ДОКЛАД относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив

  10.3.2011 - (2010/2233(INI))

  Комисия по външни работи
  Докладчик: Dominique Baudis
  Докладчик по становище (*):
  Mário David, комисия по международна търговия
  (*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

  Процедура : 2010/2233(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0042/2011
  Внесени текстове :
  A7-0042/2011
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив

  (2010/2233(INI))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид Споразумението за сътрудничество от 25 февруари 1989 г. между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

  –   като взе предвид своята резолюция от 24 април 2008 г. относно Споразумението за свободна търговия между ЕО и Съвета за сътрудничество в Залива[1],

  –   като взе предвид своята резолюция от 13 юли 1990 г. относно обхвата на Споразумението за свободна търговия, което предстои да бъде сключено между ЕИО и Съвета за сътрудничество в Залива,

  –   като взе предвид доклада относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност: гарантиране на сигурността в променящия се свят, одобрен от Съвета през декември 2008 г.,

  –   като взе предвид стратегическото партньорство на Европейския съюз със Средиземноморието и Близкия изток, одобрено от Съвета през юни 2004 г.,

  –   като взе предвид съвместното комюнике на 20-тия Съвет на министрите от 14 юни 2010 г. в Люксембург,

  –   -като взе предвид своя доклад от 10 май 2010 г. относно Съюза за Средиземноморието,

  –   като взе предвид съвместното комюнике на 19-ия Съвет на министрите от 29 април 2009 г. в Маскат,

  –   като взе предвид програмата за съвместно действие (2010-2013 г.) за прилагане на споразумението за сътрудничество между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив от 1988 г.,

  –   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно укрепването на сътрудничеството с трети държави в областта на висшето образование (COM(2001)0385),

  –   като взе предвид своята резолюция относно реформите в арабския свят: каква стратегия да предприеме Европейският съюз? [2],

  –   като взе предвид икономическото споразумение между страните от Съвета за сътрудничество в Залива, подписано на 31 декември 2001 г. в гр. Маскат, Султаната Оман, и декларацията от Доха на Съвета за сътрудничество в Залива относно създаването на митнически съюз на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Залива от 21 декември 2002 г.,

  –   като взе предвид членове 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът трябва да поиска одобрението на Парламента преди сключване на международни споразумения в области, в които се прилага обикновената законодателна процедура,

  –   като взе предвид годишните доклади на Европейския парламент относно правата на човека,

  –   като взе предвид декларацията на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 1998 г. за правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават общопризнатите права на човека и основни свободи ( известна също като „Декларация на ООН за защитниците на правата на човека“),

  –   като взе предвид член 48 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по международна търговия и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0042/2011),

  A. като има предвид, че понастоящем регионът на Персийския залив трябва да бъде възприеман в светлината на новия световен бързо развиващ се икономически полюс, съставен от държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ), отбелязва, че ЕС е вторият по големина търговски партньор на ССПЗ и че последният е петият по големина пазар за износ на ЕС,

  Б.  като има предвид, че геополитическото обкръжение на Персийския залив съсредоточава предизвикателства от гледна точка на сигурността, които имат глобални и регионални последици (мирния процес в Близкия Изток, иранската ядрена програма, стабилизирането на Ирак, на Йемен, на Дарфур, тероризма и пиратството), и че до този момент Съветът за сътрудничество в Персийския залив остава единствената стабилна регионална организация, основаваща се на мултилатерализъм и сътрудничество,

  В.  като има предвид, че над една трета от всички суверенни фондове в света се притежават от държавите от Персийския залив и че тези фондове допринесоха за спасяването на световната и европейската финансова система в отговор на кризата,

  Г.  като има предвид, че районът на Персийския залив е от съществено значение за ЕС и че в един многополюсен и взаимозависим свят подобни партньорства са в състояние да посрещнат политическите предизвикателства и предизвикателствата, свързани със сигурността

  Д. като има предвид, че процесът на либерализация и диверсификация на икономическите структури, започнат в няколко страни членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, води до нова вътрешна, политическа (конституционни реформи, политическо участие, укрепване на институциите) и социална динамика (зараждане на асоциативна мрежа, сдружения на работодателите, достъп на жените до отговорни постове), която следва да се насърчи и подкрепи,

  Е.  като има предвид, че условията на живот и труд на работниците мигранти са обезпокоителни и неприемливи, по-специално на жените домашни работници, независимо от ключовата роля, която те играят в икономическата дейност на страните членки на ССПЗ, и от факта, че те съставляват 40% от населението на ССПЗ и представляват близо 80% от населението в някои арабски емирства,

  Ж. като има предвид, че и шестте страни членки са без изключение наследствени монархии, с ограничено политическо представителство, особено за жените, и в повечето случаи без избран парламент;

  З.  като има предвид, че значимостта на инвестициите на държавите от ССПЗ и общите предизвикателства в държавите от ССПЗ, южни съседки на Европейския съюз, налага взаимоотношения на сътрудничество между Европа, Средиземноморието и Персийския залив,

  И. като има предвид, че геоикономическото преориентиране на държавите от ССПЗ, което произтича от нарастващото търсене на въглеводород на азиатските пазари (Китай, Индия, Сингапур, Япония, Филипините, Южна Корея), води понастоящем до диверсификация на търговските и икономическите връзки, която се консолидира от споразуменията за свободна търговия и развитието на политическия диалог,

  Й. като има предвид ключовата роля на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив на световната сцена, поради която те споделят с Европейския съюз общи интереси в областта на международната стабилност и световното икономическо управление,

  К. като има предвид нарастващото влияние на държавите от ССПЗ в арабския и мюсюлманския свят и важната роля, която те могат да изиграят в междукултурния диалог,

  Л. като има предвид, че преговорите по споразумението за свободна търговия между ЕС и ССПЗ, започнати преди 20 години, са до този момент най-дългите търговски преговори, водени от Европейския съюз, без да бъдат приключени,

  М. като има предвид, че е необходимо заемането на ясна позиция и трайно отстояване на ангажимента от страна на Съюза в района на Персийския залив, които да гарантират по-голямата видимост и стратегическо присъствие на Съюза в района,

  Н. като има предвид, че включването на политически клаузи, по-специално на клауза относно зачитането на правата на човека, са неизменна част от всяко търговско споразумение, сключвано между Съюза и трета страна,

  O. като има предвид ограниченото присъствие на Съюза в региона и възприятието за Европа, което често се слива с това за няколко държави-членки, с които има развити дългогодишни връзки,

  П. като има предвид, че Европейският съюз разполага с експертен опит в областта на укрепването на капацитета по отношение на институциите, образованието и научно-изследователската дейност, развитието на възобновяемите енергии и екологията, техническото подпомагане, регулирането, както и политическия и дипломатическия диалог по въпросите на стабилността в съседство и на световната сигурност,

  1.  припомня, че сключването на споразумение за свободна търговия между ЕС и ССПЗ остава приоритет и че един евентуален неуспех би бил в противоречие с интересите на двете страни; подчертава, че сключването на това споразумение ще бъде взаимно признание за надеждността на две структури, избрали мултилатерализма и интеграцията;

  2.  като се има предвид ограниченото присъствие на Съюза в района на Персийския залив, счита, че в рамките на новите структури за външни отношения на Съюза, провеждането на политика за интегрирано общуване следва да допринесе за развиването на целенасочена и ефективна информация относно Съюз в страните от Персийския залив;

  3.  счита, че ЕС трябва да изготви стратегия за региона, която да бъде насочена към укрепване на неговите връзки със ССПЗ, към подкрепа за процеса на регионална интеграция и към насърчаване на двустранните отношения с държавите от ССПЗ;

  4.  изтъква, че целта е създаването на стратегическо партньорство със ССПЗ и неговите държави-членки, което да бъде на равнището на съответната роля на двете структури на международната сцена; подчертава значимостта на установяването за тази цел на периодични срещи на високо равнище на държавните и правителствените ръководители, независимо от напредъка на текущите преговори;

  5.  изтъква също така значението на партньорството в условия на равнопоставеност в сътрудничеството и диалога, като не забравя разликите между двете обединения и потенциала за разширяване на сътрудничеството и диалога в редица сектори;

  6.  отправя искане в рамките на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) повече човешки ресурси да бъдат посветени на региона, както и да бъдат отворени нови дипломатически мисии на ЕС в държавите-членки на ССПЗ, като с това се допринесе за популяризирането на ЕС, за улесняване на политическия диалог и за укрепване на ефикасността на действията на Съюза; подчертава, че тези средства следва преди всичко да представляват преразпределяне на наличните средства на ЕСВД; призовава държавите-членки на ЕС, които имат дипломатически представителства там, да действат съгласно политиката, провеждана от ЕС; подчертава, че диференцираният двустранен подход към държавите от ССПЗ, склонни към тясно сътрудничество с ЕС, може единствено да допълни и засили двустранната рамка; следователно призовава Европейската комисия и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да разгледат перспективите на подобно двустранно сътрудничество

  7.  припомня констатираната социална и политическа еволюция през последните години в голяма част от държавите-членки на ССПЗ;   насърчава всички държави да продължат своите усилия и ги приканва да постигнат по-голям напредък в областта на утвърждаването на правата на човека, борбата срещу дискриминацията, включително основаната на пола, сексуалната ориентация или религията; приканва държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив да гарантират и насърчават правата на малцинствата, включително религиозните, равенството между мъжете и жените, правото на труд, включително на работниците мигранти, както и свободата на съзнание, изразяване и мнение; насърчава продължаването на диалога по тези въпроси между ЕС и ССПЗ; приканва държавите от ССПЗ да поддържат по-ефикасно връзки с гражданското общество и да съдействат за учредяване на местни структури и сдружения; призовава по-специално държавите-членки на ССПЗ:

  –   да приемат мерки за насърчаване достъпа на жените до пазара на труда и до образование, като се обърне внимание на всички форми на дискриминация въз основа на половата принадлежност и други правни и обичайно прилагани разпоредби, в това число всичко, свързано с личното положение,

  –   да премахнат системата, налагана на работниците мигранти, там където тя е все още в сила, съгласно която визите им са обвързани с работата при конкретен работодател, и да продължат реформите в областта на трудовото право с оглед гарантиране, че работниците, в това число мигрантите и домашните работници, ще се ползват с пълна правна и социална закрила,

  –   да създадат синергии със Съюза и неговите държави-членки в подкрепа на Конвенцията на МОТ за правата на домашните работници;

  –   да провеждат борба срещу всички форми на безнаказаност, да гарантират независимостта на съдебната система, да гарантират правото на справедлив процес и да засилят ролята на специалистите в съдебната система,

  –   да предприемат стъпки, за да гарантират, че всички норми за правата на човека имат широко обществено достояние и се използват при обучението на длъжностни лица в областта на правоприлагането, адвокати и членове на съдебната власт;

  8.  призовава правителствата на държавите-членки от ССПЗ да работят заедно и в дух на сътрудничество, за да намерят разрешение на въпросите, свързани с правата на човека, по-специално по отношение на равенството между половете, положението на лицата без гражданство "bidun", ограниченията на свободата на изразяване и свободата на събранията, в това число правата на професионалните сдружения и необходимостта от гарантиране на независимостта на съдебната система и правото на бърз и справедлив процеси; призовава предложеното засилване на политическия диалог със ССПЗ да включи диалог относно правата на човека на техническо и политическо равнище;

  9.  приканва страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив да премахнат резервите си по отношение на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, както и на Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, където техните резерви все още важат, и призовава всички държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив да ратифицират факултативните протоколи към Конвенцията за правата на детето и Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация; изтъква също така колко е важно Конвенцията на ООН за работниците мигранти и конвенциите на МОТ 97 и 143 да бъдат ратифицирани и прилагани;

  10. насърчава Съюза съвместно със ССПЗ да разгледа и открие разрешение на въпроса за премахването на пречките пред пълното и ефективно упражняване на основните права на изповядване на религия от страна на членовете на малцинствени религиозни общности в тази част на света както индивидуално, така и колективно, и в държавната, и в частната сфера;

  11. подчертава важността на диалога между културите и религиите; припомня, че Европейският съюз и ССПЗ изразиха общия си ангажимент за утвърждаване и защита на ценности като толерантността, умереността и съвместното съществуване;

  12. насърчава правителствата и съществуващите парламентарни асамблеи на страните от ССПЗ да предприемат незабавни стъпки, за да ратифицират без ограничаващи резерви Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономическите, социалните и културните права, както и да сътрудничат с тематичните структури на Съвета на ООН по правата на човека и да ги поканят да посетят страната, в частност специалния докладчик относно независимостта на съдиите и адвокатите;

  13. припомня отново противопоставянето на ЕС спрямо смъртното наказание и призива на Парламента за всеобщ мораториум срещу тази практика; отбелязва в тази връзка със съжаление, че смъртното наказание е все още в сила във всички държави-членки на ССПЗ, приканва последните да приемат мораториум върху изпълнението на смъртни присъди; призовава по-специално държавите, които прибягват към методи като обезглавяване, убийство с камъни, разпъване на кръст, бой с камшик или ампутация, да премахнат тези практики;

  14. приема за сведение съвместната програма за действие, приета от Съвета на министрите на 14 юни 2010 г., предназначена да засили сътрудничеството в редица стратегически области от съвместен интерес, включително чрез създаването на мрежа, която обединява изследователи, академични работници и ръководители на предприятия; изразява съжаление за липсата в тази програма на тема, посветена на открит, редовен и конструктивен политически диалог

  15. счита, че прилагането на тази съвместна програма за действие следва да бъде придружено от точна и подробна схема на финансиране, като бъде осъществено от определен специално за тази задача персонал както в Брюксел, така и в държавите-членки на ССПЗ; подчертава, че е важно да се гарантира видимост на програмата и разпространение на широк набор от информация, достъпна за съответните администрации и институции; изисква да бъде извършена оценка на резултатите в края на тригодишния период, и ако тези резултати са задоволителни, да се разгледа възможността за създаване на агенция за сътрудничество между ЕС и ССПЗ;

  16. призовава ЕС да съсредоточи своите програми за сътрудничество с държавите от ССПЗ в по-голяма степен върху организациите на гражданското общество и подкрепя предоставянето на повече права на жените и младите хора;

  17. споделя своето дълбоко притеснение относно възможността регионът на Персийския залив да бъде обхванат от надпревара във въоръжаването; приканва Европейския съюз да започне да води стратегически диалог с държавите от ССПЗ по въпросите на сигурността в региона, които са от общ интерес (мирния процес в Близкия изток, ядрената програма на Иран, стабилизирането на Ирак, Йемен и Дарфур, тероризма и пиратството), и в крайна сметка да даде своя принос за изграждането на структура за регионална сигурност в Близкия Изток, съвместно с държавите от Персийския залив;

  18. припомня, че държавите-членки на ССПЗ са важни регионални участници; подчертава, че Съюзът и ССПЗ имат общи интереси относно насърчаването и запазването на мира и стабилността в Близкия Изток, Северна Африка и Африканския рог, както и в световен мащаб; призовава настоятелно партньорите да укрепят сътрудничеството по тези теми от общ интерес;

  19. подновява отново своята подкрепа за арабската инициатива за мир, предложена от една от държавите-членки на ССПЗ и одобрена от всички държави-членки на Лигата на арабските държави и Организацията Ислямска конференция; приканва държавите-членки от ССПЗ да продължат своите усилия за посредничество и за подкрепа в израело-арабския мирен процес; призовава за съвместни подновени усилия на Съюза и ССПЗ, за да се достигне по пътя на преговорите до прекратяване на окупацията на палестинските територии, като продължат да предоставят пълна подкрепа за разрешаване на израело-палестинския конфликт чрез създаване на две държави; подчертава съвместните интереси на ЕС и ССПЗ за съвместна работа за установяването на справедлив и дълготраен регионален мир в Близкия изток; в тази връзка предлага по-често съгласуване между Близкоизточната четворка и комитета за наблюдение на Арабската лига; припомня, че Съюзът е най-големият донор на помощ за палестинския народ; признава подкрепата, предоставена на палестинските бежанци от държавите от ССПЗ, и техния принос за Службата на ООН за подпомагане и строителство (UNRWA); призовава държавите-членки на ССПЗ да допринесат в по-голяма степен за укрепване на палестинските институции и за икономическото развитие като част от правителствената програма на Палестинската власт и по целесъобразност да разгледат възможността за изплащане на своя финансов принос чрез съществуващите механизми за международна помощ;

  20. приветства продължаването на процеса на интеграция на ССПЗ (митнически съюз, общ пазар и впоследствие - единна валута); насърчава Комисията да предложи на секретариата на ССПЗ да бъде определена съвместно рамка за сътрудничество с цел споделяне на опита в областта на консолидирането на институциите, на административния капацитет, на механизмите за регулиране и разрешаване на спорове; изтъква, че този подход може да допринесе за зараждането на процеси за усвояване на принципите;

  21. приветства решението на председателите на парламентите от държавите-членки на ССПЗ от заседанието им на 23 ноември 2010 г. в Абу Даби да започнат наблюдение на дейностите на ССПЗ и неговите изпълнителни решения и да учредят годишна конференция на парламентарните институции на държавите-членки на ССПЗ; приветства предстоящото учредяване на междупарламентарна делегация за връзки с Европейския парламент; изразява убеждение, че задълбоченото парламентарно сътрудничество ще има значителен принос за изграждането на стратегическо партньорство между двете структури;

  Търговски отношения

  22. припомня своята резолюция от 24 април 2008 г. относно Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕО и ССПЗ, която беше подкрепена от 96 % от членовете на Европейския парламент; отбелязва, че повдигнатите в резолюцията въпроси, като необходимостта от реципрочен достъп до пазарите, ефективната защита на правата върху интелектуалната собственост, премахването на нетарифните бариери пред предоставянето на услуги, насърчаването на устойчивото развитие и спазването на международните конвенции, са все още актуални;

  23. изразява дълбоко съжаление предвид неколкократното отлагане на преговорите между ЕС и ССПЗ относно ССТ за дълъг период от време и решението на ССПЗ да преустанови тези преговори през 2008 г.; счита, че е крайно време да се деблокират тези преговори, за да може да се намери окончателно решение с цел извличане на максимални ползи за обществата и деловите общности на двете страни;

  24. изразява съжаление поради факта, че ЕС пренебрегна този регион, независимо от неговото стратегическо значение по отношение на петролните доставки, търговските възможности и регионалната стабилност;

  25. отбелязва, че след 20 години преговори споразумението за свободна търговия все още не е сключено; съзнава, че клаузите относно правата на човека и незаконната миграция са били отхвърлени от някои държави от ССПЗ;

  26. счита, че предвид стратегическото значение на региона, ССТ следва да се разглежда не само като инструмент за подобряване на благосъстоянието посредством търговията, но също и като средство за насърчаване на геополитическа стабилност;

  27. отбелязва, че понастоящем ССЗ е шестият по големина експортен пазар на ЕС и че понастоящем ЕС е водещият търговски партньор на ССПЗ; отбелязва, че независимо че търговията е достигнала вече едно интензивно равнище, все още има възможности за нейното задълбочаване, както и за по-голяма диверсификация на търговията между двете страни, предвид големината на пазара на ЕС и усилията от страна на държавите от ССПЗ да диверсифицират износа си; отбелязва, че едно ССТ ще разкрие също нови възможности за техническо сътрудничество и помощ; счита, че сключването на ССТ между ЕС и ССПЗ ще спомогне много за установяването на по-тесни връзки и увеличаването на диверсификацията;

  28. посочва, че предвид факта, че държавите от ССПЗ напредват към икономическа диверсификация с цел намаляване на своята петролна зависимост, един скок на търговията и инвестициите в услуги би спомогнал за насърчаването на развитието на икономиките на държавите от ССПЗ;

  29. приветства факта, че през последните две десетилетия икономическите отношения между ЕС и ССПЗ станаха още по-интензивни, а обемът на търговията между двете страни нарасна значително, въпреки че не беше сключено ССТ; приема това като знак, че едно ССТ ще увеличи допълнително този естествен ръст и ще му осигури по-открита, предвидима и сигурна среда;

  30. отбелязва, че по-голямата част от работата по ССТ вече е приключена и счита, че обхватът на ССТ в настоящия му вид обещава големи преимущества за двете страни; по тази причина призовава двете страни да разглеждат ССТ като значителна и важна стъпка за двата региона и тяхното население; счита, че ЕС и ССПЗ имат общи интереси и потребности и че опитът на ЕС в областта на регионалната интеграция може да послужи като източник на вдъхновение за Залива; счита, че в тази връзка ЕС може да предостави ценна техническа помощ;

  31. изтъква факта, че ако не бъдат преодолени, липсата на прозрачност при процедурите за възлагане на обществени поръчки и бариерите пред навлизането на чуждестранни инвеститори в сектора на услугите биха могли да застрашат сключването на споразумението;

  32. изразява твърдо убеждение, че ССТ между ЕС и ССПЗ ще бъде от съществена полза за двете страни; счита, че ССТ с ЕС ще насърчи по-нататъшната икономическа интеграция на ССПЗ и че създаването на митническия съюз на ССПЗ може да даде също така голям тласък на важни проекти като единния пазар на ССПЗ и изграждането на паричен съюз на ССПЗ с единна валута; счита, че ССПЗ би могъл да извлече полза от поуките, взети в хода на създаването на единния пазар и приемането на единна валута от ЕС;

  33. решително подкрепя посланието, което отправи заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън по време на срещата на Съвета на министрите на ЕС и ССПЗ през юни 2010 г. и неотдавна на 22 септември, по време на срещата на ЕС и ССПЗ извън рамките на срещата на министрите на Общото събрание на ООН, с което показа, че ЕС е готов да положи усилие за окончателно приключване на преговорите; приветства също така реакцията на ССПЗ, който също потвърди волята си да приключи преговорите;

  34. признава чувствителността на някои държави от ССПЗ по отношение на износните мита, но изразява съжаление предвид неотдавнашното решение на преговарящите от ССПЗ да се върнат към позицията си от 2008 г. в това отношение, т.е. да оставят свързаните с тези въпроси дялове извън ССТ; изразява твърдо убеждение, че никое настоящо ССТ не може да изключи въпроса за износните мита и че съгласно правилата на СТО в ССТ трябва да се предвиди значително либерализиране на вноса и износа;

  35. препоръчва ЕС да посвети повече средства за ССПЗ посредством Инструмента за сътрудничество с индустриализираните страни и други страни с висок доход (ICIHI), който трябва да стане по-видим и да се съсредоточи върху подходящи програми за обучение на местните длъжностни лица, включително по търговски въпроси;

  36. припомня, че съгласно Договора от Лисабон международната търговска политика е един от инструментите на външната политика на ЕС и поради това спазването на демократичните принципи и основните права на човека, както и социалното измерение и измерението, свързано с околната среда, са абсолютно необходими за Съюза във всички международни споразумения, които сключва; ето защо призовава всички бъдещи споразумения за свободна търговия да включват ефективна и действаща клауза относно правата на човека;

  37. отбелязва, че в шестте държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив има 15 милиона работници мигранти, които формират 40 % от цялото население; припомня несигурното положение на работниците мигранти в държавите от Залива, което беше подчертано от Международната организация на труда (МОТ), и подкрепя призива на МОТ за минимална заплата в региона с цел да се предотврати допълнително влошаване на положението на домашните работници и работниците мигранти; също така поддържа правото на всички работници да създават и да се присъединяват към професионални съюзи с цел защита на своите интереси;

  38. настоява за спазването на демократичните принципи и основните права, установени от Всеобщата декларация за правата на човека; настоятелно призовава държавите-членки на ССПЗ да се борят с дискриминацията срещу жените и експлоатацията на деца, особено на пазара на труда, и да прилагат ефективно Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията на ООН за правата на детето;

  39. счита, че ратифицирането и пълното прилагане от страна на държавите-членки на ССПЗ на рамката, установена от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, Конвенцията на ООН срещу корупцията и Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства следва да играе основна роля в преговорите за ССТ;

  40. счита, че със сключването на ССТ значително ще се подобрят настоящите отношения между държавите-членки на ЕС и държавите от ССПЗ и че ще се внесе добавена стойност към новата съвместна програма за действие, в частност чрез осигуряването на увеличен капацитет и изграждането на институционална рамка, в това число в секретариата на ССПЗ; изразява съжаление, че дипломатическото присъствие на ЕС в държавите от ССПЗ е все още силно ограничено, и настоява, че в рамките на новата ЕСВД ЕС следва да засили дипломатическото си присъствие в региона, в това число чрез делегация на Съюза във всяка от шестте държави от ССПЗ, които следва да работят в тясно сътрудничество с националните дипломатически служби на държавите-членки на ЕС, представени в държавите от ССПЗ, за да може да се използва максимално техният обединен експертен опит относно региона; счита, че по-значителното дипломатическо присъствие ще увеличи съществено шансовете за бързо сключване на ССТ и последващото му изпълнение;

  41. предлага провеждането на редовна среща на върха на държавните и правителствените ръководители от ЕС и ССПЗ; подчертава, че тази среща на върха може да задълбочи в извънредно голяма степен политическите, финансовите, икономическите, търговските и културните връзки между ЕС и ССПЗ; решително насърчава лицата, отговорни за вземането на политическите решения на най-високо равнище, както от ЕС, така и от ССПЗ, да организират редовни срещи, за да могат съвместно да определят и насърчават общите интереси, като по този начин се увеличава вероятността от сключването и подписването на ССТ във възможно най-близко бъдеще; счита, че лицата, отговорни за вземането на политическите решения, както от ЕС, така и от ССПЗ, следва да договорят такава среща на върха, независимо от сключването и подписването на ССТ;

  42. приветства факта, че през годините ЕС и ССПЗ станаха големи инвестиционни партньори и че ССПЗ, заедно с Иран и Йемен, беше най-големият инвеститор в ЕС през 2008 г.; счита, че сключването на ССТ, или най-малкото официалното възобновяване на преговорите, със сигурност ще осигури възможност за нови споразумения, с което ще се насърчат и улеснят взаимните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с цел премахване на препятствията пред чуждестранното участие и защитата на инвестициите; припомня, че след влизането в сила на Договора от Лисабон ПЧИ са вече част от правомощията на ЕС и следователно са допълнително основание за бързо сключване на ССТ между ЕС и ССПЗ; отбелязва, че всяко бъдещо ССТ ще разкрива нови възможности за инвестиция за двете страни, като същевременно ще увеличава възможностите на ССПЗ да изпълни критериите като кандидат за споразумение за инвестиции с ЕС в рамките на бъдещата инвестиционна политика на ЕС;

  43. посочва, че намаляването на тарифите на ССПЗ като следствие от ССТ ще увеличи привлекателността на инвестициите в трети държави за транснационалните предприятия; изразява убеждение, че ССТ ще доведе до увеличение в свързаните с услугите инвестиции, които ще благоприятстват развитието на държавите от ССПЗ и на държавите-членки на ЕС;

  44. предлага използването на еврото във всички форми на търговия между ЕС и ССПЗ; приветства факта, че още от създаването си ССПЗ изразява желание да бъде създаден митнически и паричен съюз; отбелязва, че митническият съюз е в сила от 2009 г., докато преговорите за единна валута се провеждат понастоящем;

  45. отбелязва, че шестте държави от ССПЗ разполагат в момента с преференциален достъп до пазара на ЕС съгласно Общата система за преференции на ЕС (ОСП); подчертава, че всички държави от ССПЗ в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. следва не само да ратифицират, но и действително да прилагат всичките 27 конвенции на МОТ и конвенциите на ООН, посочени в приложение ІІІ към съответния регламент; счита, че с оглед на равнището на икономическото развитие в региона, ССТ ще бъде по-добро средство за разпространение на търговските предимства в целия регион;

  46. отново потвърждава, че основната цел на ЕС в отношенията му със ССПЗ следва да бъде сключването на ССТ, което ще бъде важно споразумение за свободна търговия между отделните региони, но докато това се случи и предвид резултатите, които някои от основните търговски партньори на ССПЗ вече са постигнали, насърчава заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза и члена на Комисията, отговарящ за търговията, да направят оценка на алтернативни подходи по отношение на бъдещите търговски отношения с държавите от ССПЗ под формата на двустранни споразумения между ЕС и държавите от Персийския залив, които вече са склонни да се ангажират в по-голяма степен с ЕС, като вземат предвид разнородните икономики на държавите от Персийския залив, различните действия от страна на тези държави в отговор на финансовата криза и отношенията им с други търговски партньори;

  Енергетика

  47. приветства значителното сътрудничество в областта на енергетиката между ЕС и неговите партньори от Средиземноморието, което вече обхваща възобновяемите енергийни източници; счита, че взаимодействието в този сектор на дейност между трите географски зони трябва да се насърчава поради общите интереси, знанията и уменията в областта на технологиите, финансирането и изобилието на ресурси (слънце, вятър); приветства създаването на експертна мрежа между ЕС и ССПЗ относно чистите енергийни източници, които понастоящем придобиват първостепенно значение за държавите от ССПЗ;

  48. отбелязва, че с оглед на стратегическите, икономическите, политическите и културните връзки между държавите от Персийския залив и държавите от южната част на Средиземноморието, но също така и на все по-нарастващото влияние на държавите от Персийския залив върху средиземноморските държави, може да бъде разгледана възможността за по-силно и структурирано партньорство между ССПЗ и Съюза за Средиземноморието и че Европейският съюз следва да се ангажира активно в насърчаването на подобен проект, което би било от полза за всички страни;

  49. изразява задоволство от работата, извършена от експертната група на ЕС-ССПЗ по енергетика, по-специално в областта на природния газ, енергийната ефективност и ядрената безопасност;

  50. призовава Комисията в светлината на предизвикателството на изменението на климата и нарастващото енергопотребление и в двата региона да разглежда енергийната ефективност като една от главните области на развитие и да подобри сътрудничеството по въпросите на енергийната ефективност;

  51. признава, че изкопаемите горива понастоящем покриват по-голямата част от енергийните нужди на ЕС; въпреки това отбелязва, че в ЕС бъдещото търсене на петрол ще се влияе от няколко фактора, като например енергийната политика и политиката в областта на климата, разходите за доставки, нестабилността на цените и промишлените разработки (например в областта на енергийната ефективност и електрическата мобилност), които се съчетават и създават дълготрайна несигурност за бъдещото търсене и инвестициите нагоре и надолу по веригата с оглед на производствения капацитет;

  52. призовава за по-голяма прозрачност на данните за евентуален сценарий относно бъдещото търсене и предлагане на петрол и газ от взаимен интерес на предвидимите петролни пазари; ето защо приветства значението на съвместната инициатива за данните за нефта;

  53. приветства горещо решителността на съвместното заседание на Съвета на министрите за работа за по-тясно сътрудничество в областта на околната среда и изменението на климата;

  54. признава, че усилията на ССПЗ за повишаване на потенциала на запасите на природен газ и втечнен природен газ са в съзвучие с желанието на ЕС да разнообразява енергийните източници и маршрути; във връзка с това подчертава значението на увеличаването на износа за ЕС на втечнен природен газ посредством включване на терминали за втечнен природен газ към южния газов коридор и създаването на газопроводни връзки със ССПЗ – или пряко, или чрез свързване на съществуващите и бъдещите газопроводи, като например AGP, „Набуко“ и газопровода ITGI;

  55. насърчава държавите-членки на ССПЗ да координират по-нататъшното разработване на синтетични течни горива от газ (GTL) с техните европейски партньори с цел по-добро включване на GTL в европейския енергиен микс; подчертава, че ССПЗ би могъл също така да използва GTL като алтернативен метод за изпускането на факелен газ в атмосферата;

  56. подчертава, че ЕС има възможности да инвестира в капацитета за производство на енергия на ССПЗ с използване на най-новите технологии по отношение на производството, преноса и взаимните връзки; във връзка с това насърчава бъдещото сътрудничество, насочено по-специално към интегрирането на електрическите мрежи и интелигентните енергийни мрежи;

  Промишленост и суровини

  57. подчертава колко е важно едно надеждно партньорство между ЕС и ССПЗ в използването на суровините и достъпа до тях; подкрепя отворените пазари на стоки и премахването на нетарифните бариери; приветства всички вече направени усилия в преговорите за свободна търговия за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини;

  58. призовава за съвместни усилия за справяне със спекулацията и нестабилността на цените на суровините посредством подобрена прозрачност и по-стриктен надзор на извънборсовата търговия с деривати; в този контекст приветства последния призив на ОПЕК за по-строги проверки на извънборсовата търговия, както и усилията на Франция за справяне със спекулацията със суровини в рамките на Г-20;

  Научноизследователска и развойна дейност и иновации

  59. подчертава значението на задълбочаването на двустранното сътрудничество със ССПЗ в областта на научните изследвания и технологичните програми, със специален акцент върху новите, основани на знания, области на промишлеността като например възобновяемите енергийни източници, технологиите за улавяне и съхраняване на въглерод, производните от нефт и газ, енергийната ефективност и биомасата; призовава за създаването на сътрудничество, което включва трансфер на технологии в съчетание със сигурни, устойчиви доставки на суровини;

  60. призовава за укрепване на сътрудничеството на Европейския съвет по научни изследвания (ERC) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT) със Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) с цел насърчаване и напредък на научния диалог и регионалното сътрудничество и в тази област;

  Образование

  61. припомня, че държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив превърнаха образованието в национален приоритет, тъй като са значителни потребностите по отношение на човешките ресурси (недостатъчен брой преподаватели), на съдържанието на курсовете на обучение (липса на адаптивност по отношение на пазара на работна ръка) и на качеството на образователните програми (остаряла методология и дидактически материали), както и на прилагането на нови технологии; приканва към активна подкрепа на усилията, възприети от страна на органите, за разрешаване на проблема с този недостиг и за предлагане на амбициозно сътрудничество в областта на висшето, средното и началното образование, което да бъде в състояние да насърчи по-широкия достъп до образование както за мъжете, така и за жените;

  62. подчертава, че това сътрудничество следва да включва допълнителна подкрепа за обмена на програми за студенти, академични работници и специалисти; отбелязва със съжаление, че програмата „Еразъм Мундус“продължава да бъде практически непозната в региона като цяло, главно поради липсата на информация; приветства инициативите, предприети от френските, британските и немските университети да установят университетски партньорства и програми за обмен; припомня при все това, че Европа продължава да изостава спрямо Съединените щати и Азия в тази област; призовава Комисията да определи информационни дни за популяризиране на място на европейското научно образование и изследователска дейност; настоява, че тези програми за обмен следва да бъдат насочени към студенти, преподаватели, изследователи и административен персонал, като в същото време гарантират балансирано представяне на половете; счита, че следва да бъдат създадени програми за обмен, предназначени за младите възрастови групи, като са насочени към учащите се в средните училища и гимназиите;

  63. приветства проекта „Al-Jisr“ относно публичната дипломация и дейности за популяризиране, с подкрепа от страна на Европейската комисия, който доказа, че е от огромна полза; насърчава в тази връзка службите на върховния представител/заместник-председател да разгледат възможността за разширяване на дейностите по публична администрация в регион, в който ЕС все още не е ясно разбран и механизмите за преодоляване на този дефицит са ограничени; подчертава, че е важно да се разработи по-добра комуникационна стратегия, в това число че е необходимо политиките и позициите на ЕС да бъдат разяснени на арабски език, така че да обхванат по-широка аудитория в региона;

  64. изтъква, че липсата на програми за сътрудничество между ЕС и ССПЗ в областта на медиите води до липса на информация; призовава Комисията да предложи мерки, за да приобщи държавите от ССПЗ към по-тясно сътрудничество в тази област с оглед повишаване на видимостта на Съюза в региона и утвърждаване на взаимното разбирателство;

  65. счита, че е от съществено значение да се намери разрешение на пропуските в Европа по отношение на изследователската дейност и курсовете на обучение, свързани с държавите от Персийския залив; насърчава създаването в университетите на програми за съвременни изследвания, посветени на тази част от Арабския свят; счита, че в региона също следва да се предлагат програми за обучение относно Европейския съюз;

  °

  ° °

  66. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Съвета на Европейския съюз, председателя на Европейската комисия, заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, на секретариата на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

  • [1]  ОВ C 259 E, 29.10.2009 г., стр. 83.
  • [2]  ОВ C 76 E, 10.5.2007 г., стр. 100.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  За стратегическо партньорство между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговите държави-членки

  Европейският съюз и Съветът за сътрудничество в Персийския залив вече двадесет години водят преговори относно споразумение за свободна търговия. Става въпрос за най-дългосрочните преговори в областта на търговията, започнати от Съюза и неприключили до днес. За двадесет години контекстът на тези преговори претърпя дълбоки промени.

  Геополитическата обстановка на Съвета за сътрудничество в Персийския залив е белязана от възникването на редица предизвикателства в областта на сигурността, даващи отражение в световен и регионален мащаб (Ирак, Иран, Йемен, ислямския тероризъм, пиратството). Икономиките на държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, като част от световната икономика, са поели по пътя на либерализацията и диверсификацията на тяхната икономическа структура и на разширяване кръга на техните партньори в областта на търговията; през 2010 г. Азия се превърна в първия търговски партньор на Персийския залив; Държавите от ССПЗ разполагат от друга страна със значителна финансова сила под формата на суверенни фондове, достигащи над 1380 милиарда долара през 2009 г., или иначе казано 35% от световния обем [1]. След като се превърнаха в двигател на икономиката в региона на Близкия изток и Северна Африка, държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, представляват вече над 40% от произведеното национално богатство в тази зона и също така притежават 50% от официалните резерви в чуждестранна валута, което ще рече 1070 милиарда долара. И накрая, те са понастоящем първите инвеститори в южносредиземноморските държави в съседство на ЕС. Тази международна активност не се свежда единствено до търговските, финансовите и енергийните аспекти. Тя засяга също така дипломатическата сцена с разрастването на посредничеството, в частност на Катар и Саудитска Арабия, в Близкия изток и в Африка, както и насърчаването на инициативи за провеждането на диалог за целите на сближаването на културите и взаимното разбирателство.

  От друга страна, от гледна точка на вътрешните работи, в държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив,от няколко години протичат процеси на политическа и социална модернизация, естествено при различен ритъм, но характеризиращи се с ендогенна динамика, която следва да бъде подкрепяна и насърчавана. И накрая, започналият отпреди тридесет години процес на интеграция от страна на шестте държави-членки продължава да бъде към настоящия момент единственият опит в арабския сват. Без да се отрича междуправителственото му функциониране, отсъствието на наднационални прерогативи, невъзможността да се съставят и наложат обвързващи актове и структурните административни несъвършенства, установяването на митнически съюз и впоследствие на единен пазар и накрая на единна валута доказват желанието на лидерите от региона, вземащи решения, да продължат по пътя на интеграцията, който се основава на сътрудничеството и мултилатерализма и който, трябва да се подчертае, е доказал своята стабилност. Опитът на ЕС в тази връзка продължава да бъде извор на вдъхновение и експертни умения, които могат да бъдат споделени със Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

  Поради това, независимо от жизненоважното значение на сключването на споразумението за свободна търговия, за което ние горещо призоваваме, Съюзът трябва още отсега да погледне в бъдещето към периода, който ще последва сключването на споразумението. Потенциалът за сътрудничество между двата региона надхвърля рамките на търговията. Двете структури споделят общи интереси по отношение на международната сигурност, борбата срещу тероризма, дипломатическото посредничество в зоните на Близкия изток, характеризиращи се с конфликти, управлението на кризите в региона, междукултурния диалог и икономическото управление с световен мащаб.

  Този доклад по собствена инициатива цели отправянето на призив от страна на Европейския парламент за формулирането на една по-амбициозна политика на Съюза по отношение на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и на неговите държави-членки. Би било жалко двама от основните участници на световната политическа и икономическа сцена, ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив, да поемат по разнопосочни пътища в момент, в който регионалното равновесие се възстановява, а икономическото управление в световен мащаб отново придобива ясна формулировка. Засилването на връзките би било от полза и за двете страни, още повече че сферите на сътрудничеството са многобройни, като можем да отбележим някои от тях - образованието, научно-изследователската дейност, възобновяемите енергийни източници, и че в това отношение ЕС разполага с предимства,които следва да се изтъкнат, спрямо редица нови участници в региона на Персийския залив, при условие че се прояви политическа воля на най-високо равнище.

  • [1]  Sovereign Wealth Fund Insitute

  СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (26.1.2011)

  на вниманието на комисията по външни работи

  относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив
  (2010/2233(INI))

  Докладчик по становище: Mário David

  (*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  припомня своята резолюция от 24 април 2008 г. относно Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕО и Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ), която беше подкрепена от 96 % от членовете на ЕП; отбелязва, че повдигнатите в резолюцията въпроси, като необходимостта от реципрочен достъп до пазарите, ефективната защита на правата на интелектуална собственост, премахването на нетарифните бариери пред предоставянето на услуги, насърчаването на устойчивото развитие и спазването на международните конвенции, са все още актуални;

  2.  изразява дълбоко съжаление предвид неколкократното отлагане на преговорите между ЕС и ССЗ относно ССТ за дълъг период от време и решението на ССЗ да преустанови тези преговори през 2008 г.; счита, че е крайно време да се деблокират тези преговори, за да може да се намери окончателно решение с цел извличане на максимални ползи за обществата и деловите общности на двете страни;

  3.  изразява съжаление поради факта, че ЕС пренебрегна този регион, независимо от неговото стратегическо значение по отношение на петролните доставки, търговските възможности и регионалната стабилност;

  4.  отбелязва, че след 20 години преговори споразумението за свободна търговия все още не е сключено; съзнава, че клаузите относно правата на човека и незаконната миграция са били отхвърлени от някои държави от ССЗ;

  5.  счита, че предвид стратегическото значение на региона, ССТ следва да се разглежда не само като инструмент за подобряване на благосъстоянието посредством търговията, но също и като средство за насърчаване на геополитическа стабилност;

  6.  отбелязва, че понастоящем ССЗ е шестият по големина експортен пазар на ЕС и че понастоящем ЕС е водещият търговски партньор на ССЗ; отбелязва, че независимо че търговията е достигнала вече едно интензивно равнище, все още има възможности за нейното задълбочаване, както и за по-голяма диверсификация на търговията между двете страни, предвид големината на пазара на ЕС и усилията от страна на държавите от ССЗ да диверсифицират износа си; отбелязва, че едно ССТ ще разкрие също нови възможности за техническо сътрудничество и помощ; счита, че сключването на ССТ между ЕС и ССЗ ще спомогне много за установяването на по-тесни връзки и увеличаването на диверсификацията;

  7.  посочва, че предвид факта, че държавите от ССЗ напредват към икономическа диверсификация с цел намаляване на тяхната петролна зависимост, едно нарастване на търговията и инвестициите в услуги би спомогнало за насърчаването на развитието на икономиките на държавите от ССЗ;

  8.  приветства факта, че през последните две десетилетия икономическите отношения между ЕС и ССЗ станаха още по-интензивни, а обемът на търговията между двете страни нарасна значително, въпреки че не беше сключено ССТ; приема това като знак, че едно ССТ ще увеличи допълнително този естествен ръст и ще му осигури по-открита, предвидима и сигурна среда;

  9.  отбелязва, че по-голямата част от работата по ССТ вече е приключена и счита, че обхватът на ССТ в настоящия му вид обещава големи преимущества за двете страни; по тази причина призовава двете страни да разглеждат ССТ като значителна и важна стъпка за двата региона и тяхното население; счита, че ЕС и ССЗ имат общи интереси и потребности и че опитът на ЕС в областта на регионалната интеграция може да послужи като източник на вдъхновение за Залива; счита, че в тази връзка ЕС може да предостави ценна техническа помощ;

  10. обръща внимание на факта, че ако не бъдат преодолени, липсата на прозрачност при процедурите за възлагане на обществени поръчки и бариерите пред навлизането на чуждестранни инвеститори в сектора на услугите биха могли да застрашат сключването на споразумението;

  11. изразява твърдо убеждение, че ССТ между ЕС и ССЗ ще бъде от съществена полза за двете страни; счита, че ССТ с ЕС ще насърчи по-нататъшната икономическа интеграция на ССЗ и че след създаването на митническия съюз на ССЗ може да даде също така голям тласък на важни проекти като единния пазар на ССЗ и изграждането на паричен съюз на ССЗ с единна валута; счита, че ССЗ би могъл да извлече полза от поуките, взети в хода на създаването на единния пазар и приемането на единна валута от ЕС;

  12. решително подкрепя посланието, което отправи заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Catherine Ashton по време на срещата на Съвета на министрите на ЕС и ССЗ през юни 2010 г. и неотдавна на 22 септември, по време на срещата на ЕС и ССЗ извън рамките на срещата на министрите на Общото събрание на ООН, с което показа, че ЕС е готов да положи усилие за окончателно приключване на преговорите; приветства също така реакцията на ССЗ, който потвърди волята си да приключи преговорите;

  13. признава чувствителността на някои държави от ССЗ по отношение на износните мита, но изразява съжаление предвид неотдавнашното решение на преговарящите от ССЗ да се върнат към позицията си от 2008 г. в това отношение, т.е. да оставят свързаните с тези въпроси дялове извън ССТ; изразява твърдо убеждение, че никое настоящо ССТ не може да изключи въпроса за износните мита и че съгласно правилата на СТО в ССТ трябва да се предвиди значително либерализиране на вноса и износа;

  14. препоръчва ЕС да посвети повече средства за ССЗ, т.е. посредством Инструмента за сътрудничество с индустриализираните страни и други страни с висок доход (ICIHI), който трябва да стане по-видим и да се съсредоточи върху подходящи програми за обучение на местните длъжностни лица, включително по търговски въпроси;

  15. припомня, че съгласно Договора от Лисабон международната търговска политика е един от инструментите на външната политика на ЕС и поради това спазването на демократичните принципи и основните права на човека, както и социалното измерение и измерението, свързано с околната среда, са абсолютно необходими за Съюза във всички международни споразумения, които сключва; ето защо призовава всички бъдещи споразумения за свободна търговия да включват ефективна и действаща клауза относно правата на човека;

  16. отбелязва, че в шестте държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив има 15 милиона работници мигранти, които формират 40 % от цялото население; припомня несигурното положение на работниците мигранти в държавите от Залива, което беше подчертано от Международната организация на труда (МОТ) и подкрепя призива на МОТ за минимална заплата в региона с цел да се предотврати допълнително влошаване на положението на домашните работници и работниците мигранти; също така поддържа правото на всички работници да създават и да се присъединяват към професионални съюзи с цел защита на своите интереси;

  17. настоява за спазването на демократичните принципи и основните права, установени от Всеобщата декларация за правата на човека; настоятелно призовава държавите-членки на ССЗ да се борят с дискриминацията срещу жените и експлоатацията на деца, особено на пазара на труда, и да прилагат ефективно Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията на ООН за правата на детето;

  18. счита, че ратифицирането и пълното прилагане от страна на държавите-членки на ССЗ на рамката, установена от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, Конвенцията на ООН срещу корупцията и Международната конвенция за защита правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства следва да играе основна роля в преговорите за ССТ;

  19. счита, че със сключването на ССТ значително ще се подобрят настоящите отношения между държавите-членки на ЕС и държавите от ССЗ и че ще се внесе добавена стойност към новата съвместна програма за действие, в частност чрез осигуряването на увеличен капацитет и изграждането на институционална рамка, в това число в секретариата на ССЗ; изразява съжаление, че дипломатическото присъствие на ЕС в държавите от ССЗ е все още силно ограничено и настоява, че в рамките на новата ЕСВД ЕС следва да засили дипломатическото си присъствие в региона, в това число чрез делегация на Съюза във всяка от шестте държави от ССЗ, които следва да работят в тясно сътрудничество с националните дипломатически служби на държавите-членки на ЕС, представени в държавите от ССЗ, за да може да се използва максимално техният обединен експертен опит относно региона; счита, че по-значителното дипломатическо присъствие ще увеличи съществено шансовете за бързо сключване на ССТ и последващото му изпълнение;

  20. предлага провеждането на редовна среща на върха на държавните и правителствените ръководители от ЕС и ССЗ; подчертава, че тази среща на върха може да задълбочи в извънредно голяма степен политическите, финансовите, икономическите, търговските и културните връзки между ЕС и ССЗ; решително насърчава лицата, отговорни за вземането на политическите решения на най-високо равнище, както от ЕС, така и от ССЗ, да организират редовни срещи, за да могат съвместно да определят и насърчават общите интереси, като по този начин се увеличава вероятността от сключването и подписването на ССТ във възможно най-близко бъдеще; счита, че лицата, отговорни за вземането на политическите решения, както от ЕС, така и от ССЗ, следва да договорят такава среща на върха, независимо от сключването и подписването на ССТ;

  21. приветства факта, че през годините ЕС и ССЗ станаха големи инвестиционни партньори и че ССЗ, заедно с Иран и Йемен, беше най-големият инвеститор в ЕС през 2008 г.; счита, че сключването на ССТ, или най-малкото официалното възобновяване на преговорите, със сигурност ще осигури възможност за нови споразумения, с което ще се насърчат и улеснят взаимните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с цел премахване на препятствията пред чуждестранното участие и защитата на инвестициите; припомня, че след влизането в сила на Договора от Лисабон ПЧИ са вече част от правомощията на ЕС и следователно са допълнително основание за бързо сключване на ССТ между ЕС и ССЗ; отбелязва, че всяко бъдещо ССТ ще разкрива нови възможности за инвестиция за двете страни, като същевременно ще увеличава възможностите на ССЗ да изпълни критериите като кандидат за споразумение за инвестиции с ЕС в рамките на бъдещата инвестиционна политика на ЕС;

  22. посочва, че намаляването на тарифите на ССЗ като следствие от ССТ ще увеличи привлекателността на инвестициите в трети държави за транснационалните предприятия; изразява убеждение, че ССТ ще доведе до увеличение в свързаните с услугите инвестиции, които ще благоприятстват развитието на държавите от ССЗ и на държавите-членки на ЕС;

  23. предлага използването на еврото във всички форми на търговия между ЕС и ССЗ; приветства факта, че още от създаването си ССЗ изразява желание да бъде създаден митнически и паричен съюз; отбелязва, че митническият съюз е в сила от 2009 г., докато преговорите за единна валута се провеждат понастоящем;

  24. отбелязва, че шестте държави от ССЗ разполагат в момента с преференциален достъп до пазара на ЕС съгласно Общата система за преференции на ЕС (ОСП); подчертава, че всички държави от ССЗ в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. следва не само да ратифицират, но и действително да прилагат всичките 27 конвенции на МОТ и конвенциите на ООН, посочени в приложение ІІІ към регламента; счита, че с оглед на равнището на икономическото развитие в региона, ССТ ще бъде по-добро средство за разпространение на търговските предимства в целия регион;

  25. отново потвърждава, че основната цел на ЕС в отношенията му със ССЗ следва да бъде сключването на ССТ, което ще бъде важно ССТ между два региона, но докато това се случи и предвид резултатите, които някои от най-големите търговски партньори на ССЗ вече са постигнали, насърчава ЗП/ВП и члена на Комисията, отговарящ за търговията, да направят оценка на алтернативни подходи по отношение на бъдещите търговски отношения с държавите от ССЗ под формата на двустранни споразумения между ЕС и държавите от Персийския залив, които вече са склонни да се ангажират в по-голяма степен с ЕС, като вземат предвид разнородните икономики на държавите от Персийския залив, различните действия от страна на тези държави в отговор на финансовата криза и отношенията им с други търговски партньори.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  26.1.2011

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  15

  2

  10

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Метин Казак, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Patrice Tirolien

  СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (14.1.2011)

  на вниманието на комисията по външни работи

  относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив
  (2010/2233(INI))

  Докладчик по становище: Angelika Niebler

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  приветства приемането на програмата за съвместно действие на ЕС и Съвета за Сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ), по-специално факта, че укрепва сътрудничеството в области от взаимен интерес като промишленост, енергетика, научни изследвания, образование, наука и технологии, ИКТ, инвестиции и действия, свързани с климата; счита, че постигнатото по програмата за съвместно действие на ЕС и ССПЗ ще помогне отново да започнат преговори за ССТ;

  ЕНЕРГИЯ

  2.  изразява задоволство от работата, извършена от експертната група на ЕС-ССПЗ по енергетика, по-специално в областта на природния газ, енергийната ефективност и ядрената безопасност;

  3.  призовава Комисията в светлината на предизвикателството на изменението на климата и нарастващото енергопотребление и в двата региона да разглежда енергийната ефективност като една от главните области на развитие и да подобри сътрудничеството по въпросите на енергийната ефективност;

  4.  приветства създаването на проекта „Мрежа за технологии за чиста енергия“; по-специално приветства дейности, които подкрепят разработване на политика за насърчаване и усвояване на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност;

  5.  признава, че изкопаемите горива понастоящем покриват по-голямата част от енергийните нужди на ЕС; въпреки това отбелязва, че в ЕС бъдещето търсене на петрол ще се влияе от няколко фактора, като например енергийната политика и политиката в областта на климата, разходите за доставки, нестабилността на цените и промишлените разработки (например в областта на енергийната ефективност и електрическата мобилност), които се съчетават и създават дълготрайна несигурност за бъдещото търсене и инвестициите нагоре и надолу по веригата с оглед на производствения капацитет;

  6.  призовава за по-голяма прозрачност на данните за евентуален сценарий относно бъдещото търсене и предлагане на петрол и газ от взаимен интерес на предвидимите петролни пазари; ето защо приветства значението на съвместната инициатива за данните за нефта;

  7.  приветства горещо решителността на съвместния съвет за работа за по-тясно сътрудничество в областта на околната среда и изменението на климата;

  8.  признава, че усилията на ССПЗ за повишаване на потенциала на запасите на природен газ и втечнен природен газ са в съзвучие с желанието на ЕС да разнообразява енергийните източници и маршрути; във връзка с това подчертава значението на увеличаването на износа за ЕС на втечнен природен газ посредством включване на терминали за втечнен природен газ към южния газов коридор и създаването на газопроводни връзки със ССПЗ – или пряко, или чрез свързване на съществуващите и бъдещите газопроводи, като например AGP, „Набуко“ и газопровода ITGI;

  9.  насърчава държавите-членки на ССПЗ да координират по-нататъшното разработване на синтетични течни горива от газ (GTL) с техните европейски партньори с цел по-добро включване на GTL в европейския енергиен микс; подчертава, че ССПЗ би могъл също така да използва GTL като алтернативен метод за изпускането на факелен газ в атмосферата;

  10. признава, че потенциалното съчетаване на възобновяемите енергийни източници като например слънчева енергия, вятърна енергия, енергия от биомаса и новите чисти технологии за добив на енергия от твърди горива предлага значителни възможности за технологично, промишлено и политическо сътрудничество между ЕС и ССПЗ;

  11. подчертава, че ЕС има възможности да инвестира в капацитета за производство на енергия на ССПЗ с използване на най-новите технологии по отношение на производството, преноса и взаимните връзки; във връзка с това насърчава бъдещото сътрудничество, насочено по-специално към интегрирането на електрическите мрежи и интелигентните енергийни мрежи;

  ПРОМИШЛЕНОСТ И СУРОВИНИ

  12. подчертава колко е важно едно надеждно партньорство между ЕС и ССПЗ в използването на суровините и достъпа до тях; подкрепя отворените пазари на стоки и премахването на нетарифните бариери; приветства всички вече направени усилия в преговорите за свободна търговия за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини;

  13. призовава за съвместни усилия за справяне със спекулацията и нестабилността на цените на суровините посредством подобрена прозрачност и по-стриктен надзор на извънборсовата търговия с деривати; в този контекст приветства последния призив на ОПЕК за по-строги проверки на извънборсовата търговия, както и усилията на Франция за справяне със спекулацията със суровини в рамките на Г-20;

  РАЗВОЙНА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И НОВОВЪВЕДЕНИЯ

  14. подчертава значението на задълбочаването на двустранното сътрудничество със ССПЗ в областта на научните изследвания и технологичните програми, със специален акцент върху новите, основани на знания области на промишлеността като например възобновяемите енергийни източници, технологиите за улавяне и съхраняване на въглерод, производните от нефт и газ, енергийната ефективност и биомасата; призовава за създаването на сътрудничество, което включва трансфер на технологии в съчетание със сигурни, устойчиви доставки на суровини;

  15. отново изтъква необходимостта да се осигури по-добра информация сред студентите и преподавателите от страните от ССПЗ за съществуването на програми на ЕС за обмен като Erasmus Mundus; във връзка с това насърчава участието на студенти и преподаватели от страните от ССПЗ в съществуващите програми за обмен на ЕС с цел задълбочаване на културния диалог и за насърчаване на общо разбирателство;

  16. призовава за укрепване на сътрудничеството на Европейския съвет по научни изследвания (ERC) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT) със Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) с цел насърчаване и напредък на научния диалог и регионалното сътрудничество и в тази област;

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕС В СТРАНИТЕ ОТ ССПЗ

  17. призовава за подобрения в работата по видимостта на ЕС, която се извършва от общата делегация, обхващаща шестте страни от Персийския залив; във връзка с това препоръчва създаване на пет нови делегации в останалите страни и откриването на пет нови информационни бюра.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  13.1.2011

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  43

  6

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Maria Badia i Cutchet, Françoise Grossetête, András Gyürk, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ивайло Калфин, Eija-Riitta Korhola, Marian-Jean Marinescu, Alajos Mészáros, Владко Тодоров Панайотов, Peter Skinner, Hannes Swoboda

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Britta Reimers

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  10.2.2011

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  62

  3

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Андрей Ковачев, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Nikolaos Chountis, Philip Claeys, Georgios Koumoutsakos, Monica Luisa Macovei, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Janusz Władysław Zemke

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Spyros Danellis, Ismail Ertug, Eider Gardiazábal Rubial, Jolanta Emilia Hibner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jaroslav Paška