Menettely : 2011/0007(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0040/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0040/2011

Keskustelut :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Äänestykset :

PV 17/02/2011 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0070

MIETINTÖ     *
PDF 156kWORD 91k
14.2.2011
PE 456.975v02-00 A7-0040/2011

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Pervenche Berès

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0006),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0033/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7‑0040/2011),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  toistaa pitkään esittämänsä vaatimuksen komissiolle ja neuvostolle, että parlamentille olisi annettava riittävästi aikaa ja joka tapauksessa vähintään viisi kuukautta, jotta se voi ilmoittaa kantansa yhdennettyihin suuntaviivoihin (talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja työllisyyden suuntaviivat) eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, ja täyttää perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisen neuvoa-antavan tehtävänsä vuoteen 2014 kaavaillun jäsenvaltioiden työllisyyden suuntaviivojen täydellisen tarkistamisen aikana;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Jäsenvaltioiden Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti esittämien kansallisten uudistusohjelmien luonnosten tarkastelun jälkeen ja samanaikaisesti ensimmäisen vuotuisen kasvuselvityksen esittelyn kanssa komissio hyväksyi 12. tammikuuta ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jolla ehdotetaan vuonna 2010 hyväksyttyjen jäsenvaltioiden talouspolitiikan ja työllisyyden suuntaviivojen oikeudellisen pätevyyden vahvistamista vuodelle 2011(1). Tässä ehdotuksessa otetaan huomioon se, että uuden Eurooppa 2020 -strategian yhdennetyt suuntaviivat on sisällytettävä täysimääräisesti jäsenvaltioiden toimiin ja uudistusten jaksottamiseen, jotka esitellään huhtikuuhun 2011 mennessä esitettävissä kansallisissa uudistusohjelmissa. Edellä mainitun lisäksi komission ehdotus perustuu vuoden 2010 työllisyyden suuntaviivoihin sisältyvään sitoumukseen pitää suuntaviivat mahdollisuuksien mukaisesti ennallaan vuoteen 2014 saakka, jotta jäsenvaltiot voivat keskittyä niiden täytäntöönpanoon.

Ehdotus neuvoston päätökseksi perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 148 artiklaan, jonka mukaisesti neuvosto laatii vuosittain jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat. SEUT:n mukaisesti neuvosto kuulee Euroopan parlamenttia työllisyyskomiteaa, talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa ennen suuntaviivoja koskevan päätöksen tekemistä. Neuvosto esitti kuulemispyynnön parlamentille 26. tammikuuta 2011.

Vuonna 2010 hyväksytyt talouspolitiikan ja työllisyyden suuntaviivat koostuvat SEUT:n 121 artiklaan perustuvista talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista ja SEUT:n 148 artiklaan perustuvista työllisyyden suuntaviivoista. Mainitut kaksi säädöstä hyväksyttiin erillisinä mutta toisiinsa liittyvinä välineinä, jotka yhdessä muodostavat yhdennetyt suuntaviivat. Euroopan parlamentti käsitteli ehdotusta päätökseksi työllisyyden suuntaviivoista ja hyväksyi 8. syyskuuta 2010 lainsäädäntöpäätöslauselman, joka sisälsi useita tarkistuksia (Öryn mietintö).

Esittelijä ymmärtää tavoitteen, jonka mukaan työllisyyden suuntaviivat on pidettävä ennallaan Eurooppa 2020 -strategian väliarviointiin saakka. Esittelijä haluaa kuitenkin korostaa sen merkitystä, että yhdennetyt talouspolitiikan suuntaviivat ja työllisyyden suuntaviivat on säilytettävä Eurooppa 2020 -strategian vuosittaisten arviointien keskeisinä kohteina. Komission ja neuvoston on varmistettava, että yhdennetyt suuntaviivat ovat eurooppalaisen ohjausjakson yhteinen tekijä. Jos vuotuisen kasvuselvityksen merkittävin sisältö eroaa suuntaviivojen sisällöstä, ensiksi mainittuja on muutettava johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Lopuksi esittelijä toistaa jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tehokasta valvontaa koskevan parlamentin vaatimuksen, jonka mukaan kansallisten toimijoiden kuten työmarkkinaosapuolten ja parlamenttien valiokuntien on osallistuttava kansallisten uudistusohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. Yhtä tärkeää on se, että esittelijä toistaa parlamentin pitkään esittämän vaatimuksen komissiolle ja neuvostolle, jonka mukaan parlamentille olisi annettava riittävästi aikaa ja joka tapauksessa vähintään viisi kuukautta, jotta se voi täyttää neuvoa-antavan tehtävänsä työllisyyden suuntaviivojen seuraavan täydellisen tarkistamisen aikana.

(1)

Neuvoston päätös 2010/707/EU, tehty 21 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (EUVL L 308, 24.11.2010, s. 46).


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.2.2011)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Valmistelija: Sharon Bowles

LYHYET PERUSTELUT

Talous- ja raha-asioiden valiokunta tukee talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden työllisyyden suuntaviivojen sisällyttämistä eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja kiinnittää erityistä huomiota siihen, että niiden merkitystä ei pidä heikentää, koska komissio ja neuvosto ovat vahvistaneet tavoitteen lisätä sitoutumista ja demokraattista vastuunalaisuutta.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. toistaa pitkään esittämänsä vaatimuksen komissiolle ja neuvostolle, että parlamentille olisi annettava riittävästi aikaa, ja joka tapauksessa vähintään viisi kuukautta, jotta se voi täyttää perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisen neuvoa-antavan tehtävänsä vuoteen 2014 kaavaillun jäsenvaltioiden työllisyyden suuntaviivojen täydellisen tarkistamisen aikana;

4. toistaa pitkään esittämänsä vaatimuksen komissiolle ja neuvostolle, että parlamentille olisi annettava riittävästi aikaa, ja joka tapauksessa vähintään viisi kuukautta, jotta se voi ilmoittaa kantansa yhdennettyihin suuntaviivoihin (talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja jäsenvaltioiden työllisyyden suuntaviivat) eurooppalaiseen ohjausjakson puitteissa ja täyttää perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisen neuvoa-antavan tehtävänsä vuoteen 2014 kaavaillun jäsenvaltioiden työllisyyden suuntaviivojen täydellisen tarkistamisen aikana;

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

EMPL

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

3.2.2011

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Sharon Bowles

9.2.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.2.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

26.1.2011

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

3.2.2011

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

3.2.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pervenche Berès

20.1.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.2.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Catherine Bearder

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.2.2011

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö