Процедура : 2011/0007(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0040/2011

Внесени текстове :

A7-0040/2011

Разисквания :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0070

ДОКЛАД     *
PDF 187kWORD 104k
14.2.2011
PE 456.975v01-00 A7-0040/2011

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки

(COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Pervenche Berès

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки

(COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0006),

–   като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0033/2011),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0040/2011),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  отново отправя отдавнашния си призив към Комисията и Съвета да гарантират, че Парламентът разполага с достатъчно време, във всеки случай не по-малко от пет месеца, за да изрази становището си относно интегрираните насоки (основни насоки за икономическите политики и насоки за заетостта) в рамките на европейския семестър и да изпълни консултативната си роля, както е определена в член 148, параграф 2 от Договора, по време на цялостното преразглеждане на насоките за политиките за заетост на държавите-членки, което се предвижда да се осъществи през 2014 г.;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

След оценката на предварителните национални програми за реформа (НПР), представени от държавите-членки в рамките на стратегията „Европа 2020“, и паралелно с представянето на първото годишно изследване на растежа Комисията прие на 12 януари предложение за решение на Съвета, в което се предлага да се потвърди валидността за 2011 г. на интегрираните насоки за икономическите политики и заетостта на държавите-членки, приети през 2010 г(1). Предложението отчита факта, че новите интегрирани насоки „Европа 2020“ трябва да бъдат изцяло транспонирани в мерките в рамките на политиките и в последователността на реформите на държавите-членки, които трябва да бъдат представени в окончателните НПР до април 2011 г. Освен това предложението на Комисията се основава на ангажимента, включен в насоките за заетостта от 2010 г., насоките да останат непроменени, доколкото е възможно, до 2014 г., така че държавите-членки да могат да се съсредоточат върху тяхното прилагане.

Предложението за решение на Съвета се основава на член 148 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), според който Съветът трябва всяка година да изготвя насоки за политиките по заетостта на държавите-членки. Преди приемането на решение относно насоките ДФЕС предвижда Съветът да проведе консултации с Европейския парламент, както и с Комитета по заетост, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Съветът отправи искане за провеждане на консултации до Парламента на 26 януари 2011 г.

Интегрираните насоки за икономическите политики и политиките за заетост, приети през 2010 г., се състоят от основни насоки за икономическите политики, основани на член 121 от ДФЕС, и насоки за заетостта, основани на член 148 от ДФЕС. Тези два правни акта бяха приети като отделни, но все пак взаимосвързани инструменти, като заедно формират пакет от интегрирани насоки. Европейският парламент обсъди предложението за насоки за заетостта и на 8 септември 2010 г. прие законодателна резолюция, включително голям брой изменения (доклада „Öry“).

Докладчикът разбира целта на запазването на насоките за заетостта като цяло непроменени до средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“. Докладчикът обаче би искал да изтъкне важността на това интегрираните насоки за икономическите политики и заетостта да продължат да бъдат основен акцент в годишния преглед на стратегията „Европа 2020“. Комисията и Съветът трябва да гарантират, че интегрираните насоки са обединяващата връзка за европейския семестър. Ако ключовите послания на годишното изследване на растежа се отклоняват от съдържанието на насоките, те трябва съответно да бъдат изменени, за да са осигури последователност.

На последно място докладчикът отново отправя призивите на Парламента за ефективно управление на политиките за заетост и социалните политики от страна на държавите-членки, което трябва да включва участието на заинтересованите страни, в това число социалните партньори и парламентарните органи, в разработването, прилагането, наблюдението и оценката на националните програми за реформаЗа докладчика е също толкова важно отново да отправи отдавнашните призиви на Парламента към Комисията и Съвета да гарантират, че Парламентът разполага с достатъчно време, във всеки случай не по-малко от пет месеца, за да изпълни консултативната си роля по време на следващото цялостно преразглеждане на насоките за заетостта.

(1)

Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 г. относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки (ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46)


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (10.2.2011)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки

(COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Докладчик по становище: Sharon Bowles

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по икономически и парични въпроси изразява своята подкрепа за това усилено да бъдат включени общите насоки на икономическите политики и на насоките за политиките за заетост на държавите-членки в рамката на европейския семестър и да се обърне особено внимание на това тяхното значение да не бъде намалено, съгласно заявената от Комисията и Съвета цел за увеличаване на ангажираността и демократичната отчетност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проектопредложение за резолюция

Параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. отново отправя отдавнашния си призив към Комисията и Съвета да гарантират, че Парламентът разполага с достатъчно време, във всеки случай не по-малко от пет месеца, за да изпълни консултативната си роля, както е определена в член 148, параграф 2 от Договора, по време на цялостното преразглеждане на насоките за политиките на заетост на държавите-членки, което се предвижда да се осъществи през 2014 г.;

4. отново отправя отдавнашния си призив към Комисията и Съвета да гарантират, че Парламентът разполага с достатъчно време, във всеки случай не по-малко от пет месеца, за да изрази своето виждане относно интегрираните насоки (основни насоки за икономическата политика и насоки за заетостта) в рамките на европейския семестър и за да изпълни консултативната си роля, както е определена в член 148, параграф 2 от Договора, по време на цялостното преразглеждане на насоките за политиките на заетост на държавите-членки, което се предвижда да се осъществи през 2014 г.;

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Насоки за политиките за заетост на държавите-членки

Позовавания

COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Водеща комисия

EMPL

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

3.2.2011

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Sharon Bowles

9.2.2011

 

 

Дата на приемане

10.2.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Насоки за политиките за заетост на държавите-членки

Позовавания

COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Дата на консултация с ЕП

26.1.2011

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

3.2.2011

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

3.2.2011

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Pervenche Berès

20.1.2011

 

 

Дата на приемане

14.2.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Bearder

Дата на внасяне

14.2.2011

Правна информация - Политика за поверителност