Förfarande : 2011/0007(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0040/2011

Ingivna texter :

A7-0040/2011

Debatter :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Omröstningar :

PV 17/02/2011 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0070

BETÄNKANDE     *
PDF 160kWORD 95k
14.2.2011
PE 456.975v02-00 A7-0040/2011

om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Pervenche Berès

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0006),

–   med beaktande av artikel 148.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0033/2011),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0040/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet har länge framhållit att kommissionen och rådet bör se till att parlamentet får tillräckligt med tid, och i varje fall inte mindre än fem månader, för att lämna sina synpunkter på de integrerade riktlinjerna (allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och riktlinjer för sysselsättningen) inom ramen för den europeiska terminen och för att fullgöra sin rådgivande funktion, så som den definieras i artikel 148.2 i fördraget, under den fullständiga översynen av medlemsstaternas sysselsättningsriktlinjer som enligt planerna ska genomföras under 2014.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Efter utvärderingen av de nationella reformprogrammen som medlemsstaterna lade fram inom ramen för Europa 2020-strategin och parallellt med framläggandet av den första årliga tillväxtöversikten antog kommissionen den 12 januari ett förslag till rådsbeslut som syftar till att för 2011 bekräfta giltigheten av den integrerade ekonomiska politik och de sysselsättningsriktlinjer för medlemsstaterna som antogs 2010(1). I detta förslag beaktas det faktum att de nya i Europa 2020-strategin integrerade riktlinjerna ska införlivas fullständigt i medlemsstaternas politiska åtgärder och reformer som ska presenteras i de slutgiltiga nationella reformprogrammen med slutdatum i april 2011. Kommissionens förslag bygger också på det åtagande som gjordes i 2010 års riktlinjer för sysselsättningen om att riktlinjerna så långt det är möjligt ska förbli oförändrade fram till 2014 så att medlemsstaterna kan inrikta sig på genomförandet av dem.

Förslaget till rådets beslut grundar sig på artikel 148 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), enligt vilken rådet varje år ska lägga fast riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik. Enligt FEUF ska rådet innan det antar ett beslut om riktlinjerna höra Europaparlamentet liksom sysselsättningskommittén, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Rådet riktade en begäran om samråd till parlamentet den 26 januari 2011.

De integrerade ekonomiska och sysselsättningspolitiska riktlinjer som antogs 2010 utgörs av allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken på grundval av artikel 121 i FEUF och riktlinjer för sysselsättningen på grundval av artikel 148 i FEUF. Dessa båda rättsakter antogs som separata men sammanhörande rättsakter, som tillsammans bildar ett paket av integrerade riktlinjer. Europaparlamentet diskuterade förslaget om riktlinjer för sysselsättningen och antog den 8 september 2010 en lagstiftningsresolution med ett antal ändringsförslag (Örybetänkandet).

Föredraganden har förståelse för målsättningen att bevara sysselsättningsriktlinjerna oförändrade fram till halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin. Föredraganden vill emellertid betona vikten av att de integrerade ekonomiska och sysselsättningspolitiska riktlinjerna står i centrum i den årliga översynen av Europa 2020-strategin. Kommissionen och rådet måste se till att de integrerade riktlinjerna är den röda tråden i den europeiska terminen. Om de huvudsakliga slutsatserna från den årliga tillväxtöversikten skiljer sig från riktlinjernas innehåll bör dessa följaktligen ändras för att säkerställa överensstämmelse.

Till sist upprepar föredraganden parlamentets krav på en effektiv styrning av sysselsättningen och socialpolitiken från medlemsstaternas sida där berörda aktörer, däribland arbetsmarknadens parter och parlamentariska organ, måste delta i utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av de nationella reformprogrammen. Så som parlamentet länge har framhållit bör också kommissionen och rådet se till att parlamentet får tillräckligt med tid och i varje fall inte mindre än fem månader för att fullgöra sin rådgivande funktion under nästa fullständiga översyn av sysselsättningsriktlinjerna.

(1)

Rådets beslut 2010/707/EU av den 21 oktober 2010 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (EUT L 308, 24.11.2010, s. 46).


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (10.2.2011)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(KOM(2011)0006 – C7‑0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Föredragande: Sharon Bowles

KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för ekonomi och valutafrågor stöder att de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och medlemsstaternas riktlinjer för sysselsättningen i hög grad integreras inom ramen för den europeiska terminen och att särskild vikt läggs vid att inte minska deras betydelse i enlighet med kommissionens och rådets uttalade mål om att öka ansvaret och den demokratiska kontrollen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 4

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet har länge framhållit att kommissionen och rådet bör se till att parlamentet får tillräckligt med tid och i varje fall inte mindre än fem månader för att fullgöra sin rådgivande funktion, så som den definieras i artikel 148.2 i fördraget, under den fullständiga översynen av medlemsstaternas sysselsättningsriktlinjer som enligt planerna ska genomföras under 2014.

4. Europaparlamentet har länge framhållit att kommissionen och rådet bör se till att parlamentet får tillräckligt med tid, och i varje fall inte mindre än fem månader, för att lämna sina synpunkter på de integrerade riktlinjerna (allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och riktlinjer för sysselsättningen) inom ramen för den europeiska terminen och för att fullgöra sin rådgivande funktion, så som den definieras i artikel 148.2 i fördraget, under den fullständiga översynen av medlemsstaternas sysselsättningsriktlinjer som enligt planerna ska genomföras under 2014.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Referensnummer

KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Ansvarigt utskott

EMPL

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

3.2.2011

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sharon Bowles

9.2.2011

 

 

Antagande

10.2.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Referensnummer

KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

26.1.2011

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

EMPL

3.2.2011

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

ECON

3.2.2011

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Pervenche Berès

20.1.2011

 

 

Antagande

14.2.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Catherine Bearder

Ingivande

14.2.2011

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy