Procedūra : 2011/0007(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0040/2011

Pateikti tekstai :

A7-0040/2011

Debatai :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Balsavimas :

PV 17/02/2011 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0070

PRANEŠIMAS     *
PDF 171kWORD 100k
14.2.2011
PE 456.975v02-00 A7-0040/2011

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Pervenche Berès

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0006),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 148 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0033/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A7‑0040/2011),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti tekstą, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  pakartoja savo seniai pateiktą prašymą Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad visapusiško valstybių narių ekonominės politikos gairių persvarstymo, kurį suplanuota atlikti 2014 m, metu Parlamentui būtų suteikta užtektinai laiko, bet kokiu atveju ne mažiau kaip penki mėnesiai, pateikti nuomonę dėl integruotų gairių (bendrų ekonominės politikos gairių ir užimtumo gairių) ir jo konsultuojamajam vaidmeniui atlikti, kaip apibrėžta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Sausio 12 d. Komisija, įvertinusi preliminarias nacionalinių reformų programas, kurias valstybės narės pateikė pagal strategiją „Europa 2020“, taip pat pateikusi metinę augimo apžvalgą, patvirtino pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriame rekomenduojama 2011 m. patvirtinti valstybių narių integruotų ekonominės politikos ir užimtumo politikos gairių, kurios buvo priimtos 2010 m., galiojimą(1). Šiame pasiūlyme atsižvelgiama į tai, kad naujos integruotos strategijos „Europa 2020“ gairės turi būti visapusiškai perkeltos į politikos priemones ir tolesnes valstybių narių reformas, numatytas galutinėse nacionalinėse reformų programose, kurios turi būti pateiktos iki 2011 m. balandžio mėn. Be to, Komisijos pasiūlymas grindžiamas 2010 m. užimtumo gairėse numatytu įsipareigojimu nekeisti gairių, kiek tai įmanoma, iki 2014 m. siekiant, kad valstybės narės dėmesį sutelktų ties jų įgyvendinimu.

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 148 straipsniu, pagal kurį reikalaujama, kad Taryba kasmet parengtų valstybių narių užimtumo politikos gaires. SESV numatoma, kad prieš priimdama sprendimą dėl gairių Taryba konsultuojasi su Europos Parlamentu, taip pat su Užimtumo komitetu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu. Taryba į Parlamentą su prašymu dėl konsultacijos kreipėsi 2011 m. sausio 26 d.

2010 m. patvirtintas integruotas ekonominės politikos ir užimtumo politikos gaires sudaro ekonominės politikos bendros gairės, grindžiamos SESV 121 straipsniu, ir užimtumo gairės, grindžiamos SESV 148 straipsniu. Šie du teisės aktai buvo priimti kaip atskiros, tačiau susijusios priemonės, kurios kartu sudaro integruotų gairių paketą. Europos Parlamentas svarstė pasiūlymą dėl užimtumo gairių ir 2010 m. rugsėjo 8 d. priėmė teisėkūros rezoliuciją, kurioje pateikė keletą pakeitimų (C. Öry pranešimas).

Pranešėja supranta, kodėl siekiama išlaikyti užimtumo gaires nepakeistas iki strategijos „Europa 2020“ laikotarpio vidurio peržiūros. Tačiau pranešėja norėtų pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti, kad strategijos „Europa 2020“ metinės peržiūros metu integruotoms ekonominės politikos ir užimtumo politikos gairėms būtų ir toliau skiriamas pagrindinis dėmesys. Komisija ir Taryba privalo užtikrinti, kad integruotos gairės būtų pagrindinis Europos semestro klausimas. Jeigu pagrindinės metinės augimo apžvalgos išvados nukryptų nuo gairių turinio, jas reikėtų iš dalies keisti siekiant užtikrinti nuoseklumą.

Baigdama pranešėja pakartoja Parlamento raginimus užtikrinti veiksmingą valstybių narių užimtumo ir socialinės politikos valdymą, kurį turėtų sudaryti suinteresuotųjų šalių, įskaitant socialinius partnerius ir parlamentines institucijas, dalyvavimas planuojant, įgyvendinant, stebint ir vertinant nacionalines reformų programas. Be to, pranešėja norėtų pakartoti nuolatinius Parlamento raginimus Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad per kitą visapusišką užimtumo gairių persvarstymą Parlamentui būtų suteikta pakankamai laiko, bet kuriuo atveju ne mažiau negu penki mėnesiai, konsultaciniam vaidmeniui atlikti.

(1)

2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas 2010/707/ES dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (OL L 308, 2010 11 24, p. 46)


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (10.2.2011)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Nuomonės referentė: Sharon Bowles

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas reiškia savo pritarimą ketinimui siekiant Komisijos ir Tarybos patvirtinto atsakomybės ir demokratinės atskaitomybės didinimo tikslo stipriai integruoti plačios ekonomikos politikos gaires ir valstybių narių užimtumo politikos gaires į Europos semestro programą ir ypatingą dėmesį skirti pastangoms nesumenkinti jų svarbos.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas

4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. pakartoja savo seniai pateiktą prašymą Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad visapusiško valstybių narių ekonominės politikos gairių persvarstymo, kurį suplanuota atlikti 2014 m, metu Parlamentui būtų suteikta užtektinai laiko, bet kokiu atveju ne mažiau kaip penki mėnesiai, jo konsultuojamajam vaidmeniui atlikti, kaip apibrėžta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje;

4. pakartoja savo seniai pateiktą prašymą Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad visapusiško valstybių narių ekonominės politikos gairių persvarstymo, kurį suplanuota atlikti 2014 m., metu Parlamentui būtų suteikta užtektinai laiko, bet kokiu atveju ne mažiau kaip penki mėnesiai, savo nuomonėms dėl integruotų gairių (bendrų ekonominės politikos gairių ir užimtumo gairių) Europos semestro programoje išreikšti ir savo konsultuojamajam vaidmeniui atlikti, kaip apibrėžta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje;

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Nuorodos

COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

3.2.2011

 

 

 

Pranešėjas (-a):

       Paskyrimo data

Sharon Bowles

9.2.2011

 

 

Priėmimo data

10.2.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Nuorodos

KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Konsultacijos su EP data

26.1.2011

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

3.2.2011

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

3.2.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Pervenche Berès

20.1.2011

 

 

Priėmimo data

14.2.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Catherine Bearder

Teisinė informacija - Privatumo politika