Menetlus : 2011/0007(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0040/2011

Esitatud tekstid :

A7-0040/2011

Arutelud :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Hääletused :

PV 17/02/2011 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0070

RAPORT     *
PDF 158kWORD 94k
14.2.2011
PE 456.975v02-00 A7-0040/2011

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Pervenche Berès

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2011)0006);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 148 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0033/2011);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A7‑0040/2011),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  kordab oma kauaaegset üleskutset komisjonile ja nõukogule selle kohta, et kavakohaselt 2014. aastal toimuva liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste täieliku läbivaatamise ajal tuleb Euroopa Parlamendile anda talle vajaminev aeg, mis ei tohiks mingil juhul olla vähem kui viis kuud, et avaldada oma seisukohta koondsuuniste (majanduspoliitika üldsuunised ja tööhõivesuunised) teemal Euroopa poolaasta raamistikus ning täita ELi toimimise lepingu artikli 148 lõikes 2 määratletud nõuandvat rolli;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Pärast Euroopa 2020. aasta strateegia raames liikmesriikide poolt esitatud esialgsete riiklike reformikavade hindamist ja samaaegselt esimese iga-aastase majanduskasvu analüüsi esitamisega võttis komisjon 12. jaanuaril vastu ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus, mis näeb ette, et liikmesriikide 2010. aastal vastu võetud integreeritud majanduspoliitika ja tööhõivesuunised jäävad kehtima 2011. aastaks(1). Nimetatud ettepanekus võetakse arvesse seda, et uued Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuunised tuleb poliitilistesse meetmetesse täies ulatuses üle võtta ja kaasata liikmesriikide reformidesse, mis tuleb esitada lõplikes riiklikes reformikavades 2011. aasta aprillis. Lisaks tugineb komisjoni ettepanek 2010. aasta tööhõivesuunistes sisalduvale kohustusele, et kui vähegi võimalik, jäävad suunised muutusteta kehtima kuni 2014. aastani, et liikmesriigid saaksid keskenduda nende rakendamisele.

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 148, mille kohaselt on nõukogu kohustatud iga-aastaselt koostama liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised. Euroopa Liidu toimimise leping näeb ette, et enne suuniste kohta otsuse vastuvõtmist peab nõukogu konsulteerima Euroopa Parlamendi, tööhõivekomitee, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega. Nõukogu edastas parlamendile konsultatsioonitaotluse 26. jaanuaril 2011.

Majandus- ja tööhõivepoliitika koondsuunised 2010. aastal vastu võetud kujul koosnevad majanduspoliitika üldsuunistest, mille aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 121, ja tööhõivesuunistest, mille aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 148. Need kaks õigusakti võeti vastu kui eraldiseisvad, kuid omavahel tihedalt seotud õigusaktid, mis moodustavad ühiselt koondsuunised. Euroopa Parlament arutas tööhõivesuuniste ettepanekut ja võttis 8. septembril 2010. aastal vastu seadusandliku resolutsiooni, mis sisaldab rida muudatusettepanekuid (Öry raport).

Raportöör mõistab, miks on oluline säilitada käesolevad tööhõivesuunised muutmata kujul kuni Euroopa 2020. aasta strateegia vahekokkuvõtte koostamiseni. Kuid ta soovib rõhutada ka seda, kui tähtis on Euroopa 2020. aasta strateegia iga-aastasel läbivaatamisel järjepidevalt keskenduda majanduspoliitika ja tööhõive koondsuunistele. Komisjon ja nõukogu peavad tagama, et koondsuuniste keskne roll Euroopa poolaastas jääks püsima. Kui iga-aastase majanduskasvu analüüsi põhitulemused erinevad suuniste sisust, tuleb suuniseid järelikult järjepidevuse huvides muuta.

Lõpuks kordab raportöör parlamendi üleskutset, et liikmesriigid peavad tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat tõhusalt juhtima, mis tähendab sidusrühmade kaasamist koos tööturu osapoolte ja parlamendiorganitega nii riiklike reformikavade väljatöötamisse, rakendamisse, järelevalvesse kui ka hindamisse. Sama olulisena soovib raportöör korrata parlamendi kauaaegset üleskutset komisjonile ja nõukogule, et tööhõivesuuniste järgmise täieliku läbivaatamise käigus antaks Euroopa Parlamendile tema nõuandva rolli täitmiseks vajaminev aeg, mis ei tohiks mingil juhul olla vähem kui viis kuud.

(1)

Nõukogu 21. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/707/EÜ liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (ELT L 308, 24.11.2010, lk 46).


MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS (10.2.2011)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Arvamuse koostaja: Sharon Bowles

LÜHISELGITUS

Majandus- ja rahanduskomisjon toetab majanduspoliitika üldsuuniste ja liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste tihedat integreerimist Euroopa poolaasta raamistikku ning on selle poolt, et pöörataks erilist tähelepanu nende suuniste tähtsuse säilitamisele kooskõlas püüdega saavutada komisjoni ja nõukogu kinnitatud eesmärki, milleks on isevastutuse ja demokraatliku kontrolli suurendamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Resolutsiooni ettepaneku projekt

Lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. kordab oma kauaaegset üleskutset komisjonile ja nõukogule selle kohta, et kavakohaselt 2014. aastal toimuva liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste täieliku läbivaatamise ajal tuleb Euroopa Parlamendile anda talle asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 määratletud nõuandva rolli täitmiseks vajaminev aeg, mis ei tohiks mingil juhul olla vähem kui viis kuud;

4. kordab oma kauaaegset üleskutset komisjonile ja nõukogule selle kohta, et kavakohaselt 2014. aastal toimuva liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste täieliku läbivaatamise ajal tuleb Euroopa Parlamendile anda talle vajaminev aeg, mis ei tohiks mingil juhul olla vähem kui viis kuud, et avaldada oma seisukohta koondsuuniste (majanduspoliitika üldsuunised ja tööhõivesuunised) teemal Euroopa poolaasta raamistikus ning täita ELi toimimise lepingu artikli 148 lõikes 2 määratletud nõuandvat rolli;

MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Viited

KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Vastutav komisjon

EMPL

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

3.2.2011

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Sharon Bowles

9.2.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.2.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas


MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Viited

KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

26.1.2011

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

3.2.2011

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

3.2.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Pervenche Berès

20.1.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.2.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Catherine Bearder

Õigusteave - Privaatsuspoliitika