Procedūra : 2011/0007(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0040/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0040/2011

Debates :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Balsojumi :

PV 17/02/2011 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0070

ZIŅOJUMS     *
PDF 176kWORD 103k
14.2.2011
PE 456.975v02-00 A7-0040/2011

par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referente: Pervenche Berès

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  Ekonomikas un monetārā komitejas ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0006),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 148. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7–0033/2011),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A7-0040/2011),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  atkārtoti izsaka pastāvīgo aicinājumu Komisijai un Padomei nodrošināt, ka Parlamentam, veicot 2014. gada beigās paredzēto dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu pilnīgo pārskatīšanu, ir pietiekams laiks, kas jebkurā gadījumā nav mazāks par 5 mēnešiem, lai Parlaments skaidri izteiktu savu viedokli par integrētajām pamatnostādnēm (ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm un nodarbinātības politikas pamatnostādnēm) saistībā ar Eiropas pusgada pamatregulējumu un īstenotu tā konsultatīvo uzdevumu, kas noteikts Līguma 148. panta 2. punktā;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Komisija pēc dalībvalstu saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” iesniegto nacionālo reformu programmu novērtēšanas un līdztekus gada izaugsmes pētījuma iesniegšanai 12. janvārī pieņēma priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru ierosināts apstiprināt 2010. gadā pieņemtās dalībvalstu pamatnostādnes par integrētu ekonomikas politiku un nodarbinātību(1) 2011. gadam. Šajā priekšlikumā ņemts vērā tas, ka stratēģijas „Eiropa 2020” jaunās integrētās pamatnostādnes pilnībā jātransponē dalībvalstu politikas pasākumos un jāievēro, nosakot īstenojamo reformu secību un līdz 2011. gada aprīlim atspoguļojot to galīgajās nacionālo reformu programmās. Komisijas priekšlikums turklāt balstās uz 2010. gada nodarbinātības pamatnostādnēs iekļautajam saistībām līdz 2014. gadam saglabāt tās pēc iespējas nemainīgā veidā, lai dalībvalstis varētu koncentrēties uz to īstenošanu.

Priekšlikums Padomes lēmumam balstīts uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 148. pantu, kurā paredzēts, ka Padome ik gadu nosaka nodarbinātības politikas pamatnostādnes. LESD paredzēts, ka Padome pirms lēmuma pieņemšanas par pamatnostādnēm apspriežas ar Eiropas Parlamentu, kā arī Nodarbinātības komiteju, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju. Padome lūgumu par apspriešanos Parlamentam nosūtījusi 2011. gada 26. janvārī.

2010. gadā pieņemtās Integrētās ekonomikas un nodarbinātības politikas pamatnostādnes ir Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes, kuras balstītas uz LESD 121. pantu, un Nodarbinātības pamatnostādnes, kas balstītas uz LESD 148. pantu. Šie tiesību akti tika pieņemti kā atšķirīgi tiesību instrumenti, kas tomēr ir savstarpēji saistīti un kopā veido dokumentu kopumu ar integrētām pamatnostādnēm. Eiropas Parlaments apsprieda priekšlikumu par nodarbinātības pamatnostādnēm un 2010. gada 8. septembrī pieņēma normatīvu rezolūciju, iekļaujot tajā vairākus grozījumus (C. Öry ziņojums).

Referente var saprast, kāpēc nodarbinātības pamatnostādnes jācenšas saglabāt nemainīgas līdz stratēģijas „Eiropa 2020” termiņa vidusposma pārskatīšanai. Referente tomēr vēlas uzsvērt, cik svarīgi ir stratēģijas „Eiropa 2020” ikgadējās pārskatīšanas gaitā turpināt īpašu uzmanību pievērst integrētās ekonomikas politikas un nodarbinātības pamatnostādnēm. Komisijai un Padomei ir jānodrošina, ka integrētās pamatnostādnes kļūst par Eiropas pusgada vienu no svarīgākajām tēmām. Ja gada izaugsmes pētījuma galvenā informācija neatbilst pamatnostādņu saturam, tās attiecīgi būtu jāgroza, lai nodrošinātu saskanību.

Visbeidzot referente atgādina par Parlamenta aicinājumiem dalībvalstīs nodrošināt nodarbinātības un sociālās politikas efektīvu pārvaldību, kas aptver ieinteresēto aprindu, tostarp arī sociālo partneru un parlamentāro struktūru, iesaistīšanu nacionālo reformu programmu veidošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā. Tikpat svarīgi — referente vēlas atgādināt par Parlamenta pastāvīgajiem aicinājumiem Komisijai un Padomei nodrošināt, ka, veicot nodarbinātības politikas pamatnostādņu pilnīgo pārskatīšanu, tam ir pietiekams laiks, kas jebkurā gadījumā nav mazāks par 5 mēnešiem, lai īstenotu tā konsultatīvo uzdevumu.

(1)

Padomes 2010. gada 21. oktobra Lēmums Nr. 2010/707/ES par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (OV L 308, 24.11.2010., 46. lpp.).


Ekonomikas un monetārā komitejas ATZINUMS (10.2.2011)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 211/0007(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Sharon Bowles

ĪSS PAMATOJUMS

Ekonomikas un monetārā komiteja izsaka atbalstu tam, ka ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes un dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes pavisam noteikti tiek integrētas Eiropas pusgada pamatregulējumā, kā arī mudina īpašu uzmanību pievērst tam, lai netiktu mazināts šo pamatnostādņu nozīmīgums, īstenojot Komisijas un Padomes apstiprinātos mērķus par līdzdalības un demokrātiskās atbildības palielināšanu.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. atkārtoti izsaka pastāvīgo aicinājumu Komisijai un Padomei nodrošināt, ka Parlamentam, veicot 2014. gada beigās paredzēto dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu pilnīgo pārskatīšanu, ir pietiekams laiks, kas jebkurā gadījumā nav mazāks par 5 mēnešiem, lai Parlaments īstenotu tā konsultatīvo uzdevumu, kas noteikts Līguma 148. panta 2. punktā;

4. atkārtoti izsaka pastāvīgo aicinājumu Komisijai un Padomei nodrošināt, ka Parlamentam, veicot 2014. gada beigās paredzēto dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu pilnīgo pārskatīšanu, ir pietiekams laiks, kas jebkurā gadījumā nav mazāks par 5 mēnešiem, lai Parlaments skaidri izteiktu savu viedokli par integrētajām pamatnostādnēm (ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm un nodarbinātības politikas pamatnostādnēm) saistībā ar Eiropas pusgada pamatregulējumu un īstenotu tā konsultatīvo uzdevumu, kas noteikts Līguma 148. panta 2. punktā;

PROCEDŪRA

Virsraksts

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Atsauces

COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Atbildīgā komiteja

EMPL

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

3.2.2011

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Sharon Bowles

9.2.2011

 

 

Pieņemšanas datums

10.2.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas


PROCEDŪRA

Virsraksts

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Atsauces

COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

26.1.2011

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

3.2.2011

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

3.2.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Pervenche Berès

20.1.2011

 

 

Pieņemšanas datums

14.2.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Catherine Bearder

Iesniegšanas datums

14.2.2011

Juridisks paziņojums - Privātuma politika