ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност по отношение на срока на съществуване на агенцията

14.2.2011 - (COM(2010)0520 – C7‑0297/2010 – 2010/0274(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Giles Chichester

Процедура : 2010/0274(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0039/2011
Внесени текстове :
A7-0039/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност по отношение на срока на съществуване на агенцията

(COM(2010)0520 – C7‑0297/2010 – 2010/0274(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0520),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0297/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 8 декември 2010[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0039/2011),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност по отношение на срока на съществуване на агенцията

Позовавания

COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.9.2010 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.10.2010 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Giles Chichester

10.11.2010 г.

 

 

Разглеждане в комисия

27.1.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

10.2.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Владимир Уручев, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Antonio Cancian, Françoise Grossetête, Yannick Jadot, Bernd Lange, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău