Postup : 2011/0007(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0040/2011

Predkladané texty :

A7-0040/2011

Rozpravy :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Hlasovanie :

PV 17/02/2011 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0070

SPRÁVA     *
PDF 179kWORD 100k
14.2.2011
PE 456.975v02-00 A7-0040/2011

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Pervenche Berès

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0006),

–   so zreteľom na článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0033/2011),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0040/2011)

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  opäť pripomína svoju dlhodobú výzvu Komisii a Rade, aby zabezpečili, že Európsky parlament bude mať k dispozícii potrebný čas, v každom prípade najmenej päť mesiacov na to, aby v rámci úplnej revízie usmernení politík zamestnanosti členských štátov, ktorá je naplánovaná na rok 2014, vyjadril svoj názor na integrované usmernenia (hlavné smery hospodárskych politík a usmernenia pre oblasť zamestnanosti) v rámci európskeho semestra a splnil svoju konzultačnú úlohu, ktorá je vymedzená v článku 148 ods. 2 zmluvy;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Po vyhodnotení predbežných národných programov reforiem (NPR), ktoré predložili členské štáty v rámci stratégie Európa 2020, a súčasne s predložením prvého ročného prieskumu rastu Komisia prijala 12. januára návrh rozhodnutia Rady, v ktorom odporúča potvrdiť na rok 2011 platnosť integrovaných usmernení pre hospodársku politiku a zamestnanosť členských štátov, prijatých v roku 2010(1). V návrhu sa berie do úvahy skutočnosť, že nové integrované usmernenia Európa 2020 sa majú plne transponovať do politických opatrení a postupné zaradenie reforiem členských štátov sa má predložiť v konečných NPR, ktoré majú byť hotové v apríli 2011. Návrh Komisie ďalej vychádza zo záväzku, ktorý je zahrnutý v usmerneniach pre zamestnanosť z roku 2010, zachovať stabilitu usmernení pokiaľ možno až do roku 2014, aby sa členské štáty mohli zamerať na ich plnenie.

Návrh na rozhodnutie Rady vychádza z článku 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), podľa ktorého sa od Rady vyžaduje, aby každoročne stanovila usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov. V ZFEÚ sa ďalej uvádza, že Rada sa má pred prijatím rozhodnutia o usmerneniach radiť s Európskym parlamentom, Výborom pre zamestnanosť, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. Rada zaslala Parlamentu o žiadosť o konzultácie 26. januára 2011.

Integrované usmernenia pre hospodársku politiku a zamestnanosť prijaté v roku 2010 pozostávajú zo základných usmernení pre hospodársku politiku, ktoré sú založené na článku 121 ZFEÚ, a usmernení pre zamestnanosť, ktoré sú založené na článku 148 ZFEÚ. Tieto dva právne akty boli prijaté ako osobitné, ale prepojené nástroje, ktoré spolu vytvárajú súbor integrovaných usmernení. Európsky parlament prerokoval návrh na usmernenia pre zamestnanosť a 8. septembra 2010 prijal legislatívne uznesenie vrátane viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (správa poslanca Öryho).

Spravodajkyňa chápe úmysel zachovať stabilitu usmernení pre zamestnanosť do preskúmania stratégie Európa 2020 v polovici trvania. Rada by však zdôraznila, že je dôležité, aby integrované usmernenia pre hospodársku politiku a zamestnanosť zostali v centre pozornosti ročného preskúmania stratégie Európa 2020. Komisia a Rada musia zabezpečiť, aby integrované usmernenia boli „červenou niťou“ európskeho semestra. Keby sa kľúčové informácie ročného prieskumu rastu odchyľovali od obsahu usmernení, mali by sa upraviť, aby sa zabezpečila konzistentnosť.

Spravodajkyňa napokon pripomína požiadavku Parlamentu, aby členské štáty účinne riadili zamestnaneckú a sociálnu politiku a aby pri navrhovaní, plnení, monitorovaní a vyhodnocovaní národných programov reforiem zapájali zúčastnené strany vrátane sociálnych partnerov a parlamentných orgánov. Spravodajkyňa by takisto rada pripomenula dlhodobú výzvu Parlamentu Komisii a Rade, aby zabezpečili, že Parlament bude mať k dispozícii potrebný čas, v každom prípade najmenej päť mesiacov na to, aby v rámci úplnej revízie usmernení pre zamestnanosť mohol splniť svoju konzultačnú úlohu.

(1)

Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46).


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (10.2.2011)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sharon Bowles

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor ECON vyjadruje svoju podporu tomu, aby sa hlavné usmernenia hospodárskych politík a usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov intenzívne začleňovali do rámca európskeho semestra a aby sa venovala osobitná pozornosť tomu, že ich dôležitosť neklesne, v súlade s plnením cieľa zvýšenia účasti a demokratickej zodpovednosti, ktorý potvrdila Komisia a Rada.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Predbežný návrh uznesenia

Odsek 4

Predbežný návrh uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. opäť pripomína svoju dlhodobú výzvu Komisii a Rade, aby zabezpečili, že Európsky parlament bude mať k dispozícii potrebný čas, v každom prípade najmenej päť mesiacov na to, aby v rámci úplnej revízie usmernení politík zamestnanosti členských štátov, ktorá je naplánovaná na rok 2014, splnil svoju konzultačnú úlohu, ktorá je vymedzená v článku 148 ods. 2 zmluvy;

4. opäť pripomína svoju dlhodobú výzvu Komisii a Rade, aby zabezpečili, že Európsky parlament bude mať k dispozícii potrebný čas, v každom prípade najmenej päť mesiacov na to, aby v rámci úplnej revízie usmernení politík zamestnanosti členských štátov, ktorá je naplánovaná na rok 2014, vyjadril svoj názor na integrované usmernenia (hlavné smery hospodárskych politík a usmernenia pre oblasť zamestnanosti) v rámci európskeho semestra a splnil svoju konzultačnú úlohu, ktorá je vymedzená v článku 148 ods. 2 zmluvy;

POSTUP

Názov

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Referenčné čísla

KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ECON

3.2.2011

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Sharon Bowles

9.2.2011

 

 

Dátum prijatia

10.2.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas


POSTUP

Názov

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Referenčné čísla

KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Dátum konzultácie s EP

26.1.2011

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

3.2.2011

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

3.2.2011

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Pervenche Berès

20.1.2011

 

 

Dátum prijatia

14.2.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia