SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

  14.2.2011 - (COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS)) - *

  Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  Sprawozdawczyni : Pervenche Berès

  Procedura : 2011/0007(CNS)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0040/2011
  Teksty złożone :
  A7-0040/2011
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

  (COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

  (Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0006),

  –   uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0033/2011),

  –   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7‑0040/2011),

  1.  zatwierdza wniosek Komisji;

  2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

  3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu zatwierdzonego przez Parlament;

  4.  powtarza swój stały apel do Komisji i Rady o zagwarantowanie Parlamentowi wystarczającego czasu, a w każdym razie nie mniej niż pięciu miesięcy, na wyrażenie poglądów na temat zintegrowanych wytycznych (ogólnych wytycznych polityki gospodarczej i wytycznych dotyczących zatrudnienia) w ramach europejskiego semestru oraz na wypełnienie roli konsultacyjnej zgodnie z art.148 ust. 2 Traktatu w trakcie wyznaczonego na rok 2014 całościowego przeglądu wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich;

  5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

  UZASADNIENIE

  W następstwie oceny wstępnych krajowych programów reform (KPR) przedstawionych przez państwa członkowskie w ramach strategii „Europa 2020” oraz równocześnie z przedstawieniem pierwszej rocznej wizji wzrostu gospodarczego Komisja przyjęła dnia 12 stycznia wniosek dotyczący decyzji Rady sugerującej potwierdzenie ważności na rok 2011 zintegrowanych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej i zatrudnienia państw członkowskich, przyjętych w roku 2010[1]. We wniosku uwzględniono fakt, że należy dokonać pełnej transpozycji nowych zintegrowanych wytycznych dotyczących strategii „Europa 2020” na działania polityczne i kolejne etapy reform państw członkowskich, do przedstawienia w końcowej wersji KPR, które mają być gotowe w kwietniu 2011 r. Ponadto wniosek Komisji opiera się na zobowiązaniu – ujętym w wytycznych dotyczących zatrudnienia z 2010 r. – do niezmieniania w miarę możliwości wytycznych do roku 2014, tak aby państwa członkowskie mogły się skupić na ich wdrażaniu.

  Podstawą wniosku dotyczącego decyzji Rady jest art. 148 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stanowi, że Rada rokrocznie opracowuje wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich. TFUE przewiduje, że przed podjęciem decyzji w sprawie wytycznych Rada zasięga opinii Parlamentu Europejskiego, jak również Komitetu Zatrudnienia, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Rada wystąpiła z wnioskiem o konsultację z Parlamentem w dniu 26 stycznia 2011 r.

  Zintegrowane wytyczne dotyczące polityki gospodarczej i zatrudnienia przyjęte w 2010 r. obejmują ogólne wytyczne polityki gospodarczej, których podstawą jest art. 121 TFUE, oraz wytyczne dotyczące zatrudnienia, których podstawą jest art. 148 TFUE. Oba akty prawne zostały przyjęte jako odrębne – choć wzajemnie ze sobą powiązane – instrumenty prawne, które składają się na pakiet zintegrowanych wytycznych. Parlament Europejski omówił wniosek w sprawie wytycznych dotyczących zatrudnienia i dnia 8 września 2010 r. przyjął rezolucję legislacyjną zawierającą szereg poprawek (sprawozdanie Öryego).

  Sprawozdawczyni rozumie dążenie do niezmieniania wytycznych dotyczących zatrudnienia do czasu śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020”. Niemniej sprawozdawczyni chciałaby podkreślić znaczenie skupienia się na zintegrowanych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej i zatrudnienia w rocznym przeglądzie strategii „Europa 2020”. Komisja i Rada muszą zadbać o to, by zintegrowane wytyczne były nicią przewodnią europejskiego semestru. Jeśli główne elementy rocznej wizji wzrostu gospodarczego odbiegałyby od treści wytycznych, wytyczne należy konsekwentnie zmieniać w celu zachowania spójności.

  Ponadto sprawozdawczyni ponawia apel Parlamentu o skuteczne zarządzanie polityką zatrudnienia i polityką socjalną przez państwa członkowskie, które musi obejmować zaangażowanie zainteresowanych podmiotów, w tym partnerów społecznych i organów parlamentarnych, w opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę krajowych programów reform. Co więcej, sprawozdawczyni pragnie ponowić powtarzany od dawna apel do Komisji i Rady o zagwarantowanie Parlamentowi wystarczającego czasu, a w każdym razie nie mniej niż pięciu miesięcy, na wypełnienie jego roli konsultacyjnej podczas kolejnego całościowego przeglądu wytycznych dotyczących zatrudnienia.

  • [1]  Decyzja Rady 2010/707/UE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46).

  OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (10.2.2011)

  dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich
  (COM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

  Sprawozdawczyni : Sharon Bowles

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Komisja ECON popiera propozycję silnego zintegrowania ogólnych wytycznych polityki gospodarczej i wytycznych polityki zatrudnienia państw członkowskich w ramach europejskiego semestru oraz zwrócenia szczególnej uwagi na nieumniejszanie ich znaczenia, przy jednoczesnej realizacji deklarowanego celu Komisji i Rady dotyczącego wzmacniania poczucia odpowiedzialności i rozliczalności demokratycznej.

  POPRAWKI

  Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następującej poprawki:

  Poprawka  1

  Wstępny projekt rezolucji

  Ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. powtarza swój stały apel do Komisji i Rady o zagwarantowanie Parlamentowi wystarczającego czasu, a w każdym razie nie mniej niż pięciu miesięcy, na wypełnienie jego roli konsultacyjnej zgodnie z art.148 ust.2 traktatu w trakcie wyznaczonego na rok 2014 całościowego przeglądu wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich;

  4. powtarza swój stały apel do Komisji i Rady o zagwarantowanie Parlamentowi wystarczającego czasu, a w każdym razie nie mniej niż pięciu miesięcy, na wyrażenie swoich poglądów na temat zintegrowanych wytycznych (ogólnych wytycznych polityki gospodarczej i wytycznych dotyczących zatrudnienia) w ramach europejskiego semestru oraz na wypełnienie jego roli konsultacyjnej zgodnie z art.148 ust. 2 traktatu w trakcie wyznaczonego na rok 2014 całościowego przeglądu wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich;

  PROCEDURA

  Tytuł

  Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

  Odsyłacze

  COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  EMPL

  Opinia wydana przez

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  3.2.2011

   

   

   

  Sprawozdawca

  Data powołania

  Sharon Bowles

  9.2.2011

   

   

  Data przyjęcia

  10.2.2011

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas

  PROCEDURA

  Tytuł

  Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

  Odsyłacze

  COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

  Data konsultacji z PE

  26.1.2011

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  EMPL

  3.2.2011

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  3.2.2011

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Pervenche Berès

  20.1.2011

   

   

  Data przyjęcia

  14.2.2011

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  41

  4

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Catherine Bearder

  Data złożenia

  14.2.2011