avses i artikel 22.1 och vars faktiska värde beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka.

d) Tillhandahållande av vin och andra drycker, till ett pris som avtalades vid den tidpunkt då köpeavtalet ingicks, som endast kan levereras efter den tidsfrist som avses i artikel 22.1 och vars faktiska värde beror på sådana svängningar på marknaden som företaget inte kan påverka.

Ändringsförslag  135

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Tillhandahållande av plomberade ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits av konsumenten.

e) Tillhandahållande av plomberade ljud- eller bildinspelningar eller förseglade datorprogram vars plombering brutits av konsumenten.

Ändringsförslag  136

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Tillhandahållande av tidningar och tidskrifter.

f) Tillhandahållande av tidningar och tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal.

Motivering

Ett av målen för översynen av det civilrättsliga konsumentregelverket i EU – att utveckla och stärka konsumentskyddet – kräver också en kritisk analys, en minskning av den oerhörda mängden undantag från ångerrätten och ett klargörande av vissa definitioner av undantag. Den objektiva grunden för dessa är att ifrågasätta och tillvarata löftena inom andra sektorer. Dessutom anges dessa undantag alltid i praktiken som ett argument mot konsumenternas ångerrätt och är därför till nackdel för konsumenterna.

Ändringsförslag  137

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha) Avtal som ingås elektroniskt och där tjänsterna tillhandahålls omedelbart och till fullo med hjälp av ett och samma medel för distanskommunikation, till exempel nedladdning från Internet, i de fall där konsumenten i förväg har gett sitt uttryckliga samtycke till att avtalet ska börja fullgöras.

Ändringsförslag  138

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerrätten inte gälla följande:

utgår

a) Avtal om tillhandahållande av livsmedel, drycker eller andra dagligvaror för hushållet, som konsumenten i förväg väljer ut med hjälp av medel för distanskommunikation och som en näringsidkare som normalt säljer sådana varor i sina egna affärslokaler fysiskt levererar till konsumentens hem, bostad eller arbetsplats.

 

b) Avtal som konsumenten har begärt att näringsidkaren omedelbart ska fullgöra för att åtgärda en omedelbar nödsituation. Om näringsidkaren vid detta tillfälle tillhandahåller eller säljer kompletterande varor eller tjänster utöver de som är absolut nödvändiga för att åtgärda konsumentens omedelbara nödsituation ska ångerrätten gälla dessa kompletterande varor eller tjänster.

 

c) Avtal där konsumenten med hjälp av medel för distanskommunikation särskilt har begärt att näringsidkaren ska besöka konsumentens hem för att utföra reparations- eller underhållsarbeten på konsumentens egendom. Om näringsidkaren vid detta tillfälle tillhandahåller kompletterande tjänster utöver de som konsumenten särskilt har begärt eller kompletterande varor utöver de reservdelar som måste användas för att utföra underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla dessa kompletterande varor eller tjänster.

 

Ändringsförslag  139

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Parterna får komma överens om att punkterna 1 och 2 inte ska gälla.

3. Parterna får komma överens om att punkt 1 inte ska gälla.

Ändringsförslag  140

Förslag till direktiv

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 20

utgår

Undantagna distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

 

1. Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på följande distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler:

 

a) Avtal om försäljning av fast egendom eller avtal som rör andra rättigheter i fast egendom, med undantag av hyresavtal och avtal om arbeten som rör fast egendom.

 

b) Avtal som ingås med hjälp av varuautomater eller automatiserade affärslokaler.

 

c) Avtal som ingås med teleoperatörer genom offentliga telefonautomater för användning av dessa.

 

d) Avtal om tillhandahållande av livsmedel eller drycker genom näringsidkare som gör frekventa och regelbundna utkörningsrundor i närheten av sina affärslokaler.

 

2. Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på avtal utanför fasta affärslokaler som gäller

 

a) försäkringar,

 

b) finansiella tjänster vars pris beror på svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under den tid då ångerfristen löper, enligt artikel 6.2 a i direktiv 2002/65/EG och

 

c) krediter som omfattas av direktiv 2008/48/EG.

 

3. Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på distansavtal om tillhandahållande av tjänster som avser inkvartering, transport, bilhyra, catering eller fritidsverksamhet när det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

 

______________

1 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.

 

Ändringsförslag  141

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på reservdelar som en näringsidkare byter ut för att avhjälpa varors bristande avtalsenlighet genom reparation enligt artikel 26.

utgår

Ändringsförslag  142

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får besluta om att inte tillämpa detta kapitel på försäljning av begagnade varor vid offentliga auktioner.

utgår

Ändringsförslag  143

Förslag till direktiv

Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 21a

 

Grad av harmonisering

 

Om inte annat föreskrivs i detta direktiv får medlemsstaterna, inom det område som regleras av detta kapitel, anta eller behålla sådana strängare bestämmelser som är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att säkerställa en högre konsumentskyddsnivå. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen som ska offentliggöra denna information på ett sådant sätt att det blir lätt att ta del av den.

Ändringsförslag  144

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Såvida parterna inte har kommit överens om något annat ska näringsidkaren leverera varorna senast 30 dagar från den dag då avtalet ingås genom att överföra den fysiska besittningen av varorna till konsumenten eller till en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger.

1. Såvida parterna inte har kommit överens om något annat ska företaget leverera varorna inom en rimlig tid som inte under några omständigheter ska överskrida 30 dagar från den dag då avtalet ingås genom att tillgängliggöra varorna för konsumenten eller för en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger.

Ändringsförslag  145

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om näringsidkaren inte fullgör sin skyldighet att leverera varorna ska konsumenten ha rätt att senast sju dagar från den leveransdag som föreskrivs i punkt 1 få tillbaka alla belopp som har betalats.

2. Om företaget inte fullgör sin skyldighet att i enlighet med punkt 1 leverera varorna inom tidsfristen, ska konsumenten ha rätt att uppmana företaget att genomföra leveransen inom en tidsperiod som är lämplig mot bakgrund av omständigheterna. Om företaget inte levererar varorna inom en lämplig tidsperiod har konsumenten rätt att säga upp avtalet.

Ändringsförslag  146

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Konsumenten har rätt att säga upp avtalet om företaget inte uppfyller sin skyldighet att leverera varorna i tid i enlighet med punkt 1 om

 

a) företaget har vägrat att leverera varorna, eller

 

b) leveransfristen är avgörande med hänsyn till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks, eller

 

c) konsumenten, innan avtalet ingås, informerar företaget om att leverans en bestämd dag eller senast en bestämd dag är avgörande.

Ändringsförslag  147

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Förutom att säga upp avtalet i enlighet med punkterna 2 och 2a får konsumenten begära andra påföljder i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag  148

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Det ska inte vara tillåtet för medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från dem som fastställs i denna artikel.

Ändringsförslag  149

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Risken för att varor kommer bort eller skadas ska övergå till konsumenten när konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett fysiskt har tagit varorna i sin besittning.

1. Risken för att varor kommer bort eller skadas ska övergå till konsumenten när konsumenten eller en tredje part som konsumenten har angett har tagit över varorna.

Ändringsförslag  150

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den risk som avses i punkt 1 ska övergå till konsumenten vid den tidpunkt för leveransen som parterna har kommit överens om, om konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett inte har vidtagit skäliga åtgärder för att fysiskt ta varorna i sin besittning.

2. Den risk som avses i punkt 1 ska övergå till konsumenten från och med den tidpunkt då varorna skulle ha övertagits om konsumenten eller en tredje part som konsumenten har angett inte har fullgjort sin skyldighet att överta varorna och denna försummelse inte kan ursäktas av förhinder.

Ändringsförslag  151

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Parterna får inte till konsumentens nackdel utesluta tillämpningen av denna artikel, avvika från den eller ändra dess följder.

Ändringsförslag  152

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Det ska inte vara tillåtet för medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från dem som fastställs i denna artikel.

Ändringsförslag  153

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Näringsidkaren ska leverera varorna i enlighet med köpeavtalet.

1. Företaget ska leverera varorna till konsumenten i enlighet med köpeavtalet.

Ändringsförslag  154

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Levererade varor ska presumeras vara avtalsenliga om de uppfyller följande villkor:

2. Levererade varor ska presumeras vara i överensstämmelse med köpeavtalen om de uppfyller följande villkor:

Ändringsförslag  155

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) de är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen används, eller

c) de är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen används, och

Motivering

När det gäller principen om avtalsenlighet bör listan över kriterierna för bristande avtalsenlighet stärkas och förbättras.

Ändringsförslag  156

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Bristande avtalsenlighet enligt denna artikel ska inte anses föreligga om konsumenten vid tidpunkten för avtalets ingående kände till eller rimligen borde ha känt till den bristande avtalsenligheten, eller om den bristande avtalsenligheten beror på det material som tillhandahållits av konsumenten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  157

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Näringsidkaren ska inte vara bunden av offentliga uttalanden enligt punkt 2 d om han visar att någon av följande situationer förelåg:

4. Företaget ska inte vara bundet av offentliga uttalanden enligt punkt 2 d om någon av följande situationer förelåg:

Ändringsförslag  158

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Uttalandet hade vid tidpunkten för avtalets ingående rättats till.

b) Uttalandet hade vid tidpunkten för avtalets ingående rättats till och konsumenten kan rimligen förväntas ha känt till denna rättelse.

Ändringsförslag  159

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Sådan bristande avtalsenlighet som beror på felaktigt installerade varor ska betraktas som bristande avtalsenlighet hos varorna om installationen omfattas av köpeavtalet och varorna installerades av näringsidkaren eller på dennes ansvar. Detta ska även gälla om konsumenten installerar en vara som är avsedd att installeras av konsumenten och den felaktiga installationen beror på ett fel i installationsanvisningarna.

5. Sådan bristande avtalsenlighet som beror på felaktigt installerade varor ska betraktas som bristande avtalsenlighet hos varorna om varorna installerades av företaget eller på dess ansvar. Detta ska även gälla om konsumenten installerar en vara som är avsedd att installeras av konsumenten och den felaktiga installationen beror på ett fel i installationsanvisningarna.

Ändringsförslag  160

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Det ska inte vara tillåtet för medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från dem som fastställs i denna artikel.

Ändringsförslag  161

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När varor inte är avtalsenliga ska konsumenten i enlighet med punkterna 2–5 ha rätt att

1. När varor inte är avtalsenliga ska konsumenten i enlighet med villkoren i punkterna 2–5 ha rätt att

Ändringsförslag  162

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) få ett prisavdrag,

b) få ett prisavdrag eller

Ändringsförslag  163

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Näringsidkaren får välja att avhjälpa den bristande avtalsenligheten antingen genom reparation eller utbyte.

2. Företaget ska låta konsumenten välja om den bristande avtalsenligheten ska avhjälpas genom reparation eller utbyte.

Ändringsförslag  164

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om näringsidkaren har bevisat att avhjälpande av den bristande avtalsenligheten genom reparation eller utbyte är olagligt, omöjligt eller skulle orsaka näringsidkaren en orimlig börda, får konsumenten välja att få ett prisavdrag eller avtalet hävt. En näringsidkares börda ska anses vara orimlig om den i jämförelse med ett prisavdrag eller hävning av avtalet medför kostnader som inte står i rimlig proportion till varornas värde om de hade varit avtalsenliga och till bristernas omfattning.

3. Om företaget har bevisat att avhjälpande av den bristande avtalsenligheten genom både reparation och utbyte är olagligt, omöjligt eller skulle orsaka företaget en orimlig börda, får konsumenten välja att få ett prisavdrag eller avtalet hävt. Ett företags börda ska anses vara orimlig om den i jämförelse med ett prisavdrag eller hävning av avtalet medför kostnader som inte står i rimlig proportion till varornas värde om de hade varit avtalsenliga och till bristernas omfattning.

Ändringsförslag  165

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Samma fel har uppstått mer än en gång inom en kort tidsperiod.

d) Samma fel har uppstått mer än en gång inom en kort tidsperiod efter reparationen eller utbytet.

Ändringsförslag  166

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Den väsentliga olägenheten för konsumenten och den tid som näringsidkaren rimligen behöver för att avhjälpa den bristande avtalsenligheten ska bedömas med hänsyn till varornas art eller det ändamål för vilket konsumenten förvärvade varorna i enlighet med artikel 24.2 b.

5. Den väsentliga olägenheten för konsumenten och den tid som företaget rimligen behöver för att avhjälpa den bristande avtalsenligheten ska bedömas med hänsyn till varornas art och det ändamål för vilket konsumenten förvärvade varorna i enlighet med artikel 24.2 b.

Ändringsförslag  167

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel får konsumenten begära skadestånd för alla förluster som inte gottgjorts i enlighet med artikel 26.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel får konsumenten begära skadestånd enligt nationell lagstiftning för alla förluster som inte gottgjorts i enlighet med artikel 26.

Ändringsförslag  168

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När näringsidkaren har avhjälpt den bristande avtalsenligheten genom utbyte ska näringsidkaren anses ansvarig enligt artikel 25 om bristande avtalsenlighet visar sig inom två år från den tidpunkt då konsumenten eller en tredje part som konsumenten angett fysiskt tog de utbytta varorna i sin besittning.

2. När företaget har avhjälpt den bristande avtalsenligheten genom utbyte ska företaget anses ansvarigt enligt artikel 25 om bristande avtalsenlighet visar sig inom två år från den tidpunkt då konsumenten eller en tredje part som konsumenten angett övertog de utbytta varorna.

Ändringsförslag  169

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. När företaget har avhjälpt den bristande avtalsenligheten genom reparation ska företaget anses vara ansvarigt för den bristande avtalsenligheten hos de reservdelar som bytts ut av företaget under den återstående delen av företagets ansvarstid för huvudvaran och alltid under minst sex månader efter reparationen.

Ändringsförslag  170

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För att få utnyttja sina rättigheter enligt artikel 25 ska konsumenten upplysa näringsidkaren om den bristande avtalsenligheten senast två månader efter upptäckt av den bristande avtalsenligheten.

utgår

Ändringsförslag  171

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om inte motsatsen bevisas, ska bristande avtalsenlighet som visar sig inom sex månader från tidpunkten för riskens övergång till konsumenten presumeras ha förelegat vid den tidpunkten, utom när denna presumtion är oförenlig med varans och den bristande avtalsenlighetens art.

5. Om inte motsatsen bevisas, ska bristande avtalsenlighet som visar sig inom ett år från tidpunkten för riskens övergång till konsumenten presumeras ha förelegat vid den tidpunkten, utom när denna presumtion är oförenlig med varans eller den bristande avtalsenlighetens art.

Ändringsförslag  172

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 2–4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Garantibeviset ska vara formulerat på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbart. Det ska innehålla uppgift om

2. Garantibeviset ska vara formulerat på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbart. Det ska också vara formulerat på samma språk som de språk på vilka varorna bjöds ut, och det ska innehålla uppgift om

a) konsumentens juridiska rättigheter enligt artikel 26 och en tydlig uppgift om att dessa rättigheter inte påverkas av garantin,

a) konsumentens rättigheter enligt artiklarna 26 och 28 och en tydlig uppgift om att dessa rättigheter inte påverkas av garantin och

b) garantins omfattning och villkoren för att framställa anspråk, särskilt giltighetstid, geografisk omfattning och garantigivarens namn och adress,

b) garantivillkoren, särskilt villkoren för garantins giltighetstid, överförbarhet och geografiska omfattning, garantigivarens namn och adress och den person till vilken en eventuell fordran ska riktas, om det är en annan person än garantigivaren, samt det förfarande som ska användas i samband med fordringar,

c) att garantin, i tillämpliga fall, inte kan föras över till en köpare i efterföljande led, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 32 och 35 och punkt 1 j i bilaga III.

 

 

2a. Konsumenten får föra över garantin till en köpare i efterföljande led. Garantibeviset kan föreskriva annat, såvida ett sådant undantag inte är oskäligt i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 32 och 35 samt punkt 1 j i bilaga III.

3. Om konsumenten så begär ska näringsidkaren göra garantibeviset tillgängligt på ett varaktigt medium.

3. Om konsumenten så begär ska företaget tillhandahålla garantibeviset i textformat på ett varaktigt medium.

4. Om kraven i punkt 2 eller 3 inte uppfylls ska detta inte påverka garantins giltighet.

4. Om kraven i punkt 2, 2 a eller 3 inte uppfylls ska detta inte påverka garantins giltighet.

Ändringsförslag  173

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta kapitel ska tillämpas på avtalsvillkor som näringsidkaren eller en tredje part har utformat i förväg och som konsumenten godtagit utan att ha kunnat påverka villkorens innehåll, särskilt när sådana avtalsvillkor ingår i på förhand utformade standardavtal.

1. Detta kapitel ska tillämpas på avtalsvillkor som företaget eller en tredje part har utformat i förväg och som inte varit föremål för individuell förhandling. Det ska alltid anses att ett avtalsvillkor inte har varit föremål för individuell förhandling om det har utformats i förväg och konsumenten därför inte har haft möjlighet att påverka villkorets innehåll, särskilt när ett sådant avtalsvillkor ingår i på förhand utformade standardavtal.

Ändringsförslag  174

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det faktum att konsumenten har haft möjlighet att påverka vissa aspekter av ett avtalsvillkor eller ett särskilt villkor ska inte utesluta att detta kapitel tillämpas på andra avtalsvillkor som ingår i avtalet.

2. Det faktum att vissa aspekter av ett avtalsvillkor eller ett särskilt villkor varit föremål för individuell förhandling ska inte utesluta att detta kapitel tillämpas på andra avtalsvillkor som ingår i avtalet.

Ändringsförslag  175

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på avtalsvillkor som återspeglar bindande författningsföreskrifter som följer gemenskapslagstiftningen eller bestämmelser eller principer i internationella konventioner som gemenskapen eller medlemsstaterna har tillträtt.

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på avtalsvillkor som återspeglar författningsföreskrifter eller bestämmelser som rör allmän ordning som följer unionslagstiftningen eller bestämmelser eller principer i internationella konventioner som unionen eller medlemsstaterna har tillträtt.

Ändringsförslag  176

Förslag till direktiv

Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 30a

 

Grad av harmonisering

 

Om inte annat föreskrivs i detta direktiv får medlemsstaterna inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta kapitel, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som syftar till att säkerställa en annan konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag  177

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Avtalsvillkor ska vara formulerade på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbara.

1. Alla avtalsvillkor ska vara tydligt och begripligt formulerade. Skriftliga avtalsvillkor ska alltid vara skrivna på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbara.

Ändringsförslag  178

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får inte ställa några formella krav på hur avtalsvillkor ska formuleras eller göras tillgängliga för konsumenten.

4. Medlemsstaterna får inte ställa några formella krav på hur avtalsvillkor ska formuleras, med undantag för krav på hur de ska formuleras för personer med funktionshinder eller när varorna eller tjänsterna kan utgöra en särskild risk för konsumentens eller en tredje persons hälsa och säkerhet eller för särskilda varor eller tjänster som bevisligen medför nackdelar för konsumenterna.

Ändringsförslag  179

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 34 och 38 ska frågan om ett avtalsvillkor är oskäligt bedömas med beaktande av vilken typ av produkter som avtalet avser och med hänsyn tagen, vid tiden för avtalets ingående, till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks samt till alla övriga villkor i avtalet eller något annat avtal som det är beroende av. Vid bedömningen av huruvida ett avtalsvillkor är skäligt ska den behöriga nationella myndigheten också beakta hur näringsidkaren utformade avtalet och hur det gjordes tillgängligt för konsumenten i enlighet med artikel 31.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 34 och 38 ska frågan om ett avtalsvillkor är oskäligt bedömas med beaktande av vilken typ av produkter som avtalet avser och med hänsyn tagen, vid tiden för avtalets ingående, till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks samt till alla övriga villkor i avtalet eller något annat avtal som det är beroende av.

Ändringsförslag  180

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid bedömningen av huruvida ett avtalsvillkor är skäligt ska den behöriga nationella myndigheten också beakta hur företaget utformade avtalet och gjorde det tillgängligt för konsumenten i enlighet med artikel 31.1 och 31.2. Ett villkor som tillförts av företaget i strid med det krav på öppenhet som fastställs i artikel 31.1 och 31.2 kan anses vara oskäligt enbart av den anledningen.

Ändringsförslag  181

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på bedömningen av avtalets huvudföremål eller av huruvida ersättningen för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse är skälig, förutsatt att näringsidkaren uppfyller alla krav i artikel 31.

3. Punkterna 1, 2 och 2a i denna artikel ska inte tillämpas på bedömningen av avtalets huvudföremål eller av huruvida ersättningen för företagets huvudsakliga avtalsförpliktelse är skälig, förutsatt att företaget uppfyller alla krav i artikel 31.1, 31.2 och 31.3.

Ändringsförslag  182

Förslag till direktiv

Artikel 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en näringsidkare hävdar att ett avtalsvillkor har varit föremål för individuell förhandling ska näringsidkaren ha bevisbördan.

Om ett företag hävdar att ett avtalsvillkor har varit föremål för individuell förhandling eller att ett avtalsvillkor överensstämmer med det krav på öppenhet som fastställs i artikel 31.1 och 31.2 ska företaget ha bevisbördan.

Ändringsförslag  183

Förslag till direktiv

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i bilaga II alltid betraktas som oskäliga. Den förteckningen över avtalsvillkor ska tillämpas i alla medlemsstater och får bara ändras i enlighet med artiklarna 39.2 och 40.

1. Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i bilaga II alltid betraktas som oskäliga.

 

2. Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning ange ytterligare avtalsvillkor som alltid betraktas som oskäliga. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de avtalsvillkor som avses i punkt 1.

 

Kommissionen ska offentliggöra denna information på ett sådant sätt att det blir lätt att ta del av den.

Ändringsförslag  184

Förslag till direktiv

Artikel 35 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i punkt 1 i bilaga III betraktas som oskäliga, såvida inte näringsidkaren har styrkt att de är skäliga i enlighet med artikel 32. Den förteckningen över avtalsvillkor ska tillämpas i alla medlemsstater och får bara ändras i enlighet med artiklarna 39.2 och 40.

1. Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i punkt 1 i bilaga III betraktas som oskäliga, såvida inte företaget har styrkt att de är skäliga i enlighet med artikel 32.

 

2. Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning ange ytterligare avtalsvillkor som alltid betraktas som oskäliga. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de avtalsvillkor som avses i punkt 1.

 

Kommissionen ska offentliggöra denna information på ett sådant sätt att det blir lätt att ta del av den.

Ändringsförslag  185

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avtalsvillkor som är oskäliga ska inte vara bindande för konsumenten. Avtalet ska fortsätta att vara bindande för parterna om det kan fortsätta att gälla utan de oskäliga villkoren.

Avtalsvillkor som är oskäliga enligt detta direktiv ska inte vara bindande för konsumenten i enlighet med nationell lagstiftning. Avtalet ska fortsätta att vara bindande för parterna om det kan fortsätta att gälla utan de oskäliga villkoren.

Ändringsförslag  186

Förslag till direktiv

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det i konsumenternas och konkurrenternas intresse finns lämpliga och effektiva medel för att hindra fortsatt tillämpning av oskäliga villkor i avtal som näringsidkare ingår med konsumenter.

1. Medlemsstaterna ska se till att det i konsumenternas och konkurrenternas intresse finns lämpliga och effektiva medel för att hindra tillämpning av oskäliga villkor i avtal som företag ingår med konsumenter.

Ändringsförslag  187

Förslag till direktiv

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att domstolar eller förvaltningsmyndigheter kan tillämpa lämpliga och effektiva medel för att hindra näringsidkare från att fortsätta att tillämpa villkor som har konstaterats vara oskäliga.

3. Medlemsstaterna ska se till att domstolar eller förvaltningsmyndigheter kan tillämpa lämpliga och effektiva medel för att hindra företag från att tillämpa villkor som har konstaterats vara oskäliga.

Ändringsförslag  188

Förslag till direktiv

Artikel 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 39

utgår

Översyn av villkoren i bilagorna II och III

 

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de villkor som konstaterats vara oskäliga av de behöriga nationella myndigheterna och som de anser vara relevanta för ändring av detta direktiv i enlighet med punkt 2.

 

2. Mot bakgrund av de anmälningar som tas emot enligt punkt 1 ska kommissionen ändra bilagorna II och III. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 40.2.

 

Ändringsförslag  189

Förslag till direktiv

Artikel 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 40

utgår

Kommitté

 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté för oskäliga villkor i konsumentavtal (nedan kallad kommittén).

 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

___________

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

 

Ändringsförslag  190

Förslag till direktiv

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konsumenten ska vara befriad från fullgörande av motprestation vid leverans av produkter utan föregående beställning, i enlighet med förbudet i artikel 5.5 och punkt 29 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Ett uteblivet svar från konsumentens sida efter en sådan leverans utan föregående beställning ska inte anses innebära samtycke.

Konsumenten ska vara befriad från fullgörande av motprestation vid leverans av varor eller tjänster utan föregående beställning, i enlighet med förbudet i artikel 5.5 och punkt 29 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Ett uteblivet svar från konsumentens sida efter en sådan leverans utan föregående beställning ska inte anses innebära samtycke.

Ändringsförslag  191

Förslag till direktiv

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiven 85/577/EEG, 93/13/EEG och 97/7/EG samt direktiv 1999/44/EG, i de ändrade lydelserna genom de direktiv som anges i bilaga IV, ska upphöra att gälla.

Direktiven 85/577/EEG, 93/13/EEG och 97/7/EG samt direktiv 1999/44/EG, i de ändrade lydelserna genom de direktiv som anges i bilaga IV, ska upphöra att gälla från och med den [införlivandedatum].

Ändringsförslag  192

Förslag till direktiv

Bilaga I – del A

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

A. Upplysningar som ska lämnas på ångerblanketten

A. Mall för information om ångerrätt

1. Namn, geografisk adress och e-postadress avseende den näringsidkare som ångerblanketten ska skickas till.

Ångerrätt

2. Uppgift om att konsumenten har rätt att frånträda avtalet och att denna rätt kan utövas genom att man skickar nedanstående ångerblankett på ett varaktigt medium till den näringsidkare som avses i punkt 1 inom följande tidsfrister:

Du har rätt att på ett varaktigt medium frånträda detta avtal under 14 dagar utan att behöva ange några skäl.

a) Avtal utanför fasta affärslokaler: senast 14 dagar efter konsumentens undertecknande av avtalet.

Fristen börjar löpa [när du tar emot de beställda varorna]*1. Vid beräkning av fristen räknas den dag då [du tar emot varorna]*2 inte med. Om fristens sista fjortonde dag är en helgdag, lördag eller söndag ska fristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme.

b) Distansavtal: senaste 14 dagar efter det att konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett fysiskt har tagit varorna i sin besittning.

Ångerblanketten kan när som helst skickas före utgången av ångerfristen; ångerfristen ska i så fall anses ha iakttagits om ångerblanketten skickas in innan fristen löper ut.

c) Distansavtal avseende tjänster:

Ångerblanketten bör skickas på ett varaktigt medium (till exempel i ett brev som skickas med posten eller i ett e-brev*3). Du kan använda dig av nedanstående mall, men den måste inte följas.

 

Ångerblanketten bör skickas till följande adress:

 

[Namn på och adress till det företag till vilket frånträdet ska meddelas.]

 

[I tillämpliga fall företagets e-postadress och/eller webbadress, som konsumenten kan använda sig av för att frånträda avtalet.]

– senast 14 dagar efter ingåendet av avtalet, om konsumenten i förväg inte har gett sitt uttryckliga samtycke till att avtalet ska börja fullgöras före utgången av denna 14-dagarsperiod,

Verkan av utövad ångerrätt

– senast inom en tidsfrist som löper ut när avtalet börjar fullgöras, om konsumenten i förväg har gett sitt uttryckliga samtycke till att avtalet ska börja fullgöras före utgången av denna 14-dagarsperiod. Alla köpeavtal:

Om du utövar din ångerrätt måste du inom 14 kalenderdagar efter att du skickade ångerblanketten återsända de mottagna varorna eller överlämna dem på [vår bekostnad] till [företagets namn] eller till en person som bemyndigats att ta emot varorna*4. Om fristens sista fjortonde dag är en helgdag, lördag eller söndag ska fristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme. Vid beräkning av fristen räknas den dag då du sänder ångerblanketten inte med. Om fristens sista dag är en helgdag, lördag eller söndag löper fristen ut påföljande arbetsdag*5.

3. information till konsumenten om tidsfrister och förfaranden för att skicka tillbaka varorna till näringsidkaren och villkoren för återbetalning i enlighet med artiklarna 16 och 17.2.

Om du endast kan återsända de mottagna varorna i försämrat skick, ansvarar du för varornas värdeminskning. Detta gäller endast om denna värdeminskning kan härledas till en hantering av varorna som inte varit nödvändig för att konstatera varornas art, egenskaper och funktion. Du kan undvika en försämring av varorna genom att inte ta dem i bruk som om de vore din egendom och genom att undvika all hantering som minskar deras värde.

4. Distansavtal som ingås via Internet: information om att konsumenten på elektronisk väg kan fylla i och lämna in standardblanketten för utövandet av ångerrätten på näringsidkarens webbplats och att konsumenten utan dröjsmål kommer att få ett mottagningsbevis på ett sådant frånträde av avtalet från näringsidkaren.

Om du på utövar din ångerrätt måste vi inom 14 dagar återbetala det belopp som vi fått av dig. Fristen börjar för din del löpa när vi mottar din ångerblankett. Vid beräkning av fristen räknas den dag då vi mottar ångerblanketten inte med. Om fristens fjortonde dag är en helgdag, lördag eller söndag ska fristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme.

5. Information om att konsumenten kan använda ångerblanketten i del B.

Vi kan hålla inne återbetalningen av belopp fram till dess att vi [fått tillbaka varorna]*6*7

 

Anvisningar för alternativ utformning:

 

*1 Om något av följande specialfall föreligger bör texten inom hakparentes ha följande lydelse:

 

Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler: ”från och med den dag då avtalet ingås”.

 

Vid sådana distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler som avser tillhandahållande av både tjänster och varor: ”när du tar emot varorna eller från och med den dag då tjänsten tillhandahålls, beroende på vilket som inträffar sist”.

 

Vid sådana distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler som avser leverans av flera varor som ska levereras separat: ”när du övertar den sista delen av varorna”.

 

Vid sådana distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler som avser leverans av en vara som består av flera partier eller delar: ”när du övertar det sista partiet eller den sista delen”.

 

Vid sådana distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler som avser återkommande leveranser av varor av samma slag under en bestämd tidsperiod: ”när du övertar den första varan”.

 

*2 Om något av följande specialfall föreligger bör texten inom hakparentes ha följande lydelse:

 

Om inget annat anges för sådana distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler som avser tillhandahållande av tjänster: ”den dag då avtalet ingås eller den dag då konsumenten får en kopia på den undertecknade avtalshandlingen på ett varaktigt medium om detta inte är den dag då avtalet ingås”.

 

*3 Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler, bör följande ytterligare text föras in i de fall då företaget låter konsumenten fylla i en ångerblankett elektroniskt på en webbplats: ”eller på vår webbplats”.

 

*4 Om företaget inte har gått med på att betala kostnaderna för återlämnande av varorna bör texten inom hakparentes ha följande lydelse: ”din bekostnad.”

 

*5 Om företaget erbjuder sig att hämta varorna bör följande mening läggas till: ”Om du väljer att frånträda detta avtal erbjuder sig [företagets namn] att hämta varorna.”

 

*6. Om företaget erbjuder sig att hämta varorna hos konsumenten bör texten inom hakparentes lyda som följer: ”hämtat varorna hos dig”.

 

*7 Vid sådana distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler som avser tillhandahållande av tjänster bör följande läggas till: ”Du måste betala kostnaderna för de tjänster som helt eller delvis tillhandahålls om utförandet av tjänsterna påbörjas under ångerfristen innan du gett ditt uttryckliga samtycke”.

Ändringsförslag  193

Förslag till direktiv

Bilaga I – del B

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

B. Förlaga till ångerblankett

B. Förlaga till ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

– Till:

– Till: (företagets namn, affärsadress och i förekommande fall e-postadress) (*)

– Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt* köpeavtal avseende följande varor*/tjänster*

– Jag/Vi (**) meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt* avtal med er om köp av följande varor (**)/eller tillhandahållande av följande tjänster (**):

– Beställdes den*/mottogs den*

– Datum för ingående av avtalet (***):

– Konsumenten/konsumenternas namn:

– Konsumentens/konsumenternas namn (***):

– Konsumenten/konsumenternas adress:

– Konsumentens/konsumenternas adress (***):

– Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid skriftliga meddelanden med blanketten)

– Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett översänds i pappersform ) (***):

– Datum:

– Datum (***):

*Stryk det som inte är tillämpligt.

(*) Fylls i av företaget innan formuläret överlämnas till konsumenten

 

(**) Stryk det som inte är tillämpligt.

 

(***) Fylls i av konsumenten/konsumenterna om detta formulär används för att frånträda avtalet.

Ändringsförslag  194

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Avtalsvillkor som undantar företaget från ansvar eller begränsar dess ansvar vid sådan skada på konsumentens egendom som orsakas uppsåtligen eller på grund av grov vårdslöshet till följd av företagets handlande eller underlåtenhet.

Ändringsförslag  195

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Avtalsvillkor som begränsar näringsidkarens skyldighet att fullgöra åtaganden som gjorts av dennes företrädare eller som ställer upp något särskilt villkor som uteslutande beror på näringsidkaren för fullgörande av dennes åtaganden.

b) Avtalsvillkor som begränsar företagets skyldighet att fullgöra åtaganden som gjorts av dess företrädare eller som ställer upp något särskilt villkor, vars uppfyllelse uteslutande beror på företaget, för fullgörande av dess åtaganden.

Ändringsförslag  196

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Avtalsvillkor som ger exklusiv behörighet till domstolen i den ort där företaget har sitt säte, såvida inte den berörda domstolen också är domstol för den ort där konsumenten har sin hemvist.

Ändringsförslag  197

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Avtalsvillkor som leder till att konsumenten måste rätta sig efter en skyldighet vars uppfyllelse är helt beroende av företagets avsikter.

Ändringsförslag  198

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Avtalsvillkor som kräver att konsumenten köper ytterligare varor eller tjänster som inte angetts i priset i huvudavtalet.

Ändringsförslag  199

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) Avtalsvillkor som medför tillhörande kostnader, till exempel sådana straffavgifter för överträdelser av avtalsvillkoren som inte alls står i proportion till de kostnader som företaget fått som en följd av överträdelsen av villkoren.

Ändringsförslag  200

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Avtalsvillkor som utesluter eller inskränker konsumentens rätt att instruera och bemyndiga en tredje part att ingå ett avtal mellan konsumenten och företaget och/eller vidta åtgärder som är avsedda att leda till, eller underlätta, ingåendet av ett avtal mellan konsumenten och företaget.

Motivering

Varje konsument har rätt att instruera och bemyndiga en tredje part att ingå ett avtal mellan sig själv och en näringsidkare och/eller vidta åtgärder som är avsedda att leda till, eller underlätta, ingåendet av ett sådant avtal. Alla villkor som hindrar eller försvårar denna rättighet måste alltid betraktas som oskäliga.

Ändringsförslag  201

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Avtalsvillkor som medger att näringsidkaren utan rimligt varsel får säga upp ett avtal med obegränsad löptid, utom vid allvarliga avtalsbrott från konsumentens sida.

e) Avtalsvillkor som – utom då viktiga skäl föreligger – gör det möjligt för företaget att utan rimligt varsel säga upp ett avtal med obegränsad löptid; detta påverkar inte sådana villkor i avtal om finansiella tjänster som verkligen är befogade, förutsatt att leverantören är skyldig att utan dröjsmål informera den andra avtalsparten om dessa.

Ändringsförslag  202

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att höja det pris som avtalades med konsumenten när avtalet ingicks utan att konsumenten har rätt att säga upp avtalet.

g) Avtalsvillkor som föreskriver att priset på varan eller andra tillgångar ska fastställas vid leveransen eller tillhandahållandet eller som ger företaget rätt att höja det pris som avtalades med konsumenten när avtalet ingicks utan att konsumenten har rätt att säga upp avtalet om det höjda priset är alltför högt i förhållande till det pris som avtalades när avtalet ingicks; detta påverkar inte lagliga prisindexklausuler, förutsatt att metoden för prissvängningarna beskrivs tydligt.

Ändringsförslag  203

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren, inklusive varans eller tjänstens egenskaper.

k) Avtalsvillkor som ger företaget rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren, inklusive varans eller tjänstens egenskaper, utan något giltigt skäl som anges i avtalet; detta påverkar inte de villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel om det finns giltigt skäl, ändra den räntesats som konsumenten ska betala eller erhålla eller andra kostnader för finansiella tjänster, förutsatt att leverantören är skyldig att snarast möjligt informera konsumenten om detta och att konsumenten omedelbart kan säga upp avtalet; inte heller påverkas de villkor som innebär att företaget förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att företaget är skyldigt att med skäligt varsel informera konsumenten och att konsumenten kan säga upp avtalet.

Ändringsförslag  204

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

la) Avtalsvillkor som gör det möjligt för ett företag att, i det fall då de beställda varorna inte finns tillgängliga, tillhandahålla en motsvarande vara utan att uttryckligen ha informerat konsumenten om att denna möjlighet finns och om att företaget måste stå för kostnaderna för att återlämna det som konsumenten har erhållit enligt avtalet ifall konsumenten utnyttjar sin ångerrätt.

Ändringsförslag  205

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Punkt 1 e ska inte tillämpas på villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel ensidigt säga upp ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att leverantören är skyldig att omedelbart informera den eller de andra avtalsparterna om detta.

utgår

Ändringsförslag  206

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) transaktioner med överlåtbara värdepapper, finansiella instrument och andra varor eller tjänster där priset är kopplat till förändringar i en börskurs, ett börsindex eller en kapitalmarknadsränta som näringsidkaren inte kan påverka,

utgår

Ändringsförslag  207

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) avtal om paketresor, som regleras av direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang.

Ändringsförslag  208

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) villkor som innebär att näringsidkaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att näringsidkaren är skyldig att med skäligt varsel informera konsumenten och att konsumenten kan säga upp avtalet.

utgår

Ändringsförslag  209

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Punkt 1 k ska inte tillämpas på

4. Punkt 1 e, g och k ska inte tillämpas på

Ändringsförslag  210

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel om det finns giltigt skäl, ändra den räntesats som konsumenten ska betala eller erhålla eller andra kostnader för finansiella tjänster, förutsatt att leverantören är skyldig att snarast möjligt informera den eller de andra avtalsparterna om detta och att de andra avtalsparterna omedelbart kan säga upp avtalet,

utgår

Ändringsförslag  211

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) villkor som innebär att näringsidkaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att näringsidkaren är skyldig att med skäligt varsel informera konsumenten och att konsumenten kan säga upp avtalet.

utgår

ÄRENDETS GÅNG

Titel