BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

  14.2.2011 - (KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS)) - *

  Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  Ordfører: Pervenche Berès

  Procedure : 2011/0007(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0040/2011
  Indgivne tekster :
  A7-0040/2011
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

  (KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

  (Særlig lovgivningsprocedure – høring)

  Europa-Parlamentet,

  - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0006),

  - der henviser til artikel 148, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0033/2011),

  - der henviser til forretningsordenens artikel 55,

  - der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7‑0040/2011),

  1.  godkender Kommissionens forslag;

  2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

  4.  gentager sin mangeårige opfordring til Kommissionen og Rådet om at sørge for, at Europa-Parlamentet får den nødvendige tid, og under alle omstændigheder mindst fem måneder, til at udtale sig om de integrerede retningslinjer (de overordnede økonomiske retningslinjer og retningslinjerne for beskæftigelsespolitikker) inden for rammerne af det europæiske semester og til at udøve sin rådgivende funktion i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2, i forbindelse med den gennemgribende revidering af retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, der skal finde sted i slutningen af 2014;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  BEGRUNDELSE

  Efter en gennemgang af de foreløbige nationale reformprogrammer, som medlemsstaterne havde fremlagt som led i Europa 2020-strategien, og samtidig med præsentationen af den første årlige vækstundersøgelse vedtog Kommissionen den 12. januar et forslag til en afgørelse fra Rådet, som bekræftede, at de integrerede retningslinjer for medlemsstaternes økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker, som var vedtaget i 2010[1], stadig var gyldige i 2011. I dette forslag er der taget højde for, at de nye integrerede retningslinjer for Europa 2020 i fuld udstrækning skal indarbejdes i medlemsstaternes politikforanstaltninger og reformplaner, som vil fremgå af de endelige nationale reformprogrammer, der skal foreligge i april 2011. Kommissionens forslag er desuden baseret på den forpligtelse der indgik i beskæftigelsesretningslinjerne fra 2010 om, at retningslinjerne så vidt muligt skulle holdes stabile indtil 2014, således at medlemsstaterne kan fokusere på gennemførelsen,

  Forslaget til Rådets afgørelse er baseret på artikel 148 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i henhold til hvilken Rådet hvert år fastlægger retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker. I henhold til TEUF skal Rådet, før det træffer afgørelse om retningslinjerne, høre Europa-Parlamentet samt Beskæftigelsesudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Rådet anmodede i en skrivelse af 26. januar 2011 Parlamentet om at udtale sig.

  De integrerede retningslinjer for de økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikkerne som vedtaget i 2010 omfatter overordnede økonomiske retningslinjer (artikel 121 i TEUF) og retningslinjer for beskæftigelsespolitikker (artikel 148 i TEUF). Disse to retlige instrumenter blev vedtaget som separate, men indbyrdes forbundne instrumenter, som tilsammen udgjorde en pakke integrerede retningslinjer. Europa-Parlamentet drøftede forslaget til beskæftigelsesretningslinjer og vedtog den 8. september 2010 en lovgivningsmæssig beslutning indeholdende en række ændringer (Öry-betænkningen).

  Ordføreren har forståelse for målet om at holde beskæftigelsesretningslinjerne stabile indtil midtvejsrevisionen af Europa 2020-strategien. Ordføreren vil dog gerne understrege betydningen af at give de integrerede retningslinjer for de økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikkerne en central placering ved den årlige revision af Europa 2020-strategien. Kommissionen og Rådet skal sikre, at de integrerede retningslinjer er den røde tråd i det "europæiske halvår". Såfremt de centrale budskaber i den årlige vækstundersøgelse afviger fra retningslinjerne, bør disse ændres for at sikre overensstemmelse.

  Endelig gentager ordføreren Parlamentets anmodninger om effektiv styring af beskæftigelses- og socialpolitikkerne fra medlemsstaternes side, omfattende inddragelse af interesserede parter, herunder arbejdsmarkedets parter og parlamentariske organer, i udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af de nationale reformprogrammer. Lige så vigtigt er det for ordføreren at gentage Parlamentets mangeårige opfordringer til Kommissionen og Rådet om, at Europa-Parlamentet sikres den nødvendige tid, og under alle omstændigheder mindst fem måneder, til at udøve sin rådgivende funktion i forbindelse med den næste gennemgribende revidering af beskæftigelsesretningslinjerne.

  • [1]  Rådets afgørelse 2010/707/EU af 21. oktober 2010 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46).

  UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget til Retsudvalget (10.2.2011)

  til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

  om forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
  (KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

  Ordfører: Sharon Bowles

  KORT BEGRUNDELSE

  ECON-Udvalget støtter, at de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker og medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker i høj grad integreres i rammerne for det europæiske halvår og til, at der lægges vægt på ikke at mindske deres betydning i overensstemmelse med Kommissionens og Rådets erklærede mål om at styrke ejerskab og demokratisk kontrol.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Ændringsforslag  1

  Udkast til forslag til beslutning

  Punkt 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. gentager sin mangeårige opfordring til Kommissionen og Rådet om, at Europa-Parlamentet sikres den nødvendige tid, og under alle omstændigheder mindst fem måneder, til at udøve sin rådgivende funktion i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2, i forbindelse med den gennemgribende revidering af retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, der skal finde sted i slutningen af 2014;

  4. gentager sin mangeårige opfordring til Kommissionen og Rådet om, at Europa-Parlamentet sikres den nødvendige tid, og under alle omstændigheder mindst fem måneder, til at udtale sig om de integrerede retningslinjer (de overordnede økonomiske retningslinjer og retningslinjerne for beskæftigelsespolitikker) inden for rammerne af det europæiske semester og til at udøve sin rådgivende funktion i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2, i forbindelse med den gennemgribende revidering af retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, der skal finde sted i slutningen af 2014;

  PROCEDURE

  Titel

  Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik

  Referencer

  KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

  Korresponderende udvalg

  EMPL

  Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

  3.2.2011

   

   

   

  Rådgivende ordfører

  Dato for valg

  Sharon Bowles

  9.2.2011

   

   

  Dato for vedtagelse

  10.2.2011

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  0

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas

  PROCEDURE

  Titel

  Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

  Referencer

  KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

  Dato for høring af EP

  26.1.2011

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

  3.2.2011

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

  3.2.2011

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Pervenche Berès

  20.1.2011

   

   

  Dato for vedtagelse

  14.2.2011

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  41

  4

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Catherine Bearder

  Dato for indgivelse

  14.2.2011