RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes

15.2.2011 - (KOM(2010)0649 – C7‑0364/2010 – 2010/0318(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Vital Moreira
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

Menetlus : 2010/0318(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0041/2011
Esitatud tekstid :
A7-0041/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes

(KOM(2010)0649 – C7‑0364/2010 – 2010/0318(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0649);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0364/2010);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7‑0041/2011),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

MENETLUS  

Pealkiri

Nõukogu määruse (EÜ) nr 55/2008 (millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes) muutmine

Viited

KOM(2010)0649 – C7-0364/2010 – 2010/0318(COD)

EP-le esitamise kuupäev

10.11.2010

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

23.11.2010

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

AGRI

23.11.2010

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AGRI

7.2.2011

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Vital Moreira

17.1.2011

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

26.1.2011

Arutamine parlamendikomisjonis

26.1.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.1.2011