ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

  14. 2. 2011 - (KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS)) - *

  Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  Zpravodajka: Pervenche Berès

  Postup : 2011/0007(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0040/2011
  Předložené texty :
  A7-0040/2011
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

  (KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

  (Zvláštní legislativní postup – konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2011)0006),

  –   s ohledem na čl. 148 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0033/2011),

  –   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A7‑0040/2011),

  1.  schvaluje návrh Komise;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

  4.  znovu opakuje svou dlouhodobou výzvu Komisi a Radě, aby zajistily, aby Parlamentu byla poskytnuta dostatečně dlouhá doba, v každém případě minimálně pět měsíců, aby Parlament mohl vyjádřit své stanovisko k integrovaným hlavním směrům (hlavním směrům hospodářských politik a politiky zaměstnanosti) v rámci evropského semestru a aby mohl splnit svou konzultační úlohu, jak ji stanoví čl. 148 odst. 2 Smlouvy, v rámci celkového přepracování hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států, které má proběhnout v roce 2014;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Po posouzení předběžných národních programů reforem předložených členskými státy podle strategie Evropa 2020 a souběžně s předložením první roční analýzy růstu přijala Komise dne 12. ledna návrh rozhodnutí Rady potvrdit platnost integrovaných hlavních směrů hospodářských politik a politik zaměstnanosti členských států přijatých v roce 2010 i pro rok 2011[1]. Tento návrh zohledňuje skutečnost, že integrované hlavní směry nové strategie Evropa 2020 mají být plně převedeny do politických opatření a postupné seřazení reforem členských států má být předloženo v konečných národních programech reforem očekávaných v dubnu 2011. Návrh Komise je navíc založen na závazku obsaženém v hlavních směrech politik zaměstnanosti pro rok 2010, a to zachovat hlavní směry pokud možno až do roku 2014 nezměněné, aby se členské státy mohly soustředit na jejich provádění.

  Návrh rozhodnutí Rady vychází z článku 148 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který požaduje, aby Rada každoročně stanovila hlavní zásady, které berou členské státy v úvahu při sestavování svých politik zaměstnanosti. SFEU stanoví, že před přijetím rozhodnutí o hlavních zásadách Rada konzultuje s Evropským parlamentem, Výborem pro zaměstnanost, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů. Rada zaslala Parlamentu žádost o konzultaci dne 26. ledna 2011.

  Integrované hlavní směry hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti přijaté v roce 2010 se skládají z hlavních směrů hospodářských politik podle článku 121 SFEU a hlavních zásad politiky zaměstnanosti podle článku 148 SFEU. Tyto dva právní akty byly přijaty jako dva různé, avšak propojené nástroje, které tvoří dohromady soubor integrovaných hlavních směrů. Evropský parlament jednal o návrhu hlavních zásad zaměstnanosti a dne 8. září 2010 přijal legislativní usnesení obsahující řadu pozměňovacích návrhů (zpráva poslance Öryho).

  Zpravodajka chápe, že cílem je zachovat hlavní zásady zaměstnanosti nezměněné až do přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období. Chtěla by však zdůraznit, že je důležité, aby integrované hlavní směry hospodářských politik a hlavní zásady politik zaměstnanosti zůstaly středem pozornosti ročního přezkumu strategie Evropa 2020. Komise a Rada musí zajistit, aby se integrované hlavní směry staly červenou nití evropského semestru. Pokud by se klíčová sdělení roční analýzy růstu odchylovala od obsahu hlavních směrů, měla by být pozměněna tak, aby byla zajištěna soudržnost.

  Nakonec zpravodajka znovu připomíná volání Parlamentu po účinném řízení politiky zaměstnanosti a sociální politiky v členských státech, které musí zahrnovat zapojení zúčastněných stran včetně sociálních partnerů a parlamentních orgánů do navrhování, provádění, monitorování a hodnocení národních programů reforem. Jako stejně důležité by chtěla zpravodajka připomenout dlouhodobé výzvy Parlamentu určené Komisi a Radě, aby zajistily, aby Parlamentu byla poskytnuta dostatečně dlouhá doba, v každém případě minimálně pět měsíců, aby v průběhu příští úplné revize hlavních směrů politiky zaměstnanosti mohl splnit svou konzultační úlohu.

  • [1]  Rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46).

  STANOVISKO Hospodářskéhoměnového výboru (10. 2. 2011)

  pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
  (KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

  Navrhovatelka: Sharon Bowles

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Výbor ECON vyjadřuje svou podporu myšlence, aby byly hlavní směry hospodářských politik a směry politik zaměstnanosti členských států jednoznačně začleněny do rámce evropského semestru a aby se věnovala zvláštní pozornost tomu, aby se nesnižoval význam těchto směrů, a to s cílem splnit závazek, který přijala Komise a Rada, k převzetí větší odpovědnosti za své politiky a zajištění větší demokratické odpovědnosti.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh rozhodnutí

  Bod 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. znovu opakuje svou výzvu Komisi a Radě, aby zajistily, aby Parlamentu byla poskytnuta dostatečně dlouhá doba, v každém případě minimálně pět měsíců, aby mohl splnit svou konzultační úlohu, jak ji stanoví čl. 148 odst. 2 Smlouvy, v rámci celkového přepracování hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států, které má proběhnout v roce 2014.

  4. znovu opakuje svou dlouhodobou výzvu Komisi a Radě, aby zajistily, aby Parlamentu byla poskytnuta dostatečně dlouhá doba, v každém případě minimálně pět měsíců, aby Parlament mohl vyjádřit své stanoviskointegrovaným hlavním směrům (hlavním směrům hospodářských politikpolitiky zaměstnanosti)rámci evropského semestruaby mohl splnit svou konzultační úlohu, jak ji stanoví čl. 148 odst. 2 Smlouvy, v rámci celkového přepracování hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států, které má proběhnout v roce 2014.

  POSTUP

  Název

  Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

  Referenční údaje

  KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

  Příslušný výbor

  EMPL

  Výbor, který zaujal stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  3.2.2011

   

   

   

  Navrhovatel

         Datum jmenování

  Sharon Bowles

  9.2.2011

   

   

  Datum přijetí

  10.2.2011

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas

  POSTUP

  Název

  Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

  Referenční údaje

  KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

  Datum konzultaceEP

  26.1.2011

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  EMPL

  3.2.2011

  Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  3.2.2011

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Pervenche Berès

  20.1.2011

   

   

  Datum přijetí

  14.2.2011

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  41

  4

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Catherine Bearder

  Datum předložení

  14.2.2011